Anda di halaman 1dari 8

MEKANISME PELANTIKAN IPNU IPPNU

Pasal 5

Herarki Pelantikan

(1) Pada dasarnya pelantik adalah pimpinan yang mengesahkan kepengurusan.

(2) Pimpinan Pusat dilantik oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dilantik oleh Pimpinan Pusat.

(4) Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat dilantik oleh Pimpinan
Cabang.

(5) Dalam hal ayat (3) dan (4) tidak terpenuhi, maka pelantikan dilakukan oleh pimpinan
setingkat di atasnya atau pengurus NU pada tingkat yang bersangkutan.

(6) Khusus untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, pelantikan dilakukan oleh Pimpinan
Cabang.

Pasal 6

Penyelenggara dan Peserta Pelantikan

(1) Semua kepengurusan yang baru terbentuk pada setiap tingkat wajib menyelenggarakan
pelantikan sebagai awal dimulainya

suatu masa khidmat.

(2) Pelantikan sebagaimana ayat (1) diikuti oleh semua anggota kepengurusan.

(3) Pelantikan sebagaimana ayat (1) dilakukan setelah kepengurusan tersebut mendapat
pengesahan.

BAB V

PROSESI PELANTIKAN

PASAL 7

PENYELENGGARAAN PELANTIKAN

(1) Upacara pelantikan pada dasarnya diselenggarakan dalam suatu acara formal yang khusus
dilakukan untuk itu.

(2) Jika ayat (1) tidak terpenuhi, upacara pelantikan bisa digabung dengan acara lainnya, selama
tidak mengurangi kehidmatan

upacara.

Pasal 8

Manual Acara Pelantikan

Upacara pelantikan pada dasarnya terdiri dari beberapa acara berikut:


a. pembukaan;

b. pembacaan ayat suci al-Quran dan sholawat nabi;

c. lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mars IPNU;

d. acara inti pelantikan;

e. serah terima jabatan;

f. pidato sambutan;

g. doa dan penutup.

Pasal 9

Lagu Kebangsaan dan Mars IPNU

(1) Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IPNU sebagaimana dimaksud pasal 8 poin c
dinyanyikan oleh semua peserta dan/

atau dinyanyikan oleh kelompok paduan suara dengan dipandu oleh seorang dirigen.

(2) Pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IPNU dinyanyikan, hadiri diminta untuk
berdiri.

Pasal 10

Acara Inti Pelantikan

(1) Acara inti pelantikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 poin

d, berisi pembacaan surat pengesahan, pengambilan ikrar pengurus, dan penyataan pelantikan.

(2) Seluruh acara inti pelantikan sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh pelantik sebagaimana diatur
dalam Pasal 5.

(3) Pelantik membacakan surat pengesahan tentang kepengurusan yang akan dilantik
beserta susunan pengurus

lengkap.

(4) Pelantik selanjutnya memanggil semua pengurus yang menjadi peserta pelatikan untuk maju
ke tempat pelantikan.

(5) Peserta pelantikan berbaris menghadap kehadirin dengan ketua berada dibarisan paling
kanan.

(6) Pelantik membacakan ikrar pelantikan yang diikuti oleh segenap peserta pelantikan.

(7) Setelah pembacaan ikrar, pelantik selanjutnya mengucapkan pernyataan pelatikan yang
berbunyi: Dengan ini pimpinan

(disebutkan tingkat kepengurusan) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disebutkan nama daerah
kerjanya) dinyatakan dilantik

dan sah menjadi pengurus.


(8) Pada saat pengambilan ikrar dan pernyataan pelantikan, semua hadirin berdiri.

(9) Acara pelantikan sebaiknya diakhiri ucapan selamat dengan jabat tangan dari pelantik dan
tamu undangan seperlunya.

Pasal 11

Serah Terima Jabatan

(1) Serah terima yang dimaksud pada pasal 8 poin e, dilakukan dengan penyerahan secara
simbolik dan/atau dengan

penandatangan berita acara serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru.

(2) Penyerahan dan penandatangnan disaksikan oleh pengurus NU setempat, pelantik dan/atau
pimpinan di atasnya.

Pasal 12

Pidato Sambutan

Pidato sambutan sebagaimana dimaksud pasal 8 poin f adalah sambutan oleh ketua terlantik,
pengurus NU setempat, pelantik

atau pimpinan di atasnya, serta jika diperlukan pejabat pemerintah pada daerah yang
bersngkutan.

Pasal 13

Pembacaan Doa

Pembacaan doa sebagaimana dimaksud Pasal 8 poin g, dipimpin oleh seorang kyai dan
sebaiknya berisi doa untuk mendukung

pengurus yang bersangkutan agar dapat menjalankan tugas organisasi.

BAB VI

IKRAR PELANTIKAN

Pasal 14

Ikrar Pengurus

(1) Pada setiap pelantikan, pengurus yang dilantik harus membaca ikrar pengurus.

(2) Ikrar sebagaimana ayat (1) berbunyi:

Bismillahirahmanirrahim

Asyhadu an laa ilaaha illa Allah,

Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.

Rodlitu billahi robbaa wabil Islaami diinaa,

Wa bi Muhammadi nabiyyan warosuulaa.


Kami sebagai pengurus ..(sebutkan tingkatan

kepengurusan) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (sebutkannama daerah kerjanya)


dengan sadar dan penuh tanggungjawab

dengan ini menyatakan :

Satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama

Islam serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam

yang berpaham ahlussunnah wal jamaah di tengah-tengah

masyarakat.

Dua, siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila.

Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah

SWT.

Empat, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai

pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara

keseluruhan.

Lima, taat dan patuh kepada Peraturan Dasar dan Peraturan

Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.

La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim

(3) Pembacaan ikrar sebagaimana ayat (2) dipandu oleh pelantik

dan diikuti oleh semua peserta pelantikan.


PROTOKOL
Pengajian Rutin
IPNU IPPNU Anak Cabang Ngronggot.
.


.

.
.
.
.


.

1. Hadrotal Muhtaromin Kepada Para Bapak Alim Ulama, Para Kyai dan Bu Nyai,
Sesepuh Pinisepuh Desa _____________________ Yang Saya Hormati dan Yang Insya
Allah Saya Taati Fatwa Fatwanya.
2. Wabil Khusus Beliau Bapak yang kami tungu tunggu
Fatwa dan Nasehatnya.
3. Kepada Bapak/Ibu___________________________ Shohibul Bait yang kami hormati.
4. Yang Terhormat Pengurus Anak Cabang IPNU IPPNU Kec. Ngronggot
5. Yang Terhormat Pengurus NU Desa ______________________.
6. Yang Terhormat Pengurus Ranting IPNU IPPNU Desa ______________________
7. Dan Rekan serta Rekanita IPNU IPPNU Semua Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantias memanjatkan Puja dan Puji
Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Kenikmatan kepada kita semua
khususnya Nikamat Iman dan Islam, Terbukti Kita Masih bisa bertemu di sini majelis dengan
keadaan Sehat walafiat. Tentunya dengan bacaan Hamdalah bersama sama.
Alhamdulillahirobbil Alamin.

Kedua Kalinya Seholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Junjungan kita Nabi
Agung Nabi Akhiruz Zaman Nabi Muhammad SAW.

Dengan bacaan sholawat tadi semoga kita memperoleh Syafaatul Udzma Besok di yaumil
Qiyamah. Amin.
Disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian mata acara Pengajian Rutin
IPNU IPPNU Anak Cabang Ngronggot yang akan berlangsung nanti :
Acara Pertama Pembukaan
Acara Kedua Pembacaan Ayat Ayat Suci Al-Quran
Acara Ketiga Tahlil
Acara Keempat Mars IPNU IPPNU
Acara Kelima Sambutan sambutan :
Sambutan dari Pengurus Ranting IPNU IPPNU Desa ___________________
Sambutan dari Pengurus Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Di Lanjutkan acara yang Keenam Yaitu _________________________ berserta doa.

Dan acara yang terakhir yaitu Penutup.

Demikian Susunan Acara Pengajian Rutin IPNU IPPNU Anak Cabang Ngronggot pada Sore
Hari Ini.

Marilah acara pada Sore hari ini kita buka bersama sama dengan bacaan Ummul Kitab.

. . Terima Kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan Suratul Fatihah tadi,
Acara Pengajian Rutin IPNU IPPNU Anak Cabang Ngronggot ini dapat berjalan dengan lancar,
aman hingga selesai dan Membawa Manfaat Bagi Kita Semua. Amin.

Dilanjutkan acara yang kedua yaitu Pembacaan Ayat Suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh
_______________________, Kepada Rekan/Rekanita ____________________ Waktu kami
persilahkan.

Semoga bacaan ayat ayat suci Al-Quran tadi dapat memberi manfaat Khususnya bagi yang
melantunkan umumnya bagi kita semua. Amin.

Di lanjutkan acara yang ketiga yakni Tahlil yang akan di pimpin oleh yang terhormat Beliau
Bapak _______________________ Kepada Beliau Waktu dan tempat kami Haturkan.

Terima kasih kami haturkan.

Meniti acara yang keempat yaitu Menyanyikan lagu Mars IPNU IPPNU. Kepada Yang terhormat
Rekan/Rekanita ___________________________ waktu dan tempat kami persilahkan. Rekan

dan rekanita di mohon berdiri. .

Kepada Rekan/Rekanita kami ucapkan terima kasih.

Menginjak acara yang kelima yaitu Sambutan sambutan :

Sambutan yang pertama dari Pengurus Ranting IPNU IPPNU Desa __________________
Kepada Yang terhormat Rekan/Rekanita ____________________ Selaku
_______________________ waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima Kasih kami ucapkan.

Sambutan yang kedua yaitu dari Pengurus Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Kepada Yang terhormat Rekan/Rekanita ______________________ Selaku
______________________________, Waktu dan tempat kami persilahkan.

Terima kasih kami haturkan.

Kita lanjutkan Acara Keenam yaitu ________________________ Beserta Doa yang akan di isi
dan dipimpin oleh Beliau Bapak ______________________________, Kepada Beliau Waktu
dan tempat kami persilahkan.

Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang kita dapat tadi dapat bermanfaat bagi kita semua
dan dapat menambah pengetahuan kita serta dapat menambah Iman dan Taqwa kita kepada
Allah SWT. Amin.

Kita Lanjutkan acara yang terakhir yaitu Penutup, sebelum acara ini saya tutup Rutinan PAC
Yang Akan Datang Bertempat Di Ranting _______________________ dan Di laksanakan Pada
Hari ________________________ Tanggal ____________________________.

Selanjutnya disini saya selaku Pembawa acara mulai awal acara hingga akhir. Apabila banyak
kesalahan, kurnag sopan dalam tutur kata dan tindakan, saya mohon maaf yang sebesar
besarnya. Sekian dari saya.Teks MC Pelantikan IPNU IPPNU

Teks MC Pelantikan IPNU - IPPNU

Assalaamualaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh

Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah


Yang terhormat Waka Kurikulum
Yang kami hormati Bapak ibu dewan guru
Dan juga yang saya hormati Rekan rekanita Pimpinan IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo
beserta perangkatnya
Serta rekan rekanita anggota IPNU IPPNU yang kami banggakan.

Pertama tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat ALLAH SWT yang selalu
memberi kita udara untuk bernafas, makanan untuk kita makan, dan air untuk kita minum yang
semuanya itu membuat kita sehat sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam acara prosesi
pelantikan pengurus IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo tanpa suatu halangan apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW
yang dipilih oleh ALLAH SWT untuk memberikan syafaat Nya kepada kita. Semoga kita bisa mendapat
syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amiin . . .

Di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan urutan acara yang akan berjalan dalam acara
prosesi pelantikan pengurus IPNU IPPNU ranting SIdorejo pada malam hari ini.

Acara yang pertama yaitu pembukaan.


Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci al quran.
Acara yang ketiga yaitu prosesi Pelantikan Pengurus Ipnu Ippnu Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo
TP. 2015/2016.
Acara yang keempat yaitu sambutan sambutan.
Acara yang terakhir yaitu doa penutup.
Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.
Memasuki acara yang pertama. Yaitu pembukaan.

Marilah kita buka acara prosesi pelantikan pada malam hari ini dengan bacaan ummul quran. Al
fatihah.. amiin..

Semoga dengan bacaan Alfatihah acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amiin.
Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al quran yang akan dibaca oleh rekan
(__________) Kepadanya dipersilahkan.

Diucapkan terima kasih semoga dengan bacaan ayat suci al quran tersebut bisa menambah keimanan
kita. Amiin..

Menginjak acara yang ketiga yaitu prosesi pelantikan pengurus IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU
Sidorejo. Kepada Kepala Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo dipersilahkan .
Diucapkan terima kasih. Dan semoga pengurus yang baru saja dilantik bisa memegang teguh amanat
yang diberikan. Amiin..

Menapak pada acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan.


Sambutan yang Pertama mewakili IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo TP. 2014/2015
Yang akan disampaikan oleh (Burhan Yogi) kepadanya dipersilahkan.
Diucapkan terima kasih

Sambutan yang kedua mewakili Pimpinan IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo TP
2015/2016 yang akan disampaikan oleh (Shodiqul Amin) Kepada nya dipersilahkan.
Diucapkan terima kasih

Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo. Kepada
nya dipersilahkan.
Diucapkan terima kasih.

Tibalah pada acara terakhir yaitu doa penutup.yang akan dipimpin oleh (Bapak Imam Muhtadi). Kepada
Beliau dipersilahkan .

Dengan berakhirnya doa penutup maka berakhir pula prosesi pelantikan pada hari ini. Sebelumnya kami
sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan rekanita semua dan
kami meminta maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat.

Kepada rekan rekanita IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo ,pengurus beserta anggota
IPNU IPPNU Madrasah Aliyah Maarif NU Sidorejo TP.2015/2016 , untuk tidak meninggalkan tempat.
Terima kasih
Wassalaamualaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh.

Anda mungkin juga menyukai