Anda di halaman 1dari 2

DZIKIR PAGI & SORE

Saudaraku, Muslim dan Muslimah..!


AL-FALAQ
Ini adalah sebagian dzikir-dzikir yang terdapat dalam
al-Quran dan al-Hadits yang diajarkan oleh Rasulullah g,
dimana Beliau senantiasa berdzikir dengannya di waktu pagi
dan sore. Apabila Anda membaca dzikir ini di pagi hari, maka
Allah sesantiasa menjaga Anda dari segala keburukan hingga
sore hari. Apabila Anda membaca dzikir ini di pagi hari, maka
Allah akan senantiasa menjaga Anda dari segala keburukan
hingga pagi hari. Dan apabila Anda meninggal di pagi atau
malam hari, maka Anda akan masuk Surga sebagaimana hal
tersebut disabdakan oleh Nabi g. AN-NAAS

AYAT KURSI

MASING-MASING DIBACA 3 x. [2]


) () (
(
)


Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal
Ya Allah, karena-Mu jualah kami telah memasuki waktu
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
pagi (kami telah memasuki waktu sore) dan karena-Mu
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang
kami telah memasuki waktu sore (kami telah memasuki
di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi
waktu pagi), karena-Mu kami hidup dan karena-Mu
syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui
pula kami mati, dan kepada-Mu lah kami dibangkitkan
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
(tempat kembali). DIBACA 1 x.
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
(HR. At-Tirmidzi, 5/466. Lihat, Shahih at-Tirmidzi, 3/142)
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat SAYYIDUL ISTIGHFAR
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha

Besar. (QS. Al-Baqarah: 255). DIBACA 1 x. [1]


AL-IKHLAS

"Ya Allah! Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada ilah (yang
[ 1 ] "Barangsiapa membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (ganguan) setan
hingga sore hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari [ 2 ] "Barangsiapa membaca tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan sore hari, maka itu
(ganguan) setan hingga pagi hari (HR. al-Hakim, 1/562. Lihat, Shahih at-Targhib wat (tiga surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu. (HR. Abu Dawud 4/322 dan at-
Tarhib, 1/273) Tirmidzi, 5/567. Lihat, Shahih at-Tirmidzi, 3/182)
berhak disembah) kecuali Engkau, Engkaulah yang men- kepada-Mu dari kejahatan di hari ini (di malam ini) dan
ciptakan aku. Engkaulah yang men-ciptakan aku. Aku kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb-ku, aku berlindung
adalah hamba-Mu. Aku senantiasa setia pada perjanjianku kepada-Mu dari kemalasan dan keburukan di hari tua.
dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu Wahai Rabb-ku! Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan
dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat- di neraka dan kubur. DIBACA 1 x. (HR. Muslim, 4/2088)


Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena
itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang me-

ngampuni dosa kecuali Engkau." DIBACA 1 x. [3]


Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang

sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya.
DIBACA 3 x Pada Sore Hari. [5]Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan
Muhammad sebagai nabi. DIBACA 3 x. [4]


Dengan nama Allah Dzat yang apabila nama-Nyadisebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan
. berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. DIBACA 3 x. [6]

.

()
Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan
dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kebajikan dan Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi ini (aku di
keselamatan dalam (urusan) agama, dunia, keluarga dan waktu sore ini) mempersaksikan Engkau, para Malaikat
hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang memikul Arasy-Mu, Malaikat-malaikat dan seluruh
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah,
dari rasa takut. Ya Allah! Jagalah aku dari (arah) depan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau Yang
belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya
kebesaran-Mu dari ditenggelamkan (ke dasar bumi) di Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.
bawahku. DIBACA 1 x. DIBACA 3 x Pada Sore Hari. [7]
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat, Shahih Ibnu Majah, 2/332)

( )
Keterangan:
Lafadz yang berwarna MERAH dibaca pada sore hari sebagai ganti


dari lafadz yang bergaris bawah.
( .
Sumber:
Hishn al-Muslim Min Adzkar al-Kitab wa as-Sunnah
Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani

) ) (

.)( )


(
Anda berminat menyebarluaskan brosur ini,kami siap membantu
Diterbitkan oleh:
Yayasan Al-Sofwa
Kami telah memasuki waktu pagi (kami telah Telp. (021) 78836327,
memasuki waktu sore) dan kerajaan hanya milik Allah, Fax. (021) 78836326, Hp. 085218964670
segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang berhak Email: alsofwa@gmail.com
disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu www.alsofwa.com, www.alsofwa.or.id
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb- @al_sofwa
ku, aku memohon kepada-Mu kebaikan di hari ini (di
[ 5 ] "Barangsiapa membaca doa ini pada sore hari sebanyak tiga kali, tidak ber-bahaya baginya
malam ini) dan kebaikan sesudahnya dan aku berlindung sengatan (binatang berbisa) pada malam harinya." (HR. Ahmad, 2/290; an-Nasai, no. 590.
Lihat, Shahih at-Tirmidzi, 3/187 dan Shahih Ibnu Majah, 2/266).
[ 3 ] "Barangsiapa membacanya dengan yakin ketika sore hari, lalu ia meninggal dunia pada [ 6 ] "Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka tidak ada
malam itu, maka ia masuk Surga. Dan demikian juga ketika pagi hari. (HR. al-Bukhari, sesuatu pun yang membahayakan dirinya. (HR. Abu Dawud, 4/323, at-Tirmidzi, 5/465,
7/150). Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat,Shahih Ibnu Majah, 2/332).
[ 4 ] "Barangsiapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, niscaya Allah pasti [ 7 ] "Barangsiapa membaca doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak empat kali, maka Allah
memberikan keridhaan-Nya kepadanya pada hari Kiamat. (HR. Ahmad, 4/337, an-Nasa`i, akan membebaskannya dari api neraka. (HR. Abu Dawud, 4/317, al-Bukhari dalam al-
no. 4, Abu Dawud, 4/418, dan at-Tirmidzi, 5/465). Adabul Mufrad, no. 1201, dan an-Nasa`i, no. 9, hal. 138).