Anda di halaman 1dari 1

BERIMAN KEPADA ASMA AL-HUSNA

AR-RAHIM ( ALLAH MAHA PENGASIH / PENYAYANG )


AR-RAHMAN ( Maha Pemurah) AR-RAHIM ( Maha Penyayamg )
1. Untuk semua hamba Allah sama ada Islam atau kafir 1. Khusus untuk orang beriman sahaja
2. Untuk nikmat di dunia sahaja
Contoh : Kekayaan, pangkat, kesihatan dan lain-lain
2. untuk nikmat di dunia & di akhirat
Contoh : Nikmat Islam, iman , hidayah, pahala,syurga
LATIHAN PENGUKUHAN
1. Senaraikan bukti-bukti menunjukkan Allah
Maha Penyayang
2. Berikan 3 perbezaan antara sifat Allah Maha
Pemurah dengan Maha Penyayang.
3. elaskan 3 !ara mengasihi binatang
". Berikan 3 kesan kepada indi#idu yang
beriman dengan Allah yang bersifat
Maha Penyayang
Ialah : Allah bersifat Pengasih & Penaang terhadap hamba!Na
ang beriman di dunia & di akhirat.
MAKSUD ALLAH BERSIFAT AR-RAHIM
TAN"A # $UKTI
ALLAH $E%&I'AT A%!%AHI(
KE&AN $E%I(AN "GN ALLAH
)ANG $E%&I'AT A%!%AHI(
engurniakan akal kepada orang mukmin
untuk mem!e"akan antara !aik dgn !uruk
engurniakan tubuh badan g sihat supaya
dapat menunaikan i!adat dgn sempurna
engurniakan ibuba*a supaya dapat !er!akti
kepada mereka
engurniakan ibuba*a g *enaang #
!ertanggung$a%a!
&engurniaan *elbagai re+eki supaya kita
dapat hidup dengan selesa
engutus nabi s,a,-, se!agai pem!a%a
hidayah & al!.uran untuk panduan hidup.
1. 'entiasa !ersyukur kepada Allah di atas
segala nikmat kurniaannya
2. elaksanakan # mempertingkatkan i!adat
kepada Allah
3. 'entiasa mengharapkan re"eki Allah #
!erusaha men(ari re"eki dgn (ara halal
". emelihara hu!ungan !aik sesama
manusia
$. emulakan setiap peker$aan dengan
menye!ut nama Allah ) !asmalah *
+ersifat !akhil
+ersikat !engis # pemarah
,idak menghormati orang lain seperti guru, i!u!apa # para pemimpin
ementingkan diri sendiri # tidak mem!antu orang lain
+ersikap ke$am # tidak !erperikemanusiaan
PE%$E/AAN ANTA%A &I'AT AR-RAHMAN "GN AR-RAHIM
0I%I!0I%I TIN"AKAN # A(ALAN )G $E%TENTANGAN
"ENGAN K1N&EP A%!%AH(AN