Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5

MINGGU BIDANG / OBJEKTIF STANDARD PEMBELAJARAN DAN AKTIVITI IMPAK /


TAJUK CATATAN

1. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
(Lukisan) 1.1 Persepsi Estetik: (EK1,EK2,EK3,EK5),
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur Seni: 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, TMK
Tema : bahasa seni visual dalam 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi penghasilan lukisan bunga. Dan Nilai Murni
2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi Seni
Tajuk : Bunga jenis-jenis media, proses serta 1.2.1 Media: 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
teknik dalam menghasilkan 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 Teknik titik 1.Contoh Lukisan,
lukisan bunga. Contoh gambar
1.3 Ekspresi Kreatif 2.Media:
Kertas lukisan
1.4 Apresiasi Seni Pensel, pen
marker atau pen
AKTIVITI gel atau pen
1. Guru meminta murid memaparkan contoh teknikal.
karya menggunakan komputer guru dan bersoal
jawab mengenai bahasa seni yang ada pada Penilaian PdP
contoh karya.(EK1). Proses penghasilan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan karya sepanjang
cara melakar serta menggunakan teknik titik aktiviti menggambar
.(EK 2) menggunakan teknik
3. Murid meneroka media, proses dan teknik lukisan berdasarkan
dalam penghasilan karya. (EK 2) dua standard
4. Murid membuat proses menghasilkan karya. kandungan.

2. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
(Lukisan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, inovasi,
Tema : mengaplikasi bahasa seni 1.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Alam Semula jadi visual, media,proses dan teknik
dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Tajuk : Bunga 2. Membuat apresiasi terhadap 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.Contoh Lukisan,
karya sendiri dan rakan Contoh gambar
berpandukan bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni 2.Media:
visual. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Kertas lukisan
Pensel, pen
AKTIVITI marker atau pen
1. Guru meminta murid memaparkan contoh gel atau pen
karya dalam komputer dan bersoaljawab teknikal.
mengenai bahasa seni yang ada pada
karya.(EK1 Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan Proses penghasilan
karya. (EK1, EK 2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan karya lukisan dengan aktiviti menggambar
mengaplikasikan bahasa seni media, proses dan menggunakan teknik
teknik. (EK3,EK 4) lukisan berdasarkan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya empat standard
lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa kandungan.
seni visual. (EK 5)

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

3. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membuat Corak dapat : (EK1,EK2,EK3,EK5)
dan Rekaan (corak 2.1 Persepsi Estetik: TMK
terancang- catan) 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2,
bahasa seni visual yang ada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
Tema: pada corak teknik catan. Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi Seni
Manusia media, serta proses dan teknik 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
dalam penghasilan karya. 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 catan-basah atas 1. Contoh : hasil
Tajuk: kering Karya
Pembalut Kotak 2. Media: berus
Tisu 2.3 Ekspresi Kreatif lukisan, palet, acuan
berbentuk geometri
2.4 Apresiasi Seni atau organic, kertas
lukisan, cat air atau
cat poster.
AKTIVITI
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Penilaian PdP
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Proses penghasilan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh karya sepanjang
karya.(EK1) aktiviti menggunakan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara corak teknik catan
melakar serta mewarna corak teknik catan.(EK 2) berdasarkan dua
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Standard Kandungan.
penghasilan karya. (EK 2, EK3)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.
(EK5)

4. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK :


Membuat Corak dapat : 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
dan Rekaan (corak 1. Murid menghasilkan karya (EK1-EK5) TMK
terancang- catan) dengan mengaplikasikan 2.2 Aplikasi Seni
bahasa senivisual,media,proses Kreativiti, inovasi,
Tema: dan teknik dengan betul. 2.3 Ekspresi Kreatif Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Membuat apresiasi terhadap 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4
Manusia karya sendiri dan rakan Bahan Bantu Belajar
berpandukan bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni 1. Contoh : hasil
Tajuk: visual. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Karya
Pembalut Kotak 2. Media: berus
Tisu AKTIVITI lukisan, palet, acuan
berbentuk geometri
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan atau organik, kertas
bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada lukisan, cat air atau
karya.(EK1 cat poster.
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya.
(EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi Proses penghasilan
bahasa seni visual, media, proses dan teknik. karya sepanjang
(EK3,EK 4) aktiviti menggunakan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan corak teknik catan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. berdasarkan empat
(EK 5) Standard Kandungan.

2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

5. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2, EK3, EK5 ),
(Arca Timbul – 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 TMK
acuan)) bahasa seni visual yang ada 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
pada arca timbul teknik acuan. Dan Nilai Murni
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 3.2 Aplikasi Seni
Objek Buatan media, serta proses dan teknik 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Manusia dalam penghasilan arca timbul. 3.2.2 Proses dan Teknik : 3.2.2.1 Arca timbul-acuan 1.Contoh arca
timbul
Tajuk : 3.3 Ekspresi Kreatif
Magnet Hiasan 2.Media:
(Fidge Magnet) 3.4 Apresiasi Seni Kotak, model 3D
dan alat lain yang
AKTIVITI sesuai, Plaster of
1. Guru mempamerkan contoh arca timbul Paris atau tanah
menggunakan komputer dan bersoal jawab tentang liat, cat poster dan
bahasa seni visual yang ada pada contoh karya.(EK1) bahan lain yang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara sesuai.
menghasilkan arca timbul teknik acuan(EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Penilaian PdP
penghasilan karya (EK 2) Proses penghasilan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan arca karya sepanjang
timbul.(EK3, EK5) aktiviti membuat arca
timbul menggunakan
teknik acuan
berdasarkan dua
standard kandungan.

EMK
6 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,
Membentuk dan dapat : (EK1- EK5 ),
Membuat Binaan 3.1 Persepsi Estetik Kreativiti, inovasi,
(Arca Timbul – Dan Nilai Murni
acuan)) 1. Murid menghasilkan arca 3.2 Aplikasi Seni
timbul dengan Bahan Bantu Belajar
Tema : mengaplikasikan bahasa seni 3.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh arca
Objek Buatan visual,media,proses dan teknik 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 timbul
Manusia dengan betul.
2. Membuat apresiasi terhadap 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Tajuk : karya sendiri dan rakan dengan 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 Kotak, model 3D
Magnet Hiasan menggunakan bahasa seni dan alat lain yang
(Fidge Magnet) visual. sesuai, Plaster of
AKTIVITI Paris atau tanah
liat, cat poster dan
1. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan karya. bahan lain yang
(EK1, EK 2) sesuai.
2. Murid menghasilkan arca timbul dengan
mengaplikasikan bahasa seni visual , media dan teknik Penilaian PdP
dengan betul.(EK3,EK4) Proses penghasilan
3. Murid membuat apresiasi terhadsp karya sendiri dan karya sepanjang
rakan berdasarkan bahasa seni visual.(EK 5) aktiviti membuat arca
timbul menggunakan
teknik acuan
berdasarkan empat
standard kandungan.

3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

7 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
( Tekat – motif 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, (EK1,EK2,EK3 EK5)
flora ) bahasa seni visual yang ada 4.1.2 Prinsip Rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2 TMK dan Nilai Murni
pada karya tekat
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar
Alam Semula Jadi media, serta proses dan teknik 2.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 1. Contoh karya
dalam penghasilan tekat. 4.2.2 Proses dan Teknik : 4.2.2.1 ( Teknik-tekat) 2. Media :
Tajuk : gunting,jarum,ram
Kipas Hiasan 4.3 Ekspresi Kreatif dan alatan lain
yang sesuai,
4.4 Apresiasi Seni mounting board,
kain baldu atau
kain yang sesuai,
benang, bahan lain
AKTIVITI yang sesuai.

1. Guru mempamerkan contoh batik menggunakan Proses penghasilan


komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni karya sepanjang
visual yang ada pada karya.(EK1) aktiviti membuat
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara tekat berdasarkan dua
menghasilkan tekat(EK 2) standard kandungan.
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan tekat (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
tekat.(EK3,EK5

8 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Mengenal Kraf dapat : Kreativiti dan inovasi,
Tradisional . 4.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
( Tekat – motif 1. Murid menghasilkan tekat (EK1- EK5) ,
flora ) dengan mengaplikasikan 4.2 Aplikasi Seni TMK dan Nilai Murni
bahasa seni visual, media,
Tema : proses dan teknik dengan 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Alam Semula Jadi betul. 4 .3.1, 4.3.2, 4.3.3 1. Contoh karya
2. Membuat apresiasi terhadap 2. Media :
Tajuk : karya sendiri dan rakan dengan 4.4 Apresiasi Seni gunting,jarum,ram
Kipas Hiasan menggunakan bahasa seni 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 dan alatan lain
visual. yang sesuai,
mounting board,
kain baldu atau
AKTIVITI kain yang sesuai,
benang, bahan lain
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya yang sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoaljawab
mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) Proses penghasilan
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan tekat. karya sepanjang
(EK1, EK 2) aktiviti membuat
3. Murid menghasilkan tekat dengan mengaplikasikan tekat berdasarkan
bahasa seni visual , media dan teknik dengan empat standard
betul.(EK3,EK4) kandungan.
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.(EK 5)

4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

9 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan,
(Catan) 1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, TMK
Tema : bahasa seni visual dalam karya
Alam Semula jadi gambar pemandangan. 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
2. Mengetahui dan mengenal 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Dan Nilai Murni
Tajuk : jenis-jenis media, proses serta 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 (Basah atas kering)
Pemandangan teknik dalam menghasilkan Bahan Bantu Belajar
catan. 1.3 Ekspresi Kreatif 1. Contoh gambar
catan
1.4 Apresiasi Seni
2. Media:
AKTIVITI Kertas lukisan,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya warna air atau
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab warna poster, berus,
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh palet
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP
melakar serta mewarna gambar pemandangan Proses penghasilan
(EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti menggambar
penghasilan karya. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan catan berdasarkan
catan.(EK3) dua standard
kandungan.

10. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
(Catan) 1.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
1. Menghasilkan karya dengan
Tema : mengaplikasi bahasa seni 1.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi visual, media, proses dan Dan Nilai Murni
teknik dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk : 2. Membuat apresiasi terhadap 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu Belajar
Pemandangan karya sendiri dan rakan 1. Contoh gambar
berpandukan bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni catan
visual. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
2. Media:
Kertas lukisan,
AKTIVITI warna air atau
warna poster,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya berus, palet
menggunakan komputer gurudan bersoaljawab
mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan catan. Proses penghasilan
(EK1 EK 2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi aktiviti menggambar
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 4) menggunakan teknik
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan catan berdasarkan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK3,EK 5) empat standard
kandungan.

5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

11. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : 1.3 Persepsi Estetik Keusahawanan,
(Montaj) 1.1.1 Unsur Seni : 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3, (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
1. Memahami dan menyatakan 1.1.2 Prinsip Rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, TMK
Tema : bahasa seni visual dalam karya
Alam Semula jadi montaj pemandangan dasar 1.4 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
laut. 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Dan Nilai Murni
Tajuk : 1.2.2 Proses Teknik : 1.2.2.1 (montaj)
Pemandangan 2. Mengetahui dan mengenal Bahan Bantu Belajar
Dasar Laut jenis-jenis media, proses serta 1.3 Ekspresi Kreatif 1.Contoh montaj
teknik dalam menghasilkan
montaj. 1.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Kertas lukisan,
AKTIVITI gunting, gam,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya gambar daripada
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab bahan bercetak.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
membuat montaj pemandangan dasar laut (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti menggambar
penghasilan karya. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan montaj. montaj berdasarkan
(EK3) dua standard
kandungan.

12. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
(Montaj) 1.3 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
1. Menghasilkan karya dengan
Tema : mengaplikasi bahasa seni 1.4 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Alam Semula jadi visual, media, proses dan Dan Nilai Murni
teknik dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif
Tajuk : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Bahan Bantu Belajar
Pemandangan 2. Membuat apresiasi terhadap 1.Contoh montaj
Dasar Laut karya sendiri dan rakan 1.4 Apresiasi Seni
berpandukan bahasa seni 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 2.Media:
visual. Kertas lukisan,
gunting, gam,
AKTIVITI gambar daripada
bahan bercetak.
5. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer gurudan bersoaljawab Penilaian PdP
mengenai bahasa seni yang ada pada karya.(EK1) Proses penghasilan
6. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan montaj. karya sepanjang
(EK1 EK 2) aktiviti menggambar
7. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi menggunakan teknik
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 4) montaj berdasarkan
8. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan empat standard
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK3,EK 5) kandungan.

6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

13. Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1 ,EK2,EK3, EK5),
(Tidak Terancang - 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni: 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 TMK
Tiupan) bahasa seni visual yang ada 2.1.2 Prinsip Rekaan : 2.1.2.1, 2.1.2.2, Kreativiti, inovasi,
pada corak teknik tiupan. Dan Nilai Murni
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi Seni
Objek Buatan jenis-jenis media, proses serta 2.2.1 Media: 2.2.1.1, 2.2.1.2 BahanBantuBelajar
Manusia teknik dalam penghasilan 2.2.2 Proses Teknik : 2.2.2.1 tiupan (corak tidak 1. Contoh karya
karya. terancang ) 2. Media:
Tajuk : Penyedut minuman,
Tanglung Hiasan 2.3 Ekspresi Kreatif berus lukisan, palet,
. warna air, kertas
2.4 Apresiasi Seni lukisan dan bahan
yang sesuai.

AKTIVITI Penilaian PdP


Proses penghasilan
1. Guru menunjukkan contoh karya corak teknik tiupan karya sepanjang
dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada aktiviti membuat
pada contoh karya dengan menggunakan komputer. corak dan rekaan
(EK1) menggunakan teknik
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara tiupan berdasarkan
membuat corak tiupan. (EK 2) dua standard
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam kandungan .
penghasilan corak tiupan. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak
tiupan. (EK 5)

14 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : Keusahawanan,
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik: (EK1- EK5), TMK
(Tidak Terancang - 1. Mengaplikasikan pengetahuan Kreativiti, inovasi,
Tiupan) dan kefahaman bahasa seni 2.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
visual, media, serta proses dan
Tema : teknik dalam penghasilan 2.3 Ekspresi Kreatif BahanBantuBelajar
Objek Buatan karya. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 1. Contoh karya
Manusia 2. Membuat apresiasi terhadap 2. Media:
karya sendiri dan rakan 2.4 Apresiasi Seni Penyedut
Tajuk : berpandukan bahasa seni 2.4.1, 2.4.2. 2.4.3 minuman, berus
Tanglung Hiasan visual. lukisan, palet,
warna air, kertas
AKTIVITI lukisan dan bahan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya corak yang sesuai.
tiupan dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang
ada pada karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak Proses penghasilan
tiupan. (EK1, EK 2) karya sepanjang
3. Murid menghasilkan karya tanglung hiasan dengan aktiviti membuat
mengaplikasikan bahasa seni visual, media, proses dan corak dan rekaan
teknik yang betul.(EK 3,EK4) menggunakan teknik
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan tiupan berdasarkan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) empat standard
kandungan .

7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

15 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
(Asemblaj) 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 TMK
bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2
Tema : asemblaj. Kreativiti, inovasi,
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Manusia jenis-jenis media, proses serta 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2
teknik dalam menghasilkan 3.2.2 Proses Teknik : 3.2.2.1 Bahan Bantu Belajar
Tajuk : asemblaj. ( Binaan – asemblaj) 1.Contoh karya
Lampu Meja asemblaj
3.3 Ekspresi Kreatif
2.Media:
3.4 Apresiasi Seni Gunting,gam,
bahan kutipan dan
AKTIVITI alat bahan yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh Penilaian PdP
karya.(EK1) Proses penghasilan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara karya sepanjang
membuat asemblaj. (EK 2) aktiviti membuat
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam asemblaj.
penghasilan asemblaj. (EK 2) berdasarkan dua
4. Murid membuat proses awal menghasilkan asemblaj. standard kandungan.
(EK3.EK5)

16 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membentuk dan dapat : Keusahawanan,
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
(Asemblaj) 1. Menghasilkan karya dengan
mengaplikasi bahasa seni 3.2 Aplikasi Seni Kreativiti, inovasi,
Tema : visual, media,proses dan Dan Nilai Murni
Objek Buatan teknik dengan betul. 3.3 Ekspresi Kreatif
Manusia 2. Membuat apresiasi terhadap 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Bahan Bantu Belajar
karya sendiri dan rakan 3.4 Apresiasi Seni 1.Contoh karya
Tajuk : berpandukan bahasa seni 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 asemblaj
Lampu Meja visual.
AKTIVITI 2.Media:
Gunting,gam,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya bahan kutipan dan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab alat bahan yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan Penilaian PdP
asemblaj. (EK1 EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi karya sepanjang
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti membuat
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri asemblaj.
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) berdasarkan empat
standard kandungan.

8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

17 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
(Tenunan- corak 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, TMK
mata bilis ) bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1, 4.1.2.2
tenunan. Kreativiti, Inovasi
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
Objek buatan jenis-jenis media, proses serta 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2
manusia teknik dalam menghasilkan 4.2.2 Proses dan teknik : 4.2.2.1 (tenunan) Bahan Bantu Belajar:
tenunan. 1.Contoh tenunan
Tajuk : 2.3 Ekspresi Kreatif
Alas Pinggan 2.Media:
4.4 Apresiasi Seni Alat: gunting, set
gentian (pemidang
AKTIVITI kayu), pembaris,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya jarum kait,sikat dan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab alatan lain yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Bahan : Benang kait,
membuat tenunan (EK 2) atau tali raffia atau
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam bahan lain yang
penghasilan tenunan. (EK 2) sesuai.
4. Murid membuat proses awal menghasilkan
tenunan.(EK,EK5) Penilaian PdP:
Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
tenunan berdasarkan
dua standard
kandungan.

18 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1 -EK5), TMK
(Tenunan- corak 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, Inovasi
mata bilis ) mengaplikasi bahasa seni 2.2 Aplikasi seni Nilai murni
visual, media,proses dan
Tema : teknik dengan betul. 4.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
Objek buatan 2. Membuat apresiasi terhadap 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 1.Contoh tenunan
manusia karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni 4.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Tajuk : visual. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Alat: gunting, set
Alas Pinggan gentian (pemidang
AKTIVITI kayu), pembaris,
jarum kait,sikat dan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya alatan lain yang
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab sesuai.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1) Bahan : Benang kait,
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan tenunan. atau tali raffia atau
(EK1, EK 2) bahan lain yang
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi sesuai.
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Penilaian PdP:
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat
tenunan berdasarkan
empat standard
kandungan

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

19 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(cetakan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1.EK2..EK5). dan
Tema : bahasa seni visual dalam 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 Nilai murni
Objek Buatan gambar teknik cetakan.
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Belajar
Tajuk : teknik dalam menghasilkan 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (cetakan -kolograf) 1. Contoh karya
Kapal Layar karya. 2. Media:
1.3 Ekspresi Kreatif Berus lukisan,
palet, tali parcel,
1.4 Apresiasi Seni box board,
gunting, kertas
AKTIVITI lukisan, gam, cat
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya poster dan bahan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab lain yang sesuai.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
membuat gambar menggunakan teknik cetakan (EK 2) karya sepanjang
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam aktiviti menggambar
penghasilan karya. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar cetakan berdasarkan
teknik cetakan.(EK 3.EK5) dua standard
kandungan.

20 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(cetakan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Menghasilkan karya dengan (EK1-.EK5). dan Nilai
Tema : mengaplikasi bahasa seni 1.2 Aplikasi seni murni
Objek Buatan visual, media,proses dan
Manusia teknik dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
2. Membuat apresiasi terhadap 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
Tajuk : karya sendiri dan rakan 1. Contoh karya
Kapal Layar berpandukan bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni 2. Media:
visual. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Berus lukisan,
palet, tali parcel,
AKTIVITI box board, gunting,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kertas lukisan, gam,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab cat poster dan
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh bahan lain yang
karya.(EK1) sesuai.
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar
menggunakan teknik cetakan. (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi Proses penghasilan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan aktiviti menggambar
rakan berpandukan bahasa seni visual. menggunakan teknik
(EK 5) cetakan berdasarkan
empat standard
kandungan.

10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

21 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Stensilan) 1.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 (EK1.EK2..EK5). dan
Tema : bahasa seni visual dalam 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2 Nilai murni
Objek Buatan gambar teknik cetakan.
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi seni Bahan Bantu
jenis-jenis media, proses serta 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Belajar
Tajuk : teknik dalam menghasilkan 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 (stensilan) 1. Contoh karya.
Kartun karya. 2. Media:
1.3 Ekspresi Kreatif Berus lukisan,
palet, kertas
1.4 Apresiasi Seni lukisan, cat poster,
kad manila, span,
AKTIVITI dan alat lain yang
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya sesuai.
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh Penilaian PdP
karya.(EK1) Proses penghasilan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara karya sepanjang
membuat gambar menggunakan teknik stensilan. aktiviti menggambar
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam menggunakan teknik
penghasilan karya. (EK 2) stensilan berdasarkan
4. Murid membuat proses awal menghasilkan gambar dua standard
teknik stensilan.(EK 3.EK5) kandungan.

22 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Kreativiti, Inovasi,
(Stensilan) 1.2 Persepsi Estetik Keusahawanan
1. Menghasilkan karya dengan (EK1-.EK5). dan Nilai
Tema : mengaplikasi bahasa seni 1.3 Aplikasi seni murni
Objek Buatan visual, media,proses dan
Manusia teknik dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu
2. Membuat apresiasi terhadap 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 Belajar
Tajuk : karya sendiri dan rakan 1. Contoh karya.
Kartun berpandukan bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni 2. Media:
visual. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Berus lukisan,
palet, kertas
AKTIVITI lukisan, cat poster,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya kad manila, span,
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab dan alat lain yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat gambar Penilaian PdP
menggunakan teknik stensilan. (EK1, EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi karya sepanjang
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti menggambar
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan menggunakan teknik
rakan berpandukan bahasa seni visual. stensilan berdasarkan
(EK 5) empat standard
kandungan.

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

23 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak dapat : Keusahawanan
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3.EK5)
(Corak Terancang - 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3 Kreativiti dan inovasi,
kolaj ) bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 TMK dan nilai murni.
corak terancang.
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi seni Bahan Bantu Belajar:
Objek Buatan jenis-jenis media, proses serta 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 1.Contoh: Hasil
Manusia teknik dalam menghasilkan 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 Kolaj karya
corak. - Susunan 2.Media:
Tajuk : Terancang Gunting, bekas
Balang Kuih 2.3 Ekspresi Kreatif makanan, gam,
kertas warna atau
2.4 Apresiasi Seni perca kain, manik
dan bahan-bahan
AKTIVITI yang sesuai.

1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan Penilaian PdP


terancang dengan teknik kolaj menggunakan slaid dan Proses penghasilan
bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1) karya sepanjang
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara aktiviti membuat
membuat corak susunan terancang menggunakan corak teknik kolaj
teknik kolaj(EK 2) berdasarkan dua
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam Standard Kandungan.
penghasilan corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak.
(EK 3. EK5)

24 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Membuat corak dapat : Keusahawanan (EK1-
dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik .EK5)
(Corak Terancang - 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti dan inovasi,
kolaj ) mengaplikasi bahasa seni 2.2 Aplikasi seni TMK dan nilai murni.
visual, media,proses dan
Tema : teknik dengan betul. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
Objek Buatan 2. Membuat apresiasi terhadap 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 1.Contoh: Hasil
Manusia karya sendiri dan rakan karya
berpandukan bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Tajuk : visual. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Gunting, bekas
Balang Kuih makanan, gam,
AKTIVITI kertas warna atau
perca kain, manik
1. Guru menunjukkan contoh karya corak susunan dan bahan-bahan
terancang dengan teknik kolaj menggunakan slaid dan yang sesuai.
bersoal jawab berdasarkan bahasa seni visual. (EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak
menggunakan teknik kolaj. (EK1, EK 2) Penilaian PdP
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasi Proses penghasilan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) karya sepanjang
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan aktiviti membuat
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) corak teknik kolaj
berdasarkan empat
Standard Kandungan.

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

25 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membentuk dan dapat : (EK1 EK2,EK3,EK5),
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik TMK
(stabail) 1. Memahami dan menyatakan 3.1.1Unsur Seni : 3.1.1.1, 3.1.1.2
bahasa seni visual dalam karya 3.1.2 Prinsip Rekaan : 3.1.2.1, 3.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
Tema : stabail. Dan Nilai Murni
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal
Manusia jenis-jenis media, proses serta 3.2 Aplikasi Seni Bahan Bantu Belajar
teknik dalam menghasilkan 3.2.1 Media : 3.2.1.1, 3.2.1.2 1.Contoh stabail
Tajuk : stabail. 3.2.2 Proses Teknik : 3.2.2.1 (stabail)
Bunga 2.Media:
Gunting, mounting
3.3 Ekspresi Kreatif board, straw board,
gam, bahan kutipan
3.4 Apresiasi Seni dan alat bahan yang
sesuai.
AKTIVITI
Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab karya sepanjang
mengenai bahasa seni pada contoh karya.(EK1) aktiviti menghasilkan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara stabail
membuat stabail. (EK 2) berdasarkan dua
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam standard kandungan.
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan stabail.
(EK 3.EK5)

26 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN Keusahawanan,


Membentuk dan dapat : (EK1 -EK5), TMK
membuat binaan 3.1 Persepsi Estetik
(stabail) 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, inovasi,
mengaplikasi bahasa seni 3.2 Aplikasi Seni Dan Nilai Murni
Tema : visual, media,proses dan
Objek Buatan teknik dengan betul. 3.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Manusia 2. Membuat apresiasi terhadap 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 1.Contoh stabail
karya sendiri dan rakan
Tajuk : berpandukan bahasa seni 3.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Bunga visual 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 Gunting, mounting
board, straw board,
gam, bahan kutipan
dan alat bahan yang
AKTIVITI sesuai.

1. Guru menunjukkan contoh karya stabail menggunakan


slaid dan bersoal jawab berdasarkan bahasa seni Penilaian PdP
visual. (EK1) Proses penghasilan
2. Guru mengimbas kembali cara membuat stabail karya sepanjang
(EK1,EK2) aktiviti menghasilkan
3. Murid menghasilkan stabail dengan mengaplikasi stabail
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) berdasarkan empat
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan standard kandungan.
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

27 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3,EK5)
(Alat Pertahanan 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 TMK
Diri) bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1 4.1.2.2 Kreativiti, Inovasi
alat pertahanan diri. Nilai murni
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi seni
Objek buatan jenis-jenis media, proses serta 4.2.1 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Bahan Bantu Belajar:
manusia teknik dalam menghasilkan 4.2.2 Proses dan teknik : 1.Contoh alat
alat pertahanan diri pertahana diri
Tajuk : 4.3 Ekspresi Kreatif
Keris 2.Media:
4.4 Apresiasi Seni Gunting, Mounting
board atau kertas
lukisan atau kad
AKTIVITI manila, gam, tali
parcel, marker pen,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya cat air atau catposter
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab dan alat bahan yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP:
membuat alat pertahanan diri (EK 2) Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam karya sepanjang
penghasilan alat pertahanan diri. (EK 2) aktiviti membuat alat
4. Murid membuat proses awal menghasilkan keris . pertahanan diri
(EK 3.EK5) berdasarkan dua
standard kandungan.

28 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
(Alat Pertahanan 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, Inovasi
Diri) mengaplikasi bahasa seni 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
visual, media,proses dan
Tema : teknik dengan betul. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
Objek buatan 2. Membuat apresiasi terhadap 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 1.Contoh alat
manusia karya sendiri dan rakan pertahanan diri
berpandukan bahasa seni 4.4 Apresiasi Seni
Tajuk : visual. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 2.Media:
Keris Gunting, Mounting
AKTIVITI board atau kertas
1. Guru meminta murid memaparkan contoh alat lukisan atau kad
pertahanan diri menggunakan komputer guru dan manila, gam, tali
bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada parcel, marker pen,
contoh karya.(EK1) cat air atau catposter
2. Guru mengimbas kembali cara membuat alat dan alat bahan yang
pertahanan diri(EK1, EK 2) sesuai.
3. Murid menghasilkan keris dengan mengaplikasi bahasa
seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Penilaian PdP:
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) Proses penghasilan
karya sepanjang
aktiviti membuat alat
pertahanan diri
berdasarkan empat
standard kandungan.

14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

29 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
(Poster) 1.1 Persepsi Estetik (EK1 ,EK2,EK3 EK5),
1. Memahami dan menyatakan 1.1.1 Unsur seni : 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 TMK
Tema : bahasa seni visual dalam 1.1.2 Prinsip rekaan : 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3 Kreativiti, inovasi,
Objek Buatan poster Dan Nilai Murni
Manusia 2. Mengetahui dan mengenal 1.2 Aplikasi seni
jenis-jenis media, proses serta 1.2.1 Media : 1.2.1.1, 1.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Tajuk : teknik dalam penghasilan 1.2.2 Proses dan Teknik : 1.2.2.1 1.Contoh poster
Malaysia maju poster. (teknik campuran))
. 2.Media:
1.3 Ekspresi Kreatif Kertas lukisan, cat air
atau cat poster,
1.4 Apresiasi Seni berus, palet, dan
bahan-bahan lain
yang sesuai.
AKTIVITI
Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab karya sepanjang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh aktiviti membuat
karya.(EK1) poster berdasarkan
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara dua standard
menghasilkan poster. (EK 2) kandungan.
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan poster .
(EK 3.EK5)

30 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Menggambar dapat : Keusahawanan,
(Poster) 1.1 Persepsi Estetik (EK1- EK5), TMK
1. Menghasilkan poster dengan Kreativiti, inovasi,
Tema : mengaplikasi bahasa seni 1.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
Objek Buatan visual, media, proses dan
Manusia teknik dengan betul. 1.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
2. Membuat apresiasi terhadap 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 .
Tajuk : karya sendiri dan rakan
Malaysia maju berpandukan bahasa seni 1.4 Apresiasi Seni Penilaian PdP
visual. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 Proses penghasilan
karya sepanjang
AKTIVITI aktiviti membuat
poster berdasarkan
1. Guru meminta murid memaparkan contoh poster empat standard
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab kandungan.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat poster (EK1,
EK 2)
3. Murid menghasilkan poster dengan mengaplikasi
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

31 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dapat : Keusahawanan,
dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1 EK2,EK3,EK5),
(Corak terancang- 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2 TMK
Stensilan) bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti, inovasi,
corak teknik stensilan. Dan Nilai Murni
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 2.2 Aplikasi seni
Objek Buatan jenis-jenis media, proses serta 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Manusia teknik dalam penghasilan 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 (stensilan) 1. Contoh karya corak
corak. stensilan.
Tajuk : 2.3 Ekspresi Kreatif
Beg Hadiah 2.Media:
2.4 Apresiasi Seni Gunting, kad manila,
kertas lukisan, cat
AKTIVITI poster atau cat air
atau pensel warna
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya dan alat lain yang
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab sesuai.
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh
karya.(EK1) Penilaian PdP
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Proses penghasilan
menghasilkan corak menggunakan teknik stensian. karya sepanjang
(EK 2) aktiviti mencorak dan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam mereka
penghasilan corak. (EK 2) menggunakan teknik
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak stensilan berdasarkan
teknik stensilan. dua standard
(EK 3.EK5) kandungan.

32 Bidang: Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat corak dapat : Keusahawanan,
dan mereka 2.1 Persepsi Estetik (EK1 - EK5), TMK
(Corak terancang- 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, inovasi,
Stensilan) mengaplikasi bahasa seni 2.2 Aplikasi seni Dan Nilai Murni
visual, media, proses dan
Tema : teknik dengan betul. 2.3 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar
Objek Buatan 2. Membuat apresiasi terhadap 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 1. Contoh karya corak
Manusia karya sendiri dan rakan stensilan.
berpandukan bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni
Tajuk : visual. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 2.Media:
Beg Hadiah Gunting, kad manila,
AKTIVITI kertas lukisan, cat
poster atau cat air
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya atau pensel warna
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab dan alat lain yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corak Penilaian PdP
menggunakan teknik stensilan (EK1, EK 2) Proses penghasilan
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi karya sepanjang
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) aktiviti mencorak dan
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan mereka
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) menggunakan teknik
stensilan berdasarkan
empat standard
kandungan.

16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

33 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1,EK2,EK3,EK5)
(Alat Perhiasan 1. Memahami dan menyatakan 4.1.1 Unsur seni : 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3 TMK
Diri) bahasa seni visual dalam karya 4.1.2 Prinsip rekaan : 4.1.2.1 4.1.2.2 Kreativiti, Inovasi
alat perhiasan diri. Nilai murni
Tema : 2. Mengetahui dan mengenal 4.2 Aplikasi seni
Objek buatan jenis-jenis media, proses serta 4.2.2 Media : 4.2.1.1, 4.2.1.2 Bahan Bantu Belajar:
manusia teknik dalam menghasilkan 4.2.2 Proses dan teknik : 1.Contoh karya,
alat perhiasan diri gambar cucuk
Tajuk : 4.3 Ekspresi Kreatif sanggul
Cucuk Sanggul
4.4 Apresiasi Seni 2.Media:
Gunting, Mounting
board atau kertas
AKTIVITI warna, kad manila,
gam atau pita pelekat,
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya labuci atau manik
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab atau alat bahan yang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh sesuai.
karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara Penilaian PdP:
membuat alat perhiasan diri (EK 2) Proses penghasilan
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam karya sepanjang
penghasilan alat perhiasan diri. (EK 2) aktiviti membuat alat
4. Murid membuat proses awal menghasilkan cucuk perhiasan diri
sanggul .(EK 3.EK5) berdasarkan dua
standard kandungan.

34 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK:


Mengenal Kraf dapat : Keusahawanan,
Tradisional 4.1 Persepsi Estetik (EK1-EK5)TMK
(Alat Perhiasan 1. Menghasilkan karya dengan Kreativiti, Inovasi
Diri) mengaplikasi bahasa seni 4.2 Aplikasi seni Nilai murni
visual, media,proses dan
Tema : teknik dengan betul. 2.4 Ekspresi Kreatif Bahan Bantu Belajar:
Objek buatan 2. Membuat apresiasi terhadap 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 1.Contoh karya,
manusia karya sendiri dan rakan gambar cucuk
berpandukan bahasa seni 4.4 Apresiasi Seni sanggul
Tajuk : visual. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
Cucuk Sanggul 2.Media:
AKTIVITI Gunting, Mounting
1. Guru meminta murid memaparkan contoh alat board atau kertas
pertahanan diri menggunakan komputer guru dan warna, kad manila,
bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada gam atau pita pelekat,
contoh karya.(EK1) labuci atau manik
2. Guru mengimbas kembali cara membuat alat atau alat bahan yang
perhiasan diri(EK1, EK 2) sesuai.
3. Murid menghasilkan cucuk sanggul dengan
mengaplikasi bahasa seni media, proses dan teknik.
(EK 3, EK 4) Penilaian PdP:
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri dan Proses penghasilan
rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5) karya sepanjang
aktiviti membuat alat
perhiasan diri
berdasarkan empat
standard kandungan.

17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

35 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Tidak Terancang 1. Memahami dan menyatakan 2.1.1 Unsur Seni : 2.1.1.1 , 2.1.1.2, 2.1.1.3 (EK1 EK2 EK3, EK5)
– ikatan dan bahasa seni visual dalam karya 2.1.2 Prinsip rekaan: 2.1.2.1, 2.1.2.2 Kreativiti dan Nilai
celupan) mencorak dan mereka murni
menggunakan teknik ikatan 2.2 Aplikasi seni
Tema : dan celupan. 2.2.1 Media : 2.2.1.1, 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar
Objek Buatan 2. Mengetahui dan mengenal 2.2.2 Proses dan teknik : 2.2.2.1 ikatan dan celupan 1.Contoh karya
Manusia jenis-jenis media, proses serta 2.Media :
teknik dalam penghasilan 2.3 Ekspresi Kreatif Gelang getah, tali
Tajuk : corak. rafia, batu, guli, kain
Tali leher 2.4 Apresiasi Seni putih, pewarna dan
alat bahan yang
sesuai
AKTIVITI
Penilaian PdP
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya Proses penghasilan
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab karya sepanjang
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh aktiviti membuat
karya.(EK1) corak dengan teknik
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara ikatan dan celupan
menghasilkan corak menggunakan teknik ikatan dan berdasarkan dua
celupan (EK 2) Standard Kandungan.
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam
penghasilan corak. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan corak
teknik ikatan dan celupan .( EK 3. EK5)

36 Bidang : Pada akhir pembelajaran murid STANDARD PEMBELAJARAN EMK


Membuat Corak dapat : TMK,
Dan Rekaan 2.1 Persepsi Estetik Keusahawanan
(Tidak Terancang 1. Menghasilkan karya dengan (EK1- EK5)
– ikatan dan mengaplikasi bahasa seni 2.2 Aplikasi seni Kreativiti dan Nilai
celupan) visual, media, proses dan murni
teknik dengan betul. 2.3 Ekspresi Kreatif
Tema : 2. Membuat apresiasi terhadap 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 Bahan Bantu Belajar
Objek Buatan karya sendiri dan rakan 1.Contoh karya
Manusia berpandukan bahasa seni 2.4 Apresiasi Seni 2.Media :
visual. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Gelang getah, tali
Tajuk : . rafia, batu, guli, kain
Tali leher putih, pewarna dan
AKTIVITI alat bahan yang
sesuai
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya
menggunakan komputer guru dan bersoal jawab Penilaian PdP
mengenai bahasa seni yang ada pada contoh Proses penghasilan
karya.(EK1) karya sepanjang
2. Guru mengimbas kembali cara membuat corakr aktiviti membuat
menggunakan teknik ikatan dan celupan (EK1, EK 2) corak dengan teknik
3. Murid menghasilkan corak dengan mengaplikasi ikatan dan celupan
bahasa seni media, proses dan teknik. (EK 3, EK 4) berdasarkan empat
4. Murid mempamer dan menceritakan karya sendiri Standard Kandungan.
dan rakan berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)

18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PSV TAHUN 5

19