Anda di halaman 1dari 22

SK SERI PERLING 2

2015

KELAB SUKAN /
PERMAINAN : BOLA TAMPAR
BUKU LAPORAN

PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN

SK SERI PERLING 2 (JBA 1069)

TAHUN 2015

INDEKS

1.0 IntroduksiDasar 1 Murid 1 Sukan

2.0 Carta Organisasi Jawatankuasa Pembangunan Sukan


Sekolah

3.0 Carta Organisasi Program 1 Murid 1 Sukan

4.0 Carta Organisasi Kelab Sukan dan Permainan

5.0 Maklumat dan Rekod Kehadiran Guru dan Murid

8.0 Lampiran
6.0 Rancangan PengajaranTahunan Kelab Sukan dan Permainan

7.0 Laporan Aktiviti

1.0 PENGENALAN

Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M IS) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya
satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimDang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk
Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada
murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang
sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui Sukan Prestasi Tinggi
Sekolah (SPTS).

Bidang sukan sanaat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selaras dengan
unokapan "Minda Yang Cerdas Terietak Pada Tubuh Yang Sihat". Dalam konteks ini, bidang
sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan
produktif agar dapar memberi sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan
ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid-murid
agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan Dasar 1M IS agar setiap murid menikmati
manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk generasi yang membudayakan sukan
seiring dengan kenerluan akademik.

2.0 RASIONAL

Dasar 1M IS mendokong Dasar Sukan (Jntuk Semua, di mana dasar ini menitikberatkan
penglibatan semua murid dalam pelbagai aktiviti dan peringkat sukan. Dasar ini dibentuk atas
rasional segala kegiatan sukan adalah sebahagian daripada transformasi pendidikan yang
diusahakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Sukan seharusnya mendapat
pengiktirafan, sokongan dan galakan yang sama sebagaimana juga yang diberikan kepada aspek-
aspek yang lain seperti mata pelajaran akademik dan kegiatan kokurikulum supaya dapat
melahirkan murid yangseimbang dari segi kesejahteraan minda dan jasmani.

Dasar ini juga menyumbang kepada penggalakan peftandinpft yang sihat, semangat muhibah,
kesefahaman, toleransi dan meningkatkan nilai moral dan fizikal yang memberi satu landasan
yang betul dalam mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatu
padu serta memupuk semangat cintakan negara.
Dasar 1M 1S dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid melibatkan diri
dalam sukan secara lebih terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan
dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pemoinaan masyarakat Malaysia yang
berdaya saing tinggi.

3.0 MATLAMAT

Dalam jangka masa panjang, dasar ini berhasrat membangunkan modal insan melalui
penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta
memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang
mengamalkan gaya hidup sihat, cergas dan berdaya saing tinggi.

4.0 KONSEP

Dasar 1M IS adalah program pembangunan sukan di sekolah yang mewajibkan setiap murid dari
Tahap 2 di sekolah rendah hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah mengikuti sekurang-
kurangnya satu aktiviti sukan yang dikendalikan secara terancang dan sistematik. Dasar 1M IS
adalah berteraskan kepada prinsip-prinsip asas perkembangan ftzikal murid-murid. Justeru itu,
Dasar 1M IS adalah diwujudkan untuk merealisasikan Palsafah Pendidikan Kebangsaan agar;

4.1 Memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam
sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif;

4.2 Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam
sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah;
4.3 Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke
tahap yang lebih tinggi;
5.0 PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira orinsip Delaksanaan berikut:

5.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masaiah
kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan.
Dasar 1M IS adalah diwajibkan untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah serta
Tingkatan Peralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah. Walau
bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan
kemampuan sekolah (SPI Bii.16/2010 bertarikh 1/12/2010 Rujuk LAMPIRAN1).

5.2 Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang
ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan
persetujuan pihak sekolah.

5.3 Asas kepada 1M1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani
hendaklah diguna sama bagi program 1M 15.

5.4 Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan.

5.5 Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek, rohani, jasmani dan
emosi murid.

5.6 bapa dan agensi luar / rakan sukan adalah digalakkan uniuk m^nyumbang kepada
pembangunan sukan sekolah.

5.7 Setiap sekolah yang sudah pun mempunyai prasarana, kemudahan dain peralatan sukan
hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan lagii penyertaan aktif setiap
murid.

5.8 Pihak sekolah hendaklah sentiasa mengutamakan keselamaian murid semasa


menjalankan aktiviti sukan di sekolah dan di luar sekolah. Segala prosedur dan langkah- langkah
keselamatan hendaklah dipatuhi bagi mengelakkan sebarang kemalangan.

6.0 OBJEKTIF

Dasar 1M 15 menggariskan objektif jangka panjang dan jangka pendek seperti berikut:
Meningkatkan kecergasan jasmani;
Membentuk sahsiah.. jati diri, disiplin dan nilai murni;
Memupuk perpaduan di antara kaum;
Membentuk budaya sukan di kalangan murid;
Memenuhi naluri semuiaiadi murid agar aktif darisegifizikal;
Memberi keseirnbangan antara keperluan akademik denqan keperluan fizikal; dan
Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

6.1 KESELAMATAN MENJALANKAN AKTIVITI SUKAN DI SEKOLAH

Keselamatan murid hendaklah diberi keutamaan setiap kali program sukan dikendalikan oleh
pihak sekolah. Di antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut;

6.2. OBJEKTIF

6.2.1 Memastikan setiap guru dan pihak pengurusan sekolah mengambil langkah- langkah
keselamatan setiap kali aktiviti sukan dijalankan di dalam dan di luar sekolah.

6.2.2 Mengelakkan dari berlakunya kemalangan semasa menjalankan aktiviti sukan.

6.2.3 Memastikan aktiviti sukan yang dirancang dengan mengambil kira panduan dan arahan
dalam Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Kementerian Pelajaran.

6.2.4 Memastikan pelajar mematuhi garis panduan dalam penggunaan dan pengurusan
peralatan sukan.

6.3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GPK KOKURIKULUM

6.3.1 Memberi kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri
semasa menjalankan aktiviti sukan melalui tindakan seperti berikut;

Poster

Perhimpunan mingguan + Ceramah

4 Bengkel

Tayangan video 4 Edaran dalaman

6.3.2 Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.

6.3.3 Merekodkan semua aduan bagi sebarang insiden.


6.3.4 Memaklumkan pelaksanaan aktiviti sukan dan permainan kepada ibu bapa dan pihak
berkenaan.

6.3.5 Memanfaatkan sepenuhnya peranan Jawatankuasa Pemuafakatan, Jawatankuasa


Keselamatan dan pihak PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa
menjalankan aktiviti sukan dan permainan.

6.3.6 Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalarf 1 sukan dan
permainan.

6.4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT SUKAN

6.4.1 Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami dan mengetahui
isi kandungannya.

6.4.2 Memahami dan mematuhi tata cara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti
sukan dijalankan.

6.4.3 Memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan sebelum dan selepas aktiviti
dijalankan.

6.4.4 Memastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan selamat dan boleh digunapakai.5
Menyimpan dan menyelenggara stok peralatan sukan dengan sempurna dan kemas kini.

6.4.5 Mengenal pasti pelajar yang tidak sihat dan mempunyai surat pengesahan perubatan,
yang perlu dikecualikan daripada menjalani aktiviti sukan. Walaubagaimanapun murid
berkenaan adalah digalak melibatkan diri dalam a<pek pengelolaan aktiviti yang akan
dijalankan.

6.4.6 Memaklumkan kepada ibu bapa / peniaga tentang aktiviti yang dijalankan melalui murid.

6.4.7 Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa 7 penjaga (jika berkenaan) untuk
ailengkapkan dan dikumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan.

6.4.8 Hadirditempat aktiviti sekurang-kurangnya 10 minit sebelum aktiviti dimulakan dan


mengawasi murid sepanjang masa.

6.4.9 Memastikan kehadiran murid dicatat, direkod dan didokumenkan.


6.4.10 Memastikan aktiviti yang dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan murid
khususnya murid berkeperluan khas.

6.4.11 Membuat penilaian secara pemerhatian, bertulis dan lisan untuk tindakan susulan dan
maklum balas.

6.4.12 Memakai kasut dan pakaian yang sesuai (mengikut peraturan) semasa aktiviti sukan
dijalankan.

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SK SERI PERLING 2

TAHUN 2015

PENAUNG
Tuan HjAminudin bin Adam (PengarahJabatanPelajaran Johor)

PENASIHAT
Tuan HjShaharuddin bin Saari (PegawaiPejabatPelajaran Daerah Johor
Bahru)

PENGERUSI
PuanMaselahbintiMohd Tahir

SETIAUSAHA

Cik Fatimah Zahrah binti Muhammad

AHLI JAWATANKUASA

JAWATANKUASA KECIL
EncikDolie @ GL Shamsyul bin Eddie @ Idea (GPK HEM)
PEMBANGUNAN FIZIKAL SUKAN
SEKOLAH

Encik Idris binKECIL


JAWATANKUASA Mahamat (GPK Kokurikulum)
PENGGALAK SUKAN

JAWATANKUASA KECIL Encik Muhammad Fazley bin Yahaya (S/U Sukan)


PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

JAWATANKUASA KECIL
Cik Hasmidar binti Ismail
PENINGKATAN
PROFESIONALISME

JAWATANKUASA KECIL Encik Samsol bin Hussin (YDP PIBG)


KEWANGAN

Encik Idris bin Mahamat (GPK Kokurikulum)


JAWATANKUASA KECIL TEKNIKAL

JAWATANKUASA PELAKSANAAN DASAR 1 MURID 1 SUKAN

TAHUN 2015
PENASIHAT
PuanMaselahbintiMohd Tahir (Guru Besar)
PENGERUSI
Encik Idris bin Mahamat (GPK Kokurikulum)

NaibPengerusi 1
PuanSaniahbintiMdTaib (GPK PentadbirandanAkademik)

NaibPengerusi 2
EncikDolie @ GL Syamsyul bin Eddie @ Idea (GPK Hal Ehwal Murid)

SETIAUSAHA
Encik Muhammad Fazley bin Yahaya

Encik Mohd Rohaizal bin Deraman


BOLA
BOLA SEPAK
SEPAK

Cik Aziyana Binti Abdul Malek


BOLA
BOLA JARING
JARING

Cik Nur Suhailah Binti Mohd Kassin


BOLA
BOLA TAMPAR
TAMPAR

BOLA BALING EncikMohdSariman Bin Shafee

SOFBOL Encik Khairu lAzwan bin Azman

FUTSAL Pn. Azlinda Binti MohdGorip

RAGBI
RAGBI SENTUH
SENTUH Encik Nik Mohd Rosdi bin Abdul Aziz

Encik Mohd Salleh bin Musron


SEPAK TAKRAW
SEPAK TAKRAW

Encik Muhammad Hasif Bin Hamdan


PING PONG

Puan Engku Fazlina binti Engku Mahmud


CATUR SENARAI NAMA AHLI

BIL NAMA KELAS JANTINA KAUM


1 MUHAMMAD HAZIQ BIN HANAFI 6 CM LELAKI MELAYU
2 MUHAMMAD SHAHZERIN BIN MD. SANI 6 CM LELAKI MELAYU
3 MOHAMAD SYAFIQ MUQRISH BIN ABDULLAH 6 CM LELAKI MELAYU
4 NUR AMEERA BATRISYA BINTI AZMI 6 CM PEREMPUAN MELAYU
5 NUR AIN BINTE JUMARI 6 CS PEREMPUAN MELAYU
6 NUR ALEYA BINTI MOHD ASRI 6 CS PEREMPUAN MELAYU
7 NUR AZWIN JAMSARI 6 CS PEREMPUAN MELAYU
8 NUR HANIF AZHAN BIN JASNI 6 CS PEREMPUAN MELAYU
9 SITI MARIAM BINTI SAIHIN 6 CS PEREMPUAN MELAYU
10 MUHAMAD ALIFF NAJMIE BIN MOHD FUZI 6 CK LELAKI MELAYU
11 MOHAMAD AZAM AIMAN BIN ADAM PONAH 6 CK LELAKI MELAYU
12 AMBOK MUHAMMAD FIRDAUS 5 CM LELAKI MELAYU
13 MUHAMMAD HAIKAL HAQEEM BIN MUHAMMAD HAFIZ 5 CM LELAKI MELAYU
14 RIFDA FITRIYANUR BINTI HUSIN 5 CM PEREMPUAN MELAYU
15 NUR UMAIRAH BINTI NOR FAIZAL 5 CM PEREMPUAN MELAYU
16 SITI SAHANA BINTI SABTU 5 CS PEREMPUAN MELAYU
17 NUR QISTINA HANIS BT. MOHD NAZRI 5 CS PEREMPUAN MELAYU
18 AISYA IRDINA BINTI BADRULISHAH 5 CS PEREMPUAN MELAYU
19 NURUL ALIEYA SARA BINTI MOHD YUSRI 5 CS PEREMPUAN MELAYU
20 SHENORETHA ANAK SELAN 5 CS PEREMPUAN MELAYU
21 NELLY NATASHA BINTI MOHD ROSLAN 5 CS PEREMPUAN MELAYU
22 AISYA IRDINA BINTI BADRULISHAH 5 CS PEREMPUAN MELAYU
23 ENGKU HAFIZI BIN ENGKU SENUSI 5 CK LELAKI MELAYU
24 MUHAMMAD AIDIL ASLAM BIN JAMAL 4 CM LELAKI MELAYU
25 MUHAMMAD DANISH ZIQRY BIN MOHD NAZRI 4 CM LELAKI MELAYU
26 NURUL NAJWA BINTI MOHD SAHROL 4 CM PEREMPUAN MELAYU
27 SERI ELEANOR BINTI MUHAMMAD KHAIRILLAH 4 CM PEREMPUAN MELAYU
28 WAHEEDA NABIHAH BINTI MOHD NIZAM 4 CM PEREMPUAN MELAYU
29 MUHAMMAD HAZZAMMUDDIN BIN SANARDI 4 CS LELAKI MELAYU
30 MOHAMAD RIZMAN BIN JAESHAM 4 CS LELAKI MELAYU
31 MUHAMMAD AZRI IRFAN BIN AZRUL 4 CS LELAKI MELAYU
32 MUHAMMAD IZZRAYYAN HAZIQ BIN ISKANDAR 4 CK LELAKI MELAYU
33 NUR RINA SYAKIRA BINTI BAHIR 4 CK PEREMPUAN MELAYU
34 NURUL AMERA SYAHIRA BINTI MOHD YUSRI 4 CK PEREMPUAN MELAYU
35 NUR ALIESHA BINTI MOHD DAUD 4 CK PEREMPUAN MELAYU
36 SITI SUHAILAH BINTI HUSIN 4 CK PEREMPUAN MELAYU
37 VAZIRA 4 CK PEREMPUAN MELAYU
38 AUNI SYAZANI BT AHMAD HANAFI 4 CK PEREMPUAN MELAYU

39 NAZATUL FARHANA BINTI BAHARUDDIN 3 CM PEREMPUAN MELAYU


40 NUR SHARMILLA NAFZRAWANI BINTI JANTAN 3 CS PEREMPUAN MELAYU
41 MUHAMMAD AZHAR BIN AZRI SHAFIQ 3 CS LELAKI MELAYU
42 NUR AMYRA BINTI MOHD ASRI 3 CS PEREMPUAN MELAYU
43 ARISSA UMAIRAH BINTI BADRULISHAH 3 CK PEREMPUAN MELAYU
44
45
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KELAB PERMAINAN ……BOLA TAMPAR
TAHUN 2015

BIL AKTIVITI TARIKH TEMPAT PERINGKAT


MESYURAT AGUNG 2014
-Carta organisasi 2015
6.1.2015
1. - Sejarah Dan Perkembangan KELAS 5 CM
-Peraturan Dan Undang-Undang
Permainan
-Peralatan Dan Pakaian

Sesi Latihan----Aktiviti
Memanaskan Badan
2. -Aktiviti Gerak Kendur 13.1.2015 PADANG SEKOLAH SEKOLAH
-Contoh Aktiviti Memanaskan
Badan
-Contoh Aktiviti Gerak Kendur

Sesi Latihan----Aktiviti
Memanaskan Badan
3 -Aktiviti Gerak Kendur 201.1.2015 PADANG SEKOLAH
-Contoh Aktiviti Memanaskan
Badan
-Contoh Aktiviti Gerak Kendur

Sesi Latihan----Aktiviti
Memanaskan Badan
4 -Aktiviti Gerak Kendur 27.01.15 PADANG SEKOLAH
-Contoh Aktiviti Memanaskan SEKOLAH
Badan
-Contoh Aktiviti Gerak Kendur

Pengenalan - Menyesuai Diri


Dengan Bola
-Servis Atas (Tenis)
-Menyangga
5 -Mengumpan 10.02.15 PADANG SEKOLAH SEKOLAH
(Setting)
-Menghadang
-Merejam
(Spiking
Pengenalan - Menyesuai Diri
Dengan Bola
-Servis Atas (Tenis)
-Menyangga
6 -Mengumpan 17.2.15 PADANG SEKOLAH SEKOLAH
(Setting)
-Menghadang
-Merejam
(Spiking

Pengenalan - Menyesuai Diri


Dengan Bola
-Servis Atas (Tenis)
-Menyangga
7 -Mengumpan 24.2.2015 PADANG SEKOLAH
(Setting)
-Menghadang
-Merejam
(Spiking

LATIHAN KEMAHIRAN SERVIS


8. -Menyesuai Diri Dengan Bola 3.3.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
-Servis Atas (Tenis)

LATIHAN KEMAHIRAN SERVIS


9. -Menyesuai Diri Dengan Bola 10.3.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
-Servis Atas (Tenis)

LATIHAN KEMAHIRAN SERVIS


10. -Menyesuai Diri Dengan Bola 24.3.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
-Servis Atas (Tenis)

11. LATIHAN KEMAHIRAN 31.3.2015 SEKOLAH


PADANG SEKOLAH
MENYANGGA

12. LATIHAN KEMAHIRAN 7.4.2015 SEKOLAH


PADANG SEKOLAH
MENYANGGA

13. LATIHAN KEMAHIRAN 14.4.2015 SEKOLAH


PADANG SEKOLAH
MENYANGGA

14. LATIHAN KEMAHIRAN 21.4.2015 SEKOLAH


PADANG SEKOLAH
MENYANGGA
15. LATIHAN KEMAHIRAN 28.4.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
MENYANGGA
16. LATIHAN KEMAHIRAN 5.5.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
MENYANGGA
17. LATIHAN KEMAHIRAN 12.5.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
MENYANGGA
LATIHAN KEMAHIRAN 19.5.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
MENYANGGA
LATIHAN KEMAHIRAN 26.5.2015 SEKOLAH
PADANG SEKOLAH
MENGUMPAN
LATIHAN KEMAHIRAN 16.6.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
MENGUMPAN
LATIHAN KEMAHIRAN 23.6.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
MENGUMPAN
LATIHAN KEMAHIRAN 30.6.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
MENGUMPAN
MENGUMPAN 7.7.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
MENGUMPAN 14.7.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
MENGUMPAN 21.7.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
28.7.2015
LATIHAN KEMAHIRAN MEREJAM PADANG SEKOLAH SEKOLAH
LATIHAN KEMAHIRAN MEREJAM
4.8.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH

LATIHAN KEMAHIRAN MEREJAM


11.8.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH

LATIHAN KEMAHIRAN MEREJAM


18.8.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH

25.8.2015
LATIHAN KEMAHIRAN MEREJAM PADANG SEKOLAH SEKOLAH

1.9.2015
LATIHAN KEMAHIRAN MEREJAM PADANG SEKOLAH SEKOLAH

LATIHAN KEMAHIRAN
MENGHADANG 15.9.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH
LATIHAN KEMAHIRAN
MENGHADANG 29.9.2015
PADANG SEKOLAH SEKOLAH

LATIHAN KEMAHIRAN 6.10.2015


PADANG SEKOLAH SEKOLAH
MENGHADANG

LATIHAN KEMAHIRAN
MENGHADANG 13.10.15
PADANG SEKOLAH SEKOLAH

PERTANDINGAN BOLA TAMPAR 20.10.15


PADANG SEKOLAH SEKOLAH
ANTARA KUMPULAN

3.11.15
PERMAINAN PADANG SEKOLAH SEKOLAH

17.11.15
PERMAINAN PADANG SEKOLAH SEKOLAH
LAPORAN AKTIVITI 1 MURID 1 SUKAN
KELAB & PERMAINAN: ……BOLA TAMPAR………………………………

TARIKH:…6/1.2015…………… MASA: …7.30-8.30AM…

GURU BERTUGAS:1 …PN. SUHAILA…………………..……………

2 …CIK JUNAIDAH…………………………….…

3 …PN. NORMALA…………………………..….

KEHADIRAN GURU: …3/3………………

KEHADIRAN MURID: …42/43..………….

TAJUK AKTIVITI / KEGIATAN


PENUBUHAN AJK PERMAINAN BOLA
TAMPAR 2015 -Pemilihan AJK setiap kelas

ULASAN GURU PENASIHAT / PEMIMPIN -

CADANGAN -

ULASAN GPK KOKURIKULUM -

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

…………………………… ………………………….

GURU PEMIMPIN / PENASIHAT GPK KOKURIKULUM


LAPORAN AKTIVITI 1 MURID 1 SUKAN
KELAB & PERMAINAN: ……BOLA TAMPAR…………………………

TARIKH:…13/ 1/2015…………… MASA: …7.30-8.30AM……………

GURU BERTUGAS:1 ……CIK JUNAIDAH BUANG………………………………………

2 ……PN. SUHAILA…………………………………….……………

3 ……PN. NORMALA……………………………………………..….

KEHADIRAN GURU: …………3/3………………

KEHADIRAN MURID: ………45/45……………….

TAJUK AKTIVITI / KEGIATAN


larian Kecil sebanyak 3 pusingan lari pergi-
Aktiviti Memanaskan Badan balik
-Menyangga
Memanaskan badan

Lari berpasukan

Menyangga bola secara berpasangan / bola


pertama / pasukan

Menyejukkan badan
ULASAN GURU PENASIHAT / PEMIMPIN

CADANGAN

ULASAN GPK KOKURIKULUM

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

…………………………… ………………………….

GURU PEMIMPIN / PENASIHAT GPK KOKURIKULUM


LAPORAN AKTIVITI 1 MURID 1 SUKAN
KELAB & PERMAINAN: ……BOLA TAMPAR…………………………

TARIKH:…27/ 1/2015…………… MASA: …7.30-8.30AM……………

GURU BERTUGAS:1 ……CIK JUNAIDAH BUANG………………………………………

2 ……PN. SUHAILA…………………………………….……………

3 ……PN. NORMALA……………………………………………..….

KEHADIRAN GURU: …………3/3………………

KEHADIRAN MURID: ………42/43……………….

TAJUK AKTIVITI / KEGIATAN


larian Kecil sebanyak 3 pusingan lari pergi-
Latihan gerakan balik

Memanaskan badan

Latihan gerakan

Menyangga bola secara berpasangan / bola


pertama / pasukan

Menyejukkan badan
ULASAN GURU PENASIHAT / PEMIMPIN

CADANGAN

ULASAN GPK KOKURIKULUM

DISEDIAKAN OLEH : DISAHKAN OLEH :

…………………………… ………………………….

GURU PEMIMPIN / PENASIHAT GPK KOKURIKULUM


REKOD KEHADIRAN
BIL NAMA TAHUN KEHADIRAN DAN TARIKH

1 MUHAMMAD HAZIQ BIN HANAFI 6 CM 


2 MUHAMMAD SHAHZERIN BIN MD. SANI 6 CM 

3 MOHAMAD SYAFIQ MUQRISH BIN ABDULLAH 6 CM 

4 NUR AMEERA BATRISYA BINTI AZMI 6 CM 

5 NUR AIN BINTE JUMARI 6 CS 

6 NUR ALEYA BINTI MOHD ASRI 6 CS 

7 NUR AZWIN JAMSARI 6 CS 

8 NUR HANIF AZHAN BIN JASNI 6 CS 

9 SITI MARIAM BINTI SAIHIN 6 CS 

10 MUHAMAD ALIFF NAJMIE BIN MOHD FUZI 6 CK 

11 MOHAMAD AZAM AIMAN BIN ADAM PONAH 6 CK 

12 AMBOK MUHAMMAD FIRDAUS 5 CM 

13 MUHAMMAD HAIKAL HAQEEM BIN MUHAMMAD 5 CM 0

HAFIZ
14 RIFDA FITRIYANUR BINTI HUSIN 5 CM 

15 NUR UMAIRAH BINTI NOR FAIZAL 5 CM 

16 SITI SAHANA BINTI SABTU 5 CS 

17 NUR QISTINA HANIS BT. MOHD NAZRI 5 CS 

18 AISYA IRDINA BINTI BADRULISHAH 5 CS 

19 NURUL ALIEYA SARA BINTI MOHD YUSRI 5 CS 

20 SHENORETHA ANAK SELAN 5 CS 

21 NELLY NATASHA BINTI MOHD ROSLAN 5 CS 

22 AISYA IRDINA BINTI BADRULISHAH 5 CS 

23 ENGKU HAFIZI BIN ENGKU SENUSI 5 CK 

24 MUHAMMAD AIDIL ASLAM BIN JAMAL 4 CM 

25 MUHAMMAD DANISH ZIQRY BIN MOHD NAZRI 4 CM 

26 NURUL NAJWA BINTI MOHD SAHROL 4 CM 

27 SERI ELEANOR BINTI MUHAMMAD KHAIRILLAH 4 CM 

28 WAHEEDA NABIHAH BINTI MOHD NIZAM 4 CM 

29 MUHAMMAD HAZZAMMUDDIN BIN SANARDI 4 CS 

30 MOHAMAD RIZMAN BIN JAESHAM 4 CS 

31 MUHAMMAD AZRI IRFAN BIN AZRUL 4 CS 

32 MUHAMMAD IZZRAYYAN HAZIQ BIN ISKANDAR 4 CK 


33 NUR RINA SYAKIRA BINTI BAHIR 4 CK 

34 NURUL AMERA SYAHIRA BINTI MOHD YUSRI 4 CK 

35 NUR ALIESHA BINTI MOHD DAUD 4 CK 

36 SITI SUHAILAH BINTI HUSIN 4 CK 0

37 VAZIRA 4 CK 

38 AUNI SYAZANI BT AHMAD HANAFI 4 CK 

39 NAZATUL FARHANA BINTI BAHARUDDIN 3 CM 

40 NUR SHARMILLA NAFZRAWANI BINTI JANTAN 3 CS 

41 MUHAMMAD AZHAR BIN AZRI SHAFIQ 3 CS 

42 NUR AMYRA BINTI MOHD ASRI 3 CS 

43 ARISSA UMAIRAH BINTI BADRULISHAH 3 CK 

44
45

RUMUSAN MENGIKUT KAUM :

MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH


L P L P L P L P L P
CARTA ORGANISASI SUKAN DAN PERMAINAN

…………………………………………………….

SKSP 2 , 2015

PENAUNG

PN MASELAH BINTI MOHD TAHIR

(GURU BESAR SKSP 2)

PENGERUSI

EN IDRIS BIN MAHAMAT

(GPK KOKURIKULUM)

PENYELARAS KOKURIKULUM

CIK FATIMAH ZAHRAH BINTI MUHAMMAD

PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN

EN MUHAMMAD FAZLEY BIN YAHAYA

GURU PEMIMPIN / PENASIHAT

PN. NUR SUHAILAH MOHD KASSIM


JUNAIDAH BUANG
PN. NORMALA

SETIAUSAHA PENGERUSI BENDAHARI


MUHAMMAD SHAHZERIN M. HAIKAL HAQEEM NUR SYAZA ADWA

NAIB SETIAUSAHA NAIB PENGERUSI NAIB BENDAHARI


MUHAMMAD HAZIQ AZAM AIMAN ADAM NUR ALEYA MOHD ASRI

AHLI JAWATANKUASA
1)EIZRUL HARITH
2) NUR RINA SYAKIRA
3)RIDA RITRIYANUR
4)SITI SAHANA
5) NUR FAKHIRAH SYAKIRA
6)NURUL RABIATIL ADAWIYAH

Anda mungkin juga menyukai