Anda di halaman 1dari 2
Niat Membaca shalawat
Niat Membaca shalawat

ًﺔَّﺒَﺤَﻣَو ، َﻢَّﻠَﺳَو ِﻪْﯿَﻠَﻋ ُﻪَّﻠﻟا ﻰَّﻠَﺻ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﻧِﺪِّﯿَﺳ َﻚِّﯿِﺒَﻨِﻟ ﺎًﻘْﻳِﺪْﺼَﺗَو َكِﺮْﻣَﻷًِﻻﺎَﺜِﺘْﻣِا َﻢَّﻠَﺳَو ِﻪْﯿَﻠَﻋ ُﻪَّﻠﻟا ﻰَّﻠَﺻ ِّﻲِﺒَّﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ِةَﻼَّﺼﻟﺎِﺑ ُﺖْﻳَﻮَﻧ ْﻲِّﻧِإ َّﻢُﻬَّﻠﻟَا ْﻦِﻣ ْﻲِﻨْﻠَﻌْﺟاَو ْﻲِﺒْﻠَﻗ ْﻦَﻋ ِﺔَﻠْﻔَﻐﻟْا َبﺎَﺠِﺣ ْلِزَأَو ، َﻚِﻧﺎَﺴْﺣِإَو َﻚِﻠْﻀَﻔِﺑ ْﻲِّﻨِﻣ ﺎَﻬْﻠَّﺒَﻘَﺘَﻓ ، َﻚِﻟَﺬِﻟ ًﻼْھَأ ِﻪِﻧْﻮَﻜِﻟَو ِهِرْﺪَﻘِﻟ ﺎًﻤْﯿِﻈْﻌَﺗَو ِﻪْﯿَﻟِإ ﺎًﻗْﻮَﺷَو ِﻪْﯿِﻓ يِﺬَّﻟا ِهِّﺰِﻋ ﻰَﻠَﻋ اًّﺰِﻋَو ، ُﻪَﺘْﯿَﻟْوَأ يِﺬَّﻟا ِﻪِﻓَﺮَﺷ ﻰَﻠَﻋ ﺎًﻓَﺮَﺷ ُهْدِز َّﻢُﻬَّﻠﻟَا. َكَﺪْﻨِﻋ ِﻪِھﺎَﺠِﺑ ِماَوَّﺪﻟا ﻰَﻠَﻋ ﺎَﻬِﺘَﺋاَﺮِﻘِﻟ ْﻲِﻨْﻘِّﻓَوَو . َﻦْﯿِﺤِﻟﺎَّﺼﻟا َكِدﺎَﺒِﻋ ُهﺎَﺿِرَو َكﺎَﺿِر َﻚُﻟَﺄْﺳَأَو ، َﻦْﯿِّﯿِﺒَّﻨﻟا ِﺔَﺟَرَد ﻲِﻓ ُﻪَﺘَﺟَرَدَو َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا ِتﺎَﻣﺎَﻘَﻣ ﻲِﻓ ُﻪَﻣﺎَﻘَﻣ ِﻞْﻋَأَو ، ُﻪَﺘْﻘَﻠَﺧ ُﻪْﻨِﻣ يِﺬَّﻟا ِهِرْﻮُﻧ ﻰَﻠَﻋ اًرْﻮُﻧَو ُﻪَﺘْﯿَﻄْﻋَأ

، ٍﻞْﻳِﺪْﺒَﺗ َﻻَو ٍﺮْﯿِﯿْﻐَﺗ ِﺮْﯿَﻏ ْﻦِﻣ ﺎَﻬِﻘْﯿِﻘْﺤَﺗ ﻰَﻠَﻋ ِةَدﺎَﻬَّﺸﻟا ِﻲَﺘَﻤِﻠَﻛَو ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠْﻟاَو ِﺔَّﻨُّﺴﻟاَو ِبﺎَﺘِﻜْﻟا ﻰَﻠَﻋ َتْﻮَﻤْﻟاَو ِﺔَﻤِﺋاَّﺪﻟا ِﺔَﯿِﻓﺎَﻌﻟْا َﻊَﻣ َﻦْﯿِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا َّبَرﺎَﻳ . َﻦْﯿِﻣَﺮْﻛَﻷْا َمَﺮْﻛَأ ﺎَﻳ َﻚِﻣَﺮَﻛَو َكِدْﻮُﺟَو َﻚِﻠْﻀَﻓَو َﻚِّﻨَﻤِﺑ ُﻪُﺘْﺒَﻜَﺗْرا ﺎَﻣ ْﻲِﻟ ْﺮِﻔْﻏاَو

ﺎَﻣ ْﻲِﻟ ْﺮِﻔْﻏاَو Artinya: ” Ya Allah, sesungguhnya aku niat dengan membaca
ﺎَﻣ ْﻲِﻟ ْﺮِﻔْﻏاَو Artinya: ” Ya Allah, sesungguhnya aku niat dengan membaca
ﺎَﻣ ْﻲِﻟ ْﺮِﻔْﻏاَو Artinya: ” Ya Allah, sesungguhnya aku niat dengan membaca

Artinya: ”Ya Allah, sesungguhnya aku niat dengan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk menjalankan perintah-Mu, membenarkan Nabi-Mu Nabi Muhammad, sebagai wujud cinta dan rindu kepadanya, sebagai pengagungan bagi ketinggian pangkatnya karena beliau pantas menerimanya. Maka terimalah shalawatku ini dengan anugrah dan ihsan-Mu. Hilangkanlah tabir kelalaian yang mendindingi hatiku. Jadikanlah aku dalam kelompok hamba yang shalih. Berikanlah aku kekuatan untuk selalu membaca shalawat dengan pangkat Nabi Muhammad di sisi-Mu. Ya Allah, tambahkanlah kepada beliau kemuliaan atas kemuliaan yang Kau anugrahkan, keagungan yang Kau berikan kepadanya dan cahaya atas cayaha yang Kau ciptakannya. Tinggikanlah kedudukannya dan pangkatnya pada pangkat para Rasul dan para Nabi. Aku meminta keridhaan-Mu dan keridhaannya Wahai Tuhan semesta alam untuk mendapatkan a at yang senantiasa, meninggal atas mengamalkan al-Qur’an dan sunnah, berada dalam kelompok terbanyak dan atas dua kalimat syahadat dalam arti yang sebenarnya tanpa perubahan dan pergantian. Ampunilah dosa-dosaku dengan anugrah-Mu, keutamaan-Mu, kemurahan-Mu dan kedermawanan-Mu Wahai Yang paling memiliki kedermawanan.”

Tulisan ini merupakan penggalan dari sebuah karya berupa buku dengan judul:

رﺎَﯿْﻏَﻷْاَو ِمْﻮُﻤُﻬْﻟا ُجِّﺮَﻔُﻣَو ِراَﺮْﺳَﻷْا ُﺢِﺗﺎَﻓ

رﺎَﺘْﺨُﻤْﻟا ّﻲِﺒَّﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ٍتاَﻮَﻠَﺻ َﺮَﺸَﻋ َﺪَﺣَاِﻞِﺋﺎَﻀَﻓ ﻲِﻓ

Pembuka Segala Rahasia Penghempas Lara Dan kesulitan

Dalam Menguak Keutamaan 11 Shalawat Para Auliya

kepada Nabi Muhammad

(H. Rizki Zulqornain Asmat)

Lara Dan kesulitan Dalam Menguak Keutamaan 11 Shalawat Para Auliya kepada Nabi Muhammad (H. Rizki Zulqornain