Anda di halaman 1dari 4

EDUP3073: BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

Rubrik Pemarkahan
Penulisan Akademik
SKALA KRITERIA

Amat  Pengenalan topik yang sangat jelas, disokong oleh petikan/rujukan yang amat sesuai
Cemerlang
 Perbincangan yang sangat baik mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya dan
30-27 disokong dengan rujukan yang betul (LO3, LO6)
(A+)
 Analisis yang sangat baik (C4) mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya
(berdasarkan keperluan opsyen) dan disokong dengan contoh-contoh. (CTPS3)

 Penggunaan bahasa yang sangat baik.

 Sangat mahir mencari dan mereka bentuk peluang pembelajaran untuk menjana
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan

 Aktif mendapatkan maklum balas daripada pelbagai resos untuk meningkatkan kefahaman
terhadap pengurusan bilik darjah mesra budaya

 Olahan idea yang sangat kemas dan lancar, menggunakan format penulisan esei yang
tepat.

 Kesimpulan yang menyeluruh berkaitan pengurusan bilik darjah mesra budaya.

 Semua format dan rujukan APA yang tepat digunakan. (LL1)

Cemerlang  Pengenalan topik yang agak jelas, disokong oleh petikan /rujukan yang relevan

26-23  Perbincangan yang jelas mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya tetapi tidak
ada rujukan untuk menyokong perbincangan
(A, A-)
 Analisis yang jelas (C4) mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya (berdasarkan
keperluan opsyen)tetapi tidak ada contoh untuk menyokong perbincangan

 Penggunaan bahasa yang agak baik.

 mahir untuk mengenal pasti apa yang mereka perlu belajar dan mencipta peluang untuk
terus belajar

 mahir untuk mendapatkan maklum balas apabila diperlukan untuk menyemak semula
pengalaman pembelajaran

 Olahan idea yang agak kemas dan menggunakan format penulisan esei.

 Kesimpulan yang jelas yang kebanyakannya berkaitan pengurusan bilik darjah mesra
budaya

 Semua format dan rujukan APA yang tepat digunakan. (LL1)

Kepujian  Pengenalan topik yang ringkas, disokong oleh petikan/rujukan yang relevan

22-18  Perbincangan yang ringkas mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya tetapi tidak
(B+, B, B-) ada rujukan untuk menyokong perbincangan (LO3, LO6)
 Analisis yang jelas (C4) mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya (berdasarkan
keperluan opsyen) tetapi tidak ada rujukan untuk menyokong perbincangan

 Penggunaan bahasa yang agak baik.

 mahir untuk mendapatkan maklum balas apabila diperlukan untuk menyemak semula
pengalaman pembelajaran

 Olahan idea yang agak kemas dan menggunakan format penulisan esei.

 Kesimpulan yang ringkas tentang perkara yang diperlukan dan tiada contoh diberikan

 Semua format dan rujukan APA yang tepat digunakan.

 Pengenalan yang ringkas tetapi tidak disokong oleh petikan/rujukan yang relevan
Lulus
 Perbincangan yang ringkas tentang pengurusan bilik darjah mesra budaya dan tiada
17.9 - 15 rujukan untuk menyokong perbincangan.
(C+, C)
 Analisis yang ringkas mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya (berdasarkan
keperluan opsyen) dan tiada rujukan untuk menyokong perbincangan

 Penggunaan bahasa yang kurang baik.

 dengan bimbingan yang sesuai, dapat mengenal pasti minat, pengetahuan semasa dan
kemahiran mereka

 Susun atur baik memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan.

 Kesimpulan yang ringkas dengan penjelasan yang berkaitan dengan topik dibincangkan

 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi mengikut gaya APA agak memuaskan

 Pengenalan yang terlalu umum dan tidak berkaitan


Gagal
 Perbincangan umum tanpa menghuraikan pengurusan bilik darjah mesra budaya dan
14.9 - 0 tiada rujukan diberikan.
(C-, D+, D
& F)  Analisis umum tanpa menghuraikan mengenai pengurusan bilik darjah mesra budaya
(berdasarkan keperluan opsyen) dan tiada rujukan diberikan

 Penggunaan bahasa yang lemah.

 Tidak dapat menyatakan apa yang mereka perlu belajar dan mengapa

 masih bergantung kepada guru untuk sama-sama meneroka serta mereka bentuk tugasan

 Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata.

 Kesimpulan yang ringkas dengan penjelasan yang tidak berkaitan dengan topik
dibincangkan.

 Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi lemah.


RUBRIK PEMARKAHAN
TUGASAN 2
LAPORAN TEMU BUAL

Gred/ Deskriptor

Skala 20%

 Mempamerkan persiapan/perancangan yang jitu dan menyeluruh


sebelum melaksanakan temu bual.
Amat
 Sangat memahami sosiobudaya kaum yang ditemu bual dengan sangat
mendalam dan relevan
Cemerlang
 Senarai soalan temubual yang sangat at menyeluruh, bernas dan jelas
(A+) dapat dikemukakan sebagai sebahagian komponen tugasan.
 Interpretasi yang sangat berkualiti, menyeluruh dan pengolahan idea logikal
20- 18 dan koheren.
 Sesi temu bual menunjukkan ciri-ciri amalan profesional yang beretika tinggi
dan dapat dikemukakan dalam bentuk rakaman audio atau visual yang
sangat berkualiti.(CS2,EM1)
 Keseluruhan penulisan mengiktiraf hak intelektual dan tiada amalan plagiat
(CS2,EM1)

 Mempamerkan persiapan/perancangan yang jitu dan menyeluruh


sebelum melaksanakan temu bual.
Cemerlang
 Memahami sosiobudaya kaum yang ditemu bual dengan mendalam dan
relevan
(A, A-)
 Senarai soalan temubual yang menyeluruh, bernas dan jelas dapat
17-15 dikemukakan sebagai sebahagian komponen tugasan.
 Interpretasi yang berkualiti, menyeluruh dan pengolahan idea logikal
dan koheren.
 Sesi temu bual menunjukkan ciri-ciri amalan profesional yang beretika tinggi
dan dapat dikemukakan dalam bentuk rakaman audio atau visual yang
berkualiti (CS2,EM1)
 Keseluruhan penulisan mengiktiraf hak intelektual dan tiada amalan plagiat
(CS2,EM1)

 Mempamerkan persiapan/perancangan yang agak jitu dan menyeluruh


sebelum melaksanakan temu bual.
Kepujian
 Agak memahami sosiobudaya kaum yang ditemu bual dengan agak
mendalam dan relevan
( B+,B & B- )
 Senarai soalan temubual yang agak menyeluruh, bernas dan jelas dapat
14-12 dikemukakan sebagai sebahagian komponen tugasan.
 Interpretasi yang agak berkualiti, menyeluruh dan pengolahan idea logikal
dan koheren.
 Sesi temu bual menunjukkan ciri-ciri amalan profesional yang beretika tinggi
dan dapat dikemukakan dalam bentuk rakaman audio atau visual yang agak
berkualiti.(CS2,EM1)
 Keseluruhan penulisan mengiktiraf hak intelektual dan tiada amalan plagiat
(CS2,EM1)

 Mempamerkan persiapan/perancangan yang tidak jitu dan menyeluruh


Lulus sebelum melaksanakan temu bual.
 Kurang memahami sosiobudaya kaum yang ditemu bual dengan
( C+ & C) mendalam dan relevan
 Senarai soalan temubual yang kurang menyeluruh, bernas dan jelas dapat
11.9-10 dikemukakan sebagai sebahagian komponen tugasan.
 Interpretasi yang kurang berkualiti, menyeluruh dan pengolahan idea
kurang logikal dan koheren.
 Sesi temu bual menunjukkan ciri-ciri amalan profesional yang kurang
beretika tinggi dan dapat dikemukakan dalam bentuk rakaman audio atau
visual yang kurang berkualiti(CS2,EM1)
 Keseluruhan penulisan mengiktiraf hak intelektual dan ada amalan plagiat
(CS2,EM1)

 Tidak mempamerkan persiapan/perancangan yang jitu dan menyeluruh


Gagal
sebelum melaksanakan temu bual.
 Tidak memahami sosiobudaya kaum yang ditemu bual dengan sangat
(C-, D+,D dan
mendalam dan relevan
F)
 Senarai soalan temubual yang tidak menyeluruh, bernas dan jelas tidak
dapat dikemukakan sebagai sebahagian komponen tugasan.
9-0
 Interpretasi yang tidak berkualiti, menyeluruh dan pengolahan idea tidak
logikal dan tidak koheren.
 Sesi temu bual tidak menunjukkan ciri-ciri amalan profesional yang beretika
tinggi dan gagal mengemukakan dalam bentuk rakaman audio atau
visual ataupun tidak berkualiti(CS2,EM1)
 Keseluruhan penulisan mengiktiraf hak intelektual dan ada amalan plagiat
(CS2,EM1)