Anda di halaman 1dari 25

PERMATA KSPK KSSR (TAHUN 1) KSSR (TAHUN 2)

MATLAMAT Untuk menyediakan program Bertujuan memperkembangkan Memperkembangkan potensi individu Memperkembangkan potensi individu
asuhan dan didikan awal yang potensi murid berumur empat murid secara holistik bagi melahirkan murid secara holistik bagi melahirkan
bersepadu utk kanak-kanak yg hingga enam tahun secara modal insan yang seimbang, modal insan yang seimbang,harmonis,
berumur 0-4 tahun. Kurikulum menyeluruh dan bersepadu harmonis, berakhlak mulia, kritis, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif
ini juga menyediakan peluang dalam aspek JERIS melalui kreatif, inovatif serta memiliki serta memiliki kemahiran insaniah
kpd knk2 utk mendapat persekitaran pembelajaran yang kemahiran insaniah bagi persediaan bagi persediaan untuk menghadapi
pengalaman pembelajaran awal selamat dan menyuburkan serta untuk menghadapi cabaran semasa cabaran semasa dan abad ke-21.
yg berkualiti, utk melahirkan aktiviti pembelajaran yang dan abad ke-21.
modal insan negara yg menyeronokkan, kreatif,
mempunyai sahsiah mulia, menanam keyakinan dan
kerohanian yg mantap, membentuk konsep kendiri yang
kecerdasan intelek yg tinggi, positif pada diri murid agar
menghargai kepelbagaian mereka bersedia untuk
budaya, patriotik, menghadapi cabaran dan
n ,mengamalkan gaya hidup mengikuti pembelajaran
sihat. seterusnya.
MATLAMAT (BIDANG PEMBELAJARAN NIL Bermatlamat membentuk insan Bermatlamat membentuk insan
(Pend. Moral) PERKEMBANGAN SAHSIAH, berakhlak mulia dan berintegriti yg berakhlak mulia, berintegriti dan
SOSIOEMOSI N KEROHANIAN) - berpegang kpd nilai universal boleh menyumbang ke arah
UNTUK: berdasarkan prinsip moral dan keharmonian dan kestabilan negara
 Membina rasa selamat, menyumbang ke arah perpaduan dan serta masyarakat global
tenteram, yakin diri, self- kesejahteraan negara serta
esteem tinggi n personaliti masyarakat global
yg baik
 Membina kebolehan
mengawal perasaan,
tingkah laku n mematuhi
arahan
 Membina hubungan baik
dengan org dewasa n rakan
sebaya
 Menghayati nilai murni
 Memupuk kesedaran n
mensyukuri kebesaran
Tuhan
 Membina motivasi belajar
 Mempunyai keyakinan
mencuba n meneroka
aktiviti baharu
 Melahirkan idea di hadapan
khalayak yg dikenali/ x
dikenali
 Memberi perhatian n
penumpuan, n blh
mengawal diri apabila
diperlukan
 Blh bekerja dlm kumpulan
 Memahami keperluan
sendiri n budaya org lain
 Memberi tindak bls yg betul
kpd pelbagai pengalaman n
perasaan
 Memahami apa yg betul n
apa yg salah n mengapa?
 Menjaga kebersihan diri
setiap masa n sms bersama
rakan n org lain
 Blh memilih bhn n aktiviti
sendiri (blh membuat
keputusan)
 Menyedari akibat perkataan
n tindakannya terhadap diri
sendiri n org lain
 Memahami n menghormati
keperluan, pandangan,
kepercayaan, adat resam
dan budaya org lain
 Memahami n menjangka
bhw org lain juga harus
menghormati keperluan,
pandangan, kepercayaan,
adat resam n budaya mrk.
OBJEKTIF 1. Membina emosi, akhlak n 1. Menggunakan bhs utk
(KESELURUHAN) spiritual knk2 utk berkomunikasi dgn berkesan.
melahirkan individu yg 2. Mengamalkan nilai-nilai Islam
bersahsiah mulia, tenang, dlm kehidupan seharian utk
ceria, bersopan santun, murid beragama Islam.
penyayang, berempati dan 3. Mengamalkan nilai-nilai
adil murni masyarakat Malaysia.
2. Membina kemahiran 4. Menghargai dan peka
bersosial, interpersonal n terhadap budaya masyarakat
intrapersonal yg baik utk Malaysia.
membolehkan knk2 bergaul 5. Menyayangi dan menghargai
dlm masyarakat pelbagai alam sekitar
budaya 6. Memperkembangkan konsep
3. Membimbing knk2 kendiri yang positif dan
menguasai kemahiran awal keyakinan diri
berbahasa, berkomunikasi 7. Mempraktikkan amalan
n literasi dlm bhs Melayu, kesihatan, membina
bhs ibunda n bhs Inggeris kecergasan badan dan
4. Mendidik knk2 menjaga keselamatan diri
mengamalkan pemakanan 8. Mengembangkan daya kreatif
sihat, kebersihan n dan estetika
keselamatan diri n gaya 9. Mengaplikasikan pemikiran
hidup sihat kritis, kreatif n inovatif serta
5. Melatih knk2 mengurus diri kemahiran menyelesaikan
sendiri sehingga mrk yakin masalah dalam pembelajaran
n mampu berdikari, dan blh n kehidupan seharian.
membuat keputusan
berdasarkan kebolehan diri
6. Membantu knk2
mengembangkan
kemahiran motor kasar n
motor halus serta
perkembangan fizikal yg
mapan
7. Membina kemahiran awal
matematik n pemikiran
logik knk2 serta keupayaan
mereka menumpukan
perhatian
8. Membimbing knk2
memahami dunia
persekitaran melalui aktiviti
bermain, meneroka,
mencuba idea baharu,
mengeksperimen, dan
mencipta, sama ada di dlm
atau di laur kelas,
menggunakan pelbagai bhn
yg terdapat dlm
persekitaran mrk
9. Membina hubungan positif
dgn ibu bapa, komuniti dan
pihak berkenaan yg boleh
menyumbang kpd
pendidikan n kesejahteraan
knk2
OBJEKTIF/ HASIL 1. Mengawal emosi, 1. Mengetahui n memahami 1. Mengetahui dan memahami nilai- 1. Memahami dan menghayati nilai-
PEMBELAJARAN berdisiplin, mengikut amalan nilai masyarakat nilai universal nilai universal
(Pend. Moral) arahan, beradab sopan, 2. Menghayati dan 2. Menghayati dan mengamalkan 2. Menghayati dan mengamalkan
tertib dlm amalan, n hormat mengamalkan budi pekerti budi pekerti mulia dlm kehidupan budi pekerti mulia
kpd org lain serta harta mulia dalam kehidupan seharian 3. Melaksanakan tanggungjawab
benda seharian 3. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bg mengekalkan
2. Mempunyai self-esteem 3. Mengeratkan hubungan moral dan sosial bagi kesejahteraan diri dgn keluarga,
tinggi, berani, dan patriotik dengan anggota masyarakat mengekalkan kesejahteraan diri, sek, jiran, masyarakat n negara
3. Membina hubungan n ke arah mengukuhkan keluarga, sekolah, jiran, 4. Mengembangkan dan
persahabatan dgn rakan perpaduan. masyarakat dan negara mengaplikasikan penaakulan
dan pendidik/ pengasuh, 4. Mengembangkan kemahiran moral, perasaan moral dan
main bersama, berkongsi, penaakulan moral, emosi moral perlakuan moral dalam membuat
tolong menolong, simpati dan perlakuan moral dlm pertimbangan dan keputusan
dan berempati membuat pertimbangan dan
4. Beriman dan percaya kpd keputusan yg berpegang kpd
Tuhan peraturan masyarakat dan nilai
universal yg berasaskan prinsip
moral
5. Mengeratkan hubungan yg baik
dengan masyarakat ke arah
memperkukuhkan perpaduan
negara
6. Bertindak dengan integriti
terhadap diri, keluarga, sekolah,
jiran masyarakat, negara dan
masyarakat global
KERANGKA

TUNJANG/  Perkembangan Sahsiah,  Komunikasi  Komunikasi  Komunikasi


BIDANG Sosioemosi n  Kerohanian, sikap dan nilai  Perkembangan fizikal n estetika  Perkembangan fizikal n estetika
PEMBELAJARAN Kerohanian  Kemanusiaan  Kemanusiaan  Kemanusiaan
 Perkembangan Bahasa,  Keterampilan diri  Keterampilan diri  Keterampilan diri
Komunikasi n Literasi  Perkembangan fizikal dan  Sains dan teknologi  Sains dan teknologi
Awal estetika  Kerohanian, sikap dan nilai  Kerohanian, sikap dan nilai
 Perkembangan Awal  Sains dan teknologi
Matematik n Pemikiran
Logik
 Perkembangan Deria n
Pemahaman Dunia
Persekitaran
 Perkembangan Fizikal
 Perkembangan
Kreativiti n Estetika
FOKUS NIL Melahirkan murid yang Untuk membentuk insan yg berakhlak NIL
mempunyai kebolehan mulia.
komunikasi dan bersosialisasi
dengan yakin. Menghasratkan
murid yang mampu menghadapi
cabaran, menyelesaikan masalah,
berkeinginan untuk belajar, dan
bersedia untuk pembelajaran
seterusnya
DOMAIN/ NIL 1. Penaakulan Moral 1. Penaakulan Moral (keupayaan 1. Penaakulan Moral (keupayaan
FOKUS (keupayaan mental utk mental dpt merungkai n mental dpt merungkai n
PEMBELAJARAN mengenal pasti perlakuan menyelesaikan masalah/ isu moral menyelesaikan masalah/ isu moral
baik/benar dan jahat/ salah) sebaik mungkin scr autonomi, sebaik mungkin scr autonomi,
2. Emosi Moral (gembira apabila rasional n objektif berdasarkan rasional n objektif berdasarkan
membuat sesuatu yg betul n prinsip moral) prinsip moral)
bersalah jika melakukan 2. Emosi Moral (melahirkan 2. Emosi Moral (melahirkan
sesuatu yg x betul) kepedulian n hati nurani; kepedulian n hati nurani;
3. Perlakuan Moral (Tindakan melahirkan motivasi moral dan melahirkan motivasi moral dan
moral berkaitan antara niat utk bertindak berdasarkan niat utk bertindak berdasarkan
penaakulan moral n emosi empati dan simpati terhadap diri n empati dan simpati terhadap diri n
moral. Ia dilakukan secara org lain) org lain)
rela hati dgn rasa 3. Perlakuan Moral (Tindakan moral 4. Perlakuan Moral (Tindakan
bertanggungjawab, berkaitan antara penaakulan berdasarkan penaakulan moral n
akauntabiliti, berintegriti moral n emosi moral. Ia dilakukan perasaan moral yg dilakukan
moral) secara rela hati dgn rasa secara rela hati dgn rasa
bertanggungjawab, akauntabiliti, bertanggungjawab, akauntabiliti,
berintegriti moral) berintegriti moral)

Domain ini akan mendorong murid utk


membuat pertimbangan moral yg
sesuai, tepat n konsisten
KEMAHIRAH NIL Melahirkan murid yang Melahirkan murid yang mempunyai NIL
ABAD KE-21 mempunyai ciri-ciri yang ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil
dinyatakan dalam profil murid murid supaya berupaya bersaing di
supaya berupaya bersaing di peringkat global.
peringkat global.
PROFIL MURID: berdaya tahan, mahir
PROFIL MURID: berdaya tahan, berkomunikasi, pemikir, kerja
mahir berkomunikasi, pemikir, sepasukan, bersifat ingin tahu,
kerja sepasukan, bersifat ingin berprinsip, bermaklumat, penyayang/
tahu, berprinsip, bermaklumat, prihatin, patriotik.
penyayang/ prihatin, patriotik.
KEMAHIAN NIL EMPAT TAHAP: (Mengaplikasi, EMPAT TAHAP: (Mengaplikasi, NIL
BERFIKIR ARAS menganalisis, menilai, mencipta) menganalisis, menilai, mencipta)
TINGGI (KBAT) KEMAHIRAN: (kemahiran berfikir KEMAHIRAN: (kemahiran berfikir
kritis, kreatif, menaakul, strategi kritis, kreatif, menaakul, strategi
berfikir) berfikir)
STRATEGI PdPC  Pembelajaran bertema  Pembelajaran berpusatkan  Pembelajaran aktif NIL
(PEMBELAJARAN  Pendekatan projek murid  Pembelajaran penyelesaian
DAN PEMUDAH  Belajar melalui bermain masalah
CARA)  Pembelajaran berasaskan  Pembelajaran khidmat
inkuiri masyarakat
 Pendekatan bersepadu  Pembelajaran berasaskan projek
 Pendekatan bertema
 Pembelajaran berasaskan
projek
 Pembelajaran masteri
 Pembelajaran kontekstual
 Pembelajaran berdasarkan
kepelbagaian kecerdasan
(multiple intelligence – 8
jenis)
ELEMEN NIL 1. Bahasa 1. Bahasa NIL
MERENTAS 2. Kelestarian alam sekitar 2. Kelestarian alam sekitar
KURIKULUM 3. Nilai murni 3. Nilai murni
(EMK) 4. Sains dan teknologi 4. Sains dan teknologi
5. Patriotisme 5. Patriotisme
6. Kreativiti dan inovasi 6. Kreativiti dan inovasi
7. Keusahawanan 7. Keusahawanan
8. Teknologi maklumat dan 8. Teknologi maklumat dan
komunikasi (TMK) komunikasi (TMK)
9. Kelestarian global
10. Pendidikan kewangan
PENTAKSIRAN/ 1. Satu proses mendapatkan 1. Bertujuan untuk meningkatkan BENTUK:
PENILAIAN maklumat tentang pembelajaran murid n bukan utk 1. Ujian
perkembangan murid yang melabelkan n membandingkan 2. Tugasan individu n berkumpulan
dirancang, dilaksana dan murid 3. Laporan
dilapor oleh guru yang 2. Jenis Pentaksiran Berasaskan 4. Pemerhatian
berkenaan. Sekolah (PBS) 5. Senarai semak
2. Secara Formatif dan Sumatif o Pentaksiran Pusat 6. Kerja amal
(semester/tahunan) o Pentaksiran Sekolah (scr
3. Tujuan: berterusan dlm proses PdPC,
3.1. Mengesan pertumbuhan scr Formatif [Banyak guna] n
n perkembangan Sumatif)
3.2. Mengenal pasti o Pentaksiran Aktiviti Jasmani,
kecerdasan dan potensi Sukan n Kokurikulum
3.3. Mengenal pasti o Pentaksiran Psikometrik
kelebihan dan 3. Lebih menekankan kpd usaha ke
kekurangan arah penambahbaikan n
3.4. Memberi maklum balas perkembangan; bukan pencapaian
kpd murid, ibu bapa n kognitif semata-mata
pentadbir sek ttg
perkembangan dan 4. Maklum bls diberikan sms/ slp
pembelajaran murid dlm sesuatu aktiviti pentaksiran
semua aspek KSPK 5. Pentaksiran autentik (bentuk
3.5. Mengesan keberkesanan penilaian di mana pelajar ditaksir
pengajaran guru pada masa menjalankan tugasan
3.6. Bantu guru merancang aktiviti pembelajaran harian di
tindakan susulan yg dalam dan di luar kelas) juga
berkesan sesuai dijalankan.
WAKTU NIL Sekurang- kurangnya 2 jam
MINIMUM seminggu (Pend. Islam & Pend.
Moral)
NILAI-NILAI 1. Kepercayaan kpd Tuhan 1. Kepercayaan kpd Tuhan 1. Kepercayaan kpd Tuhan 1. Kepercayaan kpd Tuhan
2. Keyakinan diri 2. Baik hati 2. Baik hati 2. Baik hati
3. Baik hati 3. Bertanggungjawab 3. Bertanggungjawab 3. Bertanggungjawab
4. Berani 4. Berterima kasih 4. Berterima kasih 4. Berterima kasih
5. Rajin 5. Hemah tinggi 5. Hemah tinggi 5. Hemah tinggi
6. Hormat 6. Hormat 6. Hormat 6. Hormat
7. Kasih sayang 7. Kasih sayang 7. Kasih sayang 7. Kasih sayang
8. Berbudi bahasa 8. Keadilan 8. Keadilan 8. Keadilan
9. Jujur 9. Keberanian 9. Keberanian 9. Keberanian
10. Daya tahan diri (Resilien) 10. Kejujuran 10. Kejujuran 10. Kejujuran
11. Bertanggungjawab 11. Kerajinan 11. Kerajinan 11. Kerajinan
12. Kerjasama 12. Kerjasama 12. Kerjasama
(xde nilai: Berterima kasih, 13. Kesederhanaan 13. Kesederhanaan 13. Kesederhanaan
hemah tinggi, keadilan, 14. Toleransi 14. Toleransi 14. Toleransi
kerjasama, kesederhanaan,
toleransi)
STANDARD PERKEMBANGAN SAHSIAH, 1.0 Kepercayaan kpd Tuhan Berkaitan dengan tema: Diri Saya Berkaitan dgn tema: Saya n Keluarga
KANDUNGAN SOSIOEMOSI DAN KEROHANIAN 1.1 Mengetahui kewujudan 1.0 Agama dan kepercayaan 1.0 Kepercayaan kpd Tuhan
MENGIKUT UMUR Tuhan 2.0 Bantuan secara ikhlas 1.1 Mematuhi amalan
1.2 Mengetahui agama atau 3.0 Tanggungjawab diri beribadat dlm keluarga
MODUL 1 (0-6 bln) kepercayaan kaum di 4.0 Sikap berterima kasih 2.1 Memberi bantuan kpd keluarga
 Blh mengamati wajah dlm Malaysia 5.0 Bersopan dlm tutur kata dan kembangan
jarak dekat n membuat eye 2.0 Baik hati tingkah laku 3.1 Melaksanakan tanggungjawab
contact 2.1 Mengamalkan sikap 6.0 Hormat diri dlm keluarga
 Berhenti menangis bila membantu org lain 7.0 Sayangi diri 4.1 Mengamalkan budaya berterima
melihat atau mendengar 3.0 Bertanggungjawab 8.0 Adil dlm perlakuan seharian kasih dlm keluarga
suara/ merasa kehadiran 3.1 Melaksanakan 9.0 Berani mempertahankan diri 5.1 Mengamalkan budi pekerti mulia
org yg dikenali tanggungjawab diri 10.0 Jujur dlm kehidupan seharian sesama ahli keluarga
 Mencari arah bunyi, org yg 4.0 Berterima kasih 11.0 Rajin dlm perlakuan harian 4.1 Menghormati ahli keluarga
rapat 4.1 Menunjukkan sikap 12.0 Kerjasama dlm kehidupan 7.1 Menyayangi ahli keluarga

 Ketawa bila gembira atau berterima kasih atas seharian 8.1 Menunjukkan sikap adil dlm

diagah pemberian, bantuan n jasa 13.0 Kesederhanaan dlm diri keluarga

 Membina persepsi yang diterima 14.0 Toleransi dlm kehidupan 9.1 Mempertahankan maruah

mengenai anggota badan 5.0 Hemah tinggi seharian keluarga

sendiri spt jari, tangan n 5.1 Mengamalkan sikap sopan 10.1 Mengamalkan sikap jujur dlm

kaki dlm pertuturan dan keluarga

MODUL 2 (6-12 bln) tingkah laku 11.1 Mengamalkan sikap rajin dlm
6.0 Hormat keluarga
 Blh memberi tindak bls 6.1 Mengamalkan sikap 12.1 Melaksanakan tugas bersama-
positif terhadap kata2 yang hormat sama keluarga untuk kebaikan
lembut 7.0 Kasih sayang bersama
 Pandang kpd org yg 7.1 Menyayangi diri sendiri, 13.1 Mengamalkan sikap
bercakap dgnnya orang lain n haiwan sederhana dlm keluarga
 Blh bezakan ibu dgn org lain 8.0 Keadilan 14.1 Mengamalkan sikap toleransi

 Takut bila berhadapan org 8.1 Mengamalkan sikap adil sesama ahli keluarga

yg x dikenali dlm pergaulan

 Suka aktiviti bermain ba-ba- 9.0 Keberanian

cak 9.1 Bersikap berani dlm

 Suka bila mendapat kehidupan harian

perhatian 10.0 Kejujuran

 Blh lakukan aksi bila 10.1 Menunjukkan sikap jujur

disuruh, spt melambai dlm kehidupan

tangan/ bersalam 11.0 Kerajinan

 Memahami maksud 11.1 Bersikap rajin dlm

“jangan” kehidupan harian

 Faham n blh ikut arahan 12.0 Kerjasama

mudah 12.1 Bekerjasama sms

MODUL 3 (1-2 thn) melaksanakan tugas


13.0 Kesederhanaan
 Lebih berani berhadapan
13.1 Mengamalkan sikap
org yg baru dikenali
kesederhanaan dlm
 Suka bila diberi perhatian
kehidupan
 Suka dipeluk n dibacakan
14.0 Toleransi
buku
 Pandai memeluk n 14.1 Mengamalkan sikap
membalas ciuman toleransi dlm pergaulan
 Menunjukkan tantrum bila
kemahuannya diabaikan
 Mengenali diri dlm cermin
 Gembira melakukan aktiviti
utk diri sendiri n bermain
bersendirian
 Menunjukkan rasa cemburu
apabila lebih perhatian
diberikan kpd org lain
 Mempertahankan kehendak
spt x mahu pakai baju
 Menunjukkan sikap ingin
berdikari, cthnya ingin
menyuap makanan sendiri
walaupun masih belum
mampu
 Mula belajar bersosial n
faham bhw komunikasi
ialah cara hubungan sosial
dijalinkan
 Selalu meniru tingkah laku
org dewasa
 Mula menyedari perasaan
org di sekelilingnya
 Suka ditemani knk2 lain sms
bermain tetapi x suka
bermain bersama
 Berminat menerokai apa
saja tanpa menghiraukan
keselamatan diri
MODUL 4 (2-3 thn)
 Menyedari ketakutan/
kebimbangan org terhadap
diri mrk
 Suka dipuji atas usaha mrk
 Menunjukkan kelangsangan
fizikal terutama apabila
kecewa/ marah
 Menunjukkan tantrum yg
agak ketara
 X sabar/ cepat marah
 X sabar menunggu giliran
utk bermain
 Menyayangi barang
kepunyaan sendiri dan
belum bersedia berkongsi
 Memerhati n meniru cara
knk2 lain bermain, sesekali
turut serta tetapi lebih
selesa bermain sendiri
 Membantu melakukan
kerja2 rumah
 Mula membina
persahabatan dgn rakan
sebaya
 Suka membantu mengutip/
menyimpan permainan
 Blh membezakan keadaan
yg bahaya
 Suka menerokai objek utk
mempelajari sesuatu
drpdnya
 Mempunyai kawan
istimewa rapat
 Mula mengikut kata,
mendengar/ mematuhi
peraturan yg ditetapkan olh
org dewasa
 Mempunyai minat yg
mendalam utk mendapat
pengalaman baru di luar
rumah/ tempat baru
 Blh menjangka kesan drpd
perbuatan sendiri
 Mempunyai perasaan ingin
tahu yg amat mendalamkan
 Blh meneruskan semula
aktiviti yg ditinggal
sementara
MODUL 5 (3-4 thn)
 Blh meluahkan perasaan
kasih sayang dgn perkataan
 Mula menunjukkan
perasaan malu n kesedaran
jantina
 Mula mempelajari cara
mengawal diri (disiplin) dgn
bantuan n bimbingan org
dewasa
 Mula memahami adanya
kuasa Yang Maha Esa
(Tuhan)
 Mempercayai org dewasa
 Mempunyai sifat berani n
yakin diri
 Tanduk-nya blh memberi
kesan terhadap perasaan
org lain
 Mula menyedari diri sbg
seorg individu n sebahagian
drpd masyarakat
 Tahu bgmn menyesuaikan
diri dlm keluarga n ketika
bersama kawan
 Sadar akibat tindakan
 Mula membina
perhubungan +ve dgn knk2
lain n org dewasa
 Blh mengikut peraturan
 Blh bekerjasama sms
bermain
 Blh menunggu giliran n
berkongsi mainan
 Mula mempengaruhi rakan
sebaya dr segi sikap n imej
diri
 Blh memahami terdapat
pelbagai budaya, perayaan
n agama yg penting dlm
masyarakat
 Berupaya membina sikap
+ve terhadap org lain yg
berlainan jantina, bhs,
agama n budaya
 Memahami adat n tradisi
sendiri, spt adat
perkahwinan n acara2
keagamaan
 Menunjukkan hormat n
kasih sayang kpd org n harta
benda
 Memahami perasaan org
lain n tahu memberi respon
yg betul
 Berkongsi n hormat hak org
lain
 Mempelajari sesuatu
kemahiran dgn meniru org
lain
 Mempunyai daya tumpuan
yg lebih lama dlm membuat
aktiviti yg disukai
 Blh membaca doa
 Blh mengikut rakan berzikir
 Masih blm jelas adanya
Tuhan, tetapi blh menyebut
Allah
MODUL 6 (4 thn ke atas –
pengayaan)
 Memberi tumpuan yg agak
lama
 Bercakap benar, amanah n
ikhlas dr segi pertuturan n
perlakuan
 Sikap berjimat cermat
 Bersikap terbuka terhadap
perubahan
 Sentiasa tekun n rajin
 Berani mencuba suatu yg
baru
 Menyatakan ucapan yg
sesuai dlm menjalankan
aktiviti
 Bertanggungjawab
terhadap diri n persekitaran
TASKA
 Bersikap adil
 Menyatakan perasaan suka
n x suka
 Mempunyai perasaan
empati terhadap rakan
 Mempunyai kawan baik n
blh berkongsi perasaan
 Memujuk rakan yg
kesedihan, marah/ takut
 Menyatakan perasaan
sedih, gembira, takut/
marah kpd org dewasa
 Memahami adanya kuasa yg
lebih besar n keagungan
Tuhan
 Melahirkan rasa syukur n
penghargaan
 Mengetahui rukun iman n
rukun Islam
 Blh mengambil wuduk dgn
betul, mendirikan solat
 Mengetahui dan
mencontohi sirah Rasulullah
s.a.w dan keluarga baginda
 Melakukan amalan seharian
mengikut adab dlm Islam
 Mengetahui bhs al-Quran
 Mengetahui huruf jawi
 Menghafaz beberapa suruh
lazim
KEMAHIRAN/ 1. Baik akhlak n tingkah laku, NIL NIL 1. Kemahiran penyelesaian konflik
CIRI-CIRI sopan santun dan 2. Kemahiran pemikiran kritikal
berperibadi luhur 3. Kemahiran pemikiran kreatif
2. Dapat mengawal emosi, 4. Kemahiran menentang tekanan
ceria, mesra, penyayang, rakan sebaya
berempati 5. Kemahiran kajian masa depan
3. Beriman 6. Kemahiran teknologi maklumat
4. Menghormati budaya dan dan komunikasi (TMK)
identiti bangsa 7. Kemahiran kreativiti
Sayangkan negara 8. Kemahiran sosial

Ada sikit kaitan dgn EMK n kemahiran


abad ke-21
PRINSIP UTAMA 1) Setiap knk2 mempunyai NIL NIL 1) Bertanggungjawab pd diri,
SBG PANDUAN potensi yg sangat unik yg keluarga, n orang lain
perlu dihormati, 2) Berpegang teguh pd ajaran agama
dikembangkan n disanjungi 3) Prihatin kpd alam sekitar
2) 3 tahun pertama dlm 4) Mengekalkan keamanan n
kehidupan knk2 adalah keharmonian hidup
sangat kritikal, terutama 5) Bersemangat patriotik
dlm pembentukan sahsiah, 6) Menghormati hak asasi manusia
pembinaan kemahiran 7) Mengamalkan prinsip demokrasi
sensorimotor n intelek dalam kehidupan
3) Knk2 scr semual jadi suka
meneroka, mencuba, Ada sikit kaitan dgn EMK n kemahiran
mengeksperimen n abad ke-21
mencipta, maka cara
terbaik mengasuh n
mendidik knk2 ialah melalui
bermain dlm suasana n
persekitaran yg ceria, selesa
n menggembirakan,
mengupayakan, selamat n
penuh kasih sayang
4) Amalan dan sumber
pembelajaran bersesuaian
dgn perkembangan knk2,
menggunakan bhn dlm
persekitaran mrk, sesuai
dgn budaya tempatan,
berintegrasi teknologi n
jaringan global
5) Persekitaran pembelajaran
hendaklah ceria, mesra,
mengupayakan &
merangsangkan serta
selamat kpd knk2
6) Kolaborasi dgn ibu bapa/
keluarga & komuniti
menjadi teras penting dlm
menentukan kejayaan
Kurikulum PERMATA
Negara
Hak asasi, pandangan agama n
budaya knk2, normal n
berkeperluan khas hendaklah
dihormati