Anda di halaman 1dari 7

Praktis

1 Nombor Nisbah

P R AK TI S FOR MATIF

4
1.1 Integer TP Ke barat
Plaza tol
Ke timur
1
Bas Lori
1 Lengkapkan yang berikut. 25 km 80 km
TP (a) Jika +200 mewakili kenaikan gaji RM200,
1
maka penurunan gaji RM100 diwakili Tandakan ‘✓’ bagi nombor positif atau nombor
oleh  . negatif yang betul untuk mewakili jarak lori dan
bas dari plaza tol. Anggap pergerakan ke timur
(b) Jika +500 mewakili kelahiran 500 ekor sebagai positif.
anak ayam, maka kematian 700 ekor anak (a) Jarak lori dari plaza tol

ayam diwakili oleh . +80 km −80 km

(c) Jika +4000 mewakili keuntungan RM4000 (b) Jarak bas dari plaza tol
jualan sebuah kereta terpakai, maka +25 km −25 km
kerugian RM1000 diwakili oleh .

5 (a) Tandakan ‘✓’ bagi perihalan integer yang


2 Wakilkan suhu dalam situasi berikut dengan TP betul.
TP nombor positif atau negatif. 2
(i) Nombor bulat positif, nombor
1
(a) Suhu di gurun Sahara pada suatu ketika bulat negatif dan sifar.
ialah 35°C di atas 0°C. (ii) Nombor bulat positif, nombor
(b) Suhu Vostok di Antarctica pada waktu bulat negatif kecuali sifar.
malam mencecah 62°C di bawah (b) Bulatkan integer-integer dalam senarai
0°C. nombor yang berikut.

1 −4, 5.0, 0, 3 7,
3 Lengkapkan perubahan harga petrol RON97 , 2 ,
5 4
TP dalam rajah berikut.
1 −0.3, 1.5, +8, +3.14, −2, −6.4
Naik
15 sen
6 (a) Wakilkan 3 dan −5 pada garis nombor
Perwakilan TP yang berikut.
2
dengan nombor
positif atau
nombor negatif
–2 –1 8

Turun
3 sen

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 1


PRAKTIS 1

(b) Padankan yang berikut. 10 Cari hasil tolak yang berikut dengan
TP menggunakan garis nombor.
(i) 3 adalah kurang 3
(a) 3 − (+7) =
daripada 8
(ii) −5 adalah lebih besar
daripada −1 Betul

(iii) −2 adalah lebih besar


daripada −5 Salah

(iv) −1 adalah kurang


daripada 3
(b) 9 − (+6) =

7
TP –3 9 –12 15 6
2

(a) Wakilkan integer-integer dalam senarai di


atas pada garis nombor berikut.

–15 –9 –6 0 3 12

(c) −5 − (−2) =

(b) Susun integer-integer dalam senarai di atas


mengikut tertib menaik.

8
TP
2
−5, −10, −1, −8, 3, −3

Dengan mewakilkan integer-integer di atas
pada satu garis nombor, susun integer-integer (d) −7 − (−8) =
itu mengikut tertib menurun.

Operasi asas yang melibatkan


1.2
integer
9 Padankan yang berikut.
TP (a) 11 Padankan hasil darab dengan nilainya.
3
TP
3
(–6) + (+8) = +2 (a)
–2 4 (+7) × 4 40
(b)

(b)
(–2) + 6 = +4 9 × (−6) 28
–5 3

(c)
(c)
(–1) + (–3) = – 4 −5 × (−8) −36
–6 2
(d)
(d)
(+3) + (– 8) = –5 −12 × (+3) −54
–4 –1

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 2


PRA KTI S 1

12 Bulatkan hasil bahagi yang betul. (b) 12 × 73


TP
3
(a) −14 ÷ 2 = −7  7
= 12 ×   ( + )

= 12 × + 12 ×
(b) 18 ÷ (−3) = −6  6

= +
(c) −15 ÷ (+5) = −3  3

=
(d) −24 ÷ (−6) = −4  4

16 Seekor helang terbang pada ketinggian 726 m


3 Lengkapkan setiap pengiraan yang berikut.
1 TP di atas aras laut. Dalam tempoh beberapa
4
(a) 11 × (–3) – (+10) × (– 6)
TP minit, helang itu menjunam 25 m, kemudian
3
menaik 39 m dan akhirnya menjunam 54 m.
= +
Tentukan ketinggian di atas aras laut, dalam
m, helang itu sekarang.
=

(b) [39 – (–26)] ÷ [(–7) + 2]


= ÷

=
Pecahan positif dan pecahan
1.3
negatif
14 Padankan yang berikut.
TP 17 Rajah berikut menunjukkan satu garis nombor.
3 (a)
4+8=8+4 Hukum identiti TP
1
–1 P 1 0 1 Q R 1
– –– ––
3 4
(b)
2(7 + 6) = Hukum kalis Tentukan nilai-nilai bagi P, Q dan R.
2×7+2×6 tukar tertib
P= Q= R=
(c) 18
0+3=3 Hukum kalis 1 1 2 1 3
5×1=5 agihan TP 1 , –  , , –1  , 2
2 3 2 5 4 4

(d) Wakilkan pada garis


(6 + 5) + 12 Hukum kalis
nombor.
= 6 + (5 + 12) sekutuan

–2 –1 0 1 2 3
15 Buat pengiraan yang efisien dengan
TP menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
3
(a) 2 222 + 888 – 222 – 88 Susun mengikut
tertib menaik.
(
= 2 222 – ) (
  +   – 88 )
= +

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 3


PRAKTIS 1

19 Susun pecahan-pecahan berikut mengikut 23 (a) Wakilkan 1.5, −1.4, 0.3, 2.1, −0.7 pada
TP tertib menurun. TP garis nombor berikut.
2 2
3 5 5 3 2
, –  , , –  ,
8 12 6 4 3 –2 –1 0 1 2 3

(b) Seterusnya, susun nombor-nombor tadi


mengikut tertib menurun.

20 Hitung nilai yang berikut.


TP
4
2
(a) 3 + –2  –
7 ( )
1
3
KBAT 24 Susun perpuluhan –2.94, 2.36, – 4.73, – 6.1,
TP – 0.1 mengikut tertib menaik.
2

(
1 1
(b)   –
6 7
× 1 
2
5 )
25 Diberi bahawa

TP I: 18.11 – (–5.9) – (+20.3)
3
II: (–13.8) + (–10.65) – (–1.08)
III: 6.1 × (–3.7) – (– 4.19)
IV: (– 8.73) + (–10.38) ÷ 0.6

(c)
9
10
–1
7
8
÷ –1 
1
4 ( ) Padankan yang berikut.

I –23.37

II –26.03

21 Isi petak dengan simbol +, − , × atau ÷. III 3.71


TP
6

KBAT
(a)
1
2
– 
1
6 ( )1
12
=2
1
2

(b) – 
10
21 (–3 12 ) ( ) 5
  –  = 1
9
1
9
IV –18.38

Perpuluhan positif dan


1.4 1.5 Nombor nisbah
perpuluhan negatif
22 Jika P = 1.5, Q = 2.75, R = – 0.25 dan 26 Bulatkan semua nombor nisbah dalam senarai
TP S = –1.4, tandakan P, Q, R dan S pada garis TP yang berikut.
1 2
nombor diberi.
9
4.12 6 – 870 0.4545…
–2 –1 0 1 2 3 13
0 1.3333… 2 3.1475… 7
1 
9 4

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 4


PRA KTI S 1

27 Bulatkan jawapan yang betul. 5


28 Hitung nilai bagi ( 3
) ( )
+ 8 – 3  × –1  .
1
TP

3
2
3
× (−2.04) + (−7) ÷ − 
5
19 ( ) TP
3
12 4
Beri jawapan dalam bentuk pecahan.
3

= 25.24  −27.96

P R AKTI S S UM ATIF

1 3 Diberi p = −11, q ialah 4 lebih besar daripada p


−8 − 6.0 1 − 9 −5
TP – 2 TP dan r ialah 2 kurang daripada q. Cari
2 2 4
(a) p + r,
3 KBAT
− 4 − 4.3 −1 (b) p + q – r.
5
Jawapan:
(a) Bulatkan integer-integer daripada senarai
(a)
nombor di atas.
(b) Dengan menggunakan garis nombor, susun
integer-integer itu mengikut tertib menaik.

(b)

2 Cari nilai bagi setiap yang berikut. 4 Tandakan ✓ bagi pembahagian yang hasil
TP (a) –2 + (– 6) TP bahaginya ialah −14.
3
(b) – 6 – (–10) 3

(c) (+3) – (–3) Jawapan:


(d) (+1) + (–5)
(a) (−126) ÷ 9
Jawapan:
(a)
(b) (−364) ÷ (−26)

(b) (c) 230 ÷ (−15)

(d) 238 ÷ (−17)

(c)

5 Hitung nilai bagi setiap yang berikut.


TP (a) (–152) ÷ (– 4) + (–7) × 5
3
(b) [–38 – (–17)] ÷ [–1 + (–2)]
(d)
Jawapan:
(a)

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 5


PRAKTIS 1

(b) 8 Dengan menggunakan hukum kalis agihan,


TP hitung 8 × 495.
3

Jawapan:
8 × 495

=8×   ( – )

= 4 000 –

9
1 1 2 1 1
TP P= ,  Q = –  ,  R = ,  S = ,  T = – 
2 4 3 3 2 12
6 Tandakan ‘✓’ bagi langkah pengiraan yang
TP menggunakan hukum operasi asas aritmetik
3 Tandakan huruf P, Q, R, S dan T pada garis
dengan betul. nombor berikut.

Jawapan: Jawapan:

(a) (13 – 5) – 4 = 13 – (5 – 4)

(b) 30 ÷ (3 + 2) = 30 ÷ 3 + 30 ÷ 2 1
– ––
0 1
2

(c) (7 × 9) × 6 = 7 × (9 × 6)

(d) 27 × 4 – 23 × 4 = (27 – 23) × 4


10 Hitung nilai bagi
TP
7
12 ( ) ( )
3 1
– –  ÷ –2  .
8 4
3
7 Buat pengiraan yang efisien dengan
Jawapan:
TP menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
3

Jawapan:
(a) 117 + 46 + 33 + 54
= 117 + ( ) (
  + 46 + )

= +

(b) 11 × 40 × 7 × 25
= 11 × ( ) (
  × 40 × )

= ×

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 6


PRA KTI S 1

11 1
14 Hitung nilai bagi 2  × 3 + (– 80.4) ÷ (– 4.8).
TP 4
3 TP
–7 K –6 M –5 N –4 3
Jawapan:
Berdasarkan garis nombor di atas, nyatakan
nilai-nilai bagi K, M dan N dalam bentuk
perpuluhan.

Jawapan:
K=
M=
N=
12 (a) Bulatkan jawapan yang betul bagi
TP –3.7 – (–14.9).
3

Jawapan:
15
–18.6 11.2 TP A 3+6=6+3
3
B 3×6=6×3
C (5 + 2) + 8 = 5 + (2 + 8)
(b) Seterusnya, hitung nilai bagi
–3.7 – (–14.9) D (8 × 5) × 7 = 8 × (5 × 7)
. E 0+3=3
–1.6
Jawapan: F 1×3=3
G 4 × (15 + 5) = 4 × 15 + 4 × 5

Isikan petak dalam rajah berikut dengan huruf


yang mewakili hukum operasi aritmetik.

Hukum operasi aritmetik

Hukum Hukum kalis


identiti sekutuan

1 Tambah Darab Tambah Darab


13 Hitung nilai bagi 6 – (–5.02) × + 1.74.
5
TP
3 Beri jawapan dalam bentuk perpuluhan.

Jawapan: (a) (b) (e) (f)

Hukum kalis Hukum kalis


tukar tertib agihan

Tambah Darab
(g)

(c) (d)

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 7

Anda mungkin juga menyukai