Anda di halaman 1dari 7

2.

5 cm

JMTi 2.5 cm

JAPAN-MALAYSIA TECHNICAL INSTITUTE


4.0 cm INSTITUT LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA

2 kali double
PROJECT PROPOSAL FOR :

DEPARTMENT OF ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY

2 kali double
SECURITY SYSTEM WITH CAMERA MONITOR BY VISUAL BASIC

2 kali double
PROPOSAL SUBMITTED

1 DECEMBER 2005

2 kali double
TO :

PROJECT COORDINATOR LECTURER

MR SANI BIN AHMAD

2 kali double
PREPARED BY :

KOH CHUN SENG

STUDENT CARD NUMBER

AISHAH BINTI MUSA

STUDENT CARD NUMBER

2.5 cm
Justified

PENGHARGAAN

Bold
2 kali double
4.0 cm 2.5 cm 2.5 cm
Terlebih dahulu syukur kami ke hadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya dapat kami

menyempurnakan Projek Tahun Akhir dengan jayanya. Kami juga bersyukur kerana dapat

menyiapkan laporan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Dikesempatan ini juga kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak

Institu Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI) terumatanya kepada Jabatan Teknologi

Kejuruteraan Elektronik kerana telah menyediakan segala peralatan dan barangan yang

kami perlukan sepanjang perlaksanaan projek ini.

Jutaan terima juga diucapkan kepada Penyelia Projek ……………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………
2.5 cm

KANDUNGAN

2 kali double
4.0 cm 2.5 cm
PERKARA MUKASURAT

2 kali double
BAB 1 PROJECT DESCRIPTION

1.1 ACKNOLEDGEMENTS 1

1.2 ABSTRACT 2

1.3 INTRODUCTION 3

1.3.1 BACKGROUND PROJECT 4

1.3.2 OBJECTIVE 6

1.3.3 PURPOSE OF THIS PROJECT 7

1.4 REQUIRED SPECIFICATION 9

2 kali double
BAB 2 PRODUCT CIRCUIT DIAGRAM

2.1 COMPONENT LIST 11

2.2 BUDGETS 13

BAB 3 PROJECT PROGRESS TIME TABLE/GANT CHART

3.1 PROJECT PROGRESS DESCRITION 15

3.2 GANT CHART 17

2 kali double
RUJUKAN 19

2.5 cm
2.5 cm
Nombor Bab

BAB 1
Judul Bab
2 kali double

Sub Judul PENGENALAN

2 kali double

1.1 PENGENALAN KEPADA LATIHAN DALAM INDUSTRI


Indent 0.5 cm
2 kali double
Sepanjang tempoh Latihan di AKTY TECHNOLOGY SDN BHD, kami tiada

tugasan khusus yang disediakan oleh pihak pengurusan untuk menjadi panduan bagi

pelatih melakukan tugas. Ini adalah disebabkan oleh dua faktor utama iaitu faktor semasa

dan keperluan pelanggan yang sentiasa berubah-ubah dalam pesanan .

2 kali double

Kesemua tugas yang pelatih lakukan di syarikat itu adalah bergantung kepada

keperluan pelanggan dan mengikut arahan dari pihak atasan pada masa tersebut misalnya

bagi pesanan barang yang baru, terpaksa dilakukan dengan segera jika pelanggan

memerlukan pesanan mereka dengan lebih cepat. Di samping itu, bagi baikpulih pula, ada

masa-masa yang tertentu barang-barang yang siap untuk dihantar terpaksa dibaikpulih

semula jika terdapat sebarang masalah dan mengikut kehendak pelanggan. Ini kerana

syarikat lebih mementingkan kualiti bagi memastikan mutu barang yang dibuat terjamin

dan pelanggan berpuas hati.

1
BAB 3

LEG ASSEMBLY

3.1 PEMASANGAN PROFILE IC

Pemasangan profile IC lebih menjurus kepada pemasangan yang dibuat bagi

melengkapkan penyambungan litar untuk kegunaan alat.


Sub-sub-Judul

3.1.1 PERALATAN DAN BAHAN

(i) Profile 1C

(a) Gulung cable pada cable drum seperti rajah 3.1.

2 kali double

1 kali double
Rajah 3.1 : Gulung cable drum

2 kali double
(b) Cengkam cable drum yang telah digulung dengan

Tidak di Bold
2
(ii) Profile 2E

(iii) Center Punch

2 kali double
3.1.2 PEMASANGAN CABLE DRUM PADA CABLE WHEEL

2 kali double
Letakkan kotak yang telah siap dilipat di atas conveyor. Masukkan

komponen-komponen seperti yang terdapat dalam check list di Jadual 3.1

berikut ke dalam kotak tersebut.

2 kali double

Er-T-Go Profesional 1 1

No. Item QTY

1 Foot Rear 2
2 Leg VL1 2
3 Top Support (Grey) 1
4 Hexagon Shaft 530 mm 2

1 kali double
Jadual 3.1 : Er-T-Go professional 1
Sub-sub-sub-Judul
2 kali double
Komponen-komponen ini akan digunakan bagi tujuan pemasangan

kepada papan-papan litar yang telah siap dicetak.

2 kali double Tidak di Bold


3.1.2.1 SPESIFIKASI

2 kali double
Setiap peralatan yang digunakan adalah mengikut….

3
RUJUKAN

2 kali double
1. American Psychological Association (1983). “Publication Manual of the

American Psychological Association.” 3rd edition. West Consine, USA :

George Banta Comp.

2 kali double
2. British Standard Institution (1990). “British Standard Recommendations for the

Presentation of Theses and Dissertation.” London : BS4821.

3. Mohzani, A.J., (1986), “Poligon : A System for Parallel Problem Solving”,

Technical Report, KSL-86-19, Dept. Of Electrical and Electronic Eng.,

Universiti Sains Malaysia.

4. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Kuala Lumpur : Gaya Dewan, Dewan

Bahasa dan Pustaka.

5. Novertrop, K.C., 2 September 1996. Citing Internet sources URL

http://www.eei-alex.com/eye/utw/96aug.html.

16