Anda di halaman 1dari 18

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

TANJUNG MALIM, PERAK D.R

KPP 2063

REKABENTUK INSTRUKSIONAL DAN TEKNOLOGI

TAJUK

PELBAGAI MEDIA DALAM BILIK DARJAH

Disediakan oleh

ALI BIN SHAM D20062028600

ABDUL RAZAK BIN ADAM D20062028569

ARBAIN BIN HASHIM D20062028579

Pensyarah

PROF. MADYA DR. ABDUL LATIF HJ. GAPOR

Fakulti

1
SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

PELBAGAI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN

Media ditakrif sebagai penyampai atau pembawa maklumat di antara sumber dengan

penerima seperti filem, video, foto, risalah, poster dan sebagainya (Heinich, Molenda

dan Rusell, 1993). Yusuf Hashim dalam bukunya Media Pengajaran dan Latihan

menekankan pengertian ini lebih tertumpu kepada agenda komunikasi kerana media

dianggarkan memudahkan proses komunikasi antara pengantar dan penerima. Oleh itu

media juga boleh disimpulkan sebagai peralatan dan bahan media yang dibina dan

dirancang untuk tujuan menyampaikan maklumat atau pengetahuan seperti suratkhabar,

radio dan televisyen.

Media dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai alat, bahan atau sumber (konkrit

atau abstrak) juga dapat digunakan dan dieksploitasi oleh seseorang pelajar secara

sistematik untuk tujuan-tujuan mendapatkan maklumat atau mesej-mesej untuk

pembelajaran. Perbezaannya hanyalah terletak pada kaedah dan tujuan

penggunaannya.

GURU PERLU BERUBAH ?

Berdasarkan hakikat di atas, guru adalah orang yang paling penting dalam urusan

penyampaian maklumat kepada pelajar manakala pelajar pula akan bersedia menerima

apa saja bentuk pelajaran yang diajar oleh guru. Tetapi pelajar akan menghayati usaha

guru yang mampu mempelbagaikan teknik pengajaran kerana menurut Mohd Yusuf

Othman dan Noor Razi Jusuh (2001), penggunaan alatan teknologi (media) boleh

2
meningkatkan kefahaman dan membolehkan pelajar mendapat maklumat yang tepat

tentang sesuatu perkara.

Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa media adalah peralatan, perkakas dan bahan

yang telah dikenalpasti, dipilih, dibina atau dipinda untuk menyokong atau

mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran.

Walau bagaimanapun perkembangan teknologi masakini menuntut perubahan yang

signifikan terutama dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Tuntutan ini

merangkumi cara guru mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru

hari ini telah disarankan supaya bertindak ‘guide by the side’ (pembimbing di sisi) dan

bukan lagi sebagai ‘pendita di atas pentas’ kerana guru sebagai agen perubahan

masyarakat perlu bergerak secara kreatif dan inovatif. Fullan (1993) dalam bukunya

“Changes Forces’ menyatakan “..teachers are agents of educational change and societal

improvement…(and) ..each and every educator must strive to be an effective agent’.

Pernyataan ini dapat melabelkan guru sebagai pelaksana, pencetus, pendengar,

penasihat, penilai, pelakon dan penghibur malah boleh mencungkil bakat pelajar

mengikut bidang yang diminati oleh pelajar berkenaan.

Perubahan dalam era zaman turut menggesa perubahan sikap guru dan Toffler (1997)

mendefinisi era baru ini sebagai Third Wave selepas era pertanian dan perindustrian.

Kemunculan era maklumat ini menggambarkan manusia bergantung kepada

pemprosesan maklumat sebagai sumber dalam kehidupan. Rajah 1 menggambarkan

dunia telah berubah mengikut keperluan sejagat pada pandangan Toffler.

3
ERA PERTANIAN

Era di mana sumber ekonomi utama merupakan bahan pertanian

ERA PERINDUSTRIAN
Zaman kedua di mana bahan-bahan mentah mula diproses kepada
bentuk produk industri sebagai sumber ekonomi

ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT


Era masa kini yang menjadikan sumber maklumat sebagai bahan utama
dalam setiap aspek ekonomi kehidupan

ERA TEKNOLOGI BIO


Era masa hadapan yang menggunakan kajian dan penemuan baru
sebagai aspek utama ekonomi

Rajah 1 : Toffler / Perubahan Era Dunia

Perubahan era dalam setiap zaman ini turut memberi impak terhadap sistem pendidikan

di Negara kita yang sering berubah. Dari menggunakan kapur, beralih kepada pelbagai

peralatan lain seperti slaid, risalah, akhbar, filem, video dan sebagainya kepada

komputer sebagai komponen atau media perantara bagi mewujudkan dan mengekalkan

komunikasi, kolaborasi dan juga akan memberi peluang kepada guru, pelajar serta

pentadbir berkongsi sumber idea.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran masakini sudah jauh berubah melangkaui

zaman terkini. Malah Mohd Nor Mamat (2000) menyatakan bahawa kehadiran era

maklumat atau gelombang dunia digital mula meresapi masyarakat umum sebagai suatu

pakej yang tidak mungkin dapat dipisahkan daripada kehidupan kita. Di dalam

4
artikelnya “Era Maklumat dari Perspektif Islam” memetik kata-kata Perdana Menteri

Malaysia, Dato’ Seri Dr Mahathir bin Mohamad dalam perutusan tahun baru 1997:

Kita sebenarnya tidak mempunyai pilihan. Zaman maklumat akan


memaksa kita mengubah cara hidup dan bekerja. Lebih awal kita
sesuaikan diri, lebih cepat kita pelajari dan lebih baiklah masa
depan kita.

Pengajaran adalah strategi pra-rancang berasaskan pedagogi untuk menyampaikan

maklumat terpilih, tersusun dan berurutan dengan mengharapkan keberkesanan dari

aspek kemahiran, pengetahuan, pengajaran dan latihan. Strategi pengajaran

penggunaan teknologi terkini merupakan penggunaan pengetahuan dalam situasi

sebenar. Ertmer (1999) menyatakan teknologi menambah nilai kepada kurikulum, ia

tidak mempengaruhi perubahan kuantitatif (membuat dalam masa yang lebih pendek),

tetapi memudahcarakan perubahan kualitatif (mencapai gol yang lebih autentik dan

kompleks). Penggunaan CD-ROM juga boleh dikembangkan dengan rangka modul

sediakala; kita boleh gantikan menu dengan pelbagai isi yang disusun dalam mod yang

sesuai.

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN PENGGUNAAN MEDIA

Kebanyakkan penyelidikan yang telah dilaksanakan untuk mengkaji penggunaan media

mendapati teknologi yang digunakan (papan tulis elektronik) telah berjaya mengatasi

masalah yang berkait dengan pemisahan di antara pensyarah dengan pelajar (Idrus,

1993 ; Brande, 1993). Beberapa kajian juga telah melaporkan paras dan jenis interaksi

yang berlaku di antara pensyarah dan system media elektronik yang digunakan (Oliver

& McLouglin, 1997)

5
Kajian awal yang telah dijalankan oleh Nordin (1991) melaporkan bahawa system media

elektronik dengan komponen grafiknya mampu memandu pelajar kepada bahan

pembelajaran di samping mempertingkatkan penglibatan pelajar dan tahap kefahaman

mereka. Juga terdapat kajian yang lain menunjukkan penilaian yang positif terhadap

system media sebagai satu proses penyampaian bahan pembelajaran (Atan dan Idrus,

1999).

Selain dari itu kajian juga telah dijalankan terhadap kelebihan penggunaan video, TV ,

sumber web secara sistematik seperti oleh Maizurah Omar, Fattawi Mokhtar (2000),

Jamaludin Mohaidin (2000), Heinich et al (1996). Mereka berpendapat penggunaan

media yang berulang dan dilihat berkali-kali dapat mempertingkatkan daya ingatan dan

kemahiran pelajar. Video dikatakan dapat digunakan untuk tujuan pengayaan dan

pemulihan. Malah video yang direka bentuk secara khusus dan sistematik boleh

menyatukan semua peringkat perkembangan pengajaran dan pembelajaran ke dalam

persembahannya.

Penggunaan unsur gerak bunyi, warna dan cahaya pada video secara langsung dapat

menarik minat perhatian pelajar. Unsur ini penting dalam proses P & P kerana ia dapat

mempertingkatkan kefahaman dan menghindar salah anggapan dan pentafsiran.

Menurut Fontana(1988) televisyen dan video perlu dilihat sebagai media yang dinamik

yang dapat meransang tindakbalas luaran atau dalaman yang kadang-kadang

mempengaruhi psikologi seseorang. Sebagai media pengajaran yang menghampiri

konkrit (Dale, 1985) video yang diguanakan secara sistematik dapat meransang daya

imaginasi dan perbincangan. Ia dapat menjamin proses pengajaran dan pembelajaran

berjalan lancer di samping meningkatkan kefahaman dan menghindar salah tanggapan

dan pentafsiran

6
Manusia dikatakan makhluk yang ‘visually oriented’ dan mereka banyak belajar melalui

penglihatan (Pulley). Walaupun mereka mendengar dan membaca, apa yang didengar

dan dibaca biasanya akan divisualkan dalam pemikiran mereka untuk mendapatkan

konsep atau makna yang lebih jelas. Ini selaras dengan kata-kata yang pernah

dimadahkan oleh Kung Fu Tze, seorang pujangga dan ahli falsafah cina;

‘…kalau saya dengar, saya lupa; kalau saya lihat saya ingat; dan kalau saya buat saya

tahu…’

Kajian ini juga telah menunjukkan betapa pentingnya peranan guru dalam memastikan

keberkesanan media dalam pengajaran. Misalnya jika guru menayangkan filem serta

mengaitkan dengan objektif-objektif pembelajaran, maka maklumat yang terima oleh

pelajar akan bertambah. Misalnya, Ausuble (1968) mengemukakan konsep maklumat

awal sebagai bantuan untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.

Contoh maklumat awal ini ialah satu tinjauan, pengenalan kepada ringkasan penting

kepada isi pelajaran, satu pernyataan tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam

maklumat yang akan disampaikannya. Molstad (1974) berpendapat media jika

digunakan bersama pengajaran ala tradisional akan meningkatkan proses pengajaran.

Menurut Heinich (1981) pengajaran akan menjadi lebih berkesan jika penggunaan

media dirancang secara sistematik.

KAJIAN PERANAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Media yang berpengaruh dalam dunia pendidikan ini telah dibukti keberkesanannya

menerusi kajian-kajian yang dibincangkan sejak dahulu lagi. Comenius (1952), Jean

7
Jacques Roussesu dan Johanna Heinich Pestalozzi mendapati penggunaan media

dalam pengajaran amat penting (Jamaluddin 1982). Media juga diikhtiraf sebagai satu

komponen teknologi pengajaran yang penting dalam menyokong proses pengajaran dan

pembelajaran. Dalam pengajaran tradisional, media tetap penting walaupun guru

sebagai penggerak utama atau medium utama dalam penyampaian maklumat

Heinich turut mendakwa pengajaran tidak dapat dipindahkan / disampaikan secara tepat

dan jelas. Apa yang sebenarnya berlaku ialah pemindahan symbol (oleh guru) kepada

makna tersebut. Di sinilah penggunaan media seperti kesepaduan di antara lisan dan

symbol grafik memainkan peranan yang penting untuk menajamkan lagi pemahaman

kepada isi / makna sebenar dalam pengajaran tersebut.

Penggunaan media melalui perancangan yang sistematik dapat membantu guru-guru

menyampaikan pengajaran dengan mudah dan berkesan setelah objektif pengajaran

dan perancangan pembelajaran dikenalpasti. Penggunaan media juga banyak

menyentuh tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti ‘overhead

projektor’. Komputer dan menggabungkan aktiviti berpusatkan guru. Di samping itu

pelajar dikehendaki melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan

pembelajaran setelah guru dan media bersama-sama bertanggungjawab menghasilkan

pembelajaran.

Penggunaan visual-visual konkrit seperti televisyen berkeupayaan menarik minat pelajar

kerana ia dapat menggambarkan dunia sebenar dan boleh memberi pengalaman konkrit

bagi memudahkan proses pembelajaran. Penggunaan visual juga telah lama diketahui

berkeupayaan meransang pembelajaran dan pemprosesan maklumat (Dwyer,1978:

Maizurah, 2000).

8
Di dalam media biasanya mengandungi visual samada visual bergerak ataupun

sebaliknya dan digabungkan pula dengan kecanggihan audio visual dan warna.

Berdasarkan kajian Maizurah terhadap penggunaan rancangan TVP dalam pengajaran

dan pembelajaran ,visual dalam media bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran dapat

menjelaskan bahawa media berperanan sebagai;

i. Sebagai alat penerangan

ii. Sebagai alat pendorong

iii. Sebagai pemberitahuan

iv. Untuk memudahkan dan mengeneralisasikan idea-idea, maklumat dan

proses yang kompleks

v. Untuk mengenalpasti dan membezakan benda / sepsis

vi. Untuk memperkayakan pembacaan

vii. Untuk membekalkan pengalaman konkrit

viii. Untuk mempertingkatkan ketahanan ingatan

ix. Sebagai penarik perhatian

x. Sebagai bahan demontrasi / pengajaran

xi. Untuk menimbulkan respon emosi

xii. Untuk menjimatkan masa

xiii. Untuk menghiburkan

xiv. Untuk menterjemahkan symbol perkataan

xv. Untuk memberi pengalaman yang tidak boleh dirasa melalui cara lain.

PEMILIHAN MEDIA

Pemilihan media merupakan komponen yang utama. Menurut Mohamad Hasan (2000)

pemilihan media perlu berlandaskan ciri-ciri berikut;

9
i. Kesesuaian –tajuk, dialog, konsep mata pelajaran dan lain-lain

ii. Kewibawaan /kredibiliti dan kemaskini- fakta yang tepat

iii. Aspek-aspek teknikal – ciri bahan media seperti jelas, tepat dan lain-lain

iv. Berkaitan – dengan mata pelajaran dan objektif pembelajaran

v. Ciri-ciri fizikal - bahan media tersebut.

Pemilihan media tidak boleh diambil ringan oleh guru kerana ia merupakan komponen

utama dalam kebanyakkan model dalam sistem pengajaran yang komprehensif

(Branson, 1975). Terdapat banyak model-model yang dihasilkan sebagai panduan

pemilihan penggunaan media seperti model Dick dan Reiser (1989), Model ASSSURE,

Model Kon Pengalaman Dale, Model Reiser dan Gagne dan sebagainya,

Setiap alat atau bahan yang ada perlu melalui proses pemilihan supaya bahan yang

disediakan berguna (Ab.Rahim Selamat, 1985). Menurut Syarifah Alawiah dalam

bukunya Teknologi Penjagaran (1984) media berfungsi untuk menjadikan pengajaran

lebih tersusun, memperkayakan pengalaman, memberi maklumat dan pembelajaran

akan menjadi lebih seronok.

Bijak memilih media seperti yang dinyatakan dalam ASSURE memerlukan perancangan

dalam pembelajaran. Guru boleh memilih sama ada mengubahsuai, menggunakan

bahan media sedia ada atau membentuk bahan sendiri. Klassek (1972) mencadangkan

langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru dalam penggunaan media. Setiap guru

harus menentukan isi pelajaran terlebih dahulu sebelum menentukan media dan bahan

yang hendak digunakan.

10
KITARAN MEDIA

PEMBELAJARAN
(perubahan sikap)

sumber

pemilihan
Pendekatan sistem Pemilihan Panduan media
kepada pengajaran media dan dan bahan
bahan
penilaaian

kemudahan

Sumber ;Klassek C.B (1972) Instructional Media In The Modern School. Nebraska :Profersional Educational

Publication.

Walaubagaimanapun, masalah pemilihan media pengajaran menjadi satu isu yang

sering dibicarakan dalam seminar, bengkel dan perbincangan. Isu ini menjadi masalah

utama yang dihadapi oleh penyelaras sumber dan pelaksana pengajaran terutamanya

bagaimana pemilihan bahan serta cara-cara bahan diintegrasikan dan diaplikasi dalam

pengajaran dan pembelajaran. Seminar Teknologi Pendidikan yang dianjurkan oleh JPN

Kedah dan Institut Aminuddin Baki (1990) telah merumuskan bahawa kelemahan dalam

pemilihan dan penilaian media adalah berpunca dari peruntukan dan peralatan yang

tidak mencukupi , koleksi media yang tidak sesuai dengan P & P, bahan pusat sumber

yang tidak berasaskan kepada keperluan dan jumlah pengguna, guru tidak mempunyai

pengetahuan menilai dan mengaplikasi bahan serta kemudahan dan keadaan pusat

sumber yang tidak sesuai dengan keperluan pengguna.

11
Oleh itu, masalah perlu di atasi dengan mengadakan perbincangan, penyaluran dan

memperkenalkan model-model rekabentuk penggunaan media dalam pendidikan di

samping melatih guru dan mengadakan kerjasama antara semua pihak terbabit.

KAJIAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Pakar psikologi Jerome Bruner (1966) pernah menyatakan penggunaan media memberi

satu pengalaman yang konkrit dan dapat membantu pelajar menyatukan pengalaman

sediada mereka kerana penggunaan media juga memberi kesan langsung dalam

mencapai kemahiran.

Menurut Maizurah (2000) penggunaan media bergantung kepada fungsi, tujuan dan

maksud . Kajian penyelidikan beliau turut mengakui rasangan kepada perubahan dalam

proses pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada rasangan deria rasa (1%),

sentuhan (1.5%), hidu (3.5%), dengar (11%) dan lihat (83%). Penyelidikan P.J Philip

(1950) dan James S.Kinder (1973) juga mendapati pelajar akan memperolehi;

10% apa yang mereka BACA

20% apa yang mereka DENGAR

30% apa yang mereka LIHAT

70% apa yang mereka SEBUT

90% apa yang mereka SEBUT semasa mereka MEMBUAT sesuatu.

12
Galfo (1975) turut mempersetujui hasil penyelidikan ini dengan menyatakan kombinasi

pancaindera pendengaran dan penglihatan berupaya menghasilkan kadar ingatan yang

tinggi. Dalam konteks yang sama, Heinich (1993) menyatakan manusia belajar 10%

melalui pembacaan. Manusia memahami dan mengingati sebanyak 20% melalui deria

pendengaran dan 80% melalui pendengaran dan penglihatan. Dapat dirumuskan

bahawa untuk menghasilkan kesan yang maksimum, proses pembelajaran mensti

menggabungkan kesemua pancaindera.

Yusuf Hashim (1996), sumbangan media dalam pendidikan merangkumi beberapa

aspek seperti;

i. Menjadikan pendidikan lebih produktif dengan membekalkan pengalaman

baru yang tidak dapat disediakan oleh guru. Media juga akan meningkatkan

kadar pembelajaran pelajar, menjimatkan masa dalam penyediaan dan

pembelajaran.

ii. Menjadikan pembelajaran lebih serta merta dan pantas iaitu membawa

pengalaman baru dari serata tempat ke bilik darjah seperti kejadian gempa

bumi di Taiwan, keruntuhan world trade centre di New York dan sebagainya.

iii. Menjadikan pendidikan lebih saintifik

Walau bagbaimanapun media yang baik bukan hanya berfungsi sebagai alat Bantu

mengajar semata-mata tetapi yang dapat diintegrasikan ke dalam system yang ada

(kurikulum) kerana media merupakan alat untuk penyaluran maklumat atau mesej.

13
KAJIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN MEDIA DALAM P &P

Pembudayaaan merupakan permasalahan yang utama. Pembudayaan memerlukan

proses penghayatan yang mendalam melalui pemikiran, sikap dan nilai yang perlu

diamalakan oleh seluruh warga sekolah berkenaan. Mungkin ia tidak dapat

dilaksanakan sekiranya sumber manusia atau guru tidak memainkan peranannya.

Fullan (1993) menyatakan perkembangan sesebuah organisasi perlu seangkatan

dengan kesedaran guru terhadap perubahan masa kini dan sentiasa memberi komitmen

terhadap profersion.

Sikap dan keengganan menerima teknologi dalan perubahan dalam pendidikan juga

merupakan kekangan terhadap kekerapan penggunaan alat Bantu mengajar / media di

dalam kelas. Ini berikutan kemahiran yang lemah untuk mengendalilkan peralatan

media serta kurang dorongan dari pihak sekolah menggunakan peralatan berkenaan di

dalam kelas (Shaffee , 1990:199-120). Perubahan dalam budaya kerja perlu bagi

mewujudkan budaya saing dan mampu menghadapi pasaran kerja yang semakin

mencabar ( Wan Zah, Haslinda, 2000).

Kekeliruan terhadap konsep media sebagai teknologi dalam pendidikan menimbulkan

banyak masalah. Teknofobia atau takut terhadap media terutamanya media elektronik

juga turut berlaku di kalangan guru dan pensyarah berikutan tiada diberi penerangan

dan latihan yang cukup di peringkat latihan asas (T.Subahan dan Abd.Mutalib, 1984).

Brumby (1989) menyatakan antara penghalang utama dalam kemajuan penggunaan

teknologi ialah kekurangan kemahiran, kebolehan dan pengalaman. Akinyemi (1986)

mengenalpasti tiga faktor utama teknofobia di dalam kajiannya iaitu ketakutan kepada

14
media teknologi, ketakutan kepada peralatan elektrik atau mesin, dan ketakutan

terhadap tanggapan peranan guru akan diambilalih oleh media.

KESIMPULAN

Jika ditinjau sejarah penggunaan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran

telah wujud bermula dengan penggunaan papan Bantu sebagai alat untuk menulis dan

melukis, yang kemudiannya berkembang kepada penggunaan buku tulis dan buku

bacaan. Kaedah chalk dan talk juga tidak mencukupi, sehingga alat pandang dengar

diperkenalkan. Dari sinilah kita diperkenalkan foto, akhbar, slaid, filem, video, tv, radio

dan sebagainya bagi tujuan pengajaran

Perancangan kurikulum abad ke 21 seharusnya bersifat futuristic, fleksibel dan dinamik

supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara

Malaysia. Sehubungan dengan itu integrasi media ke dalam kurikulum merupakan

proses penggabungan atau penyatupaduan pelbagai media dalam proses pengajaran

dan pembelajaran sama ada di jalankan di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah

bagi mencapai matlamat yang terkandung dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Oleh itu jelaslah media sebagai media dalam pengajaran merupakan elemen penting

supaya proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik serta mampu

mempelbagaikan kaedah dalam pengajaran

15
BIBLIOGRAFI

Yusuf Hashim, Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan, Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhad

Kuala Lumpur, 1996

Heinich, R.Molenda m dan Rusell, J.D, Instructional Media and The New Technologies of

Instruction, Macmillan, New York 1993.

Dale, Edger, Audio-Visual Methods. NY : The Drydeen Press 1957

DOKUMEN, JOURNAL, KERTAS KERJA, LAPORAN, MAJALAH DAN TESIS

Balakrisnan M, ‘Penerimaan dan aplikasi teknologi pendidikan di peringkat sekolah

rendah’. Tesis Sarjana Pendidikan , USM.

Naim Hj.Ahmad (1993), ‘Teknologi Pendidikan Satu Ikatan Longgar’ dalam Forum 2, Persatuan

Teknologi Pendidikan Malaysia.

Maizurah Omar, Fattawi Mokhtar (2000), ‘ Penggunaan Rancangan TVP Dalam Pengajaran dan

Pembelajaran’

Fadzilah Ariffin, ‘Penggunaan Teknologi Dalam Menambahkan Nilai Bahan Sumber’ dalam

Seminar Kebangsaan 2000

Muhamad Hasan Abd Rahman, Media Pengajaran – Penghasilan Bahan Pengajaran Berkesan,

Kuala Lumpur, UPM 2000

Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia, Potensi dan Cabaran Dalam Pembelajaran Maya dan

Elektronik, Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke-13,2000.

16
Gagne, R.M Briggs, L.J &Wager, W.W (1992). Principles of Instructional design (4 th Ed.) New

York: Holt,

Rinehart and Wintston

17
ISI KANDUNGAN

KAJIAN-KAJIAN BERKAITAN DENGAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN MEDIA


DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengenalan

Guru Perlu Berubah

Kajian-Kajian Berkaitan Penggunaan Media

Kajian Peranan Media Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pemilihan Media

Kajian Keberkesanan Penggunaan Media dalam Pengajaran dan Pendidikan

Kajian Permasalahan Penggunaan Media dalam Pengajaran dan Pendidikan

Kesimpulan

Bibliografi

18