Anda di halaman 1dari 6

TUGAS / TANGGUNGJAWAB GURU SPBT 1. MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SPBT DI SEKOLAH ; 2.

MENGHAYATI, MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN SEMUA ARAHAN BERKAITAN DENGAN SPBT; 3. MENGURUS BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH(BOSS); 4. MENYEDIAKAN PERMOHONAN KEPERLUAN BUKU TEKS DENGAN TEPAT DAN BENAR; 5. MENYELARAS PENGEDARAN, PENGUMPULAN DAN MENYEMAK BORANG PENENTUAN KELAYAKAN; 6. MENDAPATKAN DAN MERUMUS DATA ENROLMEN MURID DARIPADA JK KELAYAKAN; 7. MENYELARAS PENYERAHAN DAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT SERTA MENYEMAK PENGISIAN BORANG REKOD PINJAMAN SPBT; 8. MENGURUS DAN MENGEMASKINI SEMUA FAIL SERTA BUKU STOK SPBT; 9. MENERIMA DAN MENYEMAK BEKALAN BUKU TEKS DARIPADA PENERBIT DAN MEMASTIKAN BUKUBUKU TERSEBUT DIREKODKAN DI DALAM BUKU STOK DAN MENYEMAK BUKU STOK AGAR SENTIASA DIKEMASKINI; 10. MEMASTIKAN SEMUA BUKU TEKS SPBT DICAP DAN DIPROSES DENGAN BETUL; 11. MENJALANKAN PEMERIKSAAN FIZIKAL BERKALA KE ATAS BUKU TEKS; 12. MENGURUS PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT MENGIKUT MASA YANG TELAH DITETAPKAN; 13. MENJADI SETIAUSAHA DALAM JK SPBT SEKOLAH DAN PEN SETIAUSAHA DALAM JK KELAYAKAN MURID; 14. MELAPORKAN KEPADA PEN KANAN HEM SEBARANG MASALAH BERKAITAN SPBT; 15. MERANCANG DAB MENGURUS BAIK PULIH BUKU TEKS; 16. MENJADI PENASIHAT KELAB SPBT SEKOLAH.

Tugas guru kelas

y Buku teks, biasiswa dan bantuan


Memastikan skim pinjman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan bukubuku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar. Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada guru SPBT Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan melaporkan kepada Guru Kebajikan. Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. Tugas pengawas/tanggungjawab pengawas spbt semasa bertugas didalam/ diluar bilik boss Ketua pengawas mesti memantau tugas pengawas di bawah seliaannya Pastikan pengawas hadir mengikut jadual bertugas Mencatat nama dalam buku kehadiran bertugas

y y y y y

y y y

y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

Mengemas dan menyapu bilik BOSS Menyusun buku yang tidak tersusun dan membantu guru- guru penasihat menyiapkan tugas tugas yang diarahkan Menyusun fail SPBT dengan kemas Mengurus keluaran buku kepada pelajar Mengurus kemasukan buku daripada pelajar Mengurus pinjaman buku kepada guru Tidak membuat bising Membaik pulih buku buku yang rosak Pengawas hendaklah mematuhi masa datang dan balik bertugas Mengisi Buku Stok hanya 5 orang pengawas yang dipilih dan dilantik oleh S/U SPBT Mencatat dan mengemaskini sistem kad cepat setiap berlaku kemasukan dan keluaran buku di BOSS Mengurus penebusan buku oleh pelajar-Kempen WE LOVE OUR TEXT BOOK Mengurus penebusan buku oleh pelajar- KEMPEN MEBALUT BUKU Bertugas sepenuh masa semasa sport check KEMPEN MEMBALUT BUKU dijalankan bersama dengan guru SPBT Bertugas sepenuh masa semasa agihan pakej kelas dijalankan semasa SPBT (Pengawas dipilih khas) Bertugas sepenuh masa semasa kutipan pakaej kelas dijalankan semasa guru SPBT (Pengawas dipilih khas) Memproses borang SPBT G Mengecop dan menulis nombor siri buku iaitu senarai bekalan buku baru yang dihantar oleh Kementerian Membuat pelupusan buku Menolong guru SPBT / guru penyelaras tingkatan membuat kerja-kerja berikut berdasarkan arahan iaitu mengisi :a) Borang Pengiraan Buku Di tangan Pelajar (SPBT G) Agihan b) Borang Pengiraan Buku Di tangan Pelajar (SPBT G) Kutipan Memnbantu guru menceriakan BOSS dengan pelbagai cara seperti :i. Sistem fail SPBT BOSS ii. Sistem Buku Catatan SPBT BOSS iii. Sistem Dokumentari Prinsip Pelaksanaan Pengurusan SPBT BOSS Perjumpaan Badan pengawas SPBT sekolah akan dikendalikan sepenuhnya oleh Ahli JAwatankuasa tetinggi Badan Pengawas SPBT sekolah dengan bimbingan dan pemerhatian oleh Unit SPBT diperingkat awalnya. Pengawas SPBT wajib bergiatsecara aktif dalam BAdan Pengawasan SPBT dan Kelab SPBT Sekolah Memberi sumbangan tenaga dan minda untuk menjayakan projek JUARA BOSS . Penglibatan pengawas adalah secara langsung dan berterusan

Bidang Tugas : 1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa:


1.1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

y y

1.2. Membuat agihan tugas pentadbiran seperti: y Buku stok

y y y y y

y y y 2. 3. stok.

Pengedaran / pengumpulan Buku rosak / hilang Menubuhkan pasukan petugas yang terdiri daripada pelajar. Menyelenggara 9 fail mengikut jenis dari semasa ke semasa. Menerima buku yang dihantar oleh pembekal dan masukkan dalam

4.

Mengedar borang permohonan SPBT dan menyimpan borang

tersebut untuk rekod.


y y

5. 6.

Menyimpan Data Maklumat Pelajar untuk simpanan fail. Membuat pesanan buku teks kepada Biro Buku Teks dan membuat

anggaran untuk tahun berikutnya.


y y y y y y y y y y

7.

Pengedaran Buku Teks

8.1. Menentukan tarikh pengedaran dan mengedarkan mengikut kelas 8.2. Mengesan kelancaran pengedaran. 8. Pengurusan Rekod dan Dokumen

8.1. Menyelenggara fail yang dikemaskini mengikut jenis. 8.2. Rekod buku stok mengikut kelas. 8.3. Senarai tugas guru pengedaran / pengumpulan 8.4. Menyimpan rekod buku, hapuskira, rosak, hilang. 9. Pengurusan keselamatan buku 9.1. Menubuhkan Kelab Buku Teks bagi membantu menguruskan dan menceriakan Bilik BOSS dan membantu pengurusan buku teks.

y y y y y

9.2. Menyediakan Peraturan Penggunaan SPBT 9.3. Memastikan pelajar membalut buku teks dengan pembalut plastik. 10. Pengurusan Pemulangan Buku teks 10.1. Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas. 10.2. kelas. Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh /

10.3.

Melapor kepada pengetua / GPK HEP tentang proses

pemulangan seperti peratus rosak / hilang, guru bertugas, hapus kira, kekurangan / lebihan.
y y y

11.

Pengurusan Stok dan Inventori

11.1. Menyimpan invois, bil dan pengesahannya. 11.2. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.

y y y y

11.3. Mengemaskini inventari SPBT 11.4. Mengisi maklumat kekurangan / lebihan buku teks. 12. Cadangan Buku Bacaan Tambahan

12.1. Mendapatkan maklumat daripada Ketua Panitia / Guru Kanan Mata pelajaran.

11.2. Merekod dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.

Pendahuluan: Bagi menghasilkan pengurusan SPBT yang cemerlang di sekolah, setiap aktiviti pada peringkat tertentu telah dilaksanakan dengan efisien dan sistematik.