Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetics and Phonologyin Malay Language) BMM 3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan teori fonetik dan fonologi; artikulasi dan artikulator; Menjelaskan huruf-huruf dan simbol fonetik; fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental; sebutan dan penyukuan dalam Bahasa Melayu; Membuat latihan sebutan dan penyukuan sebutan; Membuat latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan; Membanding beza, menilai, dan menjelaskan tentang sebutan baku dan membuat latihan sebutan baku.

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator, huruf-huruf dan simbol fonetik, fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental, sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu, latihan sebutan dan penyukuan sebutan, latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan, dan sebutan baku. This course elaborates on phonetic and phonology theories; articulation and articulators, alphaberts and phonetic symbols, phonem, segmental phonem, super segmental phonem, pronunciation and syllablication in Malay language, pronunciation and syllablication excercise, pronunciation and sylliblication transcription; and standard pronunciation.

1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 1 Teori

Kandungan Fonetik dan Fonologi Definisi, Perbezaan Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu

Jam

Artikulasi dan Artikulator Alat-alat Artikulasi Artikulasi Vokal Artikulasi dan Artikulator Artikulasi Konsonan Artikulasi Diftong Huruf-huruf dalam Bahasa Melayu Vokal Konsonan (asal, pinjaman, gandingan, rangkap) Diftong Simbol Fonetik dalam Bahasa Melayu Vokal Konsonan Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu Vokal Hadapan, Tengah, Belakang, Nasalisasi Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu Konsonan Letupan Konsonan Geseran Konsonan Getaran Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu Konsonan Sengauan Konsonan Separuh Vokal Konsonan Pinjaman Fonem dalam Bahasa Melayu Fonem Vokal Konsonan Fonem Suprasegmental dalam Bahasa Melayu Maksud Prosoni dan Kelantangan Suara Tekanan, Nada Jeda, Panjang Pendek Latihan Sebutan dan Penyukuan Sebutan 2

10

11

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 12 Vokal Konsonan Diftong

Kandungan

Jam

Latihan Transkripsi Sebutan dan Penyukuan Sebutan Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Vokal Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Konsonan Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Diftong Sebutan Baku Kata Terbitan Imbuhan Awalan Imbuhan Akhiran Imbuhan Apitan Sebutan Baku Kata Pinjaman Dari Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang Lain Dari Bahasa Arab Istilah Agama Latihan mentranskripsi satu perenggan sepanjang 150 ke 200 patah perkataan. JUMLAH

13

14

15

3 45

Penilaian

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

50% 50%

Rujukan Asas

Abdullah Hassan. (1980). Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Abdullah Hassan, Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar (2006). Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS

Rujukan Tambahan

Abdullah Hassan (penyunting) (1983). Rencana Linguistik. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kuala

Raja Mukhtaruddin Raja Dain. (1982). Ilmu Fonetik dan Linguistik. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Asmah Hj Omar. (1977). Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lutfi Abas. (1975). Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. 3
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1985). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

4
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)