Anda di halaman 1dari 72

KURSUS ORIENTASI

KSSR 2019
NAMA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
TAHUN 4 SK / SJK

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara


QUIZIZZ
1.Taipkan Quizizz
This is a sample text. Join pada
01 Google
Enter your text here

02 This is a sample text.


2. Klik enter code
Enter your text here

03 This is a sample text.


3. Dapatkan nombor code
Enter your text here

04 This is a sample text.


3.Masukkan
Enter your text nombor
here code

2019
INSERT LOGO HERE Peneraju Pendidikan Negara
PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
1983-KBR
Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah. (1993)
TRANFORMASI KURIKULUM
1993 KBSR Bertukar nama kepada Kurikulum
KSSR merupakan pengukuhan dan Bersepadu Sekolah Rendah pada
penambahbaikan kepada KBSR. tahun 1993. Menekankan
Perubahan ini untuk memastikan penguasaan kemahiran asas 3M
2003 – KBSR
murid dibekalkan dengan iaitu membaca, menulis dan
SEMAKAN
pengetahuan, kemahiran dan nilai mengira. KBSR dibahagi kepada 3
yang releven dengan keperluan bidang iaitu bidang
semasa bagi menghadapi abad ke- komunikasi,bidang kemanusiaan
21 dan bidang persekitaran dan
2011 – KSSR perkembangan diri individu.

KSSR SEMAKAN
KSSR Semakan masih menekankan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dan
ditambah dengan kemaskini dengan
2017 – KSSR SEMAKAN penekanan kepada kemahiran berfikir
aras tunggi dan pembelajaran abab ke-21
Peneraju Pendidikan Negara
dalam PdP..
Komponen Kurikulum
Kandungan

Kurikulum

Pentaksiran Pedagogi
Pengetahuan

2019 Peneraju Pendidikan Negara


TRANFORMASI KURIKULUM BERLAKU PADA…
disusun dan ditambah baik untuk
memastikan murid dibekalkan
01 KANDUNGAN
dengan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang releven dengan
keperluan semasa

Menekankan pembelajaran
mendalam, pendekatan PdP

02 PEDAGOGI
berasaskan KBAT, pembelajaran
berasaskan inkuiri, penyelesaian
masalah, pembelajaran
kontekstual,kolaboratif,
berasaskan projek dan STEM

03 PENTAKSIRAN.
Penilaian dijalankan secara
berterusansecara sumatif atau
fomatif

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Komponen dalam kurikulum

Kandungan Standard Kandungan


Standard Pembelajaran
Standard Prestasi

Pentaksiran Pentaksiran sekolah


(Formatif dan Sumatif)

Modular /berfokus/ bertema


Pedagogi Elemen Merentas Kurikulum
Kepelbagaian Kaedah,
pendekatan, strategi, teknik
Peneraju Pendidikan Negara dan sumber bahan
DALAM KANDUNGAN, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN
MEMPUNYAI ELEMEN …
PENGETAHUAN
Pengetahuan meliputi ilmu bahasa dan
ilmu-ilmu lain yang digunakan sebagai
bahan pengajaran termasuk EMK
KEMAHIRAN
Kemahiran yang diberi
penekanan dalam
NILAI pembelajaran
 Unsur penting yang Bahasa Melayu ialah
.
perlu diserapkan kemahiran
 Bersifat sejagat dan mendengar dan bertutur,
selaras dengan
agam, budaya dan
norma masyarakat

2019 Peneraju Pendidikan Negara


PERBANDINGAN KSSR DENGAN KSSR SEMAKAN 2017
KSSR KSSR SEMAKAN

1.Komunikasi 1.Komunikasi

2.Perkembangan fizikal 2.Perkembangan fizikal


dan estetika dan estetika

3.Kemanusiaan
3.Kemanusiaan
4.Keterampilan diri
4.Keterampilan diri
5.Sains dan teknologi
5.Sains dan teknologi
6.Kerohanian, sikap dan
6.Kerohanian, sikap dan Nilai
Nilai .
. Berasaskan
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Standard Prestasi
Peneraju Pendidikan Negara
PERBANDINGAN KSSR DENGAN KSSR SEMAKAN 2017

KSSR KSSR SEMAKAN

Tahap 1 Dokumen Standard


Dokumen Standard Kurikulum Kurikulum dan
(DSK) Pentaksiran
Tahap II (DSKP)
Dokumen Standard
Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP)

PERUNTUKAN MASA
PERUNTUKAN MASA
Peruntukan masa Peruntukan masa dalam
dalam minit seminggu Jam setahun untuk
untuk pelaksanaan Pelaksanaan PdP
.
PdP

Peneraju Pendidikan Negara


PERBANDINGAN KSSR DENGAN KSSR SEMAKAN 2017

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


KSSR KSSR SEMAKAN 2017

10 Pengisian Kurikulum 10 EMK


Ilmu •Bahasa
Kemahiran •Sains dan teknologi
Nilai Murni •Teknologi maklumat
Patriotisme dan komunikasi (TMK)
Peraturan social budaya •Nilai Murni
Sains dan teknologi •Patriotisme
Pendidikan Alam •Kreativiti dan inovasi
Sekitar •Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi •Pendidikan Kewangan
Keusahawanan •Pendidikan Keselamatan
Teknologi maklumat dan Jalan Raya (PKJR)
komunikasi (TMK) Peneraju Pendidikan Negara •Kelestarian Global
PERBANDINGAN KSSR DENGAN KSSR SEMAKAN 2017

PENEKANAN PEDOGOGI
KSSR KSSR SEMAKAN 2017
• Pembelajaran
 Pembelajaran Berasaskan inkuari
Berasaskan inkuari • Penyelesaian Masalah
 Penyelesaian Masalah • Pembelajaran
 Pembelajaran kontekstual
kontekstual • Pembelajaran
 Pembelajaran kolaboratif
kolaboratif • Pembelajaran
 Pembelajaran berasaskan projek
berasaskan projek • Pendekatan
kontruktivisme
• Pendekatan STEM

Peneraju Pendidikan Negara


PERBANDINGAN KSSR DENGAN KSSR SEMAKAN 2017

PENTAKSIRAN
KSSR KSSR SEMAKAN 2017

Pentaksiran Berasaskan
Sekolah
Pentaksiran Sekolah
•Pentaksiran Pusat
Sumatif •Pentaksiran Aktiviti
Formatif Jasmani, Sukan dan
Kokurikulum
•Pentaksiran Psikometrik
•Pentaksiran Bilik Darjah

Peneraju Pendidikan Negara


13

Penerapan Kbat dalam Kurikulum


KBAT
Keupayaan untuk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya
mencipta sesuatu

2019 Peneraju Pendidikan Negara


KBAT diberi penekanan dalam:

01
Kurikulum
Kata kunci digunakan

02
Pedagogi
*aktiviti
*bentuk penyoalan
03
Pentaksiran
Item yang digunakan
Peneraju Pendidikan Negara
REKA BENTUK KURIKULUM BAHASA MELAYU KSSR
PENDEKATAN
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
P. Modular
1.Bahasa
P. Didik Hibur
2.Sains dan teknologi
P.Tematik
3.Teknologi Maklumat dan Komunikasi
4. Nilai Murni
5. Patriotisme
KURIKULUM 6. Kreativiti dan Inovasi
Kemahiran Bahasa 7.Keusahawanan PRINSIP DAN STRATEGI
Aspek Seni bahasa 8.Pendidikan Kewangan PdP
Aspek Tatabahasa 9.Pendidikan keselamatan jalan raya
KURIKULUM 10.Kelestarian Global
• Modular
• Berfokus
• Bertema
• Didik hibur
• 5P (pengabungjalinan,
PENTAKSIRAN
penyerapan, penilaian
Pentaksirtan Bilik Darjah (PBD)
pemulihan, pengayaan)
Penilaian semasa PdP
• Kepelbagaian strategi,
pendekatan, kaedah &
teknik
PENTAKSIRAN • Kepelbagaian sumber
TAHAP PENGUASAAN PEDAGOGI bahan
*Petunjuk umum (keseluruhan) STRATEGI PdP
*Petunjuk mengikut kemahiran • Pembelajaran berpusatkan murid
• Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian masalah
• Pembelajaran Berasaskan projek
• Pembelajaran Luar Bilik Darjah
• Pembelajaran Berasaskan inkuiri
• Pembelajaran koperatif/ Pem. Kecerdasan Pelbagai
• Pembelajaran Kontekstual
• Pembelajaran Kepelbagaian sumber bahan
2019 Peneraju Pendidikan Negara
1. KURIKULUM

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
1.Bahasa
2.Sains dan teknologi
3.Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
4. Nilai Murni
5. Patriotisme
Kemahiran Bahasa
6. Kreativiti dan Inovasi
Aspek Seni Bahasa
7.Keusahawanan
Aspek Tatabahasa
8.Pendidikan
Kewangan
9.Pendidikan
keselamatan jalan
Modular
raya (PKJR)
Berfokus
10.Kelestarian Global
Didik Hibur
Bertema

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2. PEDAGOGI

2019 Peneraju Pendidikan Negara


PENTAKSIRAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


•Semasa PdP

2019 Peneraju Pendidikan Negara


19

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

STANDARD STANDARD STANDARD


KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Penyataan Satu penetapan Satu set kriteria


spesifik tentang kriteria atau umum yang
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap
ketahui dan pencapaian yang penguasaan
boleh lakukan boleh diukur bagi murid sebagai
dalam suatu setiap standard petunjuk bahawa
tempoh kandungan. sesuatu perkara
persekolahan itu telah dikuasai
merangkumi (indicator of
aspek success)
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
PENDEKATAN MODULAR

Penggubalan Pendekatan Modular


Kurikulum Merujuk kepada penyusunan
Penyusunan kemahiran bahasa dalam
Kemahiran kurikulum
Kedua-dua standard
kandungan
dan standard Pedagogi Pengajaran Berfokus
Proses pengajaran dan
pembelajaran pembelajaran
diorganisasikan yang berfokus
dalam bentuk unit-
unit kecil yang
berasaskan
Pembinaan Bahan
kemahiran bahasa Pembinaan bahan Pengajaran
dan pembelajaran
disusun secara modular

2019 Peneraju Pendidikan Negara


PENDEKATAN MODULAR

01 Kemahiran Mendengar dan Bertutur

02 Kemahiran Membaca

03 Kemahiran Menulis

Aspek Seni Bahasa


04

Aspek Tatabahasa
05
Peneraju Pendidikan Negara
Pendekatan Modular

01 02 03 04
Penyusunan Pedagogi
Kemahiran Pembinaan
Pengajaran Bahan
Merujuk Kedua-dua SK Berfokus
dan SP Pembinaan
kepada Proses bahan
penyusunan diorganisasikan pengajaran
dalam bentuk Pengajaran
kemahiran dan dan
bahasa dalam unit-unit kecil pembelajaran
yang pembelajaran
kurikulum yang berfokus disusun secara
berasaskan
kemahiran modular
bahasa
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Pendekatan Berfokus
01 02 03 04
Pengajaran dan
Pemilihan modul
pembelajaran
kemahiran Lima modul Penilaian formatif
berfokuskan
setiap minggu berdasarkan
sesuatu modul
kemahiran modul

2019 Peneraju Pendidikan Negara


kekeluargaan Kebudayaan, kesenian
dan estetika

kemasyarakatan Jati diri, patriotism dan


kewarganegaraan

Kebersihan dan kesihatan Sains, teknologi dan


inovasi
Keselamatan Alam sekitar dan
teknologi hijau
Perpaduan
Pertanian dan penternakan
Ekonomi,Keusahawanan
dan pengurusan kewangan
WRITE Intergriti

2019
Pendekatan Bertema
Peneraju Pendidikan Negara
Pendekatan Didik Hibur
Bahan yang dibina turut
merangkumi ciri-ciri
Bahan didik hibur serta boleh
dilaksanakan
Elemen
Didik Pedagogi
Hibr Menekankan strategi
pengajaran dan
pembelajaran yang
menyeronokan
Aktiviti

2019 Peneraju Pendidikan Negara


DIDIK HIBUR
Unsur kerjasama Unsur kawalan

Unsur fantasi Unsur cabaran

Unsur aman
/gembira Unsur persaingan

Tiada unsur
tekanan Unsur santai

Unsur pengiktirafan
Peneraju Pendidikan Negara
KONSEP 5P DALAM BM
PENGAYAAN

PEMULIHAN

PENILAIAN

5P PENYERAPAN

PENGGABUNGJALINAN

2019
INSERT LOGO HERE
Peneraju Pendidikan Negara
Sistem bahasa

A C E

B D
KOSA KATA Tatabahasa Ejaan

Sebutan dan
PERIBAHASA intonasi

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Tatabahasa Sebutan dan
Kandungan tatabahasa terdiri Intonasi
daripada morfologi dan sintaksis; Sebutan dan intonasi
Kosa kata diajarkan supaya murid
Kosa kata terdiri daripada dapat menyebut
kata umum dan istilah. perkataan dan ayat
Penguasaan kosa dengan betul serta
memahami intonasi dan
jeda. Kemahiran yang
SISTEM ditekankan ialah
BAHASA kebolehan mengenal
Ejaan pasti dan membezakan
Tanda baca penting dikuasai pelbagai aspek dalam
dalam komunikasi tulisan. sebutan dan intonasi
Misalnya, koma dan tanda noktah baku.
mewakili hentian dalam
pertuturan. Penggunaan tanda Peribahasa
baca yang betul dapat mewakili Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,
intonasi dalam bacaan dan pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu
penulisan. diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
BUKU KOSA KATA BERTEMA

2019 Peneraju Pendidikan Negara


STEM
Teknologi Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi Jalan Raya

MODUL
TAMBAHAN
Kelestarian
Global Pendidikan
-Perpaduan
-Kewarganegaraan Kewangan
-Penggunaan dan
pengeluaran lestari

Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM
membolehkan murid mendapat
pengalaman bermakna dan
memperoleh kefahaman yang
tinggi;
.

menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti


seperti pembelajaran berasaskan projek,
pembelajaran berasaskan masalah dan
pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah
dan membuat keputusan.

KBAT diaplikasikan dalam PdP semasa melaksanakan


pembelajaran
Thissecara mendalam.
is a sample text.
Insert your desired text
here. (rujuk grafik pada slaid berikutnya
Peneraju Pendidikan Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Penyelesaian Masalah
Pendekatan Inkuiri Dan membuat keputusan

Pembelajaran berasaskan projek


Aplikasi Pendekatan STEM dan KBAT
melaluiVMelalui PdP dll

Peneraju Pendidikan Negara


Penekanan dalam PdP

Pembelajaran Berasaskan Inkuari Penyelesaian Masalah

Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Kolaboratif

Pendekatan Kontruktivisme

Pembelajaran Berasaskan
Projek

Pendekatan STEM
Peneraju Pendidikan Negara
Aktiviti Penyelesaian Masalah

Aktiviti atau PdP yang dijalankan semestinya


mempunyai suatu masalah yang perlu
diselesaikan oleh murid.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Pendekatan untuk KBAT
Penyiasatan Kaedah Pembelajaran

Pembelajaran Berasaskan inkuari


berasaskan projek

Kaedah Pembelajaran
Pengumpulan berasaskan masalah

Kaedah Pembelajaran
Berasaskan Eksperimen
Penganalisisan
Data Pembelajaran
Berasaskan Kontekstual

2019 Peneraju Pendidikan Negara


37

Unsur KBAT dalam Kurikulum


Tahap Kata Kerja
Pemikiran
Mengingat Mengecam, mengulang, menyenaraikan, mengenal pasti, menamakan,
menyatakan, memberitahu, mentakrif,
Memahami Menjelaskan, memberi contoh, meringkaskan, menterjemahkan,
memilih, menerangkan , mentafsir, menghurai, membuat kesimpulan
Mengaplikasi Menujukkan, menyesuaikan, menggunakan, menggambarkan,
membina, melengkapkan, memeriksa, mengelaskan, menunujuk cara,
melukis, menyediakan, menghasilkan, mengguna pakai, melaksana,
Menganalisis Mencerakin, membezakan, memeriksa, membanding, mengesan,
menyiasat, mengkategorikan, memaparkan, menilai, menguji,
meramal,membuat infren, mentasir,
Menilai Mempertimbangkan, memilih, membuat keputusan, membuat alasan,
membahas, mengesahkan, mencadangkan,mentaksir, membuat
kesimpulan, mempertahankan, menyokong,menentukan,keutamaan,
meramal,membuat justifikasi
Mencipta Menaik taraf, mengubah, merancang, membina,mencadangkan,
meyediakan, menyusun semula, mengabungkan, memasang,
merumuskan,menghasilkan, mereka bentuk, melakar

2019 Peneraju Pendidikan Negara


38

Fokus KBAT
mencipta

menilai

menganalisis

mengaplikasi

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Penyusunan Waktu
39

• Peruntukan waktu bagi setiap mata pelajaran


berasaskan jam seminggu bagi memberi peluang
kepada;

1.guru untuk merancang dan melaksanakan


pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan
2.murid peluang untuk mengalami pembelajaran secara
inkuari yang melibatkan perbincangan, penaakulan
dan membuat refleksi ke arah pembentukan kbat

• Pihak sekolah diberi keluwesan menyusun jadual waktu persekolahan bagi melaksanakan kandungan
kurikulum.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Bahasa Patriotisme

Sains dan teknologi Kreativiti dan Inovasi

Teknologi maklumat Keusahawanan


dan Komunikasi
Pendidikan Kewangan
Nilai murni
Pendidikan
Kelestarian Global Keselamatan Jalan
Raya

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik
PENDEKATAN yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
TMK meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
kandungan mata pelajaran.

 Belajar Mengenai TMK – pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai


satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).

 Belajar Dengan TMK – sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar


dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).

 Belajar Melalui TMK – maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai


atau akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-
bahan, EduwebTV dan Google Earth).
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN 2. Guru sahaja


TMK

1. Guru dan murid

3. Murid sahaja

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN  Pendekatan STEM agenda penting dalam transformasi


pendidikan bagi menyediakan generasi muda menghadapi
STEM carbaran abad ke-21
 Modal insan dan berkemahiran STEM diperlukan untuk
berdaya saing dan dinamik di peringkat global
KSSR semakan 2017 telah memasukkan Pendidikan Sains, Teknologi,
kejuruteraan dan Matematik ke dalam PdP.

Pendekatan PdP melibatkan pengaplikasian pengetahuan,


kemahiran dan nilai STEM untuk menyelesaikan masalah
dalam kehidupan harian, masyarakat dan alam sekitar

 Pendekatan ini menggalakkan


murid bertanya , meneroka melalui
inkuari, mengaplikasi dan
menyelesaikan masalah dengan
2019 Peneraju Pendidikandunia
Negara sebenar.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM
Pengetahuan STEM merupakan idea, konsep, prinsip,
teori dan pemahaman dalam bidang STEM.

PENGETAHUAN

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM Kemahiran STEM adalah kecekapan dan kompetesi untuk
meneroka, menyelesaikan masalah, mereka bentuk dan
menghasilkan produk. Kemahiran ini boleh diperolehi
melalui aktiviti, projek atau tugasan.

KEMAHIRAN

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM Nilai dan Etika STEM adalah akhlak atau moral positif
serta garis panduan yang harus dipatuhi oleh murid
STEM. Antara nilai yang ditekankan adalah sistematik,
objektif, tekal , berfikir secara rasional, tabah, komited,
menyahut cabaran, berani mencuba, berfikir terbuka
dan inovatif.
3

NILAI

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN Merupakan salah satu program pengajian yang membantu


STEM pelajar menyelesaikan masalahdengan cara yang sistematik dan
kreatif.

6 Pemikiran Komputasional
1. Logik
2. Algoritma
3. Leraian
4. Pengecaman corak
5. Peniskalaan
6. Penilaian

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM 1. Logik

Menggunakan pemikiran
logikal bagi mengenalpasti
maklumat yang penting dan
mengikut turutan yang logik

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM 2. Algoritma

Menetapkan langkah
mengikut turutan atau
prosedur yang logik bagi
menyelesaikan masalah

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM 3. Leraian

Teknik leraian digunakan


untuk menyelesaikan masalah
dengan memisahkan beberapa
jenis bahan kepada bahagian
yang lebih kecil dan ringkas

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN 4. Pengecaman
STEM Corak

Teknik pengecaman corak


ialah persamaa dan perbezaan
yang terdapat dalam beberapa
masalah atau dalam masalah
yang sama

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM 5. Peniskalaan

Mengekstrak idea ataupun


maklumat yang penting dan
relevan

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDEKATAN
STEM 6. Penilaian

Menilai pemilihan dan


keputusan yang telah
dilakukan bagi menguji
kesahihan dan keboleh
laksanaan sesuatu prosedur

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN


RAYA

 PKJR dalam mata pelajaran BM dilaksanakan secara


menyeluruh bermula tahun 2008.

 Pada tahun 2018 modul PKJR dibuat penambahbakan dan


dicetak baharu. Murid-murid sekolah rendah mengunakan
modul baharu PKJR pada tahun 2019

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN


RAYA

 PKJR diterapkan dalam


Matlamat PKJR untuk mata pelajaran BM dan
membentuk generasi satu waktu seminggu Guru bebas memilih hari,
baru pengunaan (Surat Pekeliling ikhtisas waktu dan kemahuran
jalannraya yang Bil.10/2009 bertarikh 8 bahasa yang ingin
berhemah supaya November 2009 diterapkan ilmu PKJR
keselamatan jalan raya  PKJR juga boleh semasa PdP
dapat ditingkatkan. diajarkan melalui tema
Keselamatan

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

TEMA 3. Peraturan dan


1. Pengangkutan 2. Persekitaran
Darat Jalan Raya undang-undang
Jalan raya

5. Tingkat laku
4. Tingkah laku
penunggang
pejalan kaki
basikal

2019 Peneraju Pendidikan Negara


KONSEP STEM
DALAM KURIKULUM

Pengaplikasian pengetahuan,
kemahiran dan nilai STEM
menerusi p&p STEM untuk KEHIDUPAN
HARIAN
menyelesaikan masalah dalam
konteks kehidupan harian, Pengetahuan
masyarakat dan alam sekitar ke AMALAN
Pembudayaan
STEM
arah membudayakan
Amalan STEM P&P
Kemahiran STEM
Nilai MASYARAKAT
TEMPATAN
ALAM
SEKITAR DAN GLOBAL

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
1.PENGGUNAAN DAN PENGELUARAN LESTARI
Kelestarian
Global Pertambahan penduduk dunia menyebabklan
sumber semula jadi semakin berkurangan.
Corak penggunaan dan pengeluaran perlu
efisien dan penggunaan sember semula jadi
Merangkumi Elemen: secara berhemah.

1.Penggunaan dan Pendidikan Penggunaan dan pengeluaran


Pengeluaran lestari lestari membolehkan individu membuat pilihan
secara bijaksana untuk menghasilkan barangan
2.Kewarganegaraan dan perkhidmatan dengan penggunaan sumber
dan Global semula jadi secara minimum.

3. Perpaduan. Murid perlu diberi kesedaran supaya lebih


bertanggungjawab kepada sosial, ekonomi dan
alam sekitar
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
2.KEWARGANEGARAN DAN GLOBAL
Kelestarian
Global Elemen ini merujuk kepada perasaan kekitaan
kepada masyarakat dan kemanusiaan yan g
menekankan kepada spek sosial, budaya,
ekonomi dan politik.
Merangkumi Elemen:
Melalui domain kognitif pengetahuan dan
kemahiran berfikir digunakan untuk memahami
1.Penggunaan dan
dunia dan masalah.
Pengeluaran lestari
Domain sosial-emosi merangkumi nilai, sikap
2.Kewarganegaraan
dan minda agar ahli masyarakat hidup aman,
dan Global
bersama-sama dan hormat-menghormati.
3. Perpaduan.
Domain tingkah laku pula membolehkan
masyarakat bertindak secara kreatif dan
berkesan serta bertanggungjawab di peringkat
2019 setempat, negara dan
Peneraju Pendidikan Negaraglobal.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
3.PERPADUAN
Kelestarian Elemen ini diperkukuhkan dengan
Global menerapkan tiga konstruk iaitu menerima,
menghormati dan menguruskan
kepelbagaian berkaitan agama, bangsa
budaya dan bahasa melalui kurikulum dan
Merangkumi Elemen: kokurikulum.

1.Penggunaan dan Menerima kepelbagaian bermaksud guru


Pengeluaran lestari dan murid yang berbeza agama dan bangsa
bersikap terbuka, toleransi, percaya dan
2.Kewarganegaraan sanggup bekerjasma antara kaum
dan Global
Penghayatan dan amalan murid bukan
3. Perpaduan. sahaja menyumbang ke atah perpaduan di
peringkat kebangsaan malah ke peringkat
global.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Pendidikan Kewangan
1. Wang / Pendapatan /Kerjaya

2.Pengurusan wang

Celik Kewangan terbahagi 3. Perbelanjaan


kepada 6 bidang
pembelajaran iaitu:
4. Simpanan dan pelaburan

5. Kredit dan pengurusan hutang

6.Pengurusan/Risiko/Perlindungan/Tanggungjawab
Pengguna
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ANTARA TAJUK
CELIK KEWANGAN

PENGENALAN DUIT SYILING DAN


MATLAMAT KEWANGAN SAYA
FUNGSI

MEMBUAT TABUNG KAD KREDIT

HIKMAH MENABUNG AMALAN BERJIMAT CERMAT

BUKU WANG SAKU DUNIA CYBER INSURAN HAYAT

MENDAFTAR KEAHLIAN
MENABUNG MENJAMIN MASA
DIUSIAKU.COM
DEPAN

PENGENALAN MATA WANG KERTAS


Peneraju Pendidikan Negara 63
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Pendidikan Kewangan
CK 1 Wang / Pendapatan 1.1 Menerangkan peranan wang.
/Kerjaya
1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber
alternatif.
1.3 Mengenal pasti bagaimana pilihan kerjaya, pendidikan,
kemahiran dan keadaan ekonomi mempengaruhi
pendapatan.
1.4 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pendapatan
boleh guna.
1.5 Menerangkan cara menggunakan instrumen kewangan
yang berlainan.
1.6 Menjelaskan bagaimana pendapatan memberi kesan
kepada gaya hidup, pilihan dan keputusan berbelanja.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pendidikan Kewangan
CK 2 Tanggungjawab dan 2.1 Membuat keputusan kewangan secara
membuat keputusan bertanggungjawab.
kewangan 2.2 Menilai maklumat kewangan yang didapati daripada
pelbagai sumber.
2.3 Menjelaskan secara ringkas mengenai undang-undang
utama perlindungan pengguna.

2.4 Huraikan/jelaskan bahawa kontrak adalah ikatan


perjanjian.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Pendidikan Kewangan

CK 3 Pengurusan dan 3.1 Membuat keputusan kewangan secara sistematik dengan


Perancangan Kewangan mengambil kira pelbagai alternatif dan kesan yang akan
dihadapi.
3.2 Kebolehan untuk menetapkan matlamat berdasarkan kehendak
dan keperluan.
3.3 Menyediakan pelan perbelanjaan dan simpanan
3.4 Menyediakan satu sistem untuk menyimpan rekod kewangan.
3.5 Menggunakan kemahiran untuk membuat keputusan berbelanja
yang berhemat.
3.6 Menyediakan pelan untuk mendapatkan nilai bersih yang positif.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pendidikan Kewangan

CK 4 Simpanan dan 4.1 Membincangkan bagaimana simpanan/pelaburan


Pelaburan dapat membantu ke arah kesejahteraan kewangan.
4.2 Menerangkan bagaimana simpanan/pelaburan
dapat membantu meningkatkan kekayaan.
4.3 Membuat penilaian dan perbandingan pelbagai
alternatif pelaburan.
4.4 Memahami kaitan antara risiko dan pulangan
pelaburan.
4.5 Menerangkan bagaimana membuat keputusan
untuk membeli dan menjual pelaburan.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pendidikan Kewangan

CK 5 Pengurusan Kredit 5.1 Memahami konsep kredit dan mengenal pasti


dan Hutang pelbagai jenis kredit termasuk faedah dan kos
masing-masing.

5.2 Mengenal pasti pengurusan kredit secara


bertanggungjawab.

5.3 Menjelaskan hak dan tanggungjawab sebagai


peminjam dan bagaimana untuk mengekalkan
kepercayaan kredit.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pendidikan Kewangan
CK 6 Pengurusan Risiko, Mewujudkan strategi bagi perlindungan identiti
Perlindungan dan
Insurans Mengenal pasti jenis risiko yang biasa dihadapi dan
cara asas pengurusan risiko.

Menerangkan tujuan dan kepentingan perlindungan


insurans dan takaful.

Menjelaskan jenis-jenis perlindungan bukan insurans.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Strategi pengajaran dan pembelajaran

Pembelajaran Berpusatkan Murid Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Pembelajaran Berasaskan
Pembelajaran Berasaskan Projek
Penyelesaian Masalah

Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran Berasakan inkuiri

Pembelajaran Didik
Hibur
2019 Peneraju Pendidikan Negara
JOM KITA KE SEKOLAH !

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara

Anda mungkin juga menyukai