Anda di halaman 1dari 29

KONSEP MODAL INSAN &

KEPERLUAN DALAM PEMBANGUNAN


PERANAN PENDIDIKAN SEBAGAI
PELABURAN DALAM PEMBANGUNAN
MODAL INSAN
DIBENTANG OLEH :
ROYSON A/L RAJIMAND (S-PM0031/18)
MAGESSWARI A/P MUNIANDY (S-PM0037/18)
THIGANYA A/P NARI SAMULU (S-PM0134/18)
KONSEP MODAL INSAN

Modal manusia atau modal


Jati diri manusia yang
insan ditakrifkan sebagai
menjadi sumber kepuasa
ciri-ciri yang dimiliki oleh
dan pilangan keuntungan
manusia yang menyebabkan
akan datang.
mereka lebih produktif.
KONSEP MODAL INSAN

Modal insan yang ingin dihasilkan perlu


mampu untuk berfikir secara kritis dan Ini sejajar dengan Falsafah Kebangsaan
kreatif, berkemahiran menyelesaikan Negara dan juga matlamat pendidikan
masalah, berkeupayaan mencipta peluang- negara unuk melahirkan insan yang
peluang baru, mempunyai ketahanan serta seimbang dan harmonis dari segi intelek,
kebolehan untuk berhadapan dengan dunia rohani emosi dan jasmani berdasarkan
global yang sering berubah-ubah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006).
KONSEP MODAL INSAN
• Di bentuk atau dipupuk melalui pelaburan terhadap pendidikan, latihan sebelum
bekerja, latihan semamsa bekerja, kesihatan, penghijarahan dan usaha mencari
maklumat yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang.

• Modal insan bergantung kepada proses pendidikan dan juaga latihan.


ASPEK-ASPEK MODAL INSAN
Tidak boleh diperdagangkan, kemahiran dan pengetahuan yang menjadi
hak milik individu yang diperolehi di atas keupayaan sendiri.

Tidak mempunyai cara yang sama dalam membangunkan modal insan.

Dapat dilihat dari aspek kualiti dan kuantiti.

Bersifat khusus atau umum: untuk seseorang invidu sahaja atau boleh
diguna secara bersama.

Dipengaruhi oelh aspek luaran : persekitaran dan ikatan sosial


KERPERLUAN DALAM
PEMBANGUNAN
Untuk meningkat dan memajukan individu bagi mendapatkan
pulangan pada masa akan datang.

Membangukan sains san teknologi serta meningkatkan


produktiviti manusia.

Penyumbang kepada kestabilan keharmonian pembangunan


poitik, budaya dan sosial sebagai fokus dasar-daar negara.

Melahirkan manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan


nilai moral yang tinggi.
KEPERLUAN DALAM
PEMBANGUNAN

Melahirkan manusia yang


memiliki kemahiran-kemahiran Melahirkan tenaga kerja
tertentu yang manfaatkan terlatih lagi berdaya saing,
dalam bidang pekerjaan dan baik di dalam negara mahupun
kehidupan seharian secara di peringkat antarabangsa.
berkesan dan berkualiti.
PERANAN PENDIDIKAN
SEBAGAI PELABURAN
DALAM PEMBANGUNAN
MODAL INSAN
Pengenalan konsep modal insan dalam Rancangan Malaysia
Kesembilan (RMK-9) adalah bertepatan dengan langkah
membendung jenayah komersial yang berlaku sebelum ini.

Modal insan yang diketengahkan adalah modal insan yang


berkualiti yang menjadi teras utama RMK-9.

Dilaksanakan secara holistik merangkumi pemerolehan


pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk
keupayaan keusahawanan dan pengetahuan Sains dan Teknologi
(S&T) serta memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif melalui
pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Pendidikan memainkan
peranan penting dalam
membangunkan modal
insan yang mempunyai jati Modal insan yang ingin
diri yang kukuh, dihasilkan oleh bekas
berketerampilan, perdana menteri YAB Dato
keperibadian mulia, Seri Abdullah Ahmad
berpengetahuan dan Badawi.
berkemahiran tinggi bagi
mengisi keperluan negara
maju untuk abad ke-21.
KEPENTINGAN

Menjana kemajuan
negara Malaysia dalam
semua bidang agar
Menjadikan negara mampu menempa
Malaysia sebagai kemajuan serta
negara yang mampu perubahan keatas
berdaya saing dan negara Malaysia dari
berdaya maju dengan pelbagai
negara-negara aspek penting.
membangun yang lain.
Tuntutan abad ke-21 dilandaskan kepada
wawasan 2020 dan Wasasan Pendidikan.

PERANAN
Peranan guru / pendidik muda amat
PENDIDIKAN penting dalam pembentukan modal insan.

Melonjakkan tranformasi pendidikan negara


adalah amat relevan dalam menjadikan
pendidikan bertaraf dunia.
PERANAN GURU
Guru perlu memahami dan Guru perlu mempunyai keupayaan
menghayati taksiran Falsafah baru, penguasaan ilmu yang lebih
Guru sebagai “role model” kepada Pendidikan Kebangsaan yang tinggi , bijak berbicara dan dapat
pembentukan sahsiah pelajar. menjurus kepada pembangunan menganalisa serta membuat
terjemahanilmu pengetahuan.
modal insan.

Guru sebagai individu yang


bersama-sama dengan pelajar dan
Guru mesti mempunyai ciri-ciri Guru bukan saja menyampaikan individu yang bertanggungjawab
positif dalam diri mereka seiring ilmu tetapi membentuk insan yang menggilap potensi pelajar,
dengan usaha untuk melahirkan berketrampilan dari segi intelek, pembimbing, pembentuk akhlak,
para pelajar yang mempunyai ciri-
rohani, emosi, jasmani dan spiritual penjana perubahan di dalam diri
ciri modal insan.
pelajar, pendorong kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif.
Menyampaikan
ilmu

Melahirkan
Menjayakan
pemimpin
proses
generasi akan
pendidikan
datang
5
PERANAN
GURU

Mendidik adab Memperkemba


dan budi ngkan
pekerti kemahiran
PENDIDIKAN MENJADI SATU BENTUK
PELABURAN UNTUK PEMBANGUNAN MODAL
INSAN…..
RANCANGAN
MALAYSIA KE-9

RANCANGAN
PENGETAHUAN
MALAYSIA KE-
& PENDIDIKAN
10

RANCANGAN
MODAL INSAN KEBOLEHAN MALAYSIA KE-
11

KEMAHIRAN
RANCANGAN MALAYISA KE-9

Pembinaan sekolah
Pertambahan
rendah dan
perbelanjaan
menengah yang
RM47.7 bilion pendidikan untuk
Naik taraf Politeknik, baru dan pemberian
diperuntukkan penyelenggaraan,
Program PINTAR Kolej Komuniti dan perbelanjaan
dalam pendidikan bantuan makanan,
Institut Latihan mengurus IPTA,
dan latihan. biasiswa, geran per
Politeknik, Kolej
kapita dan
Komuniti dan Agensi
peralatan baru
Kelayakan Malaysia.

SUMBER : Unit Perancangan Ekonomi 2005-2010


RANCANGAN MALAYSIA KE-10
PENINGKATAN SITASI PENYELIDIKAN
UNIVERSITI AWAM DARI TEMPOH 2010-
2013

SUMBER : Unit Perancangan Ekonomi 2011-2015


SUMBER : Unit Perancangan Ekonomi 2011-2015
DASAR-DASAR UTAMA
4 BIDANG FOKUS
1. MENAMBAH BAIK KECEKAPAN
PASARAN BURUH
Menambah baik produktiviti buruh dan gaji melalui peralihan
kepada pekerjaan berkemahiran tinggi.

Mempertingkat operasi pasaran buruh bagi


memaksimumkan kecekapan dan keberkesanan.

Menambah baik pengurusan pekerja asing.


2. MENTRANSFORMASI TVET UNTUK
MEMENUHI PERMINTAAN INDUSTRI

Meningkatkan kualiti
Memperkukuh tadbir dan penyampaian Meningkatkan
urus TVET untuk program TVET untuk penjenamaan untuk
pengurusan yang menambah baik menarik minat
lebih baik. kebolehpasaran terhadap TVET.
graduan.
3. MEMPERKUKUH PEMBELAJARAN
SEPANJANG HAYAT UNTUK
MENINGKATKAN KEMAHIRAN

Meningkatkan kemahiran pekerja.

Membentuk kecemerlangan keusahawanan dan memperluas latihan


komuniti untuk sektor ekonomi berpendapatan tinggi.
4. MENAMBAH BAIK KUALITI PENDIDIKAN
UNTUK MENINGKATKAN OUTCOME PELAJAR
DAN KECEMERLANGAN INSTITUSI

Mempertingka
tkan tadbir Mencapai
Menambah Mempertingka
urus dan tadbir urus IPT
baik tkan kualiti
kerjasama
pencapaian graduan dan yang
pihak
murid melalui program serta cemerlang
berkepentinga
peningkatan memperkukuh dan
n untuk
akses dan penyelidikan kemampanan
sokongan
kualiti. untuk inovasi. kewangan.
sekolah yang
lebih baik.
SEKIAN, TERIMA KASIH.