Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Kalihna ti éta. ti handap saujung sapatu. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. di tengahna anu kitu. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. Nanging . nu ngaréngkol osok ngompol. Nyanggakeun rambutna salambar. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. ngancik di alam rimbitan. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Cép Tata. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. ambekanana sadami. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. dianggo pangérét bingkeng. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Saur Cép Tata. Bapa kalih ibu. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi.mentrangan. Dina ieu kasempetan. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Bapa kalih Ibu. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. Dina danget ieu. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. itu purun ieu daék. suwung ku kaweruh. nu bosongot kawas marmot. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. dianggo tihul teu hurung. ogé diwuwuh ku para sepuh. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. getihna satétés. ti tengah tina pangkonan. ka ramana Néng Titi. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. asal étana bedegul. hususna ka Néng Titi. dicacandak ti bubudak. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung.

sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. bilih langkung saur bahé carék. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. . duka naon. ngarandakah kawas manjah. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Sing jauh tina salingkuh. silih kojayan ku kanyaah. ka darat sing getol solat. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. kababuk punduk kapangkék kélék. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. Sing ayem tengtrem kutaraharja.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. jembar hapuntenna anu diteda. basa anu kacandak ti padésaan. Wassalamu’alaikum wr. Runtut raut sauyunan. ngaréndékéh kawas séréh. titih rintih mupusti rasa kaasih. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Bapa miwah ibu. hadirin palawargi hormateun sim kuring. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. Pamungkas pisanggem. Mugi agung cukup lumur. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. indit sirib ngaligincing. Ka cai sing getol mandi. kabantun bari ngalangkung. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Hapuntenna anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. wb. tamba isin ngaligincing. kabentur tuur kabéntar taar. Sabada diwalimahan. Bébér layar tarik jangkar. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. guyub akur sauyunan. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. sapuk rék muru ka balé nyungcung.