Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Nyanggakeun rambutna salambar. di tengahna anu kitu. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. Nanging . dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. Saur Cép Tata. Bapa kalih ibu. Cép Tata. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. dianggo pangérét bingkeng. dianggo tihul teu hurung. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Dina danget ieu. Dina ieu kasempetan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. ti tengah tina pangkonan. asal étana bedegul. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. nu bosongot kawas marmot. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. suwung ku kaweruh. ogé diwuwuh ku para sepuh. getihna satétés. ka ramana Néng Titi. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. Bapa kalih Ibu. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. itu purun ieu daék. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. nu ngaréngkol osok ngompol. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. hususna ka Néng Titi.mentrangan. Kalihna ti éta. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. ti handap saujung sapatu. dicacandak ti bubudak. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. ambekanana sadami. ngancik di alam rimbitan. kalayan kasakséni ku wargi-wargi.

Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. kababuk punduk kapangkék kélék. basa anu kacandak ti padésaan. indit sirib ngaligincing. silih kojayan ku kanyaah. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Mugi agung cukup lumur. Sabada diwalimahan. Sing jauh tina salingkuh.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Wabillahi taufik wal hidayah. Bapa miwah ibu. titih rintih mupusti rasa kaasih. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Pamungkas pisanggem. . hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. bilih langkung saur bahé carék. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. hadirin palawargi hormateun sim kuring. tamba isin ngaligincing. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. duka naon. Hapuntenna anu kasuhun. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Bébér layar tarik jangkar. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Wassalamu’alaikum wr. Ka cai sing getol mandi. ngaréndékéh kawas séréh. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. kabantun bari ngalangkung. kabentur tuur kabéntar taar. jembar hapuntenna anu diteda. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. sapuk rék muru ka balé nyungcung. guyub akur sauyunan. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Runtut raut sauyunan. ngarandakah kawas manjah. wb. ka darat sing getol solat. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. Duka artos sapésér duka kaén sacewir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful