Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Saur Cép Tata. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. nu bosongot kawas marmot. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. ngancik di alam rimbitan. nu ngaréngkol osok ngompol. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. dianggo pangérét bingkeng. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék.mentrangan. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Bapa kalih Ibu. ambekanana sadami. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Kalihna ti éta. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. ogé diwuwuh ku para sepuh. asal étana bedegul. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. dicacandak ti bubudak. Cép Tata. ka ramana Néng Titi. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Nanging . Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. itu purun ieu daék. Dina danget ieu. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. dianggo tihul teu hurung. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. ti tengah tina pangkonan. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. suwung ku kaweruh. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. getihna satétés. di tengahna anu kitu. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Bapa kalih ibu. ti handap saujung sapatu. hususna ka Néng Titi. Dina ieu kasempetan. Nyanggakeun rambutna salambar. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing.

ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Ka cai sing getol mandi. Sing ayem tengtrem kutaraharja. kababuk punduk kapangkék kélék. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. tamba isin ngaligincing. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. sapuk rék muru ka balé nyungcung. kabentur tuur kabéntar taar. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. ngarandakah kawas manjah. kabantun bari ngalangkung. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. Bébér layar tarik jangkar. duka naon. Hapuntenna anu kasuhun. Runtut raut sauyunan. ngaréndékéh kawas séréh. hadirin palawargi hormateun sim kuring. ka darat sing getol solat. Pamungkas pisanggem. guyub akur sauyunan. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. . Wassalamu’alaikum wr. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. wb.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Wabillahi taufik wal hidayah. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. silih kojayan ku kanyaah. indit sirib ngaligincing. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. basa anu kacandak ti padésaan. Sing jauh tina salingkuh. Mugi agung cukup lumur. Bapa miwah ibu. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. bilih langkung saur bahé carék. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Sabada diwalimahan. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. jembar hapuntenna anu diteda. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. titih rintih mupusti rasa kaasih. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful