Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

mentrangan. Nyanggakeun rambutna salambar. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. ka ramana Néng Titi. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. dicacandak ti bubudak. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Dina danget ieu. Kalihna ti éta. Cép Tata. Saur Cép Tata. Dina ieu kasempetan. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. nu bosongot kawas marmot. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. ambekanana sadami. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. itu purun ieu daék. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. ogé diwuwuh ku para sepuh. ngancik di alam rimbitan. Nanging . Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. nu ngaréngkol osok ngompol. hususna ka Néng Titi. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. getihna satétés. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. ti tengah tina pangkonan. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. suwung ku kaweruh. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. ti handap saujung sapatu. dianggo pangérét bingkeng. Bapa kalih Ibu. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. dianggo tihul teu hurung. asal étana bedegul. Bapa kalih ibu. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. di tengahna anu kitu. Numawi teras dibantun wé ka dieu.

Bébér layar tarik jangkar. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Mugi agung cukup lumur. tamba isin ngaligincing. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. Ka cai sing getol mandi. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. duka naon. kababuk punduk kapangkék kélék. basa anu kacandak ti padésaan. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Hapuntenna anu kasuhun. Bapa miwah ibu. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. Runtut raut sauyunan. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. . Sabada diwalimahan. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Wassalamu’alaikum wr. sapuk rék muru ka balé nyungcung. kabantun bari ngalangkung. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. jembar hapuntenna anu diteda. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. bilih langkung saur bahé carék. hadirin palawargi hormateun sim kuring. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. indit sirib ngaligincing. Sing jauh tina salingkuh. titih rintih mupusti rasa kaasih. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. ngaréndékéh kawas séréh. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. wb. ngarandakah kawas manjah. guyub akur sauyunan. Pamungkas pisanggem. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Wabillahi taufik wal hidayah. ka darat sing getol solat. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. silih kojayan ku kanyaah. kabentur tuur kabéntar taar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful