P. 1
Contoh Pidato Bahasa Sunda

Contoh Pidato Bahasa Sunda

|Views: 540|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Syihan

More info:

Published by: Ahmad Syihan on Feb 08, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

(Wios) Cép Tata teu cacandakan. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. ngancik di alam rimbitan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Cép Tata. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Bapa kalih ibu. itu purun ieu daék. dicacandak ti bubudak. dianggo tihul teu hurung. ti handap saujung sapatu. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. hususna ka Néng Titi. ambekanana sadami. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. nu bosongot kawas marmot. ka ramana Néng Titi. dianggo pangérét bingkeng. Saur Cép Tata. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. suwung ku kaweruh. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. ti tengah tina pangkonan. Nanging . Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. nu ngaréngkol osok ngompol. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. Dina danget ieu. Numawi teras dibantun wé ka dieu. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Kalihna ti éta.mentrangan. Dina ieu kasempetan. Nyanggakeun rambutna salambar. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. asal étana bedegul. di tengahna anu kitu. Bapa kalih Ibu. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. ogé diwuwuh ku para sepuh. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. getihna satétés.

Pamungkas pisanggem. wb. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. ngaréndékéh kawas séréh. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. ka darat sing getol solat. silih kojayan ku kanyaah. Sing jauh tina salingkuh. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Wabillahi taufik wal hidayah. basa anu kacandak ti padésaan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Ka cai sing getol mandi. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. kababuk punduk kapangkék kélék. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Sing ayem tengtrem kutaraharja. jembar hapuntenna anu diteda. sapuk rék muru ka balé nyungcung. bilih langkung saur bahé carék. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Mugi agung cukup lumur. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Sabada diwalimahan. Bapa miwah ibu. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. Bébér layar tarik jangkar. indit sirib ngaligincing. kabentur tuur kabéntar taar. guyub akur sauyunan. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. duka naon. hadirin palawargi hormateun sim kuring. titih rintih mupusti rasa kaasih. . Duka artos sapésér duka kaén sacewir.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Hapuntenna anu kasuhun. tamba isin ngaligincing. kabantun bari ngalangkung. Wassalamu’alaikum wr. Runtut raut sauyunan. ngarandakah kawas manjah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->