P. 1
Contoh Pidato Bahasa Sunda

Contoh Pidato Bahasa Sunda

|Views: 554|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Syihan

More info:

Published by: Ahmad Syihan on Feb 08, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

nu bosongot kawas marmot. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. Dina danget ieu. asal étana bedegul. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. suwung ku kaweruh. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin.mentrangan. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. hususna ka Néng Titi. itu purun ieu daék. Cép Tata. dianggo pangérét bingkeng. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Bapa kalih ibu. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. dicacandak ti bubudak. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. dianggo tihul teu hurung. Nanging . ti handap saujung sapatu. di tengahna anu kitu. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Dina ieu kasempetan. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. ka ramana Néng Titi. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Bapa kalih Ibu. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. ogé diwuwuh ku para sepuh. Kalihna ti éta. ngancik di alam rimbitan. getihna satétés. nu ngaréngkol osok ngompol. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. ti tengah tina pangkonan. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. Saur Cép Tata. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. Nyanggakeun rambutna salambar. ambekanana sadami. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang.

Hapuntenna anu kasuhun. ngarandakah kawas manjah. Runtut raut sauyunan. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. basa anu kacandak ti padésaan. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. kababuk punduk kapangkék kélék. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. duka naon. Pamungkas pisanggem. silih kojayan ku kanyaah. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. titih rintih mupusti rasa kaasih. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. ngaréndékéh kawas séréh. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. hadirin palawargi hormateun sim kuring. jembar hapuntenna anu diteda. Sing jauh tina salingkuh. indit sirib ngaligincing. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. wb. bilih langkung saur bahé carék. sapuk rék muru ka balé nyungcung. Bapa miwah ibu. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. tamba isin ngaligincing. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. kabentur tuur kabéntar taar. Mugi agung cukup lumur. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Wassalamu’alaikum wr. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. . hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. kabantun bari ngalangkung. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. guyub akur sauyunan. Bébér layar tarik jangkar. Sing ayem tengtrem kutaraharja. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. ka darat sing getol solat. Sabada diwalimahan. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Ka cai sing getol mandi. Wabillahi taufik wal hidayah. ngembat téh teu rébo ku cacandakan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->