Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

asal étana bedegul. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. Dina ieu kasempetan. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Nanging . Saur Cép Tata. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. di tengahna anu kitu. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. ogé diwuwuh ku para sepuh. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Bapa kalih ibu. dianggo pangérét bingkeng. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. nu ngaréngkol osok ngompol. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Bapa kalih Ibu. Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta. ti tengah tina pangkonan. hususna ka Néng Titi. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. getihna satétés. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. itu purun ieu daék. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. dicacandak ti bubudak. suwung ku kaweruh. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. Dina danget ieu. ka ramana Néng Titi.mentrangan. dianggo tihul teu hurung. Nyanggakeun rambutna salambar. Kalihna ti éta. Cép Tata. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. ngancik di alam rimbitan. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. ambekanana sadami. nu bosongot kawas marmot. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. Numawi teras dibantun wé ka dieu. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. ti handap saujung sapatu.

hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. ngaréndékéh kawas séréh. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. Ka cai sing getol mandi. wb. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. sapuk rék muru ka balé nyungcung. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. Pamungkas pisanggem. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. bilih langkung saur bahé carék. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Runtut raut sauyunan. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. ngarandakah kawas manjah. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. Sing jauh tina salingkuh. Wabillahi taufik wal hidayah. ka darat sing getol solat. tamba isin ngaligincing. kabantun bari ngalangkung. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. silih kojayan ku kanyaah. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. hadirin palawargi hormateun sim kuring. . Sabada diwalimahan. Wassalamu’alaikum wr. jembar hapuntenna anu diteda. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. Mugi agung cukup lumur. titih rintih mupusti rasa kaasih. duka naon. basa anu kacandak ti padésaan. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. Hapuntenna anu kasuhun. guyub akur sauyunan. Bébér layar tarik jangkar. kababuk punduk kapangkék kélék. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. kabentur tuur kabéntar taar. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. Bapa miwah ibu. Sing ayem tengtrem kutaraharja. indit sirib ngaligincing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful