Kieu conto biantara masrahkeun calon pangantén lalaki téh: Assalamu ‘alaikum wr. wb. Inna hamdalillah.

Nahmaduhu wa nastai’nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a’malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu fala hadiyalah. Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluhu, la nabiya ba’dah. Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita, urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu Maha Gofur. Alhamdulillah wa syukrillah wa ‘ala ni’matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku Alloh SWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieu pamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umat muslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du’a kana naon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi. Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé ka kulawargina, ka para sohabatna, ka tabi’in tabi’atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anu tumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir. Amin. Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring! Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan. Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anu parantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anu kalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasa dipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci, pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipirido ku Alloh SWT. Amin. Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urang sadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung ku wargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu’a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntang tanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhna kapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupina ngaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur juru pantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadona endog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna teja

ogé diwuwuh ku para sepuh. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék. Nanging . Nyanggakeun ti luhur saujung ketu. Bubuhan dipaké pamikul bengkung. ti danget ieu Bapa sareng Ibu salaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata. Cép Tata. nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Bapa kalih Ibu. asal étana bedegul. nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk. pangersana Bapa Sastra Wiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu. manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung. Pantes saupami Cép Tata teras kagémbang kapéngpéongan. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri. malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep ku urang sadaya. dicacandak ti bubudak. ka ramana Néng Titi. (Wios) Cép Tata teu cacandakan. ambekanana sadami. nu bosongot kawas marmot. hususna ka Néng Titi. Mung ieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi. gaduh maksud hoyong mungkas alam lalagasan. dianggo pangérét bingkeng. Dina danget ieu. Nyanggakeun rambutna salambar. ngancik di alam rimbitan. éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit. getihna satétés. kalayan kasakséni ku wargi-wargi. Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina. dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin.mentrangan. itu purun ieu daék. ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Bapa kalih ibu. nu ngaréngkol osok ngompol. dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mah ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Saur Cép Tata. di tengahna anu kitu. sim kuring seja nyanggakeun pun anak. pamugi kauninga utamina ku Néng Titi. suwung ku kaweruh. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Dina ieu kasempetan. Jadi pamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga. dirérét tina légégna sanés légég Bapa Lebé. Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran: Karéta nyorang tanjakan jalanna maju ka kidul. teteg jejem rék muru ka balé nyungcung. hadirin palawargi hormateun sim kuring! Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan. Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit. Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. wiréhna Cép Tata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. dianggo tihul teu hurung. ti tengah tina pangkonan. dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami. Kalihna ti éta. ti handap saujung sapatu. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. anu sawaktos-waktos sok jiga surutu. masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti para sepuhna. Manawi di dieu mah tiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuning sepi harti tuna harta.

Sing ayem tengtrem kutaraharja. ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Sing jauh tina salingkuh. hadirin palawargi hormateun sim kuring. . Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang. kabantun bari ngalangkung.ngaleut téh henteu leubeut ku tanggeuyan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga. rupina pisanggem sim kuring urang cekapkeun sakitu waé. tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. tamba isin ngaligincing. kabentur tuur kabéntar taar. guyub akur sauyunan. Wabillahi taufik wal hidayah. hidep duaan téh mangrupi sekar munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. kababuk punduk kapangkék kélék. Mugi-mugi pamaksadan hidep duaan sing tiasa tinekanan. Bapa miwah ibu. titih rintih mupusti rasa kaasih. ka darat sing getol solat. Bilih aya budi anu kajingjing ti tepis wiring. Sabada diwalimahan. ngarancana mungkas mangsa lalagasan. ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah. Mugi agung cukup lumur. Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah. hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana. bilih langkung saur bahé carék. Ngabringna henteu rimbil ku jingjingan. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi. ngaréndékéh kawas séréh. Pamungkas pisanggem. kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. duka naon. Wassalamu’alaikum wr. sapuk rék muru ka balé nyungcung. sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobot sapihanéan. Duka artos sapésér duka kaén sacewir. basa anu kacandak ti padésaan. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak. indit sirib ngaligincing. Éta cenah aya nu kajingjing sakedik. ngarandakah kawas manjah. Bébér layar tarik jangkar. wb. mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nu ngarunggunuk kawas dukuh. Runtut raut sauyunan. Ka cai sing getol mandi. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh. silih kojayan ku kanyaah. jembar hapuntenna anu diteda. Hapuntenna anu kasuhun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful