Anda di halaman 1dari 21

LAM-PT09-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER


SEMESTER : SATU TAHUN : 2009

Nama Pensyarah : ZULELAWATI BT BUJANG


Jabatan/ Unit : JABATAN ILMU PENDIDIKAN
Mata Pelajaran : ILMU PENDIDIKAN
Kumpulan Diajar : IRMZ1109 & IRMT1109

Minggu/ Tajuk Kandungan/ Jam Interaksi Catatan


Tarikh Kemahiran (seminggu)

M1/
05-090109
M2/ MINGGU PENGURUSAN PELAJAR KPLI SR 2009
12-160109
M3/ 1. KONSEP PSIKOLOGI DAN 2
19-230109 PSIKOLOGI PENDIDIKAN ( 2
JAM )
1.1 Konsep Psikologi dan  Menjelaskan konsep dan
Kepentingannya kepentingan :
1.2 Konsep Pendidikan - Psikologi
1.3 Konsep Psikologi - Pendidikan Psikologi
1.4 Konsep psikologi pendidikan - Psikologi Pendidikan
dan kepentingannya
1.5 Rumusan

2. FITRAH MANUSIA

Februari 2008
LAM-PT09-01

(8 JAM)

2.1 Pertumbuhan dan


Perkembangan Kanak-kanak
hingga Awal Remaja ( 2 jam)  Mengaitkan pengetahuan
• Konsep psikologi pendidikan dalam
• Prinsip-prinsip membuat pemerhatian,
• Faktor-faktor yang meramal dan mengawal
mempengaruhi perkembangan tingkah laku murid
o Baka
o Persekitaran

• Peringkat-peringkat
pertumbuhan dan
perkembangan dari aspek
fizikal, kognitif, sosial, emosi
• Memahami konsep
dan moral mengikut teori.
pertumbuhan dan
o Jean Piaget
perkembangan memberi fokus
o Arnold Gesell
kepada kanak-kanak hingga
o Havighurst awal remaja.
o Erik Erikson
o Lawrence Kohlberg • Menghuraikan prinsip serta
Cara guru membantu murid faktor yang mempengaruhi
mencapai perkembangan yang pertumbuhan dan
optimum perkembangan

2
• Peringkat-peringkat

Februari 2008
LAM-PT09-01

pertumbuhan dan • Memahami konsep


perkembangan dari aspek pertumbuhan dan
fizikal, kognitif, sosial, emosi perkembangan memberi fokus
dan moral mengikut teori. kepada kanak-kanak hingga
o Jean Piaget awal remaja.
o Arnold Gesell
o Havighurst • Menghuraikan prinsip serta
o Erik Erikson faktor yang mempengaruhi
o Lawrence Kohlberg pertumbuhan dan
Cara guru membantu murid perkembangan
mencapai perkembangan yang
optimum

2
2.2 Potensi Manusia (2 jam)
• Pelbagai kecerdasan • Menjelaskan ciri-ciri utama
o Konsep peringkat perkembangan
o Jenis-jenis berdasarkan teori-teori
Cara guru mengaplikasi pelbagai berkaitan
kecerdasan dalam pengajaran dan
pembelajaran

• Merancang cara guru


membantu murid mencapai
perkembangan yang optimum

• Kecerdasan emosi (EQ) • Menghuraikan pelbagai jenis

Februari 2008
LAM-PT09-01

o Konsep kecerdasan dan cara guru


o Teori daniel goleman mengaplikasikan dalam
o Cara guru membantu pengajaran dan
murid mengurus Pembelajaran
kecerdasan diri
• Menjelaskan konsep
kecerdasan emosi dan ciri-ciri
kecerdasan emosi (Daniel
Goleman)
• Mengenal pasti cara guru
membantu murid menguruskan
kecerdasan emosi kendiri

M4/ CUTI TAHUN BARU CINA


26-300109
M5/ 2.3 Motivasi 2
02-060209 • Menerangkan konsep dan
• Konsep jenis motivasi
• Jenis
• Teori • Mengenal pasti mental
o Hirarki keperluan maslow tentang faktor-faktor yang
o Teori behavioris skinner mencorakkan aras motivasi
(peneguhan)
• Kesan motivasi kepada murid • Meramalkan tingkah laku
o Kebimbangan murid berdasarkan motivasi
o Perubahan sikap mereka
o Ingin tahu
o Lokus kawalan
o Putus asa (learned

Februari 2008
LAM-PT09-01

helplessness)
o Persekitaran murid
• Cara guru meningkatkan
motivasi murid
o Persekitaran pengajaran dan
pembelajaran
o Pembelajaran koperatif dan
kolaboratif
o Peneguhan : positif dan
negatif
• Implikasi motivasi dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
o Sebelum
o Semasa
o Selepas

2.4 Perbezaan Individu 2


• Konsep • Mengesan perbezaan murid
• Jenis-jenis perbezaan individu melalui pemerhatian
dari aspek fizikal, kognitif,
sosial, emosi dan rohani
o Murid berisiko
o Murid pelbagai kebolehan
o Murid pelbagai budaya
o Murid dari pelbagai kelas
sosial
o Perbezaan sosialisasi
o Perbezaan lokasi bandar
dan luar bandar

Februari 2008
LAM-PT09-01

• Kesan perbezaan individu


• Implikasi kepada guru • Mengaitkan perbezaan
individu dengan pengajaran
dan pembelajaran

3. PEMBENTUKAN 2
PERSONALITI DAN KONSEP
KENDIRI (3 JAM)

3.1 Personaliti (2 jam)


• Konsep • Berkeupayaan membuat
• Klasifikasi personaliti gambaran konseptual tentang
• Peranan guru dalam membentuk personaliti murid dan dapat
personaliti baik dalam diri memberi respons mengikut
murid kesesuaian personaliti

M6/ 3.2 Konsep Kendiri (2 jam) 2


09-130209 • Pengertian
• Jenis-jenis konsep kendiri • Membandingbezakan
• Faktor yang mempengaruhi pandangan kedua-dua orang
personaliti tokoh tentang pencorakan
• Al-Ghazali konsep kendiri
o Hati
o Akal
o Nafsu
• Freud
o Ego
o Superego

Februari 2008
LAM-PT09-01

• Cara guru membantu


pembentukan konsep kendiri
Positif • Mengenalpasti cara guru
membantu murid membentuk
3.3 Jenis helah bela diri positif konsep kendiri positif
dan negatif • Menghubungkaitkan
• Peranan guru dalam perlakuan murid dengan jenis
membentuk konsep kendiri helah bela diri
positif
• Rumusan

4. TINGKAH LAKU  Menyenaraikan dan 2


BERMASALAH (5 JAM) mengklasifikasikan jenis-
jenis tingkah laku bermasalah
4.1 Pengertian
4.2 Jenis tingkah laku bermasalah

M7/ 4.3 Cara-cara mengenalpasti  Mengetahui cara 2


16-200209 murid-murid tingkah laku mengenalpasti murid
- Jenis ujian (ujian bermasalah tingkah laku
psikologi,diagnostic)
- Jenis bukan ujian
(pemerhatian,temubual)
- Kajian (kajian kes,kajian
dokumen,kajian
rentasan,kajian membujur)

4.4 Pengurusan Tingkahlaku  Mengaplikasikan teknik 2


- Pengertian pengurusan tingkahlaku

Februari 2008
LAM-PT09-01

- Proses
- Objektif
• Pengekalan dan peningkatan  Meramalkan tingkahlaku
tingkahlaku yang diingini murid daripada tindakan guru
• Pengurangan dan pelupusan
tingkahlaku yang tidak
diingini

4.5 Teknik modifikasi  Mengenalpasti teknik 2


tingkahlaku modifikasi tingkahlaku yang
• Peneguhan positif sesuai mengikut tahap
• Tindakan tanpa lisan kognitif murid
• Hentian sejenak
• Time-out
• Token
• Pengikhtirafan serta merta
• Kontrak

M8/ 5. BIMBINGAN DALAM 2


23-270209 PENDIDIKAN ( 8 JAM )

5.1 Pengantar kepada Bimbingan


• Konsep, prinsip dan matlamat • Memberi definisi operasi bagi
- bimbingan konsep, pendekatan dan jenis
- Pendekatan bimbingan
• Perkembangan
• Pencegahan
• Pemulihan

Februari 2008
LAM-PT09-01

• Krisis
• Jenis bimbingan
• Individu
• Kelompok

5.2 Peranan guru Biasa dalam • Merancang dan 2


Perkhidmatan Bimbingan dan melaksanakan aktiviti
Kaunseling (1 jam) bimbingan di sekolah

5.3 Komunikasi Interpersonal 2

- Konsep
- Kemahiran komunikasi • Mengaplikasi kemahiran
interpersonal komunikasi interpersonal
• Membina hubungan
• Memberi perhatian
• Mendengar secara aktif
• Menggunakan bahasa yang
sesuai
• Memahami gerakgeri badan
• Memberi tindakbalas yang
sesuai.

- Halangan dalam komunikasi


• Fizikal • Membuat analogi terhadap
• Psikologikal halangan komunikasi
• Persekitaran

Februari 2008
LAM-PT09-01

• Sosial

- Implikasi penggunaan kemahiran


komunikasi dalam mewujudkan
hubungan interpersonal yang
berkesan

M9/ BINA INSAN GURU (BIG)


02-060309
M10/ 4
09-130309 6. TEORI DAN PROSES
PEMBELAJARAN (8 JAM)

6.1 Konsep pembelajaran • Membanding beza teori-teori


(1 jam) dan proses pembelajaran

6.2 Teori-teori pembelajaran


(3 jam)
• Behaviourious
• Sediaan Kognitif
• Sosial
• Humanistik
• Konstruktivis

6.3 Proses pembelajaran • Membanding beza teori-teori 2


dan proses pembelajaran
• Kesediaan belajar
• Pengamatan • Menghubungkaitkan teori

Februari 2008
LAM-PT09-01

• Penanggapan dan proses pembelajaran


• Ingatan dan lupaan dalam bilik darjah
• Pemindahan pembelajaran • Menjelaskan konsep
pengajaran

16-200309 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


M11/
23-270309

M12/ PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2009


3003-030409

M13/ 7. PEMIKIRAN DAN GAYA 4


06-100409 PEMBELAJARAN (4 JAM)

7.1 Pemikiran
- Konsep pemikiran • Mengetahui konsep dan jenis
- Jenis-jenis pemikiran pemikiran.
• Mendatar (lateral) • Menghubungkait hemisfera
• Menegak (vertical) otak kanan dan otak kiri
• Kritis dengan kemahiran berfikir
• Kreatif kritis dan kreatif (Slit Brain
• Divergen Theory oleh Roger Sperry)
• Konvergen • Mengenalpasti cara guru
memupuk murid yang
• Cara-cara memupuk daya
berfikir
berfikir murid

Februari 2008
LAM-PT09-01

7.2 Gaya Pembelajaran 2 jam

- Pengertian • Mengesan kecenderungan


- Jenis-jenis gaya pembelajaran gaya pembelajaran murid
• Menyenaraikan aktiviti
Model Dunn & Dunn pengajaran dan pembelajaran
- Implikasi ke atas proses selaras dengan gaya
pengajaran dan pembelajaran pembelajaran murid.

M14/ 8. PENGAJARAN (13 JAM) 2


13-170409
8.1 Konsep pengajaran  Membanding beza model-
8.2 Model-model pengajaran dan model pengajaran dan
pembelajaran implikasinya dalam
• Ekspositori pengajaran pembelajaran.
• Pemerosesan maklumat
• Inkuari
• Projek

8.3 Strategi pengajaran  Menghuraikan strategi


• Pemusatan guru pengajaran
• Pemusatan pelajar
• Berasaskan tugasan

8.4 Pendekatan mengajar 2


• Kesepaduan
• Induktif

Februari 2008
LAM-PT09-01

• Deduktif
• Elektif

8.5 Strategi pengajaran dan


pembelajaran dalam pedagogi
Bestari.
• Direktif
• Mediaif

8.6 Strategi pengajaran dan  Mengenalpasi pelbagai 2


pembelajaran dalam pedagogi strategi pengajaran
Bestari. pembelajaran dalam
• Generatif pedagogi besari
• Pemerhatian
• Konteksual
• Metakogniif
• Konteks luar
• Kajian masa depan
• Pembelajaran masteri
• Kopreratif /kolaboratif

M15/ 8.7 Pengintegrasian kemahiran  Mengaplikasi kemahiran 2


20-240409 generic dalam pengajaran generic; kemahiran berfikir,
pembelajaran kemahiran teknologi
maklumat dan komunikasi,
kemahiran pemudahcara,
kemahiran belajar, dan

Februari 2008
LAM-PT09-01

kemahiran menilai dan


menafsir dalam pengajaran.

8.8 Kaedah dan Teknik mengajar


• Belajar sambil main  Menentukan kaedah dan
• Main peranan teknik pengajaran yang sesuai
• Sumbang saran untuk menghasilkan
• Tematik pengajaran pembelajaran
yang bekesan
• Bersepadu
• Bercerita

8.9 Kaedah dan Teknik mengajar  Menentukan kaedah dan 2


• Pemudahcaraan (Termasuk teknik pengajaran yang
kemahiran pemudahcaraan) sesuai untuk menghasilkan
• Perbincangan pengajaran pembelajaran
• Inkuari yang bekesan
• Tunjuk cara
 Menjelaskan cirri-ciri
• Penyelesaian masalah
pemudahcaraan: penyoalan,
(Theory of Constrain-(TOC)
pencontohan, scaffolding,
• Pembelajaran Masteri pengarahan, penstrukturan
kognitif
8.10 Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemilihan jenis
kaedah dan teknik pengajaran yang
 Mengenalpasti faktor-faktor
berkesan
yang mempengaruhi
pemilihan jenis-jenis kaedah
dan teknik pengajaran yang
berkesan

Februari 2008
LAM-PT09-01

9. PENGURUSAN BILIK  Mewujudkan iklim bilik 2


DARJAH (4 JAM) darjah yang kondusif untuk
proses pengajaran dan
9.1 Konsep pengurusan bilik darjah pembelajaran yang berkesan
9.2 Faktor-faktor yang  Mengenal pasti aspek-aspek
mempengaruhi pengurusan bilik pengurusan bilik darjah yang
darjah yang berkesan berkesan
• Fizikal
o Susun atur persekitaran
fizikal bilik darjah
o Fungsi susun atur
• Sosial
o Peraturan kelas
o Sosiometri
• Sosial
o Peraturan kelas
o Sosiometri
• Emosi
o Kepimpinan guru

M16/ 9.3 Rutin bilik darjah  Merekod inventori murid: 2


2704-010509 • Konsep rutin butir-butir kedatangan,
• Jenis-jenis prestasi akademik, kesihatan
o Rutin kelas (yang bukan dan disiplin
akademik)
o Rutin pentadbiran  Menguruskan rutin bilik

Februari 2008
LAM-PT09-01

o Rutin pergerakan murid darjah untuk meningkatkan


o Pengurusan kerja disiplin kendiri murid
• Rutin pembelajaran (yang
menyokong pengajaran
pembelajaran: pungut buku,
menanda buku, edar bahan  Menghuraikan dan merangka
dan buku, dll) rutin bilik darjah yang
• Rutin interaksi (yang menggalakkan pembelajaran
menentukan corak
interaksi: bila dan
bagaimana sepatutnya
berlaku interaksi)

9.4 Disiplin bilik darjah • Mewujudkan pelbagai pola 2


• Konsep interaksi dalam bilik darjah
• Faktor-faktor yang
menyumbang kepada
masalah disiplin dalam
• bilik darjah
• Cara-cara menangi masalah
• disiplin dalam bilik darjah
o Teguran membina
• Mengamalkan jenis disiplin
o Hukuman
yang bersesuaian untuk
o Mencegah salah laku
meningkatkan disiplin dalam
o Pengurusan disiplin bilik darjah
o Mengamalkan strategi
pendisiplinan yang
sesuai

Februari 2008
LAM-PT09-01

10. INTERAKSI DAN 2


KOMUNIKASI DALAM BILIK
DARJAH (4 JAM)

10.1 interaksi dalam bilik darjah • Mewujudkan pelbagai pola


10.2 jenis-jenis interaksi dan interaksi dalam bilik darjah
kepentingannya
10.3 cara mewujudkan interaksi • Mewujudkan interaksi
yang berkesan dalam bilik darjah berkesan dalam bilik darjah
10.4 Komunikasi dalam bilik darjah

• Mentafsir definisi
komunikasi berdasarkan
model-model komunikasi
Jenis-jenis komunikasi
• Model-model komuikasi
• Gangguan dan halangan
komunikasi • Mencadangkan cara-cara
• Cara mewujudkan mengatasi gangguan
komunikasi berkesan dalam komunikasi
bilik darjah
• Mengamalkan cara-cara
komunikasi yang berkesan
dalam bilik darjah

M17/ 11. ASAS FALSAFAH 2


04-080509 PENDIDIKAN KEBANGSAAN
DAN FALSAFAH PENDIDIKAN
GURU ( 6 JAM )
• Menghuraikan konsep asas

Februari 2008
LAM-PT09-01

11.1 Konsep asas falsafah falsafah dan pendidikan serta


pendidikan mengaitkannya dengan FPK
• Falsafah
• Pendidikan • Membanding beza falsafah-
falsafah pendidikan yang
11.2 falsafah pendidikan barat dipelajari
Tradisional (perennialisme,
essensialisme) • Menjelaskan fakktor-faktor yang
mempengaruhi pembentukan
11.3 falsafah pendidikan islam FPK

11.4 falsafah pendidikan kebangsaan • Menghuraikan unsur-unsur


(FPK) dalam FPK

11.5 falsafah pendidikan guru (FPG) • Menghuraikan FPG berdasarkan


• Matlamat matlamat dan Model Konseptual
• Model konseptual Pendidikan Guru
pendidikan guru

Nilai-nilai keguruan

11.6 Implikasi FPK dan FPG kepada


Peranan guru sebagai pendidik

M18/ 12. PENGURUSAN DAN • Mengenal pasti perkembangan 3


11-150509 PERKEMBANGAN kurikulum berdasarkan model-
KURIKULUM ( 9 JAM ) model kurikulum seperti :-
o Model Objektif(Tyler, Taba)
12.1 konsep kurikulum ( 2jam) o Model proses (Stenhouse)
• Konsep dan jenis o Trenda terkini

Februari 2008
LAM-PT09-01

kurikulum
model-model kurikulum
(tyler, taba, stenhouse) • Menghuraikan jenis kurikulum
berdasarkan definisi kurikulum
12.2 Faktor-faktor yang o Kurikulum formal
mempengaruhi pembentukan dan o Kurikulum tersirat
perubahan kurikulum (3 jam)

12.3 Kurikulum bersepadu sekolah


rendah (KBSR)
• Matlamat
• Objektif
• Ciri-ciri utama
 Struktur
 komponen

M19/ 12.4 Pengubahsuaian sukatan • Menjelaskan factor-faktor yang


18-210509 pelajaran dalam KBSR mempengaruhi pembentukan dan
perubahan dalam kurikulum
12.5 Peranan guru dalam
pelaksanaan kurikulum o Individu
o Masyarakat dan negara
o Sarwagajat

• Menganalisa dan mentafsir cirri-


ciri utama KBSR dalam konteks
FPK

Februari 2008
LAM-PT09-01

M20/ 13. CABARAN PROFESION • Membincang dan mengkaji isu-


25-290509 KEGURUAN ( 3 JAM) isu semasa dalam pendidikan

13.1 Sekolah berkualiti • Mengamalkan ciri-ciri guru yang


Pengurusan perubahan boleh menghadapi cabaran masa
kini dan masa hadapan:
o Beriltizam
13.2 Perubahan dalam pendidikan: o Berwawasan
o Pembestarian pendidikan o Berpandangan global
o Globalisasi pendidikan

13.3 Guru Dan Alam Pendidikan 3


(2 jam) • Meneliti konsep professional
• Pengamal ilmu dan bukan professional dan
• Pengamal kemahiran perkaitannya denngan profesion
• Pembentuk nilai perguruan
• Pendidik (educare/educere) • Membanding beza ciri-ciri
• Agen sosialisasi kejayaan guru yang professional
dan bukan professional
• Agen perubahan
• Mengkaji, meneliti dan
• Penggerak masyarakat
membincangkan sifat dan kualiti
• Pembina Negara seorang guru yang profesional
• Penyebar ilmu Meneliti dan menghuraikan Kod
• Guru penyayang (caring Etika Profesion Perguruan
intellectual) Malaysia
• Pakar rujuk Mengaitkan kod etika dan
• Mentor konsep akauntabiliti dalam tugas
• Pengurus di sekolah
• Penyelidik
• Patriot

Februari 2008
LAM-PT09-01

M20/
18-220509 CUTI SEMESTER SATU

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan:

Tarikh: Cop :

Februari 2008