Anda di halaman 1dari 60

SENI DALAM PENDIDIKAN / SDP

Seni Dalam Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk teori dan amali. Tumpuan diberi kepada aktiviti yang mendorong murid-murid menggunakan imaginasi, ekspresi. Inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Penekanan juga diberi kepada aspek penglibatan secara aktif dan menyeronokan serta pembelajaran dan pemindahan pembelajaran yang berkesan untuk meningkatkan perkembangan individu yang menyeluruh. Sukatan Pelajaran Seni Dalam Pendidikan digubal untuk membolehkan peserta kursus; 1- Memperoleh pengalaman seni visual, muzik dan pergerakan serta menggunakannya sebagai asas perhubungan pengetahuan dalam proses pembelajaran; 2- Mengaplikasikan konsep pembelajaran melalui seni dengan menghubungkaitkan pengalaman Seni Visual, Muzik dan Pergerakan; 3- Membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan; 4- Meneroka ketiga-tiga komponen iaitu Seni Visual, Muzik dan Pergerakan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 5- Mengintegrasikan aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dengan mata pelajaran lain 6- Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman Seni Visual, Muzik dan Pergerakan. KONSEP DAN LATAR BELAKANG Merangkumi 3 bidang iaitu Seni visual, Muzik dan Pergerakan dalam pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Kefahaman dalam ketiga tiga bidang ini boleh dicapai melalui penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi. Aktiviti-aktiviti seni dalam pendidikan ini kemudiannya diintegrasikan 1

ke dalam mata pelajaran lain. Setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira latar belakang, bakat atau kebolehan. Integrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan minda secara holistik dan membantu meningkatkan kreativiti dan ekspresi kendiri seseorang. Teori-teori dari ahli psikologi kognitif dan konstruktivisme telah membuktikan kanak-kanak tidak memperolehi pengetahuan secara pasif, tetapi mereka membina pengetahuan secara aktif. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner telah menyokong seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum; ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai Quadrant Concept(1993) oleh Hermann menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Kepentingan Seni dalam pendidikan Aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Melalui aktiviti Seni Visual, Muzik dan Pergerakan, kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan. Integrasi ketiga-tiga bidang ini dengan mata pelajaran lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan. FAEDAH SENI DALAM PENDIDIKAN 1- Pengalaman optima melalui Seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar 2- Memperkembangkan kemahiran meneroka, pengalaman dan ekspresi 3- Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara 2

menyeluruh 4- Belajar cara belajar aplikasi informasi secara berkesan 5- Penghubungkaitan, gerak hati, celik akal dan kecerdasan Lateral Leaps Seni Dalam Pendidikan dari Perspektif Teori Pembelajaran - Teori Konstruktivisme - Teori Kecerdasan pelbagai - Teori Behaviorisme Sosial - Teori Perkembangan - Teori Otak Kiri Otak Kanan - Teori Pemprosesan Maklumat

Falsafah Pendidikan Timur


Konfusianisme Berasas daripada pemikiran : Confucius (551-479 SM) Mengzi (372-289 SM) Xunzi (313-238 SM) Hanyu (768-824 SM) Dari pandangan tokoh-tokoh pendidikan konfusianisme, ramai di antara mereka berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. Confucius Tokoh pendidik dan Ahli Falsafah Menegaskan bahawa pendidikan adalah proses untuk kesempurnaan tingkah laku manusia dan ini boleh dicapai melalui amalan tingkah laku. Ia penting untuk membawa kestabilan, kesejahteraan dan keharmonian kehidupan.

Pelajar perlu menghafal Buku Syair, Buku Sejarah, Buku Elemen, Buku Upacara dan Buku Annals. Murid diajar mengikut kebolehannya. Chenghao (1032-1085), Chengyi (1033-1107) dan Zhuxi (11301200) Memperkenalkan unsur rasionalisme dalam falsafah pendidikan konfusianisme. Untuk mendapatkan ilmu sebenar, pelajar perlu menggabungkan pemikiran rasional dengan mentalnya. Wang Shouren (1472-1528) Berpendapat bahawa pelajar perlu menggunakan ilmu intuitif yang berada dalam jiwa mentalnya untuk mengkaji perkaraperkara alam sekitar. Menentang menghukum kanak-kanak dengan mengurung dan mendera sebagai pendekatan pengajaran. Sehingga tahun 1911, aliran fahaman konfusianisme menjadi falsafah pendidikan yang berpengaruh di dalam pendidikan di negeri China. Sejak 1911,masa koumintang mengambil alih tempat pemerintah,falsafah pendidikan Barat mula mempengaruhi sistem pendidikan China. Hushi (1891-1962),memperkenalkan idea-idea pragmatisme dan progresivisme dalam kurikulum sekolah negeri China,menyarankan kaedah induktif digunakan untuk tatabahasa dan mengutarakan pendekatan Berani membentuk hipotesis,berhati mencari bukti. Juga menyarankan mata pelajaran kemanusiaan dengan sains supaya mengembangkan potensi individu secara keseluruhan. Nasionalisme dan Internasionalisme Rabindranath Tagore (1861-1941) Ahli falsafah dan penyair dari India. Proses bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. Pendidikan harus menjadi proses yang hidup. Pendidikan Tagore banyak dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme 4

dan progresivisme. Sharifah Alwiah Alsagoff Buku Falsafah Pendidikan (1984), menyenaraikan idea-idea penting yang terkandung dalam falsafah pendidikan Rabindranath Tagore untuk membentuk kesempurnaan manusia seperti itu : Pendidikan tubuh badan Pendidikan Intelek Pendidikan kerohanian Pendidikan realistic Pendidikan harus hidup dan dinamik Pendidikan dalam perkara-perkara semula jadi Pendidikan untuk rasionalisme yang tulen Pendidikan untuk internasionalisme Pendidikan untuk perkembangan individu Pendidikan untuk perkhidmatan sosial dan kecekapan.

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU


1)Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran, khasnya mata pelajaran KBSR, serta pengetahuan ikhtisas keguruan 2) Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. 3) Meyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntuana Falsafah Pendidikan Guru 4) Menyempurnakan tanggungjawab dan akautabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamlkannya bagi

memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. 5) Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan merangsang perkembangan pelajar

Tajuk-tajuk dalam SDP


Tajuk: Konsep dan latar belakang Seni dalam Pendidikan 1.1 Konsep Pengenalan Matlamat Objektif 1.2 Latar belakang Seni dalam Pendidikan Teori Pembelajaran Isu-isu berkaitan Seni dalam Pendidikan Pendapat tokoh-tokoh pendidikan 1.3 Kepentingan Peranan Ekspresi Peranan Emosi Keseronokan dalam pembelajaran Tajuk: Pengetahuan Asas dalam Seni Visual 2.1 Pengenalan Seni Visual Konsep asas Bidang-bidang dalam Seni Visual Nilai estetik dalam Seni Visual 2.2 Asas Seni Reka Unsur Seni Prinsip rekaan Penerapan unsur seni secara tidak langsung di sekolah rendah 2.3 Aktiviti Seni Visual

Menggambar dan membuat corak Membentuk dan membuat binaan Kraf tradisional Tajuk: Pengetahuan Asas dalam Muzik 3.1 Pengenalan Asas Muzik Maksud Muzik Kepentingan Muzik dalam P&P Prinsip P&P Muzik 3.2 Konsep 7 Unsur Muzik dan komponennya Kemahiran muzikal 3.3 Penyampaian konsep Muzik dalam Aktiviti Muzikal Nyanyian Muzik dengan gerakan Permainan alat Pengabungjalinan Tajuk: Pengetahuan Asas dalam Pergerakan 4.1 Pergerakan Asas Lokomotor Bukan Lokomotor Manipulasi Alatan 4.2 Pendidikan Pergerakan Gimnastik Pendidikan Gimnastik Irama Gimnastik Artistik 4.3 Pendidikan Kreatif Interpretasi Idea Perasaan dan tanggapan deria Unsur pergerakan tubuh badan, ruang, masa dan daya Tajuk: Kanak-kanak dan Seni 5.1 Keperluan dan keinginan asas kanak-kanak 7

Jasmani Emosi Rohani Intelek Sosial

5.2 Perkembangan dan Pertumbuhan kanak-kanak Peringkat perkembangan Ciri-ciri perkembangan 5.3 Perkembangan diri kanak-kanak melalui Seni Kreativiti Pemahaman Kesedaran kendiri Tajuk: Penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi 6.1 Penerokaan Meneroka alat dan bahan Meneroka pengolahan cara Meneroka idea dan isi kandungan 6.2 Memperoleh pengalaman Pelbagai strategi memperoleh pengalaman Aktiviti memperoleh pengalaman Kepentingan pengalaman secara langsung 6.3 Ekspresi Bentuk Ekspresi Unsur perasaan dalam ekspresi Aktiviti Ekspresi Tajuk: Deria dan Seni 7.1 Pengenalan Sentuhan Dengar Lihat 8

Rasa Hidu 7.2 Kepentingan kepekaan deria Persekitaran Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Perkembangan nilai estetika 7.3 Aktiviti Mengalami melalui deria Penggabungjalinan aktiviti Tajuk: Pendekatan Bertema 8.1 Pengenalan Pendekatan Bertema Pemilihan dan penentuan tema Kelebihan dan kekurangan 8.2 Penghubungkaitan tema dengan mata pelajaran Tema dengan isi kandungan matapelajaran Tema dengan kemahiran Penggabungjalinan aktiviti dengan menggunakan Pendekatan bertema 8.3 Jenis Tema Persekitaran Masyarakat Komunikasi Tajuk: Penghubungkaitan 9.1 Pengenalan Pengertian Penghubungkaitan Penghubungkaitan semua benda Kelebihan Penghubungkaitan 9.2 Contoh aktiviti dari pelbagai sumber

Laman web Bahan bercetak 9.3 Aktiviti Penghubungkaitan Seni Visual, Muzik dan Pergerakan yang boleh dihubungkaitkan dalam P&P Sumber pembelajaran dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan yang boleh dihubungkaitkan dalam P&P Aktiviti penghubungkaitan dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dengan mata pelajaran lain. Tajuk: Integrasi 10.1 Pengenalan Pengertian Integrasi Integrasi pengetahuan Integrasi kemahiran 10.2 Integrasi dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan Integrasi Seni Visual dengan Muzik Integrasi Seni Visual dengan Pergerakan Integrasi Muzik dengan Pergerakan 10.3 Integrasi dalam mata pelajaran lain Kemahiran-kemahiran dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan yang boleh diintegrasikan dalam P&P Alat Bantu Mengajar dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan yang boleh diintegrasikan dalam P&P Aktiviti mengintegrasikan Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam mata pelajaran lain. Kompetensi Dalam Seni Visual Perkataan Seni Visual ialah dimaksudkan dengan Senilukis dan Senireka. Ini termasuklah membuat, menghasilkan dan memberi penilaian terhadap hasil seni yang direka. Aktiviti-aktivitinya termasuklah melukis, menggambar, mencorak, mencetak, mewarna, mereka bentuk, membuat arca, mengukir, menjilid buku, membatik, 10

membuat tembikar atau seramik iaitu kerja-kerja dua demensi dan tiga dimensi. Antara kegiatan dalam menggambar ialah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stensilan, percikan, gurisan, capan, mozek dan poster. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual pelajar dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Antara kegiatan dalam membuat corak dan rekaan ialah pualaman, tiupan, titisan, ikatan dan celupan, renjisan dan percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, lipatan dan guntingan, resis, kolaj dan kaligrafi. Bidang ini membolehkan pelajar mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan lakonan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti arca timbul, asemblaj, mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng dan origami. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan seperti alat domestik, alat permainan, alat pertahanan diri, perhiasan diri (ornamen), batik, tekat, ukiran, tenunan, anyaman dan tembikar. Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara 11

seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita. Kompetensi Dalam Seni Audio Seni Audio berfokus kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik dan nyanyian. Di samping itu, elemen nilai turut diterapkan sama ada secara eksplisit atau secara implisit. Elemen pengetahuan ini memberi tumpuan kepada kebolehan seseorang itu untuk mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan komponen irama, melodi, dan ekspresi. Manakala elemen kemahiran muzik memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran seseorang dalam perkara mendengar muzik, mengapresiasi muzik, kreativiti, membaca dan menulis muzik, menyanyi dan menghasilkan muzik instrumental. Antara nilai yang diterap adalah seperti nilai murni, nilai budaya dan patriotisme Oleh kerana seni audio merupakan medium bagi meluahkan perasaan, fikiran dan imaginasi, bidang ini sangat berperanan dalam usaha membina kreativiti seseorang itu. Mereka yang melibatkan diri dengan cara mendengar, memerhati, melakukan, mencipta dan membuat refleksi sama ada secara individu atau berkumpulan. Kompetensi Dalam Seni Pergerakan Kemahiran yang berasaskan Seni Pergerakan terdiri daripada bidang pergerakan kreatif, tarian, drama, main peranan, lakonan, teater, pentomin, simulasi, gimrama dan puisi. Dalam Seni Pergerakan individu melahirkan perasaan melalui gerakan. Seseorang yang mengambil bahagian dalam main peranan mengikut imaginasi mereka. Mereka melahirkan perasaan melalui lakonan drama dan bacaan puisi. Menunjukkan semangat kerjasama dalam persediaan dan persembahan. Membuat gerak badan berdasarkan muzik yang ada kaitan dengan cerita yang didengar. Dalam Seni Pergerakan juga seseorang melibatkan diri dalam pergerakan kreatif berunsur budaya masyarakat Malaysia. Mereka 12

mengenali dan bermain permainan tradisional masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. The dramatic instinct, the desire to act The artistic instinct, the desire to draw, paint and model The musical instinct, the desire to dance and sing The constructive instinct, the desire to make things Dewey dan Holmes (1970) These aspects of education are aspects of one process, and cannot be departmentalized without harm to one another. a drama, the unfolding drama of creation and discovery, a drama called growth, and it involved craft, design and dance as necessary co-operative activities. Herbert Read (1970:224) Performance has been a way of appealing directly to a large public, as well as shocking audiences into reassessing their own notions of art and its relation to culture The work may be presented solo or with a group, with lighting, music or visuals made by the performance artist him or herself, or in collaboration, and performed in places ranging from an art gallery or museum to an alternative space, Herbert Read (1970: Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak dan remaja mengikut Viktor Lowenfeld Viktor Lowenfeld dan Brittain(1986) telah meneliti lukisan kanakkanak mengikut peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan kamdungan subjek dan environmen belajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk meransangkan pengutaraan tampak kanak-kanak, perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanakkanak. Menurut Lowenfeld dan Brittain lagi, pengetahuan sedia ada boleh dikaitkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kanak-kanak. Antaranya ialah menggunakan aksi kanak-kanak, objek yang konkrit dan isi kandungan yang ada kaitan dengan kehidupan 13

seharian di peringkat itu. Apabila pengetahuan pasif diaktifkan, persepsi, kognisi dan pembelajaran berlaku secara semulajadinya. Cuba teliti bagaimana Pica R.(2000) menerangkan peranan pergerakan dalam perkembangan kanak-kanak dengan memberi contoh aktiviti pergerakan di bilik darjah. Dalam bahagian empat bukunya Experiences in Movement with Music, Activities and Theory , Pica juga telah memberikan contoh bagaimana pergerakan boleh diintegrasikan menerusi kurikulum dalam mata pelajaran yang tertentu seperti Sains, Matematik, Bahasa,Seni dan Kajian Sosial. Secara umumnya, SDP merangkumi bidang2 spt muzik, teater, puisi, tarian, seni visual, fotografi dsb. Ia memberi penekanan kpd kandungan asas dlm bidang Seni Visual, Muzik & Pergerakan - irama dalam muzik - warna dalam seni visual - ruang dalam pergerakan Kefahaman dalam konsep irama, warna dan ruang boleh dicapai dalam aktiviti penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi Dalam tempoh 20 tahun kebelakang ini, ahli-ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme yg mengkaji bagaimana manusia belajar... menetapkan bahawa kanak-kanak tidak memperolehi pengetahuan secara pasif. Mereka membina (construct) pengetahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif n interaksi sosial digalakkan dalam persekitaran yang selamat dan kondusif. Pembelajaran dicapai melalui aktiviti meneroka, mengeksperimen n mengolah objek/ bahan. Teori konstruktivisme berkait rapat dengan perkembangan pemikiran kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif. Seni membolehkan anda meluahkan idea secara bebas dan kreatif. Perkembangan dan Pertumbuhan Kanak-kanak dan Remaja Kebolehan kanak-kanak adalah selari dengan perkembangan diri 14

mereka. Untuk mencipta sesuatu yang baru, kanak-kanak akan bergantung kepada pengalaman dan kreativiti dalam memanipulasikan alatan dan bahan yang mereka gunakan. Kefahaman yang baik tentang perkembangan kanak-kanak dapat membantu kita mengatur bahan-bahan pembelajaran secara berperingkat dan juga bersepadu supaya kanak-kanak boleh belajar mengikut pengalaman lama. Teori Perkembangan Piaget Fasa Umur kanak-Kanak Deria motor (0 hingga 2 tahun) Praoperasi (2 hingga 7 tahun) Operasi konkrit (7 hingga 12 tahun) Operasi formal (12 tahun ke atas) Tahap Deria Motor 0 hingga 2 tahun Sifat kanak-kanak pada peringkat ini lebih berdasarkan interaksi mereka dengan alam sekeliling melalui pancaindera masing-masing. Kanak-kanak sedar akan kewujudan sesuatu benda hanya jika benda itu boleh dikesan oleh salah satu deria pancaindera. Fasa Praoperasi 2 hingga 7 tahun Kanak-kanak mula memperoleh kebolehan pengekalan iaitu kebolehan untuk menyimpan imej-imej mental tentang sesuatu konsep abstrak atau objek fizikal. Ini dapat dibuktikan melalui kebolehan mereka berbahasa pada peringkat ini. Fasa Operasi Konkrit 7 hingga 12 tahun Kebolehan pengekalan sepenuhnya diperoleh pada peringkat ini. Contoh : kefahaman tentang seketul tanah liat dalam bentuk bola tidak akan berubah beratnya walau pun diubah bentuknya. Kanak-kanak boleh mengecam melodi sesebuah lagu walau pun dimainkan dengan tempo atau alat muzik yang berbeza. Fasa Operasi Formal 12 tahun ke atas Kanak-kanak dalam fasa ini dapat menyelesaikan masalah dengan 15

lebih baik, iaitu mereka berkebolehan menggunakan pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. Cara kanak-kanak berinteraksi dan berfikir adalah lebih rumit kerana faktor-faktor emosi, intelek dan alam fizikal dilibatkan sekarang. Perkembangan Kanak-Kanak, Remaja dan Seni Seni merupakan asas kepada perkembangan individu. Jika diajar dengan baik, maka dapat meransang kepekaan deria kerana semua deria merupakan ruang bagi pembelajaran. Kanak-kanak mesti diberi peluang untuk menyatakan pendapat dan pengetahuan yang mereka temui. Suara keriangan kanak-kanak yang jelas kedengaran dalam bilik darjah patut digalakkan semasa pembelajaran. Justeru itu seni membolehkan kanak-kanak menyertai proses pendidikan sepenuhnya tanpa merasa sebarang perbezaan. Melalui aktiviti seni, daya estetik kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Contohnya, menggunakan lagu untuk memperkenalkan tajuk Lebah. Semasa kanak-kanak menyanyikan lagu, mereka akan bergerak mengikut irama seperti lebah sedang terbang. Seterusnya kanakkanak menghasilkan gambar lebah. Ini membantu pembelajaran terhadap tajuk tersebut. Semasa belajar bersama-sama, mereka membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya dan masyarakat umum. Keperluan dan keinginan asas kanak-kanak dan remaja Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak. 1. Keinginan untuk bergerak. - Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan fizikal 2. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf - Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu dihargai 3. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat - Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima, disanjung, dihargai dan dihormati oleh orang lain. 4. Keinginan untuk bersaing 16

5.

6.

7.

8.

9.

- Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik. - Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk penampilan diri atau harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. Keinginan untuk meneroka - Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Keinginan untuk pencapaian kreatif. - Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. - Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Keinginan untuk kefahaman. - Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. Justeru itu mereka dapat meneroka, menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. Semasa sekumpulan kanak-kanak sedang bermain Sembunyi Sembunyi (Hide and Seek), cuba perhatikan perkara-perkara berikut : - Bagaimana mereka menguruskan permainan ini - Bagaimana menyembunyikan diri mereka - Tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh orang yang mencari - Ekspresi mereka apabila mereka ditemui.

TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN


1.1 PENGENALAN KONSEP Perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan

17

mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik. (a) Teori konstruktivisme -kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. (b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan .Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak- dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. (c) Howard Gardner (1983) Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. (d) Hermann (1991) di dalam Quadrant Concept yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. (e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif , personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik, emosional dan fizikal dan intelektual. (f) Leonardo da Vinci- Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya. Seni Dalam Pendidikan akan:

18

i. Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok. ii. Membantu anda memahami diri sendiri iii. Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah iv. Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka ,berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional. v. Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh 1.1.1 Matlamat 1- untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. 2- meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. 3- Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku. 1.1.2 Objektif / tujuan 1- menghargai keindahan ciptaan Tuhan 2- mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan. 3- meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan . 4- menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja 5- membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat 6- mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan 19

mata muridan lain. 7- menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni 8- sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan 9- menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup. 10- membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa 11- mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. 12- membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan 1.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan. 1- guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka. 2- guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar, mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi. Teori Kecerdasan Manusia Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran. Hermann (1991) menghasilkan Quadrant Concept yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama. Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri. 1.2.1 Teori Pembelajaran (a) Teori Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.

20

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran 3. Menyokong pembelajaran secara koperatif 4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid 5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi duni sebenar 6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna 7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid 8. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid bejar sesuatu idea. 9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme? - Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada - Menyusun atur maklumat dan pengetahuan - Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru - Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk - Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan - Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan (b) Teori Kecerdasan Pelbagai - Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar - Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan - Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

21

Jenis-jenis kecerdasan: 1) Verbal linguistik - murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan 2) Logik Matematik - Murid menjalankan eksprimen sains yang keputusannya di luar jangkaan murid 3) Visual ruang - Murid melukis sesuatu menggunakan stail, media atau bahan baru 4) Kinestetik - Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama 5) Muzik - Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar 6) Interpersonal - Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama 7) Intrapersonal - Murid memahami diri secara lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan sendiri 8) Naturalis - Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? 1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN 2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai 3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai 4. Wujudkan suasana kolaboratif 5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p 6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri 7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan 22

seterusnya meningkatkan potensi diri (c) Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. (i) Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain. (iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya. Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku? (i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan idea itu (ii) Memori yang berkekalan- dalam minda atau ingatannya sama ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih. (iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai. (d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan Herman (1991),otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata muridan disekolah. (e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Gangne (1975) Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru, - lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan 23

kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas. Melalui teori ini murid dapat : - Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil - Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian - Mendapat maklum balas dari orang lain - Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya - Mengelak perlakuan yang tidak diingini - Mengekalkan perlakuan yang diingini

TOPIK 2 KANAK-KANAK DAN SENI


2.1 KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK Berdasarkan teori Pembelajaran Maslow Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian. Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif. Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai. Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif. a. Jasmani dan fizikal yang sihat-Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat. b Emosi yang stabil- Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan Contohcontoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama mereka. c. Kerohanian yang membanggakan-Tahap kerohanian yang

24

dimiliki adalah tinggi. d. Kefahaman intelek yang tinggi Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan. e. Perhubungan sosial yang menggalakkan Perhubungan sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan f. Kefahaman tentang nilai-nilai estetik- Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual. 2.1.6 Estetik latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang dilihat atau dilakukan- diterapkan kedalam minda kanak-kanak maka konsep estetik dapat ditanam seterusnya. Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak Beri Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah lahir. Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal). Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat. Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu. Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat. Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang. Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fizikal dan pembelajaran. 25

Perkembangan dipengaruhi oleh baka da persekitaran.

Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan,cara dan Teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong. Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. spt menyentuh, menguling, menguli, meramas, menggosok, mendengar, mengesan bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu. aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati . Kreativiti Proses kreativiti boleh melibatkan: Aktiviti Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan Kreativiti. Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil. Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah Pemahaman Aktiviti Pergerakan Memahami asas-asas pergerakan Seperti penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau aliran. Aktiviti Bermain memperkembangkan konsep pembentukan kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi. Sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni. Lagu Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri . Aktiviti Lakunan dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi -menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, 26

inovatif, betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan berkeyakinan tinggi. Konsep kesedaran sendiri Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha pembelajaran; Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan Kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran. Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan. Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya. Menggalkkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya. Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting. Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.

1.2.2 Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan Pembelajaran


Fasa-fasa proses pembelajaran 1. Kesediaan Belajar -keadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek, psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan. 2. Pengamatan - gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar yang dikesan oleh organ-organ deria iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. 1. Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi ( rata ) dan tiga

27

dimensi (sebenar) 2. Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek bergerak dimana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita. 3. Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman atau apa yang dirasai. Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah: Kefahaman Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah dimuridi sebelum dia boleh menggunakan dalam situasi baru. Kesamaan Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan konsep yang dimuridi perlu mempunyai persamaan Kemahiran Murid telah benar-benar menguasai kemahiran sebelum diamemindahkannya kepada situasi baru. Celik akal Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan pembelajaran kepada situasi lain. 1.2.4 Isu-isu Berkaitan Seni Dalam Pendidikan a. Penyerapan tiga dalam satu b. Penerimaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah c. Perlaksanaan di sekolah d. Kekaburan matlamat dan objektif e. Pertindihan subjek seni yang sedia ada f. Masa interaksi guru bertambah g. Mata muridan rileks tiada peperiksaan 1.3 KEPENTINGAN a. Peranan Ekspresi- Aktiviti Seni Dalam Pendidikan memberi peluanguntuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi, meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. b. Peranan Emosi- Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang Mempengaruhi ingatan. Konsep IQ dan EQ Intellegence dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan 28

proses kognatif seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah. Perkembangan pesat dalam bidang sains otak atau neurology mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ). c. Peranan Imaginasi- Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan; (i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti (ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil (iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. GLOSARI Ekspresi Luahan perasaan, luahan gagasan, luahan pendapat, luahan berkarya Emosi Perasaan yang kuat, dalaman , emansipasi. Estetik Kecantikan Maridan Berkehendak; asal kata murid; berkehendak yang baik-baik. Imaginasi Gambaran/kerangka imej Intuisi Gerak hati, qalbu

TOPIK 3 DERIA DAN SENI


3.1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan kepekaaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur 0-2 tahun. mula matang ketika berumur 6-12 tahun -Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak. Sebelum kanakkanak itu mula untuk berbahasa. -Mendengar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka dengan?

29

-Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan pengamatan dan pemerhatian. -Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. membuat sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya. Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran pergerakan. Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan dengan pelajaran baru. -Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan dgn penekanan kepada strategi : Kebolehan Mental Pelajar setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep yang diajar oleh guru Pendekatan Pengajaran untuk membentuk penanggapan yang baik. Pendekatan Inkuiri Penemuan Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan Resepsi Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar. Pendekatan Deduktif Guru menghuraikan prinsip dan cirri-ciri penting dalam sesuatu konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifik yang mengukuhkan konsep tersebut. KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA - Pancaindera ( telinga ) Pemprosesan kognitif 30

- Gambar kereta ( alam sekitar ) - Otak manusia (pengamatan) ( apabila kereta berlanggar) - Manusia sakit (penanggapan) konsep. Persekitaran Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan lagi perkembangan deria pelajar. (a) Aspek Fizikal Cahaya-dapat menerangi ruang bilik darjah. Peredaran Udara-menimbulkan suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar. Stor-tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja murid sama ada dalam bilik stor atau almari. Panel dan Rak Pameran-untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid. Perabot Kemudahan Asas Sinki dan punca elektrik dipasang ditempat yang sesuai (b) Aspek Emosi Hiasan Dalaman-menggalakkan lagi interaksi pelajar Ruang-menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan kondusif Peragaan Hasil Kerja-dapat membina keyakinan dan kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni. (c) Aspek Sosial Interaksi Murid-dapat menggalakkan interaksi murid dengan murid dan murid dengan guru. Kemudahan Aktiviti Kumpulan Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Jangkaan (rajah) Hubungan latar depan dan belakang Penumpuan Tempoh masa Tugasan jelas Pengalaman Susunan objek 31

Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat iaitu (A)merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi, (b) Persepsi-Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Jangkaan Hubungan latar depan dan belakang Penumpuan Tempoh masa Tugasan jelas Pengalaman dan Susunan objek (c) Imaginasi-Merupakan daya khayalan atau kemampuan menggambarkan sesuatu (d) Konsepsi pelajar-Proses pembentukan konsep adalah untuk menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep Penggabungjalinan Penggabungjalinan bermaksud proses mengintergrasikan berbagaibagai kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan bosan. Ciri-ciri Penggabungjalinan a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam satu-satu kemahiran iaitu gabungan kem fokus dan kem sampingan (b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang berkaitan dengan secara bersepadu serta menyeluruh. Kemahiran belajar untuk belajar- salin nota, ringkasan dll Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis Kemahiran pelbagai kecerdasan Kemahiran generik-kem komunikasi,IT,kerja dlm kumpulan dll Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran 32

Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan dapat membantu penguasaan kemahiran focus sebagai yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran. Pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu dalam kehidupan. Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan. Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang, harmonis dan bersepadu.

TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL


-Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak-bidang Melukis dan membuat gambar Membuat rekaan corak Membentuk dan membuat binaan Kraf tradisional Estetika dalam Pendidikan Seni Visual (a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai Representasi Gambar dan Imej (b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi sedih , gembira (c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa. (d) Keaslian- keunggulan idea atau gagasan Unsur Seni (a) Garisan (b) Warna-Warna terdiri daripada; 1. Warna asas - biru, merah dan kuning 2. Warna sekunder- kuning dicampur biru=hijau. Merah dicampur biru = ungu , kuning dicampur merah = oren

33

3. Warna tertier- Warna asas + warna sekunder. (c) Jalinan-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya. Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa. Jalinan terbahagi dua jenis: (i) Jalinan tampak (ii) Jalinan sentuh (d) Rupa-cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus) (e) Bentuk-Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu (i) Bentuk ilusi (maya)- dalam bentuk gambar, catan, foto, illustrasi- dalam bentuk dua dimensi (ii) Bentuk konkrit- bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang (f)Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek Prinsip rekaan terdiri daripada; Harmoni- situasi yang selesa Penegasan- menarik perhatian si pemerhati Imbangan- agihan ruang dari segi kedudukannya Kontra- percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri Pergerakan- sebagai kekuatan imej gambar itu Kesatuanmenimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat Kepelbagaian- kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan pesembahan

TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK


Definisi Muzik - satu cabang seni dan juga sains yang 34

menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka supaya memerhati, mendengar, meniru, sereta membezakan bunyi-bunyi yang didengarnya itu (kaedah penemuan kendiri). Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi, harmoni, irama, ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan) pada satu ketika. (pembelajaran mengikut urutan). Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas amalan praktik dijalankan (pembelajaran heuristik). Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji muzik dan membnuat latihan-latihan (kaedah pendekatan berkonsep). Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus diselaraskan. Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik 1.Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara berperingkat atau sequential. 2. Dalcroze menggunakan gerak geri tubuh badan untuk menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti terhadap aspekaspek muzik 3. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika jenis pengalaman muzikal. (i) Imitasi (Mengajuk Balik) (ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri) (iii) Improvisasi- Belajar dari asas ton . Skel pentatonik ialah skel yang mempunyai lima ton. 35

(iv) Creation (Mencipta)- penciptaan dengan menggunakan bahan asas dari fasa-fasa. (v) Literasi menulis dan membaca nota muzik 4)Suzuki-menamakan kaedahnya talent education atau pendekatan bakat 5) Gordon mengutamakan prinsip sound before symbol dimana keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan. Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod. Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan. Tiga komponen besar dalam pendidikan muzik. Kemahiran Muzikal Nyanyian Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan Kemahiran muzikal Permainan alat muzik. Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan da eknik pengeluaran suara. Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik. Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata, pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan permainan alat muzik. GLOSARI Monofoni Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja. 36

Homofoni Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod. Seperti gitar, piano, organ dan sebagainya. Polifoni Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan. Komposisi Kebolehan mengubah lagu Kemahiran ensemble Kemahiran bermain alat muzik secara kumpulan dengan pelbagai alat muzik.

TOPIK 6 PENGETAHUAN ASAS DALAM PERGERAKAN


1. PERGERAKAN ASAS -proses yang memandu pelajar untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah dan improvisasi dengan menekankan kebebasan ekspresi yang berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan, penemuan dan kreativiti. Manakala pendidikan pergerakan ditakrifkan sebagai belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. - Di bahagikan kepada dua kategori. a. Pergerakan kreatif b. Gimnastik - penekanan kepada aspek-aspek berikut; i. ritma asas ii. ritma kreatif iii. lagu pergerakan iv. permainan dan v. kemahiran gimnastik - Pergerakan asas : berjalan, berlari, berlompat, memintal, berpusing, meregang dan menguncup. - Pergerakan Bukan Lokomotor : Membongkok Meregang

37

Memulas Berpusing Mengangkat badan Merebah Menghayun

- Pergerakan Lokomotor Berjalan - pergerakan merentasi ruang dengan memindah-mindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain Berlari - kaki tidak menahan berat badan kerana kaki dan seluruh anggota terangkat daripada mencecah bumi Meloncat - ketika berlari pergerakan buku lali dan lutut menjadi lebih kerap supaya lebih banyak pergerakan meninggi dapat dicapai. Melompat - pergerakan yang mengangkat badan ke udara daripada tempat berpijak dengan tolakan / lonjakan sebelah atau kedua-dua belah kaki. Melompat Ketingting-Melompat menggunakan sebelah kaki sahaja. Selepas itu, kaki yang sama akan mendarat semula. Lutut kaki yang tidak digunakan hendaklah dibengkokkan supaya kakinya tidak mencecah tanah. Kaki didaratkan di atas ibu jari dahulu, kemudian hujung tapak dan tumit di atas tanah. Galop Meluncur Nyatakan perbezaan lokomotor dengan lokomotor? Lokomotor Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kasar seperti melompat, berjalan berlari dan sebagainya. Bukan Lokomotor Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kecil seperti mencucuk manik, mengangkat tangan, menghayun tangan dan sebagainya. 2. Kemahiran Persepsi Motor - pergerakan berkordinasi mengenalpasti arah kiri dan kanan dan boleh memahami perkaitan bentuk atau corak. 38

(a) Mengimbang- berdiri di atas sebelah kaki atau ketingting atau berjalan di atas palang pengimbang. (b) Kesedaran Badan- Kesedaran badan merupakan persepsi tentang diri sendiri: Berapa carakah boleh anda gerakkan kepala anda? atau Bolehkah anda menyentuh kaki kiri anda dengan tangan anda? (c) Kesedaran Ruang- boleh menyedari tentang keadaan zahir tubuh badan mereka yang sebenarnya. Guru menyuruh pelajar melunjurkan kaki dan tangan yang boleh dilunjurkan ke hala semua arah. (d) Kesedaran Hala Datar (Laterality) - kordinasi bahagian kiri dan kanan tubuh badan atau pergerakan yang bertentangan pelajar disuruh menelentang di lantai dan menggerakkan kaki serta tangan membentuk gerakan membulat. (e) Kesedaran Arah - menyedari arah ke kiri, kanan atas, bawah hadapan dan belakang di dalam ruang persekitarannya. pelajar dapat membiasakan dan menyesuaikan pengalaman yang diperlukan apabila memerhati baris-baris perkataan semasa membaca. (f) Kordinasi Tangan-mata atau Kaki-mata - interaksi yang licin di antara kumpulan-kumpulan otot imbangan yang sempurna dan turutan jangkaan yang betul cth main bola.

PERBEZAAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BAGI ASPEK JASMANI , MENTAL , EMOSI DAN SOSIAL
Aspek Jasmani Pertumbuhan Pertumbuhan saiz, berat, gigi Perkembangan Bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti merangkak, berjalan, berlari dan melompat Berkembangnya kemahiran menggunakan perkataan, bahasa, angka, pemikiran, mengingat, menaakul, analisis Kemahiran mengawal perasaan dalam situasi tertentu Kemahiran mendisiplin dan

Mental

Bertambah keupayaan berfikir

Emosi Sosial

Perasaan seronok, gembira, sedih , takut Meluaskan perhubungan,

39

komunikasi, bergaul dengan orang sesuaikan diri dalam pergaulan lain

- PERINGKAT-PERINGKAT PENGUTARAAN KANAK-KANAK MENGIKUT TEORI VIKTOR LOWENFELD.

40

1) PERINGKAT CONTENGAN (2-4 tahun) a) Contengan tanpa kawalan atau contengan tidak menentu

CIRI-CIRI Mula dengan conteng menggunakan apa sahaja bahan atau alat pada sebarang permukaan di sekitar merek berulang-ulang

garisan bersifat panjang, pendek secara TOPIK 7 PENEROKAAN, Contengan MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN Tidak menggambarkan apa-apa imej (kawalan maskular berada pada tahap lemah) Hanya catatan kinestetik bukan bertujuan untuk menggambar (lebih kepada kepuasan dan seronok dapat memiliki alat dan diberi kebebasan) Cara alat dipegang ikut keupayaan dan kesukaan Daya contengan bergantung kepada perkembangan fizikal dan psikologikal kanak-kanak Keupayaan menconteng bergantung kepada kawalan maskular tangan Wujud koordinasi mata dan tangan Suka conteng hingga penuhi ruang permukaan Garisan berulang dengan pelbagai nilai garisan Alat contengan dipegang dengan lebih baik Tangan selalunya tidak diangkat semasa menconteng Mula bentuk rupa mudah seperti bulat, garisan menegak dan melintang Cuba menampakkan sesuatu representasi kerana mula menyedari hubungan diantara contengan dengan objek tampak Lewat usia 3-4 tahun Kanak-kanak cuba menamakan bahagian pada lukisan atau menceritakan tentang lukisan mereka walaupun imej sebenar tentang cerita atau nama tersebut tidak jelas Gambar yang dilukis dapat dikaitkan dengan alam sekitar (cuba menggambarkan perasaan) Mula menampakkan imaginasi (tidak hanya tertumpu pada pergerakan kinestetik) Piaget namakan peringkat ini sebagai peringkat intuitif dalam operasi konkrit Bermulanya41 bentuk konkrit (kanak-kanak melukis bentuk yang terdapat dipersekitaran mereka)

b) Contengan terkawal ataupun contengan kawalan garisan

c) Contengan bermakna

2) PERINGKAT PRA- SKEMATIK

1 PENEROKAAN - menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi iaitu melaksanakannya dengan cara menjelajah guru sebagai pembimbing - Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benar-benar lebih berimaginatif. a) Meneroka Alat dan Bahan - diperingkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara berjalan-jalan disepanjang alang atau bangku yang rendah, melompat dari atas kerusi atau meja yang rendah, bergayut pada tali panjat, atau bergerak disepanjang rangka panjat.. - tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar. Mereka boleh mencuba pelbagai cara untuk bergerak di atas palang, bergayut diatas palang atau tali, melompat dari atas meja atau kerusi, ataupun bergerak dari satu bahagian kesatu bahagian lain di atas palang bertingkat. - tahap aplikasi bolehlah mencuba berbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat; melompat, melintasinya dan membuat bentuk-bentuk dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi. b) Meneroka Cara Pengolahan dan Manipulasi pelajar sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi spt Dirian tangan, Roda kereta, Gulingan, Imbangan dan sebagainya. c) Meneroka Idea dan Isi Kandungan Aktiviti Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagian-bahagian anggota yang lain disekeliling sesuatu paksi. menggabungkan lakuan-lakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti pergerakan lokomotor atau lakuan-lakuan menangkap dan mengguling

42

2 MEMPEROLEH PENGALAMAN a) Pelbagai Strategi Memperoleh Pengalaman persepsi, membina kosep, pemahaman, penemuan, pengetahuan, hasil, proses, kemahiran. untuk menyelesaikan masalah, membuat eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara kreatif, membuat penilaian dan bijak membuat pilihan.

b) Aktiviti Memperoleh Pengalaman Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan, nilai kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk menyalurkan rasa ketahan semulajadi didalam jiwa pelajar didalam pelbagai peringkat. c) Kepentingan Pengalaman Secara Langsung kemahiran membaling dan menangkap pundi kacang dipraktik dlm kemahiranmenangkap dan membaling bola. (i) Pengalaman Kemahiran Permainan Tak Varian - pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan. (ii) Pengalaman Kemahiran Permainan Dinamik - Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan mereka bermain dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam kedaan serupa seperti dalam keadaan permainan yang sebenarnya. (ii) Pengalaman Bermain Permainan- Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati rasa keseronokkan, kepuasan, kegembiraan dan kejayaan. d) Ciri-ciri generik tahap kemahiran (i) Tahap Prakawalan Pelajar mengahadpi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkesan secara berturut-turut. Pola perlakuan mereka berubah-ubah dari satu percubaan ke satu percubaan. Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran. 43

Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar. Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan. Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan, perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan. (ii) Tahap Kawalan Pergerakan pelajar lebih tertib, terkawal dan nampak lebih mengikut kehendak mereka. Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa. Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul. Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan rakan pemain, biasanya tidak terhasil. Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belaum dapat dipraktikkan secara automatik, pelajar perlu menumpukan perhatian yang lebih kepada apayang sedang dilakukannya. (iii) Tahap Penggunaan Dengan penumpuan, lakuan-lakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya. Walaupun konteks tugas berubah-ubah, pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasisituasi yang boleh diramal. Mereka boleh mempraktikkan secara tekal. Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahirankemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa kemahiran. (e) Tahap Kecekapan Kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara otomatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama. Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan, namun masih mampu 44

mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati. Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolaholah tanpa perlu banyak usaha. Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi, baik yang terancang mahupun yang tidak terancang. 3 Kemahiran Manipulatif - penggunaan anggota badan untuk mengawal, menangani atau mengawasi sesuatu objek spt : Membaling,Menyambut,Memukul, Menendang atau menyepak, menggelecek. 4. PENDIDIKAN PERGERAKAN - belajar sambil bergerak psikomotor, kognitif dan afektif. Hubung kait motor-penglihatan Menangkap bola Melambungkan bola melalui gelung rotan Menggelecek bola hoki Pemindahan motor-penglihatan Mengulang semula sesuatu pergerakan Melakukan kedudukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu gambar Membaca dan melakukan pergerakan seperti yang terdapat di dalam sesuatu arahan Hubung kait motor-pendengaran Menari mengikut muzik Melahirkan pergerakan kreatif mengikut muzik seperti pic yang berbunyi rendah dan kuat yang digambarkan dengan langkah yang kuat dan badan yang direndahkan. Penukaran motor-pergerakan Mendengar dan melakukan arahan Melahirkan urutan ritma seperti bertepuk atau mengetuk mengikut irama 45

Hubung kait motor kinestatik Aktiviti penyedaran tubuh badan Aktiviti mengimbangkan badan. Hubung kait motor-taktile Memanjat (jungle gym) Merangkak menerusi terowong. 5. Gimnastik Pendidikan (a) Pengalaman Lantai- Pergerakan tanpa menggunakan alatan dengan menumpukan aksi-aksi satu bentuk paduan spt mengguling (b) Pengalaman Peralatan - menggunakan peralatan-peralatan gimnastik seperti palang imbangan, palang selari, peti pelana dan gelang 6. Gimnastik Irama - kemahirannya dilakukan secara beransur-ansur dan kemudiaan diikuti dengan iringan irama muzik. Jenis-jenis peralatan untuk Gimnastik berirama: Bola,Belantan,Gelung,Reben, Tali 7. Gimnastik Artistik - pelajar seharusnya telah boleh menguasai semua asas gimnastik- Aktiviti : (a) Gulingan Mengguling ialah lakuan memindahkan beban berat bahagianbahagian anggota yang lain disekeliling suatu paksi. (b) Imbangan Kestabilan yang dihasilkan oleh pengagihan berat yang sama rata di kedua-dua belah paksi menegak, yang juga mempunyai ciri kesepaduan unsur-unsur estetik yang menarik. Cth :aksi berjalan, berlari, melompat, mengguling, meloncat dan meluncur merupakan antara lakuan memindahkan beban yang lazim 8. PENDIDIKAN KREATIF a) Interpretasi Idea - Gardner 1993, kreativiti adalah aspek yang 46

penting dalam fungsi kognitif. Aspek kreatif otak ini boleh membantu menerang dan menterjemahkan konsep-konsep abstrak dengan melibatkan kemahiran-kemahiran seperti ingin tahu, penerokaan, penciptaan, kekaguman dan minat. Mengikut Torrance (1969), ciri-ciri berikut yang terdapat pada para pelajar membantu untuk mereka belajar secara kreatif. Mampu menumpukan perhatian dalam jangka masa yang lama Keupayaan untuk menyusun Melihat dari sudut atau perspektif yang berlainan Meneroka sebelum pengajaran formal Menggunakan silence dan hesitation Melihat dengan lebih dekat Menggunakan fantasi dan imaginasi untuk menyelesaikan masalah Bercerita dan menyanyi. b) Perasaan dan Tanggapan Deria - Lowenfield dan Brittain (1982) mencadangkan empat peringkat dalam perkembangan kreativiti pelajar. Peringkat scribbling dimana pelajar meneroka alam sekitar dengan menggunakan panca inderayang dijelmakan melalui lakaran-lakaran secara rawak. Mereka meneroka dengan warna, ruang dan bahan-bahan 3D. Lakaran ini kemudian menjadi lebih sistematik dan terkawal. Pra-skema: Pelajar cuba menggambarkan pengalaman mereka Skema: Pelajar meneroka cara dan kaedah baru, mencari pola untuk menerangkan perhubungannya dengan alam sekitar. Peringkat ini pelajar telah mula menggunakan simbol. Realisme visual: Pelajar mula menyedari peranan kumpulan sosial. Menunjukkan minat untuk bekerja dan boleh mengawal pearasaan dalam kumpulan yang tidak dikawal oleh orang dewasa. Lukisan menjadi lebih realistik dalam menggambarkan pengalaman sebenar. c) Unsur Pergerakan Tubuh Badan, Ruang, Masa dan Daya 47

- objektif pergerakan kreatif ialah; Pergerakan yang bebas untuk menggerakkan anggota badan Mendapat pengalaman untuk meluahkan perasaan, masa, beban dan ruang serta idea Meningkatkan tahap kesediaan Mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan. d) komponen-komponen asas pergerakan. Imbangan badan Tenaga yang digunakan untuk bergerak. Bahagian bawah anggota badan mencerminkan kekuatan tenaga badan. Bahagian atas mencerminkan keringanan Masa - Pergerakan yang cepat sedikit menggunakan masa -Pergerakan lambat banyak menggunakan masa - Kederasan pergerakan tidak semestinya berterusan - Had laju atau kederasan pergerakan bolehlah dijadikan sebagai rentak, beat atau pulse. Ruang - Merupakan lingkungan pergerakan samada lingkungan umum) personal space)atau lingkungan kendiri (general space) - Aras: tinggi, sederhana dan rendah - Arah: depan, belakang, sisi, atas, bawah Aliran Pergerakan yang dilakukan itu samada bergerak secara bebas atau terkawal.

TOPIK 8 PENGHUBUNGKAITAN

48

Definisi - satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkaitan rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah. Kelebihan : (a) Mempunyai Semangat Saling Bergantung:mempunyai semangat saling bergantung ke arah mencapai prestasi yang cemerlang (b) Kemahiran Sosial yang Penting untuk Berkomunikasi: mempunyai kemahiran sosialisasi yang baik dengan tidak menira agama, bangsa, jantina dan budaya.. (c) Kesedaran akuntabiliti individu sedar tanggungjawabnya terhadap prestasi semua anggotanya. (d) Penilaian kumpulan dijalankan dari semasa kesemasa untuk memastikan kelancaran aktiviti. (e) Perkara-perkara kecil yang terpencil dan terasing tetapi penting dapat digabungkan dalam proses pembelajaran. (f) Dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan interaktif dalam sesuatu proses pembelajaran pelajar. (g) Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran. Tujuan : (a) Penghubungkaitan Merupakan Satu Jaringan yang Saling Berkait antara Satu Sama Lain dr segi kemahiran pd setiap mp (b) Memudahkan Pelajar untuk Mengingat pengurusan grafik (c) Melatih Minda Pelajar Supaya Sentiasa Kreatif dan Aktif (d) Pembelajaran Berkesan PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN a) Menghubungkait Pengetahuan dalam Berbagai Mata Pelajaran - untuk mencapai satu matlamat.. b) Menghubungkait Kemahiran dalam Berbagai Mata Pelajaran c) Hasil Pembelajaran - sesuatu pembelajaran itu akan menjadi 49

lebih efektif. PERANAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - guru perlulah merancang topik, objektif, isi, cara penyampaian dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar. - guru sebagai motivator - fasilitasi kemudahan yg membolehkan pelajar belajar dgn selesa. - penyampaian pengukuhan merangsang minda pelajar t/laku +ve a) Bahan pembelajaran yang menarik minat pelajar b) Mempelbagaikan pendekatan dan strategi pengajaran c) Penggunaan media Meta Kognisi - aktiviti mental yang digunakan untuk memantau, mengawal dan merancang untuk penyelesaian masalah, kefahaman, ingatan dan proses kognitif yang lain. Berfikir tentang berfikir Refleksi - proses seseorang yang berusaha untuk mengingat danmerenung kembali aktiviti pendidikan yang telah difikirkan atau dialaminya : 6 peringkat Kefahaman (cetusan asas ) , Tranformasi (merancang membuat tindakan seterusnya) , pelaksanaan (melaksana apa yg dirancang), penilaian (menilai tindakan) , refleksi (mengingat / merenung kembali) dan kefahaman baru (pengubahsuaian). Pembelajaran Bestari pembelajaran yang membolehkan seseorang pelajar menjadi cerdas dan pandai, berpendidikan, berilmu pengetahuan yang tinggi dan akan mempunyai budi pekerti yang baik. Pendekatan : 50

(i) Sekolah Bestari (ii) Penggunaan Komputer (iii) Peranan Guru- mahir menggunakan alat bantuan mengajar tekini (iv) Peranan Pentadbir lebih efisien Peranan guru : (a) Peka Terhadap Persekitaran Sekolah (b) Meningkatkan Pengetahuan Kerja/Tugas (c) Meningkatkan Hubungan Interpersonal (d) Membuat Refleksi Melalui Penyelidikan Tindakan (e) Merebut Peluang Pendidikan Terbuka 3 EKSPRESI Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. i) Bentuk Ekspresi : (a) Perasaan - hasil luahan daripada hati (b) Lisan - Arahan yang dikemukakan secara lisan perlulah difahami dengan sebaik mungkin agar dapat difahami dengan jelas dan tidak disalah ertikan (c) Reaksi - Apabila melihat sesuatu masalah pelajar akan dapat membuat tindakan yang tepat akibat daripada latihan dan pengalaman yang telah diterima (d) Emosi menggalakan pelajar untuk menyertai aktiviti-aktiviti permainan supaya ia boleh mencetuskan suasana keriangan, bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dlam menghadapi persaingan dan cabaran. (e) Bukan Lisan- Segala arahan-arahan yang bukan lisan dan gambaran-gambaran yang diperolehi akan 51

ditafsirkan dengan sebaik mungkin agar tidak disalah tafsirkan. (f) Idea- Semua idea-idea dan kebolehan menjana minda ( Kem berfikir ) perlulah digunakan didalam melaksanakan ekspresi pelajar. (g) Menggambar- Dengan mengadakan aktiviti menggambar membolehkan pelajar itu mengalihkan tumpuannya kepada kertas yang ada dihadapannya. Semasa aktiviti menggambar segala masalah yang ada akan dipindahkan dari dalam minda ke atas kertas. (h) Menghasilkan- Setiap apa yang dihasilkan baik berdasarkan aktiviti menggambar, kemahiran berfikir, arahan lisan dan bukan lisan serta perasaan adalah merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan sesuatu perkara. ii) Unsur Perasaan dalam Ekspresi - reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang. ibu bapa dan guruguru yang menjadi model, penguat kuasa dan penilai terhadap pembenatukan tingkah laku. iii) Penyampaian yang Berekspresif - guru mahu pun oleh sekolah perlulah bersifat berekspresif - Untuk itu gaya pembelajaran perlulah dirangsangkan pada setiap pelajar: Rangsangan persekitaran (cahaya, bunyi, suhu, susun atur bilik) Rangsangan emosi (motivasi, keazaman, tanggungjawab, struktur) Rangsangan sosiologi ( diri sendiri, pasangan, rakan sebaya, kelompok) Rangsangan fisiologi (kekuatan persepsi yang merangkumi auditori, visual, kanestetik, makanan/minuman, waktu belajar, pergerakan) Rangsangan psikologi (analitik atau global, pemproses otak kiri dan kanan, da impulsif atau reflektif) 52

iv) Aktiviti - melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan

TOPIK 9 PENDEKATAN BERTEMA


1 Pendekatan Bertema - merangkumi koleksi bahan, aktiviti dan teknik yang disusun sekitar konsep atau tema. - alat pengelolaan kepada guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. - membolehkan pelajar menghubungkan di antara pemahaman, sikap dan kemahiran termasuk juga bidang-bidang kurikulum Pemilihan dan Penentuan Tema - berasaskan konsep, berasaskan kemahiran, berasaskan kandungan dan kemahiran, berfokus kepada isu, berfokus kepada projek, berorientasikan kajian kes Pemilihan tema perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut (i) Boleh merentas semua matapelajaran (ii) Bersesuaian dan berkaitan dengan dengan pengalaman dan kehidupan pelajar (iii) Bersesuaian dengan situasi, masa atau peristiwa (iv) Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (v) Guru berminat terhadap tema yang dipilih (vi) Pemeringkatan tema dari yang mudah kepada yang lebih mencabar Kelebihan Pendekatan Bertema kepada Pelajar (i) untuk mewujudkan suasana yang menyeronokan dan kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (ii) untuk menyemai daya imaginasi melalui penerokaan,

53

(iii) dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai aktiviti berlandaskan pengetahuan dan pengalaman lalu, (iv) dapat menghadapi cabaran (v) dapat membuat pilihan yang sesuai dan relevan dalam kehidupan, (vi) untuk memperbaiki kemahiran interpersonal dan intrapersonal (vii) menyemai nilai empati ,harmoni dan pemahaman sesame insan yang pelbagai budaya (viii) untuk membangunkan pembelajaran menyeluruh yang menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (b) Kekuatan (i) pelajar berpeluang untuk meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal sama ada berbentuk pergerakan, imej visual, prop, bunyi dan muzik berasaslam tema yang diberi (ii) persembahan akan menjadi lebih menarik melalui pelbagai aktiviti dan kreativiti yang tinggi (iii) pelajar lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan (iv) berpeluang untuk menyemai dan mengaitkan idea-idea dan imaginasi baru (v) dapat menilai kefahaman konsep melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan (vi) dapat menghubungkait pengetahuan dan kemahiran (c) Isu/Cabaran (i) kecekapan guru di dalam pelbagai bidang mata pelajaran (ii) untuk membentuk jaringan ahli dalam kumpulan (iii) hasil pembelajaran berbagai dalam bidang mata pelajaran yang berbeza-beza (iv) sukar untuk menilai skop pemahaman yang luas (v) kesukaran untuk membuat penilaian kerana kebolehan yang berbeza Tema dengan Isi Kandungan Mata Pelajaran 54

- Pilih tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian anda dan cuba terokai. Cara menjalankan Pendekatan Bertema (i) Aktiviti K-W-L. K (know) --- Apa yang saya tahu tentang tajuk ini? W (want) --- Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini? L (learn) --- Apa yang saya belajar dari tajuk ini? (ii) Dapatan seorang pembentang untuk bercakap mengenai sesuatu tajuk seperti alam semula jadi, komunikasi, perakaunan, iklim, puisi dan lain-lain seperti sains, agama, moral, kemahiran hidup. (iii) Cara yang mudah untuk memulakan sesuatu unit ialah dengan membacakan sebuah cerita kepada kelas (iv) Tunjukkan gambar-gambar atau rakaman video untuk memulakan sesuatu unitjika tajuk-tajuk itu tentang bunyi-bunyian sebuah kolej tentang gambar-gambar boleh dipamerkan di atas papan bulletin bagi menunjukkan pelbagai contoh mengenai manusia dan mesin yang berupaya mengajar atau menyatakan mesej. (v) Mainkan sebuah rakaman atau kaset (vi) Dedahkan pelajar mempelajari puisi contohnya bahasa dan muzik (vii) Dedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian contohnya sains dan matematik (viii) Bawa bahan bantu mengajar contoh batu karang Tema dengan Kemahiran -Tema yang dipilih hendaklah merupakan tema yang dapat mempertingkatkan kemahiran diri pelajar JENIS TEMA 1. Tema-Persekitaran - Persekitaran fizikal yakni pelbagai bahan, ruang untuk bermain dan cukup masa mampu memberi kesan ke atas perkembangan kanak-kanak bermain. Persekitaran 55

sosial dipengaruhi oleh gaya penjagaan ibu bapa, interaksi dengan rakan sebaya serta sokongan 2. Persekitaran- Alam Semulajadi - peranan dan kefahaman tentang persekitaran alam semula jadi yang meliputi segala aspek yang berada dipersekitarannya, tempat dan habitat semua hidupan tingal dan berinteraksi antara satu sama lain dalam ekosistem yang seimbang 3. Tema dan Masyarakat - penekanan terhadap manusia, sosial dan budaya. 4. Tema Komunikasi - Komunikasi merujuk kepada perlakuan tindak balas seseorang atau lebih untuk menghantar dan menerima berita yang berlaku dalam konteks mempunyai kesan dan memberi sedikit peluang untuk maklum balas. Verbal ( dlm bentuk bahasa ) bukan verbal ( isyarat)

TOPIK 10 INTEGRASI
1. Berbagai Pengertian Integrasi Psikologi - bahawa individu itu adalah insan total dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Sosiologi - perhubungan antara personaliti dengan personaliti seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan antara pelajar dengan guru. Pedagogi - kaedahdan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar. 2. Berbagai Jenis Integrasi a) Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan

56

menyeluruh. Jenis-jenis Penggabungjalinan i. Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran ii. Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam sesuatu mata pelajaran iii. Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum (b) Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Ciri-ciri Penyerapan: (i) Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai-bagai pelajaran (ii) Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalamsatu mata pelajaran (iii) Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah fleksibel. (iv) Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan unsur sampingan. Walau bagaimanapun, unsur utama tetap diberi penekanan yang lebih (v) Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira. (c) Penerapan- satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni, nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan, ketuhanan dan sebagainya i) Pendekatan implisit penerapan secara x langsung eg. Guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dll 57

(ii) Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan , arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. (d) Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. (e) Pengayaan aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas. i) Berbentuk Pengukuhan ii) Berbentuk Perkembangan lebih kompleks iii) Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada (sains + PJK ) dan Membina kurikulum baru kesihatan + PJ = PJK Kelebihan Integrasi a) Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja. b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. Intergrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan (a) Aspek Psikologi - akan memberi kesan yang impak kepada minda dan tubuh pelajar. (b) Aspek Sosiologi i. Integrasi antara personaliti ii. Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat. (c) Aspek Pedagogi (i) Berkait dengan prosedur mengajar mengembang konsep dan pemahaman terhadap unit-unit. (ii) Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran: 58

INTEGRASI SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN DENGAN MATA PELAJARAN LAIN a) Matematik muzik, seni , pergerakan b) Sains - banyak didapati aktiviti Seni visual iaitu melukis.Muzik dgn lirik lagu c) Kajian Sosial Muzik : lagu patriotik , Seni : melukis PERANCANGAN DAN PENILAIAN a) Pengurusan (Tenaga Kepakaran, Jadual, Komunikasi antara Berbagai Pihak) b) Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran perlu teliti dan rapi ada 3 fasa : (i) Fasa sebelum pengajaran- penentuan kem.,teliti kebolehanpelajar., tentukan pendekatan, kaedah, strategi,teknik p&P, pemilihan sumber (ii) Fasa semasa pengajaran pelaksanaan pend. Strg, kaedah dan teknik., pengurusan kelas , penggunaan ABM , penilaian. (iii) Fasa selepas pengajaran penilaian pencapaian , penganalisisan maklum balas. Penilaian Pendekatan Integrasi (a) Penilaian Formatif Penilaian ini berlaku secara berterusan semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berjalan. (b) Penilaian Sumatif Setelah satu tempuh pembelajaran tertentu, contohnya setelah satu semester, satu penggal, setengah tahun atau satu tahun penilaian akan dilakukan. Penilaian ini akan mengukur pencapaian terhadap objektif yang lebih luas meliputi keseluruhan tajuk yang diajar dalam satu jangka waktu tertentu yang lebih panjang. Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran 59

kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan Pelajaran Harian Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurangkurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif tercapai. Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada Sesuatu perkara yang diintergrasikan kedalam mata pelajaran yang sedia ada. Membina kurikulum baru Mata pelajaran yang baru akan diwujudkan dengan didalamnya mengandungi unsur-unsur yang hendak diintegrasikan.

60

Anda mungkin juga menyukai