Anda di halaman 1dari 168
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MODUL PE NGAJARAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI TAHUN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

REKA BENTUK

&

TEKNOLOGI

TAHUN 4

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 KANDUNGAN Muka surat RUKUN NEGARA vii FALSAFAH PENDIDIKAN

KANDUNGAN

Muka surat

RUKUN NEGARA

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MODUL PENGAJARAN TEKNIKAL

viii

1. Organisasi dan Keselamatan Bengkel

1.0

3

1.1

Mengenal Pasti Struktur Organisasi Bengkel.

1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.

1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi

bengkel.

1.2

Mengenal Pasti Peraturan Dan Keselamatan Bengkel.

1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan

dan bahan berpandukan carta.

1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di

dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

2. Asas Teknologi

2.0

 

2.1

Memasang Dan Membuka Kit Model Berfungsi.

13

2.1.1 Membaca dan memahami manual.

2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang

digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti

pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung

tirus dan sepana hujung terbuka.

2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti

motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.

2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.

2.1.5 Menguji kefungsian kit model.

2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.

3. Reka Bentuk

3.0

 

3.1

Mereka Bentuk Projek Eksperimental.

23

3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.

3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.

3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan

masalah.

iii

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental. 3.1.5

3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.

3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek

eksperimental.

3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.

3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan.

3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek

eksperimental sebagai dokumentasi projek.

4. 4.0

Penghasilan Projek

4.1 Menghasilkan Projek Berasaskan Bahan Bukan Logam Dengan Litar Elektrik.

43

4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.

4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti

kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan

mounting board.

4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan

untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli,

sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting,

gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah

alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi

dan pelucut wayar.

4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku,

skru, glu, bol dan nat.

4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan.

4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang

digunakan untuk membuat projek.

4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan

pencantum.

4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat

sembur atau pelekat.

4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu

mentol, bateri dan suis.

4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.

4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan

manual.

4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek.

4.1.14 Menguji kefungsian projek.

4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

iv

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 MODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA 5. 6.0 Sains

MODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA

5. 6.0

Sains Rumah Tangga

6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan.

91

6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg

pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat.

6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik,

pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit,

kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti dan

jarum jahit tangan.

6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.

6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,

jelujur kasar dan jelujur halus.

6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual.

6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih.

6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan

tanda pola.

6.1.8 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan.

6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda

dan riben.

6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.

6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan

yang dipilih.

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNIKAL

153

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA

155

v

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-
cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-
tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

viii

MODUL PENGAJARAN

TEKNIKAL

0 0

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL MASA 60

TAJUK

1.0

ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

MASA

60 minit

STANDARD

1.1

Mengenal pasti struktur organisasi bengkel

KANDUNGAN

1.2

Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel

STANDARD

1.1.1

Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.

PEMBELAJARAN

1.1.2

Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.

1.2.1

Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan carta.

1.2.2

Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

PEMBELAJARAN

1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.

2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.

3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.

RINGKASAN

Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel.

KEMAHIRAN

1. Boleh berperanan dalam organisasi.

2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan(EK5) Prinsip tanggungjawab sosial

2. Nilai murni berdisiplin dan mematuhi peraturan

BAHAN BANTU

1. Carta keselamatan

MENGAJAR

2. Kotak pertolongan cemas

3. Alat pemadam api

4. Apron

5. Panel alatan.

3

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi

Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi.

 

-

Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.

Langkah 1

1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)

2. Murid memilih fomen dan penolong fomen.

3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setelah itu, setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua. ( HOTS mengabungkan idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )

Langkah 2

1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)

2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan. (Rujuk 2.2 dan 2.3)

3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.

4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. (Rujuk 2.6)

Penutup Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru mengedarkan satu lampiran struktur organisasi bengkel yang kosong kepada setiap murid untuk dilengkapkan.

2. Murid menyenaraikan jenis-jenis tugasan di dalam bengkel.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.

REFLEKSI

 

4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Pengenalan

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

1. Pengenalan

1. Bengkel RBT adalah tempat melakukan aktiviti kemahiran yang pelbagai.

2. Aktiviti pembelajaran dan amalan kerja praktis memerlukan organisasi dan peraturan keselamatan yang menyeluruh.

3. Organisasi bengkel merupakan satu sistem kerja yang teratur dan selamat yang perlu dilaksanakan oleh murid apabila berada di dalam bengkel.

4. Secara khusus, organisasi bengkel merangkumi aspek-aspek penting seperti yang berikut:

Struktur organisasi bengkel Alat bantuan kecemasan Keselamatan am di tempat kerja ORGANISASI BENGKEL Penyenggaraan
Struktur organisasi
bengkel
Alat bantuan
kecemasan
Keselamatan am di
tempat kerja
ORGANISASI
BENGKEL
Penyenggaraan
bengkel
Keselamatan diri dan
rakan
Keselamatan alatan
dan bahan
2. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan

2.1 Struktur organisasi bengkel

1. Organisasi bengkel merupakan suatu sistem pengurusan bengkel supaya lebih sistematik.

2. Murid perlu melaksanakan setiap tugasan yang diberikan ketika berada di dalam bengkel.

3. Tujuan organisasi bengkel ialah:

a) Memastikan keselamatan alatan dan bahan

b) Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawab

c) Memastikan keselamatan murid

d) Memastikan bengkel sentiasa bersih

5

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 4. Berikut adalah contoh struktur organisasi bengkel. GURU

4. Berikut adalah contoh struktur organisasi bengkel.

GURU FOMEN PENOLONG FOMEN KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C KUMPULAN D KETUA KETUA KETUA
GURU
FOMEN
PENOLONG FOMEN
KUMPULAN A
KUMPULAN B
KUMPULAN C
KUMPULAN D
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA
KUMPULAN
KUMPULAN
KUMPULAN
KUMPULAN
AHLI
AHLI
AHLI
AHLI
KUMPULAN:
KUMPULAN:
KUMPULAN:
KUMPULAN:

5. Berikut adalah contoh jadual tugasan murid.

 

TUGASAN

 

MINGGU

 

1

2

3

4

(a)

Menyapu lantai

A

B

C

D

(b)

Menyimpan alatan dan bahan

D

C

B

A

(c)

Menyusun kerusi dan membersihkan meja kerja

C

D

A

B

(d)

Menutup tingkap dan suis

B

A

D

C

2.2 Keselamatan am di tempat kerja.

1. Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel.

2. Jangan bawa beg masuk ke dalam bengkel.

3. Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja.

4. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat.

5. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera.

6. Bersihkan meja kerja dan kawasan bengkel setelah selesai menjalankan aktiviti.

7. Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel.

8. Pastikan alatan, bahan dan perkakasan sentiasa diselenggara dan disimpan selepas digunakan.

6

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2.3 Keselamatan diri dan rakan 1. Dilarang memakai

2.3 Keselamatan diri dan rakan

1. Dilarang memakai barang perhiasan semasa berada di dalam bengkel.

2. Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut.

3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau tudung dimasukkan ke dalam apron.

4. Fahami langkah kerja sebelum memulakannya. Tanya guru sekiranya terdapat sebarang keraguan.

5. Jangan bermain atau bergurau di dalam bengkel.

6. Cuci tangan selepas melakukan aktiviti.

Contoh pakaian yang sesuai di dalam bengkel.

aktiviti. Contoh pakaian yang sesuai di dalam bengkel. 2.4 Penyenggaraan Bengkel RBT. 1. Bengkel RBT perlu

2.4 Penyenggaraan Bengkel RBT.

1. Bengkel RBT perlu disenggara supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan teratur sepanjang masa.

2. Kerja-kerja menyenggara bengkel dapat dilaksanakan dengan lancar deng an mengadakan satu jadual tugasan murid.

3. Bengkel yang disenggara dengan baik dapat mengelakkan berlakunya kemalangan ketika berada di bengkel di samping mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat.

7

ketika berada di bengkel di samping mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat. 7 Contoh bengkel yang

Contoh bengkel yang kondusif

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2.5 Keselamatan Alatan dan Bahan 1. Bahan-bahan dan

2.5 Keselamatan Alatan dan Bahan

1. Bahan-bahan dan alatan haruslah digunakan dengan berhemah dan cermat.

2. Semua alatan hendaklah disusun pada rak atau panel alatan dengan teratur.

3. Alatan yang telah digunakan perlu dibersihkan dan disimpan di tempat asalnya.

4. Bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dan selamat.

5. Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada guru.

6. Pastikan alat-alat yang tajam, berat dan boleh mencedera kan hendaklah digantung dengan kemas dan selamat.

mencedera kan hendaklah digantung dengan kemas dan selamat. Panel alatan tangan Tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya

Panel alatan tangan

digantung dengan kemas dan selamat. Panel alatan tangan Tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya 2.6 Alatan bantuan

Tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya

2.6 Alatan bantuan kecemasan.

bahan-bahan berbahaya 2.6 Alatan bantuan kecemasan. Peti Pertolongan Cemas 1. Peti pertolongan cemas digunakan

Peti Pertolongan Cemas

1. Peti pertolongan cemas digunakan untuk merawat luka atau kecederaan ringan.

2. Peti pertolongan cemas perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan senang untuk digunakan.

3. Peti pertolongan cemas perlu mempunyai ubat-

ubatan,

bahan raw atan

luka dan k ecederaan

seperti:

i)

Ubat luka

ii)

Iodin

iii)

Kain pembalut luka

iv)

Kapas

v)

Kain anduh

vi)

Gunting

vii)

Plaster

4. Murid perlu mendapat nasihat dan panduan guru sebelum menggunakan ubat-ubatan dan bah an rawatan.

8

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Alat Pemadam Api 1. Alat pemadam api di
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Alat Pemadam Api 1. Alat pemadam api di

Alat Pemadam Api

1. Alat pemadam api di gunakan untuk memadam api sekiranya berlaku kebakaran kecil.

2. Aspek-aspek asas yang berikut perlu diketahui oleh murid berkenaan dengan alat pemadam api:

i) Alat pemadam api pe rlu diletakkan di tempat yang mudah diambil apabila diperlukan.

ii) Dapatkan bantuan guru untuk menunjukkan cara menggunakan alat pemadam api.

iii) Periksa alat pemadam api dari semasa ke semasa supaya alat itu berada dal am keadaan yang baik.

9

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Nama : Tahun : Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran

Nama :

Tahun :

Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Lengkapkan struktur organisasi bengkel di bawah:

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C KUMPULAN D KETUA KETUA KETUA KETUA KUMPULAN KUMPULAN KUMPULAN
KUMPULAN A
KUMPULAN B
KUMPULAN C
KUMPULAN D
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA
KUMPULAN
KUMPULAN
KUMPULAN
KUMPULAN
………………
………………
………………
………………
AHLI
AHLI
AHLI
AHLI
KUMPULAN:
KUMPULAN:
KUMPULAN:
KUMPULAN:
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

10

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Nama : Tahun : Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran

Nama :

Tahun :

Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.

1. Murid bermain dan bergurau di dalam bengkel.

(

)

2. Murid membawa beg masuk ke dalam bengkel.

(

)

3. Murid menyusun semula kerusi dan membersihkan meja kerja.

(

)

4. Murid membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan.

(

)

5. Murid tidak melaporkan kemalangan kepada guru.

(

)

6. Memakai kasut semasa berada di dalam bengkel.

(

)

7. Bermain atau bergurau semasa membuat aktiviti di bengkel.

(

)

8. Basuh tangan selepas melakukan aktiviti.

(

)

9. Tutup semua suis elektrik sebelum masuk ke bengkel.

(

)

10. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru bertugas.

(

)

11

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI MASA 60 minit STANDARD

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MASA

60 minit

STANDARD

2.1

Memasang dan membuka kit model berfungsi

KANDUNGAN

 

STANDARD

2.1.1

Membaca dan memahami manual.

PEMBELAJARAN

2.1.2

Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.

2.1.3

Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

PEMBELAJARAN

1. Membaca manual dengan betul.

2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.

3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model.

RINGKASAN

Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan serta komponen kit model.

KEMAHIRAN

1. Membaca manual.

2. Menggunakan alatan dengan betul

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK4) pengetahuan teknologi

2. Kreativiti menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasti ciri-ciri yang betul

 

3. Nilai murni bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh

BAHAN BANTU

1. Kit model

MENGAJAR

2. Manual

3. Carta

4. Alatan tangan.

13

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru mempamerkan

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid.

Langkah 1

1. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.

2. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan bimbingan guru. ( HOTS mentafsir )

Langkah 2

1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan alatan tangan dengan bimbingan guru.

2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri dengan bimbingan guru.

Penutup Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu ‘ Papaku pulang dari kota’.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

 

14

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLOGI MASA 60 minit STANDARD

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MASA

60 minit

STANDARD

2.1

Memasang dan membuka kit model berfungsi

KANDUNGAN

 

STANDARD

2.1.4

Memasang komponen kit model berpandukan manual.

PEMBELAJARAN

2.1.5

Menguji kefungsian kit model.

2.1.6

Membuka dan menyimpan komponen kit model.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

PEMBELAJARAN

1. Memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.

2. Menguji kefungsian kit model.

3. Menyatakan cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model.

RINGKASAN

Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model.

KEMAHIRAN

1. Membaca manual.

2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.

3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK5) mengamalkan nilai moral dan beretika.

2. Kreativiti boleh mengendalikan komponen dengan selamat.

3. Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan bertanggungjawab

BAHAN BANTU

1. Kit model

MENGAJAR

2. Manual

3. Alatan tangan.

15

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 AKTIVITI PENGAJARAN DAN P EMBELAJARAN Set Induksi 1.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi

1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.

 

2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu / kumpulan.

Langkah

1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan manual secara individu / berkumpulan.

2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak berfungsi. ( HOTS menggabung idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )

Penutup Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru menilai kit model yang telah siap dipasang.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

 

16

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Alatan

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

1. Alatan tangan

ALATAN TANGAN

ALATAN TANGAN NAMA Pemutar skru philip Pemutar skru rata Kunci Allen Playar muncung tirus Sepana hujung
ALATAN TANGAN NAMA Pemutar skru philip Pemutar skru rata Kunci Allen Playar muncung tirus Sepana hujung
ALATAN TANGAN NAMA Pemutar skru philip Pemutar skru rata Kunci Allen Playar muncung tirus Sepana hujung
ALATAN TANGAN NAMA Pemutar skru philip Pemutar skru rata Kunci Allen Playar muncung tirus Sepana hujung
ALATAN TANGAN NAMA Pemutar skru philip Pemutar skru rata Kunci Allen Playar muncung tirus Sepana hujung

NAMA

Pemutar skru philip

Pemutar skru rata

Kunci Allen

Playar muncung tirus

Sepana hujung terbuka

KEGUNAAN

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala philip.

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala belah.

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala Allen.

Untuk memegang komponen yang kecil.

Untuk mengetat dan melonggarkan bol dan nat.

17

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2. Komponen kit model GAMBAR KOMPONEN NAMA KOMPONEN

2. Komponen kit model

GAMBAR KOMPONEN

NAMA KOMPONEN

FUNGSI

Motor Untuk menggerakan gear pada kit model.

Motor

Untuk menggerakan gear pada kit model.

Gear Untuk menukar kelajuan atau arah pergerakan.

Gear

Untuk menukar kelajuan atau arah pergerakan.

Gandar Untuk menyambung dan menggerakan roda.

Gandar

Untuk menyambung dan menggerakan roda.

Roda Untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan kit model.

Roda

Untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan kit model.

Kerangka Sebagai tapak untuk memasang motor, gear, pemegang bateri dan suis pada kit model.

Kerangka

Sebagai tapak untuk memasang motor, gear, pemegang bateri dan suis pada kit model.

Suis Untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.

Suis

Untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.

Pemegang bateri Sebagai tapak untuk meletakan bateri pada kerangka kit model.

Pemegang bateri

Sebagai tapak untuk meletakan bateri pada kerangka kit model.

18

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 3. Pemasangan kit model. Sebelum aktiviti pemasangan kit

3. Pemasangan kit model.

Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalankan, murid mestilah merujuk dan memahami terlebih dahulu manual pemasangan yang dibekalkan bagi setiap kit model.

Contoh pemasangan kit model.

bagi setiap kit model. Contoh pemasangan kit model. 1. Pasangkan set gear pada gandar 3. Pasangkan

1. Pasangkan set gear pada gandar

pemasangan kit model. 1. Pasangkan set gear pada gandar 3. Pasangkan motor pada tempat yang betul.

3. Pasangkan motor pada tempat yang betul.

gear pada gandar 3. Pasangkan motor pada tempat yang betul. 5. Pasangkan badan kereta pada kerangka.

5. Pasangkan badan kereta pada kerangka.

yang betul. 5. Pasangkan badan kereta pada kerangka. 2. Pasangkan set roda pada gandar 4. Pasangkan

2.

Pasangkan set roda pada gandar

kereta pada kerangka. 2. Pasangkan set roda pada gandar 4. Pasangkan bateri pada pemegang bateri. 6.

4. Pasangkan bateri pada pemegang bateri.

roda pada gandar 4. Pasangkan bateri pada pemegang bateri. 6. Kit model kereta yang telah siap

6. Kit model kereta yang telah siap dan sedia untuk diuji.

19

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 4. Pengujian kit model. Pengujian kit model dilakukan

4. Pengujian kit model.

Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal. Sekiranya kit model tidak berfungsi atau berfungsi secara tidak normal, pembaikan haruslah dilakukan. Setelah pembaikan dibuat, pengujian dilaksanakan semula.

5. Membuka dan menyimpan kit model.

Kit model yang telah siap dipasang dan diuji akan dibuka semula. Guru perlu membimbing murid untuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan tidak rosak. Semua komponen disimpan semula ke dalam kotak atau bekas penyimpanan yang disediakan.

Cadangan Aktiviti

20

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Nama : Tahun : Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran

Nama :

Tahun :

Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Namakan alatan tangan berikut dan fungsinya di dalam ruangan yang disediakan.

ALATAN TANGAN

NAMA

KEGUNAAN

Namakan alatan tangan berikut dan fungsi nya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN
Namakan alatan tangan berikut dan fungsi nya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN
Namakan alatan tangan berikut dan fungsi nya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN
Namakan alatan tangan berikut dan fungsi nya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN
Namakan alatan tangan berikut dan fungsi nya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN

21

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Nama : Tahun : Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran

Nama :

Tahun :

Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Nyatakan fungsi komponen yang diberikan.

KOMPONEN

FUNGSI

: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22
: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22
: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22
: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22
: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22
: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22
: Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI 22

22

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 3.0 REKA BENTUK MASA 60 M init

TAJUK

3.0

REKA BENTUK

MASA

60 Minit

 

STANDARD

3.1

Mereka bentuk projek eksperimental

KANDUNGAN

 

STANDARD

3.1.1

Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.

PEMBELAJARAN

3.1.2

Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.

3.1.3

Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah.

3.1.4

Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

PEMBELAJARAN

1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.

2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.

3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.

4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.

RINGKASAN

Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih lakaran projek eksperimental.

KEMAHIRAN

1. Mengumpulkan maklumat.

 

2. Membuat lakaran.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK2) mengumpul maklumat.

Boleh menyenarai dan

2. Kreativiti dan inovasi

Boleh memberi banyak idea.

3. Nilai murni Daya usaha

BAHAN BANTU

1. Ketulan ais

 

MENGAJAR

2. Gambar produk sedia ada

23

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi Guru

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi

Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.

 

Langkah 1

Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang akan berlaku kepada ais pada suhu bilik. Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan maklumat penyelesaian masalah. (HOTS menilai)

Langkah 2

Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea dengan menghasilkan beberapa lakaran. Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai projek eksperimental. (HOTS merekacipta)

Penutup

Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Semua murid dapat membuat beberapa lakaran berdasarkan masalah yang diberikan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

 

24

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : Mereka Bentuk

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

Mereka Bentuk Projek Eksperimental

Setiap rekaan mempunyai reka be ntuk tertentu. Untuk menghasilkan reka bentuk tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti antaranya:

1. Menyatakan masalah

2. Mengumpul maklumat

3. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran

4. Memilih lakaran terbaik

5. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan

6. Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental

7. Membuat persembahan projek eksperimental

8. Mendokumentasi projek eksperimental

Projek eksperimental ialah projek yang bersifat percubaan terhadap reka bentuk projek sebenar.

1. Menyatakan masalah

Situasi di bawah menunjukkan satu contoh masalah. Murid diminta merujuk grafik di bawah dan berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti masalah daripada situasi tersebut.

dalam kumpulan untuk mengenal pasti masalah da ripada situasi tersebut. Rajah menunjukkan situasi masalah yang dihadapi
dalam kumpulan untuk mengenal pasti masalah da ripada situasi tersebut. Rajah menunjukkan situasi masalah yang dihadapi

Rajah menunjukkan situasi masalah yang dihadapi

25

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 2. Mengumpul Maklumat Murid hendaklah memilih cara terbaik

2. Mengumpul Maklumat

Murid hendaklah memilih cara terbaik bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penyelesaian terbaik terhadap masalah pencairan ais dan mengekalkan bentuk ais. Berikut adalah kaedah mengumpulkan maklumat.

dan mengekalkan bentuk ais. Berikut adalah kaedah mengumpulkan maklumat. Rajah menunjukkan kaedah mengumpul maklumat 26

Rajah menunjukkan kaedah mengumpul maklumat

26

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 A. Sifat Fizikal Ais Ais (pepejal) boleh berubah

A. Sifat Fizikal Ais

Ais (pepejal) boleh berubah menjadi air (cecair) dan seterusnya menjadi wap air (gas).

Rajah menunjukan perubahan air dalam tiga keadaan
Rajah menunjukan perubahan air dalam tiga keadaan

Seketul ais yang diletakkan ke dalam gelas atau bekas dan dibiarkan pada suhu bilik akan menjadi cair perlahan-lahan. Ini ialah kerana ais tersebut telah menyerap tenaga haba dari sekeliling dan berubah menjadi air. Ais dikatakan telah melebur dan proses perubahan ini dipanggil peleburan. Suhu di mana ais melebur dipanggil takat lebur. Takat lebur ais ialah 0 .

melebur dipanggil takat lebur . Takat lebur ais ialah 0 . Serap Tenaga Haba Bebas Tenaga

Serap Tenaga

Haba

takat lebur . Takat lebur ais ialah 0 . Serap Tenaga Haba Bebas Tenaga Haba Ais
takat lebur . Takat lebur ais ialah 0 . Serap Tenaga Haba Bebas Tenaga Haba Ais

Bebas

Tenaga Haba

lebur ais ialah 0 . Serap Tenaga Haba Bebas Tenaga Haba Ais (pepejal) 27 Ais (cecair)
Ais (pepejal) 27 Ais (cecair) Rajah menunjukan perubahan fizikal seketul ais

Ais (pepejal)

27

Ais (cecair)

Ais (pepejal) 27 Ais (cecair) Rajah menunjukan perubahan fizikal seketul ais

Rajah menunjukan perubahan fizikal seketul ais

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 B. Penebat haba Bagi mengekalkan fizikal ais, proses

B. Penebat haba

Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba. Pengekalan fizikal dan sifat ais dapat dikekalkan apabila penyerapan haba dari udara dihalang secara konduksi.

Contoh bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba adalah :

Polisterina Serbuk kayu Sekam padi Fabrik Seramik Tanah Garam (menurunkan suhu)

Langkah Kerja/ Amali :

Langkah 1:

 

a) Murid membuat e ksperimen untuk memerhatikan perubahan si fat ais apabila

didedahkan pada suhu bilik.

b) Murid membincangkan bagaimana ais boleh berubah menjadi cecair.

c) Murid mengenal pasti masalah projek eksperimental bagaimana untuk

mengekalkan fizikal dan sifat ais dalam tempoh yang paling maksima.

Langkah 2:

 

a) Murid menyatakan kaedah atau produk sedia ada bagi mengekalkan fizikal ais.

b) Murid memberi contoh bahan-bahan yang boleh berfungsi sebagai penebat

haba.

c) Murid membincangkan bagaimana penebat haba berfungsi.

Langkah 3:

a) Murid membuat bebe rapa lakaran penjanaan idea untuk melambatkan proses

peleburan ais.

b) Murid melakar dengan pemantauan guru.

c) Murid membincangkan lakaran yang telah dihasilkan.

d) Murid memilih lakaran untuk dihasilkan sebagai projek eksperimental.

28

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Ujian Kendiri/Penilaian : NAMA MURID : LEMBARAN KERJA

Ujian Kendiri/Penilaian :

NAMA MURID :

LEMBARAN KERJA

Arahan:

a) Jawab semua soalan

Rajah 1

MURID : LEMBARAN KERJA Arahan: a) Jawab semua soalan Rajah 1 TAHUN : 1. Rajah 1

TAHUN :

1.

Rajah 1 menunjukkan ketulan ais. Apakah yang akan terjadi pada ketulan ais tersebut apabila terdedah pada suhu bilik. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

 

Pencairan

     

Pemanasan

   

Pengekalan

   

2.

Bagi

mengekalkan

fizikal

ais,

proses

yang

digunakan

adalah

penebatan

haba.

Tandakan ( ) bagi bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba.

Polisterina

Besi

Serbuk kayu

Sekam padi

29

Arahan:

Lakaran idea pilihan

a)
b)

Lakarkan tiga idea penyelesaian berkaitan penyataan masalah pada ruang yang disediakan.

Pilih satu lakaran pilihan bagi projek eksperimental pada ruang yang disediakan.

Idea 1

30

Idea 2

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Idea 3

eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi
eksperimental pada ruang yang disediakan. Idea 1 30 Idea 2 Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 3.0 REKA BENTUK MASA 60 Minit STANDARD

TAJUK

3.0

REKA BENTUK

MASA

60 Minit

STANDARD

3.1

Mereka bentuk projek eksperimental

KANDUNGAN

 

STANDARD

3.1.5

Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental.

PEMBELAJARAN

3.1.6

Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

PEMBELAJARAN

1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan.

2. Membina projek eksperimental dengan menggunakan alatan dan bahan yang telah disenaraikan.

3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yang telah dihasilkan.

4. Membuat penambahbaikan projek.

RINGKASAN

Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkan alatan dan bahan yang digunakan.

KEMAHIRAN

1.

Membina projek eksperimental daripada bahan dan peralatan yang telah disenaraikan.

2.

Menganalisis projek eksperimental daripada pengujian projek.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK4) membina projek eksperimental

2. Kreativiti dan inovasi

 

3. Nilai murni Berhati-hati

BAHAN BANTU

Bahan sebenar peralatan dan bahan yang telah disenaraikan.

MENGAJAR

31

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4   Set Induksi AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru
 

Set Induksi

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru bertanyakan kepada murid alatan tangan yang pernah mereka lihat di rumah. Setelah itu, guru membuat imbasan semula mengenai lakaran pilihan yang telah dipilih murid pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu.

Langkah 1

Murid menyenaraikan peralatan dan bahan yang sesuai dengan lakaran yang telah dipilih untuk menghasilkan projek eksperimental.

Murid menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakan dengan bimbingan guru.

Langkah 2

Murid membina dan menguji projek eksperimental dengan bantuan dan pemantauan guru.

Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan dan melakukan penambahbaikan jika perlu. (HOTS membina dan menguji)

Penutup

Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Semua murid dapat menggunakan peralatan dan bahan untuk menghasilkan projek eksperimental dengan cara yang betul.

2. Murid dapat menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan pada projek eksperimental ini.

REFLEKSI

 

32

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : Langkah 1

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

Langkah 1

a) Guru menerangkan semula lakaran projek eksperimental yang dipilih.

b) Guru menyoal murid berkaitan alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk menjalankan projek.

c) Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang akan digunakan.

AlatanTangan

Gambar

Nama

Kegunaan

yang akan digunakan. AlatanTangan Gambar Nama Kegunaan Pisau pelbagai guna Untuk memotong polisterina Gunting

Pisau pelbagai guna

Untuk memotong polisterina

Kegunaan Pisau pelbagai guna Untuk memotong polisterina Gunting Untuk memotong pita pelekat Pembaris Untuk kerja

Gunting

Untuk memotong pita pelekat

Pisau pelbagai guna Untuk memotong polisterina Gunting Untuk memotong pita pelekat Pembaris Untuk kerja mengukur 33

Pembaris

Untuk kerja mengukur

33

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Bahan Gambar Nama Bahan Kelebihan Polisterina i. Ringan

Bahan

Gambar

Nama Bahan

Kelebihan

Polisterina i. Ringan dan mudah dipotong.

Polisterina

i. Ringan dan mudah dipotong.

ii. Merupakan bahan penebat haba.

Pita pelekat i. Mudah untuk mencantumkan dua bahagian polisterin .

Pita pelekat

i. Mudah untuk mencantumkan dua bahagian polisterin.

ii. Mudah digunakan.

Langkah 2

a) Guru menerangkan beberapa faktor keselamatan semasa menggunakan alatan.

b) Guru menunjuk cara penggunaan alatan tangan secara berkumpulan.

34

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Projek :Membina bekas menyimpan ais 1. Kenal pasti

Projek :Membina bekas menyimpan ais

1. Kenal pasti lakaran penyelesaian yang dipilih.

ais 1. Kenal pasti lakaran penyelesaian yang dipilih. 2. Terjemahkan lakaran penyelesaian yang dipilih kepada

2. Terjemahkan lakaran penyelesaian yang dipilih kepada bentuk 3D.

penyelesaian yang dipilih. 2. Terjemahkan lakaran penyelesaian yang dipilih kepada bentuk 3D. Struktur / Rangka 35

Struktur / Rangka

35

Bentuk

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan. Pisau

3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan.

dan Teknologi Tahun 4 3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan. Pisau Gunting Pembaris Polisterina Pita

Pisau

dan Teknologi Tahun 4 3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan. Pisau Gunting Pembaris Polisterina Pita

Gunting

dan Teknologi Tahun 4 3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan. Pisau Gunting Pembaris Polisterina Pita

Pembaris

dan Teknologi Tahun 4 3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan. Pisau Gunting Pembaris Polisterina Pita

Polisterina

dan Teknologi Tahun 4 3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan. Pisau Gunting Pembaris Polisterina Pita

Pita pelekat

36

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 4. Bina projek eksperimental berdasarkan lakaran. Gambar Aktiviti

4. Bina projek eksperimental berdasarkan lakaran.

Gambar

Aktiviti

Kerja m engukur dan menanda polisterina

Kerja mengukur dan menanda polisterina

Kerja m emotong polisterina

Kerja memotong polisterina

Kerja memotong pita pelekat

Kerja memotong pita pelekat

Kerja m encantum bahagian polisterina

Kerja mencantum bahagian polisterina

37

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 5. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan. Contoh

5. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.

5. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan. Contoh projek yang telah siap Laporan Ujian Projek

Contoh projek yang telah siap

Laporan Ujian Projek Eksperimental

Bil

Perkara

Keputusan

Ya

Tidak

1

Kecairan ais dalam masa 5 minit

2

Kecairan ais dalam masa 10 minit

Berjaya

Tidak

Keputusan Ujian

Cadangan Penambahbaikan

38

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 3.0 REKA BENTUK MASA 60 M init

TAJUK

3.0

REKA BENTUK

MASA

60 Minit

STANDARD

3.1

Mereka bentuk projek eksperimental

KANDUNGAN

 

STANDARD

3.1.7

Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan.

PEMBELAJARAN

3.1.8

Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

PEMBELAJARAN

1. Membuat persembahan projek secara lisan.

2. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

RINGKASAN

Murid dapat mendokumentasi dan mempersembahkan projek eksperimental yang telah dibuat.

KEMAHIRAN

1. Berkomunikasi secara berkesan.

2. Mendokumentasikan projek.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK1) berkomunikasi dengan baik.

2. Kreativiti dan inovasi.

 

3. Nilai murni mengamalkan keselamatan

4. TMK menggunakan perisian persembahan

BAHAN BANTU

1. Bahan sebenar ais

MENGAJAR

2. Projek eksperimental yang dibina

39

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PE MBELAJARAN Set Induksi Guru

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi

Guru membuat imbasan semula mengenai projek eksperimental yang telah dipilih dan dibina oleh murid pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu.

 

Langkah 1

Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahan dokumentasi yang telah dibuat untuk sesi persembahan projek.

Langkah 2

Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secara lisan.

Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawab dengan rakan mereka yang membuat persembahan. (HOTS menilai idea)

Langkah 3

Murid mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental yang telah dibuat sebagai dokumentasi projek.

Penutup

Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penilaian adalah berdasarkan hasil projek yang dibina, sesi persembahan projek dan bahan dokumentasi yang dikumpulkan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan baik.

REFLEKSI

 

40

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Membuat

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

1. Membuat persembahan projek eksperimental

a. Murid boleh meminta bantuan rakan dalam menyediakan bahan untuk membuat persembahan projek.

b. Setiap murid perlu membuat persembahan projek secara lisan dengan bantuan seperti

gambar, lakaran atau persembahan multimedia di depan murid-murid lain.

atau persembahan mult imedia di depan murid-murid lain. Murid se dang membuat persembahan projek eksperimental .

Murid sedang membuat persembahan projek eksperimental

. 2.

Semua maklumat seperti penerangan ringkas projek, senarai alat tangan yang digunakan, senarai bahan yang digunakan dan lakaran perlu dimasukkan ke dalam fail untuk dijadikan eviden.

3 Cadangan penilaian seperti contoh di bawah ini.

Bil

Kriteria Reka bentuk Berfungsi Mudah digunakan Persembahan Dokumentasi Jumlah

Peratus

Markah

1

30

2

20

3

20

4

20

5

10

100

41

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK MASA   60 minit

TAJUK

4.0

PENGHASILAN PROJEK

MASA

 

60 minit

STANDARD

4.1

Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

KANDUNGAN

STANDARD

4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.

PEMBELAJARAN

4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board.

4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

PEMBELAJARAN

1.

Membaca manual dengan betul.

2.

Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yang diberi.

3.

Menentukan kos bahan dan komponen.

4.

RINGKASAN

Murid dapat memahami manual, menentukan bahan dan kos.

KEMAHIRAN

1. Boleh membaca manual.

2. Mengenal pasti bahan yang akan digunakan.

3. Membuat anggaran kos berdasarkan maklumat guru.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK1 - Boleh mencipta sesuatu EK3 Membuat anggaran kos

2. Kreativiti dan Inovatif menjana idea

3. Nilai murni boleh berkomunikasi dengan baik

BAHAN BANTU

1. Alatan tangan

MENGAJAR

2. Bahan berkaitan

3. Gambarajah projek

43

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set induksi Guru bersoal

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kemudahan pencahayaan di rumah. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek yang akan dibuat iaitu lampu tidur.

Langkah 1

- Murid dikehendaki membaca manual dengan bimbingan guru. (Rujuk lampiran 1)

- Murid mengenalpasti bahan utama projek.

Langkah 2

-

Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam:

kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board. (Lampiran 2)

Langkah 3

- Guru memberikan maklumat kos bahan mengikut harga semasa.

- Guru menerangkan kaedah mengira kos .(Rujuk lampiran 3)

- Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul. (HOTS menganggarkan kos)

Penutup

-

Murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini dengan bimbingan guru.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mempelajari bahan bukan logam dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

REFLEKSI

 

44

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Manual Lampu Kecemasan Mentol dan soket Lubangkan Lampiran

Manual Lampu Kecemasan

Mentol dan soket
Mentol
dan
soket
Teknologi Tahun 4 Manual Lampu Kecemasan Mentol dan soket Lubangkan Lampiran 1 Rajah 1.1 : Rajah

Lubangkan

Tahun 4 Manual Lampu Kecemasan Mentol dan soket Lubangkan Lampiran 1 Rajah 1.1 : Rajah lengkap

Lampiran 1

Rajah 1.1 : Rajah lengkap projek lampu kecemasan

Rajah 1.2 : Rajah bahagian tapak dinding lampu

Rajah 1.3 : Rajah cara memotong botol plastik dengan menggunakan NT-Cutter.

45

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayu
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayu

Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayu dan MDF dengan menggunakan cat sembur

cat sembur

Nat skrew mentol suis
Nat skrew
mentol
suis

Rajah 1.5 : Pemasangan wayar, mentol, bateri dan suis dilakukan. Gam digunakan untuk melekatkan bahagian bawah botol plastik dengan bongkah dasar kayu.

gam

bateri

bawah botol plastik dengan bongkah dasar kayu. gam bateri suis mentol Rajah 1.6 : Litar skematik

suis

mentol

Rajah 1.6 : Litar skematik yang digunakan dalam projek membina lampu kecemasan

46

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TUDUNG LAMPU SUIS TEKAN TUTUP BEKAS Pandangan sisi
Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TUDUNG LAMPU SUIS TEKAN TUTUP BEKAS Pandangan sisi

TUDUNG LAMPU

SUIS TEKAN

TUTUP

Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TUDUNG LAMPU SUIS TEKAN TUTUP BEKAS Pandangan sisi Pandangan belakang WAYAR

BEKAS

Pandangan sisi

Pandangan belakang

WAYAR

BATERI

PEMEGANG

MENTOL

BONGKAH

PENYAMBUNG

belakang WAYAR BATERI PEMEGANG MENTOL BONGKAH PENYAMBUNG Bahagian meletakkan penyambung bateri Bahagian meletakkan

Bahagian meletakkan penyambung bateri

BONGKAH PENYAMBUNG Bahagian meletakkan penyambung bateri Bahagian meletakkan suis tekan tutup dan bekas simpanan

Bahagian meletakkan suis tekan tutup dan bekas simpanan syiling

penyambung bateri Bahagian meletakkan suis tekan tutup dan bekas simpanan syiling Bahagian pemasangan mentol 47

Bahagian pemasangan mentol

47

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 BAHAN BUKAN LOGAM Lampiran 2 BIL 1 2

BAHAN BUKAN LOGAM

Lampiran 2

BIL

1

2

3

4

5

BAHAN

BIL 1 2 3 4 5 BAHAN NAMA Kayu Papan lapis MDF ( Medium Density Fiberboard)
BIL 1 2 3 4 5 BAHAN NAMA Kayu Papan lapis MDF ( Medium Density Fiberboard)
BIL 1 2 3 4 5 BAHAN NAMA Kayu Papan lapis MDF ( Medium Density Fiberboard)
BIL 1 2 3 4 5 BAHAN NAMA Kayu Papan lapis MDF ( Medium Density Fiberboard)
BIL 1 2 3 4 5 BAHAN NAMA Kayu Papan lapis MDF ( Medium Density Fiberboard)

NAMA

Kayu

Papan lapis

MDF (Medium Density Fiberboard)

Botol plastik 1500ml

Mounting board

48

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 ANGGARAN KOS PROJEK Lampiran 3 BAHAN / KOMPONEN

ANGGARAN KOS PROJEK

Lampiran 3

BAHAN / KOMPONEN

KUANTITI

KOS SEUNIT

JUMLAH

Kayu 10mm x 70mm x 120mm 10mm x 70mm x 200mm

1

RM1.00

 

1

RM1.50

Wayar 500mm

1

RM0.50

 

Suis

1

RM1.50

 

Pemegang mentol

1

RM1.50

 

Pemegang bateri

1

RM2.00

 

Mentol 2.5V

1

RM0.50

 

Bongkah penyambung

1

RM0.30

 

Bahan kemasan dan pengikat

-

RM3.00

 

Bateri saiz AA 1.5V

2

RM2.00

 

ANGGARAN KOS UNTUK SATU PROJEK

   

49

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK MASA 60 minit STANDARD

TAJUK

4.0

PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit

STANDARD

4.1

Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

KANDUNGAN

STANDARD

4.1.4

Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar.

PEMBELAJARAN

4.1.5

Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

PEMBELAJARAN

1. Menyatakan nama dan fungsi alat tangan iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih,

 

gerimit, tukul warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar.

2. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

RINGKASAN

Murid dapat menyatakan nama dan fungsi alat tangan dan memahami bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

KEMAHIRAN

1. Boleh menggunakan semua alatan tangan dengan cara yang betul.

2. Membezakan penggunaan bahan pengikat dan pencantum.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK4) Pengetahuan tentang teknologi

2. Nilai murni - Bertanggungjawab

51

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 BAHAN BANTU 1. Alatan tangan, MENGAJAR 2. Bahan

BAHAN BANTU

1.

Alatan tangan,

MENGAJAR

2.

Bahan

3.

Gambarajah projek

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi

1. Guru mempamerkan beberapa alat tangan di atas meja.

 

2. Guru bertanya kepada murid bagaimana cara memotong wayar dan alat tangan yang manakah paling sesuai.

Langkah 1

1. Murid dengan bimbingan guru menyediakan alatan tangan di atas meja.

2. Murid meyatakan nama serta fungsi alatan tangan.

Langkah 2

1. Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yang betul bersama bahan yang disediakan.

2. Guru membimbing murid yang menghadapi masalah dalam penggunaan alatan tangan.

Langkah 3

1. Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum serta kegunaannya.

2. Murid menyatakan contoh bahan pengikat dan pencantum.

Penutup:

1. Murid dengan bimbingan guru merumus kembali pelajaran pada hari ini.

2. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru menyediakan soalan latihan (lampiran 1 dan 2)

2. Murid boleh menjawab secara lisan atau bertulis.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah diperkenalkan kepada peralatan dan bahan semasa di rumah.

REFLEKSI

 

52

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 1. Alatan tangan dan mesin   BIL ALATAN

1.

Alatan tangan dan mesin

 

BIL

ALATAN

 

FUNGSI

CARA PENGGUNAAN

1

 
1       Mengukur dan memindahkan jarak. 1. Letakkan pembaris keluli di atas permukaan yang
   

Mengukur dan memindahkan jarak.

1. Letakkan pembaris keluli di atas permukaan yang hendak diukur dengan lurus.

2. Tandakan ukuran yang hendak dibuat pada bahan kerja.

Nama:Pembaris Keluli.

 

2

   

Tarik pita mengikut ukuran yang diperlukan. Tanda ukuran pada bahan.

 
    Mengukur jarak yang lebih panjang.
 

Mengukur jarak yang lebih panjang.

Nama :Pita Pengukur

 

3

 
3       Menanda dan membuat garisan pada bahan. Letak mata pensel rapat pada pembaris
   

Menanda dan membuat garisan pada bahan.

Letak mata pensel rapat pada pembaris dan tandakan atau gariskan pada bahan.

Nama:

Pensel Tukang

Kayu

 

4

   

Rapatkan badan sesiku L ke bahagian sisi kayu. Gariskan bahagian yang hendak diukur dengan pensel.

 
    Menguji ketepatan sudut 90°. Menguji kerataan permukaan bahan. Membuat garisan bersudut tepat.
 

Menguji ketepatan sudut 90°. Menguji kerataan permukaan bahan. Membuat garisan bersudut tepat.

Nama : Sesiku L

 

5

 

Memotong kayu bersaiz kecil dan membuat tanggam.

Letakkan mata gergaji atas garisan yang telah ditandakan. Mulakan menggergaji dengan cara menarik mata gergaji. Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji.

 
     
   

Nama: Gergaji Puting

   
 

53

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 6 M enukul paku panel. Gunakan bahagian muka

6

6 M enukul paku panel. Gunakan bahagian muka rata untuk paku kecil dan kepala lintang dibahagian

Menukul paku panel.

Gunakan bahagian muka rata untuk paku kecil dan kepala lintang dibahagian bersudut atau sempit.

Nama:Tukul Warrington

7

Menukul dan

Gunakan bahagian muka rata untuk memaku dan bahagian kuku untuk mencabut paku.

 
  mencabut paku.

mencabut paku.

Nama:

 

Tukul Kuku Kambing

8

8 Membuat lubang kecil. Letak mata gerimit pada tanda tepat 90° dan tekan kuat sambil memutar

Membuat lubang kecil.

Letak mata gerimit pada tanda tepat 90° dan tekan kuat sambil memutar hingga mendapat kedalaman lubang yang mencukupi.

Nama:Gerimit

9.

9. Melucutkan penebat wayar. Cengkam hujung mata pelucut pada wayar dan tarik pelucut wayar sehingga penebat

Melucutkan penebat wayar.

Cengkam hujung mata pelucut pada wayar dan tarik pelucut wayar sehingga penebat wayar terputus.

Nama : Pelucut wayar

10.

Nama : Pemotong sisi

Nama : Pemotong sisi

Memotong wayar dan kaki komponen elektronik.

Kepit hujung pemotong sisi, pada wayar atau kaki komponen .hingga putus.

54

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 11. Memotong kayu bersaiz kecil dengan pelbagai sudut.

11.

Memotong kayu bersaiz kecil dengan pelbagai sudut.

Letakkan mata gergaji atas garisan yang telah ditandakan. Mulakan menggergaji dengan cara menarik mata gergaji. Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji.

Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji. Nama : gergaji rencong manual ( manual mitre saw

Nama : gergaji rencong manual (manual mitre saw)

55

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Bahan pengikat dan pencantum Paku 1. Paku digunakan

Bahan pengikat dan pencantum

Paku

1. Paku digunakan untuk mencantum dan memasang kepingan kayu.

2. Paku diperbuat daripada keluli lembut.

3. Dua jenis paku yang biasa digunakan ialah:

a) Paku kepala rata

b) Paku Panel

4. Paku kepala rata digunakan untuk kerja am dalam pembinaan berasaskan kayu dan membuat perabot.

5. Tukul kuku kambing untuk mengetuk paku kepala rata.

6. Paku panel digunakan dalam kerja untuk memaku papan lapis

7. Tukul warrington digunakan untuk mengetuk paku paku panel.

8. Kepala paku panel dibenamkan ke dalam kayu untuk tujuan kemasan

9. Saiz paku ditentukan oleh panjang batangnya.

kepala batang panjang mata
kepala
batang
panjang
mata

paku kepala rata

paku panel

56

panjang batangnya. kepala batang panjang mata paku kepala rata paku panel 56 Memaku lurus Memaku serong

Memaku lurus

panjang batangnya. kepala batang panjang mata paku kepala rata paku panel 56 Memaku lurus Memaku serong

Memaku serong

cara memaku

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 Skru 1. Skru diperbuat daripada keluli lembut, kuprum,

Skru

1. Skru diperbuat daripada keluli lembut, kuprum, atau loyang.

2. Skru digunakan untuk mengikat kepingan kayu atau logam.

3. Skru dipasang menggunakan pemutar skru rata atau pemutar skru Phillips.

4. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru kepala bulat.

5. Cengkaman skru lebih kuat berbanding dengan paku.

bulat. 5. Cengkaman skru lebih kuat berbanding dengan paku. Jenis skru benam sendiri Glu 1. Glu

Jenis skru benam sendiri

Glu

kuat berbanding dengan paku. Jenis skru benam sendiri Glu 1. Glu digunakan untuk mencantum bahan projek

1. Glu digunakan untuk mencantum bahan projek supaya kukuh dan ketat.

2. Terdapat tiga jenis glu, iaitu:

Glu sentuh digunakan untuk mencantum dua baha