Anda di halaman 1dari 168

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

REKA BENTUK & TEKNOLOGI


TAHUN 4

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

KANDUNGAN
Muka surat

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MODUL PENGAJARAN TEKNIKAL


1. 1.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel 1.1
Mengenal Pasti Struktur Organisasi Bengkel.

vii viii

1.1.1 1.1.2
1.2

Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta. Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.

Mengenal Pasti Peraturan Dan Keselamatan Bengkel.

1.2.1 1.2.2

Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan carta. Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

2.

2.0

Asas Teknologi 2.1


Memasang Dan Membuka Kit Model Berfungsi. 13

2.1.1 2.1.2

Membaca dan memahami manual. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.

2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 3. 3.0 Reka Bentuk 3.1

Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri. Memasang komponen kit model berpandukan manual. Menguji kefungsian kit model. Membuka dan menyimpan komponen kit model.

Mereka Bentuk Projek Eksperimental.

23

3.1.1 3.1.2 3.1.3

Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah.

iii

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8

Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental. Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental. Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

4.

4.0 4.1

Penghasilan Projek
Menghasilkan Projek Berasaskan Bahan Bukan Logam Dengan Litar Elektrik. 43

4.1.1 4.1.2

Mengenal pasti projek berpandukan manual. Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board.

4.1.3 4.1.4

Membuat anggaran kos bahan dan komponen. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar.

4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9

Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat. Menyediakan alatan dan bahan. Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat.

4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu


mentol, bateri dan suis.

4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik. 4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan
manual.

4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek. 4.1.14 Menguji kefungsian projek. 4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. iv

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

MODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA

5.

6.0

Sains Rumah Tangga 6.1


Menghasilkan Artikel Jahitan.

91

6.1.1 6.1.2

Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti dan jarum jahit tangan.

6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9

Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang. Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus. Memilih artikel jahitan berpandukan manual. Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola. Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan. Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben.

6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan. 6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan
yang dipilih.

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNIKAL PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA

153 155

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

viii

MODUL PENGAJARAN

TEKNIKAL

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 60 minit 1.1 1.2 1.1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta. 1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel. 1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan carta. 1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel. 2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat. 3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti. Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel. 1. Boleh berperanan dalam organisasi. 2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti. 1. Keusahawanan(EK5) Prinsip tanggungjawab sosial 2. Nilai murni berdisiplin dan mematuhi peraturan 1. 2. 3. 4. 5. Carta keselamatan Kotak pertolongan cemas Alat pemadam api Apron Panel alatan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi. - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi. Langkah 1 1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1) 2. Murid memilih fomen dan penolong fomen. 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setelah itu, setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua. ( HOTS mengabungkan idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea ) Langkah 2 1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1) 2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan. (Rujuk 2.2 dan 2.3) 3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan. 4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. (Rujuk 2.6) Penutup Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru mengedarkan satu lampiran struktur organisasi bengkel yang kosong kepada setiap murid untuk dilengkapkan. 2. Murid menyenaraikan jenis-jenis tugasan di dalam bengkel. Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

REFLEKSI

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Pengenalan 1. Bengkel RBT adalah tempat melakukan aktiviti kemahiran yang pelbagai. 2. Aktiviti pembelajaran dan amalan kerja praktis memerlukan organisasi dan peraturan keselamatan yang menyeluruh. 3. Organisasi bengkel merupakan satu sistem kerja yang teratur dan selamat yang perlu dilaksanakan oleh murid apabila berada di dalam bengkel. 4. Secara khusus, organisasi bengkel merangkumi aspek-aspek penting seperti yang berikut:

Struktur organisasi bengkel

Alat bantuan kecemasan

Keselamatan am di tempat kerja

ORGANISASI BENGKEL

Penyenggaraan bengkel

Keselamatan diri dan rakan

Keselamatan alatan dan bahan

2.

Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan 2.1 Struktur organisasi bengkel 1. Organisasi bengkel merupakan suatu sistem pengurusan bengkel supaya lebih sistematik. 2. Murid perlu melaksanakan setiap tugasan yang diberikan ketika berada di dalam bengkel. 3. Tujuan organisasi bengkel ialah: a) Memastikan keselamatan alatan dan bahan b) Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawab c) Memastikan keselamatan murid d) Memastikan bengkel sentiasa bersih 5

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4. Berikut adalah contoh struktur organisasi bengkel. GURU

FOMEN

PENOLONG FOMEN

KUMPULAN A KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN B KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN C KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN D KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

5. Berikut adalah contoh jadual tugasan murid. TUGASAN (a) (b) (c) (d) Menyapu lantai Menyimpan alatan dan bahan Menyusun kerusi dan membersihkan meja kerja Menutup tingkap dan suis 1 A D C B MINGGU 2 3 B C D A C B A D 4 D A B C

2.2

Keselamatan am di tempat kerja. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Jangan bawa beg masuk ke dalam bengkel. Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera. Bersihkan meja kerja dan kawasan bengkel setelah selesai menjalankan aktiviti. Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. Pastikan alatan, bahan dan perkakasan sentiasa diselenggara dan disimpan selepas digunakan. 6

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

2.3

Keselamatan diri dan rakan 1. 2. 3. 4. Dilarang memakai barang perhiasan semasa berada di dalam bengkel. Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau tudung dimasukkan ke dalam apron. Fahami langkah kerja sebelum memulakannya. Tanya guru sekiranya terdapat sebarang keraguan. 5. Jangan bermain atau bergurau di dalam bengkel. 6. Cuci tangan selepas melakukan aktiviti. Contoh pakaian yang sesuai di dalam bengkel.

2.4

Penyenggaraan Bengkel RBT. 1. Bengkel RBT perlu disenggara supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan teratur sepanjang masa. 2. Kerja-kerja menyenggara bengkel dapat dilaksanakan dengan lancar deng an mengadakan satu jadual tugasan murid. 3. Bengkel yang disenggara dengan baik dapat mengelakkan berlakunya kemalangan ketika berada di bengkel di samping mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat. Contoh bengkel yang kondusif

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

2.5

Keselamatan Alatan dan Bahan 1. 2. 3. 4. Bahan-bahan dan alatan haruslah digunakan dengan berhemah dan cermat. Semua alatan hendaklah disusun pada rak atau panel alatan dengan teratur. Alatan yang telah digunakan perlu dibersihkan dan disimpan di tempat asalnya. Bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dan selamat. 5. Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada guru. 6. Pastikan alat-alat yang tajam, berat dan boleh mencedera kan hendaklah digantung dengan kemas dan selamat.

Panel alatan tangan

Tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya

2.6

Alatan bantuan kecemasan. 1. Peti pertolongan cemas digunakan untuk merawat luka atau kecederaan ringan. 2. Peti pertolongan cemas perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan senang untuk digunakan. 3. Peti pertolongan cemas perlu mempunyai ubatubatan, bahan raw atan luka dan k ecederaan seperti: i) Ubat luka ii) Iodin iii) Kain pembalut luka iv) Kapas v) Kain anduh vi) Gunting vii) Plaster 4. Murid perlu mendapat nasihat dan panduan guru sebelum menggunakan ubat-ubatan dan bah an rawatan.

Peti Pertolongan Cemas

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

1. Alat pemadam api di gunakan untuk memadam api sekiranya berlaku kebakaran kecil. 2. Aspek-aspek asas yang berikut perlu diketahui oleh murid berkenaan dengan alat pemadam api: i) Alat pemadam api pe rlu diletakkan di tempat yang mudah diambil apabila diperlukan. ii) Dapatkan bantuan guru untuk menunjukkan cara menggunakan alat pemadam api. Periksa alat pemadam api dari semasa ke iii) semasa supaya alat itu berada dal am keadaan yang baik.

Alat Pemadam Api

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Lengkapkan struktur organisasi bengkel di bawah:

Tahun : .....................

KUMPULAN A KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN B KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN C KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

KUMPULAN D KETUA KUMPULAN AHLI KUMPULAN:

10

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Tahun : .....................

Tandakan ( D ) pada pernyataan yang betul dan ( U ) pada pernyataan yang salah. 1. Murid bermain dan bergurau di dalam bengkel. 2. Murid membawa beg masuk ke dalam bengkel. 3. Murid menyusun semula kerusi dan membersihkan meja kerja. 4. Murid membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan. 5. Murid tidak melaporkan kemalangan kepada guru. 6. Memakai kasut semasa berada di dalam bengkel. 7. Bermain atau bergurau semasa membuat aktiviti di bengkel. 8. Basuh tangan selepas melakukan aktiviti. 9. Tutup semua suis elektrik sebelum masuk ke bengkel. 10. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru bertugas. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

11

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI 60 minit 2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.1 2.1.2

2.1.3

Membaca dan memahami manual. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka. Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Membaca manual dengan betul. 2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul. 3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model. Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan serta komponen kit model. 1. Membaca manual. 2. Menggunakan alatan dengan betul 1. Keusahawanan (EK4) pengetahuan teknologi 2. Kreativiti menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal pasti ciri-ciri yang betul 3. Nilai murni bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh 1. 2. 3. 4. Kit model Manual Carta Alatan tangan.

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

13

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid. Langkah 1 1. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. 2. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan bimbingan guru. ( HOTS mentafsir ) Langkah 2 1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan alatan tangan dengan bimbingan guru. 2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri dengan bimbingan guru. Penutup Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu Papaku pulang dari kota. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

14

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI 60 minit 2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.4 2.1.5 2.1.6

Memasang komponen kit model berpandukan manual. Menguji kefungsian kit model. Membuka dan menyimpan komponen kit model.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul. 2. Menguji kefungsian kit model. 3. Menyatakan cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model. Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model. 1. Membaca manual. 2. Menggunakan alatan tangan dengan betul. 3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul. 1. Keusahawanan (EK5) mengamalkan nilai moral dan beretika. 2. Kreativiti boleh mengendalikan komponen dengan selamat. 3. Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan bertanggungjawab 1. Kit model 2. Manual 3. Alatan tangan.

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

15

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid. 2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu / kumpulan. Langkah 1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan manual secara individu / berkumpulan. 2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak berfungsi. ( HOTS menggabung idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea ) Penutup Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru menilai kit model yang telah siap dipasang. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

16

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Alatan tangan

ALATAN TANGAN

NAMA

KEGUNAAN

Pemutar skru philip

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala philip. Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala belah. Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala Allen.

Pemutar skru rata

Kunci Allen

Playar muncung tirus

Untuk memegang komponen yang kecil.

Sepana hujung terbuka

Untuk mengetat dan melonggarkan bol dan nat.

17

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

2.

Komponen kit model

GAMBAR KOMPONEN

NAMA KOMPONEN Motor

FUNGSI Untuk menggerakan gear pada kit model.

Gear

Untuk menukar kelajuan atau arah pergerakan.

Gandar

Untuk menyambung dan menggerakan roda.

Roda

Untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan kit model.

Kerangka

Sebagai tapak untuk memasang motor, gear, pemegang bateri dan suis pada kit model.

Suis

Untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.

Pemegang bateri

Sebagai tapak untuk meletakan bateri pada kerangka kit model.

18

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3.

Pemasangan kit model.

Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalankan, murid mestilah merujuk dan memahami terlebih dahulu manual pemasangan yang dibekalkan bagi setiap kit model. Contoh pemasangan kit model.

1. Pasangkan set gear pada gandar

2. Pasangkan set roda pada gandar

3. Pasangkan motor pada tempat yang betul.

4. Pasangkan bateri pada pemegang bateri.

5. Pasangkan badan kereta pada kerangka.

6. Kit model kereta yang telah siap dan sedia untuk diuji.

19

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4.

Pengujian kit model.

Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal. Sekiranya kit model tidak berfungsi atau berfungsi secara tidak normal, pembaikan haruslah dilakukan. Setelah pembaikan dibuat, pengujian dilaksanakan semula. 5. Membuka dan menyimpan kit model.

Kit model yang telah siap dipasang dan diuji akan dibuka semula. Guru perlu membimbing murid untuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan tidak rosak. Semua komponen disimpan semula ke dalam kotak atau bekas penyimpanan yang disediakan. Cadangan Aktiviti

20

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran)

Tahun : .....................

Namakan alatan tangan berikut dan fungsinya di dalam ruangan yang disediakan. ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN

21

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Nama : .................................................................. Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan. KOMPONEN FUNGSI

Tahun : .....................

22

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

3.0

REKA BENTUK

MASA

60 Minit 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. 3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah. 3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. 3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru. 2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan. 3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea. 4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental. Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih lakaran projek eksperimental. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. Mengumpulkan maklumat. Membuat lakaran. Keusahawanan (EK2) Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat. Kreativiti dan inovasi Boleh memberi banyak idea. Nilai murni Daya usaha Ketulan ais Gambar produk sedia ada

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

23

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais. Langkah 1 Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang akan berlaku kepada ais pada suhu bilik. Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan maklumat penyelesaian masalah. (HOTS menilai) Langkah 2 Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea dengan menghasilkan beberapa lakaran. Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai projek eksperimental. (HOTS merekacipta) Penutup Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Semua murid dapat membuat beberapa lakaran berdasarkan masalah yang diberikan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

24

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : Mereka Bentuk Projek Eksperimental Setiap rekaan mempunyai reka be ntuk tertentu. Untuk menghasilkan reka bentuk tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti antaranya: 1. Menyatakan masalah 2. Mengumpul maklumat 3. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran 4. Memilih lakaran terbaik 5. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan 6. Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental 7. Membuat persembahan projek eksperimental 8. Mendokumentasi projek eksperimental Projek eksperimental ialah projek yang bersifat percubaan terhadap reka bentuk projek sebenar. 1. Menyatakan masalah

Situasi di bawah menunjukkan satu contoh masalah. Murid diminta merujuk grafik di bawah dan berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti masalah daripada situasi tersebut.

Rajah menunjukkan situasi masalah yang dihadapi

25

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

2.

Mengumpul Maklumat

Murid hendaklah memilih cara terbaik bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penyelesaian terbaik terhadap masalah pencairan ais dan mengekalkan bentuk ais. Berikut adalah kaedah mengumpulkan maklumat.

Rajah menunjukkan kaedah mengumpul maklumat

26

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

A. Sifat Fizikal Ais Ais (pepejal) boleh berubah menjadi air (cecair) dan seterusnya menjadi wap air (gas).

Rajah menunjukan perubahan air dalam tiga keadaan

Seketul ais yang diletakkan ke dalam gelas atau bekas dan di biarkan pada suhu bi lik akan menjadi cair perlahan-lahan. Ini ialah kerana ais tersebut telah menyerap tenaga haba dari sekeliling dan ber ubah menjadi air. Ais dikatakan telah melebur dan proses perubahan ini dipanggil peleburan. Suhu di mana ais melebur dipanggil takat lebur. Takat lebur ais ialah 0 . Serap Tenaga Haba

Bebas Tenaga Haba Ais (pepejal) Ais (cecair)

Rajah menunjukan perubahan fizikal seketul ais

27

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

B. Penebat haba Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba. Pengekalan fizikal dan sifat ais dapat dikekalkan apabila penyerapan haba dari udara dihalang secara konduksi. Contoh bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba adalah : x x x x x x x Polisterina Serbuk kayu Sekam padi Fabrik Seramik Tanah Garam (menurunkan suhu)

Langkah Kerja/ Amali : Langkah 1: a) Murid membuat e ksperimen untuk memerhatikan perubahan si fat ais apabila didedahkan pada suhu bilik. b) Murid membincangkan bagaimana ais boleh berubah menjadi cecair. c) Murid mengenal pasti masalah projek eksperimental bagaimana untuk mengekalkan fizikal dan sifat ais dalam tempoh yang paling maksima. Langkah 2: a) Murid menyatakan kaedah atau produk sedia ada bagi mengekalkan fizikal ais. b) Murid memberi contoh bahan-bahan yang boleh berfungsi sebagai penebat haba. c) Murid membincangkan bagaimana penebat haba berfungsi. Langkah 3: a) Murid membuat bebe rapa lakaran penjanaan idea untuk melambatkan proses peleburan ais. b) Murid melakar dengan pemantauan guru. c) Murid membincangkan lakaran yang telah dihasilkan. d) Murid memilih lakaran untuk dihasilkan sebagai projek eksperimental.

28

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Ujian Kendiri/Penilaian : NAMA MURID :______________________________________ LEMBARAN KERJA TAHUN : _______________

Arahan: a) Jawab semua soalan

Rajah 1

1. Rajah 1 menunjukkan ketulan ais. Apakah yang akan terjadi pada ketulan ais tersebut apabila terdedah pada suhu bilik. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul. Pencairan Pemanasan Pengekalan 2. Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba. Tandakan ( ) bagi bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba. Polisterina Besi Serbuk kayu Sekam padi

29

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Arahan: a) Lakarkan tiga idea penyelesaian berkaitan penyataan masalah pada ruang yang disediakan. b) Pilih satu lakaran pilihan bagi projek eksperimental pada ruang yang disediakan.

Idea 1

Idea 2

Idea 3

Lakaran idea pilihan

30

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

3.0

REKA BENTUK

MASA

60 Minit 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental. 3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan. 2. Membina projek eksperimental dengan menggunakan alatan dan bahan yang telah disenaraikan. 3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yang telah dihasilkan. 4. Membuat penambahbaikan projek. Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkan alatan dan bahan yang digunakan. 1. 2. Membina projek eksperimental daripada bahan dan peralatan yang telah disenaraikan. Menganalisis projek eksperimental daripada pengujian projek. Keusahawanan (EK4) membina projek eksperimental Kreativiti dan inovasi Nilai murni Berhati-hati

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. 2. 3.

BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan sebenar peralatan dan bahan yang telah disenaraikan.

31

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru bertanyakan kepada murid alatan tangan yang pernah mereka lihat di rumah. Setelah itu, guru membuat imbasan semula mengenai lakaran pilihan yang telah dipilih murid pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Langkah 1 Murid menyenaraikan peralatan dan bahan yang sesuai dengan lakaran yang telah dipilih untuk menghasilkan projek eksperimental. Murid menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakan dengan bimbingan guru. Langkah 2 Murid membina dan menguji projek eksperimental dengan bantuan dan pemantauan guru. Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan dan melakukan penambahbaikan jika perlu. (HOTS membina dan menguji) Penutup Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. 2.

Semua murid dapat menggunakan peralatan dan bahan untuk menghasilkan projek eksperimental dengan cara yang betul. Murid dapat menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan pada projek eksperimental ini.

REFLEKSI

32

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

Langkah 1 a) Guru menerangkan semula lakaran projek eksperimental yang dipilih. b) Guru menyoal murid berkaitan alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk menjalankan projek. c) Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang akan digunakan.

AlatanTangan

Gambar

Nama

Kegunaan

Pisau pelbagai guna

Untuk memotong polisterina

Gunting

Untuk memotong pita pelekat

Pembaris

Untuk kerja mengukur

33

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Bahan

Gambar

Nama Bahan Polisterina i. ii.

Kelebihan Ringan dan mudah dipotong. Merupakan bahan penebat haba.

Pita pelekat

i. ii.

Mudah untuk mencantumkan dua bahagian polisterin. Mudah digunakan.

Langkah 2 a) Guru menerangkan beberapa faktor keselamatan semasa menggunakan alatan. b) Guru menunjuk cara penggunaan alatan tangan secara berkumpulan.

34

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Projek :Membina bekas menyimpan ais 1. Kenal pasti lakaran penyelesaian yang dipilih.

2. Terjemahkan lakaran penyelesaian yang dipilih kepada bentuk 3D.

Struktur / Rangka

Bentuk

35

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan.

Pisau

Gunting

Pembaris

Polisterina

Pita pelekat

36

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4. Bina projek eksperimental berdasarkan lakaran. Gambar Aktiviti

Kerja mengukur dan menanda polisterina

Kerja memotong polisterina

Kerja memotong pita pelekat

Kerja mencantum bahagian polisterina

37

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

5. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.

Contoh projek yang telah siap

Laporan Ujian Projek Eksperimental

Bil 1 2

Perkara Kecairan ais dalam masa 5 minit Kecairan ais dalam masa 10 minit

Keputusan Ya Tidak

Berjaya Keputusan Ujian

Tidak

Cadangan Penambahbaikan

38

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

3.0

REKA BENTUK

MASA

60 Minit 3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan. 3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Membuat persembahan projek secara lisan. 2. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek. Murid dapat mendokumentasi dan mempersembahkan projek eksperimental yang telah dibuat. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Berkomunikasi secara berkesan. Mendokumentasikan projek. Keusahawanan (EK1) berkomunikasi dengan baik. Kreativiti dan inovasi. Nilai murni mengamalkan keselamatan TMK menggunakan perisian persembahan Bahan sebenar ais Projek eksperimental yang dibina

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

39

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru membuat imbasan semula mengenai projek eksperimental yang telah dipilih dan dibina oleh murid pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Langkah 1 Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahan dokumentasi yang telah dibuat untuk sesi persembahan projek. Langkah 2 Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secara lisan. Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawab dengan rakan mereka yang membuat persembahan. (HOTS menilai idea) Langkah 3 Murid mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental yang telah dibuat sebagai dokumentasi projek. Penutup Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penilaian adalah berdasarkan hasil projek yang dibina, sesi persembahan projek dan bahan dokumentasi yang dikumpulkan. Murid pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan baik.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

REFLEKSI

40

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Membuat persembahan projek eksperimental a. Murid boleh meminta bantuan rakan dalam menyediakan bahan untuk membuat persembahan projek. b. Setiap murid perlu membuat persembahan projek secara lisan dengan bantuan seperti gambar, lakaran atau persembahan multimedia di depan murid-murid lain.

Murid sedang membuat persembahan projek eksperimental . 2. Semua maklumat seperti penerangan ringkas projek, senarai alat tangan yang digunakan, senarai bahan yang digunakan dan lakaran perlu dimasukkan ke dalam fail untuk dijadikan eviden. 3.. Cadangan penilaian seperti contoh di bawah ini. Bil 1 2 3 4 5 Kriteria Reka bentuk Berfungsi Mudah digunakan Persembahan Dokumentasi Jumlah Peratus 30 20 20 20 10 100 Markah

41

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK 60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik. 4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. 4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board. 4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca manual dengan betul. 2. Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yang diberi. 3. Menentukan kos bahan dan komponen. 4. Murid dapat memahami manual, menentukan bahan dan kos. 1. Boleh membaca manual. 2. Mengenal pasti bahan yang akan digunakan. 3. Membuat anggaran kos berdasarkan maklumat guru.

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK1 - Boleh mencipta sesuatu EK3 Membuat anggaran kos 2. Kreativiti dan Inovatif menjana idea 3. Nilai murni boleh berkomunikasi dengan baik 1. Alatan tangan 2. Bahan berkaitan 3. Gambarajah projek

BAHAN BANTU MENGAJAR

43

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kemudahan pencahayaan di rumah. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek yang akan dibuat iaitu lampu tidur. Langkah 1 - Murid dikehendaki membaca manual dengan bimbingan guru. (Rujuk lampiran 1) - Murid mengenalpasti bahan utama projek. Langkah 2 - Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam: kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board. (Lampiran 2) Langkah 3 - Guru memberikan maklumat kos bahan mengikut harga semasa. - Guru menerangkan kaedah mengira kos .(Rujuk lampiran 3) - Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul. (HOTS menganggarkan kos) Penutup - Murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini dengan bimbingan guru.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mempelajari bahan bukan logam dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi. Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

REFLEKSI

44

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 1 Manual Lampu Kecemasan

Mentol dan soket

Rajah 1.1 : Rajah lengkap projek lampu kecemasan

Lubangkan

Rajah 1.2 : Rajah bahagian tapak dinding lampu

Rajah 1.3 : Rajah cara memotong botol plastik dengan menggunakan NT-Cutter.

45

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayu dan MDF dengan menggunakan cat sembur

cat sembur

Nat skrew

mentol

Rajah 1.5 : Pemasangan wayar, mentol, bateri dan suis dilakukan. Gam digunakan untuk melekatkan bahagian bawah botol plastik dengan bongkah dasar kayu.
gam

suis

bateri

Rajah 1.6 : Litar skematik yang digunakan dalam projek membina lampu kecemasan
suis mentol

46

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TUDUNG LAMPU

SUIS TEKAN TUTUP

WAYAR

BATERI BEKAS PEMEGANG MENTOL BONGKAH PENYAMBUNG

Pandangan sisi

Pandangan belakang

Bahagian meletakkan penyambung bateri

Bahagian meletakkan suis tekan tutup dan bekas simpanan syiling

Bahagian pemasangan mentol

47

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 2 BAHAN BUKAN LOGAM BIL 1 Kayu BAHAN NAMA

2 Papan lapis

3 MDF (Medium Density Fiberboard)

Botol plastik 1500ml

Mounting board

48

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 3 ANGGARAN KOS PROJEK

BAHAN / KOMPONEN Kayu 10mm x 70mm x 120mm 10mm x 70mm x 200mm Wayar 500mm Suis Pemegang mentol Pemegang bateri Mentol 2.5V Bongkah penyambung Bahan kemasan dan pengikat Bateri saiz AA 1.5V

KUANTITI

KOS SEUNIT

JUMLAH

1 1 1 1 1 1 1 1 2

RM1.00 RM1.50 RM0.50 RM1.50 RM1.50 RM2.00 RM0.50 RM0.30 RM3.00 RM2.00

ANGGARAN KOS UNTUK SATU PROJEK

49

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK 60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar. 4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan nama dan fungsi alat tangan iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar. 2. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat. Murid dapat menyatakan nama dan fungsi alat tangan dan memahami bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat. 1. Boleh menggunakan semua alatan tangan dengan cara yang betul. 2. Membezakan penggunaan bahan pengikat dan pencantum. 1. Keusahawanan (EK4) Pengetahuan tentang teknologi 2. Nilai murni - Bertanggungjawab

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

51

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Alatan tangan, 2. Bahan 3. Gambarajah projek Set induksi 1. Guru mempamerkan beberapa alat tangan di atas meja. 2. Guru bertanya kepada murid bagaimana cara memotong wayar dan alat tangan yang manakah paling sesuai. Langkah 1 1. Murid dengan bimbingan guru menyediakan alatan tangan di atas meja. 2. Murid meyatakan nama serta fungsi alatan tangan. Langkah 2 1. Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yang betul bersama bahan yang disediakan. 2. Guru membimbing murid yang menghadapi masalah dalam penggunaan alatan tangan. Langkah 3 1. Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum serta kegunaannya. 2. Murid menyatakan contoh bahan pengikat dan pencantum. Penutup: 1. 2. Murid dengan bimbingan guru merumus kembali pelajaran pada hari ini. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja. Guru menyediakan soalan latihan (lampiran 1 dan 2) Murid boleh menjawab secara lisan atau bertulis.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA

1. 2.

Murid telah diperkenalkan kepada peralatan dan bahan semasa di rumah.

REFLEKSI

52

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

1. BIL 1

Alatan tangan dan mesin ALATAN FUNGSI Mengukur dan memindahkan jarak. CARA PENGGUNAAN 1. Letakkan pembaris keluli di atas permukaan yang hendak diukur dengan lurus. 2. Tandakan ukuran yang hendak dibuat pada bahan kerja.

Nama:Pembaris Keluli. 2 Mengukur jarak yang lebih panjang. Tarik pita mengikut ukuran yang diperlukan. Tanda ukuran pada bahan.

Nama :Pita Pengukur 3 Menanda dan membuat garisan pada bahan. Letak mata pensel rapat pada pembaris dan tandakan atau gariskan pada bahan.

Nama: Kayu 4

Pensel Tukang

x x x Nama : Sesiku L

Menguji ketepatan sudut 90. Menguji kerataan permukaan bahan. Membuat garisan bersudut tepat.

x x

Rapatkan badan sesiku L ke bahagian sisi kayu. Gariskan bahagian yang hendak diukur dengan pensel.

Memotong kayu bersaiz kecil dan membuat tanggam.

Nama: Gergaji Puting

Letakkan mata gergaji atas garisan yang telah ditandakan. Mulakan menggergaji dengan cara menarik mata gergaji. Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji.

53

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Menukul paku panel.

Gunakan bahagian muka rata untuk paku kecil dan kepala lintang dibahagian bersudut atau sempit.

Nama:Tukul Warrington 7 Menukul dan mencabut paku. Gunakan bahagian muka rata untuk memaku dan bahagian kuku untuk mencabut paku.

Nama: Tukul Kuku Kambing 8 Membuat lubang kecil. Letak mata gerimit pada tanda tepat 90 dan tekan kuat sambil memutar hingga mendapat kedalaman lubang yang mencukupi.

Nama:Gerimit 9.

Melucutkan penebat wayar.

Cengkam hujung mata pelucut pada wayar dan tarik pelucut wayar sehingga penebat wayar terputus.

Nama : Pelucut wayar 10. Memotong wayar dan kaki komponen elektronik. Kepit hujung pemotong sisi, pada wayar atau kaki komponen .hingga putus.

Nama : Pemotong sisi

54

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

11.

Memotong kayu bersaiz kecil dengan pelbagai sudut.

Letakkan mata gergaji atas garisan yang telah ditandakan. Mulakan menggergaji dengan cara menarik mata gergaji. Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji.

Nama : gergaji rencong manual (manual mitre saw)

55

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Bahan pengikat dan pencantum

Paku 1. Paku digunakan untuk mencantum dan memasang kepingan kayu. 2. Paku diperbuat daripada keluli lembut. 3. Dua jenis paku yang biasa digunakan ialah: a) Paku kepala rata b) Paku Panel 4. Paku kepala rata digunakan untuk kerja am dalam pembinaan berasaskan kayu dan membuat perabot. 5. Tukul kuku kambing untuk mengetuk paku kepala rata. 6. Paku panel digunakan dalam kerja untuk memaku papan lapis 7. Tukul warrington digunakan untuk mengetuk paku paku panel. 8. Kepala paku panel dibenamkan ke dalam kayu untuk tujuan kemasan 9. Saiz paku ditentukan oleh panjang batangnya.

kepala

batang mata

panjang

Memaku lurus

Memaku serong

paku kepala rata

paku panel

cara memaku

56

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Skru 1. Skru diperbuat daripada keluli lembut, kuprum, atau loyang. 2. Skru digunakan untuk mengikat kepingan kayu atau logam. 3. Skru dipasang menggunakan pemutar skru rata atau pemutar skru Phillips. 4. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru kepala bulat. 5. Cengkaman skru lebih kuat berbanding dengan paku.

Jenis skru benam sendiri

Glu 1. Glu digunakan untuk mencantum bahan projek supaya kukuh dan ketat. 2. Terdapat tiga jenis glu, iaitu: x x x Glu sentuh digunakan untuk mencantum dua bahan yang berlainan jenis seperti kayu dan logam. Glu PVA (polyvinylacetate) digunakan dengan meluas untuk cantuman kayu. Glu PVA mudah digunakan, tetapi tidak kalis air Glu panas digunakan untuk mencantum dua bahan yang sama atau berlainan. Rod glu dicairkan menggunakan hot glue gun

57

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Bol dan nat 1. Bol dan nat digunakan untuk mengikat dua bahagian secara sementara. 2. Diperbuat daripada keluli lembut . 3. Saiz bol ditentukan oleh panjang dan diameter batangnya. 4. Nat biasanya terdapat dalam dua bentuk. a) Nat segi empat b) Nat segi enam (heksagon)

Nat segi empat

Nat segi enam

58

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 1 NAMA MURID NAMA PROJEK TEMA BIL 1 ....................................................................................... Nama:............................ Nama:.................................. 2 ....................................................................................... ....................................................................................... Nama:....................................... 4 ....................................................................................... ...................................................................................... Nama:..................................... 6 ....................................................................................... ....................................................................................... Nama:....................................... 8 ....................................................................................... ....................................................................................... Nama:................................... ............................................................................... : : ________________________________ : ________________________________ ________________________________ ALATAN KEGUNAAN

LEMBARAN KERJA : ALATAN TANGAN

59

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 2 Nama murid : __________________________________________________ Kelas : ____________________________

Nama projek : ____________________________ 1. Namakan jenis pengikat pada rajah di bawah

a) ______________________

b)

______________________

c) ______________________

d)

______________________

e) ______________________

f)

______________________

2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul a) Paku digunakan untuk ____________________ dua keping papan b) Tukul warrington digunakan mengetuk paku ____________________ c) Paku panel sesuai digunakan untuk memaku ____________________

60

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK 60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik 4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan. 4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk membuat projek. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual 2. Mengukur, menanda dan memo tong bahan dengan kaedah yang betul dan ukuran yang tepat. Murid dapat menyediakan bahan dan alatan untuk melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong bahan dengan cara yang betul . 1. Mengenalpasti bahan dan alatan tangan 2. Mengukur dengan tepat menggunakan pembaris keluli dan pita ukur. 3. Menanda garisan bersudut tepat menggunakan sesiku L. 4. Memotong kayu dengan tepat menggunakan gergaji puting/ gergaji rencong manual. 1. Keusahawanan (EK 1) - Berorientasikan Pencapaian 2. Kreativiti dan Inovatif 3. Nilai Murni mengamalkan langkah keselamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pita mengukur Pembaris keluli Sesiku L Gergaji puting Gergaji rencong manual Kayu beroti Pensel Carta berkaitan

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

61

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi Guru menggunakan pengetahuan sedia ada murid berkaitan alatan tangan pada pelajaran yang lepas. Langkah 1 1. Murid merujuk kepada manual untuk menyediakan bahan pada yang dikehendaki. 2. Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat projek. Langkah 2 1. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan. 2. Murid melakukan aktiviti mengukur kayu menggunakan pembaris keluli/pita ukur. 3. Murid menanda garis bersudut tepat menggunakan sesiku L.(HOTS mengaplikasi) 4. Guru menunjukkan cara memotong kayu dengan menggunakan gergaji putting/gergaji rencong manual 5. Murid melakukan kerja memotong pada kayu yang telah ditanda. Penutup Guru membuat rumusan pada semua hasil kerja murid Penyelenggaraan bengkel x murid membersihkan bengkel, menyimpan, membersihkan alatan dan menyimpan bahan projek. Nota: Guru boleh mengumpulkan bahan murid untuk disambung pada sesi pengajaran dan pembelajaran akan datang Guru menyediakan lembaran kerja pada murid

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid sudah mempelajari kemahiran proses sains iaitu mengukur menggunakan nombor dalam matapelajaran Dunia Sains dan Teknologi

REFLEKSI

62

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

A. Penyediaan alatan dan bahan Sebelum memulakan kerja pembinaan projek yang dicadangkan, penyediaan alatan dan bahan yang betul perlu dilakukan. Penyediaan alatan dan bahan mestilah berpandukan manual yang telah ditetapkan oleh guru (pemilihan projek bergantung kepada guru). Ini bertujuan supaya kerja-kerja yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan teratur. B. Mengukur, menanda dan memotong Langkah kerja bagi contoh projek lampu tidur Langkah 1 1 2 Rujuk kepada manual untuk mendapatkan ukuran yang dikehendaki. Ukur kayu kepada ukuran yang dikehendaki dengan menggunakan pembaris keluli Bahagian A 120 mm X 70 mm X 10 mm (Panjang X Lebar X Tinggi) Bahagian B 200 mm X 70 mm X 10 mm (Panjang X Lebar X Tinggi) Tanda dengan menggunakan sesiku L:

120 mm

200 mm

(i) Menanda dengan pembaris keluli

(iii) menanda dengan sesiku L

30

(iii) Ukur dan tanda bentuk bahagian hujung 63

35

35

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 2 1. Potong kayu. Bahagian A dan bahagian B mengikut ukuran

Memotong kayu dengan gergaji puting

Langkah 3 1. Cantumkan kayu bahagian A dan bahagian B. 2. Gunakan paku panel dan tukul warington untuk mencantum.

Mengunakan tukul warrington

Kerja mencantum dilakukan

64

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Nama Kelas

: ____________________________ : ____________________________

Nyatakan aktiviti bagi rajah di bawah berpandukan senarai yang disediakan x x x Menanda garisan bersudut tepat Menguji kepersegian Menguji kerataan x x x Mengergaji kayu Mengukur jarak Memaku

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

6. _______________________________

65

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0

PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum. Murid dapat mengenali dan memasang bahan pengikat dan pencantum. Memasang pengikat dan pencantum dengan kemas. 1. Keusahawanan EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti 2. Kreativiti dan inovatif boleh mencipta. 3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar. 1. Bahan pengikat dan pencantum. 2. Manual projek. Set induksi 1. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai cara-cara sesuatu projek itu dibina. 2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan dengan bahan pengikat dan pencantum. Langkah 1 1. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan pencantum seperti paku, skru, glu, bolt dan nat kepada murid sebagai mengimbas kembali tajuk yang lepas. 2. Guru menunjukkan contoh cantuman tersebut yang terdapat di dalam bengkel. 67

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 2 1. Guru menunjukkan cara membuat cantuman mengikut jenis bahan. 2. Murid membuat proses cantuman kayu dengan menggunakan paku panel. (HOTS mengaplikasi) Penutup Murid membuat rumusan dan penilaian dengan bimbingan guru. Penyelengaraan bengkel x murid membersihkan bengkel, menyimpan dan membersihkan alatan, menyimpan bahan projek. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru menyediakan lembaran kerja pada murid (lihat lampiran 2)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid sudah mempel ajari kemahiran manipulatif dalam mengguna dan mengendalikan peralatan dengan selamat.

REFLEKSI

68

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

69

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0

PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat sembur atau pelekat. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membuat kemasan projek menggunakan cat sembur dengan cara yang betul. 2. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas. Murid boleh membuat kerja kemasan dengan betul 1. Mengecat dengan cat sembur 2. Membuat kemasan menggunakan pelekat. 1. Keusahawanan EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan. - Daya kreativiti dan inovasi. 2. Nilai murni - Kerjasama, kebersihan, jimat cermat 1. Cat sembur 2. Pelekat Set Induksi 1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap tetapi berbeza cara kemasannya. 2. Guru dan murid bersoaljawab kepentingan membuat kemasan. Langkah 1 1. Guru membuat tunjuk cara tentang penggunaan cat sembur dan pelekat. 2. Murid menggunakan kertas las untuk melicinkan permukaan kayu.(HOTS aplikasi) 71

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk dan kotoran. Langkah 2 1. Murid melakukan kemasan menggunakan cat semburan atau pelekat pada permukaan projek. (HOTS mereka cipta) 2. Murid menampal pelekat pada projek mengikut kreativiti. Penutup Murid membuat rumusan pada hasil kerja. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid menjawab latihan pengukuhan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mewarna lukisan atau mengecat rumah.

REFLEKSI

72

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Kemasan Projek
1. Kertas Las

Licinkan permukaan projek menggunakan kertas las mengikut arah ira kayu . 2 . Cat Semburan

Contoh cat sembur yang terdapat di pasaran

73

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah-langkah menggunakan cat sembur 1. Goncang cat sembur lebih kurang selama 1 minit ( rujuk arahan pada tin cat sembur)

2. Pastikan muncung tepat menghala ke permukaan yang hendak disembur

3. Tekan picu dan buat semburan dari kanan ke kiri atau sebaliknya pada kadar gerakan yang sekata.

4. Buatlah latihan menyembur dengan kaedah yang betul beberapa kali terlebih dahulu pada bahan reja yang sesuai. Dapatkan pengiktirafan guru. 74

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Pelekat Pelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia boleh digunakan sebagai kemasan dan hiasan seperti pada cabinet dapur, meja alat tulis, pada dinding dan sebagainya. Terdapat pelbagai bentuk , saiz dan warna pelekat di pasaran. Contoh-contoh perekat ;

75

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

LATIHAN

Nama murid : _______________________ A Jawab semua soalan di bawah 1)


a. b.

Kelas : ______________________

Nyatakan tujuan kerja kemasan.


______________________________________________________________ _____________________________________________________________

2)

Apakah bahan yang digunakan untuk melicinkan permukaan projek ? _________________________________

3)

Berikan satu contoh bahan kemasan __________________________________

4)

Pelekat terbahagi kepada 2 jenis iaitu


a) _________________ b) __________________.

B)

Padankan gambar dengan jawapan yang betul.

Pelekat

Melicinkan permukaan projek

Menyembur cat

76

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0 : Penghasilan Projek 60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik 4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateri dan suis. 4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik. 4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen. 2. Membuat penyambungan litar. 3. Membaca litar skematik dan litar bergambar. Murid dapat mengenal komponen elektrik serta boleh memasang litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar. 1. Menggunakan alatan tangan dengan betul. 2. Memasang komponen elektrik pada litar.

MASA STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK1 - Berdaya tahan - Kesanggupan belajar daripada kesilapan. 2. Nilai murni - Berhati-hati - Kerjasama - Kebersihan 1. Litar skematik dan litar bergambar. 2. Alatan tangan yang berkaitan 3. Bahan yang berkaitan projek

BAHAN BANTU MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Menunjukkan lampu suluh kepada murid. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh dan komponen yang terdapat pada lampu suluh. 77

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 1 1. Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponen elektrik . 2. Guru menunjuk cara pemasangan litar kepada murid. Langkah 2 1. Murid memahami litar bergambar penyambungan litar elektrik. 2. Murid menyediakan bahan dan alatan. 3. Murid membuat penyambungan litar. ( HOTS merekacipta) Langkah 3 1. Menyemak sambungan litar.(HOTS menilai) 2. Menguji kefungsian litar (HOTS menilai) 3. Membuat penambahbaikan jika perlu Penutup 1. Mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Guru menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan litar elektrik. (Sila rujuk lembaran kerja)

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID

Murid pernah menggunakan lampu suluh.

REFLEKSI

78

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

1.

Komponen elektrik

BIL

NAMA KOMPONEN

FUNGSI

SIMBOL

1.

Mentol

Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya Membekalkan tenaga elektrik Digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus

2.

Bateri

3..

Suis

2.

Bahan tambahan projek litar elektrik

BIL

BAHAN

KEGUNAAN

1 Pemegang bateri 2 Pemegang mentol 3 Wayar

Memegang atau meletakkan bateri

Memegang mentol

Membuat penyambungan dan m engalirkan arus elektrik

79

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3. Bil 1

Alatan tangan

Alat tangan

Kegunaan

Melucutkan penebat pada wayar Pelucut wayar 2 Memotong wayar Pemotong sisi 3 Melonggarkan dan mengetatkan skru Pemutar skru

Wayar

Bateri dan bekas bateri

Mentol dan bekas mentol

Suis

Litar bergambar

80

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Bateri

Suis

Mentol

Litar skematik

Kaedah penyambungan litar elektrik 1. Sediakan bahan dan komponen yang diperlukan. 2. Lucutkan hujung wayar dengan menggunakan pelucut wayar. 3. Sambungkan wayar A kepada bekas bateri dan sius. 4. Sambungkan wayar B kepada suis dan mentol. 5. Akhir sekali sambungkan wayar C kepada mentol dan bekas bateri. 6. Masukkan bateri ke dalam bekas bateri. 7. Uji litar dengan menyambungkan suis. ( sekiranya mentol tidak menyala ) 8. Semak penyambungan dan uji semula.
Wayar C

Bekas bateri dan bateri

Bekas mentol dan mentol

Wayar B Wayar A Suis

81

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lembaran Kerja NAMA MURID : ___________________________ KELAS BIL : ___________________________ BAHAN / ALATAN FUNGSI ALATAN TANGAN DAN KOMPONEN

1 Nama:....................................

2 Nama:.....................................

3 Nama:.................................... Nama:..................................... 4

5 Nama:....................................

6 Nama:.......................................

7 Nama:.....................................

82

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

4.0 : Penghasilan Projek 60 minit 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik 4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek 4.1.14 Menguji kefungsian projek. 4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membuat penyambungan litar 2. Menguji kefungsian litar 3. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan Murid boleh menyambung litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar pada projek dengan betul. 1. Menggunakan alat tangan dengan betul. 2. Menyambung litar pada projek. Keusahawanan EK1 - Berani mengambil risiko - Kesanggupan belajar daripada kesilapan. Nilai murni - bekerjasama - jimat cermat - mengutamakan kebersihan - bertanggungjawab 1. Lukisan skematik dan litar bergambar 2. Alatan tangan yang berkaitan 3. Bahan yang berkaitan Set Induksi 1. Guru menunjukkan pelbagai bentuk lampu tidur kepada murid. 2. Guru bersoal jawab tentang penggunaannya kepada murid.

MASA

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

83

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibina kepada murid. 2. Guru menunjukkan pada murid cara pemasangan litar projek lampu kecemasan. Langkah 2 1. Murid memahami litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek berpandukan manual. (HOTS merekacipta) 2. Murid menyediakan bahan dan alatan. 3. Murid membuat pemasangan litar pada projek. (HOTS- menilai) Langkah 3 1. Murid menyemak sambungan litar. 2. Murid menguji kefungsian litar. (HOTS- menilai) 3. Murid membuat pembaikan jika perlu Penutup
1. Murid membuat rumusan berkaitan aktiviti pada hari ini. 2. Murid mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan litar elektrik. (Sila rujuk lembaran kerja)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat dan menggunakan lampu meja.

REFLEKSI

84

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

A. Memasang litar elektrik pada projek

1. Tebuk lubang pada papan dengan gerudi untuk memasukkan wayar

2. Tebuk lubang pada corong lampu plastik dengan gerimit untuk memasukkan wayar.

3. Sapu glu pada pemegang mentol untuk dilekatkan pada corong lampu

4. Lekatkan pemegang mentol padam corong lampu.

5. Pasang bekas bateri pada bahagian belakang projek dengan menggunakan glu.

7. Sambung wayar pada suis

6. Sambung wayar dari bateri ke mentol menggunakan bongkah penyambung penyambung

85

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Projek yang telah siap dipasang dengan litar elektrik

B. Menguji kefungsian projek Setelah komponen dan litar elektrik lengkap dipasang, kerja pengujian litar dapat dijalankan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
1. Pastikan mentol lampu dipasang pada pemegang mentol dengan kemas. 2. Pasang bateri mengikut kekutuban yang betul. (Kekutuban positif dan negatif) 3. Hidupkan suis dengan kemas. 4. Lihat mentol. Jika mentol menyala menunjukkan sambungan lengkap.

Sekiranya litar elektrik tidak berfungsi, buat pemeriksaan berikut:


1. Periksa kekutuban bateri. 2. Periksa sambungan wayar sama ada longgar atau terputus. 3. Periksa filament mentol sama ada terbakar atau tidak.

86

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

C. Penyelenggaraan dan penyimapanan peralatan 1. Alatan tangan yang telah digunakan untuk menjalankan aktiviti dan membuat projek perlu disenggara dan disimpan pada tempat yang telah dikhaskan. 2. Alatan tangan perlu disenggara dan disimpan dengan baik supaya: (a) (b) (c) (d) (e) Alatan tangan dalam keadaan baik Sentiasa tersusun dan teratur Mudah diambil apabila digunakan Tahan lebih lama Selamat apabila digunakan

3. Penyenggaraan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara: (a) Membersihkan alatan tangan (b) Meminyakan alatan tangan (c) Menyimpan alatan tangan

Rajah panel alatan tangan

87

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lembaran Kerja NAMA MURID : ___________________________ KELAS : ___________________________

Labelkan komponen pada lampu tidur.

MENTOL

BATERI

WAYAR

SUIS

88

MODUL PENGAJARAN

SAINS RUMAH TANGGA

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

6.0 SAINS RUMAHTANGGA 60 minit (2 waktu) 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. 6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, dan jarum jahit tangan. 6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya. 2. *Mengenal pasti alatan jahitan. 3. Menyatakan jenis bahan jahitan. Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan dengan betul. 1. Menamakan alatan jahitan. 2. Menyatakan jenis bahan jahitan. 1. Keusahawanan: (EK3) berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan 2. Kreativiti & Inovatif boleh menjana idea 3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan 4. Pendidikan Alam Sekitar 1. 2. 3. 4. 5. Artikel jahitan Kit alatan jahitan LCD projector Carta Lembaran kerja 91

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan. 2. Guru bersoal jawab dengan murid: a. Apakah nama artikel jahitan ini? Jawapan : Alas dulang, permainan lembut, sarung kotak tisu. b. Dimanakah kamu biasa melihat artikel jahitan ini? Jawapan : Di rumah, pasar raya, pasar malam. c. Bolehkah kamu menghasilkan artikel seperti ini? Jawapan : Pelbagai respon dari murid. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pembelajaran pada hari ini. Langkah 1 1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan. 2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya. Langkah 2 Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil mengedarkan contoh bahan itu. Penutup 1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini. 2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan memulangkan semula alatan jahitan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 6a dan 6b)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan. Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik, jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan benang,.

REFLEKSI

92

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Info Guru.
Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. BIL 1 Menggunting kertas atau pola. Alatan jahitan ALATAN FUNGSI

Gunting kertas 2 Menggunting fabrik sahaja.

Gunting fabrik 3 Mengukur, menanda garisan pada pola. dan membuat

Pembaris lurus

x x

Mengukur fabrik Mengambil ukuran badan

Pita ukur

93

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

5 Memindahkan tanda pola ke fabrik.

Roda surih 6 Memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih.

Kertas karbon tukang jahit

7 x x Meretas dan menanggalkan mata jahitan. Memotong lubang butang.

Peretas jahitan

8 x x Menyemat pola pada fabrik. Menyemat kepingan fabrik sebelum menjahit jelujur.

Jarum peniti

94

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

9 Menjahit fabrik dengan jahitan tangan.

Jarum jahit tangan

10 Menanda pada fabrik.

Kapur tukang jahit

95

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

2.

Bahan Jahitan

BIL 1

BAHAN

Fabrik 2

Benang

96

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 1 NAMA MURID :________________________________ KELAS :______________

LEMBARAN KERJA ALATAN JAHITAN DAN FUNGSI


BIL 1 ................................................................... ................................................................... ................................................................... ALATAN FUNGSI

Nama alat:.................................... 2 ................................................................... ................................................................... ................................................................... . Nama alat:....................................... 3 ................................................................... ................................................................... ................................................................... Nama alat:.....................................

97

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4 ................................................................... ................................................................... ...................................................................

Nama alatan:...................................... 5

................................................................... ................................................................... Nama alat:.................................... ................................................................... ...................................................................

6 .................................................................. ................................................................. .................................................................. .................................................................. Nama alat: ....................................

98

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 2

A. Padankan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi.

Memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Menggunting kertas atau pola. Digunakan untuk mengukur dan menanda pada pola. Alatan digunakan untuk memindahkan tanda pola pada fabrik. Alatan yang digunakan untuk menyemat kepingan fabrik sebelum menjahit jelujur.

Jarum peniti Gunting kertas Kapur tukang jahit

2 3

Kertas karbon jahit

Pembaris lurus

B. Tandakan ( ) untuk pernyataan yang betul dan ( X ) untuk pernyataan yang salah.
1. Jarum peniti digunakan untuk menyemat fabrik sebelum menggunting. 2. Gunakan pensil warna untuk menanda fabrik. 3. Gunting fabrik boleh digunakan untuk menggunting kertas. 4. Kapur tukang jahit terdapat di dalam pelbagai warna. 5. Pita ukur digunakan untuk mengambil ukuran badan. ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

99

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

SAINS RUMAHTANGGA 60 minit (2 waktu) 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan jenis mata jahitan tangan. 2. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan. 3. Menjahit mata jahitan tangan. Murid dapat menjalankan kerja amali menjahit mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus dengan bimbingan guru. Menjahit mata jahitan tangan pada kepingan fabrik contoh. 1. Keusahawanan EK1 Berdaya tahan - Murid tidak berputus asa 2. Pendidikan Alam Sekitar 3. Nilai murni patriotisme - keselamatan - Tekun 1. 2. 3. 4. 5. 6. Contoh jahitan tangan Contoh pakaian sekolah Kit alat jahitan Bahan jahitan LCD projector Lampiran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

101

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1.Guru menunjukkan 2 helai pakaian sekolah a. Lencana sekolah yang meretas b. Lencana sekolah yang disemat dengan jarum peniti. 2. Guru mengajukan soalan: a. Apakah yang perlu kamu lakukan pada lencana sekolah yang meretas ini? Jawapan : terima sahaja jawapan yang dilontar oleh murid b. Apakah keburukan memakai lencana sekolah yang disemat dengan jarum peniti? Jawapan : terima sahaja jawapan yang dilontar oleh murid 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan unsur patriotisme dan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan dan menerangkan kegunaannya. Langkah 2 1. Guru menunjuk cara menjahit mata jahitan tangan dalam kumpulan kecil. 2. Guru juga mempamerkan gambar rajah cara menjahit mata jahitan dengan berbantukan komputer. Langkah 3 Fomen mengedarkan alatan dan bahan mengikut kumpulan. Langkah 4 Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru. Aktiviti Pengukuhan: Soalan lisan 1. Sebutkan tiga jenis mata jahitan tangan yang telah dipelajari? 2. Apakah kegunaan jahitan kia? 3. Jahitan manakah yang lebih kukuh? Penutup 1. Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen 2. Guru memberi komen dan pujian hasil kerja murid.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 3)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat ibu/tukang jahit menjahit jahitan tangan pada fabrik.

REFLEKSI 102

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;


Jenis mata jahitan tangan Jenis Jahitan Jahitan kia Kegunaan 1. Untuk memula dan mematikan jahitan. 2. Untuk menggantikan jahitan mesin. 3. Sebagai jahitan hiasan. 4. Mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik. Langkah menjahit

1.Masukkan jarum dari A terus ke B dengan jarak 4 mm.

2.Tarik jarum dan tinggalkan hujung benang 30 mm.

3.Ulangi proses menjahit dari A ke B dan sekali lagi.

103

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4. Kemudian masukkan jarum dari A ke C dengan jarak 4 mm dari B. Tarik jarum. Undur semula jarum ke B dan cucuk jarum ke D pula.

5.Ulangi proses menjahit hingga siap.

6. Matikan jahitan dengan jahitan kia dan gunting kedud-dua hujung benang hingga tinggal 5mm.

104

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Jelujur kasar

1. Digunakan sebagai jahitan sementara. 2. Untuk menetapkan 2 atau lebih lapisan fabrik.

1. Mula menjahit dengan jahitan kia.

2. Terus menjahit dari A ke B dengan jarak yang sama antara 10mm hingga 15mm.

3. Ulang langkah 2 dan jahit sehingga siap.

105

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4. Matikan jahitan dengan jahitan kia.

Jelujur halus

1. Untuk mencantum 2 atau lebih kepingan fabrik. 2. Sebagai jahitan hiasan.

1.Mula menjahit dengan jahitan kia.

2.Terus menjahit dari A ke B dengan jarak yang sama antara 3 mm hingga 4 mm.

3. Ulang langkah 2 dan jahit sehingga siap. 4. Gunakan hujung mata jarum semasa menjahit.

106

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

5. Matikan jahitan dengan jahitan kia.

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;


1. Guru hendaklah menyemai semangat patriotisme semasa set induksi. Contoh : Guru menerangkan kepada murid bahawa lencana sekolah yang meretas masih boleh dibaiki dan jangan dibuang. Guru juga menegaskan kepada murid bahawa lencana sekolah adalah lambang kebanggaan kita dan perlu dijaga dengan baik. 2. Guru menegaskan faktor keselamatan semasa pengajaran dan pembelajaran amali jahitan. Contoh : 1. Murid tidak bermain dengan alatan jahitan yang diedarkan oleh fomen. 2. Benang tidak terlalu panjang untuk mengelakkan benang tersimpul dan jarum tercucuk rakan.

107

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 1

NAMA MURID :________________________________

KELAS: _______________

A. Gariskan jawapan yang betul pada pernyataan di bawah. 1. Jahitan ( kia , jelujur kasar) boleh digunakan apabila tiada mesin untuk menjahit. 2. Jahitan ( jelujur kasar , kia ) adalah jahitan sementara. 3. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) adalah lebih kukuh. 4. Setiap jahitan tangan dimulakan dan dimatikan dengan jahitan ( kia , jelujur halus). 5. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. B. Namakan jenis mata jahitan dalam gambar rajah yang diberi.

a. ________________________

108

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

6.0 SAINS RUMAHTANGGA 60 minit (2 waktu) 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual 6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. 6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memilih artikel jahitan. 2. Menyediakan alatan dan bahan. 3. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola. Guru dan murid membincangkan contoh artikel yang akan dijahit dengan panduan manual yang diberi. Murid akan memilih alatan dan bahan yang akan digunakan. Seterusnya guru akan menerangkan cara menyusun atur pola, menggunting dan memindahkan tanda pola. 1. Menyusun atur pola. 2. Menggunting fabrik. 3. Memindah tanda pola. 1. Keusahawanan EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang disediakan. -Murid berupaya menjalankan tugasan mengikut Perancangan. 2. Nilai murni - teliti - tekun - sistematik 3. Pendidikan Alam Sekitar- kitar semula dan kebersihan

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

109

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. 2. 3. 4.

Contoh artikel yang telah siap beserta manual (pola) Kit alatan jahitan Bahan- bahan jahitan Kertas lembaran kerja

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap dijahit dan mengajukan soalan kepada murid. Soalan: a. Apakah alatan dan bahan yang diperlukan bagi menghasilkan artikel ini? b. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1 1. Guru mempamerkan beberapa contoh a rtikel bersama manual. 2. Murid memilih manual artikel, alatan dan bahan dengan bimbingan guru. Langkah 2 Guru menunjuk cara: 1. Menyusun atur pola di atas fabrik. 2. Menggunting fabrik. 3. Memindahkan tanda pola ke fabrik Langkah 3 1. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru. 2. Murid menyimpan fabrik yang telah siap digunting dalam bekas berlabel yang disediakan.

ke

Penutup Murid diminta menceritakan pengalaman pembelajaran pada hari ini. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid melengkapkan senarai semak secara bertulis dalam lampiran yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 4)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat alatan dan bahan jahitan di rumah dan di pasar raya.

REFLEKSI

110

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat tambahan guru


A. Menyusun atur pola 1. Letakkan pola di atas fabrik. 2. Susun pola mengikut tanda pola. 3. Semat, dengan jarum peniti. (Rujuk m/s 4, cara menyemat peniti)

A. Cara menggunting fabrik. 1. Letak sebelah tangan di atas fabrik semasa menggunting. 2. Gunting fabrik dengan guntingan yang panjang dan sekata.

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan;


C. Memindahkan tanda pola. 111

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

B. Menggunting Fabrik a. b. c. d. e. Gunakan gunting yang tajam. Letakkan sebelah tangan di atas fabrik. Gunting fabrik dengan gerakan guntingan yang panjang dan sekata. Fabrik tidak boleh diangkat semasa menggunting. Hasil guntingan mestilah kemas dan tidak berambu-rambu.

C. Memindahkan tanda pola.

1. Pindahkan tanda pola (garisan pemadan) ke atas fabrik menggunakan roda surih dan kertas karbon tukang jahit. 2. Cabut jarum peniti dan tanggalkan pola. Maksud Ira lurus Tanda lipatan Penerangan Susun pola mengikut ira fabrik. Letakkan pada lipatan fabrik. Bahagian yang hendak dijahit

Tanda Pola

-------

Garisan pemadan

112

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 4 NAMA MURID :________________________________ KELAS :________________

SENARAI SEMAK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Item Memilih manual artikel yang sesuai mengikut kemampuan. Menyediakan alatan jahitan yang betul. Menyediakan bahan jahitan yang betul. Menyusun atur pola di atas fabrik dengan betul. Menggunting fabrik dengan menggunakan teknik yang betul. Memindahkan tanda pola ke atas fabrik dengan betul. Menggunakan alatan jahitan dengan betul. Mengamalkan ciri-ciri keselamatan semasa amali. Mengamalkan peraturan dan keselamatan di bengkel. Merasa seronok dapat menghasilkan artikel jahitan. Ya Tidak

113

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK
MASA

6.0 SAINS RUMAHTANGGA 60 minit 6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.8 Menghasilkan artikel jahitan dengan jahitan tangan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : Menjahit satu contoh artikel dengan menggunakan jahitan tangan. Murid dapat menjahit artikel jahitan yang dipilih dengan menggunakan jahitan tangan. Menjahit satu art ikel menggunakan jahitan kia, jahitan jelujur kasar dan jahitan jelujur halus dengan langkah yang betul. 1. Keusahawanan EK4 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber kitar semula. - Murid boleh menggunakan sumber alternatif/ bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk . 2. Nilai murni sistematik, teliti, berhati-hati 3. Pendidikan alam sekitar 1. Carta jahitan tangan 2. Kit alatan jahitan 3. Bahan jahitan 4. TMK Set Induksi Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap digunting mengikut pola yang dipilih. Soalan : a. Apakah yang perlu kamu lakukan untuk mencantumkan kepingan fabrik ini. Jawapan ; jahitan tangan/jahitan mesin 115

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 1 Formen membantu guru mengedarkan semula kepingan fabrik yang telah siap digunting mengikut nama. Langkah 2 Guru menggunakan LCD untuk mengimbas semula car a menjahit mata jahitan tangan. Langkah 3 1. Murid menjahit artikel jahitan artikel dengan panduan LCD. 2. Guru membimbing murid menjahit artikel. Penutup Hasil kerja murid di pamerkan dan murid memberi komen. Guru memberi pujian kepada murid yang menghasilkan jahitan yang kemas. Guru meminta murid mel ayari internet/ mengumpul gambar bahan hiasan dari majalah untuk pelajaran akan dating. PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid melengkapkan lembaran kerja yang diedar oleh guru. (Rujuk lampiran 5)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari jahitan tang an pada pelajaran yang lepas.

REFLEKSI

116

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

MENJAHIT ARTIKEL JAHITAN SARUNG KUSYEN MINI

117

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 1 Sediakan Pola Ukuran Sarung Kusyen Bahagian hadapan : Panjang 21 cm X Lebar 21 cm ( 1 keping)

118

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Bahagian Belakang : Panjang 21 cm X Lebar 12 cm (2 keping)

119

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Menyusun atur pola di atas fabrik

120

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 2 Menyediakan kepingan belakang sarung kusyen mini. 1. Sediakan kelepet di hujung tiap kepingan. 2. Tetapkan kelepet dengan jahitan jelujur halus.

Langkah 3 Jahit butang katup di ke dua-dua belah A dan B.

121

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 4 Mencantumkan kepingan hadapan dan belakang 1. Lapiskan kepingan belakang ke atas kepingan hadapan. 2. Pin dan jahit jelujur kasar di garisan pemadan. 3. Jahit jelujur halus satu jahit kia sebagai jahitan tetap.

Langkah 5 Terbalikkan sarung kusyen yang telah siap dijahit ke sebelah luar.

122

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

MENJAHIT ARTIKEL JAHITAN KUSYEN BULAN BINTANG

123

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

POLA 1. Bahagian hadapan dan belakang 2. Bahagian kelopak bintang

124

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Susun atur pola di atas fabrik

125

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Kelopak hadapan (bulan) Bahan hiasan butang hiasan jahitan sulaman

Jelujur halus

126

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3. (a)Cantumkan lima kelopak bintang pada tepi kusyen bahagian belakang. (b)Cantumkan kedua-dua keping bahagian hadapan dan belakang kusyen dengan jahitan jelujur kasar dan tetapkan dengan jelujur halus atau kia. (c) Tinggalkan sedikit ruang untuk mengisi kapas ke dalam kusyen.

127

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

MENJAHIT BEG COMEL

Bahan 1. Fabrik sederhana tebal 2. Bahan untuk tangkai beg (tiub plastik) 3. Benang jahit 4. Bahan hiasan butang reben lain-lain bahan hiasan yang sesuai

128

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

POLA BEG COMEL

129

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Susun atur pola beg comel di atas fabrik

Cara menjahit Langkah menjahit 1. Lipat fabrik mengikut garisan tengah (GT) dengan sebelah luar berhadapan. 2. Jahit jelujur halus di bawah garisan kelepet.

Garisan kelepet

Jelujur halus

GT

130

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3. Kemaskan kelim di kedua-dua tepi dengan jahitan jelujur halus

4.

5.

6. Masukkan tangkai di ruang kelepet, kedutkan dan matikan kedutan dengan jahitan kia.

7. Jahit kia/ jahit jelujur halus untuk meneguhkan pangkal tangkai beg. 8. Hiaskan beg.

131

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

PENGGANTUNG SURAT

BAHAN 1. Fabrik bercorak/ Gingham (37 cm X 26 cm) 2. Fabrik tanpa corak (19 cm X 17 cm) 3. Bahan hiasan riben kecil, butang, tali kod (1.5m) 4. Rod PVC 5. Benang jahit

132

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

POLA PENGGANTUNG SURAT

POLA A

POLA B

133

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Susun atur pola di atas fabrik

POLA A

POLA B

134

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Langkah 1 Menjahit Kelepet Bahagian Tepi Pola A 1. 2. 3. 4. Buat kelepet di kedua-dua bahagian tepi. Semat jarum peniti dan jahit jelujur kasar untuk menetapkan kelepet. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujur halus dan matikan dengan jahitan kia. Tanggalkan jelujur kasar dan tekan dengan seterika.

Jarum peniti

Pola A

Jelujur kasar

Jelujur halus

S.D

Langkah 2 Menjahit Kelepet Bahagian Atas dan Bawah Pola A 1. 2. 3. 4. Buat kelepet di bahagian atas dan bawah pola A. Semat jarum peniti dan jahit jelujur kasar untuk menetapkan kelepet. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujur halus dan matikan dengan jahitan kia. Tanggalkan jelujur kasar dan tekan dengan seterika.

Pola A

S.D

Jarum peniti
G

Jelujur halus Jelujur kasar

135

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Jahit jelujur kasar disekeliling poket. 3. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujur halus di sekelilingnya.

136

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

137

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan 1. Cuci tangan sebelum memulakan kerja menjahit. 2. Guru memastikan murid menggunakan selembar benang semasa menjahit. 3. Guru memastikan murid tidak menggunakan benang yang terlalu panjang sebelum menjahit untuk mengelakkan : 3.1. 3.2. Benang bersimpul Kemalangan (jarum mungkin akan tercucuk rakan)

4. Mulakan jahitan dari kanan ke kiri 5. Murid perlu menyimpan semua alatan ditempat yang betul selepas menjahit. 6. Murid hendaklah mengemas dan membersihkan meja kerja dan bengkel.

Lampiran 4 Lampiran 5
G

138

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Lampiran 5 NAMA MURID :________________________________ KELAS :________________

A. Susunkan langkah menghasilkan artikel jahitan yang betul mengikut urutan.

Sediakan alatan dan bahan yang sesuai Pilih artikel berpandukan manual

Gunting fabrik Pindahkan tanda pola pada fabrik Susun pola di atas fabrik Jahit artikel

139

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

B. Namakan alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk menjahit artikel dalam gambar rajah yang diberi.

Alatan jahitan tangan 1.________________________________ 2.________________________________ 3.________________________________

Bahan dan bahan hiasan 1.________________________________ 2.________________________________ 3.________________________________

140

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

TAJUK

6.0 SAINS RUMAHTANGGA 60 minit 6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan

MASA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben. 6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan. 6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan jenis bahan hiasan 2. Memilih bahan hiasan mengikut artikel 3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih. Murid dapat memilih dan menghias artikel dengan bahan hiasan yang sesuai. 1. Menyatakan bahan hiasan 2. Memilih bahan hiasan yang sesuai 3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih 1. Keusahawanan EK 1 Daya kreatif dan inovasi - Murid boleh mencipta atau mereka cipta sesuatu 2. Kreativiti dan inovasi mereka cipta atau memilih idea terbaik untuk inovasi 3. Nilai murni berhati-hati, teliti, berdikari, jimat cermat 4. Pendidikan alam sekitar 1. Kit alatan jahitan. 2. Contoh bahan hiasan. 3. Artikel yang dihias dengan pelbagai hiasan.
141

6.1.9

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

BAHAN BANTU MENGAJAR

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru menunjukkan dua contoh artikel (satu artikel dihias , satu artikel tanpa hiasan). Murid diminta membanding beza artilkel jahitan Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Langkah 1 1. Guru menunjukkan pelbagai jenis bahan hiasan. 2. Guru menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dan kesesuaiannya dengan artikel. Langkah 2 Guru menerangkan dan menunjuk cara menghias artikel. Langkah 3 1. Murid memilih bahan hiasan yang sesuai mengikut artikel yang dipilih. 2. Murid menjahit dan menghias artikel dengan bahan hiasan mengikut kreativiti sendiri. HOTS: mereka cipta kreatif untuk menghasilkan idea Penutup 1. Murid mempamerkan hasil kerja. 2. Murid menceritakan secara ringkas tentang hasil kerja mereka.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru membuat penilaian hasil kerja murid dengan menggunakan borang skor dan borang pemarkahan .

PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat bahan hiasan pada pakaian dan ADA yang dijual di kedai atau pasar raya. REFLEKSI

142

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan

Contoh-contoh kusyen mini yang dihias.

Jenis-jenis bahan hiasan

Butang berlubang

Renda

Manik

Tampal hias

Tampal hias

Bahan tampal cantum

143

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan Cara menghias artikel Cara A - Menghias menggunakan reben 1. Gunakan benang yang sama warna dengan fabrik semasa menjahit. 2. Gunakan kekabu/kapas/fiber/perca kain untuk mengisi kusyen. 3. Lidi boleh digunakan untuk memasukkan kekabu/kapas/fiber/perca kain supaya kusyen lebih kemas.

4. Cara menjahit hiasan; a. Ukur panjang reben yang dikehendaki dan gunting. b. Letak reben dan semat di S.L fabrik c. Jahit jelujur halus

Cara B

144

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

a. b. c. d. e.

Ukur panjang reben yang dikehendaki Lipat 2 untuk mendapatkan lipatan yang sama panjang Letak pada bahagian yang hendak dihias dan sematkan dengan jarum peniti Tetapkan dengan jahitan kia/jelujur pada tanda lipatan Simpulkan reben

145

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Cara C
a. Menggunakan butang berlubang

1. Jahitan Kia di S.D di bahagian yang hendak dijahit. 2. Keluarkan jarum ke S.L 3. Masukkan jarum ke lubang A dan keluarkan ke lubang B menembusi fabrik.

4. Ulangi proses menjahit sebanyak 5 atau 7 kali. 5. Matikan dengan Jahitan kia di S.D

146

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Corak Jahitan pada butang berlubang empat Cara D Menghias menggunakan Renda Langkah 1 1. Ukur panjang renda yang dikehendaki dan lebihkan ukuran 6 cm. 2. Lipat 1 cm tepi renda ke S.D. 3. Letakkan renda di bawah kelepet dan sematkan 4. Kedutkan sedikit renda pada bahagian sudut kelepet 5. Jahit jelujur kasar 6. Cabut peniti

7. Jahit jelujur halus/kia 8. Tanggalkan jelujur kasar.

147

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Bahagian tepi renda

148

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Nama Tahun

:____________________________________ :____________________________________ Borang skor

BIL

NAMA

TARIKH

JAHITAN (30)

KREATIVITI (30)

KEKEMASAN (20)

KEBERSIHAN (20)

JUM (100)

GRED

149

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Kreiteria pemarkahan GRED A B C D SKOR 40 30 20 10 KRETERIA Boleh menghasilkan artikel mengikut manual yang cantik, kemas dan bersih. Boleh menghasilkan artikel mengikut manual yang cantik dan kemas. Boleh menghasilkan artikel mengikut manual yang cantik. Boleh menghasilkan artikel.

Rujukan; Cantik Kemas Bersih : menarik : benang tidak berambu dan mata jahitan tidak longgar : tidak kotor

150

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

Borang Pemarkahan BIL NAMA MURID GRED SKOR

151

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNIKAL


BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NAMA CIK MASSITA BINTI RAMLAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM EN. MAZLAN BIN HJ. TALIB BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PN. NUR FAEEZA BINTI ABD GHAFAR BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM EN. KAHAR BIN ISMAIL LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, JLN DUTA 50604, KUALA LUMPUR EN AZLAN BIN ARSHAD SRK STELLA MARIS (M), KANGAR, PERLIS EN. SHAHRIL BIN KAMARUDIN SK INDERA MAHKOTA UTAMA, KUANTAN, PAHANG EN. NORHAYAT BIN MARZUKI FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UPM, SERDANG, SELANGOR EN. WOOK BIN SAIDON SK BOTA KIRI, 32600 BOTA, PERAK EN. ROSLI BIN HARUN IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA HJ. SYED HADZIR BIN SYED HUSSIN IPG KAMPUS TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT EN. NOORADZHAR BIN MOHD ZAIN JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, JOHOR EN. MOHAMAD LATIFF BIN SAARI SK BUKIT KERAYONG, KUALA SELANGOR, SELANGOR EN. MOHAMAD HILMI BIN ABDULLAH SK SUNGAI PUSU, GOMBAK, SELANGOR EN. MOHD RAHIM BIN MOHD SHARIF SK SRI LANGAT, BANTING, SELANGOR EN. AZLAN BIN DERAMAN SK JURU, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG EN. IDRIS BIN MOHAMAD DARUM SK KAMPUNG IDAMAN, PELABUHAN KLANG, SELANGOR EN. MAHAMAD SHUKRI BIN JUSOH SK TOH INDERA WANGSA AHMAD, BATU GAJAH, PERAK. PN. HJH. AISHAH BINTI ABD RASHID SK PULAU SERAI, DUNGUN, TERENGGANU EN. ABDUL HALIM BIN MOHD HANIFA SK BUKIT MINYAK, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

153

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 20 21 EN. SUHARTO BIN SALLEH SK CHE DERIS, KOTA BHARU, KELANTAN. EN. MOHD ASRI BIN ARIFFIN SMK PERMATANG RAWA, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG PN. HJH. FAIZAH BINTI ISMAIL SMK BANDAR TUN RAZAK, CHERAS, KUALA LUMPUR HJ. ZULKIFLY BIN THAHIR SBP INTEGRASI SELANDAR, MELAKA. EN. WAN AZNEE BIN ALIAS SMK TAMAN TASIK, 34000 TAIPING, PERAK EN. KHAIRUDDIN BIN RAZALI SK TAMAN JANA, KAMUNTING TAIPING PERAK EN. DAUD BIN KAMSANY SK WANGSA JAYA, SEKSYEN 4, WANGSA MAJU, 53300 KUALA LUMPUR EN. MUHAMAD IKHWAN BIN ZAINAL SK TMN SERI GOMBAK 2, TMN SERI GOMBAK, BT CAVES 68100, SELANGOR EN. MURSHID BIN ISMAIL SMK SRI MUDA, PENAGA 13200 SEBERANG PRAI, PULAU PINANG EN. AHMAD SOFI BIN YOB@MAAROF SMK KUBOR PANJANG, 06760 ALOR SETAR, KEDAH EN. NOORHASHIMI BIN MOHD ZAIN SMK SYED HASSAN, JLN SEKOLAH DERMA, 01000 KANGAR, PERLIS EN. MOHD YAAKUB BIN KHALID SMK AGAMA SHEIKH HAJI MOHD SAID, JLN TUNKU KURSHIAH, 70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

154

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA


BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NAMA PN. JAMILAH BINTI ABDUL RASHID BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM RAHAYU BINTI HJ. JAAPAR BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM SYAHROM AZHAM BIN AZLAN TAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PN. HJH. LATIFAH BINTI HASSAN SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN PN. SITI ZARINA BINTI AZIRUN SMK JLN KEBUN, SEKSYEN 32, 40460 SHAH ALAM , SELANGOR PN. HJH. HAMIDAH BINTI HASSAN JABATAN PELAJARAN, NEGERI KELANTAN PN. HJH. FUZIAH BINTI HARUN IPG, KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA PN. RUBAIZAH BINTI MD DIN SK PALONG 9(F), GEMAS, NEGERI SEMBILAN PN. SARINA BINTI DESA SK PASUKAN POLIS HUTAN, 31150 ULU KINTA, IPOH, PERAK. PN. RATNA BINTI ISMAIL SK KGV, EMPANGAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN PN. HJH. JAMIAH BINTI MOHD SALLEH SMK TUNKU MAHMUD ISKANDAR, SG.MATI, MUAR JOHOR PN. HJH. MASAHMAH BINTI JARKASE SMK CHAAH, 85400 CHAAH, SEGAMAT, JOHOR. PN. ANITA BINTI HASHIM SMK SEKSYEN 1, BANDAR KINRARA, 47180 PUCHONG, SELANGOR PN. HJH. MASYATI BINTI MAIL SMK DATUK BENDAHARA, JLN PEGAWAI, 77000 JASIN, MELAKA. PN. HJH. RAHIMAH BINTI ELIAS SMK SRI GADING, BATU PAHAT, JOHOR PN. MAKHTOM BINTI ABDULLAH SMK MAMBAU, JLN PORT DICKSON, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

155

Anda mungkin juga menyukai