Anda di halaman 1dari 1

Cara membuat rujukan Norliza Jamaluddin. 2002.

Komunikasi, Bahasa Sastera, Komunikasi dan Median dalam Keandaian Data Korpus Berkomputer. Prosiding Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2. Beijing, China, 8 15 Oktober 2002. Nor Hashimah Jalaluddin. 1992. Semantik dan Pragmatik: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Hashimah Jalaluddin. 2001. Semantik, Pragmatik dan Leksikografi. Jurnal Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1 (3): 398 415. Nor Hashimah Jalaluddin, Junaini Kasdan. 2007. Telus, Konflik dan Legap Istilah MABBIM: Satu Kajian Morfosemantik. Jurnal Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 7 (1): 89 96. Nor Hashimah Jalaluddin. 1999. Semantik Dalam Penulisan Buku Teks: Satu Tuntutan Dalam Kurikulum. Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 43 (8): 692 700. Norliza Hani Md. Ghazali et al. 1996. Peranan Hubungan Semantik: Pindahan Makna Dalam Terjemahan. Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 40(1): 25 31. Normah Abdullah, Che Mohd. Ariff Che Mohd. Yusoff. 1997. Penggunaan Penanda Wacana Dalam Kemahiran Mengarang. Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 41 (11): 1032 1044. Norsimah Mat Awal, Nor Hashimah Jalaluddin. 2006. Peluasan Makna "kuat" Melalui Wanita dalam Novel: Satu Analisis Sistematik Kognitif. Jurnal Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 6 (2): 311 326. Palmer, F. R. 1991. Semantics. Cambridge University Press, Cambridge.

Pengkalan Data korpus Berkomputer, Jabatan Bahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Md. Salleh et al. 1997. Kamus Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rusli Abdul Ghani. ___.Yang Dini dan Yang Kini: Kisah Dua Naskah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (atas talian) http://dbp.gov.my/korpus/yangdini.pdf (23 Oktober 2009) Rusli Abdul Ghani, Nur Hafizah Mohamed Husin. 2005. Melayari Samudera Maya, Mencari Mutiara Kata: Suatu Metadologi Pemerolehan Kata Baru Berdasarkan Korpus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (atas talian) http://dbp.gov.my/korpus/kertaskerja3.pdf. (27 Disember 2008).