Anda di halaman 1dari 4

Acara pembubaran panitia peresmian mesjid 2 Mei 2013 Puji syukur ka Alloh Swt, urang sdy tos dipaparin

mangpirang- pirang nikmat nu taya hinggana nyaeta nikmat sehat jasmani srg rohani, nikmat iman srg islam srg nikmat2 nu sanesna nu teu kaetang ku urang sdy. Solawat srg salam mugia dilelerkeun Ka kj Nabi Muhammad Saw, ka para sahabatna tabiin tabiatna srg mudah2an urang sdy sing diangken umat dugi ka ahir jaman. Bp.Ketua DKM, Bp Wakil Ketua DKM,Bp,Bendahara, srg rengrengan DKM nu sanesna, hormateun sim kuring. Teu kalangkung Bp Kepala Desa Imb raya, srg bp sekdes hormateun sim kuring. Oge ka Bp Kadus Sukasari, Bp Rw.07 srg bp2 Rt.01 dugi ka Rt 05. Bp2, Ibu2 sesepuh mesjid, Para wargi hidirin hormateun sim kuring, alhamdulillah dina waktos ayeuna tiasa kempel ngariung Dina ieu patempatan kalayan qudrot srg irodatna Alloh Swt. Srg urang sdy mudah2an aya dina kaayaan sehat walafiat, Bapa Ibu hadirin sdy, langkung tipayun ngahaturkeun nuhun ka para bapa ibu sdy, anu parantos tiasa hadir dina waktos ayeuna. Anu taya sanes di ulemna para wargi sdy nyaeta : Dina acara pembubaran panitia peresmian mesjid. Para wargi hadirin hormateun sim kuring, acara anu bade kapayunkeun : 1. Laporan kegiatan panitia ku Ketua panitia 2. Sambutan : - Ketua DKM - Kepala Desa Imb raya 3. Evaluasi Kegiatan 4. Pembubaran panitia 5. Tutup

Sateuacan dilajengkeun kana acara ka hiji, mangga urang sasarengan maoskeun Basmalah, Bismilahirohmanirohim. A. Mangga urang kawitan kana acara 1, Nyaeta Laporan kegiatan panitia ku Ketua panitia nyaeta sim kuring, Para bp ibu sdy peryogi kauninga ku sdy reh urang sdy tos tiasa ngalaksanakeun acara peresmian ti awal dugi ka ahir kalayan aya dina kalancaran srg sukses. Kalayan acara ieu dihadiri ku bp wakil bupati ciamis srg bapa agun srg tamu undangan sanesna. Sok sanaos ti awal aya anu nyangsikeun acara ieu bakal sukses atawa henteu? Diantawisna undangan bakal hadir kitu? Dana bakal nyekapan? Diantawisna eta. Tapi ku kayakinan srg kerja sama antawis panitia srg kesiapan anu maksimal, Alhamdulillah Karaguan eta tiasa katangulangi. Kanggo panitia karaguan eta mangrupi dorongan anu sifatna positif. Peryogi kauninga panitia tos ka uji dina sagala kegiatan anu tos kalangkung Eta cenah aya sakudak sakedik kakirangan srg kahilapan namina oge jalmi teu sampurna. Para wargi hadirin hormateun sim kuring, salajengna dina acara kamari alhamdulillah parantos nampi amal jariyah anu langsung diserahkeun ku anjeuna nyatana bp Agun anu ageungna 10 jt, teras bp wakil bupati 1 jt, bp. Agus Jakarta 1,5 jt. Janten Jumlah Total 12,5 jt. Ieu artos sapalih tos kaanggo kanggo nutup kaperyogian2 srg kakirangan2 anu tidak terduga atanapi anu nyusul, ieu oge mangrupikeun kanggo persiapan pembebasan tanah kanggo jalan. Salajeng simkuring ngahaturkeun nuhun 1. ka Bp kuwu anu parantos ngadorong srg anjeuna terjun langsung ningali kesiapan panitia oge htr nuhun ka pa dede anu parantos tiasa ngabantu kanggo nyebarkeun serat undangan srg fihak Desa oge

parantos tiasa ngabantu dina tambihan kursi seueurna 50 bh. Htr nuhun. 2. Oge ka para panitia diantawisna pa H. Nana srg bu Hj.Yani anu parantos tiasa nyiapkeun kanggo parasmanan tamu undangan. 3. Teras ka kg maman srg Kg dedi dina hal penerangan 4. Teras ka FKPM anu di sesepuhan ku Pa Ustd. Engkus parantos tiasa ngabantu penganmanan 5. Oge teu kalangkung ka kg Aceng srg linmas anu parantos tiasa ngamankeun kendaraan kalayan tertib. 6. Ka para Rt 01 dugi ka rt.05 anu parantos tiasa ngabantu dina penerimaan tamu 7. Oge ka para bapa srg ibu anu parantos tiasa nampi tamu srg nempatkeunana sesuai dina jalurna masing2. 8. Oge ka Kg Ujang yana anu parantos memfasilitasi kanggo ngayakeun genset. 9. Salajengna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para wargi sdy anu parantos tiasa ngabantu dina acara pelaksanaan peresmian mesjid. 10.Dina hal bantuan moril, materi srg nu sanesna. Sim kuring teu tiasa ngabales kana kasaean para wargi sdy, mung Alloh anu tiasa ngabalesna. 11.Salajeng dina hal ieu sim kuring sebagai ketua panitia rumaos ka jajaran panitia seueur miwarang utuh etah, tuh kaditu yeuh kadieu. Hapunten pisan eta kawajiban ketua panitia kanggo mengorganisir jajaran panitia kanggo suksesna kegiatan. Anu hasilna Alhamdullilah. 12.Oge sim kuring ngahaturkeun nuhun ka para bp/ibu dina acara rapat2 panitia anu tos tiasa nyumbangkeun tuangeunana. Oge kaleresan dina waktos ayeuna aya ti Pa H.Aang, bu Dede S. Htr nhn. 13.Jg ada dari pa H. Jamil makanan. Terima kasih. Dalam rangka ................ 14.Terahir Para wargi hadirin hormateun sim kuring, laporan kegiatan dicekapkeun sakitu. Htr nhn kana perhatosanna, Ayeuna urang teraskeun kana Acara ka 2 nyaeta sambutan ka hiji ti : 1. Ketua DKM, htr nuhn kana sambutanana

2. Kades, htr nuhn kana sambutanana

Dilajengkeun kana acara ka 3 Evaluasi kegiatan, mangga kegiatan kamari bilih aya nu kedah di evaluasi atw diperbaiki, mangrupi saran srg usulan. Salajengna acara pembubaran panitia. Para wargi hadirin hormateun sim kuring, Acara kegitan peresmian mesjid anu dilaksanakeun tgl 27 April tos rengse kalayan aya dina ridho srg panangtayungan Alloh. Kumargi sakitu sim kuring selaku ketua Paitia penyelengara bade ngabubarkeun kapanitia. Dina detik ieu srg jam ieu kepanitia resmi dibubarkeun. Acara terahir Tutup. Sateuacan ditutup sim kuring sakali deui ngahaturkeun nhn ka para hadirin anu parantos tiasa hadir dina ieu acara mudah2an ku sumping para wargi sdy sing di jantenkeun amal kasaean. Amiin. Mangga urang tutup ku ngaoskeun Hamdalah sasarengan, Alhamdulillah Wass wr.wb