Anda di halaman 1dari 3

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG


ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

Mata Pelajaran : BAHASA DAERAH


Kelas : VIII( DELAPAN )
Hari, tanggal : Kamis, 19 Maret 2009
Waktu : 60 Menit

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab.
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir /
hitamkan jawaban yang benar.

Kutipan ing andhap punika panjenengan semak, salajengipun kawangsulana pitaken-pitaken ing andhapipun
kanthi milih satunggal pilihan ingkang paling leres!

“ Wayang Topeng Lakon Panji Laras “


Ing Kraton Jenggala, sing dadi raja Panji Asmara Bangun. Kagungan garwa sesilih Dewi Sekartaji kang
lagi ngandhung telung wulan. Kraton Jenggala Ketaman godhaning jawata. Dewi Sekartaji dhinusta dening
Bathara Kala lan dibucal ing alas. Raden Panji Asmara Bangun ora pirsa. Sebab nalika semana wis ana gandarwa
putrid sing salin rupa dadi Dewi Sekartaji. Danawa putri mau arane Wadhal Wedhi.
Dewi Sekartaji sing ngalami pacobaning gesang, ing tengah alas piyambakan. Asmane diganti Timun
Mas. Sawise sangang wulan sepuluh dina, kandhutane mijil kakung, diparingi asma Panji laras. Panji Laras
kagungan pitik jago. Karo pitik jagone, Panji Laras tekaning Jenggala, nganti wekasane bisa bali mulya,
bebarengan karo Rama Ibune ya Panji Asmara Bangun lan Dewi Sekartaji.

1. Wacan ing dhuwur iku lakon ing kesenian ….


a. ludruk b. jaranan c. wayang topeng d. campur sari

2. Wayang Topeng iku kesenian asli saka ….


a. Batu b. Malang c. Jakarta d. Bali

3. Ing Malang kesenian Wayang Topeng isih lestari ana ing ….


a. Tumpang c. Pakisaji lan Tumpang
b. Pakis d. Pakis lan Tumpang

4. Garwane Panji Asmara bangun Asmane Dewi ….


a. Sekar Wedhi b. Sekartaji c. Wadhal Wedhi d. Panji Laras

5. Timun Mas iku ….


a. Putrane Panji Asmara Bangun c. Dewi Sekartaji
b. Ibune Dewi Sekartaji d. Adhine Wadhal Wedhi

6. Kesenian ludruk iku mula bukane saka kutha ….


a. Tuban b. Lumajang c. Malang d. Jombang

7. Kasusastran punika wonten kalih, inggih punika kasusatran ….lan ….


a. tulis, lan tinulis b. tulis , surat c. lisan, lan tinulis d. lisan, tulis

8. Cariyos fiksi punika nggadhaki teges cariyos ….


a. kasunyatan b. khayalan c. dewa-dewi d. ing masyarakat

9. Cerkak (1) Roman sacuwil (2) crita sambung (3) wacan bocah (4) geguritan (5) tembang macapat
(6) karya sastra ing inggil ingkang boten kalebet crita fiksi inggih punika ….
a. 1,3 b. 2,5 c. 3,4 d. 5,6

10. Gagasan dasar utawi ide, pikiran ingkang dados lelandhesanipun cariyos dipun wastani …
a. Tema b. Amanat c. Plot d. Wewatakan

-1 TIA
11. Reroncening kedadosan satunggal lan satunggalipun, ingkang sambung-sumambung salebeting karya
sastra crita fiksi naminipun ….
a. Tema b. Wewatakan c. Plot d. Rerenggan basa

12. Karya sastra fiksi saged dados sae ndudut nala amargi wontenipun konflik lan masalah saking paraga
utaminipun utawi paraga satunggal-satunggalipun. Konflik utawi masalah kalawan naminipun …
a. Tema b. Amanat c. Pradondi d. Bebuka

13. Alur ing crita fiksi ingkang ngariosaken kanthi runtut wiwitan ngantos wekasan, naminipun alur ….
a. Maju b. Mundur c. Maju Mundur d. Mandheg

14. Papan panggenan lan wekdal ingkang wonten ing crita fiksi dipun sebat ugi ….
a. wewatakan b. Setting/latar c. Amanat d. Alur

15. Sapa sing wis tau nonton wayang ing Sri Wedari ? Yen disalin krama inggil dadi …
a. Sinten sing wis tau mirsani wayang ing Sri Wedari
b. Sinten sing sampun nate mirsani wayang ing Sri Wedari
c. Sinten ingkang sampun nate mirsani wayang ing Sri Wedari
d. Sinten ingkang sampun nate mirsani ringgit wonten ing Sri Wedari

16. Bukuku digawakake Purwadi anake Pak Karto. Yen disalin krama inggil dadi …
a. Buku kula dipun betakaken Purwadi putranipun Pak Karto
b. Kitabipun dipun betakaken Purwadi putranipun Pak Karto
c. Buku nipun dipun betakaken Purwadi putranipun Pak Karto
d. Bukune betakaken Purwadi anakipun Pak Karto

17.Yen during ngerti mbok ya ora susah crita mengkono iku. Ukara kasebut ing dhuwur basane ….
a. krama alus b. krama madya c. ngoko lugu d. ngoko alus

18. Kula dipun utus bapak ….ngaturaken serat punika.


a. supaya b. supados c. nggawa d. mbekta

19. Ukara ngisor kang basane krama inggil yaiku …


a. Kula mboten mangertos menawi Pak guru sampun rawuh
b. aku ora ngerti yen pak guru wis teka
c. kula mboten ngerti menawa Pak Guru wis rawuh
d. Aku mboten pirsa yen Pak Guru wis rawuh

20. Dinten punika kula mboten mlebet sekolah. Ukara kasebut basane ….
a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus

21. Bapak nukokake klambi adhiku. Ukara iki Manawa di owahi dadi basa krama alus yaiku ….
a. bapak tuku rasukan adhi kula c. Bapak numbasna rasukan rayiku
b. bapak mundhutna klambi adhi kula d. Bapak mundhutaken rasukan rayi kula

22. “ Kualine pecah “. Manawa ditulis aksara jawa yaiku ….

a. c.

b. d.

23. . Yen di tulis aksara latin…

a. Manut kanca b. manuta kanca c. marut klapa d. maruta kelapa

24. Ibu nukokake buku Anisa. Ukara iki yen diowahi basa krama alus ….
a. Ibu mundhutna buku Anisa c. Ibu numbasna buku Anisa
b. Ibu mundhutaken buku Anisa d. Ibu numbasaken buku Anisa

25. . Manawa ditulis ngganggo tulisan latin yaiku

a. Mula ora kena sembrana c. mula ora nekat sembrana


b. mulane ra kena sembrana d. mulane ra nekat sembrana

26. “ Liwat kreteg”, Yen ditulis aksara jawa …..


a. c.

-2 TIA
b. d.

27. .Yen ditulis latin ….

a. Dadya adusa kali b. Dadya adhus kali c. Bagya adhus kali d. Bagya adus kali

28. . Yen ditulis latin ….

a. Prasetya numpak prahon layar c. Pramana numpak prahon layar


b. Prasetya numpak prahu layar d. Pramana numpak prahu layar

29. Mbah, kula badhe…. kala wau panjenengan ….jam pinter. Tembung sing bener miturut unggah-ungguh
yaiku ….
a. nyuwun priksa, wungu c. ndangu, wungu
b. mundhut priksa, wungu d.wungu, ndangu

30. Bapak dereng …..saking kantor, kula dereng …. sekolah. Tembung sing bener miturut unggah-ungguh
yaiku ….
a. wangsul, kondur b. kondur, wangsul c. kondur, kondur d. wangsul, wangsul

31. Mbah kula ……Bapak, supados ….. arta kagem simbah. Tembung miturut unggah-ungguh sing bener
yaiku …
a. dipun aturi,. Maringi c. dipun dhawuhi, nyaosaken
b. dipun kengken, ngaturi d. dipun dhawuhi, ngaturi

32. Bapak ora tindak kantor amarga lagi gerah. Ukara iki nganggo basa ….
a. ngoko alus b. ngoko lugu c. krama alus d. krama lugu

33. Tembung “ Mangan lemper”, yen ditulis jawa ….

a. c.

b. d.

34. Nalika arep kagungan kersa mantu, Pak Darsana nyebar layang….
a. Idin b. Iber-iber c. ulem d. kabar

35. “ Mlakua”. Yen katulis jawa ….

a. c.

b. d.

36. Pak Guru ndangu, “ jare kowe lara, apa wis mari ? “ Wangsulan kang bener manut unggah-ungguh
yaiku …
a. inggih, dongane Pak Guru, kula pun mantun
b. inggih pangestunipun Pak Guru, kula sampun mantun
c. inggih, kula empun mantun
d. inggih, kula sampun mantun

37. Manawa matur nyuwun pangestu marang simbah arep ujian, ukarane sing bener yaiku ….
a. mbah dipangestoni inggih, ajeng ujian
b. mbah nyuwun pangestu, kula badhe ujian, mugi-mugi saged lancar
c. mbah nyuwun doa restu, ajeng ujian
d. mbah didongake nggih mbah badhe ujian

38. Ibu ndangu, “ Le, kowe wis adus apa during ? “


a. sampun Bu, kula sampun adus c. sampun Bu, kula empun adus
b. sampun Bu, kula sampun siram d. sampun Bu, kula pun adus

39. Matur marang wong tuwa iku nggunakake basa ….


a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama alus d. krama lugu

40. Bu, panjenengan …..pundi . Isine titik-titik ing pratelan iku kang trep yaiku ….
a. omahe b. daleme c. griyanipun d. dalemipun

-3 TIA