Anda di halaman 1dari 5

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 3 LAWANG


ULANGAN SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

Mata Pelajaran : BAHASA DAERAH


Kelas : VII ( TUJUH )
Hari, tanggal : Senin, 14 Januari 2008
Waktu : 60 menit

PETUNJUK UMUM:
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta Anda pada lembar jawab.
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir /
hitamkan jawaban yang benar.

Dipun simak ingkang setiti, slajengipun dipun pilih satunggal wangsulan ingkang paling leres !

ARYA DAMAR
Krungu tangise, Arya Damar banjur nyedhaki lan aweh pitulungan. Diwenehi sandhangan
supaya ora kadhemen. Dewi Nawang Wulan banjur dijak mulih menyang omahe. Sajak wis
pasarah marang lelakone, mula Dewi Nawang Wulan mung manut bae. Tekan omah, desane Arya
Damar dadi rame. Tangga teparone padha teka. Padha kepingin weruh lan nyatakake, yen Arya
Damar oleh bojo tur ayu banget.
Anggone mangun bebrayan, kaparingan anak siji, lanang lan bagus. Arya Kedhot arane.
Bareng rabi, Arya Damar ora nate kekurangan sandhang apadene pangan. Uripe guyub rukun,
tata tentrem, sarwa kecukupan.
Sawijining dina Nawang Wulan pamitan marang sing lanang arep enyang kali karo anake,
Arya Kendhot. Nawang Wulan meling supaya aja pisan-pisan menyang pawon, apa maneh nganti
mbukak kekepan tutup dandang. Arya Damar mung ngiyani bae.

1. Waosan ing inggil irah-irahanipun ….


a. Nawang Wulan b. Arya Damar c. Arya Kendhot d. Widodari Pitu

2. Garwanipun Arya Damar punika wujudipun ….


a. manungsa b. siluman c. widodari d. peri

3. Nalika dipun tilar ing lepen, Arya Damar dipun weling supados boten ….
a. ndulang anakipun c. mbikak gendhong
b. mbikak kekepan dandang d. nyaponi latar

4. Cariyos Arya Damar punika dongeng saking …


a. Solo b. Surabaya c. Bali d. Madura

5. Ing jawa wonten cariyos ingkang meh sami kaliyan cariyos Arya Damar, inggih punika ….
a. Jaka Bledheg b. Jaka Bodho c. Jaka Umbaran d. Jaka Tarub

6. Pranyatan ingkang leres ing andhap punika ….


a. Arya Damar punika ajrih ing wana c. Arya Damar boten nate tilem
b. Arya Damar remen berburu ing wana d. Arya Damar niku Bupati

7. Dedongengan ingkang nyariyosaken sato kewan, saged tata jalma kados manungsa kalebet
jenis …
a. myte b. sage c. legende d. fabel

8. Cariyos ingkang sipatipun khayal lan ghoib, dipun percados kedadosan saestu paraganipun
para dewa –
dewi, widodari, peri, siluman, kalebet jenis ….
a. myte b. sage c. legende d. fabel

9. Cariyos Arya Damar punika kalebet jenis …


a. myte b. sage c. legende d. fabel

10. Tuladhanipun cariyos jenis fabel inggih punika ….


a. Timun Mas b. Klenthing Kuning c. Banyuwangi d. Si kancil
11. Kegiatan wawancara niku nggadhahi tujuwan pados …..
a. pawarta lan katrangan c. pawarta
b. rekaman d. tema lan katrangan

12. Saderengipun nindakaken wawancara ingkang kedah dipuntemtokaken ….


a. alat rekamipun c. rencangipun
b. tema lan tujuwan d. buku lan tasipun

13. Tiyang ingkang dipun wawancarani dipun sebat …..


a. nara sumber b. pakar c. guru d. tukang

14. Basa ingkang dipun ginakaken nalika wawancara kedah manut ….


a. ingkang mawancara c. unggah-ungguh
b. nara sumberipun d. ingkang ngutus

15. Nalika wawancara boten kenging ….


a. ngasta alat rekam c. nyepakaken cathetan
b. sopan, andhap asor d. nangkletaken bab ingkang kirang sae

16. Tumrap tiyang jawi, tindak-tanduk, ngendika, ngagem busana, punika wonten …
a. panggenanipun c. unggah-ungguhipun
b. tata kramanipun d. caranipun

17. Asil karya sastra jawa modern, wujude puisi, ora kaiket ing aturan guru gatra, guru lagu, guru
wilangan, kaendahane mapan ing pilihan tembung lan rerenggan basa kang digunakake,
diarani….
a. cerkak b. geguritan c. cerbung d. parikan

18. Tembung-tembung ing geguritan iku ….


a. ora kaiket, sembarang c. apa anane, ora nganggo rerenggan basa
b. akeh basa kawine, angel d. ringkes, padhet, mentes

19. Kanggo ngerteni isine geguritan kanthi gampang , carane yaiku ….


a. diwaca bola-bali c. ditulis maneh
b. digancarake d. dirasakake

20. Sing digatekake nalika maca geguritan yaiku ….


a. lafal, mimic, kinetik, wirama c. mimik, volume swara, kostum
b. iringane, wirama, kinetik d. lafal, kinetik artikulasi

21. Kang dikarepake lafal lan vocal nalika maca geguritan iku padha karo…
a. mimic kinetik b. wirama c. yakin, mantep d. artikulasi

22. Ing kegiatan “Maca Cepet”, biji paling dhuwur menawa ….


a. wektune cepet, asil tes dhuwur c. wektune suwe, asil tes dhuwur
b. wektune cepet, asil tes endhek d. wektune suwe, asil tes endhek

23. Maca (karya sastra) kanthi artikulasi, mimic, kinetik lan volume swara kang becik, tur bisa
nggambarake isi lan piweling karya sastra sing diwaca mau, kalebu jenis maca ….
a. cepet b. ekspresif c. intensif d. ekstensif

24. Tuladhanipun basa ngoko lugu inggih punika …


a. aku nduwe pitik telu, kabeh lemu-lemu c. Panjenengan apa arep tindak, mas ?
b. Panjenengan dalemipun pundit ? d. Kula ajeng kesah teng medunten

25. Simbah rambute wis putih. Rambut basa kramane ….


a. Rawis b. Rikma c. Wulu d. Uwan

26. “Kenthongan pring” Manawa katulis nganggo aksara jawa yaiku …

a. c.

b. d.
27. “Nggawa sangu” Manawa katulis nganggo aksara jawa yaiku ….

a. c.

b. d.

28.

Ukara kasebut dhuwur manawa katulis latin yaiku ….


a. Prabot komunikasi dua arah c. Perabot komunikasi dua arah
b. Piranti komunikasi dua arah d. Piranti kanggo komunikasi

29. Menawi badhe tindak kula aturi dhahar rumiyin. Ukara kasebut basane ….
a. ngoko lugu b. ngoko andhap c. krama alus d. krama madya

30. “Sembah pangabekti” Manawa katulis nganggo aksara jawa yaiku ….

a. c.

b. d.

31. “Pandongaku marang kowe”, Manawa katulis nganggo aksara jawa yaiku ….

a.

b.

c.

d.

32.

Manawa katulis nganggo aksara latin yaiku ….


a. Luwih becik andhap asor c. Luwih becik andap asor
b. Luwih apik andhap asor d. Luwih apik andap asor

33. “Bapak maos koran ana teras ngarepan omah”, ukara kasebut basane ….
a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus

34. “Dinten punika kula boten mlebet sekolah”, ukara kasebut basane …
a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus

35. Ukara ngisor iki kang basane ngoko lugu yaiku ….


a. kula kesupen dereng nggarap PR c. Aku mengko sido dolan menyang omahmu
b. Yen panjenengan purun mengko tak ampiri d. Rikmanipun simbah sampun pethak sedaya

36. Ukara ngisor kang basane krama alus yaiku …


a. Aku ora ngerti yen Pak guru wis teka
b. Kula mboten mangertos menawi Pak guru sampun rawuh
c. Aku ora ngerti manawi Pak guru sampun teka
d. Aku mboten pirsa yen Pak guru wis rawuh
37. “Dina Pahlawan”, yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku …

a. c.

b. d.

38. “Brambang sak siro lima”, Manawa ditulis nganggo aksara jawa yaiku…

a.

b.

c.

d.

39.

Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku …


a. Surabaya uga disebut kutha pahlawan
b. Surabaya kutha pahlawan
c. Surabaya kuthane para pahlawan
d. Surabaya pusate para pahlawan bangsa

40.

Yen ditulis nganggo aksara latin yaiku …


a. Tanggal 10 Nopember dina Pahlawan
b. Tanggal 10 Desember dinane Pahlawan
c. Tanggal 20 Nopember tahun 1945
d. Tanggal 20 Desember tahun 1945

41. …. Asmanipun Bapak panjenengan ?


a. ing pundi b. pinten c. sinten d. kala menapa

42. Panganggenipun tembung pitaken ingkang leres inggih punika …


a. Sinten reginipun computer punika, mbak ?
b. Punapa rawuhipun Mas Daru ?
c. Ing pundit salak pondok sakilonipun ?
d. Kados pundi caranipun nanem apel ?

43. Tata krama ing bab, ngendikan, matur, ngomong iku arane …
a. undha usuk c. andhap asor
b. sopan santun d. unggah-ungguh

44. Bu, aku njaluk pamit arep mulih. Basa krama sing bener manut unggah-ungguh yaiku …
a. Bu, kula nyuwun pamit badhe kondur c. Bu, kula nedhi pamit ajeng kondur
b. Bu, kawula nyuwun pamit badhe manthuk d. Bu, kula nyuwun pamit badhe wangsul

45. Sing di arani ater-ater anuswara yaiku…


a. an, am, ang, any c. sa, pa, pi, pra
b. dak, ko , di d. in, um, el, era

46. Dak, ko, di iku diarani ater-ater ….


a. anuswara b. tripurusa c. ater-ater tanduk d. seselan
47. Dhek wingi sore adhiku mangan pisang goring entek loro. Ukara kasebut katrangan wektune
yaiku …
a. pisang goreng b. entek loro c. adhiku mangan d. dhek wingi sore

48. Dheweke mangan rujak nganti lara weteng. Jejere ukara kasebut …
a. mangan rujak c. nganti lara weteng
b. dheweke d. mangan

49. Bu Sastra lungane wis rong sasi. Basa ngoko alus/andhap ipun inggih punika ….
a. Bu Sastra kesahipun sampun kalih sasi
b. Bu Sastra tindake wis rong sasi
c. Bu Sastra tindakipun sampun kalih sasi
d. Bu Sastra lunganipun wis rong sasi

50. Ora wani ngadhepi dhewe nanging dheweke nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan tegese

a. gawe rerusuh ing papan panggonan kanga man
b. uripe disenengi deneng wong akeh
c. uwong gawe piala sarono kongkonan wong liya
d. uwong kang bebudine ala ketambahan rupane ala pisan

-----------------------------