Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN
SMP SATU ATAP NEGERI LOSARI
NSS. 201021703005 NPSN: 20258349
Jl. Pulosari Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon 45192 Tlp. (0321) 3626559

NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH


TAHUN PELAJARAN 2013/2014 B
Mata Pelajaran : Bahasa Cirebon 199
Hari, Tanggal : Sabtu, 29 Maret 2014
Kelas : IX (Sembilan)
Waktu : 07.30 09.00
1
PETUNJUK UMUM
1. Perhatikan petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan
2. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab
3. Jawaban dikerjakan di LJK
4. Gunakan Pencil 2B
5. Laporkan pada pengawas jika terdapat tulisan pada soal yang kurang jelas/rusak
6. LJK jangan sampai sobek, terlipat, kotor, atau basah
7. Jawab soal-soal yang paling mudah dulu
8. Periksa kembali kembali hasil pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada pengawas
I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar
(A, B, C, atau D)
1. Apa nami alat tradisional kangge damel a. Whu melinjo
gethek niku .... b. Akeh wit tangkil
a. Cantang c. Nggon nabatake jaran
b. Canting d. Gedokan jaran
c. Anjun
7. Aksara jawa kang urutan wolu yaiku ....
d. Ani-ani
a.
2. Kalong cilik saba gedhang, sumedhot rasa
ning ati. b.
Wangsalan iku artie ...
a. Curut c.
b. Codot
c. Agel d.
d. Bedul
8. Kang Warsida bade teng sabin, tembung
3. Lagu cerbon bisa anggo nada apa ....
kang artie ....
a. Pentatonis
a. Perkara
b. Mesosopran
b. Lan
c. Pelok bae
c. Kakang
d. Salendro bae
d. Sing
4. Wite kacang arane ....
9. Lare-lare sekolah (barengan) olahraga.
a. Tebon
(barengan) tembung dwi purwane ....
b. Pulang
a. Babarengan
c. Ruyang
b. Bebarengan
d. Rendeng
c. Bebareng
5. Taman jendral sinten kota cerbon diarani d. Bareng-bareng
grade ...
10. Teng surat pribadi pundi kang disebut
a. Vander Pellas
titimangsa, yaiku ....
b. Jons Peter Sunkun
a. Hormat kami
c. Raples
b. Asalamualaikum wr.wb
d. Danddeles
c. Katur
6. Wonten desa tangkil sebelah kerisidenan Kangge kang Warsida
cerbon napa artine tangkil .... Teng surabaya
d. Cirebon, 20 oktober 2012

1
Bahasa Cirebon P-B 199 UJIAN SEKOLAH 2014
11. Hormat wong tua, guru lan ratu, kalimat a. Perintah
niki pesan saking .... b. Pekarepan
c. Perintah langsung
a. Sunan Gunung Jati d. Perintah bli langsung
b. Sunan Kalijaga
21. Anake sapi arane ....
c. Sunan Ampel
a. Pedet
d. Sunan Muria
b. Bledug
12. Kesenian punapa kang diengge ngangge c. Gudhel
ngormati tamu-tamu teng kraton .... d. suwiyah
a. Sampyong
22. Labuh molah sawah disebut ....
b. Berokan
a. Mluko
c. Tayuban
b. Nyebar
d. Wayang kulit
c. Pacekruk
13. Pas jaman kemerdhekaan tetabuhan kang d. Macul
masih jejek ana ning endi ....
23. Semelung-melunge gong, masih melung
a. Sanggar
omongane wong artie ....
b. Keraton
a. Omongane aja diladeni
c. Padepokan
b. Omongane wong kudu dipercaya
d. Pesantren
c. Omongane wong teka maning
14. Ana macem-maceme tetabuhan terus d. Omongane wong gelis nyiar ning endi-
direka-reka dadi kesenian apa ... endi
a. Riyam
24. Nggeraaken sesuatu ngangge mbuang
b. Ruyam
kotoran niku nopo ....
c. Campuran
a. Tawurji
d. Caruban
b. Ngirab
15. Sauwise aran melodi kota udang sekiyen c. Ngapem
dadi apa .... d. Muludan
a. Musik pesisiran
25. Arti pribasa Gedhe prahu, gedhe
b. Musik ayu
ombake yaiku ....
c. Musik gambang kromo
a. Gedhe pengeluaran, gedhe penghasilan
d. Musik tarling
b. Gedhe penghasilan, gedhe pengeluaran
16. Wangsalane niku kedah wonten .... c. Serakah
a. Guritan d. Wong gedhe musuhe wong cilik
b. Wangsulan
26. Arti sewalike duwur kencur yaiku ....
c. Terusane
a. Pendhek pisan
d. Sampirane
b. Duwur pisan
17. Kang kesebut pokok surat yaiku .... c. Binyek letrek
a. Isi d. Akeh sing ngenteni
b. Penutup
27. Datasawala, aksara jawane ....
c. Bebuka
a.
d. Rangka surat
18. Punapa arane pelabuhan cerbon niku .... b.
a. Tanjung perak
b. Tanjung mas c.
c. Muara jati
d. Tanjung priuk d.
19. Prabotan utawa kang digawe sing lemah
28. Dolanan bocah kang nganggo alat
lempung dibakar niku pengertian saking ....
carang/kayu cilik yaiku ...
a. Gethek
a. Slodor
b. Gethuk
b. Sluku-sluku batok
c. Gethok
c. Glatikan
d. Gethak
d. Ceciwi
20. Hazna mboten purun dahar.
29. Aksara jawa carakan jumlahe wonten ....
Saking contoh kalimat teng inggil
ngrupiaken kalimat.

2
Bahasa Cirebon P-B 199 UJIAN SEKOLAH 2014
a. 18 aksara 38. Tiyang cerbon gadah tradisi tiap sasi safar
b. 28 aksara damel ....
c. 38 aksara a. Apem
d. 20 aksara b. Serabi
c. Sega kuning
30. Teng surat pribadi pundi kang disebut
d. Bubur abang putih
kepala surat ....
a. Hormat kami 39. Teng andhap niki pundi kang termasuk
b. Asalamualaikum wr.wb contoh saking tembung dwi lingga.
c. Cirebon, 20 oktober 2013 a. Lare-lare
d. Katur b. Bapak-ibu
Kangge kang Kamid c. Tetabuhan
Teng d. Adem ayem
Jakarta
40. Apa kang dimaksud ukara majemuk ....
31. Saling tukar pikiran kangge medalaken a. Perintah
masalah yaiku .... b. Ukara loro dadi siji
a. Tukaran c. Permintaan
b. Gunemar d. Tanya
c. Diskusi
41. Pepindhan asale saking tembung ....
d. Cerita
a. Pepin
32. Lagu warung pojok. Karyane .... b. Indhan
a. Suratno Marta Atmaja c. Pindhe
b. H. Abdul Ajid d. pindhahan
c. Kuntring
42. Maknae manungsa kedah ngertos marahe
d. Hj. Dariyah
watake kiyambek yaiku ...
33. Gula abang a. Kodhok ngemuli lenga
Gula pasir b. Luruwa galihe kangkung
Klambi abang, c. Tapak kuntul
Akeh sing naksir d. Botok bolu ayame kate
Kalimat teng inggil kelebet.
43. Tiyang kang tugase mandu acara kesebut
a. Parikan
....
b. Wangsalan
a. Pewawancara
c. Pupuh
b. Wartawan
d. Jawokan
c. Decorator
34. Lukisan kaca kang dikenal wonten 2 jenis d. Pembawa acara
nggih niku ....
44. Mimi siweg damel batik tulis teng griya,
a. Lukisan batik lan kaligrafi
griya padane ....
b. Kaligrafi lan gambar wayang
a. Umah
c. Gambar wayang lan kendaraan
b. Gubug
d. Gambar alam lan bintang
c. Arepan
35. Kalimat sedina-dina diengge .... d. Toko
a. Guru ngobrol sareng wong tua
45. Tuku batik ning trusmi akeh maceme,
b. Murid ngobrol sareng wong tua
bebasane ....
c. Guru ngobrol sareng murid
a. Tuku ning trusmi batik katah macame
d. Pembantu ngobrol sareng majikan
b. Tuku batik ning trusmi katah maceme
36. Karya seni/produk seni batik mega c. Tumbas batik teng trusmi akeh macame
mendung, satunggal khas ciri batik ... d. Tumbas batik teng trusmi katah
a. Pekalongan maceme
b. Solo
c. Cirebon
d. Surakarta
37. Nembang doa tawurji artie ...
a. Adus ning sumur
b. Selamet panjang umur
c. Sodakoe bari manjur
d. Penyakite padha kawur

3
Bahasa Cirebon P-B 199 UJIAN SEKOLAH 2014
II. Essai

46. Jalan sing endi sampai maring endi kang


dibangun oleh Danddeles !
47. Cobi sebutken langkah-langkah saking
layang pribados yaiku!
48. Salin ning tulisan biasa

49. Damel silsilah keturunan didamel


organigram sing awit anak sampe grephak
senther!
50. Lanang, wadon, gedhe, cilik, tuwa, enom
pada nonton wayang. Bebasane ....

4
Bahasa Cirebon P-B 199 UJIAN SEKOLAH 2014