POLITEKNIK MUKAH SARAWAK(PMU

)

PENDIDIKAN MORAL 1(A1002)
TUGASAN INDUVIDU
TAJUK TUGASAN:

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah displin Dalam Kalangan Pelajar –pelajar Sekolah Menengah
NAMa : DOMINIC ANAK MERINGAi NO.PENDAFTARAN : 20SkM09F1041 Kelas : SKm 1A NO.TELEFON : 019-4533446

PENgenalan
Salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Pendidikan Moral Kelas SKM 1A Encik Muhamad Naim Bin Abdul Halim.Tajuk tugasan yang saya pilih ialah “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Displin Di Kalangan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah” di Malaysia. Di tugasan ini turut disertakan tentang faktor-faktor,contoh- contoh kes masalah diplin yang dilakukan pelajar sekolah menengah dan cara-cara menangi masalah displin dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah.

Selain itu,masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan?

Tambahan lagi, Masyarakat kita mempunyai pandangan yang berbeza di dalam memberi pengertian mengenai disiplin. Ada yang memberi pandangan yang positif dan tidak kurang

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

Latar belakang keluarga Kekurangan minat terhadap pelajaran Pelajar bekerja sambilan Pengaruh persekitaran Pengaruh rakan sebaya Pengaruh media massa Faktor kekurangan guru Ketidakhadiran guru ke sekolah Faktor biologi dan perangai diri pelajar sendiri
Pelajar terdedah dengan pelbagai perkara di sekeliling mereka Faktor guru dan cara pengajaran dan pembelajaran (P&P) Penempatan pelajar berdasarkan pencapaian akademik Faktor budaya dan iklim sekolah Kurangnya semangat kerjasama antara pelajar Hubungan yang tidak mesra antara guru dengan pelajar Rasa tidak selamat pelajar ketika belajar di sekolah Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin Kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini

Con to h-con to h kes m asalah displ in di kal angan pel aj ar sekol ah ba ru -ba ru ini
1. Sessi s ek ol ah ba gi tahun ini bar u sahaj a b er mula 3 mi ng gu pada bul an Januar i lepas tetapi sudah ada be berapa k es masal ah di si pl in pel aj ar. Difahamkan ser amai l ebih 3, 500 or ang pela jar tel ah di buang s ek ol ah pada tahun lepas dan l ebih 7, 500 or ang pel ajar la gi tel ah di gantung per sekol ahan mer eka di sel ur uh ne gar a. Sebaha gian besar dari pada yang di buang sek ola h ini adalah mer eka yang ter li ba t dengan kesa lahan pont eng sek ol ah. Di Sungai Buloh pula seorang pelajar tingkatan satu telah dibelasah oleh sekumpulan pelajar tingkatan dua dan tiga. Kejadian berlaku semasa Muhammad baru sahaja keluar sekolah untuk pulang ke rumah bila dia tiba-tiba dikerumuni, ditengking dan dipukul beramai-ramai. Muhammad telah dipukul dan ditendang sehingga lebam-lebam dan pakaian sekolahnya koyak. Satu lagi kejadian di Gombak seorang ketua pengawas telah dipukul oleh beberapa orang pelajar sehingga cedera anggota badan dan menerima beberapa jahitan di kepala. Difahamkan ketua pengawas ini telah mengambil nama pelajar ini yang datang lewat ke sekolah pada pagi kejadian.

3.

5.

Cara-cara menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar
• • • • Peranan ibubapa mencorak kehidupan anak-anak Ibubapa melengkapkan diri dengan ilmu keibubapaan Menerapkan nilai-nilai nurni dalam sistem pendidikan Menyemai sifat berdisiplin, akhlak yang mulia, budi yang pekerti serta patuh kepada ajaran agama sejak dari kecil dan seterusnya dipupuk di sekolah dan di semarakkan oleh masyarakat Ibubapa perlu menjadi teladan yang terbaik Sekolah dan masyarakat juga perlu sama-sama mewujudkan suasana yang positif Kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran pula perlu membuat satu kajian yang menyeluruh berkenaan dengan sistem pendidikan dan peraturan sekolah yang sedia ada Memaklumkan peraturan sekolah kepada pelajar dan ibu bapa Mengadakan sistem bonus Mengadakan sistem mentor-mentee Mengadakan program di hujung semester dan melibatkan pihak luar seperti polis Mengambil tindakan ke atas pelajar yang melanggar disiplin sekolah Guru-guru perlulah menggunakan psikologi dan memahami keperluan pelajar Memberi peluang kepada pelajar yang melakukan salah laku untuk membela diri atau memberi penjelasan Mewujudkan hubungan baik antara sekolah dengan pihak luar secara tidak

• • •

• • • • • • • •

Guru-guru harus memahami psikologi, kehendak dan keperluan pelajar selain mengurus P&P dengan lebih profesional dan berasaskan disiplin psikologi Melaksanakan program pembangunan sahsiah dan disiplin murid di peringkat sekolah a. Peningkatan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan Sahsiah dan Disiplin Murid b. Pemantapan Pengurusan Sahsiah dan Disiplin Murid c. Program Sekolah Selamat d. Penjanaan Semangat Patriotisme Murid e. Program Pembudayaan Adab di Sekolah f. Peningkatan Konsep Kendiri dan Jati Diri Murid g. Program Pencegahan Salah Laku Berat Murid h. Pemantapan Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) Jawatankuasa pemantau di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah serta ‘flying squads’. KPM telah turun padang dan memantau aspek disiplin murid

Rujukan

• http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdf • http://www.ipbl.edu.my/inter/penyelid ikan/seminarpapers/2007/Edpsycholo gy/mahadiIPBLfp.pdf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful