Anda di halaman 1dari 4

SEMAKAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS ERT (3758/3)

1. Kemahiran Amali
BL

ASPEK
Mengambil Ukuran Badan

KR TER A
i. Menggunakan pita ukur yang mempunyai unit SI ii. Mengambil ukuran badan dengan teknik yang betul iii. Mengambil ukuran badan dengan lengkap iv. Merekod ukuran yang diambil i. Menggunakan alat mendraf yang betul ii. Melakar atau mengubah suai pola dengan betul iii. Menanda pola dengan tanda pola yang betul dan lengkap iv. Menghasilkan pola berdasarkan stail yang dipilih i. Mengguna gunting yang betul ii. Menggunting fabrik mengikut saiz pola iii. Menggunting fabrik dengan teknik yang betul i. Men!ahit dengan lurus dan kukuh ii. Menghasilkan lebar kelim yang sama keseluruhannya iii. Menekan kelim dengan rata iv. Menghasilkan ker!a yang bersih i. Menetapkan kelepet dengan mata !ahitan yang sesuai ii. Menghasilkan kelepet yang sama lebar. iii. Menekan dengan rata iv. Menghasilkan ker!a yang bersih i. Men!ahit kan$ing pada kedudukan yang betul ii. Men!ahit kan$ing dengan mata !ahitan yang sesuai iii. Men!ahit kan$ing dengan kukuh iv. Menghasilkan ker!a yang bersih

TAR K!

SEMAKAN

"RE#

1.1

1.2

Menghasilkan Pola

1.3

Menggunting Fabrik

1.4

1. .1 Men!ahit kelim

1. ." Men!ahit kelepet

1. .# Men!ahit kan$ing

BL

ASPEK
1.%.1 &apik ' (olar

KR TER A
i. Menghasilkan lapik ' kolar yang sama lebar ii. Menekan rata iii. Menghasilkan lapik ' kolar yang rata iv. Menghasilkan lapik ' kolar yang kemas i. Menghasilkan kelim lengan dengan kemas dan rata ii. Menghasilkan kelim rusuk yang bertemu dengan kelim lengan iii. Mengemas hu!ung lengan dengan betul iv. Menghasilkan lengan yang tergantung elok i. Men!ahit kedut mengikut ira lurus ii. Menghasilkan kedut yang sekata iii. Menghasilkan kedut lepas yang tergantung dengan elok iv. Menghasilkan ker!a yang bersih i. Menghasilkan bentuk lisu yang run$ing ii. Menghasilkan lisu yang sama pan!ang iii. Menekan lisu dengan betul iv. Menghasilkan ker!a yang bersih i. Menghasilkan belah yang rata dan sama pan!ang ii. Menghasilkan pangkal dan hu!ung belah yang kemas iii. Menekan rata iv. Menghasilkan ker!a yang bersih i. Menghasilka n belah berzip yang sama pan!ang ii. Menghasilka n !ahitan yang kukuh

TAR K!

SEMAKAN

"RE#

1.5

1.%." &engan padanan rata

1.6

1.).1 (edut lepas

1.)." &isu pemadan

1.).# Belah slit berlapik

1.). Belah berzip

iii.

Menghasilka n belah berzip yang kemas iv. Menetapkan kedudukan pita zip dengan betul

$. Kemahiran Ber%&m'ni%a(i
BL

ASPEK
Menyedia *ekod (er!a +ahitan

KR TER A
i. Menghasilkan maklumat yang lengkap ii. Membuat keterangan bagi setiap maklumat iii. Melakar gambar ra!ah bagi setiap proses mengikut stail pakaian iv. Menghasilkan dokumen yang tersusun dan bersih i. Menggunakan bahasa yang mudah difahami ii. Menyampaikan maklumat dengan suara yang !elas iii. Menyampaikan maklumat yang relevan dengan ta!uk iv. Menyampai maklumat dengan huraian yang lengkap

TAR K!

SEMAKAN

"RE#

2.1

2.2

Menyampai maklumat se$ara lisan

3.

Kemahiran Men)&r)ani(a(i
BL

ASPEK
Meran$ang ker!a amali masakan i. ii. iii. iv.

KR TER A
Memilih menu yang sesuai dengan kaedah memasak Menyediakan senarai bahan dan kos dengan betul Membuat susunan ker!a mengikut urutan Membuat persembahan mengikut susunan Menyedia dan memasak dengan kaedah yang betul Mematuhi amalan sanitasi

TAR K!

SEMAKAN

"RE#

3.1

3.2

Melaksana ker!a amali masakan

i. ii.

iii. Men!imatkan penggunaan air, bahan api dan bahan makanan

3.3

Menghidang

iv. Mengemas dan membersih dengan sempurna i. Menghidang hasil masakan mengikut peran$angan ii. Menggunakan peranggu me!a yang sesuai iii. Menghias masakan dengan hiasan yang sesuai

*. Kemahiran K'an+i+a+i,
BL

ASPEK
Mengira kos

KR TER A
i. Mengira kos bahan dengan tepat ii. Mengira kos upah dengan tepat iii. Mengira kos sampingan dengan tepat iv. Mengira kos pro!ek dengan tepat i. Menggunakan kaedah pengiraan yang betul ii. Menggunakan nilai tenaga bagi setiap gram nutrien dengan betul iii. Menggunakan unit yang betul dalam pengiraan iv. Mendapat !a-apan pengiraan yang tepat

TAR K!

SEMAKAN

"RE#

4.1

4.2

Mengira nilai tenaga

5. Kemahiran Men))'na Te%n&l&)i


BL

ASPEK
Mengguna .lat Pen!imat Masa

KR TER A
i. Memilih alat yang sesuai dengan kegunaan ii. Menggunakan alat dengan betul iii. Mematuhi aspek keselamatan iv. Membersih dan menyimpan alat dengan sempurna i. Menamakan alat yang dipilih iii. Menyediakan ilustrasi alat iii. Menerangkan $ara pen!agaan alat

TAR K!

SEMAKAN

"RE#

5.1

5.2

Men!aga alat pen!imat masa

Anda mungkin juga menyukai