Anda di halaman 1dari 7

Karangan Rasuah.

Faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah mengatasinya Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. Semakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan persepsi masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesuatu terutama dalam aspek ekonomi. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Jelaslah, fenomena sosial ini mempunyai pelbagai imlikasi, punca dan langkah yang efektif untuk menanganinya. Punca yang ketara tentang gejala ini sering dikaitkan dengan masalah ketelusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Masyarakat menganggap masaah rasuah ini bermaharajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus terutama dalam aspek pemberian tender dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Ketiadaan sistem pemantauan yang berkesan telah menyebabkan ramai kaki tangan awam yang terangsang untuk melakukan jenayah yang keji ini. Jelaslah, masalah ini berleluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam sistem tadbiran awam negara kita. Selain itu, masalah jenayah kolar putih ini turut merebak lantaran sikap masyarakat kita yang tidak peka dengan polemik masalah ini secara terperinci. da kalangan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang harus dan telah dialami oleh semua negara di dunia ini. Persepsi sedemikian menyebabkan mereka menganggap tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah itu sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dimalukan oleh sesiapa sahaja. Maka, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah ini menyebabkan masalah ini menular secara pantas dalam masyarakat kita terutama yang tinggal di bandar!bandar besar. "ukan sahaja kurangnya pemahaman tentang masalah ini yang membawa penularan gejala sosial ini tetapi masalah ini turut mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan undang!undang yang dikatakan lemah dalam sistem perundangan negara kita tentang isu rasuah ini. #indakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada pesalah!pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. $ukuman yang ringan ini dikatakan menjadi moti%asi kepada pihak!pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana mereka sedar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang mereka ambil itu setelah keluar dari penjara. Sesungguhnya, kelemahan dalam sistem kehakiman menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan rasuah di negara ini telah memberi satu pandangan salah tentang rasuah ini kepada masyarakat kita.

pakah langkah!langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini& Sudah pasti tindakan awal ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam menangani kemelut ini dengan menahan, mendakwa dan menghukum pesalah!pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. 'akyat masih beranggapan bahawa masih ada pihak!pihak tertentu yang mengambil rasuah tetapi mereka tidak di bawa ke muka pengadilan yang menimbulkan rasa tidak ppercaya rakyat akan keikhlasan kerajaan menangani isu ini. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah akan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat awalnya. Sesungguhnya, tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat tanpa memilih bulu akan memberi petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima hukuman yang setimpal dan menakutkan mereka untuk melakukan jenayah ini. (saha kerajaan untuk menakutkan pesalah rasuah dan masyarakat boleh dicapai menerusi satu kempen iklan yang efektif. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggunakan media massa secara holistik iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet untuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Semua imej atau aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan atau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. Jadi, kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam peperangan memerangi amalan rasuah ini. Seterusnya, penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan uni%ersiti. (saha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Semua konsep yang baik dijelaskan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. 'ingkasnya, pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan berkesan. Konklusinya, semua faktor dan langkah mengatasi kemelut sosial ini harus diteliti dan dipantau oleh semua pihak dengan berkesan. Perubahan paradigm masyarakat terhadap rasuah perlu berlaku terlibat dahulu jika masalah ini hendak diatasi hingga ke akar umbinya. Kelewatan untuk mengatasi masalah ini mampu menjadikan negara kita satu negara yang begitu sukar untuk dipercayai dan diuruskan pada masa hadapan. Mungkin konsep mencegah daripada mengubatinya lebih berkesan dalam memastikan rasuah terus berkubur dalam tempat yang sepatutnya.

Punca Berlakunya Rasuah Antara punca berlakunya rasuah ialah :

a) Kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan seribu satu alasan peribadi. Hal ini termasuk dalam teori !echni"ue o# $eutrali%ation& oleh 'risham Sykes dan (a)id *at%a. *ereka mengatakan, +akukan rasuah secara rahsia asalkan tiada siapa yang tahu&. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah keperibadiannya.

b) Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyeliaan, tiada pemantauan, lembap menjalankan tugas dan terbuka kepada penyelewengan khususnya rasuah.

c) Sosial dan budaya. *asyarakat majmuk di *alaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda, sempena menyambut hari-hari kebesaran hari perayaan, majlis hari jadi, hari perkahwinan dan sebagainya. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari.

d) *odenisasi. ,embangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. ,rojek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh. ,engaliran wang juga akan meningkat. 'olongan yang terlibat juga mengambil kesempatan untuk mengaut untung sebanyak-banyaknya. ,erlumbaan moden memperlihatkan para kontraktor berlumba-lumba mendapatkan tender. *ereka juga akan berusaha untuk memenangi hati pegawai pengurusan atau pembuat keputusan. -asuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran, melepaskan hukuman atau tindakan jika gagal atau lambat menyiapkan projek dan sebagainya.

e) ,olitik. Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti dan sebagainya. Kesan-Kesan Rasuah

,erbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan #ungsi perjalanan sesuatu organisasi. (engan adanya kegiatan rasuah, tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cerdik pandai dan pro#esional yang ada. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. Selain itu pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. .mpamanya jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan man#aatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. Akibatnya , ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. /udaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. seperti yang berlaku di 0ilipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan presiden *arcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terbendung. +angkah-+angkah *encegah -asuah Antara Langkah Mencegah Rasuah Adalah Seperti Berikut :

1 *emantapkan 2man (an *engukuhkan 3atidiri Keimanan dan keperibadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membenteras gejala rasuah. Apabila setiap indi)idu bencikan rasuah sama ada rakyat biasa, pemimpin,peniaga, atau jentera kerajaan maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan 2man dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekali pun tiada sesiapa tang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. 1 *emasukkan /ahaya -asuah (alam Sistem ,endidikan /enci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak %aman persekolahan lagi. 'enerasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi indi)idu yang

lebih bertanggungjawab, amanah, ikhlas. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi akan datang yang bebas daripada rasuah. 1 *eningkatkan ,enguatkuasaan .ndang-.ndang dan Hukuman Siasatan dan penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibenteras dan dibendung untuk keselamatan negara. Selain itu para pengamal rasuah akan ber#ikir banyak kali sebelum cuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. 1 *emudahkan .rusan *enggunakan 24! ,rosedur diproses yang panjang, sukar dan lambat perlu diperkemaskan dan dipermudahkan dengan menggunakan kelebihan 24!. ,enggunaan borang, proses temu duga dan seumpamanya perlu diringkaskan supaya tidak membebankan orang ramai khususnya para peniaga, kontraktor dan pelabur. ,roses yang mudah dan telus dapat menghindari bahaya rasuah kerana tidak perlu disogok semata-mata untuk mempercepatkan proses.

K-2!2KA$ SAS!5-A

.saha mempertimbangkan dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. *erupakan cabang ilmu yang mempunyai #ungsi-#ungsi sediri. ,ertimbangan dan penilaian terhadap karya 6karya sastera akakn diperkuat dengan alasan 6alasan yang munasabah.

0.$'S2 K-2!2KA$ SAS!5-A 7. *enyumbangkan pengetahuan dan seterusnya mengembangkan pengetahuan itu. 8. *emberikan bantuan besar kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang karya sastera dan pengarangnya dengan jelas.

9. *embuat perbe%aan antara karya sastera yang baik dengan karya sastera yang tidak baik. :. *emberikan kenerangan kepada pengarang cara-cara hendak menyesuaikan karya sasteranya dengan pembaca. ;. *enghapuskan prasangka buruk terhadap karya sastera dan juga kesusasteraan. <. *emperkenalkan karya sastera yang baru kepada mereka yang tidak sempat membaca. Jenis Lain Kritikan Sastera

Kritikam mimetik 6 melihat karya sastera sebagai satu perimen alam. Kritikan prgmatik 6 melihat karya sastera sebagai alat yang boleh Kritikan ekspresi# 6 melihat karya sastera sebagai alat bagi pengarang menyatakan #ikiran dan perasaannya Kritikan objekti# 6 melihat karya sastera sebagai sesuatu yang istimewa yang boleh berdiri sendiri.

KRITIKAN SAST RA !AN ILM"-ILM" LAIN


BIDANG ILMU

PENGGUNAAN MELAHIRKAN

Sejarah Sosiologi ,sikologi 5stetika

Kritikan sejarahan dan biogra#i Kritikan sosial dan *ar=ist Kritikan psikologi, 0reudian dan mitos Kritikan 0ormal

P N! KATAN-P N! KATAN !ALAM KRITIKAN SAST RA


,endekatan moral ,endekatan sosiologi ,endekatan psikologi ,endekatan tipainduk

,endekatan struktur