Anda di halaman 1dari 3

Nurul Handayani 021311133049

Aplikasi Tekhnologi Di Dunia Kedokteran

Di Susun Oleh Nurul Handayani 021311133049

!ni"ersitas Airlangga #akultas Kedokteran $igi Sekretariat %l& 'ay(end )ro*& Dr& 'oestopo No& 4+ Sura,aya -0132 Tlp& .031/ 30200 #a1& .031/ 003030-

Nurul Handayani 021311133049

KATA )2N$ANTA3
Dengan 4engu5apkan pu(i syukur kehadirat Tuhan 6ang 'aha 2sa yang telah 4e4,erikan 3ah4at serta Hidayah7Nya8 sehingga saya dapat 4enyelesaikan 4akalah ini dengan se,aik7,aiknya& 'akalah ini saya ,uat dengan tu(uan agar dapat 4enun(ang kegiatan 'asa 9i4,ingan #akultas Kedokteran $igi !ni"ersitas Airlangga& Saya ,erharap agar 4akalah ini dapat 4e4,antu 4en(alankan kegiatan 'asa 9i4,ingan #akultas Kedokteran $igi !ni"ersitas Airlangga dengan lan5ar dan penuh tanggung (a:a, sesuai dengan yang telah diren5anakan se,elu4nya8 sehingga dala4 pelaksanaannya tidak terdapat ha4,atan yang ,erarti& Akhir kata8 saya u5apkan teri4a kasih kepada Kakak )anitia yang sudah 4e4,erikan tugas ini se,agai a:al pe4,ela(aran ,agi 'ahasis:a ,aru di !ni"ersitas Airlangga&

Sura,aya8 09 Septe4,er 2013

Nurul Handayani N;'& 021311133049

ii

Nurul Handayani 021311133049

DA#TA3 ;S;

Hala4an <O=23 KATA )2N$ANTA3 DA#TA3 ;S; 9A9 1 )2NDAH!>!AN 1&1&>atar 9elakang 1&2&Tu(uan 9A9 2 )2'9AHASAN 9A9 3 )2N!T!) 3&1&Kesi4pulan DA#TA3 )!STAKA i ii iii 1 1 1 2 10 10 1-

iii