Anda di halaman 1dari 12

TAJUK 4: KELOMPOK Kelompok adalah sekumpulan individu yang bergabung kerana mempunyai mina !

u"uan a au #ungsi yang sama $%ebs er&s Third 'e( %orld )n erna ional *i+ ionary, Tiga "enis kelompok: Kaunseling Kelompok Kaunseling Kelompok ialah proses perhubungan an ara kaunselor dengan beberapa orang peser a- Mereka menilai diri dan si uasi dalam usaha menukar sikap dan ingkah laku $.ansen! %arner dan smi h! /012, Kaunseling Kelompok adalah sa u proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman3pengalaman peser a dalam kelompok sebagai penggalak perkembangan diri peser a kelompok- 4okus Kaunseling Kelompok ialah menolong peser a menghadapi masalah penyesuaian diri dan perkembangan diri sehari3hari seper i perubahan kelakuan! memperbaiki kemahiran berhubung! sikap dan nilai a au ker"aya a au membua kepu usan dalam hidup $5ibson dan Mi +hell! /01/! /000, Kelompok 6imbingan Ak ivi i kumpulan yang mem#okuskan kepada menyedia dan menyebar makluma melalui ak ivi i kumpulan yang eran+ang7on ohnya mengadakan orien asi pela"ar baru! pen"ela"ahan ker"aya! mela(a ins i usi pendidikan dan memberi makluma sosial $5ibson dan Mi +hell! /01/! /000, Kelompok Terapi Menyediakan pengalaman3pengalaman yang mendalam un uk individu yang mengalami masalah penyesuaian diri! emosi dan perkembangan diri yang ena - Masalah yang dibin+ang adalah masalah peribadi yang mendesak! mendalam dan ena - )anya memerlukan "angka masa yang lebih lama berbanding kelompok yang lain $5ibson dan Mi +hell! /01/! /000,

P8O9E9 ME'OLO'5 *ALAM KELOMPOK o KK adalah sa u perhubungan yang menerima! per+aya memper+ayai dan selama di mana ahli mempela"ari +ara3 +ara berbin+ang se+ara erbuka mengenai perkara3perkara yang merisaukan dan mengganggu mereka o Tu"uan KK adalah un uk menen ukan kelakuan yang hendak diperbaiki! un uk memperolehi kemahiran sosial! un uk membina kekua an dan keyakinan supaya boleh men+uba kelakuan3kelakuan baru yang dipela"ari melalui pengalaman kaunselingo Melalui proses KK! ahli meran+ang dan menilai perkembangan mereka! menangai kon#lik yang dihadapi demi memperkayakan aspek3aspek hidup mereka seper i perhubungan mereka dengan keluarga dan rakan3rakan! aspek peker"aan! aspek ker"aya! agama dan lain3laino KK merupakan :so+ial oasis; di mana ahli berin eraksi dan dapa men+ermin diri melalui maklumbalas! melalui memberi dan menerima per olongan ser a melalui kemahiran in erpersonal yang digunakano *alam KK! ahli akan diberi sokongan ser a kekua an supaya dapa menghadapi orang yang erpen ing dalam hidup mereka supaya mereka idak merasa pu us asa semasa hendak men+uba kelakuan3kelakuan baruo *alam KK! ahli dapa memper+ayai kaunselor dan ahli3 ahli lain! lalu men"adi lebih erbuka ser a bersikap "u"ur apabila ber+akap en ang dirinya dan masalah yang dihadapi-

KELOMPOK 6)M6)'5A' o *ikendalikan oleh guru biasa a au ahli pro#esional lain< idak semes inya oleh seorang kaunselor o 6ilangan ahli idak erhad o 4ungsi pemimpin sebagai penga"ar a au penyebar makluma o Pemimpin idak mem#okus kepada individu3individu er en u< ber+akap se+ara umum o Mungkin meliba kan ak ivi i: permainan! menon on #ilem o Tidak memberi perha ian kepada proses a au analisa pas+a ak ivi i o 7on oh: seminar mo ivasi! +eramah A)*9=.)> KELOMPOK KAU'9EL)'5 o *ikendalikan oleh seorang kaunselor erla ih dan ber(iba(a< menggunakan pendeka an eori a au model er en u yang merangkumi aspek a#ek i#! kogni i# dan perlakuan o 6ilangan ahli erhad kepada ?3/2 orang<kadang3kadang proses pemilihan ahli yang sesuai dilakukan o Ahli kelompok adalah yang normal dan idak memerlukan ra(a an psikia ris o 9esi kelompok diadakan di empa yang :priva+y; dan selesa o Pemimpin dan ahli menen ukan ma lama kelompok se a ma lama individu o Tempoh sesi adalah an ara @2 A /B2 mini o Ahli ber anggung"a(ab kepada keberkesanan sesi< berkongsi pengalaman! pendedahan kendiri o 7on oh: kelompok menga asi perasaan marah! kelompok aser i#

KELOMPOK P9)KOTE8AP) o *ikendalikan oleh ahli psikia ris a au ahli psikologi klinikal o Memberi umpuan kepada proses pemulihan $remedial, o 6ilangan ahli erhad dan biasanya erdiri dari mereka yang sanga neuro ik a au psiko ik o 9esi psiko erapi mungkin mengambil masa yang pan"ang : C D bulan o penerokaan adalah lebih mendalam o keahlian mungkin idak di e apkan: ahli :gradua e; dan ahli baru o Tempa : pusa pemulihan! hospi al men al! pen"ara

KEPEM)MP)'A' KELOMPOK Kelompok Au ori arian o semua kepu usan dan kuasa pemimpin o kelompok berarah o 7on oh: kelompok 8ET Kelompok *emokra ik o kepemimpinan yang erbuka kepada ahli un uk membua sebarang kepu usan dan melaksanakan kuasa o pengliba an ahli dan pemimpin adalah sama pen ing o kelompok semi3direk i# o 7on oh: kelompok ges al ! kelompok TA Kelompok LaisseE3#aire o kepemimpinan yang ama erbuka dan bersi#a bebas o kelompok idak berarah o ahli bebas melaksanakan kuasa dan pera uran dalam kelompok o 7on oh: kelompok pemusa an klien erle ak kepada

4ungsi Pemimpin Menuru Liberman!Falom dan Miles$/0G@, /B@4?DG10Merangsang emosi Mengambil bera Memberi makna Melaksanakan ugas 9ebagai pakar Mengembangkan in eraksi Pemangkin Menghalang a au +ampur angan Menyelesaikan perselisihan #aham

7iri3+iri Peribadi Pemimpin /- 6erani B- Men"adi +on oh @- .adir 4- Mengambil bera dan Muhibah ?- Per+aya pada proses kelompok D- Terbuka G- Tahan dikri ik 1- Kuasa peribadi 0- 9 amina=ber enaga /2Lu+u //Krea i# /B6ersedia men+ari pengalaman baru /@Kesedaran diri

Proses Memben uk Kelompok o o o o o o Memilih ahli kelompok Menen ukan saiE kelompok Kekerapan per emuan kelompok Jangkamasa berkelompok Tempa per emuan kelompok Memulakan per emuan kelompok

Peranan Ahli Kelompok o Menyediakan diri se+ara ak i# dan sedar un uk erliba dengan kadar maksima o Mengambil bahagian se+ara ak i# dalam ak ivi i kelompok o Mendengar dengan baik dan ak i# o Mempunyai rasa horma dan menghorma i an ara sa u dengan yang lain o 6ela"ar berkongsi penge ahuan! kemahiran dan pengalaman o 6ersi#a erbuka dan menerima konsep perbeEaan individu o Memben uk norma a au pera uran kelompok o Mempunyai rasa ber anggung"a(ab penuh erhadap segala makluma yang akan dikongsi bersama di dalam kelompok o Memberi semanga dan mo ivasi pada dan ke ika yang perlu kepada ahli lain o Merupakan ahli dan "uga ke ua kepada kelompok kerana se iap ahli mempunyak hak dan anggung"a(ab erhadap kelompok

4ak or yang menghalang keberkesanan kelompok o o o o o o o o o Monopoli=membolo *ingin Tidak hadir Kelakar $Too Mu+h Laugh er, 6osan Agresi# Membalu Luka 8asionalisasi=)n elek ual *iam=9enyap

4ak or Terapeu ik=Penyembuh o o o o o o o o o o o o Kemua#aka an=7ohesiveness .arapan=)ns illa ion o# hope Kese"aga an=Universali y memberi makluma =Maklumbalas Pembela"aran an ara individu Kemahiran sosial Meniru Kelakuan 7a harsis Pendedahan Kendiri 7elik Akal=)nsigh Penerimaan 9aling Memban u=Al ruism

Peringka Permulaan o o o o o o o o o o o o o Memben uk pera uran ser a norma kelompok Menga"ar proses kelompok yang asas .adir dari segi psikologi dan emosi 6ersi#a erbuka erhadap diri dan ahli 6erkongsi ekspek asi dan harapan erhadap kelompok Memberi ahu ahli baha(a mereka adalah ber anggung"a(ab erhadap arah dan hasil kelompok Memban u ahli menen ukan ma lama yang konkri dan bermakna Menen ukan ma lama kelompok Membin+angkan rasa aku dan bimbang dikalangan ahli Menga"ar ahli kepen ingan menerima dan meluahkan perasaan +emas Memberi +on oh perlakuan yang memudah+arakan ahli membua pendedahan kendiri ser a perlakuan erapu ik Menen ukan semua ahli meliba kan diri Memban u ahli mengenal sikap memban ah dan memberi ahu ahli baha(a sikap ini adalah na ural dan siha dan se erusnya mengu"udkan suasana yang erbuka supaya mereka dapa membin+angkan sikap ersebu

Peringka Kon#lik o Memberi ahu ahli kebaikan menerima dan membin+angkan se+ara erbuka kon#lik yang berlaku dalam kelompok o Menegur perlakuan3perlakuan merebu kuasa dan menga"ar ahli +ara mereka boleh membahagikan anggung"a(ab di an ara mereka un uk menen ukan arah kelompok o Menun"ukkan +on oh supaya ahli berbin+ang se+ara erus erang dan "u"ur dengan pemimpin sebagai seorang pro#esional dan "uga seorang manusia o Memban u ahli berbin+ang apa saha"a perkara yang boleh memba(a kebebasan mereka ser a membua mereka berdikari o Menggalakkan ahli supaya sen iasa menginga apa yang mereka kehendaki dari kelompok dan sen iasa min a apa yang diperlukan o Memban u ahli menimbangkan pilihan dan al erna i# apabila berhadapan dengan keadaan yang serba salah

Peringka Ker"a o Mengekalkan kemua#aka an kelompok o Memberi peneguhan yang sis ema ik erhadap perlakuan yang menda angkan kemua#aka an dan ker"a3ker"a yang produk i# o Memberi +on oh perlakuan yang sesuai! eru ama bersemuka se+ara "u"ur dan berha i3ha i! mendedahkan kepada kelompok reaksi3reaksi yang sen iasa berlaku di dalam kelompok ser a menun"ukkan horma erhadap ahli lain o Membua in erpre asi a au memberi makna sesua u pola perlakuan se+ara membina dan pada masa yang sesuai supaya ahli rela membua pen"ela"ahan kendiri dan memikirkan perlakuan al erna i# o Memban u ahli meluahkan perasaan sebak pada (ak u3(ak u yang sesuai o Memban u ahli memberi makna ser a memikirkan semula en ang apa yang dialami di dalam kelompok

Peringka Penama an
o memberi peneguhan kepada perubahan ahli dan menginga kan isu3isu yang belum selesai di an ara ahli denganahli dan di an ara ahli dengan pemimpin sebelum kelompok ama o Memban u ahli menen ukan +ara mereka hendak aplikasikan apa yang dipela"ari di dalam kelompok pada hidup mereka di luar kelompok o Memberi masa yang se+ukupnya kepada ahli memba(a Hun#inished business& a au perkara3perkara yang erkilan semasa berada di dalam a au di luar kelompok o Memberi ahli maklumbalas supaya boleh memban u mereka aplikasikan apa yang dipela"ari dan mens ruk ur kelompok supaya semua ahli boleh memberi dan menerima maklumbalas o Menga"ak ahli merenung perkara3perkara lain yang hendak diperbaiki supaya dapa erus berkembang o Menggalakkan ahli meluahkan dengan sepenuhnya perasaan mereka mengenai penama an dan memban u mereka menghadapi perasaan sedih a au +emas kerana hendak berpisah o Menegaskan kepen ingan menyimpan rahsia selepas kelompok ama dengan +ara idak ber+akap en ang mana3 mana ahli di dalam kelompok a au si uasi spesi#ik yang elah berlaku o Menyediakan sa u panduan un uk ahli menilai kesan kelompok ke a as diri mereka o Meran+ang sesi susulan un uk semua ahli berkumpul semula o Menimbangkan keperluan sesi susulan bersama ahli se+ara individu un uk membin+angkan hasil kelompok yang mereka alami o Men+ari sumber ru"ukan un uk ahli meru"uk "ika mereka perlukan perundingan yang lan"u