Anda di halaman 1dari 26

TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR

BULAT
1
PENGENALAN
Konsep-konsep dan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan nombor buat
adaah asas kepada keban!akan daripada idea-idea matematik"
#aaupun para pea$ar teah didedahkan kepada asas bagi nombor-
nombor buat se%aktu mereka masih di sekoah rendah& kita tidak patut
beranggapan baha%a mereka teah menguasai konsep-konsep dan
kemahiran-kemahiran tersebut" Tambahan pua& penguasaan kemahiran-
kemahiran asas ini boeh membantu para pea$ar daam mempea$ari
topik-topik matematik !ang ain" Oeh itu& adaah penting untuk kita
meran'ang penga$aran kita dengan baik bagi men'apai ob$ekti(-ob$ekti(
tersebut"
1.1 Asas-Asas bagi Nombor Bulat
)aam bahagian ini& kita akan menumpu kepada perkara-perkara berikut*
Niai-niai tempat dan pembundaran nombor-nombor buat
Operasi-operasi nombor dan operasi-operasi ber'ampur
Men!eesaikan masaah-masaah !ang meibatkan operasi-operasi
nombor dan operasi-operasi ber'ampur"
1.1.1 Nilai-Nilai Tempat
+ebeum membimbing para pea$ar kita untuk memahami konsep niai-
niai tempat& kita peru mengingat kembai maksud sebenar bagi niai-niai
tempat" Mari ihat satu 'ontoh !ang mudah" Kita akan menggunakan
nombor 573 untuk menerangkan maksud niai-niai tempat*
ratus puuh sa
, - .
niai ratus niai puuh niai sa
Nombor di atas& ,-.& mempun!ai tiga digit" +etiap digit mempun!ai niai
tempat !ang berainan"
)igit . mempun!ai niai tempat /sa0" Niai . menun$ukkan baha%a
terdapat . /satu0
)igit - mempun!ai niai tempat /puuh0" Niai - menun$ukkan baha%a
terdapat - /puuh0"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1
)igit , mempun!ai niai tempat /ratus0" Niai , menun$ukkan baha%a
terdapat , /ratus0"
Oeh !ang demikian& nombor ,-. sebenarn!a merupakan $umah bagi
,22& -2 dan ." Ini boeh dituis daam bentuk matematik seperti di ba%ah*
,-. 3 ,22 4 -2 4 .
Nombor ,-. diba'a sebagai /ima ratus dan tu$uh puuh tiga0"
Rujuk Uji Diri 1.1 di modul, halaman 3.
Contoh Ati!iti 1.1" Bagaimana men#elasan onsep nilai-nilai
tempat bagi satu
nombor bulat.
+atu 'ara bagi menerangkan konsep niai-niai tempat iaah
meme'ahkan satu nombor !ang diberikan kepada $umah bagi
bahagian-bahagiann!a" Akti5iti pembea$aran berikut akan
menerangkan ini"
Muakan pea$aran dengan menan!a pea$ar-pea$ar kamu soaan
berikut*
/Adakah kamu tahu $umah pea$ar di sekoah kita60
Tuiskan $a%apan di atas papan tuis 7Katakan $a%apan iaah 181-9"
Tuiskan ungkapan berikut di atas papan tuis dan minta mereka
memberikan $a%apan"
1222 4 822 4 12 4 - 3 :::::::::::::::::
;a%apan !ang betu iaah 181-" )engan meru$uk kepada $a%apan&
terangkan kepada para pea$ar baha%a 181- adaah bersamaan
dengan 1 /ribu0&4 8 /ratus0 4 1 /puuh0 4 - /satu0"
Bimbing mereka untuk mengisi digit-digit nombor di daam a$ur-
a$ur seperti !ang ditun$ukkan di ba%ah& berdasarkan niai-niai digit
mereka"
ribu ratus puuh sa
1 8 1 -
Bimbing pea$ar-pea$ar untuk memba'a niai tersebut sebagai
/satu ribu empat ratus dan dua puuh tu$uh0"
Adaah satu idea !ang baik untuk meningkatkan pemahaman mereka
dengan memberikan ebih ban!ak 'ontoh-'ontoh" ;ika 'ontoh !ang
kedua diberikan& $umah bimbingan !ang diberikan kepada para
pea$ar seharusn!a kurang berbanding dengan 'ontoh pertama" Ini
adaah searas dengan teori konstruktisme !ang menggaakkan
mereka men$adi pea$ar akti( !ang berdikari& di mana mereka mampu
meneroka& menemui dan membina pengetahuan sendiri"
+atu agi 'ara untuk menerangkan konsep niai-niai tempat iaah
dengan menggunakan ob$ek-ob$ek mau$ud sebagai aat bantu
menga$ar" Ini ditun$ukkan daam Akti5iti 1"1" )aam kes ini& bok-bok
)ienes berainan !ang me%akii unit-unit bagi ratus& puuh dan sa
digunakan"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
.
1.1.$ %embun&ar Nombor-Nombor Bulat
Membuat anggaran adaah satu kemahiran penting daam matematik"
+eaun!a& kita peru membuat anggaran tentang niai-niai di daam
kehidupan seharian kita" Ini termasuk anggaran tentang duit& masa&
$arak& berat dan sebagain!a"
Membundar iaah se$enis anggaran" Bagi membundar satu nombor buat&
pea$ar-pea$ar kamu peruah dia$ar . angkah berikut*
'a( Langah 1
<ari niai tempat !ang peru dibundarkan& se'ara ringkasn!a& digit !ang
peru dibundarkan"
+ebagai 'ontoh& $ika kita mahu membundar nombor 1.= 8>? kepada
1222 !ang terdekat& maka digit !ang dibundarkan iaah /=0
memandangkan /=0 mempun!ai niai tempat /ribu0"
'b( Langah $
;ika digit di sebeah kanan digit !ang dibundarkan adaah kurang
daripada ,& kekakan /digit !ang dibundarkan0 dan tukar kesemua digit
ke sebeah kanann!a kepada si(ar"
)aam kes ini& digit di sebeah kanan digit !ang dibundarkan iaah 8&
iaitu kurang daripada ,& $adi nombor 1.= 8>? dibundarkan kepada
1222 !ang terdekat iaah 1.= 222"
Contoh Ati!iti 1.$" <ara ain untuk menerangkan konsep niai-
niai tempat daam
satu nombor buat"
+ususkan kombinasi bok-bok )ienes !ang berainan untuk
me%akii nombor 18= 71 unit bagi ratus& 8 unit bagi puuh dan =
unit bagi satu9"
Terangkan kepada para pea$ar maksud bagi setiap digit dengan
meru$uk kepada bok-bok )ienes !ang dipamerkan" +ebagai
'ontoh& digit 1 daam nombor 18= bermaksud terdapat dua unit
ratus 7atau 1 /ratus09& digit 8 daam nombor 18= bermaksud
terdapat empat unit puuh 7atau 8 /puuh09 dan digit = daam
nombor 18= bermaksud terdapat enam unit satu 7atau = /satu09"
Kamu boeh teruskan akti5iti ini dengan mempamerkan pebagai
kombinasi bok-bok )ienes dan minta mereka menuis niai-niai
!ang digambarkan oeh kombinasi-kombinasi !ang berainan"
Kamu $uga boeh menuis nombor-nombor& dan kemudian minta
mereka men!usun kombinasi bok-bok )ienes !ang berainan
bagi menggambarkan nombor-nombor !ang diberikan"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
8

')( Langah 3
;ika digit di sebeah kanan digit !ang dibundarkan adaah ebih besar
atau bersamaan dengan ,& tambahkan satu kepada digit !ang
dibundarkan dan tukar kesemua digit di sebeah kanan digit !ang
dibundarkan kepada si(ar"
+ebagai 'ontoh& nombor 1.> ,1- !ang dibundarkan kepada 1222 !ang
terdekat akan men$adi 1.? 222" Kamu $uga tuisn!a seperti berikut*
1.> ,1- 3 1.? 222 7kepada 1222 !ang terdekat9
1.> ,1- 3 182 222 7kepada 12 222 !ang terdekat9
1.> ,1- 3 122 222 7kepada 122 222 !ang terdekat9
1.> ,1- 3 1.> ,22 7kepada 122 !ang terdekat9
1.> ,1- 3 1.> ,.2 7kepada 12 !ang terdekat9
Contoh Ati!iti 1.3* Bagaimana menerangkan pembundaran
bagi nombor-
nombor buat
Tan!a pea$ar-pea$ar kamu soaan berikut*
/Adakah kamu tahu harga bagi satu Proton #a$a60
@aakkan mereka untuk memberi pebagai $a%apan" +ebagai
'ontoh*
Pea$ar 1* /+a!a tidak pasti" +a!a rasa ia adaah sekitar RM-2
222"0
Pea$ar 1* /Bapa sa!a membein!a pada harga RM=1 222"0
Pu$i mereka atas makum baas !ang diberikan" Beritahu
mereka baha%a mereka sebenarn!a teah meakukan
anggaran" Bimbing mereka untuk meneroka konsep
penganggaran dengan menan!a soaan berikut0
/;ika kamu tidak pasti dengan harga !ang sebenar& ihatah
risaah ini" Kos bagi satu Proton #a$a !ang baru iaah RM=8
,>2"0
Kemudian etakkan risaah tersebut dan tan!a mereka agi"
@uru* /Lina& boeh kamu beritahu sa!a hargan!a agi"0
Lina* /<ikgu& sa!a tidak ingatah" Tetapi sa!a tahu baha%a ia
adaah sekitar
RM=2 222"0
@uru* /Baik" Kamu teah memberikan kami satu anggaran
!ang baik" Lina
sebenarn!a teah membundarkan hargan!a kepada
RM12 222 !ang
terdekat"0
Tun$ukkan kepada mereka bagaimana mengapikasikan
peraturan untuk membundarkan nombor =8 ,>2 kepada 12
222 !ang terdekat"
puuh ribu ribu ratus puuh sa
= 8 , > 2
Ini iaah digit !ang Ini iaah digit ke sebeah kanan digit
!ang dibundarkan"
dibundarkan" Ia Ia adaah kurang dari ," ;adi& tukarn!a
dan kesemua
peru dikekakan" digit ain ke 2"
Kamu boeh menguangi akti5iti ini dengan minta mereka
untuk membundar ke 1222 !ang terdekat" Maka& =8 ,>2 3 =,
2227kepada 1222 !ang terdekat9
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
,
Rujuk Contoh Aktiviti 1.4 di modul, halaman 7 dan 8.
1.1.3 *perasi-*perasi Nombor 'Penambahan(
(a)Menambah dua nombor bermaksud men'ari $umah bagi dua nombor"
Bagi menerangkan konsep tambah& kamu mungkin peru menerangkan
ini*
1+ satu a&alah bersamaan &engan 1 puluh, 1+ puluh a&alah
bersamaan &engan
1 ratus, 1+ ratus a&alah bersamaan &engan 1 ribu, &an
seterusn-a"
#aaupun para pea$ar teah mempea$ari operasi-operasi nombor !ang
asas semasa sekoah rendah& adaah baik untuk memberikan akti5iti-
akti5iti tambahan bagi meningkatkan pemahaman mereka terhadap
konsep-konsep dan kemahiran-kemahiran operasi !ang teribat" Ob$ek-
ob$ek mau$ud boeh digunakan untuk membantu menerangkan konsep-
konsep dan kemahiran-kemahiran tersebut" Ini boeh diterangkan
dengan 'ontoh berikut"
Contoh 1.1
.oalan" Cari #umlah 13/ &an $/7.
Rujuk rajah di modul, halaman 9.
Ratus Puuh +a

1
4 1

1
.
8
8
-
. > 1
)engan menggunakan bok )ienes& kita boeh menun$ukkan
bagaimana 12 /satu0 dikumpu semua untuk membentuk satu
/puuh0"
Penggunaan ob$ek-ob$ek mau$ud mungkin berguna daam
menerangkan konsep tambah apabia nombor-nombor !ang teribat
adaah ke'i" #aau bagaimanapun& idea sama tentang mengumpu
dan mengumpu semua adaah berguna untuk menerangkan
penambahan nombor !ang ebih besar daam 'ara !ang berainan"
Adaah baik $ika kamu boeh minta seorang pea$ar ain untuk
membundarkan nombor !ang sama ke 122 !ang terdekat"
)aam kes ini& $a%apan !ang betu iaah =8 =22"
Uangi dengan nombor-nombor !ang ain seperti 1 ,>."
Pastikan kamu memberikan pebagai nombor"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
=
+ebagai 'ontoh& bagi menun$ukkan bagaimana men'ari $umah bagi
1?.= dan 8->& kita boeh menggunakan penerangan berikut"
Tuis 1?.= daam bentuk 1222 4 ?22 4 .2 4 =
Tuis 8-> daam bentuk 822 4 -2 4 >
@unakan penerangan berikut semasa memberi pen$easan" Rujuk
modul halaman 10.
()Bagi menoak satu nombor dari satu agi bermaksud men'ari
perbeAaan di antara dua nombor" Operasi toak $uga dianggap sebagai
songsangan bagi tambah" ;adi prinsip-prinsip mengumpu dan
mengumpu semua !ang digunakan daam operasi tambah boeh
digunakan untuk men'ari beAa antara dua nombor" <ontoh berikut
merangkan ini" Rujuk modul halaman 11.
1.1./ *perasi-*perasi Nombor 'Pen&araban(
Pendaraban boeh dianggap sebagai penambahan beruang" +ebagai
'ontoh& ungkapan 1> B ? memberikan maksud berikut*
1> 4 1> 4 1> 4 1> 4 1> 4 1> 4 1> 4 1> 4 1>
Penambahan beruang bagi 1> seban!ak ? kai
+atu 'ara ain bagi menerangkan pendaraban n 0 m 7kedua-dua n dan m
adaah nombor buat9 iaah terdapat n kumpuan ob$ek& dan daam setiap
kumpuan& terdapat m ob$ek"
Maka& ungkapan 1> B ? boeh dianggap sebagai 1> kumpuan bagi ?"
7Rujuk modul halaman 1! untuk illu"tra"i.)
Berdasarkan prinsip ini& adaah $eas baha%a niai bagi 1> B ? adaah sama
dengan niai bagi ? B 1>"
Pendaraban 1> B ? dan ? B 1> boeh ditun$ukkan seperti berikut*
7i9 ratu" #uluh "atu
1 >
B ?
- 1 ? B > 3 -1
4 ? 2 ? B 12 3 ?2
1 = 1
7i9 ratu" #uluh "atu
?
B 1 >
- 1 ? B > 3 -1
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
-
4 ? 2 ? B 12 3 ?2
1 = 1
1.1.5 *perasi-*perasi Nombor 'Pembahagian(
Pembahagian !ang meibatkan nombor-nombor buat boeh dideCnisikan
sebagai satu tindakan memisahkan se$umah ob$ek kepada kumpuan
tertentu !ang mempun!ai $umah ob$ek !ang sama daam setiap
kumpuan" +ebagai 'ontoh& -1 D ? boeh bermaksud -1 dibahagikan
kepada ? kumpuan !ang sama"
Ra$ah berikut 7rujuk modul halaman 13) menun$ukkan baha%a terdapat ?
kumpuan" +etiap kumpuan mempun!ai > ob$ek"
Maka& 7$ 1 2 3 4"
Pembahagian $uga boeh dianggap sebagai songsangan bagi pendaraban"
+ebagai 'ontoh&
5ia 15 0 6 3 2+7 maa
2+ 1 6 3 157 atau 2+ 1 15 3 6
+ia perhatikan istiah-istiah berikut*
5ia a 1 b 3 )
maa
a &ienali sebagai anga untu &ibahagi
b ialah pembahagi7 &an
) ialah hasil bahagi.
1.1.6 *perasi-*perasi Nombor '*perasi-*perasi Ber)ampur(
Mari kita ihat soaan berikut*
/ 8 3 0 $ 3 9
Apabia diminta untuk mengira $a%apan bagi soaan di atas& keban!akan
pea$ar mungkin akan memberikan saah satu daripada dua kemungkinan
$a%apan seperti di ba%ah*
)ua kemungkinan $a%apan !ang diberikan oeh pea$ar
Kumpuan 1 Kumpuan 1
8 4 . B 1 3 18 8 4 . B 1 3 12
Adaah $eas baha%a para pea$ar daam kumpuan 1 meaksanakan
operasi dari kiri ke kanan dan memba%a kepada $a%apan !ang saah"
Kumpuan pea$ar !ang kedua 7Kumpuan 19 meaksanakan pendaraban
dahuu& kemudian diikuti oeh penambahan& iaitu dengan kaedah !ang
betu"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
>
;adi& bagi membetukan kesiapan tersebut& dan bagi meningkatkan
pemahaman kesemua pea$ar tentang tertib operasi-operasi& kamu
boeh men!enaraikan peraturan-peraturan pengiraan bagi operasi-
operasi ber'ampur" Peraturan-peraturan tersebut iaah*
Peraturan 1" Lasanaan operasi-operasi -ang melibatan
pen&araban &an
pembahagian &ulu7 bermula &ari iri e anan.
Peraturan $" :emu&ian7 lauan penambahan &an penolaan7
#uga bermula &ari iri
e anan.
Kamu boeh menun$ukkan apikasi peraturan-peraturan tersebut
dengan menun$ukkan beberapa 'ontoh" Rujuk modul halaman 1$.
;ika operasi-operasi meibatkan penggunaan kurungan& maka
peraturan-peraturan pengiraan adaah seperti berikut*
Peraturan 1" Lasanaan operasi-operasi &alam urungan
&ahulu7 bermula &ari iri e
anan.
Peraturan $" :emu&ian7 lasanaan operasi-operasi -ang
melibatan pen&araban
atau pembahagian7 bermula &ari iri e anan.
Peraturan 3" Ahirn-a lasanaan penambahan atau
penolaan7 #uga &ari iri e
anan.
+ekai agi& kamu boeh memberikan beberapa 'ontoh untuk
menerangkan peraturan-peraturan ini" Rujuk modul halaman 1$ dan
1%.
Perhatikan $ika kurungan digunakan daam operasi-operasi !ang
meibatkan pendaraban atau pembahagian bersama dengan penambahan
dan penoakan& kurungan tersebut men$adi tidak penting" 7Lihat soaan .*
> - 7= D .9 3 > - = D .9
Peraturan-peraturan bagi meaksanakan operasi-operasi ber'ampur boeh
diringkaskan seperti
B &ra'k(t 7Kurungan9
% )ulti#li'ation 7Pendaraban9
; Divi"ion 7Pembahagian9
A Addition 7Penambahan9
. *utra'tion 7Penoakan9
#aau bagaimanapun& kamu peru berhati-hati agar $angan men!ebabkan
para pea$ar kamu saah (aham baha%a pendaraban harusah diakukan
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
?
sebeum pembahagianE dan penambahan peru mendahuui penoakan"
Apabia meakukan pengiraan !ang meibatkan pendaraban dan
pembahagian& gunakan peraturan /kiri - ke - kanan0" Begitu $uga& kita
menambah atau menoak bergantung kepada !ang mana datang dahuu"
1.1.7 %en-elesaian %asalah-%asalah <ang %elibatan
*perasi-*perasi Nombor &an
*perasi Ber)ampur
Adaah baik untuk memuakan pea$aran kamu dengan satu 'ontoh mudah
!ang berkaitan rapat dengan situasi seharian"
Contoh 1.3,
Puan Baa membei 12 bi$i epa dari pasara!a" )ia memberikan 1, bi$i
kepada kanak-kanak dari rumah keba$ikan dan . kepada $irann!a" )ia
men!impan !ang seebihn!a untuk anakn!a& ;imm!" Berapa bi$i epakah
!ang ;imm! dapat6
Memahami masaah Bei 12 epa - berikan 1, kepada kanak-kanak dari
rumah keba$ikan dan . agi kepada $iran" <ari baki"
Ran'ang satu
strategi
@una operasi toak"
Laksanakan strategi 12 - 1, - . 3 1
+emak $a%apan 1, 4 . 4 1 3 12
Maka& ;imm! dapat . epa"
Ingat baha%a para pea$ar peruah memahami masaah dengan
sepenuhn!a sebeum mereka 'uba men!eesaikann!a" ;adi& guru peru
memastikan bimbingan !ang bersesuaian dan sepatutn!a teah diberikan"
Kami men'adangkan agar kamu mengikuti empat angkah daam mode
pen!eesaian masaah Po!a" Ini teah diterangkan daam 'ontoh 1"."
Contoh 1./"
Fn'ik Tan menghantar anakn!a untuk meapor diri di Uni5ersiti +ains
Maa!sia pada +abtu epas" )ia meninggakan Kuaa Lumpur dan
memandu se$auh 12,km ke Ipoh" +eepas itu& dia memandu se$auh
1?2km agi untuk sampai ke uni5ersit!" )ia menggunakan $aan !ang
sama untuk baik ke Kuaa Lumpur pada keesokan harin!a" Apakah
$umah $arak !ang diauin!a6
Memahami masaah KL ke Ipoh 3 12,kmE
Ipoh ke U+M 3 1?2kmE
KL ke U+M 3 6
;umah - berapa $auh6
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
12
Ran'ang satu
strategi
Men'ari $umah $arak dari KL ke U+M
Pergi dan baik* ;arak B 1
Laksanakan strategi 12, 4 1?2 3 .?,
.?, B 1 3 -?2
atau
1 B 712, 4 1?29 3 1 B .?,
3 -?2
+emak $a%apan 12, 4 1?2 4 1?2 4 12, 3 -?2
Maka& Fn'ik Tan teah meaui $arak se$auh -?2km"
Rujuk Contoh 1.$ "(hin++a Contoh 1.7 di modul, halaman 17 "(hin++a !0.
Pea$ar-pea$ar boeh meakukan pengiraan tetapi biasan!a mereka tidak
kisah tentang menuis angkah-angkah pengiraan !ang masuk aka"
Kamu& sebagai guru& harus bertegas dengan penggunaan /tanda sama
dengan0 !ang betu" Berikan 'ontoh-'ontoh dan atihan !ang men'ukupi
bagi memastikan mereka menguasai teknik pen!eesaian masaah" Ini
adaah penting daam men!ediakan mereka untuk mempea$ari
matematik pada aras !ang ebih tinggi& terutaman!a apabia menghadapi
soaan-soaan pen!eesaian masaah"
1.$ Pola-Pola &an 5u#uan-5u#uan Nombor
)aam bahagian ini& kita akan mem(okus kepada perkara-perkara berikut*
Menerangkan poa-poa nombor bagi satu $u$ukan !ang diberikan&
mengembangkan $u$ukan dan meengkapkan nombor-nombor !ang
hiang"
<iri-'iri bagi nombor-nombor genap& gan$i dan perdana"
Gaktor-(aktor dan gandaan-gandaan bagi nombor-nombor buat
7meneroka dan mengka$i9"
1.$.1 Pola-Pola Nombor
Kemampuan mengena pasti dan membina poa-poa nombor membantu
para pea$ar membuat ramaan" +ebagai 'ontoh& $ika kita dapat mengena
pasti poa-poa bagi satu urutan nombor& kita akan dapat merama
nombor-nombor seterusn!a !ang akan mun'u daam urutan tersebut"
Lebih penting agi& akti5iti-akti5iti berikut membantu pea$ar-pea$ar untuk
meihat hubungan dan perkaitan di antara nombor dengan baik"
Poa-poa nombor boeh dihasikan dengan pebagai kaedah" )i antaran!a
iaah*
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
11
Menggunakan penambahan beruang& atau kadang kaa dikenai
sebagai kaedah bagi perbeAaan umum"
.ebagai )ontoh7 penambahan berulang bagi 3
17 /7 77 1+7 137 167 ..........
Menggunakan penoakan beruang"
.ebagai )ontoh7 penolaan berulang bagi 4
5+7 /$7 3/7 $67 147 1+7 $
Menggunakan pendaraban beruang"
.ebagai )ontoh7 men&arab setiap nombor &engan /
37 1$7 /47 12$7 7647 3+7$7 ............
Menggunakan pembahagian beruang dengan satu nombor"
.ebagai )ontoh7 membahagi setiap nombor &engan $
$567 1$47 6/7 3$7 167 47 /7 $
Menggunakan satu (ormua umum
.ebagai )ontoh7 =ormula $n83 &i mana n 3 17 $7 37 .......
menghasilan pola-pola nombor beriut &alam bentu satu
urutan nombor
57 77 27 117 137 157 ............
Contoh Ati!iti 1.5" Mengenai dan membina poa-poa nombor
Rujuk modul halaman !! untuk rajah kal(nd(r.
Beritahu para pea$ar untuk mendapatkan kaendar bagi buan tertentu&
katakan Ogos"
Arahkan mereka untuk membuatkan satu hari tertentu daam minggu bagi
seuruh buan& katakan Rabu"
Tan!a soaan berikut*
>Ber&asaran tarih-tarih -ang &ibulatan7 a&aah amu &apat
melihat satu pola untu
nombor-nombor9?
Murid-murid sepatutn!a dapat mengenai perbeAaan di antara satu tarikh
dan tarikh berikutn!a adaah -" ;adi& dia boeh membina satu urutan
nombor dengan menambahkan - ke nombor pertama& iaitu 1" Kemudian&
tambahkan - agi kepada nombor kedua dan seterusn!a" )ia boeh
meneruskann!a untuk menghasikan satu urutan !ang tidak berpenghu$ung
dengan 'ara ini"
$7 27 167 $37 3+7 377 //7 517 547 ...............
@aakkan kreati5iti dengan minta para pea$ar men'ari poa-poa ain dari
kaendar !ang sama"
>Bolehah amu )ari pola nombor -ang lain9?
>Cuba garisan nombor-nombor se)ara pepen#uru e ba@ah7 &ari
iri e anan.?
>Bagaimana pula &engan nombor-nombor se)ara pepen#uru e
ba@ah7 &ari anan e iri9?
Biarkan mereka meneroka dan menemui poa-poa nombor !ang ain*
se'ara mendatar& dari kiri ke kanan& kemudian dari kanan ke kiri" Mereka
$uga boeh bergerak se'ara menegak& dari atas ke ba%ah atau dari ba%ah
ke atas"
Mereka boeh men'uba dengan kaendar buan ain" Biar mereka
membandingkan poa-poa nombor mereka dan men!atakan sebarang
persamaan dan perbeAaan di antara kaendar-kaendar bagi buan-buan
berainan"
Minta para pea$ar menuis $a%apan mereka di atas papan tuis"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
11
1.$.$ %engembangan Pola-Pola Nombor
)aam akti5iti 1",& murid-murid mendapatkan satu poa nombor dengan
mengambi tarikh-tarikh bagi hari Rabu daam buan Ogos"
$7 27 167 $37 3+7 37
+eepas mengena pasti poa iaah /tambah -0& urutan nombor boeh
dikembangkan tanpa had seperti berikut*
$7 27 167 $37 3+7 377 //7 517 547 657 7$7 727 467 ............
Rujuk Contoh Aktiviti 1.% di modul, halaman !3 dan !4.
1.$.3 %elengapan Nombor-Nombor <ang Ailang ;i
;alam .atu 5u#uan
Nombor
Kita boeh meengkapkan satu $u$ukan nombor dengan nombor-nombor
!ang hiang dengan memerhatikan poa nomborn!a" Kemudian& ikuti poa
tersebut dan engkapkan nombor-nombor !ang hiang"
.ebagai )ontoh7
67 147 BBBBB7 BBBBB7 5/7 BBBBB7 BBBBB7 BBBBB
81$ 8 1$
Poa nombor iaah /tambah 110 kepada setiap nombor"
;adi& kita ada
1> 4 11 3 .2& .2 4 11 3 81
81 4 11 3 ,8& ,8 4 11 3 ==&
== 4 11 3 ->& dan -> 4 11 3 ?2"
Maka& $u$ukan nombor tersebut iaah
67 47 3+7 /$7 5/7 667 747 2+
Fdarkan satu embaran ker$a dan bimbingah mereka untuk meengkapkan
nombor-nombor !ang hiang daam $u$ukan-$u$ukan nombor !ang
diberikan"
Rujuk Contoh 1.8 di modul, halaman !$.
1.$./ Nombor Gan#il &an Genap
Nombor genap iaah nombor-nombor buat bukan si(ar !ang boeh
dibahagikan oeh 1" Nombor gan$i pua iaah nombor-nombor buat bukan
si(ar !ang tidak boeh dibahagikan oeh 1"
Contoh Ati!iti 1.7" Men!iasat 'iri-'iri bagi nombor-nombor gan$i
dan genap
Kamu boeh memperkenakan pea$aran kamu dengan minta pea$ar-
pea$ar kamu membuka buku teks mereka"
>Lihat nombor halaman. Tulisan &i la#ur pertama.?
>Lihat nombor halaman pa&a halaman sebelah. Tulisan &i
la#ur e&ua.?
>.earang7 bua halaman lain. Perhatian e&ua-&ua
nombor halamann-a lagi &an )atatan.?
>Clangi beberapa ali &engan membua buu se)ara ra@a.?
+atu 'ontoh 'atatan pea$ar*
La$ur 1
Nombor
Haaman
La$ur 1
Nombor Haaman pada Haaman
Bertentangan
?, ?8
11. 111
1,1 1,2
12- 12=
.. .1
1,? 1,>
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1.
Bimbing para pea$ar kamu untuk men!iasat 'iri-'iri bagi nombor-
nombor di setiap a$ur dengan bertan!a soaan-soaan"
>Lihat nombor halaman &i la#ur 1. Apaah -ang amu
perhatian9?
>Bolehah amu men#umpai satu nombor -ang boleh
membahagi esemua nombor
ini9?
>Bagaimana pula &engan nombor-nombor &i la#ur $9?
>Bolehan nombor-nombor ini &ibahagian &engan satu
nombor lain9?
>Apaah nombor ini9?
>Bolehah sesiapa beritahu sa-a nama -ang &iberian
epa&a nombor-nombor
seperti &alam la#ur $9?
>Bagaimana pula &engan nombor-nombor &alam la#ur 19?
Kamu patut menggaakkan mereka untuk meneka berdasarkan
pemerhatian dan perbin'angan sebeum mereka memberikan
kesimpuan sebagai satu pern!ataan umum"
Kemudian& kamu boeh minta mereka men!enaraikan 1, nombor
gan$i pertama dan 1, nombor genap pertama" Kamu boeh
mengedarkan satu 'arta nombor seperti di ba%ah dan minta mereka
membuatkan kesemua nombor genap dan gariskan kesemua
nombor gan$i"
Pen!iasatan an$ut*
>Lihat pa&a &igit terahir bagi esemua nombor genap.
Apaah -ang amu
perhatian9?
>Bolehah &igit terahir &ibahagi oleh $9?
>:emu&ian7 lihat pa&a &igit terahir untu esemua nombor
gan#il. Apaah
esimpulan amu9?
>Bolehah amu men#umpai satu nombor -ang buan gan#il
&an genap9?
>Bagaimana pula &engan nombor D+E9 A&aah ia gan#il atau
genap9?
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
18

1.$.5 Nombor-Nombor Per&ana
+atu nombor perdana iaah satu nombor buat !ang han!a boeh dibahagi
dengan dirin!a dan nombor 1"
Kamu boeh menggunakan satu $adua seperti berikut 7rujuk modul
halaman !7) untuk membantu pen!iasatan"
Berhati-hati apabia menggunakan penoakan dan pembahagian"
Ingatkan para pea$ar kamu untuk menoak satu nombor !ang ebih
ke'i dari nombor pertama" ;ika tidak mungkin mereka tidak akan
mendapat pen!eesaian" Begitu $uga dengan pembahagian" Minta
mereka menggunakan satu nombor !ang boeh dibahagi dengan
nombor kedua" Mereka sepatutn!a dapat menuis keputusan bagi
setiap baris $adua sebagai /gan$i0 atau /genap0"
Ingatah peranan kamu sebagai seorang guru" Bagi sebarang akti5iti
pen!iasatan& kamu mesti memberikan kesimpuan !ang betu seepas
mendengar $a%apan-$a%apan daripada para pea$ar kamu"
Contoh Ati!iti 1.4" Men!iasat 'iri-'iri bagi nombor-nombor perdana
Kamu boeh menggunakan senarai bagi nombor gan$i dan genap
!ang teah diperoehi oeh para pea$ar dari Akti5iti 1"-"
;adua 1
;adua 1
/Lihat nombor-nombor gan#il &i &alam 5a&ual 1. Bolehah
amu men)ari nombor
-ang boleh &ibahagi oleh beberapa nombor lain7 seperti 37
5 &an sebagain-a9
Pangah nombor-nombor tersebut.?
>Perhatian nombor-nombor -ang tinggal. :esemua
nombor ini ti&a boleh
&ibahagi oleh nombor-nombor lain7 e)uali oleh nombor 1
&an &irin-a sen&iri.?
1 . , - ?
11 1. 1, 1- 1?
11 1. 1, 1- 1?
.1 .. ., .- .?
81 8. 8, 8- 8?
1 8 = > 12
11 18 1= 1> 12
11 18 1= 1> .2
.1 .8 .= .> 82
81 88 8= 8> ,2
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1,
;adua 1
Kemudian& kamu boeh memperkenakan konsep nombor perdana
dan deCnisin!a" Memandangkan 1 han!a boeh dibahagi oeh 1& ia
bukanah satu nombor perdana mengikut deCnisi !ang diberikan"
+atu agi deCnisi iaah satu nombor per&ana 'atau satu per&ana9
iaah satu nombor asi !ang han!a mempun!ai dua pembahagi
nombor asi" Oeh !ang demikian& 1 bukanah satu nombor
perdana" )engan menggunakan deCnisi !ang sama& kita boeh
men!impukan baha%a 1 iaah satu nombor perdana" Beritahu para
pea$ar kamu semua nombor perdana adaah gan$i ke'uai nombor
1"
>Bolehah amu men-enaraian esemua nombor per&ana
&ari 1 sehingga 5+9?
+atu 'ara penerangan ain iaah satu nombor perdana iaah satu
integer positi( !ang bukan merupakan hasi daripada dua integer
positi( !ang ebih ke'i"
>Bagaimana amu menentuan sama a&a satu nombor -ang
&iberian a&alah satu
per&ana9?
>Apaah nombor per&ana terbesar -ang &ietahui9?
>A&aah si=ar merupaan satu nombor per&ana9?
@aakkan mereka untuk men'uba dengan pebagai nombor seperti
1>-& 8=-& 88.& ,?? dan sebagain!a" Kamu boeh memberikan satu
tugasan kepada mereka untuk diterokai meaui internet dan
meaporkann!a di daam keas"
1 . , -
11 1. 1- 1?
1. 1?
.1 .-
81 8. 8-
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1=
1.$.6 Fator &an Fator Per&ana
+atu (aktor bagi satu nombor !ang diberikan iaah satu nombor !ang
boeh membahagikan nombor tersebut se'ara tepat tanpa meninggakan
sebarang baki"
+ebagai 'ontoh&
, 3 1 B ,
;adi& (aktor-(aktor bagi , adaah 1 dan ,"
> 3 1 B >
> 3 1 B 8
;adi& (aktor-(aktor bagi > iaah 1& 1& 8& dan >"
11 3 1 B 11
11 3 1 B =
Contoh Ati!iti 1.2" Menentukan kesemua nombor perdana dari 1
sehingga 122
A-a Eratosthenes
Fratosthenes 71-, - 1?8 +"M"& Iunani9 mereka satu Ja!akK untuk
mengesan nombor-nombor perdana" +atu a!ak adaah seperti satu
penapis !ang kamu gunakan untuk menapis spageti seepas ia sudah
siap direbus" Airn!a mengair keuar& meninggakan spageti di daam
a!ak" A!ak Fratosthenes menapis kesemua nombor gabungan dan
Bagi menggunakan a!ak Fratosthenes untuk men'ari nombor
perdana sehinggan 122& hasikan satu 'arta !ang mengandungi satu
ratus integer positi( pertama 71 - 1229" Rujuk 'arta t(r"(ut di
modul, halaman 30.
1" Pangkah nombor 1& kerana ia bukan perdana"
1" Buatkan 1& kerana ia iaah perdana genap positi( !ang terke'i"
+ekarang pangkah kesemua gandaan 1E daam erti kata !ang ain&
pangkah kesemua nombor kedua"
." Buatkan .& nombor perdana seterusn!a" Kemudian& pangkah
kesemua gandaan .E daam kata ain& setiap nombor ketiga"
+esetengah& seperti =& mungkin teah dipangkah kerana mereka
merupakan gandaan bagi 1"
8" Buatkan nombor tertingga !ang seterusn!a& iaitu ," +ekarang
pangkah kesemua gandaan ,& atau setiap nombor keima"
Teruskan ini hingga semua nombor dari 1 ke 122 teah sama ada
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1-
11 3 . B 8
;adi& (aktor-(aktor bagi 11 iaah 1& 1& .& 8& = dan 11"
Kamu boeh mengaitkan ini dengan apa !ang teah pea$ar-pea$ar kamu
bea$ar daam nombor-nombor perdana"
>Namaan satu nombor per&ana -ang amu tahu.?
>Bolehah amu menulisn-a sebagai satu hasil bagi &ua
nombor9?
>5a&i7 berapaah =ator -ang &ipun-ai oleh satu nombor
per&ana9?
Kesimpuan kamu sepatutn!a iaah* "atu nomor #(rdana han,a
m(m#un,ai dua -aktor, iaitu 1 dan dirin,a "(ndiri.
Arahkan para pea$ar kamu untuk men'ari kesemua (aktor bagi beberapa
nombor" +ebagai 'ontoh& 1,& 18& 8>& >1 dan seterusn!a"
Tan!a mereka soaan-soaan berikut*
>Bagaimana amu mengetahui sama a&a satu nombor
merupaan =ator
bagi satu nombor -ang &iberian9?
>A&aah 6 satu =ator bagi 1359?
>A&aah 2 satu =ator bagi 1179?
>Berian sebab untu men-oong #a@apan amu.?
Contoh Ati!iti 1.1+" Men!iasat 'iri-'iri (aktor bagi nombor-nombor
buat
1" Kamu boeh menggunakan kaedah berikut bagi menentukan (aktor-
(aktor bagi nombor-nombor"
Gaktor-Gaktor
Nomb
or
1 1 . 8 , = - > ? 1
2
1
1
1
1
1
.
1
8
1
,
1
=
1 L
1 L L
.
8
,
=
-
>
?
12
11
11
1.
18
1,
1=
>Tan&aan G &alam sel #ia ia merupaan =ator bagi nombor
itu. ;ua nombor -ang
pertama telah &itan&a. Apaah -ang amu &apati9?
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1>
1.$.7 Gan&aan
@andaan-gandaan bagi satu nombor merupakan hasi darab bagi nombor
tersebut dengan mana-mana nombor buat !ang ain"
1" Murid-murid sepatutn!a dapat mengetahui baha%a*
1 iaah satu (aktor bagi kesemua nombor"
+etiap nombor merupakan (aktor bagi diri sendiri"
Nombor-nombor perdana mempun!ai dua (aktor"
+esetengah (aktor merupakan nombor perdana atau $uga
dikenai sebagai (aktor-(aktor perdana"
Contoh Ati!iti 1.11" Men!enaraikan gandaan-gandaan bagi
nombor-nombor dan
men!iasat 'iri-'iri mereka"
1. Bimbing para pea$ar kamu untuk menggunakan embaran
sebaran untuk menghasikan gandaan bagi nombor-nombor 1
sehingga 12" Rujuk l(maran t(r"(ut di modul, halaman 33.
!. Kemudian& bimbing mereka untuk men!iasat 'iri-'iri bagi
gandaan"
>Apaah gan&aan tere)il bagi sebarang nombor9?
>A&aah ter&apat gan&aan terbesar bagi sebarang
nombor9?
>A&aah gan&aan bagi satu nombor membentu satu
urutan9 Apaah
polan-a9?
>Bagaimanaah amu tahu sama a&a satu nombor
merupaan gan&aan bagi
nombor -ang lain9?
>A&aah 3$ merupaan gan&aan bagi $7 37 /7 4 &an 1+9?
3. Bimbing mereka untuk men$a%ab soaan terakhir dengan
mengesan nombor .1 daam $adua gandaan !ang mereka teah
bina"
>Bagaimana &engan satu nombor -ang ti&a ter&apat
&alam #a&ual tersebut9?
>Bagaimana amu mengetahui sama a&a $$5 boleh
&ibahagi &engan $7 37 /7 57 67
2 &an 1+9?
4. Mungkin mereka akan mua membahagi nombor 11, dengan
nombor-nombor 1& .& 8& ,& =& ? dan 12" Bersabarah dan biar
mereka men'uba" @aakkan mereka untuk memberikan
'adangan-'adangan aternati(" +ebagai 'ontoh&
>Cigu7 ita ti&a perlu membahagi &engan $7 37 /7 57 67 2
&an 1+.
%eman&angan $$5 ialah satu nombor gan#il7 ia ti&a
mungin &apat &ibahagi
&engan satu nombor genap.
>Cigu7 sa-a mahu membahagi &engan 5 saha#a7
meman&angan nombor
tersebut berahir &engan 5.?
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1?
1.3 Gan&aan .epun-a &an Fator .epun-a
)aam bahagian ini& kita akan mem(okus kepada perkara-perkara berikut*
1" Ini merupakan 'adangan-'adangan kreati( !ang sepatutn!a dipu$i"
Kemudian& sebagai penga!aan& kamu boeh minta mereka men'ari
u$ian boeh dibahagi dari Internet dan berkongsi dapatan dengan
rakan-rakan mereka"
C#ian-C#ian Boleh Bahagi Contoh
+atu nombor boeh dibahagi oeh
1 $ika digit terakhirn!a iaah 2& 1&
8& = atau >"
1=> boeh dibahagi oeh 1
memandangkan digit terakhirn!a
iaah >"
+atu nombor boeh dibahagi oeh
. $ika $umah bagi kesemua
digitn!a boeh dibahagi oeh ."
1=> boeh dibahagi oeh . kerana
$umah bagi kesemua digitn!a
iaah 1, 71 4 = 4 > 3 1,9& dan 1,
boeh dibahagi oeh ."
+atu nombor boeh dibahagi oeh
8 $ika nombor !ang dibentuk
oeh dua digit terakhir boeh
dibahagi oeh 8"
.1= boeh dibahagi oeh 8
memandangkan 1= boeh
dibahagi oeh 8"
+atu nombor boeh dibahagi oeh
, $ika digit terakhirn!a iaah
sama ada 2 atau ,"
1?, boeh dibahagi oeh ,
memandangkan digit terakhirn!a
iaah ,"
+atu nombor boeh dibahagi oeh
= $ika ia boeh dibahagi dengan 1
;AN ia boeh dibahagi dengan ."
1=> boeh dibahagi dengan =
kerana ia boeh dibahagi dengan
1 ;AN ia boeh dibahagi oeh ."
+atu nombor boeh dibahagi
dengan > $ika nombor !ang
terbentuk daripada . digit
terakhir boeh dibahagi dengan
>"
- 112 boeh dibahagi dengan >
memandangkan 112 boeh
dibahagi dengan >"
+atu nombor boeh dibahagi
dengan ? $ika $umah bagi
kesemua digitn!a boeh dibahagi
dengan ?"
,8? boeh dibahagi dengan ?
memandangkan $umah bagi
kesemua digit iaah 1> 7, 4 8 4
? 3 1>9& dan 1> boeh dibahagi
oeh ?"
+atu nombor boeh dibahagi
dengan 12 $ika digit terakhirn!a
iaah 2"
1 8-2 boeh dibahagi dengan 12
kerana digit terakhirn!a iaah 2"
+umber* http*LL%%%"mathgoodies"'omLessonsL5o.Ldi5isibiit!"htm
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
12
Men'ari gandaan-gandaan sepun!a dan @andaan +epun!a Terke'i
7.o/("t Common )ulti#l(" 0 .C))
Men'ari (aktor-(aktor sepun!a dan Gaktor +epun!a Terbesar 71i+h("t
Common 2a'tor" 0 1C2)
Men!eesaikan masaah-masaah !ang meibatkan nombor-nombor
buat dan poa-poa dan urutan-urutan nombor"
1.3.1@andaan-@andaan +epun!a dan @andaan +epun!a
Terke'i 7L<M9
+atu nombor !ang merupakan satu gandaan bagi dua atau ebih ban!ak
nombor dikenai sebagai satu gandaan sepun!a bagi nombor-nombor ini"
+ebagai 'ontoh& 12 iaah satu gandaan sepun!a bagi 1& , dan 12"
Gan&aan .epun-a Tere)il 'LC%( merupakan nombor terke'i !ang
merupakan gandaan sepun!a bagi dua atau ebih nombor"
Mari kita ka$i 'ontoh berikut*
@andaan bagi . iaah .& =& ?& 11& 1,& 1>& 11& 18& 1-& .2& ..& .=& .?&
81& 8,& """"""
@andaan bagi , iaah ,& 12& 1,& 12& 1,& .2& .,& 82& 8,& """"""
Kita boeh ihat baha%a gandaan sepun!a bagi . dan , iaah 1,& .2&
8,& """"" dan gandaan sepun!a terke'i bagi gandaan-gandaan sepun!a ini
iaah 1,"
Maka& 1, iaah @andaan +epun!a Terke'i bagi . dan ,"
Kita boeh tuis baha%a L<M bagi . dan , 3 1,"
@andaan-gandaan sepun!a bagi dua atau ebih nombor aAimn!a
ditentukan dengan men!enaraikan kesemua gandaan bagi setiap nombor
sehingga nombor !ang diingini"
Kamu boeh menggunakan $adua gandaan dari 1 sehingga 12 !ang
di'ipta daam Akti5iti 1"12 untuk men'ari gandaan-gandaan sepun!a dan
@andaan +epun!a Terke'i bagi dua atau ebih nombor !ang kurang dari
12"
Contoh Ati!iti 1.1$" Men'ari gandaan-gandaan sepun!a dan
@andaan +epun!a Terke'i
>Hu#u #a&ual gan&aan -ang amu telah )ipta. Cari gan&aan-
gan&aan sepun-a bagi /
&an 6.?
>Apaah itu LC%9?
>Bagaimana pula &engan LC% bagi /7 6 &an 49?
Rujuk jadual di modul, halaman 33.
1" Murid-murid sepatutn!a dapat menuis*
@andaan-gandaan bagi 8 iaah 8& >& 11& 1=& 12& 18& 1>& .1& .=& 82&
"""""
@andaan-gandaan bagi = iaah =& 11& 1>& 18& .2& .=& 81& """""
@andaan-gandaan sepun!a bagi 8 dan = iaah 11"
@andaan-gandaan bagi 8 iaah 8& >& 11& 1=& 12& $/& 1>& .1& .=&
82& 88& /4& """""
@andaan-gandaan bagi = iaah =& 11& 1>& $/& .2& .=& 81& /4&
,8& """""
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
11
1" +eain daripada kaedah men!enarai 7Kaedah 19& terdapat kaedah-
kaedah ain daam men'ari L<M& seperti berikut*
:ae&ah $" %enggunaan Pem=atoran Per&ana
1" <ari L<M bagi 8& = dan >"
1" Tuis setiap nombor sebagai hasi darab bagi nombor-nombor
perdana seperti berikut*
8 3 1 B 1
= 3 1 B .
> 3 1 B 1 B 1
." Ambi hasi darab bagi (aktor-(aktor perdana" ;ika terdapat satu
(aktor perdana sepun!a& nombor !ang mun'u paing ban!ak kai
akan dipiih"
L<M bagi 8& = dan > iaah . B 1 B 1 B 1 3 18
:ae&ah 3" %enggunaan algoritma pembahagian
1" <ari L<M bagi 8& = dan >"
1 8& =& >
1 1& .& 8
1 1& .& 1
. 1& .& 1
1& 1& 1
1" Perhatikan sekiran!a nombor tidak boeh dibahagi& ia diba%a ke
baris seterusn!a" Pembahagian berterusan sehingga kamu
mendapat semua 1 daam baris terakhir" Hasi darab bagi
kesemua nombor daam a$ur kiri iaah @andaan +epun!a Terke'i"
L<M bagi 8& = dan > iaah 1 B 1 B 1 B . 3 18"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
11
1.3.$ Fator-Fator .epun-a &an Fator .epun-a
Terbesar 'Highest Common
Factors - HCF)
+atu nombor !ang merupakan (aktor bagi dua atau ebih nombor dikenai
sebagai satu =ator sepun-a" Gaktor terbesar daripada kesemua (aktor
sepun!a ini dikenai sebagai Fator .epun-a Terbesar 7H<G9"
+ebagai 'ontoh
1" <ari (aktor-(aktor sepun!a bagi 11 dan 1>" +eepas itu& 'ari H<G"
Gaktor-(aktor bagi 11 iaah 1& 1& .& 8& = dan 11"
Gaktor-(aktor bagi 1> iaah 1& 1& .& =& ? dan 1>"
Maka& (aktor-(aktor sepun!a bagi 11 dan 1> iaah 1& 1& . dan ="
Gaktor sepun!a terbesar 7H<G9 iaah ="
1" <ari kesemua (aktor sepun!a bagi 1,& 1> dan 18" Lepas itu& 'ari H<G"
Gaktor-(aktor bagi 1, iaah 1& .& ,& 1,"
Gaktor-(aktor bagi 1> iaah 1& 1& .& =& ?& 1>"
Gaktor-(aktor bagi 18 iaah 1& 1& .& 8& =& >& 11& 18"
Maka& (aktor-(aktor sepun!a bagi 11& 1> dan 18 iaah 1 dan ."
Gaktor sepun!a terbesar 7H<G9 iaah ."
Kita boeh $uga menggunakan agoritma pembahagian untuk men'ari H<G
bagi dua atau ebih nombor"
<ari H<G bagi 7a9 11 dan 81
1 11& 81
. =& 11
1 -
7b9 1=& .1 dan 8>
1 1=& .1& 8>
1 >& 1=& 18
1 8& >& 11
1 1& 8& =
1& 1& .
Bukan seperti agoritma pembahagian untuk men'ari L<M& kita
membahagikan nombor-nombor dengan (aktor-(aktor sepun!a saha$a"
Kita berhenti membahagi apabia tidak terdapat (aktor sepun!a !ang
tingga agi ke'uai 1" Hasi darab bagi kesemua nombor daam a$ur kiri
iaah H<G"
H<G bagi 11 dan 81 iaah 1 B . 3 = dan
H<G bagi 1=& .1 dan 8> iaah 1 B 1 B 1 B 1 3 1="
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1.
Rujuk Contoh Aktiviti 1.13 di modul, halaman 38.
1.3.3 Pen-elesaian %asalah <ang %elibatan Nombor-
Nombor Bulat
Adaah penting untuk mengapikasikan kemahiran-kemahiran !ang kita
teah pea$ari daam matematik untuk men!eesaikan situasi-situasi
seharian !ang meibatkan pengiraan" Matematik men$adi semakin
bermakna dan konsep matematik men$adi ebih mantap" Ini adaah
sangat ketara daam pen!eesaian masaah-masaah"
Lihat masaah berikut*
%asalah 1"
+ebuah ori aiskrim mea%at ke$iranan ;eannette setiap 8 hari sepan$ang
buan-buan ;un dan ;uai" Maangn!a& dia ketinggaann!a hari ini 71 ;un9"
Biakah ori tersebut akan mea%at ke$iranann!a agi6
Memahami masaah Lori itu datang setiap 8 hari"
+eepas 1 ;un& biakah ia akan datang agi6
Ran'ang satu
strategi
Men'ari gandaan bagi 8" Tambahkan gandaan-
gandaan ini kepada 1"
Laksanakan strategi 8& >& 11& 1=& 12& 18& 1>& """"""""
1 4 8 3 =& 1 4 > 3 12& 1 4 11 3 18& 1 4 1= 3
1>& """"""""
+emak $a%apan ;ika ori datang pada 1hb ;un& ia akan datang agi
pada =hb ;un& 12hb ;un& 18hb ;un& dan seterusn!a"
Pen-elesaian" Tarikh seterusn!a di mana ori aiskrim datang iaah =hb
;un& 12hb ;un& 18hb ;un& 1>hb ;un dan seterusn!a"
%asalah $"
+emasa buan ;un dan ;uai& satu ori aiskrim mea%at ke$iranan ;eannette
setiap 8 hari dan satu agi ori aiskrim mea%at ke$iranann!a setiap , hari"
;ika kedua-dua ori tersebut datang hari ini 71hb ;un9& biakah tarikh
seterusn!a di mana kedua-dua ori datang serentak agi6
%emahami
masalah
Lori 1 datang setiap 8 hari"
Lori 1 datang setiap , hari"
Mereka datang serentak pada 1hb ;une"
+eepas itu& biakah mereka akan datang serentak
agi6
Han)ang satu
strategi
Men'ari gandaan bagi 8 dan ,"
Men'ari gandaan sepun!a bagi 8 dan ,"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
18
Tambahkan gandaan-gandaan ini kepada 1"
Lasanaan
strategi
Lori 1* Hari-hari 8& >& 11& 1=& 12& 18& 1>& .1& .=&
82& """"""""
Lori 1* Hari-hari ,& 12& 1,& 12& 1,& .2& .,& 82& """"""""""
Bersama-sama* 12& 82& """"""""""
1 4 12 3 11& 1 4 82 3 81& """"""""
.ema #a@apan ;ika kedua-dua ori datang pada 1hb ;un& mereka
akan datang serentak seepas 12 hari& kemudian
seepas 82 hari dan seterusn!a"
Pen-elesaian" Tarikh seterusn!a di mana kedua-dua ori datang serentak
iaah 11hb ;un&
11hb ;u! dan seterusn!a"
Perhatikan baha%a masaah di atas meibatkan pen'arian gandaan
sepun!a terke'i 7L<M9 bagi nombor-nombor 8 dan ,"
Mari kita ihat beberapa masaah !ang serupa"
%asalah 3"
IusoM men$aani pemeriksaan kesihatan setiap 11 buan dan satu
pemeriksaan pergigian setiap > buan" Pada 1,hb Apri 122>& dia mea%at
doktor gigi dan pada hari !ang sama& dia $uga pergi men$aani
pemeriksaan kesihatan" Biakah kedua-dua temu$an$in!a akan datang
serentak agi6
Han)ang satu
strategi
Memandangkan masaah ini berkaitan dengan
gandaan-gandaan dan L<M& kita boeh
menggunakan kaedah !ang sama"
Lasanaan
strategi
Pemeriksaan kesihatan* 11& 18& .=& 8>& =2& """"""""
Pemeriksaan pergigian* >& 1=& 18& .1& 82& 8>& """"""""
L<M* 18& 8>& """"""""""
Pen-elesaian" Kedua-dua temu$an$in!a akan datang serentak pada 1,hb
Apri 1212"
%asalah /"
Mei Ling ada . guung reben berukuran .=m& 8>m dan ,8m masing-
masing" )ia ingin memotong reben-reben tersebut ke daam pan$ang
!ang sama supa!a tiada baki bagi setiap guungan" <arikan pan$ang
maksima bagi setiap potongan reben"
%emahami
masalah
Ketiga-tiga guungan mesti dipotong daam
potongan !ang sama pan$ang sehingga tiada baki"
Apakah pan$ang maksima !ang mungkin6
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1,
Han)ang satu
strategi
Men'ari (aktor sepun!a terbesar bagi .=& 8> dan
,8"
Lasanaan
strategi
1 .=& 8>& ,8
1 1>& 18& 1-
=& >& ? H<G 3 1 B . 3 =
.ema #a@apan .= D = 3 11& 8> D = 3 >& ,8 D = 3 ?"
Pen-elesaian" Pan$ang maksima !ang mungkin bagi setiap potongan
reben iaah =m"
%asalah 5"
Rita membuat -8 karipap& 8> mu3n dan =2 tat teur untuk kanak-kanak
tadika pada Hari Kanak-Kanak" )ia ingin menghidangkan ketiga-tiga $enis
makanan di atas setiap piring" Makanan tersebut mesti dibahagi dengan
sama rata dan tidak boeh ada sebarang baki" Apakah $umah piring
maksima !ang dia akan guna6 Berapa $umah bagi setiap $enis makanan
!ang dia patut etak di atas setiap piring6
%emahami
masalah
;umah bagi setiap $enis makanan !ang dietakkan
di atas setiap piring harusah sama tanpa sebarang
baki"
Han)ang satu
strategi
Men'ari (aktor sepun!a terbesar bagi -1& 8> dan
=2"
Lasanaan
strategi
1 -1& 8>& =2
1 .=& 18& .2
. 1>& 11& 1, H<G 3 1 B 1 B .
3 11
= 8 ,
.ema #a@apan -1 D 11 3 =& 8> D 11 3 8& ,8 D 11 3 ,"
Pen-elesaian" Rita boeh menggunakan maksima 11 piring"
)aam setiap piring& terdapat = karipap& 8 mu3n dan , tat
teur"
Kamu adaah sangat digaakkan untuk men!ediakan pebagai $enis soaan
pen!eesaian masaah berdasarkan situasi-situasi seharian" <uba
mengintegrasikan niai-niai murni di daam soaan-soaan tersebut" ;uga&
reka soaan-soaan !ang menggaakkan kemahiran-kemahiran berCkir"
Kamu boeh membahagikan para pea$ar kamu daam kumpuan-kumpuan
bagi men!eesaikan masaah-masaah ini"
TOPIK 1 NOMBOR-NOMBOR
BULAT
1=