Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A

Jawab semua soalan


1.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip reka bentuk landskap?

...
(b) Nyatakan empat prinsip yang boleh digunakan dalam merekabentuk landskap.
(1)
(2) ...
(3) ...
(4) ...
[skor: 5]
2. Lukiskan simbol yang sesuai di dalam kotak yang disediakan
di bawah

Pokok Teduh

Pokok Renek

Palma

Rumput Turf

Siar Kaki
[Skor : 5]
2

[SULIT

Rajah 1
3.

Rajah 1 menunjukkan sebuah pelan induk. Senaraikan lima perkara yang perlu
ada pada kotak tajuk di bahagian bawah pelan induk tersebut.
(1) ......................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................
(4) ......................................................................................................................
(5) ......................................................................................................................
[Skor : 5]

4.

(a) Nyatakan maksud inventori tapak?


.
.
[Skor : 1]
(b) Berikan 4 jenis pelan landskap
i.
ii. ...
iii. ..
iv. ..
[Skor : 4]
3

[SULIT

5. Lukiskan simbol yang sesuai di dalam kotak yang disediakan di bawah.

Batu bata

Jubin

Batu Kelikir

Konkrit

Kayu

[skor: 5]

6.

Tumbuh-tumbuhan landskap adalah terdiri daripada pelbagai jenis dan spesies. Ia


ditanam bagi memberikan fungsi-fungsi khusus di dalam landskap. Berikan 5 fungsi
tumbuh-tumbuhan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
[Skor : 5]

[SULIT

7.

Prinsip reka bentuk landskap adalah tatacara menyusun dan mengolah elemen-elemen
landskap terutamanya tumbuh-tumbuhan dalam satu kombinasi yang sesuai, menarik
dan berfungsi. Nyatakan 5 prinsip yang boleh digunakan dalam mereka bentuk
landskap.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
[Skor : 5]

8.

Senaraikan 5 alatan tangan yang anda gunakan semasa membuat simen ferro.
(1) ............................................................................
(2) ............................................................................
(3) ............................................................................
(4) ............................................................................
(5) ............................................................................
[Skor : 5]

[SULIT

Rajah 2
9. Rajah 2 menunjukkan
satu kerusi simen ferro.
Dengan berdasarkan rajah
tersebut, jawab
soalan-soalan berikut.
a) Berikan 3 jenis bahan
asas yang di gunakan dalam
simen ferro
i) ..
ii) .
iii)
b) Nyatakan 2 kelebihan simen ferro
i) ..
ii) .
[skor:5]
10.

Nyatakan 5 bidang utama penggunaan simen ferro


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
[Skor : 5]
Bahagian B
Jawab semua soalan

[SULIT

Rajah 3
11. Seorang pelanggan ingin menempah pasu simen ferro seperti Rajah 3 di atas.
Berdasarkan pengalaman anda, terangkan langkah-langkah yang anda lakukan
bagi membuat pasu simen ferro tersebut.
i. Menyediakan kerangka
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................
[Skor : 3]

ii. Melepa mortar


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7

[SULIT

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................
[Skor : 3]
iii. Melorek dan kemasan
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................
[Skor : 4]

12. Rajah 4 menunjukkan pelan sebuah rumah kediaman.


Lakarkan pelan konsep pada pelan tersebut.
[Skor : 10]

[SULIT

Rajah 4

13. Terangkan faktor pemilihan tumbuhan landskap.


[Skor : 10]

[SULIT

Bahagian C
Jawab semua soalan
14. Sebagai seorang pereka bentuk landskap, anda mesti mengetahui proses reka
10

[SULIT

bentuk landskap bermula dengan penerimaan projek sehinggalah kepada


penyerahan semula projek kepada pemilik. Nyatakan apakah yang dimaksudkan
dengan inventori tapak dan terangkan kerja-kerja inventori yang terlibat.
[skor:10]

15. Sebagai seorang pelukis pelan landskap, anda memerlukan alatan asas lukisan
untuk menghasilkan pelan landskap dan lukisan teknikal. Senaraikan alatan asas
yang dipakai dan huraikan kegunaan setiap alatan asas yang telah anda senaraikan.
[Skor: 10]

KERTAS SOALAN TAMAT

11

[SULIT