Anda di halaman 1dari 9

STRUKTUR PROGRAM

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


DENGAN KEPUJIAN
AMBILAN JAN 2009
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang


menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan
kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk
melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan
negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut:

BIL. KURSUS KREDIT


1. KURSUS WAJIB 23 (17%)
• Kursus Wajib IPT
Kursus Wajib IPGM

2. KURSUS TERAS 86 (65%)


• Pengajian Profesional
• Major
• Amalan Profesional

3. KURSUS ELEKTIF 24 (18%)


• Pakej Elektif 1
• Pakej Elektif 2

JUMLAH 133 (100%)

Kursus Wajib

Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan
Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM).

Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang
mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan
asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh
seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit.

Kursus Teras

Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan


Profesional.

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas


pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta
kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan
dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan


kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan
pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan
subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.
3
Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan
kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.
Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan
Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses, iaitu
Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS
dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu, manakala internship selama
4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan
salah satu syarat penganugerahan ijazah.

Kursus Elektif

Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk
membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus
major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan
pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif
diagihkan sejumlah 12 kredit.

Kursus Tanpa Kredit (TK)

Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English
Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar
dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan
Malaysian University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.
PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA
MUDA PERGURUAN

Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut:

KURSUS WAJIB

KOD KURSUS KREDIT SEM.


WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) 1
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) 1
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) 2
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) 2
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) 2
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) 3
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) 4
WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) 1
WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1) 2
WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) 3
WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) 4
WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1) 5
WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1) 6
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT 1
Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT 2
Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT 3
Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT 4
Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT 5
Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3) 6
Jumlah 23 (17%)

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6

KURSUS TERAS

Pengajian Profesional

KOD KURSUS KREDIT SEM.


EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) 3(3+0) 1
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) 1
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) 2
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) 3
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) 5
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) 7
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) 8
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) 8
Jumlah 27 (20%)
5
Amalan Profesional

KOD KURSUS KREDIT SEM.


Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional 1
Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major 2
Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 3
Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 4
PRK3101 Praktikum I 2 (4M) 5
PRK3102 Praktikum II 4 (8M) 6
PRK3103 Praktikum III 6(12M) 7
INT3101 Internship 2 (4M) 8
Jumlah 14 (11%)

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang


diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut
semester yang ditetapkan.

Senarai Kursus Major dan Kod

BIL. KURSUS MAJOR KOD


1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM
2 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM
3 Matematik Pendidikan Rendah MTE
4 Pendidikan Pemulihan PKP
Jumlah 45 (34%)

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2009)

KOD KURSUS KREDIT SEM.


Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia 1
BMM3101 Sekolah Rendah 3(3+0)
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 1
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 2
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 2
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 3
BMM3105 Berbantukan Komputer 3(0+3)
Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah 3
BMM3106 Rendah 3(3+0)
BMM3107 Pengantar Linguistik 2(2+0) 4
BMM3108 Fonetik dan Fonologi 3(3+0) 4
BMM3109 Morfologi 3(3+0) 5
BMM3110 Sintaksis 3(3+0) 5
BMM3111 Semantik dan Peristilahan 2(2+0) 6
BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan 3(3+0) 6
BMM3113 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) 7
BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0) 7
Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan
BMM3115 Pelaporan) 3(0+3) 8
BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu 3(3+0) 8
Jumlah 45 (34%)

2. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM


MTE 3101 Knowing Numbers 3 (3+0) 1
MTE 3102 Mathematics Education Curriculum 3 (3+0) 1
MTE 3103 Geometry 3 (2+1) 2
MTE 3104 Decision Mathematics 3 (3+0) 2
MTE 3105 Statistics 3 (3+0) 3
MTE 3106 Resources In Mathematics 3 (3+0) 3
MTE 3107 Planning and Teaching Mathematics 3 (3+0) 4
MTE 3108 Basic Calculus 3 (3+0) 4
MTE 3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and 3 (2+1) 5
Percentages
MTE 3110 Linear Algebra 3 (3+0) 5
MTE 3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6
Data Handling
MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6
MTE 3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) 3(3+0) 7
MTE 3114 Applications of Mathematics 3 (2+1) 8
MTE 3115 Action Research II – Primary Mathematics 3 (0+3) 8
(Implementation and Reporting)
Jumlah 45 (34%)

3. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) 1
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 1
PJM3103 Olahraga 2(0+2) 1
PJM3104 Renang 2(0+2) 2
PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) 2
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 2
PJM3107 Gimnastik 2(0+2) 3
PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) 3
PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan 3(2+1) 5
Sukan
PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) 5
PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) 6
PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) 6
Sukan
PJM3116 Penyelidikan Tindakan I : Kaedah 3(3+0) 6
PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) 7
PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) 8
PJM3119 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) 8
Jumlah 45 (34%)

4. Pendidikan Pemulihan

KOD KURSUS KREDIT SEM.

PKP3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 1

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1

PKP3103 Perkhimatan Dalam Pemulihan 3(2+1) 2

PKP3104 Kemahiran Pengamatan 3(2+1) 2

PKP3105 Pendidikan Disleksia 3(2+1) 3

PKP3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 3

PKP3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I 3(2+1) 4

PKP3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II 3(2+1) 4

PKP3109 Terapi Dalam Pendidikan Pemulihan 3(1+2) 5

PKP3110 Remedial Mathematics 3(2+1) 5

PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 6

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(1+0) 6

PKU3113 Penyelidikan Tindakan I - (Kaedah) 3(3+0) 7

PKP3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan 3(3+0) 8


PKU3115 Penyelidikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) 8

Jumlah 45
(34%)
KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN
PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2

Bahasa Melayu Pendidikan • Pendidikan Sivik • Elektif 1


Jasmani dan Kewarganegaraan ditetapkan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral • Untuk setiap
• Kemahiran Hidup unit, pilih satu Elektif 2
• Persuratan dan daripada yang disenaraikan
Kesenian Melayu
• Pendidikan Seni • Persuratan
Visual dan Kesenian Melayu
hanya ditawarkan di
IPBMM.

Pendidikan Jasmani Pendidikan • Pendidikan Sivik • Elektif 1


Kesihatan dan Kewarganegaraan ditetapkan
• Bahasa Melayu
• English Language • Untuk setiap
• Pendidikan Moral unit, pilih satu Elektif 2
daripada yang disenaraikan

Matematik Pendidikan • English • Elektif 1


Jasmani Language ditetapkan
• Pendidikan
Sivik dan • Untuk setiap
Kewarganegaraan unit, pilih satu Elektif 2
• Pendidikan daripada yang disenaraikan
Moral

Pendidikan Pemulihan Bahasa • Matematik • Elektif 1 dan


Cina 2 ditetapkan

Pakej Elektif 1

Bil. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.


1 Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 2
. Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) 3(2+1) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(2+1) 5
Jasmani dan Sukan

5 Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) 2


. Kesihatan PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) 3
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan 3(2+1) 4
Kesihatan
PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) 5

9 Bahasa Cina BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 2


. Mengenali & Menulis Aksara Cina dan
Kemahiran
Membaca
BCN3108 Pengajian Bahasa Cina Sekolah Rendah 3(3+0) 3
BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran 3(2+1) 4
Bertutur
dan Mendengar
BCN 3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan 3(2+1) 5
Bahasa
Cina

Pakej Elektif 2

Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.


Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan 3(3+0) 3
Sivik dan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan 3(3+0) 4
Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan (dan *PBS)
PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan 3(2+1) 5
Kewarganegaraan
PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam 3(2+1) 6
Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan

English ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) 3


Language ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) 4
ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) 5
ELE3104 English Language Teaching Methodology 3(2+1) 6
For Young Learners

Bahasa Melayu BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) 3


Melayu Sekolah Rendah
BMM3117 Kaedah Pengajarn Bahasa Melayu 3(2+1) 4
Sekolah Rendah (dan *PBS)
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 5
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 6
Rendah

Mathematics MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 3


Elective MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan 3(3+0) 4
*PBS)
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, 3(2+1) 5
Decimals and Percentages
MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6
Data Handling

Elektif Tambahan (Kursus Tanpa Kredit)


1 English ELS3101 English Language Enrichment I Tanpa 3
Language ELS3102 English Language Enrichment II Kredit 4