Anda di halaman 1dari 25

No.

Kad Pengenalan: 641226-03-5477

RINGKASAN EKSEKUTIF;

Kertas tugasan ini dimulakan dengan pengenalan berkaitan dengan

integriti sebagai satu keperluan negara dan pelengkap kepada usaha kerajaan

untuk melahirkan generasi modal insan berkualiti minda kelas pertama.

Bahagian ini juga menyentuh serba ringkas pengenalan, objektif dan tindakan

Pelan Integriti Nasional (PIN) dalam mencapai matlamat Wawasan 2020.

Bahagian kedua kertas ini telah menyentuh tentang definisi beberapa

konsep yang berkaitan dengan tajuk. Antaranya ialah konsep nilai, etika,

integriti, modal insan dan minda kelas pertama. Penjelasan ini bertujuan

memberi panduan kepada kita untuk menghayati konsep tersebut bagi

melahirkan modal insan berkualiti minda kelas pertama.

Seterusnya, kertas ini telah menerangkan nilai-nilai integriti yang

diamalkan oleh penulis sebagai seorang pendidik. Nilai-nilai yang dijelaskan

ialah nilai-nilai mengikut definisi integriti itu sendiri seperti kejujuran,

keikhlasan, amanah, ketulusan, bersih, keutuhan dan kesempurnaan,

Selain daripada itu, kertas ini juga membincangkan nilai-nilai yang

terkandung di dalam Tonggak Dua Belas. Ini kerana Tonggak Dua Belas

mengandungi nilai-nilai yang merangkumi Etika Teras Perkhidmatan Awam,

Nilai Murni Profesional, Etika Pentadbiran Awam serta Nilai dan Etika

Perkhidmatan Awam. Oleh yang demikian, penghayatan dan pengamalan nilai-

nilai di dalam Tonggak Dua Belas ini turut memnbentuk nilai, etika dan integriti

seseorang pendidik sebagai penjawat awam.

Di akhir kertas ini penulis membuat kesimpulan bahawa penghayatan

nilai-nilai murni dan integriti bukan terhad kepada guru semata-mata tetapi

pada semua pihak agar hasrat melahirkan modal insan berkualiti minda kelas

pertama seperti yang dihasratkan oleh kerajaan akan tercapai.


1
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

SOALAN 1

“ Setiap daripada kita, ada peranan yang perlu dilaksanakan bagi

membangunkan negara ini. Walau apa jua bidang yang kita ceburi,

laksanakanlah tugas yang digalas dengan penuh tanggungjawab, jujur,

cekap dan berintegriti. Kita harus berusaha unutk mencapai kejayaan yang

tertinggi dan muncul sebagai yang terbaik agar dunia menghormati kita.”

-YAB Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi


Perdana Menteri Malaysia

Sebagai pendidik di zaman serba mencabar ini, bagaimanakah anda

mengamalkan nilai integriti dalam melaksanakan tugas anda agar berupaya

melahirkan generasi modal insan berkualiti minda kelas pertama.

1.0 Pengenalan

Keperluan terhadap integriti sebagai salah satu cabang nilai dalam

kehidupan manusia bermula selaras dengan martabat manusia yang diutuskan

oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, setiap manusia

dianugerahkan dengan sifat-sifat dan nilai-nilai mulia yang menjadi pegangan

setiap manusia secara fitrah dan semulajadi.

Pendidikan adalah merupakan salah satu komponen yang penting

dalam melahirkan masyarakat Malaysia yang berintegriti, bermoral dan

beretika.

Kerajaan sedar akan kepentingan nilai-nilai integriti perlu diterapkan

secara holistik dan menyeluruh dalam kalangan rakyat khususnya kakitangan

awam di negara kita, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu

untuk “ membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya,

dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh
2
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur, maka kerajaan telah melancarkan

Pelan Integriti Nasional (PIN) pada 23 April 2004. Pelancaran PIN dan Institut

Integriti Malaysia (IIM) ini telah disempurnakan oleh YAB Perdana Menteri

Malaysia, Datuk Seri Abdullah b Hj Ahmad Badawi.

Objektif umum PIN (Datuk Seri Abdullah b Hj Ahmad Badawi, 2004)

ialah untuk memenuhi cabaran keempat Wawasan 2020, iaitu menjadi sebuah

negara maju mengikut acuan sendiri dengan “membentuk sebuah masyarakat

yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai

nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti

yang luhur”

Dalam melaksanakan dasar dan objektif PIN, strategik jangka panjang

dalam pemantapan integriti harus disertai dengan asas yang kukuh. Asas ini

harus dibina dan melibatkan intitusi paling asas iaitu keluarga, komuniti dan

masyarakat sivil. Napolean Bonaparte dalam kata-katanya ada menyebut

bahawa pendidikan ibu (keluarga) yang bijaksana merupakan jambatan emas

yang akan dilalui oleh anak dalam menuju pantai bahagia.

PIN juga telah menggariskan 8 pelan tindakan sebagai strategi

pelaksanaannya. Dalam konteks soalan ini, Pelaksanaan Agenda Integriti

untuk Institusi Sosiobudaya iaitu strategi keempat di dalam pelan tindakan PIN

adalah amat bersesuaian. Strategi ini akan menfokuskan kepada institusi

sosiobudaya yang merangkumi pendidikan (sekolah, kolej dan universiti),

kesihatan, rekreasi dan sukan, media massa serta seni, sastera dan warisan

dalam usaha membina dan mengukuhkan integriti masyarakat dan negara.

Atas kesedaran ini juga, Kementerian Pelajaran telah merangka sebuah

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Kementerian Malaysia 2006-2010.

Pelan ini dirangka bagi menyokong Misi Nasional yang menekankan ke atas
3
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

pembangunan modal insan ‘minda kelas pertama’ dan bina upaya (capacity

building) sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju,

melalui penekanan terhadap pemabangunan dan penguasaan ilmu

pengetahuan. Modal intelektual, pembudayaan sikap progresif serta

pengamalan nilai, etika dan moral yang tinggi seperti ditegaskan di dalam

Pelan Integriti Nasional (PIN). (YB Dato’ Seri Hishammuddin Tun

Hussein,2007)

2.0 Definisi Konsep

Dalam membicarakan integriti kita tidak dapat lari dari turut

membicarakan tentang nilai dan etika itu sendiri.

2.1 Nilai

Nilai adalah kepercayaan yang mendorong seseorang atau sebuah

institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama

masyarakat.

2.2 Etika

Manakala etika pula bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkahlaku

seseorang atau profesyen terhadap masyarakat. Seseorang anggota

perkhidmatan awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap

peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam Kerajaan.

2.3 Integriti

Integriti dapat didefinisi dalam pelbagai makna. Presiden Institut Integriti

Malaysia, Datuk Dr. Sulaiman Mahbob bahawa “ Integriti adalah kewibawaan,

Integriti boleh ditakrifkan sebagai keutuhan. Sebenarnya integriti itu adalah

keseluruhan pembawaan kita dari segi peribadi, tutur kata, sopan santun dan

perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni

4
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

seperti jujur, benar, amanah, adil bertanggungjawab, telus, cekap dan

bijaksana ”.

Menurut beliau lagi, “ integriti berasal dari Bahasa Inggeris yang lebih

kurang maknanya berpegang teguh kepada prinsip kejujuran serta mempunyai

prinsip moral yang tinggi ”.

Oxford Dictionary mentafsirkan ‘integrity’ sebagai quality of being honest

and having strong moral principles, the state of being whole and undivided dan

the condition of being unified or sound in construction.

Y.A.Bhg. Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri Malaysia pula

mengatakan ‘Integriti’ berkait amat rapat dengan pembentukan dan

pengukuhan etika yang baik. ‘Amanah’ dalam pengurusan, umpamanya,

adalah sebahagian daripada etika yang baik.

Mengikut Kamus Dwibahasa, DPB, (1985) integriti bermaksud kejujuran

dan ketulusan; kesempurnaan; keutuhan. Dengan kata lain, integriti

merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar,

berpegang kepada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai, boleh

pegang cakapnya, dan sebagainya.

Integriti juga bermaksud peribadi yang utuh, suci, unggul, tidak terjejas

oleh sebarang kecacatan pada bila-bila masa, tempat atau keadaan.

Dari segi pendekatan agama islam, integriti ini perlu dengan

pengukuhan iman dan kepercayaan. Kepercayaan kepada nilai-nilai integriti

akan menjadikan seseorang itu sentiasa memberi keutamaan kepada Allah.

Keimanan adalah satu proses membabitkan hati iaitu unsur kerohanian yang

menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Semakin kuat iman seseorang,

semakin mantaplah integritinya.

5
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Seseorang yang memiliki kerohanian, minda dan emosi yang mantap

akan menterjemahkan integriti diri kepada tindakan secara fizikal. Seseorang

itu tidak akan berbohong kerana integritinya mantap. Seseorang itu tidak akan

menipu kerana integritinya mantap.

Dalam konteks soalan perbincangan ini, saya lebih menfokus kepada

integriti individu berbanding integriti organisasi. Puan Asmahan Musa, Ketua

Penolong Pendaftar Kanan, Jabatan Pendaftar Negara menjelaskan integriti

individu ini merupakan keselarasan di antara apa yang dikatakan oleh individu

dengan apa yang dikatanya; keselarasan di antara tindakannya dengan prinsip

moral. Etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri

dengan umum. Apa yang dilakukan individu itu perlu cepat, tepat dan bermutu.

Apabila individu bertindak dan bertingkahlaku secara konsisten dalam pelbagai

segi dia dikatakan mempunyai integriti jika berlaku sebaliknya ianya tidak

berintegriti. Oleh itu, integriti ini lahir dari roh seseorang itu bukannya

dilakonkan untuk tujuan tertentu.

Kesimpulannya, Integriti merupakan ciri dalaman seseorang individu.

Sifat individu antara lain jujur, amanah, ikhlas, patuh kepada peraturan, yakin

diri, bebas dari pengaruh yang memesongkan matlamat kerja, setia kepada

kerja sebagai amanah, cinta kepada hasil kerja yang sempurna. Dalam konteks

perkhidmatan awam, integriti ini lebih kepada sifat profesionalisme seseorang

kakitangan awam itu dalam melaksanakan kerja dengan penuh teliti, tekun,

bersungguh-sungguh, kepuasan kerja melalui kepuasan pelanggan.

2.4 Modal Insan

Laman Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka

http://sbmb.dbp.gov.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.aspx menjelaskan

modal insan bermaksud sumber intelek yang ada pada setiap manusia. Ia
6
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

menunjukkan seseorang yang berkemahiran, berilmu, berpengetahuan dan

mampu menyumbangkan kebaikan kepada dunia hari ini. Modal insan

merupakan sumber yang penting dalam membangunkan negara. Dalam

konteks sekolah, modal insan ini lebih menfokus kepada para pelajar yang

menjadi aset kepada pembangunan negara.

Dato’ Normah bt Md. Yusof, Ketua Pengarah MAMPU dalam ucapannya

sempena Perhimpunan Bulanan MAMPU pada 19 Setember 2007

mengkategorikan modal insan kepada empat “quadrant” iaitu high skill, high

will; high skill, low skill; low skill, high will; dan low skill, low will.

Golongan high skill, high will ialah golongan yang bukan sahaja

mempunyai kemahiran yang tinggi tetapi juga mempunyai keinginan dan

motivasi yang tinggi dalam melakukan seseuatu perkara. Golongan high skill,

low skill pula mempunyai kemahiran yang tinggi tetapi tiada kesungguhan atau

motivasi.

Manakala golongan low skill, high will golongan yang perlu diberi latihan

dalam melakukan sesuatu perkara. Mereka ini mempunyai semangat dan

motivasi yang tinggi. Golongan low skill, low will pula golongan yang sangat

perlu diberi perhatian kerana mereka bukan sahaja tidak mempunyai

kemahiran tetapi juga tiada kesungguhan atau motivasi.

Dalam konteks sekolah, semua golongan (bermula dari pentadbir

hinggalah guru) penting dalam melahirkan modal insan iaitu pelajar yang yang

berminda kelas pertama. Oleh itu pendekatan dalam proses pembelajaran dan

pengajaran harus disesuaikan mengikut kategori pelajar tersebut.

2.5 Minda Kelas Pertama

Laman Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka

http://sbmb.dbp.gov.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.aspx juga men-


7
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

takrifkan minda kelas pertama ialah pemikiran dan sikap yang berkualiti tinggi

dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan berwawasan. Oleh yang demikian,

peranan guru yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai integriti akan mampu

menyediakan generasi modal insan minda kelas pertama.

Modal insan minda kelas pertama sering dikaitkan dengan taraf

pendidikan seseorang tetapi tidak semestinya bergantung kepada faktor

pendidikan. Nilai modal insan juga bergantung kepada pemilikan ilmu dan

kemahiran yang bergantung kepada situasi atau konteks persekitaran.

3.0 Nilai-Nilai integriti dalam melahirkan modal insan kelas pertama di

sekolah

Nilai-nilai integriti dan nilai-nilai murni ini telah pun terkandung dalam

Tonggak Dua Belas. Nilai-nilai dalam Tonggak Dua Belas ini merangkumi Etika

Teras Perkhidmatan Awam, Nilai Murni Profesional, Etika Pentadbiran Awam

serta Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam. Nilai dan Etika Perkhidmatan pula

merangkumi nilai peribadi asas, nilai mengutamakan pelanggan. Nilai

kepimpinan, nilai profesionalisme, nilai produktiviti/kualiti dan nilai-nilai

keagamaan.

Jamiah Manap dan rakan-rakannya di Universiti Putra, Malaysia dalam

eseinya “Pemantapan Nilai Integriti Individu sebagai Teras Pembangunan Staf

Berkualiti” mengklasifikasikan kesemua nilai-nilai murni tersebut kepada tiga

kategori iaitu kesucian hati (purity), amanah (trustworthiness) dan

kebijaksanaan dalam berfikir dan bertindak (wisdom). Kesemua nilai-nilai ini

adalah penting untuk memastikan pencapaian misi dan visi negara untuk

melahirkan sumber manusia yang mempunyai minda kelas pertama dan kualiti

bertaraf dunia.

8
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Sebagai seorang pendidik, pengamalan nilai-nilai integriti amatlah

penting dalam melahirkan generasi insan minda kelas pertama. Oleh yang

demikian pengamalan nilai-nilai murni ini, bukan sahaja saya perlu

menerapkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi juga turut

diamalkan oleh saya sendiri.

3.1 Kejujuran

Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) menjelaskan kejujuran membawa

maksud kelurusan hati, tulus dan ikhlas. Sifat jujur dan ikhlas dalam

menyampaikan ilmu dan mendidik anak bangsa seharusnya ada dalam setiap

orang pendidik.

Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, saya akan memperkatakan

suatu perkara dengan betul dan jujur tanpa berselindung. Sifat ini akan turut

membantu para pelajar menghayati dan bersedia menyumbangkan kembali

secara ikhlas kepada sesiapa yang memerlukan. Inilah yang diharapkan agar

setiap pelajar yang dilahirkan dari institusi ini menjadi insan minda kelas

pertama. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan secara

jujur dan ikhlas itu juga melambangkan sifat kesucian dan kebersihan hati

sorang guru itu.

3.2 Keikhlasan

Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) menjelaskan keikhlasan ialah

kesucian hati dan ketulusan. Keihklasan juga dapat dilihat dalam setiap

tugasan yang dilakukan oleh pendidik itu tidak menunjukkan yang dia

mengharapkan ganjaran yang lain selain daripada kejayaan anak didiknya.

Sebagai guru kita akan berasa gembira dan berpuas hati apabila anak didik

kita mencapai kejayaan.

9
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Dari sudut agama, kejujuran dan keikhlasan seseorang pendidik dalam

tugasnya akan menambahkan keberkatan ilmu itu sama ada ilmu yang

disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Ilmu itu nanti akan

membawa kepada kejayaan sesaorang pelajar yang matang dan mampu

menjadi seorang insan yang berfikiran kelas pertama.

Keikhlasan sebagai pendidik, juga dapat dilihat dalam membuat kelas-

kelas tambahan kepada pelajar. Kelas-kelas tambahan yang saya jalankan itu

tidak mengharapkan sebarang ganjaran daripada sesiapa. Sebagai pendidik,

saya sanggup untuk datang ke sekolah pada sebelah petang atau pada hari

cuti bagi membantu para pelajar khususnya para pelajar yang akan menduduki

peperiksaan penting seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Tugas yang

dilakukan dengan penuh kerelaan itu diharap dapat membantu pelajar belajar

dalam suasana yang tenang tanpa tekanan. Ini pasti akan membentuk peribadi

pelajar yang seimbang dari segi rohani dan jasmani dan seterusnya melahirkan

generasi yang berfikiran minda kelas pertama. Oleh yang demikian, keikhlasan

dalam menjalankan amanah sebagai pendidik amatlah penting bagi melahirkan

modal yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

3.3 Amanah

YAB Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Bin Hj Ahmad Badawi

pernah menyarankan “ kita yang diberi amanah hendaklah beramanah”. Ini

menunjukkan bahawa sifat amanah ini amat penting diamalkan oleh semua

penjawat awam. Oleh itu, seorang pendidik adalah pemegang amanah dalam

usaha mendidik para pelajar. Dewan Edisi Keempat (2007) pula menjelaskan

amanah bermaksud kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang, boleh

dipercayai dan jujur.

10
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Menurut Habibah (1997), setiap anak-anak mempunyai personaliti yang

unik dan perkembangan personaliti bergantung kepada beberapa faktor,

termasuklah faktor genetik, nilai kelas dan kumpulan etnik dan pendedahan

kepada tingkah laku lain. Kalaulah di rumah, ibu bapa mereka yang

bertanggungjawab maka di sekolah, para guru merupakan orang yang di

amanahkan dalam usaha mendidik dan mengasuh pelajar menjadi insan yang

berguna. Dengan kata lain, asuhan dan didikan itu seperti mendidik anak

mereka sendiri.

Dalam dunia hari ini, terdapat juga gelagat para pendidik yang disebut

sebagai “haruan makan anak” atau “harapkan pagar, pagar makan padi”. Oleh

itu sebagai seorang pendidik yang amanah, sifat takutkan Pencipta perlu ada.

Jika tidak, amanah yang diberikan itu akan dikhianati.

Selain dari itu, sebagai seorang pendidik, kita mestilah sentiasa tulus

dan jujur dalam melaksanakan amanah. Seorang pendidik itu tidak seharusnya

mendapatkan balasan lain dalam menjalankan tugasnya selain daripada

gajinya. Jika tidak, seseorang itu tidak akan dapat menumpukan perhatiannya

kepada bidang tugasnya.

Sebagai seorang pendidik, saya seharusnya berlaku adil dalam semua

hal termasuklah dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Ini akan

memastikan semua pelajar akan tetap mendapat ilmu yang sama tanpa rasa

diri diabaikan. Malah bukan itu sahaja, sebagai pendidik juga, setiap tugas,

ganjaran dan denda seharusnya adil dan saksama. Ini akan membolehkan

setiap pelajar mempertimbangkan dan membuat sesuatu secara objektif,

menyeluruh dan bersesuaian. Jika tidak, para pelajar yang merasakan dirinya

disisih, akan memberontak jiwanya atau rasa rendah diri. Jika ini berlaku,

matlamat untuk menwujudkan minda kelas pertama tidak akan tercapai.


11
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Jika dalam perkhidmatan awam yang lain, seseorang pegawai akan

terdedah dengan amalan rasuah yang menggugatkan kejayaan PIN,

seseorang pendidik juga tidak terlepas daripada amalan buruk ini. Walau

bagaimanapun rasuah dalam pendidikan ini lebih kepada ‘rasuah masa’. Oleh

yang demikian, seorang guru tidak harus meninggalkan proses pembelajaran

dan pengajaran di kelas tanpa alasan yang munasabah. Sebagai seorang

pendidik, penggunaan masa yang sebaik-baiknya adalah amat mustahak. Kita

tidak mungkin akan dapat menggantikan masa yang telah terlepas.

3.4 Ketulusan

Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) menjelaskan ketulusan membawa

maksud lurus hati, ikhlas, jujur, terus terang, kebersihan dan kesucian hati,

kejujuran dan berterus terang.

Saya seharusnya sedar bahawa saya merupakan seorang kakitangan

awam yang perlu mendokong nilai dan etika dalam perkhidmatan awam seperti

yang digariskan dalam PIN. Oleh yang demikian, sikap bertanggungjawab dan

tulus harus sentiasa disemai dalam diri. Sebagai seorang pendidik juga, kita

bukan sahaja bertanggungjawab kepada pelajar yang menjadi asas kepada

modal insan negara tetapi juga kepada majikan dan seterusnya kepada

pemerintah. Seorang pendidik, saya juga mesti bertanggungjawab bukan

sahaja kelas yang diajar tetapi seluruh pelajar di sekolah. Saya seharusnya

sentiasa menggunakan masa proses pembelajaran dan pengajaran dengan

berkesan. Istilah ‘tuang kelas’ seharusnya tidak ada dalam kamus seorang

guru seperti saya.

Sebagai seorang penjawat awam, saya juga seharusnya sanggup

diperiksa atau dinilai atas apa juga keputusan atau tindakan yang telah

dilakukan. Contohnya, saya juga harus bertanggungjawab terhadap keputusan


12
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

peperiksaan yang dicapai oleh para pelajarnya. Ini kerana keputusan

peperiksaan itu juga mencerminkan tindakan dan kerja buat kita sebagai

seorang pendidik.

3.5 Bersih

Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) memberi maksud bersih sebagai

tidak kotor, jujur, ikhlas, suci, murni dan bebas daripada amalan tidak baik.

Seorang pendidik yang ingin melahirkan pelajarnya sebagai modal insan kelas

pertama seharuskan mempunyai perwatakan yang bersih. Bersih yang

dimaksudkan ini ialah bersih dari segi rohani dan jasmani.

Dari segi rohani, saya seharusnya mempunyai jiwa yang bersih, tulus

dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Ketulusan dan bersih jiwa terutama

daripada penyakit-penyakit hati yang lain akan memperlihatkan peribadi yang

unggul. Ini kerana sifat dalaman yang baik akan memancarkan cahaya

keimanan itu pada jasadnya. Penyakit-penyakit hati seperti hasad dengki,

takabur, riak dan pelbagai penyakit hati ini akan menjadi duri dalam daging

seseorang pendidik itu. Hasilnya usaha yang dilakukan oleh guru-guru ini tidak

akan mendapatkan kebaikan kepada pelajarnya. Oleh yang demikian, saya

akan memastikan sifat bersih jiwa dan rohani, keikhlasan dan ketulusan akan

sentiasa tersemat dalam diri. Caranya dengan bermuhasabah diri pada setiap

waktu.

Selain dari itu, seseorang pendidik juga perlu bersih dari segi jasmani.

Cara berpakaian yang kemas, perwatakan yang bersih selaras dengan

tuntutan agama, akan memberi keyakinan kepada para pelajar untuk

mendapatkan ilmu. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru ini mudah diterima

dengan penuh keyakinan. Para pelajar juga mudah untuk meniru perwatakan

yang baik dari gurunya. Oleh itu, hasrat untuk melahirkan generasi pelajar yang
13
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

cemerlang dan terbilang bukan sahaja dapat dicapai dari segi rohani tetapi juga

jasmani.

Kebersihan diri juga merangkumi kebersihan harta dan rezeki iaitu

mendapatkan rezeki yang halal. Jika seseorang guru itu menjalankan tugas

dengan penuh ikhlas, bertanggungjawab, dedikasi sudah pasti rezeki yang

diperolehinya juga halal. Ini akan dapat melahirkan imej guru yang baik. Imej ini

pula akan dijelmakan kepada para pelajar dalam proses pengajaran dan

pembelajarannya.

3.6 Keutuhan

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) memberi maksud

keutuhan sebagai perihal (sifat, keadaan) utuh,kebulatan dan kesempurnaan.

Perkataan utuh pula bemaksud tidak rosak, sempurna, tidak berpecah-pecah,

bulat, dan lengkap. Keutuhan juga dimaksud adalah keutuhan dari seluruh

aspek kehidupan, terutama antara perkataan dan perbuatan.

Dalam konteks sekolah, sebagai seorang guru, saya menjaga tutur kata

semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Tutur kata juga harus dijaga

semasa di luar kelas. Ini adalah kerana ianya akan memperlihatkan

kepribadian kita sebagai seorang guru. Peribadi yang baik dan sempurna akan

memberikan pandangan baik kepada para pelajar. Penggunaan bahasa yang

kasar semasa proses pengajaran dan pembelajaran akan mendidik pelajar

juga menjadi seorang yang kasar. Ini amat bertentangan dengan Falsafah

Pendidikan Kebangsaan yang mahu melahirkan generasi seimbang dari segi

jasmani, rohani dan intelek. Tutur kata yang baik bukan sahaja penting dalam

proses pengajaran dan pembelajaran malah perlu di amalkan dalam hubungan

sesama rakan sejawat. Jika perkara ini dianggap remeh, hasrat kerajaan mahu

melahirkan generasi minda kelas pertama akan terkubur.


14
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Selain itu, seorang pendidik juga harus mempamerkan keperibadian

cukup menyakinkan para pelajar. Contohnya sikap dedikasi, gigih dan

bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya . Sikap ini biasanya akan

seiring dengan sifat rajin dan berdikari. Contoh yang ditunjukkan oleh pendidik

pastinya akan membakar semangat anak-anak didik. Semangat tidak

mengenal penat dan lelah dalam mencurahkan ilmu sama ada di dalam kelas

atau luar kelas boleh menyedarkan pelajar bahawa seorang guru itu sangat

mengharapkan para pelajarnya mencapai kejayaan.

Sikap pelajar yang lemah dalam pembelajarannya bukanlah alasan

seseorang guru itu mengabaikan anak didiknya. Malah kehadiran pelajar yang

lemah boleh menjadikan seseorang pendidik itu menjadi lebih kreatif kerana

sentiasa mencari jalan untuk membantu pelajar tersebut memperolehi ilmunya.

Kesungguhan dalam membantu pelajar ini akan dapat memberi maklumat yang

lebih banyak dan membantu pelajar mencapai kejayaan memberi kesan

bahawa setiap kejayaan itu harus diusahakan tanpa mengenal putus asa.

3.7 Kesempurnaan

Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) memberi maksud kesempurnaan

sebagai lengkap dan teratur. Teori Keperluan Maslow (1962) (dalam Zuraidah

1994), kesempurnaan merupakan tatatingkat keperluan manusia yang tertinggi.

Teori ini menegaskan bahawa keperluan manusia terhadap sesuatu objek

bermula dengan keperluan paling rendah iaitu fisiologi, kemudian diikuti oleh

keselamatan, bersosial, penghargaan diri dan akhir sekali kesempurnaan diri.

Sebagai seorang muslim, kita juga dituntut untuk sentiasa

bermuhasabah diri untuk menjadi orang sempurna imannya serta

kesempurnaan sahsiah dan wibawa diri. Selain daripada itu, sebagai seorang

guru kita seharusnya sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu. Kedangkalan


15
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

ilmu seseorang guru pastinya akan menjejaskan penyampaian ilmu kepada

para pelajar.

Dalam membentuk kesempurnaan diri, kita juga harus memiliki sikap

ketekunan. Ketekunan menuntut seseorang pendidik itu mengutamakan

kepentingan tugas daripada kepentingan diri. Ini dapat dilihat apabila

seseorang pendidik itu sanggup berkorban masa dalam usaha menjalankan

tugas mendidik anak bangsanya. Contohnya mereka sanggup bersama para

pelajar menjalankan perkhemahan badan beruniform pada masa cuti sekolah

atau hujung minggu tanpa dibayar elaun atau sebagainya. Ini semua adalah

disebabkan rasa tanggungjawab dalam mendidik anak bangsa.

Sebagai guru yang sentiasa cuba mempertingkatkan prestasi diri dan

para pelajarnya, saya sentiasa mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan

profesion perguruan seperti dalam bidang teknologi maklumat bagi

menambahkan ilmu dan kecekapan. Langkah ini akan dapat meningkatkan

produktiviti. Perkembangan dunia pendidikan yang semakin mencabar, kita

dituntut untuk sentiasa menambah dan memperkayakan ilmu bagi menghadapi

cabaran yang lebih global. Jika kita masih ditakuk lama, sistem pengajaran

dan pembelajaran juga tidak berubah. Ini pastinya usaha kerajaan untuk

melahirkan modal insan kelas pertama tidak akan tercapai. Prinsip

pembelajaran sepanjang hayat seperti yang dituntut oleh Islam perlu dihayati.

Kejayaan yang dicapai inilah yang akan menjurus kepada penghasilan

modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang sesuai dengan matlamat

kerajaan menjadikan pelajar sebagai modal insan minda kelas pertama.

Kejayaan ini tidak mungkin akan dapat dicapai tanpa semangat dedikasi,

kesungguhan, rasa tanggungjawab dan ketekunan seseorang guru. Tidak lupa

16
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

juga kerjasama dan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh para pelajar

itu sendiri membantu agenda PIN dapat dicapai.

Jelasnya, kesempurnaan menuntut seseorang guru itu sentiasa

berusaha, kreatif, berfikiran positif serta proaktif dalam melaksanakan

tugasnya. Ini kerana tatatingkat kesempurnaan diri berbeza dari individu

dengan individu yang lain iaitu bergantung kepada “mind setting” dan

tanggapan seseorang.

3.8 Tonggak Dua Belas

Nilai-nilai murni dalam Etika Kerja Perkhidmatan Awam amat perlu

dihayati dan ditafsirkan nilai-nilai terkandung dalam Tonggak Dua Belas.

Tonggak Dua Belas ini adalah dikenalpasti oleh Institut Tadbiran Awam Negara

(INTAN) berlandaskan ilham daripada Tan Sri Dato’ seri Ahmad Sarji Bin Abdul

Hamid, Ketua Setiausaha Negara, dalam Seminar Nilai dan Etika pada 2 Mac,

1992 (Mak Soon Sang,2007)

Nilai-nilai murni dalam Tonggak Dua Belas ialah:

KETEKUNAN
MEMBAWA KESERONOKAN
KEJAYAN BEKERJA
KEMULIAAN
MENGHARGAI
KESEDER-
MASA
HANAAN

NIKMAT KETINGGIAN
MENCIPTA PERIBADI

TONGGAK DUA BELAS

PENINGKATAN KEKUATAN
BAKAT SIFAT
BAIK HATI

KEUTAMAAN
KESABARAN PENGARUH
TELADAN
KEBIJAK- KEWAJIPAN
SANAAN MEJALANKAN
BERHEMAT TUGAS

3.8.1 Bertanggungjawab Dalam Perkhidmatan Awam

Di antara amalan positif yang saya amalkan ialah menepati masa,

17
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

menyegerakan tugas, mempunyai perancangan waktu, bijak mengurus

tempoh masa yang diberi, memupuk masa pada kerja-kerja yang

produktif dan kreatif, menetapkan "target date" untuk menyiapkan kerja

dan menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan.

Saya akan cuba untuk menghindari amalan-amalan negatif

seperti berbual-bual kosong, melengah-lengahkan tugas, tidak ada

"sense of urgency", tidak merancang pekerjaan, tidak ada prioriti,

melayan tetamu yang tidak berkenaan, tinggalkan pejabat untuk urusan

peribadi, membuat kerja peribadi di pejabat, berniaga di waktu pejabat,

membuat kerja yang tidak mustahak, ke kantin dalam waktu bertugas

dan tidak peka kepada pembaziran masa.

3.8.2 Keseronokan bekerja

Dalam usaha mewujudkan persekitaran yang selesa dalam iklim

persekolahan, saya semestinya menjadikan kerja itu satu keseronokan.

Di antara perkara yang dilakukan ialah gigih berusaha dalam

melaksanakan tugas yang mencabar, rajin dan sentiasa berusaha, tekun

dalam menjalankan tugas, sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan,

berdisiplin dalam setiap pekerjaan, berpandangan jauh, bersemangat

dalam melaksanakan tugas yang diarah, dedikasi dalam mencapai

matlamat organisasi, sanggup berkorban, cekal menghadapi kesulitan

semasa bertugas, tidak patah semangat dan bercita-cita tinggi.

Dalam masa yang sama saya akan mengelakkan daripada

mudah tersinggung, kurang berdisiplin, mudah putus asa, tidak tekun,

mudah mengalah, tidak bercita-cita tinggi, tidak bersemangat, tidak

tahan kena marah, tidak ada inisiatif, tidak kreatif, suka bertangguh dan

menjadi seperti pahat dengan pemukul.


18
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

3.8.3 Tekun Dalam Perkhidmatan Awam

Di antara amalan positif yang diamalkan dalam tonggak 12 ini

ialah menganggap kerja sebagai ibadat, mempunyai inisiatif sendiri,

menghasilkan sesuatu yang berfaedah, mempunyai komitmen terhadap

kerja, sedia memberi kerjasama. Manakala perkara yang saya hindari

ialah menganggap kerja sebagai beban, tidak komited, sentiasa

mengharap dorongan oleh ketua, tidak diberi masa yang mencukupi,

kerja tidak diiktiraf, hanya menunggu arahan, tidak berdisiplin, tidak suka

menolong, tidak diberi tanggungjawab yang mencabar, tidak peluang

untuk meningkat dan tidak dipercayai dan selalu dicurigai

3.8.4 Kemuliaan Kesederhanaan

Nilai ini bermaksud perlakuan dan amalan kita itu jelas dan jitu

dalam pemikiran, penulisan dan percakapan, tidak tamakkan pangkat

dan kedudukan dan tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat,

bersifat pemaaf dalam pergaulan, boleh menerima teguran, berlaku adil

dalam semua tindakan, menepati janji, sedia menerima cadangan dan

nasihat, jujur dan ikhlas, merendah diri, bijaksana dalam membuat

pertimbangan, bermaruah dan berhemah tinggi, berjimat cermat, cermat

dalam kata-kata, tidak memperagakan kemewahan, mesra dalam

pergaulan dan senang didampingi oleh semua pihak.

Saya akan mengelak daripada menonjol-nonjol diri, bercakap

dengan menggunakan perkataan "boombastic", berkelakuan mengada-

ngada, sombong dan meninggi diri, menyukarkan persoalan yang

mudah, memperbesar-besarkan perkara kecil, kedekut atau berlebihan

dalam memenuhi keperluan organisasi, berlebih-lebihan mengampu

ketua, memperagakan kemewahan dan kedudukan, membazir dan


19
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

merosakkan harta Kerajaan dan bersifat melampau dan keterlaluan

dalam semua hal.

3.8.5 Ketinggian Peribadi

Amalan positif yang diamalkan dalam kehidupan saya sebagai

pendidik ialah bertertib dan baik budi bicara, menambah ilmu supaya

berpengetahuan luas, sentiasa membuat kebajikan, bersopan-santun

dan sederhana dalam kelakuan, bekerjasama dan saling hormat-

menghormati, bertanggungjawab dan bersih dari sifat dengki

Manaka sifat-sifat seperti sombong dan suka menunjuk-nunjuk,

sukar untuk membuat kebajikan, mengumpat dan memfitnah rakan

sejawat, tamak mengejar pangkat dan kedudukan, menghina dan

merendahkan usaha orang lain, hasad dengki, berpura-pura dalam

tindakan,emarah dan tidak sabar akan dielakkan.

3.8.6 Kekuatan Sifat Baik Hati

Sebagai pendidik juga saya akan berusaha menjadi seorang

pemaaf dan berhemah tinggi, bertimbang rasa, simpati kepada

kesusahan dan masalah orang lain, pemurah dalam usaha kebajikan,

ramah,berbudi mulia, berkerjasama dan boleh menerima teguran.

Manakala saya cuba mengelakkan daripada mengamalkan sifat-sifat

seperti kasar, kurang sopan, berdendam, bermuka-muka, mudah buat

kritikan tetapi tidak boleh menerima kritikan, suka hina dan caci orang,

sombong, penting diri sendiri, cepat menuduh dan menghukum tanpa

siasatan.

3.8.7 Pengaruh Teladan

Amalan kepimpinan melalui teladan juga mempengaruhi para

pelajar. Mereka boleh menjadi guru sebagai idola. Menurut Jas Laile
20
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

(2000), remaja gemar untuk menjadikan seseorang yang difikirkan

dominan untuk dicontohi. Tingkah laku dan teladan yang tidak baik

boleh mempengaruhi peri laku pelajar juga. Oleh itu sebagai pendidik,

kita mesti menjadi guru yang bermoral dan berakhlak tinggi, tertib dan

beradap sepanjang masa, rajin dan kuat kerja, amanah dan

bertanggungjawab, berbudi mulia serta merendahkan diri, gemar dan

cintakan ilmu yang bermanafaat.

Manakala sifat-sifat seperti buruk perangai, jahil dan tidak suka

membaca, dengki dan buruk sangka, mempersendakan agama,

kedekut, suka mencari helah untuk mengelak tanggungjawab, sensitif

dan pemarah akan dielakkan.

3.8.8 Kewajipan Menjalankan Tugas

Sebagai pendidik, saya akan sentiasa bertangungjawab terhadap

tugas yang diberi, tekun dan sabar menjalankan tugas, boleh di harap

untuk menyempurnakan tugas, mementingkan kualiti, bersikap

profesional, cekap, cepat, cermat, berdisiplin dan inisiatif. Saya akan

cuba mengelak daripada bersikap tidak boleh diharap, suka

membangkang dan berdalih apabila diberi tugas, tidak bersungguh-

sungguh, tidak peka kepada kualiti, tidak taat kepada arahan, selalu

buat silap, tidak ikut peraturan dan suka bertangguh.

3.8.9 Kebijaksanaan Berhemat

Saya juga akan sentiasa berhati-hati berbelanja wang peruntukan

yang disediakan kerajaan bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran

kerana ianya datang dari rakyat. Saya juga mesti bertanggungjawab ke

atas setiap perbelanjaan dan tahu membezakan antara keperluan

dengan kemewahan.
21
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

3.8.10 Keutamaan Kesabaran

Dalam proses mendidik, saya akan pastikan saya sentiasa

tenang menghadapi masalah yang rumit, mempunyai perhitungan jauh,

tahan menerima cabaran, tidak putus asa, pemaaf dan berhemah tinggi

dan cermat dalam tutur kata. Sifat seperti cepat mengalah,

berpandangan sempit, tidak tahan menghadapi kesusahan, tidak

sanggup berkorban, takutkan cabaran, selalu mengubah pendirian dan

keputusan patut dielakkan.

3.8.11 Peningkatan Bakat

Dalam usaha membentuk modal insan minda kelas pertama,

saya akan sentiasa memberi perhatian dalam memberi dorongan

terhadap kreativiti, memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha orginal,

menggalakkan percambahan fikiran, memberi galakan kepada

pemikiran baru, berani mencuba idea-idea baru, mengenal dan

memupuk bakat yang ada dan menyediakan persekitaran yang dapat

melahirkan idea-idea baru kepada para pelajar saya. Saya tidak akan

memperkecilkan usaha orginal dan berpuashati dengan tahap bakat

yang ada.

3.8.12 Nikmat Mencipta

Saya juga akan menggalakkan pelajar saya supaya berani

mencuba, sentiasa mencari idea baru dalam menyelesaikan masalah,

gembira melihat wujudnya idea dan kaedah baru dalam pembelajaran,

sentiasa dalam cabaran intelektual, merasa puas kerana sesuatu idea

atau cadangan dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan. Saya juga akan

menanam semangat dalam diri pelajar supaya tidak takut menemui

kegagalan, tidak memandang remeh usaha orang lain, tidak


22
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

berpuashati dengan kedudukan yang sedia ada dan sabar dalam

pembelajaran.

Secara umumnya, Tonggak Dua Belas merupakan

himpunan nilai-nilai murni yang harus diamalkan dan dihayati oleh

semua penjawat awam termasuk guru. Kejayaan seseorang guru dalam

menghayatinya, secara tidak langsung memberi kesan positif kepada

para pelajar. Dengan itu hasrat kerajaan yang ingin melahirkan modal

insan minda kelas pertama dan berintegriti seperti yang terkandung

dalam Misi Nasional, dan dalam Bab 10 Pelan Induk Pembangunan

Pendidikan (PIPP) melalui teras Membangun Modal Insan akan

tercapai.

4.0 Penutup

Dalam usaha kerajaan untuk melahirkan generasi modal insan berkualiti

minda kelas pertama, pengamalan nilai-nilai murni, etika, nilai integriti oleh

para pendidik amat penting. Kita tidak dapat nafikan, sistem pendidikan

merupakan agen yang penting untuk melatih dan melahirkan modal insan

berkualiti minda kelas pertama. Tidak mungkin acuan yang tidak sempurna

dapat membuahkan hasil yang sempurna. Walau bagaimanapun, peranan

melahirkan modal insan tidak harus dipertanggungjawab kepada warga

pendidik semata-mata. Ini kerana peranan mendidik pelajar hanya terhad

semasa waktu persekolahan sahaja. Oleh itu peranan ini juga harus dijalankan

oleh semua pihak sama ada institusi keluarga, masyarakat dan kerajaan. Jika

tidak hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan berkualiti minda kelas

pertama akan terkubur. Dengan kata lain, matlamat Wawasan 2020 yang

inginkan sebuah negara maju mengikut acuan tersendiri dan masyarat yang

berintegriti tidak akan tercapai.


23
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

SENARAI RUJUKAN

Habibah Elias dan Noran Fauziah (1997). Psikologi personaliti. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jas Laile Suzana (2000).Psikologi kanak-kanak dan remaja. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dwibahasa, (1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (Edisi Keempat). (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Kertas kerja dibentangkan oleh YB Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein

bertajuk “Mewujudkan Masyarakat Malaysia Berintegriti Melalui Sistem

Pendidikan Berkesan” sempena Sidang Plenary Konvensyen Integriti

Nasional, Institut Integriti Nasional (IIM) di Pusat Konvensyen

Antarabangsa Putrajaya pada 06 September 2007.

Mok Soon Sang (2007), Kursus penilaian tahap kecekapan (P.T.K),,

Multimedia-Es Resources Sdn. Bhd.

Pelan Integriti Nasional (2004), Edisi Pelancaran PIN, Institut Integriti Nasional

Pembangunan Pendidikan 2001-2010, Perancangan Bersepadu Penjana

Kecemerlangan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Petikan Ucapan Y.A.Bhg Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri

Malaysia, semasa melancarkan Gerakan Pemantapan Keutuhan

Pengurusan Kerajaan Malaysia, di Ibu Pejabat BPR Persiaran Duta, 8

Januari 1998.

Petikan Ucapan Y.Bhg Dato’ Normah Bt Md. Yusof, Ketua Pengarah MAMPU

semasa Perhimpunan Bulanan MAMPU, Jabatan Perdana Menteri, 19

September 2007.

24
No. Kad Pengenalan: 641226-03-5477

Zuriadah Abdul Rahman (1994), Kaunseling dalam pengurusan, Kuala Lumpur:

times Book Internasional.

http://sbmb.dbp.gov.my/knb/soalanlazim/nb_soalan_lazim.aspx

25