Anda di halaman 1dari 1

EEttiioollooggii OObbssttrruukkssii lluummeenn ((ffeekkaalliitt,, ttuummoorr,, ddaann llaaiinn--llaaiinn))

MMuukkuuss yyaanngg ddiipprroodduukkssii mmuukkoossaa aakkaann mmeennggaallaammii bbeenndduunnggaann

PPeenniinnggkkaattaann tteekkaannaann iinnttrraa lluummeenn// ddiinnddiinngg aappeennddiikkss

AAlliirraann ddaarraahh bbeerrkkuurraanngg

EEddeemmaa ddaann uullsseerraassii mmuukkoossaa

n u u l l s s e e r r a a s s i

TTeerrppuuttuussnnyyaa aalliirraann ddaarraahh

AAppeennddiikkssiittiiss aakkuutt ffookkaall

NNyyeerrii eeppiiggaassttrriiuumm
NNyyeerrii
eeppiiggaassttrriiuumm

OObbssttrruukkssii vveennaa,, eeddeemmaa bbeerrttaammbbaahh ddaann bbaakktteerrii mmeenneemmbbuuss ddiinnddiinngg

AAppeennddiikkssiittiiss ssuuppuurraattiiff aaccuutt NNyyeerrii ddiiddaaeerraahh kkaannaann bbaawwaahh
AAppeennddiikkssiittiiss
ssuuppuurraattiiff aaccuutt
NNyyeerrii ddiiddaaeerraahh
kkaannaann bbaawwaahh

PPeerraaddaannggaann ppeerriittoonniiuumm

AAlliirraann aarrtteerrii tteerrggaanngggguu

IInnffaarrkk ddiinnddiinngg aappeennddiikkss

GGaannggggrreenn

p p e e n n d d i i k k s s G G
p p e e n n d d i i k k s s G G

AAppeennddiikkssiittiiss

ggaannggggrreennoossaa

DD i i n n d d i i n n g g a a Diinnddiinngg aappeennddiikkss rraappuuhh

IInnffiillttrraatt

s s r r a a p p u u h h I I n n

ppeerrffoorraassii

i i l l t t r r a a t t p p e e

IInnffiillttrraatt aappeennddiikkuullaarriiss

aappeennddiikkssiittiiss ppeerrffoorraassii