Anda di halaman 1dari 55

| 


 
|

| |


‡ PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH


‡ PENGURUSAN KOKURIKULUM
‡ PENGURUSAN MURID
‡ PENGURUSAN PRASARANA
‡ PENGURUSAN KEWANGAN
‡ PENGURUSAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID
‡ PENINGKATAN PROFESIONALISME
—| 

 |

— — 
 

 !"#
 !"# # | '#
|

$# |
% —# !||—
# &#
—| 

 |

—  
 
" '!#' (

$|)|# |

&&"##

" '

!&##
#!
—| 

 |

— | 
|)||

' ##

 # !% !|)|" !

 !#!"'

 ###|)|!

 !*!"

+ #
—| 

 |

— &| 

 #"! 

! ,! 

'#-

 -


#-

 + 


| 


 |

 — 
. 
(!|#- !# #(
#- !*!

" #

# |,&#*||/|

 #$"

 -$" ! #


!||
| 


 |

 |  
 0 
#"#"||
# '(# #

|"%"

 #$"

#"!
| 


 |

  

0
 
! (

-!- (/|,||

 

#,'

!# (

#

" --#
| | 
 — ./
 
 
 1

"#' '" 
('

"  ##- !

##- ##
 '
 #%# '

"# ! +##


# '

## *#!#
# '
| | 
 ./
| 
| & /
& 
/ 
"#' ' #
|#- !

 -##(#|)|"

## (# #+#


# 

 --#!

 # 


| 
.2&
(3
 — && / 
2&| 
 |
 3
|#(,-#- !

&&#

& #"|#
|#- !#- !

"# &*## '#


# #- !
 | &
.
|

| 
? ?? ??  ? 
??
?  ? ???

  

|   | !"#$

| #!% & 

| #% & 

| 

|  ' 

| ! ' ( ) 

| !& *  

| !& *  

| !%+ ( , | !||

„  
 „  

„„„ 
  
! 
" #$ " #$

| 
 | 
? ?? ? 
? —
| 
? ?? ??  ? 
??
?  ? ? 

| (  !

| ( ! ( & 

| (  ! 

| ( *

| (  

| (  

| ( -  )

 -  '  '

 - 

  | ! 

.!)| ! 

 '  !/! !

|  '

|  " , ' +

„  
 „  

„„„ 
  
! 
" #$ #$

| 
 | 
º? ?? ? 
? —
a 

& & 
0
— / |+* /
. *#"|%—*#". %—*
#"|#%—*  !
 1 & +4 %*' # !* 
 ' # !*| #*|
*
|
- '*|'& *|-#+&*|-'
 2||3
 | #"|#%*' # !*
*
*---"-
  ' # !*|
*|-. *|-&#*
|-&!*|- !2||3* 
5 / *#"|#%* !* #*|

- '*| -!*|
*---"-* (*
|- #+
6 / #"/
. %*#"|%*' # !*
7 #"|#%*' # !*|
*

*|(— "#*
8 | ' # !*| #*|
- '*
—
 #". %*#"|%*#"|#%*' # !*
| -!*|

—— 0
-$-#"*/|#!#.

| 
 | 
º? ?? ? 
? è
|  "| 0
Anggaran perbelanjaan peruntukan wang perkapita 2010 adalah seperti berikut:
Peruntukan seorang murid setahun = RM 100.00
Jumlah peruntukan setahun = RM 100.00 x 2è org murid
= RM 2è00.00
R  
R
 
 R R   p 
 R  ! ! R   " p 
# "$"" % " p 
& ' ( p 
) *" $ +, + p 
- . '" R p 
/ "$"" + +" 
 R p 
0 "$"" R+ 1 ' p 

2 * )3333
Jumlah peruntukan setahun adalah seperti berikut:

KPeruntukan makan dan minum = RM 7è00.00


KPeruntukan Perkapita = RM 2è00.00
KJUMLAH KESELURUHAN = RM 10000.00

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) (Hjh Raziah bt Mansor)


Guru Prasekolah, Guru Besar.
Prasekolah Bestari, Sek.Keb.Ampangan
Sek.Keb.Ampangan, 70400 Seremban

| 
 | —
º? ?? ? 
?
| ##| 1|  "
| 0 #2##*| *#

 %" "%"% %% &

' (! 


)* )+)* *, %„

) ! $ -! . '*+. /* .%%

. ! $"-# ) '*+) ., .%%

/ ! $" 0 . '*+. /* .%%

* ! $$ „
) '*+) ., .%%

1 ! $$0! . '*+. /* .%%

2 ! $" &#! / '*+/ 1, .%%

3 ! $4 ' '*+' '* .%%


' 5 

 .),

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

(Pn Rasidah bt Mohd Abd Rahman) (Hjh Raziah bt Mansor)


Guru Prasekolah, Guru Besar.
Prasekolah Bestari, Sek.Keb.Ampangan
Sek.Keb.Ampangan, 70400 Seremban

| 
 | —
º? ?? ? 
?
PERANAN DAN TUGAS
PEMBANTU PENGURUSAN
MURID PRASEKOLAH
(PPM N17)
STATUS
PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH

1. PPM N17
2. PPM KONTRAK
3. PPM SAMBILAN
| 
? ? ? 
??
 &    
 

      
|
 9 | 
:| ;./&


| 
 9/
|
 
| 
& 8 

|  
 9
 & &
 |
 

FUNGSI DAN PERANAN
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
â | | 
 
    
      
     
â | | 
  
     

â |     
     
    
   
› 
‡ 


‡ › 
  

   

  !
" 
 #
‡ $%&› 
—› 

'› "
 
(›  
› " )
#* 
*"+ * # #
, *  
 #* 
›
1. TUGASAN HARIAN
 Mengambil rekod kehadiran murid di pejabat
 Membuka kelas dan memastikan kelas selamat

 Menyediakan persiapan minum pagi

 Menyambut kedatangan murid


 Mengawal dan mengurus murid sebelum kelas bermula
 Membantu mencatat kehadiran murid setiap hari
persekolahan
 Memasak makanan
Membantu guru dalam P&P
 -
"
"#
 
" 
"#+**#

. /

 "  "!

 "  " " 


#
#

 " "
" 
- 

R ? ?

 Menyapu sawang
 Mencuci kipas angin
 Mencuci tingkap
 Mengemaskini stok bahan basah
dan kering
 "
# " "

 ) )

 #
 ) )
" "
 #
 " " # *
"#  "

O ?R ??

 "#

 *#
0 *

 ) )
# 
"
 " "-
# - 
 
OUTI PTGHN
OUTI AKHIR
(7 Minggu - NOV) › SEM PERTAMA
(1 Minggu -MAO)
- Kewangan -Kewangan
- Inventori
- Maklumat /
 › - Inventori
- Maklumat murid
Data / data
- Keceriaan
- Latihan
Dalam Outi TUGAS PPM
SEMASA OUTI OUTI SEM 1
PERSEKOLAHAN
OUTI PTGHN (2 Minggu ± MEI)
SEM. KEDUA -BBM
(1 Minggu - - Keceriaan
OGOS)
- Latihan dalam
-Inventori cuti
- Keceriaan - Program Pra
- Program Pra -Bengkel Peng.
P&P
- Kewangan
PROGRAM / PROJEK KHAS PPM
1. MENANAM BUNGA
2. MENANAM POKOK HERBA
3. JAHITAN
4. MEMBINA ALAT BANTU MENGAJAR
è. KITAR SEMULA
6. LANSKAP
7. MELABEL
8. MURAL
9. KEOERIAAN
%&
 
%%
J›
1&1&$
 $%
&$
&›$ %

› J$
 || &

 9%
-  ,

- .
-| 
 2 
* 3
-| 
 
2 3
- 
&


| 

- GURU PRASEKOLAH BERADA DI KELAS PRASEKOLAH 4 JAM,


TIDAK PERLU DILIBATKAN SEBAGAI GURU PENGGANTI
DI SEKOLAH RENDAH

- PIHAK PENTADBIR SEKOLAH HENDAKLAH


SENTIASA MEMANTAU TUGAS PPM

- PPM ADALAH AKS/ STAF SOKONGAN YANG


MELAKSANAKAN TUGAS DI PRASEKOLAH.