TOR (Term Of Reference) Perkuliahan

Mata kuliah : Sejarah Peradaban Islam Bobot : 2 SKS Fakultas : Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Kompetensi Mata Kuliah : Berpemahaman obyektif, sintesis dan kritis atas kontruksi peradaban Islam Dosen : Drs. Ibnu Anshori, SH, MA/ Muhlisin, S.Ag Kontak person : 081553871934, e-mail: Muh_sin2005@yahoo.com
Bab I.Konsep penelitian pembelajaran peradaban Islam dan sejarah Materi 1. Arti dan identifikasi sejarah 2. Konsep Sejarah, Budaya dan peradaban 3. Konsepsi penelitian sejarah. 4. Obyektiftas dan subyektifitas sejarah 5. Konsepsi pembelajaran sejarah 6. Desain mengajar sejarah yang efektif Signifikansi manfaat kajian dan pembelajaran sejarah 1. Identitas dan lingkup peradaban islam 2. Islam; wahyu dan tradisi budaya (religiocultural) 3. Budaya islam Vs budaya Arab 4. Islam normatif dan islam historis 5. Babakan sejarah peradaban Islam 6. Nilai tawar dan signifikansi (pentingnya) mengkaji peradaban Islam 1. Arab pra Islam dan realitas sekitarnya 2. Muhammad; masa lahir, remaja dan dewasa 3. Masa Muhammad di Makkah 4. Masa Muhammad di Madinah 5. Perang - perang masa nabi SAW 6. Peristiwa – peristiwa penting yang dialami Muhammad (hujah rasulillah) 7. Konsep perubahan yang dibawa Muhammad dengan jihad dinil Islam 8. Yurisprudensi dan tata hukum syari’at Islam masa Nabi Saw 9. Telaah kritik realitas historisitas Muhammad oleh Barat 1. Kondisi Madinah sebelum hijrahnya Muhammad 2. Perintah Hijrah dan pentahapannya 3. Pentahapan terbangunnya komunitas muslim di Madinah 4. Isi Piagam Madinah dan sejumlah implikasinya bagi sejumlah pihak 5. Peletakan dasar–dasar dan konsepsi Islam dalam peradaban social kemasyarakatan di Madinah 6. Madinah al munawarah dan tipically (amtsal) komunitas muslim sepanjang sejarah Islam 1. Problematika dan realitas kepemimpinan Abu Bakar a. Asal usul dan nasab Abu Bakar b. Peristiwa tsaqifah Bani Sa’idah c. Sistem politik Islam masa Abu Bakar d. Penyelesaian kaum Riddad dan Nabi palsu e. Usaha Abu bakar dalam mengembangkan dakwah Islam f. Yurisprudensi (sistem hukum) dan khazanah keagamaan masa Abu Bakar 2. Kepemimpinan Umar ibn khattab a. Asal usul dan nasab Umar bin Khattab b. Ahl al hal wa Al ‘aqdi c. Perluasan wilayah Islam masa Umar bin Khattab d. Pengembangan islam sebagai sistem sosial (Penggajian tentara, pelimpahan wewenang kepada daerah, Ghanimah, sistem pertanahan dan kependudukan, ilmu keislaman dan hasil-hasil ijtihad umar dalam hukum islam dll) e. Yurisprudensi (sistem hukum) dan khazanah keagamaan masa Umar bin Khatthab) 1. Konsepsi riil kepemimpinan Ustman ibn Affan a. Asal usul dan nasab Umar bin Khattab b. Perluasan wilayah islam c. Pembangunan angkatan laut d. Pembukuan Mushaf Usmani e. Penerapan sistem pemerntahan masa Usman f. Konflik dan kemelut politik islam masa Usman

II.Identitas wahyu, Islam peradaban dan pertautannya

,

III.Konsepsi tradisi pra masa Muhammad transformasi nilai Islam

islam, dan

IV.Komunitas Madinah typically peradaban Islam original

V.Konstruk social dan kepemimpinan masa khulafaur rosyidin (periode Abu Bakar dan Umar bin Khottob)

VI.Konstruk social dan kepemimpinan masa khulafaur rosyidin (periode Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib)

7. Filipina. 3. 1. dan sebab kemundurannya) Dinasti Fatimiyah (asal-usul. refleksi dan obyektifikasi peradaban Islam masa Muawiyah Awal berdirinya bani Abbasiyah Basis cultural dan dukungan bangkitnya Dinasti Abbasiyah Alur sirkulasi dan pasang surut kepemimpinan politik Dinasti-dinasti abbasiyah Perkembangan ilmu. 1. Kelemahan dan kelebihan konsep kepemimpinan Usman h. 5. 6. 10. tasawwuf Lembaga pendidikan dan perpustakaan masa abbasiyah Kontribusi akademis masa Abbasiyah dalam khazanah tradisi dan peradaban Islam.Rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam g. 9. 6. Bentuk – bentuk permasalahan masa Ali d. Periode Murabithun. 8. 5. kemajuan-2. nahrawan dll) e. 5. 2. 1. Kritik kontribusi khalifah 4 dalam tradisi dan peradaban muslim. VIII. kemajuan-2. fiqh. Perang-perang mas Ali ( Jamal.dll) Pusat – pusat peradaban Islam Spanyol Mundurnya peradaban Islam spanyol Terpecahnya Bani Abbasiyah menjadi dinasti-2 lokal Dinasti Aglabiyah. 7. tata kota. 2. 6.(asal-usul. Kritik terhadap kepemimpinan Usman . 6. 8.2. 2. 3. 4. hukum . 1. 5. Prosesi pengangkatan Ali sebagai khalifah c. Asal usul. Dinasti bani Ahmar Pembangunan peradaban di Spanyol(masjid.Peradaban muslim renaissance barat dan XII. 7. Tugas Kelompok: . Malaysia. dan sebab kemundurannya) Turki Usmani dan kontribusinya bagi peradaban Islam Kerajaan Syafawi di Persia Fakta historis Islam di Mongol Peradaban Islam Mughal di India Peradaban Islam dan realitas situasi Eropa Eropa dan doktrin agamanya Persinggungan peradaban Islam dengan tradisi Eropa Konflik Islam dan Eropa (periodesisasi perang Salib) Analisis internal dan eksternal kekalahan ummat Islam Nalar kebangkitan (Renaissance) Barat Fenomena keterpurukan umat muslim Sebab –sebab Imperialisme atas dunia Islam Komunitas muslim di Timur Tengah dan konfilk Zionisme Komunitas muslim Afrika Komunitas muslim di Eropa Komunitas muslim kawasan Amerika dan Australia Muslim Asia Tenggara (Muangthai. 4. VII. 4. 3. dll) Benturan dan Dialektika kawasan Timur (Islam) dan Barat Distorsi (kesalahan) konsep sejarah dan peradaban Islam Konstruksi dan paradigma peradaban Islam masa depan Planning operasional dan stategis peradaban Islam masa depan Signifikansi kebangkitan fundamentalisme Islam dan Liberalisme Islam Peran individu muslim dalam peradaban islam masa depan Kontribusi lembaga pendidikan bagi terwujudnya masyarakat berperadaban A.Peradaban muslim spanyol X. Yurisprudensi dan khazanah aliran keagamaan masa Ali bin Abi Thalib f. 8. 4. istana. Asal usul dan nasab Ali bin Abi Thalib b. 3.Peradaban Islam Abbasiyah 1. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 IX.Tradisi dan nalar sejarah dinasti Muawiyah. sains. pertumbuhan dan basis social dinasti Muawiyah System kepemimpinan dan penegakan dinasti Dinasti-dinasti Muawiyah Karateristik tradisi dan peradaban Muslim masa muawiyah Yurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam masa Bani Umayah Faktor kemunduran dinasti Muawiyah Kritik. 5. letak geografis. kemajuan-2. letak geografis. filsafat. 7. 4. 2.Konsepsi Pemetaan peradaban Islam kawasan XIII. universitas.ar-rasyidin kah dia? Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib a. Sifffin. 3. 8.Dinasti lokal dan masa sejarah akhir Abbasiyah XI. 2. Periode al muwahhidun. 7. letak geografis. Tokoh akademis dan ilmuwan yang berpengaruh dan menjadi figure ummat Masuknya islam ke Spanyol Perkembangan sosial politik dakwah Islam di Spanyol Masa keamiran dan ke khalifahan di spanyol Periode Mulk-Thawaif. dan sebab kemundurannya) Dinasti Ayyubiyah(asal-usul. 6. Islam Nusantara.

M. absen 1 s/d 7 o Tema Kedua (Puasa) untuk no. Ramadhan AL Buthi. Membangun Peradaban Sejarah Muhammad Saw Sejak Sebelum Diutus Menjadi Nabi: Ali Mufrodi. Telaah perkembangan Historis sejak masa lalu (klasik) sampai dengan masa kini 6. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab Al-Khinn.PT. Penilaian: Keakuratan isi. Muhammad Husain. Mustahfa Sai’id. Ahmad Syalabi. Politik Islam Snouck Hurgronye. Ka’bah. Sejarah dan Kebudayaan Islam Akbar S. Zakat Telaah Praktek Historis pada Ummat masa lalu (klasik) dan masa kini 4. Sejarah Hidup Muhammad 1989. Sholat (Sembahyang). Puasa:Telaah Praktek Historis pada Agama –agama dan Ummat Manusia di Seluruh dunia 3. Formasi Nalar arab Abd.Hasymy . Dikumpulkan pada pertemuan ke-4 atau minggu pertama bulan Oktober Makalah harus juga dikirm melalui internet dengan alamat e-mail: Muh_sin2005@yahoo. . Meresensi Kitab /buku/ manuskrip yang dikarang oleh salah satu ulama pada masa pertengahan (Abad 6–12 M) Tema diatas dibagi dengan alternatif ketentuan sebagai berikut o Tema Pertama (Sholat) untuk no. H.Ahmad. Sejarah Kebudayaan Islam Abd Al Jabiri. Telaah Praktek Historis pada agama-agama dan Ummat Manusia di dunia 2. Ahmad Syalaby.com Makalah dipresentasikan di depan kelas secara berurutan Pada saat persentasi kelompok wajib membawa/fotocopy referensi buku. Postradisionalisme Abd.H Al-Hamid. Telaah Praktek Historis pada Ummat masa lalu (klasik) dan masa kini 5. Jakarta: LP3ES. Haji.com          C. analisanya dan kekuatan referensi pada makalah Keaktifan dan partispasi aktif dalam diskusi perkuliahan Nilai UTS. Sejarah dan Kebudayaan Islam :Imperiam Turki Usmani. (Jakarta : Kalam Mulia. 1993. Dirasah Tarikhiyah li Al-Fiqh wa Ushulih wa Al-Ittijahad al-Lati Dzaharat Fihima Aqib Suminto. absen 32 s/d 45 o Tema Keenam (Meresensi kitab) bebas bisa dipilih oleh semua mahasiswa Makalah dikerjakan secara individu Makalah diketik spasi ganda minimal 15 halaman Harap dibedakan antara perspektif fiqh(halal-haram)dengan perspektif historis (telaah sejarah) Dikumpulkan setelah 8 kali pertemuan Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email : Muh_sin2005@yahoo. absen 16 s/d 23 o Tema Keempat (Haji) untuk no.       Membuat makalah dengan format tema sesuai daftar bab diatas Per kelompok terdiri atas 3-4 org. Menyingkap Tabir Orientalisme. absen 8 s/d 15 o Tema Ketiga (Zakat) untuk no. Pustaka Litera Antar Nusa Ahmad Abdul Hamid Ghurab. Al jabiri. Sirah Nabawiyah Haekal. Dialog Peradaban A. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1988)./kitab yang dijadikan rujukan Makalah akan dikoreksi dan jika menyimpang dari pembahasan wajib Revisi (perbaikan) B Tugas Mandiri  Membuat makalah/artikel melalui pendekatan sejarah dengan tema: 1. UAS dan Nilai Tugas Bibliografi …. Rekontruksi sejarah Islam Al-Husaini. absen 24 s/d 31 o Tema Kelima (Ka’bah) untuk no.

Membangun Kembali Pemikiran Agama dalam Islam. (New York : Colombia University) Sayyit Qutub.Rahman. Sejarah Muhammad Ibn Hisyam. Masa Depan Peradaban Islam Marsahl G. Konsepsi sejarah dalam Islam Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. Nurcholis. (London : George Alen. 1986. Kuntowijoyo. Bukti-bukti Kebohongan Orientalis. terj. Bandung: Pustaka Salman. Terj. Bandung: 1990 Ziaudin Sadr. 1981. penerj. Bandung: 1987. Ira Lapidus. Cet. Vol. Jakarta: 1986. Penerj. Semarang : Toha Putra. Ahsin Mohamad. Ibn.Ikram. Sirah Nabawiyah Iqbal. Sejarah Umat Islam Hamka. Hamid Algadri. A. Vol. 1994. Hegel.Abd. Mengerti Sejarah GW. Mizan. Jakarta: 1998.Abd Rahman. Machnun Husein. Sejarah Social Islam Joesob So’ub. The Unwim University Chicago Press. Pengantar Epistemologi Islam. Politik Belanda terhadap Islam dan Keurunan Belanda. Zaman Wacana Ilmu. Tarikhhul Islam Husain Haekal. Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi. Cakrawala Islam. Atang ABD. (Editor). Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. M. Tema –tema pokok al-qur’an Goschalck. Setiawan Budi Utomo. I A. History of the Arab Karen Amstrong.1970) Q. penerj. Bulan Bintang. Hossain. (Jakarta . 1996. Mizan.M. D. Para Filosof Muslim.Bassam Tibi. Ahmadie Thaha. Sejarah Bani Umayah di damaskus Joesob So’ub. Sebuah Kajian Analitik. Nasir. 1995 DRS. Mulyadhi. Metodologi Studi Islam Edward W Said. Islam dan Tatanegara P.IV). Maryam Jamilah. 1974 . Suryobroto. 1996. Islam dan Orientalisme. The Indian Muslim. Bandung: 2003. Tintamas. Bandung: Mizan. Sejarah khilafah Ar Rasyidin K. Ilmu Hudhuri. Jakarta: Rajawalipers. Sejarah peradaban islam Majdid. M. As-Sunnah Sumber IPTEK dan Peradaban. Poses Belajar Mengajar si Sekolah Syarif. Pengantar Sejarah sebagai Ilmu Soemargono.dkk.Mujib. Pustaka Firdaus. Filsafat Pengetahuan. Yogyakarta: 1983. Mehdi. Yusra. Munawi Sadzali. Jakarta: 2000. MA dan DR. (Kontributor). Bandung: 1994. The Combridge History of Islam. Muslim Civilization in India. Hudgson. Yusuf. Mizan. Muhammad Husain Haekal 1984 Sidi Gazalba. Pustaka Al-Kautsar. Sejarah Umat Islam. Terj. Metodologi Penelitian Sejarah Drs. Soedjono. Afif Muhammad dan Munir. Ali Audah dkk. Hasan Ibrahim. hlm. The Ventura or Islam. Metode Penelitian Sejarah. Penerj. Hakim.. Jilid III. Mudaddimah.(ed). Historiografi dan Sosiografi Masyarakat Islam Sidi Gazalba. D. Orientalisme. Ilmu Sejarah M. (London Cambridge University Press. Filafat Sejarah Hegel Ha’iri Yazdi.M. Muhammad. Amien Rais. Sejarah Hidup Muhammad Kartanegara. Khaldun. Nur Cahaya. Qasim Al-Samurai. Islam Peradaban dan Historisitas Budiman. Fazlur rahman. Bandung: 1989. 1984. dkk. Jakarta: Gema Insani Press. Hamka. Snouck Hurgronye. Asep Hikmat. . Tarikh Muhammad SAW. 1967) Ma’ruf Misbacj. S. Suhrawardi & Filsafat Illuminasi. Mizan. Sejarah Kebudayaan Islam. Murodi.III(New York.Hitty.Ali Sejarah Islam K.Rahman.M.S Luqman 31: 25 Qardhawy. 1995 Marasabessy.Holt. Jaih Mubarok. Tradisi dam kebangkitan Islam Asia tenggara Ziai. Islam dan Perubahan Kebudayaan Budi M.

1949 . Routledge & Keagen Paul Limited. History of the Islamic People London.Carl Brokelman .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful