TOR (Term Of Reference) Perkuliahan

Mata kuliah : Sejarah Peradaban Islam Bobot : 2 SKS Fakultas : Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Kompetensi Mata Kuliah : Berpemahaman obyektif, sintesis dan kritis atas kontruksi peradaban Islam Dosen : Drs. Ibnu Anshori, SH, MA/ Muhlisin, S.Ag Kontak person : 081553871934, e-mail: Muh_sin2005@yahoo.com
Bab I.Konsep penelitian pembelajaran peradaban Islam dan sejarah Materi 1. Arti dan identifikasi sejarah 2. Konsep Sejarah, Budaya dan peradaban 3. Konsepsi penelitian sejarah. 4. Obyektiftas dan subyektifitas sejarah 5. Konsepsi pembelajaran sejarah 6. Desain mengajar sejarah yang efektif Signifikansi manfaat kajian dan pembelajaran sejarah 1. Identitas dan lingkup peradaban islam 2. Islam; wahyu dan tradisi budaya (religiocultural) 3. Budaya islam Vs budaya Arab 4. Islam normatif dan islam historis 5. Babakan sejarah peradaban Islam 6. Nilai tawar dan signifikansi (pentingnya) mengkaji peradaban Islam 1. Arab pra Islam dan realitas sekitarnya 2. Muhammad; masa lahir, remaja dan dewasa 3. Masa Muhammad di Makkah 4. Masa Muhammad di Madinah 5. Perang - perang masa nabi SAW 6. Peristiwa – peristiwa penting yang dialami Muhammad (hujah rasulillah) 7. Konsep perubahan yang dibawa Muhammad dengan jihad dinil Islam 8. Yurisprudensi dan tata hukum syari’at Islam masa Nabi Saw 9. Telaah kritik realitas historisitas Muhammad oleh Barat 1. Kondisi Madinah sebelum hijrahnya Muhammad 2. Perintah Hijrah dan pentahapannya 3. Pentahapan terbangunnya komunitas muslim di Madinah 4. Isi Piagam Madinah dan sejumlah implikasinya bagi sejumlah pihak 5. Peletakan dasar–dasar dan konsepsi Islam dalam peradaban social kemasyarakatan di Madinah 6. Madinah al munawarah dan tipically (amtsal) komunitas muslim sepanjang sejarah Islam 1. Problematika dan realitas kepemimpinan Abu Bakar a. Asal usul dan nasab Abu Bakar b. Peristiwa tsaqifah Bani Sa’idah c. Sistem politik Islam masa Abu Bakar d. Penyelesaian kaum Riddad dan Nabi palsu e. Usaha Abu bakar dalam mengembangkan dakwah Islam f. Yurisprudensi (sistem hukum) dan khazanah keagamaan masa Abu Bakar 2. Kepemimpinan Umar ibn khattab a. Asal usul dan nasab Umar bin Khattab b. Ahl al hal wa Al ‘aqdi c. Perluasan wilayah Islam masa Umar bin Khattab d. Pengembangan islam sebagai sistem sosial (Penggajian tentara, pelimpahan wewenang kepada daerah, Ghanimah, sistem pertanahan dan kependudukan, ilmu keislaman dan hasil-hasil ijtihad umar dalam hukum islam dll) e. Yurisprudensi (sistem hukum) dan khazanah keagamaan masa Umar bin Khatthab) 1. Konsepsi riil kepemimpinan Ustman ibn Affan a. Asal usul dan nasab Umar bin Khattab b. Perluasan wilayah islam c. Pembangunan angkatan laut d. Pembukuan Mushaf Usmani e. Penerapan sistem pemerntahan masa Usman f. Konflik dan kemelut politik islam masa Usman

II.Identitas wahyu, Islam peradaban dan pertautannya

,

III.Konsepsi tradisi pra masa Muhammad transformasi nilai Islam

islam, dan

IV.Komunitas Madinah typically peradaban Islam original

V.Konstruk social dan kepemimpinan masa khulafaur rosyidin (periode Abu Bakar dan Umar bin Khottob)

VI.Konstruk social dan kepemimpinan masa khulafaur rosyidin (periode Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib)

refleksi dan obyektifikasi peradaban Islam masa Muawiyah Awal berdirinya bani Abbasiyah Basis cultural dan dukungan bangkitnya Dinasti Abbasiyah Alur sirkulasi dan pasang surut kepemimpinan politik Dinasti-dinasti abbasiyah Perkembangan ilmu. 7. Sifffin. Islam Nusantara. 7. VII. dan sebab kemundurannya) Dinasti Fatimiyah (asal-usul. kemajuan-2.Rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam g. 3. kemajuan-2.Peradaban Islam Abbasiyah 1. 6. 2. 1. 8.Dinasti lokal dan masa sejarah akhir Abbasiyah XI. letak geografis.Peradaban muslim spanyol X. sains. Kritik kontribusi khalifah 4 dalam tradisi dan peradaban muslim. 2. 3.Konsepsi Pemetaan peradaban Islam kawasan XIII. Dinasti bani Ahmar Pembangunan peradaban di Spanyol(masjid. Bentuk – bentuk permasalahan masa Ali d. 5. 7. 3.dll) Pusat – pusat peradaban Islam Spanyol Mundurnya peradaban Islam spanyol Terpecahnya Bani Abbasiyah menjadi dinasti-2 lokal Dinasti Aglabiyah. 8. 8.ar-rasyidin kah dia? Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib a. Kritik terhadap kepemimpinan Usman . filsafat. Periode al muwahhidun. Filipina. 6. universitas. Asal usul dan nasab Ali bin Abi Thalib b. Periode Murabithun. letak geografis. VIII. dan sebab kemundurannya) Turki Usmani dan kontribusinya bagi peradaban Islam Kerajaan Syafawi di Persia Fakta historis Islam di Mongol Peradaban Islam Mughal di India Peradaban Islam dan realitas situasi Eropa Eropa dan doktrin agamanya Persinggungan peradaban Islam dengan tradisi Eropa Konflik Islam dan Eropa (periodesisasi perang Salib) Analisis internal dan eksternal kekalahan ummat Islam Nalar kebangkitan (Renaissance) Barat Fenomena keterpurukan umat muslim Sebab –sebab Imperialisme atas dunia Islam Komunitas muslim di Timur Tengah dan konfilk Zionisme Komunitas muslim Afrika Komunitas muslim di Eropa Komunitas muslim kawasan Amerika dan Australia Muslim Asia Tenggara (Muangthai. letak geografis. fiqh. Yurisprudensi dan khazanah aliran keagamaan masa Ali bin Abi Thalib f. nahrawan dll) e. Kelemahan dan kelebihan konsep kepemimpinan Usman h. Malaysia. 4. istana.Tradisi dan nalar sejarah dinasti Muawiyah. 3. 7. 3. Perang-perang mas Ali ( Jamal. 1. 4. 1. 2. 6. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 IX. 9. kemajuan-2. 1. 5. Prosesi pengangkatan Ali sebagai khalifah c. 5. pertumbuhan dan basis social dinasti Muawiyah System kepemimpinan dan penegakan dinasti Dinasti-dinasti Muawiyah Karateristik tradisi dan peradaban Muslim masa muawiyah Yurisprudensi dan tata hukum ajaran Islam masa Bani Umayah Faktor kemunduran dinasti Muawiyah Kritik.(asal-usul.2. 8. Tugas Kelompok: . 7. 4. dll) Benturan dan Dialektika kawasan Timur (Islam) dan Barat Distorsi (kesalahan) konsep sejarah dan peradaban Islam Konstruksi dan paradigma peradaban Islam masa depan Planning operasional dan stategis peradaban Islam masa depan Signifikansi kebangkitan fundamentalisme Islam dan Liberalisme Islam Peran individu muslim dalam peradaban islam masa depan Kontribusi lembaga pendidikan bagi terwujudnya masyarakat berperadaban A. 4. dan sebab kemundurannya) Dinasti Ayyubiyah(asal-usul. 6. tasawwuf Lembaga pendidikan dan perpustakaan masa abbasiyah Kontribusi akademis masa Abbasiyah dalam khazanah tradisi dan peradaban Islam. 5. 6.Peradaban muslim renaissance barat dan XII. 2. hukum . 4. 5. Asal usul. tata kota. 10. 2. Tokoh akademis dan ilmuwan yang berpengaruh dan menjadi figure ummat Masuknya islam ke Spanyol Perkembangan sosial politik dakwah Islam di Spanyol Masa keamiran dan ke khalifahan di spanyol Periode Mulk-Thawaif.

UAS dan Nilai Tugas Bibliografi …. Sejarah Hidup Muhammad 1989.       Membuat makalah dengan format tema sesuai daftar bab diatas Per kelompok terdiri atas 3-4 org. Dialog Peradaban A. Sejarah dan Kebudayaan Islam :Imperiam Turki Usmani. Dirasah Tarikhiyah li Al-Fiqh wa Ushulih wa Al-Ittijahad al-Lati Dzaharat Fihima Aqib Suminto. Membangun Peradaban Sejarah Muhammad Saw Sejak Sebelum Diutus Menjadi Nabi: Ali Mufrodi. absen 16 s/d 23 o Tema Keempat (Haji) untuk no. Mustahfa Sai’id. Penilaian: Keakuratan isi. Al jabiri. Puasa:Telaah Praktek Historis pada Agama –agama dan Ummat Manusia di Seluruh dunia 3.Hasymy . Pustaka Litera Antar Nusa Ahmad Abdul Hamid Ghurab. Sirah Nabawiyah Haekal.M. Sholat (Sembahyang). Ramadhan AL Buthi.com Makalah dipresentasikan di depan kelas secara berurutan Pada saat persentasi kelompok wajib membawa/fotocopy referensi buku. absen 8 s/d 15 o Tema Ketiga (Zakat) untuk no. Rekontruksi sejarah Islam Al-Husaini. Telaah perkembangan Historis sejak masa lalu (klasik) sampai dengan masa kini 6. (Jakarta : Kalam Mulia. H. Muhammad Husain. Meresensi Kitab /buku/ manuskrip yang dikarang oleh salah satu ulama pada masa pertengahan (Abad 6–12 M) Tema diatas dibagi dengan alternatif ketentuan sebagai berikut o Tema Pertama (Sholat) untuk no. Dikumpulkan pada pertemuan ke-4 atau minggu pertama bulan Oktober Makalah harus juga dikirm melalui internet dengan alamat e-mail: Muh_sin2005@yahoo. absen 24 s/d 31 o Tema Kelima (Ka’bah) untuk no./kitab yang dijadikan rujukan Makalah akan dikoreksi dan jika menyimpang dari pembahasan wajib Revisi (perbaikan) B Tugas Mandiri  Membuat makalah/artikel melalui pendekatan sejarah dengan tema: 1. Politik Islam Snouck Hurgronye.PT. absen 1 s/d 7 o Tema Kedua (Puasa) untuk no. 1988). Postradisionalisme Abd. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab Al-Khinn. absen 32 s/d 45 o Tema Keenam (Meresensi kitab) bebas bisa dipilih oleh semua mahasiswa Makalah dikerjakan secara individu Makalah diketik spasi ganda minimal 15 halaman Harap dibedakan antara perspektif fiqh(halal-haram)dengan perspektif historis (telaah sejarah) Dikumpulkan setelah 8 kali pertemuan Tulisan juga dikirim melalui internet dengan alamat email : Muh_sin2005@yahoo. Formasi Nalar arab Abd. Ka’bah. Haji.H Al-Hamid.Ahmad. Menyingkap Tabir Orientalisme. Sejarah Kebudayaan Islam Abd Al Jabiri. Ahmad Syalaby. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Sejarah dan Kebudayaan Islam Akbar S. Jakarta: LP3ES. Ahmad Syalabi. 1993. Telaah Praktek Historis pada Ummat masa lalu (klasik) dan masa kini 5. Zakat Telaah Praktek Historis pada Ummat masa lalu (klasik) dan masa kini 4. .com          C. analisanya dan kekuatan referensi pada makalah Keaktifan dan partispasi aktif dalam diskusi perkuliahan Nilai UTS. Telaah Praktek Historis pada agama-agama dan Ummat Manusia di dunia 2.

1970) Q. M. .Ikram. Hakim. Ahsin Mohamad. Amien Rais. Suryobroto. The Combridge History of Islam. Hamid Algadri. Sebuah Kajian Analitik. Jakarta: Gema Insani Press. Ibn. (Kontributor). Vol. Yogyakarta: 1983. Suhrawardi & Filsafat Illuminasi. Sejarah Umat Islam. Munawi Sadzali. Membangun Kembali Pemikiran Agama dalam Islam. penerj. Bandung: 1989. D. hlm. Islam dan Orientalisme. Tema –tema pokok al-qur’an Goschalck. Islam dan Tatanegara P.. 1995 DRS. Snouck Hurgronye. Mizan. S. Jakarta: Rajawalipers. Tarikhhul Islam Husain Haekal. Metodologi Penelitian Sejarah Drs. Nasir. Hamka. Poses Belajar Mengajar si Sekolah Syarif. Semarang : Toha Putra. 1974 .dkk. Yusuf. Sejarah peradaban islam Majdid. Mizan. Zaman Wacana Ilmu. Pengantar Epistemologi Islam. dkk. Politik Belanda terhadap Islam dan Keurunan Belanda. Khaldun. Penerj.Abd. Sejarah Bani Umayah di damaskus Joesob So’ub.S Luqman 31: 25 Qardhawy. The Indian Muslim. I A. Sejarah Kebudayaan Islam. 1995 Marasabessy. Maryam Jamilah. Sejarah Social Islam Joesob So’ub. Tintamas. Mizan. Jaih Mubarok. Pustaka Al-Kautsar. Qasim Al-Samurai. History of the Arab Karen Amstrong. Cet.M. Nur Cahaya. 1967) Ma’ruf Misbacj. Ali Audah dkk.M. Muhammad Husain Haekal 1984 Sidi Gazalba. Jilid III. Mizan. Jakarta: 1986. Muslim Civilization in India.Bassam Tibi. Muhammad. Bandung: 1994.Abd Rahman. Yusra. Bulan Bintang. Bandung: 1987. Penerj. Bukti-bukti Kebohongan Orientalis. Soedjono. Ahmadie Thaha. Hegel. Nurcholis.III(New York. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: 2000. A. Sejarah Hidup Muhammad Kartanegara. Islam Peradaban dan Historisitas Budiman. The Unwim University Chicago Press. Ilmu Sejarah M. MA dan DR. (London Cambridge University Press. Filsafat Pengetahuan. Bandung: 1990 Ziaudin Sadr. Pengantar Sejarah sebagai Ilmu Soemargono.Mujib. Hossain. Sejarah khilafah Ar Rasyidin K. Metodologi Studi Islam Edward W Said. Sirah Nabawiyah Iqbal. (Editor). Bandung: Pustaka Salman. 1981. (London : George Alen. Para Filosof Muslim. Asep Hikmat. Konsepsi sejarah dalam Islam Sejarah Hidup Muhammad.Ali Sejarah Islam K. 1986.Holt. Kuntowijoyo. M. Mulyadhi. Hasan Ibrahim. (Jakarta . 1984. Murodi. The Ventura or Islam. Terj. Cakrawala Islam. Masa Depan Peradaban Islam Marsahl G. Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi. Filafat Sejarah Hegel Ha’iri Yazdi. Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Atang ABD. Bandung: Mizan. Bandung: 2003. (New York : Colombia University) Sayyit Qutub. Historiografi dan Sosiografi Masyarakat Islam Sidi Gazalba. 1996. Hudgson.IV). Jakarta: 1998. Islam dan Perubahan Kebudayaan Budi M. Terj. Sejarah Muhammad Ibn Hisyam. Ira Lapidus. terj. Metode Penelitian Sejarah. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1996. Orientalisme. penerj. Afif Muhammad dan Munir. D.Rahman. As-Sunnah Sumber IPTEK dan Peradaban.(ed). Mudaddimah. Tarikh Muhammad SAW. Vol.M. Tradisi dam kebangkitan Islam Asia tenggara Ziai.Rahman. Pustaka Firdaus. Mengerti Sejarah GW. Fazlur rahman. Ilmu Hudhuri. Mehdi. Sejarah Umat Islam Hamka. Machnun Husein. 1994.Hitty.

History of the Islamic People London.Carl Brokelman . 1949 . Routledge & Keagen Paul Limited.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful