Anda di halaman 1dari 18

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan
Remaja sememangnya sinonim dengan golongan pelajar sama ada pelajar
sekolah menengah ataupun pelajar kolej dan universiti. Pada peringkat inilah
seseorang individu mula mengenali dunia. Remaja adalah suatu zaman
perubahan dari peringkat kanak-kanak kepada perubahan kematangan
secara menyeluruh sama ada dalam aspek morfologi, fisiologi dan
kemampuan kognitif yang berkembang mengikut peringkat umur. Remaja
juga dilihat sebagai satu tempoh perkembangan fizikal, satu konsep yang
abstrak, satu fenomena sosiobudaya atau merujuk sikap remaja terhadap
kehidupan. Secara tipikalnya, zaman remaja dilihat sebagai satu zaman yang
dimulai dengan peringkat akil baligh dan berakhir apabila memasuki
peringkat dewasa. Ianya merupakan satu zaman peralihan atau transaksi
antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Transaksi ini bersifat
kompleks dan umumnya melibatkan kepelbagaian perkembangan tugasan
seperti pencapaian identiti (Erikson, 1959), pembentukan intimasi dalam
hubungan sosial (Verduyn, Lord, & Forrest, 1990) dan persediaan untuk
mencapai karier (Steel, 1991).

Dalam kepelbagaian emosi yang dialami oleh golongan remaja,


mereka pastinya tidak terlepas daripada berdepan dengan berbagai situasi
yang menjadikan mereka merasa bimbang. Dalam situasi begini, golongan
remaja ini seharusnya bijak dalam mengatur dan mencari jalan penyelesaian.
Menurut kajian, hampir separuh golongan remaja dilaporkan menghadapi
kesukaran untuk berdaya tindak dengan situasi-situasi menekan yang
berlaku sama ada di rumah atau di sekolah (Jas Laile Suzana Jaafar, 1996).
Keadaan yang menekan ini termasuklah seperti perubahan yang besar dalam
kehidupan (seperti perceraian ibubapa, pertukaran sekolah, kehilangan orang
yang tersayang), situasi yang menekan (seperti kemiskinan, kecacatan,

1
konflik) dan juga tekanan harian (seperti peperiksaan, rakan sebaya, adik-
beradik).

Umumnya, terdapat beberapa punca kebimbangan yang dialami


remaja terutamanya golongan pelajar seperti tekanan berkaitan akademik
(seperti menduduki ujian, persaingan mendapatkan gred yang baik, dan
tuntutan masa), faktor peribadi (seperti perhubungan intim, konflik ibu bapa,
masalah kewangan dan konflik interpersonal dengan rakan). Peperiksaan dan
keputusan peperiksaan merupakan punca kebimbangan yang paling utama
selain terlalu banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menghadapi
peperiksaan, masalah kewangan serta kekurangan masa bersama keluarga
dan rakan (Ferlis, Rosnah & Lailawati, 2006). Keadaan ini pastinya akan
memberikan tekanan kepada remaja dan situasi ini akan menimbulkan
kecelaruan mental dan fizikal seperti tekanan, kebimbangan, kemurungan,
sakit kepala dan sakit perut (Hall & Torres, 2002) yang juga secara langsung
akan memberi kesan terhadap pencapaian akademik (Pluker, 1997). Justeru,
remaja perlu diajar kemahiran berdaya tindak dan diberi sokongan sosial
terutamanya daripada ibu bapa, adik beradik, rakan dan saudara mara
semasa menghadapi sesuatu masalah supaya mereka terhindar daripada
kesan-kesan yang aversif (Hall & Torres, 2002).

1.2 Permasalahan Kajian


Setiap manusia pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah yang boleh
menimbulkan kebimbangan. Begitu juga halnya dengan golongan remaja
ataupun pelajar yang tidak akan terlepas daripada berhadapan dengan
keadaan seperti ini. Apa yang menjadi tumpuan kini adalah persoalan
bagaimana golongan remaja ini berhadapan atau berdaya tindak terhadap
situasi kebimbangan terutamanya kebimbangan terhadap pelajaran yang
mereka hadapi. Adakah mereka akan cuba bertindak menyelesaikan,
mengelak atau hanya membiarkan sahaja masalah tersebut? Tindakan yang
berbeza dalam berdepan dengan masalah akan menghasilkan akibat yang
juga berbeza. Misalnya, seorang pelajar yang mengalami masalah dalam
memahami rumusan matematik, apakah tindakan yang akan diambil?

2
Adakah mereka hanya berdiam diri atau berfikir untuk mencari cara
penyelesaian sama ada berjumpa guru untuk meminta tunjuk ajar atau
meminta bantuan daripada rakan-rakan.

Situasi ini dilihat berlaku akibat daripada wujudnya gelora perubahan


biologi dan psikologi di peringkat remaja. Selain itu, pengkaji juga mendapati
tahap ini adalah waktu remaja mula mengenal dan mengalami kekecewaan,
menunjukkan emosi yang tidak stabil dan keadaan yang mana tidak dapat
melakukan penyesuaian terhadap emosi sendiri. Aspek-aspek seperti inilah
yang cuba dikaji dan dilihat oleh pengkaji iaitu melihat adakah terdapat
pengaruh kebimbangan yang dialami pelajar terutamanya dalam aspek
pelajaran ke atas strategi daya tindak yang digunakan, juga ke atas masalah
kemurungan serta hubungan kebimbangan yang dihadapi dengan masalah
kemurungan.

Arehart-Treichel J. (2002) menyatakan bahawa masalah kebimbangan


lazimnya telah menjadi masalah kesihatan mental yang mempengaruhi
golongan pelajar pada hari ini. Spielberger (1979) juga ada menyatakan
dalam kajiannya bahawa Frued melihat bahawa memahami kebimbangan
adalah suatu tugas yang sukar. Bagi menyelesaikan masalah ini, ianya
memerlukan pengenalan ringkasan idea tentang kebimbangan secara tepat
dan aplikasi kaedah pemerhatian yang sesuai supaya ianya dapat difahami
secara jelas. Simptom kemurungan terbukti mempunyai hubungan yang
positif dengan pasif, pengelakkan daya tindak, dan berhubung secara negatif
dengan daya tindak aktif (Endler & Parker, 1990).

1.3 Tujuan Kajian

1.3.1 Tujuan Umum


Tujuan umum kajian ini adalah untuk mengenal pasti bagaimana
kebimbangan remaja terhadap pelajaran mempengaruhi penggunaan
strategi daya tindak, pengaruh strategi daya tindak terhadap masalah
kemurungan serta peranan strategi daya tindak sebagai moderator dalam

3
hubungan di antara kebimbangan terhadap pelajaran dengan masalah
kemurungan dalam kalangan remaja.

1.3.2 Tujuan Khusus


Tujuan khusus kajian ini pula adalah untuk:

i. Mengenal pasti perbezaan kebimbangan terhadap pelajaran, strategi


daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dan masalah
kemurungan berdasarkan gender remaja.
ii. Mengenal pasti perbezaan kebimbangan terhadap pelajaran, strategi
daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dan masalah
kemurungan berdasarkan tahap pendidikan remaja.
iii. Mengenal pasti pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas
strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dalam
kalangan remaja.
iv. Mengenal pasti pengaruh strategi daya tindak keseluruhan serta
aspek-aspeknya ke atas masalah kemurungan dalam kalangan remaja.
v. Mengenal pasti pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas
masalah kemurungan dalam kalangan remaja.
vi. Mengenal pasti peranan strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-
aspeknya dalam hubungan antara kebimbangan terhadap pelajaran
dan masalah kemurungan dalam kalangan remaja.

1.4 Kesignifikanan Kajian


Kemahiran berdaya tindak dilihat sebagai salah satu medium yang dapat
membantu merawat penyakit emosi ini. Oleh itu, kajian terhadap kemahiran
berdaya tindak dilihat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang
bagaimana seseorang remaja khususnya pelajar berdaya tindak terhadap
situasi-situasi yang menimbulkan kebimbangan yang secara langsung

4
menekan kehidupan mereka. Selain itu, ianya juga akan menghuraikan
peranan strategi daya tindak yang diambil dalam hubungan antara
kebimbangan dengan masalah kemurungan.

Selain itu, ia juga dapat membantu remaja untuk mengenalpasti serta


mengaplikasikan bentuk-bentuk strategi daya tindak dalam situasi yang
berbeza dan pelbagai. Kahn dan Cooper (1990) mendakwa bahawa strategi
daya tindak yang digunakan oleh seseorang memainkan peranan penting
dalam menyederhanakan hubungan antara pembolehubah tekanan dengan
ketegangan. Sabhita (1995) pula menyatakan strategi daya tindak yang
diambil oleh seseorang individu akan dapat meransang sikap dan pemikiran
individu tersebut secara positif sekaligus dapat mengurangkan tekanan yang
dialami.

Kajian ini juga dilihat dapat memberikan kepentingan kepada


beberapa pihak yang mempunyai hubungan secara langsung mahupun tidak
langsung dan rapat dengan golongan remaja khususnya pelajar sama ada
pelajar sekolah menengah mahupun pelajar dari institusi pengajian tinggi.
Antara yang mendapat manfaat adalah ahli-ahli profesional dalam bidang
pendidikan, perkembangan, kaunseling, psikologi klinikal, pengamal
perubatan dan juga ahli terapi. Guru-guru sekolah, ibubapa serta badan-
badan kebajikan juga dilihat sebagai sasaran yang berkepentingan. Hasil
kajian ini boleh dijadikan rujukan kepada mereka agar dapat membantu
pelajar mengatasi setiap gangguan emosi yang melanda. Hasil kajian juga
dapat mengenalpasti kelompok-kelompok yang harus dibantu dan diberi
perhatian jika perlu.

1.5 Pendekatan Teori

1.5.1 Teori Psikoanalitik


Kajian berkaitan daya tindak merupakan akar umbi dalam psikoanalitik yang
mengambarkan mekanisma pertahanan, yang mana ianya secara langsung
menuju kepada konflik dalaman. Dalam teori ini, struktur keperibadian
manusia dibahagi kepada tiga iaitu id, ego dan superego.

5
Id adalah komponen keperibadian yang berisi impuls agresif dimana
sistem kerjanya adalah dengan prinsip kesenangan. Ego adalah bahagian
keperibadian yang bertugas sebagai pelaksana, yang mana sistem kerjanya
adalah di dunia luar untuk menilai realiti dan sekaligus berhubung dengan
dunia dalam bagi mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar
nilai-nilai superego. Manakala bahagian superego pula adalah bahagian
moral dari keperibadian manusia. Ini adalah kerana superego merupakan
penapis bagi ransangan baik buruk yang dilakukan oleh dorongan ego.

1.5.2 Teori Kemurungan Kognitif Beck (1967)


Teori Kemurungan Kognitif Beck telah diperkenalkan oleh Beck (1967). Beck
menyatakan bahawa kebanyakan simptom-simptom kemurungan berpunca
daripada sikap dan pemikiran individu yang negatif. Terdapat juga gejala
serta tanda-tanda yang menunjukkan kemurungan berpunca daripada
pemikiran yang tidak tenteram. Model Teori Beck ini menghuraikan tiga
konsep asas psikologi yang dilihat menjadi punca kepada kemurungan iaitu
konsep kognitif tiga penjuru, skema, dan alat.

1.6 Kerangka Kajian


Rajah 1.1 ini menunjukkan bagaimana kebimbangan terhadap pelajaran yang
dihadapi memberi pengaruh ke atas strategi daya tindak serta aspek-
aspeknya, pengaruh strategi daya tindak serta aspek-aspeknya ka atas
masalah kemurungan, pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas
masalah kemurungan serta peranan strategi daya tindak serta aspek-
aspeknya sebagai moderator dalam hubungan antara kebimbangan terhadap
pelajaran dengan masalah kemurungan dalam kalangan remaja.

Rajah 1.1 : Kerangka kajian

Strategi Daya Tindak

• Penyelesaian
Masalah
• Pengelakkan

6
Faktor Demografi

Gender
Tahap pendidikan

Kebimbangan Masalah
Terhadap Kemurungan
Pelajaran

Dalam kajian ini, kebimbangan terhadap pelajaran bertindak sebagai


pembolehubah bebas. Manakala masalah kemurungan pula diletakkan
sebagai pembolehubah terikat. Bagi pembolehubah strategi daya tindak,
ianya diletakkan sebagai pembolehubah terikat, bersandar dan juga
bertindak sebagai pembolehubah moderator sesuai dengan aliran analisi
kajian.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Daya Tindak


Antara nama besar dalam bidang ini adalah seperti Lazarus dan Folkman
(1984) yang mendefinisikan daya tindak sebagai satu bentuk tindak balas
seseorang terhadap situasi tekanan yang dihadapi. Dalam kajian ini, daya
tindak dikonsepkan mengikut definisi yang dikemukanan oleh Frydenberg
dan Lewis (1993) yang menjelaskan bahawa strategi daya tindak sebagai
satu cara remaja berusaha untuk beradaptasi terhadap desakan biologikal,
emosi, dan tekanan sosial yang terjadi sepanjang tempoh keremajaannya.

1.7.2 Remaja
Menurut kamus dewan edisi ketiga, istilah remaja membawa maksud mulai
dewasa, sudah akil baligh, dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Ianya
tidak menyatakan umur secara khusus seperti yang dinyatakan oleh para
pengkaji terdahulu. Merujuk dalam kajian ini, remaja adalah dinyatakan

7
sebagai pelajar-pelajar sekolah menengah yang berumur antara 13 hingga 17
tahun yang berada dalam tingkatan satu hingga tingkatan enam.

1.7.3 Kebimbangan
Dalam menyatakan definisi kebimbangan, Spielberger (dlm. Penn, 1992)
mendefinisikan kebimbangan sebagai keadaan emosi yang tidak
menyenangkan atau keadaan yang dicirikan sebagai perasaan tekanan yang
subjektif, kebimbangan dan kerisauan yang disebabkan oleh kebangkitan
atau pengiatan sistem saraf autonomik. Dalam kajian ini, pelajar diminta
untuk menyatakan sama ada apakah masalah pelajaran merupakan
kebimbangan utama yang mereka hadapi. Pelajar yang menjawab ’Ya’
diandaikan mempunyai kebimbangan terhadap pelajaran dan begitu
sebaliknya jika pelajar menjawab ’Tidak’ maka diandaikan bahawa pelajar
tersebut tidak mengalami kebimbangan terhadap pelajarannya.

1.7.4 Kemurungan
Dalam memberikan pengertian terhadap masalah depresi atau kemurungan,
Dadang Hawari (2000) menyatakan kemurungan adalah perasaan yang
sinonim dengan perasaan sedih, murung, kesal, tidak bahagia, dan
menderita. Dalam kajian ini pula, kemurungan dikonsepkan melalui alat
kajian Beck Depression Index-II (BDI-II) yang diperkenalkan oleh Beck, Steer
dan Brown (1996).

1.8 Hipotesis Kajian


Hipotesis dalam kajian ini dibentuk berdasarkan kepada semakan kajian
lepas dan tujuan kajian yang telah dinyatakan.

1.8.1 Mengenal pasti perbezaan kebimbangan terhadap pelajaran, strategi


daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dan masalah
kemurungan berdasarkan gender remaja.
H1: Terdapat perbezaan kebimbangan terhadap pelajaran berdasarkan
gender remaja.
H2: Terdapat perbezaan strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-
aspeknya berdasarkan gender remaja.

8
H3: Terdapat perbezaan masalah kemurungan berdasarkan gender remaja.

1.8.2. Mengenal pasti perbezaan kebimbangan terhadap pelajaran, strategi


daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dan masalah
kemurungan berdasarkan tahap pendidikan remaja.
H4: Terdapat perbezaan kebimbangan terhadap pelajaran berdasarkan
tahap pendidikan remaja.
H5: Terdapat perbezaan strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-
aspeknya berdasarkan tahap pendidikan remaja.
H6: Terdapat perbezaan masalah kemurungan berdasarkan tahap
pendidikan remaja.
1.8.3. Mengenal pasti pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas
strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dalam
kalangan remaja.
H7: Terdapat pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas strategi
daya tindak keseluruhan serta aspek-aspeknya dalam kalangan
remaja.

1.8.4.Mengenal pasti pengaruh strategi daya tindak keseluruhan serta


aspek-aspeknya ke atas masalah kemurungan dalam kalangan remaja.
H8: Terdapat pengaruh strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-
aspeknya ke atas masalah kemurungan dalam kalangan remaja.

1.8.5 Mengenal pasti pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas


masalah kemurungan dalam kalangan remaja.
H9: Terdapat pengaruh kebimbangan terhadap pelajaran ke atas masalah
kemurungan dalam kalangan remaja.

1.8.6 Mengenal pasti peranan strategi daya tindak keseluruhan serta aspek-
aspeknya sebagai moderator dalam hubungan antara kebimbangan
terhadap pelajaran dan masalah kemurungan dalam kalangan remaja.
H10: Strategi daya tindak keseluruhannya serta aspek-aspeknya boleh
bertindak sebagai moderator kepada hubungan di antara kebimbangan

9
terhadap pelajaran dengan masalah kemurungan dalam kalangan
remaja.

BAB 2

SOROTAN KAJIAN LEPAS

2.1 Pendahuluan
Dalam bab ini, pengkaji akan memaparkan sorotan kajian-kajian lepas
mengenai strategi daya tindak, kebimbangan serta kemurungan dalam
kalangan pelajar. Pengkaji menggunakan kajian-kajian dalam dan luar negara
sebagai rujukan.

2.2 Strategi Daya Tindak


Ferlis, Rosnah, & Lailawati (2006) telah menjalankan kajian bertajuk ’Sumber
stres, strategi daya tindak dan stres yang dialami oleh pelajar’. Kajian ini
bertujuan untuk mengkaji sumber-sumber stres, strategi daya tindak dan
stres yang dialami oleh pelajar di sebuah universiti di Kota Kinabalu, Sabah.
Secara khususnya, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti
hubungan antara sumber stres dan stres yang dialami oleh pelajar universiti.
Di samping itu, kajian ini cuba meneliti bentuk strategi daya tindak yang
digunakan oleh pelajar universiti untuk menangani stres yang dialami. Kajian

10
ini dijalankan secara survei (tinjauan) dengan menggunakan borang soal
selidik. Seramai 223 orang pelajar yang berumur antara 19 hingga 22 tahun
telah diambil sebagai subjek dalam kajian ini. Alat kajian yang digunakan
merangkumi item-item yang mengukur sumber stres, Adolescent Coping
Scale (ACS) bagi mengukur strategi daya tindak dan alat kajian Stress
Student Scale yang telah diubahsuai digunakan untuk mengukur stres
pelajar. Keputusan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan
antara sumber stres keseluruhan dan stres yang dialami oleh pelajar
universiti. Sementara itu, strategi daya tindak keseluruhan didapati mampu
bertindak sebagai perantara bagi hubungan antara sumber stres keseluruhan
dan stres yang dialami pelajar.

Seterusnya adalah kajian oleh Mohammad Nasir Bistamam dan Rohany


Nasir (2006) yang bertajuk ’Kesan kaunseling kelompok ke atas daya tahan
remaja berisiko’. Terdapat tiga tujuan utama dalam kajian ini. Pertama,
adalah untuk mengukur kesan kaunseling kelompok REBT ke atas daya tahan
subjek remaja berisiko. Kedua, untuk mengukur perbezaan kesan ke atas
daya tahan antara kelompok maraton dan kelompok mingguan. Ketiga, untuk
mengukur perbezaan kesan ke atas daya tahan antara kelompok lelaki
dengan kelompok perempuan. Kajian ini dijalankan secara eksperimental ke
atas 60 pelajar tingkatan dua (30 pelajar lelaki dan 30 pelajar perempuan)
yang telah dikenal pasti mempunyai ciri-ciri berisiko dan dipilih secara rawak
bertujuan. Hasil kajian menunjukkan; pertama, kaunseling kelompok
berkesan dalam meningkatkan daya tahan dalam kalangan subjek. Kedua,
kaunseling kelompok mingguan didapati lebih berkesan ke atas daya tahan
berbanding kelompok maraton. Ketiga, kelompok perempuan didapati lebih
berkesan berbanding kelompok lelaki dalam satu subkonstruk daya tahan
iaitu berani menghadapi cabaran.

2.3 Kebimbangan
Kajian lain oleh Frydenberg dan Rowley (1998) dengan kajian mereka yang
bertajuk ‘Daya tindak dengan isu sosial: Apa yang dilakukan oleh pelajar
Unversiti Australia’. Kajian ini mengkaji tahap kebimbangan pelajar tentang
isu sosial dan strategi yang digunakan oleh pelajar untuk bertahan dengan

11
kebimbangan yang dihadapi. Seramai 158 orang palajar daripada tiga fakulti
di Universiti Melbourne telah diambil sebagai subjek kajian. Subjek diminta
untuk mengisi borang soal selidik Adolescent Coping Scale (ACS) untuk
merekodkan daya tindak mereka terhadap isu-isu sosial. Strategi dilihat
mengikut perbezaan sub-kumpulan subjek (Psikologi, Perubatan, Pelajaran).
Perbandingan antara subjek pula dilakukan mengikut tahap kebimbangan
(personal atau global). Walaupun dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat
kesan signifikan mengikut gender, namun terdapat perbezaan yang
signifikan antara fakulti dengan pelajar psikologi menunjukkan tahap
tertinggi dalam penggunaan strategi dalam setiap kes. Tambahan pula,
perbezaan signifikan didapati antara strategi yang digunakan dalam
hubungan kebimbangan personal dan global. Sebagai ramalan, responden
menggunakan lebih strategi penyelesaian masalah dalam kebimbangan
personal berbanding kebimbangan global. Hanya satu interaksi statistik yang
signifikan. Bagi pengelakkan masalah, skor tertinggi antara lelaki direkodkan
oleh pelajar perubatan, dan antara wanita adalah pelajar pendidikan.

Seterusnya Kajian oleh Usha Barahmand (2008) bertajuk ‘Perbezaan


umur dan gender di kalangan remaja yang kebimbangan’. Tujuan kajian ini
adalah untuk meneroka perbezaan di kalangan remaja yang mengalami
kebimbangan. Seramai 197 pelajar-pelajar menengah tinggi yang berumur
antara 16 hingga 19 tahun diminta untuk mengisi alat-alat kajian yang
mengukur kebimbangan, orientasi masalah negatif, sikap tidak bertoleransi
terhadap ketidakpastian, dan kesihatan mental secara menyeluruh. Remaja
lelaki dan perempuan yang berbeza umur kemudiannya dibandingkan dan
hubungan antara gender, kepercayaan tentang kebimbangan, sikap tidak
bertoleransi terhadap ketidakpastian, orientasi masalah negatif dan
kesihatan mental secara menyeluruh juga dikaji. Pelajar lelaki dilaporkan
lebih kepada orientasi masalah negatif dan sikap tidak bertoleransi terhadap
ketidakpastian sementara pelajar perempuan dilaporkan lebih positif ke arah
percaya tentang kebimbangan. Dapatan kajian juga menunjukkan sedikit
aliran umur, yang menunjukkan bahawa pembolehubah dalam kajian ini
mungkin dibawah pengaruh perkembangan peranan. Analisis regresi

12
menunjukkan bahawa kepercayaan positif tentang kebimbangan yang timbul
sebagai satu peramal signifikan terhadap kebimbangan bagi kedua-dua
jantina. Kepercayaan positif tentang kebimbangan dan orientasi masalah
negatif muncul untuk menjadi kunci proses dalam kebimbangan dan
kemurungan dikalangan remaja.

2.4 Kemurungan
Kajian ini yang bertajuk ’Perbezaan gender dalam hubungan simptom depresi
dalam kalangan remaja’ oleh Schraedley, Gotlib, dan Hayward (1999) adalah
untuk melihat apakah faktor demografi dan psikososial berhubung dengan
peningkatan tahap simptom kemurungan dikalangan remaja. Sama ada
perempuan dan lelaki menunjukkan perbezaan hubungan dan mungkin faktor
risiko untuk simptom kemurungan. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan
dimana subjek diambil daripada 265 sekolah jenis awam, persendirian dan
parochial di seluruh United States. Seramai 6725 pelajar terlibat sebagai
subjek kajian. Terdapat tujuh alat kajian yang digunakan yang melibatkan
pengukuran sosioekonomi, simptom kemurungan, tekanan hidup, sokongan
sosial, daya tindak, penyalahgunaan, dan penjagaan kesihatan. Dapatan
kajian menunjukkan simptom kemurungan adalah berbeza mengikut jantina,
umur, status sosioekonomi, dan etnik. Sebagai tambahan, tekanan hidup,
sokongan sosial, dan daya tindak berhubung dengan simptom kemurungan.
Paling utama, tekanan dan sokongan sosial dilihat menjadi aspek utama yang
paling menonjol dalam masalah kemurungan dikalangan pelajar perempuan.

Kajian terdahulu oleh McCarty dan rakan-rakan (2008) mendapati


sosial, akademik, dan masalah tingkah laku berkait dengan kemurungan
sepanjang tempoh kanak-kanak dan remaja. Kajian terkini menguji longlitud
model cascade masalah remaja yang meramalkan terjadinya kemurungan
pada golongan dewasa, dan sebagai tambahannya turut menguji perbezaan
gender. Kajian ini menggunakan metod prospektif analisis longlitud dengan
melibatkan seramai 808 sampel yang terdiri dari kaum belia dan berumur
antara 10 hingga 21 tahun. Pengkaji menguji sama ada masalah sosial,
kegagalan persekolahan, dan juvana di kalangan remaja meningkatkan risiko
untuk meningkatkan tahap kemurungan bila mencapai dewasa. Struktur

13
model equation digunakan untuk menguji perbezaan gender. Dapatan kajian
menunjukkan pada awalnya kedua-dua pengawalan masalah dan kegagalan
persekolahan di kalangan remaja telah memberikan pengaruh pada masalah
kemurungan remaja perempuan. Antara lelaki, tidak terdapat sebarang
masalah yang menyebabkan risiko kemurungan. Secara kesimpulannya,
kajian ini mengetengahkan perasaan saling berkaitan antara kegagalan
persekolahan dan kefungsian psikologikal. Ianya mencadangkan bahawa
adaptasi persekolahan di kalangan remaja menjadi pertimbangan pada isu
kesihatan mental.

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan
Bab ini menerangkan tentang metadologi yang akan digunakan dalam
menjalankan kajian ini. Antara yang terkandung dalam bahagian ini adalah
merangkumi rekabentuk kajian, lokasi kajian, subjek kajian, alat kajian,
prosedur kajian, dan kaedah-kaedah analisis data.

3.2 Rekabentuk Kajian

14
Kajian yang dijalankan menggunakan rekabentuk kuantitatif dan merupakan
satu bentuk kajian lapangan yang menggunakan kaedah tinjauan. Kaedah ini
melibatkan penggunaan satu set borang soal selidik di mana soal selidik akan
ditadbir kepada subjek dan subjek akan menjawab soal selidik berkenaan
berpandukan kepada arahan yang diberikan. Kaedah ini sesuai untuk kajian
ke atas kumpulan subjek yang ramai.

3.3 Lokasi Kajian


Kajian akan dijalankan di 13 buah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)
yang terdapat di sekitar Kota Kinabalu, Sabah dan yang berhampiran
dengannya. Sekolah-sekolah yang akan terlibat adalah seperti SMK Taun
Gusi, SMK Sanzac, SMK Bandaraya, SMK Sikuati, SMK Agama KK, SMK
Tambunan, SMK Kemabong, SMK Gadong, SMK Kuala Penyu, SMK Weston,
SMK Putatan, SMK Paduka Mat Salleh dan SMK Lok Yuk. Pemilihan sekolah-
sekolah berkenaan adalah berdasarkan kepada lokasinya yang terletak di
sekitar Kota Kinabalu.

3.4 Subjek Kajian


Pemilihan subjek kajian adalah secara persampelan bertujuan (Purposive
Sampling). Hal ini dilakukan adalah untuk mengimbangkan bilangan subjek
lelaki dan subjek perempuan dan bilangan subjek menengah rendah dan
menengah atas bagi tujuan analisis. Sejumlah 1500 orang remaja yang
terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah di sekitar Kota Kinabalu,
Sabah dan sekitarnya akan diambil sebagai subjek kajian.

3.5 Alat Kajian


Satu set borang soal selidik akan digunakan bagi mengumpulkan maklumat
dalam kajian ini. Alat kajian yang akan digunakan mengandungi empat
bahagian iaitu bahagian A yang meminta maklumat demografi responden,
bahagian B yang mengandungi soalan tentang kebimbangan subjek terhadap
pelajaran, bahagian C yang mengandungi soalan berkaitan strategi daya
tindak dan bahagian D yang mengukur tahap kemurungan.

15
Bahagian A adalah soal selidik yang berkaitan dengan maklumat-
maklumat demografi subjek yang dibina sendiri bersesuaian dengan
kehendak kajian. Ianya adalah bertujuan untuk mendapatkan latar belakang
responden yang berguna untuk kajian ini. Antara perkara-perkara yang
dimuatkan dalam bahagian ini adalah seperti jantina, nama sekolah,
pendapatan ibubapa dan pencapaian akademik.

Bahagian B mengandungi soalan berbentuk pilihan yang dibina sendiri


oleh pengkaji untuk melihat sama ada subjek mengalami kebimbangan
terhadap pelajaran mereka atau tidak. Terdapat hanya satu soalan sahaja
dalam bahagian ini dan subjek hanya perlu menjawab ’Ya’ atau ’Tidak’.
Pengkaji memutuskan bahawa sekiranya subjek menjawab ’Ya’ maka
sememangnya mereka mempunyai kebimbangan terhadap pelajaran dan
sebaliknya jika menjawab ’tidak’ maka mereka tidak mengalami
kebimbangan terhadap pelajaran.

Bahagian C, instrumen kajian yang digunakan adalah satu set borang


soal selidik yang diberi nama Adolescent Coping Scale (ACS) yang telah
diperkenalkan oleh Frydenberg dan Lewis (1993). Alat kajian ACS ini
merupakan instrumen yang digunakan untuk melihat strategi daya tindak
dan ianya bersifat komprehensif dan sesuai digunakan bagi remaja berumur
12 hingga 18 tahun.

Bahagian D pula mengandungi soal selidik yang mengukur masalah


kemurungan. Alat kajian yang digunakan adalah Beck Depression Index-II
(BDI-II). Alat ini telah dicipta oleh Beck dan Steer (1986). BDI-II mengandungi
21 item yang mengukur tahap pengalaman depresi di kalangan dewasa dan
remaja. Sebanyak 21 simptom ditaksir secara tetap dengan menggunakan
series skala 4-point.

3.6 Analisis Data


Kesemua data-data mentah yang telah dikutip daripada borang soal selidik
dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan program pakej komputer

16
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows versi 16.0.
Ujian statistik yang akan digunakan adalah ujian statistik deskriptif dan ujian
statistik inferensi. Ujian deskriptif digunakan untuk melaporkan peratusan
dan frekuensi bagi ciri-ciri demografi subjek kajian. Beberapa ujian inferensi
digunakan untuk menganalisis seperti ujian analisis Ujian-t. ujian analisis
Regresi mudah dan ujian analisis Regresi pelbagai.

RUJUKAN

Arehart-Treichel J. 2002. Mental illness on rise on college campuses.


Psychiatr News. 37(6): 6-38.

Beck, A., T. 1967. ATDepression: Clinical experimental and theoretical


aspects. New York: Harper & Row.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. 1996. Manual for the Beck Depression
Inventory – II. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

Dadang Hawari. 2001. Manajemen stres,cemas dan depresi. Jakarta: Balai


Penerbit Fakultas Kedokteran Universiti Indonesia.

17
Endler, N. S., & Parker, J. D. A. 1990. Multidimensional assessment of coping:
A critical examination. Journal of Personality and Social Psychology.
58:844–854.

Erikson, E. 1959. Identity and the life cycle. New York: International
Universities Press.

Ferlis Bahari, Rosnah Ismail & Lailawati Madlan. 2006. Sumber stres, strategi
daya tindak, dan stres yang dialami oleh pelajar. Universiti Malaysia
Sabah.

Frydenberg, E., & Lewis, R. 1993. Adolescent Coping Scale: Administrator’s


manual. Hawthorn, Victoria: Australian Council for the Education
Research.

Hall, A. S. & Torres, I. 2002. Partnerships in preventing adolescent stress:


Increasing self-esteem, coping, and support through effective counseling.
Journal of Mental Health Counseling. 24(2): 97-110.

Jas Laile Suzana Jaafar. 1996. Psikologi Kanak-kanak dan Remaja. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. 1984. The coping process: An alternative to


traditional formulations. In Stress, appraisal, and coping, pp. 141–178.
New York: Springer.

Kahn, H. K., & Cooper. C.L. 1986. Computing stress. Current Psychological
Research and Review, 148-162.

Plucker, & Jonathan, A. 1997. Psychometric characteristics of the adolescent


coping scale with academically gifted adolescents. Journal of
Secondary Gifted Education. 9:5-10.

Sabitha Marican. 1995. Program pengurusan stres ke arah membentuk


budaya kerja produktif. Jurnal Pendidikan. 17:35-39.

Spielberger, C., D. 1979. Preliminary manual for the State-Trait Personality


Inventory. University of South Florida, Tampa, Florida.
Steel, L. 1991. Early work experience among white and nonwhite youths:
Implications for subsequent enrollment and employment. Youth and
Society. 22:419-447.

Verduyn, C. M., Lord, W., & Forrest, G. C. 1990. Social skills training in
schools: An evaluation study. Journal of Adolescence. 13:3-16.

18