Anda di halaman 1dari 42

V 

V 
 
 
m  m
m 

 
m

 
 

 V  

V   
  
V 
 
  

a Aktiviti bermaksud gerak kerja atau tindakan.

a Dibawah konteks pendidikan, ia melibatkan


segala gerak kerja yang dilakukan oleh guru
dan murid untuk mencapai objektif pelajaran.

a Dengan kata lain, aktiviti mengandungi


segala tindakan dalam pengajaran dan
pembelajaran.

a Aktiviti juga suatu pendekatan utama dalam


pendidikan moden.
aY.J. Dewey (1910)- pelajaran haruslah
berasaskan aktiviti murid.

a.Yelalui aktiviti murid, JERIS mereka dapat


dikembangkan secara menyeluruh dan
seimbang.

aYurid-murid akan belajar dengan lebih


berkesan melalui cara praktik.

aDi dalam konteks pendidikan moden,


terdapat pelbagai aktiviti dan tugasan yang
boleh digunakan di sekolah.
aDalam sesuatu pengajaran bahasa, murid-
murid akan dilengkapi dengan satu senarai
kata yang perlu dikuasai.
aBagi memahami perbendaharaan kata
tersebut, murid-murid diberi terjemahan
dalam bahasa ibunda.
aDisamping itu, murid-murid juga dilatih untuk
membentuk ayat berdasarkan peraturan-
peraturan nahu yang telah diajar.
a   
 ! "!
! ## !  #
! # $%&
a $ $! ! %'
$! #" $! $ '
!(! %'$! # #
#"! )$! #(#&
V 
 
  
 
 
a Yackey(1965), salah seorang penganjur
pendekatan situasi, berpendapat bahawa
pernyataan lisan bukan sahaja merangkumi
semua unsur kefahaman mendengar serta
penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa
yang betul dalam pola-pola nada dan
intonasi yang betul tetapi juga merangkumi
pemilihan kata-kata dan unsur-unsur
infleksi serta penyusunan unsur-unsur
tersebut dengan betul supaya tergambar
makna yang betul.
a Vendekatan situasi yang berlandaskan
teori bahasa struktural dan teori
pembelajaran behaviouris beranggapan
bahawa penguasaan kemahiran lisan
memerlukan seseorang penutur menguasai
beberapa kemahiran kecil bagi
menangkap, mengingat serta menyebut
sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu
bahasa yang betul.
a Vendekatan in berpendapat bahawa
pengajaran kemahiran mestilah berlandaskan
prinsip pengajaran berikut:
a) Vengajaran kemahiran lisan
memerlukan usaha guru yang banyak.Tiap2
gerak balas yang betul perlu diteguhkan
supaya gerak balas itu diulangi lagi.
b) Yurid-murid tidak boleh bertutur dengan
lancar kalau mereka hanya mendengar
pertuturan orang lain sahaja. Jadi, beri
mereka peluang mereka untuk bertutur.
! 

!
$)'
#'
# %%
aatih tubi dijalankan bagi melatih murid
menguasai bahasa, sebutan dan pola yang
digunakan oleh guru.
aYulakan dengan penyebutan guru,
kemudian murid meniru dan mengulangi
sebutan tersebut.
aSekiranya murid masih bermasalah dengan
sebutan tersebut, murid harus ulanginya
lagi.
aatih tubi meliputi penyebutan ayat, frasa,
perkataan, suku kata dan bunyi-bunyi
fonem yang diambil dibahagian dialog
kemudian dibaca oleh murid.
aVasangan perkataan yang mempunyai
perbezaan yang paling kecil tetapi dapat
menghasilkan makna digunakan.
Contoh: daki dengan laki, tari dengan lari,
malu dengan balu
aDialog atau perbualan merupakan bahan
yang sering digunakan dalam latihan lisan.
aBahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi
oleh guru sebelum guru dapat menyuruh
murid meniru dan menghafal dialog.
aAktiviti nyanyian dapat membantu murid-
murid menguasai kemahiran lisan kerana
menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-
bunyi dengan betul, mengikut rentak, nada
yang betul.
a'ambar-gambar boleh digunakan bagi
menghasilkan pertuturan.
aatihan pandang dan sebut merupakan latih
tubi bertutur dengan menggunakan gambar-
gambar yang dimasukkan dalam teks latihan.
aCarta bergambar, bahagian filem dan slaid
juga digunakan.
aSemua alat digunakan supaya murid-murid
dapat menghasilkan pertuturan yang baik.
V 
 
  
V 
aVermainan adalah satu jenis aktiviti yang menarik
dan memikat.
a'uru-guru boleh menggunakan permainan
sebagai satu pendekatan mengajar yang positif.
Bermain biasanya bersifat komunikatif dan
menghiburkan.
aYurid-murid belajar lebih banyak melalui aktiviti
kerana permainan memberi lebih banyak peluang
untuk melibatkan diri dalam proses komunikasi.
aBagi guru-guru disekolah, permainan merupakan
alat yang amat penting kerana ia boleh digunakan
apabila kanak-kanak berhadapan dengan konsep-
konsep dan kemahiran yang memerlukan
konsolidasi dan peneguhan.
aVermainan bahasa adalah salah satu cara dalam
mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
aVenglibatan dalam permainan telah memberi
peluang kepada pelajar memperolehi latihan
intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai
alat dianogstik.
aKebanyakan aktiviti yang dijalankan akan
menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa
pelajar antaranya kemahiran mendengar,
bertutur, membaca dan menulis.
aVermainan dapat menimbulkan situasi
pembelajaran yang menggembirakan murid.
a'uru dapat memupuk semangat bersaing
di antara murid-murid.
aDapat menanamkan semangat kerjasama
antara ahli kumpulan.
a'uru dapat melatih murid-murid untuk
mengaktifkan kecekapan bahasa mereka
serta mengembangkan penguasaan
keempat-empat kemahiran bahasa.
aVermainan bahasa mempunyai hala tuju yang
bertepatan dengan kemahuan dalam sistem
pendidikan negara amnya dan Falsafah
Vendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini
diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam
permainan bahasa tersebut iaitu :

1. Yerangsang interaksi verbal pelajar


2. Yenambah kefasihan dan keyakinan
3. Yenyediakan konteks pembelajaran
4. Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis
rasa bosan
5. Bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan
dan penggayaan
aYewujudkan satu suasana pembelajaran
bahasa yang selesa dan menggembirakan
aYembolehkan murid-murid menggunakan
bahasa sebagai alat perantaraan semasa
bermain
aYeneguhkan penggunaan unsur-unsur bahasa
tertentu tanpa disedari oleh murid-murid
aYewujudkan situsi sosial yang sihat bagi
membolehkan murid berinteraksi dengan rakan
sebaya mereka.
aYendorong minat murid untuk berkerjasama
bagi menjayakan sesuatu tugas yang diberi.
Yemberi motivasi.
aYurid-murid biasanya mahu melibatkan
diri secara aktif dan tidak hanya bertindak
sebagai penonton. Yotivasi mereka akan
dapat dipertingkatkan sekiranya mereka
melihat hubungan, bagaimana aktiviti-
aktiviti kelas mereka boleh digunakan
diluar, terutama yang melibatkan
kehidupan mereka seharian.
aYenggalakkan interaksi.
Veluang-peluang menggunakan tenaga dan
kebolehan berkomunikasi adalah bahagian-
bahagian yang berhubung rapat dalam
pengalaman berbahasa. Verkara yang lebih
penting ialah kesan dari pada hubungan rakan-
rakan sebaya. " 
a" 
#$! $ ' #$ & !$(!$
 ! $ "  #
  $ "%&$!
* )$! +"# $ $"#
  " &
aVertandingan.
Vermainan memberi peluang kepada
murid-murid bertanding sesama
sendiri. Vermainan boleh melibatkan
peserta, masa, kebolehan tertentu,
kecemerlangan dan matlamat-
matlamat tertentu. Vermainan
mewujudkan kecenderungan untuk
bertanding dan menyalurkannya untuk
tujuan-tujuan pembelajaran.
aVembelajaran secara semulajadi
Vermainan-permainan yang berbentuk
komunikatif membenarkan pembelajaran
secara komunikatif. Banyak aspek
pembelajaran bahasa berlaku hanya
melalui proses yang semulajad iapabila
seseorang itu terlibat dengan
penggunaan bahasa untuk
berkomunikasi.

V 
apntuk menambahkan kelancaran dan
keyakinan.
Vermainan boleh digunakan sebagai satu
cara untuk menambah dan
mempertingkatkan kelancaran dan
keyakinan murid-murid. Fungsi bahasa
boleh dilaksanakan melalui aras linguistik
yang berbeza-beza. Ini membolehkan
permainan yang mengandungi arahan-
arahan dapat dilaksanakan pada semua
peringkat mengikut kadar kefasihan dan
kelancaran serta pengetahuan murid
terhadap bahasa tersebut.
apntuk mewujudkan konteks pembelajaran.
Vermainan menyediakan peluang-peluang
perhubungan yang positif untuk
berkembang, bukan sahaja diantara murid-
murid bahkan juga diantara guru dan murid.
Verhubungan yang mesra membantu
mengharmonikan kelas, membentuk
perhubungan mesra sesama mereka.
apntuk bertindak sebagai alat bagi
mengatasi kebosanan pada saat-saat
kritikal.
Vada saat-saat kritikal seperti waktu
hampir-hampir tiba masa makan tengah
hari, murid-murid merasa letih dan
biasanya mereka akan bosan, mengantuk
dan lapar. Vermainan dapat menciptakan
satu bentuk komunikasi secara semulajadi
untuk menemui keperluan murid-murid.
Contoh: permainan berdasarkan justifikasi
perbalahan.
V VV V 

aV %'#$!   


'" # $" !#$!
# ! $ )$)' #(
#  #' **
)$! $# '$ #(
#&
a,! #' )"- 
%'!# #"$ (%
 %'$! #$! #
! " # $ '"
! &
aSetiap permainan yang dipilih harus dapat
memberi sumbangan yang besar terhadap
peningkatan tahap berbahasa dan
pengetahuan atau kemahiran yang hendak
dikuasai.
aSebelum permainan itu dijalankan, guru
perlu merancangkannya terlebih dahulu,
iaitu bagaimana hendak melaksanakannya,
alat-alat yang diperlukan, ganjaran-ganjaran
yang perlu disediakan, ruang untuk
menjalankan gerak kerja tersebut,
penglibatan murid dan sebagainya.
aVenerangan tentang peraturan-peraturan
dan syarat-syarat permainan mestilah
dijelaskan terlebih dahulu sebelum
pelajaran dapat dijalankan.
aSemasa aktiviti permainan dijalankan,
guru hendaklah membimbing murid-
murid.
aDi bahagian akhir aktiviti, guru bolehlah
bincangkan kesalahan-kesalahan yang
berlaku. 'uru juga boleh menyemak
jawapan murid atau membincangkan
perjalanan permainan tersebut.
a'uru hendaklah memastikan permainan
tersebut mempunyai penutup.
aVermainan harus difokuskan kepada
sesuatu kemahiran atau pengetahuan.
  
a'uru harus menerangkan terlebih dahulu
permainan yang akan dimainkan. Yurid-
murid harus tahu apakah yang akan
dikaitkan oleh permainan itu.
aSekiranya permainan itu memerlukan
penerangan dan penjelasan, guru harus
menyediakan kad-kad atau salinan foto.
Edarkan salinan foto ini kepada murid-murid
dan beri mereka sedikit masa untuk
mempelajarinya.
a'uru kemudian menunjukkan cara
bagaimana permainan itu dapat
dilaksanakan. 'unakan seorang murid
atau sekumpulan murid dan lakukan
demonstrasi dihadapan kelas. Dengan
cara ini, idea bagi permainan tersebut
adalah lebih mudah dikuasai melalui
salinan foto yang dibekalkan, dan
penerangan secara verbal tidak dapat
membantu pemahaman murid secara
berkesan.
aVermainan hendaklah digunakan
mengikut peringkat dalam pelajaran.
aIa harus berfaedah dan menyumbang
sesuatu bagi mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran yang
hendak dipelajari dan dikuasai.
aKelas boleh dikendalikan secara
berpasangan atau berkumpulan.
aVermainan secara individu boleh juga
dijalankan untuk mempertingkatkan
kemahiran murid-murid
aVermainan yang berasaskan
pemerhatian atau ingatan.
aVermainan yang berasaskan huraian
atau meneka.
aVermainan yang berasaskan interaksi
kumpulan atau antara individu
aVermainan kad
aVermainan dam
Contoh-contoh permainan bahasa
aNama permainan: Yendengar dan
membuat.
aTujuan: supaya murid-murid boleh
mendengar dengan betul dan mengikut
arahan.
aBahan: struktur ayat: Vegang hidung kamu,
sentuh tangan kamu dan lain-lain.
aCara bermain : kelas
aangkah-langkah: 'uru memberi arahan seperti:
a1- Bongkokkan badan kamu
a2- Angkat tangan kamu
a3- Vusingkan badan kamu.
aYurid-murid membuat arahan itu sambil berkata
³ Saya bongkokkan badan saya´ ³ saya angkat
tangan saya´ dan lain-lain. Jika terdapat
perbuatan yang salah, maka murid itu tidak
dapat markah, kalau betul dapat markah.
a http://www.scribd.com/doc/21963760/Nota-
Kaedah-Dan-Teknik-Vengajaran-Bahasa
„