Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

hartina teh aya. nu kadua nyaeta paninggal tea. raina lajeng ngawalon. rasakeun baheula. 96. anu pangheulana. seungit bauna minyak teh. 87. 81. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. nanyakeun angseuna. Saupami rai ditaros ku batur. baham teh geus hanteu geseh. mohal euweuh Allah. nyaeta tukang mere katerangan. na kumaha dina katerangannana. Qidam eta basana teh. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. Allah ti heula teh. eta geuning enggeus eces. 7 . Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. 86. gerentel beh urang. tukang ngama’naan. kumaha hartina. pang disebut panon pangheulana. tangtos bae sapatemon. anu aneh atawa awon. nya kumaha eta pihartieunnana. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. parantos nikah mah. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. 95. kantun eta nu dua puluh basa.Layang Muslimin Muslimat 76. sabab sifatna hirup teh. Naha baham atawa pangambung. Saur rai kahartos kaliwat langkung. Naon wae sowara anu kadangu. mohal bet euweuhna. gulung ku pangucap bae. 93. pasal bagi opat. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu. naha naon rai anu nembalannana. dua rasa jadi hiji moal lepat. Saparantos pada awas Ama Ibu. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. ngama’naan eta. Allah mohal euweuh tangtos. ku raka disebat panon. kantun nomer dua. beubeunangan soca. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. samangsa aya nafas teh. 79. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. 91. tumerapna dibadan urang sapata. tangtos bae baham anu nembalannana. dua-dua ting sereset. lamun rai parantos ngangseuan minyak. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. mohal enya Allah kapandeurian. 83. hartina teh Qidam. waktu rai goib keneh. Rama masih bujang. 90. sifatna teh soca. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. nu nerangkeunnana. 80. Ibu ge parawan keneh. 92. anu tilu sifat. Saur raka geura kieu rai dangu. 78. tangtu bae aya hurip hanteu salah. hiji pangdangu teu geseh. 94. sareng naon sifatna teh. 84. Jawab rai kumaha numawi kitu. meureun rai ge ngaraos. 89. anu ngajawabna. Enya eta anu dingaranan Wujud. 85. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. jadina teh ngajodo geus moal lepat. 82. Saur raka eta anu ngaran Wujud. tanda aya kusabab ayana nafas. 88. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. jorojoy manahna. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. nomer dua beubeunangan cepil tea. awas soca ti heula teh. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. kanyataan di badan teh. Sareatna nyata dibadan sakujur.

100. kumaha bedana. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 105. masing kasaksian. kieu bab hartina. 104. hanteu keuna ku ruksak teh. ku sadaya ahli ngaos. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. Nyaur deui rakana bari jeung imut. ngajadikeunnana. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. 112. 108. kurasa diraos-raos. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. Enya kitu sareatna mah ti Ibu. 106. 99. tatapina maot mah geus wajib pisan. mana horeng kitu eta hartosna. 101. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. sumawon nyaurna. ari hakekatna. Pek raoskeun naha bener rai kitu. Seueur deui bedana lian ti kitu. teu boga tekad rama teh. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. 98. 116. 115. mangartosna mugi ku engkang di dadar. 113. nya eta kana Baqo. Allah sareng nu anyar teh. kitu rai ari bedana mah. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. ku sangaja niat rek midamel putra. langgeng Gusti Allah. mun karasa eta geus tangtu benerna.Layang Muslimin Muslimat 97. karaos kacida. eta sidik nu langgeng teh. panjang mun didadar. 102. Lilhawaditsi tea. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. estu kersana Yang Manon. hanteu kalawan jeung lambe. geuning bet hanteu ngaraos. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. Najan Ibu Rama oge dina waktu. 111. yaktos leres kahartos sareng karasa. kumaha pihartieunnana. badan urang didamel ku Ibu Rama. enya kitu pisan. 117. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. 110. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. moal seep ku sapoe. sakitu ge meureun ku rai karasa. Saur raka kieu hartina geus masyhur. Mohal aya nu ngistrenan kitu. eta oge can kahartos. 114. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. rek patemon rasa. cacakan nu anyar. Saleresna hartina Baqo teh kitu. kapan geus kawentar. sadawuh-dawuh teh cocog. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. 107. ari Wahdaniat. ngan ari urang mah. lajengkeun terasna. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. 103. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. kang rai mah can terang rarapannana. jawab raka perkara Wahdaniat. Qiyamuhu Binafsihi teh. enya eta wenangna Allah ta’ala. kumaha lajengna. 8 . 109. jeung wenang henteuna oge. weleh bae can kahartos. nyaeta dzat Allah. Qiyamuhu Binafsihi teh. sah Dzatna sah Sifatna teh. margi kang rai mah. hirup eta kagungan Allah ta’ala. karaos ku abdi oge. mangga raka ulah kapambeng miwejang. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. jeung kalawan kersana teh. sah Asmana sarawuh dina Af’alna.

dina baham soca cepil. sasat sah gawena deui. Walon raina sumuhun. kahartos ku tuang rai. nu bau tetep bauna. kieu pihartieunnana. Boh hideung beureum boh wungu. upami enggeus kacipta. 120. tah kitu hartina qudrat. naon anu katingali. saperti rek nyieun bumi. boh bau boh ngaran seungit. ayeuna lajengkeun deui. 123. Misah. tangtu ku urang dipikir. sahna teh moal rek cidra. katilu jeung sah Asmana. ka kaler boh ka wetanna. geus ngadeg dijero ati. moal bet pahili deui. 9 . pangangseu anu kaopatna. raina lajeng ngajawab. boh panjangna boh pondokna. bet tara sulaya deui. mung rarapna can kapikir. merwincikna kieu rai. direrengga ku kahayang. dina hal perkawis Qudrat. 121. Diatur-atur ku kalbu. kamarna pon kitu deui. Lamun kitu tangtu luyu. 126. Dua sah sifatna kitu. Rakana lajeng ngawangsul. dzatna teh pangngseu pasti. sah sifatna oge nyata. 129. kumaha dina sifatna. naon bae nu diseja. dicipta-cipta ku ati. Kaopat sah Af’alna kitu. sumawon majuna deui. samemeh prak dipilampah. rai tacan mangarti. moal sulaya ngarana. 119. ari nu katiluna. sae awon eta bumi. Upami urang keur nuju. sah asmana oge sidik.misah bae tangtu. pasal Wahdaniat rai. pang teu jeung parabot deui. 132. tetep seungit diakuna. 131. sumangga dangukeun deui. 124. Rakana jawab jeung imut. 127. ari dina sundana mah. 122. lamun teu acan mangarti. geuning pangangseu teh nyata. da geus kacipta ku ati. Saterasna oge kitu. rakana lajeng ngajawab. kana pisaeeun eta bumi. hanteu jeung parabot deui. tah kitu sahna teh rai. rupana eta si bumi. naon nu diangseu pasti. sanajan munguh di soca. nuhun parantos kapaham. kana pirupaeunnana. mungguhing qudrat Yang Widi. tapi teu acan kaharti. lamun seungit tetep seungit. tatapi kawasa Gusti. Kumaha kahayang kalbu. Upami dina pangambung. kieu rai mun can harti. raina lajeng ngalahir. sangkan sieup eta bumi. 130. raina ngawalon manis. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. tara daekeun pahili.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. sakur sifat anu bukti. geuning eta rai nyata. 128. kumaha pangawasana. hanteu kalawan pakakas. Sundana teh rai kitu. mun ngangseu minyak nu seungit. Qudrat teh kawasa kitu. sah dzat teh awasna pasti. 125. tumerapna dinu opat. boga maksad hiji rupi. bau hangru pahang seungit.

teu make parabot deui. nyaeta kanyaho tea. Tihang kenteng jeung pamikul. kana Samma Basar deui. Iradat mah kieu rai. tapi engkang rek nanya. 143. kapambeng can seep pisan. Tapi rai mah geus teu kudu. raina gumujeng manis. ari parantos kaharti. qudrat jeung iradat Gusti. palang dada cemped bilik. ulah alang kumapalang. 146. Aya kanyaho teh tangtu. rai mah kudu sadia. Kantun ayeuna mah atuh. da moal aya katerang. bagian kajasmanian. caang katinggal ku soca. duh engkang kaemut pisan. bol-bol geus jleg katingali. Ceuk rakana mangga atuh. sidakep sinuku tunggal. lamun hanteu aya caang. 135. piraku boga pamanggih. teu kalawan parabot deui. ari Ilmu rai eta. caang dina jero ati. 144. kumaha bisa ninggali. tah eta kitu sundana. ayeuna kantun sareat. ayeuna meureun kaharti. moal beda tangtu sami. muga diterangkeun deui. 142. buktikeun Iradat rai. rek midamel bumi tea. Dohir batin oge kitu. 140. Kumaha rai kaemut. kumaha ari Iradat. kitu kawasana Allah. Saur raka sabab Ilmu. nu ngadeg na jero ati. sabab ari kanyaho mah. 10 . Mangga engkang deui terus. yakin eta katerangan. lajengkeun deui ayeuna. rai dipaparin ngarti. Lajeng rakana deui nyaur. 137.Layang Muslimin Muslimat 133. 150. gantung dangu tuang rai. Raina lajeng ngawangsul. lamun poek buta rajin. palu gegep sugu deui. 149. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. dina caang eta pasti. moal bisa dirobih deui. duh engkang panuju teuing. kapan bukti anu tadi. sakumaha saur tadi. moal poho salamina. 145. dohirna lamun di dunya. Raina lajeng ngawangsul. na kunaon parabotna. sing seep sama sakali. sing tepi kana caangna. ku caang eta geus pasti. tatah baliung jeung rimbas. 139. bade diestukeun pisan. rek midamelna teh bumi. caang ilmu sing kapanggih. jadi iman beurang peuting. usuk darurung jeung sarang. sifat Ilmu dadar deui. caang tina matahari. hartina Ilmu teh rai. ngadegna teh eta bumi. Allah teh sifatna kersa. sing sidik ‘ainal yakin. dina keur waktu tarekat. Elmu batin oge kitu. dina caang bae sidik. ceuk raina naon sabab. 147. sumawon bedog ragaji. kitu ngahartikeunnana. moal cara Gusti Allah. mujasmedi ka Yang Widi. Sabab kanyaho teh tangtu. 136. jadikeun kersa rai. 138. sifat Ilmu urang wincik. 148. ceuk rakana itu diyah. yaktos samemehna jadi. raina lajeng ngalahir. numawi pasti ngahiji. Ilmu jeung Hayat ngahiji. Bari imut lajeng nyaur. ngahiji jeung Hayat pasti. nyadiakeun bahan bumi. bumi mah enggeus kacipta. Ceuk rakana atuh nuhun. ari Hayat caang pasti. 141. enggeus ngadeg dina ati. hakekatna mah geus jadi. tapi lain caang beurang. Saur rai nuhun engkang. eta bumi geus katinggal. 134. nununggu sihing Yang Widi. ayeuna rai ngaharti. soca ieu anu jirim.

Hayan teh hartina hirup. Ceuk raina abdi bingung. kabingung teh tangtos leungit. sifat dua puluh tadi. rada keder pikir rai. kudu ngersakeun misti. naonnana anu mati. Allah nu ngandika deui. sategesna nafsu dohir. kana Nafi sareng Isbat. mun kapanggih tangtu hasil. Aliman uninga Gusti. Rai lamun enggeus kitu. Qoblal Mautu kapanggih. Muridan kadua deui. Aliman anu katilu. ninggal ku sajero ati. Muridan Kersa Allah. Rasa moal boga wujud. paeh samemeh mati. wungkul cengeng ka dzat Allah. Aya paeh memeh pupus. tapi sanggeusna kapendak. Ceuk raka kade kaliru. tanwande Ma’rifat jati. 156. 162. 164. lamun nyawana anu wafat. kumaha sangkan kaharti. carek babasan jawa mah. kabuka hijabna Allah. 159. teangan sajero dzikir. Hartina Allah ngadangu. jeung kaya emas sinangling. tapi teu kalawan cepil. hartina bisa ngarasa. kana dzatna Gusti Allah. tarekatna pek pilari. tapi teu kalawan biwir. 160. sumawon ka harta banda. hanteu kalawan ku soca. eta anu saperkawis. mimitina teh Qadiran. rai hayang enggal harti. jen Allah lamun ninggali. ngadanguna teu ku cepil. jalan paeh ke diakhir. nyaeta nu tadi tea. atuh moal balik deui. tatapi lamun kapendak. Sami’an ngadangu Allah. nu paeh sama sakali. aya dibadan sapata. kapanggih nu jutuh tadi. 167. 166. sahiji Qadiran tea. jasmani tangtuna sepi. karasa sareng kapikir. dina nyerina sakarat. 165. tah eta masing kaberik. hartina sahiji-hiji. 154. Dina waktu eukeur kitu. engkang rek nerangkeun deui. kaya lintang karahinan. kitu ceuk babasan jawi. 158. 163. eta teh kieu hartina. 155. 153. 11 . nu kaya sarangenge bijil. gumantung tanpa cantelan. katujuh Mutakalliman.Layang Muslimin Muslimat 151. teu kalawan soca deui. Malah dalil Antal Mautu. nu kaopatna Hayan deui. kagenten ku warna rupi. nu caang sajero ati. aya nyatana di diri. 161. kakara tangtu mangarti. Sumawonna Kalam kitu. saur raka teu halangan. teu inget ka anak rabi. nyaeta hirupna Gusti. Nu kaya dilah gumantung. katujuh Mutakalliman. dina sakujuring diri. kumaha bisana harti. kalimana teh Sami’an. rai weleh teu ngarti. Basiran Allah ninggali. Mun tarekatna kasusul. lamun teu acan kapendak. kaya sarangenge bijil. udag anu tujuh basa. Lajeng rakana ngawangsul. raina lajeng ngajawab. 157. Malah-malah rai lamun. lamun rai hayang ngarti. Kalam Allah ngandikana. Sabab eta anu tujuh. Bassar teh Allah uninga. kaharti jeung karasana. sategesna rasa nyawa. nu kadua perkawisna. sanes nyawana anu mati. diri ge teu kapieling. Basiran ka genep deui. Kieu eta anu tujuh. ari rasa nyawa eta. gumelar deui ka dunya. 152. Kitu lamun teu mafhum. nu kasebut Samma tadi. 168. sifat-sifatna kapendak. hartina kawasa Gusti.

da aya kasieun pasti. laku dohir ge dipilih. tah kitu jadina rai. tadi rai hilap deui. sifatna irung nu bukti. eta nu opat tadi. 179. barang-barang upamana. piraku rek liwar teuing. he barudak kudu bisa. Geuning ceuk basa karuhun. sasat geus ngarasa nyeri. sabaraha bagiannana. lamun nurut nafsu tadi. 170. opat Ma’nawiyah deui. diciptacipta ku ati. naha beda naha sami. Ayeuna aya pihatur. sifat dua puluh tea. Jeung nambahan kana suhud. bagian hiji-hijina. 173.Layang Muslimin Muslimat 169. ku rai tacan kaharti. leres kahartos ku rai. milampah parentah Nabi. Ma’nawiyah teh pangucap. 181. salametna jeung balai. Mung naroskeun teh kulanun. nganjang ka pageto misti. 172. bet aya dina hadisna. Nafsiah nyaeta nafas. yen kudu inget di ahir. memeh prak tangtu dipikir. moal sagala disorang. saur engkang tadi geuning. 177. dibagi ku opat deui. supaya maneh waluya. hiji ngarana Nafsiah. nu bener kabina-bina. Raina lajeng ngawangsul. ngarasa rasa sakarat. katilu Ma’ani tea. 175. Ceuk rakana bener kitu. ka anakna ngaweweling. Saur rai geus kamafhum. Nagara ge tangtu aman. Mun geus junun ka Yang Agung. Ma’ani pangdangu tea. kudu paeh memeh mati. Geura pek ku rai emut. niat hayang maling duit. Nyaeta Antal Mautu. maling banda anu lian. babandingan basa tadi. 176. Lamun geus ngarasa pupus. lamun urang inget tadi. sifatna nyaeta cepil. malah jeung barangbarangna. kana saur sepuh tea. 178. tangtu dianjangan heula. nafsu goreng teh kajaring. kapan teu beda maksudna. kadua Salbiah deui. 182. eta saur sepuh tadi. sasat geus aya pagerna. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . 171. rukun Islam anu lima. jeung Qoblal Mautu deui. Ibaratna karep nafsu. ngarana nu opat tadi. geuning ayeuna kapanggih. naha kumaha jadina. kasieun engke di ahir. sifatna soca nu bukti. bener lamun geus kitu mah. nu kuat kaliwat saking. ku rai geus kaharti. sifatna baham geus pasti. 174. sangkan lampah ati-ati. Nganjang kapageto kudu. ngajujur laku ma’siat. sabab geus boga pamilih. dibagi deui ku opat. rek malikan anu tadi. 180. Salbiah paninggal kitu. tangtu ku urang dipilih. sihoreng sangkan baroga.

dina pangambung jeung cepil. Ma’ani tujuh teu lepat. caritana beres luis. atuh ati teh nalapung. Rakana lajeng ngajawab. 189. ngaji Asma bae badis. dina baham dina soca. da sifatna ge teu sami. tah eta nyuhunkeun bukti. sakitu ge cekap rai. Sok buntu hanteu ngajawab. leres parantos kaharti. sabab moal jadi iman. 188. anu mawi ngan hiji bagiannana. jeung dipenta mana pibarangeunnana. kang rai mah hayang sidik. paingan Nafsiah hiji. mung naon sababna kitu. kumaha eta barangna. enggeus tangtu kanyataannana beda. tangtu bae teu sarua. rakana lajeng ngajawab. anu mawi hanteu sami. Ceuk raina leres nyata. mana bet teu sarua. ari bagian Salbiah. ngan ngandel ka beja wungkul. jeung dina damelna deui.Layang Muslimin Muslimat 183. irung rai hanteu dua. Jawab raka atuh mangga. lamun kitu mah taklid. geuning bukti hanteu sami. dina hal beda-bedana. tujuh eta hanteu salah. rek dibuktikeun sing sidik. edas bae rai mah katalanjuran. barangna sahiji-hiji. nyuhunkeun nu sidik bukti. tangtu beda hanteu sami. ngan apal asmana badis. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. ayeuna mah rai ngarti. 190. Sahiji bagiannana. raina unjukan deui. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. bagian hiji-hijina. dalil Qur’an Hadis kitu. Ulah ngan tuduh apungan. saur engkang bagiannana Nafsiah. bagiannana nu tadi. Naha nganggo teterasan. teu kaharti teu karasa. 191. Ma’nawiyah anu kaopat. Ma’nawiyah tujuh deui. Nafsiah mah ngan sahiji. ulah kabar ulah beja. nu mawi lima di pasti. Sabab seueur nu miwulang. supaya ulah taklid. 192. Nurutkeun kuma buktina. 193. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. dupi pek dipataroskeun mah. 186. ngaraoskeunnana dalil. ceuk rakana kieu ari sababna mah. mung aya kapanasaran. montong bet sareng buktina. upami kitu mah wadul. Salbiah ku engkang catur. kitu nyatana kang rai. 187. nyatana eta pangambung. kieu rai mun can harti. nyaurkeun dina bab ngilmi. malah pagaweannana. bagiannana ngan hiji. raina lajeng ngalahir. dina perkawis Nafsiah. Salbiah lima geus pasti. bagiannana geus pasti. pangambung ge pon nyakitu. soca cepil baham angseu beda-beda. mugi rai parin harti. ngupingkeun nu ngawurukan. 184. 13 . naon tea nyatana dina barangna. ayeuna rai mangarti. 185. ayeuna sumangga deui. ngagelenyu imut manis. dina hal bagiannana. barangna hayang kamafhum. lima teu salah deui. geuning sifatna ge hiji. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. baham soca jeung cepil. Saur rai nuhun engkang. sanes dijawab ku bukti. bagiannana teh kitu. kahartos pisan kulanun. dalil dijawab ku dalil. ka rai parantos sering.

lalangit anu ti handap. hiji bobodasna soca. bagiannana teh kitu. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. eta dina jero baham. naha engkang bet diliwat. moal catur hanteu puguh. ayeuna lajengkeun deui. eta anu katinggali. 14 . eta naon barangna. 199. rambay bakating ku ngeunah. kaopatna gugusi beulah ti handap. heherangna panon sidik. Ma’nawiyah eta rai. duh engkang sarebu nuhun. terangkeun hal Ma’ani. aduh-aduh engkang sidik. eta dina cepil rai. biwir rai nu ti handap. wekasan gumujeng manis. kaduana deui biwir. Rakana deui ngajawab. 195. naha bodo-bodo teuing. sifat dua puluh tadi. milang lelegokna cepil. bari nyaur ka raina. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. geus tangtu aya barangna. gumujeng mani ngagikgik. anu nyata dina cepil. lajengkeun sahiji deui. bari teras ngalahir. 197. bae geura urang itung. 200. aya lima perkawis. supaya gulung pisan. rai mah mun kitu. 205. dua hihideungna deui. naha tara pangangguran. numawi tujuh dipasti. nyaeta ngaran lalangit. 201. Ceuk rakana mun can terang. kawasana Gusti Allah. datangna oge pandeuri. pang moal aya mubadir. kapan eta dina soca. kapan eta huntu mah. 196. beubeureumna soca rai. geura rek didadar deui. duh rai karunya teuing. Raina lajeng ngajawab. naon barangna nu bukti. namung waos naha bet hanteu kabilang. Ngawalon deui rakana. Kahijina anu nyata. cisocana munggah bijil. naha engkang teh lali. kagenep deui lalangit. Kapan aya jeung buktina. dina saban-saban jinis. tah rai geuning bukti. ka rakana lami pisan. rai kakara mendakan. barangna nu bukti. ari anu katujuhna. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. enggeus sidik katingali. lalangit belah ti luhur. geus tangtu aya bukti. karasa aya barangna. tangtu pisan aya bae rasiahna. Rakana ngabarakatak. lima barang jadi gulung. nu tiluhur tea bukti. 202. kanu opat geus ngagulung. nomer tilu kokonengna tina soca. gugusi anu katiluna. bet manah make kaliru. anu ngaran Ma’nawiyah. nu kasebat nomer tilu. ngagulungna kanu opat sing karasa. sifat dua puluh bukti. anu nyaurkeun bab Ilmi. bet kaliwat hiji deui. katujuh jeung liangna. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. perkawis Salbiah rai. nyatana biwir anu luhur. sanggeus urang kaasupan aci dunya. 203. ari anu kalimana. Ari anu kalimana. Gumujeng Raden Muslimat. nyaeta ngaranna biwir.Layang Muslimin Muslimat 194. 204. kasauran dibuktikeun jeung barangna. Ayeuna mah ulang kapalang. mun kitu mah kaharti. tembong aya barangna. ditengah letah sahiji. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. pang lalegok tangtu aya sababna. Kaopatna anu nyata. mata simeuteun ninggali. sidik pisan katinggali. Olohok Raden Muslimat. geuning eta sidik bukti. 198. aya hiji nu kalarung.

Jeung pikeun ngamankeun dunya. ngadebat rasa rek hasil.Layang Muslimin Muslimat 206. tangtu karasa kaharti. 213. Wekasan neda hampura. kafa binafsika tea. ngupingkeun carios Ilmi. sumawonna dina ilmu. lamun aya nu kantun. hakekatna mah geus pasti. kumaha engkang nu mawi. kanyataan dina diri. nyaeta ngaji saadeging badan. sangkan manusa didohir. dirarapkeun kana diri. terus ngaji luang deui. Dihartikeun dilenyepan. sabab manusa ge geuning. hirupna bisa waluya. sabab aksara ge pasti. kari-kari ngabulucun. jadi moal cios ni’mat. sumarambah kana bayah. siang wengi ngangliputi. Ngawalon deui raina. 209. rakana lajeng ngawangsul. masih teras eta sifat rai. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. ka engkang rek naros deui. 212. Ari balik pangheulana. sundana anu kamasyhur. bakating ku raos isin. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. salangkungna tinu tadi. Paingan aya dalilna. jadi lamun kurang hiji. komo lamun kurang dua. keur dameleun naon deui. sadaya piwejang engkang. pinasti moal katepi. kudu gulung jadi hiji. Manawi aya kebatna. rakana lajeng ngalahir. bener rai eta kitu. kitu moal salah deui. ngaji diri ieu teh sayaktosna. 207. kalawan make tarekat. nu geus dipisaur. meunang nyutat tina adeging manusa. 211. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. Ulah ngaji luar badan. repeh rapih jeung sasami. Iqro kitabaka dalil. rakana lajeng ngalahir. pikeun ngaunikeun Qur’an. namung rai ayeuna. 216. teu sampurna urang hirup. wetna Agama sabumi. matak ngajauhkeun Gusti. anu mawi aya Agami. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. sifat dua puluh tadi. nyaeta rasakeun daluang tea. teu beunang dipisah-pisah. teu ngarasa babarengan. raina mani ngarenjag. aya didiri pribadi. sanes maksad rek ngadebat. sifat dua puluh leuwih. pasal sifat dua puluh. bakat 15 . katiluna ku paninggal. samangsa aya barangna. Sareat sareng hakekat. didamel deui aksara. duh engkang karaos teuing. 215. geus sumurup kana kalbu. ayeuna mah nuhun parantos lugina. mugi ulah bendu galih. pangucap pangangseu deui. estu nyerep kana ati. Taya lain ngan ku opat. sampurna bisa gumelar di dunya. sing cocog jeung sareatna. Raina lajeng unjukan. tarekat ma’rifat deui. Rai saumur nembean. sanggeusna maca daluang. arek jawab deui ajrih. 208. eta sifat dua puluh saterasna. saur teh sareng buktina. Hasiba unina dalil. moal burung tereh harti. lajengna jadi aksara. boh dina lakon agami. kudu gulung anu opat. kaopat pangdangu pasti. nu matak kudu diemut. Alyauma ‘alaika deui. da sanes ku saur wungkul. tungkul ngahuleng teu jawab. 210. 214. sangkan bisa ma’rifati. 217. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati.

ku sakitu oge cekap. tujuh welas raka’ati. dina sadinten sawengi. nu mawi ku tujuh welas. aksara Nga nu katilu. hakekatna tujuh welas. Ngajawab deui raina. da moal leungit teu puguh. moal enya ngaleuwihan. dina Qur’an teu ditulis. 222. ti sifatna maha suci. tah geuning dina ibadah. dina sapoe sapeuting. hurup Qur’an ngan sakitu. Asmana nu hiji tea. asihna Yang Agung. bener dina waktu lima. Sifatna Asmana Allah ta’ala. ku tujuh welas ge mahi. nu mahi ka tujuh bumi. kumargi lantarannana. Saur rai geus kapaham. ku tujuh welas raka’ati. nyaeta nyusul nu tadi. hanteu kurang hanteu punjul. pasal tarekat agami. ku tarekatna Agami. ku rai tacan kaharti. sabab kieu rai kateranganna.Layang Muslimin Muslimat 218. Kanyataan aksarana. pimaksudeunnana aksara. kamana sawareh deui. tujuh langit sadayana. tujuh welas eta puguh. yaktos kahartos ku rai. nu teu aya dina Qur’an. 223. Asmana Allah ta’ala. nyaeta dina waktu. 225. sareatna mah teu salah. 220. 221. pikeun ngaunikeun Qur’an. sifatna Gusti Yang Widi. tangtu aya sumurupna. tapi naha eta mahi. cukup teu kurang teu leuwih. 228. diberikna kunu tadi. Atawa Allah Muhammad. Dzat. Malah-malah tujuh welas. aya tilu puluh bukti. katerangannana rai. Ceuk rakana mun can terang. weleh bae teu kapanggih. tarekatna nyusul anu tilu sifat. hanteu kurang hanteu leuwih. nu mawi Qur’an ge rai. katiluna Adam deui. 16 . ulah pambeng engkang ka rai miwejang. kadua Sifatna deui. tangtu bae cukup moal enya kurang. tilu puluh hurup pasti. anu tilu teh kang rai. ku sadaya nu disusul. ngan tujuh welas raka’at. 227. tah eta anu teu aya. seueur soteh eta mah rangkepannana. dua aksara Nya deui. ku rai tacan kaharti. Ceuk raina naon tea. hiji Dzatna Gusti Allah. diunggulkeun tina sasama mahlukna. ti dunya nepi ka batin. ku hurup nu dua puluh. hakekatna eta huruf. beuki kurang wae geuning. muga diterangkeun deui. ngamulyakeun ka manusa. rakana lajeng ngalahir. aksara Ca nu kahiji. ceuk rakana eta mah rangkepannana. raina ngajawab deui. sifat dua puluh tadi. 226. tapi naha kang rai mah. teu kurang sumawon langkung. ceuk rakana taya deui. nu katilu. tapi hakekatna rai. nu tilu teh can kaharti. dua puluh bae pasti. 224. Ngawalon deui raina. hurupna teh ngan sakitu. Bibitna mah moal salah. huruf Qur’an tujuh welas. kapan raka’atna eta tujuh welas. malah rukunna ge rai. tah eta anu diberik. dzat sifat asmana Allah ta’ala. dina sapoe sapeuting. 219. Geuning dina sembahiyang. ku aksara anu tadi. tah eta nu diteangan. hakekatna mah kang rai. da hakekat dzat sifat asmana Allah. kapan sadaya ge terang. waktu anu lima tea. nu disusul ku tarekat.

Wali tunggal kasapuluh. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. ceuk babasan tea mah. 238. jadi mang-mang ati rai. Sangkan sampurna ibadah. teangan dina salira. Wali salapan kawarti. Nu mawi bisa ma’ripat. naha engkang naon margi. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. batal teu jadi amalna. 230. ayeuna mung hayang bersih. pang teu aya ku rai can kalenyepan. ngan aya beda saeutik. dzat sipat asmana gusti. pada-pada tujuh welas. kawas-kawasna kulanun. tilu-tilu dina sahiji aksara. katinggal ku rasa jati. anggur hate ambariang. ceuk rai salapan pasti. 236. weleh bae teu kaemut. ibadah ka Maha Agung. dina migawena rai. 232. pertandana hanteu. sareatna geuning aya. nya kang raka anu bade di guruan. ku salira. bibitna sagala rupa. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. tarekat na Ilmu Wali. Buktikeun hurup aksara. lajeng raina ngalahir. tamiang meulit ka bitis. Allah jeung Muhammad Rasul. Akbarna hanteu kapendak. sangkan urang keur di dohir. tah kitu rai sababna. Rakana deui ngajawab. Raina lajeung unjukan. ngalakonan rukun Islam. 17 . pasal dina hurup tadi. hakekatna para Wali. nu langgeng teu owah gingsir. bukti rai oge gening. sampurna ibadah kitu. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. pang kudu ma’ripat jati. jadi hanteu beresih nya manah. tapi moal tebih teuing. atuh da eta mah bibit. ceuk raina kumaha sabab-sababna. tanwande bisa kapendak. Dzat Sipat Asma Yang Agung. puguh wae atuh rai. ulah gawe tanpa hasil. parentahna Kangjeng Nabi. ayeuna kantun neangan. mimitina teangan nu tujuh welas. Adam anu katiluna. Tah eta saur rakana. Da make bingung sagala. nuhun ku rai kaharti. pikeun nyusul anu tadi. tur ibadah ti leuleutik. aya sabaraha jumlahna. hempek geura teangan. anu tujuh welas tadi. bareng dipakena rai. percanten kaliwat saking. Ca nya jeung huruf Nga deui. neangan tarekat ilmi. 239. alus pisan daek amal jeung elmuna. mun amal teu reujeung ilmu. di Cirebon geus bukti. jeung tarekatna Agami. 234. ari ku tarekat ilmu. kana jatining Agami. rai bingun liwat saking. nu tujuh welas aksara. cecekna paek geura itung. anu tilu tea tadi. aduh engkang kumaha atuh petana. bibit Nabi bibit Wali. bet teu raos karaosna. sabab aya dina Hadist. Rakana enggal ngajawab. cus cos ka sagala rupi. 233. rakana lajeng ngajawab. 231. nu teu aya dina Qur’an. teu ninggalkeun waktu lima. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. anu tilu tacan harti. 237.Layang Muslimin Muslimat 229. 235. raina lajeng ngarenjag. Da moal enya bet beda. jalan tarekatna Ilmi. rai aya keneh bingbang. najan dicipta ku ati. Rakana mesem sakedap.

kapan sidik nu ngurus salapan liang. nu kagenep alam Misjal can kapikir. Alam Misjal. Ceuk rakana nya kantenan. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. ngaji saadeging wujud. 245. 243. ku bawaning nya ngahiji. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. Wali di diri pribadi. Tadi rai sasauran. da kapan kudu ngajinis. hakekatna para Wali. 18 . dua Wahdat nu kawarti. ceuk rakana rebu nuhun. 244. 6.Layang Muslimin Muslimat 240. hayang ngadenge ge nyata. diurus beurang jeung peuting. Alam Ajsam. 241. Alam Wahidiyat. naha eta liang tadi. anu ku engkang kaharti. tangtu diurus ku irung. diurus ku panon bukti. wawakilna Rasulullah. bari nyaur nuhun teuing kaharti. opat Arwah masyhur. Raiana emprak jeung senggak. 242. nyandak tina huruf tulis. eta oge bener deui. aya mah teu salah deui. kitu ma’nana Wali. ka raka rek naros deui. tunggalna wujud pribadi. diurus ku cepil rai. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. lamun kitu mah. hartina liangna diri. Geuning lamun hayang dahar. arasup ka wujud urang. naha aya nyatana. teh nyaeta rasa. raina ngajawab deui. hiji Ahadiyatu. sagala rupa teh kumpul. kiih ngising diurus ku liang handap. Wawakilna rasulullah. 246. katilu Wahdaniyat. leres teu tebih ti diri. 4. Alam Wahdat. Alam Ahadiat. 2. kitu deui hayang ninggal. hartina teh pangurusna hal agama. rakana lajeng ngajawab. Kasapuluh Wali tunggal. kumaha ari hakekatna. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. kana saadeging diri. atuh bener bae rai. nu kalima alam Ajsam. lain wawakilna Rasul. mugi ulah bendu galih. dina ieu saadeging wujud urang. kang rai teh can pati paham. lantaran ceuk carita. Anamung rai ayeuna. berkah tapi rada bingung. margina teh nyata pisan. Ceuk raina seueur nu can harti. ari anu katujuhna. rasa mah kapan gaib. 3. nyatana eta pangurus. Tapi bieu mah hakekat. wincikan alam sakabeh. liang-liang di jasmani. Alam Arwah. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. 5. eta kitu nu wawarti. raina mani ngaranjug. 247. 7. manawi teu jadi lepat. ma’nana Wali teh pasti. naon oge pamariksa. diurus ku baham pasti. hayang ngangseu kitu deui. moal luput ku engkang tangtu didadar. aya sabaraha hiji. naha rai teu rumasa. Wali teh wawakil Gusti. aya nu tacan harti. pek bilang cecekna badan. nu bukti mah panon cepil irung baham.

dzat jeung sifat gulung. alam dzat sifat teh bukti. Wiwitanna Johar Awal pasti. nyuhunkeun diwuruk. dalilna ge nu kauni. teu aya nu nyaruaan. anu teu warna rupa teh. Dzatlaisa tah saksina. mun harep berilmu. sifat kanyataan pasti. hanteu beureum hanteu koneng. hakekatna Muhammad wiwitan. jadi tacan aya sifat. piwuruk nu saleresna. lian ti salira engkang. 259. numawi disebat Muhammad Rasulullah. hayang ngarti ulah arek lanca linci. mending-mending lamun terus terang. 258. nyaeta saadatna. dilampat dipageuhan. ibaratna dina seuneu mah. 256. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. Najan conggah kanu sanes wani. kudu keukeuh peuteukeuhna. suwung teh dina ayana. utusan Gusti Yang Manon. nyaeta seuneu nu hurung. sadayana teu acan kapaham. Moal aya nu baris hawatir. mundur maju nu diseja. kieu pihartieunnana.Layang Muslimin Muslimat 249. nya hakekatna Muhammad. Ibaratna panas Ahadiyat. 254. majajina Kangjeng Rasul. moal kersa mitutur. 257. nyaeta ibaratna panas. Gera kieu bisi tacan harti. jenengan ge tacan aya. jadina tangtu ngacaprak. 255. Salajengna Ahadiyat tadi. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. numawi disebut. teu hideung bodas teu paul. ngahijina dzat sareng sifat. Geus ngahiji panas sareng api. tungtungna teh nuduh kanu lain. rai teh tangtos ngacona. mugi dipitutur. barangna pon kitu deui. numawi ieu kang rai. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. wiwitan sareng wekasan. boro-boro dulur pribadi. di alam Wahdat kitu. kudu keukeuh tanda kukuh. sategesna. kumaha lamun wadul. tina margi kanu sanes mah teu wani. gaib leuwih gaib. ibaratna ngalalakon. sategesna teu warna teu rupa. tacan karasa kapaham. Kamislihi kitu. 250. deungeundeungeun atuh komo. eta alam gaib keneh. wekasanna ge geus ‘aen. medeng estu halimun. ka engkang tangtos maksa. ngawakcakeun nu sayaktos. atuh saha anu rek miasih.ulah kapambeng nya welas. hal perkawis alam Ahadiyat. didamelna ku Gusti nu Maha suci. geus teu pisah ngajadi hiji. jatining sahadat tea. dzat nu teu aya upami. estu masih suwung. lamun sanes ti salira engkang. tangkal nyawa sadaya. lamun aya kahoyong teh. 252. dina ngarasakeunna teh. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. jeung taya upama kitu. sipanas jeung hurungna. Enya eta anu kasebat deui. teu kersaeun mukakeun sosi. Nyaeta alam Insan Kamil. atawana sagaraning hirup deui. sanajan kanu lian. dupi ibarat Wahdat teh. nu sumareh di Madinah sidik. 253. rek ngersakeun kakawasaannana. Datlaesa eta Maha Suci. 251. kumargi kurang conggahna. Ahadiat sareng Wahdat. aduh rai bener kitu pisan. tangtos tambah bingung. nyaeta 19 . teu poek teu caang deui. atawa saadatna waktu tadi. nyaeta cahayana Allah. Rakana teh ngawalon jeung manis. Ku bakating Bila Haiffin rai.

dina alam anu katiluna. sangkan rai mafhum. ma’rifat kana dzat sifat. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. numatak disebut arwah. tadina ge asma Allah. 261. 265. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. tina margi kang rai ayeuna. enya eta alam Wahidiyat. numatak kudu karasa. majajina mah tidinya. Gusti Maha Agung. 263. Muhammad anu caang tadi. 267. Kantun Af’al Gusti Maha suci. cahya anu opat tea. nu ngaran Wahidiyat teh. tah rai eta saksina. kakara kana asma. ti kapungkur-pungkur. alam Arwah nu kaopat. piraku ngawadul. eta ti Nur Muhammad. kaayaan dina Wahidiyat rai. bibit pikeun alam dohir. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. Ayeuna mah pek teraskeun deui. 20 . Salajengna mugi dipiwarti. babakalna dumuk. naon nyatana anu dumuk. sifatna padang alus. tah eta Nur Muhammad teh. bijil cahya opat rupi. eta kitu katerangannana rai. Ilaihi Min Habril Warid. pasal eta bisa ngartos. hakekat Adam disebut.Layang Muslimin Muslimat 260. piroheun geus tangtu. cahya beureum mimitina. caritana mah gelar. Nyaeta sorotna nu tadi. kaopatna cahaya hideung geus pasti. da eta bibit sadaya. sumangga geura piwejang. Af’alna Gusti Yang Agung. utusan Yang Agung. rakana lajeng ngajawab. pasal Ahadiyat Wahdat. kaayaannana nu sidik. paingan kedah kapanggih. gulung Allah Muhammad jeung Adam. papay heula atuh. tadi anu tilu alam. Hakekat Muhammad eces. dua sifat nu kawarti. nyaeta alam Arwah tea. 266. nyaeta alam anu kaopat. 264. atawa Asmana Allah. 269. 268. wekasannana. estu merele kalangkung. bilih rai tacan nyaho. nyaeta sorot tadi tea. tina Johar Awal. katilu cahaya bodas. jadi ieu bumi angin cai. nu opat teh kitu. dzat nu mimiti disebut. ngan jalmana anu liwar. jadi lafad Alif Lam Lam. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. rakana lajeng ngalahir. panutup Nabi sadaya. maot teh tangtos sampurna. sadaya saur kahartos. gening nomer tilu. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. Den Muslimat pek ngalahir deui. meureun anu kaopatna. 262. bumi cai seuneu angin. cocog sareng dina hadis. atawa hakekat Adam. ngarana Nur Muhammad. kieu ceuk dina dalil teh. kaopatna He eta teu salah deui. sangkan bisana ma’rifat. sifat naon anu dumuk. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. dua koneng kitu. pigetiheun sayaktosna. dzat sifatna Allah. tina Nur Muhammad eces. duh engkang nuhun rebu laksa. hakekat Nur Muhammad. dalil sakitu ecesna. atawana Nurullah disebat. pan kieu merelena. nya ieu dunya dumuk. alam Arwah can kahartos. sareng percanten kalangkung. Dina alam katilu geus pasti. Anu tilu gulung jadi hiji. bibit Adam Manusa pon kitu deui. Wanahnu Aqrobu kitu.

Kinten-kinten eta bisa jadi. bijilna teh ka cepil jalanna. mun dikirangan sarupa. ngangliputi estu. mun cai anu teu aya teh.kajadian jadi nafsu opat rupi. hanteu barang tuang rai. 272. bukti ngajarentul. tatangkalan oge musna. hawana tina sungsum. sifatna nyaeta caang. ceuk rakana geuning nyata. dua nafsu Lawamah teh. tulang rai anu katilu. didunyana oge tangtu. dihirupkeunnana tangtu. gening eta jadi asma Allah yakin. kapan bukti enggeus ‘aen. sifat-sifat kajadian. hanteu kedah diemut da paham. bijilna ka panon rai. aci-aci anu opat. nu tadi geus dipitutur. 278. kitu katerangannana. 273. nu ngahirupkeun sakabeh. lamun hanteu aya anu sarupa. Alif Lam Lam He nyatana. Saur rai teu kinten kaharti. ku rasa parantos kaharti. tanda-tanda geus benerna. sasat geus katarima. Kantun eta anu kalima deui. nyaeta nu jadi Tasjidna. nyaeta nyatana jasad. nya jadi angin buktina. ku opat tadi geus tangtu. jadi sidik kabeh anu jaradi. jadi tanah kanyataannana. mun didunya taya caang. katilu nafsu 21 . 276. sakabeh ge tatangkalan. enggal raina ngawangsul. Tina sorot cahya hideung tadi. huripna ku banyu. jadi hawa seuneu hanteu salah. ari nomer kaopatna. geura bae lamun. moal enya manusa bisa harurip. 275. ku sorotna Matahari. moal mungkir deui kalbu. hawa kulit balung. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. 274. buktina ku teu bingungna. kopatna sungsum rai.Layang Muslimin Muslimat 270. perkawis Ajsam anu tadi. aci nu opat perkara. teu beda lahir jeung batin. didohirna geuning nyata. Caang mah tina Matahari. 277. seuneu anu kaopatna. hawa panas katiluna. rakana enggal ngawangsul. Kajadian dina diri rai. naon bae boh pare atawa kitri. jadi cai kanyataan nana bukti. sahiji nafsu Amarah. kieu bilih kurang terang. samangsana hanteu bingung eta sidik. opat hawa banyu. coba rai lamun melak. dina karasa henteuna. atuh moal bisa jadi. geura manah ku rai masing lantip. tatangkalan anu nanceb dina bumi. teras nya kajadian. ku Rasulullahu. manusa satuhu. sorot nu kadua kitu. hiji mahi kasadaya. Hawa asal tina daging rai. aya asmana Yang Widi. enya eta alam Ajsam tea. tina cahya koneng tadi. tina daging sungsum tea. buktina panas seuneu teh. Cahya beureum sorotna ngajadi. Sabab sidik tatangkalan pasti. ari eta nu opat teh. aci bumi hawa angina. 280. lamun Rama sareng Ibu. bumi angin banyu. tina bumi cai seuneu reujeung angin. Anu mawi jasad ieu rai. buahna kapan dituang. 271. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. dua daging enggeus ‘aen. asal tina opat rupa. sabab parantos karaos. pangna bisa ngagedean tangkal. nyaeta kulit rai nyata. asalna teh cai angin taneuh. 279. Tapi eta Panonpoe tadi. sareatna ge karaos. naon buktina anu ‘aen.

jalanna teh kana baham. raina teras ngajawab. muga diterangkeun deui. nyaeta nu opat tea. nuhun engkang perkawis eta kaharti. diwajibkeun ku Maha Suci. 289. hawa kulit tangtu. ka rai nu masih bodo. nya eta naraka tea. aya nu sae aya nu awon. bibit nyawa sadayana. Ka pangambung bijilna teh pasti. ayeuna gaduh piunjuk. sumawon amal ibadah. Namung eta dua alam deui. karepna ge tangtu beda-beda. namung ayeuna panuhun. Saha manusa anu terang. ka asal kapungkur.Layang Muslimin Muslimat 281. rakana lajeng ngawalon. anu enggeus dina pangkat eta. Sawiyah. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. 290. Moal pinanggih jeung caang. sareatna hakekatna. Anu mawi pangkat Insan Kamil. pasal eta teu kedah didadar deui. teraskeun sahiji deui. enya eta ma’rifat ka alam tadi. 288. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. jongjon nganteur nafsu dohir. asal jasad dina waktu keur di Kadim. Insan Kamil kitu. hartina teh manusa sampurna. kana dzat sifat Yang Widi. 285. kasampurnaan nyawa rai. lamun lolong didunyana. 283. alam Misjal naon sanyatana. 286. ka sakabeh nu ma’rifat. mulih ka jati mulang ka asal. eta jatining Sahadat. sasat nu geus ma’rifatu. kana eta opat perkawis. kudu nyiar elmu. dikarep sinafsu. tah kitu tuturannana. meureun ku rai kamafhum. dua Sifatullah deui. engkang heman keresa miwejang. da eta mah geus kapaham. kaopatna cahya hideung nyata. di Aherat lolong deui. geus tepi ka asal teh. Pangkur 287. sumangga ku engkang dadar. sahiji ngaran Dzatullah. nyaeta sagara hirup. enya-enya sajatining Iman deui. samangsa poek geus tangtu. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. Nur Muhammad beureum bodas koneng. 282. pikeun nganyahokeun asal. piraku tacan kamanah. dina Hadis aya opat nu kasebut. alam anu katujuhna. nyaeta nu tadi tea. nalika di dunya kitu. Johar Awal kitu. jeung kalawan yakinna. tah eta rai pang kudu. nya ngaranna alam Misjal. tangtu bisa balikna. pameakan nu ngilmu teh. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. kaoptana nafsu Mutmainah deui. sinareng tacan kaemut. Ceuk raina aduh nuhun teuing. manusa kudu ikhtiar. Rakana teh ngajawab jeung manis. Raina lajeng haturan. martabat anu kumaha. 284. asalna jasad urang teh. anu nyata di badan urang sakujur. terus tepi ka Aherat. reh aya sesebatan. lamun jalma enggeus weruh. Nu katilu Asma’ullah. teu kedah didadar deui. 22 . da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. sumawon dina goibna. kajadian hawa tulang. hanteu omong wungkul. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi.

jadi lafad Asma Allah. Luarna ngaran Dzatullah. Ceuk rakana Sifatullah. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. Saur rai naha engkang. 302. boh jerona sugan sapuk. neangan anu sapatut. ASMA’ULLAH. Alif Lam Lam He geus sidik. 293. Sifatullah rupa urang. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. nyaeta alam disebatna rai. Ayeuna mah mangga engkang. anu sakitu jentrena. enya ieu caang satungkebing langit. 296. 295. pek ku rai tinggalian. nyatana hiji-hijina. kang rai teh masih keneh rada ewuh. jeung rupi rai pribadi. piraku bet bodo teuing. nu ngawengku alam dunya. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. Hiji seuneu enggeus nyata. nu mana Af’alullah. naon nyatana anu dumuk. nyaeta nyatana hawa. karaosna surup sareng manah rai. moal manggih anu sarupa sapamulu. Allah teh pirang-pirang. tumibana dina diri. mufakat sareng sadaya. 299. boro-boro asup ka hiji nagari. sabab mo beda saeutik. Asma’ullah eta rai. boh luarna. sabab tadi ge Yang Agung. sugan aya nu sarupa nu sapatut. 23 .Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. nyaeta luareun diri pribadi. Coba rai ayeuna mah. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. 301. hiji mahi kasadaya. geura angkat kanu rame di nagari. rek didadar sakaterang. naon ari Sifatullah. kantun nyasar kana diri pribadi. ayeuna ku engkang tangtu. supaya merele kitu. rasa rai lamun kitu. dua angina tilu cai opat bumi. tapi mahi kasadaya ngaangliput. hiji dzatna hiji sifatna. AF’ALULLAH 291. pasal eta anu opat perkawis. Ari emutan engkang mah. tina dzatna Maha Suci. SIFATULLAH. ayeuna nu katiluna. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. 300. ceuk rakana mun teu terang. 292. nu ceples taya bedana. salobana manusa teh anu hirup. 298. kitu hanteu salah deui. pasal eta Af’alullah anu dumuk. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. ceuk rai saha jalmana. kana hakekatna pisan. nu geus ngagem tarekati. kumaha eta nyatana. sanajan saalam dunya. muga diterangkeun deui. rakana lajeng ngajawab. nu ngahirupkeun sabumi. buktina badan sakujur. 303. tah eta Asma Yang Agung. Dzatullah teh sanyatana dina diri. 294. sarupa taya bedana. nya ieu anu ngawengku. Raina teras ngajawab. Saur rai leres pisan. Kumaha rai kumaha. kantun eta Af’alullah mangga wincik. nu ngawengku kaayaan. teu aya anu kaluar. atawa masih bingung. dina jalma rebu-rebu. tuluy engke kana jasad. saalam dunya katutup. Ayeuna luarna heula. jeung rupa rai mo manggih. Rakana lajeng ngajawab. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. sabab eta nu opat teh jadi huruf. 297. Ceuk rakana mun can terang.

ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. naha ku rai kaharti. Af’alullah geura wejang. Asma’ullah geura wincik. nu matak soca disebat. Sifatullah eta rai. 306. sabab eta pangucap teh anu puguh. Saur raka Asma’ullah. duh engkang karaos pisan. Daging anu kaduana. ceuk rakana masih teras. 313. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum.Layang Muslimin Muslimat 304. katiluna tulang hanteu salah deui. Sumuhun saur raina. caang poek beureum hideung bodas kuning. cepil wadahna geus tangtu. kieu katerangannana. sajeroeun alam dunya. Raina ngagebeg reuwas. 314. eta nu mere tuduh. atuh rek kumaha deui. kana cepil geuning sidik. kana cepil sora nu gede nu lembut. Raina ngabarakatak. 315. diringkeskeun kana opat rupi. bet malindes kana badan. nyatana Asmana Allah. aduh tobat karaos kaliwat saking. 316. sanyatana nyaeta pangdangu. kaopatna the nya sungsum. Sifatullah geura wincik. nu ngajadikeun sagala. pendekna sadayana. kitu katerangannana. ayeuna nu kaduana. katerangan engkang sakitu mah cukup. Ceuk raina aduh kantenan. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. Kapan sagala omongan. Rai mesem bari jawab. sakur sifat kana soca bae gulung. sanyatana Af’alullah. anu hade anu goreng oge kumpul. estu ngan sahiji pisan. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. 309. enya eta sifatna paninggal rai. tawilna Allah ngan hiji. gulungna geus tangtu pisan. kana sagala sifat. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. Eta anu tadi tea. ati rai geus teu bingung. 311. gumujengna geunah bakating kataji. karasa sareng buktina. satungkebing bumi langit. beuki jero beuki karasa sumurup. karamean alam dohir. sakabeh ge asma wungkul. caang padang narawangan. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. tegesna teh ku omongan. 24 . kahartos sumurup kana sanubari. jadina jeung ramena. 308. 310. 317. sugan aya teras bae kulanun. nyatana Sifatullah. asupna moal salah deui. Amung anu katiluna. gedonggedong ge moal rentul. Usik malik wujud urang. da tadi ge dzat teh bibit. ayeuna ulah kapalang. kulit anu nomer hiji. moal jadi sagala kahayang jalmi. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. sidik geuning jadi lafad. leres engkang kaulanun. nyaeta usikna diri. Geus gulung kana paninggal. ayeuna kuma lajengna. ayeuna mangga kulanun. nyaeta pangucap urang. naon nyatana anu puguh. nu bukti di badan urang. pada opat jejeg pisan. bulao biru jeung wungu. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. tina margi katerangan engkang cukup. 307. Lamun hanteu ku pangucap. geura rek diwincik deui. 305. teu kurang sumawon leuwih. surup pisan sareng kalbu. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. gulungna dina paninggal. wekasannana pok nyaur. rupa rai teu dua sumawon tilu. 312. Ceuk rakana sifatullah. sanyatana dzatullahi.

ka Gusti nu Maha Suci. naon nyatana anu dumuk. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. 25 . 319. matak paur matak sieun pupus. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. ayena ku rai enggeus kaemut. tinggal dangu sareng ucap. taya nafas tangtu mati. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. mun kajero sumawonna. sangkan urang kaharti. eta teh perjalanan. nyaeta beunang ibadah. Kumaha lamun disambat. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. nyieun purah-purah pisan. pangbalikan nu sajati. 327. Kana asalna baheula. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. eta nu jadi tihangna. 330. jaman keur di qudratullah. nya ieu ti alam dohir. kapan tadi geus maparin. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. nafas teh kamana atuh. neangan ilmu ma’rifat. nafas nu kaluar asup. Kapan tadi Gusti Allah. Ceuk raina yaktos pisan. 322. anu mara kayangan kitu. piwadaheun bebekelan anu tadi. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. Moal leungit tanpa sabab. ibadah anu ti payun. neangan pangarti tangtu. ku Siluman ku Onom atawa Jin. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. sareat sareng hakekat. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. kanyataan di salira. buktina nurutkeun ilmu. mahi kusakali tangtu. mun dipikir lebah dinya. tempat eroh urang keur waktu di kadim. saur raka perkawis Af’alullahu. 323. keur dina qudratullahu. kudu jeung ma’rifatna. 320. Enya eta Af’alullah. nyacas bae jero ati. Tapi keur pikeun tempatna. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. balatak taya wadahna. Kitu rai upamana. keur waktu tadi di dohir. atuh kumaha akalna. wawayangan hirup tea. ibadah di alam dohir. 325. numatak ayeuna urang. sareatna anu aya dina diri. ana kitu nyieun bujang. saur raina sumuhun. mulih ti pangumbaraan. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. Sangkan puguh pangbalikan. dimana enggonna ngancik. nya Nafas urang geus sidik. Sageuy rek nyalimpang tekad. Ceuk rakana naha reuwas. jalan manusa baralik. didinya teh urang cicing. nyaeta ibaratna. nyatana dina badan. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. 329. 321. tungtungna saha nu nyambat. kana asal keur urang waktu kapungkur. hanteu puguh nu dijugjug. teu aya tempatna kitu. enggoning ibadah kitu. sok tara pisan diemut. enya eta Af’alullah geura wincik. atuh lamun teu puguh mah. 331. hese cape ngalakonan. kari-kari manusa. ma’rifat ka asal tadi. Tah eta palebah dinya. 328. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. hak pribadi atuh bebekelan tadi. sumawonna dianjangan. sakur nu geus diwejang.Layang Muslimin Muslimat 318. tangtu bae aya tempatna geus pasti. atuh tangtu cilakana. Ayeuna kantun kaopat. 326. Lamun hanteu aya tempat. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. tina poek hayang caang. 324. wajib pisan ku urang kudu kaharti. anu matak urang teh sing ati-ati.

ayeuna ge keur aya keneh di dohir. geuning sidik sawarga naraka kitu. Sifatullah. Ceuk rakana bener pisan. sumawonna alam dunya. rai panasaran langkung. bareng jeung ngayakeun mahluk. ngan bareng ngayakeun jadi. leres engkang kahareti. atawa baris ngaganjar. sa Ilmu-ilmuna tadi. Sanajan di akheratna. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. lain sangaja keur nyiksa. 340. 336. Ari emutan rai mah. Kapan ku urang karasa. beubeunangan ti pangum baraan kitu. sabab tadina ge Gusti. ngaganjar sareng ngahukum. Ngajawab deui raina. teu kudu nyiksa ngaganjar. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. nya jadina sampurna teu salah deui. Asma’ullah. karasa hanteu ngeunahna. ngan kari netepkeun wungkul. malik jadi kangeunahan. Sategesna Gusti Allah. mung rai aya panuhun. 342. dijieun ku urang sorangan. saperti bangsa hawadis.Layang Muslimin Muslimat 332. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. pang ngayakeun Sawarega. manusa di dohir batin. eta kabeh papahaman kang rai. mun nyieun susah ka batur. hayang tepi ka jucungna. Mun mawa kasampurnaan. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. moal ditampik ku Allah. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. 334. geus moal sulaya deui. tina tekad laku jalmi. NERANGKEUN Dzatullah. kamana ge anu aing. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. Dzatullah jeung Sifatullah. sabogana-sabogana. 338. ulah kapambeng hawatir. mun mawa kagorengan. sabalikna kitu deui. kumaha bae elmuna. dina pangbalikan jalma. yen Gusti nu Maha Agung. kajadian ngeunah deui. 335. mangga engkang carioskeun anu terang. Af’alullah tacan ngarti. 339. waktuna di alam dunya. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. nganyerikeun pada jalma. Af’alullah 26 . tadi aya nu kaliwat. hal perkawis Dzatullahi. hakekatna ku engkang tacan didadar. Pang ngayakeun Naraka. sinareng tukang ngaganjar. kuma kajerona deui. Dupi perkawis Allah mah. bawana ti dunya kitu. malik deui ka urangna eta tangtu. sabawana-sabawana. Asma’ullah kitu deui. bawana ti dunya tangtu. pang ayana naraka sareng sawargi. ka urangna ge geus tangtu. balik ka asal kapungkur. engkena mah Gusti nu Maha Suci. ngahaja pikeun manusa. kumaha ilmuna tadi. 337. 333. lamun mawa kahadean. Sinom 341. Lamun nyieun kahadean. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. Tadi karek di luarna. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. ka sasama papada kaula Gusti.

kieu rai mun can harti. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. keur narik ilmu dzat rai. 352. atawana Sagarana hirup. Kuma rai geus kapendak. caang padang narawangan. pasal eta Nabi urang. geuning sidik Asma Gusti. tah eta rai can terang. 347. ngan kantun nu kaopatna. hakekatna Muhammad Nabi. cahyana bodas mulus. tetep bae Kangjeng Nabi. ku rai geus katingali. Beh dieuna oge nyata. 27 344. aya buktina deui. 348. Ceuk raina nuhun pisan. bibit ngaluarkeun jalmi. pasal eta Dzatullahi. 349. sageuy rai can kaharti. enya eta tempat kasampurnaan jasad. parantos kapendak pisan. ingdalem waktu Tajali. ku kang rai kapendakna. mung ngan sakali teu leuwih. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. Nur Muhammad enggeus pasti. kacapangan jalmi-jalmi. saban ngalakonan wajib. da moal luarna wungkul. kawas kudu kaharti. ari Sifatullah rai. jadi awal jeung akhirna. Muhammad Rasulullahu. cahyana hideung geus pasti. ma’nana basa nu tadi. dina keur waktu tarekat. 351. Asma’ullah geura wincik. malah eta mah sok sering. Saur rai nya kantenan. enggeus bisa kapendak mah. Sarengna sok disebat. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. cahyana koneng tur bening. ayeuna rai teh Tohid. ku engkang geus didadar. Hawaun nu kaduana. tamblas pisan sadayana. katilu Ma’un deui. nyaeta nu padang mulus. ari eta Asma’ullah. nu karasa ku ati urang sadaya. Sifatullah anu tadi. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Jeng Nabi panutup deui. Saur rai nuhun pisan. atuh puguh bae rai. Ngajawab deui rakana. 346.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. Sahiji Narun ngarana. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. nya eta Alif Lam Lam. Af’alullah can kaharti. sinarengan Babu Hawa. sanggeus aya Adam Nabi. . nyatana af’alullahu. sok disebat awal akhir ku sadaya. Eta anu opat warna. jeung sagara Adam rai. kieu hakekatna rai. atuh rai rebu nuhun. 345. kapambeng dua deui. kapan tadi ge diluhur. 350. eta ge meureun kapendak. Rakana lajeng ngajawab. 353. ngajawab ingkang rai. kaopat Turobbun eta. saur raka eta rai. berekah hibarna guru. pasal eta Kangjeng Rasul. He nu kaopatna deui. nya eta cahya anu opat tea. Jatining Sahadat deui. eta nu ngaran Dzatullah. ayeuna rek naros deui. ulah rek kumapalang. kapan adam sareng Hawa arek putraan. jadi huruf opat rupi. Ceuk raina mangga teras. meureun aya kajerona. enya eta Af’al Allah Ta’ala. seepkeun sama sakali. awasna ingdalem eta. ceuk rakana mangga dangu. cahyana beureum geus pasti. ngajawab raka ka rai. rasa moal salah deui. pang disebut awal akhir. ayeuna enggeus lastari. Lafad Allah nu saestu.

sidik jadi lafad kitu. Muhammad Rasulullahu. moal kaluar Mani. 358. Kieu katerangannana. sareatna mah di Mekkah. 28 . lamun rai tacan ngarti. enya eta keur solat sajati tea. rakana ngajawab manis. Ihkrom eta nu mimiti. Hakekat Adam geus pasti. Sapatinggal sapocapan. nu kasebat. hartina teh peta-peta. hartina Munajat rai. 359. udel jeung suku rai. dua-duana ge luput. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. atawana awal ahir disebutna. Mung aya kapanasaran. Nya eta sorotna rasa. karaos pisan nyakitu. Muhammad jadi wiwitan. nu matak pangkatna Nabi. katilu Munajat deui. Suku teh jadi lafad Dal. lamun rai tacan ngarti. geus tangtu pisan ayana. lain dikaler di wetan. sirah nyaeta Emim tea. kaula kalawan Gusti. jeung teu keuna ruksak deui. aya basa opat deui. rek nepi kanu dijugjug.Layang Muslimin Muslimat 354. hartina teh geus tepi kanu diseja. dua Mi’raj nu kauni. enggeus jeung ngapung ngalayang. Ceuk rakana eta basa. hiji Ihkrom. nyumponannana geus pasti. lamun rai tacan mafhum. jeung Gusti nu Maha Suci. udel eta jadi Mim akhir nyatana. Mi’raj eta. enya eta keur solat sajati tea. 356. enya eta sare’at sareng hakekat. geuning eta rai sidik. lat poho ka alam dohir. lila-lila teh mangrupa. ahirna rasa nu tadi. nu mawi eta disebut. 364. 363. jalan ma’rifat ka Gusti. panutup soteh ilmuna. Munajat nu katiluna. 360. kunu rek marunggah Haji. Tangtuna patemon rasa. nya eta rupana jalmi. eta katerangan engkang. jeung jadi wekasan deui. mun taya rasa mah rai. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. ceuk raina percanten ana kitu mah. geus dibeberkeun jangjangna. mun diibaratkeun paksi. Sinarengan aya basa. Geus ninggalkeun alam dunya. Tubadil anu panutup. jadi sirah dada deui. karaos pisan ku rai. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. Tubadil ngarana deui. ngan hanteu di kiplik-kiplik. dada teh jadi He sidik. kitu sababna mah rai. ari eta mani tea. asa cocog-cocog teuing. nu lain di kulon kidul. tepi ka sapatinggalna. Tarekatna dipilampah. ngajadi lafad Muhammad. Ceuk raina aduh nyata. tah eta kuma hartina. 355. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. babasan teh hanteu salah. 357. rai anu kaopatna. ku rai can kaharti. geus munggah ka alam batin. panutup eta Jeng Nabi. manuk arek niat ngapung. 361. da geus ma’rifat ka Allah. Baetullah nu sajati. 362. anu opat geus kasungsi. hakekatna mah geus pasti. tekad seja rek indit. barang eta mani tadi. panutup teh naonnana. geus ngancik di kalanggengan. jeung dimana pernahna deui. dina Baetullah suci. luyu sareng kaharti. aya di pulo Jawa ge tangtu. Kanjeng Muhammad sinelir.

rakana gumujeng tungkul. 369. dupi nu teu ibadah. enya eta supaya urang. kumaha sabab pang sami. cik atuh rai wartosan. Ari ceuk paham rai mah. nyorang siksa tilu rupi. kudu reujeung kentel peujit. atawana Johar awal. kudu ma’rifat teh misti. siga nu teu reuwas geuning. rakana teh gumujeng bari ngajawab. kusabab rugi pisan. milari jalanna wafat. Raina lajeng ngajawab. sing suhud urang milari. 372. nu ma’siat. saur rakana mufakat. sifatna Baetullahi. ulah nyorang ku siksaan. 367. 370. numatak urang teh wajib. 368. teu langkung kumaha engkang. engke dina waktu keur mati. 375. rakana ngajawab deui. kapan tadi geus didadar. ku urang kudu kapikir. anu nyerina kalangkung. hanteu sakumaha rugi. kana Dzatna Maha Agung. jeung nu suhud. sangkan ulah bisa nepi. sifatna teh padang alus. anu ibadah anu tepi. bisi jadi marakayangan. di Naraka api pasti. wajib ku urang disungsi. ngan make lalakon heula. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. mana atuh anu tepi. tungtungna teh kedah wafat. 29 . Tuh rai mah na kumaha. hiji nyorang sakarati. Da eta mah panungtungan. suhud kana ibadahna. kudu sing ka ilmu pisan. enya eta Dzat Yang Widi. mana kitu ge ka ilmu. Naraka siksaan diri. ari jalan maot mah sejen aturan. Sabab eta. 373. atuh kumaha petana. ngan utamana kang rai. langgeng taya wates kitu. Tah rai dilebah dinya. da aya patokannana. Ceuk raina mun mufakat. atuh pantes arek aya. Baetullah nu sajatina. teu burung wae wafat mah. 371. geura beuli ku prihatin. 366. meureun engkang mah geus ngarti. sangkan nyawa bisa mulih. pada sakarat bukti. pulang ka asal kapungkur. kiblat wafat. nyanggakeun bae kang rai. mangga jawab ku rai sugan kamanah. jeung sagara hurip deui. ulah nyorang kana siksaan sakarat. jeung prakna nyembah ka Gusti. suhud ngapalkeunnana. teu bisa mulih ka jati. Numatak meungpeung di dunya. sumawonna tilu kali. naha bet kaliru deui. mungguh kasawarga deui. Talunganan bab ibadah. Lila-lila oge bisa. utamana anu mati. nyaeta Qur’an jeung Hadis. nu ibadah oge sami. barang dahar ulah sok sakama-kama. ngan kari suhudna wungkul. sakali ge alim teuing. tilu siksa akherati. siksa kubur kaduana. sareng nu teu Gumusti. kumaha jalanna deui.Layang Muslimin Muslimat 365. sadayana pada aya sakaratna. didinya enggeus mahi. sareatna oge sami. panungtungan nu kumelip. kana eta siksaan Allah Ta’ala. nu kumaha paeh teh nu sampurna. sangkana bisa kasusul. 374. sababna teh utrak-atrok taya jalan. teu ibadah ka Yang Agung. tetep langeng eta misti. Ceuk raina naon tea. nyawa urang teh teu nepi. dina waktu kiamat alam dunya.

osok jadi moekan kana Agama. Ayeuna kantun ngajaga. anu pang mulya-mulyana. 386. kaharti surup jeung ati. da sarua umat Gusti. nuhun parantos kapaham. teges ilmu kabatinan. sumawonna tekad dengki. Sabab mun jahat atina. kalebet nu ngaran kafir. sanjan Naraka Sawargi. Sumawon dina bedana. kafir lain Cina Bugis. kalawan ma’rifatna.Layang Muslimin Muslimat 376. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. ulah pisan uran arek goreng tekad. tah kitu ganjaran ngilmi. mun urang ngewa ka jalmi. 383. margi bet kaliwat-liwat. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. makhluk bae disebatna. persasat ngewa ka Allah. ayeuna rek naros deui. laku dohir sing beresih. daek ibadah tur suhud. sabab mun keuna balai. pada dadamelan Allah. 380. 385. kieu rai mun can harti. bukti nu aya dohir. Rakana lajeng ngajawab. nurut parentah Nabi. 384. kapan ceuk hakna mah geuning. mun kitu atuh utami. didamelna ku Yang Widi. rai parantos diwejang. nu jahat atina rai. dibedakeun jeung saantero mahlukna. Mun kitu mah nyucud pisan. ulah pasea jeung batur. bibit antero hawadist. jeung anu daek ibadah. eta mah bibitna dunya. supaya urang di dohir. nu ngaran Khaliq mah rai. anu mana jinisna anu saleresna. perkara nu ngaran makhluk. rakana lajeng ngajawab. sami jahat ka Pangeran. kumaha beda-bedana. eta Mahluk sareng Khaliq. nu geus kaunggel 30 . kanu ngadamelna kitu. kajeun dina bangsa Islam. Sumawon siksa akherat. antara Mahluk jeung Khaliq. kasampurnaan keur batin. sumawon tekad sing bersih. Ngajawab deui raina. tacan kaharti kapikir. nu jarentul sajeroning alam dunya. imankeun beurang jeung peuting. dina aturan bab ilmi. 382. 377. nya anu kasebat tadi. 379. Urang hirup babarengan. ku rai tacan kaharti. bener ayeuna mah rai. ayana teh dina saantero bangsa. sategesna kafir tea. 378. sanget nya neda piwuruk. anu ngersakeun sabumi. mung eta nu ngaran Khaliq. ulah keuna panca baya. manusa teh geus disebut. lebet makhluk bae rai. sami sareng ngewa deui. sumawon bangsa sorangan. ayeuna moal kaliru. di jinisna anu yakin. kang rai teh teu acan terang jinisna. Ngalahir deui raina. Najan ieu alam dunya. 381. raina lajeng ngawangsul. teu beunang dituduh kitu. kasuhun nuhun saketi. najan sejen bangsa deui. amal ibadah beresan. ngan kantun ngajaga lampah. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. sakur-sakur nu nyareat. satungtung hirup di dohir. kana Dzat Maha Suci. bisa salamet rahayu. seuneu cai angina bumi. Saur rakana kantenan. kapada manusa deui. tah nu kitu moal nyorang siksaan.

Margi rai rumaos can tepi. mana kamurahan Allah. 395. Dangdanggula 389. naha rai can ngarasa. Rahman teh murah di dunya. sifat Rahman sareng Rahim. kana eta palebahan dinya. barangna Makhluk jeung Khaliq. tapi dina buktina teh. Rahim Allah teh nu asih. hirupna jeregud. kamurahanna Yang Manon. ayeuna mah rai harti. lamun tanpa Guru. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. geus dibere cukup. kapan aya basa tadi. dina kamurahan Allah. taya kakuranganna teh. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. naha buktina salia. Gusti Allah nu kasebat. nu senang nu susah. di aherat geus pasti. Lamun murah Gusti Maha Suci. cahya nu opat perkawis. sagala diturut. ayeuna mah gentos deui. sirik ka bangsa nu sejen. 390. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. anu mana nyatana di badan urang. 31 . murahna teh ka kabeh makhlukna. nu tumiba dina wujud. kedah basa Guru heula. hanteu weleh nandangan lara prihatin. Kapan tadi Gusti Maha Suci. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. 393. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. tah eta ceuk dalil kitu. bet siga marulya pisan.Layang Muslimin Muslimat 387. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. diluhur. rek naroskeun tapi digentos pasal. geus tumiba ka diri urang pribadi. 394. samrtabat-martabatna. moal enya terang. murahna dipilihan. raina lajeng ngajawab. bedana oge pon kitu. mungguhing di bangsa Islam. beureum koneng bodas sareng hideung tea. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. ka sadaya makhluk. hirupna hirup sangsara. hirupna jaregud. teu sapertos sejen bangsa. nya eta Nur Muhammad. bet beda-beda kitu. Nu sakitu Gusti Maha Suci. kaharti sareng kapaham. ku perkara hal dunya barana. 388. Ceuk rakana duh karunya teuing. ari bangsa sejen nu sanes Agami. siga-siga Gusti Allah. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. nu kacida bedana teh. aya nu beunghar aya nu miskin. naha atuh buktina teh. teu cocog hanteu luyu. tuduh jalan marga padang. naha rai bet kaliru manah. tur tadi Muhammad Nabi. tina hal kurangna rizki. ayeuna amah ku engkang didadar. nu geus nyata bro sapisan. 392. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. sanajan ka hewan pisan. margi tacan dipiwuruk. jadi lamun kitu. cenah kakasih Pangeran. Malah-malah ka umatna Gusti. bilih rai teu tinggali. naha rai can ngaharti. di rai mah masih poek. seuseueurna anu ripuh. hakekatna Adam nami. 391.

pedah batur jadi senang. baleunghar jaregud. Saur raka kieu eta rai. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. bangsa Cina atawa Walanda. tah rai eta kitu. Saur raka bilih hanteu harti. asihna Yang Agung. tina hanteu kahartos sama sakali. Da perkawis rizki mah rai. piraku hanteu karaos. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. kurang temen mentana. Atuh Gusti nu Maha Suci. lain murahna Yang Agung. kamurahan ka urang sadaya. raina ngawangsul. bangsa Arab Japan oge. moal enya ngabulkeun kahayang. sageuy hanteu untung. sok maparinan rizki. bosen hoream ku bangga. dalilna teh geuning sok disebat. nyatana di badan urang. ku bakating tina suhudna. kudu daek ripuh heula. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. papalayeun geuning bangsa asing. sabalikna mun aya jalmi. ka jelema temen pang mentana. aya nu leutik aya nu loba. baleunghar jaregud. 397. daek nyorang ripuh. daek mikir jeung praktekna. sarugih laksaan duit. menta kalawan jeung prakna. Saur rai nuhun geus katampi. rupa barang sareng uang. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. 404. temen wekel teu lanca linci. budi pamilih jeung akal. 398. cenah asih di Akherat. asihna teh Allah di Akherat. tangtu bae beda-beda moal sami. pangangseu jeung paninggal. panangan jeung suku. 32 . da tara bosen ku hese. temen wekel teu bengbatan. 405. dikabulkeun samaksud. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. lamun tacan hasil maksad. ayeuna meureun kamafhum. 400. Mana pantes jadi sugih mukti. muga ku engkang di piwejang. Waman Thalaba kauni. piraku teu jadi senang. sasat kurang suhud. migawena gancang bosen embung mikir. 402. Saian jeung terasna. 399. buktina mah di urang teh. komo ditungtungan ku sugal. papak sadayana oge. sadaya enggeus sumurup. eta mah sadaya-daya. Akherat teh naon rai. pek papay heula atuh. lila-lila daek mikir mah geus pasti. ati rai poek pisan. eta panggahota bae. tur urang nu salah tampa. lamun urangna suhud. da urangna lanca-lence. sadaya ge pada ngartos. beurat beunghar didunyana. beurang peuting dipikiran. tangtu bisa kajadian. 401. akherat teh nyata alam rasa. tatapina jalanna senang teh pasti. hartina teh saha-saha. sapiwejang engkang geus karasa. pang asihna di Akherat Gusti. ayeuna ulah kapalang. kana kalbu tuang rai. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. numatak ulah sok sirik. tah sakitu pokna ti Gusti. anu temen pang mentana ka Yang Widi. hanteu weleh ngatur. Jiddan Fawajiddahu. dikeureuyeuh teu lanca inci. 396. metakeun panggahota. tara hoream ku ripuh. nya kumaha ngagolangkeunnana. 403. sumawon teu jeung prakna. awal akhir tangtu bae. Kapan tadi geuning unggel Hadist. dawuhan Gusti Yang Agung. nuhun rebu laksa keten.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti.

408. weleh teu acan karaos. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. kamana sumurupna teh. mo salah Awas kitu. ayeuna mah ku kang rai. margi teu nalapung. da anu tilu teh ngantet. karasa amis pelemna. tah eta kulanun. Hirup eta kanyataan pasti. anging rasa nya rasa rasulullahi. taya deui anu nampa. 33 . lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. katiluna Ni’mat. teu pisah teu parentah. da sakitu pertelana yakin. Allah Muhammad Adam. geus jadi Akrobu. hiji hakna Yang Agung. bareng dina wujud urang. saur rai ah katimu. kaayaan dina ieu alam dohir. rupina laksaan keti. 414. Dzat Sifat Asma ngahiji. mun wungkul Awas sahiji. 410. bakat ku asih-asihna. 413. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. sareng gulungna kumaha. boh di cai boh di darat. ku engkang rek dicarios. aya mohal euweuhna teh. Anu amis anu pelem nu pait. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. anu asin nu lada nu gahar. ku rai ge jol kahartos. NERANGKEUN Hakna Allah. puguh bae pek geura manahan. Jeng Muhammad Rasul. kanyataannana yakin. rasana geus tangtu. cukup pisan eta katerangan. ari nu kaopatna. asihna Yang Agung.Layang Muslimin Muslimat 406. mun dina katuangan mah. teu matak jadi bingung. kanyataan pang ayana Allah. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. 411. malah nepi dituangna sakali. Saur rai bade naros deui. nyaeta Anu Awasna. Khalifah Allah Ta’ala. bener asup kana rasa. Hirup Rasa jeung Adegan. Hakna Adam 409. kitu deui lamun aya. perele hiji-hijina. tah eta tacan kapaham. ari nu kadua deui. Ayeuna mah bade naros deui. kayaan di dunya teh. geus tangtuna luput. Hidayat kahijina teh. dua Hak Muhammad deui. na kumaha ngarasakeunnana deui. muga ku engkang dipiwejang. katilu hakna Adam. 412. piraku hanteu karasa. sinarengan bedabeda. nyaeta hakna Muhammad. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. wireh aya nu tacan kapaham. wireh aya basa opat rupa. geura ku rai emut. Anu tilu gulung jadi hiji. Nu Diawaskeunnana teu aya. Den Muslimat ka raka ngalahir. cucukulan nu rarentul. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. Moal jadi kanyaho teh pasti. di tampana ku rasa teu lepat deui. bener asihna teh Allah. taya Nu Ngawaskeunnana. Pangulu Rasul sadaya. ciri ayana utusan. jalanna mah puguh. hal perkara eta hakna Allah. Rohmat nu dicatur. lamun tacan mafhum. dua Darajat disebut. kapan geuning sadayana. 407. ari Rasa teh geus tangtu. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. nya kanu opat tea. Hakna Muhammad. Saur raka tah geuning kaharti. enya pisan karaosna.

tah geuning parantos asak. Engke raoskeun ku rai. sangkan babari kamafhum. Eukeur mah aing ti tadi. Rakana pok nyaur deui. tangtu kang rai teh nyebat. kieu perkawis Hidayat. pada saruka manahna. lantaran Garwa keur nyaba. lajeng rai teh ngamanah. 424. sadaya ge tangtos kitu. aduh aing Hidayat. geus tangtu kana ponyona. Barang kang rai geus sumping. teras rai mulih bae. 421. 420. kitu carios engkang teh. tangtu dina manah kitu. ku tina langkung hanaang. ngamanggakeun bari imut. keur sadia masak-masak. naha leres naha salah. atuh aing teh geus tangtu. ayeuna nyampak pun anak. 422. maculna nu saenyana. sareng putra nyampak aya. eukeur mah seueur rencangna. seja rai bade macul. katinggal atina ikhlas. Ni’mat. ku sadaya ge karasa. mener dina hiji mangsa. angkat ngabujeng ka putra. Darajat. didinya kang rai tuluy. katinggal seueur deungeunna. piomongeun dina manah. Putra mantu pada sami. 418. hanaang ku hayang dahar. terus bae diwadahan. raina imut ngajawab. nyebat nya aing Darajat. manah kang rai teh tangtu. jeung tuangeun hanteu nyondong. 34 . bakal dahar ponyo pisan. eukeur popolah di pawon. barang saenggeusna putra. ngaliud di tengah imah. budina kalintang alus. Cing mangga raoskeun rai. popolahna enggeus beres. Hidayat bet nyampak aya. 423. upamina kang rai teh. Ti isuk tepi ka burit.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. kawuwuh ninggal kang putra. mangga Mama geura tuang. urang make jeung upama. Teras rai teh ka bumi. ma’lum tas ngadamel kitu. Tangtu didinya kang rai. Rakana ngawalon manis. nu wangkeuh ka kang rama teh. ayeuna rek dicarios. keur nyangu jeung masak-masak. wantu-wantu tas digawe. 417. tadi putra meser lauk. kersa midamel kasawah. 425. moal salah tuang raos. 419. Barang dongkap teh ka bumi. tapi supaya terang. hayang geura barang tuang. pareng Garwa teh teu aya. beuki tegep rai tuang. leres taya lepatna. barina ngamangga-mangga. Rohmat Asmarandana 415. 416. sarimbit di bumina teh. kieu pikeun upamana. barang ninggali kang putra. naha rai tacan terang. barang dina parantosan.

abong geus lapar pisan. Ni’mat teuing karasana. kitu ge lamun karaos. nya nu nimbulkeun tanaga. rai nyaur dina manah. di urangna ge opat. tapi ari buktina. sumuhun karasa pisan. teu terang kawas biasa. Ayeuna nyanggakeun rai. kurang getih tangtu lesu. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. 435. Dina jero tuang pasti. saentasna tuang Ni’mat. rakana imut jeung nyaur. sadayana ge kahartos. dawuhan taya lepatna. tapi naha naon sabab. 434. Raina gumujeng manis. 439. pikeun ngaleugitkeun lesu. lami-lami sanggeus bubuk. denge sok rajeun torek. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. geura ku rai dimanah. aci jeung hampasna misah. bumi cai angin banyu. terang denge bengras tinggal. Bet leuleus leuwih ti tadi. pangna jadi lesu tea. eta eroh kadaharan. Jadina ti Rohmat rai. tambah lesu tambah lungse. sasat can bijil acina. duh naha ieu dahar teh. aci mah tangtu tinggal. embung hudang-hudang acan. jeung roh jasmani teh tepung. bet osok wuwuh teunangan. teluh sangu disebatna. rai mah kaliwat bingung. naha bener geus karasa. make aya teluh kejo. sowara ge bisa terang. 431. Hampasna kaluar deui. eta naon sababna. 430. kajadianna nya Rohmat. kumaha jalan-jalanna. 437. embung obah-obah acan. murakabah kasakabeh. supaya rai mangartos. Tinggalna sok ruam pasti. 35 . beuki teu aya tanaga. tuluy surup sinurupan. lantaran can bubuk pisan. puguh mah nambahan lungse. roh tina kadaharan.Layang Muslimin Muslimat 426. kieu rai paham engkang. tina Ni’mat kana Rohmat. Rakana ngawalon deui. saparantos tuang kitu. kapan tadi ceuk carios. engkang mah sok rada heran. asal ti opat perkara. 432. ku engkang sae diwejang. 433. 436. tur entas digawe rosa. ngajadi getih sakabeh. da nu teu dahar mah kitu. Raina ngawalon deui. Rakana lajeng ngalahir. karaos sareng kahartos. 429. sapiwejang teh karasa. rakana deui ngajawab. ti isuk can manggih sangu. naha kumaon margina. kapan sangu teh geus kocap. erohna teh tacan misah. ceuk raina eta teluh. 427. tina kadaharanna teh. tina Ni’mat kana lesu. Raina ngawalon manis. taya tangan pangawasa. 428. haroshos geuning sorana. sabab kurang getihna. nambahan gede tanaga. Dina karek asup rai. nu kitu jadi teu Rohmat. pantes kitu jalanna teh. rai ge bingung kacida. aduh engkang leres pisan. karaos pisan teu lepat. ati teh bet poek pisan. lain ngayakeun tanaga. Tatapina anu bukti. Sumuhun saur kang rai. 438. eta teh naon sababna. sangkan karaos kapaham.

mun hoyong anu sajati. 449. nya tiasa oge kurang. da meulina sanes kitu. sangkan terang kana bibit. 448. kamashur teu kurang dahar. pada hayang kanu beunghar. najan ku bulustru. kajeun disebatna ngaco. 447. mangka teu digugu. Biasana mungguhing di lahir. tuh geuning geus tabuh dua. tapi kitu oge tobat. ka sadaya sanak kulawarga. disuhunkeun manah anu setra. tuduh jalan anu suci. nyatakeun panyebut. urang sare sareng engkang. cik akalan sangkan nyata. ngeunteungan nu lucu. cobi mangga maranahan. estu teu diselangselang. sok inggis sieun kaperong. moal matak jadi setra. Nu kulem hanteu kawarti. katungkul ku kamelang. malah mandar jadina panalang. luhurna ukur dilahir. Dangdanggula 442. teu aya pisan kaeling. moher tapi hanteu luhur. menggah ieu maksad jisim kuring. bubuhan jalma mah Arca. Pangapunten ka pameget istri. tapi bubuhan dijaring. margi seueur anu linglung. tangtos moal jadi Arca. hawa nafsu nu ngaberung.Layang Muslimin Muslimat 440. 441. Den Muslimin Den Muslimat. kajabi kedah disorang. mun seeng mah benter miis tina patri. Dupi ieu sakadar pangeling. 444. hayu rai urang asup. jeung kedah ngango parabot. ma’lum seueur nya kakirang. nu alus saestu. dikurung sanes ku barang. anu nyata karaos ku jisim kuring. moal terang kanu gahar. leuwih hese taya conto. ngan ngemutkeun hate anu seca. 446. lir urang ninggal permata. sagala ge geus boga. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. badanna teh teu dijaring teu dilingling. resepna teh kanu moher. sing emut ulah ngawagu. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. 445. urang gentosan carios. mun dibeli ku duit sayuta. sareng kanu sanes oge. 36 . ngagolakna teu walatra. muga ulah jadi lotro. supaya kamasyhur. salatri ku anu setra. sadaya oge geus ilahar. sareng enggeus tunduh pisan. marukan taya nu boga. enya eta iman nu kasebat. disorangna kedah ngango bibit. nyabit jalan nu panghibat. sumawonajadi nyatru. melangna kana gelung. eusina nu dina lagu. Menggah eta nu gahar sajati. nya ieu ku sisindiran. kapan urang geus dibagi. da resep kanu digeulang. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit. Rakana lajeng ngalahir. Sanes pisan guminter peleci. malah mandar jasa ngaca. 443. Maksad kuring ku pamugi-mugi. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. anu suci padang sajeroning ati. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. nu manis aya hartina. tarekat anu kasebut. liren bae ayeuna mah. pibahlaeun teu dijaga. sapedah dangding teu lucu. ka ku ring nu keur salatri. nu resep matak kabita. nalang kanu masih lolong. sasatna kakurung. supaya tiasa kebat. lantaran engkang mah cape.

ngan tarima jadi jalmi. nyambung dunga bari hamin. Tah kitu jalanna upama. tangtos mun disisil. tangtu misah jeung sasami. teu nyempad teu milih-milih. nyebutna teh geus terang jatining iman. embung neangan nu jembar. masing sieun ku Allah da teu papisah. 456. henteu cara para mu’min. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. ilmuna masing kasusul. bilih kaburu ku bobor. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. Geus lumrah karana aman. geus pisah jadi kamumu. muga ditarima iman. mun palay mulih ka asal. tangtos pisan moal dugi ka asalna. ukur dicipta kulamun. 37 . ulah ngan sakadar muni. Sinom 452. tangtos moal jasa mulih. jauh terang kana iman. Waktu ieu keur dialam kabir. tangtu aya nu ngagarap. nyaah teuing ku jasmani. tapi najan teu misil. komo nu disebat hurip. Da menggahing Gusti Allah. sanajan lakuna salah. mangga tungtik tangtu hasil. marap laku lampah keur waktuna hurip. 451. Pan aya basa carita. ngan ukur dina carita. tangtu pisan aya nu ngalarap. bisi pinanggih jeung susah. tapi elmuna muslimin. numawi ilmu kedah sah. sepuh anom nu kauni. ulah sok pasalisih. ka jalmi kedah miasih. 453. da jalma teh ibarat jadi palapah. kumaha rek jasa takbir. marukanan teu aya jatining jalma. Mugi eta sadayana. pedah dugi kana pasti. malar bisa repeh rapih. 459. sanajan miara bangsal. badan teh aya nu marap. pok na teh mulih kajati. susul pigeusaneun sepuh. Kapan jalma aya asal. teu beda ibarat sirop. ulah arek kajongjonan sabar. amisna anu sumurup. 455. atina jongjon teu ngarti. dina keurna hirup. pilari nu nyumput buni. mun kitu salah nyembahna.Layang Muslimin Muslimat 450. sanaos waktu kasarap. tegesna kedah beresih. Mun palapahna geus misah. lamun hantem disisil. ulah tungtung matak ngangluh. minangka jadi panyapih. nu jadi jalmi utami. tapi saenyana tangtu. sepuh dina laku lampah. geuning sidik rasana teu jadi kosal. lumbrah jalma cacarita. nurutan nu geus muslimin. 458. mun urang jalanna salah. mun salah tong dipilampah. Mangga Manahan ku sepah. ulah rek nyieun musuh. tungtungna takabur. susah lamun geus dikubur. ngan ku urang kudu pilih. da geus misah jeung nu jembar. Milari Ilmu Agama. lamun ka jalma nu mati. geura jajah salirana. da urang teh moal lami. 457. na kumaha lamun jatina tacan nyata. lamun leres mangga ampih. lamtaran teu tumarima. Manahan masingna rapih. 454. Sanggeus pangna urang hurip. nu disembah bangsa Wisnu. tangkalna hanteu miasih. dianteur tara ditolih.

470. malahan jadi celetre. sangkan urang dipaju. 463. tuduh jalan anu diseja. da wujud mah jadi baju.Layang Muslimin Muslimat 460. Ku urang kedah diaji. Syahadat anu katelah. rasa aing nu geus puguh. sanajan anu mukul. 464. sing panggih jatining angin. teu eling kanu Kawasa. tah eta ulah kaliru. badan ibarat panjara. mun teu dirakrak wujudna. tungtungna sok matak linglung. da henteu mangpuluhpuluh. ayana henteu katara. Batal ceuk basana Santri. 466. tah pilari ulah salah. teu terus jadina serta. carios teu diagah. Tapi lamun geus kapanggih. geura manah angin-angin. bilih urang jadi belang. supados pendak nu buni. 471. geus terang mah da pakeun urang sorangan. Males ku kalimah kalih. ditampa sabar tawekal. rumasa taya kabisa. 469. upami nu ngaji sara. ulah ngan sakadar beja. guguru ngakat salira. 468. poma ulah rek gumagah. Numawi wajib teangan. 465. eta mah anu bebeja. ulah asih kumapalang. tah eta kedah dicegah. bekel sinarengan bakal. upama henteu guguru. sapedah aya kamelang. hamo bias kapanggih reujeung eusina. bungkus ngahalangan raja. tapi di urang ayana. kabisa ngan nganteur nafsu. dina ati masing ngoja. Nu gumilang dina diri. kana tahayul ngiringan. margi urang teu kawasa. baragagah beregegeh. nyatana Dzat Gusti Allah. moal weleh pinanggih lara. milari eusi salira. sanes ngaji jilid hejo. kudu karana katenjo. 461. tangtos kaharti ku akal. geuning ceuk dalil Wujud Nur. dipingewa palamitra. teu katinggal ku jasmani. kedah ngalakukeun hese. saratna karana saleh. lamun laku henteu setra. 467. pilari kunci salira. teu terang kanu gumilang. Tapi mun rek milari. sagala oge kacokel. Kinanti 38 . Kumaha atuh jalanna. Ari nu kedah diuji. estu hiji moal salah. malar ati bisa dingin. Numawi wajib disungsi. ngarah urang ngeunah sare. tungtungna sok loba satru. dikunci henteu katara. Asmarandana 462. sartana kedah rumasa. sabab terang jatining angin. kajeun kolot dipiconggah. Lamun kunci geus katukil. sanajan bungkusna sutra. numawi henteu kawaro. da puguh badan rohani. nya ieu wujud jasmani. Mugi-mugi sing areling. supaya jadi raharja. jeung kudu sidik ka raja. mun kapanggih moal ngungun. mo aya manah basangkal. ngabuktikeun omong beja. ulah seueur nu dipelong. tangtu jadi kasenangan.

Kalbu mun hantem dilajur. 485. ku sabab henteu beda. naon atuh anu nyiksa. sabab aya nu tiheula. geus kenging tangtos karasa. Ieu kinanti ngajurung. margina teu weleh ketir. jeung aya basana Qidam. henteu inget kana ajir. sinom nu dianggo sindir. nu nerangkeun asal jalmi. malah mandar jadi terang. terang ka Qulhu huahad. ibarat nu keur nyekel setir. Ieu dangdingan teh tambuh. supaya sami ngajaring. teu beda jeung embe bajir. Ku sabab urang diandum. Margi seueur anu palsu. diandum Qur’anul ‘Adim. anumawi ulah lali. ti heula nyaeta Kadim. Lamun rek milari ilmu. ngan kedah nyaho ka Nabi. amis basa alus budi. 39 . 476. lumayan eukeur panambih. anu kasebat tiheula. terang di jatina kuring. bubuhan eukeur di dohir. 482. moal pinanggih ginanjar. Ngaji teh kudu sing suhud. nganyahokeun anu wahid. Margi eta nu disebutkeun diluhur. Tah eta teh anu perlu. Da bonganna tekad kalbu. mangkade ulah pahili. 478. sanes pisang hayang masyhur. paeh moal aya risi. 475. anu geus manjing Ulama. Mangkade ulah kalangsu. rek neraskeun ieu sindir. 473. 477. dangdanggula nu dipedar. pepek karana dijaring. tamba kesel ngantos lohor. 483. seba lain seba domba. ulah rek ngabeda-beda. Ayeuna kinanti mundur. geus terang nyatana ahad. ketir ku margi teu tutur. ku urang kedah kasaksi. disebat mah da pamali. malah mandar terang tohid. sangkan urang henteu risi. 480. pilahir anu utami. neda kumandang nu hadir. kalindih resep rarabi. meureun terang gambar ajir. 474. kapan teu aya kakirang. Nu mawi jalmi teh kudu. sing inget asalna tadi. sosina anu Kawasa.Layang Muslimin Muslimat 472. Magatru 484. nambihan malar kaambah. sieun salah jalan motor. tapi mun daek diajar. maksad sim kuring di akhir. teu neang hakekat Nabi. masing kenging eta sosi. ulah ka samarang jalma. tangtos urang bisa tohid. asmarandana didadar. tah nu nyiksa geura sungsi. anu mawi kedah risi. 479. kitu sundana teh Qidam. 481. jeung dalil ulah patebih. kenging nyutat tinu tebih. risi nyandangan panyiksa. utami jatining jalmi. anjeun jeung diri pribadi. cocogkeun sing munasabah. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. sumawona daek seba. nya eta Qur’anul ‘Adim.

Layang Muslimin Muslimat 486. weleh henteu meunang conto. neangan ilmu nu patut. pilari solat sajati. Sya’ir 498. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. teu nanya nyatana dzikir. henteu cara jembar takbir. 488. Pilari teh tegesna nu saestu. sing kapendak bilih rugi. tapi saenyana kitu. Ieu lagu sadaya oge panuduh. ulah dugi ka ngarogo. paeh moal boga obor. matak waktuna teh bongkor. teu panggih jeung dzatna Allah. 500. eta tangtu pisan hasil. Gustina henteu katolih. Sarta tah dina komana. Lain ngan wungkul sakitu. diukur reujeung dipikir. ka urangna jasa nyebor. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. ceuk jawa mah boten adoh. hiji-hiji nu dituduh. katimu bakaling jalmi. Ngarogona mun urang masih takabur. Koma dalapan nu nyata. pedah Gusti taya bukti. tangtu disiksa kubur. 499. cobian geura peredih. 495. Naon pimaksadeunnana. Da kitu geuning ngarana. da bongan teu daek takbir. nu kira nepi ka Gusti. kotektak masing katimu. cenah keur nyembah ka Gusti. 489. Sadayana eta anu jadi lagu. Eta teh anu ngabantu. nganyahokeun nu nguntit. da puguh keuna ku lebur. diapalkeun ratus puluh. 493. 490. 40 . sagala rupa kamisil. mangga geura bagi-bagi. Aya sapuluh buktina. muji dzikir laksa keti. 497. sing terang gawena ramo. Saenyana badan teh kedah diukur. sakabeh henteu dipilih. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. tacan nganjang ka pageto. nu beurang peuting petot. 494. tapi ulah jadi sedih. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. da tuduh kitab teu harti. 487. moal beunang ku pangosol. tangtu terang Nabi Rasul. 496. di dunya hate malibir. panon mah asa barintit. 491. Anu mawi urang teh ulah kumumu. ulah ngan saukur akur. Ari eta sambahiyang lima waktu. sangkan urang boga conto. supaya ulah ngawagu. teu dipikir anu estu. 492. estu wungkul keur di dohir. Tah eta dangdanggulana. lain solat lima waktu. Hartoskeun sadayana. Dina sinom oge kitu. 501. Nu geus disebut diditu. Padahal mah lamun dikakat disusul. mikir teh anu utami.

Naon maksud di pernata. Milari Syekh Abdul Qadir. Ieu tungtik keur jalanna. (*) Lamun urang daeuk leukeun. Opat komana teu mubadir. 511. Ngasahna jeung babaturan. Nu matak urang perelu. Anu kasebat kinanti. Bisi beunang kacampuran. Emutan perlu diasah. Sagala ge bakal mati. 503. Mun palay terang ka Gusti. Genep koma naon bukti. Mun teu nyaho bodo balilu. Mungguh jalma teh geus pasti. Disebut mulih ka jati.Layang Muslimin Muslimat 502. Sya’ir nu jadi sindir. Henteu kudu undar-andir. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Lamun elmuna tacan sah. 505. Bisi urang ngajadi susah. 509. Eta komana geuning tujuh. Neangan anu mimilu. Ku Idajil nu maturan. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Kapan Allah henteu papisah. Sagala rupa-rupakeun. Tangtos moal barieukeun. Matak wajib terang ka Gusti. Asmarandana nu katilu. Tangtu yakin katinggali. 508. Pati kudu jeung pigawena. Lamun ku urang geus dibeuli. Supaya ulah limpeuran. Urang bisa nganyahokeun. Ka guru anu mituduh. Jeung naon atuh nu nyata. 510. Jalanna kudu tawajuh. 504. Kudu aya pameulina. Ulah ngan wungkul hayangna. Moal samar moal lali. Jalanna kudu Mujasmedi. Ulah ngan wungkul carita. 506. 507. 41 .

Henteu ngampihan sikina. 515. Teu rumasa jadi fakir. Sembahiyang jeung pujina. 517. Biasa sok ditahlilan. Tapi jongjon ambariyang. Tapi hanteu jeung dipikir. Teu khusu kanu diteang. Supayana dipikirkeun. Nu ku sadaya dilakonkeun. Lamun henteu ti ayeuna. Teu tinggal saban waktuna. Ari waktuna Sembahiyang. 519. Kanyeri beunang ditalangan. Geus paeh nyandang siksaan. 42 . Kudu ayeuna kasorang. Da bongan teu diteangan. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Kumaha rek dipelakna. Marukan teu kahalangan. Di dunya teu daek mikir. Kana pibalikeun urang. Cenah mantuan keur dijalan. 514. Bisi sakarat wiwirang. Teu hasil kantun capena. 518. Anu matak wajib terang. Naha iraha deui waktuna. Keur nekadkeun taya kahayang. 513.Layang Muslimin Muslimat 512. 516. Tapi teu nyaho maksudna. Iraha rek tobatna. Asana ku pamohalan. Di dunyana kajongjonan. Mo enya aya hasilna. Ku sadayana dikanyahokeun. Kuring lain ngalainkeun. Mun suuk mah ngan cangkangna. 520. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Paeh beunang diakalan.

saur raka tangtu beda. meh bae cacap sawengi. Lajeng ngajawab rakana. ceuk raina leres kitu disebatna. 7. ibadah ka Maha Suci. sinareng Raden Muslimat. 5. jeung 2. miunjukna langkung ajrih. taya lian asalna teh ngan hiji. wajib eta parentahan Gusti Allah. tina teu acan sisip. fardhu basana teh geuning. basana ge dua rupi. Hakekat Muhammadiyyah. naha wajib naha fardhu. fardhu disebatna sidik. sanajan saterasna. raina lajeng ngalahir. lajeng arangkat ka cai. Eta tanda kanyataan. Dina hadist geus kasebat. Johar Awal eta nami. ajeng marulih ka bumi. ka raina naros deui.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. dina pasal Sembahyang. madep tungkul sarta ta’dim. lima waktu sapoena. ari iman hiji Nurna Gusti. hirupna sagala rupa. basana maha fardhu bae disebatna. liren dina tabuh opat. terus bae dijawab sakuat-kuat. saeusina tujuh bumi. narosna masih kebat. atawa fardhu shubhi. Ieu teh sambungannana. wajib kudu pada weruh. 3. Usshalli fardhu Isya. jatining syahadat deui. anjalna unggel dalil. pada dilakonan sami. kumawantun naros deui. kanyataan aya Aing. ku rakana teu di penging. fardhu sinareng wajib. 9. fardhu bae nu kasebut. 4. naha kalebet wajib. Tina langkung panasaran. kusadaya nu kasebat kaom Islam. kabeh umatna Gusti. hormat tilawat ka raka. tapi teu pisah jeung Aing. sarawuh eusina deui. kumaha dina Usshalli. nu mimiti nganiatan. ngajadikeun alam dunya. atawa kalebet fardhu. reh na rai kumalancang. hijikeun masingna gulung. nyaeta utusan Aing. mugi engkang ulah bendu. rakana sareng rai. Tina ba’da shalat Isya. wajibul wajib terasna. wajib mun dina baba ilmi. Mung naha kuma bedana. tuang leueut papayunpayun duaan. nganyahokeun kana iman. atawa sagara hirup. basana anu kauni. nyaeta iman sajati. ceuk rakana geuning eta. ka rakana madep deui. isin na mah kang rai teh sakalintang. Tina Hakekat Muhammad. saparantos naretepan. naha dina sembahiyang. eukeur mufakat bab ilmi. 43 . dua tapi sing ngahiji. pada naretepan shubuh. 6. neraskeun Raden Muslimin. ku rai tacan kapikir. Wa kawa ‘Idul Imani. kieu katerangannana. 10. panarosna tacan tutup. Kocap Raden Muslimat. 8. teu Usshalli wajib shubhi.

rukun nu lima perkara. da eta mah parentahan. salamet lahir jeung batin. moal aya Aing mun taya Muhammad. Jadi hanteu tumarima.Layang Muslimin Muslimat 11. Tah kitu rai leresna. parentahna Maha Suci. sadayana umat-umat. da maneh asal ti Aing. 18. 12. notok ti Gusti Yang Widi. ka Aing kalawan yakin. 17. moal aya mun sifat seuneu ilang. perkawis wajib kaharti. Muhammad Rasulullahi. dua-dua kudu paju. 19. nu matak fardhu nyembahna. Wajib pisan ma’rifatna. poma rai sing kaharti. 21. parentahna Kangjeng Nabi. Ceuk raina nuhun pisan. Ceuk raina aduh engkang. enya meureun dines wajib. eta kasauran engkang. upama urang teu bakti. sasatna geus sa dzat. Syahadat Shalat teh misti. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. perkawis fardhu teh rai. ieu teh wujud jasmani. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Ceuk rakana mun can terang. pikeun ka sadaya jalmi. kudu nurut saur Nabi. parentahna Kangjeng Rasul. supaya urang sampurna. bedana kaula Gusti. nganyahokeun heula dzatna. Aing jeung Muhammad pasti. moal lepat kitu pasti. kana eta sajatina Iman tea. sakur nu boga Agama. sanes bae ka umatna. dines mana mistina. kudu ngalakonan rukun. nyaeta utusan Aing. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. Muhammad teu pajauh. ka sadaya umat Gusti. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. ka Aing geus tangtu yakin. jalanna maneh teh kudu. jadi kaulana Gusti. atuh jadi nyaruaan. Mun geus yakin ka Muhammad. awal akhir didamel ku Gusti Allah. 14. yen kudu 44 . supaya barisa mulang. wajib ma’rifatna pasti. nyaeta nu kasebut. cai jeung tiisna deui. lamun teu aya Aing mah. tah kitu ibaratna. ibarat gula jeung amis. tapi kasadaya makhluk. nu kasebut hakekat Muhammad tea. lamun hanteu aya panas. sabab Aing teu papisah. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. wungkul ka umat Jeng Nabi. gulung ngajadi hiji. kamurahan Gusti Allah. kana dzatna Maha Suci. panas ge pon kitu deui. Kudu pisan tumarima. estu nyerep kana ati. ibarat panas jeung api. teu ibadah ka Yang Agung. Fardhu teh kudu lakonan. kantun eta fardhuna. henteu aya luhur handap jadi papak. Miwarangna Gusti Allah. Muhammad ge moal bukti. baralik deui ka Aing. parentahna saha deui. kapan Muhammad teh tadi. nu ngaran wajib teh rai. parentahna duanana kacumponan. 13. nu matak urang di dohir. nya anu kasebat tadi. Kitu deui sabalikna. tapi kudu jeung wajibna. hakekat Muhammad tea. ka Gusti nu Maha Suci. dines fardhu atawa dines wajibna. miwarang ibadah misti. moal aya sifat hurung. 16. dipigawena kujalmi. ombak reujeung cai laut. wajib kudu kataringgali. 15. 20.

pada marafhum. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. lebah waktu sakaratil. 31. ka Gusti nu Maha Agung. mangsa-mangsa teu tinggali. pang ngaraos ni’mat pasti. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. Enya eta kani’matan. saniskara hal ge rai. jalan rek ka dohir. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. raji’un saterasna. aya deui nu can paham. ka asal maneh sorangan. kani’matan rama tadi.komo dina hal Agami. 28. wajib teh geus tangtu aya. nyaeta sagara hurip. jeung waina illaihi. waktu urang memeh bijil. hayang balik teh ka hirup. ka engkang rek naros deui. Dina perkara wajib mah. jalan balik ka Allah. bener gening unggel Hadist. balikna teh enggeus pasti. Nyaur deui Den Muslimat. 32. sabab mun teu tingali. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. wajib teh nu pang dinesna. numawi tekad engkang mah. ka asal purwa daksina. kedah bae sadayana. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. mun keur kotoran mah anging. mugi ku engkang piwuruk. nampa rebu kani’matan. dadamelan Maha Agung. eta mah Sawaregi. saperti mungguhing istri. moal kadinya balik. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. jalan turun urang rek ka alam dunya. aya keneh kaol kitu. lamun jalma nu teu kuat. Zakat ge ari geus nisab. ka asal urang sajati. nyaho kana dzatna Gusti. tina rasana syahadat. kumargi aya hirupna. nyaeta dzatna Yang Widi. tangtu moal bisa balik ka asalna. pasal sembahyang teh 45 . Ceuk raina naha engkang. 25. Ceuk raina nya paingan. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. hanteu wenang munggah haji. kana dadamelan deui. teu aya kaolan deui. Rakana enggal ngajawab. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. eta perkawis Sawargi. sanajan hanteu milaku. sundana asal ti Gusti. Lamun hanteu bisa pulang. kudu balik deui misti. 29. najan dina sembahyang. sa’adatna waktu tadi.Layang Muslimin Muslimat 22. 27. perkawis bieu kaharti. numawi engkang mah rai. 23. geuning sakitu sirnana. 30. teu bisa mulih ka jati. Ibu Rama waktu tadi. rakana ngajawab deui. da Sawarga mah geus yakin. kumargi hayang kaharti. Inna lillahi kasebat. lebah mana ka sorangna. nu teu nisab mah teu misti. ngalakonan sembahyang. enya eta Sawarega. geuning lain ka Sawarga. fardhu nuturkeun pandeuri. 24. Kapan sidik Sawarega. kabeh jalmi ti Sawargi. boh Naraka boh Sawarga. 26. rek dipake jalan wungkul. tangtuna teh nyawa urang. tangtu moal bisa wangsul. ibadah ka Maha Suci. paingan fardhu mah. diwenangkeun unggel Hadist. mistina urang teh kudu. Kapan tadi Ibu Rama. wajib ma’rifat ka Gusti. nyatana ti ni’mat kitu. Ibu Rama nalika patemon rasa.

raka’atna kitu deui. hayang erang timana eta jadina. sakur-sakur nu perlu. ngadegkeung Asma Yang Agung. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. rai maca Usshalli. lungguh He teu salah deui. aya wajibna opat. talunganan aya daging teu sambara. sasat ngamulyakeun Gusti. moal samar puguh yakin. sambara mun teu aya daging. kaduana ruku teh huruf Lam awal. Mung eta Asmana Allah. pun engkang mah rada risi. wajib ibarat daging. 42. malah wajibna teh opat. da eta mah lafad tadi. sakitu eta wajibna. ceuk raina nuhun parantos kapaham. matak seger karasana. fardhu ibarat sambara. Rakana lajeng ngajawab. Sumuhun saur raina. kumaha asalna deui. nepi kana tahiyatna. hanteu nepi ka mubadir. eukeur ngalakunan wajib. jadi kuat hanteu lesu. tapi rai keur maca eta Tahiyat. 35. Sujud Lam akhir nyatana. ebog dina tengah bumi. Salirana gogleran. disebut eta kang rai. Atahiyat. Kitu deui hal Sembahyang. Rakana enggal ngajawab. 34. hayoh bae ngabeberik. maca Fatihah anu alus. rai paparin mangarti. hiji nangtung nu utami. kumaha ti Kadimna. tetep moal samara deui. kang rai the keur midamel Sembyang. tatapi ceuk anu ninggal. 38. ceuk raina tangtu moal. eta pasal Sembahyang. 41. rada paur arek 46 . timana asal usulna. kaopat lungguh geus pasti. kumaha ceuk anu ninggal. wajibna opat perkawis. tapi aya oge hasil. mangfaatna kana diri. 39. lafad jenengan Allah. sujud lungguhna katinggal. dina shalat lima waktu. kudu ngucapkeun misti. nyatana nya huruf tasjid. terus aweh salam deui. Sok rajeun kening di tuang. mung aya keneh saeutik. nyebat keur shalat ka rai. geura kieu saupami. nyaeta huruf lafad.kitu deui. ngahariring lagu pucung. Geura mun bener wajibna. geus tangtu mubadir lapur. hana rai tutuluyan. nangtung rukuna sing bukti. Nomer tilu sujud tea. nangtung teh nya huruf Alif. saparantosna di dhohir. ceuk rakana sidik sare’atna batal. kajeun teuing dina ati. 36. 40. jadi geuning eta sidik. ari fardhuna mah rai.Layang Muslimin Muslimat 33. Tah kitu ngaran fardhuna. tangtu. upama teu nganggo wajib. sangeus aya dunya dumuk. ku kang rai geus kaharti. saperti maca Fatihah. dupi takbiratul Ikhram. hanteu aya gunana. 43. Alif Lam Lam He geus dumuk. Sembahyang lima waktu. kieu asalna the rai. batal teu aya gunana. tapi nu kuat mah wajib. ibarat kitu rai. mung rasana kurang ngunah. moal katuang geus pasti. pasal wajib jeung fardhuna. 37. dua ruku dongko ulah sambewara. naon anu jadi margi. Alif Lam Lam He nu tadi. haying terang da meureun aya asalna. jaba eta naon bae anu lumbrah. duh eta mah rai penting.

eusina teu diteangan. dijudi-judi ku ati. hanteu dirasakeun dalil. asup kana engon siluman. Haqul Adam nu kasebu. kakawasaannana Gusti. pasal eta nyatana Haqullah. jatining kasampurnaan. laguna diaranggit. henteu keuna ku ruksak. kana onom atawa ka alam jin. Raden Muslimat ngalahir. sangkan ulah ka jongjonan. nyatana geus puguh. anu mawi rai poma. pangbalikan manusama’rifati. geus teu aya antarana. ulah lalawora rai. weleh bae teu kapanggih. mun yaktos aya di diri. supaya balik ka hirup. sabab kitu kudu pikir. tangtos balik deui bae. lagam Mesir nu ditiru. Ceuk raina nuhun geus kaharti. hantem asma nu di aji. Keukeuh ngajina kaluar. ayana di saban jalma. 49. nyembahna ka Maha Suci. 46. ceuk rakana hirup urang. kantun nu hiji tacan ngartos. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. dzat Maha Agung. naon nyatana anu bukti. 52. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. moal bisa balik ka Haqullah. Kapan tadi Gusti Allah. dirina diluli-luli. Dangdanggula 50. enya eta Hakekat Muhammad tea. nu ngaran Haqullah tea. rai oge tacan terang. kakawasaan Yang Agung. ceuk rakana aeh rai. nyebut. ulah dikira-kira. Dzat laesa kamislihi. kudu aenal yakin. Wanahnu aqrobu uni. paalus-alus ibadah. kana Haqul Adam. enggeus idin Maha Suci. sing sidik ka Maha Agung. ari nu aqrob jeung urang. jeung Min hablil warid deui. tangtu nya balik kadieu deui. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. 48. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. atawa nitis-nitisan. lamun maneh nyembah ka Gusti. sabab upama teu terang. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. sundana teh Maha Suci. Na teu emut dalil Qur’an. naon eta saur rai. 45. eta kawasana Gusti. tadi Guru nasehat kabina-bina. Tapi sugan geus ugana. kapan eta mah rasiah. Beurang peuting teu papisah. . kitab Qur’an digugulung. Kapan eta utusan Yang Widi. kakurung keneh ku dunya. dilenyepan disurupkeun ku salira. tapi kanu disembahna. kapan kieu sundana. marakayangan tangtu. manusa di jaman akhir. meureun rentul Maha Agung. geuning aqrob sareng wujud. ceuk rakana Alam Dunya. poma ulah rek kaliru patekadan. Ilaihi saterusna. anu matak kedah diteangan.Layang Muslimin Muslimat 44. 47. sifatna hirup urang teh. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. hirup Allah nu langgeng pasti. 47 51. aqrobna jeung Maha Suci.

nurutkeun ilmuna kitu. lobana ka dinya kitu. tara kapanggih. lamun malim maung. jadi badegana deui. ruksakna alam dunya. 57. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. raja siluman didinya. nagarana pada mafhum. angin pon nyakitu. pantes moal bisa mulang. atawa menta surutu. enggeus dina Haq na Allah. nu sok sedep panggang lele. Sabab ieu alam dunya pasti. sakalintang percaya rai. nya atuh tetep di dunya. biasa cara nagara. sasalad jalma garering. Kitu deui mun nyawana jalmi. Ka manusa jeung ka hewan deui. rahayatna rebu-rebu keti-keti. tetep di jero naraka. raina lajeng nyaur. sok geuwat harajat. Da Wali mah sampurna geus pasti. kuma kabeukina tadi. ku rasa kangeunahan. Gusti Maha Agung. ceuk cariosna asalna manusa. nya asup ka dinya deui. 56. lamun aya pekewuh. Jadi tangtu rahayatna pasti. yen teu bisa wangsul. jadi sakur anu aya. tunggu kiamat dunya. Kapan eta Embah Dalem tadi. anu masih keneh ayana di dunya. di Gunung Gede Cipanas. 55. bari tunggu-tunggu. ngagerebeg bari barang penta. jeung jadi Naraka cai.Layang Muslimin Muslimat 53. jero Naraka. aya nu ngabawah prentah. dina luhur Gunung. poek tina bumi tangtu. jadi rajana siluman. ka asalna kapungkur. bet aya di Gunung. ngan tetep rasa teu geunah. ka Allah nu Maha Agung. nurutan tekad Idajil. nu di la’nat ku Yang Agung. ditetepkeun pikeun panjarana. kanyahona keur didohir. sareng panggang lele tea. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. yen nu hanteu ma’rifat. naraka seuneu jeung poek. 58. Lamun asup ka manusa geuning. malah jumeneng Bupatos. ngajadikeun sagala Naraka. ka dzat Maha Agung. nyaeta dzatna Yang Manon. 61. sok surup sinurupan. Saruksakna ieu alam dohir. sanajan. salanggengna henteu kacampuran deui. Timbanganten nu kawarti. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. tetep moal pupus. malim bagong jadi babi enggeus pasti. jelema anu maraot. keur ngahukum Idajil teh. malim buhaya ge nyata. menta cikopi nu lekoh. meureun sadaya ge terang. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. 62. bagong atawa buhaya. geuning ayeuna buktina. paehna sok jadi macan. 54. rajana teh geuning sok disebat. salegana ieu alam dunya. 59. tetep didunya ayana. enya eta dina Walyaomil akhiri. anu kaliwat tiisna. nu ngalanggar parentahna. cara waktu manehna di alam dohir. sabab sidik aya nyatana nu yakin. nya 48 . sarta langgeung geus tangtu. Naha urang rek lumpat kamendi. sabab ari Wali mah. Anu matak rai sing kaharti. sasat nu embung balik teh. 60. ngajadi seuneu sakabeh. 63. kana maung sareng monyet. ka nagarana siluman. eta oge nyawana manusa. tah geuning rai nyata. meureun rai ge sok mendak. sangu punar kitu. jeung teu bias paeh deui. ngabedega ngarahayat. nu betah di alam dunya. Idajil La’natullahi. anu teu bias balik the. eta kitu kajadiannana.

getih teh eta geus tangtu. asal keur dina Kadim teh. nu mawi hanteu katinggal. utag-atog taya jalan. sasat jadi rahayatna. 67. karasana panas geus pasti. 66. baroraah bias ngomong. nu ngajadi alam barjah tea. 69. nya eta alam antara. mun aya nu pupus. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. 73. lain eling ku carita. 49 . rasa rebu taun. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. siga anu neangan jalan. sumawonna asup hanteu bisa. anu hanteu kapanggih. anu tadi saur engkang tea. Kapn bukti geuning anu mati. imankeuneun arek maot. ngajadikeun alam gaib. 71. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. Anu matak wajib sing kapanggih. getihna ragrag didinya. bibit dunya kitu. tina ku bakating nyeri. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. roh Jasmani tacan terang. naon kanyataannana. nya buktina katuangan. nu jaditeh roh Jasmani. anu ngajadi alam teh. alam antara disebut. jeung asal. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. aci seuneu jeung tanah. lawang Akherat teu muka. getih balik deui tangtu. tah geuning eta geus aen. jadi dedemit siluman. nyebutkeun Allahu Allah. asal tina aci-aci. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. jadi alam tangtu. anu didahar ku urang teh beurang peuting. leres percanten kalangkung. kantun eungap anu aya. seuneu dunya mah tangtu. kana asalna dunya. Eta kitu kajadian jalmi. nyaeta nyatana Nur. ciri teu katimu. Mun ku rai can kapikir. anging iman anu ditampi. Enya eta sifatna teh getih. geura bae titenan. Ti dunyana manehna geus indit. taya tiis taya panas. lawang Akherat teu tembong. nya didinya sok nembongannana. moal bias rek nyebutkeunnana. Idajil kapungkur. alam Barjah kesebat nami. Dunya ieu bumi seuneu angin. di badan sakujur. ku Allah anu kawasa. 72. Hakekatna Adam tea. nya eta alam antara. angin pon nyakitu. sabab tadi koncina teu kapanggih. tangtu bareng di naraka. 70.Layang Muslimin Muslimat 64. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. sing ma’rifat kana dzatna Allah. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. Sabab dina waktu sakaratil. kahalangan kitu. nya kitu mo salah deui. alam antara disebut. bumi poek tangtu. paehna anu kapaksa. sagala enggeus ditutup. 65. atuh jadi bangsana. raina lajeng ngawalon. cai tiis rasana. atun nya Naraka tea. kapaksa roh Jasmanina. ngan saukur bisa balikna teh pasti. anu maot teu aya getihna. 68. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. atuh pantes moal bisa. sasat aci alam dunya. kapan tadi asalna ge. tetep hanteu bisa asup. meureun sadaya ngaraos. elingna satuhu. da ngajadi alamna the. Ririwana hanteu salah deui. kahalangan ku alamna. nu mawi make sakarat. buktina teh molotot jeung larak lirik. anu bakal ngajadi teu ngunah. sabab tadi geuning kitu. lawang Akherat teu muka. ka Akherat masih tacan datang. lawang dunya geus dikonci.

ari nyawa mah geus tangtos. Jadi iman sabeurang sapeuting. nu matak urang wajib ma’rifati. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. nafsu nu sok narik hade. sarupaning naon bae. taya angsuangsu acan. pasal Haqullah nu tadi. roh bumi seuneu banyu. Lami-lami eta murangkalih. hirup mah kapan geus aya. Ari sifat hirup mah kang rai. anu kalangkung kotorna. sareng Haqul Adam tea. anu mawi taya raos. yaktos pisan eta Mutmainnah. Malah dina gujragna ka dohir. sangkan kuat salawasna. nyaeta ngaran nafsu. 84. cepil ge bijil danguna geus pasti. mimiti rasa teh bijil. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. enya eta sifat cahya. lami-lami ka bulen ku sifat getih. sadayana bieu saur engkang. rai masih keneh bingung. Den Muslimat teras nyaur deui. jadi hirup suci tea. hayang seubeuh nyatu. den Muslimat lajeng nyaur manis. enya eta Amarah Lowamah. anu matak dijero beuteung geus usik. teu ngeunah pon kitu. hakekatna di badan urang pribadi. ku rai tacan kapaham. sabab basana ge dua. lian ti nyalindung. ku nafsu nu 50 . datangna ge ti pandeuri. sumawon parentah Allah. narikna ka alam dohir. Sawiyah katiluna teh. masih keneh tacan aya nyawa. 79. taya dangu taya tinggali. nuhun parantos kahartos. jeung Allah Gusti Yang Manon. lebah dinya enggeus pasti. jadi tempat setan la’natullah. sifatna getih kitu. pertanda aya hirupna. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. kumaha sangkanna punjul. mawana eta nu tilu. nyalindung ka dzatna Allah. dua geus ngagulung. Haqul adam mah geus tangtos. Jadi eta nafsu tilu tadi. teu kuat eleh loba. ceuk rakana taya akal. bukti langka anu iman. geus Wahua Ma’akum. saprantos lebet kadaharan. tina rasa nya bijil kahayang. jeung ngajujur kasukaan. 78. hayang naon hayang naon. kaayaan dunya kitu. sabab henteu rasa papisahan. 82. nya rasa sareng nafsu. ayeuna gaduh piunjuk. 80. Cauk rakana lamun tacan harti. remen sok kabaud. 76. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. 77. baham bisa cacarita. moal rek kabaud. nyawa kasebatna rai. naon nyatana di badan. 75. hirup Allah anu sakalangkung suci. Lami-lami tuluy bijil deui. sumawonna aya nafsu. numatak bedas kalangkung. meureun ku rai karasa. nyawa sareng hirup. malah-malah sifatna ge beda pasti. jeung ngagedekeun Amarah. waktu keur dikandung. keur masih dina Haqullah. enya eta aci kadaharan. sababna pang urang kitu. Mutmainnah nafsu nu suci. hirup kalawan nyawa. resep ngadu resep lacur jinah maling. ngarasa aya ngeunah. 83. panon ge bijil awasna. Barang enggeus kacampuran getih. nu di dahar ku urang teh.Layang Muslimin Muslimat 74. roh angin pon kitu deui. saur raka tangtu beda. Haqna Allah tetep hirup urang. 81. ceuk raina naha beda. ulah sok elehan teuing. karepna kasukaan dunya. didinya marunggonna teh. tadi memeh aya rasa. roh suci kasebatna.

sadaya anu kumelip. 89. enya ieu buktina the. Nur Muhammad nu kasebut. geus ngagulung moal geseh. tah sidik geus opat rupi. nu opat teh Alif Lam Lam. bijil cahya opat tembong. cahya beureum sifatna. asalna teh lafad Allah. nya anu jadi bakalna. huruf Allah aya opat rupa. pang ayana Lafad Allah. sabab beresih lakuna. anu kasebat Af’al Gusti Allah. Aya seuneu ieu alam dohir. 91. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. sorot Hawaun geus pasti. ayeuna wangsul kapungkur. Katiluna Maun eta nami. 93. 51 . nya neda tawakuf bae. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. hakekat Muhammad tea. lahir batin moal rek manggih balai. nyarioskeun dzat Maha Suci. opat rupi kalima caangna pasti. mun ngelmuna tutug. Lami-lami setan tangtu nyingkir. sarawuh eusina deui. Kantun anu kaopatna deui. moal daek ngagoda rancana. jadi tasjid kitu. tina Enur anu opat perkawis. panarosan jisim abdi. Alif Lam Lam He timana asalna deui. rasana panas geus tangtu. asalna tina dzat sifat. katiluna Wahidiyat eta nami. sifat rupa eta hanteu salah deui. 88. cahya koneng sifatna. enya bae eta can dijawab. cahyana nu hideung mulus. 86. Den Muslimat lajeng nyaur deui. jeung sifatna sumawon asmana. nya eta Asma Yang Agung. ku sorotna Maun anu putih. deukeut jeung nu iman pasti. sasat Allah jeung Muhammad. nu Murba ka wujud urang. hanteu patarengga deui. tah sayaktosna tidinya. Henteu pisah dzatna Maha Suci. dina Hadist ge kasebut. lumbrah geuning kitu. awalna eta geus pasti. kalima caangna. goreng tea. babakalna alam dunya. 92. Gusti Maha Agung. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. geus saädzat anu tilu. jadi salamet bawana. 90. cahyana bodas hanteu salah. tina bakating khusu. Johar Awal kasebatna. enya eta lafad Allah. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. 87. nyaeta Adam hakeki. dzat sifat sarawuh asma. pasal eta parantos kapaham. Ahadiyat sareng Wahdat. cahaya anu beureum eces. ka opat bumi anu nyata. cahya koneng sifatna. kaduana angin kitu. Adam jadi gulung. dina pasal huruf. hiji ngaran Narun. kaduana Hawaun kasebat nami. 94. ayeuna mah atuh mangga. sarawuh eusina kabeh. tah kitu gunana. alam dunya anu dumuk. sareng He na rai kitu mun teu harti. Sabab eta bibit nu kumelip. dzat hartina kanyataan. kieu usul asalna. nu tadi tacan dijawab. ku sorotna Narun hanteu salah. aya ieu cai dunya. Turobbun kaopatna teh. kalimana Johar Awal. Caang padang sifatna geus pasti. sabab sieuneun geus tangtos. sakabeh asal ti Allah. nya eta Alif Lam Lam He. tina padang bijil kanyataan.Layang Muslimin Muslimat 85. Anu matak aya huruf dalil. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. kahartos sareng karaos. Ceuk rakana aeh engkang lali. ari nu katilu.

geura bae didunya ge geuning sidik. sifatna ngangliputina. lamun maneh saestu. euweuh anu jadi hijab. tetep lima huruf. supaya boga pikiran. Ceuk rakana anu mawi wajib. lafadna geuning kitu. Laa Hijabbaka kauni. nya eta anu bieu teh. naha tina bibitna mah. wujud reujeung bumi langit. Asmarandana 104. sumawonna alam dunya. Saupama naek kana pasir. Ceuk raina bingung teuing. kalimana sareng anjeuna pribadi. malah lamun dideukeutan. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. di angliputi Yang Agung. dina palebahan eta. sing ulah ngajarentul. 52 . matak ngaruksak ka urang. tambah deukeut tambah raos. rai mun can mafhum. Saupami sorot Matahari. 96. naon nyatana anu dumuk. geuning buktina kitu. anu jadi hijabna ka Allah. anu jadi hahalang ka Allah. mere upami ka jalmi. balik deui ka alam dohir. 103. Srangenge alam Akherat. dzat nu Maha Agung. eta asmana Yang Widi. tina dzatna Gusti Allah. da dunya mah kalangkangna. 97. nya paingan kitab enggeus nyebat. ulah arek jauh.hijab ka Gusti Yang Manon. kaca panghalangna tea. cahya hideung sifatna teu salah. lafad Allah sadayana. Imamna opat tangtu. pasal kaca can ngahartos.Layang Muslimin Muslimat 95. najan rukun anu lima perkawis. Saur rai ayeuna mah harti. kalangkang jadi Naraka. ayeuna kakara sidik. asal asma tina cahya. burak heula wujudna. kangjeng Nabi Rasul. kalangkangna tangtos bae. rai sakalintang bingah. kalimana Baetullahi. hanteu katepi ku akal. saurna teh Gusti anu Maha Suci. mindingan kana dzat tea. namung aya saeutik anu samar. teu kaluar ti asmana Allah. yen tujuh langit bumi teh. urang kudu ma’rifat ka asal. rakana deui ngajawab. kumaha nya akalna teh. 102. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. Panon poe teu matak jadi balai. ngajadi seuneu hurung. teu beda jeung Kadimna. bisa ngailangkeun jasad. rai sakalintang bingung. 100. kalimana Panon poe. eta teh siloka wungkul. Ceuk raina teu kinten kaharti. bisa jadi tutung. sabab sakitu bibitna. sanajan di Mekkah oge. jeung Illa Wujudika. sabab Aing Nafi Isbat. dihalangan ku sahiji kaca. 101. sanajan Gusti urang. Takun Wasilan terasna. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. Sungsum tulang daging sareng kulit. dina Hadist kacarios. 98. Waktu oge geuning lima deui. 99. tah asalna ti dinya. tangtuna enggon Naraka. enya ieu buktina wujud jasmani. ulah boga rasa aya. ku asmana kitu. sahabatna geuning opat. Lian eta wujud maneh eta pasti. sangkan ulah kasarung. Gunung luhur bet tambah tiisna. Fafnin ‘anil Wujud. hayang nyaho ayana Aing. anu panas teu salah deui.

hanteu beunang lalawora. eta mah palebah sare. kieu rai mun can terang. teu jadi lafad Muhammad. rai masih keneh helok. mung tasjidna tcan disebut. sareng dzatna Maha Agung. nyatana tasjid tarekat.Layang Muslimin Muslimat 105. geus tepi ka asal Qur’an. 116. mung engkang moal tiasa. 111. nuhun Alhamdulillah. ibarat lafad Muhammad. Mim akhir bujal manusa. 107. tah kitu rai nyatana. Ceuk rakana pasal tasjid. kapan dina Hadist oge. keur ibadah ka Yang Agung. nyarita pasal ieu mah. da sanes kitu jalanna. teu meunang aya rasiah. Sanajan bisa ninggali. lain perkara Agama. Raina ngawalon deui. kudu papada duaan. anu parantos diwejang mah. dina wujudna manusa. Kitu ibaratna rai. kakara bisa kasusul. kahartos Mim He Mim Dal. muga ku engkang diwejang. da lebah sare mah poho. dina salira urang teh. jalanna tina tarekat. Raina lajeng ngalahir. Rakana ngajawab deui. kitu eta ceuk dalil teh. naon kanyataannana. teu iman-iman acan. Qur’an Nul’adzim kasusul. Naon nyatana di diri. lafad Muhammad eta teh. can ditarima ku Allah. kang rai nembe mangartos. teu make tasjid mah luput. mung aya deui pihatur. Bener mun dina Agami. Antal Mautu Qoblal Mauta. 118. ceuk rakana tangtos bae. raina lajeng ngawalon. dina keur waktu sare mah. Mim the nya sirah urang. Tapi kudu bisa mati. najan wujud teu kaemut. tapi weleh teu kapendak. didinya hanteu ngaraos. sabab rasiahna guru. kajaba dina sare mah. 108. ulah kapambeng ngawuruk. nya Marotan Wahidatan. Dal teh suku enggeus pasti. 110. rupana wujud manusa. 112. da engkang bubuhannana. He dada manusa estu. 113. tegesna babar sapisan. 53 . kudu keur nyaring mistina. kabeh kudu pada terang. hanteu aya pependakan. geus tangtu rai aya mah. jalan ma’rifat teh kudu. boga wujud rawuh dunya. 115. eta dzatna Gusti Allah. lamun ngelmu tacan kitu. ilang ilmu ilang rasa. Saur raka moal manggih. 109. hanteu aya terekatna. 106. lamun teu make tarekat. sabab eta mah Agama. tah dalil eta saksina. Ari geus katimu tasjid. bibitna sagala rupa. kusabab geus kana ilmu. pamuka lawang Akherat. nya eta Mim He Mim Dal. perkawis lafad Muhammad. ayeuna mah moal samar. panutupna lawang dunya. paeh samemehna wafat. 114. hanteu sah kanyahona teh. naha bet aya rasiah. keur pikeun sarerea. kapan geus aya patokan. sareatna hakekatna. 117. Hanteu kahartos ku pikir. atawa konci panyorog. Kapan ari ngelmu rai. kudu dicarios bae. aduh engkang nuhun pisan. teu acan pisan kapaham.

nu katinggal ku sadaya. Sasatna kedah papanggih. urang ninggal tanah Mekah. bagian ahli sareat. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. lain kudu sapertos. Tapi dina waktu gering. Kapan geuning eta bukti. naha Iman ka saha. sababna tacan ma’rifat. 129. sareat ka tarekat teh. engke di alam Akherat. ti dunya teu meunang salah. tanda-tanda elingna teh. kana dzatna jeung sifatna. rakana enggal ngajawab. 128. batal haram jeung makruhna. sunat farduna sakabeh. Sarat sah nyembah ka Gusti. kumaha arek elingna. ka Allah mah sanes kitu. da ari sareat mah. anging Allah nu uninga. teu acan katinggal ku soca. rukun Islam anu lima. 54 . 126. Kapan ari Iman rai. lain hukumaneun jalma. bagian ilmu eta teh. mangsa bodo Gusti Allah. ngan kudu menerkeun laku. anu sakitu suhudna. 127. sabab teu aya cirina. 124. keur kapercayaan kitu. hartina ninggal dzat Allah. kudu daraek ibadah. Allah nu pikeun ngahukum. kana parentahannana. Imanna eta geus tangtos. Gusti Allah nu kawasa. perkawis Iman ka Allah. ngalakonan Sembahiyang. tapi sahna eling kudu. weleh geuning pasalia. sidik ku panon kapala. sidik henteu mangfa’atna. Teu aya gunana jalmi. atuh teu Iman mun kitu. lamun teu acan paamprok. atina teu daek nyaho. pipilueun ngahukuman. Mimiti Ru’yatullahi. 121. Agama sareat tea. ku awas panon atina. Ari hakekat mah rai. 122. Ngan karek asmana badis. anu kudu dilakonan. 130. 120. Fidun’ya anu kasebat. jeung buktina nu diditu. dina keue aya halangan. kudu ku awasna kalbu. tarekat sareng ma’rifat. kudu ngalokonan rukun. 123. aya dua perekara. hiji Iman ka Yang Manon. kudu nurut kitab Qur’an. wujud teu bias migawe. mun prakna tah kudu kitu. buktina pasuhud-suhud. Raina ngawalon deui. boh salahna boh benerna. jalan tuduh Agama. persasat nuduhkeun jalan. sumawon ku sareat teh. kalawan ma’rifat heula. 132. 131. sabab kumaha rek Iman. Mereskeun jalan Agami. Iman kana Parentahna. aturan amal ibadah. sanajan dicipta-cipta. kapan aya ceuk Hadistna.Layang Muslimin Muslimat 119. laku ucap anu aen. kana rupa Mekah kitu. rai parantos mangartos. perkara nyaho ka Allah. dina nalika cageur mah. Tapi kade salah ngarti. kanu baris disembahna. nyaeta eling ka Allah. rukun Islam anu lima. pikeun kayakinannana. kantun Iman anu ka dua. parentahna Gusti Rasul. sadirina-sadirina. Jadi geus kaluar garis. 125. saperti ayeuna urang. teu tiasa ngalakonan. Dupi Iman hiji deui. ku rai tacan kaemut.

Saha jalma anu mungkir. hate masih kalangkabut. nu henteu diwaktu-waktu. 138. teu jauh sareng dzatna teh. tapi aya deui kitab. eling bae salawasna. kakara sah pangakuna. atuh rek eling ka naon. atuh meureun poek bae. Numatak urang mah rai. kakara bisa kasusul. nya meureun nyasab jadina. ngan dika Gusti Allah. hanteu percaya ka Qur’an. Mung ayeuna aya deui. 143. henteu weleh reureujeungan. seja diestokeun pisan. teu ku lisan-lisan acan. da can nyaho ti tadina. geus Wahua wama’akum. teu acan tetep mikiran. nyaritakeun rasa cau. da geus teu bisa hudang. dina keur nalika jagjag. kalintang abdi sesahna. kahiji Iman ka Allah. kapan make huruf eces. lakonan waktu lima teh. 137. Bari leumpang bari cicing. masih keneh bias nangtung. bade tumaros ka engkang. moal samara moal hilap. jalanna tina tarekat. ceuk rakana moal pegat. 140. Mun kitu kafiran pasti. 146. yen eta Kalamullah teh. geus teu bisa walakaya. boh amisna boh kesedna. rek eling ka parentahna. Iman mah geus tangtu terus. tapi upami percaya. hanteu bisa walakaya. Asal geus ma’rifat jati. 139. rek nyaritakeun rasana. keur cageur keur gering komo. margi Hadist enggeus nyebat. siang wengi reureujeungan. Sieun jadi kufur kafir. yen eta dalil Qur’an. Kaduana Iman deui. cicing leumpang diuk nangtung. Teu Iman ka parentah Gusti. Sumawon Iman ka Allah. moal arek asa-asa.Layang Muslimin Muslimat 133. da teu kudu ruku sujud. 55 . kapan kedah sareng sahna. paeh henteu reujeung Iman. kana parentahannana. badanna geus ruksak kabeh. kufur kafir kasebatna. eling bae hanteu pegat. moal taklid moal bohong. hanteu ngarasa papisah. rek eling ka Maha Agung. 144. teu bisa balik ka asal. keur wujud taya halangan. kumaha da can karaos. nepi ka rek maot pisan. pangandikana Yang Agung. sagala pangakuan. ibarat nyebatkeun cau. nyawana teh kapidangdung. Teu huruf sowara deui. kudu bae dua-dua. margi kahartos percaya. sakur piwuruk engkang teh. bisa balik ka asalna. Iman teh urang pigawe. salawasna moal pegat. Raina ngawalon deui. Kedah geus di dahar misti. lakonan sakuat-kuat. nya kana dzat sifatna. Iman kanu marentahna.nerangkeun yen Maha Agung. Raina ngawalon manis. rai masih keneh poek. 134. sanajan badanna ruksak. da hanteu kudu jeung praktek. jadi linglung rarasaan. Sababna enggeus ngahiji. najan nepi ka ayeuna. 142. 145. boh kesed boh amisna. 141. kumaha mun geus teu kuat. manusa kedah kituna. 136. percayana masih mangmang. 135. disebatna Kalamullah. tapi eta dina Qur’an.

149. padahal Nabi Muhammad. 148. Sareng kapan saur Hadist. bray bae sagala terang. kapan sidik caang eta. nyaeta Nur Muhammad. 155. tah kumaha bedana. kudu buleud nya percaya. ka Kangjeng Nabi Muhammad. nu muruk bangsa manusa. nyarioskeun ti awalna. geuning naha teu disebut. Maparin caangna ati. 158. 56 . sumawon make huruf teh. ka sahabat nu opat teh. sanajan aya hurufna. 159. teu kocap aya guruna. kana Qur’an Nul’adzimna. malah basana ge Arab. Dicarios ku Jeng Nabi. 152. nyatet saur Rasulullah. nyaeta kiamat dunya. nya jadi kitab Qur’an. naha ari Nabi sanes. geuning kitu asalna. Tah kitu ngandikana Gusti. jol tiasa sasauran. bet sagala uninga. sapertos Jeng Nabi Isa. sareng ngajadikeun makhluk. Qur’an teh damel sahabat. utusan Allah ta’ala. dalil pangandika Allah. yen eta pangandikana. sasaur-saur Jeng Rasul. lalakonna dicarita. sadaya hanteu kaliwat. nyaurkeun sadayana. awal akhir dicarios. Terus Babu Hawa deui. boro-boro nu geus tembong. teus nepi ka jadina. ngadamelna Injil tea. unggel dina lebet Qur’an. ayat-ayat nu kasebut. Jadi ngandikana Gusti. 160. ngan cumah maparin caang. kabeh aya dina Qur’an. nu ka anjeuna miwuruk. lahir batin geus kamafhum. 153. ngajadi alam dunya. tapi Kangjeng Rasulullah. Allah anu Maha Agung. sabab ngandikana Allah. caang padang narawangan. 151.Layang Muslimin Muslimat 147. kapan geuning eta Qur’an. kieu rai mun can terang. nu matak teu ku sowara. teras dicatet ku Usman. teu aya nu ngawartosan. nepi ka kiamat pisan. 154. 150. sagal geus kauninga. nyaeta kana manahna. anging ku terbitna hate. mimitina ti Nabi Adam. kana kadimna Jeng Rasul. pangandika anu anyar. pangkat Nabi kasebatna. kaluar ti Kangjeng Rasul. bibit nu kumelip kabeh. ngadak-ngadak anjeuna teh. yen bakal kitu jadina. Ditetepkeun bae Hadist. Sadayana jol kaharti. Rakana ngajawab manis. Padahal Kangjeng Nabi. tina Johar Awal tea. anjeuna enggeus misaur. 156. hanteu sowara huruf. Gusti Usman nu nulis teh. sanajan nu teu acan. Hadist bae disebatna. nu aya salebet Qur’an. kitu deui Zabur Toret. Tapi naha Kangjeng Nabi. nyaurna ku basa Arab. terus disaurkeun pisan. Kapan sidik Kangjeng Nabi. Geura dangukeun ku rai. memeh aya awang uwung. bibit nurunkeun manusa. Terus kan Nur Jeng Nabi. sumawon make huruf teh. pasal ka dalil Qur’an teh. eta teh nyaurkeun naon. teu aya anu kalarung. bener teu nganggo sowara. turun ka para Nabi kabeh. 157. kapan sami pangkat Rasul.

jadi anjeuna mah notok. 170. nu matak hanteu disebat. nya eta nu anyar tea. sanajan Saumur hirup. sanyatana dina diri. Sifatna nafas geus tangtu. bakating tina karaos. kieu rai mun can harti. kapan teu daya teu upaya. 169. hanteu naros ti manusa. dalil mah nu heubeul tangtos. Rakana engal ngawangsul. ayeuna baris didadar. hal eta kitab nu opat. ku salira anjeuna teh. sabab Ijnil Toret Zabur. ti barang gurujag dohir. dalil mah Qur’an nyatana. dina badan sakujur teh. pasal kitab anu opat. sarua pada utusan. Ngalahir deui kang rai. sifatna hirup kang rai. kaduana kitab Zabur. sabab manus amah mohal. hanteu sami sareng Qur’an. ayeuna mah moal samara. tah eta naon nyatana. nu teu huruf teu sowara. Saha nu mere warti. Barina ngalahir deui. 167. 173. tah kitu rai sababna. tapi kieu bedana teh. kapan Jeng Nabi Isa ge. Sajarah anjeuna pasti.Layang Muslimin Muslimat 161. naon kanyataannana. geura dangukeun ku rai. dalil pangandika Allah. ulah ngan ukur basana. Mimiti Toret dicatur. mani cirambay socana. meunang nurun tina Qur’an. Qur’an mah pangangseu rai. Zabur pangucap pribadi. anu tiheula ayana. tina kalangkung karasa. Ari sundana teh Hadist. Tetep disebatkeun Hadist. kitab Hadist anu tilu. nu parantos kalakonan. geus sumurup kana kalbu. rai aya kadar ngartos. 171. Raina gumujeng manis. sapertos Jeng Nabi Isa. 165. midamelna Injil tea. 166. kanyataan dina diri. pangandika anu anyar. 168. Ceuk rakana bener rai. jeung teu nulis teu papan. 174. naha ari Nabi sanes. di badan urang sapata. lantarannana ti engkang. 162. nanging ti Allah ta’ala. nyarioskeun geus akhirna. tah eta nyatana Qur’an. nya nuhun Alhamdulillah. margi rai tacan ngartos. nu tadi disebat dalil. nyaeta pangdangu urang. Kaopatna Qur’an nami. dalil pangandika Allah. tina Qur’an Nul’adzim teh. hanteu arah engon kitu. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. hiji ngaran Toret tea. hakekatna di urang. saheulaeun Nabi urang. moal robah patekadan. bade tumaros ka engkang. kitab Injil katiluna. nyariosleun Wal Awwalu. hanteu aya papadana. nepi ka akhirna pisan. Mung ayeuna aya deui. kang rai hayang terang. rek naros rai ka engkang. naha bet hanteu disebut. rai mah ku hayang dumuk. Injil nyatana paninggal. bisa nyaritakeun kitu. kapan Qur’an mah eusina. malah sumpingna tipayun. naha bet dibeda-beda. 164. Kinanti 172. 57 . geus nyayang kana sungsuwam. 163. tunggal utusanna Allah.

kanyataan dina badan. jalma pada aranakan. 187.Layang Muslimin Muslimat 175. ah engkang mah sok murtad. pangheula ayana pasti. anu pandeuri datangna. kabutuhna Maha Suci. Bukti anu ngajarentul. mo hilap saumur hirup. nyaeta nu ngaran Hadist. tina kaluat si Bijang. cepil teu aya danguna. teu butuh kunu ibadah. tapi engkang mah sok nilik. keur waktu gurujag lahir. teu elat-elat nu bijil. sinarengan aci cai. kapan buktina di dunya. disebatkeun awal akhir. awalna nu pangheulana. 186. katuangan warna-warni. nya danguna jeung tinggalna. Ari eta mah nu tilu. anu pangheulana leungit. hanteu kasebutkeun beunghar. 178. Nafas mah geus jalan terus. 185. nu karasa sareng bukti. cepil kaluar danguna. 184. 176. rakana lajeng ngajawab. teu butuheun kunu muji. Raina ngawalon nuhun. nafasna mah ongkoh bijil. bener ceuk dalil teh tadi. bet bijil awasna geuning. taya kabutuhna Gusti. ampir pinuh ieu bumi. 181. Rakana walon jeung imut. rakana ngawalon manis. paninggal sareng pangucap. Numawi Qur’an disebut. Tapi kabutuh Yang Agung. 189. 58 . leres mun kitu kaharti. 188. Meureun ku rai kamafhum. kalebetan aci. hanteu seueur ngan sarupi. Raina Lajeng ngawangsul. aya deui nu can harti. Gusti anu Maha Suci. Kitu deui dina pupus. kabutuhna Gusti Allah. teu butuheun kunu ngaji. 177. najan seueur nu dipeuncit. pangakhirakhirna leungit. atuh lamun kitu Gusti. 180. 179. lamun aya keneh pambrih. ceuk engkang mah masih aya. pasal tadi Gusti Allah. panon teu awas ninggali. Naha engkang bener kitu. sifat Goniyyun ceuk Hadist. naon kabutuhna Gusti. saparantos barang tuang. sato-sato ge aranakan. karaos kabina-bina. baham ge bisa wawarti. akhirna oge teu lepat. pangdangu anu kahiji. teu butuheun ku Ulama. estuning aenal yakin. lami-lami eta soca. Ting torojol ting palentung. teu ku naon-naon deui. barang enggeus lami. kabutuhna Maha Suci. Ngan butuh teh ku wujud. Allah ta’ala taya kabutuhna. baham teu bisa wawarti. da kabeh kagungan Gusti. aci seuneu angin tanah. 182. nandakeun butuhna Gusti. sareatna anu nyata. eta hanteu salah deui. Ceuk raina naon atuh. nya eta nu anyar tea. tatangkalan nungtut jadi. hartina teh Allah beunghar. tapi teu kurang nu datang. ucapna pon kitu deui. hanteu aya kabutuhna. ceuk engkang mah anu yakin. Mung awon teu kapiunjuk. 183.

Tah naon sababna kitu. da kitu kersana Allah. tangtos aya sabab tadi. Allah sifat Baqo pasti. dina hal sababsababna. Malah dalil oge nyebut. nyieun sarebueun kali. sidik pisan jeung buktina. aduh engkang sidik pisan. ku rai hoyong kaharti. tah kitu sababna rai. 203. samangsa-mangsa keresa. seuri ngeunah bakat harti. samangsa-mangsa keresa. 195. da moal enya mubadir. 200. sanajan kersana Allah. Ceuk rakana mangga atuh. 201. moal datang ka teu jadi. najan alam dunya rai. kersana Gusti Yang Widi. 198. 194. henteu kenging mungkir deui. perkawis pang Gusti Allah. 192. Kapan ceuk dalil teh kitu. Allah geus maparin jangji. langgeng hanteu owah gingsir. moal mubadir Yang Widi. Pasal dina pangkat mahluk. Naon maksadna Yang Agung. jeung daikatul mauta. 59 . kasauran teh bet yakin. asa kabireukan teuing. cik geura terangkeun engkang. sanes nu sifat kawasa. Tanda bedana Yang Agung. kana ati tuang rai. lamun hawadist teu ruksak. eta mah entong dipikir. mun ngan sakitu sababna.Layang Muslimin Muslimat 190. 191. Naha matak naon atuh. yen kudu ngarasa mati. Meureun aya sabab tangtu. ngersakeun Gusti Yang Widi. 196. ngalegaan alam dunya. ku engkang kedah di dadar. naon nu jadi sabab. rai enggeus lieur teuing. moal hanteu aya pambrih. aya sababna nu penting. ana kitu nyaruaan. sarua jeung Maha Suci. Ayeuna gaduk piunjuk. ka sakabeh anu anyar. Raina enggal ngawangsul. nyaeta ngaran hawadist. kumaha sababsababna. supados rai mangarti. 202. 193. atuh Gusti Maha Suci. Raina mani ngagukguk. teras nyaur bari manis. sakebeh awak-awakan. pinuh temen ieu bumi. langgeng teu keuna ku ruksak. 197. reujeung sakabeh hawadist. Rakana mesem ngadawuh. sesek moal aya tempat. ari keukeuh-keukeuh teuing. sumuhun saur kang rai. Rakana lajeng ngawangsul. kedah wae osok wafat. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. sumawon keuna ku mati. ulah ngajadikeun bimbang. make mere katetepan. pang sok ditungtungan mati. 199. Pang ngersakeun kudu mati. ka rakana bari seuri. yen sakabeh kudu mati. hiji pasal nu can harti. upama jalma teu wafat. dalilna teh Qulu nafsin. sundana teh eta dalil. sarebueun alam dunya. sugan kieu kersa Gusti.

Layang Muslimin Muslimat 204. 216. kapan tadi Gusti Allah. Rakana enggal ngawangsul. Tepi ka akherat kitu. Kurungannana nu pupus. najan geus kasebut mati. 60 . naon margi teu sarua. hanteu meunang nyaruaan. sato-sato kitu deui. kumaha buktina murah. hal perkara anu hilang. da kapan ari hirup mah. geura mun taya sarupi. bungkusna eroh jasmani. sakumelip tujuh bumi. rai ulah belet teuing. nyaeta nyawa geus pasti. kawas anu pilih kasih. anu matak kudu wafat. sami teu aya bedana. ka sadaya makhluk Gusti. mun enya kersa Yang Widi. ka sadaya murah asih. rehna dina umur jalmi. 217. najan sireum tongo reungit. ceuk raina moal bisa. ari nyawa teh nya rasa. hirupna mah tetep pasti. hiji seuneu dua angin. 220. aya nu geus jadi bujang. nu rata ka sadayana. ti dunya nepi ka batin. ceuk raina matak heran. nu kumelip jero bumi. Allah tetep bae asih. asihna Gusti Yang Widi. Lamun ruksak eta hirup. perkara murahna Gusti. nu sami teu pilih kasih. sagala ge moal jadi. mere hirup kasadaya. kalimana matahari. Pendekna sakabeh makhluk. tangtos ari maot tea. nu papak kasadayana. Saur rai lamun kitu. kapan geuning anu mati. teu aya cai sarupi. Tatangkalan moal hirup. 215. langgeng teu keuna ku ruksak. naon nyatana anu yakin. Rakana ngajawab terus. 208. 219. 218. nyaeta ku dzatna Gusti. ulah rek kaliru rai. beda-beda umur jalmi. Tapi rasa ge pang hirup. kitu rasiah Yang Widi. Ceuk rakana mun can mafhum. Saupami taya banyu. nya eta badan jasmani. 209. sifat Baqo enggeus pasti. Naha kersana Yang Agung. matak hirup mah teu robah. geus ngayakeun lima rupa. moal aya anu hurip. Tilu bumi opat banyu. rupi-rupi teu sarua. kumaha kira-kirana. Kantun asihna Yang Agung. 213. asih ka sadaya sami. nu tadi asal ti dohir. kumaha buktina asih. nu paeh tea mah raga. nu rata ka sadayana. roh jasmani teh nyatana. tanda taya hirup pasti. jeung teu keuna ku maot pasti. tah eta kumaha margi. sabab ngahirupan rasa. teu aya hirupna pasti. Aya orok-orok pupus. nu keur tengah tuwuh deui. uteuk tongo walang taga. kahartos ku tuang rai. 211. tanda bedana jeung Gusti. pada bisa usik malik. hanteu usik hanteu obah. 205. ceuk raina masih heran. kapan jalma the sok mati. Rakana lajeng ngawangsul. 206. ka sakur anu kumelip. ulah siga pilih kasih. 212. Rahman Rahim Maha Agung. 214. anu teu dibeda-beda. aya nu geus aki-aki. eta kamurahan Allah. urang bisa hirup rai. Allah milu ruksak pasti. cacakan taya sarupa. aya deui nu can paham. 207. 210. naha bet ngabeda-beda. mahi ku lima perkara. bener karaos ku rai.

ka anakna peribadi. Tah kitu sababna makhluk. dupi Mani asal cai. meunang ganjaran Akherat. Widadari isteri wungkul. kacampiran ku panyakit. nya ieu wujud jasmani. Raina nyaur jeung imut. nu ngaran Wadi jeung Madi. anu ibadah ka Gusti. jeung teu kening ngora-ngora. 227. Lamun getih Rama Ibu. seueur nu lakon Agami. aya deui anu can harti. tah kitu eta kang rai. sanes pangersa Pangeran. rasana mah tetep aya. Nyatana diurang sungsum. rehna eta Widadari. tangtu babari bobona. anu ngaran mani tea. Maningkem mah aci bumi. di urang ngajadi tulang. 61 . jeung lalaki sama timbang. can tetep kapercayaan. paingan bangsa Walanda. Wadi teh asalna rai. naha bet hanteu ka kocap. boga ngeunah jeung teu ngeunah. panjangna pondokna deui. 235. Hadist enggeus mere terang. nu karasa anu bukti. rek naroskeun anu tadi. jadina di urang daging. Getih kudu jalan alus. Maningkem kaopat deui. Nu ruksakna teh ngan wujud. sareng kalangkung gareulis. saperti kieu deui.Layang Muslimin Muslimat 221. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina. 222. Kapan istri ge geus tangtu. keur nuju aya kasakit. anu kurang kuat rai. 233. lantaran piwejang engkang. asal naon nu ngajadi. Ceuk raina langkung nuhun. geus koropok ti tadina. muga ku engkang diwejang. Atuh jadina teh tangtu. 228. Piwadaheunnana hirup. dina waktu tadi bijil. naon kanyataannana. ganjaran ti Maha Suci. kasauran engkang tea. hanteu salah aci angin. rai dina lebah dinya. ayeuna mah rai harti. masih keneh bingung pikir. nyilokaan kani’matan. tah eta nu kurang kuat. yen jalma Iman pinasti. dipapag ku Widadari. jadi kulit awak urang. 230. ari Madimah asalna. 225. 232. 234. Dadamelan Rama jeung Ibu. 236. lamun rai teu uninga. dipapag ku Widadari. ngan wadahna anu teu kuat. 223. 231. pikeun mapag para istri. nu matak sok tereh mati. sihoreng bisi manular. 229. nu kasebat Wadi Madi. umurna ge moal lami. Rakana lajeng ngawangsul. 226. Timana asalna dumuk. lamun arek boga rabi. keur getihna hanteu sehat. rai tiasa ngaharti. Seueurna teh opat puluh. bener pisan tangtu aya. tatapi eta munasif. asal aci seuneu tea. ibarat dina kai mah. istri nu meunang Iman. asal tina aci getih. Mani anu katiluna. nu matak sok tereh mati. 224. di diri urang pribadi. asa sidik-sidik teuing. Mani maningkem terasna. umurna teh hanteu sami. Rakana lajeng ngawangsul. papada bisa ngajadi. ngan alamna salin deui. nya manina ge teu sehat. sabab eta asal mani. 237. Ayeuna gaduh pihatur. timana asalna jadi. pasal eta Widadari. sakitu ngurusna diri. kadang kala seueur istri.

anu opat Widadari. 240. pikir sing nepi kaharti. salah bener oge tangtu. karaosna raos tangtu. Ceuk rakana tina dangu. pang mapagna Widadari. kieu ari sayaktosna. 249. opat rupa hiji basa Maha Agung. kadeudeuh pangambung rai. istri pameget ge nampi. kani’matan kagenahan. rupa istri nu gareulis. buru-buru geura putus. piraku hanteu kaharti.Layang Muslimin Muslimat 238. masing tutug ulah aya nya kabingung. matak ngahudang birahi. kabagiannana pasti. nu katilu Maha Suci. dua kani’matan cepil. 247. 251. saur rakana pan nyata. kapan tina opat tea. Ganjaran ti Maha Agung. yaktos mah opat siki. ceuk raina nuhun pisan. ceuk Hadist teh Widadari. 246. upami ngangseuan minyak. kabirahian nya ati. ku engkang terangkeun deui. boh barang boh rupa istri. atawa tembang nu ngunah. mungguhing di alam Akhir. naon bae kaanehan. 242. ayeuna mah kahareti. 253. Kapan istri teh geus tangtu. kitu deui tina soca. dulur abdi ngan sahiji. 252. sumuhun saur kang rai. 245. 241. Lian ti waktu ayeuna. pikeun sahiji manusa. kahartos ari kitu mah. moal bosen engkang mitutur ka rai. raos ceuk rasana cepil. Ku urang kudu ka ilmu. malah osok hayang deui. kieu abdi nya kabingung. ngamudarakahkeun ili. kaduana Maha Mulya. kadatangan lauk hayam. bilih kabujeng ku wafat. Widadari anu katilu. ari Widadari tea. 239. Kaanggseuna raos tangtu. tina pangambung ge bijil. kitu deui nu kaopat. Bener bae opat puluh. Meureun ni’mat nu kadangu. 244. 62 . upami baham kang rai. lamun kang rai ninggali. mugi raka ulah bendu. pikeun mikir Widadari. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. Enol mah da nalapung. leres hanteu pilih kasih. ayeuna nu kadua. deudeuieun karasana. naha iraha jamanna. atawa kueh persetik. Widadari tina cepil. moal ngewa sumawonna lamun bendu. 248. kaluar jerona deui. Ceuk raina kuma atuh. ka deudeuh jeung kacintaan. mikawelas engkang teh ka diri rai. sifat kasukaan ati. kudu papay mimitina. Namung rai mo kapalang. hiji kangeunahan baham. Saur rai nuhun pisan. Pangkur 250. eta teh rai siloka. ulah bosen ngajawab. masih aya nu rek ditaroskeun deui. kabungahan soca rai. kosong hanteu aya eusi. 243. bakating raos-raosna. sing nepi kahartina. supados kahartos pisan. atuh saha anu arek mere pitutur. ngadangukeun anu nyuling. meureun rai osok mendak. matak nyelengit nya ati. bakating resep ninggali. naon bae anu seungit. Geus tangtu resep kalangkung. naon bae rupi-rupi. lian ti salira engkang. Widadari nu kaopat. bijil kani’matan sami. tadi aya babasaan. dijawab sakuat-kuat. Ceuk rakana Insya Allah.

carioskeun hiji-hiji. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. puguh bae aya buktina mah. nafasna dina pangambung. sadaya parantos sirna. eta nu pangluhurna. saluhureun langit ge tangtu katepi. Maha TInggi kaopatna. sihoreng aya nyatana. 260. ku awas tangtu kasusul. teges Mulya tara kasebut-sebut. tapi ayeuna geus pupus. tanda ku agungna leuwih. teu hasil mun teu jeung bukti. luhurna tanpa wangenan. salamina moal matak jadi ilmu. Ceuk raina geus kapaham. Maha Suci anu mana. 266. rajeun oge nyeri ceuli. pangkatna Habibullahi. ku tingal mah geus kaberik. 267. 256. dilisankeun ku pangucap. sanajan tara dikumbah. nyaeta nyatana pangdangu rai. ceuk raina kuma sabab. Rakana lajeng ngajawab. 265. geus taya utusannana. kedah diterangkeun deui. yaktos ari dengena mah. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. 258. Mulya bae salawasna. kalimana Nabi Isa. diucapkeun sadayana. nembe terang ayeuna karek kaharti. Ceuk raina leres pisan. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. pangdenge teh salawasna tara gering. Dupi Rusul katiluna. 257. aya kanyataan dumuk. miwejang ka diri abdi. naha eta basa opat perkawis. babarkeun bae sadaya. ulah ngan babasan wungkul. Rakana teras ngajawab. sadayana geus lastari. nyatana dibadan urang. mun ngapalkeun bae asma. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. 262. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. Kangjeng Nabi kagenepna. Ceuk rakana Maha Mulya. Nabi Enoh nu kadua. saur raka nyatana pangangseu rai. nomer hiji Nabi Adam. nyatana di badan urang mun teu salah.Layang Muslimin Muslimat 254. pangkatna teh Rohullahi. naon kanyataannana. 263. ulah kapambeng miwuruk. 255. malah-malah Asma Allah ge disebut. nyatana paninggal tangtu. teu hasil mun teu harti mah. ceuk raina aduh leres geus kaemut. geuning bukti nafas teh tara belewuk. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. eta nu pang sucina. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. perkawis Yang Maha Agung. geuning bukti eta langit nu sakitu. 63 . 259. nu kasebat Maha Agung. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. pasal eta ku rai teh geus kaharti. nyeri denge tara aya. nafas mah tetep beresih. kantun nu kaduana. 261. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. Ceuk rakana kapan nyata. ku bakat tinggi-tinggina. atanapi wungkul basa. lamun aya muga ku engkang pitutur. nu kaopat Nabi Musa. nu nyebat nyeri dengena. Cacakan teu kahalangan. bener mulyana teh sidik. di diri urang pribadi. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. anu gedena sakitu. Anu luyu nu karasa. raina teras ngawangsul. kang raka bubuhannana. 264. saur raka naha rai sok ngadangu. naha kumaha mulyana. nyatana pangucap tangtu. Ayeuna nu katiluna. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. ceuk raina can kaemut. nembe ayeuna kapanggih. kantun anu genep Rusul.

272. 281. nepi ka kiamat pisan. Rakana enggal ngajawab. iradatna Gusti anu Maha Agung. pikeun nurunkeun manusa. nya awasna panon urang. nya eta wujud jasmani. kitu Allah kawasana. Ngawalon raden Muslimat. 280. sakalintang hayang terang. moal aya tangtu lebur. kieu rai mun can terang. Dupi Musa Kalamullah. 273. Panghulu Rosul sadaya. ari Isa Rohullohu. Nyatana Mim He Mim Dal. hakekatna Enoh Habibullahu. Nu teu beda sareng urang. Rusul mah hanteu wafat. Dupi eta rasa tea. 274. buktina teh para Rusul. Adam eta nyata di badan sakujur. ari rasa ngokop deui kana wujud. Ceuk raina leres pisan. ceuk rakana mun can harti. kapan eta hirup ayana geus tangtu. nuhun engkang Adam parantos kaharti. kapan Rusul mah teu pupus. 269. nyieun domba tangtu ku domba deui. Ti luhur sahibas sirah. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. ari eta nu katilu. ari eta hakekat Muhammad Rosul. wawakil Allah ta’ala. kitu hanteu salah deui. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. najan ieu wujud oge nu nganggung. 276. 278. nu sarupa saperti wujud kang rai. naon atuh hakekatna dina diri. hakekatna nya pangucap kang rai. malah-malah geus kumpul di kang rai. sadayana oge natrat. nyieun kerud nya ku kerud.Layang Muslimin Muslimat 268. nya rasana wujud urang. bukti sadaya manusa. enya eta Adam Khalifatullahi. ceuk rakna kapan nyata. make sirah dada suku. 275. Nyatana pangdangu urang. sifatna aya diurang. tah eta hawadistna anu pupus. asal Adam Hawa pasti. henteu aya alam dunya oge sepi. nu masih gumelar dohir. sasat saadegna wujud. 270. 271. nya eta kiamat tea. Ibrahim Halillullah. ayeuna nu kaduana. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. kana nafsu opat rupi. nu kagenep rusul ngagulung. Nyieun jalma ku jelema. Pasal eta Nabi Adam. Raina lajeng ngajawab. eta adegan rai. naon nyatanadi urang. pangangsu hakekatna. nyatana teh enya eta wujud. kitu sanyatana rai. taya lian ngan ku rasa. nyaeta nyatana hirup. teges Khalifatullahu. Sabab mun taya utusan. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 279. terus bae nepi ka poe panutup. enggal bae ku raka teras diwangsul. ti handapna sahibas suku deui. bukti kapan fangu sareng tinggali. sabab moal salah deui. Hakekatna mah berjalan. pang bisa nangtung jeung usik. moal enya geus taya utusan Gusti. tah eta nyatana Adam. hirup ngokop kana rasa. angsu ucap pon nyakitu. 277. tatapi sakali mahi. enya eta Enoh Habibullahi. bibit manusa saestu. 64 . langgeng teu owah teu gingsir. kumpul dina hirupna. hakekatna para Nabi. asupna teh kana rasa. iradatna Gusti anu Maha Agung. ngan sakali ngadamelna. teu robah utusan Gusti. mung naon sanyatana. nu pupus mah majajina. poma-poma rai ulah rek kaliru. wujud ngokop ka kahayang.

neangan jatining hirup. tangtu bangga liwat langkung. lain ngan keur salirana. pedah Wali sok tatapa. 290. Pokna teh eta mah ujang.Layang Muslimin Muslimat 282. da ibarat keur ngabedah. tangtu bae tadina mah para Wali. Eusina maung jeung badak. duh engkang rebu kasuhun. tatapana naunan. mun ditaros anu penting. ku tapa mang tauntaun. ukur macul moal sakumaha ripuh. urang mah kantun maculna. Sabab Wali sadayana. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. Sihoreng teh ayeuna mah. ilmu Wali eta mah. 291. ku aranjeunna can kasusul. matak doraka kasiku. lamun hayang kana kasampurnaan diri. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. Ceuk rakana bener pisan. enya eta ma’rifat jatining hirup. nyaah ka umatna Gusti. hanteu aya barang anu dibuni-buni. 284. Kitu rai upamana. dipiwejang ku engkang anu saestu. taya nu disumput salindung. 295. sanajanna Gusti Allah. bisi kabendon ku Allah. 286. cara wali waktu tadi. rai teh untung kacida. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. 294. 65 . enya eta kana sajatining hirup. leleberan tina karamatna Wali. geus kapikir ku rai eta Kiyai. 285. 288. pikeun umat Kangjeng Nabi. sabab eta ilmu Wali. jeung sagala tatangkalan. tangtuna tinggal di dunya. Padahal geus masyhur pisan. Nya tanahna pikeun urang. ku jalan tarekat tea. Bakating ku ngabelaan. sarua jeung Wali tadi. tatapana taun-taun. tina nyaahna kalangkung. taya deui kua anjeuna nu dituju. 287. taun-taun sangkaannana teh kitu. Wali eta nyusulna tarekat jati. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. leuweungna enggeus dibasmi. pira urang mah ngan macul. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. nu bakal sampurna puguh. malah matak jadi murtad. hanteu beunang diterangkeun pamali. eta mah ilmu Laduni. nu gede kaliwat saking. meureun ari hasil mah. moal bangga cara tadi. gajah oray nu kalangkung marantih. sabab mohal tarekat dicandak pupus. taya nu dipinding-pinding. hayang sampurna pribadi. 283. umat-umat nu daratang pandeuri. sabab leleberannana. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. urang ge kudu tatapa. Jadi kadieuna umat. nya sajatining Syahadat. 289. bakat ku hayang ma’rifat. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. kudu tampa warisan ti Wali-wali. Raina mani ngalenggak. nyaeta dzatna Yang Widi. 292. beresih taya nu kari. Eta kaliru pikiran. tapi teu weleh disorang. 293. ku urang mah moal kaberik kasusul. kapan ari geus bersih mah. najan geus jadi Ulama. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. bungbang lenglang sadayana. numawi kedah disusul. ku Allah nu Maha Agung. tina bakat Wali eta. Estu saterus terangna. moal saperti kapungkur. hanteu sakumaha bangga. diterangkeun sajelasna. saestu henteu khianat. teangan tarekatna. ilmu wali nu geus sidik ditampi. sabab bisa ma’rifat. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu.

Anu sakitu banggana. teu acan Islam satuhu. jadi mun ayeuna urang. 299. kapan sidik sundana teh rai kitu. wajibna mah kedah ngarti. da maca mah Ferduna. na teu sieun ku hukuman. kaula nekadkeun kitu. 66 . hana cukup ke pangucap. geus jadi Islam sajati. Kumaha netepkeunnana. kaduana netepkeun sifatna kitu. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. 297. ku tapa mangtaun-taun. 304. karek dina kaomna. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. kudu nyaho kalawan aenal yakin. yen Kangjeng Muhammad Rasul. sumawon kana sifatna. diestokeun lebet kalbu. lamun tacan ma’arifat anu sajati. sumawon kanu ngutusna. 307. nya paingan dibarerikna ku Wali. Rakana enggal ngajawab. pangasihna Allah. Atuh untung sarebu kali nya untung. jeung kaula satemen-temen nyakseni. na iraha rai tepang. Anu kadua kalimah. teh geuning kitu rukunna. anu lima sihoreng teh gening kitu. 306. lian ti Allah ta’ala. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. bet make enggeus nyaksian. 305. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. satemen-temen kaula. sing sidik sarta sing yakin. Sareng ngutus naon tea. na kumaha ari saksi. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. Ari anu kaopatna. disidikna para Rasul. jadi bae mung teu acan jadi utami. Saur rai aduh kutan. 300. leleberan ilmu Wali nu baheula. nuhun pisan ku rai eta katampi. Pucung 308. katilu asmana deui. netepkeun heula dzatna. kakara syah pang macana urang tangtu. 302. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. kudu bae netepkeun heula rai. Kapan ngaku geus nyaksian. syahna sing kapendak heula. arek maca Syahadat kalimah kali. sing sidik kanu diutus. Kapan syahna saksi tea. toh pati jiwa raga. hayang Islam rugina kaliwat saking. mung aya keneh kabingbang. tilu taun mah geus pasti. sinareng Muhammad Nabi. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. Kapan kieu ceuk ma’nana.Layang Muslimin Muslimat 296. numawi wajib kapendak. raina lajeng ngawangsul. lamun kitu saksi palsu. ceuk rakana atuh gagal. ari diboker eusina. lamun karek bisa maca bae wungkul. Raden Muslimat ngajawab. sundana teh Syahadat kalimah kalih. 303. kapan geus aya rukunna. nampa leleberanna ge. Gusti Allah ngan sahiji. eta teh utusan Allah. waktu maca Syahadat kalimah kalih. 298. ku Syahadat ge sahiji. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. 301. eta dzat nu Maha Suci. ngalakonan rukun Islam. eta pangakuan rai. kahiji urang teh kudu. tangtu meunang hukum beurat. abdi teu acan patepang. sifatna Allah ta’ala. kana dzat Gusti Yang Agung. dikadarkeun bisa mangih. sugan teh cukup ku rukun.

ayana Gusti Allah teh. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. Anu katilu Wakutubihi disebut. 321. ari sundana mah. teu aya kebatna. Lamun kitu jeung urang komo pajauh.Layang Muslimin Muslimat 309. yen tacan kapendak. ulah bet bolostrong bae. bet siga-sigana. ngan lobana manusa sok salah tampa. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. damelanna geus tangtu bae. nu kadua Wamalaikatihi tea. najan budak paham kitu mah geus boga. 312. 316. 322. da dunya mah damelan teh. tangtu pisan aya anu ngadamelna. pangkat Wali-wali kabeh. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. tacan katepi ku dewek. Warusulihi carios. panngna abdi percaya teh. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. ari nu kaopat. Saur raka ayana dimana atuh. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. ilmu Wali lain keur ajieun urang. ayana teh Allah. 325. geuning Wali teh sihoreng. 328. keur naon aya dalil teh. Saur raka bener rai eta kitu. Saur raka naha rai ngan sakitu. pedah aya bimi langit sareng eusina. samangsana aya. saluareun langit ieu nu katinggal. 317. Waqodri wasorihi teh. Ana kitu eta omongan teh racun. 67 . eta kitu manah Wali sadayana. ngabelaan umat kabeh. dipaparin pangkat. 324. 318. 329. hal Syahna syahadat teh. Matak naon mun balaka bae atuh. Lamun paham cara tadi bae tangtu. percaya rai hanteu asa-asa. 314. ngajawab raina. 320. Ceuk rakana bener rai eta kitu. anu kagenepna. 310. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. ngajakan cilaka. sing aya rangkepan. 326. 311. Naha rai percaya bener saestu. sigana manusa nyieun sangrayan. Amantubillah eta teh. pek larapkeun lirik ka badan sapata. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. da manahna nyaah ka umat sadaya. hiji Amantubillah teh. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. Wali teh maksadna. anu genep tea. nyarek ulah tulus rek neangannana. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. 313. Minallohi ta’ala eta disebat. 319. 327. ku Wali sadaya. percaya kana naon. saur rai percaya kana ayana. nyarek diteangan. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. asup ka Naraka. jadi batur Idajil teh. mawa sasar kanu bodo. urang mah teu kudu nyaho. ka Allah ta’ala. da tunggal damelna. 323. ceuk raina tangtu bae. ulah sok nyingsieunan matak murtad. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. lamun kitu kawas ngaco. 315. nuhun geus kapaham. tapi pang percaya. dina Qur’an geuning dalilna disebat. aya deui rai nu teu kapaham.

68 . syahna nya percaya. 335. 344. 343. bisa soteh aya. ku hirup Allah geus tangtos. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. anu kasebat tadi teh. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. nyaeta Wamalaikatihi. mangsa hirup pertanda ayana Allah.Layang Muslimin Muslimat 330. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. meureun ayeuna mah. geura pek lemesan. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. tambah isin siang wengi babarengan. 339. yen aya Malikat teh. 342. perkara Aing mah. 333. Sategesna kaula percaya estu. cahayana Gusti Yang Manon. ayeuna karasa. ka Allah nu sayaktos. ka hirupna wuud dewek. 347. 336. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. mangga engkang rai paparinan terang. ka Nabi Muhammad. aya patri moal arek paburantak. 348. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. papay heula tina dzatna Gusti Allah. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. ayana alam dunya teh. geus hanteu miwarang. Kantun eta nu nomer dua rukun. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. 341. 332. aya hirup dina wujudna manusa. kaayaannana wujud teh. ka hirup sorangan. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. ari cahya nya eta hirup manusa. Cek rakana lamun paham rai kitu. aqrob teu antara. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. Malaikat teh keur pere. 346. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. teu aya Malaikat teh. pang akrobna jeung wujud teh. 349. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. kahartos kacida. saha nu rek nyebat. Saur raka kieu rai mun can mafhum. Sundana teh kaula percaya estu. sundana cahaya. geus taya antarana teh. enya eta utusannana Pangeran. ‘alaihi kebatna. geus tara antara. kaliputannana. diluhur langit tujuh teh. sareng manah engkang. 337. nu lumbrah disebat. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. rukun Iman tea. 350. ka Malaikat Allah. min habril warid geus eces. utusan Gusti Yang Manon. kitu eta sundana teh. 345. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. 334. nu kahiji nyaeta Amantubillah. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. Aing teh reujeung maraneh. Den Muslimat mesem bari kaisinan. Masih aya antarana eta kitu. ceuk rakana rai percaya kumaha. sareng wujud manusa teh. kulantaran ayana teh. mun kitu rukun Iman teh. sadaya pada mangartos. 331. karek sare geus teu aya alam dunya teh. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. 340. 338. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. ayana teh Allah. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh.

ceuk raina kahartos ari kitu mah. ceuk pangandika Hadist teh. 354. 69 . pasal rukun Iman. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. papay heulaanan. teu lalaki teu awewe. 362. dalil naon nu bisa teh. 353. Tah nyaeta nyatana Malaikat. pake kumagungan. Teu awewe sumawon pameget kitu. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. leres mun kitu mah. najan usik bulu oge. Ari Allah nya eta sifatna hirup. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. perkara malaikat teh. tara sasarean. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Susah temen lamun kaburu ku pupus. lamun ngaji ulah ical ti salira. Wamalikatihi teh. anu kaopatna. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. anu ngaran Jibril. 357. bakal ka sawaregana teh. Malaikat taya gawe. Mikail tea. 367. keur sare ge manjangan bulu mah teras. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. 358. Mangga engkang anu tadi geura tutur.Layang Muslimin Muslimat 351. para Malaikat. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. gancang-gancang bisi kaburu wafat. 369. usik ati sumawon usikna jasad. Usik baham usik tinggal usik dangu. beurang peuting ge digawe. Geura kakat kotektak badan sakujur. kuma sangkan Iman. 371. 360. usik angseu tea. waktu keur sakarat. ngajina can tamat. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. Cauk raina leres engkang eta kitu. hanteu jirim saperti wujud manusa. 364. nu tadi mah salah ku abdi karasa. kitab eta nu purah mere kabar. Sareng tara barang dahar siang dalu. kudu ngajinis ngaji teh. nu manjangan kabeh oge Malaikat. ngaji kawas budak. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. 365. teu ical di badan. Ijrail nya ngaranna teh. Saur raka naha atuh ngaji kitu. na kumaha atuh sangkan percayana. enya eta mandorna teh. teu beunang ku tekad. nyatana usik sakabeh. hurip nu miwarang. da katungkul maca bae. sidik pisan usik the teu warna rupa. 370. meureun ku rai karaos. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. 352. sangkan tereh Iman. 363. umumna jelema ngan saukur maca bae. Mangga engkang abdi neda piwuruk. 361. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Nu katilu Isrofil nu kasebut. 366. mun kitu teu salah. jadi malaikat. ngapalkeun basana. nya mandorna Malaikat nu opat. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. sumawonna mun ku enyom. eusina teu dipalire. tatapi Malaikat teh. ka Malaikat Allah teh. tapi naon dalil nu jadi Iman. kapan tadi ceuk engkang ge. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. 356. 355. 368. hanteu warna rupa. kapan tadi utusan Allah ta’ala. 359. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu.

eta kitu piraku hanteu kaharti. moal nyebat bedug. ngan sakitu teu aya rangkepannana. kumaha teu percayana. 377. 378. Kantun eta rukun Iman nu katilu. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. boh seungit boh bau. malik kana wujud. ari tadi ku pahaman jisim abdi. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. 380. kumaha upama. 386. kana eta kitabna Allah ta’ala. mun ninggang cilaka. kantun urang percayana. kana tulis Qur’an bae. Kitu deui lamun dina cepil. upami ninggal sifat caang. Nu baheula para Nabi-nabi. angseu ge pon kitu deui.Layang Muslimin Muslimat 372. tulisan ti setan. jadi kieu tekad urang. lamun lamun baham dahar uyah. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. ceuk rakana et age teu lepat. kana rasa wujud. moal nyebat ninggal poek. ngeng ngadangu sowarana gelap. tangtu ku rai karasa. Dangdanggula 382. nyaeta Warusulihi. nu tara dihaja teh. 374. rasa tinggal rasa denge. Tutulisan wujus urang nu saestu. tetep ngaku caang tangtu. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. tadi ge Rusul mah geus kawarti. kantun anu kaopat rukun. Wakutubihi eta teh. tara sok pahili deui. 376. tapi kusabab geus pupus. urang bisa sabar bae. Sategesna geus percaya tigin. sadayana geus lastari. ngandel tulis Qur’an. urang ninggang meunang berok. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. 379. saupami ngangsu minyak. rukun anu tilu teh. kana tutulisan dewek. tara pahili ambeuna. Jadi eta tutulisan nu dihukum. 384. ka utusan kitu. ceuk rasa dangu geus tangtos. Den Muslimat ka raka ngalahir. teges kudu ngandelna. eta bener tutulisan ti Pangeran. rasa baham rasa ambung. lamun geus kitu mah. majajina mah sayaktos. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. tapi kudu dirangkep teh. moal enya nyebut lada. kana hekekatna badan. mangga geura dadar. geus kaharti ku rai kapaham. 381. aya dua pasal. kana ieu rasa wujud urang. anu geus kapaham. 375. boh beungharna boh miskinna sing narima. ka para Nabi sadaya. pek geura rasakeun rai. tina nafsu dewek. kana eta tutulisan wujud urang. 70 . kudu ngandel urang. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. bieu the sora guludug. 373. atawa sora gamelan. tina maling atawa tina maehan. 383. dihukum lantaranna teh. Kitu deui mun rasa tinggali. 385. tara sok bohong jeung cidra. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. ka utusan Gusti Allah. Ceuk rakana coba heula rai atuh. anu jadi utusan hirup pribadi. tetep bae tara cidra. tadi percayana. kuma tadi ngandelna teh.

nu goring moal disorang. tina margi hayang harga murah. nepi kan ma’rifatna. 394. geus percaya bakalna teh. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. Nya mukaha mun imanna jalmi. leres pisan ayeuna kapaham. sabab nya seungit ieu nu dipilari. Ceuk raina leres kahareti. saparantosna kamanah. saenyana kitu. rukun nu disebut. namung ngan eta mah jauh. eta rukun Iman diajina. yen dunya teh tangtu. atuh saha nu sok bohong. pangucap manusa tea. Kudu pikir ieu jagat shagir. kiamatna diri urang. rai teh percaya pisan. kumaha ngimankeunnana teh. torojolna enya eta tina biwir.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. tangtuna aya pamilih. 396. teu dirasakeun eusina. kudu lirik kana jagat pribadi. kasaksi ku Rusul. raina lajeng ngawangsul. enya eta nekanan kiamat shagir. 395. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. kitu oge eta hanteu salah. ka Gusti Yang Agung. jadi rai teh ayeuna. carioskeun paham rai heula. nu bohong mah manusa. jasad urang bakal nu tiheula. weleh bae teu kapikir. Den Muslimat ka raka ngalahir.Layang Muslimin Muslimat 387. 391. jadi rukun nu kalima. rukun Islam Rukun Iman. terus nanyakeun hargana. raina ngawangsul. 393. Ceuk rakana bener kitu rai. urang teh kudu percaya. sieun kaburu ku wafat. kieu percayana tadi. eta akalna manusa. bakal ruksak alam dunya. Saur raka bener bae rai. enya eta nekanan poe nu akhir. Rusul eta tara bohong cidra. Saur raka pek heula ku rai. diambung heula ku rai. ngajujur bae nafsuna. bade meuli hiji rupa minyak. jadi ngaler ngdul. eta nu kudu dipikir. yen ieu nu dimaksud. 71 . nya ieu nu diteangan. kana laku anu awon. Geuning sidik upami rai. kawasna moal kasorang. mahal teuing ah embung. minyakna ge da teu seungit. nekanan poe akhir teh. 389. rakana ngawangsul. dina hal ngimankeunnana. naming sakitu rai mah. imanna henteu dipikir. tangtu bae gede kasieunna. sadayana pada nyaho. najan anak incu. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. kang rai teh masih ewuh. 388. supaya enggal katepi. meureun suhud ibadah. 397. apal basana mah tangtu. manus amah jongjong iman kana duit. basana dipake cuih. nuhun sarebu nuhun. ieu wujud bakalna nekanan pasti. 392. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. tuluy ucapna ngabohong. kitu diimankeunnana teh. dikadarkeun jasa ngarti. yen kitu ngimankeunnana. moal ngajujur nafsu. Ceuk nu dagang hargana saringgit. Wal yaomil akhiri tea. duh engkang sumuhun pisan. ulang ngan apalna wungkul. buru-buru nyiar ilmu. 390. Rukun Iman mun kieu diaji. timana torojolna. nya eta kiamat tea. kiamatna jagat kabir. biasana ngan ukur dibaca. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. kantun nu kalimana. memeh ditawar teh tangtu. di warung atawa toko. nyaeta bakal pupus. pasal Warusulihi teh.

anu langgeng teu aya watesna. percaya bakal kituna. sieun meunang hukum. anu beres sahiji-hijina. mangsa-mangsa jalma keur didunya. Tetep Allah ngan midamel suci. laku nu goreng dijaga. tah eta nu opat amal. 72 . 400. aya keneh nya kapanasaran. sabab eta rukun Iman. jadi tilu kali nyorang. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. urang sing tetep percaya. kana eta harti rukun Iman. Nagara ge tangtu aman pasti. nya kitu ngimankeunna teh. ngajaga kana lakuna. nu matak disebut. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. papasten ti Yang agung. tapi rai can kaharti. kayakinan dina diri tuang rai. pasal amal teh geus tangtu. 399. Bakal asup ka Naraka api. bakti kanu Agung. kabeh geus kasusul. ferdu pikeun ka manusa. rukun Iman anu kagenepna. amal ibadahna daek. 401. untung ala jeung becik teh. Mugi rai paparin mangarti. yen jalma nu kitu. kana untung ala tea. dirasakeun nu saestu. 403. rai parantos mangarti. pamagerna nafsu. tadi ge geus dicarios. kapan parantos didadar. sabab sieun geus tangtu. kumargi kitu sundana. hirupna euweuh kadaek. hartina teh untung ku siksaan badis. jeung matak suhud ibadah. tangtos eling siang wengi. lahiji amal Jariyah. nafsu anu awon tea. saur rai teh eh sumuhun. dina engkena geus hilang. Saur rai kantun hiji deui. suhud neangan elmu. Sabalikna sing percaya ati. saur raka kieu mun hanteu tinggali. piraku teu bageurna teh. gorengna mah ti Idajil tea. teu ngabakti ka Yang Widi. ari nu feredu. kumaha atuh eta. beunghar ku ka teungeunahan. sageuy hanteu ati-ati. nyieun goreng kitu. ceuk rakana mun can hartos. 404. piraku Gusti Allah. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. pang ngyakeun rukun Iman. beunghar ku kani’matan. sareatna hakekatna deui. sihoreng Gusti Yang Widi. enya eta sakumaha unggel Hadist. teu ibadah hanteu ngelmu. tilu amal Sholeh. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. 406. dua Sadrah. meureun rai ge uninga. taya pisan kangunahan. nafsu goreng kudu cegah. 405. sakarat mah puguh deui. Saur rai duh engkang kaharti. kapan tadi diluhur ku engkang rai. 407. sieun jatoh kana untung ala tadi. Saupami jalma geus mangarti. aya ferdu jeung wajibna. ngama’naan rukun. ngimankeun nu kagenepna. untung ala nya ngaranna. reh geuning amal teh kitu. di dunyana moal keuna hukum bui. aya opat perekawis.Layang Muslimin Muslimat 398. cicingna di Naraka teh. Mung ayeuna bade naros deui. lamun kabeh ngari rukun Iman. pasal amal can kahartos. eta jalama bakal meunang untung becik. urang kusu percayana. rakana enggal ngajawab. sarta eusina kahartos. 402. Urang kudu percaya sing tigin. aya dua perkawis. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. sabab geus aya pokona. jeung meunang siksaan kubur. tarekat sareng ma’rifat. ayeuna mah jadi ilmu. pasal eta rukun Iman tea. dunya sarawuh Akherat.

yen ieu teh wujud urang. nya bagian nu tilu perkara. 417. boga barang anu cukup. pandang kana buruhan. kudu beresih pisan ati. ari eta Kasdu tea. jeung ati sing bersih. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. kudu ikhlas beresih nya manah. Ulah nganken puji urang rai. sabab wajib kasebatna. pasal ngudag kadunyaan. dina waktu Sembahiyang. rai mah tacan mangartos. Sundana teh kapan eta dalil. nu katilu nu ngaran Ta’yin. ulah rek aya kahoyong. Sabab dina Sembahiyang rai. hayang diganjar engke teh. 73 . 409. make Lillahi ta’ala. sidik pisan lafad Allah. Den Muslimat lajeng naros deui. 413. kantun eta amal Sadrah tea. nyaeta panggawe lisan. dipaparin Sawarega. Anu matak masing suhud rai. rakana lajeng ngawangsul. sujud teh geus tangtu. sundana Sholeh kitu. 418. jual meuli jeung nu Maha Suci. nu kumaha amal ka Pengeran. wajib mah ka Gusti Allah. tapi digawe sing suhud. Ulah kieu pangna daek rai. pagawean ati yaktos. dimana tumerapna teh. wujud teh eukeur dianggo. bakal manjing Sawarega. amal Sholeh katiluna. kieu amal ka Yang Widi. ulah boga patekadan. dupi amal kaduana. diburuhan ku Yang Agung. kaduana nu ngaran Ta’rud. aya pikeun hajatna teh. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. ruku huruf Lam awal. huruf Alif eta sidik. teu aya hargana deui. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. beresih taya pamandang. eta ulah kitu. ati the sing lulus. tumerapna eta rai. Henteu beunang manusa sulaya deui. ngaula kana kahayang. tumerapna dina waktu lima misti. aduh engkang nuhun keti laksa. enya eta pagawean manah. di tungtungan aya dalil nu kauni. sarta kudu ikhlas ati. Den Muslimat nyaur semu manis. nya sadrahkeun deui bae. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. 416. keur Jariyah ka Yang Manon. lungguh eta huruf He teu salah deui. da tadi ge puji teh nu Allah. ieu teh badan jasmani. puji kabeh waktu eta. hanteu daya teu upaya. bagian geus tangtu. ngalakonan eta waktu lima.Layang Muslimin Muslimat 408. 410. Jariyahna nafsu. ka Allah nu Maha Agung. Saur rai Jariyah kaharti. keur nangtung ngajadi huruf. kitu ibadah ka Allah. rakana enggal ngawangsul. rai dipaparin mangartos. 414. dina keur waktu Sembahiyang. engke dimana geus wafat. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Kasdu ngaranna teh. sua Sadrah kitu. kudu nurut kersana Pangeran. Nu katilu amal Sholeh rai. udar ider dibelaan ruksak diri. pedah urang geus Sembahiyang. amal wajib kitu. Sakumaha unggel Hadist misti. meureun ku rai karasa. dina keur maca kalimah. kudu Lillahi ta’ala. jadi urang kudu. dilakonan lamun urang kuat. manusa mah kapan rai. kahiji amal Jariyah. kapan keur kieu mah wungkul. 412. kumaula wungkul. kapan dina Ushallina. ku engkang anu sakitu. 411. ngalakonan waktu anu lima. 415. bagian panggawe badan. ulah ngaku-ngaku. huruf Lam akhir nyatana.

ngabudeur ngabengker dunya. geuning Hadist leuwih bentes. saban tuang waktu Dzuhur. meureun tanda heula dunya. aci seuneu aci tanah. pedekna kenging bebendon. Ka rakana nyaur deui. jaba ti Adam jeung Hawa. Eta ge dibuang deui. Aci cai aci angin. alam pangriged-rigedna. 420. Kocapkeun enjingana deui. geleser pindah ka kulon. ingkah ti Sawargana teh. sarta riged pangbuangan. muga engkang kersa jawab. Dipaksa teu meunang ngancik. dohir teh nyata pabuen. 428. hartina dohir doraka. ku Gusti Allah ta’ala. 421. 426. Asmarandana 419. tumurunna ka dunya. larangan Gusti di ala. beulah kulon cicingna. sasatna adam dibuang. 74 . najan didamel pademen. Kangjeng Nabi Yullah Adam. naha ieu alam dunya. didamel pamageuh dunya. mangga terangkeun ku engkang. kusabab boga dosa. sirahna teu patok tempat. sareng ieu alam dunya. ieu alam pangbuangan. Raina ngawalon deui. upami geus tilu bulan. Saparantos tilu sasih. sirahna teh teras pindah. liren bae atuh. rai bade naroskeun teh. ngala titipan Yang Agung. kang rai kalintang heran. 422. mun sirah lebah kidul. heula dunya heula jalma. kitu kersana Pangeran. Sirahna teu patok cicing. Kawasana Yang Sajati. sasat didamel pademen. 427. 425. ngan tilu bulan teu langkung. sareng ngaran manusa. kapan enggeus sidik jentre. hiji sato oray naga. di tundung ku Maha Agung. buntut asup kana sungut. oray tukang jaga lawang. den Muslimat sareng raka. ku rai tacan kaemut. malah alam dunya dumuk. oray sanggeusna ditundung. naha rai kawas gundam . dina palebah-lebahna. teras duaan taruang. ti Sawarega dibuburak. 423. ku kersana Maha Agung. mana nu heula dumuk. 430. Mana ngarana ge dohir. Kangjeng Nabi Yullah Adam. 424. kieu engkang saleresna. bada netepan Lohor.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. nya didamel bengker dunya. naha naon margina. kieu lamun tacan terang. tapi engke kapayunna. Rakana ngawalon deui. nu didamel asalna. jadi pamageuh jagat. ngan tilu bulan lilana. malah aya sajabana. dunya disebatkeun kotor. 429. nu dibendon ku Yang Agung. bada tuang den Muslimat. naha rai masik helok. sabab parantos waktuna. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. sarta teu patok cicingna. Rakana gumujeng manis. dosana ngabuskeun setan. nu ngagoda Adam Hawa. tara langkung tara kirang.

tangtu pisan ngariutna. ti Gusti Allah ta’ala. dikokopan ku sungutna. ucap rawuh ambekan. eta ge kai sawarga. beda jeung keur ngora keneh. 441. Sirahna teh ngeser deui. aya deui hiji tangkal. malah bukrina ayeuna. kapan pikir oge kitu. kitu riwayat Hadist teh. sartana tanaga rosa. Tegesna kala teh rai. hanteu salah ceuk sakaol. eta ge meunang bebendu. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. ngariutkeun alam dunya. Terus dibijilkeun deui. batu bodas ti Sawarga. anu tetela nyata. salawasna kitu bae. 444. ku Hawa bari meresan. 432. eta sanyatana ula. eta engkang leres pisan. muragna ka tanah Mekah. mana kiwari kamasyhur. 443. najan leumpang deudeukeutan. nyatana pikiran urang. 75 . Raina ngawalon manis. perekawis jagat gede. 439. ti urut ka urutna. atanapi jatingarang. enya jagat wujud urang. lajeng pindah ka wetan. geuning ari enggeus sepuh. beuki lila beuki jero. batu dipuragkeunnana. jadi hideung rupana teh. 433. Sabab buntut oray tadi. lantaran dianggo diuk. Anu matak salin rupi. geus tangtu ngariutna. 440. dibijilkeun ti Sawarga.Layang Muslimin Muslimat 431. emutan rai ge kitu. angger bae tilu bulan. eta ge meunang bebendon. urat kendor kulit goplak. nya tilu bulan lamina. tangtos pisan moal lepat. ti Gusti nu Maha Mulya. ragana tangtu meotan. ngariut nya rarasaan. da moal aya bedana. muragna ka leuweung ganggong. Hajar aswan hanteu bodas. Nya tilu bulan sakali. 438. Tanaga oge meh leungit. sabab batu panuhunna. 442. lamun geus kolot umurna. Dibanding jeung jagat shagir. eta enggeus kalumbrahan. aya deui hiji tangkal. geus satahun tepung gelang. nya ka leuweung alam dunya. tambah sepuh tambah lembut. Ceuk rakana aya deui. tetela meotannana. sirah pipindahannana. dina saban-saban taun. sarta awakna oray. panuhunna eta batu. Namung jadi salin rupi. ngaran kayu candana. 434. Ku kersana Maha Suci. tina heubeul-heubeulna. bukti geuning osok ngarahuh. kusabab eta oray teh. Jagat kabir jagat shagir. di mekah teh aya batu. neneda ka Gusti Allah. oray awakna mondokan. kawasna mah alam dunya. dingaranan Hajar Aswad. Lamun geus ngariut pikir. nu disebut kala gede. sabab bengkerna ngariut. hideung teh eta siksaan. urat wangkeng kulit merat. anu ngaran kayu garu. aya ngaran kala. 436. 437. geus sidik meotannana. 435. lamina deui sakitu. ngariut sagala rupa. sabab pake eureun Hawa. nyuhunkeun siksaan dunya. riut tinggal riut denge. upama jalma geus kolot.

Adam muragna ka bumi. lajeng bae Nabi Adam. barang ayeuna di dunya. sarta teu peugat-peugat. keueung taya papadana. kieu saurna malak teh. les-lesan nangisna Hawa.Layang Muslimin Muslimat 445. mugi Gusti ngahampura. Malak Jabrail mepeling. 451. 455. nangis ngenes manah ngungun. duh Gusti anu kawasa. sarta barina sasambat. sadayana kalepatan. 457. panasna ngabebetrak. cape balas utrakatrok. 446. dianggo cawet ku Hawa. naha nyai hirup keneh. 449. lajengna teh anfussana. Robbana dlollamna kitu. kudu tobat ieu baca. gunung Surandil ngaranna. taya pisan kasusahan. di buang ka alam dunya. Duh Gusti Robbul ’alamin. Aduh Gusti tobat teuing. mener ka tanah Hindustan. anu murag ka Hindustan. ari muragna Hawa. Siti Hawa utrakatrok. Tina nangis siang wengi. Adam maca eta ayat. nu’mat bae salawasna. lamina teh ngaos Ayat. nuturkeun indung sampean. Naha mana Ikhlas teuing. beurang peuting usrak-asruk. henteu aya keur ngiuhan. nangisna mani ngagukguk. beurang peuting hanteu petot. Aduh-aduh Hawa Siti. panutan dimana lenggah. ninggal laut ngeplak hejo. aduh Gusti hamba tulung. Gusti Adam teh dimana. eta ge tuluy ditundung. dzunu banna ulah geseh. Hawa nangis jerat jerit. 458. emut waktu di Sawarga. Tunda Hawa keur prihatin. Jeung aya lajengna deui. abdi nyanggakeun duduka. Ngan wungkul bae prihatin. mugi Gusti Maha Agung. Adam keur sasambat kitu. kitu ceuk hiji hikayat. lamina saratus taun. tinimbang abdi kieu mah. 452. ngenes peurih salawasna. lantaran eta kulitna. margi tacan aya jalma. sataranjang teu disarung. 454. 456. geus taun-taun lawasna. dalil dawuhan Allah. 450. meh merem socana Hawa. terasna Lana qunnana. tina emut ka geureuhna. abdi pundut nyawa bae. Tur taya batur sahiji. nalangsa sampe les-lesan. ku Siti Hawa dianggo. Nya meunang bebendon deui. Kangjeng Nabiyullah Adam. ninggang kana leuweung gede. ngahampura dosa hamba. Minal khosirin kebatna. sareng tegal ngentak-ngentak. masih ngeplak tegal keneh. atawana enggeus wafat. neangan Adam panutan. dianggo pipinding orat. jol Jabrail Malaikat. ayeuna nu kacarios. ka Jeng Nabiyullah Adam. geus jauh ti tanah Jidah. 453. neda hampura Yang Manon. nu sakitu jauhna. sora peura soca cindul. 447. dawuhannana Yang Agung. siang wengi ni’mat wungkul. Nurutkeun saur Jabrail. nuturkeun indung sampean. 76 . Wa in-lam taghfirlana. jisim abdi ngan sorangan. taya papadana raos. keu kekemben teu raksukan. 448. ka Jidah pinggir laut. tacan aya tatangkalan. duh nyai aya dimana.

Layang Muslimin Muslimat 459. pasal tadi ceuk engkang. tibra sasareanna ge. keur anak pamajikan. jadina sanggeus ka Arfah. Numatak mungguhing jalmi. Da bubuhan keur dibui. Sabab kitu asal tadi. amprokna di Gunung Arfah. saha bae anu ngunah. pangkat menak pangkat cacah. geus hanteu aya pikiran. bilih teu acan kamanah. mulih kana kasucian. 463. 472. 462. akang wani taroh bae. sanajan di Raja pisan. kanu beunghar nyebat ngeunah. sareng Babu Hawa tepung. Nu miskin mah geuning yakin. padahal sarua bae. miskin deui kasusahna. 466. 465. ngan sarupa kasusahna. Barang maosna geus nepi. munatak saha jalmana. teu kungsi lami Adam. ieu alam dunya dumuk. 460. beunghar barang beunghar susah. cicing di panjara Allah. 77 . moal aya nu merdika. atuh meureun najan urang. saratus taun lamina. ganti-ganti kasusahan. sing amprok ulah papisah. jasmani rohani oge. disebatkeun pangbuangan. teu lepot ti kasusahan. moal ucul ti kabingung. bakating ku sare ngeunah. supaya bisa purkatut. anu jararah ka Mekah. Saur rai kahareti. dawuhan para Aulia. di Mekah teh aya Arfah. saparantos dihampura. kitu unggeling carios. moal pisah ti kasusah. sacarios Hadist tea. geus cumpon ge keur isuk. da sasat di jero berok. dihampura ku Yang Manon. disebatkeun pangbuangan. Adam sareng Babu Hawa. bisa kitu sare tibra. cukup pikeun meuli beas. 469. sanajan diempuk-empuk. upama can ka arfah. Geuning nepi ka kiwari. persasat dibuang bae. Teu pisah tina prihatin. sareatna hakekatna ge. kumaha ari nu cukup. Mana dongkap ka kiwari. nya ieu alam dunya teh. anu ngumbara didunya. nu pada gelar didunya. Sangkaannana nu miskin. eta kitu hartina. kumaha isuk nya dahar. eta Hadist moal lepat. 470. tah eta kang rai kitu. 467. 468. 464. hijikeun ulah rek renggang. anu munggah Haji kabeh. Tina sabab eta yakin. nu betah dipangbuangan. boh nu miskin boh nu beunghar. tapi ceuk Ahli hakekat. eta sasakala amprok. emut-emut geus isukna. ayeuna muga diwejang. najan anu jadi Ratu. ngan ukur pasangka-sangka. da aya di alam dunya dumuk. hanteu aya kakurangan. tacan jadi Haji kitu. pang Nabi Adam ka dunya. nu miskin oge sarua. najan geus ka Madinah. mun miskin taya kagaduh. 471. wungkul ku dahareun bae. munggah Haji geus kapaham. Geus suka bungah nya ati. Teu weleh-weleh dibanding. boro-boro pangkat urang. Kitu sareatna Haji. ku sadaya ge karaos. cicing dina ngeunah terus. anu mawi dunya dumuk. urang ge eukeur dibuang. ceuk rakana bener pisan. 461.

bandingkeun jeung memeh gelar. teu ditampi ku Yang Manon. sabab salah pangbalikan. tah kusabab kitu engkang. ka asal purwa wiwitan. kabeh jadi kasusahan. meureun ku rai karasa. Sareng nyanghareupan deui. beurang peuting hanteu pegat. yen nguping carios Hadist. Jadi tetep bae ngancik. Jagat shagir Jagat kabir. Jagat shagir wujud urang. Ceuk raina geus kaemut. sare babandingan peuting. 78 . kumaha pangna teu beda. dina rasa kasusahan. enggoning eukeur diberok. 482. 477. manusa tungtungna pasti. Hadist moal salah deui. kantun poe tujuh tea. di diri urang ge bukti. shagir sareng Jagat kabir. Raina deui ngawangsul. sangkan ulah tutuluyan. kieu bisi teu uninga. samemeh ka dunya turun. ayeuna mah rai harti. nyaring babandingan beurang. teu rasa-rasa acan. urang jadi buangan. Balik kasalna tadi. Ceuk rakana bener kitu. kabir mah nya alam dohir. Nu matak ayeuna rai. 481. di hampura ku Yang Agung. samemeh kiamat dunya. marakayangan usrak-asruk. akang paur liwat saking. geura bandungan ku rai. Kinanti 479. ka rakana bari ta’dim. 474. sumawonna boga wujud. Landratan Allah ta’ala. yen bakal kitu jadina. pangbuangan hanteu geseh. teu beda geus tangtu sami. bongan aya di dunya. balik deui ka dunya. anu matak ieu dunya. Tah kitu eta kang rai. dua soca dua cepil. ayeuna neda piwangsit. kasauran engkang tadi. tah eta poe nyatana. eusina eta geus pasti. 484. estu sidik Lahaola. geus tangtu pisan dihukum. aya sare sareng nyaring. 483. katujuhna baham rai. cicing di Naraka bae.Layang Muslimin Muslimat 473. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. wajib urang kudu tobat. Aya beurang peuting tangtu. Nyata dua liang irung. kawit ge teu naon-naon. duh engkang percaya pisan. meureun ku rai karasa. geuning geus genep jumlahna. 485. sieun engke dina wafat. nyaeta kiamat tangtos. jagat aya dua rupa. kana poe akhir tea. haying dahar haying nginum. tetep dina pangbuangan. moal enya salah deui. 476. naon rai nya kasusah. dilepas tina hukuman. naon nyatana di diri. ieu dina alam dunya. teu aya pisan kaboga. 480. Ayeuna gaduh piunjuk. Kaayaannana kitu. 478. 475. tina loba kahayangna.

nu dina dua panangan. eta naon sanyatana. pasal bulan eta rai. lajeng raina ngalahir. rai ku hayang kaharti. sampean bagian peuting. hiji pangdanguna cepil. Saur raina sumuhun. ku engkang teu dipilahir. Kantun taun nya kasebat. Di alam dunya teh dumuk. jadi opat jumblahna. sawindu eta ngaranna. tilu puluh beurang deui. mangga ku raka pilahir. katilu pangucap pasti. jadi dua tangan pasti. 496. aduh naha leres teuing. saajegna diri urang. dua tinggalina soca. Saur raka pasal taun. hawa panas hawa tiis. tah geuning jejeg geus lima. taya kakurangan deui. Dihandap oge sakitu. aya deui genep pasti. karaos pisan ku rai. 491. 79 . Saur raina sumuhun. naon nyatana di urang. saur raka kapan bukti. Raina lajeng ngawangsul. nu dua sabaraha hiji. 489. Bentang-bentang laksa keti. tumerapna dina diri. 497. saur raka pasal dawuh. numatak dina sabulan. raina enggal ngajawab. Dina sabulan teh tangtu. Nyatana ugel nu lembut. mana anu sawarehna. nyatana beurang jeung peuting. tapi aya nu kaliwat. aya genep sadayana. nyatana di badan urang. dua bitis dua pingping. ugelna panangan bukri. eta taunt eh kang rai. dina ieu alam dohir. aya bulan dua belas. 488. 502. geura mangga bae etang. tilu puluh eta sidik. 503. 501. aya tilu sabeulahna. naon nyatana nu bukti. naon deui nya kabingbang. 490. sidik geuning enggeus bukti. ngajawab deui rakana. kaayaan alam dunya. ugel dilihur dihandap. Ceuk raina aduh-aduh. kieu rai mun can harti. ku rai tacan kapikir. uel-ugel ramo rai. cukup hanteu kurang leuwih. 495. paingan carios kitab. aduh naha cocog teuing. 492. panangan bagian beurang. Sami bae tilu puluh. kantun bulan can kaharti. 493. 499. jeung opat diluhur tadi. dijumblah jejeg dalapan. sareng aya deui hawa. ramo suku kitu deui. bener dua belas siki. geuning karek genep siki. 498. aya Srangenge pasti. dawuh lima nu sidik. kabehna dalapan pasti. anu dua belas tea. Beurangna oge sakitu. kantun dina jero bulan. 494. mangga bilang ugel tangan. pek geura taroskeun deui. naon buktina nu pasti. mana ari dawuh lima.Layang Muslimin Muslimat 486. nu dalapan eta rai. jumblah aya opat siki. tilu puluh poe pasti. Ka raka lajeng ngawangsul. nu yakin dijero diri. peupeuteuyan dua siki. eusina nu tujuh tea. antarana ugel tangan. taya bedana sautik. hartina windu teh rai. bet nyata kabeh di diri. Cuk rakana mun can weruh. 487. 500. kalima rasana pasti. nyatana di diri rai. panggahota diri urang. jeung dua tangan geus nyata. ugelna dua sampean. muga ku engkang dipiwejang. Pek ku raina diitung. Jadi ngarana sawindu. aya tilu puluh peuting. kitu deui aya Bulan. Kaopat pangangseu irung. geus kumpul di Jagat shagir.

Kapan di dunya ge puguh. Hawa angin bumi kitu. mangga urang pada siram. cahya anu lemes tea. meureun manusa ge mati. 515. ceuk rakana eta rai. moal aya hasil dunya. enya ieu Jagat shagir. Caang bunya eta kitu. 518. 80 . margi ayeuna geus burit. ku awas panon kapala. Hawa bumi angin banyu. Sawiah katilu rai. Mung bae engke kapayun. pagawean jalmi-jalmi. urang naretepan magrib. kitu deui badan urang. kaopatna Mutmainah. Raina lajeng ngawangsul. teu beunang dijirim-jirim. upami rai tacan harti. jeung jadi sagala lampah. lain tempat keur ibadah. 512. naon nyatana nu yakin. 517. 509. Bulan Panonpoe dohir. sabab eta mah geus ghaib. Sageuy taya nu ngawengku. laksa ribu rai nampi. Ku panon kapala kitu. engke urang teh dibatin. Ku rai prantos kamafhum. teu beunang katinggali. engkang sampe bebeakan. Tah eta geuning geus dumuk. Amarah Lowamah kitu. miwejang ka rai. 511. 510. nu ngahirupkeun jasmani. 507. tapina wajib kapanggih. di badan urang sapata. 508. Nganyatakeun sifat hirup. 505. naon nyatana di diri. betah teh ku caang bukti. nu nguatkeun alam dunya. tapi eta mah kang rai. da aria was mata mah. poek mongkleng buta rata. da geus lain tempat ngilmi. ngahirupkeun eusi bumi. ceuk rakana hirup urang. Panonpoe wujud urang. dibuktikeun dina badan. anu ngaran Johar latif. nafsu urang eta pasti. sarta langgeng henteu gingsir. Geus asup hakekat kitu. teu dipiluruh ku jalmi. 516. Nu tetela langgeng tangtu. 513. nyatana hawa nu opat. sumuhun saur kang rai. prantos kacatet ku ati. kantun Srangenge jeung Bulan. moal bisa jalan pasti. tangtu jadi eungap pasti. sarupaning tatangkalan. engke dina alam batin. keur ninggali Johar pirid. poek mah atuh Naraka. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. eta moal salah deui. ngan pikeun nampa siksaan. kapan kitu sidik pisan. tatangkalan moal jadi. ganjaran pon kitu deui. Panonpoe nu kahiji. di Akherat poek pasti. rai nuhun laksa keti. 514. nya nuhun Alhamdulillah. kudu ku awasna ati. hanteu kenging ditinggali. kanyataan dina badan. ku ayana Bentang Bulan. engkang keresa miwejang. hirupna teh Jagat kabir. 506. da mun taya Matahari. samangsa teu jalan eta. kari-kari caang batin.Layang Muslimin Muslimat 504. atuh kumaha rek ngeunah. mun teu panggih di dunyana. Geus taya tanyaeun kitu.

Ulah ngagugu nu ngalarang. Ieu jaman parantos akhir. Euweuhna dina ayana. Sangkan ulah kabingungan. Nu kasebat enggeus yakin. 81 . 8. Poe ieu urang senang. Lain duit pati hurip. Neda maaf kasadaya wargi. Supaya jadi Syahadat. Gusti Allah wajib ayana. 12. 7. Ulah salsah tekad urang. 9. Urang sing ninggal Pangeran. Dzatna kudu tareangan. Pangeran awas ka urang. Ka pameget rawuh ka istri.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Poe ieu bisa leumpang. Eta teh omongan baruang. 11. Kakat di diri sorangan. Isukan mah biheung mulang. Raoskeun mun datang sakit. Sok bingbang mikiran diri. Dua puluh sifatna Pangeran. Urang sing suhud ibadah. Neangan elmu nu enya. Geus ligar murag kalombang. Ieu suluk dijieun sya’ir. Lolong jaga di Akheratna. 2. Karaos hirup jeung mati. Ari diri saperti kembang. Wali turutaneun urang. Poe isuk can kawangwang. Ulah atoh ku loba duit. Carita kitab nu ditukil. Sing suhud urang di dunya. Sugan kasasar ku pikir. Manahan sadaya Sobat. Engke harti sadayana. Ngangin rasa sajati. 4. Pigeusaneun dina paehna. Rek nampa rasana madat. Supaya bisa sampurna. Sedep seungit sajero ati. Ibadah ka Gusti Allah. Rasa dua ngangin-ngangin. Anakna sok jadi jadah. 10. 5. Mun urang lolong di dunya. Bakal maot kudu kapikir. Malati di pinggir lobang. Nyokot misil nu jadi hasil. Di dunya pikir kumambang. Geura tareangan dzatna. 13. Haram lamun hanteu nikah. 6. Kembang malati rupana putih. Kumaha isuk nepi ka jangji. 14. 3. Sakumaha lobana duit. Istri dibeuli ku Syahadat.

Ulah katungkul dudunya. Masing-masing eta karepna. Ulah kawas ngaji budak. Jalan jahat mah babari. 23. Nu hiji karep nu muji. Diturut matak cilaka. Resep kanu beresih ati. Ulah jail ka pada jalmi. Nu kitu ngarana Murtad. 19. Ka kuping beres patitis. Ulah Guru loba omongna. Eta nu murba kawasa. Sangkan babari kahartina. Nu bareng hanteu papisah. Jalan hade rasana nyeri. Loba omong salah pasal. Engke diwales kunu kawasa. Kafir lain Walanda Cina. Jasmani sok panas tiris. 16. Beak umur can sampurna. 20. Tapi henteu jeung barangna. Ngabegal elmu nu asal. 30. Nyaurkeun ilmu nu repit. Qur’anul Adzim sing kapendak. Mudu Guru pondok caritana. Matak pinanggih tugenah. Wawalesna sok teu ngeunah. Ulah Iman ka barang ruksak. 24. Beda jeung saur nu sompral. 18. Kakuping matak garihal. 27. Teangan elmu sampurna. 17. Jeung poma ulah mitenah. 25. Ari nafsu opat kabehna. Malikan Malati tadi.Layang Muslimin Muslimat 15. Nya eta nafsu nu suci. Nuduhkeun jalan lastari. Sing isin kunu kawasa. Mudu mulung kanu susah. Sabab bongan salah tekad. 28. Nyaur ilmu matak tiis. Terang ka sagala dosa. 22. Amis budi carita ilmi. Nyaurkeun jatining hurip. Selap-selip mapay peujit. 82 . Nu dusun teu nyaho adab. Urang kudu ngaji rasa. Matak keder pikirannana. Nu ngumbar bae nafsuna. Matak poek kana ilmi. Da lafad mah taya beakna. 29. Carita ilmu ngajinis. Kufur teu percaya ka kitab. 21. Matak narik manah resmi. Kafir teh nu jahat atina. Elmu teh kudu pilari. Ulah eureun memeh mendak. Ngagulung caritana. Ngajelengit inget teu leungit. Nu tilu karep balaka. Ulah sok ngarah ngarinah. Nafsu mah taya putusna. Sing inget bakal papisah. 26. Karasa dina pupusna. Kanu goreng taya pegatna.

Paribasa ditetepkeun iman. Basa Baqo langgeng sundana. Ulah ngitung beurang peutingna. Meungpeung hirup kudu Guru. Cai suci ti jero ati. Ahadiyat naon hartina. Aya cai bening nya herang. Teangan hirup sajero hirup. Nyaho ge iman teu acan. Kain cai ngala ti kali. 44. Enya soteh deukeut pisan. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Mun tacan isbat jeung nafi. Laku lampah kudu jeung ilmu. Teangan kubur nu tangtu. Jeung urang asal timana. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Poek bulan poek iman. Lahir batin gampang katimu. Sajero eta teh tobat. Poe tujuh aya dimana. Kitab Qur’an jieun saksi. 36. Mun pupus dunya ge lampus. Ma’na Qur’an lapis-lapis. 40. Jauh keneh kana katepi. Sarebu hiji anu manggih. Sangkan salamet diditu. Bisa ngaji Ulah kumaki. Tetepna dimana kutan. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Tilu puluh Juz kudu tamat. Cai suci matak beresih. 37. Caang soteh caang iman. Lain caang caang bulan. 33. Sing inget urang bakal ditutup. Jauhna tanpa wangenan. Dalil Qur’an tuduh harti. Enggeusna balik kamana. Mudu ngaji kudu ngajinis. 35. 83 . Sajol bulan eta tamat. 32. Dibeulina satengah mati. Ngaji teh ulah ngajibris. Tutup mulut buka kunci. 42. Syahadat heula nu misti. 46. Kubur hirup dijero kalbu. Nya eta sifatna elmu. Teu gampang neangan iman. 43. Teangan di badan urang. Mudu mandi cai suci. Da lain caangna bulan. 39. 45. Ahadiyat eta geus tangtu. Nembe salamet Akherat. Bisa leumpang urang ku saha. 34. Walanda Cina meureun nya kitu. Saur Jeng Nabi Utusan. Ari Qudrat teh kawasa. Diteangan leuwih rugi. Lain kubur tutup batu. Ulah loba nu diaji.Layang Muslimin Muslimat 31. Hanteu bijil ti beulah batu. Poek ati poek bulan. 38. 41. Asupkeun ka jero diri. Ngaji badan masing tapis.

Ulah dipake andelan. Manahan ku ahli rasa. Masing ngarti urang hirup. 51. Ganti Pangeran nu aya. Nu sidik kanu kawasa.Layang Muslimin Muslimat 47. Nafsu opat ulah metu. 84 . Nyebut aya teu ngarasa. Mudu tutup sakabeh nafsu. Rasana lacuna hade. Nuduh Allah diawang-awang. Pikukuh patokan Islam. 54. Bisa nuduhkeun nu wahid. Lalangse beureum jeung kuning. Anu dzikirna ngageot. 53. Sabab lacuna henteu diriksa. 58. Anu Guru ahli rasa. Dalil naon nu jadi iman. Didinya naon nu aya. Teangan tarekat jati. 48. 60. 62. Gagntina Rasulullah. Pek taroskeun ka Ulama. Da aya awal akhirna. 57. Dahar nginum jadi Naraka. 59. Kasebatna Guru Mursyid. Hanteu sahil cicing di dunya. Sembahiyang kudu khusu. Lamun barisan cilaka. Silokana sing kapanggih. Allah ninggali ka urang. Manahan ku ahli ngarang. Resep ninggal istri sae. Lain Muhammad di Madinah. Hakekatna kudu kamanah. Hanteu daek nareangan. Guru teh kakasih Allah. Allahu akbar kudu ta’yin. Lain akbar mata kapala. Dzikirna dilewe-lewe. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 49. Hewan anu hanteu iman. Kalawan nerangkeun Tohid. Anging dzat Allah nu cukup. Akbar anu sajatina. Geus euweuh wujud kaula. Rasiahna Maha Suci. Lain beurang lain peuting. Laku lampahna ge tartib. Panon teh pipinding terang. Euweuh deui sifat hirup. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Lain Shalat nangtung kitu. Mun harti ngelmuna cukup. Allah mah nurutkeun bae. Kasebat ceuk kitab Qur’an. 61. Kunci Muhammad nu rugi. Kahakanannana bugang. Ulah hirup nya hirup urang. 56. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Nya eta elmu nu kolot. Duit meunang berekah kolot. Kaula geus hanteu aya. Urang ninggal hirup urang. 52. 55. Mudu sidik ka alam batin. Nu kitu jalama badawang. 50.

66. Nu kitu teh kafir Jindik. Pang urang sagala gampang. Karasa paeh jeung hirup. Lain terang omongan kitu. Laku lampah kudu terang. Gawena sok kirang tuang. 78. Sangkan urang teh rahayu. Ganjaranna geus bukti. 85 . Wakilna anu Kawasa. Beuteung jemblung awak gede. Nurutkeun nafsuna dewek. Geura tinggal rupana Guru. Nempoan istri nu hade. Teu lila amprok jeung Guru. Teu iman jagana poek. Ajengan hayang dipuji. Geua megat dilawang buntu. 72. 69. Sabab miara ti baheula. Jalma teu inget ka pati. 74. Ngawakseun ka jalan gede. 70. 71. 75. Ninggalina iman nu suci. 65. Gawena tirakat nyepi. Eta nu wajib diturut. Katungkul ku sirik pidik. Ari Guru wajib disembah. Di Akherat kumaha leumpang. Di dunya teu daek neang. Matak lali ka Maha Suci. Dahar ulah kawas kebo sapi. Nurutkeun karepna ilmi. Ijrail teu ninggal puji. Lampahna teu ati-ati. Eta Guru anu mulya. Ibu Rama wajib disembah. Meujeuhna dahar sakali. Terapkeun ramo jeung suku. 76. Nu langgeng hanteu diberik. Di kubur tangtu dipekprek. Di dunya sab aya caang. Mudu terang wuruk Guru. Karesepna dana dini.Layang Muslimin Muslimat 63. Tinggali ilmu nu tangtu. Nyembah kanu euweuh aya. 67. Mudu Guru sajero hirup. Tanda Guru nyekel sosi. Lain nyembah kanu aya. 77. Jalaran gogoda diri. Lahir batin ulah tatu. Nafsu opat kudu tutup. Nuduhkeun jalan nu suci. Barang ruksak dibeberik. Ulah sare satengah mati. Ari iman sifatna caang. Nya eta Guru sajati. Wajib deui nyembah ka Raja. Lampahna sadaek-daek. Ulah rasa guru jauh. Pujina ngarah sasaji. 68. 73. Beurang peuting teu berenti. Agungkeun Guru jeung Ratu. 64. Jalmana pantes lalenjang. Diri ulah laku satru . Lampahna gemi nastiti. Sasauran jiga Kalde.

Ramadhan kudu sabulan. 87. Halimpu jeung mawa sari. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Sahiji nyaho Syahadat. Dzat sifat asma af’alna. Mun lepat mangga dipungkir. Geu Sholat tuluy manyanyi. Wantu-wantu kecap sya’ir. Nangtung ruku sujud lungguhna. 84. Jalaran saurna Guru. Laguna pantun manyanyi. 89. 81. 82. Katilu kudu jazakat. 90. Kaopat kudu puasa. Eta mah teu matak kuat. Manyanyina matak resep. Disamping baju beresih. Geus wengi urang arasup. Moal kagembang ku wayang. Matak beurat batan batu. Nyaeta istri kameumeut. Pasosore kudu mandi. Syahadat syahna teh opat. Lampahkeun lima perkara. 80. 86 . Samemeh indik ka Mekah. Dipiresep ku pameget. Komo mun gentrana istri. Zakat diri matak kuat. Make subal kembang malati. Seungit malati geus kaambu.Layang Muslimin Muslimat 79. Kaduana kudu Shalat. 83. Kulambu geura pek ingkup. Sasatna sing manggih bulan. Kalima leumpang ka Mekah. 88. Duriat ge matak tetep. 85. Sholat nyaho asal opat. Cukupna urang di dunya. Saena kedah ku istri. Zakat pare geus mufakat. Sya’ir waca senangna pikir. Dina sajerona badan. Sora ngeunah matak senang. Sabijilna tina pikir. Istri kitu leuwih lucu. Teangan Bet dina badan. Lamun cukup aya bahan. Istri urang bisa tembang. Geus manyanyi tuluy tuang. Nyegah ulah sore turu. 86.

dupi nu kadua deui. 5. 6. caralik sabada tuang. nepi ka dipundut pisan. nuhun berebu keti. laukna warna-warni. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. nyaangan ka manah rai. mani katinggal keusikna. 87 2. Rakana pek sasauran. nu kahiji Muhammad Haq. dupi anu kaopatna. lajeng ka tajug ngaralih. silih udag jeung baturna. buludru sutra hipu dicalikannana. dijero kamar tur sepi. ditengah aya Masigit. calik dina pramedani. sieun engkang jadi bendu. Dipungkureun aya empang. 3. lamun jinisna can bukti. teu kagiridig ku jalma. Muhammad Harid katilu. bumi nenggang sareng singkur. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. eukeur maksad titadina. mung rada isin saeutik. kantun anjeuna duaan. wantuning di Taman Sari. aya ngaran taya rupa. keur mudakarah bab ilmi. tacan caang ati rai. tiasa nerangkeun deui. Papayun-payun duaan. teu weleh bae ngurihit. margi bet mustahil teuing. lamina geus tilu wengi. Ayeuna bet luntur manah. malah mandar disarengan ku Pangeran. engkang teh aya pilahir. jeung raka dijero bumi. Kocapkeun raden Muslimat. caina herang beresih. amitan neda warangsul. rai bade naros deui. langka pisan aya jalmi. rehna seueur keneh anu can kapaham. rido ditaros ku rai. 7. saparantos Jongos Koki. manawi engkang tiasa. barangna anu sakitu. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. seueur keneh kabingungan. . Ceuk raina nuhun pisan. bok bilih geus bosen galih. Ayeuna tumaros eta. panarosna masih terus. terasna raden Muslimin. sangkan teu jadi nguluwut. Eros Ermawar Malati. rai tamparaos pisan. ting soloyong ting suruwuk. Mung buktina tacan terang. aya basa opat rupi.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. 4. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. sinarengan raden Muslimat. saurna teh rai mangga. dijero cai. muga engkang rido galih. geus meleber seungitna teh mancawura. dikuriling kebon kembang. den Muslimat ka rakana. ka rai budina manis. ngaran Muhammad Majaji. atoh kantenan kulanun. rehna rai seueur pisan panarosan. 8. kabingung teh naon deui. 9. sakur kabingung kang rai. geura pariksakeun rai. ngaran Muhammad Hakeki. rai langkung panasaran. Sambungan anu katiluna.

Muhammad Haq. nya eta huruf Dal pasti. sabab aya ceuk dalilna. cahya nu bodas beresih. 17. atuh kantenan eta mah. Muhammad Majaji tea. Mim teh mastaka rai. 19. nyaeta rasa pribadi. Muhammad Haq teh geus sidik. ayeuna nembe kaharti. 14. cahya nu hideung nyata. Tah eta anu kasebat. maca buktina aksara. Wa’asmaihi ta’ala. Muhammad Majaji 12. Muhammad Harid nyatana. ngaran maca bae wungkul. bijil cahya opat rupi. bibit nyawa sadayana. 16. Muhammad Hakeki tea. Saur raka bener pisan. barangna nu opat rupi. eta sifatna teh tangtu. kaopatna nu kasebut. ari nu kaduana deui. Muhammad Harid teh bukti. cahya koneng eta sidik. nya ieu rasa jasmani. kantun eta anu nomer kaduana. Muhammad Hakeki tadi. Mim 88 . eta sifatna teh pasti. 18. 4. nu kitu mah sanes ngaji. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. ku rai ge meureun parantos kapendak. nya eta sagara hirup. dina Qur’an geus kauni. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. Cahaya beureum sifatna. nu ngaji asmana badis. ari nu katilu deui. tulis Qur’an sareng Hadist. Nu bereum huruf Mim awal. nu koneng huruf He pasti. tetep kafir mun teu timu barangna. eta teh naon sifatna. digugulung titatadi. 15. ceuk rakana mun can harti. tah eta barangna rai. Hawaun eta disebat. nuhun engkang rai nuhun. ayeuna rai mangarti. Saur raka ari eta. 11. Muhammad Hakeki. 3. leres percanten yakin. Turobun ngaranna pasti. nyaeta nu opat kitu. ngaji teh kudu ngajinis.Layang Muslimin Muslimat 10. Saur rai kutan eta. moal rek sulaya deui. sidik ngaran jeung buktina. kantun eta Muhammad nu katiluna. nya jadi huruf Mim akhir. ceuk raina nuhun engkang. nya ieu rupa jasmani. kaopat nu hideung cahya. Nerangkeun : 1. pasal Muhammad Hakeki. rakana ngalahir deui. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. He teh nya dada geus tangtu. Kieu perkawis eta. sorotna tina dzat sifat. 13. abadan bi kufro deui. Muhammad Harid. eta teh dzat sifat Gusti. 2. rupina caang dumeling. cahya bodas ngaran Ma’un. nu disebatkeun ku rai. sategesna nu kasebat Narun tea. Muhammad Hakeki rai. ku rai prantos kaemut. nu disebat Muhammad Haq. lamun asma bae rai. saha-saha manusa. jawab rai nuhun pisan. Nu disebatkeun Muhammad. Muhammad Harid nyatana. dupi anu katilu na. hartina eta dalil. timbalan Jeng Rosul. nya eta aen barangna. kantun eta Muhammad Majaji tea.

di Cirebon anu bukti. saur raina kaharti. terus ka ayeuna pasti. ilmu Wali mo kasusul. tibana ti Kangjeng Nabi. umatna pon kitu deui. kedah ti handap kaluhur. hanteu cocog sareng dalil. mung aya saeutik pisan. Wali Kutub disebatna. sageuy teu tiasa nepi. enya eta tarekat ma’rifat tea. Pangkat Nabi Rasulullah. nu nganepikeun kana dzat. dupi nu nganepikeun pasti. kapan dalil wajib pisan dipercaya. nu rek ditaroskeun deui. Sabab eta tuduh jalan. teu kabagian ma’rifat. 30. Sabab aya wawakilna. numawi Gusti Yang Widi. 25. murahna di alam dunya. 29. dibeulina ku prihatin. jeung percaya ayana Allah ta’ala. tina dzat sifatna pasti. Kaduana kana sifat. ku pitulung Maha Agung. sare’at tarekat deui. 27. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. kapan tadi Maha Suci. 28. gaib pisan pang ayana. 26. atuh mun kitu mah palsu. dupi eta Kangjeng Nabi. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. utusanna Maha Suci. tangtu nyandak tina bukti. Kengingna ku panon rasa. ayeuna kedah dibalik. enya eta para Wali. hakekat Muhammad Nabi. tah didinya mencar-mencar. 23. ku pitulung Maha Suci.ari nu liana Rusul. lamun hayang kasungsi. sifatna Yang Maha Suci. ma’rifat ka Gusti Allah. akhir nya udel urang. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi.Layang Muslimin Muslimat 20. kapan awalna ge rai. Muhammad mah teras ka umat-umatna. nampa tarekatna ilmi. jeung kalawan dibarengan. nyaeta ku asma tea. mana nu kabarengan rai. wajib susul eta anu ngandikana. tilu asma nu kawarti. Sabab nabi Muhammad mah. mimitina nya eta dzat anu kasebat. tiap-tiap aya ngaran. mung dzat sifatna Yang Agung. tanwande bisa narima. Jadi unina Muhammad. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. ku awasna panon kapala anu nyata. sangkan manusa teh mulus. kana sifatna Yang Agung. Nya eta jalan tarekat. Muhammad Rasulullahu. jeung supaya terang deui. 22. sifat Rahman nu murah dialam dunya. hoream neangannana. walon raka eta mah Muhammad pangkat. Allah anu Maha Suci. moal kenging katingali. sabab bisa mi’raj rai. salamet dunya Akherat. numawi ulah sok mungkir. 24. tilas Wali anu tadi. nya nu ngagelarkeun Agama. Dal teh sampean geus bukti. 21. Piraku mun cengeng tekad. hakekat ma’rifat rai. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. tarekat ma’rifat timbul. Teras ka Wali salapan. eta mah pangandika na. nu mimitina rai. eta tiluhur ka handap. sategesna ngaran Gusti. ulah ngan tulisna wungkul. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. kabagi ma’rifat jati. kedah 89 . Sabab basa Allah eta. kana dzat sifat Yang Widi. nya eta awal-awalna.

tihandap ka luhur deui. naek nya ka Muhammad. Geuning bukti di manusa. kedah heula kasungsi. kasebatna di Madinah. dua puluh opat siki. kantun terus kana dzat deui naekna. ayeuna mah kulanun. kedah pendak sajatina. perelena nya Adam Muhammad Allah. ayeuna manah ku rai. eta naktu nu sakitu. geuning makamna Jeng Nabi. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. nyaeta dua nu tadi. kieu atuh mun can ngarti. Muhammad nu tipayun. Adam anu tipandeuri. terus ka Allah sing tepi. 38. nya eta ku tilu basa. mangga ayeuna dietang. pek jumlahkeun deui rai. aksara di eta pasti. tadi tiluhur ka handap. 90 . genep (6) naktuna teu lepat. naktuna aksara tadi. Raina hanteu ngajawab. ayeuna kedah dibalik. lami-lami pek ngajawab. jadi lamun hayang terang. ku rai tacan kaharti. 35. 32. 39. Jadi dua puluh dua. naktuna sahiji-hiji. ayeuna mah kudu sungsi. terangkeun sama sakali. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). tina asma heula. ku rai tacan kamanah. Dupi anu kaduana. rai poek liwat saking. ari nu katilu rai. tapi rai hakekatna. Tah geuning kitu geus nyata. Rakana lajeng ngajawab. da majajina mah geus bukti. naek kana sifat deui. bakating hantem mikir. Adam mimitina disebut. hirup kanyataan Gusti. kakara engke kapanggih. mangga etang ku rai. sareng anu katiluna. rasa kanyataan tangtu. da aya hartina tangtu.Layang Muslimin Muslimat 31. ceuk raina mun teu lepat. dihijikeun sareng genep nu kadua. 33. Madinah anu kasebut. adeg kanyataan pasti. jumblahna sabaraha naktu. rakana ngalahir deui. pang gumelarna dohir. Mangga ku rai dimanah.pasal eta naktu dua puluh opat. naktuna teh dua (2) tangtu. Madinah teh naon rai. 36. geura mangga bandungan. ceuk rakana eta kamana surupna. parantos pupus makamna ge di Madinah. hanteu terang sumurupna. rai teu sanggem mikirna. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. Hirup-Rasa-Adeg pasti. Ceuk raina bingung engkang. enya eta kanyataan Adam pasti. nya eta Muhammad tea. ka Allah nu Maha Suci. perelena kitu rai. aduh engkang can kaharti. aksara nah eta pasti. Atawa Allah Muhammad. genep belas nu mimiti. bilih rai jadi owah pipikiran. matak butak sirah rai. 37. ngahuleng hanteu ngalahir. mangga bae ku engkang.

biasana teh ku jalmi. Kapan kieu disebatna. nya eta adegannana. ku urang teu dipilari. ku hukum akal rai. aya rukunna geuning. hakekat Muhammad Nabi. tah geuning eta rai. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. sabaraha huruf nu uni. tah ieu engke dihandap. ku engkang ka tuang rai. nya eta dzat sifat Allah. Eta teh huruf Syahadat. lamun rai tacan ngarti. geura mangga rek diitung. nu heula disebat pasti. 91 . mun disebatkeun ku urang. huruf kalimah Syahadat. raina lajeng ngajawab. Raina lajeng unjukan. dua puluh opat sidik. aya nu tacan kaemut. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. 42. tiap-tiap mun kapanggih. Upami geus ilang Adam. jeung naon ngarana deui. rukunna genep perkawis. rai bingung kacida. pasal dina rukun Agama can terang. 44. 46. da kitu kapan pantesna. Agama ge piraku taya rukunna. rukun nu heula disebat. Aya sabaraha perkara. nya eta rukun Agami. 47. numawi kedah kasungsi. sanajan iman ge aya. rukun Islam Agami. Teu lumbrah anu nyarebat. enya eta nu kasebut Adam tea. da kapan Islam ge bukti. kakara jasa kapendak. weleh bae teu kapikir. kana dzat sifatna Gusti. tanwande jasa ma’rifat. dipigawe siang wengi. lumbrahna sadaya sami. bet geuning rukun Agama. dupi kenging na teh pasti. hurufna kalimah kali.Layang Muslimin Muslimat 40. pantesna teh nya rukun Agama Islam. dupi eta rukun Agama diliwat. dibalikeun saupami. 43. hakekat Muhammad Rasul. da piraku hanteu aya. lumbrah kitu anu nyebut. Madinah teh jadi huruf. Islam disebat pandeuri. hurufna kalimah tadi. 48. aya anu diluncatan. mangga bae rai etang. supayana rai bisa terang. rek dijejerkeun sakali. nyaeta rukun Islam. sategesna asma Gusti. teu ngarasa boga diri. bet jol bae kana rukun. lima eta nu geus umum. ibadah ibadah teh enggeus yakin. mung bade naros deui. meureun teu raos geus tangtu. terasna Agama pasti. jeung teu pantes deui bae. sadaya nu dipiwejang. adegan wujud jasmani. 45. nuhun ayeuna kaharti. Eta rai sabaraha. sing ngarasa ilang wujud. Atuh lamun kitu urang. Supaya syah dzatna. geus merele nya rukun Agama Islam. geura susul jati-jatining Syahadat.

aya opat perekara. jalanna ma’rifat kudu. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. nyaeta rukun Islam. lantaran teu daek campur. laku goreng mo dijujur. nyaeta rukun Agama. pasal eta geus kapaham. Iman Tohid Ma’rifat Islam. 55. mun jalma teu beragama. Tuduh jalan eta Hadist. Ari hartina teh tohid. atuh kantenan kang rai. supaya urang teh puguh. Asmarandana 51. Rakana lajeng ngajawab. 52. 56. jadi buta tuli pisan. mangga anu tadi bae. Rakana ngawalon deui. Katilu Tarekat rai. teu nyaho diakhirna teh. lamun rai tacan terang. kana rukun Agama teh. sahiji Sareat kitu. daek ngaji kitab Qur’an. saparantosna ma’rifat. Teu ngupingkeun dalil Hadist. dina Sembahiyang cukup. tina Qur’an Hadist kitu. teu aya kasieun kitu. nurutkeun bahana tadi. eling sieun ka Naraka. 59. ngalakonan rukun Islam. geuning kitu dalilna ge. eta kitu basana teh. Numawi manusa wajib. rukun Agama geus misti. Naraka di alam baqo. temen wekel teu bengbatan. yen aya Sawarga Naraka. Kapan basana ge rai. Teges tina eling rai. 58. kadua Hakekat tea. kaopatna nya Ma’rifat.Layang Muslimin Muslimat 49. 53. kapager ku kasieunna. pangna suhudna teh tangtu. nyaeta ku tohid tea. saparantosna kapanggih. sareatna hakekatna. di dunya Akheratna ge. moal sakama-kama. Ari emutan rai mah. ku engkang enggal piwejang. ceuk rai kapan eta mah kalakon. sareng nu ahli Agama. Islam teh geus sidik pisan. 54. Islamna enggeus kapanggih. hal rukunna Agama tea. nu langgeng taya tungtungna. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. nu wajib heula kapendak. mun geus sieun mah mokaha. ku urang kedah kapanggih. jadi geus tangtu pisan. asal tina iman tea. 92 . da rukun Islam mah puguh. Raina ngalahir deui. sadaya ge pada terang. kasalametan manusa. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. geuning bukti di dunyana. nya suhud milarina teh. cengeng jeung khusu tekadna. nu kedah heula pilari. 57. teras ngalakonan rukun. nu nerangkeun di Akherat. anu lima perkawis. asalna kasieun eta. tegesna rukun Agama. milari jalan ma’rifat. sangkan aya kasieun teh. da hanteu ngadenge beja.

Dina Sembahiyang mah rai. ulah ngan ku kira-kira. 61. sabab mun taya hirup teh. rai parantos ma’rifat. 71. tarekat sareng ma’rifat. 65. Sembahiyang Subuh eta. terang dua rakaat. enggeus tangtu moal aya. Agama nu Maha Agung. 62. da eta mah rukun Islam. tadi geus ngaku ma’rifat. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. dina waktu Sembahiyang. Naha ninggali ka Gusti. 68. sanes ninggal Gusti Allah. rai nyebat soteh kitu. mutajillah mun kitu teh. ma’rifat nyembahna wungkul. raina lajeng ngajawab. eta oge bener pisan. terang soteh pertingkahna. nyaho kana naon tea. Pertingkah nyembah ka Gusti. ari terbitna hakekat. 70. 64. Kapendakna eta rai. sareat hakekat kitu. tegesna geus nyaho kitu. tarekatna ma’rifatna. tina ma’rifat geus tangtu. Ibarat rek nyieun korsi. tegesna parantos nyaho. tarekatna jeung ma’rifat. pujina oge pon kitu. sategesna hirup tea. tina kitab kenging nyonto. lain ma’rifat ka Allah. Kitu deui waktu Dzuhri. ma’rifat laku ibadah. Tarekatna mah pan bukti. eta saterusna kitu. ari rukun Agama mah. sareat hakekat kitu. gulungna anu opat. aen kanu disembahna. 66. rakana lajeng ngawalon. rai geus ninggali naon. Nangtung Ruku Sujudna teh. sumawonna rukun-rukun. atawa sifat elmu teh. pikeun kayakinan urang. nya eta ku rukun tea. Kieu hartina Agami. tetep eta anu opat. ku tinggal panon kapala. sifat Agama kasusul. mo aya ngaran Agama. saur raka da eta mah. geus awas ti samemeh prak. Tarekat ma’rifat deui. migawe dina waktosna. ari geus niat mah tangtos. niat eta mimitina. Jadi sifat hirup pasti. 93 . Islam ge moal aya. nyaeta opat rakaat. sumawon ushallina. najan di sagala barang. 69. sing nepi kana caangna. pikeun ngesahkeun ibadah. nepi kana waktu Isya. anu ngabuktikeun aen. numatak ngelmu teh urang. kapan rai geus ma’rifat.Layang Muslimin Muslimat 60. ku rukun Agama tangtos. dina bagian bab ilmu. mung engkang rek naros deui. ma’rifatna waktu eta. Sanes rukun Agami. terang rakaatna Lohor. 63. nya sajatining Agama. nya tina kanyaho tea. sareatna hakekatna. geus gulung bae didinya. tegesna eta hakekat. sanes bagian ibadah.

nyatana di badan urang. sifatna sidik ngajentul. naon nyatana sareat. nu ngangliputi sadaya. 77. Jalanna ku rukun tadi. keur nyusul wujud Agama. nya eta wujudna elmu. Geus tangtu kengingna rai. bagian ilmu ayana. Sabab tadi geus ka ilmi. Raina lajeng ngalahir. kapan nyatana hakekat. ma’rifatna ka Yang Manon. eta basa anu opat. enya eta kana dzatna. 75. 94 . sumangga ku engkang dadar. 84. piraku hanteu kamanah. anu opat perekara. tarekat jeung ma’rifati. tapi anu sajatina. gedonggedong nu marakbak. margi weleh teu kapaham. 80. barang dongkap teh ka pasar. ngaladangan bako tea. 73. nu ngabuktikeun sagala. sabab hartina batal teh.Layang Muslimin Muslimat 72. ieu kaanehan Kota. 74. teu sareng sareat kitu. keretegna ati kitu. Pokona sareat yakin. niat sagala perkara. Kapan ieu mah keur ngilmi. sajatina sareat. paingan ceuk unggel kitab. anu aya di badan dewek. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. Hakekatna pon kitu deui. henteu jadi ceuk sundana. Dupi sareat teh rai. rupa korsi teu sulaya. 85. rentul sakur anu aya. nu ngabuktikeun samaksud. mangga ku rai dimanah. bibitna tina carios. teu lepat deui pangucap. nyaeta sifatna hirup. 79. jalan omongan geus tangtos. ngaran rukun Agama teh. maksud teh rek meser bako. 82. ngabetem teu sasauran. di sajero badan urang. poko sareat hakekat. pokona tina pangucap. 76. duh engkang karaos pisan. kahartos atuh kitu mah. 83. sareat hakekat tangtos. Najan aya niat rai. tarekat sareng ma’rifat. atawa jati Agama. buktina nu dina wujud. moal jadi mun teu ngomong. sing hawatos kanu bodo. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. jeung sifatna Gusti Allah. kapan pangucap teh puguh. rasa anu narimana. poko-pokona teh baham. Model gedong rupi-rupi. 78. Namung paneda kang rai. ku rukun Agama tea. batal ku Hadist disebat. teras di tarekatan. tegesna eukeur neangan. tah eta pangucap urang. nya eta sajatina teh. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. paingan kamari rai. 81. geus nyaho sareng bisana. anu aya dina wujud. nepi ka nyareatna. nangtung hareupeun nu dagang. karesikan Nagri Bandung. bahan-bahan geus sadia. bet Cina teu buru-buru. lamun nu ngaji hakekat. Ayeuna mah rai harti. kana migawe korsi teh. sayaktosna eta kitu. tarekat ma’rifat oge. dina bagian bab ilmu. kereteg niat ka pasar. Karamean alam dohir. raina lajeng ngajawab. batalna karaos pisan. pang buktina teh teu lepat.

Ibarat rek tuang bistik. 95 . dua Sholat lima waktos. ngalakonan jeung rukunna. Agama anu sajati. pangucap teu lepat tangtos. hakekat pada hakekat. sora naon oge kumpul. 90. enya eta sategesna. 97. Babah meuli bako kula. nyatana pangangseu tea. nangtung hareupeunnana. ku Cina teh bol sok bae. nyatana eta ma’rifat. moal lepat deui engkang. nuhun Alhamdulillah. kitu deui angseu tea. sakitu dina ati mah ngomong. hakekat nu kasebut. pangangseu nu tipayun teh. hakekatna enggeus tangtos. sinareng anu tipayun. mun kabedag ku saratna. tarekat naon nyatana. Raina gumujeng manis. 88. kieu katerangannana. kahiji maca Syahadat. moal bet aya bedana. meuli bako anu ngeunah. gulungna kana paninggal. 94. memeh ku baham karasa. sanggeus Islam kudu suhud. ayeuna mangga pitutur. ayeuna anu katilu. panutup kanyaho tea. duh engkang karaos pisan. nomer tilu kedah Zakat. teu aya rupina tangtos. bagian paninggal tea. nya Islam eta ngaranna. 99. kieu rai mun can terang. Raina ngalahir deui. tegesna poko sareat. hanteu jadi pamaksadan. Seungitna mah taya rupi. lima Munggah Haji kitu. sabab hakekat teh aya. Lahir batin oge sami. Salila-lila kang rai. Ceuk raka tarekat rai. salamina ge digawe. 98. Sifat-sifat nu di dohir. Nya anu lima perkawis. Rakana ngalahir deui. dina salira urang teh. 87. pangdangu anu narima. nyaeta paninggal tea. 95. teu sulaya jeung barangna. kapanggih sareng buktina. dina keur waktu nyaring mah. sabab seungit bistik tea. ngomong bae dina kalbu. anu nyidikeun sifatna. 91. eta jinis tarekat teh. panon nu ngesahkeunnana. nu aya di wujud urang. kakara sah kanyahona. ayeuna nu kaduana. keur nganyahokeun Agama. opat kedah Puasa. enya sifat hirup urang. 96. teu lepat kasauran teh. Saur raka mun teu harti. teu aya pisan eureunna. ma’rifat nu kaopatna. anu aya di badan urang. teu make sareat lapur. 92. nyatana pangdangu urang. tetela karaos pisan. sagala sifat teh kumbuh. samangsa parantos nyaho. pokona ku eta bae. teu lami deui ngantosan. sifatna bistik tea. kana jatining Agama. sapedah rai teu ngomong. jongjon hanteu ngaladangan. bener mun ngaji hakekat. nyatana di badan urang. 93. 89. Pasal eta jol kaharti. nu ngaran rukun Agama. sifatna panon nu nyata.Layang Muslimin Muslimat 86. naon nyatana di badan. Barang pok mah ngomong rai. aya tapi taya jentul. numawi disebatkeun teh. beja-beja teh ti batur. dupi ari buktina mah. atawana rukun Ilmu.

ka darat kudu salebak. kudu rukun teh nya eta. hanteu bareng lakuna. jeung bengkung ngariung tea. ceuk rakana ngaran rukun. sumawon bengkung ngariung. bongkok ngaronyok teh nyata. anu matak wajib pisan. ka cai saleuwi pisan. Margi keur kieu mah geuning. rempugna nu opat tea. mung kumaha ari eta. 103. reh dina Hadist nyarios. 109. atuh dimana barengna. lakuna teh nu karaos. nuhun parantos kapaham.Layang Muslimin Muslimat 100. kacai saleuwi pisan. keur nyalindung ka Yang Manon. opat kalima pancerna. ngaran Dalil Hadist. salamet dunya akherat. nyaho bibit rukun Islam. bengkung ngariung ceuk basa. 101. kitu anu ngaran rukun. Mung aya keneh saeutik. rukunna paninggal dangu. Nembe Islam mun geus panggih. Ayeuna nembe kaharti. 110. Raina ngawalon deui. duh engkang karaos pisan. nerapkeun Muhammad. nu opat di badan urang. 106. nya didinya barengna teh. 107. nyaeta hirup urang teh. tarekat sareng ma’rifat. ka urang sok mituturan. supaya maneh waluya. bareng hanteu pili ganca. sumuhun sok nguping pisan. ucap ucap dangu dangu. masih bae pili ganca. pangangseu sareng pangucap. Ka cai kudu saleuwi. Raina gumujeng manis. 108. nu aya di wujud urang. ngaran dulur nu saestu. nu opat teh ngahijina. dina basa rukun tea. rukun teh naon hartina. Rakana ngawalon deui. 112. mun rempug jungkung jeung dulur. Raina lajeng ngalahir. sangkan sah ibadah kitu. waktos Nafi Isbat gulung. omat turut weling bapa. eh anak-anak sakabeh. babasan sepuh baheula. nya anu tacan kapaham. nya eta bongkok ngaronyok. jeung kudu bongkok ngaronyok. aya basa opat rupa. kapan didinya barengna. aya Hekekatna horeng. jeung dulur teh kudu rukun. rai masih keneh helok. ilangna dunya jeung wujud. opat ngaran Qiyas kitu. angseu sumawon paninggal. hal rukunna Agama teh. babasan tadi teh keuna. kasauran sepuh teh. eta kumaha hartina. kapendak wujud Agama. meureun ku rai karaos. 96 . engke bapa geus teu aya. nyaho jatining Agama. ulah arek panca bagah. 105. Teu nurut babasan tadi. Sholat sajatina tea. dina waktu eukeur Sholat. 111. nya eta nu opat tea. ieu nu opat perkara. 104. Ijma. yen kudu sabilulungan. piraku tacan kamanah. anu teu acan karasa. 102. sareat hakekat kitu. Aworna kalimah kalih. Ayeuna rek naros deui. huruf Ta’udz jeung Bismallah. kana sajati Agama. Paribasa sepuh tadi.

tuduh jalan pikeun mulang. karajinnana manusa. mo tepi kanu dijugjug. dina asma bae badis. barang dileresan Bandung. ulah cicing bae atuh. najan Dalil Hadist Ijma. pangandika Maha Suci. wajib percaya kana Qur’an. nya Qur’an eta buktina. dina hareupeun panunjuk. tetep cicing dina panunjukna. 97 . 118. nyaeta ka asal tadi. pasal eta nu opat basa. lamun tacan mafhum. sagala hal mun teu make akal. Hadist. eta oge pituduh teu salah deui. Ulah cicing dina Asma badis. boh ka kulon ka kaler ka wetan. eta ge wajib percaya. Lajeng rakana ngawalon ka rai. kudu ma’rifatu. kapan asma mah tuduh. Hadist Ijma sumawonna. Sareng tuduh ka manusa deui. naha kira-kira rai. kalawan jeung sahna misti. moal bisa jadi bae. kajadian kapal udara jeung mobil. lamun henteu percaya teh kufur kafir. cicing ngadedeluk. 121. pikeun ngakalan geus tangtos. Ari Hadist pangandika Nabi.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. nyaeta dina tunjukna. Qiyas Dangdanggula 113. dina papan aya aksara Batawi. hiji pilar make papan. ngakalan tadi nu tilu. tambah beuki maju. nyaeta pangandikana. ma’na Dalil kitu. sangkana bisa karasa. tuluy rai cicing bae. Dupi Qiyas moal salah deui. sumawon ka Batawina. hartina dalil teh Agus. enya eta piwadaheunnana rai. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. Ibaratna upami urang kang rai. sabab cicing di dinya teu maju deui. 117. eta wajib digugu. dupi nu katilu deui. 119. da teu disorang jalanna. da eta teh pikeun pikiraneun deui. ka Gusti nu Maha Agung. 120. anu mawi kudu. 116. Dalil Hadist Ijma pasti. jadina tangtu ku akal. ka Batawi tunjuk. nyaeta sahna ibadah. kudu daek ibadah teh. amal ibadah urang. kieu pihartieunna teh. mun kitu mah tangtos bae. hartina teh akal sategesna. Sabab geura pek manah ku rai. ditunjuk ku gambar tangan. utusan Gusti Yang Manon. nu ditunjuk teu disusul dipilari. enya eta Rusul-rusul tea. para Wali jeung para Muslim deui. ayeuna ge kabuktian. 114. 115. kalanggengan Alam Baqo. kana Dzat Sifatna Allah. karamean Alam Dohir. Ijma. anu ngaran Ijma tea. sangkan nyata jeung barangna. lamun ngilmu pikeun kabatinan. ceuk raina atuh moal. hayang terang ka hiji Nagara. pikeun urang gumelar di Dunya. cadang Naraka Jahanam. jeung ninggal nu nangtung. lajeng kang rai ninggali. mun kitu mah moal datang. upami Batawi bae. tegesna dina omongan. dikirana bakal datang. ibaratna kapan puguh. hiji jalan parapatan. Anu matak ngilmu ge rai.

125. 123. kajeun rada ripuh. da aya geus tangtu. nu tacan kamafhum. dina sahiji perkawis. saperti dina Syahadat. bisi kaburu ku pati. 127. sumerep ka sanubari. tarekatna ilmu. nu ditunjuk ku gambarna tea. kapan tarekat teh loba. mana anu gancang bae. nuhun akang rebu keti laksa. tarekat pon kitu keneh. da rai mah tacan terang. 124. aya sare’at hakekatna. sangkan tereh tepina teh. Qodariyah Satariyah rai.Layang Muslimin Muslimat 122. ma’rifat geus tangtu. atawa rek tumpak mobil. Lamun hanteu make akal rai. opat-opat kitu. dina hiji perkara teh. naha rek leumpang suku. kumaha pikeun akalna. naha hanteu aya rangkepannana deui. Jalanna ge teu disorang deui. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. ceuk raina atuh mangga. cukup eta mah kulanun. Ma’rifat dina Syahadat. Ma’rifatna. tah kitu ceuk rakana. kumaha bisana nyaho. rukun Islam nu lima perkara. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. teu terang nu diasmaan. 98 . Panunjuk teh ibaratna Dalil. misti kudu buru-buru. saterasna kitu deui. numatak urang teh kudu. Den Muslimat ka raka ngalahir. da betah dina panunjuk. opat-opat geus tangtu. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. rai napi piwuruk teh. kitab Qur’an eta sategesna. kantun milih bae atuh. kahar kapal udara. tuduh jalan nu sayaktos. mun ayeuna gentos pasal. mana nu gancang tepi. sangkan urang bisa datang. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Juziyah Hak Maliyah teh. hukum Qiyas geura tungtik. opat pangkal kitu. aya sare’at hakekat kitu. Sholat ge opat perkara. bade naros Rukun Islam. nu pangheulana datang. gancangna teh teu lian kudu prihatin. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. 129. Johar Awal kasebatna. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. sidik teu ngandelkeun beja. geura beuli ku tirakat. ari eta tutumpakan. Ceuk rakana tangtu aya rai. dahar sare dikurangan. 128. payunkeun hukum akal. Zakat Puasa Hajina. tarekat ma’rifatna kitu deui. hurupna asma Batawi. kantun bae neangan akalna. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. sare’atna hakekatna. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. nu ngaji asma wungkul. Enggeus tangtu opat deui rai. 126. enya eta milih tutumpakan.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

anu geus kersa ibadah. dicipta dikirakira. bisa ngaibaratkeunnana. nu karasa ku badan sorangan. sakur dulur-dulur. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. teu ngadeuheus kapayuneunnana. raina lejeng nyaur. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. anu teu aya hinggana. kana Dzat Sifatna Gusti. eling bae ka sawah. lantaran can ma’rifatu. mun nu tani Akbarna ka sawah. ulah kendat sawaktu. upami keur resep tani. Insya Allah dihampura. da moal aya bedana. aduh rai engkang nuhun. 158. lamun hanteu kitu. mitutur nu sayaktosna. teu puguh nu dikiblatan. 162. Mun geus terang kana dzat Gusti. Akbar teh bet los ka Pasar. da tekadna hayang buru-buru tepi. saestuning ngan saukur tuturut munding. Sembahiyang teu khusu. 164. nu teu dikulon diwetan. tempat ngahampura dosa. keur dagang pon kitu deui. geuning kawidian apel. tangtu nyorang paribasa. nu ngaos anu ngadangu. hanteu khusu ka Pangeran. Ulah ampun ditukangeun badis. pujina ge diliwatan. silih tempas jeung saderek. ka karatonna Yang Manon. namung ieu mah nyindiran. kapan geuning di Dunya ge bukti. Baetullah anu sajati. kana Aweh Salam tea. anu ngarang ieu Layang tea. mugi sadaya saderek. jeung sing bener caritana. keur guneman carios Agama. neda ampun moal rek sakali deui. kantun suhud kana ibadahna. pantes arek kituna teh. sanes pisan jisim kuring. dikaler di kidul. nu karaos sumurup ka sanubari. Mun nu kaya Akbarna ka duit. ka Gusti nu Maha suci. ngan diwangwang wungkul. ku rai tereh kaharti. rai nuhun ka pangasih. lamun keur netepan waktu. migawe kitu lampah. sami bae Dunya Akherat ge rai. 157. 163. lamun urang meunang hukum beurat. PIHATUR NU NGARANG 161. tegesna ka dzat Yang Agung. bet Akbar teh clok ka sawah. nuturkeun anu nungtunna. nyindiran kasadayana. 102 . rakana enggal ngawalon. dipayuneunnana Gusti. kudu khusu tobatna teh. Akbarna kamana-mana. eta tempat pangadilan. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. Lebah dieu tobat jisim kuring. tungtungna teh atuh. kanu boga pangadilan. 159. ngadeuheusan kitu. tapi apelna kitu. payuneun nu Agung. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. neda ampun tina dosa anu tadi. aya babandingannana. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. pangasih salira engkang. hanteu pisan boga akal. nya osok kitu nya gawe. pangna Akbar sok kamana-mana. atuh bener kitu. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. leuwih hade ngadeuheusan. ulah make surat deui. parantos miwuruk. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. pangadilan nu langkung sampurna. sabab tina hanteu bisa. palangsiang galeng totos. 160.Layang Muslimin Muslimat 156. Kana diri sim kuring pribadi.

171. pasal eta rai ulah helok ati. Waktu ngababarkeunnana. naha sami Syahadatna teh nya kitu. tadi rek turun ka Dohir. Mung ayeuna rek tumaros deui. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. 173.Layang Muslimin Muslimat 165. 172. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. tangtuna kasampeur deui. mun teu kapendak ilmuna. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. kumaha eta sababna. ngarasa rasa sakarat. ganjarana ti Gusti. sing ngarasa hilang samemeh pupus. sing kapanggih jeung ilmuna. dina waktu keur waktos salulut. 168. Rakana lajeng ngajawab. kitu siksaanna Gusti. rehna rai sering sok mendakan. 169. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. tangtu bae engke moal nyorang deui. ilmu sakarat di Dohir. Antal maotu qoblal maota rai. sarebu kalieun babar. supayana ulah kitu. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. cacakan tadi turunna. dina hal perkara Rosul. muga ku engkang diwejang. 177. saperti anu biasa. maotna make sakarat. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. karaos nyerina misti. waktu tadi memeh kadunya turun. Raina lajeng ngajawab. tah eta kedah kasusul. nyorang deui kana jalan anu tadi. hakekatna di badan urang sakujur. sing perele hiji-hiji. da moal salah mulangna. Mun disorang ti ayeuna. ti ayeuna geus ditungtut. nya percaya mun kitu mah kahareti. malah sok aya nu misan. teu acan aya dosana. balik deui ka jalanna. 103 . 174. sabalikna urang lamun. Ibu teh satengah mati. sakarat enggeus beak. kantun ni’mat bae pasti. mangga dangukeun ku rai. Pangkur 166. hanteu sami pada-pada boga waktu. 170. kusabab tadi jalanna. anu matak renghap ranjug. samemehna urang hilang. tah didinya jalan urang. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. beda hiji-hiji Rosul. rek naroskeun anu teu acan kaharti. nya buktina wujud urang. naha sawaktuwaktu. kapan sidik Ibuna satengah mati. kitu deui waktuna. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. jalanna kana Naraka. dina Hadist geus kakocap. pajar orok mah beresih. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. Kapan aya ceuk dalilna. 167. 176. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. rai bingung kalangkung. Nampa sarebueun ni’mat. pang orok sakarat tangtu. geura kieu mun can terang. anu matak urang wajib nyiar ilmi. Rakana lajeng ngajawab. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. pang orok sakarat kitu. bangsa orok nu rek maot. Syahadatna Kangjeng Nabi. Sinareng dina waktuna. 175. naha atuh kitu. Balikna ge moal salah. raosna nyeri kalangkung. Narakana Ibu tadi. unggal poe sakarat. Rosul anu genep tea. Tah rai kumargi eta. sarebueunkanyerian tadi Ibu. Ayeuna mah ganti pasal. nyorang nanjak upamana. jeung naon sanyatana. Sabab asalna ge ni’mat. akalna teu aya lian.

Gusti Allah ngadamel deui utusan. Wallohu batinul insan. 186. Nabi Adam nu tipayun. maneh kudu tumarima. kholifatullohi deui. jadi utusan geus tangtu. Mimitina Gusti Allah. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tah kitu eta asalna. 182. dalilna geus kasebut. 185. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. tumarima boga cepil dua siki. Wa asyhadu anna Adam. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. kanyahokeun bae heula. Saur raka nu kadua. kudu Shalat waktu duhur. 181. waktu tadina ti Nabi. ceuk raina nuhun pisan. kanyataan ayana Kami pasti. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. Nyaeta dua raka’at. jeung dua suku geus nyata. numatak manusa wajib. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 183. 178. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. 184. sing narima boga dua cepil tangtu. Dalilna Sama-Sami’an. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. Ngadawuhan Gusti Allah. boga nyawa kaduana boga wujud. Dawuhanna Gusti Allah. Nabi Enoh nu kamasyhur. 180. Sembahiyang subuh tea. wujud maneh pribadi. kieu rai Syahadatna. lobana opat raka’at. sinarengan dua suku. paingan manusa kudu. tumarima boga nyawa sareng wujud.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. Wajib kudu Sembahiyang. da nyaho asal usulna. ka Gusti nu murbeng jagat. tapi maneh ayeuna. terasna Wa asyhadu anna. Enoh Habibullah deui. ari sababna pang kudu. kudu Sholat maneh misti. 179. tatapi maneh ayeuna. tatapi maneh ayeuna. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. Sabab wujud maneh eta. Raina teras ngajawab. Al insanu dohirulloh eta kitu. waktu subuh kaluarna fajar sidik. kieu rai Syahadatna. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. mana aya Shalat Subhi. kantun kaduana deui. jadi utusan geus tangtu. 104 . maneh Adam dikersakeun ku Kami. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi.

Syahadatna ge puguh. ati moal salah deui. kitu Syahadatna Nabi. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. Nabi naon ngarana. 189. sategesna pangucap Aing geus tangtu. saperkara boga baham. anna Issa Rohullohi. kaduana boga lisan eta kitu. kudu Sholat Asyar misti. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. 188. geura mangga ku engkang terangkeun deui. boga panon dua siki enggeus bukti. Asyhadu anlailaaha Illallohi. kantun eta Rusul nu kaopat deui. Kanyahokeun bae heula. utusan Aing pribadi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. saterasna Wa asyhadu. Nabi naon kasebut. Kieu rai Syahadatna. 195. hayang ma’rifat ka Aing. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. 105 . Pek Shalat tilu raka’at. ceuk raka nu kaopatna. kitu eta asalna. waktu magrib maneh ulah salah deui. Asyhadu anlailaaha. Saparantosna Nabi Musa. 190. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. jeung leungeun kenca katuhu. Tapi montong hayang terang. mangga ku engkang pitutur. Nabi Musa eta rai. rakana lajeng ngajawab. Kalam Mutakalliman deui. Jeng Nabi Ibrahim tea. heh maneh Musa utusan. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. 192. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. he maneh Ibrahima. sabab maneh teh geus puguh. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. tapi maneh montong hayang. numatak manusa Islam. Raina deui ngajawab. Asyar waktuna pasti. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. kudu Sholat pat raka’at. 194. nu katilu utusannana Yang Agung. kanyahokeun bae kudu. Kantun anu katiluna. 193. anna Musa Kalamullah.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. nomer tilu ngabogaan. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. Basar jeung Basiran tea. Sabab maneh ngabogaan. terasna Halilullahu. 191. 187. pangucap maneh teh eta. kieu Syahadatna rai. dalilna anu kasebut. tunga rai sama sakalican mafhum. dalilna teh geus disebat. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu.

sabab mun getihna lampus. nu kaopatna boga getih enggeus bukti.Layang Muslimin Muslimat 196. enya eta Al insanu siri rai. sumurupna kana rasa. teu nyusul tarekat ilmu. Tangtu bae mo kapendak. 200. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. 204. nafas ge moal aya. 198. Katiluna boga nafas. nu meunang pitulung Gusti. Panguluna para Rusul. tadi diluhur disebat. pat raka’at lantarannana pang kitu. Isa teh panggangseu urang. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. dina Qur’an geus kauni. Sholat dina waktu Isya. dua liang irung bukti. teu kudu hayang terang. Kieu dalilna geus kocap. turun-turun burak tadi. Shalat dina waktu Isya. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. jeung turun ka anak incu. kapan eta Gusti Allah. teu make Ijma Qiyas. Muhammad Rosulullohi. nafas sifatna geus pasti. eta anu genep Rusul. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. terus nepi ka Kiamat. Kitu geuning sajarahna. Barang Rusul kagenepna. 106 . nya adegan wujud urang peribadi. nafas maneh pribadi. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. wujud oge geuning bukti. ayeuna maneh mah kudu. enggeus lumbrah Syahadatna. Sabab nafas maneh eta. 205. hakekatna di badan urang sakujur. maneh Isa geus jadi utusan Kami. Enoh nyatana pangdangu. dina wujud peribadi. hartina teh maneh Muhammad. 197. anu matak ayeuna ge geuning kudu. dalilna enggeus disebat. malah tepi ka poe Kiamat kitu. 202. sategesna rasa Aing geus tangtu. ayeuna karaos pisan. 201. 199. Muhammad Nabi panutup. di maneh teh kanyataan. Hakekatna Adam tea. teras ka para Wali sadaya. 203. kapan pangkatna teu lepat. lamun urang cicing dina tarekat muji. Haturan deui raina. teu ku akal moal jadi. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. Muslimin para Olia. Ieu Aing mere burak. tapi maneh hanteu kudu. Ngadawuhan Gusti Allah. sategesna hukum akal teu disusul. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. sabab asalna ti Nabi. Ngadawuhan Gusti Allah. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 207. kanyahokeun heula bae. Muhammad mah rasa jasad. tumarima kaayaan. terasna Wa ana siruhu. keukeuh pokna mo kasusul. 206. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. ngan maneh ayeuna kudu. dina waktu-waktuna. Ibrohim paninggal urang. ka Aing kudu ma’rifat. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. leres pisan kurai geus kaharti. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi.

sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. ngajolopong hanteu bisa usik malik. kapan ceuk Qur’an teh kitu. di wujud urang sakujur. Geura ku rai dipaham. ka dzat Yang Agung. eta mah nu jadi bibit. eta oge bener pisan. moal aya hiji jalmi. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. aya dua dina Qur’an geus ditulis. jadi aya hirup dua. da geus sulung dina jasad. jalankeun hukun Qiyas. da teu make akal deui. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. kulantaran ma’nana salancar wungkul. Numawi geura teangan. sahinasna ma’na kitab. jelema mah moal aya. pangandika para Rusul para Nabi. ma’na Syahrul bariyyah. tangtu bae ma’rifat. Kapan ma’na kitab Qur’an. dina Lam yakunil kitu. henteu dipikiran deui. elmu lahir elmu batin. 210. lamun geus kapanggih eta. anu aya diwujud. 214. pokna teh sabab ceuk kitab. ngaku enggeus ma’rifat dzat. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. nu ngaku enggeus ma’rifat. anu ngajina tea. sabab Rosulullah eta. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. Ari Hadist mah teu salah. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. Namung wajib kailmuna. ma’nana pon kitu deui. 217. kaluar jerona kitu. Kangjeng Rosulullah Mekah. ngajirimkeun Gusti Allah. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. 211. nu bisa ma’rifat kitu. Geuning tadi Hadist nyebat. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. 107 . jadi lamun hiji jelema geus ngaku.Layang Muslimin Muslimat 208. 218. hakekatna sadayana para Rusul. Malah ulah dideukeutan. Rosululloh tegesna rasana Gusti. nuhun rai jol kamanah. Lamun hanteu aya rasa. Kasar pikeun Naraka. seueur pisan anu kitu. naha arek teu percaya. aya urang sinarengan aya itu. sumawonna Ijma oge teu disusul. Mun kitu mah bener pisan. da eta nu ma’rifatna. atuh kantenan pisan. nya nu pangkat Ajengan. 221. saur Hadist moal aya hiji jalmi. tapi ulah netepkeun bae kaditu. ninggalna tangtu ku soca. Anu bisa ma’rifat dzat. tangtuna kaliru basa. nu salah mah geus puguh. ma’na dalil kadua karasa kaharti. bisi nular katepaan murtad deui. 215. tapi geura teangan hakekat Nabi. 213. hakekat mah teu mati. 219. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. pupus soteh majajina. 216. lamun hanteu ngaji Qiyas. teu percaya kanu nyebut. jalma mah moal tinggali. 220. 212. murtad hanteu salah deui. Mutajilah enggeus moal salah deui. Rakana lajeng ngajawab. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. puguh oge sok kaliru. dalil teu meunang dirobah. panon ieu nu buncelik. Ceuk raina atuh naha. nya ma’na anu kasar. anu ngajina salapis. ceuk rakana bener kitu. sareng anu nyaritana. hanteu kakurangan deui. tah kitu mun teu kaharti. kaduana Khaerul bariyyah puguh. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. aya ma’na lemes pasti. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. anu lemes pikeun bagian Sawargi. 209. nu ma’rifat dzat Yang Agung. Bibitna anu ma’rifat. taya lian ngan ku akal.

Nomer dua nu kasebut. anu tetep uninga. rai hoyong mangarti. pisundauennana dalil. puji Qodim ‘alal Qodim. masih tetep dina pangbuangan kitu. Lajeng rakana ngadawuh. 232. puji anyar kanu anyar. leres sundana kaharti. aya puji opat rupi. dina waktu mana deui. pernahna pon kitu deui. eta pisundaeunnana. Tetep bae pang bodona. muji ka salira engkang. muga ku engkang diwejang. Sundana anu geus umum. kitu sundana mah rai. engkang ku rai dipuji. pikiran heula ku rai. puji anyar kanu anyar. ku rai tacan kaharti. barang negrak eta rai. mun kitu lain bab ilmi. nu wajib disembah misti. buktina loba ririwa. Kinanti 225. puji Qodim ‘alal Hadist. tegesna tacan kaluar. anging rasana Yang Agung. 229. dalil anu nomer hiji.Layang Muslimin Muslimat 222. puji Hadist ‘alal Hadist. Ku rai tacan kaemut. sumawon dina pernahna. puji Hadist ‘alal Qadim. pimaksudeunnana dalil. anu opat geus disebut. raina lajeng ngajawab. Rakana ngawalon imut. 233. piraku hanteu kamanah. ibaratna tuang rai. kieu numawi katampi. dina Syahadat ge rai. puji anyar kanu anyar. kieu rai mun can harti. Tetep dina rasa Dunya. puji Hadist ‘alal Hadist. 231. nu ninggalna hanteu make panon kitu. 226. atuh nu kumaha tea. Nu gaib di wujud urang. Mung barangna can kamafhum. sing kapangih supaya bisa balik. muji mah kedah ka Allah. nu tadi disebat tea. da moal jadi manfa’at. Ceuk rakana mangga atuh. 223. 230. Raina pok deui nyaur. dupi anu katiluna. ka rasa anu tadi. aturan ilmu geus pasti. ngandikana teu ku baham. 228. pada-pada anyar sami. puji Hadist ‘alal Hadist. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. ku Dunya ieu kakurung. Raina lajeng ngawangsul. da kapan ari dalil mah. jalma teu wenang dipuji. ngadanguna teu ku cepil. nu kahiji kasebat. 224. marakayangan balik ka Dunya deui. moal bisa deui mulang. nu rempug jeung para Santri. Ulah nyamian Yang Agung. balik ka rasa kapungkur. reh ngupingkeun dina kitab. nu anyar muji nu anyar. atuh nu kumaha tea. loba nu surup sumanding. henteu boga daya upaya pasti. nyaeta rasana Allah. 234. 227. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. 108 . anging hiji Gusti Allah. ayeuna rek naros deui.

242. 246. Ceuk raina geus kamafhum.Layang Muslimin Muslimat 235. kantun anu kadua. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. warnana anu opat rupi. dijero kaluat bijang. dupi eta perenahna. 109 . jeung kuma sundana deui. Kapan huruf Qur’an tangtu. Qadim teh pangandikana. dina keur Shalat sajati. Piraku hanteu kamafhum. lungguh eta kaopatna. 238. teu nyowara geuning rai. Ceuk rakana mun can mafhum. pada-pada anu Qadim. 240. kieu pisundaeunnana. anyar dadamelan Nabi. Kapan didinya mah tangtu. anu sarupa kumaha. pada-pada anyar pasti. da pada Qadim sadaya. seepkeun bae sakali. 247. nu geus diterangkeun tadi. puji anyar kanu anyar. sanggeus urang ka Dunya. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. kieu atuh kieu mun can harti. da ngan sakitu rai mah. 236. pernahna dimana deui. ngan ukur pikeun di Dohir. Rakana jawab jeung imut. nya dina waktu keur rai. puji Hadist ‘alal Hadist. dupi muji pada jalmi. eta mah sejen aturan. kapan eta anyar sami. leres ku rai kaharti. anu katepi ku pikir. 239. enya eta ti makhlukna. ari nu katilu deui. buktina teu make biwir. kapan urang eukeur tadi. sorana teh anyar deui. Nu anyarna teh nya wujud. dimana engkang pernahna. Ceuk raina muji nuhun. puji Qadim ‘alal Qadim. kieu pisundaeunnana. perenahna waktu eta. Cahya anu opat geus puguh. nu muji nu dipujina. maca kitab sareng Qur’an. 237. 241. muga ku engkang didadar. 245. barang urang nu macana. dina jilid nu kadua. eta sowara teh sidik. ayeuna nu kaopatna. dupi anu Qadimna mah. piraku hateu kapikir. 244. hurupna mah anyar pasti. tapi tetep keur ka Gusti. nangtung ruku sujud deui. Nur Muhammad asal tadi. padapada anu Qadim. Rakana deui ngawalon. sugan moal lali deui. dupi eta perenahna. Sanes keur muji ka makhluk. 243. nyanggakeun bae kang rai. nu anyar muji kanu Qadim. muga bae parin harti. mun lepat sadaya-daya. muga diterangkeun deui. ceuk raina hanteu lepat. puji Hadist ‘alal Qadim. dina Sembahiyang pasti. nu Qadim muji nu Qadim. puji Hadist ‘alal Qadim. Kantun eta nu katilu. Saur rai kumaha atuh.

Rai teh masih kaliru. ceuk kasauran Wali mah. 254. meureun maot sahiji. hirup kagungan Yang Widi. kuma ngarasakeunnana. leres hirup mah teu lepat. Raina lajeng ngawangsul. 258. Sato Siluman-sileman. langgeng bae ngangliputi. Manusa pon kitu deui. Sawarga Naraka deui. tetep hirup mah ngan hiji. aya keneh kabingungan. usik malikna geus pasti. kana dzatna Maha Suci. tujuh bumi tujuh langit. lamun ibadahna jalmi. nu langgeng teu keuna mati. ku sifatna hirup Gusti. anyar dipuji nu Qodim. Nya eta anu kasebut. 252. 251. 256. kaangliputi sadaya. 261. can terang sama sakali. nyawa aya saban jinis. Dupi anu ngaran hirup. ayeuna mah ganti pasal. nyaeta buktina rasa. Ceuk raka ulah kaliru. anging ku kawasa Gusti. Bibitna nyawa disebut. kudu maot sadayana. 259. kitu ceuk unggeling Hadist. teu dua teu tilu opat. Mun hiji mah eta hirup. anu sarupa kumaha. disebat sagara hirup. margi dina saban jalmi. 253. kalawan jeung ma’rifatna. Raina lajeng ngawangsul.Layang Muslimin Muslimat 248. nu ngangliputi sadaya. nu Qadim muji nu anyar. Rakana lajeng ngadawuh. sasatna geus syah dzatna. 249. Arasy Kursyi pon nyakitu. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. jeung lamun hirup ngan hiji. 255. 110 . pada aya hirup eta. 250. reh hirup teh ngan sahiji. sabab hirup ngan sahiji. Mung heran kaliwat langkung. teu petot-petot nya eling. Dupi nu sok keuna ku pupus. nungtut bae beurang peuting. jeung syah sifatna deui. Sumawon ibadahna kitu. hakekatna nyawa rai. kieu upami teu harti. hirupna sakabeh jinis. anu ngaran nyawa tea. jadi puji sadayana. asalna tinu sahiji. 257. kapan buktina nu wafat. hal nohidkeun hirup hiji. kang rai di lebah dinya. ari nu seueur tea mah. dina pasal hirup eta. 260. hirup Allah tara ruksak. puji Qadim ‘alal Hadist. hirupna manusa pasti. ayeuna rai mangarti. Uteuk Tongo Walangtaga. sabab enggeus tetep eling. teu ngaku usik sorangan. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. sifatna nu padang tea. sareng perkawis hirup mah. mana helok-helok teuing. dina lebah mana deui. syah asmana jeung af’alna. tah eta anu dipuji. awak-awak nafsu pasti. da tara keuna ku mati. mung hiji-hijina pasti. seja rek tumaros deui. nuhun parantos kaharti. Ibadah kalawan ilmu.

rek ditambah katerangan. teu robah langgeng geus pasti. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. salobana liang tadi. ka Allah nu Maha Agung. Jadi sategesna kitu. ari dzatna Gusti Allah. ari hartina teh dalil. teu kalawan ingkig kitu. nyaeta damar nu tadi. 265. teu ngurangan teu nambahan. ka Allah Gusti Yang Manon. nu sakitu eces pisan. 264. ayeuna ku engkang rai. ka sato pon kitu deui.Layang Muslimin Muslimat 262. Innalillahi kauni. 111 . Magatru 273. 266. ka maliunan manusa. inditna mah teu karaos. sorotna Sagara Hurip. teu ngarti ibarat tadi. 270. 267. Lamun sayaktosna kitu. 276. Ibaratna hiji lampu. diala rebuan jalma. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. margina dibagi-bagi. gumelar ka alam Dohir. katerangan anu yakin. 277. katerangan teh utami. Mung aya keneh saeutik kabingung. Kieu atuh mun can mafhum. angger moal robah-robah. ulah belet-belet teuing. misti kudu balik deui. kudu bae balik deui. mahi teu kurang teu leuwih. raina lajeng ngalahir. Aduh engkang langkung cukup. naon atuh anu balik. nyaeta nu padang tea. rai ulah salah harti. aya terasna kasohor. ngurungan damar sahiji. geus jauh ti Maha Suci. 268. nungtut ngirangan teu lepat. 275. nu jadi hirup jasmani. Naha seuneu dina lampu. bol karaos teu sulaya. dupi anu jadi nyawa. nyaeta anu disebut. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. rek diibaratkeun deui. nu aya di wujud jalmi. Rakana lajeng ngadawuh. hiji jalma roko hiji. seuneuna dicarokotan. kajeun rebu maliunan. nu liangna laksa keti. 271. ibarat lamun di Dunya. Raina enggal ngawangsul. jadi hiji nyawa jalmi. boh laksa rebuan jalmi. 272. ku rai tacan karaos. mohal ruksak dzatna Gusti. nyaeta sorotna tea. Ku hiji ayakan kitu. reh rai sok nguping dalil. Kapan tadi rai dina waktu turun. nya nyareungeut ka dinya. naha jinisna nu tadi. sangkan kaharti karasa. 274. Rakana enggal ngawangsul. asal ti Allah geus tangtu. teu kirang sumawon leuwih. 269. saperti nu tadi tea. ngaraos teu clok di Dohir. sorotna teh tangtu loba. 263. piraku mun aya jalma. ayakan jeung damar hiji. damarna mah tetep hiji. mungguhing hirupna Allah. tangtu dzat anu Maha Suci. hiji sorot liang eta. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. ngurangan atawa leuwih. urang ibaratkeun deui. ku rai tacan kapikir. ibarat mun di Dohir. Mung bade nyundul pihatur. kapan Gusti Maha Agung. ayeuna teu samar deui.

ceuk rakana bet piraku. salamina taya tempo. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. anu katiluna deui. tetep ni’mat bae jongjon. sapatemon waktu tadi. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. 112 . Anu balik ka Naraka pon nyakitu. tah sakitu pikeun balik. jadina kumaha deui. ka Haqna Muhammad tangtu. teu dicampuran ku nyeri. ni’mat bae salamina. kapan didinya teh nyeri. 280. tah kitu anu sayaktos. Tapi engke dimana urang geus pupus. 283. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. make aya gedong-gedong. 281. nu ngaran Haqna Yang Manon. keur waktu ngajadi orok. teu katinggal soca kitu. 287. mun nu jatoh ka Sawargi. karaos ku tuang ibu. pangbalikan rasa kitu. raina ngalahir deui. ngarasa kanyeri wungkul. Kani’matan Akherat mah Agus. ku kangeunahan kitu. 290. kawas keur di Dohir deui. katilu Haqna Yang Manon. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. tetep langgeng dina nyeri. Haqna Adam teh geus tangtos. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. bener rai kudu balik. Barang-barang meja korsi nu aralus.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. 284. eta nu ngaran Sawargi. aya tilu perekawis. balik soteh balik raos. teu karana deui kitu. 288. 282. teu saperti Rama Ibu. rai mah kawas nu ngaco. teu karana dipigawe deui. ngan ni’mat anu karaos. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. kawas ti luar ka bumi. 292. 286. jeung istri anu gareulis. kantun nu hiji can mafhum. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. Sawarga ngaranna sohor. rasa Dohir lamun balik. cicing di Naraka pasti. pipisahan enggeus pasti. tapi pangbalikan rai. 291. tapi lain ngingkig kitu. kapan di Dunya mah campur. teu selang-selang deui. 285. 293. kalem timbul sapapaos. tah lebah dinya kang rai. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. sasatna di jalan cicing. rasa kitu teh geus pasti. 279. gaib hanteu aya bukti. kangeunahan jeung kanyeri. dua Haq Muhammad Nabi. 289. Ceuk rakana rai masih bingung. dina jalanna bareto. nomer hiji kacarios. rakana lajeng ngawangsul. kumaha ilmuna tangtos. naha saperti di Dohir. hanteu kadangu ku cepil. jadi ni’mat geus pasti. naha siga naon atuh.

303. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. di Dunyana nu teu manggih. 302. teu arah teu enggon kitu. kumaha waktu di Dohir. Nur Muhammad opat rupi. kana sagarana hurip. nu diluhur kacarios. 309. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. 301. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. Ngalakonannana ngan era ku batur. 297. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. geus jadi ci hujan tangtos. saperti di luhur tadi. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. caina asin geus tangtu. nyaeta rasa jasmani. samemeh ka Dunya lahir. 113 . 299. teu sieun ku siksa kubur. ci hujan mah henteu asin. bet boga rasa kanyeri. nyaeta dzatna Yang Manon. rek diibaratkeun deui. pasal eta pikeun balik. kulantaran kurang suhud. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. nyaeta rasana Gusti. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. enggal karaos ku rai. nu geus ma’rifat kana Nur. samemeh urang ka Dunya turun. rai masih keneh helok. 307. Sagara cai nu tembong. keur dina Sagara Hurip. nyaeta dzatna Yang Manon. ibaratna mun di Dohir. Barang anu balik ka Naraka kitu. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. Dzat laesa kamishlihi. sanes kanten bisa jadi. 306. tepina ilmuna tangtos. ngilmuna eukeur di Dohir. Akherat pon kitu deui. tur tadi teh cai laut. Kantun ieu aya keneh kabingung. mungguhing dzatna Yang Manon. ku ibarat mah karaos. tacan jadi rasa wujud. keur masih ngajadi Enur. nyaeta nu ma’rifati. saeusina Dunya tangtos. mahi ngahuripkeun makhluk. kapan laut oge bukti. 300. enggal ku rai kaharti. supaya enggal kaemut. hanteu warna hanteu rupi. Ibaratna cicing dina asin kitu. bet beda rasana gentos. rasa teh sama sakali. caina teu salah deui. kangeunahan pon nyakitu. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. Nur Muhammad waktu tadi. datang ka darat mah geuning. nu mahi ka tujuh Bumi. tah ibarat urang tadi. aya tilu tempat kitu. 296. sajatining suwung raos. sasat ngancik dina poho. 310. 295. ngan ukur tuturut munding. reh urang tadi di Qadim. teu ngaraos naon-naon. hanteu isin ku Yang Widi. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. 304.Layang Muslimin Muslimat 294. 305. kaduhung engke karaos. kuma sajarahna deui. ibadahna luakleok. keur waktu keneh dina Nur. barang kadarat geus tepi. hayang caang ulah bingung. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. ngangliputi Langit tujuh. 308. 298. pangkatna geus ma’rifatu. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. teu ngaraos naonnaon.

323. rido ngawuruk saderek. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. Sabab eta pang ayana cai susu. lamun disambat ku Onom. taya nafsu teu hayang sagala rupa. 317. aci tanah jeung angin teh. jalan cai tea. sifatna nafas nu bukti. anu mawi ewon-ewon. henteu kaop elat. enya eta dina rasa alam Dunya. tangtu aya rasa. teangan jalanna jalan cai ka Laut. Jadi rasa cai asin nu di Laut. aya raos jeung teu raos. 318. 319. Nerangkeun Datangna Nafsu. Pucung 314.Layang Muslimin Muslimat 311. jadi nyawa enggeus puguh. Aya deui nu ku rai can kamafhum. Teu aya deui akalna teh kudu. Den Muslimat ngawalon barina imut. masing bisa balik deui ka asalna. dina rasa dunya bae. da waktu tadi mah. sakeclak sewang geus tangtu. anu tadi geus ragrag teh. rasa Dohir anu bukti. Barang tepung baham sareng cai susu. teangan akalna. Marakayangan jadi salundang salindung. nyaeta ci hujan tadi. asal tinu opat. 320. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. ibaratna rasa batin. 326. tetep langgeng dina rasana Naraka. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. waktu medal ti Ibu teh. 321. saban wujud oge nyondong. Hayang deui hayang deui jadi baku. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. hiji keclak hiji jalmi. muga engkang kersa. kitu kajadianna teh. bisa balik nya ka Sagarana tea. 316. nya jadi nyawa jasmani. dina cai hujan bae. deudeuieun tina karasana ngeunah. rasa kontak jeung aci opat perkara. cai hujan nu tadi teh. Nya buktina nu dituang ku Ibu. 322. saha anu nyambat. 328. dina eta pasal nafsuna manusa. 114 . teu pulang ka asal. 315. margi sidik aya jeung bukti-buktina. nya jadi rahayatna Onom tea. jalanna dumuk. 325. 324. sing kapanggih Solokan-solokannana. ulah cicing betah. aci seuneu aci cai moal salah deui. meni jeger ceurikna bakating hayang. terusannana anu bras ka Laut tea. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. sangkan cai teh ngaleos. Tuang Ibu moal aya ci susuan. sangkan cai hujan. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. percanten kacida. 313. rasa ci hujan mah puguh. 327. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. rasa pelem jeung amis teh. Ayana teh kumaha. Balik deui ka rasa asin kapungkur. 312.

Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. sareng asal bareto. 340. 345. 342. saniskanten aya lalayanannana. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. muga engkang ka rai maparin terang. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. 330. aya dangu ngeunah. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. Saniskanten jadina teh ku patepung. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. nyerep nyurup kana hate. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. sifat nu sae nu awon. 334. 115 . hawa anu dua. Geuning bukti dina dangu oge kitu. aya angseu hanteu raos. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. Anu mawi wajib manusa teh kudu. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. kontakna jeung sifat. lamun dangu kontak. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. rasa eta buktina teh. 339. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. kumaha sajarahna teh. aya dangu nu teu raos. bibitna kahayang sabab. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. kuma bae dina pamuhitannana.Layang Muslimin Muslimat 329. aya tinggal ngeunah. 347. nya nimbulkeun ngeunah. 333. aya tinggal henteu raos. sami bae sareng dangu tinggal baham. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. dina patuangan sareng aya hirupna teh. 338. 343. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. hawa Batin jeung Dohir teh. ka pangangseu kitu keneh. anu opat bae kumaha kontakna. aya angseu ngeunah. tadi geus ngaraos. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. tanda hirup geus usik gugurinjalan. Dina waktuna sakarat badena pupus. kanyaho di Dunya bae. 332. 336. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 341. 344. wajib kapendakna. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. sareng teu raos geus tangtos. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Panon oge kumaha kontakna kitu. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. Najan dina pangangseu oge nyakitu. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. dina waktu wafat. 337. malah aya tinggal sok jadi amarah. kana Maung kana Bagong. sareng sowara nu awon. babandingannana. sajarahna manusa gelar ka Dunya. saterasna kitu bae. 335. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. kana cepil soca. hakekatna nyawa. barang kontak terus bae aya nyawa. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. 331. 346. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. barang rasa kontak sareng katuangan. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. nimbulkeun jadi amarah. nya karaos pisan. kumaha ilmuna. nya balik ka Dunya.

5. anu nembe jilid ka tilu. hanca simkuring bareto. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. mutih ngabeuti puasa. Allah ngabukakeun ilham. sakitu ge cekap. kantun ngaraoskeun bae. Ngawitan anu didangding. Kasampurnaan lahir batin. Kocapkeun Raden Muslimin. anu hanteu petot-petot. 353. sakalangkung garihalna. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. Teu mungguh ka jalma dhaif. sinarengan Raden Muslimat. 349. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. 350. kalangkung kasep. sakersana jadi bae. rasa Allah tea. tangtu jadina teh poho. ngantunkeun sahiji putra. 116 . ngahalang-halang kersana. Gedong Rosulullah. 6. maksad rek ngadangding Layang. 2. muga sadaya nawakuf. 7. seja rek neraskeun hanca. raina Raden Muslimat. hanteu aya naonnaon. mu’jizatna Gusti urang. ngudag hak kasampurnaan. Mung ku banget tekad ati. Simkuring nembean deui. ieu jilid kaopatna. Layang Muslimin Muslimat. sareng ku safa’atna teh. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. 352. sakersana Maha Agung. sinareng gentur tatapa. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. moal aya mustahilna. kitu kersana Yang Agung. elingna kadinya. Ilmu Sare’at Hakekat. nu maksudna jalan alus. 3. anging Allah anu langgeng jumenengna. Kangjeng Nabi Muhammad. ahli ngulik Ilmu Nahwu. ayeuna gentos nu kocap. ngabulkeun paneda jalma. kana dzatna Allah. nu jeneng Rosulullohu. sasih Hapit dinten Juma’ah. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. Rayagung dawuh nu sae. mulih ka Rahmatullah. reh Gusti mah sifat wenang. parantos dugi ka waktos. rakana anu tipayun. Dina gentos sasih deui. disarengan ku dudu’a. jeung moal aya nu bisa. lamun Tohid Insya Allah sampurna. ulah kirang pangampura. dangdingna sareng basana. 351. namung kalintang ku awon. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. neda-neda ka Yang Manon. marulih ka Rahmatullah.Layang Muslimin Muslimat 348. 4. nyaeta anu kasebat. dinten Saptu ping opat belas. Sagara nyawa sakabeh. Semet ieu bae rai urang tutup. mung sasasih antarana. Shalallahu ‘alaihi wassalam. nyaeta Sawarga. geus tangtu kontakna oge. Nilarna Raden Muslimin. salamet Dunya Akherat. Balik deui kana rasa nu kapungkur. 8.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

120 . kuma barisna dipayun. 54. rakana lajeng ngawangsul. Ngan wungkul bae miwarang. samemeh prak dipilampah. siang wengi babarengan.Layang Muslimin Muslimat 49. Lajeng raina ngalahir. nu kitu sanes ti Allah. pijadieun kana hade jeung gorengna. lamun bae kadatangan. poek mongkleng buta rata. keur ngahukuman nu salah. 55. ayeuna nu kaopatna. teu idin sama sakali. palaur sieun salah. ku kereteg karep ati. ngalobakeun Gusti Allah. piara laku jeung tekad. mangga ku engkang carios. ku sok kitu sababna teh. jeung nurunkeun kitab Qur’an. 58. Tah kitu nu matak wajib. da Allah tara kitu. Sasat teu usik teu malik. Allahna hanteu kailmu. Sinom 57. 50. moal sakawenang-wenang. padahal mah geuning kitu. hade goreng ge ti Gusti. kana jalan rahayu dunya Akherat. teu ngalajur hawa nafsu. 53. laku hade laku goreng. Atuh eukeur naon teuing. ka papada makhluk Gusti. 51. kumaha pang jadi lepat. jalma teu boga akal. kedah suci laku lampah. Tina sifatna geus sidik. ngarasa geus teu papisah. atawana jalma owah. tah nu kitu patekadan. Laa haula wa laa quwwata. 60. poma rai sing mangarti. tah kitu margi lepatna. kana kagorengan pasti. jalma nu kitu tekadna. teu kenging migawe dengki. tapi tadi nu nyarita. kana kalakuanna teh. Allah ngayakeun Agama. saperti anu ngalindur. pendek teu daya upaya. nya kalakuan manehna. ati teh kudu beresih. para Nabi utusan teh. Kapan kitu kersana. ka Allah kudu ma’rifat. 52. sabab tangtu katawis. wungkul miwarangna Gusti. kana kahadean misti. Asmaulliaf’al tea. pasti eta ngaran kufur. teu aya antarana teh. anging ku kersana Allah. Sabab ngaraoskeun isin. 59. ngayakeun Sawarga kitu. Jadi ayeuna mah urang. sok jadi sasar tekadna. jadikeun budi pamilih. pedah aya dalilna. sidik yen Gusti Allah mah. bakating ku poekna. kana jalan kagorengan. nu nyahona lain beja. nu kieu tekad manusa. teu maparin kana jalan kagorengan. padang caang narawangan. pon kitu deui Naraka. 56. anu geus yakin mah geuning. aya anu nyiliwuri. sumawon ujub takabur. Da nu geus yakin mah geuning. Lamun pijatoheunnana. masing soleh sabar tawekal darana. ngaku Allah kana Af’alna. majarkeun sagala rupi. kitu deui eta sifat. tara sok miwarang salah. sagala perkara oge. Nu kieu tekadna jalmi. tina dzatna enggeus tangtos. jeung boga pamilih tangtu. tara jadi kabingungan. parentahanna Idajil.

nu beunang hese capena. hiji-hiji Iman tadi. kana piwuruk engkang tadi. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. 63. tah eta mah martabat anu utama. mubadir sama sakali. Kedah dina salse pisan. ulah bendu bae rai. anu ahli adep-adepan jeung Allah. kumaha enyana deui. pasal Asmaullijinsi. kantun eta anu ka limana tea. geus tangtu deui ka hijab. musna leungit tanpa lebih. percaya ayana Allah. ma’rifat ka Maha Agung. ngan wungkul beja ti jalmi. aya nu can kaharti. ceuk engkang eta nu enya. kana jalan ma’rifati. tina dalil Qur’an kitu. 62. dua Iman Idlal deui.Layang Muslimin Muslimat 61. sareng nganuhunkeun deui. sareng ngabatalkeun deui. tapi laku jeung tekadna. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. nu narik jalan balai. turug-turug nyaho pisan. ma’rifat ka Yang 121 . ngajak jalan kahadean. bilih kadenge ku cakcak. moal bisa dicarioskeun ayeuna. 66. Raina lajeng ngajawab. balai Dunya Akherat. 67. Iman Idlal nu kadua. mugi Gusti Maha Suci. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. pasal Iman anu tilu. bagian nu ahli Qurbah. mun datang kareping ati. 65. rai ayeuna teu bingung. Naon bae ayeuna mah. geuwat ulah lami-lami. ari anu katiluna. martabat undak ti tadi. rakana lajeng ngajawab. di ayana Maha Suci. jeung kudu ditempat sepi. eta mah engke heula anan. Eukeur mah tadi percaya. sing iyatna kudu kuat. Iman tina beja wungkul. pek lampahkeun buruburu. Anu ku engkang disebat. kieu mun teu lepat mah rai. kapindingan ku kokotor laku tekad. 70. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. Asma tina jinis kitu. jongjon bae sirik pidik. jadi poek buta rajin. numawi rai sing emut. Kuma pihartoseunnana. 64. tur kalawan aya saksi. sanajan getol ngabakti. tunggal keneh nya ibadah. amalna teh lir tipung katiup barat. pasal Asma anu opat. nu can kaharti ku rai. rai hayang enggal ngarti. nu kitu ngaran ibadah. kana panggodana Iblis. kawuwuh jeung bisa yakin. 71. Ulah kabengbat ku Setan. nu geus didadarkeun tadi. ibadah ka Maha Suci. da tunggal parentah Gusti. nu kahiji Iman Taqlid. boga saksi tina dalil. da kapan rasiah Wali. rakana enggal ngawangsul. kamulyaan lahir batin. raina lajeng ngalahir. Geus moal aya sesana. getol Sholat lima waktu. Sagala hal kalakuan. tegesna anu geus yakin. 68. katiluna Iman Takhkiq disebatna. di hijab deui ku Gusti. nu bieu mah keun heulaan. Iman Taqlid kahijina. kana ayana Yang Widi. eta mah nu geus percaya. nu hade mah eta rai. Asmaullijinsi tadi. enya eta Iman Takhkiq. Kitu deui sabalikna. rai tiasa nyumponan.

78. ayeuna mah Manahan bae heula anan. 75. jadi lafad Muhammadu. sanajan hayoh dipikir. numawi teu Mi’raj rai. mugi dipaparin terang. lafad Adam lafad Enoh. 76. nu diselir ku Yang Agung. Geus ngarasa aqrobiyah. kumargi teu aya Tasjid. raos tadi bener pisan. pasal tadi aya basa Nafi isbat. raina lajeng ngawangsul. 73. dina keur Sembahiyang mah. upama kapanggih eta. 82. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. duh engkang rai kaliru. Lian ti lafad Muhammad. walon raka tacan jadi. moal bisa kapaham. moal pinanggih jeung Gusti. lantaran teu aya hiji. Raina mani ngarenjag. dina Sembahiyang sidik. 74. sirahna jadi Mim awal. sadaya pada mirupa. bener tacan uni lafad. kalah botak dipikir moal kapendak.Layang Muslimin Muslimat 72. lafad Muhammad Nabi. padamelan Kangjeng Rasul. Nabi Musa jeung Isa. Mim akhirna udel kanyataannana. 79. Lamun Wujudna manusa. nyaeta utusan Allah. mesem rakana ngalahir. geus teu asa-asa deui. kayaan Alam Batin. teu aya hurup Tasjid. Sabab pasal Tasjid eta. engkang hawatos ka rai. dadana jadi He sidik. 77. keur ngadeuheus ka 122 . engke dina salsena. geuning teu aya nu Mi’raj. anu dipaparin Kunci. keun heula eta mah agus. dina keur Attahiyati. sadaya teu nganggo Tasjid. ngadak-ngadak kahareti. dina saban-saban jalmi. sina ninggali Akherat. wujudna geus jadi lafad. salian ti Kangjeng Nabi. percayana geus teu samar. lafad-lafad para Rusul. anu nganggo lafad Tasjid. eukeur muka lawang hijab. geus tangtu engke kaharti. koncina Bumi jeung Langit. nu geus jadi lafad dalil. Dal buktina teh sampean. tacan syah upami kitu. da bukti tina lafadna. hal praktekna Sholat Da’im. Ibrahim. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. ngawujud dalil Muhammad. teu uni lafad Muhammad. sami sareng lafad Allah. nyaeta Sholat sajati. mangga ku rai tinggali. pasal Hakekatna Tasjid. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. nimbulkeun raga nu lembut. kang rai mah masih bingung can kapaham. 81. lamun jalma tacan terang. keur ngaburak jagat shagir. dina dawuh nu mustari. Kumargi penting kacida. Ayeuna ulah kapalang. eta hal perkara Tajid. kapan geuning para Rusul. sasat moal ma’rifati. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. wekasan enggal ngalahir. geus ngajadi wujud dalil. 80. Muhammad Rasulullohi. lebah dinya jadi dalil. jeung Gusti nu Maha Suci. enya eta Nabi-nabi. sadayana teu diselir. naha kumaha hartosna. tacan jadi lafad dalil. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. Cirina Nabi nu lian. cirina teu aya deui. hijabna ka Maha Suci. Sabab lafad Muhammad mah. tacan jadi wujud dalil. Agung.

parahu ngambang dina luhureun sagara. dupi Tarekatna deui. jeung dibeuli ku prihatin. bener kitu eta rai. tiap-tiap aya bukti. inten teh naon nyatana. sareng dibarengan deui. sabab kieu ibaratna. Sare’at teh lir upami. Asal bae sing percaya. saenyana dina diri. kapan ceuk Hikam mah tadi. ibarat lautan cai. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. Raina lajeng haturan. naon kanyataannana. nyebatkeun Sare’at tadi. netepkeun Sare’at tadi. 86. pangboseh supaya tepi. 89. sing bisa ngajadi hiji. sareng saterasna deui. kahiji ngaran Sare’at. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. ku kalakuan nu suci. 90. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. dadamelan Gusti Allah. Hakekat. puasa. eta anu opat rupi. ka tengah-tengahna laut. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. ku rai tacan kaharti. disebat parahu tadi. tirakat mutih. ucap tekad sareng laku. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. da puguh Hikam mah tadi. eta moal salah deui.Layang Muslimin Muslimat 83. dijaga ulah rek salah. 88. nu ngadamelna geus misti. kudu barengan sing rukun. sinareng lautan cai. ma’rifat 84. kemudina pon nya kitu. katiluna eta Tarekat ngaranna. netepkeunnana pasti. ayeuna mah gentos deui. yen eta Sare’at rai. nu opat teh sing ngahiji. 85. jadi sanajan ayeuna. teu bareng opatannana. pasal eta tasjid tea. Ka opat ngaran Ma’rifat. kadua Hakekat deui. 91. ceuk dina unggeling Hikam. 87. ditungtut sahiji-hiji. geus tangtu ayana Allah. Tah kumaha ngalarapna. muga-muga engkang keresa miwejang. yen ieu bumi jeung langit. Insya Allah awal akhir tinekanan. rukunkeun sangkan kasusul. Yang Agung. ati kanyataannana. 123 . Da ku ilmu Sare’at mah. getol Sholat anu lima waktu tea. Ma’rifatna pon nyakitu. sanes dina bab Sare’at. Hakekat lir upamana. diibaratkeun kemudi. inten didasaring cai. kana kalakuan kitu. Qodariyah Satariyah. parantos umum sadaya. Asal sing suhud neangan. ku rai nu can kaharti. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. aya basa opat kitu. anu geus lumbrah disebut. Ma’rifat mah lir upamana. tapi pasal dina kitab Hikam. ceuk ilmu Sare’at rai. 92. nuhun rai bakal harti. Tarekat lir upamina. dadamelanna kitu. kalakuanna ibadah. eta anu opat tadi. nyaeta dzikir jeung ngaji. nyaeta puji dzikir. Rakana lajeng ngajawab. sadayana umat Nabi. tegesna eta mah rai. Malahan dipigawena. ulah sina patorengga. Tarekat. sing suhud bae ka Gusti. Ari Hakekatna eta. Hakekat Tarekat deui.

atuh moal weleh mijan. eta anu ngamemenerna. Sing gulung kana Ma’rifat. anu matak geuning tadi. 95. 94. turug-turug seueur jurig. anu taya upamana. nu opat sing jadi hiji. naon buktina nu yakin. siksaan anu hanteu nepi. mugi-mugi rai dipaparin terang. pang bisa usik jeung malik. Ma’rifat ka Maha Suci. sangkan teuleumna teu jadi. Kaombak-ombak ku lambak. Rupa badawang barongsai. 124 . 100. maotna teu bisa nepi. dupi lautna teh rai. sabab jero liwat saking. wani teuleumna ka laut. lamun teu acan mangarti. kana dasar sagara berlian tea. sieun hanteu bisa nepi. ka ilmu Sare’at kitu.Layang Muslimin Muslimat 93. diusikeun ku roh kitu. Tarekat lir kemudina. Tapi najan geus ditengah. naon nyatana nu bukti. kana batu karang tea. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. pasal parahu tadi. pang parahu bisa usik. nyatana parahu tadi. Kieu rai saenyana. barehala anu nyingsieunan. nya ieu buktina badan. raina ngabarakatak. mun nyurupkeun pahili. Rakana lajeng ngajawab. larapna dina salira. bangbarongan cuat-cuit. kareueung sagala aya. puguh bagean Hakekat. Kantun eta kemudina. da teu ninggang kana pibarangeunnana. keur ngudag inten nu tadi. kitu diibaratkeunnana. ramisak bakating ngungun. mawa ka tengah jalan. persis saperti jasmani. bari ci socana bijil. mun teu jeung teuleum mah pasti. Sok moal barung sulaya. Pikeun ngudag inten tea. kaopat intenna deui. kana tengahtengah pusering sagara. nyaeta ka tengah-tengah sagara. 98. 101. nyaeta kudu bisa. kadarat mulih deui. diakhir tangtu kaduhung. jeung anu kasebat laut. Sare’at teh lir upami. anu ngobahkeun ka jasad. parahu teu salah deui. hayoh disurupkeun deui. beunang kagoda. kokotoran luhur laut. diusikeun ku sagara. 97. hamo pibisaeun beunang. nyaeta Ma’rifat jati. ngagoda supaya bolay. kamudina teh rai. 99. ting dalagor kana curi. gumujeng mani ngagikgik. eta moal salah deui. inten teh moal beunang. ngudag eta inten dina jero lautan. Hakekat ibarat laut. taya lian ngan ku idin roh tea. nu ngaran wujud jasmani. lamun tega ka pati. 102. rakana lajeng ngalahir. pituduh kitab Hikam mah. 96. najan dipaksa ge rai. raina lajeng ngajawab. parabot supaya nepi. Saperti parahu tea. ku ilmu Hakekat kitu. nu langgeng teu owah gingsir. sareng campur deui pasti. raina lajeng ngalahir. supayana bisa katepi. katilu kemudina. sareng nu bangsa narajis. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. 103. Sasat tempat kani’matan. bangke anjing bangke oray. nyatana roh urang kitu. panangan kenca katuhu.

hal perkawis inten tea. faqod jahilan nafsaha. nu jadina tina batu. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. martabatna leuwih luhur. mung kumaha angkeuhan. siksa kubur kitu deui. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. Hayang cageur bet teu weleh gering. hayang senang bet teu weleh bae susah. Waktos engke dina sakaratil. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. mapakan Yang Agung. Sumawon nyorang sakarat. rakana lajeng nyaur. kana inten jambrut. 106. pasal inten nu parantos didadar. kudu tohid kitu. ngarasa bodo dirina. anging Gusti Allah bae. saha-saha mun bae manusa. Kapan kieu sundana teh rai. angkeuhan arek mulang teh. aya pitulung Pangeran. sanes inten dunya rai. 105. kapan hak manusa mah. 113. diharapkeun nyorang ka api Naraka. sumawon boga kawasa. nu diibaratkeun tadi. inten sajeroning diri. hayang beunghar bet teu beunghar. Nyaeta nu ngaran Iman. nu geus Ma’rifat mah rai. sarta langgeng nu moal aya putusna. bet kawas hanteu karasa. anggur ditambah siksaan. 111. naha kudu tekad teh kadinya. Hanteu daya teu upaya rai. eta manusa tangtu. komo deui dina pupus. tinimbang dikabul. nyaeta bilih sulaya. reh ayeuna geus pertela. pangkat Nabi Willayah. naon nyatana nu sidik. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. sanajan siksa Akherat. muga paparin mangarti. anu matak ti ayeuna. sarebueun ni’mat dohir. bisa sidik ka sifat Iman sajati. mugi rai dipaparin katerangan. sifatna Iman Sajati. urang arek boga patekadan. da meureun sanes deui. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. ngaku bodona teh palsu. da inten di dunya mah. lain inten biduri. saha anu bisa nepi.Layang Muslimin Muslimat 104. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. kade rai salah harti. geus tangtu nyaho ka Gusti. dilepas samasakali. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. ngan sakur dina biwir. atuh sasat ngaku bodo. lain inten dunya kitu. kapan geus di dalilan. 125 . 110. teu kudu boga maksud. ayeuna aya piunjuk. Jadi lamun engke arek mati. rai masih samar ati. faqod ‘arofa robbaha. geus nyaho ka dirina teh. 108. inten dijero sagara. 109. geus moal kasorang deui. nu geus diharamkeun misti. kenging di peser ku duit. ati mah ngaku kawasa. 107. dupi saenyaenyana. 112. sabab harti yen teu bisa usik malik. ku kaom Islam sabumi. nu diudag ku sadaya. Saur raka nya kantenan. lebah mana kawasana teh. sategesna teu boga kawasa. Wekasan teras haturan. aya hibar kahartos. Raden Kamil ka raka ngalahir. kantun nampa bae wungkul. ganjaran ti Gusti Allah. sasat ngaku kawasa. Man ‘arofa nafsahu.

di dunya ngawujud. yen teu rasa jauhna teh. tanda-tanda boga rasa anggang. jeung Allah pajauh keneh. Raden kamil enggal nyaur deui. najan nepi kana wafat. teu wanahnu aqrobu. kitu kapan ceuk dalil teh. kapan nurutkeun dalil ge. diwajibkeun kudu bisa balik. nu caang padang gumawang. ti alam Akherat oge. geus mulang ka Gusti Allah. kana inten tadi tea. waktu urang samemeh ka dunya. jadi mun teu bisa wangsul. jeung aya terasna. ceuk raina henteu hilap. keur aya keneh di dunya. sing lenyep rai manahan. anging ku kersana Allah. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. ku kersana Gusti Yang Manon. yen geus aya di Allah teh. muga ku rai dijawab. kawas boga cita-cita. pang ayana urang teh di dunya. sundana taya antara. 115. yen mulih teh kedah ti ayeuna. 117. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. Mising imut ka wiwitan tadi. jeung sifatna anu Maha Mulya. ka Allah sing kapiraos. 124. wengi sumawonna siang. sundana teh yen urang asal ti Gusti. kapan tadi rai ngaku. mung ulah kaliru. geuning kitu unggel dalil. lajeng deui rakana ngalahir. nyasab moal burung. jeung dzat sifatna Yang Widi. rojiun eta tuluyna. ngaraos aya antara. Sabab mun boga tekad balik. teu rasa pajauh. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. wujudna iman sajati. sasat 126 . eta kersana saha. 121. urang teh lumantung. 120. babarengan jeung Pangeran. sing mirasa urang geus aya di Gusti. geus umum anu sok disebut. raina lajeng ngawalon. eta geuning ku rai karasa. hal dina pamulihan.Layang Muslimin Muslimat 114. yen urang teh kudu balik. saur rai atuh hanteu aya deui. Saur rai ayeuna kaharti. bener rai eta kitu. rasa urang geus ngancik di Allah. tapi naha teu mirasa. 122. tangtu sakaparan-paran. anu tadi enggeus ‘aen. ka Allah teu kenging salah. dina sifatna geus ‘aen. 116. beubeunangan teuleum tea. rupina teh moal tiasa lepat deui. ngarasakeunna geus balik. wa inna ilaihi kitu. atuh naha tadi kitu. rai mariksakeun deui. geus aya di Gusti Allah. 123. ngangken Ma’rifat ka Gusti. bubuhan da masih aya. tapi hanteu burung aya. ka Allah asalna tadi. mun kitu mah masih ngarasa patebih. 119. nyaeta sifatna Enur. kutan rai tacan mirasa. engke waktu pupus. Inna lillahi kauni. Saur raka eta geuning harti. Mun geus tohid ngarasa geus balik. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. kudu tohid ti ayeuna. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. atuh mun rasa teu jauh. mung rai masih bingung. cita-cita boga tekad arek mulih. Na ayeuna ngaraos patebih. 118. untrak atrok sakabulang bentor pasti. dina lebet kalbu. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. Wa huwa ma’akum. nyaeta ti Gusti Allah. dina laut nu jerona tanpa tepi. pangna rai naros pamulihan. Allah sareng makhluk. temahna jadi sangsara. balik deui ka Allah Ta’ala. nyaeta Sagara Hayat. nya tangtu bakal cilaka. pangna tadi naros pamulihan.

bodona si wujud. da teu kaluar ti dinya. kantun nyekelan sarupa. enggeus tangtu cilaka bakal balai. 127 . sing ngarasa jadi rokrakna sakali. geus hanteu kaluar deui. kapan ieu anu bukti. atuh bet piraku bae. raina lajeng ngawalon. da sare teh gambar wafat tea. lamun enggeus kitu. siksaan di kubur. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. Henteu arah henteu enggon deui. di alam dunya kitu. sumawon bade nyaringna. wa laa quwwata eta teh. anu teu pisan ibadah. nyatana teh alam dunya. eta jalma kitu. enya eta nyawa jalma anu balik. enya soteh masih usik obah. Lajeng deui raina ngalahir. kapersifat ku Pangeran. 129. 126. 132. lamun nyawa makhluk. manggih siksaan kitu. anu mana nyatana teh. samangsa lolong di dunya. tina eling kana lesna. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. 128. teu ninggal aya tempatna. atuh Allah teh bertempat. boh hirupna sumawon maotna deui. terasna ‘alillyul ‘adzim. enya soteh bakal aya. lolong bae saterasna. da henteu rasa pajauh. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. illa billahil kitu. dikersakeun keneh ku Gusti. sareng siksaan di Akherat. kudu aya antarana. kapan basa ngaran balik. enya eta kiamat dunya. upama geus kitu tekad. nya ieu ka Haqul Adam. tapi nyaring sare oge. sareng lamun kitu. sarta masih aya keneh. nu balik ka dunya deui. 133. pasrah bae ka pangeran. insya Allahu ta’ala. Jadi sasat urang teh geus mati. eta nyawa anu wangsul. kana Haqul Adam tea. Mun geus kitu eukeur naon teuing. kudu boga patekadan. kumaha keur di dunyana. rakana terus nyaur. teu daya teu upaya. kana dzat sifat Yang Manon.Layang Muslimin Muslimat 125. kana eta sifatna Haqullah. sabab tangtu bae rai. Eta bae contona mah rai. engke dina waktu maot. sareng henteu puguh. Geus kakurung ku hak Maha Suci. pasal eta Haqul Adam tea. hanteu gaduh nya kahayang. Dina engke Walyaomil akhiri. siang wengi ulah samar-samar. sareng henteu warna henteu rupa. sanajan ngimpina kitu. ka Akheratna terus. malah henteu kudu ditekadan deui. 130. sabab dina waktu keur sakarati. 127. 131. 134. Gusti Maha Agung. salamet dunya akherat. teu bisa ninggal Haqullah. mungguhing Gusti Allah mah. Haqullah anu disebut. lenyepkeun ulah rek lali. da tetep dina hak Gusti. nu kasebat lafad Laa haula. nandean sakersana. emutkeun bae rek sare. keur hirupna sumawon paehna. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. jadi atuh ayeuna mah urang rai. nyorang sagala siksaan. teu weleh aya di Allah. nu ngaran sagara hirup. paehna balik ka dunya. tegesna sing ngarasa. tina Qudrat Iradatna. Kantun urang Iman bae rai. tina kawasa kersana. di Gusti geus dumuk. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. anu tadi geus kacarios. Eta bae dalil saperkawis. kantun pasrah wungkul. urang enggeus aya.

lian ti barang dunya. ngagedeanana jasmani. langgeng bae teu aya pegatna deui. diluhur disebut. Da nyahona eukeur di dohir. margi lamun ruksak kitu. malah keur waktu dikandung. ti awalawalna mula. asal tina hanteu aya. nyaeta bodona bae. saperti makhluk. boh anak boh incu. ti Ibu ka alam dunya. sok nyurup ka saha bae. sakur kabeuki tadina. Ceuk raina teu sulaya deui. kana dunya upamana mun teu boga duit. atuh Allahna ge ruksak. langgeng bae moal terang. 141. malah-malah terus ka batin ge rai. kitu paham engkang mah. naon bae kabeuratna. hal anu langgeng ti Gusti. pokna teh hayang surutu. anu langgeng di Allah teh. yen Qudrat jeung Iradatna. dina keurna hirup. da ilahar di dunya mah. kawasana sareng kersana. ka dunya deui tangtu. memeh turun ka alam dunya. taya anu dipieling. malah keurna turun. ku Ibu salapan sasih. kana batu kana cai kana kai. lamun dina keur aya kahayang. kapan geuning sidik pisan. taya lian ngan Qudratna Allah. aya anu langgeng di manusa. mung kumaha di manusa. nya eta kawasana teh. anu teu aya pegatna. di jaman samemeh aya. Lajeng deui raina ngalahir. jeung cikopi anu amis. Samalahan tina orok tadi. pasal eta rai geus percaya. 143. taya lian ukur kana barang. 137. Ceuk rakana tangtu bae rai. atawa ka pamajikan. ku rai henteu kaemut. terus tepi ka Akherat. kana dedemit siluman. teu nyaho sama sakali. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. reh aya deui kabingung. nu taya pegatna deui. Ka manusa sok surup sumanding. nya tangtu ragragna oge. 136. ka akhir pon kitu. cacakan geus bukti jasad. hirupna teh kudu barang dahar rai. lamun langgeng di Allah. di manusa kantun kabagian. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. sumawonna 128 . geus aya pon kitu. 139. sama sakali teu emut. ayeuna gentos panaros. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. boh nitis menitisan. didinya ge teu uninga. tegesna bodo teh agus. 142. naha tacan kapiraos. nya jadina marakayangan. 144. 138. anu langgeng di Allah. alam dunya nepi ka Akherat deui. keur sakaratna ge tangtu. ka onom nyalindung. kawasana nu Maha Suci. Kawasana kersana yakin. naon anu teu ruksak-ruksak. atuh kantun dibalikeun bae rai. kakurung ku alam dohir. henteu emut teu terang sama sakali. kana barang dunya bae. naha aya langgengna saperti Gusti. da imanna beurat kana dunya. nu teu aya pegatna.Layang Muslimin Muslimat 135. henteu terang naon-naon. kapan tadi geus tinggali. sareng kersana kitu. dohir batin oge kitu. tina leutik jadi gede. Kapan geuning urang waktu tadi. tetep bae teu nyahona. tina kawit leutik jasad urang. 140.

sabab lamun boga rasa. rakana enggal ngawangsul.Layang Muslimin Muslimat 145. geuning teu hayang ngadahar. da bakating bodona tea. 149. naon nu dimaksud. mana nyatana nu sidik. ceuk raina hanteu aya lian deui. nu kacipta masih tacan aya amis. nya neangan cau hejo. barang enggeus tangtu. nyaho ka gaibna urang. saban umat ge teu luput. Namung aya deui nu can harti. 150. lumpat kawas sato hewan. pada katetepan misti. akang bade maparin ibarat. leres yaktos teu sulaya. dina letah urang pribadi. ceuk raka kapan ku ilmu. kitu eta ceuk dalil teh. Kajabana mun si nafsu tadi. raina ngawangsul. kapan gaib henteu ‘aen. naonnana anu diarah. geus aya dina sungut. Lajeng deui rakana ngalahir. 152. datangna rasa. nu ngaran cauna 129 147. ngan amisna bae rai. kapan rasa mah tangtos. 153. jirimna mah teu lepat yen. hartina teh teu bisa obah. mun hayang terang gaibna. nu masih ngora kitu. estu rokrak wungkul. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. anu masih keneh ngora. rakana teras ngadawuh. 148. manusa mah geus tangtu. pang diayakeun ku urang. pasal eta anu disebut. ngan boga amisna bae. 151. rakana lajeng ngajawab. bisa oge kapendak sarta kaharti. lamun kaudag ilmuna. pangangseu sareng pangucap. sanggeus kitu urang bisa tohid. Enggeus tetep di manusa pasti. kapan geuning bukti tina. sakumaha piwejang engkang katampi. ku rai can kapiraos. ngan rasana nu diarah. . Geura kieu jalanna teh rai. yen amisna atawa kesedna deui. teu daya upaya rai. jatining manusa eta. wujud cau henteu boga rasa. Tapi ari ayeuna mah rai. raina lajeng haturan. pada-pada gaib deui. urang ninggal cau. Laa haula jeng wa laa quwwata. Sabab bongan katetepan dalil. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. teu katetepan Rusul. tah ieu aya cau. jalanna nganggo tarekat. atuh lepat lamun ngarah rasana. mung kantun gaibna bae. ku gaibna manusa. nu dipandang ku urang teh. pasal eta jatining manusa. supaya enggal kahartos. tah eta tegesna rai. da rasana mah geus nyampak. eukeur hayang kana kekesedan. cau asak dina piring. Saur rai yaktos kahareti. tah kitu paham engkang mah. paninggal pangdangu. da kesedna nu dipambrih. Nerangkeun Patohidan 146. Lajeng raina deui ngalahir. nya ku gaib tangtu. nuhun Alhamdulillah. henteu terang duka ti mana ti mendi. kapan da ari cau mah. kana gaibna manusa. weleh henteu kaemut. eta cau tangtu bisa usik malik. tapi atuh naonnana tea. na kumaha bisana kapendak.

kasukaan alam dohir. upama wujud cau teh. alam dunya ge sirna. ayeuna kantun miara. anu aya hanteu tembong. bubuhan masih di dunya. Sanes deui yen ngabongkar diri. raina teras ngalahir. kana gaib jero diri. beurang peuting hanteu kurang. 130 . 162. lat poho kana ragana. 161. enya eta keur laku tarekat. moal beunang sumawon karasa. nyaeta manusa nu sajati. 159. Kahartos teu lepat deui. 157. wujudna kapanggih amisna misti. gaib abdi pribadi. Parantos bae Kulanun. satungtung gelar di dohir. kakara mun geus diruksak. Rakana deui pek nyaur. wujud cau teu diruksak. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. kapan gaib amisna mah. 164. ruksak teh mirasa suwung. 156. Najan ayeuna ge kitu. ngaji laku ki jasmani. ku rai tacan kahartos. atawa saperti bungkil. panon abdi teu ninggali. Ngarancana kana nafsu. moal samar moal mangmang. akalna deui nyakitu. nu ninggal waktuna Sholat. keur Sholat Karohanian. na kumaha ngabongkarna jasad. poma rai ulah salah harti. keur dibijilkeun minyakna. aya tapi taya rupa. Kapan geuning rai puguh. nu aya taya sifatna. 163. 155. amisna anu dumuk. 160. masih bingung keneh rai. diantep bae dipayun. rakana enggal ngajawab. Raden Kamil teras nyaur deui. Kitu deui manusa ge rai. khusu ka Yang Agung. ngan karasa amisna mah henteu jirim. duh kahartos ayeuna mah. 165. bakating fana-fanana. namung anu mana tea. Mautu anta qoblal maut. kapan eta anu ninggal. nu ninggal gaibing Gusti. kasucian laku lampah. kampa kawas suuk. moal lepat tangtu eta. nu tadi mah ibaratna. henteu dituang ku rai. Tapi eta amis cau tadi. naha rai tacan kaharti. dohir abdi pribadi. panggodana sang Idajil. Ngatur laku kai wujud. Nuhun ayeuna mah putus. da ku rai jol kaharti. supaya bijil minyakna. eta bae henteu lepat. nu ngaran gaibing abdi. dibeuweung sing lembut. ngabongkar wujud sorangan. patohidan rai nepi. da tetela dohirna mah. dikampa ku kayu. waktu keur ilang jasmani. ngajakan mungkir ka Gusti. nya jatining cau tea.Layang Muslimin Muslimat 154. nyatana manusa gaib. Kinanti 158. nya eta manusa gaib. dina waktu keur Tajali. aya tapi taya rupa. ngaraos teu boga diri. tea. nu kasebat gaib tea. pasal eta nu ninggali. kudu nyaho ka gaibna urang. kudu bisa ngabongkar diri. rupa-rupa pangbibita. Raina lajeng ngawangsul. nu ngaran manusa gaib. dibanding rancana Iblis. da moal saperti cau.

Sanggeus jadi buah tangtu. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. nya didahar ku sadaya. nyalindung siang jeung wengi. Atuh meureun sanes kitu. sing pageuh muntang ka Gusti. murahna nu Maha Suci. 175. Nya Insya Allah rahayu. Tatanduran ting pelentung. kieu sundana teh rai. rai ewed liwat saking. 131 . mun sanes pelak pribadi. asup ka Naraka pasti. Ceuk rai eta sumuhun. jadi kitu murah Gusti. jadi gede jeung buahan. bibit sakur nu kumelip. 178. jeung ari hartina Rohim. mung bae hayang kaharti. tah kitu murahna Allah. tangkal asal tina leutik. nu bukti di alam dohir. Allah asih di Akherat. rai mah tacan narima. 172. ku rai tacan kaharti. malahan ceuk dina kitab. jeung aya terasna deui. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. sok miresep kana maling. nyebutkeun jenengan Allah. 173. 176. urang kudu ati-ati. Iman urang tangtu kuat. ka sakur jalma Muslimin. kantun ngajaga salira. seuneu sareng angin tea. Sabab buktina teh puguh. aya deui panarosan. 174. maling barang anu lian. pasal eta geus kaharti. bukti ieu di dunya. keur dahareun jalmi-jalmi. Rahmanirohim disebut. pang jadina taya deui. sundana teh Bismillahi. salangkungna tinu tadi. engke di Akherat misti. naha teu aya undakna. hese katarikna Iblis. 179. kadangkala sok dibui. anging ku opat perkara. sanes murahna Yang Widi. Rakana lajeng ngawangsul. Lamun manusa keur hirup. 167. Mun maksa ngala nu batur. lamun tohid mah ka Gusti. lamun engkang hanteu salah. Raina enggal mihatur. muga engkang luntur galih. rasana ge rupirupi.Layang Muslimin Muslimat 166. Saur raka bener kitu. Raina deui lajeng miunjuk. geuning langka kasorang. kaula mimiti muji. 171. kamurahannana Allah. 168. rai ge sok sering nguping. geuning urang saupami. eta mah emutan rai. Rohman murah di dunya. hayang dahar bubuahan. da teu rata ka sadaya. mun eta murahna Gusti. makhluk nu gede nu leutik. tah dina lebah etana. kumaha Allah murahna. Ceuk rakana kapan puguh. bakal disiksa ku Allah. geus ngayakeun cai bumi. lamun urang hanteu meuli. murahna nu Maha Suci. 170. 177. neda pitulung Pangeran. kitu disurahannana. 169. ka manusa keur di dohir. pasal sundana Bismillah. geus unggel dina Hadist.

kareta api jeung kapal. sarta teras sasauran. 183. rakana lajeng ngajawab. boh kapal boh pabrik-pabrik. tisusud teu salah deui. Maju eureunna ge puguh. nu dipake ngabantun Qur’an. motor-motor saterasna. akherat teh kababawa. terus dongko ruku tea. heug atuh ayeuna rai. tangan bae nu mimiti. sanajan pabrikpabrikna. Akherat samemeh pupus. ku tangan bae geus sidik. tina kawit wulu mula. Najan tatanduran tangtu. ieu kaayaan dohir. teu kaop ical ti diri. Meureun tijongklok geus tangtu. di pelak ku leungeun jalmi. ahirna jadi buah. Nerangkeun Pasal Puji 132 . 184. bakating ku kahareti. kaayaan alam dohir. diala ku tangan deui.mun teu ditulak mah pasti. parantos teu kedah panjang. dina waktu Sembahiyang. mun teu dibantu ku tangan. 190. ku engkang arek dipedar. keur ngajadikeun sadaya. ti awal tug dugi ka ahirna. kapal udara jeung mobil. Malah dina waktu keur. sidik pisan teu sulaya. kapan eta keneh rai. Lajeng raina mihatur. sujudna ge kitu deui. sok tara weleh ngungudag. babarengan siang wengi. waktu keur jalan tarekat. dina tuur pake nulak. ku asihasihna Gusti. atawa ku seuneu tea. Mun teu ku tangan dibantu. rek naros keur pasal puji. ka manusa keur didohir.Layang Muslimin Muslimat 180. Rakana lajeng ngadawuh. Pang bisana jadi tangtu. Malah keur ibadah kitu. bari mencrong raray rai. ngagelenyu imut leutik. 186. 194. 189. anu golangna ku cai. nu jadi di alam dohir. Murahna Gusti Yang Agung. rek lunguhna hese deui. saperti adegan bumi. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. sasaur-saur teh bukti. naon sifatna nu bukti. 181. ku tangan teu salah deui. dunya sarawuh akherat. duh engkang karaos teuing. teu meunang pisan pahili. Tangan mimiti dijungjung. nepi ka nangtungna deui. Piraku henteu kaemut. nu sakitu arahengna. kenging leungeun bae rai. 182. Kantun Rohimna Yang Agung. ku tangan dibantu deui. raina mani ngalenggak. 192. kaluhur dianggo takbir. asalna aya nu melak. Geura mangga bae emut. rek hudang tina sujudna. 187. edas bae bet rai mah. di alam akherat tea. mung ayeuna gentos pasal. 191. geus gulung ngajadi hiji. nyaeta asihna Gusti. bisa nyaho alam goib. ngalakonan Sholat geuning. malah ayeuna ge geuning. 195. ka manusa dua siki. naon nu henteu ku tangan. tangan bae anu mimiti. sakur nu jadi di bumi. ku tangan bae geus misti. dibukana kitu deui. 185. niat bade lungguh calik. parantos maparin tangan. 193. Teu kaop luar ti wujud. 188. murahna nu Maha Suci.

199. anging dzat bae nyalira. sanggeus kitu nyorang deui. tegesna puji Allah. Mun tohid jalma geus kitu. reh bieu engkang milahir. mun geus kitu tohid jalmi. pujina Allah Ta’ala. wujud teh ngajadi puji. 203. 212. teu sampurna ma’rifatna. Gusti anu Maha Suci. Ditarima ku Yang Agung. nya bener bae eta mah. nyaeta sifatna Gusti. tapi kitu oge rai. 205. kana rohna pribadi. rakana lajeng ngalahir. Alhamdulillahi tadi. Ngangken Allah na teh tangtu. ngan ku Kudrat IradatNa. enggoning hirup di dohir. lamun rai can tingali. 197. Kumaha rek mangaku. lamun kitu jadi salah. 200. Reh dalil Alhamdu. dipake muji ka Gusti. Eta kagungan Yang Agung. sabab lamun teu uninga. Keukeuh sok diaku. ngan wungkul tuturut munding. eta pasal puji dzikir. anu geus kitu tohidna. tingal danguna ge jadi. ngalanggar sala sahiji. kanu ngobahkeun roh eta. Sabab nu tepi mah tangtu. Robbil ‘alamin terasna. nu tumiba ka badan. naha sah bae geus misti. sategesna puji Gusti. nu jumeneng lahir batin. nyaeta sifat roh tea. keukeuh patekadannana. anu ngusikeun jasmani. geus jadi puji sadaya. Usik malikna jeung nangtung. jadi puji lisan eta. pangbaktina ditampi. Tumarima rokrak wungkul. nu dilisankeun mah rai. Tah ieu badan sakujur. Ceuk raina mana atuh. ma’rifat ka Maha Suci. teu jadi pujina Gusti. 204. teu ngarasa pakir miskin. Eta teh puji ti mahluk. kumaha mun eta jalma. 207. Sabab mun tacan ma’rifatu. Malah saterusna kitu. Nyorang laku nu teu puguh. anu dicegah ku sara. dalil laa haola teh pasti. sabab sagala perkawis. sundana nu kakuping. neneda ka Maha Suci. moal enya kapirasa. mun parantos muji dzikir. 202. lamun tacan uninga mah. 206. sanajan rohna pisan.Layang Muslimin Muslimat 196. jadi saniskara rupi. ngajadi pujina Gusti. ukur pangakuan biwir. sumawon ieu jasmani. dosa gede dosa leutik. kudu nganyahokeun diri. sah Dzat sah Sifatna deui. pokna tas muji ka Allah. teu daya upaya diri. ati mah teu mirasa. neda dihampura dosa. parantos teu dipiboga. 210. 201. 211. mun teu acan ma’rifat mah. geus jadi pujina Allah. bener ti urang ka Gusti. tapi kalumbrahan jalmi. 209. yen ari sakabeh puji. jadi laa haola deui. 198. nya wujud urang pribadi. rakana enggal ngajawab. 133 . sumawonna ibadahna. Raina enggal miunjuk. saniskarana engeus sah. diangken puji manehna. ulah rek kaliru rai. ka nu ngobahkeun jasmani. 208. umumna nu nyurahan. sategesna puji Gusti. sanajan usik malik. sasatna teu acan tepi. sah Asmana sah Af’alna. eta jalma bisa jadi. sah bae sagala rupi. rakana deui ngajawab.

Bilih rai tacan mafhum. kudu ngaberesihan laku. Ayeuna teu panasaran. suci Dzat suci Sifatna. lamun pare mah ku hama. Atuh mun milaku kitu. sabab bongan geus uninga. ngahiji kanu beresih. jauh kamulyaanana. atuh nyalindung ka Iblis. babarengan jeung nu suci. yaktos ayeuna mah harti. tingali sagala laku. rek tohid deui ka Gusti. Sabab Allah teh kaceluk. hanteu terus kana ati. tegesna taya antara. ciung bisa ngomong jalmi. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. suci Asma Af’alna deui. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. 216. hare-hare jeung Pangeran. 222. geus teu ngarasa pipisahan. sumpah moal deui-deui. tangtu sok boga pamilih. ti dunya terus ka batin. teu saadat jeung nu suci. dina laku nu ma’siat. nu kitu martabat hewan. ageman urang tea.Layang Muslimin Muslimat 213. ngajalankeun kitu lampah. Tapi laku nurus tunjung. 220. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. 214. nyebutna tohid ka Gusti. betah dina laku salah. ti dohir dugi ka batin. bet henteu sieun teu isin. jaga bisi kakotoran. kudu ngarasa isinna. batal tegesna teu jadi. ngaku geus tohid ka Gusti. hal tohidtohidna Ilmu. sangkan laku teh diaji. kudu beres laku tekad. nyorang cecegahna Gusti. Sing isin kunu nyarengan. 225. gapong moal jadi siki. beurat leuwihan ti tadi. parantos seep kapanasaran kang rai. Raina lajeng mihatur. sasat ngaku geus ma’rifat. sabab teu sieun ku isin. dina Qur’an dina Hadist. 134 . najan geus boga tarekat. 221. ucapna pon kitu deui. teu gampang saperti tadi. Ngan sungut wungkul nu harus. 217. kana hade jeung gorengna. sangkan dalit jeung hiji. nu terus kana atina. tegesna perkara tohid. Pantes rek gancang kasiku. 219. Kari-kari urang lamun. 226. nyaeta anu geus bisa. misahkeun tina rurujit. Pangkur 224. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. doraka ti Maha Suci. Saur rakana kantenan. samangsa-mangsa manusa. aqrob bae beurang peuting. da kapan anu bener mah. dinu kotor haram najis. nyingkiran laku ma’siat. Tangtu bakal meunang hukum. Tapi tobatna teh tangtu. lampah urang enggeus moal nyumput. ngaku geus ma’rifat jati. Gusti Allah sifat Suci. kumaha arek jadina. masih keneh resep cicing. Sidik nu kitu mah wadul. 215. lamun teu gancang pertobat. hese rek dihampurana. 223. kudu sarua sucina. anu masih keneh cicing. ngakuna tohid ka Gusti. 218. ku sadaya geus disebat.

sok dipake sirik pidik. diaku usik sorangan. gunana nyakitu. Hayang gampang ngarah sarat. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. Ilmu Kadewaan kitu. gelaran ti Sayid Anwar. hasud sumawon khianat. kapangkatannana sami. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. nu kawasa anu kersa. da tangtu meureun ngarasa. supaya hade lampah. pakir miskin bodo hina. Kusabab Ilmu Istijrad. sagala kersana Allah. najan hayang jadi dukun. Kitu puji anu enya. 233. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. bisa cageur ngadak-ngadak. di apesna ku ki jasmani. 232. rakana lajeng ngajawab. jadi musyrik ka Yang Widi. ngakukeun boga kawasa. ku ditepak ge jadi. nyageurkeun nu gering payah. geus mirasa hina apesna diri. terus nepi ka Ayeuna. 236. pakir miskin estuning taya kagaduh. Sabalikna lamun urang. sing isin ku Maha Suci. Upama henteu ma’rifat. moal bisa Iman kanu Maha Suci. 237.Layang Muslimin Muslimat 227. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. sareng naon kanyataannana nu estu. samangsa henteu ngarasa. 239. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. 230. 235. Najan nu ahli ibadah. sapertina hayang kuat hayang weduk. Tangtu boga patekadan. Nyekelan Ilmu Istijrad. ti dunya nepi ka batin. urusan hal kadohiran. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. 135 . Kahartos saur raina. hayang Maen Po ge bisa. sapanedana sok dimakbul. hartina teh nyaeta Senapati. Kapan tadi teh nu matak. kantun ieu aya deui nu can harti. 238. di bodona hina apesna si wujud. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. kagagahan eta anu dicangking. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. wantu Senapati kitu. lamun rai tacan ngarti. nu ngaran Rijal disebut. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. sabab lamun henteu kitu. 228. najan ibadahna suhud. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. ka manusa ka sasama pada hirup. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. 231. nu nurunkeun para Dewa kapungkur.Senapati duanana. nepi ka jaman ayeuna. 229. turun tumuruna rai. tuturunan ti Dewa Guru. saniskara kersa Gusti. nu murba dohir lan batin. gumelar di alam dunya. malah dua nu kasebut. kudu ngarasakeun kitu. tekad ucap satungtung urang keur hirup. lamun hayang bisa gagah. kumaha eta hartina. ujub ria jeung takabur. kudu tumarima hina. Mun ngarasa geus isin mah. naon bae sakahayang bisa jadi. estu teu aya kagaduh. Ngan ari Rijalul ‘alam. berkasna rajeun sulaya. henteu aya tempo deui. Sategesna basa Rijal. turun tumurunna misti. sabab moal ngarasa. sok rajeun salah weselna.

geus kagungan garwa putri leuwih lucu. tangtu bisa dina sare bisa patepung. Sare’at sareng Hakekat. tuturunanana natrat. 246. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. 136 . anu marakayangan kitu. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. putri geulis ti Sawarga. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. sacipta-ciptana jadi. lantaran geus loba pisan. hiji putri aya didasaring laut. anu tacan sampurna Rohna rai. tatapi nu sampurna mah. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. 250. sanajan hayang patepung. Malah manusa ayeuna. 248. lamun rai tacan mafhum. Dewi Jelajah kabita. Rakana lajeng ngajawab. jeung karuhun nu geus wafat. saperti anu sare tibra. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. gaduh kakandungan kitu. tacan terang sajarahna anu tadi. kocapkeun Nabi Sis tea. Tapi anu masih aya. atawa misah turunan. teges Senapati Allah. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. raina enggal ngajawab. gancangna Dewi Jelajah. Namung rai masih samar. kantun eta Rijalullah. nyaeta rukun Islam. 245. cahayana mani mancur. Nabi Sis anu kasebat. nyaeta anak Idajil. sok dikabul naon bae tekad ati. ramana anu kasebat. naha eta teh tunggal sadulur. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. ti Syaidina Anwas. 242. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. ngaranna Dewi Jelajah. 252. saksina Qur’an jeung Hadist. 253. Lajeng raina haturan. turunan anu kasebut. anu aya keneh didunya. nuhun parantos kaharti. agama Islam Sajati. timana turunanana. Diserenkeun ka Bapana. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. tabeatna kitu deui. muga ku engkang pilahir. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. nya terus ngimpi patepang. Putra Kangjeng Nabi Adam. turunan ti Sayid Anwar. Senapati Dewa Guru. Pedah sakur panedana. terus bae Agamana ge nya kitu. asal-usulna kapungkur. 244.Layang Muslimin Muslimat 240. jeung karuhun nu geus mati. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. Sang Idajil la’natullah. sang Dewi Mulat kakasih. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. ngalantung sisi basisir. nu ngagelarkeun bumi. Sayid Anwas sareng Anwar. pasal eta Rijalullah mah rai. weleh teu bisa kapanggih. 243. 251. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. 249. aya deui anu kocap. sarta terus ditenung sama sakali. Dewi Mulat geus teu emut. tepi ka poe panutup. Sayid Anwas sareng Anwar. Teu nirca tina amarna. kocapkeun Dewi Jelajah. 241. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. wantu-wantu anak setan. Gancangna bae nu kocap. nyekelan Agama Islam. keur pelesir jeung garwana. Rakana teras ngajawab. rukun Iman sadayana ge diturut. malah Ilmuna ge tangtu. disamber henteu katawis. nu jenengan Nabi Isis. 247. geura kieu eta sajarahna tadi. estu dulur sarama henteu saibu. terus eta Dewi Mulat.

dipacikeuh anjeuna ku Idajil. ibuna gancang cacatur. teu diangken ku rama sama sakali. yen enya eta teh putra. 260. geus gulung ngajadi hiji. 257. barang ku putrana kakuping. 259. teu lami deui waktuna. Gancangna bae geus mulang. ditampik henteu diaku. kocapkeun anu dicatur. Digedogkeun salirana. yen tuang rama ujang. 264. Ibuna Jelajah Dewi. teu terang aya nu nyalin. bade nyuhunkeun diaku. Ari eta Sayid Anwas. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. nyaeta Jeng Nabi Isis. garwa anu palsu tadi. turunan Anwas jeung Anwar. geus pacorok turunannana patepung. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. kabujeng aya dawuhan. di Nagara jadi Raja. 137 . malah-malah saumurna embung pupus. Nu bakal nurunkeun Dewa. geus reuneuh deui Nyi Dewi. ilang rupana kapungkur. diijabah manehna salin rupi. mawa putri nu ditenung. kocapna Dewi Jelajah. tekadna hayang ngaratu. satungtung ayana dunya. bade nyusul ramana di nagri. geus tepang sareng ramana. nu teu nurut kana agama Yang Widi. digedengeun carogena. 258. Kitu rai sajarahna. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. 256. Dewi Mulat geus waktuna.diangken yen putrana. Anjeunna teras pamitan. boga ingetan rek wangsul. ceples rupa Dewi Mulat. sasat ngan Allah sorangan. ayeuna geus akhir jaman. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. ka ibu nanyakeun rama. 265. 255. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. Balik deui ka bapana. Nabi Sis keur kulem tibra. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. 261. anak maneh anu cikal enggeus pasti. Teu hese deui ibuna. biasa bae jeung garwa. raos garwana nu enya. Yaktos dina sagokan mah. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. memeh ruksak bumi langit. dipulangkeun ka Nagara. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. diebogkeun dina jero tempat tidur. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. saha ari rama abdi.Layang Muslimin Muslimat 254. geus salulut dina jero tempat tidur. 262. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. Ngababarkeun deui putra. nu nurut Agama Aing. murangkalihna lalaki. nyaeta Jeng Nabi Sis. jeung moncorong cahyana. nu bakal nurunkeun Rasul. 266. Kasep taya papadana. jeung para Mu’min sadaya. kocap deui anu dicatur. jadi kusababna kitu. Parantos gaduh kakandungan. 263. Duanana teu mirasa. enya eta para Nabi Wali kitu. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. nurunkeun para Anbiya. para Wali Mu’min kitu. barang dina hiji mangsa. terus terang ka putra teu lila deui. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. sami bae putrana oge lalaki. gancang bae bapana ge indit.

jeung kalimahna di puhit. ngakuna mah kabatinan. 138 . pek hut het maenpo sorangan. Jol prak bae dipiwuruk. jeung teu kudu ditapaan. nya terus bae teu eling. Najan nyokot nyawa jalma. ceuk dina sajarahna ge. dina palebahan tarang. ditepak lebah-lebahna. teu Bismillah teu Syahadat. lain Ru’yat nu sayaktos. tapi buktina mah lain. Da kapan Dewa mah rai. 278. surup sinurupan kitu. anu tibra sarena teu eling-eling. da buktina loba anu niru-niru. 269. 268. kudu bae sok ditepak. campur geus sarosopan. Puguh ilmu kadohiran. Siga anu sasarean. mipindingan enya eta ilmu tenung. Nu matak urang sing awas. mangkade bisi kapalsu. nya mangsa bodo teuing. Gampang pisan katerapna. ilmu Rijalul ‘Alam. 270. lamun imanna teu teguh. tapi ka jalma salancar. niru-niru tarekatna para Wali. sidik pisan ilmu tenung. dipake kedokna kitu. Terus nangtung jeung sisirig. bilih rai engke kapalsu dipayun. 277. tah kitu padikana teh. ku ilmu Rijalul ‘Alam. nyiar ilmu kadohiran. bagian Banujan kitu. anu jadi mah sok terus. caritana make dalil. teu aya bema karama. Agamana ge pon kitu. dina samemehna nampa. 274. Johar Firid nu kitu mah. neunggeulan badan sorangan. margi eta rai kedah dipaparin. anu kitu polahna. sinareng ka Kangjeng Nabi. dipake mipindingan. asal bae percaya terus jeung kalbu. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. cicirenna eta ilmu. sagala ge di ijabah. Sarsilahna kitu deui. niruniru siga Islam. kawas nu sare malulu. da buktina ditembongkeun di dohir. kitu eta padikana. asa pamohalan pisan. coba ku rai dimanah. anu henteu boga kayakinan kitu. Cirina nu saperkawis. Malah-malah aya tarekatna. jasadna ngabadan cahya. kapercayaannana ka Allah. Geus loba jalma Kadewaan. 271. Raina lajeng haturan. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. losna ka Sawarga Loka. Istijradna ilmu tenung. kajabana mun ku urang nu dimaksud. nampa eta tarekat teh. cahya dunya kasebatna. atawa para Dewa. da buktina nafasna mah ongkoh terus. jeung ari saenggeusna teh. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. netepkeun laa haola tadi. rakana lajeng ngajawab. lamun bae rek neangan elmu batin. 279. Teu cocog jeung Hadis Dalil. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. eta teh Agama Rasul. 273. dina waktu rek narima. ku ditepak harita geus hanteu eling. Asmarandana 275. teu nganggo kudu puasa. sanajan aya Ru’yatna. kieu cirina teh rai. 272. 276. hirup tapi hanteu obah.Layang Muslimin Muslimat 267. maunatna sok kaluar.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

Raina ngalahir deui. 328. anu make pagawean. langgeng teu aya anggeusna. teu dituang teu ditingal. Saperti urang di dohir. make rasa nu ayeuna. Maa laa ‘Aena Roat. sangkan manusa narurut. istri-istri nu arendah. jeung aya saterasna teh. aya gedong nu aralus. Malah saresmi jeung istri. henteu katinggal ku soca. godogan timah nu hurung. dicarioskeun ku kitab. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat.Layang Muslimin Muslimat 321. 325. anu matak ku Hadist teh. eta oge kani’matan. tunggal keneh pagawean. Sabab ari ni’mat batin. 330. pantes atuh mun kitu mah. sanes keur bagian rasa. sakitu bagiannana. disapertikeun di dunya. rakana enggal ngawalon. buktina kudu ditingal. Naraka teh seuneu panas. resep betah dinu caang. nyorang sagala siksaan. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. dina rasa jati tea. rasa sajatina tea. kapan make dipigawe. Dupi ni’mat Maha Suci. mung ni’mat anu karaos. 333. lamun rai can terang. kani’matanana wungkul. 332. najan boga imah alus. 324. sanes pikeun nampa ni’mat. Tetep bae eta misti. ni’mat jeung kani’matan teh. mungguh Sawarga Yang Agung. kapanggih sareng ilmuna. lamun henteu kapanggih mah. 329. ilmu kasampurnaan kitu. mung bae rada bingung. 331. Pendek bae mun di batin. geus teu make pagawean. dirupakeun ku gedong-gedong. sareng Widadari tea. Hanteu kadangu ku cepil. kieu eta hartina. nu dipake di dunya teh. ganjaran ti Gusti Allah. 323. ngeunahna kudu ditingal. ceuk rakana tangtu beda. Enya soteh unggel Hadist. Wa laa Udunun Sami’at. tatapina kitu oge. Ceuk dina unggeling dalil. rai parantos percaya. jadi hampas ibaratna. pitempateun nu doraka. 326. moal rek bisa narima. tah rasa dunya mah ukur. Rasa jasmani ayeuna. rasa dunya nu ayeuna. nyaeta Sawarga tea. da kapan rasa dunya mah. jeung tangtu aya bosenna. Nu nampa ganjaran Gusti. rupa-rupa kaanehan. mun ayeuna di dunyana. kabita ku kaayaan. Engke mah rasa jasmani. teu diangseu teu didangu. 322. teu langgeng salamina. Naon eta anu ngajadi. atuh mun kawas di dunya. kapan dalilna oge aya. kutan teh aya bedana. anu bakal nampana teh. rasa dunya ayeuna teh. aci tina rasa Wujud. sabab make dipigawe. 327. ngan ukur pikeun nampa. bakal kababawa bae. Rasa Jati asalna. engke waktu di Akherat. bakal nyorang enggeus tangtu. Sawarga moal asup. teu kalawan pagawean. tetep keur eusi Naraka. rasa anu sajatina. 334. 142 . meureun Sawarga teh tempat. eukeur di batin mah engke.

saper sarebu Akherat. geuning tacan boga rasa. Di dunya ge kapan bukti. langgeng teu aya watesna. nu katampa ku urang teh. keur dina Naraka banyu. kitu deui lamun urang. keur poho ka alam dunya. ngan wungkul bae nyerina. awak teh asa digodog. naha di dunya ge nyondong. anu bieu diluhur tea. ngan wungkul bae ngeunah. Anu mana saur rai. Ayeuna mah enggeus wengi. urang di alam Akherat. sok bae aya tungtungna. dina waktu hanteu emut. da kapan eukeur waktu orok. najan dina nirisan. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . Geus beak sama sakali. nu saper sarebuna. ni’mat bae anu aya. di dunya mah ngan saukur. 340. nuju aya kani’matan. nyaeta nampa teu ngeunah. 339. rakana enggal ngajawab. tatapi ari engke mah. langgeng dina ni’mat tea. Tara langgeng bae rai. tirisna kapan sakitu. itu jam geus tabuh dua. geus ilang dunya barana. aci seuneu angin banyu. lamun jatoh ka Naraka. 343. 346. ni’mat saper sarebuna. najan anak pamajikan. pon kitu mun di Naraka. rakana teras ngajawab. sok rajeun aya cageurna. panas bae nu karasa. kapan enggeus hanteu aya. tetep teu ngeunahna bae. atuh nyatana Sawarga. dina manah nya kabingung. ku aci-aci nu opat. 337. lamun rai masih aya. Tur kapan teu aya cai. Ari rasana jasmani.Layang Muslimin Muslimat 335. gampang isuk pagetona. teu saperti waktu di dunya. hanteu beunang disimbutan. 344. nya eta rasa jati teh. Raina milahir deui. tur seuneuna mah teu aya. jatoh ka Sawarga kitu. boga duit ewon-ewon. Di Akherat mah geus misti. Lamun di Naraka api. eungap bae karasana. Naraka ge pon kitu deui. lamun di Naraka poek. nya rasa jati nu timbul. anu nampa ni’mat eta. urang parantosan bae. 347. rasa jasmani teu kuat. Tapi mun menurut dalil. kitu deui urang lamun. geuning karek ku sakitu. ni’mat teh anu kumaha. tah eta sare tibra. Tah eta kapan geus sidik. nyaeta di waktu tibra. anu tadi dipicinta. da rasa jasmani mah. eta anu ngaran ni’mat. lamun nampa Naraka teh. keur poho ka naon-naon. 342. asal tina katuangan. lebah dinya mah teu emut. ngeunah teu ngeunah teu campur. 341. ngan mungguhing di dunya mah. aci tina rasa jasad. Sawarga teh hanteu tembong. tirisna anu karasa. lamun keur muriang panas. tah eta ni’mat Akherat. 345. samemehna di daharan. Tapi lain waktu ngimpi. 336. nyorang deui Naraka teh. 338. taroskeun deui ka engkang.

dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. parantos bumi ngadegkeun Masigit. neraskeun padamelan ramana. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. teras marentah ka santrisantrina. diselir ku Maha Suci. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. barang parantos kapendak dintenna nu sae. ku ramana dijenengan. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. 144 . elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. jalaran parantos rame teuing. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. enggalna parantos salase. Enggalna carios. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. salamina damelna ngan tatapa bae. rai raka parantos gilig manahna. tanahna sae bahe ngetan ngaler. mulih ka Rahmatullah. Tarekat. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. Ayeuna kantun putrana. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. dupi eta putra sakembaran teh. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. raina ku pamanna. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. teras bae diadegan bumi. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. nu hiji deui Raden Mukamil. saparantosna tamat Qur’an. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. nyaeta Sare’at. reh ngaraos kirang sirna. barang parantos beres nya teras dialihan. rakana nya ku ramana. elmu batin elmu lahir. Barang parantos sedeng akil baligh. pendekna pada ngetrukeun kopeah. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. rai raka tambah sohor kalungguhannana. Hakekat.

aya saum. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. Barang kinten-kinten tabuh 10. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. cik atuh urang ngawangkong. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. boh kana teu sampurnana oge. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. aya siram tengah wengi. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. bade unjukan hoyong ngabungbang”. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. da kasampurnaan di akherat mah. rakana sasauran ka raina “Rai. nurutkeun kumaha di dunyana”. nyaeta milampah ibadah Sare’at. hartina amal kalawan iman. keur mah abdi oge gaduh emutan. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. Tarekat. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Hakekat. Ma’rifat. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. di dunyana jadi syah ibadahna. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. Saur raina “Nuhun atuh. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. aya mutih sareng sajabi ti eta. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. kana sanis kanten tambah khusu. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. aya kanaat Nabi. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . suhud khusu kana tirakat tatapa bae. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. wengi ieu teh kaping 14. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan.

Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. kadua perkawis teu diburuhan. turug-turug bari diusir dicarekan”. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. atuh da seueur pigaweeun mah. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. kamana beuratna. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. atuh puguh bae rugi kadua katilu. salamina ngaraos ditingali bae”. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. kedah milari pidununganeun nana heula. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. upami ku urang jol prak bae dipacul. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. aya kebon koredeun. mungguh darajat manusa teh teu sami. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. tara jol kana digawena. margi upami darapon meunang gawe mah.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. moal aya timbangan 146 . pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. teu carita heula kanu bogana. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. numawi manusa wajib ma’rifat teh. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. ti baligh nepi ka maot sae bae. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). nepi ka jaradi Wali gening. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. Duanana kapigaw.

Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. Saur rakana “Nyakitu pisan. barang gaib tea. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. ciri eta jalma dihampura dosana. sasat teu acan boga lampu. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis.Layang Muslimin Muslimat deui. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. teras dugi kana ma’rifatullah. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge.Sifat. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. upami teu acan boga lampu. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. anggeusna ilmu. nyaeta 147 . sifatna jalan cilaka teh poek. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. nya ma’rifat. sangkan sampurna ibadahna. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. nu pada-pada teu make lampu. nu sanes tina pasantren heula. nu ditingalina sanes ku panon kapala. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos.Asma. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu.

Asma. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. kitu deui lamun hayang ma. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. Sifat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. manusa goib. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib.)ل‬Lam (‫. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). kudu kanyahokeun rukunna”. barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ . jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui.)ا‬Lam (‫ . 1 Sifatna.)ل‬ He ( ). Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . 1 Af’alna.Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Af’alna Allah. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. da manusa oge aya goibna. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. Hartina 1 Dzatna. Sifat. sabab goib teh lain teu aya. 1 Asmana. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. Asma eta barangna gaib tapi aya. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. mung anu tilu mah Dzat.rifat ka Allah ta’ala. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. anu ngalakonan sakabeh parentahna.

sabab sare’at teh kalangkang hakekat. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. Dzat teh ibarat Raja. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). namung manawi aya. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja.h supados kahartoseun ku jalma umum. teu poek teu caang”. Gening bukti dina lafadna oge. teu beureum teu koneng. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. teu bodas teu hideung. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. matak boro-boro kurang tilu. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. 2 ku ayana Pamarentah. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. wajib nyaho kana ayana panas. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. Jadi Allah oge jenengan. naha uni lafad Allah? Toh moal. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. Dzat Sifat Asma Af’al”. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. 3 ku ayana Rayat. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. jadi ana kitu eta Governement teh. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. ayeuna bukti dina lafadna oge. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. hartina teu warna teu rupa. lamun urang nulis lafad Allah. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. dupi tingali mah keur kana panasna. kapan eta mah Rayatna. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). tangtos yakin ayana panas teh. tapi hurufna kurang hiji. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. tangtos karaos ayana Dzat teh. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. kapan eta mah Pamarentahna. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod.Layang Muslimin Muslimat manusa. kirang hiji moal bisa ngadeg. sarta karaos ngaliputannana kana 149 . tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. deukeut keneh Aing jeung maneh.

didinya hurung jeung panas jadi hiji. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). hartina kudu ahli tatapa. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. supaya bisa mulih ka 150 . sarta dilakonan parentahna harita. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. sabab eta teh Ilmu. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. Anjeuna nu jumeneng. malah sok dipidamelna oge di Guha. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. bari diturut parentahna eta Islam. sok pipisahan jeung nu dijieunna. pangrungu. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. Isbat Nafi jadi hiji. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. pangucap. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. atuh kudu balik deui ka dinya. Jadi. hartina kudu Qurais (Tapa). naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. nyaeta sifatna Allah ta’ala. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. sina panas heula. pangangseu. babuning Roh sakabeh”. nu nyieun sareng nu dijieun. Dzat anu leuwih kawasa. asal Nafi jadi Isbat. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. ‫ ا‬nu Isbat”. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya.

kapan ieu teh barang nu Nafi tea. Nafi Isbat jadi hiji. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. Jawab raina “Naha.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. nyieun anak teh. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. tangtu maotna balik deui ka dunya. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. katarik kana kanyataan ( ‫ . kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. ngabuktikeun kakawasaannana. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. pisakumahaeun teuing paalus-alusna. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. enya rasa. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. teu salah deui”. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). pikeun 151 . ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”.

teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). jalankeun kana kasaean bae. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. Kusabab kitu. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. amal batur keur batur. diri manusa mah nyumput. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. beunang nyieun ayeuna di dunya. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. pake muji bari dibarengan ku soleh. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. Ayeuna tumaros deui. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa.ulah gagabah digunakeunnana. Tadi ge Amaluna amalukum. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. sareng rai sing emut. kana ilmu nu aya di batur. boh gedong-gedong. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. suci laku lampahna. aya tapi teu ngajentul. namung upami sanes ieu. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. nu teu tiasa kitu sanes Islam. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. hartina kudu suci atina. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. hartina amal urang keur urang. suci ucapna. goreng sangka ka papada manusa. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. pake ibadah kanu kagunganana. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. tapi anu boga karepna mah manusa. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean.

geus kapanggih. katingali parantos balebat. mun teu repot ku tunduh. satiap ngarasa kotor. tangtu ngarasa bodo dirina. tembong Fajar Sidiq. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. Tamat bagian ka lima 153 . tangtu nyaho ka Pangerannana. Saur raina “Mangga”. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. tangtu daek beberesihna (tobat)”. bedana nu suci jeung nu kotor. wengi enjing urang teraskeun deui”. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina.