P. 1
Layang Muslimin Muslimat Jilid i V

Layang Muslimin Muslimat Jilid i V

|Views: 373|Likes:
Dipublikasikan oleh Alif Ihza Al-Zafar

More info:

Published by: Alif Ihza Al-Zafar on May 04, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

Saur rai kahartos kaliwat langkung. Sareatna nyata dibadan sakujur. sareng naon sifatna teh. nanyakeun angseuna. waktu rai goib keneh. raina lajeng ngawalon. 85. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. 95. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. Saur raka geura kieu rai dangu. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. Saparantos pada awas Ama Ibu. tangtu bae aya hurip hanteu salah. 93. pasal bagi opat. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. 78. 79. ku raka disebat panon. baham teh geus hanteu geseh. 94. parantos nikah mah. tanda aya kusabab ayana nafas. Naon wae sowara anu kadangu. sabab sifatna hirup teh. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. gerentel beh urang. beubeunangan soca. 87. 90. naha naon rai anu nembalannana. 86. Saur raka eta anu ngaran Wujud. meureun rai ge ngaraos. 7 . gulung ku pangucap bae. sifatna teh soca.Layang Muslimin Muslimat 76. Allah mohal euweuh tangtos. mohal euweuh Allah. mohal bet euweuhna. 84. Qidam eta basana teh. eta geuning enggeus eces. 89. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. Ibu ge parawan keneh. anu tilu sifat. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. mohal enya Allah kapandeurian. nu nerangkeunnana. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 83. 92. hartina teh Qidam. hiji pangdangu teu geseh. 91. 96. kantun nomer dua. jadina teh ngajodo geus moal lepat. nyaeta tukang mere katerangan. Jawab rai kumaha numawi kitu. 77. Allah ti heula teh. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. dua-dua ting sereset. anu pangheulana. 82. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. Rama masih bujang. nya kumaha eta pihartieunnana. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. kantun eta nu dua puluh basa. pang disebut panon pangheulana. ngama’naan eta. Ari anu nomer tiluna pangrungu. Enya eta anu dingaranan Wujud. kanyataan di badan teh. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. tukang ngama’naan. Naha baham atawa pangambung. 80. 81. jorojoy manahna. 88. Saupami rai ditaros ku batur. samangsa aya nafas teh. anu aneh atawa awon. anu ngajawabna. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. rasakeun baheula. tangtos bae sapatemon. tangtos bae baham anu nembalannana. nu kadua nyaeta paninggal tea. dua rasa jadi hiji moal lepat. nomer dua beubeunangan cepil tea. hartina teh aya. lamun rai parantos ngangseuan minyak. kumaha hartina. tumerapna dibadan urang sapata. awas soca ti heula teh. seungit bauna minyak teh. na kumaha dina katerangannana.

cacakan nu anyar. 113. 111. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. kurasa diraos-raos. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. kapan geus kawentar. hanteu keuna ku ruksak teh. Seueur deui bedana lian ti kitu. Enya kitu sareatna mah ti Ibu. ku sangaja niat rek midamel putra. 101. yaktos leres kahartos sareng karasa. ngan ari urang mah. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. Saur raka kieu hartina geus masyhur. tatapina maot mah geus wajib pisan. Saleresna hartina Baqo teh kitu. kang rai mah can terang rarapannana. sadawuh-dawuh teh cocog. 114. sah Dzatna sah Sifatna teh. karaos ku abdi oge. Allah sareng nu anyar teh. ari Wahdaniat. kumaha lajengna. kitu rai ari bedana mah. sakitu ge meureun ku rai karasa. hanteu kalawan jeung lambe. 115. eta sidik nu langgeng teh. nyaeta dzat Allah. 109. Qiyamuhu Binafsihi teh. 104. karaos kacida. 102. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. sumawon nyaurna. mangga raka ulah kapambeng miwejang. kumaha pihartieunnana. mangartosna mugi ku engkang di dadar. jeung wenang henteuna oge. 107. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. 105. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 8 . nya eta kana Baqo. Pek raoskeun naha bener rai kitu. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. ari hakekatna. Mohal aya nu ngistrenan kitu. lajengkeun terasna. Najan Ibu Rama oge dina waktu. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. weleh bae can kahartos. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. geuning bet hanteu ngaraos. 103. estu kersana Yang Manon. kieu bab hartina. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. ngajadikeunnana. Nyaur deui rakana bari jeung imut. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. ku sadaya ahli ngaos. moal seep ku sapoe. jawab raka perkara Wahdaniat. 108. margi kang rai mah. 110. eta oge can kahartos. teu boga tekad rama teh. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. 112. enya kitu pisan. mana horeng kitu eta hartosna. Qiyamuhu Binafsihi teh. jeung kalawan kersana teh. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. masing kasaksian. hirup eta kagungan Allah ta’ala. kumaha bedana. 100. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. badan urang didamel ku Ibu Rama. 99. rek patemon rasa. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. Lilhawaditsi tea.Layang Muslimin Muslimat 97. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 116. enya eta wenangna Allah ta’ala. 117. langgeng Gusti Allah. 98. mun karasa eta geus tangtu benerna. 106. panjang mun didadar.

sumangga dangukeun deui. raina lajeng ngalahir. lamun teu acan mangarti. sanajan munguh di soca. tumerapna dinu opat. sah sifatna oge nyata. 124. merwincikna kieu rai. mungguhing qudrat Yang Widi. lamun seungit tetep seungit. kana pirupaeunnana. moal bet pahili deui. direrengga ku kahayang. dina hal perkawis Qudrat. Rakana lajeng ngawangsul. sah dzat teh awasna pasti. Lamun kitu tangtu luyu. kieu rai mun can harti. Misah. hanteu kalawan pakakas. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. kumaha dina sifatna. tetep seungit diakuna. Walon raina sumuhun. kieu pihartieunnana. rakana lajeng ngajawab. geuning pangangseu teh nyata. sasat sah gawena deui. 131. kamarna pon kitu deui. tapi teu acan kaharti. samemeh prak dipilampah. 125. Kumaha kahayang kalbu. ayeuna lajengkeun deui. tangtu ku urang dipikir. 9 . Boh hideung beureum boh wungu. dina baham soca cepil. Rakana jawab jeung imut. 132. da geus kacipta ku ati. 127. mung rarapna can kapikir. ari nu katiluna. saperti rek nyieun bumi. upami enggeus kacipta. geus ngadeg dijero ati. boh bau boh ngaran seungit. rai tacan mangarti. Upami dina pangambung. raina lajeng ngajawab. 130. ari dina sundana mah. 121. 120. 122. ka kaler boh ka wetanna. dzatna teh pangngseu pasti. moal sulaya ngarana. Kaopat sah Af’alna kitu. bet tara sulaya deui. rupana eta si bumi. 126. 119. naon nu diangseu pasti. 128. tah kitu sahna teh rai. Dua sah sifatna kitu. hanteu jeung parabot deui. naon anu katingali. Upami urang keur nuju. naon bae nu diseja. pangangseu anu kaopatna.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. tah kitu hartina qudrat. sakur sifat anu bukti. sah asmana oge sidik. sae awon eta bumi. 123. pang teu jeung parabot deui. 129. tatapi kawasa Gusti. raina ngawalon manis. kumaha pangawasana.misah bae tangtu. sumawon majuna deui. boh panjangna boh pondokna. bau hangru pahang seungit. kana pisaeeun eta bumi. nuhun parantos kapaham. Qudrat teh kawasa kitu. pasal Wahdaniat rai. sahna teh moal rek cidra. Sundana teh rai kitu. katilu jeung sah Asmana. tara daekeun pahili. nu bau tetep bauna. mun ngangseu minyak nu seungit. boga maksad hiji rupi. Saterasna oge kitu. sangkan sieup eta bumi. Diatur-atur ku kalbu. dicipta-cipta ku ati. geuning eta rai nyata. kahartos ku tuang rai.

Kumaha rai kaemut. na kunaon parabotna. ari Hayat caang pasti. kapambeng can seep pisan. 149. tapi lain caang beurang. ayeuna rai ngaharti. sabab ari kanyaho mah. hartina Ilmu teh rai. raina lajeng ngalahir. nyadiakeun bahan bumi. Tapi rai mah geus teu kudu. usuk darurung jeung sarang. lajengkeun deui ayeuna. yaktos samemehna jadi. Kantun ayeuna mah atuh. sidakep sinuku tunggal. ari Ilmu rai eta. 140. moal beda tangtu sami. tapi engkang rek nanya. jadi iman beurang peuting. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. teu make parabot deui. Ilmu jeung Hayat ngahiji. Ceuk rakana mangga atuh. bumi mah enggeus kacipta. 148. ceuk rakana itu diyah. tatah baliung jeung rimbas. sakumaha saur tadi. kana Samma Basar deui. Dohir batin oge kitu. Bari imut lajeng nyaur. teu kalawan parabot deui. bol-bol geus jleg katingali. eta bumi geus katinggal. ngahiji jeung Hayat pasti. ari parantos kaharti. da moal aya katerang. sing sidik ‘ainal yakin. 146. 141. kumaha ari Iradat. bagian kajasmanian. gantung dangu tuang rai. ayeuna kantun sareat. caang tina matahari. caang dina jero ati. yakin eta katerangan. raina gumujeng manis. rek midamelna teh bumi. rai mah kudu sadia. kitu kawasana Allah. sumawon bedog ragaji. Mangga engkang deui terus. enggeus ngadeg dina ati. Tihang kenteng jeung pamikul. 134. caang ilmu sing kapanggih. Raina lajeng ngawangsul. bade diestukeun pisan. nununggu sihing Yang Widi. ulah alang kumapalang. Sabab kanyaho teh tangtu. muga diterangkeun deui. 150. tah eta kitu sundana. 138. soca ieu anu jirim. caang katinggal ku soca. palang dada cemped bilik. duh engkang kaemut pisan. Allah teh sifatna kersa. ayeuna meureun kaharti. Saur rai nuhun engkang. kumaha bisa ninggali. mujasmedi ka Yang Widi. rek midamel bumi tea. moal bisa dirobih deui. 135. Aya kanyaho teh tangtu. ku caang eta geus pasti. 144. nu ngadeg na jero ati. 142. hakekatna mah geus jadi. 10 . ngadegna teh eta bumi. Saur raka sabab Ilmu. ceuk raina naon sabab. piraku boga pamanggih. buktikeun Iradat rai. Lajeng rakana deui nyaur. dina caang eta pasti. rai dipaparin ngarti. 143. Ceuk rakana atuh nuhun. sifat Ilmu urang wincik. 139. sifat Ilmu dadar deui. Elmu batin oge kitu.Layang Muslimin Muslimat 133. lamun poek buta rajin. 147. lamun hanteu aya caang. sing seep sama sakali. moal cara Gusti Allah. kitu ngahartikeunnana. dohirna lamun di dunya. palu gegep sugu deui. nyaeta kanyaho tea. dina caang bae sidik. qudrat jeung iradat Gusti. Raina lajeng ngawangsul. 136. numawi pasti ngahiji. Iradat mah kieu rai. moal poho salamina. duh engkang panuju teuing. sing tepi kana caangna. dina keur waktu tarekat. kapan bukti anu tadi. jadikeun kersa rai. 145. 137.

engkang rek nerangkeun deui. sanes nyawana anu mati. Kieu eta anu tujuh. nu kaopatna Hayan deui. sategesna nafsu dohir. kana Nafi sareng Isbat. kana dzatna Gusti Allah. teu kalawan soca deui. 155. tapi sanggeusna kapendak. Nu kaya dilah gumantung. 164. tarekatna pek pilari. tatapi lamun kapendak. 168. rai hayang enggal harti. Malah-malah rai lamun. rai weleh teu ngarti. kapanggih nu jutuh tadi. 163. kagenten ku warna rupi. mimitina teh Qadiran. raina lajeng ngajawab. wungkul cengeng ka dzat Allah. sumawon ka harta banda. 161. 153. kitu ceuk babasan jawi. nyaeta hirupna Gusti. teu inget ka anak rabi. kumaha bisana harti. Muridan kadua deui. 156. kumaha sangkan kaharti. Allah nu ngandika deui. Aya paeh memeh pupus. Rai lamun enggeus kitu. hartina kawasa Gusti. Sabab eta anu tujuh. paeh samemeh mati. dina nyerina sakarat. katujuh Mutakalliman. hanteu kalawan ku soca. naonnana anu mati. Sumawonna Kalam kitu. hartina sahiji-hiji. 160. tanwande Ma’rifat jati. Ceuk raka kade kaliru. katujuh Mutakalliman. ninggal ku sajero ati. jasmani tangtuna sepi. Lajeng rakana ngawangsul. aya nyatana di diri. lamun nyawana anu wafat. 152. sifat-sifatna kapendak. saur raka teu halangan. kalimana teh Sami’an. 167. sategesna rasa nyawa. aya dibadan sapata. kudu ngersakeun misti. jalan paeh ke diakhir. Kitu lamun teu mafhum. Mun tarekatna kasusul. 157. gumantung tanpa cantelan. nu kaya sarangenge bijil. nu paeh sama sakali. tapi teu kalawan biwir. kaharti jeung karasana. rada keder pikir rai. kakara tangtu mangarti. Rasa moal boga wujud. kabuka hijabna Allah. nyaeta nu tadi tea. diri ge teu kapieling. 165. udag anu tujuh basa. teangan sajero dzikir. 154. hartina bisa ngarasa. kaya lintang karahinan. karasa sareng kapikir. lamun teu acan kapendak. 11 . eta anu saperkawis. Basiran ka genep deui. Ceuk raina abdi bingung. jen Allah lamun ninggali. Kalam Allah ngandikana. dina sakujuring diri. Dina waktu eukeur kitu. Basiran Allah ninggali. Malah dalil Antal Mautu. Hayan teh hartina hirup. mun kapanggih tangtu hasil. Aliman anu katilu. 162. sifat dua puluh tadi. Hartina Allah ngadangu. carek babasan jawa mah. Muridan Kersa Allah. kabingung teh tangtos leungit.Layang Muslimin Muslimat 151. kaya sarangenge bijil. Qoblal Mautu kapanggih. nu kasebut Samma tadi. Sami’an ngadangu Allah. atuh moal balik deui. Bassar teh Allah uninga. eta teh kieu hartina. ngadanguna teu ku cepil. jeung kaya emas sinangling. 159. gumelar deui ka dunya. nu caang sajero ati. Aliman uninga Gusti. 166. tah eta masing kaberik. ari rasa nyawa eta. tapi teu kalawan cepil. lamun rai hayang ngarti. 158. sahiji Qadiran tea. nu kadua perkawisna.

malah jeung barangbarangna. 175. sifat dua puluh tea. nganjang ka pageto misti. tah kitu jadina rai. dibagi ku opat deui. ka anakna ngaweweling. Ayeuna aya pihatur. ku rai geus kaharti. saur engkang tadi geuning. diciptacipta ku ati. Jeung nambahan kana suhud. naha kumaha jadina. kudu paeh memeh mati. sabaraha bagiannana. leres kahartos ku rai. opat Ma’nawiyah deui. 178. kana saur sepuh tea. nu kuat kaliwat saking.Layang Muslimin Muslimat 169. Raina lajeng ngawangsul. laku dohir ge dipilih. 177. nafsu goreng teh kajaring. tangtu dianjangan heula. bet aya dina hadisna. lamun nurut nafsu tadi. tangtu ku urang dipilih. 181. dibagi deui ku opat. 170. ku rai tacan kaharti. Nafsiah nyaeta nafas. 176. ngajujur laku ma’siat. Geuning ceuk basa karuhun. sasat geus ngarasa nyeri. bagian hiji-hijina. Saur rai geus kamafhum. da aya kasieun pasti. rek malikan anu tadi. 171. Nyaeta Antal Mautu. bener lamun geus kitu mah. 173. Ma’nawiyah teh pangucap. sifatna nyaeta cepil. memeh prak tangtu dipikir. Nganjang kapageto kudu. sihoreng sangkan baroga. Mung naroskeun teh kulanun. eta saur sepuh tadi. babandingan basa tadi. Salbiah paninggal kitu. ngarasa rasa sakarat. lamun urang inget tadi. barang-barang upamana. Mun geus junun ka Yang Agung. kasieun engke di ahir. tadi rai hilap deui. salametna jeung balai. Ceuk rakana bener kitu. kapan teu beda maksudna. katilu Ma’ani tea. Ma’ani pangdangu tea. maling banda anu lian. sabab geus boga pamilih. he barudak kudu bisa. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . sifatna irung nu bukti. Lamun geus ngarasa pupus. 179. supaya maneh waluya. Ibaratna karep nafsu. piraku rek liwar teuing. hiji ngarana Nafsiah. 172. ngarana nu opat tadi. nu bener kabina-bina. jeung Qoblal Mautu deui. eta nu opat tadi. 180. 174. 182. yen kudu inget di ahir. sifatna soca nu bukti. rukun Islam anu lima. moal sagala disorang. kadua Salbiah deui. sasat geus aya pagerna. naha beda naha sami. sifatna baham geus pasti. niat hayang maling duit. sangkan lampah ati-ati. Nagara ge tangtu aman. Geura pek ku rai emut. geuning ayeuna kapanggih. milampah parentah Nabi.

kumaha eta barangna. 187. 184. upami kitu mah wadul. ngan ngandel ka beja wungkul. Salbiah lima geus pasti. 189. da sifatna ge teu sami. bagiannana geus pasti. bagiannana nu tadi. Ma’ani tujuh teu lepat. dina pangambung jeung cepil. dupi pek dipataroskeun mah. ulah kabar ulah beja. sanes dijawab ku bukti. 191. ayeuna sumangga deui. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. mugi rai parin harti. anu mawi hanteu sami. enggeus tangtu kanyataannana beda. geuning bukti hanteu sami. tah eta nyuhunkeun bukti. 13 . bagian hiji-hijina. mung aya kapanasaran. Jawab raka atuh mangga. 188. sabab moal jadi iman. irung rai hanteu dua. baham soca jeung cepil. lima teu salah deui. 186. edas bae rai mah katalanjuran. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. 193. tangtu bae teu sarua. Naha nganggo teterasan. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. teu kaharti teu karasa. 190. ayeuna mah rai ngarti. raina unjukan deui. geuning sifatna ge hiji. saur engkang bagiannana Nafsiah. Nafsiah mah ngan sahiji. Sahiji bagiannana. soca cepil baham angseu beda-beda. jeung dipenta mana pibarangeunnana. 192. rakana lajeng ngajawab. Saur rai nuhun engkang. ari bagian Salbiah. nyatana eta pangambung. Ma’nawiyah tujuh deui. leres parantos kaharti. mung naon sababna kitu. kahartos pisan kulanun. caritana beres luis. Nurutkeun kuma buktina. nyuhunkeun nu sidik bukti. montong bet sareng buktina. ngaji Asma bae badis. Sabab seueur nu miwulang. 185. kang rai mah hayang sidik. Salbiah ku engkang catur. rek dibuktikeun sing sidik. Sok buntu hanteu ngajawab. pangambung ge pon nyakitu. ceuk rakana kieu ari sababna mah. jeung dina damelna deui. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. kitu nyatana kang rai. dalil dijawab ku dalil. tujuh eta hanteu salah. ngagelenyu imut manis. bagiannana teh kitu. kieu rai mun can harti. atuh ati teh nalapung. paingan Nafsiah hiji. dina hal bagiannana. Ma’nawiyah anu kaopat. mana bet teu sarua. Ulah ngan tuduh apungan. anu mawi ngan hiji bagiannana. Ceuk raina leres nyata. dalil Qur’an Hadis kitu. naon tea nyatana dina barangna. malah pagaweannana. nu mawi lima di pasti. ngaraoskeunnana dalil. lamun kitu mah taklid. tangtu beda hanteu sami. sakitu ge cekap rai. dina perkawis Nafsiah. nyaurkeun dina bab ngilmi. ngan apal asmana badis. dina hal beda-bedana. raina lajeng ngalahir. barangna sahiji-hiji. supaya ulah taklid. dina baham dina soca. barangna hayang kamafhum.Layang Muslimin Muslimat 183. bagiannana ngan hiji. ka rai parantos sering. ayeuna rai mangarti. ngupingkeun nu ngawurukan. Rakana lajeng ngajawab.

supaya gulung pisan. 205. tangtu pisan aya bae rasiahna. eta dina jero baham. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. beubeureumna soca rai. Kapan aya jeung buktina. kaopatna gugusi beulah ti handap. bari teras ngalahir. kanu opat geus ngagulung. 201. Ayeuna mah ulang kapalang. dina saban-saban jinis. geura rek didadar deui. naon barangna nu bukti. naha engkang bet diliwat. mun kitu mah kaharti. duh rai karunya teuing. lima barang jadi gulung. terangkeun hal Ma’ani. hiji bobodasna soca. aya hiji nu kalarung. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. sifat dua puluh tadi. geus tangtu aya barangna. kapan eta dina soca. 197. 204. gumujeng mani ngagikgik. geus tangtu aya bukti. bari nyaur ka raina. Gumujeng Raden Muslimat. moal catur hanteu puguh. Olohok Raden Muslimat. ngagulungna kanu opat sing karasa. anu ngaran Ma’nawiyah. kagenep deui lalangit. naha engkang teh lali. Rakana deui ngajawab. Kaopatna anu nyata. nu tiluhur tea bukti. nyatana biwir anu luhur. sidik pisan katinggali. ditengah letah sahiji. eta naon barangna. nu kasebat nomer tilu. pang lalegok tangtu aya sababna. ari anu katujuhna. Rakana ngabarakatak. pang moal aya mubadir. Ngawalon deui rakana. eta dina cepil rai. kapan eta huntu mah. lajengkeun sahiji deui. lalangit anu ti handap. mata simeuteun ninggali. katujuh jeung liangna. ka rakana lami pisan. naha tara pangangguran. biwir rai nu ti handap. tah rai geuning bukti. bet manah make kaliru. rai kakara mendakan. Ma’nawiyah eta rai. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. dua hihideungna deui. sifat dua puluh bukti. cisocana munggah bijil. bagiannana teh kitu. geuning eta sidik bukti. 14 . sanggeus urang kaasupan aci dunya. milang lelegokna cepil. Ari anu kalimana. kasauran dibuktikeun jeung barangna. tembong aya barangna. 202. aya lima perkawis. 198. nyaeta ngaranna biwir. barangna nu bukti. lalangit belah ti luhur. ari anu kalimana. aduh-aduh engkang sidik. 203. 196. kaduana deui biwir. heherangna panon sidik. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. gugusi anu katiluna. eta anu katinggali. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. 199. naha bodo-bodo teuing. 195. perkawis Salbiah rai.Layang Muslimin Muslimat 194. Raina lajeng ngajawab. nyaeta ngaran lalangit. kawasana Gusti Allah. bae geura urang itung. duh engkang sarebu nuhun. Ceuk rakana mun can terang. datangna oge pandeuri. namung waos naha bet hanteu kabilang. 200. enggeus sidik katingali. nomer tilu kokonengna tina soca. rambay bakating ku ngeunah. wekasan gumujeng manis. bet kaliwat hiji deui. numawi tujuh dipasti. Kahijina anu nyata. anu nyata dina cepil. anu nyaurkeun bab Ilmi. ayeuna lajengkeun deui. rai mah mun kitu. karasa aya barangna.

kafa binafsika tea. lamun aya nu kantun. lajengna jadi aksara. tungkul ngahuleng teu jawab. Hasiba unina dalil. pasal sifat dua puluh. sadaya piwejang engkang. bakating ku raos isin. arek jawab deui ajrih. estu nyerep kana ati. dirarapkeun kana diri. teu sampurna urang hirup. 212. pinasti moal katepi. bakat 15 . Rai saumur nembean. sing cocog jeung sareatna. 207. Ari balik pangheulana. sumarambah kana bayah. Taya lain ngan ku opat. Raina lajeng unjukan. duh engkang karaos teuing. Alyauma ‘alaika deui. 208. terus ngaji luang deui. wetna Agama sabumi. kumaha engkang nu mawi. katiluna ku paninggal. kari-kari ngabulucun. repeh rapih jeung sasami. rakana lajeng ngawangsul. geus sumurup kana kalbu. matak ngajauhkeun Gusti. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. sampurna bisa gumelar di dunya. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. anu mawi aya Agami. siang wengi ngangliputi. Ngawalon deui raina. rakana lajeng ngalahir. ka engkang rek naros deui. nyaeta ngaji saadeging badan. sifat dua puluh tadi. jadi lamun kurang hiji. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. salangkungna tinu tadi. Manawi aya kebatna. sabab manusa ge geuning. sundana anu kamasyhur. hirupna bisa waluya. sumawonna dina ilmu.Layang Muslimin Muslimat 206. Wekasan neda hampura. da sanes ku saur wungkul. nu geus dipisaur. komo lamun kurang dua. namung rai ayeuna. pikeun ngaunikeun Qur’an. pangucap pangangseu deui. 216. jadi moal cios ni’mat. hakekatna mah geus pasti. masih teras eta sifat rai. sabab aksara ge pasti. 209. sifat dua puluh leuwih. ngadebat rasa rek hasil. 213. Ulah ngaji luar badan. teu beunang dipisah-pisah. sanggeusna maca daluang. kudu gulung jadi hiji. kitu moal salah deui. sangkan bisa ma’rifati. Paingan aya dalilna. raina mani ngarenjag. tangtu karasa kaharti. teu ngarasa babarengan. ayeuna mah nuhun parantos lugina. aya didiri pribadi. kanyataan dina diri. Iqro kitabaka dalil. 217. kalawan make tarekat. 211. rakana lajeng ngalahir. nyaeta rasakeun daluang tea. didamel deui aksara. sangkan manusa didohir. mugi ulah bendu galih. boh dina lakon agami. keur dameleun naon deui. kaopat pangdangu pasti. sanes maksad rek ngadebat. Jeung pikeun ngamankeun dunya. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. moal burung tereh harti. tarekat ma’rifat deui. ngupingkeun carios Ilmi. Dihartikeun dilenyepan. nu matak kudu diemut. meunang nyutat tina adeging manusa. Sareat sareng hakekat. kudu gulung anu opat. 214. ngaji diri ieu teh sayaktosna. 210. saur teh sareng buktina. 215. eta sifat dua puluh saterasna. samangsa aya barangna. bener rai eta kitu.

nu mahi ka tujuh bumi. ku sakitu oge cekap. nu teu aya dina Qur’an. ceuk rakana taya deui. dua puluh bae pasti. tangtu bae cukup moal enya kurang. seueur soteh eta mah rangkepannana. yaktos kahartos ku rai. 224. 219. 227. tujuh welas raka’ati. hurupna teh ngan sakitu. bener dina waktu lima. nu mawi Qur’an ge rai. hakekatna tujuh welas. pasal tarekat agami. teu kurang sumawon langkung. 225. aksara Ca nu kahiji. ku tarekatna Agami. cukup teu kurang teu leuwih. tah eta anu teu aya. ti sifatna maha suci. dina sapoe sapeuting. tapi naha eta mahi. sabab kieu rai kateranganna. huruf Qur’an tujuh welas. Ceuk rakana mun can terang. 220. 221. hanteu kurang hanteu punjul. tapi hakekatna rai. rakana lajeng ngalahir.Layang Muslimin Muslimat 218. hakekatna eta huruf. 16 . tapi naha kang rai mah. 223. nu disusul ku tarekat. sareatna mah teu salah. kumargi lantarannana. pimaksudeunnana aksara. nyaeta nyusul nu tadi. dina Qur’an teu ditulis. dua aksara Nya deui. tilu puluh hurup pasti. 222. kadua Sifatna deui. malah rukunna ge rai. pikeun ngaunikeun Qur’an. nu katilu. ku rai tacan kaharti. dina sapoe sapeuting. da hakekat dzat sifat asmana Allah. nu tilu teh can kaharti. Ngajawab deui raina. katerangannana rai. ku aksara anu tadi. ku hurup nu dua puluh. ti dunya nepi ka batin. Asmana Allah ta’ala. anu tilu teh kang rai. Asmana nu hiji tea. raina ngajawab deui. nu mawi ku tujuh welas. beuki kurang wae geuning. 226. tujuh welas eta puguh. tarekatna nyusul anu tilu sifat. diunggulkeun tina sasama mahlukna. da moal leungit teu puguh. Ngawalon deui raina. muga diterangkeun deui. tangtu aya sumurupna. hiji Dzatna Gusti Allah. katiluna Adam deui. Saur rai geus kapaham. Dzat. kapan raka’atna eta tujuh welas. ku sadaya nu disusul. 228. ku tujuh welas ge mahi. dzat sifat asmana Allah ta’ala. sifat dua puluh tadi. nyaeta dina waktu. moal enya ngaleuwihan. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. ngan tujuh welas raka’at. tah eta nu diteangan. Atawa Allah Muhammad. aksara Nga nu katilu. diberikna kunu tadi. ku rai tacan kaharti. Kanyataan aksarana. asihna Yang Agung. tah eta anu diberik. hakekatna mah kang rai. Sifatna Asmana Allah ta’ala. ku tujuh welas raka’ati. sifatna Gusti Yang Widi. ngamulyakeun ka manusa. hurup Qur’an ngan sakitu. tah geuning dina ibadah. hanteu kurang hanteu leuwih. waktu anu lima tea. kamana sawareh deui. Geuning dina sembahiyang. Bibitna mah moal salah. ceuk rakana eta mah rangkepannana. weleh bae teu kapanggih. Ceuk raina naon tea. tujuh langit sadayana. dina sadinten sawengi. kapan sadaya ge terang. Malah-malah tujuh welas. aya tilu puluh bukti.

Layang Muslimin Muslimat 229. dzat sipat asmana gusti. 17 . Rakana deui ngajawab. pikeun nyusul anu tadi. pada-pada tujuh welas. pang teu aya ku rai can kalenyepan. ceuk babasan tea mah. Adam anu katiluna. aduh engkang kumaha atuh petana. naha engkang naon margi. 232. kawas-kawasna kulanun. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. Rakana mesem sakedap. Raina lajeung unjukan. Akbarna hanteu kapendak. rai bingun liwat saking. Ca nya jeung huruf Nga deui. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. puguh wae atuh rai. tilu-tilu dina sahiji aksara. anu tujuh welas tadi. teu ninggalkeun waktu lima. tah kitu rai sababna. ulah gawe tanpa hasil. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. lajeng raina ngalahir. bibit Nabi bibit Wali. di Cirebon geus bukti. rakana lajeng ngajawab. pasal dina hurup tadi. rai aya keneh bingbang. tamiang meulit ka bitis. Wali salapan kawarti. Allah jeung Muhammad Rasul. teangan dina salira. jeung tarekatna Agami. bet teu raos karaosna. tapi moal tebih teuing. dina migawena rai. 233. sangkan urang keur di dohir. anu tilu tea tadi. cus cos ka sagala rupi. ayeuna mung hayang bersih. tur ibadah ti leuleutik. 230. Dzat Sipat Asma Yang Agung. najan dicipta ku ati. anggur hate ambariang. nu langgeng teu owah gingsir. cecekna paek geura itung. sampurna ibadah kitu. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. batal teu jadi amalna. mimitina teangan nu tujuh welas. 238. pertandana hanteu. tarekat na Ilmu Wali. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. bukti rai oge gening. Rakana enggal ngajawab. 239. 234. weleh bae teu kaemut. sabab aya dina Hadist. ceuk rai salapan pasti. ibadah ka Maha Agung. aya sabaraha jumlahna. Tah eta saur rakana. 236. atuh da eta mah bibit. kana jatining Agami. ngalakonan rukun Islam. mun amal teu reujeung ilmu. katinggal ku rasa jati. nu tujuh welas aksara. ayeuna kantun neangan. ari ku tarekat ilmu. bibitna sagala rupa. ngan aya beda saeutik. parentahna Kangjeng Nabi. Wali tunggal kasapuluh. jalan tarekatna Ilmi. Sangkan sampurna ibadah. percanten kaliwat saking. ceuk raina kumaha sabab-sababna. bareng dipakena rai. ku salira. neangan tarekat ilmi. jadi hanteu beresih nya manah. 231. tanwande bisa kapendak. Nu mawi bisa ma’ripat. Buktikeun hurup aksara. nu teu aya dina Qur’an. anu tilu tacan harti. hakekatna para Wali. alus pisan daek amal jeung elmuna. 237. nya kang raka anu bade di guruan. pang kudu ma’ripat jati. raina lajeng ngarenjag. Da make bingung sagala. jadi mang-mang ati rai. nuhun ku rai kaharti. sareatna geuning aya. Da moal enya bet beda. 235. hempek geura teangan.

244. Tadi rai sasauran. pek bilang cecekna badan. opat Arwah masyhur. diurus beurang jeung peuting. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. kumaha ari hakekatna. Anamung rai ayeuna. ka raka rek naros deui. eta oge bener deui. leres teu tebih ti diri. hakekatna para Wali. Alam Wahidiyat. Wawakilna rasulullah. Alam Wahdat. 241. naha rai teu rumasa. 242. bari nyaur nuhun teuing kaharti. 247. lain wawakilna Rasul. Alam Misjal. ku bawaning nya ngahiji. 5. mugi ulah bendu galih. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. 18 . raina mani ngaranjug. aya mah teu salah deui. hayang ngangseu kitu deui. Ceuk rakana nya kantenan. anu ku engkang kaharti. 245. diurus ku baham pasti. kana saadeging diri. naon oge pamariksa. 243. Alam Ahadiat. teh nyaeta rasa. lamun kitu mah. da kapan kudu ngajinis. arasup ka wujud urang. ari anu katujuhna. lantaran ceuk carita. kapan sidik nu ngurus salapan liang. Raiana emprak jeung senggak. berkah tapi rada bingung. Geuning lamun hayang dahar. dua Wahdat nu kawarti. hayang ngadenge ge nyata. liang-liang di jasmani. nu kagenep alam Misjal can kapikir. 246. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. dina ieu saadeging wujud urang. ma’nana Wali teh pasti. Alam Arwah. margina teh nyata pisan. kang rai teh can pati paham. nyandak tina huruf tulis. wawakilna Rasulullah. raina ngajawab deui. tangtu diurus ku irung. diurus ku panon bukti. naha aya nyatana. manawi teu jadi lepat. hiji Ahadiyatu. hartina teh pangurusna hal agama. hartina liangna diri. Ceuk raina seueur nu can harti. kitu ma’nana Wali. 4. ceuk rakana rebu nuhun. nu bukti mah panon cepil irung baham. diurus ku cepil rai. moal luput ku engkang tangtu didadar. ngaji saadeging wujud. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. nyatana eta pangurus. naha eta liang tadi. 7. atuh bener bae rai. Alam Ajsam. Wali teh wawakil Gusti. rakana lajeng ngajawab. aya sabaraha hiji. Wali di diri pribadi. sagala rupa teh kumpul. aya nu tacan harti. tunggalna wujud pribadi. nu kalima alam Ajsam. Tapi bieu mah hakekat. wincikan alam sakabeh. kiih ngising diurus ku liang handap. eta kitu nu wawarti.Layang Muslimin Muslimat 240. katilu Wahdaniyat. 6. Kasapuluh Wali tunggal. 2. kitu deui hayang ninggal. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. rasa mah kapan gaib. 3.

anu teu warna rupa teh. dzat nu teu aya upami.Layang Muslimin Muslimat 249. sategesna teu warna teu rupa. 256. nyaeta seuneu nu hurung. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. 258. ibaratna ngalalakon. jadina tangtu ngacaprak. lian ti salira engkang. Gera kieu bisi tacan harti. kieu pihartieunnana. Wiwitanna Johar Awal pasti. ka engkang tangtos maksa. kumargi kurang conggahna. 252. atawa saadatna waktu tadi. alam dzat sifat teh bukti. aduh rai bener kitu pisan.ulah kapambeng nya welas. di alam Wahdat kitu. kudu keukeuh peuteukeuhna. atuh saha anu rek miasih. hanteu beureum hanteu koneng. teu kersaeun mukakeun sosi. Najan conggah kanu sanes wani. Rakana teh ngawalon jeung manis. numawi disebut. lamun sanes ti salira engkang. 257. teu poek teu caang deui. tacan karasa kapaham. Ibaratna panas Ahadiyat. mugi dipitutur. 259. sifat kanyataan pasti. tangtos tambah bingung. 253. jeung taya upama kitu. dina ngarasakeunna teh. kudu keukeuh tanda kukuh. wekasanna ge geus ‘aen. utusan Gusti Yang Manon. hal perkawis alam Ahadiyat. Dzatlaisa tah saksina. geus teu pisah ngajadi hiji. Enya eta anu kasebat deui. ngawakcakeun nu sayaktos. teu hideung bodas teu paul. 251. Ku bakating Bila Haiffin rai. lamun aya kahoyong teh. kumaha lamun wadul. Kamislihi kitu. 255. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. piwuruk nu saleresna. nyaeta 19 . numawi ieu kang rai. dzat jeung sifat gulung. numawi disebat Muhammad Rasulullah. majajina Kangjeng Rasul. dalilna ge nu kauni. eta alam gaib keneh. mundur maju nu diseja. mending-mending lamun terus terang. rai teh tangtos ngacona. mun harep berilmu. hakekatna Muhammad wiwitan. dilampat dipageuhan. wiwitan sareng wekasan. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. didamelna ku Gusti nu Maha suci. boro-boro dulur pribadi. sategesna. estu masih suwung. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. rek ngersakeun kakawasaannana. Nyaeta alam Insan Kamil. Moal aya nu baris hawatir. jenengan ge tacan aya. tina margi kanu sanes mah teu wani. ngahijina dzat sareng sifat. medeng estu halimun. teu aya nu nyaruaan. moal kersa mitutur. suwung teh dina ayana. 250. gaib leuwih gaib. nu sumareh di Madinah sidik. dupi ibarat Wahdat teh. deungeundeungeun atuh komo. Salajengna Ahadiyat tadi. tungtungna teh nuduh kanu lain. hayang ngarti ulah arek lanca linci. barangna pon kitu deui. jatining sahadat tea. tangkal nyawa sadaya. nyaeta ibaratna panas. sadayana teu acan kapaham. Geus ngahiji panas sareng api. Ahadiat sareng Wahdat. ibaratna dina seuneu mah. 254. nyaeta saadatna. sanajan kanu lian. Datlaesa eta Maha Suci. nyuhunkeun diwuruk. sipanas jeung hurungna. jadi tacan aya sifat. nya hakekatna Muhammad. atawana sagaraning hirup deui. nyaeta cahayana Allah.

Anu tilu gulung jadi hiji. 262. tadi anu tilu alam. kaayaan dina Wahidiyat rai. atawa hakekat Adam. rakana lajeng ngajawab. kaayaannana nu sidik. Ayeuna mah pek teraskeun deui. atawana Nurullah disebat. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. piraku ngawadul. naon nyatana anu dumuk. nya ieu dunya dumuk. katilu cahaya bodas. Wanahnu Aqrobu kitu. numatak disebut arwah. pan kieu merelena. tina margi kang rai ayeuna. 20 . gening nomer tilu. dzat sifatna Allah. bibit Adam Manusa pon kitu deui. 265. ti kapungkur-pungkur. bilih rai tacan nyaho. tina Johar Awal. dalil sakitu ecesna. nyaeta sorot tadi tea. ma’rifat kana dzat sifat. Den Muslimat pek ngalahir deui. tadina ge asma Allah. 261. 268. pasal Ahadiyat Wahdat. cahya anu opat tea. babakalna dumuk. sifat naon anu dumuk. kaopatna cahaya hideung geus pasti. kakara kana asma. sangkan bisana ma’rifat. jadi lafad Alif Lam Lam. cocog sareng dina hadis. tah rai eta saksina. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. 267. wekasannana. jadi ieu bumi angin cai. sangkan rai mafhum. nyaeta alam anu kaopat. sifatna padang alus. alam Arwah nu kaopat. tina Nur Muhammad eces. Salajengna mugi dipiwarti. sumangga geura piwejang. ngarana Nur Muhammad. bumi cai seuneu angin. Ilaihi Min Habril Warid. sareng percanten kalangkung. meureun anu kaopatna. 269. Hakekat Muhammad eces. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. Dina alam katilu geus pasti. hakekat Nur Muhammad. dua koneng kitu. 266. dzat nu mimiti disebut. kieu ceuk dina dalil teh. atawa Asmana Allah. eta ti Nur Muhammad. utusan Yang Agung. sadaya saur kahartos. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. duh engkang nuhun rebu laksa. rakana lajeng ngalahir. piroheun geus tangtu. 264. majajina mah tidinya. paingan kedah kapanggih. bibit pikeun alam dohir. panutup Nabi sadaya. cahya beureum mimitina. 263. pasal eta bisa ngartos.Layang Muslimin Muslimat 260. Kantun Af’al Gusti Maha suci. caritana mah gelar. gulung Allah Muhammad jeung Adam. bijil cahya opat rupi. nu ngaran Wahidiyat teh. hakekat Adam disebut. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. Gusti Maha Agung. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. estu merele kalangkung. dua sifat nu kawarti. Nyaeta sorotna nu tadi. kaopatna He eta teu salah deui. eta kitu katerangannana rai. papay heula atuh. nyaeta alam Arwah tea. maot teh tangtos sampurna. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. alam Arwah can kahartos. Muhammad anu caang tadi. pigetiheun sayaktosna. enya eta alam Wahidiyat. Af’alna Gusti Yang Agung. dina alam anu katiluna. ngan jalmana anu liwar. tah eta Nur Muhammad teh. numatak kudu karasa. nu opat teh kitu. da eta bibit sadaya.

didunyana oge tangtu. hawana tina sungsum. nya jadi angin buktina. huripna ku banyu. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. ngangliputi estu. naon bae boh pare atawa kitri. moal enya manusa bisa harurip. sakabeh ge tatangkalan. ari nomer kaopatna. 273. mun dikirangan sarupa. sareatna ge karaos. aci nu opat perkara. 271. 280. enya eta alam Ajsam tea. Saur rai teu kinten kaharti. nyaeta nu jadi Tasjidna. nu tadi geus dipitutur. sifatna nyaeta caang. kapan bukti enggeus ‘aen. jadi tanah kanyataannana. buktina ku teu bingungna. dina karasa henteuna. Anu mawi jasad ieu rai. manusa satuhu. gening eta jadi asma Allah yakin. 278. bukti ngajarentul. 277. tatangkalan oge musna.kajadian jadi nafsu opat rupi. ku opat tadi geus tangtu. tina cahya koneng tadi. hanteu barang tuang rai. lamun Rama sareng Ibu. Sabab sidik tatangkalan pasti. rakana enggal ngawangsul. jadi hawa seuneu hanteu salah. hawa panas katiluna. katilu nafsu 21 . mun cai anu teu aya teh. Kinten-kinten eta bisa jadi. 279. nu ngahirupkeun sakabeh. tanda-tanda geus benerna. tulang rai anu katilu. sahiji nafsu Amarah. pangna bisa ngagedean tangkal. bijilna ka panon rai. dua daging enggeus ‘aen. nyaeta kulit rai nyata. geura manah ku rai masing lantip. opat hawa banyu. jadi sidik kabeh anu jaradi. hawa kulit balung. jadi cai kanyataan nana bukti. didohirna geuning nyata. Cahya beureum sorotna ngajadi. teu beda lahir jeung batin. tina bumi cai seuneu reujeung angin. Kajadian dina diri rai. hanteu kedah diemut da paham. kopatna sungsum rai. ku rasa parantos kaharti. atuh moal bisa jadi. seuneu anu kaopatna. lamun hanteu aya anu sarupa. sabab parantos karaos. Tapi eta Panonpoe tadi. bijilna teh ka cepil jalanna. 272. perkawis Ajsam anu tadi. aci-aci anu opat. asalna teh cai angin taneuh. tina daging sungsum tea. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. kieu bilih kurang terang. hiji mahi kasadaya. ceuk rakana geuning nyata. nyaeta nyatana jasad. sifat-sifat kajadian. 274. dihirupkeunnana tangtu. aci bumi hawa angina. buahna kapan dituang. teras nya kajadian. buktina panas seuneu teh. dua nafsu Lawamah teh. aya asmana Yang Widi. mun didunya taya caang. ku Rasulullahu. ku sorotna Matahari. enggal raina ngawangsul. coba rai lamun melak. Kantun eta anu kalima deui. Caang mah tina Matahari. sasat geus katarima. ari eta nu opat teh. moal mungkir deui kalbu. bumi angin banyu. 276. kitu katerangannana. tatangkalan anu nanceb dina bumi. 275. naon buktina anu ‘aen. geura bae lamun. Alif Lam Lam He nyatana.Layang Muslimin Muslimat 270. samangsana hanteu bingung eta sidik. Tina sorot cahya hideung tadi. Hawa asal tina daging rai. sorot nu kadua kitu. asal tina opat rupa.

jalanna teh kana baham. hartina teh manusa sampurna. bibit nyawa sadayana. dua Sifatullah deui. ka rai nu masih bodo. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. mulih ka jati mulang ka asal. karepna ge tangtu beda-beda. geus tepi ka asal teh. sahiji ngaran Dzatullah. pasal eta teu kedah didadar deui. Raina lajeng haturan. hawa kulit tangtu. kana eta opat perkawis. muga diterangkeun deui. enya-enya sajatining Iman deui. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. samangsa poek geus tangtu. terus tepi ka Aherat. nalika di dunya kitu. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. Anu mawi pangkat Insan Kamil. dikarep sinafsu. Namung eta dua alam deui. meureun ku rai kamafhum. sareatna hakekatna. ayeuna gaduh piunjuk. aya nu sae aya nu awon. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. pikeun nganyahokeun asal. nyaeta sagara hirup. raina teras ngajawab. sinareng tacan kaemut. asal jasad dina waktu keur di Kadim. sasat nu geus ma’rifatu. di Aherat lolong deui. Nu katilu Asma’ullah. 282. enya eta ma’rifat ka alam tadi. ka asal kapungkur. ka sakabeh nu ma’rifat. jongjon nganteur nafsu dohir. Insan Kamil kitu. nuhun engkang perkawis eta kaharti. diwajibkeun ku Maha Suci. asalna jasad urang teh. dina Hadis aya opat nu kasebut. jeung kalawan yakinna. alam Misjal naon sanyatana. piraku tacan kamanah. engkang heman keresa miwejang. Rakana teh ngajawab jeung manis. Ka pangambung bijilna teh pasti. sumawon dina goibna. reh aya sesebatan. kana dzat sifat Yang Widi. 285. anu nyata di badan urang sakujur. 284. Moal pinanggih jeung caang. sumangga ku engkang dadar. nyaeta nu tadi tea. pameakan nu ngilmu teh. da eta mah geus kapaham. Johar Awal kitu. teraskeun sahiji deui. 286. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. eta jatining Sahadat. anu enggeus dina pangkat eta. kajadian hawa tulang. kaoptana nafsu Mutmainah deui. 288. hanteu omong wungkul. sumawon amal ibadah. nya eta naraka tea. lamun jalma enggeus weruh. Saha manusa anu terang. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. kudu nyiar elmu. Sawiyah. 290. tah eta rai pang kudu. rakana lajeng ngawalon. martabat anu kumaha. teu kedah didadar deui.Layang Muslimin Muslimat 281. namung ayeuna panuhun. nyaeta nu opat tea. manusa kudu ikhtiar. Pangkur 287. Ceuk raina aduh nuhun teuing. kasampurnaan nyawa rai. 22 . alam anu katujuhna. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. tah kitu tuturannana. 283. lamun lolong didunyana. nya ngaranna alam Misjal. Nur Muhammad beureum bodas koneng. tangtu bisa balikna. 289. kaopatna cahya hideung nyata.

salobana manusa teh anu hirup. buktina badan sakujur. Luarna ngaran Dzatullah. sugan aya nu sarupa nu sapatut. 299. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. kang rai teh masih keneh rada ewuh. 294.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. nu ngahirupkeun sabumi. sabab eta nu opat teh jadi huruf. boh luarna. nu ceples taya bedana. nyaeta alam disebatna rai. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. Hiji seuneu enggeus nyata. naon ari Sifatullah. Saur rai leres pisan. SIFATULLAH. Allah teh pirang-pirang. Alif Lam Lam He geus sidik. tina dzatna Maha Suci. 301. dua angina tilu cai opat bumi. nu ngawengku kaayaan. rek didadar sakaterang. saalam dunya katutup. jeung rupi rai pribadi. tapi mahi kasadaya ngaangliput. 295. Ayeuna mah mangga engkang. kana hakekatna pisan. tumibana dina diri. rakana lajeng ngajawab. hiji dzatna hiji sifatna. sabab mo beda saeutik. karaosna surup sareng manah rai. hiji mahi kasadaya. kantun eta Af’alullah mangga wincik. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. Asma’ullah eta rai. nyatana hiji-hijina. Ari emutan engkang mah. dina jalma rebu-rebu. nyaeta nyatana hawa. nu ngawengku alam dunya. mufakat sareng sadaya. Dzatullah teh sanyatana dina diri. rasa rai lamun kitu. AF’ALULLAH 291. 293. Kumaha rai kumaha. 23 . ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. pek ku rai tinggalian. tah eta Asma Yang Agung. atawa masih bingung. ayeuna nu katiluna. kumaha eta nyatana. naon nyatana anu dumuk. ayeuna ku engkang tangtu. enya ieu caang satungkebing langit. muga diterangkeun deui. kantun nyasar kana diri pribadi. Coba rai ayeuna mah. 303. ceuk rai saha jalmana. tuluy engke kana jasad. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. anu sakitu jentrena. sanajan saalam dunya. pasal eta anu opat perkawis. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. 292. geura angkat kanu rame di nagari. Ayeuna luarna heula. jadi lafad Asma Allah. kitu hanteu salah deui. Sifatullah rupa urang. nya ieu anu ngawengku. sabab tadi ge Yang Agung. 297. Ceuk rakana mun can terang. Raina teras ngajawab. nyaeta luareun diri pribadi. teu aya anu kaluar. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. boro-boro asup ka hiji nagari. nu mana Af’alullah. Rakana lajeng ngajawab. boh jerona sugan sapuk. 302. Saur rai naha engkang. piraku bet bodo teuing. 298. 296. supaya merele kitu. pasal eta Af’alullah anu dumuk. 300. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. sarupa taya bedana. ceuk rakana mun teu terang. jeung rupa rai mo manggih. Ceuk rakana Sifatullah. moal manggih anu sarupa sapamulu. neangan anu sapatut. nu geus ngagem tarekati. ASMA’ULLAH.

estu ngan sahiji pisan. ayeuna mangga kulanun. surup pisan sareng kalbu. asupna moal salah deui. caang padang narawangan. 317. 313. caang poek beureum hideung bodas kuning. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. anu hade anu goreng oge kumpul. nyatana Sifatullah. tawilna Allah ngan hiji. 305. 24 . cepil wadahna geus tangtu. naha ku rai kaharti. Sifatullah geura wincik. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. wekasannana pok nyaur. bulao biru jeung wungu. Sumuhun saur raina. kitu katerangannana. gulungna dina paninggal. tegesna teh ku omongan. Rai mesem bari jawab. 306. 310. nyaeta pangucap urang. katerangan engkang sakitu mah cukup. gumujengna geunah bakating kataji. ayeuna kuma lajengna. sidik geuning jadi lafad. Af’alullah geura wejang. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. Kapan sagala omongan. 308. gedonggedong ge moal rentul. ayeuna ulah kapalang. naon nyatana anu puguh. 311. bet malindes kana badan. 316. 314. kahartos sumurup kana sanubari. Eta anu tadi tea. 307. Raina ngabarakatak. jadina jeung ramena. sakur sifat kana soca bae gulung. ayeuna nu kaduana. kana cepil sora nu gede nu lembut. Ceuk raina aduh kantenan. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. geura rek diwincik deui. nyaeta usikna diri. enya eta sifatna paninggal rai. ceuk rakana masih teras. sanyatana nyaeta pangdangu. Geus gulung kana paninggal. Amung anu katiluna. kana cepil geuning sidik. karasa sareng buktina. Raina ngagebeg reuwas. sabab eta pangucap teh anu puguh. pada opat jejeg pisan. teu kurang sumawon leuwih. nu matak soca disebat. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. beuki jero beuki karasa sumurup. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. eta nu mere tuduh. nu bukti di badan urang. 309. nyatana Asmana Allah. Asma’ullah geura wincik. kieu katerangannana. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. Daging anu kaduana. da tadi ge dzat teh bibit. moal jadi sagala kahayang jalmi. nu ngajadikeun sagala. sugan aya teras bae kulanun. rupa rai teu dua sumawon tilu. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. diringkeskeun kana opat rupi. pendekna sadayana. sanyatana Af’alullah. Sifatullah eta rai.Layang Muslimin Muslimat 304. 312. duh engkang karaos pisan. Usik malik wujud urang. satungkebing bumi langit. sajeroeun alam dunya. gulungna geus tangtu pisan. sanyatana dzatullahi. sakabeh ge asma wungkul. atuh rek kumaha deui. ati rai geus teu bingung. aduh tobat karaos kaliwat saking. 315. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. karamean alam dohir. katiluna tulang hanteu salah deui. kana sagala sifat. Lamun hanteu ku pangucap. kulit anu nomer hiji. leres engkang kaulanun. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. Saur raka Asma’ullah. kaopatna the nya sungsum. Ceuk rakana sifatullah. tina margi katerangan engkang cukup.

keur dina qudratullahu. ka Gusti nu Maha Suci. didinya teh urang cicing. 319. eta nu jadi tihangna. sakur nu geus diwejang. Ayeuna kantun kaopat. Kapan tadi Gusti Allah. ana kitu nyieun bujang. kapan tadi geus maparin. hak pribadi atuh bebekelan tadi. taya nafas tangtu mati. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. 326. Enya eta Af’alullah. kudu jeung ma’rifatna. 325. Kumaha lamun disambat. pangbalikan nu sajati. Ceuk raina yaktos pisan. nyacas bae jero ati. mulih ti pangumbaraan. kanyataan di salira. ma’rifat ka asal tadi. wajib pisan ku urang kudu kaharti. Tapi keur pikeun tempatna. keur waktu tadi di dohir. balatak taya wadahna. Lamun hanteu aya tempat. nyaeta beunang ibadah. piwadaheun bebekelan anu tadi. 25 . katiluna tarekat jeung ma’rifatu. atuh lamun teu puguh mah. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. 328. tungtungna saha nu nyambat. nafas nu kaluar asup. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. kana asal keur urang waktu kapungkur. nyieun purah-purah pisan. sareatna anu aya dina diri. enggoning ibadah kitu. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. nafas teh kamana atuh. eta teh perjalanan. nyaeta ibaratna. Kana asalna baheula. sareat sareng hakekat. 331. jaman keur di qudratullah. 329. ibadah anu ti payun. nya ieu ti alam dohir. anu matak urang teh sing ati-ati. enya eta Af’alullah geura wincik. tangtu bae aya tempatna geus pasti. ku Siluman ku Onom atawa Jin. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. 324. buktina nurutkeun ilmu. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. atuh tangtu cilakana. ayena ku rai enggeus kaemut. Sageuy rek nyalimpang tekad. matak paur matak sieun pupus. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. 322. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. sumawonna dianjangan. numatak ayeuna urang. atuh kumaha akalna. naon nyatana anu dumuk. mahi kusakali tangtu. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. Ceuk rakana naha reuwas. 320. neangan pangarti tangtu. 323. hanteu puguh nu dijugjug. sok tara pisan diemut. 327. 330. teu aya tempatna kitu. kari-kari manusa. Sangkan puguh pangbalikan. dimana enggonna ngancik. tina poek hayang caang. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. hese cape ngalakonan. nya Nafas urang geus sidik. ibadah di alam dohir. Tah eta palebah dinya. nyatana dina badan. Moal leungit tanpa sabab. mun dipikir lebah dinya. Kitu rai upamana. 321. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. anu mara kayangan kitu. tinggal dangu sareng ucap. saur raka perkawis Af’alullahu. mun kajero sumawonna.Layang Muslimin Muslimat 318. sangkan urang kaharti. jalan manusa baralik. neangan ilmu ma’rifat. wawayangan hirup tea. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. saur raina sumuhun. tempat eroh urang keur waktu di kadim.

Ceuk rakana bener pisan. 335. moal ditampik ku Allah. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. Sategesna Gusti Allah. geus moal sulaya deui. sabalikna kitu deui. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. dijieun ku urang sorangan. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. kajadian ngeunah deui. dina pangbalikan jalma. Sinom 341.Layang Muslimin Muslimat 332. waktuna di alam dunya. Pang ngayakeun Naraka. Dupi perkawis Allah mah. kuma kajerona deui. sa Ilmu-ilmuna tadi. Sanajan di akheratna. saperti bangsa hawadis. ngaganjar sareng ngahukum. malik deui ka urangna eta tangtu. nganyerikeun pada jalma. sabogana-sabogana. kumaha bae elmuna. ka sasama papada kaula Gusti. lain sangaja keur nyiksa. 337. manusa di dohir batin. 340. tadi aya nu kaliwat. hal perkawis Dzatullahi. balik ka asal kapungkur. hakekatna ku engkang tacan didadar. mangga engkang carioskeun anu terang. hayang tepi ka jucungna. Ari emutan rai mah. tina tekad laku jalmi. sumawonna alam dunya. leres engkang kahareti. geuning sidik sawarga naraka kitu. 333. rai panasaran langkung. karasa hanteu ngeunahna. kamana ge anu aing. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. Asma’ullah. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. Lamun nyieun kahadean. NERANGKEUN Dzatullah. 338. ngahaja pikeun manusa. atawa baris ngaganjar. bareng jeung ngayakeun mahluk. mun mawa kagorengan. Ngajawab deui raina. Af’alullah 26 . engkena mah Gusti nu Maha Suci. teu kudu nyiksa ngaganjar. ngan kari netepkeun wungkul. 339. nya jadina sampurna teu salah deui. Af’alullah tacan ngarti. mun nyieun susah ka batur. Mun mawa kasampurnaan. eta kabeh papahaman kang rai. 336. sinareng tukang ngaganjar. mung rai aya panuhun. Kapan ku urang karasa. malik jadi kangeunahan. Tadi karek di luarna. yen Gusti nu Maha Agung. Sifatullah. bawana ti dunya kitu. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. sabab tadina ge Gusti. pang ngayakeun Sawarega. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. 334. Asma’ullah kitu deui. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. pang ayana naraka sareng sawargi. 342. ulah kapambeng hawatir. Dzatullah jeung Sifatullah. lamun mawa kahadean. ka urangna ge geus tangtu. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. beubeunangan ti pangum baraan kitu. sabawana-sabawana. bawana ti dunya tangtu. kumaha ilmuna tadi. ngan bareng ngayakeun jadi. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi.

pang disebut awal akhir. kaopat Turobbun eta. nya eta cahya anu opat tea. atuh rai rebu nuhun. nyatana af’alullahu. nu karasa ku ati urang sadaya. saur raka eta rai. ceuk rakana mangga dangu. ayeuna rai teh Tohid. ma’nana basa nu tadi. cahyana bodas mulus. bibit ngaluarkeun jalmi. ngan kantun nu kaopatna. hakekatna Muhammad Nabi. Beh dieuna oge nyata. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. sinarengan Babu Hawa. seepkeun sama sakali. meureun aya kajerona. ari Sifatullah rai. ulah rek kumapalang. sok disebat awal akhir ku sadaya. Muhammad Rasulullahu. jeung sagara Adam rai. dina keur waktu tarekat. parantos kapendak pisan. mung ngan sakali teu leuwih. jadi huruf opat rupi. 345. atuh puguh bae rai. Nur Muhammad enggeus pasti. 352. 346. rasa moal salah deui. 351. saban ngalakonan wajib. Saur rai nuhun pisan. pasal eta Nabi urang. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. Kuma rai geus kapendak. cahyana hideung geus pasti. 348. eta nu ngaran Dzatullah. Sahiji Narun ngarana. cahyana beureum geus pasti. He nu kaopatna deui. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Lafad Allah nu saestu. ayeuna rek naros deui. tetep bae Kangjeng Nabi. ayeuna enggeus lastari. geuning sidik Asma Gusti. kapan adam sareng Hawa arek putraan. sageuy rai can kaharti. pasal eta Dzatullahi. Hawaun nu kaduana. ngajawab ingkang rai.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. 353. sanggeus aya Adam Nabi. ku engkang geus didadar. ingdalem waktu Tajali. ku rai geus katingali. kapan tadi ge diluhur. kawas kudu kaharti. Ceuk raina mangga teras. ngajawab raka ka rai. aya buktina deui. Rakana lajeng ngajawab. enggeus bisa kapendak mah. malah eta mah sok sering. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. enya eta tempat kasampurnaan jasad. Ceuk raina nuhun pisan. pasal eta Kangjeng Rasul. ari eta Asma’ullah. Eta anu opat warna. cahyana koneng tur bening. kacapangan jalmi-jalmi. keur narik ilmu dzat rai. Sarengna sok disebat. Asma’ullah geura wincik. katilu Ma’un deui. 349. Ngajawab deui rakana. tamblas pisan sadayana. kapambeng dua deui. 27 344. Af’alullah can kaharti. ku kang rai kapendakna. nyaeta nu padang mulus. kieu hakekatna rai. da moal luarna wungkul. 350. 347. enya eta Af’al Allah Ta’ala. . jadi awal jeung akhirna. Jeng Nabi panutup deui. Sifatullah anu tadi. nya eta Alif Lam Lam. Saur rai nya kantenan. atawana Sagarana hirup. Jatining Sahadat deui. caang padang narawangan. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. awasna ingdalem eta. eta ge meureun kapendak. berekah hibarna guru. tah eta rai can terang. kieu rai mun can harti.

jeung jadi wekasan deui. nya eta rupana jalmi. da geus ma’rifat ka Allah. nu mawi eta disebut. sidik jadi lafad kitu. 364. Tubadil anu panutup. Tarekatna dipilampah. manuk arek niat ngapung. Tangtuna patemon rasa. ceuk raina percanten ana kitu mah. panutup eta Jeng Nabi. tepi ka sapatinggalna. hiji Ihkrom. Nya eta sorotna rasa. ngajadi lafad Muhammad. enggeus jeung ngapung ngalayang. lamun rai tacan ngarti. ahirna rasa nu tadi. barang eta mani tadi. panutup soteh ilmuna. jalan ma’rifat ka Gusti. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. aya di pulo Jawa ge tangtu. kaula kalawan Gusti. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. Munajat nu katiluna. mun diibaratkeun paksi. Geus ninggalkeun alam dunya. babasan teh hanteu salah. atawana awal ahir disebutna. 28 . 363. 356. kitu sababna mah rai. hakekatna mah geus pasti. udel eta jadi Mim akhir nyatana. dina Baetullah suci. jeung teu keuna ruksak deui. ari eta mani tea. geus munggah ka alam batin. Kieu katerangannana. nu matak pangkatna Nabi. panutup teh naonnana. enya eta keur solat sajati tea. 360. lamun rai tacan ngarti. Muhammad Rasulullahu. 359. enya eta sare’at sareng hakekat. jeung dimana pernahna deui. tah eta kuma hartina. Sapatinggal sapocapan. Ceuk rakana eta basa. hartina teh peta-peta. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. lamun rai tacan mafhum. luyu sareng kaharti. rek nepi kanu dijugjug. tekad seja rek indit. nu lain di kulon kidul. sirah nyaeta Emim tea. enya eta keur solat sajati tea. Mung aya kapanasaran. nyumponannana geus pasti. karaos pisan ku rai.Layang Muslimin Muslimat 354. Tubadil ngarana deui. 357. aya basa opat deui. lain dikaler di wetan. moal kaluar Mani. dua Mi’raj nu kauni. Suku teh jadi lafad Dal. asa cocog-cocog teuing. geuning eta rai sidik. 355. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. jadi sirah dada deui. ku rai can kaharti. Sinarengan aya basa. hartina teh geus tepi kanu diseja. 362. geus tangtu pisan ayana. dua-duana ge luput. 361. ngan hanteu di kiplik-kiplik. kunu rek marunggah Haji. rakana ngajawab manis. hartina Munajat rai. lila-lila teh mangrupa. geus dibeberkeun jangjangna. mun taya rasa mah rai. Baetullah nu sajati. Hakekat Adam geus pasti. sareatna mah di Mekkah. dada teh jadi He sidik. 358. Kanjeng Muhammad sinelir. katilu Munajat deui. Muhammad jadi wiwitan. lat poho ka alam dohir. Ihkrom eta nu mimiti. Mi’raj eta. udel jeung suku rai. nu kasebat. Ceuk raina aduh nyata. geus ngancik di kalanggengan. jeung Gusti nu Maha Suci. anu opat geus kasungsi. eta katerangan engkang. karaos pisan nyakitu. rai anu kaopatna.

barang dahar ulah sok sakama-kama. tetep langeng eta misti. atuh kumaha petana. wajib ku urang disungsi. 370. ngan kari suhudna wungkul. kapan tadi geus didadar. Tah rai dilebah dinya. Raina lajeng ngajawab. nyaeta Qur’an jeung Hadis. 366. anu ibadah anu tepi. 371. enya eta supaya urang. saur rakana mufakat. meureun engkang mah geus ngarti. Ceuk raina mun mufakat. rakana gumujeng tungkul. 374. mana atuh anu tepi. kiblat wafat. bisi jadi marakayangan. rakana teh gumujeng bari ngajawab. numatak urang teh wajib. Baetullah nu sajatina. Sabab eta. kumaha sabab pang sami. rakana ngajawab deui. 372. ulah nyorang ku siksaan. kana eta siksaan Allah Ta’ala. Da eta mah panungtungan. ulah nyorang kana siksaan sakarat. nu ma’siat. teu ibadah ka Yang Agung. di Naraka api pasti. nyanggakeun bae kang rai. kusabab rugi pisan. sakali ge alim teuing.Layang Muslimin Muslimat 365. pada sakarat bukti. 367. sareatna oge sami. ari jalan maot mah sejen aturan. Naraka siksaan diri. sumawonna tilu kali. Tuh rai mah na kumaha. mungguh kasawarga deui. 29 . jeung sagara hurip deui. teu burung wae wafat mah. nu ibadah oge sami. mana kitu ge ka ilmu. jeung prakna nyembah ka Gusti. teu langkung kumaha engkang. kumaha jalanna deui. 369. hiji nyorang sakarati. tungtungna teh kedah wafat. teu bisa mulih ka jati. sangkan ulah bisa nepi. enya eta Dzat Yang Widi. sangkana bisa kasusul. kudu sing ka ilmu pisan. suhud ngapalkeunnana. da aya patokannana. utamana anu mati. sababna teh utrak-atrok taya jalan. siga nu teu reuwas geuning. sadayana pada aya sakaratna. Talunganan bab ibadah. sifatna Baetullahi. sifatna teh padang alus. 375. didinya enggeus mahi. ngan utamana kang rai. siksa kubur kaduana. engke dina waktu keur mati. 368. nu kumaha paeh teh nu sampurna. ngan make lalakon heula. naha bet kaliru deui. geura beuli ku prihatin. milari jalanna wafat. kudu ma’rifat teh misti. sareng nu teu Gumusti. atuh pantes arek aya. ku urang kudu kapikir. nyorang siksa tilu rupi. hanteu sakumaha rugi. jeung nu suhud. pulang ka asal kapungkur. dupi nu teu ibadah. 373. panungtungan nu kumelip. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. dina waktu kiamat alam dunya. cik atuh rai wartosan. Lila-lila oge bisa. sing suhud urang milari. kudu reujeung kentel peujit. atawana Johar awal. nyawa urang teh teu nepi. sangkan nyawa bisa mulih. kana Dzatna Maha Agung. Ceuk raina naon tea. tilu siksa akherati. langgeng taya wates kitu. Ari ceuk paham rai mah. mangga jawab ku rai sugan kamanah. Numatak meungpeung di dunya. anu nyerina kalangkung. suhud kana ibadahna.

nya anu kasebat tadi. mun urang ngewa ka jalmi.Layang Muslimin Muslimat 376. rai parantos diwejang. tah kitu ganjaran ngilmi. persasat ngewa ka Allah. pada dadamelan Allah. ulah keuna panca baya. eta Mahluk sareng Khaliq. 381. 383. rakana lajeng ngajawab. dina aturan bab ilmi. Sumawon dina bedana. bibit antero hawadist. sanjan Naraka Sawargi. ngan kantun ngajaga lampah. kalawan ma’rifatna. nu jahat atina rai. perkara nu ngaran makhluk. seuneu cai angina bumi. mun kitu atuh utami. Ngalahir deui raina. kieu rai mun can harti. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. bener ayeuna mah rai. ayeuna moal kaliru. kalebet nu ngaran kafir. bukti nu aya dohir. nu jarentul sajeroning alam dunya. 384. kasuhun nuhun saketi. Mun kitu mah nyucud pisan. Rakana lajeng ngajawab. 379. ulah pisan uran arek goreng tekad. supaya urang di dohir. kang rai teh teu acan terang jinisna. kaharti surup jeung ati. sanget nya neda piwuruk. kajeun dina bangsa Islam. margi bet kaliwat-liwat. di jinisna anu yakin. ku rai tacan kaharti. kapan ceuk hakna mah geuning. sumawonna tekad dengki. kasampurnaan keur batin. Sabab mun jahat atina. ulah pasea jeung batur. makhluk bae disebatna. kanu ngadamelna kitu. sakur-sakur nu nyareat. mung eta nu ngaran Khaliq. dibedakeun jeung saantero mahlukna. imankeun beurang jeung peuting. 385. osok jadi moekan kana Agama. tacan kaharti kapikir. 386. teges ilmu kabatinan. sategesna kafir tea. nurut parentah Nabi. teu beunang dituduh kitu. kapada manusa deui. tah nu kitu moal nyorang siksaan. sami sareng ngewa deui. kana Dzat Maha Suci. laku dohir sing beresih. kumaha beda-bedana. anu ngersakeun sabumi. ayeuna rek naros deui. najan sejen bangsa deui. satungtung hirup di dohir. ayana teh dina saantero bangsa. Urang hirup babarengan. Najan ieu alam dunya. amal ibadah beresan. sabab mun keuna balai. eta mah bibitna dunya. jeung anu daek ibadah. Ayeuna kantun ngajaga. kafir lain Cina Bugis. sami jahat ka Pangeran. nu ngaran Khaliq mah rai. da sarua umat Gusti. Saur rakana kantenan. daek ibadah tur suhud. Sumawon siksa akherat. 378. 380. sumawon tekad sing bersih. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. 377. nuhun parantos kapaham. nu geus kaunggel 30 . 382. raina lajeng ngawangsul. didamelna ku Yang Widi. manusa teh geus disebut. Ngajawab deui raina. lebet makhluk bae rai. sumawon bangsa sorangan. antara Mahluk jeung Khaliq. anu pang mulya-mulyana. bisa salamet rahayu. anu mana jinisna anu saleresna.

jadi lamun kitu. di aherat geus pasti. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. di rai mah masih poek. aya nu beunghar aya nu miskin. kaharti sareng kapaham. diluhur. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. Malah-malah ka umatna Gusti. nu tumiba dina wujud. cenah kakasih Pangeran. Ceuk rakana duh karunya teuing. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. kedah basa Guru heula. bet beda-beda kitu. teu cocog hanteu luyu. hanteu weleh nandangan lara prihatin. sifat Rahman sareng Rahim. raina lajeng ngajawab. kamurahanna Yang Manon. bilih rai teu tinggali. sagala diturut. ari bangsa sejen nu sanes Agami. Rahim Allah teh nu asih. hakekatna Adam nami. 388. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. geus tumiba ka diri urang pribadi. bet siga marulya pisan. naha rai bet kaliru manah. Kapan tadi Gusti Maha Suci. cahya nu opat perkawis. 390. nu kacida bedana teh. nu geus nyata bro sapisan. ku perkara hal dunya barana. Margi rai rumaos can tepi. tina hal kurangna rizki. ka sadaya makhluk. moal enya terang. naha buktina salia. ayeuna mah gentos deui. mungguhing di bangsa Islam. tuduh jalan marga padang. ayeuna mah rai harti. tapi dina buktina teh. taya kakuranganna teh. beureum koneng bodas sareng hideung tea. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. hirupna jeregud. teu sapertos sejen bangsa. samrtabat-martabatna. tah eta ceuk dalil kitu. rek naroskeun tapi digentos pasal. 392. naha rai can ngarasa. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. sanajan ka hewan pisan. mana kamurahan Allah. Nu sakitu Gusti Maha Suci. nya eta Nur Muhammad. murahna teh ka kabeh makhlukna. naha atuh buktina teh. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. Rahman teh murah di dunya. 393. tur tadi Muhammad Nabi. lamun tanpa Guru. siga-siga Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 387. murahna dipilihan. kapan aya basa tadi. anu mana nyatana di badan urang. 395. naha rai can ngaharti. 394. Dangdanggula 389. 391. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. bedana oge pon kitu. ayeuna amah ku engkang didadar. geus dibere cukup. hirupna hirup sangsara. Gusti Allah nu kasebat. dina kamurahan Allah. barangna Makhluk jeung Khaliq. sirik ka bangsa nu sejen. 31 . nu senang nu susah. margi tacan dipiwuruk. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. kana eta palebahan dinya. Lamun murah Gusti Maha Suci. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. seuseueurna anu ripuh. hirupna jaregud.

ayeuna meureun kamafhum. papak sadayana oge. beurat beunghar didunyana. tina hanteu kahartos sama sakali. 403. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. asihna Yang Agung. da tara bosen ku hese. raina ngawangsul. Saian jeung terasna. sasat kurang suhud. papalayeun geuning bangsa asing. pedah batur jadi senang. 402. tangtu bae beda-beda moal sami. lain murahna Yang Agung. kana kalbu tuang rai. pang asihna di Akherat Gusti. awal akhir tangtu bae. temen wekel teu bengbatan. lamun tacan hasil maksad. ati rai poek pisan. asihna teh Allah di Akherat. sapiwejang engkang geus karasa. tah sakitu pokna ti Gusti. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. 404. eta panggahota bae. sageuy hanteu untung. tah rai eta kitu. daek mikir jeung praktekna. bosen hoream ku bangga. komo ditungtungan ku sugal. tur urang nu salah tampa.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. Akherat teh naon rai. baleunghar jaregud. cenah asih di Akherat. piraku hanteu karaos. kamurahan ka urang sadaya. sabalikna mun aya jalmi. kurang temen mentana. tatapina jalanna senang teh pasti. beurang peuting dipikiran. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. hanteu weleh ngatur. sarugih laksaan duit. 32 . dawuhan Gusti Yang Agung. sumawon teu jeung prakna. buktina mah di urang teh. 405. Jiddan Fawajiddahu. ku bakating tina suhudna. tara hoream ku ripuh. lila-lila daek mikir mah geus pasti. eta mah sadaya-daya. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. anu temen pang mentana ka Yang Widi. nya kumaha ngagolangkeunnana. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. dikeureuyeuh teu lanca inci. sok maparinan rizki. piraku teu jadi senang. sadaya ge pada ngartos. aya nu leutik aya nu loba. Da perkawis rizki mah rai. pek papay heula atuh. panangan jeung suku. kudu daek ripuh heula. Atuh Gusti nu Maha Suci. budi pamilih jeung akal. 399. 397. metakeun panggahota. nyatana di badan urang. baleunghar jaregud. menta kalawan jeung prakna. muga ku engkang di piwejang. pangangseu jeung paninggal. bangsa Cina atawa Walanda. nuhun rebu laksa keten. ka jelema temen pang mentana. Saur rai nuhun geus katampi. tangtu bisa kajadian. Mana pantes jadi sugih mukti. numatak ulah sok sirik. ayeuna ulah kapalang. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. akherat teh nyata alam rasa. 400. sadaya enggeus sumurup. Saur raka kieu eta rai. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. Waman Thalaba kauni. daek nyorang ripuh. da urangna lanca-lence. hartina teh saha-saha. Kapan tadi geuning unggel Hadist. bangsa Arab Japan oge. 396. moal enya ngabulkeun kahayang. dikabulkeun samaksud. 398. rupa barang sareng uang. dalilna teh geuning sok disebat. lamun urangna suhud. Saur raka bilih hanteu harti. migawena gancang bosen embung mikir. temen wekel teu lanca linci. 401.

geus jadi Akrobu. aya mohal euweuhna teh. Hakna Adam 409. bener asihna teh Allah. Nu Diawaskeunnana teu aya. saur rai ah katimu. Anu amis anu pelem nu pait. Pangulu Rasul sadaya. Saur rai bade naros deui. Hirup Rasa jeung Adegan. kanyataannana yakin. ku engkang rek dicarios. weleh teu acan karaos. kapan geuning sadayana. nyaeta hakna Muhammad. hal perkara eta hakna Allah. nya kanu opat tea. di tampana ku rasa teu lepat deui. rupina laksaan keti. ku rai ge jol kahartos. bakat ku asih-asihna. ayeuna mah ku kang rai. ciri ayana utusan. rasana geus tangtu. piraku hanteu karasa. Hidayat kahijina teh. Rohmat nu dicatur. asihna Yang Agung. lamun tacan mafhum. dua Darajat disebut. muga ku engkang dipiwejang. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. da anu tilu teh ngantet. wireh aya nu tacan kapaham.Layang Muslimin Muslimat 406. cukup pisan eta katerangan. Dzat Sifat Asma ngahiji. Allah Muhammad Adam. Den Muslimat ka raka ngalahir. dua Hak Muhammad deui. Moal jadi kanyaho teh pasti. 33 . tah eta kulanun. Khalifah Allah Ta’ala. anging rasa nya rasa rasulullahi. mo salah Awas kitu. kanyataan pang ayana Allah. tah eta tacan kapaham. teu matak jadi bingung. NERANGKEUN Hakna Allah. Hakna Muhammad. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. margi teu nalapung. na kumaha ngarasakeunnana deui. perele hiji-hijina. enya pisan karaosna. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. kaayaan dina ieu alam dohir. ari Rasa teh geus tangtu. 407. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. Jeng Muhammad Rasul. kitu deui lamun aya. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. ari nu kaopatna. 411. katiluna Ni’mat. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. malah nepi dituangna sakali. katilu hakna Adam. kayaan di dunya teh. jalanna mah puguh. karasa amis pelemna. 408. kamana sumurupna teh. geus tangtuna luput. 412. sinarengan bedabeda. Hirup eta kanyataan pasti. bareng dina wujud urang. cucukulan nu rarentul. boh di cai boh di darat. mun dina katuangan mah. da sakitu pertelana yakin. sareng gulungna kumaha. teu pisah teu parentah. Saur raka tah geuning kaharti. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. taya deui anu nampa. nyaeta Anu Awasna. Ayeuna mah bade naros deui. Anu tilu gulung jadi hiji. bener asup kana rasa. 413. ari nu kadua deui. wireh aya basa opat rupa. hiji hakna Yang Agung. mun wungkul Awas sahiji. taya Nu Ngawaskeunnana. puguh bae pek geura manahan. 414. anu asin nu lada nu gahar. 410. geura ku rai emut.

424. seja rai bade macul. 416. sareng putra nyampak aya. hanaang ku hayang dahar. Barang kang rai geus sumping. 34 . budina kalintang alus. sangkan babari kamafhum. ayeuna rek dicarios. Putra mantu pada sami. ku sadaya ge karasa. Tangtu didinya kang rai. nyebat nya aing Darajat. katinggal seueur deungeunna. terus bae diwadahan. lantaran Garwa keur nyaba. Ni’mat. 423. mangga Mama geura tuang. lajeng rai teh ngamanah. barang ninggali kang putra. angkat ngabujeng ka putra. tangtu dina manah kitu. urang make jeung upama. kieu pikeun upamana. jeung tuangeun hanteu nyondong. naha rai tacan terang. maculna nu saenyana. 425. upamina kang rai teh. tangtu kang rai teh nyebat. eukeur popolah di pawon. Ti isuk tepi ka burit. didinya kang rai tuluy. katinggal atina ikhlas. eukeur mah seueur rencangna. keur sadia masak-masak. 418. 421. tapi supaya terang. 422. manah kang rai teh tangtu. ku tina langkung hanaang. ngamanggakeun bari imut. 417. piomongeun dina manah. Eukeur mah aing ti tadi. mener dina hiji mangsa. aduh aing Hidayat. ngaliud di tengah imah.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. tadi putra meser lauk. beuki tegep rai tuang. teras rai mulih bae. Teras rai teh ka bumi. ma’lum tas ngadamel kitu. leres taya lepatna. tah geuning parantos asak. Hidayat bet nyampak aya. moal salah tuang raos. nu wangkeuh ka kang rama teh. kieu perkawis Hidayat. sadaya ge tangtos kitu. atuh aing teh geus tangtu. Rakana pok nyaur deui. geus tangtu kana ponyona. wantu-wantu tas digawe. Rakana ngawalon manis. bakal dahar ponyo pisan. sarimbit di bumina teh. Engke raoskeun ku rai. barina ngamangga-mangga. ayeuna nyampak pun anak. kitu carios engkang teh. keur nyangu jeung masak-masak. Darajat. naha leres naha salah. pada saruka manahna. Barang dongkap teh ka bumi. barang dina parantosan. kersa midamel kasawah. 419. hayang geura barang tuang. 420. pareng Garwa teh teu aya. raina imut ngajawab. Rohmat Asmarandana 415. kawuwuh ninggal kang putra. barang saenggeusna putra. Cing mangga raoskeun rai. popolahna enggeus beres.

lain ngayakeun tanaga. sasat can bijil acina. 35 . ku engkang sae diwejang. sadayana ge kahartos. tambah lesu tambah lungse. puguh mah nambahan lungse. sowara ge bisa terang. Raina ngawalon manis. embung hudang-hudang acan. tina kadaharanna teh. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. pantes kitu jalanna teh.Layang Muslimin Muslimat 426. kurang getih tangtu lesu. Bet leuleus leuwih ti tadi. tina Ni’mat kana lesu. tapi ari buktina. sabab kurang getihna. eta teh naon sababna. 430. aci jeung hampasna misah. 432. denge sok rajeun torek. geura ku rai dimanah. karaos sareng kahartos. beuki teu aya tanaga. ceuk raina eta teluh. pikeun ngaleugitkeun lesu. supaya rai mangartos. kapan sangu teh geus kocap. make aya teluh kejo. 436. Rakana lajeng ngalahir. 433. eta eroh kadaharan. ti isuk can manggih sangu. 428. embung obah-obah acan. Dina jero tuang pasti. aci mah tangtu tinggal. asal ti opat perkara. naha kumaon margina. nya nu nimbulkeun tanaga. kitu ge lamun karaos. kieu rai paham engkang. rai nyaur dina manah. duh naha ieu dahar teh. kapan tadi ceuk carios. tapi naha naon sabab. terang denge bengras tinggal. Sumuhun saur kang rai. 439. aduh engkang leres pisan. tur entas digawe rosa. rakana imut jeung nyaur. haroshos geuning sorana. 429. 434. engkang mah sok rada heran. Ni’mat teuing karasana. teluh sangu disebatna. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. saparantos tuang kitu. kajadianna nya Rohmat. rakana deui ngajawab. jeung roh jasmani teh tepung. roh tina kadaharan. sapiwejang teh karasa. rai ge bingung kacida. ngajadi getih sakabeh. rai mah kaliwat bingung. dawuhan taya lepatna. Tatapina anu bukti. di urangna ge opat. teu terang kawas biasa. erohna teh tacan misah. kumaha jalan-jalanna. Dina karek asup rai. Ayeuna nyanggakeun rai. tuluy surup sinurupan. nambahan gede tanaga. 438. taya tangan pangawasa. abong geus lapar pisan. murakabah kasakabeh. da nu teu dahar mah kitu. karaos pisan teu lepat. bumi cai angin banyu. Raina ngawalon deui. pangna jadi lesu tea. 435. ati teh bet poek pisan. lantaran can bubuk pisan. sangkan karaos kapaham. bet osok wuwuh teunangan. tina Ni’mat kana Rohmat. Tinggalna sok ruam pasti. 431. lami-lami sanggeus bubuk. Raina gumujeng manis. eta naon sababna. nu kitu jadi teu Rohmat. sumuhun karasa pisan. Rakana ngawalon deui. Jadina ti Rohmat rai. 427. Hampasna kaluar deui. naha bener geus karasa. 437. saentasna tuang Ni’mat.

tarekat anu kasebut. tangtos moal jadi Arca. ngeunteungan nu lucu. urang sare sareng engkang. Biasana mungguhing di lahir. sumawonajadi nyatru. nyatakeun panyebut. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. supaya kamasyhur. dikurung sanes ku barang. nalang kanu masih lolong. cobi mangga maranahan. sareng enggeus tunduh pisan. 441. muga ulah jadi lotro. cik akalan sangkan nyata. 445. 447. enya eta iman nu kasebat. nu manis aya hartina. Pangapunten ka pameget istri. menggah ieu maksad jisim kuring. Dangdanggula 442. Rakana lajeng ngalahir. tuduh jalan anu suci. mangka teu digugu. 36 . ngan ngemutkeun hate anu seca. disorangna kedah ngango bibit. eusina nu dina lagu. sing emut ulah ngawagu. najan ku bulustru. sapedah dangding teu lucu. tapi kitu oge tobat. sasatna kakurung. sangkan terang kana bibit. luhurna ukur dilahir. Sanes pisan guminter peleci. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. bubuhan jalma mah Arca. teu aya pisan kaeling. Den Muslimin Den Muslimat. nu alus saestu. ngagolakna teu walatra. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. supaya tiasa kebat. ka sadaya sanak kulawarga. sagala ge geus boga. 449. kapan urang geus dibagi. hayu rai urang asup. sok inggis sieun kaperong. melangna kana gelung. kajabi kedah disorang. anu suci padang sajeroning ati. 444.Layang Muslimin Muslimat 440. nya tiasa oge kurang. mun dibeli ku duit sayuta. badanna teh teu dijaring teu dilingling. mun seeng mah benter miis tina patri. marukan taya nu boga. margi seueur anu linglung. sadaya oge geus ilahar. da meulina sanes kitu. estu teu diselangselang. Dupi ieu sakadar pangeling. ka ku ring nu keur salatri. ma’lum seueur nya kakirang. kajeun disebatna ngaco. pibahlaeun teu dijaga. Maksad kuring ku pamugi-mugi. liren bae ayeuna mah. 448. mun hoyong anu sajati. Nu kulem hanteu kawarti. kamashur teu kurang dahar. resepna teh kanu moher. salatri ku anu setra. 446. jeung kedah ngango parabot. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. nu resep matak kabita. anu nyata karaos ku jisim kuring. malah mandar jadina panalang. Menggah eta nu gahar sajati. nya ieu ku sisindiran. moher tapi hanteu luhur. lir urang ninggal permata. nyabit jalan nu panghibat. moal matak jadi setra. hawa nafsu nu ngaberung. leuwih hese taya conto. tuh geuning geus tabuh dua. sareng kanu sanes oge. moal terang kanu gahar. da resep kanu digeulang. pada hayang kanu beunghar. 443. katungkul ku kamelang. urang gentosan carios. disuhunkeun manah anu setra. lantaran engkang mah cape. tapi bubuhan dijaring. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit. malah mandar jasa ngaca.

ngan ku urang kudu pilih. tangtos mun disisil. mun palay mulih ka asal. 37 . da urang teh moal lami. sanajan lakuna salah. pedah dugi kana pasti. ukur dicipta kulamun. na kumaha lamun jatina tacan nyata. masing sieun ku Allah da teu papisah. Sanggeus pangna urang hurip. geuning sidik rasana teu jadi kosal. teu nyempad teu milih-milih. mun salah tong dipilampah. susah lamun geus dikubur. marap laku lampah keur waktuna hurip. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. nu jadi jalmi utami. tangtu misah jeung sasami. sanaos waktu kasarap. sanajan miara bangsal. dina keurna hirup. numawi ilmu kedah sah. Waktu ieu keur dialam kabir. tangkalna hanteu miasih. tangtos moal jasa mulih. ulah arek kajongjonan sabar. malar bisa repeh rapih. sepuh anom nu kauni. nyambung dunga bari hamin. Pan aya basa carita. teu beda ibarat sirop. kumaha rek jasa takbir. ulah rek nyieun musuh. 455. muga ditarima iman. da jalma teh ibarat jadi palapah. tangtu pisan aya nu ngalarap. badan teh aya nu marap. nyebutna teh geus terang jatining iman. lamun hantem disisil. geus pisah jadi kamumu. Geus lumrah karana aman. Sinom 452. embung neangan nu jembar. jauh terang kana iman. 456. pok na teh mulih kajati.Layang Muslimin Muslimat 450. tangtu aya nu ngagarap. sepuh dina laku lampah. susul pigeusaneun sepuh. amisna anu sumurup. ilmuna masing kasusul. 453. tapi elmuna muslimin. atina jongjon teu ngarti. ulah sok pasalisih. 458. bisi pinanggih jeung susah. lamun ka jalma nu mati. lamtaran teu tumarima. Manahan masingna rapih. ulah tungtung matak ngangluh. 451. mun kitu salah nyembahna. mangga tungtik tangtu hasil. tungtungna takabur. 459. tapi najan teu misil. ngan tarima jadi jalmi. nyaah teuing ku jasmani. Milari Ilmu Agama. nu disembah bangsa Wisnu. Mun palapahna geus misah. Kapan jalma aya asal. bilih kaburu ku bobor. tegesna kedah beresih. ulah ngan sakadar muni. Da menggahing Gusti Allah. marukanan teu aya jatining jalma. dianteur tara ditolih. da geus misah jeung nu jembar. ka jalmi kedah miasih. minangka jadi panyapih. Tah kitu jalanna upama. ngan ukur dina carita. nurutan nu geus muslimin. lumbrah jalma cacarita. henteu cara para mu’min. lamun leres mangga ampih. pilari nu nyumput buni. Mangga Manahan ku sepah. komo nu disebat hurip. Mugi eta sadayana. mun urang jalanna salah. tapi saenyana tangtu. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. tangtos pisan moal dugi ka asalna. 454. geura jajah salirana. 457.

465. sanajan anu mukul. tangtos kaharti ku akal. rumasa taya kabisa. malahan jadi celetre. margi urang teu kawasa. estu hiji moal salah. bilih urang jadi belang. Batal ceuk basana Santri. Tapi mun rek milari. pilari kunci salira. Mugi-mugi sing areling. ulah asih kumapalang. tungtungna sok loba satru. teu eling kanu Kawasa. eta mah anu bebeja. tungtungna sok matak linglung. sagala oge kacokel. Ari nu kedah diuji. upama henteu guguru. Ku urang kedah diaji. Asmarandana 462. 471. 470. Numawi wajib disungsi. malar ati bisa dingin. teu terus jadina serta. milari eusi salira. kajeun kolot dipiconggah. Nu gumilang dina diri. ditampa sabar tawekal. ulah seueur nu dipelong. moal weleh pinanggih lara. ngarah urang ngeunah sare. 463. Numawi wajib teangan. dina ati masing ngoja. 466. da wujud mah jadi baju. kudu karana katenjo. kedah ngalakukeun hese. 468. dikunci henteu katara. Males ku kalimah kalih. Kumaha atuh jalanna. tuduh jalan anu diseja. sanes ngaji jilid hejo. supaya jadi raharja. numawi henteu kawaro. tapi di urang ayana. baragagah beregegeh. 469. tah eta ulah kaliru. kabisa ngan nganteur nafsu. badan ibarat panjara. sanajan bungkusna sutra.Layang Muslimin Muslimat 460. tangtu jadi kasenangan. nyatana Dzat Gusti Allah. bungkus ngahalangan raja. sing panggih jatining angin. tah pilari ulah salah. carios teu diagah. geus terang mah da pakeun urang sorangan. upami nu ngaji sara. Kinanti 38 . jeung kudu sidik ka raja. nya ieu wujud jasmani. mun kapanggih moal ngungun. poma ulah rek gumagah. bekel sinarengan bakal. Tapi lamun geus kapanggih. hamo bias kapanggih reujeung eusina. tah eta kedah dicegah. 467. teu katinggal ku jasmani. sapedah aya kamelang. geuning ceuk dalil Wujud Nur. mun teu dirakrak wujudna. saratna karana saleh. Syahadat anu katelah. rasa aing nu geus puguh. geura manah angin-angin. da henteu mangpuluhpuluh. 464. ngabuktikeun omong beja. mo aya manah basangkal. sabab terang jatining angin. Lamun kunci geus katukil. dipingewa palamitra. guguru ngakat salira. ulah ngan sakadar beja. da puguh badan rohani. supados pendak nu buni. sartana kedah rumasa. sangkan urang dipaju. teu terang kanu gumilang. 461. lamun laku henteu setra. ayana henteu katara. kana tahayul ngiringan.

Layang Muslimin Muslimat 472. ketir ku margi teu tutur. tah nu nyiksa geura sungsi. kenging nyutat tinu tebih. Kalbu mun hantem dilajur. ti heula nyaeta Kadim. anjeun jeung diri pribadi. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. kalindih resep rarabi. 473. amis basa alus budi. seba lain seba domba. masing kenging eta sosi. nganyahokeun anu wahid. Mangkade ulah kalangsu. sinom nu dianggo sindir. Margi seueur anu palsu. moal pinanggih ginanjar. asmarandana didadar. 474. Lamun rek milari ilmu. sosina anu Kawasa. ulah rek ngabeda-beda. tangtos urang bisa tohid. nambihan malar kaambah. 483. bubuhan eukeur di dohir. 39 . lumayan eukeur panambih. neda kumandang nu hadir. tamba kesel ngantos lohor. Ayeuna kinanti mundur. mangkade ulah pahili. Ieu kinanti ngajurung. meureun terang gambar ajir. tapi mun daek diajar. nu nerangkeun asal jalmi. 480. ku sabab henteu beda. 478. Ngaji teh kudu sing suhud. risi nyandangan panyiksa. sabab aya nu tiheula. nya eta Qur’anul ‘Adim. disebat mah da pamali. cocogkeun sing munasabah. henteu inget kana ajir. pilahir anu utami. paeh moal aya risi. dangdanggula nu dipedar. kitu sundana teh Qidam. teu beda jeung embe bajir. 482. Ieu dangdingan teh tambuh. Ku sabab urang diandum. margina teu weleh ketir. anumawi ulah lali. sieun salah jalan motor. Da bonganna tekad kalbu. Magatru 484. anu kasebat tiheula. terang ka Qulhu huahad. malah mandar terang tohid. sing inget asalna tadi. maksad sim kuring di akhir. ngan kedah nyaho ka Nabi. geus terang nyatana ahad. sumawona daek seba. terang di jatina kuring. rek neraskeun ieu sindir. 479. geus kenging tangtos karasa. jeung dalil ulah patebih. 475. sangkan urang henteu risi. ku urang kedah kasaksi. teu neang hakekat Nabi. sanes pisang hayang masyhur. ulah ka samarang jalma. supaya sami ngajaring. Nu mawi jalmi teh kudu. Tah eta teh anu perlu. anu mawi kedah risi. anu geus manjing Ulama. ibarat nu keur nyekel setir. 485. Margi eta nu disebutkeun diluhur. diandum Qur’anul ‘Adim. naon atuh anu nyiksa. 477. pepek karana dijaring. 481. utami jatining jalmi. kapan teu aya kakirang. 476. malah mandar jadi terang. jeung aya basana Qidam.

Ari eta sambahiyang lima waktu. Naon pimaksadeunnana. ulah dugi ka ngarogo. cenah keur nyembah ka Gusti. hiji-hiji nu dituduh. nu kira nepi ka Gusti. 489. diapalkeun ratus puluh. 491. da tuduh kitab teu harti. ceuk jawa mah boten adoh. Koma dalapan nu nyata. 488. eta tangtu pisan hasil. sing terang gawena ramo. sangkan urang boga conto. nganyahokeun nu nguntit. cobian geura peredih. tacan nganjang ka pageto. kotektak masing katimu. pilari solat sajati. Sadayana eta anu jadi lagu. moal beunang ku pangosol. 500. Padahal mah lamun dikakat disusul. teu dipikir anu estu. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. da puguh keuna ku lebur. 494. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. 40 .Layang Muslimin Muslimat 486. Saenyana badan teh kedah diukur. panon mah asa barintit. estu wungkul keur di dohir. tangtu disiksa kubur. Pilari teh tegesna nu saestu. diukur reujeung dipikir. Lain ngan wungkul sakitu. sing kapendak bilih rugi. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. tapi saenyana kitu. mangga geura bagi-bagi. sakabeh henteu dipilih. weleh henteu meunang conto. Eta teh anu ngabantu. henteu cara jembar takbir. Ieu lagu sadaya oge panuduh. 496. 490. ulah ngan saukur akur. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. 495. matak waktuna teh bongkor. 497. pedah Gusti taya bukti. Ngarogona mun urang masih takabur. neangan ilmu nu patut. katimu bakaling jalmi. lain solat lima waktu. supaya ulah ngawagu. Dina sinom oge kitu. 501. Tah eta dangdanggulana. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. teu panggih jeung dzatna Allah. da bongan teu daek takbir. tapi ulah jadi sedih. 487. Hartoskeun sadayana. di dunya hate malibir. Anu mawi urang teh ulah kumumu. sagala rupa kamisil. 499. Sya’ir 498. Gustina henteu katolih. Sarta tah dina komana. 492. nu beurang peuting petot. paeh moal boga obor. Aya sapuluh buktina. muji dzikir laksa keti. teu nanya nyatana dzikir. mikir teh anu utami. ka urangna jasa nyebor. Nu geus disebut diditu. Da kitu geuning ngarana. tangtu terang Nabi Rasul. 493.

503. Mungguh jalma teh geus pasti. Henteu kudu undar-andir. (*) Lamun urang daeuk leukeun. Asmarandana nu katilu. Tangtos moal barieukeun. Ngasahna jeung babaturan. Urang bisa nganyahokeun. Jalanna kudu Mujasmedi. Lamun elmuna tacan sah. Ulah ngan wungkul hayangna. Lamun ku urang geus dibeuli. Disebut mulih ka jati. Tangtu yakin katinggali. Tah ieu nu pikeun ngaganti. 509. Sagala ge bakal mati. Nu matak urang perelu. 504. Genep koma naon bukti. 508. Kudu aya pameulina. Bisi urang ngajadi susah. Supaya ulah limpeuran. Ieu tungtik keur jalanna. Kapan Allah henteu papisah. Naon maksud di pernata. Ka guru anu mituduh. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Opat komana teu mubadir. Ku Idajil nu maturan. 506. 507. Bisi beunang kacampuran. Anu kasebat kinanti. Matak wajib terang ka Gusti. Sagala rupa-rupakeun. Sya’ir nu jadi sindir. Moal samar moal lali. Mun palay terang ka Gusti. 41 . 510. 511. Jalanna kudu tawajuh.Layang Muslimin Muslimat 502. Pati kudu jeung pigawena. Eta komana geuning tujuh. Mun teu nyaho bodo balilu. Neangan anu mimilu. 505. Jeung naon atuh nu nyata. Ulah ngan wungkul carita. Emutan perlu diasah. Milari Syekh Abdul Qadir.

Layang Muslimin Muslimat 512. Anu matak wajib terang. Marukan teu kahalangan. Mo enya aya hasilna. 516. Tapi jongjon ambariyang. Tapi hanteu jeung dipikir. Asana ku pamohalan. Naha iraha deui waktuna. Kuring lain ngalainkeun. Teu khusu kanu diteang. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. 515. Cenah mantuan keur dijalan. Di dunyana kajongjonan. 42 . Ari waktuna Sembahiyang. Henteu ngampihan sikina. 520. Lamun henteu ti ayeuna. Keur nekadkeun taya kahayang. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Kumaha rek dipelakna. Iraha rek tobatna. 519. Teu rumasa jadi fakir. Tapi teu nyaho maksudna. Kanyeri beunang ditalangan. Kana pibalikeun urang. Di dunya teu daek mikir. Geus paeh nyandang siksaan. 517. Kudu ayeuna kasorang. Da bongan teu diteangan. 518. 514. Supayana dipikirkeun. 513. Teu tinggal saban waktuna. Sembahiyang jeung pujina. Biasa sok ditahlilan. Ku sadayana dikanyahokeun. Bisi sakarat wiwirang. Paeh beunang diakalan. Teu hasil kantun capena. Mun suuk mah ngan cangkangna. Nu ku sadaya dilakonkeun.

ajeng marulih ka bumi. narosna masih kebat. 5. Wa kawa ‘Idul Imani. ka rakana madep deui. tapi teu pisah jeung Aing. reh na rai kumalancang. wajibul wajib terasna. 3. Johar Awal eta nami. fardhu sinareng wajib. Tina ba’da shalat Isya. Mung naha kuma bedana. basana maha fardhu bae disebatna. kabeh umatna Gusti. sarawuh eusina deui. panarosna tacan tutup. rakana sareng rai. nyaeta utusan Aing. naha kalebet wajib. Tina Hakekat Muhammad. atawa fardhu shubhi. 10. Eta tanda kanyataan. 8. Tina langkung panasaran. ngajadikeun alam dunya. pada naretepan shubuh. naha wajib naha fardhu. meh bae cacap sawengi. ceuk rakana geuning eta. hijikeun masingna gulung. lima waktu sapoena. fardhu disebatna sidik. anjalna unggel dalil. raina lajeng ngalahir. miunjukna langkung ajrih. 43 . ku rakana teu di penging. naha dina sembahiyang. nyaeta iman sajati. terus bae dijawab sakuat-kuat. nu mimiti nganiatan. madep tungkul sarta ta’dim. pada dilakonan sami. ibadah ka Maha Suci. kanyataan aya Aing. kumaha dina Usshalli. basana ge dua rupi. Dina hadist geus kasebat. 4. saeusina tujuh bumi. kusadaya nu kasebat kaom Islam. wajib mun dina baba ilmi. wajib eta parentahan Gusti Allah. Kocap Raden Muslimat. Ieu teh sambungannana. lajeng arangkat ka cai. 7. tuang leueut papayunpayun duaan. sinareng Raden Muslimat. Usshalli fardhu Isya. fardhu basana teh geuning. 6. dua tapi sing ngahiji. liren dina tabuh opat. kumawantun naros deui. taya lian asalna teh ngan hiji. atawa kalebet fardhu. jeung 2. kieu katerangannana. isin na mah kang rai teh sakalintang. mugi engkang ulah bendu. fardhu bae nu kasebut. hirupna sagala rupa. tina teu acan sisip. 9. Lajeng ngajawab rakana. sanajan saterasna. neraskeun Raden Muslimin. saparantos naretepan. ari iman hiji Nurna Gusti. jatining syahadat deui. Hakekat Muhammadiyyah. wajib kudu pada weruh. hormat tilawat ka raka. ka raina naros deui. teu Usshalli wajib shubhi. atawa sagara hirup. nganyahokeun kana iman.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. saur raka tangtu beda. dina pasal Sembahyang. ku rai tacan kapikir. eukeur mufakat bab ilmi. basana anu kauni. ceuk raina leres kitu disebatna.

tapi kudu jeung wajibna. Aing jeung Muhammad pasti. wungkul ka umat Jeng Nabi. Wajib pisan ma’rifatna. tapi kasadaya makhluk. awal akhir didamel ku Gusti Allah. Miwarangna Gusti Allah. Kudu pisan tumarima. wajib ma’rifatna pasti. Jadi hanteu tumarima. parentahna Kangjeng Nabi. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. 21. kana eta sajatina Iman tea. perkawis fardhu teh rai. poma rai sing kaharti. tah kitu ibaratna. Muhammad teu pajauh. Kitu deui sabalikna. kapan Muhammad teh tadi. ombak reujeung cai laut. ka Aing geus tangtu yakin. parentahna Kangjeng Rasul. dines mana mistina. moal lepat kitu pasti. kana dzatna Maha Suci. kudu nurut saur Nabi. parentahna saha deui. lamun hanteu aya panas. Tah kitu rai leresna. sanes bae ka umatna. 18. dua-dua kudu paju. jadi kaulana Gusti. ka sadaya umat Gusti. dipigawena kujalmi. moal aya Aing mun taya Muhammad. Ceuk raina aduh engkang. 17. nu matak urang di dohir. kantun eta fardhuna. upama urang teu bakti. perkawis wajib kaharti. Syahadat Shalat teh misti. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. eta kasauran engkang. sasatna geus sa dzat. notok ti Gusti Yang Widi. henteu aya luhur handap jadi papak. nu kasebut hakekat Muhammad tea. nyaeta utusan Aing. nu ngaran wajib teh rai. nganyahokeun heula dzatna. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. Muhammad Rasulullahi. ibarat gula jeung amis. estu nyerep kana ati. da eta mah parentahan. Muhammad ge moal bukti. sadayana umat-umat. wajib kudu kataringgali. parentahna Maha Suci. 13. moal aya mun sifat seuneu ilang. 20. cai jeung tiisna deui. Ceuk rakana mun can terang. 16. enya meureun dines wajib. nu matak fardhu nyembahna. ka Gusti nu Maha Suci. ka Aing kalawan yakin. 19. jalanna maneh teh kudu. sabab Aing teu papisah. nya Kangjeng Nabi Muhammad. kamurahan Gusti Allah. pikeun ka sadaya jalmi. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. hakekat Muhammad tea. ieu teh wujud jasmani.Layang Muslimin Muslimat 11. 15. kudu ngalakonan rukun. miwarang ibadah misti. dines fardhu atawa dines wajibna. Ceuk raina nuhun pisan. Mun geus yakin ka Muhammad. Fardhu teh kudu lakonan. nyaeta nu kasebut. supaya urang sampurna. salamet lahir jeung batin. 12. moal aya sifat hurung. panas ge pon kitu deui. parentahna duanana kacumponan. sakur nu boga Agama. atuh jadi nyaruaan. ibarat panas jeung api. bedana kaula Gusti. lamun teu aya Aing mah. da maneh asal ti Aing. yen kudu 44 . 14. supaya barisa mulang. teu ibadah ka Yang Agung. rukun nu lima perkara. nya anu kasebat tadi. gulung ngajadi hiji. baralik deui ka Aing.

26. jalan balik ka Allah. kani’matan rama tadi. teu bisa mulih ka jati. paingan fardhu mah. lebah waktu sakaratil. kumargi hayang kaharti. Rakana enggal ngajawab. lamun jalma nu teu kuat. tangtuna teh nyawa urang. waktu urang memeh bijil. mistina urang teh kudu. numawi tekad engkang mah. numawi engkang mah rai. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. ka engkang rek naros deui. hayang balik teh ka hirup. 27. Ibu Rama nalika patemon rasa. Kapan tadi Ibu Rama. mun keur kotoran mah anging. sanajan hanteu milaku. geuning lain ka Sawarga. eta perkawis Sawargi. aya keneh kaol kitu. Inna lillahi kasebat. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. saperti mungguhing istri. nu teu nisab mah teu misti. enya eta Sawarega. 28. boh Naraka boh Sawarga. teu aya kaolan deui. sundana asal ti Gusti. mangsa-mangsa teu tinggali.Layang Muslimin Muslimat 22. tangtu moal bisa balik ka asalna. 30. da Sawarga mah geus yakin. nyaeta sagara hurip. diwenangkeun unggel Hadist. rek dipake jalan wungkul. hanteu wenang munggah haji. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. kana dadamelan deui. wajib teh geus tangtu aya. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. ka Gusti nu Maha Agung. 25. kumargi aya hirupna. wajib teh nu pang dinesna. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. fardhu nuturkeun pandeuri. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. bener gening unggel Hadist. ka asal purwa daksina. pasal sembahyang teh 45 . jalan turun urang rek ka alam dunya. Enya eta kani’matan. Kapan sidik Sawarega. nampa rebu kani’matan. ka asal urang sajati. Ceuk raina nya paingan. 31. 32. jalan rek ka dohir. Ceuk raina naha engkang. dadamelan Maha Agung. saniskara hal ge rai. jeung waina illaihi. moal kadinya balik. 23. sabab mun teu tingali. perkawis bieu kaharti. aya deui nu can paham. nyaeta dzatna Yang Widi. Lamun hanteu bisa pulang. rakana ngajawab deui. ka asal maneh sorangan. 29. raji’un saterasna. kudu balik deui misti. eta mah Sawaregi. Zakat ge ari geus nisab. lebah mana ka sorangna. 24. sa’adatna waktu tadi. balikna teh enggeus pasti. tangtu moal bisa wangsul. Ibu Rama waktu tadi. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui.komo dina hal Agami. ngalakonan sembahyang. Nyaur deui Den Muslimat. nyatana ti ni’mat kitu. pang ngaraos ni’mat pasti. pada marafhum. nyaho kana dzatna Gusti. wajib ma’rifat ka Gusti. ibadah ka Maha Suci. najan dina sembahyang. kedah bae sadayana. geuning sakitu sirnana. mugi ku engkang piwuruk. Dina perkara wajib mah. kabeh jalmi ti Sawargi. tina rasana syahadat.

hiji nangtung nu utami. talunganan aya daging teu sambara. sasat ngamulyakeun Gusti. mung aya keneh saeutik. moal katuang geus pasti. geura kieu saupami. ku kang rai geus kaharti. hana rai tutuluyan. nyatana nya huruf tasjid. wajibna opat perkawis. tapi nu kuat mah wajib.kitu deui. eukeur ngalakunan wajib. Salirana gogleran. upama teu nganggo wajib. da eta mah lafad tadi. ngadegkeung Asma Yang Agung. lafad jenengan Allah. Sumuhun saur raina. 42. 36. Nomer tilu sujud tea. Sujud Lam akhir nyatana. Atahiyat. jaba eta naon bae anu lumbrah. aya wajibna opat. Alif Lam Lam He geus dumuk. kumaha asalna deui. rada paur arek 46 . tapi rai keur maca eta Tahiyat. ceuk rakana sidik sare’atna batal. Mung eta Asmana Allah. rai paparin mangarti. rai maca Usshalli. 40.Layang Muslimin Muslimat 33. nangtung rukuna sing bukti. pasal wajib jeung fardhuna. pun engkang mah rada risi. dupi takbiratul Ikhram. nepi kana tahiyatna. sakitu eta wajibna. kang rai the keur midamel Sembyang. ceuk raina nuhun parantos kapaham. kumaha ceuk anu ninggal. sujud lungguhna katinggal. 37. dua ruku dongko ulah sambewara. tetep moal samara deui. hanteu nepi ka mubadir. wajib ibarat daging. nangtung teh nya huruf Alif. terus aweh salam deui. moal samar puguh yakin. timana asal usulna. 43. 34. ngahariring lagu pucung. nyebat keur shalat ka rai. kajeun teuing dina ati. kieu asalna the rai. ari fardhuna mah rai. nyaeta huruf lafad. 41. Tah kitu ngaran fardhuna. naon anu jadi margi. fardhu ibarat sambara. Rakana enggal ngajawab. Sok rajeun kening di tuang. sangeus aya dunya dumuk. Geura mun bener wajibna. raka’atna kitu deui. batal teu aya gunana. Alif Lam Lam He nu tadi. mung rasana kurang ngunah. sakur-sakur nu perlu. malah wajibna teh opat. disebut eta kang rai. sambara mun teu aya daging. saparantosna di dhohir. maca Fatihah anu alus. hayoh bae ngabeberik. jadi geuning eta sidik. saperti maca Fatihah. kaopat lungguh geus pasti. 35. kumaha ti Kadimna. hanteu aya gunana. haying terang da meureun aya asalna. jadi kuat hanteu lesu. tapi aya oge hasil. geus tangtu mubadir lapur. matak seger karasana. ibarat kitu rai. ebog dina tengah bumi. kudu ngucapkeun misti. duh eta mah rai penting. Rakana lajeng ngajawab. 38. tangtu. mangfaatna kana diri. Kitu deui hal Sembahyang. hayang erang timana eta jadina. Sembahyang lima waktu. dina shalat lima waktu. ceuk raina tangtu moal. tatapi ceuk anu ninggal. 39. lungguh He teu salah deui. kaduana ruku teh huruf Lam awal. eta pasal Sembahyang. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat.

Dzat laesa kamislihi. tangtu nya balik kadieu deui. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. geus teu aya antarana. ceuk rakana hirup urang. henteu keuna ku ruksak. nyebut. kakawasaannana Gusti. Keukeuh ngajina kaluar. tangtos balik deui bae. kudu aenal yakin. pangbalikan manusama’rifati. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. jatining kasampurnaan. atawa nitis-nitisan. aqrobna jeung Maha Suci. dirina diluli-luli. naon eta saur rai. ceuk rakana aeh rai. 52. ari nu aqrob jeung urang. 46. kakurung keneh ku dunya. Dangdanggula 50. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. hantem asma nu di aji. Tapi sugan geus ugana. sing sidik ka Maha Agung. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. rai oge tacan terang. sangkan ulah ka jongjonan. asup kana engon siluman. kantun nu hiji tacan ngartos. Ilaihi saterusna. tapi kanu disembahna. Wanahnu aqrobu uni. Ceuk raina nuhun geus kaharti. pasal eta nyatana Haqullah. enya eta Hakekat Muhammad tea. poma ulah rek kaliru patekadan. dijudi-judi ku ati. ulah lalawora rai. kitab Qur’an digugulung. naon nyatana anu bukti. 49.Layang Muslimin Muslimat 44. hirup Allah nu langgeng pasti. . Beurang peuting teu papisah. Haqul Adam nu kasebu. ayana di saban jalma. anu mawi rai poma. 47. Na teu emut dalil Qur’an. Kapan tadi Gusti Allah. Kapan eta utusan Yang Widi. lamun maneh nyembah ka Gusti. ulah dikira-kira. 47 51. eusina teu diteangan. sabab upama teu terang. jeung Min hablil warid deui. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. ceuk rakana Alam Dunya. nyatana geus puguh. tadi Guru nasehat kabina-bina. sabab kitu kudu pikir. kapan kieu sundana. marakayangan tangtu. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. kana Haqul Adam. 45. anu matak kedah diteangan. eta kawasana Gusti. meureun rentul Maha Agung. geuning aqrob sareng wujud. laguna diaranggit. 48. kakawasaan Yang Agung. kapan eta mah rasiah. enggeus idin Maha Suci. nyembahna ka Maha Suci. weleh bae teu kapanggih. manusa di jaman akhir. kana onom atawa ka alam jin. mun yaktos aya di diri. sundana teh Maha Suci. lagam Mesir nu ditiru. Raden Muslimat ngalahir. dilenyepan disurupkeun ku salira. hanteu dirasakeun dalil. sifatna hirup urang teh. paalus-alus ibadah. dzat Maha Agung. moal bisa balik ka Haqullah. supaya balik ka hirup. nu ngaran Haqullah tea.

ngan tetep rasa teu geunah. nya atuh tetep di dunya. nu ngalanggar parentahna. 58. menta cikopi nu lekoh. nya 48 . jadi sakur anu aya. nurutan tekad Idajil. lobana ka dinya kitu. nu betah di alam dunya. Da Wali mah sampurna geus pasti. Anu matak rai sing kaharti. sangu punar kitu. ngajadi seuneu sakabeh. Kapan eta Embah Dalem tadi. lamun aya pekewuh. kanyahona keur didohir. nagarana pada mafhum. yen nu hanteu ma’rifat. tetep moal pupus. 57. raina lajeng nyaur. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. sok surup sinurupan. Ka manusa jeung ka hewan deui. di Gunung Gede Cipanas. Naha urang rek lumpat kamendi. meureun sadaya ge terang. ka nagarana siluman. 62. aya nu ngabawah prentah. 63. Sabab ieu alam dunya pasti. Lamun asup ka manusa geuning. Timbanganten nu kawarti. bagong atawa buhaya. tara kapanggih. pantes moal bisa mulang. anu masih keneh ayana di dunya. angin pon nyakitu. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. sok geuwat harajat. dina luhur Gunung. atawa menta surutu. lamun malim maung. poek tina bumi tangtu. ditetepkeun pikeun panjarana. malah jumeneng Bupatos. Gusti Maha Agung. salanggengna henteu kacampuran deui. sasat nu embung balik teh. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. keur ngahukum Idajil teh.Layang Muslimin Muslimat 53. Idajil La’natullahi. raja siluman didinya. tah geuning rai nyata. anu kaliwat tiisna. sanajan. ka dzat Maha Agung. meureun rai ge sok mendak. 59. 55. kana maung sareng monyet. cara waktu manehna di alam dohir. eta kitu kajadiannana. naraka seuneu jeung poek. malim bagong jadi babi enggeus pasti. jeung teu bias paeh deui. paehna sok jadi macan. bet aya di Gunung. ceuk cariosna asalna manusa. kuma kabeukina tadi. Jadi tangtu rahayatna pasti. 60. sareng panggang lele tea. eta oge nyawana manusa. 56. ngagerebeg bari barang penta. enya eta dina Walyaomil akhiri. ngabedega ngarahayat. rajana teh geuning sok disebat. sasalad jalma garering. Kitu deui mun nyawana jalmi. malim buhaya ge nyata. sabab sidik aya nyatana nu yakin. tetep didunya ayana. nya asup ka dinya deui. yen teu bisa wangsul. ruksakna alam dunya. sabab ari Wali mah. ku rasa kangeunahan. 54. jadi badegana deui. jeung jadi Naraka cai. rahayatna rebu-rebu keti-keti. salegana ieu alam dunya. 61. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. sarta langgeung geus tangtu. jadi rajana siluman. anu teu bias balik the. geuning ayeuna buktina. tunggu kiamat dunya. nurutkeun ilmuna kitu. jelema anu maraot. nu sok sedep panggang lele. jero Naraka. tetep di jero naraka. nyaeta dzatna Yang Manon. nu di la’nat ku Yang Agung. biasa cara nagara. bari tunggu-tunggu. Saruksakna ieu alam dohir. ngajadikeun sagala Naraka. enggeus dina Haq na Allah. sakalintang percaya rai. ka asalna kapungkur. ka Allah nu Maha Agung.

sabab tadi geuning kitu. Ti dunyana manehna geus indit. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. sabab tadi koncina teu kapanggih. kana asalna dunya. nya kitu mo salah deui. getih teh eta geus tangtu. asal keur dina Kadim teh. lawang Akherat teu tembong. Idajil kapungkur. Hakekatna Adam tea. 49 . nu mawi make sakarat. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. Kapn bukti geuning anu mati. Dunya ieu bumi seuneu angin. bumi poek tangtu. Enya eta sifatna teh getih. anu didahar ku urang teh beurang peuting. sumawonna asup hanteu bisa. seuneu dunya mah tangtu. Ririwana hanteu salah deui. Anu matak wajib sing kapanggih. meureun sadaya ngaraos. ngajadikeun alam gaib. 72. atun nya Naraka tea. 71. getih balik deui tangtu. atuh jadi bangsana. jeung asal. nyebutkeun Allahu Allah. sasat aci alam dunya. Mun ku rai can kapikir. ngan saukur bisa balikna teh pasti. 66. Eta kitu kajadian jalmi. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. nyaeta nyatana Nur. sasat jadi rahayatna. tangtu bareng di naraka. tah geuning eta geus aen. lawang Akherat teu muka. ka Akherat masih tacan datang. utag-atog taya jalan. 70. siga anu neangan jalan. lawang Akherat teu muka. bibit dunya kitu. tina ku bakating nyeri. kantun eungap anu aya. lawang dunya geus dikonci. elingna satuhu. roh Jasmani tacan terang. raina lajeng ngawalon. cai tiis rasana. kapaksa roh Jasmanina. nya buktina katuangan. jadi alam tangtu. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. aci seuneu jeung tanah. sing ma’rifat kana dzatna Allah. alam antara disebut. nya eta alam antara. lain eling ku carita. alam Barjah kesebat nami. taya tiis taya panas. baroraah bias ngomong. buktina teh molotot jeung larak lirik. anu maot teu aya getihna. jadi dedemit siluman. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. anu tadi saur engkang tea. ku Allah anu kawasa. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. tetep hanteu bisa asup. kahalangan ku alamna.Layang Muslimin Muslimat 64. moal bias rek nyebutkeunnana. anu ngajadi alam teh. asal tina aci-aci. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. di badan sakujur. kahalangan kitu. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. naon kanyataannana. angin pon nyakitu. paehna anu kapaksa. anu bakal ngajadi teu ngunah. nu ngajadi alam barjah tea. da ngajadi alamna the. 65. anu hanteu kapanggih. anging iman anu ditampi. 73. karasana panas geus pasti. 68. leres percanten kalangkung. nya didinya sok nembongannana. kapan tadi asalna ge. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. 67. nu jaditeh roh Jasmani. Sabab dina waktu sakaratil. rasa rebu taun. geura bae titenan. atuh pantes moal bisa. imankeuneun arek maot. alam antara disebut. nya eta alam antara. sagala enggeus ditutup. getihna ragrag didinya. nu mawi hanteu katinggal. 69. ciri teu katimu. mun aya nu pupus.

panon ge bijil awasna. Ari sifat hirup mah kang rai. tina rasa nya bijil kahayang. nyawa kasebatna rai. 80. ngarasa aya ngeunah. ayeuna gaduh piunjuk. nyaeta ngaran nafsu. Lami-lami eta murangkalih. Jadi eta nafsu tilu tadi. nya rasa sareng nafsu. ari nyawa mah geus tangtos. hayang seubeuh nyatu. baham bisa cacarita. nafsu nu sok narik hade. Mutmainnah nafsu nu suci.Layang Muslimin Muslimat 74. 76. 77. roh angin pon kitu deui. rai masih keneh bingung. sumawon parentah Allah. lami-lami ka bulen ku sifat getih. sabab basana ge dua. enya eta Amarah Lowamah. ku rai tacan kapaham. sabab henteu rasa papisahan. karepna kasukaan dunya. enya eta sifat cahya. sangkan kuat salawasna. taya angsuangsu acan. pertanda aya hirupna. anu kalangkung kotorna. sumawonna aya nafsu. anu matak dijero beuteung geus usik. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. Malah dina gujragna ka dohir. nuhun parantos kahartos. lian ti nyalindung. roh bumi seuneu banyu. anu mawi taya raos. kumaha sangkanna punjul. jadi hirup suci tea. Lami-lami tuluy bijil deui. 83. naon nyatana di badan. 75. nyalindung ka dzatna Allah. Jadi iman sabeurang sapeuting. 79. nu matak urang wajib ma’rifati. kaayaan dunya kitu. jeung ngagedekeun Amarah. teu ngeunah pon kitu. Haqna Allah tetep hirup urang. mimiti rasa teh bijil. sarupaning naon bae. hirup mah kapan geus aya. malah-malah sifatna ge beda pasti. sareng Haqul Adam tea. ulah sok elehan teuing. narikna ka alam dohir. 84. taya dangu taya tinggali. jeung ngajujur kasukaan. Sawiyah katiluna teh. datangna ge ti pandeuri. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. ceuk rakana taya akal. hakekatna di badan urang pribadi. geus Wahua Ma’akum. remen sok kabaud. meureun ku rai karasa. keur masih dina Haqullah. dua geus ngagulung. saur raka tangtu beda. 81. hirup Allah anu sakalangkung suci. jeung Allah Gusti Yang Manon. waktu keur dikandung. saprantos lebet kadaharan. teu kuat eleh loba. masih keneh tacan aya nyawa. sadayana bieu saur engkang. roh suci kasebatna. numatak bedas kalangkung. Haqul adam mah geus tangtos. den Muslimat lajeng nyaur manis. 78. pasal Haqullah nu tadi. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. sababna pang urang kitu. cepil ge bijil danguna geus pasti. Den Muslimat teras nyaur deui. ku nafsu nu 50 . ceuk raina naha beda. nu di dahar ku urang teh. resep ngadu resep lacur jinah maling. mawana eta nu tilu. tadi memeh aya rasa. didinya marunggonna teh. lebah dinya enggeus pasti. enya eta aci kadaharan. yaktos pisan eta Mutmainnah. moal rek kabaud. jadi tempat setan la’natullah. Barang enggeus kacampuran getih. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. bukti langka anu iman. 82. nyawa sareng hirup. hirup kalawan nyawa. sifatna getih kitu. hayang naon hayang naon. Cauk rakana lamun tacan harti. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati.

nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. 91. ku sorotna Maun anu putih. 90. Turobbun kaopatna teh. nu tadi tacan dijawab. kahartos sareng karaos. ayeuna wangsul kapungkur. asalna tina dzat sifat. 93. tah sayaktosna tidinya. goreng tea. jeung sifatna sumawon asmana. cahyana nu hideung mulus. ku sorotna Narun hanteu salah. hiji ngaran Narun. nya anu jadi bakalna. nyarioskeun dzat Maha Suci. 87. dzat sifat sarawuh asma. alam dunya anu dumuk. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. 92. pang ayana Lafad Allah. enya ieu buktina the. geus ngagulung moal geseh. sasat Allah jeung Muhammad. Ceuk rakana aeh engkang lali. huruf Allah aya opat rupa. nyaeta Adam hakeki. Aya seuneu ieu alam dohir. nya eta Alif Lam Lam He. Caang padang sifatna geus pasti. 88. geus saädzat anu tilu. tina Enur anu opat perkawis. Alif Lam Lam He timana asalna deui. mun ngelmuna tutug. ari nu katilu. tina padang bijil kanyataan. nya neda tawakuf bae. kaduana angin kitu. lahir batin moal rek manggih balai. nu Murba ka wujud urang. 86. lumbrah geuning kitu. Johar Awal kasebatna. kaduana Hawaun kasebat nami. babakalna alam dunya. tah kitu gunana. asalna teh lafad Allah. sarawuh eusina kabeh.Layang Muslimin Muslimat 85. 94. anu kasebat Af’al Gusti Allah. ka opat bumi anu nyata. jadi salamet bawana. cahya beureum sifatna. panarosan jisim abdi. deukeut jeung nu iman pasti. sifat rupa eta hanteu salah deui. hakekat Muhammad tea. sareng He na rai kitu mun teu harti. kalimana Johar Awal. aya ieu cai dunya. dzat hartina kanyataan. tina bakating khusu. opat rupi kalima caangna pasti. rasana panas geus tangtu. 89. sabab sieuneun geus tangtos. hanteu patarengga deui. ayeuna mah atuh mangga. bijil cahya opat tembong. enya eta lafad Allah. Gusti Maha Agung. sabab beresih lakuna. tah sidik geus opat rupi. enya bae eta can dijawab. awalna eta geus pasti. sarawuh eusina deui. sorot Hawaun geus pasti. kalima caangna. katiluna Wahidiyat eta nami. cahya koneng sifatna. moal daek ngagoda rancana. 51 . jadi tasjid kitu. nya eta Asma Yang Agung. pasal eta parantos kapaham. Anu matak aya huruf dalil. Henteu pisah dzatna Maha Suci. Nur Muhammad nu kasebut. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. cahaya anu beureum eces. sakabeh asal ti Allah. cahya koneng sifatna. Katiluna Maun eta nami. cahyana bodas hanteu salah. Den Muslimat lajeng nyaur deui. sadaya anu kumelip. Ahadiyat sareng Wahdat. dina pasal huruf. Kantun anu kaopatna deui. dina Hadist ge kasebut. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. Lami-lami setan tangtu nyingkir. kieu usul asalna. nu opat teh Alif Lam Lam. Adam jadi gulung. Sabab eta bibit nu kumelip.

dina Hadist kacarios. malah lamun dideukeutan. tangtuna enggon Naraka. eta teh siloka wungkul. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. da dunya mah kalangkangna. geuning buktina kitu. mindingan kana dzat tea. Waktu oge geuning lima deui. tah asalna ti dinya. sanajan Gusti urang. 102. Ceuk rakana anu mawi wajib. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. kalimana Baetullahi. rai sakalintang bingung. cahya hideung sifatna teu salah. di angliputi Yang Agung. Sungsum tulang daging sareng kulit. dzat nu Maha Agung. Lian eta wujud maneh eta pasti. 99. balik deui ka alam dohir. rai mun can mafhum. rakana deui ngajawab. sabab sakitu bibitna. hayang nyaho ayana Aing. rai sakalintang bingah. kalangkangna tangtos bae. jeung Illa Wujudika. sing ulah ngajarentul. ulah boga rasa aya. tambah deukeut tambah raos. Gunung luhur bet tambah tiisna. saurna teh Gusti anu Maha Suci. 103.Layang Muslimin Muslimat 95. anu panas teu salah deui. eta asmana Yang Widi. bisa ngailangkeun jasad. najan rukun anu lima perkawis. supaya boga pikiran. sangkan ulah kasarung. lafadna geuning kitu. bisa jadi tutung. sanajan di Mekkah oge. anu jadi hijabna ka Allah. 52 . kalangkang jadi Naraka. lafad Allah sadayana. kangjeng Nabi Rasul. kaca panghalangna tea. naon nyatana anu dumuk. kumaha nya akalna teh. Ceuk raina bingung teuing. dina palebahan eta. sahabatna geuning opat. sabab Aing Nafi Isbat. teu kaluar ti asmana Allah.hijab ka Gusti Yang Manon. naha tina bibitna mah. enya ieu buktina wujud jasmani. ku asmana kitu. 101. ayeuna kakara sidik. Imamna opat tangtu. 97. sifatna ngangliputina. Ceuk raina teu kinten kaharti. nya paingan kitab enggeus nyebat. kalimana Panon poe. 96. geura bae didunya ge geuning sidik. namung aya saeutik anu samar. Saupama naek kana pasir. Saur rai ayeuna mah harti. 98. Laa Hijabbaka kauni. Takun Wasilan terasna. Saupami sorot Matahari. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. sumawonna alam dunya. urang kudu ma’rifat ka asal. nya eta anu bieu teh. lamun maneh saestu. ngajadi seuneu hurung. ulah arek jauh. Panon poe teu matak jadi balai. pasal kaca can ngahartos. Fafnin ‘anil Wujud. tina dzatna Gusti Allah. matak ngaruksak ka urang. mere upami ka jalmi. wujud reujeung bumi langit. dihalangan ku sahiji kaca. kalimana sareng anjeuna pribadi. Srangenge alam Akherat. yen tujuh langit bumi teh. anu jadi hahalang ka Allah. teu beda jeung Kadimna. tetep lima huruf. asal asma tina cahya. burak heula wujudna. 100. Asmarandana 104. euweuh anu jadi hijab. hanteu katepi ku akal.

110. tah dalil eta saksina. ayeuna mah moal samar. Rakana ngajawab deui. 109. keur pikeun sarerea. Ari geus katimu tasjid. paeh samemehna wafat. geus tangtu rai aya mah. mung engkang moal tiasa. nyatana tasjid tarekat. naha bet aya rasiah. pamuka lawang Akherat. teu acan pisan kapaham. da engkang bubuhannana. dina keur waktu sare mah. 112. tapi weleh teu kapendak. didinya hanteu ngaraos. rai masih keneh helok. raina lajeng ngawalon. 118. teu jadi lafad Muhammad. najan wujud teu kaemut. 108. nya eta Mim He Mim Dal. jalan ma’rifat teh kudu. Kapan ari ngelmu rai. dina salira urang teh. kajaba dina sare mah. 107. mung tasjidna tcan disebut. lain perkara Agama. ulah kapambeng ngawuruk. atawa konci panyorog. boga wujud rawuh dunya. panutupna lawang dunya. mung aya deui pihatur. Mim the nya sirah urang. tegesna babar sapisan. ibarat lafad Muhammad. geus tepi ka asal Qur’an. nya Marotan Wahidatan. da lebah sare mah poho. kabeh kudu pada terang. 115.Layang Muslimin Muslimat 105. lamun ngelmu tacan kitu. teu iman-iman acan. teu meunang aya rasiah. can ditarima ku Allah. keur ibadah ka Yang Agung. anu parantos diwejang mah. hanteu aya pependakan. Ceuk rakana pasal tasjid. 106. kapan geus aya patokan. naon kanyataannana. rupana wujud manusa. kieu rai mun can terang. hanteu beunang lalawora. Naon nyatana di diri. lamun teu make tarekat. kudu dicarios bae. Dal teh suku enggeus pasti. Antal Mautu Qoblal Mauta. Saur raka moal manggih. Raina lajeng ngalahir. 113. kudu papada duaan. da sanes kitu jalanna. aduh engkang nuhun pisan. Kitu ibaratna rai. nuhun Alhamdulillah. 116. kakara bisa kasusul. kudu keur nyaring mistina. sareng dzatna Maha Agung. tah kitu rai nyatana. eta mah palebah sare. ilang ilmu ilang rasa. eta dzatna Gusti Allah. kusabab geus kana ilmu. sabab rasiahna guru. Qur’an Nul’adzim kasusul. Tapi kudu bisa mati. lafad Muhammad eta teh. 117. bibitna sagala rupa. 114. jalanna tina tarekat. kapan dina Hadist oge. 53 . perkawis lafad Muhammad. hanteu aya terekatna. ceuk rakana tangtos bae. nyarita pasal ieu mah. 111. hanteu sah kanyahona teh. Mim akhir bujal manusa. He dada manusa estu. kitu eta ceuk dalil teh. teu make tasjid mah luput. dina wujudna manusa. Hanteu kahartos ku pikir. sareatna hakekatna. muga ku engkang diwejang. Sanajan bisa ninggali. kahartos Mim He Mim Dal. Raina ngawalon deui. Bener mun dina Agami. kang rai nembe mangartos. sabab eta mah Agama.

sababna tacan ma’rifat. sabab teu aya cirina. buktina pasuhud-suhud. sabab kumaha rek Iman. Imanna eta geus tangtos. saperti ayeuna urang. sidik ku panon kapala. Kapan geuning eta bukti. atuh teu Iman mun kitu. sanajan dicipta-cipta. lain hukumaneun jalma. rukun Islam anu lima. engke di alam Akherat. ngan kudu menerkeun laku. weleh geuning pasalia. lamun teu acan paamprok. kudu ku awasna kalbu. kalawan ma’rifat heula. hiji Iman ka Yang Manon. Jadi geus kaluar garis. kantun Iman anu ka dua. sareat ka tarekat teh. keur kapercayaan kitu. perkara nyaho ka Allah. Ari hakekat mah rai. Fidun’ya anu kasebat. jalan tuduh Agama. 54 . rakana enggal ngajawab. mangsa bodo Gusti Allah. pikeun kayakinannana. anu sakitu suhudna. Raina ngawalon deui. ti dunya teu meunang salah. rukun Islam anu lima. kapan aya ceuk Hadistna. kana parentahannana. persasat nuduhkeun jalan. rai parantos mangartos. tarekat sareng ma’rifat. 125. Kapan ari Iman rai. hartina ninggal dzat Allah. Agama sareat tea. sidik henteu mangfa’atna. Sasatna kedah papanggih. Dupi Iman hiji deui. aturan amal ibadah. Ngan karek asmana badis. 121. teu acan katinggal ku soca.Layang Muslimin Muslimat 119. 122. kudu ngalokonan rukun. anu kudu dilakonan. sadirina-sadirina. da ari sareat mah. 126. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. ku awas panon atina. tanda-tanda elingna teh. naha Iman ka saha. anging Allah nu uninga. laku ucap anu aen. boh salahna boh benerna. nyaeta eling ka Allah. Allah nu pikeun ngahukum. tapi sahna eling kudu. bagian ilmu eta teh. 131. kana dzatna jeung sifatna. dina nalika cageur mah. Teu aya gunana jalmi. lain kudu sapertos. pipilueun ngahukuman. mun prakna tah kudu kitu. aya dua perekara. 124. 129. atina teu daek nyaho. 127. bagian ahli sareat. Iman kana Parentahna. batal haram jeung makruhna. ngalakonan Sembahiyang. teu tiasa ngalakonan. Tapi dina waktu gering. urang ninggal tanah Mekah. parentahna Gusti Rasul. Tapi kade salah ngarti. perkawis Iman ka Allah. sumawon ku sareat teh. Mimiti Ru’yatullahi. kanu baris disembahna. kudu daraek ibadah. ku rai tacan kaemut. nu katinggal ku sadaya. ka Allah mah sanes kitu. 128. 132. dina keue aya halangan. kumaha arek elingna. 123. 130. Mereskeun jalan Agami. Sarat sah nyembah ka Gusti. jeung buktina nu diditu. Gusti Allah nu kawasa. kana rupa Mekah kitu. wujud teu bias migawe. 120. sunat farduna sakabeh. kudu nurut kitab Qur’an.

Layang Muslimin Muslimat 133. Saha jalma anu mungkir. Bari leumpang bari cicing. masih keneh bias nangtung. da geus teu bisa hudang. boh kesed boh amisna. 142. Teu Iman ka parentah Gusti. ibarat nyebatkeun cau. 134. 146. tapi upami percaya. boh amisna boh kesedna. bade tumaros ka engkang. lakonan sakuat-kuat. keur wujud taya halangan. pangandikana Yang Agung. jalanna tina tarekat. nyawana teh kapidangdung. da hanteu kudu jeung praktek. kakara sah pangakuna. Kaduana Iman deui. da teu kudu ruku sujud. kumaha mun geus teu kuat. 143. paeh henteu reujeung Iman. da can nyaho ti tadina. Sumawon Iman ka Allah. 144. moal samara moal hilap. hanteu bisa walakaya. rek nyaritakeun rasana. margi Hadist enggeus nyebat. atuh rek eling ka naon. Mung ayeuna aya deui. rai masih keneh poek. percayana masih mangmang. ceuk rakana moal pegat. hanteu ngarasa papisah. 135. geus Wahua wama’akum. Iman kanu marentahna. Sieun jadi kufur kafir. najan nepi ka ayeuna. henteu weleh reureujeungan. eling bae hanteu pegat. salawasna moal pegat. Mun kitu kafiran pasti. Iman teh urang pigawe. 137. 138. Kedah geus di dahar misti. jadi linglung rarasaan. nya meureun nyasab jadina. Sababna enggeus ngahiji. teu acan tetep mikiran. nyaritakeun rasa cau. 55 . kahiji Iman ka Allah. seja diestokeun pisan. nya kana dzat sifatna. 141. badanna geus ruksak kabeh. lakonan waktu lima teh. Teu huruf sowara deui. manusa kedah kituna. sanajan badanna ruksak. kapan kedah sareng sahna. kufur kafir kasebatna. Raina ngawalon manis. moal taklid moal bohong. tapi aya deui kitab. kakara bisa kasusul. kalintang abdi sesahna. eling bae salawasna. dina keur nalika jagjag. teu bisa balik ka asal. Iman mah geus tangtu terus.nerangkeun yen Maha Agung. geus teu bisa walakaya. 139. keur cageur keur gering komo. yen eta Kalamullah teh. yen eta dalil Qur’an. bisa balik ka asalna. hanteu percaya ka Qur’an. 136. kumaha da can karaos. rek eling ka parentahna. hate masih kalangkabut. 145. kana parentahannana. Raina ngawalon deui. moal arek asa-asa. kapan make huruf eces. siang wengi reureujeungan. sakur piwuruk engkang teh. nepi ka rek maot pisan. cicing leumpang diuk nangtung. teu jauh sareng dzatna teh. rek eling ka Maha Agung. kudu bae dua-dua. teu ku lisan-lisan acan. atuh meureun poek bae. sagala pangakuan. disebatna Kalamullah. margi kahartos percaya. nu henteu diwaktu-waktu. tapi eta dina Qur’an. 140. Numatak urang mah rai. ngan dika Gusti Allah. Asal geus ma’rifat jati.

Maparin caangna ati. pangkat Nabi kasebatna. teu kocap aya guruna. nyatet saur Rasulullah. dalil pangandika Allah. ngajadi alam dunya. bray bae sagala terang. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sadayana jol kaharti. yen eta pangandikana. bet sagala uninga. kitu deui Zabur Toret. terus disaurkeun pisan. sagal geus kauninga. 150. awal akhir dicarios. Gusti Usman nu nulis teh. bener teu nganggo sowara. sanajan aya hurufna. kabeh aya dina Qur’an. Rakana ngajawab manis. unggel dina lebet Qur’an. Jadi ngandikana Gusti. turun ka para Nabi kabeh. Terus Babu Hawa deui. lahir batin geus kamafhum. teus nepi ka jadina. nepi ka kiamat pisan. hanteu sowara huruf. 152. nu matak teu ku sowara. kana kadimna Jeng Rasul. tah kumaha bedana. lalakonna dicarita. sareng ngajadikeun makhluk. 149. Qur’an teh damel sahabat. ngadamelna Injil tea. 159. 153. sabab ngandikana Allah. kapan sami pangkat Rasul. sasaur-saur Jeng Rasul. teras dicatet ku Usman. sanajan nu teu acan. 151. sadaya hanteu kaliwat. nyaeta Nur Muhammad. padahal Nabi Muhammad. anging ku terbitna hate. sumawon make huruf teh. utusan Allah ta’ala. ngadak-ngadak anjeuna teh. tapi Kangjeng Rasulullah. 160. malah basana ge Arab. nyarioskeun ti awalna. 158. Dicarios ku Jeng Nabi. nyaurna ku basa Arab. bibit nurunkeun manusa. ka sahabat nu opat teh. nya jadi kitab Qur’an. kapan geuning eta Qur’an. kaluar ti Kangjeng Rasul. kudu buleud nya percaya. 157. sumawon make huruf teh. boro-boro nu geus tembong. nu aya salebet Qur’an. caang padang narawangan. ayat-ayat nu kasebut. Padahal Kangjeng Nabi. eta teh nyaurkeun naon. Ditetepkeun bae Hadist. pangandika anu anyar. Geura dangukeun ku rai. kana Qur’an Nul’adzimna. memeh aya awang uwung. sapertos Jeng Nabi Isa. 155. nu muruk bangsa manusa. yen bakal kitu jadina. 56 . pasal ka dalil Qur’an teh. bibit nu kumelip kabeh. geuning naha teu disebut. 148. Tah kitu ngandikana Gusti. tina Johar Awal tea. 154. nyaurkeun sadayana. Allah anu Maha Agung. kieu rai mun can terang. Sareng kapan saur Hadist. mimitina ti Nabi Adam.Layang Muslimin Muslimat 147. nyaeta kana manahna. Kapan sidik Kangjeng Nabi. Tapi naha Kangjeng Nabi. Hadist bae disebatna. ngan cumah maparin caang. anjeuna enggeus misaur. jol tiasa sasauran. nu ka anjeuna miwuruk. 156. kapan sidik caang eta. naha ari Nabi sanes. teu aya nu ngawartosan. Terus kan Nur Jeng Nabi. teu aya anu kalarung. nyaeta kiamat dunya. geuning kitu asalna.

geus nyayang kana sungsuwam. nya eta nu anyar tea. kapan Qur’an mah eusina. Rakana engal ngawangsul. nepi ka akhirna pisan. Zabur pangucap pribadi. sanajan Saumur hirup. nyariosleun Wal Awwalu. bisa nyaritakeun kitu. Qur’an mah pangangseu rai. 174. dalil mah nu heubeul tangtos. hakekatna di urang. 162. tina Qur’an Nul’adzim teh. dalil mah Qur’an nyatana. naon kanyataannana. hal eta kitab nu opat. Barina ngalahir deui. ayeuna baris didadar. 170. sapertos Jeng Nabi Isa. midamelna Injil tea. nu tadi disebat dalil. jeung teu nulis teu papan. naha bet hanteu disebut. dalil pangandika Allah. meunang nurun tina Qur’an. Saha nu mere warti. Tetep disebatkeun Hadist. hanteu sami sareng Qur’an. nya nuhun Alhamdulillah. kaduana kitab Zabur. 163. rai mah ku hayang dumuk. dina badan sakujur teh. malah sumpingna tipayun. Ari sundana teh Hadist. Ceuk rakana bener rai. kanyataan dina diri. bakating tina karaos. Mung ayeuna aya deui. hanteu arah engon kitu. dalil pangandika Allah. nu teu huruf teu sowara. pasal kitab anu opat. kitab Hadist anu tilu. tah eta nyatana Qur’an. ti barang gurujag dohir. tapi kieu bedana teh. kieu rai mun can harti. geus sumurup kana kalbu. geura dangukeun ku rai. moal robah patekadan. sabab manus amah mohal. 57 . naha bet dibeda-beda. anu tiheula ayana. sifatna hirup kang rai. 171. di badan urang sapata. margi rai tacan ngartos. hanteu naros ti manusa. kapan Jeng Nabi Isa ge. tina kalangkung karasa.Layang Muslimin Muslimat 161. ayeuna mah moal samara. 173. kang rai hayang terang. 165. kapan teu daya teu upaya. tah eta naon nyatana. saheulaeun Nabi urang. mani cirambay socana. Mimiti Toret dicatur. sanyatana dina diri. hiji ngaran Toret tea. 168. Ngalahir deui kang rai. nanging ti Allah ta’ala. nu matak hanteu disebat. tah kitu rai sababna. 166. 169. Kaopatna Qur’an nami. nyaeta pangdangu urang. lantarannana ti engkang. jadi anjeuna mah notok. hanteu aya papadana. naha ari Nabi sanes. Sifatna nafas geus tangtu. bade tumaros ka engkang. rai aya kadar ngartos. ku salira anjeuna teh. Raina gumujeng manis. 167. kitab Injil katiluna. nyarioskeun geus akhirna. rek naros rai ka engkang. sabab Ijnil Toret Zabur. Sajarah anjeuna pasti. tunggal utusanna Allah. 164. sarua pada utusan. Injil nyatana paninggal. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. pangandika anu anyar. nu parantos kalakonan. Kinanti 172. ulah ngan ukur basana.

keur waktu gurujag lahir. nu karasa sareng bukti. pangakhirakhirna leungit. kapan buktina di dunya. Ceuk raina naon atuh. 178. cepil teu aya danguna. Raina Lajeng ngawangsul. Ari eta mah nu tilu. kanyataan dina badan. Gusti anu Maha Suci. hanteu seueur ngan sarupi. naon kabutuhna Gusti. disebatkeun awal akhir. rakana lajeng ngajawab. katuangan warna-warni. najan seueur nu dipeuncit.Layang Muslimin Muslimat 175. 182. pasal tadi Gusti Allah. anu pangheulana leungit. ceuk engkang mah anu yakin. akhirna oge teu lepat. hartina teh Allah beunghar. panon teu awas ninggali. Mung awon teu kapiunjuk. ah engkang mah sok murtad. Nafas mah geus jalan terus. Allah ta’ala taya kabutuhna. pangdangu anu kahiji. eta hanteu salah deui. hanteu kasebutkeun beunghar. jalma pada aranakan. 58 . tapi engkang mah sok nilik. Rakana walon jeung imut. Tapi kabutuh Yang Agung. 189. pangheula ayana pasti. cepil kaluar danguna. 180. 184. kalebetan aci. taya kabutuhna Gusti. Ngan butuh teh ku wujud. tina kaluat si Bijang. 187. nyaeta nu ngaran Hadist. teu butuheun ku Ulama. teu butuh kunu ibadah. teu butuheun kunu ngaji. aci seuneu angin tanah. nya eta nu anyar tea. 186. Raina ngawalon nuhun. baham ge bisa wawarti. bener ceuk dalil teh tadi. ucapna pon kitu deui. Bukti anu ngajarentul. awalna nu pangheulana. lami-lami eta soca. Naha engkang bener kitu. Ting torojol ting palentung. sareatna anu nyata. 181. 179. rakana ngawalon manis. 183. karaos kabina-bina. estuning aenal yakin. sifat Goniyyun ceuk Hadist. tatangkalan nungtut jadi. teu ku naon-naon deui. kabutuhna Gusti Allah. barang enggeus lami. nandakeun butuhna Gusti. mo hilap saumur hirup. Meureun ku rai kamafhum. kabutuhna Maha Suci. da kabeh kagungan Gusti. atuh lamun kitu Gusti. tapi teu kurang nu datang. leres mun kitu kaharti. 188. nya danguna jeung tinggalna. paninggal sareng pangucap. 185. baham teu bisa wawarti. sato-sato ge aranakan. Numawi Qur’an disebut. ampir pinuh ieu bumi. teu elat-elat nu bijil. lamun aya keneh pambrih. Kitu deui dina pupus. kabutuhna Maha Suci. sinarengan aci cai. nafasna mah ongkoh bijil. aya deui nu can harti. anu pandeuri datangna. hanteu aya kabutuhna. ceuk engkang mah masih aya. teu butuheun kunu muji. 176. 177. saparantos barang tuang. bet bijil awasna geuning.

da moal enya mubadir. ka rakana bari seuri. 196. hiji pasal nu can harti. seuri ngeunah bakat harti. moal hanteu aya pambrih. nyaeta ngaran hawadist. nyieun sarebueun kali. ka sakabeh anu anyar. langgeng teu keuna ku ruksak. ari keukeuh-keukeuh teuing. teras nyaur bari manis. 195. sumuhun saur kang rai. pinuh temen ieu bumi. kedah wae osok wafat. Rakana lajeng ngawangsul. moal mubadir Yang Widi. Raina enggal ngawangsul. kersana Gusti Yang Widi. Tah naon sababna kitu. upama jalma teu wafat.Layang Muslimin Muslimat 190. sakebeh awak-awakan. jeung daikatul mauta. yen sakabeh kudu mati. dalilna teh Qulu nafsin. kana ati tuang rai. mun ngan sakitu sababna. Allah sifat Baqo pasti. ngalegaan alam dunya. pang sok ditungtungan mati. 194. Ceuk rakana mangga atuh. aya sababna nu penting. Kapan ceuk dalil teh kitu. sesek moal aya tempat. moal datang ka teu jadi. tangtos aya sabab tadi. ana kitu nyaruaan. reujeung sakabeh hawadist. sumawon keuna ku mati. kumaha sababsababna. henteu kenging mungkir deui. Raina mani ngagukguk. 199. 59 . 200. eta mah entong dipikir. asa kabireukan teuing. ku engkang kedah di dadar. rai enggeus lieur teuing. sundana teh eta dalil. lamun hawadist teu ruksak. sanes nu sifat kawasa. sidik pisan jeung buktina. da kitu kersana Allah. make mere katetepan. sarua jeung Maha Suci. Malah dalil oge nyebut. cik geura terangkeun engkang. Pasal dina pangkat mahluk. Tanda bedana Yang Agung. Pang ngersakeun kudu mati. yen kudu ngarasa mati. sarebueun alam dunya. tah kitu sababna rai. Rakana mesem ngadawuh. 197. ulah ngajadikeun bimbang. ku rai hoyong kaharti. Allah geus maparin jangji. ngersakeun Gusti Yang Widi. Naha matak naon atuh. samangsa-mangsa keresa. supados rai mangarti. sugan kieu kersa Gusti. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. 201. naon nu jadi sabab. 198. Naon maksadna Yang Agung. atuh Gusti Maha Suci. 202. Ayeuna gaduk piunjuk. samangsa-mangsa keresa. 191. dina hal sababsababna. aduh engkang sidik pisan. perkawis pang Gusti Allah. langgeng hanteu owah gingsir. sanajan kersana Allah. kasauran teh bet yakin. 203. Meureun aya sabab tangtu. 192. 193. najan alam dunya rai.

Rakana ngajawab terus. nu keur tengah tuwuh deui. hiji seuneu dua angin. bungkusna eroh jasmani. asih ka sadaya sami. Tilu bumi opat banyu. 211. 217. rupi-rupi teu sarua. Allah milu ruksak pasti. nu rata ka sadayana. uteuk tongo walang taga. geura mun taya sarupi. 205. ti dunya nepi ka batin. nu paeh tea mah raga. ulah rek kaliru rai. kalimana matahari. ceuk raina masih heran.Layang Muslimin Muslimat 204. Pendekna sakabeh makhluk. Tatangkalan moal hirup. sagala ge moal jadi. Tepi ka akherat kitu. kapan jalma the sok mati. hirupna mah tetep pasti. 209. kumaha buktina asih. kitu rasiah Yang Widi. nu tadi asal ti dohir. Allah tetep bae asih. teu aya hirupna pasti. cacakan taya sarupa. ari nyawa teh nya rasa. urang bisa hirup rai. Lamun ruksak eta hirup. aya nu geus jadi bujang. sami teu aya bedana. bener karaos ku rai. nu kumelip jero bumi. hal perkara anu hilang. nu sami teu pilih kasih. kumaha buktina murah. aya nu geus aki-aki. 213. 212. Naha kersana Yang Agung. geus ngayakeun lima rupa. Rakana lajeng ngawangsul. ulah siga pilih kasih. 220. nyaeta nyawa geus pasti. 210. mere hirup kasadaya. anu matak kudu wafat. kapan geuning anu mati. perkara murahna Gusti. naon margi teu sarua. 208. sifat Baqo enggeus pasti. sabab ngahirupan rasa. tanda bedana jeung Gusti. ceuk raina moal bisa. aya deui nu can paham. hanteu usik hanteu obah. hanteu meunang nyaruaan. roh jasmani teh nyatana. asihna Gusti Yang Widi. ka sakur anu kumelip. rai ulah belet teuing. Saupami taya banyu. mahi ku lima perkara. 206. 219. sakumelip tujuh bumi. kahartos ku tuang rai. pada bisa usik malik. nya eta badan jasmani. 215. 218. Rakana enggal ngawangsul. nu rata ka sadayana. matak hirup mah teu robah. teu aya cai sarupi. Kurungannana nu pupus. rehna dina umur jalmi. naon nyatana anu yakin. nu papak kasadayana. 60 . tanda taya hirup pasti. jeung teu keuna ku maot pasti. mun enya kersa Yang Widi. najan geus kasebut mati. ceuk raina matak heran. tangtos ari maot tea. eta kamurahan Allah. kapan tadi Gusti Allah. ka sadaya makhluk Gusti. 207. Saur rai lamun kitu. Rahman Rahim Maha Agung. tah eta kumaha margi. Tapi rasa ge pang hirup. ka sadaya murah asih. moal aya anu hurip. da kapan ari hirup mah. kumaha kira-kirana. langgeng teu keuna ku ruksak. 216. naha bet ngabeda-beda. Aya orok-orok pupus. sato-sato kitu deui. Ceuk rakana mun can mafhum. Kantun asihna Yang Agung. kawas anu pilih kasih. anu teu dibeda-beda. 214. beda-beda umur jalmi. nyaeta ku dzatna Gusti. najan sireum tongo reungit.

rai tiasa ngaharti. papada bisa ngajadi. nu karasa anu bukti. lamun arek boga rabi. sareng kalangkung gareulis. ngan alamna salin deui. Timana asalna dumuk. sakitu ngurusna diri. rasana mah tetep aya. 229. asal naon nu ngajadi. bener pisan tangtu aya. 61 . Ayeuna gaduh pihatur. rai dina lebah dinya. panjangna pondokna deui. ibarat dina kai mah. di diri urang pribadi. jeung teu kening ngora-ngora. Mani maningkem terasna. Nu ruksakna teh ngan wujud. seueur nu lakon Agami. keur getihna hanteu sehat. Getih kudu jalan alus. asal aci seuneu tea. 227. asal tina aci getih. saperti kieu deui. dipapag ku Widadari. istri nu meunang Iman. hanteu salah aci angin. Tah kitu sababna makhluk.Layang Muslimin Muslimat 221. keur nuju aya kasakit. dupi Mani asal cai. asa sidik-sidik teuing. Hadist enggeus mere terang. Dadamelan Rama jeung Ibu. 232. jeung lalaki sama timbang. nyilokaan kani’matan. Seueurna teh opat puluh. 233. nya manina ge teu sehat. 236. sihoreng bisi manular. sanes pangersa Pangeran. naon kanyataannana. ganjaran ti Maha Suci. 225. Rakana lajeng ngawangsul. Ceuk raina langkung nuhun. can tetep kapercayaan. tah eta nu kurang kuat. 226. tah kitu eta kang rai. nu matak sok tereh mati. jadina di urang daging. nu ngaran Wadi jeung Madi. 237. boga ngeunah jeung teu ngeunah. 224. aya deui anu can harti. Nyatana diurang sungsum. kacampiran ku panyakit. dipapag ku Widadari. Kapan istri ge geus tangtu. kadang kala seueur istri. ari Madimah asalna. rek naroskeun anu tadi. 234. paingan bangsa Walanda. anu kurang kuat rai. nu matak sok tereh mati. meunang ganjaran Akherat. ka anakna peribadi. geus koropok ti tadina. sabab eta asal mani. Widadari isteri wungkul. Wadi teh asalna rai. timana asalna jadi. lantaran piwejang engkang. muga ku engkang diwejang. anu ibadah ka Gusti. 228. Maningkem mah aci bumi. Maningkem kaopat deui. Rakana lajeng ngawangsul. ayeuna mah rai harti. yen jalma Iman pinasti. Lamun getih Rama Ibu. rehna eta Widadari. pikeun mapag para istri. dina waktu tadi bijil. Atuh jadina teh tangtu. 230. tangtu babari bobona. 222. Raina nyaur jeung imut. kasauran engkang tea. nu kasebat Wadi Madi. 235. umurna ge moal lami. lamun rai teu uninga. Mani anu katiluna. nya ieu wujud jasmani. anu ngaran mani tea. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina. naha bet hanteu ka kocap. Piwadaheunnana hirup. jadi kulit awak urang. umurna teh hanteu sami. ngan wadahna anu teu kuat. 231. 223. pasal eta Widadari. masih keneh bingung pikir. tatapi eta munasif. di urang ngajadi tulang.

Widadari tina cepil. Saur rai nuhun pisan. ayeuna nu kadua. piraku hanteu kaharti. Ganjaran ti Maha Agung. mungguhing di alam Akhir. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. dulur abdi ngan sahiji. matak nyelengit nya ati. Namung rai mo kapalang. ari Widadari tea. opat rupa hiji basa Maha Agung. meureun rai osok mendak. kadatangan lauk hayam. 244. 246. 239. bakating raos-raosna. 245. kabagiannana pasti. 243. masing tutug ulah aya nya kabingung. 248. 252. saur rakana pan nyata. naon bae anu seungit. naon bae rupi-rupi. 62 . ceuk Hadist teh Widadari. Kapan istri teh geus tangtu. kieu ari sayaktosna. atuh saha anu arek mere pitutur. deudeuieun karasana. masih aya nu rek ditaroskeun deui. atawa tembang nu ngunah. ulah bosen ngajawab. ku engkang terangkeun deui. lian ti salira engkang. moal bosen engkang mitutur ka rai. salah bener oge tangtu. 242. kaluar jerona deui. pikir sing nepi kaharti. Ku urang kudu ka ilmu. malah osok hayang deui. istri pameget ge nampi. leres hanteu pilih kasih. upami baham kang rai. sifat kasukaan ati. matak ngahudang birahi. kitu deui nu kaopat. kapan tina opat tea. yaktos mah opat siki. moal ngewa sumawonna lamun bendu. kahartos ari kitu mah. bakating resep ninggali. Bener bae opat puluh. kudu papay mimitina. kadeudeuh pangambung rai. sumuhun saur kang rai. sing nepi kahartina. kabirahian nya ati. Lian ti waktu ayeuna. Kaanggseuna raos tangtu. naon bae kaanehan. anu opat Widadari. bijil kani’matan sami. mikawelas engkang teh ka diri rai. kaduana Maha Mulya. kosong hanteu aya eusi. boh barang boh rupa istri. Ceuk rakana tina dangu. upami ngangseuan minyak. eta teh rai siloka. ngamudarakahkeun ili. ka deudeuh jeung kacintaan. pang mapagna Widadari. hiji kangeunahan baham. 240. ayeuna mah kahareti. dua kani’matan cepil. Ceuk raina kuma atuh. kabungahan soca rai. bilih kabujeng ku wafat. Meureun ni’mat nu kadangu. Widadari nu kaopat. karaosna raos tangtu. pikeun mikir Widadari. 241. lamun kang rai ninggali.Layang Muslimin Muslimat 238. 251. buru-buru geura putus. kitu deui tina soca. ngadangukeun anu nyuling. Enol mah da nalapung. 249. 253. pikeun sahiji manusa. ceuk raina nuhun pisan. atawa kueh persetik. Pangkur 250. Widadari anu katilu. rupa istri nu gareulis. tadi aya babasaan. tina pangambung ge bijil. dijawab sakuat-kuat. naha iraha jamanna. Geus tangtu resep kalangkung. supados kahartos pisan. kani’matan kagenahan. mugi raka ulah bendu. nu katilu Maha Suci. kieu abdi nya kabingung. Ceuk rakana Insya Allah. 247. raos ceuk rasana cepil.

ceuk raina kuma sabab. ulah kapambeng miwuruk. ku awas tangtu kasusul. kalimana Nabi Isa. nafas mah tetep beresih. pangkatna teh Rohullahi. teges Mulya tara kasebut-sebut. Ceuk rakana Maha Mulya. salamina moal matak jadi ilmu. ceuk raina aduh leres geus kaemut. ku tingal mah geus kaberik. geuning bukti eta langit nu sakitu. di diri urang pribadi. 263. kantun nu kaduana. teu hasil mun teu jeung bukti. carioskeun hiji-hiji. sihoreng aya nyatana. nomer hiji Nabi Adam. diucapkeun sadayana. sadaya parantos sirna. ulah ngan babasan wungkul. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. Maha TInggi kaopatna. mun ngapalkeun bae asma. Ceuk rakana kapan nyata. saluhureun langit ge tangtu katepi. Cacakan teu kahalangan. babarkeun bae sadaya. pangkatna Habibullahi. 262. 259. ceuk raina can kaemut. nyatana di badan urang mun teu salah. Ceuk raina leres pisan. atanapi wungkul basa. Kangjeng Nabi kagenepna. Ceuk raina geus kapaham. tanda ku agungna leuwih. Maha Suci anu mana. luhurna tanpa wangenan. nyaeta nyatana pangdangu rai. saur raka naha rai sok ngadangu. yaktos ari dengena mah. pasal eta ku rai teh geus kaharti. malah-malah Asma Allah ge disebut.Layang Muslimin Muslimat 254. dilisankeun ku pangucap. 260. Nabi Enoh nu kadua. geuning bukti nafas teh tara belewuk. naha eta basa opat perkawis. sadayana geus lastari. 261. 256. nu kaopat Nabi Musa. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. nu kasebat Maha Agung. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. nu nyebat nyeri dengena. Mulya bae salawasna. lamun aya muga ku engkang pitutur. kantun anu genep Rusul. nyatana pangucap tangtu. nyeri denge tara aya. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. geus taya utusannana. naon kanyataannana. miwejang ka diri abdi. anu gedena sakitu. eta nu pang sucina. puguh bae aya buktina mah. rajeun oge nyeri ceuli. teu hasil mun teu harti mah. nyatana dibadan urang. 267. nembe terang ayeuna karek kaharti. 63 . aya kanyataan dumuk. naha kumaha mulyana. perkawis Yang Maha Agung. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. nembe ayeuna kapanggih. saur raka nyatana pangangseu rai. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. 264. tapi ayeuna geus pupus. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. raina teras ngawangsul. 258. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. kang raka bubuhannana. Rakana lajeng ngajawab. sanajan tara dikumbah. 257. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. eta nu pangluhurna. 266. Ayeuna nu katiluna. 255. bener mulyana teh sidik. Rakana teras ngajawab. nyatana paninggal tangtu. Anu luyu nu karasa. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. pangdenge teh salawasna tara gering. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. Dupi Rusul katiluna. nafasna dina pangambung. 265. kedah diterangkeun deui. ku bakat tinggi-tinggina.

Adam eta nyata di badan sakujur. nu kagenep rusul ngagulung. nyieun domba tangtu ku domba deui. kana nafsu opat rupi. Dupi Musa Kalamullah. moal aya tangtu lebur. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. kumpul dina hirupna. poma-poma rai ulah rek kaliru. hakekatna para Nabi. Rusul mah hanteu wafat. bukti kapan fangu sareng tinggali. enggal bae ku raka teras diwangsul. ceuk rakana mun can harti. nya rasana wujud urang. mung naon sanyatana. nyaeta nyatana hirup. kapan Rusul mah teu pupus. angsu ucap pon nyakitu. Ceuk raina leres pisan. sakalintang hayang terang. iradatna Gusti anu Maha Agung. 272. 271. make sirah dada suku. 278. asupna teh kana rasa. pang bisa nangtung jeung usik. nepi ka kiamat pisan. ayeuna nu kaduana. Nyatana Mim He Mim Dal. nyieun kerud nya ku kerud. nyatana teh enya eta wujud. ari Isa Rohullohu. Ngawalon raden Muslimat. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. Pasal eta Nabi Adam. ari eta hakekat Muhammad Rosul. sasat saadegna wujud. naon atuh hakekatna dina diri. 279. iradatna Gusti anu Maha Agung. kitu sanyatana rai. sadayana oge natrat. 273. naon nyatanadi urang. Nyatana pangdangu urang. pangangsu hakekatna. bukti sadaya manusa. malah-malah geus kumpul di kang rai. ngan sakali ngadamelna. Hakekatna mah berjalan. 280. najan ieu wujud oge nu nganggung. tatapi sakali mahi. hakekatna Enoh Habibullahu. Rakana enggal ngajawab. kieu rai mun can terang. tah eta nyatana Adam. enya eta Enoh Habibullahi. teu robah utusan Gusti. sabab moal salah deui. teges Khalifatullahu. ceuk rakna kapan nyata. Dupi eta rasa tea. nya awasna panon urang. ari eta nu katilu. kitu Allah kawasana. nu pupus mah majajina. nuhun engkang Adam parantos kaharti. tah eta hawadistna anu pupus. 64 . Nyieun jalma ku jelema. Raina lajeng ngajawab. kitu hanteu salah deui. Panghulu Rosul sadaya. Nu teu beda sareng urang. 275. Ti luhur sahibas sirah. nya eta kiamat tea. 276. pikeun nurunkeun manusa. moal enya geus taya utusan Gusti. 274. 270. eta adegan rai. terus bae nepi ka poe panutup. henteu aya alam dunya oge sepi. taya lian ngan ku rasa. asal Adam Hawa pasti. bibit manusa saestu. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. ti handapna sahibas suku deui.Layang Muslimin Muslimat 268. nu masih gumelar dohir. sifatna aya diurang. nya eta wujud jasmani. ari rasa ngokop deui kana wujud. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 269. 281. 277. langgeng teu owah teu gingsir. wujud ngokop ka kahayang. buktina teh para Rusul. Sabab mun taya utusan. hakekatna nya pangucap kang rai. kapan eta hirup ayana geus tangtu. Ibrahim Halillullah. nu sarupa saperti wujud kang rai. enya eta Adam Khalifatullahi. wawakil Allah ta’ala. hirup ngokop kana rasa.

ku tapa mang tauntaun. hayang sampurna pribadi. tangtu bae tadina mah para Wali. 283. urang mah kantun maculna. tangtu bangga liwat langkung. teangan tarekatna. Bakating ku ngabelaan. 285. 287. najan geus jadi Ulama. duh engkang rebu kasuhun. ku aranjeunna can kasusul. ilmu Wali eta mah. Nya tanahna pikeun urang. Eta kaliru pikiran. Sihoreng teh ayeuna mah. nu bakal sampurna puguh. Estu saterus terangna. ku Allah nu Maha Agung. Jadi kadieuna umat. sabab eta ilmu Wali. lamun hayang kana kasampurnaan diri. 286. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. mun ditaros anu penting. Pokna teh eta mah ujang. neangan jatining hirup. 289. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. Kitu rai upamana. leuweungna enggeus dibasmi. urang ge kudu tatapa. hanteu sakumaha bangga. ukur macul moal sakumaha ripuh. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. 295. umat-umat nu daratang pandeuri. pikeun umat Kangjeng Nabi. bungbang lenglang sadayana. 65 . nu gede kaliwat saking. nyaah ka umatna Gusti. sarua jeung Wali tadi. 294. cara wali waktu tadi. nya sajatining Syahadat. 291. 290. matak doraka kasiku. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. ku urang mah moal kaberik kasusul. tapi teu weleh disorang. moal saperti kapungkur. Wali eta nyusulna tarekat jati. Sabab Wali sadayana. ku jalan tarekat tea. meureun ari hasil mah. bisi kabendon ku Allah. sabab mohal tarekat dicandak pupus. Padahal geus masyhur pisan. 292. 293. hanteu aya barang anu dibuni-buni. kudu tampa warisan ti Wali-wali. gajah oray nu kalangkung marantih. taya deui kua anjeuna nu dituju. sabab leleberannana. Raina mani ngalenggak. sabab bisa ma’rifat. tina nyaahna kalangkung. taya nu dipinding-pinding. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. beresih taya nu kari. enya eta ma’rifat jatining hirup. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. Eusina maung jeung badak. eta mah ilmu Laduni. tina bakat Wali eta. moal bangga cara tadi. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. numawi kedah disusul. taya nu disumput salindung. kapan ari geus bersih mah. hanteu beunang diterangkeun pamali. diterangkeun sajelasna. tatapana naunan. geus kapikir ku rai eta Kiyai. lain ngan keur salirana. saestu henteu khianat.Layang Muslimin Muslimat 282. 288. pira urang mah ngan macul. rai teh untung kacida. ilmu wali nu geus sidik ditampi. nyaeta dzatna Yang Widi. enya eta kana sajatining hirup. tatapana taun-taun. pedah Wali sok tatapa. malah matak jadi murtad. tangtuna tinggal di dunya. 284. Ceuk rakana bener pisan. taun-taun sangkaannana teh kitu. dipiwejang ku engkang anu saestu. leleberan tina karamatna Wali. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. jeung sagala tatangkalan. bakat ku hayang ma’rifat. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. da ibarat keur ngabedah. sanajanna Gusti Allah.

kudu nyaho kalawan aenal yakin. sing sidik kanu diutus. mung aya keneh kabingbang. Atuh untung sarebu kali nya untung. arek maca Syahadat kalimah kali. kana dzat Gusti Yang Agung. 298. kakara syah pang macana urang tangtu. numawi wajib kapendak. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. ku tapa mangtaun-taun. kahiji urang teh kudu. na iraha rai tepang. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. ari diboker eusina. kaula nekadkeun kitu. kapan sidik sundana teh rai kitu. eta teh utusan Allah. ku Syahadat ge sahiji. 300. geus jadi Islam sajati. lamun tacan ma’arifat anu sajati. Saur rai aduh kutan. 66 . eta dzat nu Maha Suci. 303. tangtu meunang hukum beurat. abdi teu acan patepang. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. Anu kadua kalimah. 297. tilu taun mah geus pasti. ngalakonan rukun Islam. sugan teh cukup ku rukun. sumawon kana sifatna. kudu bae netepkeun heula rai. 306. ceuk rakana atuh gagal. lian ti Allah ta’ala. disidikna para Rasul. jadi mun ayeuna urang. Kumaha netepkeunnana. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. satemen-temen kaula. bet make enggeus nyaksian. syahna sing kapendak heula. Kapan ngaku geus nyaksian. Kapan kieu ceuk ma’nana. yen Kangjeng Muhammad Rasul. sing sidik sarta sing yakin. hana cukup ke pangucap. sinareng Muhammad Nabi. kaduana netepkeun sifatna kitu. sumawon kanu ngutusna. diestokeun lebet kalbu. Gusti Allah ngan sahiji. Sareng ngutus naon tea. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. karek dina kaomna. hayang Islam rugina kaliwat saking. anu lima sihoreng teh gening kitu. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. pangasihna Allah. teh geuning kitu rukunna. 299. 304. Raden Muslimat ngajawab. toh pati jiwa raga. 301. 305. Ari anu kaopatna.Layang Muslimin Muslimat 296. 302. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. nampa leleberanna ge. na kumaha ari saksi. waktu maca Syahadat kalimah kalih. lamun kitu saksi palsu. raina lajeng ngawangsul. Kapan syahna saksi tea. nuhun pisan ku rai eta katampi. sifatna Allah ta’ala. Anu sakitu banggana. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. kapan geus aya rukunna. Rakana enggal ngajawab. netepkeun heula dzatna. lamun karek bisa maca bae wungkul. sundana teh Syahadat kalimah kalih. jadi bae mung teu acan jadi utami. na teu sieun ku hukuman. katilu asmana deui. 307. nya paingan dibarerikna ku Wali. wajibna mah kedah ngarti. eta pangakuan rai. da maca mah Ferduna. Pucung 308. dikadarkeun bisa mangih. leleberan ilmu Wali nu baheula. teu acan Islam satuhu. jeung kaula satemen-temen nyakseni.

bet siga-sigana. hal Syahna syahadat teh. 323. Warusulihi carios. Wali teh maksadna. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. hiji Amantubillah teh. Saur raka bener rai eta kitu. pedah aya bimi langit sareng eusina. 321. Ceuk rakana bener rai eta kitu. nuhun geus kapaham. 317. 311. ayana teh Allah. eta kitu manah Wali sadayana. da manahna nyaah ka umat sadaya. 326. teu aya kebatna. 312. Waqodri wasorihi teh. dipaparin pangkat. pek larapkeun lirik ka badan sapata. Ana kitu eta omongan teh racun. ngabelaan umat kabeh. pangkat Wali-wali kabeh. Saur raka ayana dimana atuh. asup ka Naraka.Layang Muslimin Muslimat 309. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. dina Qur’an geuning dalilna disebat. da tunggal damelna. Lamun paham cara tadi bae tangtu. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 320. 315. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. anu genep tea. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. ari nu kaopat. ilmu Wali lain keur ajieun urang. lamun kitu kawas ngaco. nyarek diteangan. Amantubillah eta teh. ku Wali sadaya. tapi pang percaya. 325. panngna abdi percaya teh. ayana Gusti Allah teh. ka Allah ta’ala. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. sigana manusa nyieun sangrayan. percaya kana naon. 67 . 328. keur naon aya dalil teh. nu kadua Wamalaikatihi tea. aya deui rai nu teu kapaham. Matak naon mun balaka bae atuh. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. urang mah teu kudu nyaho. 313. mawa sasar kanu bodo. 327. najan budak paham kitu mah geus boga. ngajawab raina. sing aya rangkepan. ngan lobana manusa sok salah tampa. Saur raka naha rai ngan sakitu. Naha rai percaya bener saestu. ari sundana mah. ceuk raina tangtu bae. 314. Minallohi ta’ala eta disebat. ngajakan cilaka. 324. ulah bet bolostrong bae. da dunya mah damelan teh. jadi batur Idajil teh. 322. Anu katilu Wakutubihi disebut. geuning Wali teh sihoreng. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. samangsana aya. 319. 316. 310. saluareun langit ieu nu katinggal. percaya rai hanteu asa-asa. saur rai percaya kana ayana. 318. yen tacan kapendak. damelanna geus tangtu bae. nyarek ulah tulus rek neangannana. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. anu kagenepna. ulah sok nyingsieunan matak murtad. tacan katepi ku dewek. 329. tangtu pisan aya anu ngadamelna. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung.

sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. 350. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. Kantun eta nu nomer dua rukun. tambah isin siang wengi babarengan. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. geus tara antara. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. ari cahya nya eta hirup manusa. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. yen aya Malikat teh. kahartos kacida. anu kasebat tadi teh. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. 338. kaayaannana wujud teh. 348. Sategesna kaula percaya estu. Sundana teh kaula percaya estu. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. min habril warid geus eces. 332. aya patri moal arek paburantak. aya hirup dina wujudna manusa. teu aya Malaikat teh. ku hirup Allah geus tangtos. Aing teh reujeung maraneh. nyaeta Wamalaikatihi. ka hirupna wuud dewek. aqrob teu antara. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. diluhur langit tujuh teh. Cek rakana lamun paham rai kitu. Malaikat teh keur pere. cahayana Gusti Yang Manon. geura pek lemesan. nu lumbrah disebat. sadaya pada mangartos. papay heula tina dzatna Gusti Allah. 342. mangga engkang rai paparinan terang. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. sundana cahaya. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. 340. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. pang akrobna jeung wujud teh. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. 349. meureun ayeuna mah. utusan Gusti Yang Manon. 336. ayeuna karasa. sareng wujud manusa teh. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 334. kitu eta sundana teh. 343. ka hirup sorangan. geus hanteu miwarang. perkara Aing mah. ka Nabi Muhammad. 347. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. saha nu rek nyebat. 331. mun kitu rukun Iman teh. 345. 335. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. kulantaran ayana teh. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. 344. Saur raka kieu rai mun can mafhum. 68 . ‘alaihi kebatna. ka Allah nu sayaktos. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. rukun Iman tea. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. bisa soteh aya. 333. kaliputannana. mangsa hirup pertanda ayana Allah. geus taya antarana teh. 346. 337. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. Masih aya antarana eta kitu. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. enya eta utusannana Pangeran.Layang Muslimin Muslimat 330. ayana alam dunya teh. 341. 339. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. sareng manah engkang. ayana teh Allah. karek sare geus teu aya alam dunya teh. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. ceuk rakana rai percaya kumaha. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. syahna nya percaya. nu kahiji nyaeta Amantubillah. ka Malaikat Allah.

360. sumawonna mun ku enyom. bakal ka sawaregana teh. na kumaha atuh sangkan percayana. 359. 354. 368. nyatana usik sakabeh. Geura kakat kotektak badan sakujur. 364. tapi naon dalil nu jadi Iman. nu manjangan kabeh oge Malaikat. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. tatapi Malaikat teh. 356. kapan tadi ceuk engkang ge. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. 352. hanteu jirim saperti wujud manusa. 363. Usik baham usik tinggal usik dangu. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. hanteu warna rupa. Malaikat taya gawe. Mangga engkang abdi neda piwuruk. Susah temen lamun kaburu ku pupus. Tah nyaeta nyatana Malaikat. 362. Cauk raina leres engkang eta kitu. teu ical di badan. Ari Allah nya eta sifatna hirup. meureun ku rai karaos. da katungkul maca bae. anu ngaran Jibril. Saur raka naha atuh ngaji kitu. keur sare ge manjangan bulu mah teras. waktu keur sakarat. gancang-gancang bisi kaburu wafat. papay heulaanan. kuma sangkan Iman. sidik pisan usik the teu warna rupa. 353. Nu katilu Isrofil nu kasebut. ceuk pangandika Hadist teh. 355. 365. Teu awewe sumawon pameget kitu. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. anu kaopatna. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. pake kumagungan. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. kudu ngajinis ngaji teh. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. ka Malaikat Allah teh. Wamalikatihi teh.Layang Muslimin Muslimat 351. teu lalaki teu awewe. teu beunang ku tekad. eusina teu dipalire. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. najan usik bulu oge. Mikail tea. leres mun kitu mah. 357. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. enya eta mandorna teh. 367. dalil naon nu bisa teh. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. tara sasarean. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. ceuk raina kahartos ari kitu mah. kitab eta nu purah mere kabar. ngaji kawas budak. usik ati sumawon usikna jasad. umumna jelema ngan saukur maca bae. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. perkara malaikat teh. 366. beurang peuting ge digawe. lamun ngaji ulah ical ti salira. 371. 69 . 369. 370. Mangga engkang anu tadi geura tutur. hurip nu miwarang. Ijrail nya ngaranna teh. mun kitu teu salah. nya mandorna Malaikat nu opat. kapan tadi utusan Allah ta’ala. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Sareng tara barang dahar siang dalu. sangkan tereh Iman. ngajina can tamat. usik angseu tea. pasal rukun Iman. para Malaikat. 361. ngapalkeun basana. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. 358. jadi malaikat.

Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. ari tadi ku pahaman jisim abdi. rasa baham rasa ambung. Tutulisan wujus urang nu saestu. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. tapi kudu dirangkep teh. 379. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. rukun anu tilu teh. malik kana wujud. tina nafsu dewek. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. 385. nyaeta Warusulihi. tetep bae tara cidra. kana ieu rasa wujud urang. 386. ngandel tulis Qur’an. moal nyebat bedug. geus kaharti ku rai kapaham. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. tangtu ku rai karasa. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. kana tulis Qur’an bae. Kitu deui lamun dina cepil. 377. saupami ngangsu minyak. tulisan ti setan. ka utusan kitu. kana tutulisan dewek. Sategesna geus percaya tigin. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. majajina mah sayaktos. kuma tadi ngandelna teh. 378. 381. sadayana geus lastari. 374. kana hekekatna badan. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. 384. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. jadi kieu tekad urang. urang bisa sabar bae. 373. tara sok pahili deui. Dangdanggula 382. kana eta kitabna Allah ta’ala. 380. Ceuk rakana coba heula rai atuh. moal nyebat ninggal poek. tapi kusabab geus pupus. 383. angseu ge pon kitu deui. rasa tinggal rasa denge. ceuk rasa dangu geus tangtos. nu tara dihaja teh. 70 . tadi ge Rusul mah geus kawarti. tara sok bohong jeung cidra. mangga geura dadar. anu geus kapaham. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. tadi percayana. tara pahili ambeuna.Layang Muslimin Muslimat 372. mun ninggang cilaka. anu jadi utusan hirup pribadi. tetep ngaku caang tangtu. boh beungharna boh miskinna sing narima. 376. bieu the sora guludug. Nu baheula para Nabi-nabi. aya dua pasal. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. kana rasa wujud. lamun lamun baham dahar uyah. kantun urang percayana. urang ninggang meunang berok. atawa sora gamelan. Den Muslimat ka raka ngalahir. kumaha teu percayana. kudu ngandel urang. dihukum lantaranna teh. ka para Nabi sadaya. ngeng ngadangu sowarana gelap. pek geura rasakeun rai. ngan sakitu teu aya rangkepannana. eta bener tutulisan ti Pangeran. 375. kana eta tutulisan wujud urang. Jadi eta tutulisan nu dihukum. tina maling atawa tina maehan. boh seungit boh bau. kumaha upama. moal enya nyebut lada. ceuk rakana et age teu lepat. lamun geus kitu mah. Kantun eta rukun Iman nu katilu. teges kudu ngandelna. ka utusan Gusti Allah. eta kitu piraku hanteu kaharti. kantun anu kaopat rukun. Kitu deui mun rasa tinggali. upami ninggal sifat caang. Wakutubihi eta teh.

rukun Islam Rukun Iman. mahal teuing ah embung. 392. jadi rai teh ayeuna. diambung heula ku rai. kudu lirik kana jagat pribadi. yen ieu nu dimaksud. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. nu goring moal disorang. naming sakitu rai mah. nepi kan ma’rifatna. nuhun sarebu nuhun. kieu percayana tadi. pasal Warusulihi teh. Saur raka bener bae rai. Kudu pikir ieu jagat shagir. leres pisan ayeuna kapaham. ulang ngan apalna wungkul. carioskeun paham rai heula. tangtuna aya pamilih. najan anak incu. kiamatna diri urang. 393. 388. Wal yaomil akhiri tea. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. biasana ngan ukur dibaca. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. kitu diimankeunnana teh. Ceuk rakana bener kitu rai. Saur raka pek heula ku rai. rai teh percaya pisan. nya ieu nu diteangan. Nya mukaha mun imanna jalmi. kasaksi ku Rusul. kang rai teh masih ewuh. nyaeta bakal pupus. basana dipake cuih. apal basana mah tangtu. kitu oge eta hanteu salah. sieun kaburu ku wafat. 395. memeh ditawar teh tangtu. buru-buru nyiar ilmu.Layang Muslimin Muslimat 387. 394. teu dirasakeun eusina. enya eta nekanan poe nu akhir. tangtu bae gede kasieunna. rakana ngawangsul. raina ngawangsul. 390. raina lajeng ngawangsul. moal ngajujur nafsu. eta nu kudu dipikir. kana laku anu awon. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. saparantosna kamanah. Geuning sidik upami rai. tuluy ucapna ngabohong. nu bohong mah manusa. pangucap manusa tea. minyakna ge da teu seungit. manus amah jongjong iman kana duit. meureun suhud ibadah. rukun nu disebut.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. atuh saha nu sok bohong. sabab nya seungit ieu nu dipilari. ka Gusti Yang Agung. terus nanyakeun hargana. duh engkang sumuhun pisan. kiamatna jagat kabir. Ceuk raina leres kahareti. 71 . saenyana kitu. jadi ngaler ngdul. tina margi hayang harga murah. kumaha ngimankeunnana teh. namung ngan eta mah jauh. 397. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. dikadarkeun jasa ngarti. timana torojolna. Rusul eta tara bohong cidra. Den Muslimat ka raka ngalahir. geus percaya bakalna teh. yen kitu ngimankeunnana. kantun nu kalimana. Rukun Iman mun kieu diaji. bade meuli hiji rupa minyak. eta akalna manusa. bakal ruksak alam dunya. kawasna moal kasorang. ieu wujud bakalna nekanan pasti. nekanan poe akhir teh. imanna henteu dipikir. 396. jasad urang bakal nu tiheula. jadi rukun nu kalima. 389. enya eta nekanan kiamat shagir. ngajujur bae nafsuna. eta rukun Iman diajina. supaya enggal katepi. Ceuk nu dagang hargana saringgit. urang teh kudu percaya. dina hal ngimankeunnana. 391. sadayana pada nyaho. nya eta kiamat tea. weleh bae teu kapikir. di warung atawa toko. torojolna enya eta tina biwir. yen dunya teh tangtu.

beunghar ku ka teungeunahan. nya kitu ngimankeunna teh. sieun jatoh kana untung ala tadi. meureun rai ge uninga. rakana enggal ngajawab. gorengna mah ti Idajil tea. aya ferdu jeung wajibna. 400. sageuy hanteu ati-ati. teu ngabakti ka Yang Widi. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. aya opat perekawis. piraku teu bageurna teh. Saur rai duh engkang kaharti. ayeuna mah jadi ilmu. 405. Urang kudu percaya sing tigin. untung ala jeung becik teh. ferdu pikeun ka manusa. nafsu anu awon tea. beunghar ku kani’matan. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. dunya sarawuh Akherat. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. jeung matak suhud ibadah. Bakal asup ka Naraka api. nyieun goreng kitu. papasten ti Yang agung. mangsa-mangsa jalma keur didunya. dua Sadrah. kumaha atuh eta. ngajaga kana lakuna. nu matak disebut. di dunyana moal keuna hukum bui. aya keneh nya kapanasaran. cicingna di Naraka teh. 402. enya eta sakumaha unggel Hadist. urang kusu percayana. sabab sieun geus tangtu. sabab geus aya pokona. laku nu goreng dijaga. ari nu feredu. pasal eta rukun Iman tea. sabab eta rukun Iman. Nagara ge tangtu aman pasti. jadi tilu kali nyorang. kumargi kitu sundana. pamagerna nafsu. rukun Iman anu kagenepna. suhud neangan elmu. sieun meunang hukum. Mugi rai paparin mangarti. 407. saur raka kieu mun hanteu tinggali. piraku Gusti Allah. aya dua perkawis. 401. tah eta nu opat amal. Saupami jalma geus mangarti. 403. tarekat sareng ma’rifat. ceuk rakana mun can hartos. kayakinan dina diri tuang rai. pasal amal teh geus tangtu. 406. Saur rai kantun hiji deui. ngama’naan rukun. kana untung ala tea. pang ngyakeun rukun Iman. rai parantos mangarti. yen jalma nu kitu. sarta eusina kahartos. tilu amal Sholeh. urang sing tetep percaya. sakarat mah puguh deui. Mung ayeuna bade naros deui. dina engkena geus hilang. untung ala nya ngaranna. eta jalama bakal meunang untung becik.Layang Muslimin Muslimat 398. 399. tapi rai can kaharti. lamun kabeh ngari rukun Iman. pasal amal can kahartos. hirupna euweuh kadaek. dirasakeun nu saestu. reh geuning amal teh kitu. kapan parantos didadar. percaya bakal kituna. kapan tadi diluhur ku engkang rai. tadi ge geus dicarios. 404. anu beres sahiji-hijina. hartina teh untung ku siksaan badis. sihoreng Gusti Yang Widi. jeung meunang siksaan kubur. taya pisan kangunahan. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. bakti kanu Agung. lahiji amal Jariyah. 72 . ngimankeun nu kagenepna. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. Sabalikna sing percaya ati. kana eta harti rukun Iman. nafsu goreng kudu cegah. tangtos eling siang wengi. saur rai teh eh sumuhun. kabeh geus kasusul. anu langgeng teu aya watesna. sareatna hakekatna deui. teu ibadah hanteu ngelmu. amal ibadahna daek. Tetep Allah ngan midamel suci.

sundana Sholeh kitu. engke dimana geus wafat. sarta kudu ikhlas ati. manusa mah kapan rai. eta ulah kitu. ngalakonan waktu anu lima. jadi urang kudu. nu kumaha amal ka Pengeran. 412. ulah rek aya kahoyong. sua Sadrah kitu. huruf Lam akhir nyatana. aduh engkang nuhun keti laksa. kahiji amal Jariyah. Saur rai Jariyah kaharti. kapan dina Ushallina. boga barang anu cukup. Anu matak masing suhud rai. sabab wajib kasebatna. Ulah kieu pangna daek rai. rakana lajeng ngawangsul. amal Sholeh katiluna. Den Muslimat lajeng naros deui. ulah boga patekadan. nya sadrahkeun deui bae. lungguh eta huruf He teu salah deui. 411. jual meuli jeung nu Maha Suci. keur nangtung ngajadi huruf. sidik pisan lafad Allah. hanteu daya teu upaya. kudu nurut kersana Pangeran. aya pikeun hajatna teh. kitu ibadah ka Allah. 414. ieu teh badan jasmani. ka Allah nu Maha Agung. yen ieu teh wujud urang. ngaula kana kahayang. 410. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. meureun ku rai karasa. keur Jariyah ka Yang Manon. pasal ngudag kadunyaan. Kasdu ngaranna teh. 416. 73 . diburuhan ku Yang Agung. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Sundana teh kapan eta dalil. dimana tumerapna teh. bakal manjing Sawarega. dina waktu Sembahiyang. wujud teh eukeur dianggo. wajib mah ka Gusti Allah. Ulah nganken puji urang rai. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. beresih taya pamandang. dilakonan lamun urang kuat. Den Muslimat nyaur semu manis. 415. dina keur maca kalimah. dina keur waktu Sembahiyang. bagian panggawe badan. kudu beresih pisan ati.Layang Muslimin Muslimat 408. puji kabeh waktu eta. rakana enggal ngawangsul. nu katilu nu ngaran Ta’yin. dupi amal kaduana. teu aya hargana deui. ruku huruf Lam awal. kudu ikhlas beresih nya manah. 417. pedah urang geus Sembahiyang. 418. Henteu beunang manusa sulaya deui. amal wajib kitu. ari eta Kasdu tea. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. nyaeta panggawe lisan. bagian geus tangtu. ku engkang anu sakitu. tumerapna dina waktu lima misti. da tadi ge puji teh nu Allah. kaduana nu ngaran Ta’rud. Sabab dina Sembahiyang rai. tapi digawe sing suhud. 409. ulah ngaku-ngaku. jeung ati sing bersih. tumerapna eta rai. rai mah tacan mangartos. Sakumaha unggel Hadist misti. kieu amal ka Yang Widi. Nu katilu amal Sholeh rai. pagawean ati yaktos. hayang diganjar engke teh. kumaula wungkul. ngalakonan eta waktu lima. 413. kantun eta amal Sadrah tea. kapan keur kieu mah wungkul. pandang kana buruhan. Jariyahna nafsu. udar ider dibelaan ruksak diri. rai dipaparin mangartos. dipaparin Sawarega. enya eta pagawean manah. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. nya bagian nu tilu perkara. sujud teh geus tangtu. kudu Lillahi ta’ala. ati the sing lulus. make Lillahi ta’ala. huruf Alif eta sidik. di tungtungan aya dalil nu kauni.

dina palebah-lebahna. sirahna teu patok tempat. mangga terangkeun ku engkang. bada tuang den Muslimat. Ka rakana nyaur deui. Aci cai aci angin. Kocapkeun enjingana deui. Mana ngarana ge dohir. aci seuneu aci tanah. rai bade naroskeun teh. den Muslimat sareng raka. sirahna teh teras pindah. oray tukang jaga lawang. sareng ngaran manusa. kapan enggeus sidik jentre. 426. bada netepan Lohor. ti Sawarega dibuburak. ngala titipan Yang Agung. 421. beulah kulon cicingna. Dipaksa teu meunang ngancik. ngan tilu bulan lilana. kieu engkang saleresna. saban tuang waktu Dzuhur. sareng ieu alam dunya. najan didamel pademen. 423. 430. nu dibendon ku Yang Agung. malah alam dunya dumuk. 425. sabab parantos waktuna. buntut asup kana sungut. Rakana ngawalon deui. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. 428. 422. 424. 429. naha rai masik helok. sasatna adam dibuang. liren bae atuh. 427. ieu alam pangbuangan. jadi pamageuh jagat. dunya disebatkeun kotor. hartina dohir doraka. didamel pamageuh dunya. sarta teu patok cicingna. geuning Hadist leuwih bentes. kusabab boga dosa. Kawasana Yang Sajati. Kangjeng Nabi Yullah Adam. dosana ngabuskeun setan. ku kersana Maha Agung.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. ngabudeur ngabengker dunya. upami geus tilu bulan. heula dunya heula jalma. Kangjeng Nabi Yullah Adam. oray sanggeusna ditundung. nu didamel asalna. ku Gusti Allah ta’ala. Sirahna teu patok cicing. nu ngagoda Adam Hawa. geleser pindah ka kulon. sasat didamel pademen. 420. kang rai kalintang heran. mun sirah lebah kidul. muga engkang kersa jawab. ngan tilu bulan teu langkung. Asmarandana 419. naha ieu alam dunya. jaba ti Adam jeung Hawa. alam pangriged-rigedna. hiji sato oray naga. teras duaan taruang. Rakana gumujeng manis. kitu kersana Pangeran. tapi engke kapayunna. naha rai kawas gundam . ku rai tacan kaemut. mana nu heula dumuk. Raina ngawalon deui. kieu lamun tacan terang. larangan Gusti di ala. malah aya sajabana. meureun tanda heula dunya. di tundung ku Maha Agung. tara langkung tara kirang. ingkah ti Sawargana teh. pedekna kenging bebendon. dohir teh nyata pabuen. 74 . Eta ge dibuang deui. tumurunna ka dunya. sarta riged pangbuangan. nya didamel bengker dunya. Saparantos tilu sasih. naha naon margina.

kawasna mah alam dunya. upama jalma geus kolot. Tanaga oge meh leungit. emutan rai ge kitu. 437. tangtu pisan ngariutna. kitu riwayat Hadist teh. Hajar aswan hanteu bodas. bukti geuning osok ngarahuh. 440. tangtos pisan moal lepat. 442. angger bae tilu bulan. Sirahna teh ngeser deui. eta engkang leres pisan. ngariutkeun alam dunya. nyuhunkeun siksaan dunya. Dibanding jeung jagat shagir. geus tangtu ngariutna. 432. nu disebut kala gede. eta sanyatana ula. ucap rawuh ambekan. tambah sepuh tambah lembut. ngariut nya rarasaan. najan leumpang deudeukeutan. anu tetela nyata. eta ge kai sawarga. muragna ka tanah Mekah. nyatana pikiran urang. Anu matak salin rupi. dina saban-saban taun. eta enggeus kalumbrahan. 434. ti Gusti Allah ta’ala. ti Gusti nu Maha Mulya. sabab bengkerna ngariut.Layang Muslimin Muslimat 431. 438. lantaran dianggo diuk. eta ge meunang bebendu. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. da moal aya bedana. Terus dibijilkeun deui. hanteu salah ceuk sakaol. hideung teh eta siksaan. di mekah teh aya batu. sirah pipindahannana. ti urut ka urutna. neneda ka Gusti Allah. sartana tanaga rosa. Raina ngawalon manis. geus satahun tepung gelang. 433. mana kiwari kamasyhur. dibijilkeun ti Sawarga. 443. Ceuk rakana aya deui. 441. Sabab buntut oray tadi. kapan pikir oge kitu. 439. beda jeung keur ngora keneh. anu ngaran kayu garu. batu bodas ti Sawarga. dikokopan ku sungutna. ngaran kayu candana. geus sidik meotannana. tina heubeul-heubeulna. salawasna kitu bae. 436. lamina deui sakitu. malah bukrina ayeuna. urat kendor kulit goplak. urat wangkeng kulit merat. aya ngaran kala. enya jagat wujud urang. jadi hideung rupana teh. sabab batu panuhunna. Ku kersana Maha Suci. ragana tangtu meotan. dingaranan Hajar Aswad. Namung jadi salin rupi. sabab pake eureun Hawa. aya deui hiji tangkal. kusabab eta oray teh. 435. 75 . ngariut sagala rupa. ku Hawa bari meresan. tetela meotannana. oray awakna mondokan. 444. geuning ari enggeus sepuh. batu dipuragkeunnana. nya ka leuweung alam dunya. muragna ka leuweung ganggong. Lamun geus ngariut pikir. atanapi jatingarang. perekawis jagat gede. riut tinggal riut denge. Tegesna kala teh rai. aya deui hiji tangkal. beuki lila beuki jero. eta ge meunang bebendon. Nya tilu bulan sakali. nya tilu bulan lamina. panuhunna eta batu. Jagat kabir jagat shagir. lajeng pindah ka wetan. sarta awakna oray. lamun geus kolot umurna.

Adam maca eta ayat. keu kekemben teu raksukan. ka Jidah pinggir laut. anu murag ka Hindustan. mugi Gusti Maha Agung. 448. 455. kitu ceuk hiji hikayat. gunung Surandil ngaranna. Jeung aya lajengna deui. Aduh-aduh Hawa Siti. dianggo pipinding orat. duh Gusti anu kawasa. margi tacan aya jalma. jisim abdi ngan sorangan. lantaran eta kulitna. Gusti Adam teh dimana. nu sakitu jauhna. kudu tobat ieu baca. lamina saratus taun. dianggo cawet ku Hawa. lajeng bae Nabi Adam. geus taun-taun lawasna. tacan aya tatangkalan. masih ngeplak tegal keneh. lamina teh ngaos Ayat. henteu aya keur ngiuhan. ninggal laut ngeplak hejo. Adam muragna ka bumi. nangisna mani ngagukguk. dalil dawuhan Allah. Hawa nangis jerat jerit. mener ka tanah Hindustan. duh nyai aya dimana. taya papadana raos. eta ge tuluy ditundung. Nurutkeun saur Jabrail. Robbana dlollamna kitu. 76 . 456. 450. 449. les-lesan nangisna Hawa. panasna ngabebetrak. barang ayeuna di dunya. naha nyai hirup keneh. tinimbang abdi kieu mah. ari muragna Hawa. ku Siti Hawa dianggo. kieu saurna malak teh. sataranjang teu disarung. sora peura soca cindul. 458. Minal khosirin kebatna. emut waktu di Sawarga. Duh Gusti Robbul ’alamin. nuturkeun indung sampean. ngenes peurih salawasna. sadayana kalepatan. Siti Hawa utrakatrok. Nya meunang bebendon deui. abdi nyanggakeun duduka. nangis ngenes manah ngungun. Tina nangis siang wengi. neda hampura Yang Manon. Ngan wungkul bae prihatin. ninggang kana leuweung gede. di buang ka alam dunya. Naha mana Ikhlas teuing. beurang peuting usrak-asruk. abdi pundut nyawa bae. 453. ayeuna nu kacarios. dzunu banna ulah geseh. meh merem socana Hawa. cape balas utrakatrok. sarta barina sasambat. atawana enggeus wafat. jol Jabrail Malaikat. ngahampura dosa hamba. nuturkeun indung sampean. geus jauh ti tanah Jidah. 446. lajengna teh anfussana. Malak Jabrail mepeling. 451. siang wengi ni’mat wungkul. mugi Gusti ngahampura. Tunda Hawa keur prihatin. keueung taya papadana. beurang peuting hanteu petot. 457. ka Jeng Nabiyullah Adam. Tur taya batur sahiji. dawuhannana Yang Agung. aduh Gusti hamba tulung. sareng tegal ngentak-ngentak. neangan Adam panutan. taya pisan kasusahan. terasna Lana qunnana. nalangsa sampe les-lesan. Wa in-lam taghfirlana. tina emut ka geureuhna. sarta teu peugat-peugat. 452.Layang Muslimin Muslimat 445. 447. 454. Kangjeng Nabiyullah Adam. Adam keur sasambat kitu. panutan dimana lenggah. Aduh Gusti tobat teuing. nu’mat bae salawasna.

Adam sareng Babu Hawa. ayeuna muga diwejang. najan geus ka Madinah. teu kungsi lami Adam. anu ngumbara didunya. bilih teu acan kamanah. saratus taun lamina. najan anu jadi Ratu. Teu weleh-weleh dibanding. upama can ka arfah. sanajan di Raja pisan. 470. tah eta kang rai kitu. nu miskin oge sarua. 464. Sangkaannana nu miskin. eta sasakala amprok. sareng Babu Hawa tepung. 472. Mana dongkap ka kiwari. kumaha ari nu cukup. anu jararah ka Mekah. tapi ceuk Ahli hakekat. boro-boro pangkat urang. kitu unggeling carios. mun miskin taya kagaduh. bakating ku sare ngeunah. munatak saha jalmana. 465. mulih kana kasucian. Nu miskin mah geuning yakin. jasmani rohani oge. sacarios Hadist tea. dawuhan para Aulia. persasat dibuang bae. saha bae anu ngunah. moal pisah ti kasusah. geus cumpon ge keur isuk. 469. boh nu miskin boh nu beunghar. amprokna di Gunung Arfah. eta kitu hartina. moal ucul ti kabingung. pangkat menak pangkat cacah. tibra sasareanna ge. saparantos dihampura. disebatkeun pangbuangan. anu munggah Haji kabeh. disebatkeun pangbuangan. miskin deui kasusahna. akang wani taroh bae. pasal tadi ceuk engkang. 468. beunghar barang beunghar susah. nya ieu alam dunya teh. Geus suka bungah nya ati. Tina sabab eta yakin. da sasat di jero berok. sareatna hakekatna ge. hijikeun ulah rek renggang. cicing dina ngeunah terus. pang Nabi Adam ka dunya. ceuk rakana bener pisan. tacan jadi Haji kitu. 461. keur anak pamajikan. ku sadaya ge karaos. Kitu sareatna Haji. 471. moal aya nu merdika. wungkul ku dahareun bae. Teu pisah tina prihatin. ieu alam dunya dumuk. Sabab kitu asal tadi. da aya di alam dunya dumuk. Barang maosna geus nepi. nu pada gelar didunya. 466. ngan ukur pasangka-sangka. emut-emut geus isukna. teu lepot ti kasusahan. anu mawi dunya dumuk. sanajan diempuk-empuk. sing amprok ulah papisah. ngan sarupa kasusahna. Saur rai kahareti. di Mekah teh aya Arfah. geus hanteu aya pikiran. ganti-ganti kasusahan. 460. Geuning nepi ka kiwari. kumaha isuk nya dahar. 462. jadina sanggeus ka Arfah. dihampura ku Yang Manon. Numatak mungguhing jalmi. atuh meureun najan urang. cukup pikeun meuli beas.Layang Muslimin Muslimat 459. bisa kitu sare tibra. cicing di panjara Allah. padahal sarua bae. 77 . kanu beunghar nyebat ngeunah. Da bubuhan keur dibui. hanteu aya kakurangan. 463. nu betah dipangbuangan. supaya bisa purkatut. urang ge eukeur dibuang. eta Hadist moal lepat. munggah Haji geus kapaham. 467.

482. ka asal purwa wiwitan. kabeh jadi kasusahan. moal enya salah deui. dilepas tina hukuman. anu matak ieu dunya. bandingkeun jeung memeh gelar. di hampura ku Yang Agung. Jadi tetep bae ngancik. sieun engke dina wafat. ayeuna mah rai harti. tetep dina pangbuangan. naon nyatana di diri. cicing di Naraka bae. yen nguping carios Hadist. Balik kasalna tadi. 483. sare babandingan peuting. 474. Raina deui ngawangsul. kumaha pangna teu beda. teu aya pisan kaboga. kana poe akhir tea. kieu bisi teu uninga. 478. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. 484. shagir sareng Jagat kabir. Nyata dua liang irung. estu sidik Lahaola. nyaring babandingan beurang. haying dahar haying nginum. duh engkang percaya pisan. Nu matak ayeuna rai. manusa tungtungna pasti. kantun poe tujuh tea. beurang peuting hanteu pegat. kawit ge teu naon-naon. bongan aya di dunya. 477. meureun ku rai karasa. Aya beurang peuting tangtu. ka rakana bari ta’dim. 476. dina rasa kasusahan. geus tangtu pisan dihukum. ayeuna neda piwangsit. Ayeuna gaduh piunjuk. Kaayaannana kitu. Jagat shagir wujud urang. naon rai nya kasusah. yen bakal kitu jadina. 481. sangkan ulah tutuluyan. Kinanti 479. tah kusabab kitu engkang. 480. tah eta poe nyatana. marakayangan usrak-asruk. Tah kitu eta kang rai.Layang Muslimin Muslimat 473. urang jadi buangan. Landratan Allah ta’ala. jagat aya dua rupa. pangbuangan hanteu geseh. akang paur liwat saking. tina loba kahayangna. sumawonna boga wujud. balik deui ka dunya. Sareng nyanghareupan deui. Hadist moal salah deui. teu ditampi ku Yang Manon. nyaeta kiamat tangtos. geura bandungan ku rai. Jagat shagir Jagat kabir. 475. teu rasa-rasa acan. 78 . ieu dina alam dunya. wajib urang kudu tobat. enggoning eukeur diberok. sabab salah pangbalikan. di diri urang ge bukti. Ceuk rakana bener kitu. kasauran engkang tadi. dua soca dua cepil. katujuhna baham rai. kabir mah nya alam dohir. Ceuk raina geus kaemut. samemeh kiamat dunya. meureun ku rai karasa. eusina eta geus pasti. 485. teu beda geus tangtu sami. aya sare sareng nyaring. geuning geus genep jumlahna. samemeh ka dunya turun.

Pek ku raina diitung. naon buktina nu pasti. 494. nyatana di badan urang. 489. rai ku hayang kaharti. 487. nu dina dua panangan. aduh naha leres teuing. jumblah aya opat siki. 79 . katilu pangucap pasti. mangga ku raka pilahir. mana anu sawarehna. geura mangga bae etang. Di alam dunya teh dumuk. hiji pangdanguna cepil. bet nyata kabeh di diri. taya kakurangan deui. Ceuk raina aduh-aduh. eta naon sanyatana. nyatana beurang jeung peuting. dina ieu alam dohir. nu dua sabaraha hiji. kantun bulan can kaharti.Layang Muslimin Muslimat 486. aya tilu sabeulahna. Cuk rakana mun can weruh. panggahota diri urang. ugel dilihur dihandap. ugelna dua sampean. dua tinggalina soca. saur raka kapan bukti. bener dua belas siki. aduh naha cocog teuing. Beurangna oge sakitu. ku engkang teu dipilahir. naon nyatana nu bukti. pasal bulan eta rai. eusina nu tujuh tea. tilu puluh poe pasti. Kaopat pangangseu irung. aya deui genep pasti. jadi dua tangan pasti. kitu deui aya Bulan. karaos pisan ku rai. geuning karek genep siki. 502. mana ari dawuh lima. kaayaan alam dunya. dawuh lima nu sidik. nyatana di diri rai. Saur raka pasal taun. sampean bagian peuting. antarana ugel tangan. tilu puluh eta sidik. Kantun taun nya kasebat. aya bulan dua belas. 491. paingan carios kitab. taya bedana sautik. sareng aya deui hawa. hartina windu teh rai. muga ku engkang dipiwejang. anu dua belas tea. geus kumpul di Jagat shagir. kieu rai mun can harti. Bentang-bentang laksa keti. dua bitis dua pingping. sawindu eta ngaranna. 501. ngajawab deui rakana. sidik geuning enggeus bukti. eta taunt eh kang rai. 495. Sami bae tilu puluh. 497. ku rai tacan kapikir. Dina sabulan teh tangtu. 498. 488. 493. kantun dina jero bulan. panangan bagian beurang. hawa panas hawa tiis. 496. jeung opat diluhur tadi. saajegna diri urang. Jadi ngarana sawindu. Ka raka lajeng ngawangsul. naon deui nya kabingbang. Raina lajeng ngawangsul. aya genep sadayana. Dihandap oge sakitu. 503. 492. Saur raina sumuhun. 490. cukup hanteu kurang leuwih. dijumblah jejeg dalapan. pek geura taroskeun deui. Nyatana ugel nu lembut. jeung dua tangan geus nyata. saur raka pasal dawuh. uel-ugel ramo rai. lajeng raina ngalahir. mangga bilang ugel tangan. ugelna panangan bukri. tah geuning jejeg geus lima. tumerapna dina diri. 500. numatak dina sabulan. aya tilu puluh peuting. 499. ramo suku kitu deui. kabehna dalapan pasti. nu dalapan eta rai. peupeuteuyan dua siki. naon nyatana di urang. raina enggal ngajawab. nu yakin dijero diri. tilu puluh beurang deui. kalima rasana pasti. Saur raina sumuhun. jadi opat jumblahna. aya Srangenge pasti. tapi aya nu kaliwat.

naon nyatana di diri. Panonpoe wujud urang. di Akherat poek pasti. poek mongkleng buta rata. Mung bae engke kapayun. 512. Bulan Panonpoe dohir. Kapan di dunya ge puguh. 518. Panonpoe nu kahiji. nafsu urang eta pasti. keur ninggali Johar pirid. hirupna teh Jagat kabir. meureun manusa ge mati. tangtu jadi eungap pasti. Hawa bumi angin banyu. sabab eta mah geus ghaib. Raina lajeng ngawangsul. dibuktikeun dina badan. cahya anu lemes tea. engke urang teh dibatin. rai nuhun laksa keti. Nu tetela langgeng tangtu. 510. miwejang ka rai. 80 . moal bisa jalan pasti. sarta langgeng henteu gingsir. kanyataan dina badan. lain tempat keur ibadah. tapina wajib kapanggih. sumuhun saur kang rai. da geus lain tempat ngilmi. anu ngaran Johar latif. naon nyatana nu yakin. 514. 509. mangga urang pada siram. laksa ribu rai nampi. ngahirupkeun eusi bumi. Nganyatakeun sifat hirup. urang naretepan magrib. 513. nu nguatkeun alam dunya. Tah eta geuning geus dumuk. teu beunang katinggali. 511. Amarah Lowamah kitu. ceuk rakana hirup urang. engke dina alam batin. kapan kitu sidik pisan. Sageuy taya nu ngawengku. da mun taya Matahari. tatangkalan moal jadi. prantos kacatet ku ati. Ku panon kapala kitu. eta moal salah deui. Geus asup hakekat kitu. margi ayeuna geus burit. moal aya hasil dunya. betah teh ku caang bukti. ku awas panon kapala. ku ayana Bentang Bulan. sarupaning tatangkalan. kantun Srangenge jeung Bulan. nyatana hawa nu opat. atuh kumaha rek ngeunah. 505. kari-kari caang batin. nu ngahirupkeun jasmani. ngan pikeun nampa siksaan. teu beunang dijirim-jirim. kaopatna Mutmainah. Geus taya tanyaeun kitu. samangsa teu jalan eta. 515. di badan urang sapata. 516. upami rai tacan harti. jeung jadi sagala lampah. Caang bunya eta kitu. Ku rai prantos kamafhum. pagawean jalmi-jalmi. poek mah atuh Naraka. kudu ku awasna ati. 506. teu dipiluruh ku jalmi. engkang sampe bebeakan. da aria was mata mah. 507. hanteu kenging ditinggali. enya ieu Jagat shagir. mun teu panggih di dunyana. nya nuhun Alhamdulillah. ganjaran pon kitu deui. 517. Hawa angin bumi kitu. tapi eta mah kang rai. Sawiah katilu rai. 508. kitu deui badan urang. engkang keresa miwejang.Layang Muslimin Muslimat 504. ceuk rakana eta rai. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai.

Geura tareangan dzatna. Pangeran awas ka urang. Sangkan ulah kabingungan. Poe ieu bisa leumpang. Raoskeun mun datang sakit. Pigeusaneun dina paehna. Mun urang lolong di dunya. Urang sing ninggal Pangeran. 6. Ngangin rasa sajati. 3.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Sing suhud urang di dunya. Wali turutaneun urang. 10. Anakna sok jadi jadah. Dzatna kudu tareangan. Ieu suluk dijieun sya’ir. 5. Ulah ngagugu nu ngalarang. Sok bingbang mikiran diri. 2. Rek nampa rasana madat. Euweuhna dina ayana. Istri dibeuli ku Syahadat. Dua puluh sifatna Pangeran. Ieu jaman parantos akhir. Rasa dua ngangin-ngangin. Kumaha isuk nepi ka jangji. Haram lamun hanteu nikah. Neangan elmu nu enya. 14. Engke harti sadayana. Supaya jadi Syahadat. Carita kitab nu ditukil. Di dunya pikir kumambang. Karaos hirup jeung mati. Ibadah ka Gusti Allah. Urang sing suhud ibadah. Sugan kasasar ku pikir. Ulah salsah tekad urang. Kakat di diri sorangan. Eta teh omongan baruang. Ulah atoh ku loba duit. 13. Ari diri saperti kembang. Kembang malati rupana putih. 7. Poe isuk can kawangwang. 8. 12. Geus ligar murag kalombang. Neda maaf kasadaya wargi. Bakal maot kudu kapikir. Nu kasebat enggeus yakin. Poe ieu urang senang. Lolong jaga di Akheratna. Isukan mah biheung mulang. Ka pameget rawuh ka istri. Malati di pinggir lobang. Nyokot misil nu jadi hasil. Sakumaha lobana duit. Manahan sadaya Sobat. Lain duit pati hurip. 9. Gusti Allah wajib ayana. 11. Supaya bisa sampurna. 81 . 4. Sedep seungit sajero ati.

Mudu Guru pondok caritana. Matak pinanggih tugenah. 24. Karasa dina pupusna. Ulah Guru loba omongna. Nafsu mah taya putusna. Nu bareng hanteu papisah. Mudu mulung kanu susah. Kufur teu percaya ka kitab. Nuduhkeun jalan lastari. Tapi henteu jeung barangna. 29. Malikan Malati tadi. Sabab bongan salah tekad. Jalan jahat mah babari. Nyaurkeun ilmu nu repit. Ngagulung caritana. Nu ngumbar bae nafsuna. Sing isin kunu kawasa. Nya eta nafsu nu suci. Engke diwales kunu kawasa. Ulah Iman ka barang ruksak. 21. Jasmani sok panas tiris. Masing-masing eta karepna. Loba omong salah pasal. Da lafad mah taya beakna.Layang Muslimin Muslimat 15. Resep kanu beresih ati. Kakuping matak garihal. 28. 19. Ulah sok ngarah ngarinah. 22. 16. Matak narik manah resmi. Carita ilmu ngajinis. Nyaur ilmu matak tiis. Nu kitu ngarana Murtad. Amis budi carita ilmi. Ari nafsu opat kabehna. 18. Ngabegal elmu nu asal. Nu hiji karep nu muji. Nu dusun teu nyaho adab. Nu tilu karep balaka. Ngajelengit inget teu leungit. Kafir teh nu jahat atina. 20. Diturut matak cilaka. Ulah katungkul dudunya. Beak umur can sampurna. Ulah jail ka pada jalmi. Ulah kawas ngaji budak. Kanu goreng taya pegatna. Matak keder pikirannana. Eta nu murba kawasa. Sangkan babari kahartina. Jalan hade rasana nyeri. Nyaurkeun jatining hurip. 26. Sing inget bakal papisah. 82 . Elmu teh kudu pilari. Beda jeung saur nu sompral. Qur’anul Adzim sing kapendak. 27. Terang ka sagala dosa. Wawalesna sok teu ngeunah. Teangan elmu sampurna. Urang kudu ngaji rasa. Jeung poma ulah mitenah. 23. 25. Ulah eureun memeh mendak. Ka kuping beres patitis. 30. Selap-selip mapay peujit. 17. Matak poek kana ilmi. Kafir lain Walanda Cina.

38. Lahir batin gampang katimu. Caang soteh caang iman. Kubur hirup dijero kalbu. Tutup mulut buka kunci. Tilu puluh Juz kudu tamat. 37. Da lain caangna bulan. Teangan hirup sajero hirup. 42. 34. 45. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Lain kubur tutup batu. Aya cai bening nya herang. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Sajol bulan eta tamat. 43. 46. Asupkeun ka jero diri. Kain cai ngala ti kali. Jauhna tanpa wangenan. Lain caang caang bulan. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Mudu ngaji kudu ngajinis. 32. 44. Ngaji badan masing tapis. Basa Baqo langgeng sundana. Poek ati poek bulan. Mudu mandi cai suci. Tetepna dimana kutan. Mun pupus dunya ge lampus. Paribasa ditetepkeun iman. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Jauh keneh kana katepi. Saur Jeng Nabi Utusan. Nyaho ge iman teu acan. Ahadiyat naon hartina. 33. Cai suci matak beresih. 35. Enggeusna balik kamana. Hanteu bijil ti beulah batu. Diteangan leuwih rugi. Sing inget urang bakal ditutup. Nya eta sifatna elmu. 83 . Nembe salamet Akherat. Bisa leumpang urang ku saha. Enya soteh deukeut pisan. 41. Cai suci ti jero ati. Sangkan salamet diditu. Ngaji teh ulah ngajibris. Ari Qudrat teh kawasa. Mun tacan isbat jeung nafi. Bisa ngaji Ulah kumaki. Poek bulan poek iman. Sarebu hiji anu manggih. Teu gampang neangan iman. 39. 40. Syahadat heula nu misti. Poe tujuh aya dimana. Jeung urang asal timana. Ahadiyat eta geus tangtu.Layang Muslimin Muslimat 31. Ulah ngitung beurang peutingna. Walanda Cina meureun nya kitu. Laku lampah kudu jeung ilmu. Teangan di badan urang. Dibeulina satengah mati. 36. Sajero eta teh tobat. Dalil Qur’an tuduh harti. Meungpeung hirup kudu Guru. Teangan kubur nu tangtu. Kitab Qur’an jieun saksi. Ulah loba nu diaji.

Taroskeun ka Ajengan Kolot.Layang Muslimin Muslimat 47. Lain beurang lain peuting. Geus euweuh wujud kaula. 58. Silokana sing kapanggih. 62. Ulah dipake andelan. Dalil naon nu jadi iman. Akbar anu sajatina. Allah ninggali ka urang. Laku lampahna ge tartib. 52. 48. Pikukuh patokan Islam. Resep ninggal istri sae. Nya eta elmu nu kolot. Lain Shalat nangtung kitu. 54. Didinya naon nu aya. Lain akbar mata kapala. 61. Lalangse beureum jeung kuning. Ganti Pangeran nu aya. Panon teh pipinding terang. Euweuh deui sifat hirup. Nafsu opat ulah metu. 53. Allahu akbar kudu ta’yin. Lain Muhammad di Madinah. Kahakanannana bugang. Pek taroskeun ka Ulama. Allah mah nurutkeun bae. Manahan ku ahli ngarang. Duit meunang berekah kolot. Ulah hirup nya hirup urang. Nu kitu jalama badawang. Teangan tarekat jati. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Rasiahna Maha Suci. Gagntina Rasulullah. Anu dzikirna ngageot. Lamun barisan cilaka. Da aya awal akhirna. Nuduh Allah diawang-awang. Anging dzat Allah nu cukup. 60. 51. Sembahiyang kudu khusu. Dzikirna dilewe-lewe. 50. Mudu tutup sakabeh nafsu. Hanteu sahil cicing di dunya. Kunci Muhammad nu rugi. Nyebut aya teu ngarasa. 59. Mudu sidik ka alam batin. 84 . Kaula geus hanteu aya. Nu sidik kanu kawasa. 49. Kalawan nerangkeun Tohid. Mun harti ngelmuna cukup. Masing ngarti urang hirup. Urang ninggal hirup urang. Hakekatna kudu kamanah. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Hanteu daek nareangan. Sabab lacuna henteu diriksa. 57. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Bisa nuduhkeun nu wahid. Rasana lacuna hade. Guru teh kakasih Allah. Anu Guru ahli rasa. Manahan ku ahli rasa. Kasebatna Guru Mursyid. 56. 55. Dahar nginum jadi Naraka. Hewan anu hanteu iman.

Barang ruksak dibeberik. Sabab miara ti baheula. Terapkeun ramo jeung suku. Ijrail teu ninggal puji. Nuduhkeun jalan nu suci. Eta nu wajib diturut. Lahir batin ulah tatu. Lain nyembah kanu aya. Pang urang sagala gampang. Ajengan hayang dipuji. 64. 73. Agungkeun Guru jeung Ratu. Lampahna gemi nastiti. 85 . Meujeuhna dahar sakali. Wajib deui nyembah ka Raja. Nurutkeun karepna ilmi. Dahar ulah kawas kebo sapi. Laku lampah kudu terang. Di dunya sab aya caang. Tinggali ilmu nu tangtu. Ulah rasa guru jauh. Ulah sare satengah mati. Nya eta Guru sajati. Beurang peuting teu berenti. Eta Guru anu mulya. Tanda Guru nyekel sosi. 78. Geua megat dilawang buntu. Ganjaranna geus bukti. Mudu Guru sajero hirup. Matak lali ka Maha Suci. Teu lila amprok jeung Guru. Mudu terang wuruk Guru. Pujina ngarah sasaji. 76. 70. Lampahna sadaek-daek. Karasa paeh jeung hirup. Lain terang omongan kitu. Wakilna anu Kawasa. Beuteung jemblung awak gede. Nu langgeng hanteu diberik. 77. 71. Gawena sok kirang tuang. Nyembah kanu euweuh aya. Ibu Rama wajib disembah. Ari Guru wajib disembah. 75. Lampahna teu ati-ati. Diri ulah laku satru . Katungkul ku sirik pidik. Nu kitu teh kafir Jindik. Jalma teu inget ka pati. 69. Karesepna dana dini. 65. Nempoan istri nu hade. Ari iman sifatna caang. 68.Layang Muslimin Muslimat 63. Di dunya teu daek neang. Nafsu opat kudu tutup. 74. 67. Ngawakseun ka jalan gede. Jalaran gogoda diri. Jalmana pantes lalenjang. Teu iman jagana poek. Geura tinggal rupana Guru. 72. Di kubur tangtu dipekprek. 66. Gawena tirakat nyepi. Sasauran jiga Kalde. Ninggalina iman nu suci. Sangkan urang teh rahayu. Di Akherat kumaha leumpang. Nurutkeun nafsuna dewek.

Matak beurat batan batu.Layang Muslimin Muslimat 79. Lampahkeun lima perkara. Sholat nyaho asal opat. Saena kedah ku istri. 83. Geus manyanyi tuluy tuang. Sasatna sing manggih bulan. Komo mun gentrana istri. Ramadhan kudu sabulan. Sora ngeunah matak senang. Ieu sya’ir sedeng ditutup. 90. 87. Make subal kembang malati. Kulambu geura pek ingkup. Nangtung ruku sujud lungguhna. Sahiji nyaho Syahadat. Geu Sholat tuluy manyanyi. Nyaeta istri kameumeut. Halimpu jeung mawa sari. 81. Mun lepat mangga dipungkir. Manyanyina matak resep. 80. Zakat pare geus mufakat. Nyegah ulah sore turu. 84. Geus wengi urang arasup. Wantu-wantu kecap sya’ir. Sabijilna tina pikir. Lamun cukup aya bahan. 88. Laguna pantun manyanyi. Istri kitu leuwih lucu. Sya’ir waca senangna pikir. Samemeh indik ka Mekah. Disamping baju beresih. Seungit malati geus kaambu. Teangan Bet dina badan. Pasosore kudu mandi. Eta mah teu matak kuat. Istri urang bisa tembang. 86 . 86. Cukupna urang di dunya. Jalaran saurna Guru. Syahadat syahna teh opat. Kaduana kudu Shalat. 85. Duriat ge matak tetep. Moal kagembang ku wayang. Dzat sifat asma af’alna. 89. Kaopat kudu puasa. Katilu kudu jazakat. Kalima leumpang ka Mekah. Dina sajerona badan. 82. Zakat diri matak kuat. Dipiresep ku pameget.

Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. nu kahiji Muhammad Haq. Kocapkeun raden Muslimat. sakur kabingung kang rai. langka pisan aya jalmi. nuhun berebu keti. aya basa opat rupi. ngaran Muhammad Majaji. saparantos Jongos Koki. dupi nu kadua deui. dijero cai. Ayeuna tumaros eta. rai bade naros deui. rehna seueur keneh anu can kapaham. dijero kamar tur sepi. ditengah aya Masigit. rai langkung panasaran. ka rai budina manis. caina herang beresih. den Muslimat ka rakana. Sambungan anu katiluna. Rakana pek sasauran. Dipungkureun aya empang. bok bilih geus bosen galih. dupi anu kaopatna. keur mudakarah bab ilmi. Ceuk raina nuhun pisan. Muhammad Harid katilu. geura pariksakeun rai. barangna anu sakitu. engkang teh aya pilahir. bumi nenggang sareng singkur. Ayeuna bet luntur manah. teu kagiridig ku jalma. jeung raka dijero bumi. rido ditaros ku rai. nepi ka dipundut pisan. lamina geus tilu wengi. nyaangan ka manah rai. eukeur maksad titadina. 6. caralik sabada tuang. amitan neda warangsul. ting soloyong ting suruwuk. atoh kantenan kulanun. 3. terasna raden Muslimin. calik dina pramedani. 5. wantuning di Taman Sari. tacan caang ati rai. ngaran Muhammad Hakeki. 4. 8. sangkan teu jadi nguluwut. Eros Ermawar Malati. Papayun-payun duaan. muga engkang rido galih. silih udag jeung baturna. rehna rai seueur pisan panarosan. saurna teh rai mangga. kantun anjeuna duaan. seueur keneh kabingungan. mung rada isin saeutik. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. aya ngaran taya rupa. tiasa nerangkeun deui. teu weleh bae ngurihit. manawi engkang tiasa. mani katinggal keusikna. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. 7. kabingung teh naon deui. geus meleber seungitna teh mancawura. lamun jinisna can bukti. sieun engkang jadi bendu. malah mandar disarengan ku Pangeran. laukna warna-warni. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. 87 2. buludru sutra hipu dicalikannana. 9. lajeng ka tajug ngaralih. rai tamparaos pisan. sinarengan raden Muslimat. panarosna masih terus. dikuriling kebon kembang. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. . margi bet mustahil teuing. Mung buktina tacan terang.

sorotna tina dzat sifat. moal rek sulaya deui. atuh kantenan eta mah. nu disebat Muhammad Haq. nyaeta nu opat kitu. ceuk raina nuhun engkang. cahya nu hideung nyata. kantun eta anu nomer kaduana. ku rai prantos kaemut. nu kitu mah sanes ngaji. Mim 88 . nya ieu rupa jasmani. timbalan Jeng Rosul. ku rai ge meureun parantos kapendak. tetep kafir mun teu timu barangna. Cahaya beureum sifatna. jawab rai nuhun pisan. ayeuna rai mangarti. nu ngaji asmana badis. Hawaun eta disebat. 4. nya eta aen barangna. Muhammad Hakeki tadi. Muhammad Harid. Mim teh mastaka rai. 16. Nu bereum huruf Mim awal. 2. 15. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. cahya koneng eta sidik. 17. ari nu katilu deui. 3. nya eta sagara hirup. tulis Qur’an sareng Hadist. Nu disebatkeun Muhammad. Muhammad Majaji tea. nu disebatkeun ku rai. Muhammad Haq. 18. bijil cahya opat rupi. saha-saha manusa. Muhammad Haq teh geus sidik. ceuk rakana mun can harti. ngaji teh kudu ngajinis. nya jadi huruf Mim akhir. Kieu perkawis eta.Layang Muslimin Muslimat 10. Muhammad Harid nyatana. Muhammad Harid teh bukti. Muhammad Hakeki. rakana ngalahir deui. maca buktina aksara. dina Qur’an geus kauni. barangna nu opat rupi. cahya nu bodas beresih. ari nu kaduana deui. 19. abadan bi kufro deui. 13. Muhammad Majaji 12. Tah eta anu kasebat. digugulung titatadi. eta teh dzat sifat Gusti. pasal Muhammad Hakeki. Saur raka ari eta. ayeuna nembe kaharti. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. cahya bodas ngaran Ma’un. Muhammad Harid nyatana. eta sifatna teh tangtu. sidik ngaran jeung buktina. ngaran maca bae wungkul. nyaeta rasa pribadi. sategesna nu kasebat Narun tea. nya eta huruf Dal pasti. tah eta barangna rai. lamun asma bae rai. nya ieu rasa jasmani. Muhammad Hakeki rai. kaopat nu hideung cahya. kantun eta Muhammad Majaji tea. He teh nya dada geus tangtu. eta teh naon sifatna. eta sifatna teh pasti. Turobun ngaranna pasti. sabab aya ceuk dalilna. bibit nyawa sadayana. 11. Muhammad Hakeki tea. rupina caang dumeling. leres percanten yakin. Nerangkeun : 1. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. hartina eta dalil. kantun eta Muhammad nu katiluna. Wa’asmaihi ta’ala. 14. dupi anu katilu na. nuhun engkang rai nuhun. kaopatna nu kasebut. Saur rai kutan eta. Saur raka bener pisan. nu koneng huruf He pasti.

Kaduana kana sifat. ku pitulung Maha Suci. atuh mun kitu mah palsu. ku pitulung Maha Agung. nya nu ngagelarkeun Agama. hakekat Muhammad Nabi. saur raina kaharti. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. kedah ti handap kaluhur. sategesna ngaran Gusti. di Cirebon anu bukti. ma’rifat ka Gusti Allah. 26. sangkan manusa teh mulus. eta mah pangandika na. lamun hayang kasungsi. mung aya saeutik pisan. nu nganepikeun kana dzat. kapan tadi Maha Suci. 24. Muhammad Rasulullahu. wajib susul eta anu ngandikana. 27. tiap-tiap aya ngaran. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. ulah ngan tulisna wungkul. sifat Rahman nu murah dialam dunya. tanwande bisa narima. hoream neangannana. Pangkat Nabi Rasulullah. kabagi ma’rifat jati. enya eta tarekat ma’rifat tea. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. 22. sifatna Yang Maha Suci. salamet dunya Akherat. nya eta awal-awalna. tah didinya mencar-mencar. 28. dupi eta Kangjeng Nabi. 21. kapan dalil wajib pisan dipercaya. tilu asma nu kawarti. Sabab eta tuduh jalan. nyaeta ku asma tea. sare’at tarekat deui. murahna di alam dunya. numawi ulah sok mungkir. Piraku mun cengeng tekad. tina dzat sifatna pasti. eta tiluhur ka handap. teu kabagian ma’rifat. tilas Wali anu tadi. kana dzat sifat Yang Widi. moal kenging katingali. ayeuna kedah dibalik. Teras ka Wali salapan. jeung supaya terang deui. tarekat ma’rifat timbul. akhir nya udel urang. kana sifatna Yang Agung. sabab bisa mi’raj rai.Layang Muslimin Muslimat 20. tangtu nyandak tina bukti. enya eta para Wali. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. nampa tarekatna ilmi. Allah anu Maha Suci. mana nu kabarengan rai. kapan awalna ge rai. kedah 89 . jeung percaya ayana Allah ta’ala. Sabab basa Allah eta. sageuy teu tiasa nepi. jeung kalawan dibarengan. utusanna Maha Suci. numawi Gusti Yang Widi. dibeulina ku prihatin. 23. ku awasna panon kapala anu nyata. hakekat ma’rifat rai. Muhammad mah teras ka umat-umatna. Sabab nabi Muhammad mah. Dal teh sampean geus bukti. Jadi unina Muhammad. gaib pisan pang ayana.ari nu liana Rusul. Wali Kutub disebatna. Nya eta jalan tarekat. Sabab aya wawakilna. nu rek ditaroskeun deui. hanteu cocog sareng dalil. 29. terus ka ayeuna pasti. mimitina nya eta dzat anu kasebat. 30. ilmu Wali mo kasusul. Kengingna ku panon rasa. nu mimitina rai. walon raka eta mah Muhammad pangkat. mung dzat sifatna Yang Agung. umatna pon kitu deui. tibana ti Kangjeng Nabi. 25. dupi nu nganepikeun pasti.

Adam anu tipandeuri. 37. da majajina mah geus bukti. Tah geuning kitu geus nyata. ayeuna mah kulanun. ka Allah nu Maha Suci. ayeuna kedah dibalik. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. Jadi dua puluh dua. Rakana lajeng ngajawab. ku rai tacan kamanah. nya eta Muhammad tea. jadi lamun hayang terang.Layang Muslimin Muslimat 31. naktuna aksara tadi. bakating hantem mikir. aduh engkang can kaharti. matak butak sirah rai. mangga etang ku rai. tihandap ka luhur deui. ayeuna mah kudu sungsi. rai teu sanggem mikirna. aksara nah eta pasti. dihijikeun sareng genep nu kadua. jumblahna sabaraha naktu. kedah heula kasungsi. rai poek liwat saking. naek nya ka Muhammad. kedah pendak sajatina. 33. sareng anu katiluna. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. pek jumlahkeun deui rai. 35. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). perelena kitu rai. Hirup-Rasa-Adeg pasti. ceuk raina mun teu lepat. pang gumelarna dohir. Madinah anu kasebut. kakara engke kapanggih. rakana ngalahir deui. terangkeun sama sakali. enya eta kanyataan Adam pasti. nyaeta dua nu tadi. Mangga ku rai dimanah. Geuning bukti di manusa. da aya hartina tangtu. adeg kanyataan pasti. Ceuk raina bingung engkang. ari nu katilu rai. rasa kanyataan tangtu. mangga bae ku engkang. hirup kanyataan Gusti. Adam mimitina disebut. kasebatna di Madinah. terus ka Allah sing tepi. geura mangga bandungan. 32. genep belas nu mimiti. naek kana sifat deui. Muhammad nu tipayun. ayeuna manah ku rai. tadi tiluhur ka handap. naktuna teh dua (2) tangtu. tapi rai hakekatna. Dupi anu kaduana. ku rai tacan kaharti. 36. bilih rai jadi owah pipikiran. nya eta ku tilu basa. parantos pupus makamna ge di Madinah. lami-lami pek ngajawab. geuning makamna Jeng Nabi. genep (6) naktuna teu lepat. 39. 38. ceuk rakana eta kamana surupna. aksara di eta pasti. Raina hanteu ngajawab. mangga ayeuna dietang. kieu atuh mun can ngarti. 90 . Atawa Allah Muhammad. eta naktu nu sakitu.pasal eta naktu dua puluh opat. kantun terus kana dzat deui naekna. tina asma heula. naktuna sahiji-hiji. dua puluh opat siki. hanteu terang sumurupna. Madinah teh naon rai. ngahuleng hanteu ngalahir. perelena nya Adam Muhammad Allah.

Aya sabaraha perkara. lumbrahna sadaya sami. 47. kana dzat sifatna Gusti. rai bingung kacida. tah ieu engke dihandap. bet geuning rukun Agama. mangga bae rai etang. adegan wujud jasmani. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Upami geus ilang Adam. hakekat Muhammad Rasul. dipigawe siang wengi. mung bade naros deui. 43. Teu lumbrah anu nyarebat. nya eta rukun Agami. rukun Islam Agami. dupi kenging na teh pasti. numawi kedah kasungsi. jeung teu pantes deui bae. aya rukunna geuning. sing ngarasa ilang wujud. tah geuning eta rai. teu ngarasa boga diri. sabaraha huruf nu uni. jeung naon ngarana deui. nu heula disebat pasti. enya eta nu kasebut Adam tea. ku hukum akal rai. da kitu kapan pantesna. ku urang teu dipilari. aya anu diluncatan. supayana rai bisa terang. ibadah ibadah teh enggeus yakin. nyaeta rukun Islam. hurufna kalimah tadi. pasal dina rukun Agama can terang. geura mangga rek diitung. Islam disebat pandeuri. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. Kapan kieu disebatna. sategesna asma Gusti. geus merele nya rukun Agama Islam. Eta teh huruf Syahadat. hurufna kalimah kali. dupi eta rukun Agama diliwat. Eta rai sabaraha. Agama ge piraku taya rukunna. nya eta adegannana. 48. 46. kakara jasa kapendak. raina lajeng ngajawab. nya eta dzat sifat Allah. Raina lajeng unjukan. sanajan iman ge aya. 91 . ku engkang ka tuang rai. weleh bae teu kapikir.Layang Muslimin Muslimat 40. biasana teh ku jalmi. da piraku hanteu aya. 45. sadaya nu dipiwejang. rukunna genep perkawis. dibalikeun saupami. meureun teu raos geus tangtu. rek dijejerkeun sakali. mun disebatkeun ku urang. lumbrah kitu anu nyebut. aya nu tacan kaemut. 44. lima eta nu geus umum. terasna Agama pasti. huruf kalimah Syahadat. da kapan Islam ge bukti. Supaya syah dzatna. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. Madinah teh jadi huruf. lamun rai tacan ngarti. rukun nu heula disebat. dua puluh opat sidik. Atuh lamun kitu urang. nuhun ayeuna kaharti. geura susul jati-jatining Syahadat. tanwande jasa ma’rifat. tiap-tiap mun kapanggih. 42. bet jol bae kana rukun. hakekat Muhammad Nabi.

Teu ngupingkeun dalil Hadist. kana rukun Agama teh.Layang Muslimin Muslimat 49. jadi buta tuli pisan. Rakana lajeng ngajawab. Islam teh geus sidik pisan. Islamna enggeus kapanggih. Kapan basana ge rai. Tuduh jalan eta Hadist. ngalakonan rukun Islam. nya suhud milarina teh. sangkan aya kasieun teh. ku urang kedah kapanggih. jalanna ma’rifat kudu. 59. sareng nu ahli Agama. teras ngalakonan rukun. nu kedah heula pilari. nu langgeng taya tungtungna. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. asal tina iman tea. Ari hartina teh tohid. geuning kitu dalilna ge. lantaran teu daek campur. milari jalan ma’rifat. nyaeta rukun Islam. mun jalma teu beragama. nyaeta ku tohid tea. supaya urang teh puguh. Rakana ngawalon deui. 57. Teges tina eling rai. 55. daek ngaji kitab Qur’an. eta kitu basana teh. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. rukun Agama geus misti. moal sakama-kama. ceuk rai kapan eta mah kalakon. 56. teu aya kasieun kitu. 92 . atuh kantenan kang rai. kadua Hakekat tea. saparantosna kapanggih. 53. 54. eling sieun ka Naraka. nu nerangkeun di Akherat. ku engkang enggal piwejang. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. cengeng jeung khusu tekadna. saparantosna ma’rifat. 58. nurutkeun bahana tadi. geuning bukti di dunyana. laku goreng mo dijujur. kaopatna nya Ma’rifat. asalna kasieun eta. aya opat perekara. sareatna hakekatna. teu nyaho diakhirna teh. sahiji Sareat kitu. anu lima perkawis. Raina ngalahir deui. hal rukunna Agama tea. nu wajib heula kapendak. dina Sembahiyang cukup. Naraka di alam baqo. Ari emutan rai mah. Katilu Tarekat rai. nyaeta rukun Agama. jadi geus tangtu pisan. temen wekel teu bengbatan. Numawi manusa wajib. da rukun Islam mah puguh. Asmarandana 51. mangga anu tadi bae. Iman Tohid Ma’rifat Islam. kasalametan manusa. tegesna rukun Agama. pasal eta geus kapaham. lamun rai tacan terang. mun geus sieun mah mokaha. 52. da hanteu ngadenge beja. tina Qur’an Hadist kitu. pangna suhudna teh tangtu. yen aya Sawarga Naraka. di dunya Akheratna ge. sadaya ge pada terang. kapager ku kasieunna.

ku rukun Agama tangtos. rai parantos ma’rifat. Tarekat ma’rifat deui. sabab mun taya hirup teh. sifat Agama kasusul. pikeun kayakinan urang. ulah ngan ku kira-kira. tina ma’rifat geus tangtu. raina lajeng ngajawab. dina waktu Sembahiyang. ma’rifat nyembahna wungkul. ma’rifatna waktu eta. sareatna hakekatna. 69. Agama nu Maha Agung. mo aya ngaran Agama. 68. tegesna parantos nyaho. nepi kana waktu Isya.Layang Muslimin Muslimat 60. tadi geus ngaku ma’rifat. migawe dina waktosna. sanes ninggal Gusti Allah. niat eta mimitina. Tarekatna mah pan bukti. rakana lajeng ngawalon. lain ma’rifat ka Allah. nya tina kanyaho tea. gulungna anu opat. 63. rai nyebat soteh kitu. 61. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. sing nepi kana caangna. nyaho kana naon tea. 66. tegesna eta hakekat. sumawon ushallina. Sembahiyang Subuh eta. eta oge bener pisan. najan di sagala barang. Dina Sembahiyang mah rai. 65. Jadi sifat hirup pasti. tarekat sareng ma’rifat. Nangtung Ruku Sujudna teh. numatak ngelmu teh urang. tina kitab kenging nyonto. Kieu hartina Agami. tarekatna jeung ma’rifat. Kitu deui waktu Dzuhri. ari rukun Agama mah. nya eta ku rukun tea. ku tinggal panon kapala. eta saterusna kitu. tarekatna ma’rifatna. da eta mah rukun Islam. pujina oge pon kitu. ari terbitna hakekat. terang rakaatna Lohor. nya sajatining Agama. 62. pikeun ngesahkeun ibadah. saur raka da eta mah. tegesna geus nyaho kitu. nyaeta opat rakaat. dina bagian bab ilmu. Ibarat rek nyieun korsi. sategesna hirup tea. sareat hakekat kitu. enggeus tangtu moal aya. terang soteh pertingkahna. aen kanu disembahna. Islam ge moal aya. sumawonna rukun-rukun. geus awas ti samemeh prak. mung engkang rek naros deui. mutajillah mun kitu teh. Pertingkah nyembah ka Gusti. atawa sifat elmu teh. 71. anu ngabuktikeun aen. kapan rai geus ma’rifat. rai geus ninggali naon. terang dua rakaat. ma’rifat laku ibadah. tetep eta anu opat. Sanes rukun Agami. sanes bagian ibadah. 70. Naha ninggali ka Gusti. ari geus niat mah tangtos. Kapendakna eta rai. 93 . 64. geus gulung bae didinya. sareat hakekat kitu.

bibitna tina carios. 76. sing hawatos kanu bodo. ngabetem teu sasauran. margi weleh teu kapaham. Najan aya niat rai. keur nyusul wujud Agama. nu ngabuktikeun samaksud. lamun nu ngaji hakekat. Jalanna ku rukun tadi. 79. tapi anu sajatina. barang dongkap teh ka pasar. kapan nyatana hakekat. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. 78. atawa jati Agama. kereteg niat ka pasar. raina lajeng ngajawab. Kapan ieu mah keur ngilmi. bahan-bahan geus sadia. enya eta kana dzatna. batalna karaos pisan. jeung sifatna Gusti Allah. Pokona sareat yakin. tarekat ma’rifat oge. karesikan Nagri Bandung. 94 . kana migawe korsi teh. buktina nu dina wujud. moal jadi mun teu ngomong. sareat hakekat tangtos. nya eta wujudna elmu. ku rukun Agama tea. Geus tangtu kengingna rai. 85. 83. 82. nangtung hareupeun nu dagang. teu lepat deui pangucap. 74. Hakekatna pon kitu deui. kapan pangucap teh puguh. nepi ka nyareatna. batal ku Hadist disebat. pang buktina teh teu lepat. rentul sakur anu aya. eta basa anu opat. dina bagian bab ilmu. Namung paneda kang rai. pokona tina pangucap. 81. nyaeta sifatna hirup. keretegna ati kitu. Raina lajeng ngalahir. sabab hartina batal teh. ma’rifatna ka Yang Manon. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. teu sareng sareat kitu. 77. duh engkang karaos pisan. ngaladangan bako tea. rupa korsi teu sulaya. tarekat jeung ma’rifati. anu aya dina wujud. nu ngabuktikeun sagala. anu aya di badan dewek. nyatana di badan urang. Karamean alam dohir. 80. Model gedong rupi-rupi. geus nyaho sareng bisana. ngaran rukun Agama teh. sayaktosna eta kitu. nu ngangliputi sadaya. piraku hanteu kamanah. bet Cina teu buru-buru. niat sagala perkara. Sabab tadi geus ka ilmi. henteu jadi ceuk sundana. Dupi sareat teh rai.Layang Muslimin Muslimat 72. Ayeuna mah rai harti. rasa anu narimana. 75. naon nyatana sareat. bagian ilmu ayana. di sajero badan urang. teras di tarekatan. gedonggedong nu marakbak. tarekat sareng ma’rifat. jalan omongan geus tangtos. mangga ku rai dimanah. paingan ceuk unggel kitab. 73. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. ieu kaanehan Kota. poko sareat hakekat. maksud teh rek meser bako. 84. sumangga ku engkang dadar. poko-pokona teh baham. tegesna eukeur neangan. sifatna sidik ngajentul. sajatina sareat. kahartos atuh kitu mah. anu opat perekara. nya eta sajatina teh. tah eta pangucap urang. paingan kamari rai.

moal lepat deui engkang. lima Munggah Haji kitu. ku Cina teh bol sok bae. aya tapi taya jentul. nuhun Alhamdulillah. Barang pok mah ngomong rai. anu nyidikeun sifatna. duh engkang karaos pisan. anu aya di badan urang. panutup kanyaho tea. 94. 89. hakekat pada hakekat. Sifat-sifat nu di dohir. nyaeta paninggal tea. sabab hakekat teh aya. sagala sifat teh kumbuh. moal bet aya bedana. nu ngaran rukun Agama. 93. memeh ku baham karasa. 91. hakekatna enggeus tangtos. bagian paninggal tea. opat kedah Puasa. 92. meuli bako anu ngeunah. enya eta sategesna. samangsa parantos nyaho. ngalakonan jeung rukunna. ayeuna nu kaduana. teu lepat kasauran teh. sifatna bistik tea. kakara sah kanyahona. sora naon oge kumpul. kieu katerangannana. tarekat naon nyatana. nyatana pangdangu urang. Raina gumujeng manis. salamina ge digawe. hakekat nu kasebut. Babah meuli bako kula. 99. 95. mun kabedag ku saratna. 96. pangdangu anu narima. Agama anu sajati. atawana rukun Ilmu. naon nyatana di badan. teu aya pisan eureunna. ngomong bae dina kalbu. sapedah rai teu ngomong. teu sulaya jeung barangna. sakitu dina ati mah ngomong.Layang Muslimin Muslimat 86. ayeuna mangga pitutur. dina salira urang teh. 88. Salila-lila kang rai. Saur raka mun teu harti. Lahir batin oge sami. Ceuk raka tarekat rai. hanteu jadi pamaksadan. 90. sinareng anu tipayun. 87. numawi disebatkeun teh. tetela karaos pisan. beja-beja teh ti batur. kana jatining Agama. enya sifat hirup urang. Nya anu lima perkawis. Ibarat rek tuang bistik. bener mun ngaji hakekat. nu aya di wujud urang. tegesna poko sareat. dina keur waktu nyaring mah. eta jinis tarekat teh. pokona ku eta bae. Rakana ngalahir deui. 98. ayeuna anu katilu. Raina ngalahir deui. keur nganyahokeun Agama. sifatna panon nu nyata. jongjon hanteu ngaladangan. kapanggih sareng buktina. kieu rai mun can terang. kahiji maca Syahadat. panon nu ngesahkeunnana. nya Islam eta ngaranna. Seungitna mah taya rupi. pangangseu nu tipayun teh. teu aya rupina tangtos. teu make sareat lapur. dupi ari buktina mah. sanggeus Islam kudu suhud. nyatana di badan urang. gulungna kana paninggal. kitu deui angseu tea. 95 . dua Sholat lima waktos. nyatana pangangseu tea. Pasal eta jol kaharti. nomer tilu kedah Zakat. sabab seungit bistik tea. 97. ma’rifat nu kaopatna. teu lami deui ngantosan. nyatana eta ma’rifat. nangtung hareupeunnana. pangucap teu lepat tangtos.

hal rukunna Agama teh. Ayeuna rek naros deui. sumawon bengkung ngariung. Aworna kalimah kalih.Layang Muslimin Muslimat 100. rukun teh naon hartina. nu opat di badan urang. 102. Raina gumujeng manis. kasauran sepuh teh. ka urang sok mituturan. 105. angseu sumawon paninggal. nu opat teh ngahijina. Teu nurut babasan tadi. dina basa rukun tea. Mung aya keneh saeutik. Nembe Islam mun geus panggih. bengkung ngariung ceuk basa. rai masih keneh helok. engke bapa geus teu aya. nyaho bibit rukun Islam. jeung kudu bongkok ngaronyok. nu aya di wujud urang. 101. Raina lajeng ngalahir. Raina ngawalon deui. sangkan sah ibadah kitu. 108. ilangna dunya jeung wujud. 106. ngaran dulur nu saestu. nya didinya barengna teh. opat kalima pancerna. 112. kapan didinya barengna. ulah arek panca bagah. Paribasa sepuh tadi. huruf Ta’udz jeung Bismallah. piraku tacan kamanah. Sholat sajatina tea. tarekat sareng ma’rifat. nya anu tacan kapaham. rempugna nu opat tea. Margi keur kieu mah geuning. nya eta nu opat tea. 104. kapendak wujud Agama. sareat hakekat kitu. eh anak-anak sakabeh. nyaho jatining Agama. keur nyalindung ka Yang Manon. omat turut weling bapa. reh dina Hadist nyarios. 110. jeung bengkung ngariung tea. anu teu acan karasa. babasan sepuh baheula. Rakana ngawalon deui. 96 . 103. lakuna teh nu karaos. kitu anu ngaran rukun. 109. nerapkeun Muhammad. ngaran Dalil Hadist. salamet dunya akherat. masih bae pili ganca. mun rempug jungkung jeung dulur. aya Hekekatna horeng. babasan tadi teh keuna. eta kumaha hartina. duh engkang karaos pisan. waktos Nafi Isbat gulung. jeung dulur teh kudu rukun. mung kumaha ari eta. Ayeuna nembe kaharti. anu matak wajib pisan. pangangseu sareng pangucap. sumuhun sok nguping pisan. atuh dimana barengna. ceuk rakana ngaran rukun. bareng hanteu pili ganca. 111. dina waktu eukeur Sholat. Ka cai kudu saleuwi. aya basa opat rupa. kudu rukun teh nya eta. kana sajati Agama. ucap ucap dangu dangu. meureun ku rai karaos. ka cai saleuwi pisan. 107. supaya maneh waluya. nyaeta hirup urang teh. yen kudu sabilulungan. rukunna paninggal dangu. kacai saleuwi pisan. nya eta bongkok ngaronyok. ka darat kudu salebak. Ijma. hanteu bareng lakuna. nuhun parantos kapaham. opat ngaran Qiyas kitu. bongkok ngaronyok teh nyata. ieu nu opat perkara.

eta ge wajib percaya. naha kira-kira rai. jeung ninggal nu nangtung. 114. cicing ngadedeluk. tambah beuki maju. mo tepi kanu dijugjug. nyaeta ka asal tadi. sagala hal mun teu make akal. Lajeng rakana ngawalon ka rai. tuluy rai cicing bae. 117. lamun tacan mafhum. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. da eta teh pikeun pikiraneun deui. karajinnana manusa. kajadian kapal udara jeung mobil. ngakalan tadi nu tilu. karamean Alam Dohir. sangkana bisa karasa. lajeng kang rai ninggali. pikeun urang gumelar di Dunya. Ibaratna upami urang kang rai. sumawon ka Batawina. 97 . Hadist. ka Gusti nu Maha Agung. Dupi Qiyas moal salah deui. Ijma. cadang Naraka Jahanam. kalanggengan Alam Baqo. kalawan jeung sahna misti. nyaeta dina tunjukna. Hadist Ijma sumawonna. sabab cicing di dinya teu maju deui. nya Qur’an eta buktina.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. enya eta piwadaheunnana rai. kudu daek ibadah teh. hayang terang ka hiji Nagara. pikeun ngakalan geus tangtos. wajib percaya kana Qur’an. amal ibadah urang. nyaeta sahna ibadah. mun kitu mah moal datang. barang dileresan Bandung. da teu disorang jalanna. Sabab geura pek manah ku rai. para Wali jeung para Muslim deui. kapan asma mah tuduh. dupi nu katilu deui. kieu pihartieunna teh. ayeuna ge kabuktian. hiji pilar make papan. dikirana bakal datang. 120. dina papan aya aksara Batawi. Sareng tuduh ka manusa deui. ditunjuk ku gambar tangan. tuduh jalan pikeun mulang. boh ka kulon ka kaler ka wetan. Ari Hadist pangandika Nabi. kudu ma’rifatu. 119. hartina dalil teh Agus. najan Dalil Hadist Ijma. lamun henteu percaya teh kufur kafir. hartina teh akal sategesna. tegesna dina omongan. Qiyas Dangdanggula 113. 118. 116. jadina tangtu ku akal. Anu matak ngilmu ge rai. upami Batawi bae. hiji jalan parapatan. 115. tetep cicing dina panunjukna. nyaeta pangandikana. Ulah cicing dina Asma badis. anu ngaran Ijma tea. utusan Gusti Yang Manon. moal bisa jadi bae. ibaratna kapan puguh. dina hareupeun panunjuk. nu ditunjuk teu disusul dipilari. eta oge pituduh teu salah deui. mun kitu mah tangtos bae. ulah cicing bae atuh. kana Dzat Sifatna Allah. ma’na Dalil kitu. pangandika Maha Suci. ceuk raina atuh moal. dina asma bae badis. lamun ngilmu pikeun kabatinan. eta wajib digugu. anu mawi kudu. sangkan nyata jeung barangna. 121. Dalil Hadist Ijma pasti. enya eta Rusul-rusul tea. pasal eta nu opat basa. ka Batawi tunjuk.

kapan tarekat teh loba. nu ditunjuk ku gambarna tea. 126. teu terang nu diasmaan. aya sare’at hakekat kitu. bade naros Rukun Islam. misti kudu buru-buru. tarekat ma’rifatna kitu deui. ari eta tutumpakan. Den Muslimat ka raka ngalahir. mana nu gancang tepi. Ceuk rakana tangtu aya rai. bisi kaburu ku pati. geura beuli ku tirakat. hukum Qiyas geura tungtik. tuduh jalan nu sayaktos. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. sangkan tereh tepina teh. 129. rukun Islam nu lima perkara. Lamun hanteu make akal rai. naha hanteu aya rangkepannana deui. kantun bae neangan akalna. cukup eta mah kulanun. naha rek leumpang suku. kitab Qur’an eta sategesna.Layang Muslimin Muslimat 122. saperti dina Syahadat. 98 . tah kitu ceuk rakana. da betah dina panunjuk. tarekatna ilmu. Sholat ge opat perkara. kumaha bisana nyaho. Johar Awal kasebatna. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. opat pangkal kitu. 124. Zakat Puasa Hajina. gancangna teh teu lian kudu prihatin. mana anu gancang bae. saterasna kitu deui. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. kahar kapal udara. Ma’rifat dina Syahadat. 123. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. sumerep ka sanubari. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. sangkan urang bisa datang. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. dina sahiji perkawis. aya sare’at hakekatna. 125. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. sare’atna hakekatna. atawa rek tumpak mobil. payunkeun hukum akal. da rai mah tacan terang. dina hiji perkara teh. Juziyah Hak Maliyah teh. nu ngaji asma wungkul. enya eta milih tutumpakan. da aya geus tangtu. tarekat pon kitu keneh. rai napi piwuruk teh. sidik teu ngandelkeun beja. kumaha pikeun akalna. dahar sare dikurangan. opat-opat geus tangtu. ceuk raina atuh mangga. ma’rifat geus tangtu. 128. Panunjuk teh ibaratna Dalil. nu pangheulana datang. Jalanna ge teu disorang deui. Enggeus tangtu opat deui rai. opat-opat kitu. hurupna asma Batawi. nuhun akang rebu keti laksa. Ma’rifatna. numatak urang teh kudu. mun ayeuna gentos pasal. kantun milih bae atuh. nu tacan kamafhum. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. kajeun rada ripuh. 127. Qodariyah Satariyah rai.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

nu teu dikulon diwetan. dipayuneunnana Gusti. anu teu aya hinggana. Mun nu kaya Akbarna ka duit. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. lamun urang meunang hukum beurat. hanteu pisan boga akal. eling bae ka sawah. leuwih hade ngadeuheusan. nya osok kitu nya gawe. Mun geus terang kana dzat Gusti. pujina ge diliwatan. sanes pisan jisim kuring. 162. anu ngarang ieu Layang tea. palangsiang galeng totos. silih tempas jeung saderek. da tekadna hayang buru-buru tepi. ka Gusti nu Maha suci. nuturkeun anu nungtunna. 160. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. Lebah dieu tobat jisim kuring. ku rai tereh kaharti. kantun suhud kana ibadahna. tapi apelna kitu. kudu khusu tobatna teh. pantes arek kituna teh. neda ampun moal rek sakali deui. teu ngadeuheus kapayuneunnana. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. mun nu tani Akbarna ka sawah. pangasih salira engkang. raina lejeng nyaur. 157. keur guneman carios Agama. Akbar teh bet los ka Pasar. Kana diri sim kuring pribadi. ulah kendat sawaktu. upami keur resep tani. Insya Allah dihampura. Akbarna kamana-mana. dicipta dikirakira. 158. rai nuhun ka pangasih. migawe kitu lampah. mugi sadaya saderek. Baetullah anu sajati. tungtungna teh atuh. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. ngadeuheusan kitu. eta tempat pangadilan. ulah make surat deui. pangadilan nu langkung sampurna. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. 163. nu karaos sumurup ka sanubari. tempat ngahampura dosa. bisa ngaibaratkeunnana. sakur dulur-dulur. parantos miwuruk. tangtu nyorang paribasa. 164. saestuning ngan saukur tuturut munding. kapan geuning di Dunya ge bukti. keur dagang pon kitu deui. kana Aweh Salam tea. 102 . nyindiran kasadayana. kana Dzat Sifatna Gusti. geuning kawidian apel. bet Akbar teh clok ka sawah. nu ngaos anu ngadangu. anu geus kersa ibadah. payuneun nu Agung. hanteu khusu ka Pangeran. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. ngan diwangwang wungkul. aduh rai engkang nuhun. PIHATUR NU NGARANG 161.Layang Muslimin Muslimat 156. mitutur nu sayaktosna. lantaran can ma’rifatu. lamun keur netepan waktu. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. neda ampun tina dosa anu tadi. aya babandingannana. 159. pangna Akbar sok kamana-mana. namung ieu mah nyindiran. nu karasa ku badan sorangan. atuh bener kitu. Ulah ampun ditukangeun badis. Sembahiyang teu khusu. tegesna ka dzat Yang Agung. da moal aya bedana. dikaler di kidul. sami bae Dunya Akherat ge rai. teu puguh nu dikiblatan. jeung sing bener caritana. kanu boga pangadilan. lamun hanteu kitu. sabab tina hanteu bisa. ka karatonna Yang Manon. rakana enggal ngawalon.

175. 177. jalanna kana Naraka. saperti anu biasa. hakekatna di badan urang sakujur. 174. sarebu kalieun babar. 171. pang orok sakarat kitu. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. dina hal perkara Rosul. nyorang deui kana jalan anu tadi. bangsa orok nu rek maot. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. naha atuh kitu. mun teu kapendak ilmuna. nyorang nanjak upamana. da moal salah mulangna. naha sami Syahadatna teh nya kitu. tah eta kedah kasusul. rehna rai sering sok mendakan. Sabab asalna ge ni’mat. Waktu ngababarkeunnana. supayana ulah kitu. mangga dangukeun ku rai. 170. Tah rai kumargi eta. malah sok aya nu misan. jeung naon sanyatana. raosna nyeri kalangkung. pajar orok mah beresih. pasal eta rai ulah helok ati. ngarasa rasa sakarat. Rakana lajeng ngajawab. kitu deui waktuna. maotna make sakarat. Sinareng dina waktuna. kapan sidik Ibuna satengah mati. anu matak renghap ranjug. ti ayeuna geus ditungtut. teu acan aya dosana. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. 103 . geura kieu mun can terang.Layang Muslimin Muslimat 165. sing kapanggih jeung ilmuna. sarebueunkanyerian tadi Ibu. samemehna urang hilang. Kapan aya ceuk dalilna. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. 167. balik deui ka jalanna. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. 172. 173. muga ku engkang diwejang. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. sing ngarasa hilang samemeh pupus. sakarat enggeus beak. kusabab tadi jalanna. Narakana Ibu tadi. Rakana lajeng ngajawab. Pangkur 166. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. dina Hadist geus kakocap. Antal maotu qoblal maota rai. tangtu bae engke moal nyorang deui. nya buktina wujud urang. Mung ayeuna rek tumaros deui. tadi rek turun ka Dohir. 176. Rosul anu genep tea. Ayeuna mah ganti pasal. waktu tadi memeh kadunya turun. Balikna ge moal salah. kantun ni’mat bae pasti. karaos nyerina misti. pang orok sakarat tangtu. Raina lajeng ngajawab. sabalikna urang lamun. 168. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. sing perele hiji-hiji. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. kitu siksaanna Gusti. ganjarana ti Gusti. tah didinya jalan urang. Syahadatna Kangjeng Nabi. hanteu sami pada-pada boga waktu. akalna teu aya lian. dina waktu keur waktos salulut. 169. kumaha eta sababna. Ibu teh satengah mati. beda hiji-hiji Rosul. Nampa sarebueun ni’mat. cacakan tadi turunna. tangtuna kasampeur deui. naha sawaktuwaktu. anu matak urang wajib nyiar ilmi. nya percaya mun kitu mah kahareti. ilmu sakarat di Dohir. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. rai bingung kalangkung. unggal poe sakarat. rek naroskeun anu teu acan kaharti. Mun disorang ti ayeuna.

104 . Nabi Adam nu tipayun. Dawuhanna Gusti Allah. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. kieu rai Syahadatna. numatak manusa wajib. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Nyaeta dua raka’at. Enoh Habibullah deui. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. kantun kaduana deui. Nabi Enoh nu kamasyhur. ceuk raina nuhun pisan. 178. tatapi maneh ayeuna. boga nyawa kaduana boga wujud. Wallohu batinul insan. 184. Saur raka nu kadua. paingan manusa kudu. ka Gusti nu murbeng jagat. Dalilna Sama-Sami’an. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. kanyataan ayana Kami pasti. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. kholifatullohi deui. mana aya Shalat Subhi. tumarima boga nyawa sareng wujud. maneh kudu tumarima. Raina teras ngajawab. tumarima boga cepil dua siki. Ngadawuhan Gusti Allah. wujud maneh pribadi. dalilna geus kasebut. ari sababna pang kudu. Sembahiyang subuh tea. maneh Adam dikersakeun ku Kami. terasna Wa asyhadu anna. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. tah kitu eta asalna. Wajib kudu Sembahiyang. tapi maneh ayeuna. lobana opat raka’at. 179. waktu subuh kaluarna fajar sidik. 185. waktu tadina ti Nabi. Mimitina Gusti Allah. kudu Shalat waktu duhur.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. Sabab wujud maneh eta. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. 181. 180. Gusti Allah ngadamel deui utusan. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. Asyhadu anlailaaha Illallohu. jadi utusan geus tangtu. jadi utusan geus tangtu. 182. 183. Wa asyhadu anna Adam. sinarengan dua suku. sing narima boga dua cepil tangtu. jeung dua suku geus nyata. kieu rai Syahadatna. Al insanu dohirulloh eta kitu. kanyahokeun bae heula. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. da nyaho asal usulna. kudu Sholat maneh misti. 186. tatapi maneh ayeuna.

paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. sabab maneh teh geus puguh. 193. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. Sabab maneh ngabogaan. kitu Syahadatna Nabi.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. sategesna pangucap Aing geus tangtu. Syahadatna ge puguh. he maneh Ibrahima. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. kitu eta asalna. anna Issa Rohullohi. kanyahokeun bae kudu. rakana lajeng ngajawab. 189. terasna Halilullahu. tapi maneh montong hayang. Pek Shalat tilu raka’at. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. Kanyahokeun bae heula. Nabi naon kasebut. saterasna Wa asyhadu. 187. Kalam Mutakalliman deui. Asyhadu anlailaaha Illallohi. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. 191. dalilna teh geus disebat. Raina deui ngajawab. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. mangga ku engkang pitutur. hayang ma’rifat ka Aing. heh maneh Musa utusan. anna Musa Kalamullah. 188. kudu Sholat Asyar misti. ati moal salah deui. Nabi Musa eta rai. Tapi montong hayang terang. geura mangga ku engkang terangkeun deui. saperkara boga baham. 105 . tunga rai sama sakalican mafhum. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. boga panon dua siki enggeus bukti. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. Kieu rai Syahadatna. kudu Sholat pat raka’at. 195. Kantun anu katiluna. 192. dalilna anu kasebut. 190. pangucap maneh teh eta. nu katilu utusannana Yang Agung. 194. utusan Aing pribadi. numatak manusa Islam. kieu Syahadatna rai. ceuk raka nu kaopatna. kaduana boga lisan eta kitu. Saparantosna Nabi Musa. Nabi naon ngarana. kantun eta Rusul nu kaopat deui. nomer tilu ngabogaan. waktu magrib maneh ulah salah deui. Basar jeung Basiran tea. Asyar waktuna pasti. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. Jeng Nabi Ibrahim tea. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. jeung leungeun kenca katuhu. Asyhadu anlailaaha. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud.

eta anu genep Rusul. dina Qur’an geus kauni. Kitu geuning sajarahna. 106 . 201. teras ka para Wali sadaya. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. teu kudu hayang terang. sumurupna kana rasa. Katiluna boga nafas. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. Sabab nafas maneh eta. leres pisan kurai geus kaharti. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. sabab asalna ti Nabi. tadi diluhur disebat. enggeus lumbrah Syahadatna. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. jeung turun ka anak incu. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. Muhammad Rosulullohi. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. teu make Ijma Qiyas. Ngadawuhan Gusti Allah. sabab mun getihna lampus. Kieu dalilna geus kocap. dina waktu-waktuna. 203. keukeuh pokna mo kasusul. sategesna hukum akal teu disusul. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. 205. anu matak ayeuna ge geuning kudu. Muslimin para Olia. 198. 202. Tangtu bae mo kapendak. turun-turun burak tadi. Hakekatna Adam tea. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tumarima kaayaan. Ieu Aing mere burak. kanyahokeun heula bae. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. 200. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. sategesna rasa Aing geus tangtu. Ibrohim paninggal urang. Isa teh panggangseu urang. Panguluna para Rusul. maneh Isa geus jadi utusan Kami. kapan eta Gusti Allah. 207. 206. nu meunang pitulung Gusti. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. malah tepi ka poe Kiamat kitu. hakekatna di badan urang sakujur. Barang Rusul kagenepna. teu nyusul tarekat ilmu. enya eta Al insanu siri rai. Haturan deui raina. dalilna enggeus disebat. nya adegan wujud urang peribadi. Muhammad Nabi panutup. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. nafas maneh pribadi. teu ku akal moal jadi. ngan maneh ayeuna kudu. 204. Enoh nyatana pangdangu. ka Aing kudu ma’rifat. terasna Wa ana siruhu. dua liang irung bukti. hartina teh maneh Muhammad. nafas sifatna geus pasti. tapi maneh hanteu kudu. Shalat dina waktu Isya. Ngadawuhan Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 196. nafas ge moal aya. Muhammad mah rasa jasad. lamun urang cicing dina tarekat muji. ayeuna maneh mah kudu. di maneh teh kanyataan. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. Sholat dina waktu Isya. terus nepi ka Kiamat. ayeuna karaos pisan. pat raka’at lantarannana pang kitu. 199. kapan pangkatna teu lepat. wujud oge geuning bukti. dina wujud peribadi. 197.

nu bisa ma’rifat kitu. jalankeun hukun Qiyas. panon ieu nu buncelik. 220. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. Ari Hadist mah teu salah. 219. jelema mah moal aya. 212. Kangjeng Rosulullah Mekah. da geus sulung dina jasad. aya dua dina Qur’an geus ditulis. tapi ulah netepkeun bae kaditu. hakekat mah teu mati. 216. nu ma’rifat dzat Yang Agung. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. kapan ceuk Qur’an teh kitu. nya ma’na anu kasar. 209. sumawonna Ijma oge teu disusul. nu salah mah geus puguh. ninggalna tangtu ku soca. taya lian ngan ku akal. Bibitna anu ma’rifat. 107 . Anu bisa ma’rifat dzat. Mun kitu mah bener pisan. puguh oge sok kaliru. Lamun hanteu aya rasa. jadi aya hirup dua. dalil teu meunang dirobah. sabab Rosulullah eta. tangtuna kaliru basa. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. sareng anu nyaritana. anu ngajina salapis. hakekatna sadayana para Rusul. ka dzat Yang Agung. anu lemes pikeun bagian Sawargi. da eta nu ma’rifatna. ngaku enggeus ma’rifat dzat. pupus soteh majajina. Rosululloh tegesna rasana Gusti. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. dina Lam yakunil kitu. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. nya nu pangkat Ajengan. Kasar pikeun Naraka. eta oge bener pisan. kaluar jerona kitu. lamun geus kapanggih eta. Kapan ma’na kitab Qur’an. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. nuhun rai jol kamanah. teu percaya kanu nyebut. anu aya diwujud. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. lamun hanteu ngaji Qiyas. pangandika para Rusul para Nabi. jalma mah moal tinggali. ma’na dalil kadua karasa kaharti. Geuning tadi Hadist nyebat. bisi nular katepaan murtad deui. pokna teh sabab ceuk kitab. murtad hanteu salah deui.Layang Muslimin Muslimat 208. kulantaran ma’nana salancar wungkul. aya ma’na lemes pasti. tah kitu mun teu kaharti. 217. ceuk rakana bener kitu. ma’na Syahrul bariyyah. aya urang sinarengan aya itu. moal aya hiji jalmi. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. nu ngaku enggeus ma’rifat. 210. Numawi geura teangan. Namung wajib kailmuna. naha arek teu percaya. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. elmu lahir elmu batin. 218. Mutajilah enggeus moal salah deui. 213. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. atuh kantenan pisan. 214. ngajolopong hanteu bisa usik malik. Ceuk raina atuh naha. seueur pisan anu kitu. Geura ku rai dipaham. Rakana lajeng ngajawab. ngajirimkeun Gusti Allah. di wujud urang sakujur. saur Hadist moal aya hiji jalmi. ma’nana pon kitu deui. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. anu ngajina tea. sahinasna ma’na kitab. tapi geura teangan hakekat Nabi. henteu dipikiran deui. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. 215. eta mah nu jadi bibit. da teu make akal deui. hanteu kakurangan deui. tangtu bae ma’rifat. 211. kaduana Khaerul bariyyah puguh. 221. Malah ulah dideukeutan.

kitu sundana mah rai. Ku rai tacan kaemut. 224. da kapan ari dalil mah. rai hoyong mangarti. atuh nu kumaha tea. ka rasa anu tadi. dina Syahadat ge rai. Nu gaib di wujud urang. ibaratna tuang rai. balik ka rasa kapungkur. anging rasana Yang Agung. barang negrak eta rai. Kinanti 225. engkang ku rai dipuji. ngadanguna teu ku cepil. pada-pada anyar sami. Nomer dua nu kasebut. 226. da moal jadi manfa’at. 223. 227. puji Hadist ‘alal Qadim. piraku hanteu kamanah. puji Qodim ‘alal Qodim. 228. jalma teu wenang dipuji. ku rai tacan kaharti. ayeuna rek naros deui. pimaksudeunnana dalil. ku Dunya ieu kakurung. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. mun kitu lain bab ilmi. kieu rai mun can harti. dupi anu katiluna. Sundana anu geus umum. Lajeng rakana ngadawuh. raina lajeng ngajawab. sumawon dina pernahna. 231. henteu boga daya upaya pasti. 232. nu wajib disembah misti. aturan ilmu geus pasti. Raina lajeng ngawangsul. Tetep bae pang bodona. Ceuk rakana mangga atuh. puji Hadist ‘alal Hadist. nu rempug jeung para Santri. puji Hadist ‘alal Hadist. ngandikana teu ku baham. puji Qodim ‘alal Hadist. buktina loba ririwa. 230. pernahna pon kitu deui. pikiran heula ku rai. Tetep dina rasa Dunya. tegesna tacan kaluar. 229. muji mah kedah ka Allah. atuh nu kumaha tea. pisundauennana dalil. marakayangan balik ka Dunya deui. dina waktu mana deui. Rakana ngawalon imut. muga ku engkang diwejang. moal bisa deui mulang. nu ninggalna hanteu make panon kitu. Mung barangna can kamafhum. puji anyar kanu anyar. 234. 233. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. muji ka salira engkang. aya puji opat rupi. puji Hadist ‘alal Hadist. puji anyar kanu anyar. Ulah nyamian Yang Agung. sing kapangih supaya bisa balik. puji anyar kanu anyar. masih tetep dina pangbuangan kitu. anu opat geus disebut. nu tadi disebat tea. anging hiji Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 222. 108 . eta pisundaeunnana. nu kahiji kasebat. nyaeta rasana Allah. dalil anu nomer hiji. kieu numawi katampi. loba nu surup sumanding. Raina pok deui nyaur. reh ngupingkeun dina kitab. leres sundana kaharti. nu anyar muji nu anyar. anu tetep uninga.

nya dina waktu keur rai. Rakana jawab jeung imut. 241. sugan moal lali deui. 236. puji Qadim ‘alal Qadim. Kapan huruf Qur’an tangtu. puji anyar kanu anyar. sanggeus urang ka Dunya. 238. Qadim teh pangandikana. nyanggakeun bae kang rai. 240. ari nu katilu deui. dijero kaluat bijang. kantun anu kadua. sorana teh anyar deui. 239. kieu pisundaeunnana. nangtung ruku sujud deui. 247. nu Qadim muji nu Qadim. barang urang nu macana. Nur Muhammad asal tadi. 246. dupi eta perenahna. muga diterangkeun deui.Layang Muslimin Muslimat 235. dupi eta perenahna. dimana engkang pernahna. 109 . da pada Qadim sadaya. 243. piraku hateu kapikir. puji Hadist ‘alal Qadim. maca kitab sareng Qur’an. jeung kuma sundana deui. tapi tetep keur ka Gusti. eta mah sejen aturan. pernahna dimana deui. nu anyar muji kanu Qadim. warnana anu opat rupi. padapada anu Qadim. Cahya anu opat geus puguh. Nu anyarna teh nya wujud. kapan urang eukeur tadi. leres ku rai kaharti. 237. eta sowara teh sidik. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. dupi anu Qadimna mah. nu muji nu dipujina. ceuk raina hanteu lepat. Ceuk raina muji nuhun. kieu pisundaeunnana. Piraku hanteu kamafhum. puji Hadist ‘alal Hadist. perenahna waktu eta. 245. buktina teu make biwir. hurupna mah anyar pasti. kieu atuh kieu mun can harti. 244. 242. Rakana deui ngawalon. ayeuna nu kaopatna. ngan ukur pikeun di Dohir. seepkeun bae sakali. Ceuk raina geus kamafhum. mun lepat sadaya-daya. muga bae parin harti. anu sarupa kumaha. pada-pada anu Qadim. da ngan sakitu rai mah. muga ku engkang didadar. dupi muji pada jalmi. nu geus diterangkeun tadi. teu nyowara geuning rai. puji Hadist ‘alal Qadim. lungguh eta kaopatna. Sanes keur muji ka makhluk. dina Sembahiyang pasti. Ceuk rakana mun can mafhum. dina keur Shalat sajati. enya eta ti makhlukna. kapan eta anyar sami. pada-pada anyar pasti. Kantun eta nu katilu. Kapan didinya mah tangtu. dina jilid nu kadua. anyar dadamelan Nabi. Saur rai kumaha atuh. anu katepi ku pikir. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna.

dina lebah mana deui. sareng perkawis hirup mah. ayeuna mah ganti pasal. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. 253. hirupna sakabeh jinis. Dupi anu ngaran hirup. anu sarupa kumaha. nu langgeng teu keuna mati. pada aya hirup eta. Sato Siluman-sileman. anu ngaran nyawa tea. ari nu seueur tea mah. aya keneh kabingungan. leres hirup mah teu lepat. awak-awak nafsu pasti. Sawarga Naraka deui. Mung heran kaliwat langkung. tah eta anu dipuji. Raina lajeng ngawangsul. da tara keuna ku mati. mana helok-helok teuing. kaangliputi sadaya. nu ngangliputi sadaya. Mun hiji mah eta hirup. teu dua teu tilu opat. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. hirup Allah tara ruksak. jeung lamun hirup ngan hiji. langgeng bae ngangliputi. jadi puji sadayana. 260. mung hiji-hijina pasti. 254. 249. 110 . Ceuk raka ulah kaliru. hal nohidkeun hirup hiji. kudu maot sadayana. sabab hirup ngan sahiji. 252. margi dina saban jalmi. tetep hirup mah ngan hiji. jeung syah sifatna deui.Layang Muslimin Muslimat 248. sifatna nu padang tea. hirup kagungan Yang Widi. usik malikna geus pasti. sasatna geus syah dzatna. Bibitna nyawa disebut. anyar dipuji nu Qodim. 255. Ibadah kalawan ilmu. puji Qadim ‘alal Hadist. 251. can terang sama sakali. kalawan jeung ma’rifatna. meureun maot sahiji. syah asmana jeung af’alna. teu ngaku usik sorangan. kana dzatna Maha Suci. lamun ibadahna jalmi. nungtut bae beurang peuting. Sumawon ibadahna kitu. 261. nyawa aya saban jinis. kitu ceuk unggeling Hadist. nyaeta buktina rasa. kang rai di lebah dinya. seja rek tumaros deui. Manusa pon kitu deui. Dupi nu sok keuna ku pupus. kuma ngarasakeunnana. Nya eta anu kasebut. 258. 256. asalna tinu sahiji. Rakana lajeng ngadawuh. nuhun parantos kaharti. disebat sagara hirup. Arasy Kursyi pon nyakitu. ku sifatna hirup Gusti. 259. hirupna manusa pasti. anging ku kawasa Gusti. kieu upami teu harti. 257. sabab enggeus tetep eling. hakekatna nyawa rai. 250. nu Qadim muji nu anyar. ceuk kasauran Wali mah. ayeuna rai mangarti. tujuh bumi tujuh langit. Rai teh masih kaliru. Raina lajeng ngawangsul. kapan buktina nu wafat. reh hirup teh ngan sahiji. teu petot-petot nya eling. Uteuk Tongo Walangtaga. dina pasal hirup eta.

teu ngurangan teu nambahan. Kapan tadi rai dina waktu turun. nyaeta damar nu tadi. 111 . Mung bade nyundul pihatur.Layang Muslimin Muslimat 262. 266. mungguhing hirupna Allah. kudu bae balik deui. 267. ka Allah nu Maha Agung. Mung aya keneh saeutik kabingung. 263. ibarat mun di Dohir. ayeuna ku engkang rai. 276. seuneuna dicarokotan. 274. naha jinisna nu tadi. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. Rakana enggal ngawangsul. asal ti Allah geus tangtu. reh rai sok nguping dalil. ku rai tacan kapikir. katerangan teh utami. naon atuh anu balik. ku rai tacan karaos. Ibaratna hiji lampu. nyaeta nu padang tea. Innalillahi kauni. ka sato pon kitu deui. angger moal robah-robah. rek ditambah katerangan. hiji sorot liang eta. misti kudu balik deui. saperti nu tadi tea. hiji jalma roko hiji. teu robah langgeng geus pasti. 275. 268. ibarat lamun di Dunya. raina lajeng ngalahir. salobana liang tadi. kapan Gusti Maha Agung. bol karaos teu sulaya. jadi hiji nyawa jalmi. nu sakitu eces pisan. 277. kajeun rebu maliunan. ayeuna teu samar deui. mohal ruksak dzatna Gusti. teu kirang sumawon leuwih. ulah belet-belet teuing. ka maliunan manusa. nya nyareungeut ka dinya. Naha seuneu dina lampu. 265. margina dibagi-bagi. nyaeta anu disebut. sorotna Sagara Hurip. katerangan anu yakin. nu liangna laksa keti. ngurungan damar sahiji. Aduh engkang langkung cukup. Kieu atuh mun can mafhum. dupi anu jadi nyawa. sangkan kaharti karasa. teu ngarti ibarat tadi. sorotna teh tangtu loba. geus jauh ti Maha Suci. urang ibaratkeun deui. rai ulah salah harti. Jadi sategesna kitu. nungtut ngirangan teu lepat. ari dzatna Gusti Allah. mahi teu kurang teu leuwih. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. boh laksa rebuan jalmi. gumelar ka alam Dohir. ayakan jeung damar hiji. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. aya terasna kasohor. 269. Rakana lajeng ngadawuh. nyaeta sorotna tea. nu jadi hirup jasmani. 271. nu aya di wujud jalmi. Magatru 273. 270. ngaraos teu clok di Dohir. rek diibaratkeun deui. damarna mah tetep hiji. tangtu dzat anu Maha Suci. diala rebuan jalma. Lamun sayaktosna kitu. teu kalawan ingkig kitu. inditna mah teu karaos. ka Allah Gusti Yang Manon. 264. piraku mun aya jalma. Raina enggal ngawangsul. ngurangan atawa leuwih. 272. Ku hiji ayakan kitu. ari hartina teh dalil.

ceuk rakana bet piraku. 288. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. rasa kitu teh geus pasti. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. nomer hiji kacarios. teu saperti Rama Ibu. Haqna Adam teh geus tangtos. Tapi engke dimana urang geus pupus. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. balik soteh balik raos. 285. make aya gedong-gedong. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. teu dicampuran ku nyeri. rakana lajeng ngawangsul. naha siga naon atuh. pangbalikan rasa kitu. teu karana dipigawe deui. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. 290. 291. katilu Haqna Yang Manon. 280. pipisahan enggeus pasti. sapatemon waktu tadi. kapan di Dunya mah campur. Ceuk rakana rai masih bingung. tapi pangbalikan rai. tapi lain ngingkig kitu. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. Kani’matan Akherat mah Agus. kapan didinya teh nyeri. dua Haq Muhammad Nabi. teu katinggal soca kitu. 292. cicing di Naraka pasti. 293. mun nu jatoh ka Sawargi. 279. tah kitu anu sayaktos. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. kawas keur di Dohir deui. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. kumaha ilmuna tangtos. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. nu ngaran Haqna Yang Manon. jeung istri anu gareulis. ni’mat bae salamina. 284. 112 . ka Haqna Muhammad tangtu. Sawarga ngaranna sohor. rasa Dohir lamun balik. rai mah kawas nu ngaco. eta nu ngaran Sawargi. 282. teu karana deui kitu. karaos ku tuang ibu. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. kawas ti luar ka bumi. naha saperti di Dohir. tetep ni’mat bae jongjon. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. bener rai kudu balik. ngan ni’mat anu karaos. tetep langgeng dina nyeri. dina jalanna bareto. ku kangeunahan kitu. raina ngalahir deui. teu selang-selang deui. tah lebah dinya kang rai. aya tilu perekawis. salamina taya tempo. keur waktu ngajadi orok. 283. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. Barang-barang meja korsi nu aralus. kalem timbul sapapaos. 287. jadi ni’mat geus pasti. 289.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. gaib hanteu aya bukti. jadina kumaha deui. hanteu kadangu ku cepil. kangeunahan jeung kanyeri. tah sakitu pikeun balik. ngarasa kanyeri wungkul. kantun nu hiji can mafhum. sasatna di jalan cicing. 281. 286. anu katiluna deui.

nu diluhur kacarios. tur tadi teh cai laut. kumaha waktu di Dohir. saeusina Dunya tangtos. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. teu arah teu enggon kitu. ibadahna luakleok. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. 296. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. kapan laut oge bukti. Barang anu balik ka Naraka kitu. samemeh urang ka Dunya turun. hayang caang ulah bingung. nyaeta dzatna Yang Manon. sasat ngancik dina poho. pangkatna geus ma’rifatu. nyaeta rasana Gusti. caina asin geus tangtu. nu geus ma’rifat kana Nur. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. teu sieun ku siksa kubur. 303. nyaeta nu ma’rifati. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. supaya enggal kaemut. mahi ngahuripkeun makhluk. datang ka darat mah geuning. caina teu salah deui. tepina ilmuna tangtos. ci hujan mah henteu asin. 300. mungguhing dzatna Yang Manon. keur masih ngajadi Enur. bet beda rasana gentos. 301. saperti di luhur tadi. barang kadarat geus tepi. rek diibaratkeun deui. kangeunahan pon nyakitu. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. enggal karaos ku rai. tah ibarat urang tadi. aya tilu tempat kitu. rasa teh sama sakali. Nur Muhammad waktu tadi. Dzat laesa kamishlihi. 307. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. sanes kanten bisa jadi. Ibaratna cicing dina asin kitu. Sagara cai nu tembong. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. 299. 295. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. ngangliputi Langit tujuh. 306. kulantaran kurang suhud. 297. enggal ku rai kaharti. nu mahi ka tujuh Bumi. ku ibarat mah karaos. keur waktu keneh dina Nur. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. 113 . sajatining suwung raos. kana sagarana hurip. teu ngaraos naon-naon. hanteu warna hanteu rupi. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. nyaeta rasa jasmani. 308. bet boga rasa kanyeri. kaduhung engke karaos. keur dina Sagara Hurip. 305. hanteu isin ku Yang Widi. tacan jadi rasa wujud. kuma sajarahna deui. 298. ngan ukur tuturut munding. samemeh ka Dunya lahir. reh urang tadi di Qadim. geus jadi ci hujan tangtos.Layang Muslimin Muslimat 294. nyaeta dzatna Yang Manon. teu ngaraos naonnaon. di Dunyana nu teu manggih. ibaratna mun di Dohir. 309. pasal eta pikeun balik. 304. Ngalakonannana ngan era ku batur. Nur Muhammad opat rupi. rai masih keneh helok. 310. Akherat pon kitu deui. Kantun ieu aya keneh kabingung. 302. ngilmuna eukeur di Dohir.

kitu kajadianna teh. Jadi rasa cai asin nu di Laut. saban wujud oge nyondong. nyaeta ci hujan tadi. ulah cicing betah. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. jalanna dumuk. bisa balik nya ka Sagarana tea. Pucung 314. taya nafsu teu hayang sagala rupa. Nya buktina nu dituang ku Ibu. Aya deui nu ku rai can kamafhum. hiji keclak hiji jalmi. 317. aci seuneu aci cai moal salah deui. dina rasa dunya bae. anu mawi ewon-ewon. 114 . 312. saha anu nyambat. 328.Layang Muslimin Muslimat 311. rasa Dohir anu bukti. Balik deui ka rasa asin kapungkur. asal tinu opat. teangan jalanna jalan cai ka Laut. Teu aya deui akalna teh kudu. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. margi sidik aya jeung bukti-buktina. cai hujan nu tadi teh. Nerangkeun Datangna Nafsu. 325. aya raos jeung teu raos. Den Muslimat ngawalon barina imut. rasa pelem jeung amis teh. rasa ci hujan mah puguh. jadi nyawa enggeus puguh. 327. waktu medal ti Ibu teh. jalan cai tea. tetep langgeng dina rasana Naraka. 318. sing kapanggih Solokan-solokannana. Marakayangan jadi salundang salindung. 319. 323. 321. sangkan cai hujan. 313. da waktu tadi mah. tangtu aya rasa. anu tadi geus ragrag teh. 316. rido ngawuruk saderek. 326. sangkan cai teh ngaleos. meni jeger ceurikna bakating hayang. Tuang Ibu moal aya ci susuan. sakeclak sewang geus tangtu. henteu kaop elat. teangan akalna. 315. terusannana anu bras ka Laut tea. aci tanah jeung angin teh. nya jadi rahayatna Onom tea. teu pulang ka asal. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. nya jadi nyawa jasmani. Barang tepung baham sareng cai susu. lamun disambat ku Onom. Sabab eta pang ayana cai susu. dina cai hujan bae. muga engkang kersa. Hayang deui hayang deui jadi baku. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. rasa kontak jeung aci opat perkara. deudeuieun tina karasana ngeunah. sifatna nafas nu bukti. Ayana teh kumaha. ibaratna rasa batin. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. 324. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. dina eta pasal nafsuna manusa. 320. masing bisa balik deui ka asalna. 322. enya eta dina rasa alam Dunya. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. percanten kacida.

331. anu opat bae kumaha kontakna. sami bae sareng dangu tinggal baham. nya balik ka Dunya. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. wajib kapendakna. Panon oge kumaha kontakna kitu. kana Maung kana Bagong. 343. kanyaho di Dunya bae. muga engkang ka rai maparin terang. Najan dina pangangseu oge nyakitu. nya karaos pisan. hawa anu dua. Saniskanten jadina teh ku patepung. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. barang kontak terus bae aya nyawa. hakekatna nyawa. 333. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. Geuning bukti dina dangu oge kitu. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. aya tinggal ngeunah. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. 344. 341. 340. sifat nu sae nu awon. barang rasa kontak sareng katuangan. aya dangu nu teu raos. tanda hirup geus usik gugurinjalan. 337. 332. kuma bae dina pamuhitannana. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. rasa eta buktina teh. 115 . nimbulkeun jadi amarah. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. 347. 335. kumaha sajarahna teh. dina patuangan sareng aya hirupna teh. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. kana cepil soca. hawa Batin jeung Dohir teh. kontakna jeung sifat. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. aya tinggal henteu raos. sareng asal bareto. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. Anu mawi wajib manusa teh kudu. 334. 346. Dina waktuna sakarat badena pupus. malah aya tinggal sok jadi amarah. 330. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. dina waktu wafat. aya angseu ngeunah. sajarahna manusa gelar ka Dunya. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. nya nimbulkeun ngeunah. sareng sowara nu awon. aya angseu hanteu raos. bibitna kahayang sabab. saniskanten aya lalayanannana. saterasna kitu bae. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. ka pangangseu kitu keneh. sareng teu raos geus tangtos. 338. 345. Barang gubrag deui ka Dunya patepung.Layang Muslimin Muslimat 329. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. aya dangu ngeunah. kumaha ilmuna. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. nyerep nyurup kana hate. babandingannana. 336. lamun dangu kontak. 339. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. 342. tadi geus ngaraos.

Gedong Rosulullah. 349. sakersana Maha Agung. 6. ieu jilid kaopatna. Kangjeng Nabi Muhammad. Allah ngabukakeun ilham. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. sakitu ge cekap. Nilarna Raden Muslimin. muga sadaya nawakuf. ngudag hak kasampurnaan. Balik deui kana rasa nu kapungkur. ngahalang-halang kersana. mung sasasih antarana. Sagara nyawa sakabeh. lamun Tohid Insya Allah sampurna. anging Allah anu langgeng jumenengna. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. Rayagung dawuh nu sae. Semet ieu bae rai urang tutup. parantos dugi ka waktos. anu hanteu petot-petot. tangtu jadina teh poho. namung kalintang ku awon. geus tangtu kontakna oge. dangdingna sareng basana. 5. Dina gentos sasih deui. ahli ngulik Ilmu Nahwu. ulah kirang pangampura. 4. kana dzatna Allah. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. Ngawitan anu didangding. mutih ngabeuti puasa. sinareng gentur tatapa. reh Gusti mah sifat wenang. hanca simkuring bareto. 352. mu’jizatna Gusti urang. Mung ku banget tekad ati. nu maksudna jalan alus. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. sinarengan Raden Muslimat. rakana anu tipayun. 2. sareng ku safa’atna teh. kitu kersana Yang Agung. 3. ngantunkeun sahiji putra. sakalangkung garihalna. 350. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. Layang Muslimin Muslimat. 353. Kasampurnaan lahir batin. Simkuring nembean deui. kalangkung kasep. salamet Dunya Akherat. raina Raden Muslimat. kantun ngaraoskeun bae. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. 351. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. Ilmu Sare’at Hakekat.Layang Muslimin Muslimat 348. nu jeneng Rosulullohu. Teu mungguh ka jalma dhaif. moal aya mustahilna. disarengan ku dudu’a. ngabulkeun paneda jalma. anu nembe jilid ka tilu. hanteu aya naonnaon. seja rek neraskeun hanca. nyaeta anu kasebat. 7. nyaeta Sawarga. 8. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. Shalallahu ‘alaihi wassalam. mulih ka Rahmatullah. sakersana jadi bae. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. elingna kadinya. neda-neda ka Yang Manon. ayeuna gentos nu kocap. rasa Allah tea. marulih ka Rahmatullah. dinten Saptu ping opat belas. jeung moal aya nu bisa. 116 . sasih Hapit dinten Juma’ah. maksad rek ngadangding Layang. Kocapkeun Raden Muslimin.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

jeung nurunkeun kitab Qur’an. Jadi ayeuna mah urang. nu nyahona lain beja. aya anu nyiliwuri. 50. rakana lajeng ngawangsul. tara jadi kabingungan. pijadieun kana hade jeung gorengna. tah kitu margi lepatna. pasti eta ngaran kufur. ngalobakeun Gusti Allah. moal sakawenang-wenang. wungkul miwarangna Gusti. 55. kitu deui eta sifat. teu ngalajur hawa nafsu. Lajeng raina ngalahir. lamun bae kadatangan. atawana jalma owah. Asmaulliaf’al tea. majarkeun sagala rupi. tara sok miwarang salah. teu kenging migawe dengki. poma rai sing mangarti. sidik yen Gusti Allah mah. ngayakeun Sawarga kitu. 52. ka Allah kudu ma’rifat. kana jalan rahayu dunya Akherat. anu geus yakin mah geuning. laku hade laku goreng. 53. da Allah tara kitu. sumawon ujub takabur. nu kieu tekad manusa. Laa haula wa laa quwwata. palaur sieun salah. Allahna hanteu kailmu. tah nu kitu patekadan. tapi tadi nu nyarita. kuma barisna dipayun. poek mongkleng buta rata. kana kagorengan pasti. anging ku kersana Allah. Lamun pijatoheunnana. hade goreng ge ti Gusti. jalma nu kitu tekadna. jadikeun budi pamilih. tina dzatna enggeus tangtos. teu aya antarana teh. kana kahadean misti. siang wengi babarengan. ku kereteg karep ati. kumaha pang jadi lepat. kana kalakuanna teh. ngarasa geus teu papisah. pedah aya dalilna. ngaku Allah kana Af’alna. mangga ku engkang carios. masing soleh sabar tawekal darana. samemeh prak dipilampah. nu kitu sanes ti Allah. Sabab ngaraoskeun isin. sabab tangtu katawis. Sinom 57. Tina sifatna geus sidik. ati teh kudu beresih. jeung boga pamilih tangtu. Nu kieu tekadna jalmi. kedah suci laku lampah. keur ngahukuman nu salah. Allah ngayakeun Agama. Ngan wungkul bae miwarang. ayeuna nu kaopatna. 54. 60. kana jalan kagorengan. 58. Da nu geus yakin mah geuning. 51. para Nabi utusan teh. pon kitu deui Naraka.Layang Muslimin Muslimat 49. saperti anu ngalindur. padahal mah geuning kitu. sok jadi sasar tekadna. Tah kitu nu matak wajib. ka papada makhluk Gusti. Atuh eukeur naon teuing. piara laku jeung tekad. 56. Sasat teu usik teu malik. padang caang narawangan. ku sok kitu sababna teh. teu maparin kana jalan kagorengan. teu idin sama sakali. bakating ku poekna. nya kalakuan manehna. pendek teu daya upaya. Kapan kitu kersana. 59. jalma teu boga akal. sagala perkara oge. 120 . parentahanna Idajil.

ngan wungkul beja ti jalmi. rai tiasa nyumponan. Kuma pihartoseunnana. 66. nu hade mah eta rai. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. Naon bae ayeuna mah. bilih kadenge ku cakcak. ceuk engkang eta nu enya. sing iyatna kudu kuat. Asma tina jinis kitu. percaya ayana Allah. mun datang kareping ati. ma’rifat ka Yang 121 . katiluna Iman Takhkiq disebatna. 64. kumaha enyana deui. Kitu deui sabalikna. eta mah nu geus percaya. pek lampahkeun buruburu. ibadah ka Maha Suci. rai ayeuna teu bingung. tunggal keneh nya ibadah. 65. rakana enggal ngawangsul. tegesna anu geus yakin. rakana lajeng ngajawab. boga saksi tina dalil. pasal Asma anu opat. moal bisa dicarioskeun ayeuna. Asmaullijinsi tadi. Iman tina beja wungkul. 63. dua Iman Idlal deui. Raina lajeng ngajawab. kapindingan ku kokotor laku tekad. geus tangtu deui ka hijab. di hijab deui ku Gusti. jongjon bae sirik pidik. ngajak jalan kahadean. 68. Sagala hal kalakuan. hiji-hiji Iman tadi. tur kalawan aya saksi. Iman Idlal nu kadua. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. kana piwuruk engkang tadi. aya nu can kaharti. geuwat ulah lami-lami. tapi laku jeung tekadna. ma’rifat ka Maha Agung. numawi rai sing emut. Iman Taqlid kahijina. nu geus didadarkeun tadi. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. kantun eta anu ka limana tea. Ulah kabengbat ku Setan. kieu mun teu lepat mah rai. nu bieu mah keun heulaan. 62. rai hayang enggal ngarti. tah eta mah martabat anu utama. nu narik jalan balai.Layang Muslimin Muslimat 61. da kapan rasiah Wali. raina lajeng ngalahir. jadi poek buta rajin. sanajan getol ngabakti. ari anu katiluna. pasal Asmaullijinsi. mugi Gusti Maha Suci. nu beunang hese capena. Kedah dina salse pisan. jeung kudu ditempat sepi. mubadir sama sakali. musna leungit tanpa lebih. ulah bendu bae rai. da tunggal parentah Gusti. nu kitu ngaran ibadah. kana panggodana Iblis. nu kahiji Iman Taqlid. getol Sholat lima waktu. kawuwuh jeung bisa yakin. bagian nu ahli Qurbah. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. kamulyaan lahir batin. Eukeur mah tadi percaya. di ayana Maha Suci. balai Dunya Akherat. 67. sareng nganuhunkeun deui. sareng ngabatalkeun deui. Geus moal aya sesana. enya eta Iman Takhkiq. eta mah engke heula anan. pasal Iman anu tilu. tina dalil Qur’an kitu. nu can kaharti ku rai. kana ayana Yang Widi. anu ahli adep-adepan jeung Allah. kana jalan ma’rifati. martabat undak ti tadi. Anu ku engkang disebat. 71. amalna teh lir tipung katiup barat. turug-turug nyaho pisan. 70.

ngadak-ngadak kahareti. moal bisa kapaham. moal pinanggih jeung Gusti. Ibrahim. dina keur Attahiyati. hal praktekna Sholat Da’im. numawi teu Mi’raj rai. pasal tadi aya basa Nafi isbat. engkang hawatos ka rai. lebah dinya jadi dalil. tacan jadi wujud dalil. jeung Gusti nu Maha Suci. dina Sembahiyang sidik. mangga ku rai tinggali. Dal buktina teh sampean. nu diselir ku Yang Agung. teu uni lafad Muhammad. dina dawuh nu mustari. Agung. wujudna geus jadi lafad. cirina teu aya deui. sami sareng lafad Allah. sanajan hayoh dipikir. ngawujud dalil Muhammad. raos tadi bener pisan. enya eta Nabi-nabi. geus ngajadi wujud dalil. 81. sina ninggali Akherat. walon raka tacan jadi. memeh pupus anjeuna mah geus uninga.Layang Muslimin Muslimat 72. dina saban-saban jalmi. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. geus tangtu engke kaharti. mugi dipaparin terang. lafad-lafad para Rusul. Lian ti lafad Muhammad. Sabab pasal Tasjid eta. padamelan Kangjeng Rasul. keur ngaburak jagat shagir. tacan syah upami kitu. kapan geuning para Rusul. 80. geuning teu aya nu Mi’raj. nyaeta utusan Allah. Nabi Musa jeung Isa. 79. lantaran teu aya hiji. lafad Muhammad Nabi. 82. Sabab lafad Muhammad mah. ayeuna mah Manahan bae heula anan. Lamun Wujudna manusa. anu nganggo lafad Tasjid. kalah botak dipikir moal kapendak. 74. bener tacan uni lafad. percayana geus teu samar. kayaan Alam Batin. 76. da bukti tina lafadna. koncina Bumi jeung Langit. geus teu asa-asa deui. mesem rakana ngalahir. 78. pasal Hakekatna Tasjid. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. lamun jalma tacan terang. teu aya hurup Tasjid. nu geus jadi lafad dalil. Geus ngarasa aqrobiyah. dina keur Sembahiyang mah. wekasan enggal ngalahir. salian ti Kangjeng Nabi. kang rai mah masih bingung can kapaham. keur ngadeuheus ka 122 . eukeur muka lawang hijab. eta hal perkara Tajid. anu dipaparin Kunci. kumargi teu aya Tasjid. 75. raina lajeng ngawangsul. sadayana teu diselir. nimbulkeun raga nu lembut. Kumargi penting kacida. sirahna jadi Mim awal. jadi lafad Muhammadu. hijabna ka Maha Suci. keun heula eta mah agus. dadana jadi He sidik. Raina mani ngarenjag. lafad Adam lafad Enoh. Muhammad Rasulullohi. sadaya teu nganggo Tasjid. naha kumaha hartosna. 73. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. Cirina Nabi nu lian. Ayeuna ulah kapalang. sadaya pada mirupa. 77. tacan jadi lafad dalil. engke dina salsena. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. Mim akhirna udel kanyataannana. upama kapanggih eta. nyaeta Sholat sajati. sasat moal ma’rifati. duh engkang rai kaliru. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal.

85. nuhun rai bakal harti. dadamelanna kitu. Sare’at teh lir upami. 89. nyaeta dzikir jeung ngaji. geus tangtu ayana Allah. sing suhud bae ka Gusti. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. sareng saterasna deui. 92. kadua Hakekat deui. 123 . dupi Tarekatna deui. Asal sing suhud neangan. eta moal salah deui. ayeuna mah gentos deui. sanes dina bab Sare’at. 90. Ma’rifatna pon nyakitu. kapan ceuk Hikam mah tadi. disebat parahu tadi. Tah kumaha ngalarapna. ku rai nu can kaharti. ceuk ilmu Sare’at rai. nu ngadamelna geus misti. Malahan dipigawena. bener kitu eta rai. jeung dibeuli ku prihatin. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. sinareng lautan cai. ku rai tacan kaharti. inten teh naon nyatana. Insya Allah awal akhir tinekanan. teu bareng opatannana. nu opat teh sing ngahiji. kana kalakuan kitu. nyebatkeun Sare’at tadi. parahu ngambang dina luhureun sagara. Da ku ilmu Sare’at mah. ulah sina patorengga. Hakekat lir upamana. Hakekat Tarekat deui. ibarat lautan cai. 87. yen eta Sare’at rai. parantos umum sadaya. ati kanyataannana.Layang Muslimin Muslimat 83. ceuk dina unggeling Hikam. rukunkeun sangkan kasusul. Tarekat. katiluna eta Tarekat ngaranna. sing bisa ngajadi hiji. ucap tekad sareng laku. ku kalakuan nu suci. pangboseh supaya tepi. inten didasaring cai. aya basa opat kitu. getol Sholat anu lima waktu tea. muga-muga engkang keresa miwejang. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. 86. dijaga ulah rek salah. Rakana lajeng ngajawab. nyaeta puji dzikir. sareng dibarengan deui. Qodariyah Satariyah. kalakuanna ibadah. Ari Hakekatna eta. ditungtut sahiji-hiji. naon kanyataannana. Ka opat ngaran Ma’rifat. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. eta anu opat rupi. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. 88. dadamelan Gusti Allah. da puguh Hikam mah tadi. anu geus lumbrah disebut. pasal eta tasjid tea. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. tegesna eta mah rai. 91. Ma’rifat mah lir upamana. Tarekat lir upamina. eta anu opat tadi. tiap-tiap aya bukti. kudu barengan sing rukun. ka tengah-tengahna laut. jadi sanajan ayeuna. kemudina pon nya kitu. yen ieu bumi jeung langit. sadayana umat Nabi. Hakekat. puasa. ma’rifat 84. Asal bae sing percaya. saenyana dina diri. tirakat mutih. kahiji ngaran Sare’at. netepkeun Sare’at tadi. sabab kieu ibaratna. netepkeunnana pasti. tapi pasal dina kitab Hikam. diibaratkeun kemudi. Yang Agung. Raina lajeng haturan.

keur ngudag inten nu tadi. maotna teu bisa nepi. 97. Saperti parahu tea. Rupa badawang barongsai. hayoh disurupkeun deui. katilu kemudina. sareng nu bangsa narajis. puguh bagean Hakekat. eta anu ngamemenerna. anu ngobahkeun ka jasad. pang bisa usik jeung malik. kana dasar sagara berlian tea. 102. 94. nyatana roh urang kitu. parahu teu salah deui. bangbarongan cuat-cuit. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. turug-turug seueur jurig. ting dalagor kana curi. 95. jeung anu kasebat laut. Kaombak-ombak ku lambak. ka ilmu Sare’at kitu. pang parahu bisa usik. sangkan teuleumna teu jadi. mun teu jeung teuleum mah pasti. atuh moal weleh mijan. ramisak bakating ngungun. Pikeun ngudag inten tea. sabab jero liwat saking. Hakekat ibarat laut. nyatana parahu tadi. supayana bisa katepi. pituduh kitab Hikam mah. nyaeta kudu bisa. raina lajeng ngalahir. da teu ninggang kana pibarangeunnana. 124 . bari ci socana bijil. Sare’at teh lir upami. Tarekat lir kemudina. kadarat mulih deui. naon nyatana nu bukti. kana batu karang tea.Layang Muslimin Muslimat 93. Tapi najan geus ditengah. 101. panangan kenca katuhu. 98. bangke anjing bangke oray. larapna dina salira. raina ngabarakatak. 96. ngudag eta inten dina jero lautan. anu matak geuning tadi. pasal parahu tadi. kokotoran luhur laut. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. diakhir tangtu kaduhung. dupi lautna teh rai. nyaeta ka tengah-tengah sagara. mun nyurupkeun pahili. lamun teu acan mangarti. Sok moal barung sulaya. kareueung sagala aya. ku ilmu Hakekat kitu. diusikeun ku sagara. sareng campur deui pasti. nu langgeng teu owah gingsir. taya lian ngan ku idin roh tea. Sasat tempat kani’matan. nu opat sing jadi hiji. Ma’rifat ka Maha Suci. raina lajeng ngajawab. nyaeta Ma’rifat jati. inten teh moal beunang. najan dipaksa ge rai. 100. Kieu rai saenyana. Kantun eta kemudina. parabot supaya nepi. lamun tega ka pati. barehala anu nyingsieunan. nya ieu buktina badan. anu taya upamana. kaopat intenna deui. hamo pibisaeun beunang. 103. beunang kagoda. 99. kana tengahtengah pusering sagara. kamudina teh rai. gumujeng mani ngagikgik. Rakana lajeng ngajawab. sieun hanteu bisa nepi. wani teuleumna ka laut. rakana lajeng ngalahir. mawa ka tengah jalan. mugi-mugi rai dipaparin terang. nu ngaran wujud jasmani. ngagoda supaya bolay. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. naon buktina nu yakin. Sing gulung kana Ma’rifat. persis saperti jasmani. siksaan anu hanteu nepi. kitu diibaratkeunnana. eta moal salah deui. diusikeun ku roh kitu.

naha kudu tekad teh kadinya. nu diibaratkeun tadi. nu diudag ku sadaya. 108. naon nyatana nu sidik. faqod ‘arofa robbaha. sanajan siksa Akherat. hayang senang bet teu weleh bae susah. nu geus Ma’rifat mah rai. urang arek boga patekadan. Waktos engke dina sakaratil. mugi rai dipaparin katerangan. lain inten biduri. faqod jahilan nafsaha. 110. sabab harti yen teu bisa usik malik. 125 . rai masih samar ati. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. ayeuna aya piunjuk. sasat ngaku kawasa. rakana lajeng nyaur. Hayang cageur bet teu weleh gering. dupi saenyaenyana. pangkat Nabi Willayah. aya pitulung Pangeran. bisa sidik ka sifat Iman sajati. sumawon boga kawasa. diharapkeun nyorang ka api Naraka. lebah mana kawasana teh. mung kumaha angkeuhan. dilepas samasakali. Jadi lamun engke arek mati. sarta langgeng nu moal aya putusna. teu kudu boga maksud. Kapan kieu sundana teh rai. Sumawon nyorang sakarat. anging Gusti Allah bae. hayang beunghar bet teu beunghar. ku kaom Islam sabumi. 112. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. da inten di dunya mah. nu jadina tina batu. Saur raka nya kantenan. da meureun sanes deui. angkeuhan arek mulang teh. nyaeta bilih sulaya. geus moal kasorang deui. martabatna leuwih luhur. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. 105. ngaku bodona teh palsu. saha-saha mun bae manusa. ati mah ngaku kawasa. komo deui dina pupus. bet kawas hanteu karasa. hal perkawis inten tea. mapakan Yang Agung. kana inten jambrut. eta manusa tangtu. kapan geus di dalilan. kudu tohid kitu. aya hibar kahartos. Hanteu daya teu upaya rai. sifatna Iman Sajati. muga paparin mangarti.Layang Muslimin Muslimat 104. inten dijero sagara. 106. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. 113. geus nyaho ka dirina teh. reh ayeuna geus pertela. kantun nampa bae wungkul. ganjaran ti Gusti Allah. ngan sakur dina biwir. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. ngarasa bodo dirina. kenging di peser ku duit. 109. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. inten sajeroning diri. Man ‘arofa nafsahu. saha anu bisa nepi. tinimbang dikabul. nu geus diharamkeun misti. kade rai salah harti. sategesna teu boga kawasa. 111. Nyaeta nu ngaran Iman. siksa kubur kitu deui. anu matak ti ayeuna. kapan hak manusa mah. sarebueun ni’mat dohir. Raden Kamil ka raka ngalahir. sanes inten dunya rai. lain inten dunya kitu. geus tangtu nyaho ka Gusti. 107. atuh sasat ngaku bodo. anggur ditambah siksaan. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. pasal inten nu parantos didadar. Wekasan teras haturan. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu.

sing lenyep rai manahan. najan nepi kana wafat. wujudna iman sajati. Sabab mun boga tekad balik. 116. ku kersana Gusti Yang Manon. jeung sifatna anu Maha Mulya. ka Allah asalna tadi. 122. teu wanahnu aqrobu. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. Saur rai ayeuna kaharti. tapi naha teu mirasa. balik deui ka Allah Ta’ala. yen teu rasa jauhna teh. jeung Allah pajauh keneh. nyaeta sifatna Enur. nya tangtu bakal cilaka. temahna jadi sangsara. Mun geus tohid ngarasa geus balik. geus umum anu sok disebut. untrak atrok sakabulang bentor pasti. babarengan jeung Pangeran. dina laut nu jerona tanpa tepi. saur rai atuh hanteu aya deui. ti alam Akherat oge. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. cita-cita boga tekad arek mulih. tanda-tanda boga rasa anggang. hal dina pamulihan. geuning kitu unggel dalil. engke waktu pupus. 115. lajeng deui rakana ngalahir. geus aya di Gusti Allah. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. ka Allah teu kenging salah. tangtu sakaparan-paran. diwajibkeun kudu bisa balik. 124. nu caang padang gumawang. ceuk raina henteu hilap. pangna rai naros pamulihan. Na ayeuna ngaraos patebih. pangna tadi naros pamulihan. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. rupina teh moal tiasa lepat deui. 120. ngangken Ma’rifat ka Gusti. anging ku kersana Allah. 123. ngaraos aya antara. kitu kapan ceuk dalil teh. bener rai eta kitu. Saur raka eta geuning harti. ngarasakeunna geus balik. bubuhan da masih aya. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. teu rasa pajauh. 118. 119. sing mirasa urang geus aya di Gusti. atuh naha tadi kitu. sundana taya antara. dina sifatna geus ‘aen. jadi mun teu bisa wangsul. kudu tohid ti ayeuna. Raden kamil enggal nyaur deui. eta geuning ku rai karasa. nyaeta ti Gusti Allah. geus mulang ka Gusti Allah. beubeunangan teuleum tea. 121. urang teh lumantung. pang ayana urang teh di dunya. dina lebet kalbu. keur aya keneh di dunya. raina lajeng ngawalon. mung rai masih bingung. jeung dzat sifatna Yang Widi. kapan tadi rai ngaku. atuh mun rasa teu jauh. mun kitu mah masih ngarasa patebih. kana inten tadi tea. rai mariksakeun deui. sundana teh yen urang asal ti Gusti. yen mulih teh kedah ti ayeuna. wa inna ilaihi kitu.Layang Muslimin Muslimat 114. Allah sareng makhluk. rojiun eta tuluyna. wengi sumawonna siang. yen urang teh kudu balik. waktu urang samemeh ka dunya. ka Allah sing kapiraos. kawas boga cita-cita. Inna lillahi kauni. kutan rai tacan mirasa. Wa huwa ma’akum. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. yen geus aya di Allah teh. eta kersana saha. muga ku rai dijawab. tapi hanteu burung aya. sasat 126 . anu tadi enggeus ‘aen. Mising imut ka wiwitan tadi. 117. nyaeta Sagara Hayat. di dunya ngawujud. jeung aya terasna. mung ulah kaliru. rasa urang geus ngancik di Allah. kapan nurutkeun dalil ge. nyasab moal burung.

anu teu pisan ibadah. boh hirupna sumawon maotna deui. pasal eta Haqul Adam tea. paehna balik ka dunya. ka Akheratna terus. Eta bae dalil saperkawis. jadi atuh ayeuna mah urang rai. 134. sumawon bade nyaringna. Eta bae contona mah rai. kumaha keur di dunyana. tina eling kana lesna. sareng henteu puguh. teu weleh aya di Allah. bodona si wujud. nandean sakersana. keur hirupna sumawon paehna. atuh Allah teh bertempat. da teu kaluar ti dinya. enya eta kiamat dunya. hanteu gaduh nya kahayang. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. tapi nyaring sare oge. mungguhing Gusti Allah mah. tina kawasa kersana. kana eta sifatna Haqullah. tina Qudrat Iradatna. atuh bet piraku bae. emutkeun bae rek sare. illa billahil kitu. eta jalma kitu. 131. urang enggeus aya. sabab dina waktu keur sakarati. Kantun urang Iman bae rai. kudu aya antarana. 126. sareng lamun kitu. enya soteh bakal aya. kapersifat ku Pangeran. Haqullah anu disebut. Jadi sasat urang teh geus mati. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. 129. malah henteu kudu ditekadan deui. sanajan ngimpina kitu. engke dina waktu maot. raina lajeng ngawalon.Layang Muslimin Muslimat 125. 127 . bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. lamun enggeus kitu. terasna ‘alillyul ‘adzim. dikersakeun keneh ku Gusti. nu kasebat lafad Laa haula. kapan ieu anu bukti. Gusti Maha Agung. teu bisa ninggal Haqullah. enya soteh masih usik obah. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. rakana terus nyaur. 132. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. Geus kakurung ku hak Maha Suci. Henteu arah henteu enggon deui. enya eta nyawa jalma anu balik. tegesna sing ngarasa. anu tadi geus kacarios. di alam dunya kitu. kantun pasrah wungkul. kantun nyekelan sarupa. teu ninggal aya tempatna. kapan basa ngaran balik. da sare teh gambar wafat tea. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. 128. nu ngaran sagara hirup. di Gusti geus dumuk. siksaan di kubur. sarta masih aya keneh. 130. nu balik ka dunya deui. da tetep dina hak Gusti. sabab tangtu bae rai. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. kana Haqul Adam tea. sareng siksaan di Akherat. upama geus kitu tekad. siang wengi ulah samar-samar. anu mana nyatana teh. da henteu rasa pajauh. lolong bae saterasna. manggih siksaan kitu. Dina engke Walyaomil akhiri. kana dzat sifat Yang Manon. Lajeng deui raina ngalahir. wa laa quwwata eta teh. geus hanteu kaluar deui. lenyepkeun ulah rek lali. enggeus tangtu cilaka bakal balai. insya Allahu ta’ala. lamun nyawa makhluk. 127. sareng henteu warna henteu rupa. nyatana teh alam dunya. samangsa lolong di dunya. teu daya teu upaya. nyorang sagala siksaan. eta nyawa anu wangsul. nya ieu ka Haqul Adam. kudu boga patekadan. 133. Mun geus kitu eukeur naon teuing. salamet dunya akherat. pasrah bae ka pangeran.

tina kawit leutik jasad urang. ka akhir pon kitu. Kawasana kersana yakin. taya lian ukur kana barang. tetep bae teu nyahona. yen Qudrat jeung Iradatna. cacakan geus bukti jasad. taya lian ngan Qudratna Allah. kana batu kana cai kana kai. memeh turun ka alam dunya. terus tepi ka Akherat. kakurung ku alam dohir. hirupna teh kudu barang dahar rai. kana barang dunya bae. malah keurna turun. kana dedemit siluman. nya tangtu ragragna oge. naha aya langgengna saperti Gusti. anu langgeng di Allah. saperti makhluk. ku Ibu salapan sasih. ti Ibu ka alam dunya. langgeng bae moal terang. aya anu langgeng di manusa. ka dunya deui tangtu. dina keurna hirup. 142. boh nitis menitisan. nya eta kawasana teh. kapan geuning sidik pisan. da imanna beurat kana dunya. 136. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. kana dunya upamana mun teu boga duit. keur sakaratna ge tangtu. malah keur waktu dikandung. pasal eta rai geus percaya. 144. atuh Allahna ge ruksak. ayeuna gentos panaros. lian ti barang dunya. Samalahan tina orok tadi. margi lamun ruksak kitu. sumawonna 128 . atuh kantun dibalikeun bae rai. jeung cikopi anu amis. sareng kersana kitu. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. alam dunya nepi ka Akherat deui. lamun dina keur aya kahayang. Lajeng deui raina ngalahir. ka onom nyalindung. nu taya pegatna deui. atawa ka pamajikan. tina leutik jadi gede. Da nyahona eukeur di dohir. henteu terang naon-naon. naon bae kabeuratna. sakur kabeuki tadina. lamun langgeng di Allah. Ka manusa sok surup sumanding. taya anu dipieling. mung kumaha di manusa. anu langgeng di Allah teh. sama sakali teu emut. nya jadina marakayangan. da ilahar di dunya mah. 138. anu teu aya pegatna. hal anu langgeng ti Gusti. naha tacan kapiraos. kawasana nu Maha Suci. langgeng bae teu aya pegatna deui. 141. tegesna bodo teh agus. diluhur disebut. henteu emut teu terang sama sakali. kitu paham engkang mah. kapan tadi geus tinggali.Layang Muslimin Muslimat 135. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. 137. di jaman samemeh aya. geus aya pon kitu. ku rai henteu kaemut. 139. didinya ge teu uninga. reh aya deui kabingung. malah-malah terus ka batin ge rai. nu teu aya pegatna. dohir batin oge kitu. boh anak boh incu. ngagedeanana jasmani. kawasana sareng kersana. 143. Ceuk rakana tangtu bae rai. Kapan geuning urang waktu tadi. di manusa kantun kabagian. sok nyurup ka saha bae. pokna teh hayang surutu. ti awalawalna mula. 140. asal tina hanteu aya. naon anu teu ruksak-ruksak. nyaeta bodona bae. Ceuk raina teu sulaya deui. teu nyaho sama sakali.

nu masih ngora kitu. eukeur hayang kana kekesedan. atuh lepat lamun ngarah rasana. rakana lajeng ngajawab. pasal eta anu disebut. tapi atuh naonnana tea. sakumaha piwejang engkang katampi. 152. kapan geuning bukti tina. anu masih keneh ngora. ku gaibna manusa. tah kitu paham engkang mah. lamun kaudag ilmuna. eta cau tangtu bisa usik malik. henteu terang duka ti mana ti mendi. Lajeng raina deui ngalahir. kapan da ari cau mah. 150. nuhun Alhamdulillah. mun hayang terang gaibna. tah eta tegesna rai. kapan gaib henteu ‘aen. 149. pada-pada gaib deui. nya neangan cau hejo. hartina teh teu bisa obah. 153. teu daya upaya rai. cau asak dina piring. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. ngan boga amisna bae. Sabab bongan katetepan dalil. ngan amisna bae rai. tah ieu aya cau. da rasana mah geus nyampak. 151. pasal eta jatining manusa. barang enggeus tangtu. Lajeng deui rakana ngalahir. pangangseu sareng pangucap. Tapi ari ayeuna mah rai. ku rai can kapiraos. dina letah urang pribadi. Enggeus tetep di manusa pasti. 148. mana nyatana nu sidik. raina ngawangsul. naon nu dimaksud. nu ngaran cauna 129 147. kitu eta ceuk dalil teh.Layang Muslimin Muslimat 145. rakana teras ngadawuh. jalanna nganggo tarekat. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. jirimna mah teu lepat yen. leres yaktos teu sulaya. sabab lamun boga rasa. kapan rasa mah tangtos. nyaho ka gaibna urang. Nerangkeun Patohidan 146. pang diayakeun ku urang. rakana enggal ngawangsul. teu katetepan Rusul. datangna rasa. geus aya dina sungut. mung kantun gaibna bae. na kumaha bisana kapendak. nu dipandang ku urang teh. lumpat kawas sato hewan. naonnana anu diarah. raina lajeng haturan. jatining manusa eta. yen amisna atawa kesedna deui. bisa oge kapendak sarta kaharti. Laa haula jeng wa laa quwwata. paninggal pangdangu. estu rokrak wungkul. pada katetepan misti. nya ku gaib tangtu. weleh henteu kaemut. Saur rai yaktos kahareti. da kesedna nu dipambrih. ceuk raka kapan ku ilmu. sanggeus kitu urang bisa tohid. da bakating bodona tea. nu kacipta masih tacan aya amis. kana gaibna manusa. wujud cau henteu boga rasa. ceuk raina hanteu aya lian deui. Namung aya deui nu can harti. ngan rasana nu diarah. supaya enggal kahartos. . urang ninggal cau. Geura kieu jalanna teh rai. akang bade maparin ibarat. manusa mah geus tangtu. Kajabana mun si nafsu tadi. geuning teu hayang ngadahar. saban umat ge teu luput.

da tetela dohirna mah. Najan ayeuna ge kitu. ngabongkar wujud sorangan. kapan gaib amisna mah. 164. 155. Mautu anta qoblal maut. ngaji laku ki jasmani. kakara mun geus diruksak. kana gaib jero diri. panon abdi teu ninggali. nu ngaran manusa gaib. Raden Kamil teras nyaur deui. 130 . nu ninggal gaibing Gusti. na kumaha ngabongkarna jasad. diantep bae dipayun. Kitu deui manusa ge rai. keur Sholat Karohanian. dohir abdi pribadi. nu ninggal waktuna Sholat. ku rai tacan kahartos. masih bingung keneh rai. kasukaan alam dohir. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. Nuhun ayeuna mah putus. naha rai tacan kaharti. eta bae henteu lepat. upama wujud cau teh. Parantos bae Kulanun. nyatana manusa gaib. 165. raina teras ngalahir. khusu ka Yang Agung. Kahartos teu lepat deui. ngajakan mungkir ka Gusti. Tapi eta amis cau tadi. Rakana deui pek nyaur. dina waktu keur Tajali. atawa saperti bungkil. moal lepat tangtu eta. 157. Ngatur laku kai wujud. ruksak teh mirasa suwung.Layang Muslimin Muslimat 154. Kinanti 158. ngaraos teu boga diri. Kapan geuning rai puguh. moal beunang sumawon karasa. nu tadi mah ibaratna. da ku rai jol kaharti. bubuhan masih di dunya. henteu dituang ku rai. keur dibijilkeun minyakna. Ngarancana kana nafsu. aya tapi taya rupa. dibeuweung sing lembut. beurang peuting hanteu kurang. waktu keur ilang jasmani. da moal saperti cau. Raina lajeng ngawangsul. patohidan rai nepi. ayeuna kantun miara. tea. kapan eta anu ninggal. 160. aya tapi taya rupa. panggodana sang Idajil. lat poho kana ragana. nu kasebat gaib tea. poma rai ulah salah harti. kudu bisa ngabongkar diri. akalna deui nyakitu. moal samar moal mangmang. dikampa ku kayu. namung anu mana tea. wujud cau teu diruksak. enya eta keur laku tarekat. nyaeta manusa nu sajati. nu aya taya sifatna. amisna anu dumuk. Sanes deui yen ngabongkar diri. nya eta manusa gaib. 156. kampa kawas suuk. satungtung gelar di dohir. anu aya hanteu tembong. pasal eta nu ninggali. gaib abdi pribadi. wujudna kapanggih amisna misti. alam dunya ge sirna. rupa-rupa pangbibita. kudu nyaho ka gaibna urang. 163. 162. 161. nu ngaran gaibing abdi. bakating fana-fanana. rakana enggal ngajawab. dibanding rancana Iblis. 159. kasucian laku lampah. ngan karasa amisna mah henteu jirim. duh kahartos ayeuna mah. nya jatining cau tea. supaya bijil minyakna.

pang jadina taya deui. asup ka Naraka pasti. ku rai tacan kaharti. nu bukti di alam dohir. sundana teh Bismillahi. neda pitulung Pangeran. Mun maksa ngala nu batur. tah kitu murahna Allah. keur dahareun jalmi-jalmi. murahna nu Maha Suci. naha teu aya undakna. nyebutkeun jenengan Allah. 169. 167. Raina deui lajeng miunjuk. Sabab buktina teh puguh. da teu rata ka sadaya. pasal sundana Bismillah. 176. Rakana lajeng ngawangsul. maling barang anu lian. 173. geuning langka kasorang. sing pageuh muntang ka Gusti. muga engkang luntur galih. makhluk nu gede nu leutik. nyalindung siang jeung wengi. jadi gede jeung buahan. eta mah emutan rai. geus unggel dina Hadist. tangkal asal tina leutik. sok miresep kana maling. bibit sakur nu kumelip. 179. ka sakur jalma Muslimin. bukti ieu di dunya. hese katarikna Iblis. Iman urang tangtu kuat. malahan ceuk dina kitab. 174. seuneu sareng angin tea. anging ku opat perkara. mun sanes pelak pribadi. kumaha Allah murahna. 172. ka manusa keur di dohir. kadangkala sok dibui. rai ewed liwat saking. kitu disurahannana. Rohman murah di dunya. Ceuk rakana kapan puguh. nya didahar ku sadaya. rai mah tacan narima. jadi kitu murah Gusti. pasal eta geus kaharti. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. 170. kaula mimiti muji. jeung aya terasna deui. 131 . salangkungna tinu tadi. geus ngayakeun cai bumi. Rahmanirohim disebut. bakal disiksa ku Allah. tah dina lebah etana. kieu sundana teh rai. sanes murahna Yang Widi. kamurahannana Allah. rasana ge rupirupi. jeung ari hartina Rohim. lamun engkang hanteu salah. Nya Insya Allah rahayu. Tatanduran ting pelentung. kantun ngajaga salira. hayang dahar bubuahan. 171. aya deui panarosan. urang kudu ati-ati. Sanggeus jadi buah tangtu. rai ge sok sering nguping. murahna nu Maha Suci. lamun urang hanteu meuli. lamun tohid mah ka Gusti. mun eta murahna Gusti. 177. geuning urang saupami. Atuh meureun sanes kitu. 168. Lamun manusa keur hirup. Saur raka bener kitu. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. engke di Akherat misti. Raina enggal mihatur. mung bae hayang kaharti. 175. Ceuk rai eta sumuhun. Allah asih di Akherat. 178.Layang Muslimin Muslimat 166.

sanajan pabrikpabrikna. Pang bisana jadi tangtu. keur ngajadikeun sadaya. naon nu henteu ku tangan. geus gulung ngajadi hiji. ahirna jadi buah. ku asihasihna Gusti. ngagelenyu imut leutik. nu sakitu arahengna. Meureun tijongklok geus tangtu. Tangan mimiti dijungjung. kapal udara jeung mobil. rek hudang tina sujudna. 187. kaluhur dianggo takbir. ku tangan teu salah deui. ka manusa dua siki. 190. sidik pisan teu sulaya. 193. rek lunguhna hese deui. 185. di pelak ku leungeun jalmi. sujudna ge kitu deui. Rakana lajeng ngadawuh. motor-motor saterasna. kareta api jeung kapal. heug atuh ayeuna rai. kenging leungeun bae rai. sarta teras sasauran. waktu keur jalan tarekat. dunya sarawuh akherat. 195. sasaur-saur teh bukti. babarengan siang wengi. Piraku henteu kaemut. parantos teu kedah panjang. teu kaop ical ti diri. edas bae bet rai mah. 194. tina kawit wulu mula. rakana lajeng ngajawab. 182. Akherat samemeh pupus. ka manusa keur didohir. tangan bae anu mimiti. dina waktu Sembahiyang. ieu kaayaan dohir. ku tangan dibantu deui. murahna nu Maha Suci. saperti adegan bumi. malah ayeuna ge geuning. 192. mung ayeuna gentos pasal. ku tangan bae geus sidik. 189. teu meunang pisan pahili. nu dipake ngabantun Qur’an. dibukana kitu deui. Nerangkeun Pasal Puji 132 . nu jadi di alam dohir. akherat teh kababawa. Mun teu ku tangan dibantu. kaayaan alam dohir. nyaeta asihna Gusti. naon sifatna nu bukti. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. di alam akherat tea.Layang Muslimin Muslimat 180. tisusud teu salah deui. 181.mun teu ditulak mah pasti. 188. parantos maparin tangan. sakur nu jadi di bumi. ngalakonan Sholat geuning. Geura mangga bae emut. tangan bae nu mimiti. 184. rek naros keur pasal puji. asalna aya nu melak. 183. ti awal tug dugi ka ahirna. dina tuur pake nulak. Malah keur ibadah kitu. duh engkang karaos teuing. kapan eta keneh rai. bisa nyaho alam goib. bakating ku kahareti. Maju eureunna ge puguh. sok tara weleh ngungudag. atawa ku seuneu tea. 186. ku tangan bae geus misti. Malah dina waktu keur. Najan tatanduran tangtu. Murahna Gusti Yang Agung. bari mencrong raray rai. anu golangna ku cai. boh kapal boh pabrik-pabrik. niat bade lungguh calik. Lajeng raina mihatur. Teu kaop luar ti wujud. terus dongko ruku tea. nepi ka nangtungna deui. 191. mun teu dibantu ku tangan. Kantun Rohimna Yang Agung. diala ku tangan deui. raina mani ngalenggak. ku engkang arek dipedar.

geus jadi puji sadaya. 210. parantos teu dipiboga. teu sampurna ma’rifatna. wujud teh ngajadi puji. eta pasal puji dzikir. jadi saniskara rupi. reh bieu engkang milahir. nu dilisankeun mah rai. ka nu ngobahkeun jasmani. tapi kalumbrahan jalmi. anging dzat bae nyalira. nyaeta sifatna Gusti. Nyorang laku nu teu puguh. diangken puji manehna. lamun tacan uninga mah. 208. Keukeuh sok diaku. 206. nyaeta sifat roh tea. jadi puji lisan eta. sah bae sagala rupi. 207. saniskarana engeus sah. ngalanggar sala sahiji. ukur pangakuan biwir. Eta teh puji ti mahluk. sabab lamun teu uninga. umumna nu nyurahan. tapi kitu oge rai. rakana enggal ngajawab. 200. sanajan rohna pisan. pangbaktina ditampi. kudu nganyahokeun diri. pujina Allah Ta’ala. Mun tohid jalma geus kitu. eta jalma bisa jadi. Tah ieu badan sakujur. 197. sumawonna ibadahna. ati mah teu mirasa. Malah saterusna kitu.Layang Muslimin Muslimat 196. lamun rai can tingali. neda dihampura dosa. 202. jadi laa haola deui. Ditarima ku Yang Agung. Eta kagungan Yang Agung. keukeuh patekadannana. sabab sagala perkawis. mun parantos muji dzikir. Reh dalil Alhamdu. ma’rifat ka Maha Suci. lamun kitu jadi salah. geus jadi pujina Allah. dosa gede dosa leutik. kumaha mun eta jalma. pokna tas muji ka Allah. tingal danguna ge jadi. anu geus kitu tohidna. sah Dzat sah Sifatna deui. Sabab nu tepi mah tangtu. kana rohna pribadi. 198. Gusti anu Maha Suci. anu ngusikeun jasmani. dipake muji ka Gusti. tegesna puji Allah. sundana nu kakuping. dalil laa haola teh pasti. ngan ku Kudrat IradatNa. 201. mun geus kitu tohid jalmi. Alhamdulillahi tadi. naha sah bae geus misti. sumawon ieu jasmani. sategesna puji Gusti. ulah rek kaliru rai. 204. Usik malikna jeung nangtung. Sabab mun tacan ma’rifatu. kanu ngobahkeun roh eta. ngan wungkul tuturut munding. 212. nu jumeneng lahir batin. ngajadi pujina Gusti. Ceuk raina mana atuh. rakana lajeng ngalahir. teu ngarasa pakir miskin. Ngangken Allah na teh tangtu. sanajan usik malik. 199. sasatna teu acan tepi. teu daya upaya diri. Tumarima rokrak wungkul. Kumaha rek mangaku. sategesna puji Gusti. sah Asmana sah Af’alna. 203. 211. enggoning hirup di dohir. 209. bener ti urang ka Gusti. anu dicegah ku sara. Robbil ‘alamin terasna. sanggeus kitu nyorang deui. Raina enggal miunjuk. nu tumiba ka badan. 133 . neneda ka Maha Suci. rakana deui ngajawab. nya wujud urang pribadi. moal enya kapirasa. nya bener bae eta mah. 205. mun teu acan ma’rifat mah. yen ari sakabeh puji. teu jadi pujina Gusti.

Tapi laku nurus tunjung. Sidik nu kitu mah wadul. hanteu terus kana ati. 216. sabab teu sieun ku isin. suci Asma Af’alna deui. jauh kamulyaanana. lamun pare mah ku hama. tegesna taya antara. nu terus kana atina. Ayeuna teu panasaran. dina laku nu ma’siat. ciung bisa ngomong jalmi. ti dunya terus ka batin. Ngan sungut wungkul nu harus. Tapi tobatna teh tangtu. ucapna pon kitu deui. beurat leuwihan ti tadi. 218. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. ngajalankeun kitu lampah. nyaeta anu geus bisa. ngakuna tohid ka Gusti. sabab bongan geus uninga. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. ku sadaya geus disebat. dina Qur’an dina Hadist. Gusti Allah sifat Suci. aqrob bae beurang peuting. ngaku geus tohid ka Gusti. sangkan dalit jeung hiji. najan geus boga tarekat. Atuh mun milaku kitu. da kapan anu bener mah. yaktos ayeuna mah harti. tegesna perkara tohid. nu kitu martabat hewan. sasat ngaku geus ma’rifat. jaga bisi kakotoran. ti dohir dugi ka batin. dinu kotor haram najis. geus teu ngarasa pipisahan. kudu ngaberesihan laku. nyebutna tohid ka Gusti. hare-hare jeung Pangeran. anu masih keneh cicing.Layang Muslimin Muslimat 213. Sing isin kunu nyarengan. atuh nyalindung ka Iblis. Raina lajeng mihatur. tingali sagala laku. misahkeun tina rurujit. 226. masih keneh resep cicing. 220. nyorang cecegahna Gusti. hal tohidtohidna Ilmu. 225. Saur rakana kantenan. 223. doraka ti Maha Suci. hese rek dihampurana. ngahiji kanu beresih. lamun teu gancang pertobat. bet henteu sieun teu isin. Pantes rek gancang kasiku. teu gampang saperti tadi. batal tegesna teu jadi. tangtu sok boga pamilih. Kari-kari urang lamun. Pangkur 224. 215. nyingkiran laku ma’siat. 214. Sabab Allah teh kaceluk. kudu beres laku tekad. kudu ngarasa isinna. babarengan jeung nu suci. parantos seep kapanasaran kang rai. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. kudu sarua sucina. 222. 217. lampah urang enggeus moal nyumput. kana hade jeung gorengna. suci Dzat suci Sifatna. sumpah moal deui-deui. ageman urang tea. 134 . saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. Bilih rai tacan mafhum. samangsa-mangsa manusa. sangkan laku teh diaji. teu saadat jeung nu suci. gapong moal jadi siki. ngaku geus ma’rifat jati. betah dina laku salah. 221. rek tohid deui ka Gusti. 219. Tangtu bakal meunang hukum. kumaha arek jadina.

henteu aya tempo deui. ti dunya nepi ka batin. sabab moal ngarasa. Hayang gampang ngarah sarat. supaya hade lampah. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. 231. gunana nyakitu. pakir miskin estuning taya kagaduh. saniskara kersa Gusti. hartina teh nyaeta Senapati. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. rakana lajeng ngajawab. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. ngakukeun boga kawasa. moal bisa Iman kanu Maha Suci. samangsa henteu ngarasa. di bodona hina apesna si wujud. Kitu puji anu enya.Layang Muslimin Muslimat 227. Ilmu Kadewaan kitu. 239. Kusabab Ilmu Istijrad. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. najan ibadahna suhud. ujub ria jeung takabur. sok dipake sirik pidik. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. ku ditepak ge jadi. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. gumelar di alam dunya. nepi ka jaman ayeuna. diaku usik sorangan. Sategesna basa Rijal. Najan nu ahli ibadah.Senapati duanana. jadi musyrik ka Yang Widi. nyageurkeun nu gering payah. 230. kapangkatannana sami. geus mirasa hina apesna diri. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. Sabalikna lamun urang. 235. Nyekelan Ilmu Istijrad. naon bae sakahayang bisa jadi. berkasna rajeun sulaya. Kahartos saur raina. da tangtu meureun ngarasa. 236. 232. sing isin ku Maha Suci. nu kawasa anu kersa. estu teu aya kagaduh. wantu Senapati kitu. turun tumurunna misti. Mun ngarasa geus isin mah. gelaran ti Sayid Anwar. bisa cageur ngadak-ngadak. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. 135 . turun tumuruna rai. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. najan hayang jadi dukun. 238. nu ngaran Rijal disebut. 228. urusan hal kadohiran. sareng naon kanyataannana nu estu. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. pakir miskin bodo hina. kudu ngarasakeun kitu. 237. kudu tumarima hina. nu murba dohir lan batin. tuturunan ti Dewa Guru. 233. malah dua nu kasebut. ka manusa ka sasama pada hirup. sapanedana sok dimakbul. lamun hayang bisa gagah. 229. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. Ngan ari Rijalul ‘alam. Upama henteu ma’rifat. hasud sumawon khianat. di apesna ku ki jasmani. kumaha eta hartina. sok rajeun salah weselna. sagala kersana Allah. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. Tangtu boga patekadan. tekad ucap satungtung urang keur hirup. hayang Maen Po ge bisa. kantun ieu aya deui nu can harti. lamun rai tacan ngarti. terus nepi ka Ayeuna. kagagahan eta anu dicangking. sabab lamun henteu kitu. sapertina hayang kuat hayang weduk. Kapan tadi teh nu matak.

sarta terus ditenung sama sakali. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. keur pelesir jeung garwana. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. jeung karuhun nu geus wafat. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. kocapkeun Nabi Sis tea. sanajan hayang patepung. 244. Nabi Sis anu kasebat. Sare’at sareng Hakekat. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. Putra Kangjeng Nabi Adam. ngaranna Dewi Jelajah. saksina Qur’an jeung Hadist. terus bae Agamana ge nya kitu. cahayana mani mancur. pasal eta Rijalullah mah rai. 252. tacan terang sajarahna anu tadi. Senapati Dewa Guru. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. muga ku engkang pilahir. Diserenkeun ka Bapana. Sayid Anwas sareng Anwar. turunan anu kasebut. anu tacan sampurna Rohna rai. anu marakayangan kitu. rukun Iman sadayana ge diturut. Rakana teras ngajawab. gancangna Dewi Jelajah. saperti anu sare tibra. naha eta teh tunggal sadulur. Gancangna bae nu kocap. teges Senapati Allah. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. tabeatna kitu deui. tatapi nu sampurna mah. 136 . nyekelan Agama Islam. estu dulur sarama henteu saibu. nyaeta rukun Islam.Layang Muslimin Muslimat 240. sang Dewi Mulat kakasih. nyaeta anak Idajil. Lajeng raina haturan. Dewi Jelajah kabita. Sang Idajil la’natullah. 247. weleh teu bisa kapanggih. tepi ka poe panutup. ti Syaidina Anwas. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. Rakana lajeng ngajawab. gaduh kakandungan kitu. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. ramana anu kasebat. nu jenengan Nabi Isis. kocapkeun Dewi Jelajah. 242. lantaran geus loba pisan. disamber henteu katawis. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. 246. anu aya keneh didunya. nuhun parantos kaharti. 250. geura kieu eta sajarahna tadi. jeung karuhun nu geus mati. turunan ti Sayid Anwar. Namung rai masih samar. Tapi anu masih aya. sok dikabul naon bae tekad ati. nya terus ngimpi patepang. lamun rai tacan mafhum. hiji putri aya didasaring laut. 251. tuturunanana natrat. putri geulis ti Sawarga. ngalantung sisi basisir. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. 253. raina enggal ngajawab. timana turunanana. 243. 249. aya deui anu kocap. 248. Sayid Anwas sareng Anwar. atawa misah turunan. asal-usulna kapungkur. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. Dewi Mulat geus teu emut. Pedah sakur panedana. 241. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. terus eta Dewi Mulat. Teu nirca tina amarna. wantu-wantu anak setan. agama Islam Sajati. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. Malah manusa ayeuna. sacipta-ciptana jadi. tangtu bisa dina sare bisa patepung. nu ngagelarkeun bumi. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. malah Ilmuna ge tangtu. kantun eta Rijalullah. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. 245.

nyaeta Jeng Nabi Sis. digedengeun carogena. kocapkeun anu dicatur. nyaeta Jeng Nabi Isis. Yaktos dina sagokan mah. Balik deui ka bapana. turunan Anwas jeung Anwar. tekadna hayang ngaratu. jadi kusababna kitu. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. 260. kabujeng aya dawuhan. nu bakal nurunkeun Rasul. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. ibuna gancang cacatur. anak maneh anu cikal enggeus pasti. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. geus tepang sareng ramana. bade nyusul ramana di nagri. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. mawa putri nu ditenung. Anjeunna teras pamitan. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. satungtung ayana dunya. kocap deui anu dicatur. kocapna Dewi Jelajah. ayeuna geus akhir jaman. Teu hese deui ibuna. bade nyuhunkeun diaku. Gancangna bae geus mulang. gancang bae bapana ge indit. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. geus gulung ngajadi hiji. diebogkeun dina jero tempat tidur. 137 . barang ku putrana kakuping. yen tuang rama ujang. jeung para Mu’min sadaya. Dewi Mulat geus waktuna. Duanana teu mirasa. ilang rupana kapungkur. teu terang aya nu nyalin. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. nurunkeun para Anbiya. diijabah manehna salin rupi. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. dipulangkeun ka Nagara. Ngababarkeun deui putra. 261. Digedogkeun salirana. malah-malah saumurna embung pupus. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. 255. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. 262. sasat ngan Allah sorangan. sami bae putrana oge lalaki. biasa bae jeung garwa. teu diangken ku rama sama sakali. murangkalihna lalaki. enya eta para Nabi Wali kitu. 266. raos garwana nu enya. nu teu nurut kana agama Yang Widi. boga ingetan rek wangsul. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. 259. 257. saha ari rama abdi.diangken yen putrana. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. Nabi Sis keur kulem tibra. ditampik henteu diaku. 258.Layang Muslimin Muslimat 254. memeh ruksak bumi langit. 264. geus salulut dina jero tempat tidur. garwa anu palsu tadi. 265. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. geus pacorok turunannana patepung. jeung moncorong cahyana. ka ibu nanyakeun rama. para Wali Mu’min kitu. Nu bakal nurunkeun Dewa. di Nagara jadi Raja. 256. geus reuneuh deui Nyi Dewi. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. 263. Ibuna Jelajah Dewi. Kasep taya papadana. Kitu rai sajarahna. Parantos gaduh kakandungan. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. teu lami deui waktuna. yen enya eta teh putra. barang dina hiji mangsa. nu nurut Agama Aing. Ari eta Sayid Anwas. ceples rupa Dewi Mulat. terus terang ka putra teu lila deui.

Raina lajeng haturan. Agamana ge pon kitu. mipindingan enya eta ilmu tenung. kawas nu sare malulu. kajabana mun ku urang nu dimaksud. ilmu Rijalul ‘Alam. anu henteu boga kayakinan kitu. Puguh ilmu kadohiran. cicirenna eta ilmu. ngakuna mah kabatinan. ceuk dina sajarahna ge. anu kitu polahna. nya terus bae teu eling. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. margi eta rai kedah dipaparin. Istijradna ilmu tenung. anu tibra sarena teu eling-eling. jeung ari saenggeusna teh. netepkeun laa haola tadi. nyiar ilmu kadohiran. atawa para Dewa. Teu cocog jeung Hadis Dalil. sinareng ka Kangjeng Nabi. 273. kieu cirina teh rai. jasadna ngabadan cahya. surup sinurupan kitu. neunggeulan badan sorangan. rakana lajeng ngajawab. mangkade bisi kapalsu. caritana make dalil. Johar Firid nu kitu mah. teu Bismillah teu Syahadat. 279. Sarsilahna kitu deui. Geus loba jalma Kadewaan. teu aya bema karama. Siga anu sasarean. 270. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. Terus nangtung jeung sisirig. coba ku rai dimanah. eta teh Agama Rasul. sanajan aya Ru’yatna. kitu eta padikana. 274. asal bae percaya terus jeung kalbu. dina samemehna nampa. pek hut het maenpo sorangan. 277. dina waktu rek narima. 276. dipake kedokna kitu. nya mangsa bodo teuing. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. lamun bae rek neangan elmu batin. tah kitu padikana teh. Cirina nu saperkawis. 271. dina palebahan tarang. kapercayaannana ka Allah. da buktina nafasna mah ongkoh terus. nampa eta tarekat teh. bilih rai engke kapalsu dipayun. Asmarandana 275. ku ditepak harita geus hanteu eling. da buktina ditembongkeun di dohir. 138 . Malah-malah aya tarekatna. 268. jeung teu kudu ditapaan. losna ka Sawarga Loka. asa pamohalan pisan. hirup tapi hanteu obah. Da kapan Dewa mah rai. campur geus sarosopan. da buktina loba anu niru-niru. cahya dunya kasebatna. ku ilmu Rijalul ‘Alam.Layang Muslimin Muslimat 267. 272. maunatna sok kaluar. Nu matak urang sing awas. Gampang pisan katerapna. anu jadi mah sok terus. kudu bae sok ditepak. 269. dipake mipindingan. niru-niru tarekatna para Wali. teu nganggo kudu puasa. jeung kalimahna di puhit. tapi buktina mah lain. Najan nyokot nyawa jalma. niruniru siga Islam. lain Ru’yat nu sayaktos. 278. bagian Banujan kitu. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. sagala ge di ijabah. sidik pisan ilmu tenung. Jol prak bae dipiwuruk. tapi ka jalma salancar. ditepak lebah-lebahna. lamun imanna teu teguh.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

Layang Muslimin Muslimat 321. make rasa nu ayeuna. jeung aya saterasna teh. godogan timah nu hurung. henteu katinggal ku soca. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. 332. nyorang sagala siksaan. Hanteu kadangu ku cepil. dicarioskeun ku kitab. najan boga imah alus. rasa dunya ayeuna teh. jadi hampas ibaratna. ganjaran ti Gusti Allah. 326. Ceuk dina unggeling dalil. rasa sajatina tea. sanes pikeun nampa ni’mat. eta oge kani’matan. 330. ngeunahna kudu ditingal. buktina kudu ditingal. ilmu kasampurnaan kitu. Nu nampa ganjaran Gusti. tah rasa dunya mah ukur. 329. sangkan manusa narurut. 324. Pendek bae mun di batin. kani’matanana wungkul. disapertikeun di dunya. sanes keur bagian rasa. teu dituang teu ditingal. rai parantos percaya. Sawarga moal asup. jeung tangtu aya bosenna. rasa dunya nu ayeuna. lamun henteu kapanggih mah. Maa laa ‘Aena Roat. rupa-rupa kaanehan. tunggal keneh pagawean. Malah saresmi jeung istri. istri-istri nu arendah. meureun Sawarga teh tempat. rakana enggal ngawalon. 333. 323. pantes atuh mun kitu mah. aci tina rasa Wujud. Saperti urang di dohir. ngan ukur pikeun nampa. ceuk rakana tangtu beda. engke waktu di Akherat. Engke mah rasa jasmani. Rasa jasmani ayeuna. nu dipake di dunya teh. 328. kieu eta hartina. mun ayeuna di dunyana. Raina ngalahir deui. pitempateun nu doraka. kabita ku kaayaan. tatapina kitu oge. sabab make dipigawe. kapan dalilna oge aya. geus teu make pagawean. kutan teh aya bedana. Sabab ari ni’mat batin. kapanggih sareng ilmuna. mungguh Sawarga Yang Agung. atuh mun kawas di dunya. ni’mat jeung kani’matan teh. eukeur di batin mah engke. 142 . da kapan rasa dunya mah. teu diangseu teu didangu. kapan make dipigawe. 325. 331. Tetep bae eta misti. 334. langgeng teu aya anggeusna. mung bae rada bingung. bakal kababawa bae. rasa anu sajatina. dina rasa jati tea. 327. Enya soteh unggel Hadist. 322. sareng Widadari tea. aya gedong nu aralus. Rasa Jati asalna. moal rek bisa narima. dirupakeun ku gedong-gedong. anu matak ku Hadist teh. mung ni’mat anu karaos. Naon eta anu ngajadi. anu bakal nampana teh. anu make pagawean. nyaeta Sawarga tea. teu langgeng salamina. sakitu bagiannana. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. Dupi ni’mat Maha Suci. resep betah dinu caang. tetep keur eusi Naraka. bakal nyorang enggeus tangtu. Naraka teh seuneu panas. teu kalawan pagawean. Wa laa Udunun Sami’at. lamun rai can terang.

samemehna di daharan. eta anu ngaran ni’mat. da rasa jasmani mah. urang parantosan bae. urang di alam Akherat. kitu deui lamun urang. nu saper sarebuna. ngan wungkul bae nyerina. rakana teras ngajawab. nu katampa ku urang teh. anu tadi dipicinta. naha di dunya ge nyondong. 345. tetep teu ngeunahna bae. ngan wungkul bae ngeunah. 342. dina manah nya kabingung. taroskeun deui ka engkang. jatoh ka Sawarga kitu. lamun jatoh ka Naraka. rakana enggal ngajawab. 337. ni’mat bae anu aya. tur seuneuna mah teu aya. 347. geuning tacan boga rasa. dina waktu hanteu emut. langgeng dina ni’mat tea. sok rajeun aya cageurna. Tara langgeng bae rai. geus ilang dunya barana. lebah dinya mah teu emut. kitu deui urang lamun. tirisna anu karasa. itu jam geus tabuh dua. kapan enggeus hanteu aya. 341. tirisna kapan sakitu. lamun rai masih aya. najan anak pamajikan. panas bae nu karasa. 346. keur poho ka alam dunya. tah eta ni’mat Akherat. tah eta sare tibra. lamun di Naraka poek. sok bae aya tungtungna. ku aci-aci nu opat. ni’mat saper sarebuna. ni’mat teh anu kumaha. awak teh asa digodog. geuning karek ku sakitu. anu nampa ni’mat eta. lamun keur muriang panas. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . lamun nampa Naraka teh. atuh nyatana Sawarga. 339. saper sarebu Akherat. 343. Tapi lain waktu ngimpi. keur dina Naraka banyu. nyaeta nampa teu ngeunah. hanteu beunang disimbutan. rasa jasmani teu kuat. aci tina rasa jasad. 340. 336. asal tina katuangan. teu saperti waktu di dunya. da kapan eukeur waktu orok. Raina milahir deui. ngeunah teu ngeunah teu campur. Ari rasana jasmani. Tur kapan teu aya cai. 338. nyorang deui Naraka teh. anu bieu diluhur tea. nya rasa jati nu timbul. Tah eta kapan geus sidik. pon kitu mun di Naraka. Lamun di Naraka api. Di Akherat mah geus misti. keur poho ka naon-naon. Sawarga teh hanteu tembong. nuju aya kani’matan. Tapi mun menurut dalil. Di dunya ge kapan bukti. nyaeta di waktu tibra. langgeng teu aya watesna. boga duit ewon-ewon. najan dina nirisan. Naraka ge pon kitu deui.Layang Muslimin Muslimat 335. tatapi ari engke mah. Anu mana saur rai. di dunya mah ngan saukur. ngan mungguhing di dunya mah. gampang isuk pagetona. eungap bae karasana. aci seuneu angin banyu. Ayeuna mah enggeus wengi. 344. Geus beak sama sakali. nya eta rasa jati teh.

parantos bumi ngadegkeun Masigit. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. 144 . rakana nya ku ramana. dupi eta putra sakembaran teh. nu hiji deui Raden Mukamil. jalaran parantos rame teuing. mulih ka Rahmatullah. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. Barang parantos sedeng akil baligh. barang parantos beres nya teras dialihan. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. Hakekat. Ayeuna kantun putrana. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. nyaeta Sare’at. barang parantos kapendak dintenna nu sae. diselir ku Maha Suci. tanahna sae bahe ngetan ngaler. reh ngaraos kirang sirna. raina ku pamanna. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. rai raka parantos gilig manahna. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. Tarekat. salamina damelna ngan tatapa bae. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. teras marentah ka santrisantrina. saparantosna tamat Qur’an. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. ku ramana dijenengan. teras bae diadegan bumi. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. neraskeun padamelan ramana. rai raka tambah sohor kalungguhannana.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. Enggalna carios. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. pendekna pada ngetrukeun kopeah. enggalna parantos salase. elmu batin elmu lahir. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an.

dina bab Tohid-tohidna ilmu”. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. aya kanaat Nabi. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. nurutkeun kumaha di dunyana”. kana sanis kanten tambah khusu. cik atuh urang ngawangkong. aya saum. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. bade unjukan hoyong ngabungbang”. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . ayeuna rai bade ngawitan tumaros. Hakekat. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. keur mah abdi oge gaduh emutan.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. da kasampurnaan di akherat mah. aya mutih sareng sajabi ti eta. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. di dunyana jadi syah ibadahna. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. aya siram tengah wengi. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. nyaeta milampah ibadah Sare’at. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. rakana sasauran ka raina “Rai. boh kana teu sampurnana oge. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Ma’rifat. Saur raina “Nuhun atuh. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. wengi ieu teh kaping 14. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. hartina amal kalawan iman. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. Barang kinten-kinten tabuh 10. Tarekat. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam.

tara jol kana digawena. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. salamina ngaraos ditingali bae”. aya kebon koredeun. atuh da seueur pigaweeun mah. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. atuh puguh bae rugi kadua katilu. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. kedah milari pidununganeun nana heula. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. margi upami darapon meunang gawe mah. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. kadua perkawis teu diburuhan. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. numawi manusa wajib ma’rifat teh. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). nepi ka jaradi Wali gening. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). teu carita heula kanu bogana. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. mungguh darajat manusa teh teu sami. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. moal aya timbangan 146 . ti baligh nepi ka maot sae bae.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. kamana beuratna. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. upami ku urang jol prak bae dipacul. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. turug-turug bari diusir dicarekan”. Duanana kapigaw. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot.

upami teu acan boga lampu. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. nyaeta 147 . kapan sadayana oge ngangge rukun bae. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo.Sifat. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. ciri eta jalma dihampura dosana. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. nu ditingalina sanes ku panon kapala. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. nu pada-pada teu make lampu. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. sifatna jalan cilaka teh poek. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. sasat teu acan boga lampu. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. nya ma’rifat.Asma. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. anggeusna ilmu.Layang Muslimin Muslimat deui. nu sanes tina pasantren heula. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. barang gaib tea. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. Saur rakana “Nyakitu pisan. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. teras dugi kana ma’rifatullah. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. sangkan sampurna ibadahna. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos.

)ا‬Lam (‫ .Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Sifat.)ل‬ He ( ). kudu kanyahokeun rukunna”. Sifat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. 1 Af’alna. 1 Asmana. mung anu tilu mah Dzat. Af’alna Allah. kitu deui lamun hayang ma. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. sabab goib teh lain teu aya. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. Asma. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ . ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. manusa goib. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. anu ngalakonan sakabeh parentahna. Asma eta barangna gaib tapi aya. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. da manusa oge aya goibna. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat.rifat ka Allah ta’ala. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran.)ل‬Lam (‫.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. Hartina 1 Dzatna. 1 Sifatna.

ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . Jadi ieu oge adegan wujud manusa. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. dupi tingali mah keur kana panasna. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. lamun urang nulis lafad Allah. ayeuna bukti dina lafadna oge. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. Dzat Sifat Asma Af’al”. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. Jadi Allah oge jenengan. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. teu poek teu caang”. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. tapi hurufna kurang hiji. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. jadi ana kitu eta Governement teh.Layang Muslimin Muslimat manusa. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. namung manawi aya. deukeut keneh Aing jeung maneh. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. naha uni lafad Allah? Toh moal. kapan eta mah Rayatna. tangtos yakin ayana panas teh. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. kapan eta mah Pamarentahna. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. Gening bukti dina lafadna oge. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. kirang hiji moal bisa ngadeg. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. 3 ku ayana Rayat. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana.h supados kahartoseun ku jalma umum. wajib nyaho kana ayana panas. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. matak boro-boro kurang tilu. hartina teu warna teu rupa. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. teu bodas teu hideung. sarta karaos ngaliputannana kana 149 . Dzat teh ibarat Raja. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. tangtos karaos ayana Dzat teh. teu beureum teu koneng. 2 ku ayana Pamarentah. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. 4 ku ayana Nagara (bawahannana).

pangrungu. malah sok dipidamelna oge di Guha. hartina kudu ahli tatapa. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. sina panas heula. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. pangangseu. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. sabab eta teh Ilmu. ‫ ا‬nu Isbat”. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. pangucap. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. Dzat anu leuwih kawasa. babuning Roh sakabeh”. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. Anjeuna nu jumeneng. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. sok pipisahan jeung nu dijieunna. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. nyaeta sifatna Allah ta’ala. asal Nafi jadi Isbat. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. didinya hurung jeung panas jadi hiji. bari diturut parentahna eta Islam. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. Isbat Nafi jadi hiji.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. sarta dilakonan parentahna harita. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. supaya bisa mulih ka 150 . kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. atuh kudu balik deui ka dinya. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. nu nyieun sareng nu dijieun. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. Jadi. hartina kudu Qurais (Tapa). Barang geus panas kakara bijil hurungna.

upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). pisakumahaeun teuing paalus-alusna. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. nyieun anak teh. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). samangsa-mangsa maot balik ka dunya. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. pikeun 151 . kapan ieu teh barang nu Nafi tea. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. teu salah deui”. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. ngabuktikeun kakawasaannana. Nafi Isbat jadi hiji. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. enya rasa. Jawab raina “Naha. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. katarik kana kanyataan ( ‫ . nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. tangtu maotna balik deui ka dunya.

Kusabab kitu. jalankeun kana kasaean bae. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. hartina kudu suci atina. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. suci ucapna. pake ibadah kanu kagunganana. namung upami sanes ieu. sareng rai sing emut.ulah gagabah digunakeunnana. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. goreng sangka ka papada manusa. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. Tadi ge Amaluna amalukum. aya tapi teu ngajentul. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). Ayeuna tumaros deui. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. kana ilmu nu aya di batur. diri manusa mah nyumput. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. suci laku lampahna. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. amal batur keur batur. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. boh gedong-gedong. beunang nyieun ayeuna di dunya. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. tapi anu boga karepna mah manusa. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. nu teu tiasa kitu sanes Islam. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. pake muji bari dibarengan ku soleh. hartina amal urang keur urang.

lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. mun teu repot ku tunduh. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. tangtu nyaho ka Pangerannana. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. bedana nu suci jeung nu kotor. tangtu daek beberesihna (tobat)”. geus kapanggih. tangtu ngarasa bodo dirina. tembong Fajar Sidiq. piraku kudu neangan barang anu geus bukti.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. wengi enjing urang teraskeun deui”. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). Saur raina “Mangga”. katingali parantos balebat. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. satiap ngarasa kotor. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. Tamat bagian ka lima 153 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->