Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

Layang Muslimin Muslimat 76. Saparantos pada awas Ama Ibu. raina lajeng ngawalon. sifatna teh soca. tukang ngama’naan. jadina teh ngajodo geus moal lepat. gerentel beh urang. mohal euweuh Allah. baham teh geus hanteu geseh. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. awas soca ti heula teh. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. Enya eta anu dingaranan Wujud. Saupami rai ditaros ku batur. kanyataan di badan teh. anu ngajawabna. Allah ti heula teh. jorojoy manahna. nu nerangkeunnana. anu aneh atawa awon. 85. tumerapna dibadan urang sapata. 86. meureun rai ge ngaraos. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. nyaeta tukang mere katerangan. 91. Sareatna nyata dibadan sakujur. waktu rai goib keneh. Ari anu nomer tiluna pangrungu. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. ku raka disebat panon. pang disebut panon pangheulana. naha naon rai anu nembalannana. Saur raka eta anu ngaran Wujud. pasal bagi opat. Saur rai kahartos kaliwat langkung. 77. kantun nomer dua. Qidam eta basana teh. mohal bet euweuhna. sabab sifatna hirup teh. 79. gulung ku pangucap bae. 95. parantos nikah mah. kumaha hartina. hartina teh aya. Naha baham atawa pangambung. 89. 96. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. 83. 78. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. sareng naon sifatna teh. nomer dua beubeunangan cepil tea. beubeunangan soca. nu kadua nyaeta paninggal tea. ngama’naan eta. lamun rai parantos ngangseuan minyak. 88. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. dua-dua ting sereset. eta geuning enggeus eces. anu tilu sifat. dua rasa jadi hiji moal lepat. tangtu bae aya hurip hanteu salah. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. kantun eta nu dua puluh basa. Allah mohal euweuh tangtos. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. tangtos bae sapatemon. 80. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. Ibu ge parawan keneh. 90. rasakeun baheula. 7 . hartina teh Qidam. Naon wae sowara anu kadangu. samangsa aya nafas teh. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. tanda aya kusabab ayana nafas. Jawab rai kumaha numawi kitu. Rama masih bujang. 84. 93. 94. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. nanyakeun angseuna. mohal enya Allah kapandeurian. seungit bauna minyak teh. 92. Saur raka geura kieu rai dangu. hiji pangdangu teu geseh. 87. na kumaha dina katerangannana. tangtos bae baham anu nembalannana. nya kumaha eta pihartieunnana. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. anu pangheulana. 81. 82.

Enya kitu sareatna mah ti Ibu. mangartosna mugi ku engkang di dadar. langgeng Gusti Allah. 115. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. sakitu ge meureun ku rai karasa. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. 99. 108. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. eta oge can kahartos. jawab raka perkara Wahdaniat. 112. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. kumaha lajengna. ari Wahdaniat. enya kitu pisan. karaos ku abdi oge. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. kapan geus kawentar. Pek raoskeun naha bener rai kitu. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. ngan ari urang mah. lajengkeun terasna. weleh bae can kahartos. Allah sareng nu anyar teh. estu kersana Yang Manon. Najan Ibu Rama oge dina waktu. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. moal seep ku sapoe. hanteu keuna ku ruksak teh. 104. Saleresna hartina Baqo teh kitu. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. tatapina maot mah geus wajib pisan. nya eta kana Baqo. geuning bet hanteu ngaraos. mana horeng kitu eta hartosna.Layang Muslimin Muslimat 97. 98. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. kang rai mah can terang rarapannana. 109. hanteu kalawan jeung lambe. 107. Nyaur deui rakana bari jeung imut. margi kang rai mah. ku sangaja niat rek midamel putra. kitu rai ari bedana mah. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. panjang mun didadar. 111. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Mohal aya nu ngistrenan kitu. masing kasaksian. kurasa diraos-raos. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. yaktos leres kahartos sareng karasa. 8 . Qiyamuhu Binafsihi teh. Seueur deui bedana lian ti kitu. kieu bab hartina. mangga raka ulah kapambeng miwejang. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 101. cacakan nu anyar. hirup eta kagungan Allah ta’ala. sah Dzatna sah Sifatna teh. teu boga tekad rama teh. 116. 103. Qiyamuhu Binafsihi teh. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. karaos kacida. ku sadaya ahli ngaos. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. Saur raka kieu hartina geus masyhur. jeung wenang henteuna oge. 113. ari hakekatna. kumaha pihartieunnana. 102. 110. mun karasa eta geus tangtu benerna. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. 106. eta sidik nu langgeng teh. enya eta wenangna Allah ta’ala. 105. kumaha bedana. ngajadikeunnana. badan urang didamel ku Ibu Rama. sumawon nyaurna. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. Lilhawaditsi tea. rek patemon rasa. jeung kalawan kersana teh. nyaeta dzat Allah. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. 117. sadawuh-dawuh teh cocog. 114.

boh panjangna boh pondokna. 129. 127. mung rarapna can kapikir. 124. Upami urang keur nuju. geus ngadeg dijero ati. ayeuna lajengkeun deui. kumaha dina sifatna. moal bet pahili deui. sah asmana oge sidik. naon anu katingali. naon nu diangseu pasti. mun ngangseu minyak nu seungit. bau hangru pahang seungit. nu bau tetep bauna. kieu pihartieunnana. geuning eta rai nyata. Walon raina sumuhun. 123. Diatur-atur ku kalbu. 128. 131. hanteu jeung parabot deui. raina lajeng ngalahir. sangkan sieup eta bumi. tah kitu hartina qudrat. sumawon majuna deui. kahartos ku tuang rai. sasat sah gawena deui. sae awon eta bumi. sumangga dangukeun deui. dina hal perkawis Qudrat. moal sulaya ngarana. tatapi kawasa Gusti. tangtu ku urang dipikir. naon bae nu diseja. boh bau boh ngaran seungit. dzatna teh pangngseu pasti. ari nu katiluna. 125. ari dina sundana mah. pasal Wahdaniat rai. mungguhing qudrat Yang Widi. kana pirupaeunnana.misah bae tangtu. boga maksad hiji rupi. geuning pangangseu teh nyata. 119. 121. 132. Kumaha kahayang kalbu. direrengga ku kahayang. kumaha pangawasana. dina baham soca cepil. sakur sifat anu bukti. kana pisaeeun eta bumi. dicipta-cipta ku ati. raina ngawalon manis. Sundana teh rai kitu. Upami dina pangambung. 9 . saperti rek nyieun bumi. sanajan munguh di soca. nuhun parantos kapaham. sahna teh moal rek cidra. sah sifatna oge nyata. 122. tetep seungit diakuna. upami enggeus kacipta. Lamun kitu tangtu luyu. tapi teu acan kaharti. 126. pang teu jeung parabot deui. katilu jeung sah Asmana. tah kitu sahna teh rai. da geus kacipta ku ati. hanteu kalawan pakakas. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. tumerapna dinu opat. rupana eta si bumi. Saterasna oge kitu. Kaopat sah Af’alna kitu. sah dzat teh awasna pasti. kieu rai mun can harti.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. pangangseu anu kaopatna. ka kaler boh ka wetanna. rakana lajeng ngajawab. samemeh prak dipilampah. 120. tara daekeun pahili. 130. raina lajeng ngajawab. Rakana lajeng ngawangsul. Qudrat teh kawasa kitu. bet tara sulaya deui. kamarna pon kitu deui. lamun seungit tetep seungit. lamun teu acan mangarti. Rakana jawab jeung imut. rai tacan mangarti. Misah. Boh hideung beureum boh wungu. Dua sah sifatna kitu. merwincikna kieu rai.

kitu ngahartikeunnana. sumawon bedog ragaji. 137. ari Ilmu rai eta. caang katinggal ku soca. usuk darurung jeung sarang. 149. rai dipaparin ngarti. Sabab kanyaho teh tangtu. moal beda tangtu sami. kapan bukti anu tadi. Tapi rai mah geus teu kudu. palang dada cemped bilik. raina gumujeng manis. enggeus ngadeg dina ati. ngadegna teh eta bumi. rek midamel bumi tea. lajengkeun deui ayeuna. 136. tapi engkang rek nanya. ulah alang kumapalang. caang ilmu sing kapanggih. Kantun ayeuna mah atuh. duh engkang kaemut pisan. soca ieu anu jirim. lamun poek buta rajin. nununggu sihing Yang Widi. Elmu batin oge kitu. sabab ari kanyaho mah. tatah baliung jeung rimbas. dohirna lamun di dunya. tapi lain caang beurang. Saur rai nuhun engkang. Ceuk rakana atuh nuhun. numawi pasti ngahiji. sidakep sinuku tunggal. Iradat mah kieu rai. da moal aya katerang. 148. jadi iman beurang peuting. Tihang kenteng jeung pamikul. ari Hayat caang pasti. Ilmu jeung Hayat ngahiji. Raina lajeng ngawangsul. Allah teh sifatna kersa. lamun hanteu aya caang. 150. ayeuna meureun kaharti. eta bumi geus katinggal. Raina lajeng ngawangsul. yakin eta katerangan. moal bisa dirobih deui. piraku boga pamanggih. Lajeng rakana deui nyaur. sing sidik ‘ainal yakin. 145. nyadiakeun bahan bumi. ayeuna rai ngaharti. rek midamelna teh bumi. kitu kawasana Allah. 147. Aya kanyaho teh tangtu. dina caang eta pasti. teu make parabot deui. sing tepi kana caangna. 142. kana Samma Basar deui. moal poho salamina. 135. yaktos samemehna jadi. sifat Ilmu urang wincik. tah eta kitu sundana. bade diestukeun pisan. 140. Bari imut lajeng nyaur. ari parantos kaharti.Layang Muslimin Muslimat 133. palu gegep sugu deui. nu ngadeg na jero ati. nyaeta kanyaho tea. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. 10 . dina caang bae sidik. duh engkang panuju teuing. Mangga engkang deui terus. kapambeng can seep pisan. ayeuna kantun sareat. bagian kajasmanian. 146. ceuk rakana itu diyah. kumaha bisa ninggali. dina keur waktu tarekat. Kumaha rai kaemut. jadikeun kersa rai. teu kalawan parabot deui. sifat Ilmu dadar deui. 139. sakumaha saur tadi. qudrat jeung iradat Gusti. 138. bumi mah enggeus kacipta. ngahiji jeung Hayat pasti. hakekatna mah geus jadi. mujasmedi ka Yang Widi. kumaha ari Iradat. rai mah kudu sadia. caang tina matahari. 144. na kunaon parabotna. Ceuk rakana mangga atuh. 141. buktikeun Iradat rai. sing seep sama sakali. gantung dangu tuang rai. raina lajeng ngalahir. 134. bol-bol geus jleg katingali. caang dina jero ati. Dohir batin oge kitu. hartina Ilmu teh rai. ku caang eta geus pasti. ceuk raina naon sabab. moal cara Gusti Allah. muga diterangkeun deui. 143. Saur raka sabab Ilmu.

wungkul cengeng ka dzat Allah. kalimana teh Sami’an. kaya sarangenge bijil. dina nyerina sakarat. sifat-sifatna kapendak. gumantung tanpa cantelan. Basiran Allah ninggali. lamun teu acan kapendak. Sumawonna Kalam kitu. naonnana anu mati. 159. Sabab eta anu tujuh. kudu ngersakeun misti. hartina sahiji-hiji. Aya paeh memeh pupus. nu caang sajero ati. hartina bisa ngarasa. udag anu tujuh basa. engkang rek nerangkeun deui. Muridan Kersa Allah. Ceuk raina abdi bingung. eta anu saperkawis. kumaha bisana harti. kakara tangtu mangarti. 155. hanteu kalawan ku soca. lamun nyawana anu wafat. rai hayang enggal harti. katujuh Mutakalliman. nu kaya sarangenge bijil. 163. Sami’an ngadangu Allah. tapi teu kalawan biwir. Basiran ka genep deui. nu kaopatna Hayan deui. tanwande Ma’rifat jati. Qoblal Mautu kapanggih. ninggal ku sajero ati. 153. kumaha sangkan kaharti. kabingung teh tangtos leungit. Kieu eta anu tujuh. tah eta masing kaberik. atuh moal balik deui. kagenten ku warna rupi. kabuka hijabna Allah. sategesna rasa nyawa. sanes nyawana anu mati. Allah nu ngandika deui. 166. sategesna nafsu dohir. tarekatna pek pilari. lamun rai hayang ngarti. kapanggih nu jutuh tadi. 162. Rasa moal boga wujud. 157. Malah dalil Antal Mautu. Dina waktu eukeur kitu. nyaeta hirupna Gusti. Muridan kadua deui. Lajeng rakana ngawangsul. tapi teu kalawan cepil. 165. sahiji Qadiran tea. kitu ceuk babasan jawi. kaharti jeung karasana. nu paeh sama sakali. gumelar deui ka dunya. 156. jeung kaya emas sinangling. 160. 11 . Hayan teh hartina hirup. ngadanguna teu ku cepil. Mun tarekatna kasusul. Bassar teh Allah uninga. raina lajeng ngajawab. rada keder pikir rai. aya dibadan sapata. nyaeta nu tadi tea. 158. Aliman uninga Gusti. Kitu lamun teu mafhum. nu kasebut Samma tadi. 167. eta teh kieu hartina. aya nyatana di diri. jasmani tangtuna sepi. karasa sareng kapikir. ari rasa nyawa eta. diri ge teu kapieling. 164. saur raka teu halangan. Hartina Allah ngadangu. mimitina teh Qadiran. sumawon ka harta banda. Ceuk raka kade kaliru. tapi sanggeusna kapendak. Kalam Allah ngandikana. 152. dina sakujuring diri. nu kadua perkawisna. hartina kawasa Gusti. katujuh Mutakalliman. 161. kana dzatna Gusti Allah. 154. paeh samemeh mati. teu inget ka anak rabi. teu kalawan soca deui. kaya lintang karahinan. sifat dua puluh tadi. Aliman anu katilu. teangan sajero dzikir. Malah-malah rai lamun. 168. carek babasan jawa mah.Layang Muslimin Muslimat 151. mun kapanggih tangtu hasil. jalan paeh ke diakhir. Nu kaya dilah gumantung. kana Nafi sareng Isbat. jen Allah lamun ninggali. Rai lamun enggeus kitu. rai weleh teu ngarti. tatapi lamun kapendak.

salametna jeung balai. diciptacipta ku ati. Ma’nawiyah teh pangucap. lamun urang inget tadi. rukun Islam anu lima. memeh prak tangtu dipikir. sabaraha bagiannana. Ceuk rakana bener kitu. Nganjang kapageto kudu. barang-barang upamana. kasieun engke di ahir. eta nu opat tadi. sifatna soca nu bukti. 175. Lamun geus ngarasa pupus. 177. opat Ma’nawiyah deui. moal sagala disorang. sasat geus aya pagerna. sifatna baham geus pasti. sifat dua puluh tea. 182. sifatna irung nu bukti. nganjang ka pageto misti. laku dohir ge dipilih. Saur rai geus kamafhum. da aya kasieun pasti. lamun nurut nafsu tadi. 179. dibagi deui ku opat. saur engkang tadi geuning. ku rai tacan kaharti. katilu Ma’ani tea. ngajujur laku ma’siat. 174. yen kudu inget di ahir. 181. 171. Mun geus junun ka Yang Agung. tangtu dianjangan heula. Raina lajeng ngawangsul. 178. dibagi ku opat deui. rek malikan anu tadi.Layang Muslimin Muslimat 169. jeung Qoblal Mautu deui. sabab geus boga pamilih. tadi rai hilap deui. geuning ayeuna kapanggih. nu kuat kaliwat saking. Ma’ani pangdangu tea. tah kitu jadina rai. kana saur sepuh tea. 180. piraku rek liwar teuing. sangkan lampah ati-ati. sihoreng sangkan baroga. bagian hiji-hijina. naha beda naha sami. maling banda anu lian. Jeung nambahan kana suhud. Geura pek ku rai emut. 172. babandingan basa tadi. malah jeung barangbarangna. he barudak kudu bisa. kapan teu beda maksudna. Ibaratna karep nafsu. bet aya dina hadisna. 170. niat hayang maling duit. Mung naroskeun teh kulanun. Nafsiah nyaeta nafas. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . 173. leres kahartos ku rai. Nyaeta Antal Mautu. Nagara ge tangtu aman. eta saur sepuh tadi. nu bener kabina-bina. sifatna nyaeta cepil. nafsu goreng teh kajaring. ka anakna ngaweweling. sasat geus ngarasa nyeri. hiji ngarana Nafsiah. kudu paeh memeh mati. 176. tangtu ku urang dipilih. naha kumaha jadina. ngarasa rasa sakarat. Ayeuna aya pihatur. milampah parentah Nabi. Salbiah paninggal kitu. kadua Salbiah deui. ku rai geus kaharti. supaya maneh waluya. bener lamun geus kitu mah. ngarana nu opat tadi. Geuning ceuk basa karuhun.

Ma’nawiyah anu kaopat. dalil dijawab ku dalil. upami kitu mah wadul. ngagelenyu imut manis. jeung dina damelna deui. leres parantos kaharti. bagiannana geus pasti. dupi pek dipataroskeun mah. irung rai hanteu dua. edas bae rai mah katalanjuran. teu kaharti teu karasa. Sahiji bagiannana. caritana beres luis. dalil Qur’an Hadis kitu. 191. dina hal bagiannana. jeung dipenta mana pibarangeunnana. enggeus tangtu kanyataannana beda. 13 . pangambung ge pon nyakitu. sabab moal jadi iman. supaya ulah taklid. kang rai mah hayang sidik. ari bagian Salbiah. nyaurkeun dina bab ngilmi. anu mawi hanteu sami. dina pangambung jeung cepil. sakitu ge cekap rai. soca cepil baham angseu beda-beda. Jawab raka atuh mangga. Saur rai nuhun engkang. lamun kitu mah taklid. barangna sahiji-hiji. 185. nu mawi lima di pasti. kieu rai mun can harti. mung aya kapanasaran. Sok buntu hanteu ngajawab. 193. kumaha eta barangna. Naha nganggo teterasan. Ma’ani tujuh teu lepat. Ceuk raina leres nyata. Nafsiah mah ngan sahiji. 188. ngaraoskeunnana dalil.Layang Muslimin Muslimat 183. mugi rai parin harti. 187. sanes dijawab ku bukti. da sifatna ge teu sami. naon tea nyatana dina barangna. nyuhunkeun nu sidik bukti. raina lajeng ngalahir. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. dina hal beda-bedana. paingan Nafsiah hiji. kahartos pisan kulanun. tujuh eta hanteu salah. 186. tangtu beda hanteu sami. kitu nyatana kang rai. montong bet sareng buktina. anu mawi ngan hiji bagiannana. mung naon sababna kitu. rakana lajeng ngajawab. barangna hayang kamafhum. 189. ngan ngandel ka beja wungkul. 184. bagiannana ngan hiji. ngupingkeun nu ngawurukan. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. saur engkang bagiannana Nafsiah. ngan apal asmana badis. bagian hiji-hijina. malah pagaweannana. atuh ati teh nalapung. dina baham dina soca. Salbiah ku engkang catur. geuning sifatna ge hiji. nyatana eta pangambung. ayeuna sumangga deui. Sabab seueur nu miwulang. Ulah ngan tuduh apungan. geuning bukti hanteu sami. dina perkawis Nafsiah. Ma’nawiyah tujuh deui. bagiannana nu tadi. Salbiah lima geus pasti. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. tangtu bae teu sarua. ayeuna rai mangarti. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. Rakana lajeng ngajawab. ceuk rakana kieu ari sababna mah. lima teu salah deui. bagiannana teh kitu. 190. mana bet teu sarua. ka rai parantos sering. 192. baham soca jeung cepil. ngaji Asma bae badis. tah eta nyuhunkeun bukti. raina unjukan deui. ayeuna mah rai ngarti. Nurutkeun kuma buktina. rek dibuktikeun sing sidik. ulah kabar ulah beja.

aduh-aduh engkang sidik. eta naon barangna. 200. 197. bari nyaur ka raina. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. namung waos naha bet hanteu kabilang. naha engkang teh lali. gugusi anu katiluna. lima barang jadi gulung. 14 . anu tujuh disajero Ma’nawiyah. 198. naha bodo-bodo teuing. moal catur hanteu puguh. heherangna panon sidik.Layang Muslimin Muslimat 194. anu ngaran Ma’nawiyah. eta dina jero baham. datangna oge pandeuri. duh engkang sarebu nuhun. mata simeuteun ninggali. lalangit belah ti luhur. 205. wekasan gumujeng manis. kawasana Gusti Allah. bet manah make kaliru. geus tangtu aya barangna. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. bari teras ngalahir. anu nyata dina cepil. pang moal aya mubadir. Ma’nawiyah eta rai. sifat dua puluh tadi. Kapan aya jeung buktina. kaopatna gugusi beulah ti handap. hiji bobodasna soca. cisocana munggah bijil. rambay bakating ku ngeunah. geura rek didadar deui. ari anu kalimana. Olohok Raden Muslimat. 196. perkawis Salbiah rai. dua hihideungna deui. biwir rai nu ti handap. Rakana ngabarakatak. kanu opat geus ngagulung. rai kakara mendakan. 195. mun kitu mah kaharti. Rakana deui ngajawab. bae geura urang itung. Ari anu kalimana. nyatana biwir anu luhur. nyaeta ngaran lalangit. 204. anu nyaurkeun bab Ilmi. Gumujeng Raden Muslimat. rai mah mun kitu. ka rakana lami pisan. karasa aya barangna. eta anu katinggali. milang lelegokna cepil. Kaopatna anu nyata. lajengkeun sahiji deui. naon barangna nu bukti. geuning eta sidik bukti. ari anu katujuhna. kapan eta huntu mah. kapan eta dina soca. tembong aya barangna. nu tiluhur tea bukti. bet kaliwat hiji deui. naha tara pangangguran. dina saban-saban jinis. sidik pisan katinggali. pang lalegok tangtu aya sababna. katujuh jeung liangna. supaya gulung pisan. Ayeuna mah ulang kapalang. lalangit anu ti handap. enggeus sidik katingali. 202. duh rai karunya teuing. ngagulungna kanu opat sing karasa. Kahijina anu nyata. tah rai geuning bukti. kagenep deui lalangit. nu kasebat nomer tilu. aya hiji nu kalarung. numawi tujuh dipasti. Raina lajeng ngajawab. naha engkang bet diliwat. barangna nu bukti. geus tangtu aya bukti. beubeureumna soca rai. Ceuk rakana mun can terang. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. aya lima perkawis. 199. eta dina cepil rai. kasauran dibuktikeun jeung barangna. gumujeng mani ngagikgik. tangtu pisan aya bae rasiahna. nyaeta ngaranna biwir. sifat dua puluh bukti. 203. nomer tilu kokonengna tina soca. sanggeus urang kaasupan aci dunya. ayeuna lajengkeun deui. bagiannana teh kitu. kaduana deui biwir. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. terangkeun hal Ma’ani. Ngawalon deui rakana. ditengah letah sahiji. 201.

Ulah ngaji luar badan. da sanes ku saur wungkul. kafa binafsika tea. anu mawi aya Agami. tungkul ngahuleng teu jawab. Alyauma ‘alaika deui. kudu gulung jadi hiji. 209. sanes maksad rek ngadebat. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. ngadebat rasa rek hasil. pikeun ngaunikeun Qur’an. aya didiri pribadi. Hasiba unina dalil. namung rai ayeuna. ka engkang rek naros deui. 214. nyaeta ngaji saadeging badan. bakat 15 . sing cocog jeung sareatna. sifat dua puluh leuwih. sabab manusa ge geuning. teu sampurna urang hirup. duh engkang karaos teuing. sifat dua puluh tadi. bakating ku raos isin. pangucap pangangseu deui. samangsa aya barangna. Wekasan neda hampura. Raina lajeng unjukan. nu matak kudu diemut. 207. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. terus ngaji luang deui. nu geus dipisaur. 215. kari-kari ngabulucun. jadi moal cios ni’mat. 212. ayeuna mah nuhun parantos lugina. keur dameleun naon deui. Manawi aya kebatna. kanyataan dina diri. pasal sifat dua puluh. katiluna ku paninggal. sanggeusna maca daluang. rakana lajeng ngalahir. pinasti moal katepi. ngaji diri ieu teh sayaktosna. Dihartikeun dilenyepan. saur teh sareng buktina. mugi ulah bendu galih. meunang nyutat tina adeging manusa. tarekat ma’rifat deui. dirarapkeun kana diri. eta sifat dua puluh saterasna. Sareat sareng hakekat. Iqro kitabaka dalil. kitu moal salah deui. teu beunang dipisah-pisah. sangkan bisa ma’rifati. sabab aksara ge pasti. didamel deui aksara. sangkan manusa didohir. lajengna jadi aksara. siang wengi ngangliputi. wetna Agama sabumi. rakana lajeng ngawangsul. raina mani ngarenjag. Taya lain ngan ku opat. rakana lajeng ngalahir. geus sumurup kana kalbu. komo lamun kurang dua. 208. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. sadaya piwejang engkang. estu nyerep kana ati. sumarambah kana bayah. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. Ngawalon deui raina. repeh rapih jeung sasami. masih teras eta sifat rai. bener rai eta kitu. sumawonna dina ilmu. jadi lamun kurang hiji. Jeung pikeun ngamankeun dunya. Paingan aya dalilna. hirupna bisa waluya.Layang Muslimin Muslimat 206. ngupingkeun carios Ilmi. 216. kalawan make tarekat. kaopat pangdangu pasti. sampurna bisa gumelar di dunya. salangkungna tinu tadi. lamun aya nu kantun. 211. 213. matak ngajauhkeun Gusti. 210. boh dina lakon agami. hakekatna mah geus pasti. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. Rai saumur nembean. teu ngarasa babarengan. nyaeta rasakeun daluang tea. kumaha engkang nu mawi. tangtu karasa kaharti. kudu gulung anu opat. moal burung tereh harti. 217. arek jawab deui ajrih. sundana anu kamasyhur. Ari balik pangheulana.

teu kurang sumawon langkung. tilu puluh hurup pasti. hurup Qur’an ngan sakitu. waktu anu lima tea. ngamulyakeun ka manusa. katiluna Adam deui. tapi naha kang rai mah. ku tarekatna Agami. ceuk rakana taya deui. ku hurup nu dua puluh. katerangannana rai. nu mawi Qur’an ge rai. cukup teu kurang teu leuwih. Kanyataan aksarana. ngan tujuh welas raka’at. hakekatna tujuh welas. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. 221. 224. tujuh langit sadayana. moal enya ngaleuwihan. sifat dua puluh tadi. 219. nu tilu teh can kaharti. malah rukunna ge rai. tah eta anu diberik. Ngawalon deui raina. hanteu kurang hanteu punjul. Malah-malah tujuh welas. sabab kieu rai kateranganna. Bibitna mah moal salah. hanteu kurang hanteu leuwih. tujuh welas raka’ati. ku tujuh welas ge mahi. Ceuk rakana mun can terang. nu disusul ku tarekat. Saur rai geus kapaham. nyaeta nyusul nu tadi. kamana sawareh deui. Ngajawab deui raina. Atawa Allah Muhammad. yaktos kahartos ku rai. muga diterangkeun deui. Ceuk raina naon tea. hakekatna mah kang rai. da hakekat dzat sifat asmana Allah. asihna Yang Agung. nyaeta dina waktu. da moal leungit teu puguh. tah eta nu diteangan. 227. ti dunya nepi ka batin. kadua Sifatna deui. nu mawi ku tujuh welas. 223. ku rai tacan kaharti. hurupna teh ngan sakitu. tangtu bae cukup moal enya kurang. kapan raka’atna eta tujuh welas. anu tilu teh kang rai. dua aksara Nya deui. aksara Nga nu katilu. raina ngajawab deui. nu mahi ka tujuh bumi. dina sapoe sapeuting. Dzat.Layang Muslimin Muslimat 218. huruf Qur’an tujuh welas. ku rai tacan kaharti. aksara Ca nu kahiji. Geuning dina sembahiyang. tapi hakekatna rai. Asmana Allah ta’ala. ku aksara anu tadi. seueur soteh eta mah rangkepannana. hiji Dzatna Gusti Allah. sareatna mah teu salah. kapan sadaya ge terang. pasal tarekat agami. dina sadinten sawengi. diunggulkeun tina sasama mahlukna. kumargi lantarannana. dua puluh bae pasti. 220. ku sakitu oge cekap. pikeun ngaunikeun Qur’an. rakana lajeng ngalahir. dina sapoe sapeuting. tangtu aya sumurupna. hakekatna eta huruf. beuki kurang wae geuning. ti sifatna maha suci. tah eta anu teu aya. diberikna kunu tadi. pimaksudeunnana aksara. ku sadaya nu disusul. dzat sifat asmana Allah ta’ala. 222. aya tilu puluh bukti. 225. tah geuning dina ibadah. tujuh welas eta puguh. Sifatna Asmana Allah ta’ala. nu teu aya dina Qur’an. tapi naha eta mahi. dina Qur’an teu ditulis. Asmana nu hiji tea. 16 . ceuk rakana eta mah rangkepannana. bener dina waktu lima. nu katilu. 226. sifatna Gusti Yang Widi. ku tujuh welas raka’ati. tarekatna nyusul anu tilu sifat. weleh bae teu kapanggih. 228.

ibadah ka Maha Agung. weleh bae teu kaemut. sabab aya dina Hadist. Ca nya jeung huruf Nga deui. Buktikeun hurup aksara. 236. ayeuna mung hayang bersih. bibitna sagala rupa. jalan tarekatna Ilmi. ceuk rai salapan pasti. cecekna paek geura itung. naha engkang naon margi. teangan dina salira. parentahna Kangjeng Nabi. neangan tarekat ilmi. anu tilu tea tadi. atuh da eta mah bibit. pada-pada tujuh welas. hakekatna para Wali. sampurna ibadah kitu. rai aya keneh bingbang. 231. nu tujuh welas aksara. 234. nu teu aya dina Qur’an. Sangkan sampurna ibadah. kana jatining Agami. 17 . Nu mawi bisa ma’ripat.Layang Muslimin Muslimat 229. mimitina teangan nu tujuh welas. Adam anu katiluna. anu tilu tacan harti. Da make bingung sagala. ngan aya beda saeutik. nya kang raka anu bade di guruan. tapi moal tebih teuing. kawas-kawasna kulanun. raina lajeng ngarenjag. 233. Akbarna hanteu kapendak. aya sabaraha jumlahna. ku salira. di Cirebon geus bukti. Wali salapan kawarti. katinggal ku rasa jati. tilu-tilu dina sahiji aksara. pikeun nyusul anu tadi. ulah gawe tanpa hasil. Tah eta saur rakana. tarekat na Ilmu Wali. lajeng raina ngalahir. anggur hate ambariang. ari ku tarekat ilmu. 238. tamiang meulit ka bitis. 230. bet teu raos karaosna. sareatna geuning aya. tah kitu rai sababna. pang kudu ma’ripat jati. Rakana deui ngajawab. Da moal enya bet beda. bukti rai oge gening. pasal dina hurup tadi. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. teu ninggalkeun waktu lima. ceuk raina kumaha sabab-sababna. cus cos ka sagala rupi. rakana lajeng ngajawab. jadi hanteu beresih nya manah. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. hempek geura teangan. aduh engkang kumaha atuh petana. jeung tarekatna Agami. 232. Rakana enggal ngajawab. pertandana hanteu. Dzat Sipat Asma Yang Agung. anu tujuh welas tadi. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. 239. dina migawena rai. ngalakonan rukun Islam. bareng dipakena rai. tur ibadah ti leuleutik. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. najan dicipta ku ati. jadi mang-mang ati rai. bibit Nabi bibit Wali. percanten kaliwat saking. rai bingun liwat saking. Allah jeung Muhammad Rasul. puguh wae atuh rai. Rakana mesem sakedap. alus pisan daek amal jeung elmuna. ceuk babasan tea mah. nuhun ku rai kaharti. sangkan urang keur di dohir. 237. Raina lajeung unjukan. mun amal teu reujeung ilmu. Wali tunggal kasapuluh. dzat sipat asmana gusti. nu langgeng teu owah gingsir. tanwande bisa kapendak. pang teu aya ku rai can kalenyepan. 235. ayeuna kantun neangan. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. batal teu jadi amalna.

Alam Arwah. naon oge pamariksa. ku bawaning nya ngahiji. liang-liang di jasmani. Ceuk raina seueur nu can harti. ngaji saadeging wujud. opat Arwah masyhur. 3. nyatana eta pangurus. lantaran ceuk carita. Wawakilna rasulullah. Tadi rai sasauran. katilu Wahdaniyat. Alam Wahidiyat. 18 . kumaha ari hakekatna. tunggalna wujud pribadi. rakana lajeng ngajawab. anu ku engkang kaharti. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. Tapi bieu mah hakekat. 2. Alam Misjal. 6. mugi ulah bendu galih. rasa mah kapan gaib. diurus beurang jeung peuting. kang rai teh can pati paham. Wali di diri pribadi. naha rai teu rumasa. wawakilna Rasulullah. Alam Ahadiat. ma’nana Wali teh pasti. 5. kana saadeging diri. tangtu diurus ku irung. 245. 7. kitu ma’nana Wali. Anamung rai ayeuna. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. ari anu katujuhna. atuh bener bae rai. kitu deui hayang ninggal. wincikan alam sakabeh. hiji Ahadiyatu. hakekatna para Wali. eta kitu nu wawarti. Ceuk rakana nya kantenan. hartina liangna diri. 4. moal luput ku engkang tangtu didadar. nu bukti mah panon cepil irung baham. bari nyaur nuhun teuing kaharti. arasup ka wujud urang. 242. 243.Layang Muslimin Muslimat 240. raina ngajawab deui. Wali teh wawakil Gusti. ceuk rakana rebu nuhun. leres teu tebih ti diri. eta oge bener deui. aya sabaraha hiji. 246. hayang ngadenge ge nyata. sagala rupa teh kumpul. 241. berkah tapi rada bingung. 244. diurus ku baham pasti. 247. da kapan kudu ngajinis. Geuning lamun hayang dahar. Alam Ajsam. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. aya nu tacan harti. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. lamun kitu mah. lain wawakilna Rasul. pek bilang cecekna badan. nu kagenep alam Misjal can kapikir. Kasapuluh Wali tunggal. dina ieu saadeging wujud urang. diurus ku panon bukti. naha eta liang tadi. ka raka rek naros deui. nu kalima alam Ajsam. hartina teh pangurusna hal agama. manawi teu jadi lepat. dua Wahdat nu kawarti. raina mani ngaranjug. margina teh nyata pisan. Raiana emprak jeung senggak. kiih ngising diurus ku liang handap. Alam Wahdat. diurus ku cepil rai. naha aya nyatana. kapan sidik nu ngurus salapan liang. aya mah teu salah deui. hayang ngangseu kitu deui. teh nyaeta rasa. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. nyandak tina huruf tulis.

259. kudu keukeuh tanda kukuh. sadayana teu acan kapaham. numawi ieu kang rai. tacan karasa kapaham. numawi disebut. 253. suwung teh dina ayana. Datlaesa eta Maha Suci. rai teh tangtos ngacona. teu poek teu caang deui. sategesna. tina margi kanu sanes mah teu wani. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. hakekatna Muhammad wiwitan. Salajengna Ahadiyat tadi. estu masih suwung. tangkal nyawa sadaya. nyaeta saadatna. alam dzat sifat teh bukti. kudu keukeuh peuteukeuhna. anu teu warna rupa teh. mundur maju nu diseja. hanteu beureum hanteu koneng. hayang ngarti ulah arek lanca linci. nya hakekatna Muhammad. wiwitan sareng wekasan. nyaeta cahayana Allah. nyaeta ibaratna panas. mending-mending lamun terus terang. kumaha lamun wadul. di alam Wahdat kitu. Geus ngahiji panas sareng api. sategesna teu warna teu rupa. teu hideung bodas teu paul. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. tangtos tambah bingung. 250. nu sumareh di Madinah sidik. Gera kieu bisi tacan harti. medeng estu halimun. deungeundeungeun atuh komo. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. didamelna ku Gusti nu Maha suci. 257. sanajan kanu lian. Wiwitanna Johar Awal pasti. 256. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. Enya eta anu kasebat deui. Moal aya nu baris hawatir. jenengan ge tacan aya. gaib leuwih gaib. ngahijina dzat sareng sifat. nyuhunkeun diwuruk. dalilna ge nu kauni. utusan Gusti Yang Manon. dilampat dipageuhan. jeung taya upama kitu. Ibaratna panas Ahadiyat. 258.ulah kapambeng nya welas. jadina tangtu ngacaprak. tungtungna teh nuduh kanu lain. aduh rai bener kitu pisan. nyaeta 19 . 254. ngawakcakeun nu sayaktos. Dzatlaisa tah saksina. nyaeta seuneu nu hurung. geus teu pisah ngajadi hiji. ka engkang tangtos maksa. lamun sanes ti salira engkang. Ku bakating Bila Haiffin rai. Ahadiat sareng Wahdat. eta alam gaib keneh. 251. teu kersaeun mukakeun sosi. teu aya nu nyaruaan. mun harep berilmu. atawa saadatna waktu tadi. boro-boro dulur pribadi. hal perkawis alam Ahadiyat. ibaratna ngalalakon. lamun aya kahoyong teh. wekasanna ge geus ‘aen. rek ngersakeun kakawasaannana. Nyaeta alam Insan Kamil. atawana sagaraning hirup deui. Rakana teh ngawalon jeung manis. lian ti salira engkang. 255. 252. Najan conggah kanu sanes wani. jadi tacan aya sifat. sipanas jeung hurungna. dina ngarasakeunna teh. majajina Kangjeng Rasul. atuh saha anu rek miasih. moal kersa mitutur. sifat kanyataan pasti. mugi dipitutur.Layang Muslimin Muslimat 249. barangna pon kitu deui. Kamislihi kitu. dupi ibarat Wahdat teh. piwuruk nu saleresna. dzat jeung sifat gulung. ibaratna dina seuneu mah. kumargi kurang conggahna. jatining sahadat tea. dzat nu teu aya upami. kieu pihartieunnana. numawi disebat Muhammad Rasulullah.

mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. kaopatna cahaya hideung geus pasti. cocog sareng dina hadis. 266. meureun anu kaopatna. kaayaan dina Wahidiyat rai. alam Arwah can kahartos. tah eta Nur Muhammad teh. sadaya saur kahartos. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. Muhammad anu caang tadi. da eta bibit sadaya. piraku ngawadul. estu merele kalangkung. cahya anu opat tea. babakalna dumuk. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. 269. 261. ngan jalmana anu liwar. sumangga geura piwejang. bijil cahya opat rupi. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. maot teh tangtos sampurna. hakekat Nur Muhammad. ngarana Nur Muhammad. piroheun geus tangtu. 265. tadi anu tilu alam. pigetiheun sayaktosna. pan kieu merelena. Anu tilu gulung jadi hiji. ti kapungkur-pungkur. pasal eta bisa ngartos. atawa Asmana Allah. nu opat teh kitu. kaopatna He eta teu salah deui. tina margi kang rai ayeuna. wekasannana. duh engkang nuhun rebu laksa. paingan kedah kapanggih. numatak disebut arwah. jadi lafad Alif Lam Lam. dina alam anu katiluna. Hakekat Muhammad eces. sifat naon anu dumuk. sangkan bisana ma’rifat. alam Arwah nu kaopat. kieu ceuk dina dalil teh. sareng percanten kalangkung. nyaeta sorot tadi tea. 268. hakekat Adam disebut. dzat nu mimiti disebut. tah rai eta saksina. sifatna padang alus. Ilaihi Min Habril Warid. Kantun Af’al Gusti Maha suci. bibit Adam Manusa pon kitu deui. Af’alna Gusti Yang Agung. tina Nur Muhammad eces. Salajengna mugi dipiwarti. papay heula atuh. 264. enya eta alam Wahidiyat. nya ieu dunya dumuk. Gusti Maha Agung. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. Den Muslimat pek ngalahir deui. dzat sifatna Allah. 262. Nyaeta sorotna nu tadi. 20 . sangkan rai mafhum. 263. Wanahnu Aqrobu kitu. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. naon nyatana anu dumuk. kakara kana asma. gulung Allah Muhammad jeung Adam. utusan Yang Agung. pasal Ahadiyat Wahdat. eta kitu katerangannana rai.Layang Muslimin Muslimat 260. bumi cai seuneu angin. 267. gening nomer tilu. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. tadina ge asma Allah. dalil sakitu ecesna. atawa hakekat Adam. bilih rai tacan nyaho. bibit pikeun alam dohir. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. katilu cahaya bodas. dua koneng kitu. jadi ieu bumi angin cai. panutup Nabi sadaya. rakana lajeng ngalahir. cahya beureum mimitina. ma’rifat kana dzat sifat. rakana lajeng ngajawab. eta ti Nur Muhammad. caritana mah gelar. nyaeta alam anu kaopat. nu ngaran Wahidiyat teh. Dina alam katilu geus pasti. dua sifat nu kawarti. nyaeta alam Arwah tea. Ayeuna mah pek teraskeun deui. tina Johar Awal. atawana Nurullah disebat. numatak kudu karasa. kaayaannana nu sidik. majajina mah tidinya.

teras nya kajadian. jadi hawa seuneu hanteu salah. 278. 272. sareatna ge karaos. bumi angin banyu. rakana enggal ngawangsul. jadi cai kanyataan nana bukti. jadi tanah kanyataannana. tanda-tanda geus benerna. aya asmana Yang Widi. nu ngahirupkeun sakabeh. kieu bilih kurang terang. sakabeh ge tatangkalan. sasat geus katarima. geura manah ku rai masing lantip. tatangkalan anu nanceb dina bumi.kajadian jadi nafsu opat rupi. hanteu barang tuang rai. moal enya manusa bisa harurip. Tapi eta Panonpoe tadi. kitu katerangannana. coba rai lamun melak. sifat-sifat kajadian. moal mungkir deui kalbu. sorot nu kadua kitu. atuh moal bisa jadi. nu tadi geus dipitutur. gening eta jadi asma Allah yakin. ngangliputi estu. 274. 271. ceuk rakana geuning nyata. asal tina opat rupa. nyaeta kulit rai nyata. tina bumi cai seuneu reujeung angin. tulang rai anu katilu. 277. dina karasa henteuna. enggal raina ngawangsul. naon buktina anu ‘aen. nyaeta nyatana jasad. hiji mahi kasadaya. teu beda lahir jeung batin. Cahya beureum sorotna ngajadi. lamun hanteu aya anu sarupa. Kinten-kinten eta bisa jadi. tatangkalan oge musna. tina daging sungsum tea. hawa kulit balung. opat hawa banyu. bukti ngajarentul. 279. tina cahya koneng tadi. manusa satuhu. buahna kapan dituang. 275. ku sorotna Matahari. Kantun eta anu kalima deui. dihirupkeunnana tangtu. mun dikirangan sarupa. naon bae boh pare atawa kitri. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. perkawis Ajsam anu tadi. aci-aci anu opat. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. ari eta nu opat teh. buktina panas seuneu teh. hawana tina sungsum. samangsana hanteu bingung eta sidik. 280. Caang mah tina Matahari. bijilna teh ka cepil jalanna. Kajadian dina diri rai. asalna teh cai angin taneuh. geura bae lamun. Anu mawi jasad ieu rai. ku Rasulullahu. sifatna nyaeta caang. Hawa asal tina daging rai. huripna ku banyu. aci bumi hawa angina. ku opat tadi geus tangtu. kopatna sungsum rai. jadi sidik kabeh anu jaradi. Tina sorot cahya hideung tadi. katilu nafsu 21 . pangna bisa ngagedean tangkal. bijilna ka panon rai. sabab parantos karaos. enya eta alam Ajsam tea. seuneu anu kaopatna. Alif Lam Lam He nyatana. 276. nya jadi angin buktina. buktina ku teu bingungna. ari nomer kaopatna. mun didunya taya caang. Saur rai teu kinten kaharti. sahiji nafsu Amarah. kapan bukti enggeus ‘aen. nyaeta nu jadi Tasjidna. Sabab sidik tatangkalan pasti. ku rasa parantos kaharti. aci nu opat perkara. mun cai anu teu aya teh. 273. hawa panas katiluna.Layang Muslimin Muslimat 270. dua nafsu Lawamah teh. dua daging enggeus ‘aen. lamun Rama sareng Ibu. didohirna geuning nyata. didunyana oge tangtu. hanteu kedah diemut da paham.

ka asal kapungkur. enya-enya sajatining Iman deui. sasat nu geus ma’rifatu. dina Hadis aya opat nu kasebut. Saha manusa anu terang. tangtu bisa balikna. alam anu katujuhna. tah kitu tuturannana. 286. nyaeta nu tadi tea. karepna ge tangtu beda-beda. sumawon amal ibadah. lamun lolong didunyana. da eta mah geus kapaham. mulih ka jati mulang ka asal. sumangga ku engkang dadar. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. Raina lajeng haturan. reh aya sesebatan. sinareng tacan kaemut. rakana lajeng ngawalon. namung ayeuna panuhun. Namung eta dua alam deui. jalanna teh kana baham. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. geus tepi ka asal teh. anu nyata di badan urang sakujur. kana dzat sifat Yang Widi. Sawiyah. 282. dikarep sinafsu. ka sakabeh nu ma’rifat. sareatna hakekatna. nya eta naraka tea. Anu mawi pangkat Insan Kamil. sahiji ngaran Dzatullah. kasampurnaan nyawa rai. teu kedah didadar deui. kaoptana nafsu Mutmainah deui. jeung kalawan yakinna. raina teras ngajawab. asal jasad dina waktu keur di Kadim. alam Misjal naon sanyatana. Nu katilu Asma’ullah. hawa kulit tangtu. sumawon dina goibna. 284. nu ma’rifat kana dzat Maha suci.Layang Muslimin Muslimat 281. meureun ku rai kamafhum. 290. eta jatining Sahadat. nuhun engkang perkawis eta kaharti. 283. 289. diwajibkeun ku Maha Suci. anu enggeus dina pangkat eta. bibit nyawa sadayana. hanteu omong wungkul. nyaeta nu opat tea. 288. Johar Awal kitu. di Aherat lolong deui. ayeuna gaduh piunjuk. aya nu sae aya nu awon. terus tepi ka Aherat. jongjon nganteur nafsu dohir. nalika di dunya kitu. enya eta ma’rifat ka alam tadi. samangsa poek geus tangtu. Ka pangambung bijilna teh pasti. kajadian hawa tulang. dua Sifatullah deui. Nur Muhammad beureum bodas koneng. manusa kudu ikhtiar. nya ngaranna alam Misjal. kudu nyiar elmu. pameakan nu ngilmu teh. Rakana teh ngajawab jeung manis. lamun jalma enggeus weruh. kaopatna cahya hideung nyata. asalna jasad urang teh. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. Insan Kamil kitu. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. kana eta opat perkawis. tah eta rai pang kudu. piraku tacan kamanah. martabat anu kumaha. pasal eta teu kedah didadar deui. muga diterangkeun deui. 22 . 285. pikeun nganyahokeun asal. Moal pinanggih jeung caang. Ceuk raina aduh nuhun teuing. ka rai nu masih bodo. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. nyaeta sagara hirup. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. Pangkur 287. hartina teh manusa sampurna. teraskeun sahiji deui. engkang heman keresa miwejang.

rasa rai lamun kitu. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. kang rai teh masih keneh rada ewuh. SIFATULLAH. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. nu ngawengku alam dunya. ceuk rakana mun teu terang. Raina teras ngajawab. ceuk rai saha jalmana. moal manggih anu sarupa sapamulu. dina jalma rebu-rebu. ASMA’ULLAH. pek ku rai tinggalian. 292. rek didadar sakaterang. Allah teh pirang-pirang. nyaeta luareun diri pribadi. Hiji seuneu enggeus nyata. teu aya anu kaluar. Kumaha rai kumaha. 296. Ceuk rakana mun can terang. jadi lafad Asma Allah. Ayeuna mah mangga engkang. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. Alif Lam Lam He geus sidik. neangan anu sapatut. naon ari Sifatullah. nyatana hiji-hijina. boh luarna. nya ieu anu ngawengku. ayeuna ku engkang tangtu. Saur rai leres pisan. naon nyatana anu dumuk. tuluy engke kana jasad. nu geus ngagem tarekati. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. 302. pasal eta anu opat perkawis. nu mana Af’alullah. karaosna surup sareng manah rai. sabab tadi ge Yang Agung. nu ceples taya bedana. kumaha eta nyatana. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. kana hakekatna pisan. geura angkat kanu rame di nagari. kantun nyasar kana diri pribadi. Dzatullah teh sanyatana dina diri.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. boh jerona sugan sapuk. 301. Rakana lajeng ngajawab. Asma’ullah eta rai. 303. kitu hanteu salah deui. jeung rupa rai mo manggih. Sifatullah rupa urang. 294. boro-boro asup ka hiji nagari. sanajan saalam dunya. ayeuna nu katiluna. 295. salobana manusa teh anu hirup. nyaeta nyatana hawa. mufakat sareng sadaya. kantun eta Af’alullah mangga wincik. hiji mahi kasadaya. Luarna ngaran Dzatullah. tina dzatna Maha Suci. sabab eta nu opat teh jadi huruf. Coba rai ayeuna mah. nu ngahirupkeun sabumi. sarupa taya bedana. buktina badan sakujur. rakana lajeng ngajawab. piraku bet bodo teuing. hiji dzatna hiji sifatna. 298. atawa masih bingung. Ceuk rakana Sifatullah. supaya merele kitu. 23 . Saur rai naha engkang. 299. tumibana dina diri. pasal eta Af’alullah anu dumuk. Ayeuna luarna heula. 300. tah eta Asma Yang Agung. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. saalam dunya katutup. tapi mahi kasadaya ngaangliput. sabab mo beda saeutik. 297. sugan aya nu sarupa nu sapatut. dua angina tilu cai opat bumi. jeung rupi rai pribadi. enya ieu caang satungkebing langit. AF’ALULLAH 291. muga diterangkeun deui. anu sakitu jentrena. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. Ari emutan engkang mah. nu ngawengku kaayaan. 293. nyaeta alam disebatna rai.

Sifatullah geura wincik. gumujengna geunah bakating kataji. Af’alullah geura wejang. kaopatna the nya sungsum. bulao biru jeung wungu. tegesna teh ku omongan. Usik malik wujud urang. 316. bet malindes kana badan. ayeuna kuma lajengna. wekasannana pok nyaur. Asma’ullah geura wincik. 308. sanyatana dzatullahi. tawilna Allah ngan hiji. da tadi ge dzat teh bibit. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. Sumuhun saur raina. karasa sareng buktina. nyatana Sifatullah. geura rek diwincik deui. Amung anu katiluna. kahartos sumurup kana sanubari. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. sidik geuning jadi lafad. tina margi katerangan engkang cukup. naon nyatana anu puguh. kana cepil geuning sidik. sanyatana nyaeta pangdangu. 315. gedonggedong ge moal rentul. nu bukti di badan urang. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. caang poek beureum hideung bodas kuning. 317. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. sanyatana Af’alullah. karamean alam dohir. asupna moal salah deui. kitu katerangannana. 313. kieu katerangannana. Ceuk raina aduh kantenan. satungkebing bumi langit. sakur sifat kana soca bae gulung. Daging anu kaduana. ceuk rakana masih teras. anu hade anu goreng oge kumpul. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. 309. Raina ngabarakatak. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. estu ngan sahiji pisan. gulungna geus tangtu pisan. caang padang narawangan. atuh rek kumaha deui. 305. 311. ayeuna mangga kulanun. sakabeh ge asma wungkul. leres engkang kaulanun. nyaeta usikna diri. Geus gulung kana paninggal. ati rai geus teu bingung. 24 . katiluna tulang hanteu salah deui. diringkeskeun kana opat rupi. sugan aya teras bae kulanun. kulit anu nomer hiji. teu kurang sumawon leuwih. pada opat jejeg pisan. rupa rai teu dua sumawon tilu. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. aduh tobat karaos kaliwat saking. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. cepil wadahna geus tangtu. Lamun hanteu ku pangucap. nyaeta pangucap urang. Raina ngagebeg reuwas. 306. katerangan engkang sakitu mah cukup. Rai mesem bari jawab. sabab eta pangucap teh anu puguh. nu matak soca disebat. jadina jeung ramena. naha ku rai kaharti. gulungna dina paninggal. eta nu mere tuduh. 312. ayeuna nu kaduana. Saur raka Asma’ullah. pendekna sadayana. surup pisan sareng kalbu. Kapan sagala omongan. 314. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. nu ngajadikeun sagala. enya eta sifatna paninggal rai. nyatana Asmana Allah. kana sagala sifat. duh engkang karaos pisan. moal jadi sagala kahayang jalmi.Layang Muslimin Muslimat 304. beuki jero beuki karasa sumurup. 307. kana cepil sora nu gede nu lembut. Eta anu tadi tea. 310. Ceuk rakana sifatullah. sajeroeun alam dunya. ayeuna ulah kapalang. Sifatullah eta rai.

sangkan urang kaharti. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. 321. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. sareat sareng hakekat. mahi kusakali tangtu.Layang Muslimin Muslimat 318. tungtungna saha nu nyambat. nyatana dina badan. ibadah anu ti payun. taya nafas tangtu mati. ana kitu nyieun bujang. ibadah di alam dohir. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. anu mara kayangan kitu. 326. ku Siluman ku Onom atawa Jin. hak pribadi atuh bebekelan tadi. teu aya tempatna kitu. piwadaheun bebekelan anu tadi. nyaeta ibaratna. atuh tangtu cilakana. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. hese cape ngalakonan. enya eta Af’alullah geura wincik. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. hanteu puguh nu dijugjug. anu matak urang teh sing ati-ati. 329. keur waktu tadi di dohir. neangan ilmu ma’rifat. naon nyatana anu dumuk. matak paur matak sieun pupus. nya Nafas urang geus sidik. Kapan tadi Gusti Allah. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. 320. wawayangan hirup tea. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. Ceuk rakana naha reuwas. tinggal dangu sareng ucap. ka Gusti nu Maha Suci. enggoning ibadah kitu. buktina nurutkeun ilmu. nya ieu ti alam dohir. ma’rifat ka asal tadi. atuh lamun teu puguh mah. pangbalikan nu sajati. tina poek hayang caang. jaman keur di qudratullah. 328. balatak taya wadahna. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. kudu jeung ma’rifatna. sareatna anu aya dina diri. dimana enggonna ngancik. Lamun hanteu aya tempat. saur raina sumuhun. mun kajero sumawonna. 319. atuh kumaha akalna. saur raka perkawis Af’alullahu. Sageuy rek nyalimpang tekad. 25 . 325. kanyataan di salira. ayena ku rai enggeus kaemut. tempat eroh urang keur waktu di kadim. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. nyieun purah-purah pisan. nafas nu kaluar asup. Kitu rai upamana. didinya teh urang cicing. nafas teh kamana atuh. eta teh perjalanan. 323. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. nyaeta beunang ibadah. Moal leungit tanpa sabab. kapan tadi geus maparin. 322. numatak ayeuna urang. sakur nu geus diwejang. kari-kari manusa. Kumaha lamun disambat. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. mun dipikir lebah dinya. Ceuk raina yaktos pisan. keur dina qudratullahu. Tapi keur pikeun tempatna. 331. nyacas bae jero ati. eta nu jadi tihangna. Ayeuna kantun kaopat. 330. kana asal keur urang waktu kapungkur. 324. wajib pisan ku urang kudu kaharti. mulih ti pangumbaraan. Sangkan puguh pangbalikan. Kana asalna baheula. sok tara pisan diemut. sumawonna dianjangan. tangtu bae aya tempatna geus pasti. jalan manusa baralik. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Enya eta Af’alullah. 327. Tah eta palebah dinya. neangan pangarti tangtu.

342. sabab tadina ge Gusti. bawana ti dunya tangtu. Af’alullah 26 . 336. yen Gusti nu Maha Agung. NERANGKEUN Dzatullah. teu kudu nyiksa ngaganjar. karasa hanteu ngeunahna. Ngajawab deui raina. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. Tadi karek di luarna. Sifatullah. Asma’ullah. bawana ti dunya kitu. nya jadina sampurna teu salah deui. Ari emutan rai mah. mung rai aya panuhun. rai panasaran langkung. atawa baris ngaganjar. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. Asma’ullah kitu deui. beubeunangan ti pangum baraan kitu. kamana ge anu aing. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. Dupi perkawis Allah mah. hayang tepi ka jucungna. manusa di dohir batin. lamun mawa kahadean. Pang ngayakeun Naraka. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. 334. hakekatna ku engkang tacan didadar. tadi aya nu kaliwat. dina pangbalikan jalma. sabawana-sabawana. bareng jeung ngayakeun mahluk. balik ka asal kapungkur. kumaha bae elmuna. Af’alullah tacan ngarti. kuma kajerona deui. Sategesna Gusti Allah. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. 338. 337. pang ayana naraka sareng sawargi. sa Ilmu-ilmuna tadi. engkena mah Gusti nu Maha Suci. leres engkang kahareti. mangga engkang carioskeun anu terang. malik deui ka urangna eta tangtu. tina tekad laku jalmi. kumaha ilmuna tadi. Sanajan di akheratna. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. geuning sidik sawarga naraka kitu. ngahaja pikeun manusa. Sinom 341. Dzatullah jeung Sifatullah. pang ngayakeun Sawarega. Lamun nyieun kahadean. 335. geus moal sulaya deui. eta kabeh papahaman kang rai. 333. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. lain sangaja keur nyiksa. ka urangna ge geus tangtu. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. ulah kapambeng hawatir. sumawonna alam dunya. ka sasama papada kaula Gusti. moal ditampik ku Allah. sabogana-sabogana. Mun mawa kasampurnaan. sinareng tukang ngaganjar. saperti bangsa hawadis. mun nyieun susah ka batur. ngan kari netepkeun wungkul. Ceuk rakana bener pisan. kajadian ngeunah deui.Layang Muslimin Muslimat 332. 339. nganyerikeun pada jalma. ngaganjar sareng ngahukum. sabalikna kitu deui. malik jadi kangeunahan. dijieun ku urang sorangan. waktuna di alam dunya. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. hal perkawis Dzatullahi. ngan bareng ngayakeun jadi. 340. Kapan ku urang karasa. mun mawa kagorengan.

da moal luarna wungkul. Muhammad Rasulullahu. ceuk rakana mangga dangu. kacapangan jalmi-jalmi. Asma’ullah geura wincik. dina keur waktu tarekat. eta ge meureun kapendak. geuning sidik Asma Gusti. kapambeng dua deui. ari eta Asma’ullah.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. ngajawab ingkang rai. 346. sinarengan Babu Hawa. sanggeus aya Adam Nabi. katilu Ma’un deui. rasa moal salah deui. seepkeun sama sakali. cahyana hideung geus pasti. Rakana lajeng ngajawab. kieu hakekatna rai. 349. tetep bae Kangjeng Nabi. jeung sagara Adam rai. ulah rek kumapalang. parantos kapendak pisan. ayeuna rek naros deui. jadi huruf opat rupi. ayeuna rai teh Tohid. nu karasa ku ati urang sadaya. mung ngan sakali teu leuwih. ku rai geus katingali. nyaeta nu padang mulus. sok disebat awal akhir ku sadaya. Nur Muhammad enggeus pasti. 348. 345. nya eta Alif Lam Lam. kaopat Turobbun eta. pasal eta Nabi urang. meureun aya kajerona. Jeng Nabi panutup deui. 352. ku kang rai kapendakna. cahyana beureum geus pasti. . enggeus bisa kapendak mah. keur narik ilmu dzat rai. caang padang narawangan. Jatining Sahadat deui. sageuy rai can kaharti. kawas kudu kaharti. Saur rai nuhun pisan. ngajawab raka ka rai. tah eta rai can terang. 351. ari Sifatullah rai. He nu kaopatna deui. hakekatna Muhammad Nabi. nya eta cahya anu opat tea. ayeuna enggeus lastari. Sarengna sok disebat. ku engkang geus didadar. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. pasal eta Dzatullahi. pasal eta Kangjeng Rasul. kieu rai mun can harti. atuh rai rebu nuhun. atuh puguh bae rai. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Ceuk raina nuhun pisan. enya eta Af’al Allah Ta’ala. saur raka eta rai. eta nu ngaran Dzatullah. atawana Sagarana hirup. Sahiji Narun ngarana. saban ngalakonan wajib. malah eta mah sok sering. Eta anu opat warna. bibit ngaluarkeun jalmi. ma’nana basa nu tadi. kapan adam sareng Hawa arek putraan. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. pang disebut awal akhir. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. Beh dieuna oge nyata. Ceuk raina mangga teras. tamblas pisan sadayana. 27 344. Sifatullah anu tadi. nyatana af’alullahu. Ngajawab deui rakana. Af’alullah can kaharti. 350. berekah hibarna guru. awasna ingdalem eta. Lafad Allah nu saestu. aya buktina deui. Saur rai nya kantenan. Hawaun nu kaduana. Kuma rai geus kapendak. ngan kantun nu kaopatna. cahyana bodas mulus. 347. enya eta tempat kasampurnaan jasad. ingdalem waktu Tajali. jadi awal jeung akhirna. 353. cahyana koneng tur bening. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. kapan tadi ge diluhur.

dua Mi’raj nu kauni. tepi ka sapatinggalna. enya eta keur solat sajati tea. Kieu katerangannana. aya di pulo Jawa ge tangtu. enya eta keur solat sajati tea. jeung dimana pernahna deui. hakekatna mah geus pasti. sidik jadi lafad kitu. Baetullah nu sajati. karaos pisan ku rai. rai anu kaopatna. ari eta mani tea. 357. atawana awal ahir disebutna. Mi’raj eta. sirah nyaeta Emim tea. Sinarengan aya basa. eta katerangan engkang. Tangtuna patemon rasa. Suku teh jadi lafad Dal. katilu Munajat deui. Ceuk rakana eta basa. luyu sareng kaharti. geus ngancik di kalanggengan. geuning eta rai sidik. dada teh jadi He sidik. jadi sirah dada deui. lain dikaler di wetan. ceuk raina percanten ana kitu mah. ahirna rasa nu tadi. 360. Munajat nu katiluna. jeung Gusti nu Maha Suci. Tubadil anu panutup. hartina Munajat rai. karaos pisan nyakitu. lat poho ka alam dohir. panutup teh naonnana. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. tekad seja rek indit. hiji Ihkrom. Kanjeng Muhammad sinelir. Tarekatna dipilampah. nu lain di kulon kidul. panutup soteh ilmuna. rek nepi kanu dijugjug. geus tangtu pisan ayana. Ceuk raina aduh nyata. lila-lila teh mangrupa. Geus ninggalkeun alam dunya. 355. nu matak pangkatna Nabi. mun taya rasa mah rai. anu opat geus kasungsi. nu kasebat. lamun rai tacan ngarti. tah eta kuma hartina. 359. nyumponannana geus pasti. 363. Hakekat Adam geus pasti. hartina teh geus tepi kanu diseja. ngan hanteu di kiplik-kiplik. da geus ma’rifat ka Allah. enya eta sare’at sareng hakekat. sareatna mah di Mekkah.Layang Muslimin Muslimat 354. 362. Nya eta sorotna rasa. ngajadi lafad Muhammad. babasan teh hanteu salah. enggeus jeung ngapung ngalayang. 361. nu mawi eta disebut. 28 . geus dibeberkeun jangjangna. Tubadil ngarana deui. barang eta mani tadi. dina Baetullah suci. kitu sababna mah rai. nya eta rupana jalmi. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. dua-duana ge luput. Muhammad Rasulullahu. asa cocog-cocog teuing. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. Muhammad jadi wiwitan. 364. jeung jadi wekasan deui. 356. hartina teh peta-peta. jalan ma’rifat ka Gusti. udel jeung suku rai. rakana ngajawab manis. 358. kunu rek marunggah Haji. aya basa opat deui. Mung aya kapanasaran. kaula kalawan Gusti. manuk arek niat ngapung. ku rai can kaharti. Ihkrom eta nu mimiti. jeung teu keuna ruksak deui. udel eta jadi Mim akhir nyatana. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. moal kaluar Mani. lamun rai tacan ngarti. Sapatinggal sapocapan. mun diibaratkeun paksi. panutup eta Jeng Nabi. geus munggah ka alam batin. lamun rai tacan mafhum.

mangga jawab ku rai sugan kamanah. 369. Ceuk raina mun mufakat. hiji nyorang sakarati. numatak urang teh wajib. sifatna Baetullahi. kusabab rugi pisan. siksa kubur kaduana. ari jalan maot mah sejen aturan. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. Numatak meungpeung di dunya. sumawonna tilu kali. kudu ma’rifat teh misti. sifatna teh padang alus. mungguh kasawarga deui. 370. utamana anu mati. hanteu sakumaha rugi. ku urang kudu kapikir. atawana Johar awal. barang dahar ulah sok sakama-kama. nyanggakeun bae kang rai. Ari ceuk paham rai mah. Naraka siksaan diri. 367. teu bisa mulih ka jati. sadayana pada aya sakaratna. sareatna oge sami. di Naraka api pasti. teu ibadah ka Yang Agung. atuh pantes arek aya. langgeng taya wates kitu. mana kitu ge ka ilmu. atuh kumaha petana. panungtungan nu kumelip. sareng nu teu Gumusti. kumaha jalanna deui. 368. suhud ngapalkeunnana. ngan utamana kang rai. kudu sing ka ilmu pisan. 366. nyorang siksa tilu rupi. ulah nyorang ku siksaan. teu burung wae wafat mah. engke dina waktu keur mati. cik atuh rai wartosan. enya eta Dzat Yang Widi. tungtungna teh kedah wafat. nyaeta Qur’an jeung Hadis. rakana ngajawab deui. dupi nu teu ibadah. anu ibadah anu tepi. dina waktu kiamat alam dunya. didinya enggeus mahi. Da eta mah panungtungan. jeung prakna nyembah ka Gusti. bisi jadi marakayangan. sababna teh utrak-atrok taya jalan. sakali ge alim teuing. jeung sagara hurip deui. Ceuk raina naon tea. Sabab eta. kapan tadi geus didadar. pada sakarat bukti. wajib ku urang disungsi. mana atuh anu tepi. sangkan ulah bisa nepi. kiblat wafat.Layang Muslimin Muslimat 365. milari jalanna wafat. 371. nu ibadah oge sami. ulah nyorang kana siksaan sakarat. Talunganan bab ibadah. Tuh rai mah na kumaha. sangkana bisa kasusul. ngan make lalakon heula. anu nyerina kalangkung. ngan kari suhudna wungkul. nyawa urang teh teu nepi. tilu siksa akherati. kana Dzatna Maha Agung. sing suhud urang milari. Tah rai dilebah dinya. 374. naha bet kaliru deui. Lila-lila oge bisa. suhud kana ibadahna. 373. siga nu teu reuwas geuning. pulang ka asal kapungkur. kana eta siksaan Allah Ta’ala. Raina lajeng ngajawab. kumaha sabab pang sami. 375. nu ma’siat. enya eta supaya urang. sangkan nyawa bisa mulih. rakana gumujeng tungkul. saur rakana mufakat. jeung nu suhud. nu kumaha paeh teh nu sampurna. meureun engkang mah geus ngarti. rakana teh gumujeng bari ngajawab. kudu reujeung kentel peujit. 29 . teu langkung kumaha engkang. Baetullah nu sajatina. geura beuli ku prihatin. da aya patokannana. tetep langeng eta misti. 372.

ku rai tacan kaharti. di jinisna anu yakin. tah nu kitu moal nyorang siksaan. Rakana lajeng ngajawab. osok jadi moekan kana Agama. sanget nya neda piwuruk. Sumawon dina bedana. dina aturan bab ilmi. eta Mahluk sareng Khaliq. nurut parentah Nabi. 383. 378. nu jarentul sajeroning alam dunya. kaharti surup jeung ati. da sarua umat Gusti. anu mana jinisna anu saleresna. kanu ngadamelna kitu. Ngalahir deui raina. supaya urang di dohir. laku dohir sing beresih. Sabab mun jahat atina. kapan ceuk hakna mah geuning. sumawonna tekad dengki. nu jahat atina rai. sabab mun keuna balai. kasuhun nuhun saketi. nu ngaran Khaliq mah rai. ulah pasea jeung batur. manusa teh geus disebut. kapada manusa deui. sakur-sakur nu nyareat. persasat ngewa ka Allah. kalawan ma’rifatna. bukti nu aya dohir. didamelna ku Yang Widi. sami jahat ka Pangeran. anu pang mulya-mulyana. 381. 382. kajeun dina bangsa Islam. 380. eta mah bibitna dunya. sumawon tekad sing bersih. bibit antero hawadist. sumawon bangsa sorangan. 386. ayeuna rek naros deui. Ayeuna kantun ngajaga. sami sareng ngewa deui. ngan kantun ngajaga lampah. pada dadamelan Allah. 385. Urang hirup babarengan. mun urang ngewa ka jalmi. bener ayeuna mah rai. seuneu cai angina bumi. teu beunang dituduh kitu. bisa salamet rahayu. Najan ieu alam dunya. nuhun parantos kapaham. sanjan Naraka Sawargi. Ngajawab deui raina. jeung anu daek ibadah. 384. teges ilmu kabatinan. tacan kaharti kapikir. raina lajeng ngawangsul. dibedakeun jeung saantero mahlukna. sategesna kafir tea. mung eta nu ngaran Khaliq. amal ibadah beresan. Mun kitu mah nyucud pisan. rai parantos diwejang. ayana teh dina saantero bangsa. 377. ulah pisan uran arek goreng tekad. ayeuna moal kaliru. rakana lajeng ngajawab. imankeun beurang jeung peuting. margi bet kaliwat-liwat. kafir lain Cina Bugis. nu geus kaunggel 30 . lebet makhluk bae rai. mun kitu atuh utami. anu ngersakeun sabumi. kasampurnaan keur batin. 379. antara Mahluk jeung Khaliq. daek ibadah tur suhud. kieu rai mun can harti. perkara nu ngaran makhluk. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna.Layang Muslimin Muslimat 376. nya anu kasebat tadi. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. tah kitu ganjaran ngilmi. makhluk bae disebatna. Sumawon siksa akherat. kana Dzat Maha Suci. kalebet nu ngaran kafir. najan sejen bangsa deui. Saur rakana kantenan. kang rai teh teu acan terang jinisna. kumaha beda-bedana. ulah keuna panca baya. satungtung hirup di dohir.

murahna teh ka kabeh makhlukna. naha atuh buktina teh. dina kamurahan Allah. seuseueurna anu ripuh. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. siga-siga Gusti Allah. di rai mah masih poek. geus tumiba ka diri urang pribadi. Ceuk rakana duh karunya teuing. Dangdanggula 389. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. naha rai can ngarasa. ayeuna mah gentos deui. naha buktina salia. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. Nu sakitu Gusti Maha Suci. jadi lamun kitu. nu tumiba dina wujud. aya nu beunghar aya nu miskin. sifat Rahman sareng Rahim. nu geus nyata bro sapisan. murahna dipilihan. mungguhing di bangsa Islam. nya eta Nur Muhammad. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. beureum koneng bodas sareng hideung tea. ka sadaya makhluk. nu senang nu susah. hanteu weleh nandangan lara prihatin. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. Rahim Allah teh nu asih. cenah kakasih Pangeran. 388. bet siga marulya pisan. kedah basa Guru heula. sagala diturut. Malah-malah ka umatna Gusti. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. hirupna hirup sangsara. 394. tuduh jalan marga padang. Kapan tadi Gusti Maha Suci. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. naha rai bet kaliru manah. barangna Makhluk jeung Khaliq. mana kamurahan Allah. teu cocog hanteu luyu. bilih rai teu tinggali. ku perkara hal dunya barana. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. hakekatna Adam nami. cahya nu opat perkawis. kana eta palebahan dinya. sirik ka bangsa nu sejen. 391. teu sapertos sejen bangsa. bedana oge pon kitu. hirupna jaregud. geus dibere cukup. 390. sanajan ka hewan pisan. lamun tanpa Guru. kaharti sareng kapaham. nu kacida bedana teh. taya kakuranganna teh. hirupna jeregud. ari bangsa sejen nu sanes Agami. anu mana nyatana di badan urang. Gusti Allah nu kasebat. tur tadi Muhammad Nabi. ayeuna amah ku engkang didadar. 392. raina lajeng ngajawab. tina hal kurangna rizki. kamurahanna Yang Manon. 393. samrtabat-martabatna. bet beda-beda kitu. di aherat geus pasti. tapi dina buktina teh. 31 . rek naroskeun tapi digentos pasal. margi tacan dipiwuruk. ayeuna mah rai harti. kapan aya basa tadi. naha rai can ngaharti. 395. tah eta ceuk dalil kitu. Lamun murah Gusti Maha Suci. moal enya terang. Margi rai rumaos can tepi.Layang Muslimin Muslimat 387. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. diluhur. Rahman teh murah di dunya.

401. nuhun rebu laksa keten. tara hoream ku ripuh. nyatana di badan urang. pang asihna di Akherat Gusti. buktina mah di urang teh. temen wekel teu lanca linci. panangan jeung suku. baleunghar jaregud. moal enya ngabulkeun kahayang. sageuy hanteu untung. Akherat teh naon rai. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. 403. dawuhan Gusti Yang Agung. lila-lila daek mikir mah geus pasti. tatapina jalanna senang teh pasti. beurat beunghar didunyana. daek nyorang ripuh. aya nu leutik aya nu loba. pedah batur jadi senang. hanteu weleh ngatur. cenah asih di Akherat. daek mikir jeung praktekna. bosen hoream ku bangga. lamun urangna suhud. Jiddan Fawajiddahu. sadaya enggeus sumurup. akherat teh nyata alam rasa. ati rai poek pisan. tangtu bae beda-beda moal sami. Kapan tadi geuning unggel Hadist. sarugih laksaan duit. budi pamilih jeung akal. hartina teh saha-saha. Saur raka bilih hanteu harti. lamun tacan hasil maksad. 398. raina ngawangsul. tah sakitu pokna ti Gusti. sabalikna mun aya jalmi. 32 . asihna teh Allah di Akherat. metakeun panggahota. kamurahan ka urang sadaya. sapiwejang engkang geus karasa. piraku hanteu karaos. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. sasat kurang suhud. dikeureuyeuh teu lanca inci. 399. 397. tina hanteu kahartos sama sakali. asihna Yang Agung. lain murahna Yang Agung. pangangseu jeung paninggal. piraku teu jadi senang. tangtu bisa kajadian. eta panggahota bae. numatak ulah sok sirik. kana kalbu tuang rai. Mana pantes jadi sugih mukti. muga ku engkang di piwejang. sumawon teu jeung prakna. tah rai eta kitu. 400. da urangna lanca-lence. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. ka jelema temen pang mentana. rupa barang sareng uang. bangsa Cina atawa Walanda. da tara bosen ku hese. kudu daek ripuh heula. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. nya kumaha ngagolangkeunnana. ayeuna ulah kapalang. papalayeun geuning bangsa asing. dalilna teh geuning sok disebat. migawena gancang bosen embung mikir. pek papay heula atuh. 404. menta kalawan jeung prakna. dikabulkeun samaksud. 396. Da perkawis rizki mah rai. sadaya ge pada ngartos. papak sadayana oge. ku bakating tina suhudna. Waman Thalaba kauni. 402. anu temen pang mentana ka Yang Widi. beurang peuting dipikiran. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. Atuh Gusti nu Maha Suci. baleunghar jaregud. kurang temen mentana. Saur rai nuhun geus katampi. eta mah sadaya-daya. tur urang nu salah tampa. Saur raka kieu eta rai. komo ditungtungan ku sugal. awal akhir tangtu bae. temen wekel teu bengbatan. ayeuna meureun kamafhum. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. bangsa Arab Japan oge. sok maparinan rizki. Saian jeung terasna. 405.

weleh teu acan karaos. nyaeta hakna Muhammad. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. katiluna Ni’mat. Den Muslimat ka raka ngalahir.Layang Muslimin Muslimat 406. geus jadi Akrobu. aya mohal euweuhna teh. teu pisah teu parentah. Hakna Adam 409. karasa amis pelemna. Khalifah Allah Ta’ala. malah nepi dituangna sakali. Anu amis anu pelem nu pait. anging rasa nya rasa rasulullahi. taya deui anu nampa. margi teu nalapung. di tampana ku rasa teu lepat deui. Hirup Rasa jeung Adegan. enya pisan karaosna. da sakitu pertelana yakin. bener asihna teh Allah. 412. Nu Diawaskeunnana teu aya. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. mo salah Awas kitu. perele hiji-hijina. puguh bae pek geura manahan. taya Nu Ngawaskeunnana. Dzat Sifat Asma ngahiji. bener asup kana rasa. ari nu kaopatna. Jeng Muhammad Rasul. ku rai ge jol kahartos. kayaan di dunya teh. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. Hakna Muhammad. anu asin nu lada nu gahar. 413. kanyataan pang ayana Allah. muga ku engkang dipiwejang. sareng gulungna kumaha. tah eta kulanun. mun dina katuangan mah. dua Darajat disebut. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. geus tangtuna luput. jalanna mah puguh. da anu tilu teh ngantet. bakat ku asih-asihna. hiji hakna Yang Agung. ayeuna mah ku kang rai. na kumaha ngarasakeunnana deui. piraku hanteu karasa. 407. 410. 411. Anu tilu gulung jadi hiji. sinarengan bedabeda. saur rai ah katimu. tah eta tacan kapaham. Moal jadi kanyaho teh pasti. kapan geuning sadayana. nyaeta Anu Awasna. NERANGKEUN Hakna Allah. Saur rai bade naros deui. katilu hakna Adam. Allah Muhammad Adam. geura ku rai emut. 414. Pangulu Rasul sadaya. cukup pisan eta katerangan. wireh aya basa opat rupa. 33 . mun wungkul Awas sahiji. rupina laksaan keti. kitu deui lamun aya. ku engkang rek dicarios. kanyataannana yakin. kamana sumurupna teh. lamun tacan mafhum. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. 408. ari Rasa teh geus tangtu. kaayaan dina ieu alam dohir. nya kanu opat tea. boh di cai boh di darat. wireh aya nu tacan kapaham. rasana geus tangtu. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. dua Hak Muhammad deui. cucukulan nu rarentul. bareng dina wujud urang. ari nu kadua deui. Hidayat kahijina teh. Rohmat nu dicatur. Saur raka tah geuning kaharti. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. asihna Yang Agung. hal perkara eta hakna Allah. teu matak jadi bingung. ciri ayana utusan. Ayeuna mah bade naros deui. Hirup eta kanyataan pasti.

pareng Garwa teh teu aya. jeung tuangeun hanteu nyondong. upamina kang rai teh. 421. seja rai bade macul. Tangtu didinya kang rai. eukeur popolah di pawon. Darajat. naha leres naha salah. tapi supaya terang. Rohmat Asmarandana 415. tangtu kang rai teh nyebat. nyebat nya aing Darajat. didinya kang rai tuluy. Ti isuk tepi ka burit. kitu carios engkang teh. Eukeur mah aing ti tadi. kersa midamel kasawah. tangtu dina manah kitu. sadaya ge tangtos kitu. katinggal seueur deungeunna. kieu pikeun upamana. hanaang ku hayang dahar. ngamanggakeun bari imut. eukeur mah seueur rencangna. mener dina hiji mangsa. aduh aing Hidayat. tadi putra meser lauk. Cing mangga raoskeun rai. geus tangtu kana ponyona. sarimbit di bumina teh. ayeuna nyampak pun anak. sareng putra nyampak aya. kieu perkawis Hidayat. 424. ma’lum tas ngadamel kitu. barina ngamangga-mangga. katinggal atina ikhlas. Teras rai teh ka bumi. tah geuning parantos asak. beuki tegep rai tuang. 422. budina kalintang alus. manah kang rai teh tangtu. hayang geura barang tuang. Hidayat bet nyampak aya. Putra mantu pada sami. popolahna enggeus beres. 416. Barang kang rai geus sumping. Engke raoskeun ku rai. bakal dahar ponyo pisan.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. Barang dongkap teh ka bumi. terus bae diwadahan. barang ninggali kang putra. 417. ku tina langkung hanaang. 423. teras rai mulih bae. barang dina parantosan. pada saruka manahna. ngaliud di tengah imah. 34 . urang make jeung upama. wantu-wantu tas digawe. keur sadia masak-masak. barang saenggeusna putra. maculna nu saenyana. Rakana ngawalon manis. ayeuna rek dicarios. leres taya lepatna. moal salah tuang raos. kawuwuh ninggal kang putra. piomongeun dina manah. mangga Mama geura tuang. 418. lajeng rai teh ngamanah. lantaran Garwa keur nyaba. 420. Rakana pok nyaur deui. nu wangkeuh ka kang rama teh. Ni’mat. ku sadaya ge karasa. 419. angkat ngabujeng ka putra. sangkan babari kamafhum. raina imut ngajawab. atuh aing teh geus tangtu. 425. keur nyangu jeung masak-masak. naha rai tacan terang.

kitu ge lamun karaos. beuki teu aya tanaga. duh naha ieu dahar teh. kumaha jalan-jalanna. denge sok rajeun torek. geura ku rai dimanah. naha kumaon margina. 439. sowara ge bisa terang. tapi naha naon sabab. tina kadaharanna teh. asal ti opat perkara. da nu teu dahar mah kitu. pangna jadi lesu tea. Hampasna kaluar deui. sadayana ge kahartos. Bet leuleus leuwih ti tadi. taya tangan pangawasa. puguh mah nambahan lungse. lain ngayakeun tanaga. ti isuk can manggih sangu. tapi ari buktina. teu terang kawas biasa. murakabah kasakabeh. sumuhun karasa pisan. tina Ni’mat kana lesu. Tinggalna sok ruam pasti. 430. dawuhan taya lepatna. Sumuhun saur kang rai. 437. eta naon sababna. erohna teh tacan misah. saparantos tuang kitu. aci jeung hampasna misah. ku engkang sae diwejang. saentasna tuang Ni’mat. tuluy surup sinurupan. eta teh naon sababna. rakana imut jeung nyaur. kapan sangu teh geus kocap. aduh engkang leres pisan. tambah lesu tambah lungse. teluh sangu disebatna. eta eroh kadaharan. Ayeuna nyanggakeun rai. 433. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. aci mah tangtu tinggal. bumi cai angin banyu.Layang Muslimin Muslimat 426. lantaran can bubuk pisan. 434. karaos sareng kahartos. supaya rai mangartos. 429. ngajadi getih sakabeh. Jadina ti Rohmat rai. 427. kajadianna nya Rohmat. abong geus lapar pisan. Raina ngawalon deui. nambahan gede tanaga. embung hudang-hudang acan. 432. 35 . make aya teluh kejo. Rakana ngawalon deui. nu kitu jadi teu Rohmat. 428. Dina jero tuang pasti. 438. kurang getih tangtu lesu. sasat can bijil acina. di urangna ge opat. Ni’mat teuing karasana. ati teh bet poek pisan. haroshos geuning sorana. pantes kitu jalanna teh. Raina gumujeng manis. karaos pisan teu lepat. nya nu nimbulkeun tanaga. bet osok wuwuh teunangan. embung obah-obah acan. sabab kurang getihna. kapan tadi ceuk carios. rakana deui ngajawab. pikeun ngaleugitkeun lesu. roh tina kadaharan. Dina karek asup rai. kieu rai paham engkang. lami-lami sanggeus bubuk. rai ge bingung kacida. rai mah kaliwat bingung. tur entas digawe rosa. sangkan karaos kapaham. Raina ngawalon manis. terang denge bengras tinggal. jeung roh jasmani teh tepung. Rakana lajeng ngalahir. 435. naha bener geus karasa. rai nyaur dina manah. ceuk raina eta teluh. sapiwejang teh karasa. tina Ni’mat kana Rohmat. engkang mah sok rada heran. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. 436. Tatapina anu bukti. 431.

hayu rai urang asup. sareng kanu sanes oge. ma’lum seueur nya kakirang. resepna teh kanu moher. Sanes pisan guminter peleci. pada hayang kanu beunghar. anu nyata karaos ku jisim kuring. sumawonajadi nyatru. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. anu suci padang sajeroning ati. tuduh jalan anu suci. menggah ieu maksad jisim kuring. nya ieu ku sisindiran. mun seeng mah benter miis tina patri. sok inggis sieun kaperong. eusina nu dina lagu. Maksad kuring ku pamugi-mugi. urang gentosan carios. 448. estu teu diselangselang. muga ulah jadi lotro. tapi kitu oge tobat. Dangdanggula 442. mangka teu digugu. mun hoyong anu sajati. tapi bubuhan dijaring. urang sare sareng engkang. bubuhan jalma mah Arca. najan ku bulustru. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit. ngagolakna teu walatra. ka ku ring nu keur salatri. 446. tangtos moal jadi Arca. liren bae ayeuna mah. pibahlaeun teu dijaga. tatapina mun urang terang ka Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 440. moher tapi hanteu luhur. moal terang kanu gahar. sasatna kakurung. melangna kana gelung. 444. 441. Den Muslimin Den Muslimat. nyabit jalan nu panghibat. lir urang ninggal permata. 443. dikurung sanes ku barang. sagala ge geus boga. nya tiasa oge kurang. enya eta iman nu kasebat. da meulina sanes kitu. marukan taya nu boga. nu resep matak kabita. sing emut ulah ngawagu. da resep kanu digeulang. nu manis aya hartina. lantaran engkang mah cape. disuhunkeun manah anu setra. kapan urang geus dibagi. ngeunteungan nu lucu. sadaya oge geus ilahar. cobi mangga maranahan. disorangna kedah ngango bibit. Dupi ieu sakadar pangeling. nu alus saestu. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. jeung kedah ngango parabot. 447. kamashur teu kurang dahar. Pangapunten ka pameget istri. kajabi kedah disorang. badanna teh teu dijaring teu dilingling. mun dibeli ku duit sayuta. katungkul ku kamelang. Rakana lajeng ngalahir. supaya kamasyhur. leuwih hese taya conto. malah mandar jadina panalang. luhurna ukur dilahir. supaya tiasa kebat. cik akalan sangkan nyata. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. Menggah eta nu gahar sajati. tuh geuning geus tabuh dua. sapedah dangding teu lucu. margi seueur anu linglung. sareng enggeus tunduh pisan. Biasana mungguhing di lahir. tarekat anu kasebut. Nu kulem hanteu kawarti. hawa nafsu nu ngaberung. 445. teu aya pisan kaeling. moal matak jadi setra. ka sadaya sanak kulawarga. ngan ngemutkeun hate anu seca. 449. nyatakeun panyebut. sangkan terang kana bibit. nalang kanu masih lolong. malah mandar jasa ngaca. salatri ku anu setra. kajeun disebatna ngaco. 36 .

da geus misah jeung nu jembar. susul pigeusaneun sepuh. tapi najan teu misil. masing sieun ku Allah da teu papisah. tangtu aya nu ngagarap. minangka jadi panyapih. sanajan miara bangsal. ngan tarima jadi jalmi. susah lamun geus dikubur. Sanggeus pangna urang hurip. nu disembah bangsa Wisnu. sanajan lakuna salah. sepuh dina laku lampah. kumaha rek jasa takbir. Manahan masingna rapih. pok na teh mulih kajati. lamun hantem disisil. tangtu misah jeung sasami. Milari Ilmu Agama. Pan aya basa carita. lamun ka jalma nu mati. bisi pinanggih jeung susah. dina keurna hirup. komo nu disebat hurip. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. geuning sidik rasana teu jadi kosal. tapi saenyana tangtu. Mangga Manahan ku sepah. 37 . 456. amisna anu sumurup. marukanan teu aya jatining jalma. geura jajah salirana. 457. ngan ku urang kudu pilih. mun palay mulih ka asal. pedah dugi kana pasti. tangkalna hanteu miasih. sepuh anom nu kauni. ulah tungtung matak ngangluh. lamtaran teu tumarima. mun kitu salah nyembahna. 458.Layang Muslimin Muslimat 450. ngan ukur dina carita. bilih kaburu ku bobor. tangtos mun disisil. nyebutna teh geus terang jatining iman. sanaos waktu kasarap. tungtungna takabur. 455. na kumaha lamun jatina tacan nyata. teu nyempad teu milih-milih. ilmuna masing kasusul. ulah rek nyieun musuh. Sinom 452. 451. Kapan jalma aya asal. tangtu pisan aya nu ngalarap. ulah ngan sakadar muni. mun salah tong dipilampah. Geus lumrah karana aman. 453. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. ka jalmi kedah miasih. ukur dicipta kulamun. da jalma teh ibarat jadi palapah. tegesna kedah beresih. ulah arek kajongjonan sabar. geus pisah jadi kamumu. lamun leres mangga ampih. nyaah teuing ku jasmani. dianteur tara ditolih. Da menggahing Gusti Allah. tangtos pisan moal dugi ka asalna. tangtos moal jasa mulih. Mun palapahna geus misah. pilari nu nyumput buni. marap laku lampah keur waktuna hurip. nu jadi jalmi utami. nurutan nu geus muslimin. malar bisa repeh rapih. 459. mun urang jalanna salah. tapi elmuna muslimin. badan teh aya nu marap. henteu cara para mu’min. teu beda ibarat sirop. mangga tungtik tangtu hasil. muga ditarima iman. nyambung dunga bari hamin. jauh terang kana iman. Tah kitu jalanna upama. numawi ilmu kedah sah. embung neangan nu jembar. Waktu ieu keur dialam kabir. da urang teh moal lami. ulah sok pasalisih. Mugi eta sadayana. atina jongjon teu ngarti. 454. lumbrah jalma cacarita.

469. margi urang teu kawasa. sing panggih jatining angin. da wujud mah jadi baju. baragagah beregegeh. teu katinggal ku jasmani. Mugi-mugi sing areling. pilari kunci salira. sanajan anu mukul. dipingewa palamitra. upama henteu guguru. supados pendak nu buni. 466. nya ieu wujud jasmani. Asmarandana 462. sangkan urang dipaju. malahan jadi celetre. tangtu jadi kasenangan. Numawi wajib teangan. tah eta kedah dicegah. upami nu ngaji sara. teu terus jadina serta. kudu karana katenjo. kana tahayul ngiringan. jeung kudu sidik ka raja. nyatana Dzat Gusti Allah. Ku urang kedah diaji. malar ati bisa dingin. Nu gumilang dina diri. carios teu diagah. da puguh badan rohani. rumasa taya kabisa. milari eusi salira. bilih urang jadi belang. ulah asih kumapalang. sanes ngaji jilid hejo. eta mah anu bebeja. Ari nu kedah diuji. supaya jadi raharja. sabab terang jatining angin. tungtungna sok loba satru. badan ibarat panjara. kajeun kolot dipiconggah. rasa aing nu geus puguh. bungkus ngahalangan raja. ngabuktikeun omong beja. geus terang mah da pakeun urang sorangan. Kinanti 38 . tapi di urang ayana. 463. Tapi lamun geus kapanggih. dina ati masing ngoja. Males ku kalimah kalih. poma ulah rek gumagah. sanajan bungkusna sutra. moal weleh pinanggih lara. tangtos kaharti ku akal. 470. saratna karana saleh. Tapi mun rek milari. estu hiji moal salah. tah pilari ulah salah. ulah ngan sakadar beja. geuning ceuk dalil Wujud Nur. sapedah aya kamelang. hamo bias kapanggih reujeung eusina. tah eta ulah kaliru. da henteu mangpuluhpuluh. mun teu dirakrak wujudna. kedah ngalakukeun hese. bekel sinarengan bakal. 464. 467. ngarah urang ngeunah sare. guguru ngakat salira. kabisa ngan nganteur nafsu. numawi henteu kawaro. teu eling kanu Kawasa. tuduh jalan anu diseja. Lamun kunci geus katukil. teu terang kanu gumilang. Syahadat anu katelah. 465. Kumaha atuh jalanna. 461. dikunci henteu katara. 471. sartana kedah rumasa. sagala oge kacokel. geura manah angin-angin. Numawi wajib disungsi.Layang Muslimin Muslimat 460. ulah seueur nu dipelong. lamun laku henteu setra. ayana henteu katara. ditampa sabar tawekal. tungtungna sok matak linglung. mun kapanggih moal ngungun. 468. mo aya manah basangkal. Batal ceuk basana Santri.

sieun salah jalan motor. risi nyandangan panyiksa. teu neang hakekat Nabi. Magatru 484. masing kenging eta sosi. sanes pisang hayang masyhur. margina teu weleh ketir. Margi seueur anu palsu. kenging nyutat tinu tebih. Da bonganna tekad kalbu. ku sabab henteu beda. lumayan eukeur panambih. sangkan urang henteu risi. nu nerangkeun asal jalmi. sosina anu Kawasa. ulah rek ngabeda-beda. Ieu kinanti ngajurung. 478. nambihan malar kaambah. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. meureun terang gambar ajir. teu beda jeung embe bajir. terang di jatina kuring. geus terang nyatana ahad. Ngaji teh kudu sing suhud.Layang Muslimin Muslimat 472. Kalbu mun hantem dilajur. pepek karana dijaring. moal pinanggih ginanjar. 477. henteu inget kana ajir. sinom nu dianggo sindir. tapi mun daek diajar. sabab aya nu tiheula. sumawona daek seba. tah nu nyiksa geura sungsi. 39 . mangkade ulah pahili. kapan teu aya kakirang. 481. 480. nya eta Qur’anul ‘Adim. anu mawi kedah risi. malah mandar terang tohid. Mangkade ulah kalangsu. anumawi ulah lali. rek neraskeun ieu sindir. anu geus manjing Ulama. terang ka Qulhu huahad. 482. 479. anjeun jeung diri pribadi. naon atuh anu nyiksa. neda kumandang nu hadir. disebat mah da pamali. ulah ka samarang jalma. Ayeuna kinanti mundur. supaya sami ngajaring. 474. anu kasebat tiheula. Ku sabab urang diandum. paeh moal aya risi. maksad sim kuring di akhir. ketir ku margi teu tutur. kitu sundana teh Qidam. 475. ti heula nyaeta Kadim. jeung aya basana Qidam. asmarandana didadar. ibarat nu keur nyekel setir. Lamun rek milari ilmu. Ieu dangdingan teh tambuh. Nu mawi jalmi teh kudu. amis basa alus budi. ku urang kedah kasaksi. Margi eta nu disebutkeun diluhur. sing inget asalna tadi. jeung dalil ulah patebih. 485. 476. 473. seba lain seba domba. pilahir anu utami. 483. diandum Qur’anul ‘Adim. cocogkeun sing munasabah. dangdanggula nu dipedar. bubuhan eukeur di dohir. ngan kedah nyaho ka Nabi. nganyahokeun anu wahid. tamba kesel ngantos lohor. geus kenging tangtos karasa. malah mandar jadi terang. Tah eta teh anu perlu. utami jatining jalmi. kalindih resep rarabi. tangtos urang bisa tohid.

Hartoskeun sadayana. mikir teh anu utami. weleh henteu meunang conto. nganyahokeun nu nguntit. 494. lain solat lima waktu. 491. Saenyana badan teh kedah diukur. Ieu lagu sadaya oge panuduh. da puguh keuna ku lebur. 500. tapi ulah jadi sedih. Dina sinom oge kitu. 497. 40 . 501. sing terang gawena ramo. eta tangtu pisan hasil. muji dzikir laksa keti. diukur reujeung dipikir. kotektak masing katimu. diapalkeun ratus puluh. 492. neangan ilmu nu patut. cenah keur nyembah ka Gusti. Sadayana eta anu jadi lagu. paeh moal boga obor. da bongan teu daek takbir. Ngarogona mun urang masih takabur. 490. ulah ngan saukur akur. moal beunang ku pangosol. hiji-hiji nu dituduh. pilari solat sajati. tangtu terang Nabi Rasul. sagala rupa kamisil. tapi saenyana kitu. estu wungkul keur di dohir. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. teu panggih jeung dzatna Allah. cobian geura peredih. 493. Gustina henteu katolih. supaya ulah ngawagu. sing kapendak bilih rugi. Lain ngan wungkul sakitu. Nu geus disebut diditu. 499. Ari eta sambahiyang lima waktu. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. ka urangna jasa nyebor. Sarta tah dina komana. Pilari teh tegesna nu saestu. 488. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. Tah eta dangdanggulana. Da kitu geuning ngarana. 489. Anu mawi urang teh ulah kumumu. pedah Gusti taya bukti. Sya’ir 498. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Padahal mah lamun dikakat disusul. tangtu disiksa kubur. teu nanya nyatana dzikir. da tuduh kitab teu harti. ulah dugi ka ngarogo. sakabeh henteu dipilih. Koma dalapan nu nyata. 496. Aya sapuluh buktina.Layang Muslimin Muslimat 486. tacan nganjang ka pageto. 495. matak waktuna teh bongkor. nu beurang peuting petot. Eta teh anu ngabantu. Naon pimaksadeunnana. teu dipikir anu estu. panon mah asa barintit. henteu cara jembar takbir. di dunya hate malibir. 487. ceuk jawa mah boten adoh. katimu bakaling jalmi. nu kira nepi ka Gusti. mangga geura bagi-bagi. sangkan urang boga conto. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu.

Tangtu yakin katinggali. Lamun elmuna tacan sah. Genep koma naon bukti. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Jeung naon atuh nu nyata. Bisi beunang kacampuran. Anu kasebat kinanti. 503. Jalanna kudu Mujasmedi. Tangtos moal barieukeun. 507. Ngasahna jeung babaturan. Jalanna kudu tawajuh. Sagala rupa-rupakeun. Ka guru anu mituduh. Kapan Allah henteu papisah. 506. 504. Mungguh jalma teh geus pasti. Supaya ulah limpeuran. 508. Ulah ngan wungkul carita. Asmarandana nu katilu. Matak wajib terang ka Gusti. 510. Kudu aya pameulina. Urang bisa nganyahokeun. Mun palay terang ka Gusti. Ieu tungtik keur jalanna. Ulah ngan wungkul hayangna. Opat komana teu mubadir. Nu matak urang perelu. Sagala ge bakal mati. 509. Disebut mulih ka jati. Sya’ir nu jadi sindir. Moal samar moal lali. Pati kudu jeung pigawena.Layang Muslimin Muslimat 502. Lamun ku urang geus dibeuli. Naon maksud di pernata. Mun teu nyaho bodo balilu. Milari Syekh Abdul Qadir. 511. (*) Lamun urang daeuk leukeun. Neangan anu mimilu. Ku Idajil nu maturan. Eta komana geuning tujuh. Bisi urang ngajadi susah. Henteu kudu undar-andir. Tah ieu nu pikeun ngaganti. 505. 41 . Emutan perlu diasah.

Di dunya teu daek mikir. Ari waktuna Sembahiyang. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Teu hasil kantun capena. Kudu ayeuna kasorang. Keur nekadkeun taya kahayang. Lamun henteu ti ayeuna. Asana ku pamohalan. Biasa sok ditahlilan. 515. 518. Ku sadayana dikanyahokeun. Sembahiyang jeung pujina. Mo enya aya hasilna. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Naha iraha deui waktuna. Supayana dipikirkeun. Kana pibalikeun urang. Tapi jongjon ambariyang. Tapi teu nyaho maksudna. Kumaha rek dipelakna.Layang Muslimin Muslimat 512. Henteu ngampihan sikina. Anu matak wajib terang. 513. Nu ku sadaya dilakonkeun. 519. Da bongan teu diteangan. 517. Kanyeri beunang ditalangan. Teu tinggal saban waktuna. Geus paeh nyandang siksaan. Bisi sakarat wiwirang. 520. Cenah mantuan keur dijalan. 514. Kuring lain ngalainkeun. Tapi hanteu jeung dipikir. Marukan teu kahalangan. 42 . Di dunyana kajongjonan. Iraha rek tobatna. Teu rumasa jadi fakir. 516. Mun suuk mah ngan cangkangna. Paeh beunang diakalan. Teu khusu kanu diteang.

wajib mun dina baba ilmi. fardhu disebatna sidik. ari iman hiji Nurna Gusti. panarosna tacan tutup. nyaeta utusan Aing. saur raka tangtu beda. lima waktu sapoena. kumawantun naros deui. neraskeun Raden Muslimin. jeung 2. ka rakana madep deui. hormat tilawat ka raka. naha dina sembahiyang. kabeh umatna Gusti. atawa kalebet fardhu. fardhu basana teh geuning. ka raina naros deui. ajeng marulih ka bumi. meh bae cacap sawengi. Wa kawa ‘Idul Imani. liren dina tabuh opat. miunjukna langkung ajrih. nu mimiti nganiatan. teu Usshalli wajib shubhi. raina lajeng ngalahir. Dina hadist geus kasebat. nganyahokeun kana iman. tuang leueut papayunpayun duaan. rakana sareng rai. 9. lajeng arangkat ka cai. basana maha fardhu bae disebatna. 6. 10. tina teu acan sisip. sinareng Raden Muslimat. 43 . ku rai tacan kapikir. dua tapi sing ngahiji. narosna masih kebat. 3. basana anu kauni. sanajan saterasna. wajib kudu pada weruh. Eta tanda kanyataan. atawa fardhu shubhi. terus bae dijawab sakuat-kuat. eukeur mufakat bab ilmi. wajib eta parentahan Gusti Allah. kumaha dina Usshalli. ibadah ka Maha Suci. basana ge dua rupi. nyaeta iman sajati. madep tungkul sarta ta’dim. Mung naha kuma bedana. pada naretepan shubuh. Kocap Raden Muslimat.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. pada dilakonan sami. isin na mah kang rai teh sakalintang. fardhu bae nu kasebut. atawa sagara hirup. naha kalebet wajib. Johar Awal eta nami. saeusina tujuh bumi. kusadaya nu kasebat kaom Islam. sarawuh eusina deui. wajibul wajib terasna. Lajeng ngajawab rakana. Hakekat Muhammadiyyah. Tina Hakekat Muhammad. hijikeun masingna gulung. ceuk rakana geuning eta. ku rakana teu di penging. naha wajib naha fardhu. Tina langkung panasaran. 8. kanyataan aya Aing. Tina ba’da shalat Isya. 7. ngajadikeun alam dunya. 5. Usshalli fardhu Isya. anjalna unggel dalil. mugi engkang ulah bendu. fardhu sinareng wajib. tapi teu pisah jeung Aing. Ieu teh sambungannana. taya lian asalna teh ngan hiji. 4. dina pasal Sembahyang. hirupna sagala rupa. reh na rai kumalancang. kieu katerangannana. saparantos naretepan. jatining syahadat deui. ceuk raina leres kitu disebatna.

Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. perkawis wajib kaharti. nya Kangjeng Nabi Muhammad. kamurahan Gusti Allah. henteu aya luhur handap jadi papak. pikeun ka sadaya jalmi. kudu ngalakonan rukun. Tah kitu rai leresna. nganyahokeun heula dzatna. 14. wajib ma’rifatna pasti. 18. sakur nu boga Agama. teu ibadah ka Yang Agung. 16. nu ngaran wajib teh rai. jadi kaulana Gusti. awal akhir didamel ku Gusti Allah. kudu nurut saur Nabi. supaya barisa mulang. Aing jeung Muhammad pasti. 12. 17. ka Aing kalawan yakin. Wajib pisan ma’rifatna. hakekat Muhammad tea. ka Gusti nu Maha Suci. lamun teu aya Aing mah. sabab Aing teu papisah. Fardhu teh kudu lakonan. parentahna Kangjeng Rasul. Mun geus yakin ka Muhammad. parentahna Maha Suci. atuh jadi nyaruaan. enya meureun dines wajib. sasatna geus sa dzat. dines fardhu atawa dines wajibna. Muhammad teu pajauh. sanes bae ka umatna. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. 15. upama urang teu bakti. baralik deui ka Aing. 21. bedana kaula Gusti. 20. Jadi hanteu tumarima. ieu teh wujud jasmani. Ceuk raina aduh engkang. rukun nu lima perkara. sadayana umat-umat. jalanna maneh teh kudu. nu kasebut hakekat Muhammad tea. 19. ka Aing geus tangtu yakin. supaya urang sampurna. wungkul ka umat Jeng Nabi. moal lepat kitu pasti. da maneh asal ti Aing. lamun hanteu aya panas. nu matak urang di dohir. gulung ngajadi hiji.Layang Muslimin Muslimat 11. moal aya mun sifat seuneu ilang. poma rai sing kaharti. parentahna duanana kacumponan. ibarat gula jeung amis. perkawis fardhu teh rai. Miwarangna Gusti Allah. Kitu deui sabalikna. dines mana mistina. moal aya Aing mun taya Muhammad. dua-dua kudu paju. tapi kasadaya makhluk. yen kudu 44 . Muhammad Rasulullahi. ibarat panas jeung api. cai jeung tiisna deui. miwarang ibadah misti. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. Ceuk rakana mun can terang. Muhammad ge moal bukti. Syahadat Shalat teh misti. kantun eta fardhuna. eta kasauran engkang. tah kitu ibaratna. nyaeta nu kasebut. kana dzatna Maha Suci. Ceuk raina nuhun pisan. Kudu pisan tumarima. parentahna Kangjeng Nabi. da eta mah parentahan. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. notok ti Gusti Yang Widi. salamet lahir jeung batin. nyaeta utusan Aing. nu matak fardhu nyembahna. moal aya sifat hurung. estu nyerep kana ati. kapan Muhammad teh tadi. wajib kudu kataringgali. parentahna saha deui. ka sadaya umat Gusti. dipigawena kujalmi. nya anu kasebat tadi. kana eta sajatina Iman tea. tapi kudu jeung wajibna. ombak reujeung cai laut. panas ge pon kitu deui. 13.

enya eta Sawarega. Kapan tadi Ibu Rama. wajib teh geus tangtu aya.komo dina hal Agami. pang ngaraos ni’mat pasti. pasal sembahyang teh 45 . nyaeta dzatna Yang Widi. nyaho kana dzatna Gusti. 26. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. waktu urang memeh bijil. raji’un saterasna. 29. geuning lain ka Sawarga. aya keneh kaol kitu. tina rasana syahadat. dadamelan Maha Agung. eta mah Sawaregi. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. teu bisa mulih ka jati. ka Gusti nu Maha Agung. wajib teh nu pang dinesna. 31. 23. geuning sakitu sirnana. 25. 24. ka asal purwa daksina. wajib ma’rifat ka Gusti. da Sawarga mah geus yakin. mun keur kotoran mah anging. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. sundana asal ti Gusti. kumargi aya hirupna. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. ngalakonan sembahyang. Enya eta kani’matan. Rakana enggal ngajawab. Ceuk raina nya paingan. perkawis bieu kaharti. Lamun hanteu bisa pulang. Ceuk raina naha engkang. jalan turun urang rek ka alam dunya. Zakat ge ari geus nisab. kumargi hayang kaharti. aya deui nu can paham. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. nyatana ti ni’mat kitu. lebah mana ka sorangna. jalan rek ka dohir. 32. diwenangkeun unggel Hadist. ka asal maneh sorangan. Dina perkara wajib mah. mistina urang teh kudu. Ibu Rama waktu tadi. bener gening unggel Hadist. moal kadinya balik. 30. Nyaur deui Den Muslimat. rek dipake jalan wungkul. saperti mungguhing istri. kana dadamelan deui. mangsa-mangsa teu tinggali. najan dina sembahyang. sanajan hanteu milaku. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. lebah waktu sakaratil. jeung waina illaihi. sa’adatna waktu tadi. kabeh jalmi ti Sawargi. ka engkang rek naros deui. nu teu nisab mah teu misti. saniskara hal ge rai. lamun jalma nu teu kuat. Ibu Rama nalika patemon rasa. 27. boh Naraka boh Sawarga. pada marafhum. hanteu wenang munggah haji. numawi engkang mah rai. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. hayang balik teh ka hirup. kudu balik deui misti. mugi ku engkang piwuruk.Layang Muslimin Muslimat 22. sabab mun teu tingali. 28. ka asal urang sajati. balikna teh enggeus pasti. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. kedah bae sadayana. nampa rebu kani’matan. paingan fardhu mah. teu aya kaolan deui. tangtuna teh nyawa urang. kani’matan rama tadi. tangtu moal bisa balik ka asalna. rakana ngajawab deui. Kapan sidik Sawarega. Inna lillahi kasebat. numawi tekad engkang mah. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. jalan balik ka Allah. eta perkawis Sawargi. fardhu nuturkeun pandeuri. ibadah ka Maha Suci. nyaeta sagara hurip. tangtu moal bisa wangsul.

eukeur ngalakunan wajib. Salirana gogleran. maca Fatihah anu alus. Rakana lajeng ngajawab. nangtung rukuna sing bukti. kajeun teuing dina ati. kumaha ti Kadimna. geura kieu saupami. moal katuang geus pasti. Tah kitu ngaran fardhuna. nyatana nya huruf tasjid. 34. Rakana enggal ngajawab. nangtung teh nya huruf Alif. 41. ari fardhuna mah rai. 35. 40. duh eta mah rai penting. fardhu ibarat sambara. rai paparin mangarti. tangtu. dina shalat lima waktu. nyebat keur shalat ka rai. sangeus aya dunya dumuk. eta pasal Sembahyang. tatapi ceuk anu ninggal. rada paur arek 46 . ngahariring lagu pucung. saparantosna di dhohir. ibarat kitu rai. kaopat lungguh geus pasti. 39. hayoh bae ngabeberik. disebut eta kang rai. tapi rai keur maca eta Tahiyat. lafad jenengan Allah. 43. kumaha ceuk anu ninggal. tapi nu kuat mah wajib. sakur-sakur nu perlu. dupi takbiratul Ikhram. sambara mun teu aya daging. Alif Lam Lam He nu tadi. geus tangtu mubadir lapur. 37. timana asal usulna. aya wajibna opat. lungguh He teu salah deui. sujud lungguhna katinggal. haying terang da meureun aya asalna. Nomer tilu sujud tea. da eta mah lafad tadi. kumaha asalna deui. dua ruku dongko ulah sambewara. malah wajibna teh opat. batal teu aya gunana. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. kieu asalna the rai. sakitu eta wajibna. mung rasana kurang ngunah. ceuk raina nuhun parantos kapaham. rai maca Usshalli. ngadegkeung Asma Yang Agung. mung aya keneh saeutik. upama teu nganggo wajib.kitu deui. Sok rajeun kening di tuang. ku kang rai geus kaharti. ebog dina tengah bumi. 36. Alif Lam Lam He geus dumuk. Mung eta Asmana Allah. moal samar puguh yakin. kang rai the keur midamel Sembyang. ceuk rakana sidik sare’atna batal. jadi geuning eta sidik. nyaeta huruf lafad. 42. Geura mun bener wajibna. hiji nangtung nu utami. wajibna opat perkawis. hayang erang timana eta jadina. tetep moal samara deui. kaduana ruku teh huruf Lam awal. jadi kuat hanteu lesu. talunganan aya daging teu sambara. jaba eta naon bae anu lumbrah. sasat ngamulyakeun Gusti. Sumuhun saur raina. Atahiyat. mangfaatna kana diri. terus aweh salam deui. saperti maca Fatihah. hanteu nepi ka mubadir. raka’atna kitu deui.Layang Muslimin Muslimat 33. pasal wajib jeung fardhuna. hana rai tutuluyan. Sujud Lam akhir nyatana. naon anu jadi margi. ceuk raina tangtu moal. hanteu aya gunana. Sembahyang lima waktu. wajib ibarat daging. matak seger karasana. Kitu deui hal Sembahyang. 38. kudu ngucapkeun misti. nepi kana tahiyatna. tapi aya oge hasil. pun engkang mah rada risi.

46. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. sing sidik ka Maha Agung. hirup Allah nu langgeng pasti. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. weleh bae teu kapanggih. enya eta Hakekat Muhammad tea. hanteu dirasakeun dalil. pangbalikan manusama’rifati. naon nyatana anu bukti. hantem asma nu di aji. Kapan eta utusan Yang Widi. Na teu emut dalil Qur’an. asup kana engon siluman. dilenyepan disurupkeun ku salira. atawa nitis-nitisan. kakawasaannana Gusti. geuning aqrob sareng wujud. naon eta saur rai. ulah dikira-kira. Dangdanggula 50. rai oge tacan terang. pasal eta nyatana Haqullah. ceuk rakana Alam Dunya. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. kitab Qur’an digugulung. paalus-alus ibadah. jatining kasampurnaan. tapi kanu disembahna. tadi Guru nasehat kabina-bina. ulah lalawora rai. ari nu aqrob jeung urang. jeung Min hablil warid deui. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. sundana teh Maha Suci. mun yaktos aya di diri. anu matak kedah diteangan. moal bisa balik ka Haqullah. kakawasaan Yang Agung. Ilaihi saterusna. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. 47. Beurang peuting teu papisah. geus teu aya antarana. henteu keuna ku ruksak. Raden Muslimat ngalahir. sifatna hirup urang teh. dzat Maha Agung. aqrobna jeung Maha Suci. kana onom atawa ka alam jin. laguna diaranggit. 45. Dzat laesa kamislihi. Wanahnu aqrobu uni. 52. . tangtos balik deui bae. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. ceuk rakana aeh rai. nyatana geus puguh.Layang Muslimin Muslimat 44. lamun maneh nyembah ka Gusti. 49. eta kawasana Gusti. kakurung keneh ku dunya. enggeus idin Maha Suci. marakayangan tangtu. 48. meureun rentul Maha Agung. supaya balik ka hirup. kantun nu hiji tacan ngartos. kana Haqul Adam. dijudi-judi ku ati. Ceuk raina nuhun geus kaharti. 47 51. sabab kitu kudu pikir. sabab upama teu terang. kapan kieu sundana. dirina diluli-luli. poma ulah rek kaliru patekadan. ayana di saban jalma. kapan eta mah rasiah. Keukeuh ngajina kaluar. Haqul Adam nu kasebu. tangtu nya balik kadieu deui. kudu aenal yakin. nu ngaran Haqullah tea. Kapan tadi Gusti Allah. lagam Mesir nu ditiru. nyebut. manusa di jaman akhir. eusina teu diteangan. Tapi sugan geus ugana. sangkan ulah ka jongjonan. ceuk rakana hirup urang. anu mawi rai poma. nyembahna ka Maha Suci.

sabab ari Wali mah. bari tunggu-tunggu. keur ngahukum Idajil teh. 60. 61. eta kitu kajadiannana. angin pon nyakitu. paehna sok jadi macan. dina luhur Gunung. jeung teu bias paeh deui. yen nu hanteu ma’rifat. ka Allah nu Maha Agung. Da Wali mah sampurna geus pasti. Idajil La’natullahi. ka nagarana siluman. ku rasa kangeunahan. tetep moal pupus. cara waktu manehna di alam dohir. jero Naraka. malim buhaya ge nyata. lamun malim maung. naraka seuneu jeung poek. bagong atawa buhaya. jeung jadi Naraka cai. salanggengna henteu kacampuran deui. salegana ieu alam dunya. eta oge nyawana manusa. 56. ngan tetep rasa teu geunah. nyaeta dzatna Yang Manon. tah geuning rai nyata. 63. Naha urang rek lumpat kamendi. kuma kabeukina tadi. nya asup ka dinya deui. meureun rai ge sok mendak. tetep didunya ayana. sasat nu embung balik teh. jadi sakur anu aya. sarta langgeung geus tangtu. 62. kana maung sareng monyet. jadi rajana siluman. ruksakna alam dunya. tara kapanggih. sangu punar kitu. poek tina bumi tangtu. malim bagong jadi babi enggeus pasti. tetep di jero naraka. meureun sadaya ge terang. di Gunung Gede Cipanas. ngabedega ngarahayat. nurutkeun ilmuna kitu. jelema anu maraot. Ka manusa jeung ka hewan deui. ngajadi seuneu sakabeh. atawa menta surutu. ditetepkeun pikeun panjarana. nya 48 . ngagerebeg bari barang penta. malah jumeneng Bupatos. sakalintang percaya rai. rajana teh geuning sok disebat. 55.Layang Muslimin Muslimat 53. ka dzat Maha Agung. 54. Sabab ieu alam dunya pasti. Gusti Maha Agung. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. rahayatna rebu-rebu keti-keti. ka asalna kapungkur. ceuk cariosna asalna manusa. sasalad jalma garering. sareng panggang lele tea. Lamun asup ka manusa geuning. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. kanyahona keur didohir. bet aya di Gunung. nu di la’nat ku Yang Agung. aya nu ngabawah prentah. pantes moal bisa mulang. enggeus dina Haq na Allah. Timbanganten nu kawarti. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. sok surup sinurupan. raina lajeng nyaur. raja siluman didinya. lamun aya pekewuh. nu betah di alam dunya. lobana ka dinya kitu. anu kaliwat tiisna. sanajan. Jadi tangtu rahayatna pasti. sabab sidik aya nyatana nu yakin. jadi badegana deui. Anu matak rai sing kaharti. ngajadikeun sagala Naraka. enya eta dina Walyaomil akhiri. Saruksakna ieu alam dohir. Kitu deui mun nyawana jalmi. Kapan eta Embah Dalem tadi. menta cikopi nu lekoh. nagarana pada mafhum. 57. sok geuwat harajat. biasa cara nagara. nu sok sedep panggang lele. anu masih keneh ayana di dunya. tunggu kiamat dunya. nya atuh tetep di dunya. geuning ayeuna buktina. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. 58. nurutan tekad Idajil. anu teu bias balik the. yen teu bisa wangsul. nu ngalanggar parentahna. 59.

68. sasat aci alam dunya. 66. raina lajeng ngawalon. Anu matak wajib sing kapanggih. Enya eta sifatna teh getih. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. rasa rebu taun. sumawonna asup hanteu bisa. kahalangan ku alamna. tah geuning eta geus aen. sing ma’rifat kana dzatna Allah. roh Jasmani tacan terang. mun aya nu pupus. nya didinya sok nembongannana. leres percanten kalangkung. atuh pantes moal bisa. alam antara disebut. Idajil kapungkur. 67. asal keur dina Kadim teh. utag-atog taya jalan. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. atuh jadi bangsana. alam Barjah kesebat nami. nya eta alam antara. 69. anu tadi saur engkang tea. tina ku bakating nyeri. nu mawi hanteu katinggal. getih balik deui tangtu. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. nu ngajadi alam barjah tea. nya eta alam antara. sabab tadi koncina teu kapanggih. elingna satuhu. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. Kapn bukti geuning anu mati. nya buktina katuangan. Sabab dina waktu sakaratil. siga anu neangan jalan. nu jaditeh roh Jasmani. kapan tadi asalna ge. 72. tangtu bareng di naraka. nu mawi make sakarat. lawang Akherat teu muka. lawang Akherat teu tembong. alam antara disebut. angin pon nyakitu. imankeuneun arek maot. taya tiis taya panas. Dunya ieu bumi seuneu angin. getihna ragrag didinya. buktina teh molotot jeung larak lirik. kana asalna dunya. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. lawang Akherat teu muka. jeung asal. 73. cai tiis rasana. paehna anu kapaksa. meureun sadaya ngaraos. ka Akherat masih tacan datang. 71. anu bakal ngajadi teu ngunah.Layang Muslimin Muslimat 64. anu hanteu kapanggih. jadi alam tangtu. kapaksa roh Jasmanina. baroraah bias ngomong. Mun ku rai can kapikir. karasana panas geus pasti. lain eling ku carita. ngajadikeun alam gaib. 70. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. 65. Ririwana hanteu salah deui. bibit dunya kitu. lawang dunya geus dikonci. bumi poek tangtu. geura bae titenan. Hakekatna Adam tea. di badan sakujur. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. jadi dedemit siluman. kantun eungap anu aya. asal tina aci-aci. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. aci seuneu jeung tanah. ciri teu katimu. anu maot teu aya getihna. nya kitu mo salah deui. anu didahar ku urang teh beurang peuting. 49 . ngan saukur bisa balikna teh pasti. sagala enggeus ditutup. anging iman anu ditampi. kahalangan kitu. atun nya Naraka tea. sasat jadi rahayatna. anu ngajadi alam teh. ku Allah anu kawasa. getih teh eta geus tangtu. sabab tadi geuning kitu. Eta kitu kajadian jalmi. naon kanyataannana. nyaeta nyatana Nur. da ngajadi alamna the. moal bias rek nyebutkeunnana. tetep hanteu bisa asup. Ti dunyana manehna geus indit. seuneu dunya mah tangtu. nyebutkeun Allahu Allah.

84. ulah sok elehan teuing. ku rai tacan kapaham. roh suci kasebatna. taya dangu taya tinggali. Lami-lami eta murangkalih. Haqul adam mah geus tangtos. teu ngeunah pon kitu. lami-lami ka bulen ku sifat getih. taya angsuangsu acan. geus Wahua Ma’akum. hirup Allah anu sakalangkung suci. hirup mah kapan geus aya. jadi hirup suci tea. Cauk rakana lamun tacan harti. waktu keur dikandung. saprantos lebet kadaharan. sadayana bieu saur engkang. cepil ge bijil danguna geus pasti. Haqna Allah tetep hirup urang. Mutmainnah nafsu nu suci. enya eta sifat cahya. nyalindung ka dzatna Allah. baham bisa cacarita. hayang naon hayang naon. panon ge bijil awasna. nyawa kasebatna rai. nuhun parantos kahartos. malah-malah sifatna ge beda pasti. 80. didinya marunggonna teh. nu di dahar ku urang teh. 83. Ari sifat hirup mah kang rai. anu mawi taya raos. hayang seubeuh nyatu. sarupaning naon bae. enya eta Amarah Lowamah. mimiti rasa teh bijil. Lami-lami tuluy bijil deui. Jadi iman sabeurang sapeuting. narikna ka alam dohir. remen sok kabaud. lebah dinya enggeus pasti. ku nafsu nu 50 . mawana eta nu tilu. jeung ngajujur kasukaan. ceuk raina naha beda. ceuk rakana taya akal. jeung Allah Gusti Yang Manon. kaayaan dunya kitu. Malah dina gujragna ka dohir. den Muslimat lajeng nyaur manis. rai masih keneh bingung. naon nyatana di badan. teu kuat eleh loba. 81. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. tina rasa nya bijil kahayang. ari nyawa mah geus tangtos. karepna kasukaan dunya. hirup kalawan nyawa. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. 78. sareng Haqul Adam tea. nyaeta ngaran nafsu.Layang Muslimin Muslimat 74. bukti langka anu iman. nafsu nu sok narik hade. 79. ayeuna gaduh piunjuk. anu kalangkung kotorna. Jadi eta nafsu tilu tadi. 76. nya rasa sareng nafsu. Den Muslimat teras nyaur deui. saur raka tangtu beda. tadi memeh aya rasa. jadi tempat setan la’natullah. sabab basana ge dua. kumaha sangkanna punjul. moal rek kabaud. sumawonna aya nafsu. 82. Barang enggeus kacampuran getih. pasal Haqullah nu tadi. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. meureun ku rai karasa. resep ngadu resep lacur jinah maling. hakekatna di badan urang pribadi. roh angin pon kitu deui. roh bumi seuneu banyu. pertanda aya hirupna. anu matak dijero beuteung geus usik. ngarasa aya ngeunah. nu matak urang wajib ma’rifati. sababna pang urang kitu. numatak bedas kalangkung. 77. masih keneh tacan aya nyawa. sifatna getih kitu. Sawiyah katiluna teh. yaktos pisan eta Mutmainnah. datangna ge ti pandeuri. sumawon parentah Allah. sangkan kuat salawasna. sabab henteu rasa papisahan. jeung ngagedekeun Amarah. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. nyawa sareng hirup. 75. lian ti nyalindung. dua geus ngagulung. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. enya eta aci kadaharan. keur masih dina Haqullah.

katiluna Wahidiyat eta nami. Kantun anu kaopatna deui. Alif Lam Lam He timana asalna deui. nya neda tawakuf bae. kaduana Hawaun kasebat nami. 91. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. ka opat bumi anu nyata. pasal eta parantos kapaham. Adam jadi gulung. Turobbun kaopatna teh. pang ayana Lafad Allah. moal daek ngagoda rancana. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. Henteu pisah dzatna Maha Suci. opat rupi kalima caangna pasti. dzat hartina kanyataan. Katiluna Maun eta nami. Anu matak aya huruf dalil. geus ngagulung moal geseh. nya anu jadi bakalna. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. nya eta Asma Yang Agung. 86. sarawuh eusina deui. lahir batin moal rek manggih balai. nu opat teh Alif Lam Lam. Aya seuneu ieu alam dohir. kaduana angin kitu. kalimana Johar Awal. sasat Allah jeung Muhammad. cahya koneng sifatna. 90. Gusti Maha Agung. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. 93. deukeut jeung nu iman pasti. 51 . enya eta lafad Allah. awalna eta geus pasti. dina pasal huruf. geus saädzat anu tilu. kieu usul asalna. cahya beureum sifatna. tah kitu gunana. panarosan jisim abdi. dzat sifat sarawuh asma. huruf Allah aya opat rupa. lumbrah geuning kitu. nu tadi tacan dijawab. Sabab eta bibit nu kumelip. cahyana nu hideung mulus. enya ieu buktina the. Den Muslimat lajeng nyaur deui. Ahadiyat sareng Wahdat. ku sorotna Narun hanteu salah. jadi salamet bawana. tah sidik geus opat rupi. cahaya anu beureum eces. sakabeh asal ti Allah. ayeuna mah atuh mangga. alam dunya anu dumuk. 87. tina Enur anu opat perkawis. anu kasebat Af’al Gusti Allah. nyarioskeun dzat Maha Suci. asalna tina dzat sifat. Lami-lami setan tangtu nyingkir. Nur Muhammad nu kasebut. bijil cahya opat tembong. cahyana bodas hanteu salah. 88. goreng tea. kahartos sareng karaos. sareng He na rai kitu mun teu harti. sabab beresih lakuna.Layang Muslimin Muslimat 85. hiji ngaran Narun. rasana panas geus tangtu. sorot Hawaun geus pasti. sabab sieuneun geus tangtos. sadaya anu kumelip. aya ieu cai dunya. dina Hadist ge kasebut. Ceuk rakana aeh engkang lali. ku sorotna Maun anu putih. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. tina bakating khusu. sifat rupa eta hanteu salah deui. Caang padang sifatna geus pasti. nyaeta Adam hakeki. hakekat Muhammad tea. babakalna alam dunya. enya bae eta can dijawab. Johar Awal kasebatna. nu Murba ka wujud urang. tina padang bijil kanyataan. cahya koneng sifatna. kalima caangna. hanteu patarengga deui. 89. asalna teh lafad Allah. nya eta Alif Lam Lam He. 94. ayeuna wangsul kapungkur. tah sayaktosna tidinya. jeung sifatna sumawon asmana. sarawuh eusina kabeh. mun ngelmuna tutug. ari nu katilu. 92. jadi tasjid kitu.

mindingan kana dzat tea. kumaha nya akalna teh. sabab Aing Nafi Isbat. anu panas teu salah deui. Asmarandana 104. tah asalna ti dinya. balik deui ka alam dohir. tina dzatna Gusti Allah. dihalangan ku sahiji kaca. eta teh siloka wungkul. matak ngaruksak ka urang. Waktu oge geuning lima deui. geuning buktina kitu. anu jadi hahalang ka Allah. urang kudu ma’rifat ka asal. kalimana Baetullahi. supaya boga pikiran. ku asmana kitu. enya ieu buktina wujud jasmani. sahabatna geuning opat. naon nyatana anu dumuk. euweuh anu jadi hijab. dina palebahan eta. 100. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. rai mun can mafhum. Srangenge alam Akherat. di angliputi Yang Agung. Fafnin ‘anil Wujud. Ceuk rakana anu mawi wajib. ulah arek jauh. 98. namung aya saeutik anu samar. kangjeng Nabi Rasul. rai sakalintang bingah. najan rukun anu lima perkawis. kalangkang jadi Naraka. 99. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. saurna teh Gusti anu Maha Suci. yen tujuh langit bumi teh. lafadna geuning kitu. Takun Wasilan terasna. lafad Allah sadayana. 103. teu kaluar ti asmana Allah. 96. 101. hayang nyaho ayana Aing. sanajan Gusti urang. malah lamun dideukeutan. rakana deui ngajawab. da dunya mah kalangkangna. Imamna opat tangtu. Laa Hijabbaka kauni. ayeuna kakara sidik. rai sakalintang bingung. nya paingan kitab enggeus nyebat. Ceuk raina teu kinten kaharti. Lian eta wujud maneh eta pasti. sangkan ulah kasarung. Saupama naek kana pasir. sifatna ngangliputina. bisa ngailangkeun jasad. Panon poe teu matak jadi balai. ulah boga rasa aya. sing ulah ngajarentul. burak heula wujudna. Gunung luhur bet tambah tiisna. wujud reujeung bumi langit. kalimana Panon poe. 52 . dzat nu Maha Agung. nya eta anu bieu teh. Sungsum tulang daging sareng kulit. naha tina bibitna mah. bisa jadi tutung. anu jadi hijabna ka Allah. Saupami sorot Matahari. kalangkangna tangtos bae. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. mere upami ka jalmi. jeung Illa Wujudika. ngajadi seuneu hurung. kalimana sareng anjeuna pribadi. sumawonna alam dunya. geura bae didunya ge geuning sidik. teu beda jeung Kadimna. hanteu katepi ku akal. Saur rai ayeuna mah harti. cahya hideung sifatna teu salah.hijab ka Gusti Yang Manon. 97. Ceuk raina bingung teuing. eta asmana Yang Widi. sabab sakitu bibitna.Layang Muslimin Muslimat 95. asal asma tina cahya. kaca panghalangna tea. tetep lima huruf. tangtuna enggon Naraka. pasal kaca can ngahartos. 102. sanajan di Mekkah oge. lamun maneh saestu. tambah deukeut tambah raos. dina Hadist kacarios.

Ari geus katimu tasjid. hanteu aya pependakan. Rakana ngajawab deui. najan wujud teu kaemut. perkawis lafad Muhammad. 114. keur ibadah ka Yang Agung. 110. geus tepi ka asal Qur’an. jalanna tina tarekat. kapan dina Hadist oge. Kapan ari ngelmu rai. lafad Muhammad eta teh. tah kitu rai nyatana. kudu keur nyaring mistina. rai masih keneh helok. da lebah sare mah poho. Mim akhir bujal manusa. kajaba dina sare mah. eta mah palebah sare. 107. Kitu ibaratna rai. ayeuna mah moal samar. Hanteu kahartos ku pikir. mung engkang moal tiasa. tapi weleh teu kapendak. kieu rai mun can terang. sareng dzatna Maha Agung. nya eta Mim He Mim Dal. hanteu aya terekatna. lamun teu make tarekat. sareatna hakekatna. dina keur waktu sare mah. kusabab geus kana ilmu. Ceuk rakana pasal tasjid. mung aya deui pihatur. raina lajeng ngawalon. sabab eta mah Agama. 106. Raina lajeng ngalahir. ulah kapambeng ngawuruk.Layang Muslimin Muslimat 105. sabab rasiahna guru. da sanes kitu jalanna. atawa konci panyorog. Bener mun dina Agami. tegesna babar sapisan. naon kanyataannana. kakara bisa kasusul. geus tangtu rai aya mah. anu parantos diwejang mah. didinya hanteu ngaraos. 118. ceuk rakana tangtos bae. hanteu sah kanyahona teh. 113. 112. hanteu beunang lalawora. mung tasjidna tcan disebut. Mim the nya sirah urang. nya Marotan Wahidatan. muga ku engkang diwejang. da engkang bubuhannana. aduh engkang nuhun pisan. paeh samemehna wafat. ibarat lafad Muhammad. 115. 108. teu iman-iman acan. keur pikeun sarerea. dina wujudna manusa. kapan geus aya patokan. kitu eta ceuk dalil teh. rupana wujud manusa. Qur’an Nul’adzim kasusul. Antal Mautu Qoblal Mauta. Sanajan bisa ninggali. can ditarima ku Allah. kang rai nembe mangartos. lain perkara Agama. 53 . pamuka lawang Akherat. naha bet aya rasiah. nyarita pasal ieu mah. Saur raka moal manggih. dina salira urang teh. 111. teu meunang aya rasiah. kahartos Mim He Mim Dal. teu acan pisan kapaham. kabeh kudu pada terang. nyatana tasjid tarekat. boga wujud rawuh dunya. lamun ngelmu tacan kitu. kudu dicarios bae. jalan ma’rifat teh kudu. Naon nyatana di diri. Tapi kudu bisa mati. panutupna lawang dunya. kudu papada duaan. nuhun Alhamdulillah. 109. 117. He dada manusa estu. teu jadi lafad Muhammad. Dal teh suku enggeus pasti. 116. eta dzatna Gusti Allah. ilang ilmu ilang rasa. teu make tasjid mah luput. tah dalil eta saksina. Raina ngawalon deui. bibitna sagala rupa.

laku ucap anu aen. sidik henteu mangfa’atna. kana dzatna jeung sifatna. nyaeta eling ka Allah. batal haram jeung makruhna. kudu ngalokonan rukun. ti dunya teu meunang salah. ku awas panon atina. Gusti Allah nu kawasa. Iman kana Parentahna. jalan tuduh Agama. teu acan katinggal ku soca. sadirina-sadirina. weleh geuning pasalia. urang ninggal tanah Mekah. Fidun’ya anu kasebat. sareat ka tarekat teh. 128. kalawan ma’rifat heula. 121. Tapi dina waktu gering. Allah nu pikeun ngahukum. jeung buktina nu diditu. Raina ngawalon deui. kudu nurut kitab Qur’an. anging Allah nu uninga. 127. aturan amal ibadah. perkawis Iman ka Allah. sabab kumaha rek Iman. bagian ahli sareat. Mereskeun jalan Agami. Sasatna kedah papanggih. mangsa bodo Gusti Allah. ka Allah mah sanes kitu. kapan aya ceuk Hadistna. Mimiti Ru’yatullahi. sunat farduna sakabeh. boh salahna boh benerna. hiji Iman ka Yang Manon. sanajan dicipta-cipta. 124. tanda-tanda elingna teh.Layang Muslimin Muslimat 119. ngan kudu menerkeun laku. 120. keur kapercayaan kitu. Imanna eta geus tangtos. Agama sareat tea. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. 123. buktina pasuhud-suhud. da ari sareat mah. 131. Ngan karek asmana badis. ku rai tacan kaemut. rukun Islam anu lima. anu sakitu suhudna. atina teu daek nyaho. lamun teu acan paamprok. teu tiasa ngalakonan. 129. rai parantos mangartos. Kapan ari Iman rai. atuh teu Iman mun kitu. 125. tarekat sareng ma’rifat. Jadi geus kaluar garis. kumaha arek elingna. pikeun kayakinannana. Tapi kade salah ngarti. anu kudu dilakonan. sababna tacan ma’rifat. wujud teu bias migawe. 132. mun prakna tah kudu kitu. kantun Iman anu ka dua. Sarat sah nyembah ka Gusti. 122. kudu ku awasna kalbu. hartina ninggal dzat Allah. naha Iman ka saha. saperti ayeuna urang. Kapan geuning eta bukti. kana rupa Mekah kitu. dina keue aya halangan. tapi sahna eling kudu. engke di alam Akherat. sumawon ku sareat teh. sabab teu aya cirina. Dupi Iman hiji deui. 130. dina nalika cageur mah. 126. nu katinggal ku sadaya. kanu baris disembahna. bagian ilmu eta teh. kana parentahannana. rukun Islam anu lima. Ari hakekat mah rai. perkara nyaho ka Allah. kudu daraek ibadah. parentahna Gusti Rasul. persasat nuduhkeun jalan. lain hukumaneun jalma. Teu aya gunana jalmi. aya dua perekara. rakana enggal ngajawab. ngalakonan Sembahiyang. pipilueun ngahukuman. 54 . sidik ku panon kapala. lain kudu sapertos.

eling bae hanteu pegat. kakara bisa kasusul.Layang Muslimin Muslimat 133. masih keneh bias nangtung. 145. najan nepi ka ayeuna. da teu kudu ruku sujud. sagala pangakuan. boh amisna boh kesedna. geus Wahua wama’akum. manusa kedah kituna. teu jauh sareng dzatna teh. nyawana teh kapidangdung. seja diestokeun pisan. kapan kedah sareng sahna. boh kesed boh amisna. da can nyaho ti tadina. Iman mah geus tangtu terus. keur wujud taya halangan. moal taklid moal bohong. bisa balik ka asalna. 137. Numatak urang mah rai. rek eling ka parentahna. Raina ngawalon manis. rek nyaritakeun rasana. yen eta dalil Qur’an. henteu weleh reureujeungan. sakur piwuruk engkang teh. jalanna tina tarekat. da hanteu kudu jeung praktek. tapi eta dina Qur’an. hanteu ngarasa papisah. Bari leumpang bari cicing. rek eling ka Maha Agung. moal samara moal hilap. lakonan sakuat-kuat. bade tumaros ka engkang. 143. nepi ka rek maot pisan. Sumawon Iman ka Allah. 139. geus teu bisa walakaya. 140. margi kahartos percaya. atuh meureun poek bae. nyaritakeun rasa cau. hanteu percaya ka Qur’an. Teu Iman ka parentah Gusti. salawasna moal pegat. Iman kanu marentahna. kumaha da can karaos. kudu bae dua-dua. nya meureun nyasab jadina. siang wengi reureujeungan. Raina ngawalon deui. kufur kafir kasebatna. 134.nerangkeun yen Maha Agung. Asal geus ma’rifat jati. teu acan tetep mikiran. ibarat nyebatkeun cau. disebatna Kalamullah. ceuk rakana moal pegat. sanajan badanna ruksak. Iman teh urang pigawe. Mung ayeuna aya deui. pangandikana Yang Agung. moal arek asa-asa. 142. paeh henteu reujeung Iman. badanna geus ruksak kabeh. atuh rek eling ka naon. teu ku lisan-lisan acan. kahiji Iman ka Allah. Mun kitu kafiran pasti. tapi upami percaya. lakonan waktu lima teh. keur cageur keur gering komo. kumaha mun geus teu kuat. hanteu bisa walakaya. 138. kakara sah pangakuna. Saha jalma anu mungkir. Sababna enggeus ngahiji. margi Hadist enggeus nyebat. kana parentahannana. 136. percayana masih mangmang. 135. jadi linglung rarasaan. 146. tapi aya deui kitab. 55 . nu henteu diwaktu-waktu. hate masih kalangkabut. teu bisa balik ka asal. rai masih keneh poek. 141. Kedah geus di dahar misti. 144. kapan make huruf eces. dina keur nalika jagjag. kalintang abdi sesahna. Teu huruf sowara deui. Sieun jadi kufur kafir. nya kana dzat sifatna. cicing leumpang diuk nangtung. ngan dika Gusti Allah. yen eta Kalamullah teh. Kaduana Iman deui. da geus teu bisa hudang. eling bae salawasna.

boro-boro nu geus tembong. ngajadi alam dunya. nyatet saur Rasulullah. kudu buleud nya percaya. Padahal Kangjeng Nabi. 154. tapi Kangjeng Rasulullah. sagal geus kauninga. 158. bener teu nganggo sowara. Maparin caangna ati. eta teh nyaurkeun naon. kabeh aya dina Qur’an. sapertos Jeng Nabi Isa. kapan geuning eta Qur’an. Ditetepkeun bae Hadist. sumawon make huruf teh. nya jadi kitab Qur’an. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sareng kapan saur Hadist. sabab ngandikana Allah. mimitina ti Nabi Adam. 152. Sadayana jol kaharti. 159. sumawon make huruf teh. malah basana ge Arab. Terus Babu Hawa deui. kieu rai mun can terang. memeh aya awang uwung. nu matak teu ku sowara. sasaur-saur Jeng Rasul. ayat-ayat nu kasebut. nyaeta kiamat dunya. geuning naha teu disebut. nyarioskeun ti awalna. sanajan aya hurufna. 150. bet sagala uninga. nepi ka kiamat pisan. teus nepi ka jadina. unggel dina lebet Qur’an. ngadak-ngadak anjeuna teh. teu kocap aya guruna. Tapi naha Kangjeng Nabi. Tah kitu ngandikana Gusti. kana Qur’an Nul’adzimna. Gusti Usman nu nulis teh. jol tiasa sasauran. tah kumaha bedana. caang padang narawangan. bray bae sagala terang. 160. bibit nu kumelip kabeh. pasal ka dalil Qur’an teh. Allah anu Maha Agung. geuning kitu asalna.Layang Muslimin Muslimat 147. 157. lalakonna dicarita. kapan sami pangkat Rasul. ngan cumah maparin caang. ngadamelna Injil tea. kapan sidik caang eta. Rakana ngajawab manis. padahal Nabi Muhammad. nyaurkeun sadayana. nu muruk bangsa manusa. teu aya nu ngawartosan. nyaurna ku basa Arab. sareng ngajadikeun makhluk. 148. Dicarios ku Jeng Nabi. 155. Geura dangukeun ku rai. anging ku terbitna hate. tina Johar Awal tea. 153. teras dicatet ku Usman. kaluar ti Kangjeng Rasul. teu aya anu kalarung. yen bakal kitu jadina. nyaeta kana manahna. Qur’an teh damel sahabat. naha ari Nabi sanes. ka sahabat nu opat teh. lahir batin geus kamafhum. pangkat Nabi kasebatna. Kapan sidik Kangjeng Nabi. dalil pangandika Allah. kitu deui Zabur Toret. Jadi ngandikana Gusti. nyaeta Nur Muhammad. sanajan nu teu acan. awal akhir dicarios. 149. Hadist bae disebatna. pangandika anu anyar. nu ka anjeuna miwuruk. 151. turun ka para Nabi kabeh. bibit nurunkeun manusa. nu aya salebet Qur’an. terus disaurkeun pisan. Terus kan Nur Jeng Nabi. sadaya hanteu kaliwat. anjeuna enggeus misaur. 56 . hanteu sowara huruf. yen eta pangandikana. utusan Allah ta’ala. kana kadimna Jeng Rasul. 156.

naon kanyataannana. meunang nurun tina Qur’an. 171. nya nuhun Alhamdulillah. 57 . jeung teu nulis teu papan. kapan Jeng Nabi Isa ge. kitab Injil katiluna. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. nepi ka akhirna pisan. sifatna hirup kang rai. tunggal utusanna Allah. Mung ayeuna aya deui. Kaopatna Qur’an nami. nanging ti Allah ta’ala. ku salira anjeuna teh. mani cirambay socana. sarua pada utusan. ayeuna mah moal samara. hanteu sami sareng Qur’an. sabab manus amah mohal. midamelna Injil tea. dalil mah Qur’an nyatana. nyariosleun Wal Awwalu. Ngalahir deui kang rai. dalil mah nu heubeul tangtos. Raina gumujeng manis. hanteu arah engon kitu. tina Qur’an Nul’adzim teh. dalil pangandika Allah. hal eta kitab nu opat. kapan Qur’an mah eusina. sabab Ijnil Toret Zabur. tah eta nyatana Qur’an. jadi anjeuna mah notok. Ceuk rakana bener rai. Qur’an mah pangangseu rai. rai aya kadar ngartos. ayeuna baris didadar. hanteu naros ti manusa. kaduana kitab Zabur. naha ari Nabi sanes. nu tadi disebat dalil. tina kalangkung karasa. geus sumurup kana kalbu. sapertos Jeng Nabi Isa. 164. ti barang gurujag dohir. Tetep disebatkeun Hadist. kang rai hayang terang. 167. sanajan Saumur hirup. nu matak hanteu disebat. hanteu aya papadana. geura dangukeun ku rai. bakating tina karaos. kapan teu daya teu upaya. 173. nu parantos kalakonan. tah kitu rai sababna. naha bet dibeda-beda. 166. hiji ngaran Toret tea. 163. margi rai tacan ngartos. 162. sanyatana dina diri. naha bet hanteu disebut.Layang Muslimin Muslimat 161. Barina ngalahir deui. 169. lantarannana ti engkang. tah eta naon nyatana. Sifatna nafas geus tangtu. rek naros rai ka engkang. Kinanti 172. Saha nu mere warti. pasal kitab anu opat. kieu rai mun can harti. nu teu huruf teu sowara. Mimiti Toret dicatur. bisa nyaritakeun kitu. Sajarah anjeuna pasti. Zabur pangucap pribadi. anu tiheula ayana. malah sumpingna tipayun. dina badan sakujur teh. saheulaeun Nabi urang. 170. dalil pangandika Allah. rai mah ku hayang dumuk. ulah ngan ukur basana. pangandika anu anyar. geus nyayang kana sungsuwam. di badan urang sapata. hakekatna di urang. nya eta nu anyar tea. bade tumaros ka engkang. tapi kieu bedana teh. 174. nyaeta pangdangu urang. kitab Hadist anu tilu. 165. Injil nyatana paninggal. moal robah patekadan. kanyataan dina diri. Rakana engal ngawangsul. Ari sundana teh Hadist. nyarioskeun geus akhirna. 168.

ah engkang mah sok murtad. teu butuh kunu ibadah. Rakana walon jeung imut. sareatna anu nyata. bet bijil awasna geuning.Layang Muslimin Muslimat 175. 187. anu pandeuri datangna. Allah ta’ala taya kabutuhna. teu elat-elat nu bijil. 185. Bukti anu ngajarentul. akhirna oge teu lepat. tatangkalan nungtut jadi. jalma pada aranakan. Nafas mah geus jalan terus. Gusti anu Maha Suci. 178. teu butuheun kunu ngaji. barang enggeus lami. awalna nu pangheulana. 184. 189. 177. 58 . kabutuhna Maha Suci. 180. Tapi kabutuh Yang Agung. Mung awon teu kapiunjuk. Ting torojol ting palentung. teu butuheun kunu muji. cepil teu aya danguna. 183. bener ceuk dalil teh tadi. Numawi Qur’an disebut. pangheula ayana pasti. baham ge bisa wawarti. lami-lami eta soca. disebatkeun awal akhir. panon teu awas ninggali. hanteu seueur ngan sarupi. hanteu aya kabutuhna. karaos kabina-bina. katuangan warna-warni. baham teu bisa wawarti. Ngan butuh teh ku wujud. hartina teh Allah beunghar. Kitu deui dina pupus. kalebetan aci. Raina Lajeng ngawangsul. Ceuk raina naon atuh. pangakhirakhirna leungit. 182. teu butuheun ku Ulama. nandakeun butuhna Gusti. pangdangu anu kahiji. Raina ngawalon nuhun. kanyataan dina badan. lamun aya keneh pambrih. sifat Goniyyun ceuk Hadist. estuning aenal yakin. rakana ngawalon manis. nya eta nu anyar tea. rakana lajeng ngajawab. Ari eta mah nu tilu. ampir pinuh ieu bumi. nu karasa sareng bukti. naon kabutuhna Gusti. eta hanteu salah deui. nyaeta nu ngaran Hadist. nafasna mah ongkoh bijil. cepil kaluar danguna. da kabeh kagungan Gusti. 181. tapi engkang mah sok nilik. ceuk engkang mah anu yakin. atuh lamun kitu Gusti. tina kaluat si Bijang. keur waktu gurujag lahir. nya danguna jeung tinggalna. aci seuneu angin tanah. kabutuhna Maha Suci. kabutuhna Gusti Allah. sinarengan aci cai. ceuk engkang mah masih aya. teu ku naon-naon deui. najan seueur nu dipeuncit. leres mun kitu kaharti. Naha engkang bener kitu. taya kabutuhna Gusti. 188. anu pangheulana leungit. saparantos barang tuang. 176. ucapna pon kitu deui. pasal tadi Gusti Allah. aya deui nu can harti. 179. 186. mo hilap saumur hirup. paninggal sareng pangucap. sato-sato ge aranakan. tapi teu kurang nu datang. hanteu kasebutkeun beunghar. Meureun ku rai kamafhum. kapan buktina di dunya.

ngalegaan alam dunya. perkawis pang Gusti Allah. tah kitu sababna rai. Rakana lajeng ngawangsul. yen sakabeh kudu mati. aya sababna nu penting. Meureun aya sabab tangtu. aduh engkang sidik pisan. Allah sifat Baqo pasti. samangsa-mangsa keresa. 198. sarebueun alam dunya. sarua jeung Maha Suci. ku engkang kedah di dadar. sundana teh eta dalil. kumaha sababsababna. supados rai mangarti. 191. samangsa-mangsa keresa. 200. Naon maksadna Yang Agung. rai enggeus lieur teuing. cik geura terangkeun engkang. Ceuk rakana mangga atuh. atuh Gusti Maha Suci. 194. mun ngan sakitu sababna. Allah geus maparin jangji. da kitu kersana Allah. kedah wae osok wafat. moal datang ka teu jadi. tangtos aya sabab tadi. 203. naon nu jadi sabab. 197. Malah dalil oge nyebut. moal mubadir Yang Widi. sidik pisan jeung buktina. 195. kersana Gusti Yang Widi. 59 . Raina enggal ngawangsul. Kapan ceuk dalil teh kitu. Tah naon sababna kitu. sesek moal aya tempat. Pang ngersakeun kudu mati. lamun hawadist teu ruksak. 199. make mere katetepan. eta mah entong dipikir. ka sakabeh anu anyar. pinuh temen ieu bumi. kana ati tuang rai. Rakana mesem ngadawuh. hiji pasal nu can harti. teras nyaur bari manis. jeung daikatul mauta. 196. henteu kenging mungkir deui. sanes nu sifat kawasa. yen kudu ngarasa mati. ka rakana bari seuri. nyieun sarebueun kali. Raina mani ngagukguk. moal hanteu aya pambrih. ari keukeuh-keukeuh teuing.Layang Muslimin Muslimat 190. sumuhun saur kang rai. ku rai hoyong kaharti. pang sok ditungtungan mati. Naha matak naon atuh. 202. sugan kieu kersa Gusti. najan alam dunya rai. sakebeh awak-awakan. nyaeta ngaran hawadist. asa kabireukan teuing. seuri ngeunah bakat harti. langgeng teu keuna ku ruksak. 193. kasauran teh bet yakin. dina hal sababsababna. reujeung sakabeh hawadist. 192. ulah ngajadikeun bimbang. ngersakeun Gusti Yang Widi. sanajan kersana Allah. Tanda bedana Yang Agung. 201. Pasal dina pangkat mahluk. ana kitu nyaruaan. dalilna teh Qulu nafsin. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. langgeng hanteu owah gingsir. Ayeuna gaduk piunjuk. sumawon keuna ku mati. upama jalma teu wafat. da moal enya mubadir.

kumaha buktina asih. Kurungannana nu pupus. naon margi teu sarua. ti dunya nepi ka batin. 60 . 205. hanteu usik hanteu obah.Layang Muslimin Muslimat 204. nu keur tengah tuwuh deui. tanda bedana jeung Gusti. teu aya hirupna pasti. kahartos ku tuang rai. kalimana matahari. Rakana enggal ngawangsul. 216. perkara murahna Gusti. mere hirup kasadaya. tah eta kumaha margi. asih ka sadaya sami. nu tadi asal ti dohir. asihna Gusti Yang Widi. moal aya anu hurip. tangtos ari maot tea. hal perkara anu hilang. kapan jalma the sok mati. naha bet ngabeda-beda. bungkusna eroh jasmani. geura mun taya sarupi. aya nu geus aki-aki. ari nyawa teh nya rasa. anu matak kudu wafat. nu paeh tea mah raga. Allah tetep bae asih. 218. da kapan ari hirup mah. najan geus kasebut mati. nu rata ka sadayana. Saupami taya banyu. roh jasmani teh nyatana. kumaha kira-kirana. urang bisa hirup rai. 212. pada bisa usik malik. uteuk tongo walang taga. ceuk raina masih heran. Naha kersana Yang Agung. sakumelip tujuh bumi. sato-sato kitu deui. nu papak kasadayana. langgeng teu keuna ku ruksak. kapan geuning anu mati. Tatangkalan moal hirup. geus ngayakeun lima rupa. Aya orok-orok pupus. Lamun ruksak eta hirup. jeung teu keuna ku maot pasti. nyaeta nyawa geus pasti. Tapi rasa ge pang hirup. 208. ka sadaya makhluk Gusti. 211. sifat Baqo enggeus pasti. sagala ge moal jadi. hiji seuneu dua angin. Rakana lajeng ngawangsul. ulah rek kaliru rai. rehna dina umur jalmi. Rahman Rahim Maha Agung. nu rata ka sadayana. Tepi ka akherat kitu. hanteu meunang nyaruaan. cacakan taya sarupa. rupi-rupi teu sarua. Kantun asihna Yang Agung. mahi ku lima perkara. Tilu bumi opat banyu. aya deui nu can paham. 206. ka sakur anu kumelip. aya nu geus jadi bujang. kawas anu pilih kasih. 210. rai ulah belet teuing. Pendekna sakabeh makhluk. 213. najan sireum tongo reungit. 220. 215. 214. bener karaos ku rai. matak hirup mah teu robah. ceuk raina matak heran. 217. hirupna mah tetep pasti. 207. ka sadaya murah asih. Rakana ngajawab terus. Saur rai lamun kitu. tanda taya hirup pasti. nya eta badan jasmani. teu aya cai sarupi. ulah siga pilih kasih. naon nyatana anu yakin. nu kumelip jero bumi. kapan tadi Gusti Allah. 219. sabab ngahirupan rasa. beda-beda umur jalmi. eta kamurahan Allah. kumaha buktina murah. sami teu aya bedana. Allah milu ruksak pasti. 209. nyaeta ku dzatna Gusti. kitu rasiah Yang Widi. nu sami teu pilih kasih. Ceuk rakana mun can mafhum. mun enya kersa Yang Widi. anu teu dibeda-beda. ceuk raina moal bisa.

Wadi teh asalna rai. yen jalma Iman pinasti. sabab eta asal mani. Getih kudu jalan alus. asal naon nu ngajadi. Piwadaheunnana hirup. ari Madimah asalna. 229. Nyatana diurang sungsum. rai dina lebah dinya.Layang Muslimin Muslimat 221. ganjaran ti Maha Suci. umurna ge moal lami. jeung teu kening ngora-ngora. sakitu ngurusna diri. rasana mah tetep aya. paingan bangsa Walanda. Seueurna teh opat puluh. 232. Maningkem mah aci bumi. Rakana lajeng ngawangsul. 226. rek naroskeun anu tadi. 234. 227. nu kasebat Wadi Madi. di urang ngajadi tulang. kasauran engkang tea. dipapag ku Widadari. dina waktu tadi bijil. 61 . 223. meunang ganjaran Akherat. 230. panjangna pondokna deui. sihoreng bisi manular. nu matak sok tereh mati. anu ngaran mani tea. Mani maningkem terasna. lamun rai teu uninga. 235. asa sidik-sidik teuing. lantaran piwejang engkang. Dadamelan Rama jeung Ibu. 222. dipapag ku Widadari. Maningkem kaopat deui. Nu ruksakna teh ngan wujud. keur nuju aya kasakit. Ceuk raina langkung nuhun. Mani anu katiluna. sareng kalangkung gareulis. 237. sanes pangersa Pangeran. keur getihna hanteu sehat. Ayeuna gaduh pihatur. tah kitu eta kang rai. tah eta nu kurang kuat. Atuh jadina teh tangtu. lamun arek boga rabi. Raina nyaur jeung imut. Widadari isteri wungkul. nyilokaan kani’matan. 236. tangtu babari bobona. can tetep kapercayaan. dupi Mani asal cai. pasal eta Widadari. rai tiasa ngaharti. umurna teh hanteu sami. naon kanyataannana. Timana asalna dumuk. tatapi eta munasif. masih keneh bingung pikir. bener pisan tangtu aya. papada bisa ngajadi. kacampiran ku panyakit. ngan wadahna anu teu kuat. 228. nya manina ge teu sehat. Kapan istri ge geus tangtu. nu matak sok tereh mati. hanteu salah aci angin. istri nu meunang Iman. ibarat dina kai mah. asal aci seuneu tea. nya ieu wujud jasmani. rehna eta Widadari. jadi kulit awak urang. jeung lalaki sama timbang. anu kurang kuat rai. timana asalna jadi. 225. 224. di diri urang pribadi. aya deui anu can harti. nu karasa anu bukti. anu ibadah ka Gusti. Lamun getih Rama Ibu. muga ku engkang diwejang. seueur nu lakon Agami. Tah kitu sababna makhluk. ka anakna peribadi. 233. pikeun mapag para istri. Hadist enggeus mere terang. boga ngeunah jeung teu ngeunah. naha bet hanteu ka kocap. saperti kieu deui. jadina di urang daging. Rakana lajeng ngawangsul. ngan alamna salin deui. ayeuna mah rai harti. kadang kala seueur istri. nu ngaran Wadi jeung Madi. asal tina aci getih. 231. geus koropok ti tadina. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina.

nu katilu Maha Suci. kosong hanteu aya eusi. dijawab sakuat-kuat. ka deudeuh jeung kacintaan. bakating raos-raosna. Widadari nu kaopat. bilih kabujeng ku wafat. 246. ku engkang terangkeun deui. 252. naha iraha jamanna. Ku urang kudu ka ilmu. 244. pikeun mikir Widadari. ayeuna nu kadua. karaosna raos tangtu. kabirahian nya ati. saur rakana pan nyata. Pangkur 250. 245. dulur abdi ngan sahiji. 253. 247. lamun kang rai ninggali. Lian ti waktu ayeuna. sifat kasukaan ati. pikir sing nepi kaharti. buru-buru geura putus. ulah bosen ngajawab. matak nyelengit nya ati. deudeuieun karasana. 243. lian ti salira engkang. meureun rai osok mendak. ngadangukeun anu nyuling. Widadari anu katilu. kabagiannana pasti. kapan tina opat tea. Bener bae opat puluh. hiji kangeunahan baham. 241. sing nepi kahartina. rupa istri nu gareulis. sumuhun saur kang rai. kabungahan soca rai. supados kahartos pisan. ari Widadari tea. kadeudeuh pangambung rai. Ceuk rakana tina dangu. bijil kani’matan sami. naon bae anu seungit. kaluar jerona deui. Ceuk raina kuma atuh. atawa tembang nu ngunah. Widadari tina cepil. moal ngewa sumawonna lamun bendu. boh barang boh rupa istri. 251. opat rupa hiji basa Maha Agung. anu opat Widadari. Namung rai mo kapalang. 249. naon bae rupi-rupi. Geus tangtu resep kalangkung. matak ngahudang birahi. moal bosen engkang mitutur ka rai. 240. masih aya nu rek ditaroskeun deui. salah bener oge tangtu. kieu abdi nya kabingung. tadi aya babasaan. kadatangan lauk hayam. ngamudarakahkeun ili. Ganjaran ti Maha Agung.Layang Muslimin Muslimat 238. 242. piraku hanteu kaharti. Meureun ni’mat nu kadangu. atuh saha anu arek mere pitutur. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. ceuk Hadist teh Widadari. kudu papay mimitina. Enol mah da nalapung. kaduana Maha Mulya. kahartos ari kitu mah. leres hanteu pilih kasih. 62 . malah osok hayang deui. mugi raka ulah bendu. naon bae kaanehan. Kaanggseuna raos tangtu. upami baham kang rai. kitu deui tina soca. upami ngangseuan minyak. Kapan istri teh geus tangtu. ceuk raina nuhun pisan. eta teh rai siloka. istri pameget ge nampi. atawa kueh persetik. bakating resep ninggali. yaktos mah opat siki. tina pangambung ge bijil. 239. masing tutug ulah aya nya kabingung. raos ceuk rasana cepil. ayeuna mah kahareti. pikeun sahiji manusa. Ceuk rakana Insya Allah. mungguhing di alam Akhir. mikawelas engkang teh ka diri rai. kani’matan kagenahan. dua kani’matan cepil. pang mapagna Widadari. kieu ari sayaktosna. kitu deui nu kaopat. 248. Saur rai nuhun pisan.

nafas mah tetep beresih. nembe ayeuna kapanggih. miwejang ka diri abdi. 260. aya kanyataan dumuk. 256. 258. pangkatna Habibullahi. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. geuning bukti eta langit nu sakitu. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. Mulya bae salawasna. diucapkeun sadayana. teu hasil mun teu harti mah. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. Kangjeng Nabi kagenepna. Ayeuna nu katiluna. nyaeta nyatana pangdangu rai. Anu luyu nu karasa. nyatana di badan urang mun teu salah. sanajan tara dikumbah. malah-malah Asma Allah ge disebut. ulah ngan babasan wungkul. 63 . babarkeun bae sadaya. naha kumaha mulyana.Layang Muslimin Muslimat 254. rajeun oge nyeri ceuli. puguh bae aya buktina mah. 265. ku bakat tinggi-tinggina. 264. geus taya utusannana. yaktos ari dengena mah. pasal eta ku rai teh geus kaharti. ku tingal mah geus kaberik. Maha Suci anu mana. Rakana teras ngajawab. Ceuk raina leres pisan. sihoreng aya nyatana. dilisankeun ku pangucap. Dupi Rusul katiluna. pangdenge teh salawasna tara gering. Nabi Enoh nu kadua. ku awas tangtu kasusul. bener mulyana teh sidik. nu kaopat Nabi Musa. Rakana lajeng ngajawab. 263. eta nu pangluhurna. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. 259. sadaya parantos sirna. ceuk raina aduh leres geus kaemut. perkawis Yang Maha Agung. nu kasebat Maha Agung. ceuk raina can kaemut. Ceuk rakana kapan nyata. teu hasil mun teu jeung bukti. ceuk raina kuma sabab. nyatana paninggal tangtu. Ceuk rakana Maha Mulya. saur raka nyatana pangangseu rai. kedah diterangkeun deui. sadayana geus lastari. nyeri denge tara aya. 255. raina teras ngawangsul. nafasna dina pangambung. pangkatna teh Rohullahi. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. 261. saluhureun langit ge tangtu katepi. anu gedena sakitu. 257. tapi ayeuna geus pupus. lamun aya muga ku engkang pitutur. tanda ku agungna leuwih. atanapi wungkul basa. kantun nu kaduana. mun ngapalkeun bae asma. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. Cacakan teu kahalangan. ulah kapambeng miwuruk. geuning bukti nafas teh tara belewuk. kang raka bubuhannana. carioskeun hiji-hiji. teges Mulya tara kasebut-sebut. Ceuk raina geus kapaham. saur raka naha rai sok ngadangu. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. kantun anu genep Rusul. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. nomer hiji Nabi Adam. nyatana dibadan urang. 267. kalimana Nabi Isa. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. 262. Maha TInggi kaopatna. nyatana pangucap tangtu. salamina moal matak jadi ilmu. eta nu pang sucina. 266. naon kanyataannana. naha eta basa opat perkawis. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. luhurna tanpa wangenan. nu nyebat nyeri dengena. di diri urang pribadi. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. nembe terang ayeuna karek kaharti.

pang bisa nangtung jeung usik. enya eta Adam Khalifatullahi. hakekatna nya pangucap kang rai. 272. ari eta hakekat Muhammad Rosul. 269. langgeng teu owah teu gingsir. enya eta Enoh Habibullahi. Sabab mun taya utusan. nyaeta nyatana hirup. 273. bukti sadaya manusa. Rusul mah hanteu wafat. ngan sakali ngadamelna. make sirah dada suku. kapan eta hirup ayana geus tangtu. moal enya geus taya utusan Gusti. ceuk rakana mun can harti. Nyieun jalma ku jelema. poma-poma rai ulah rek kaliru. Nyatana pangdangu urang. 64 . buktina teh para Rusul. pikeun nurunkeun manusa. kapan Rusul mah teu pupus. henteu aya alam dunya oge sepi. wujud ngokop ka kahayang. asal Adam Hawa pasti. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. nya awasna panon urang. teu robah utusan Gusti. sabab moal salah deui. hirup ngokop kana rasa. ari eta nu katilu. 275. Ti luhur sahibas sirah. hakekatna para Nabi. bibit manusa saestu. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. wawakil Allah ta’ala. najan ieu wujud oge nu nganggung. Panghulu Rosul sadaya. 280. kieu rai mun can terang. tatapi sakali mahi. sadayana oge natrat. Ibrahim Halillullah. 277. ari rasa ngokop deui kana wujud. kana nafsu opat rupi. Raina lajeng ngajawab. pangangsu hakekatna. terus bae nepi ka poe panutup. hakekatna Enoh Habibullahu. bukti kapan fangu sareng tinggali. tah eta hawadistna anu pupus. kitu sanyatana rai. sakalintang hayang terang. Rakana enggal ngajawab. mung naon sanyatana. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. Hakekatna mah berjalan. teges Khalifatullahu. sifatna aya diurang. nya eta wujud jasmani. nya eta kiamat tea. asupna teh kana rasa. kumpul dina hirupna. Nu teu beda sareng urang. Dupi Musa Kalamullah. kitu Allah kawasana. nepi ka kiamat pisan. enggal bae ku raka teras diwangsul. nyieun domba tangtu ku domba deui. nya rasana wujud urang. Ngawalon raden Muslimat. naon atuh hakekatna dina diri. Adam eta nyata di badan sakujur. nu masih gumelar dohir. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. tah eta nyatana Adam. 278. 270. nu pupus mah majajina. nyatana teh enya eta wujud. 274. moal aya tangtu lebur. Pasal eta Nabi Adam. Dupi eta rasa tea. 271. nuhun engkang Adam parantos kaharti. nu sarupa saperti wujud kang rai. ari Isa Rohullohu. malah-malah geus kumpul di kang rai. ti handapna sahibas suku deui. ceuk rakna kapan nyata. sasat saadegna wujud. 281. kitu hanteu salah deui. ayeuna nu kaduana. nu kagenep rusul ngagulung. angsu ucap pon nyakitu. nyieun kerud nya ku kerud.Layang Muslimin Muslimat 268. 276. naon nyatanadi urang. iradatna Gusti anu Maha Agung. Nyatana Mim He Mim Dal. 279. Ceuk raina leres pisan. eta adegan rai. iradatna Gusti anu Maha Agung. taya lian ngan ku rasa.

nu gede kaliwat saking. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. taya nu disumput salindung. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. tina nyaahna kalangkung. taya deui kua anjeuna nu dituju. Kitu rai upamana. Ceuk rakana bener pisan. jeung sagala tatangkalan. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. saestu henteu khianat. ilmu Wali eta mah. 287. taya nu dipinding-pinding. pikeun umat Kangjeng Nabi. Pokna teh eta mah ujang. tatapana taun-taun. neangan jatining hirup. urang ge kudu tatapa. najan geus jadi Ulama. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. 290. tapi teu weleh disorang. kudu tampa warisan ti Wali-wali. beresih taya nu kari. ku Allah nu Maha Agung. Padahal geus masyhur pisan. 291. Eta kaliru pikiran. enya eta kana sajatining hirup. 293. lain ngan keur salirana. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. leuweungna enggeus dibasmi. tina bakat Wali eta. 288. cara wali waktu tadi. ku urang mah moal kaberik kasusul. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. bakat ku hayang ma’rifat. Eusina maung jeung badak. 283. mun ditaros anu penting. tangtuna tinggal di dunya. Jadi kadieuna umat. meureun ari hasil mah. bisi kabendon ku Allah. duh engkang rebu kasuhun. hanteu beunang diterangkeun pamali. tatapana naunan. dipiwejang ku engkang anu saestu. sanajanna Gusti Allah. taun-taun sangkaannana teh kitu. Nya tanahna pikeun urang. diterangkeun sajelasna. sabab leleberannana. 295. hanteu sakumaha bangga. tangtu bae tadina mah para Wali. sabab eta ilmu Wali. ku aranjeunna can kasusul. Bakating ku ngabelaan. ukur macul moal sakumaha ripuh. numawi kedah disusul. enya eta ma’rifat jatining hirup. 292. Raina mani ngalenggak. matak doraka kasiku. Sabab Wali sadayana. pedah Wali sok tatapa. bungbang lenglang sadayana. geus kapikir ku rai eta Kiyai. nya sajatining Syahadat. sabab mohal tarekat dicandak pupus. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. malah matak jadi murtad. leleberan tina karamatna Wali. moal saperti kapungkur. 284. moal bangga cara tadi. nyaah ka umatna Gusti. ku jalan tarekat tea. 294. teangan tarekatna. eta mah ilmu Laduni. gajah oray nu kalangkung marantih. nyaeta dzatna Yang Widi. Sihoreng teh ayeuna mah. da ibarat keur ngabedah. hanteu aya barang anu dibuni-buni. pira urang mah ngan macul. 65 . kapan ari geus bersih mah.Layang Muslimin Muslimat 282. Estu saterus terangna. urang mah kantun maculna. umat-umat nu daratang pandeuri. ku tapa mang tauntaun. hayang sampurna pribadi. rai teh untung kacida. lamun hayang kana kasampurnaan diri. sarua jeung Wali tadi. nu bakal sampurna puguh. 289. Wali eta nyusulna tarekat jati. 286. 285. sabab bisa ma’rifat. ilmu wali nu geus sidik ditampi. tangtu bangga liwat langkung. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub.

Kumaha netepkeunnana. disidikna para Rasul. pangasihna Allah. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. syahna sing kapendak heula. sinareng Muhammad Nabi. jadi bae mung teu acan jadi utami. kahiji urang teh kudu. 307. anu lima sihoreng teh gening kitu. 305. sundana teh Syahadat kalimah kalih. 300. sumawon kana sifatna. Pucung 308. ari diboker eusina. jadi mun ayeuna urang. lamun kitu saksi palsu. Kapan kieu ceuk ma’nana. sing sidik kanu diutus. karek dina kaomna. yen Kangjeng Muhammad Rasul. leleberan ilmu Wali nu baheula. nya paingan dibarerikna ku Wali. ku tapa mangtaun-taun. Kapan ngaku geus nyaksian. netepkeun heula dzatna. sing sidik sarta sing yakin. 298. eta dzat nu Maha Suci. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. lamun tacan ma’arifat anu sajati. kana dzat Gusti Yang Agung. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. lian ti Allah ta’ala. mung aya keneh kabingbang. Raden Muslimat ngajawab. Rakana enggal ngajawab. hana cukup ke pangucap.Layang Muslimin Muslimat 296. katilu asmana deui. kaula nekadkeun kitu. toh pati jiwa raga. 301. tilu taun mah geus pasti. kudu nyaho kalawan aenal yakin. Kapan syahna saksi tea. numawi wajib kapendak. 299. ngalakonan rukun Islam. Atuh untung sarebu kali nya untung. wajibna mah kedah ngarti. na kumaha ari saksi. sifatna Allah ta’ala. na iraha rai tepang. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. teu acan Islam satuhu. 303. abdi teu acan patepang. Anu kadua kalimah. dikadarkeun bisa mangih. 304. Saur rai aduh kutan. bet make enggeus nyaksian. eta pangakuan rai. arek maca Syahadat kalimah kali. 302. sumawon kanu ngutusna. 66 . Anu sakitu banggana. 297. sugan teh cukup ku rukun. ku Syahadat ge sahiji. kakara syah pang macana urang tangtu. kaduana netepkeun sifatna kitu. nuhun pisan ku rai eta katampi. Gusti Allah ngan sahiji. diestokeun lebet kalbu. teh geuning kitu rukunna. nampa leleberanna ge. Ari anu kaopatna. Sareng ngutus naon tea. tangtu meunang hukum beurat. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. waktu maca Syahadat kalimah kalih. lamun karek bisa maca bae wungkul. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. geus jadi Islam sajati. hayang Islam rugina kaliwat saking. da maca mah Ferduna. ceuk rakana atuh gagal. eta teh utusan Allah. kapan sidik sundana teh rai kitu. satemen-temen kaula. 306. jeung kaula satemen-temen nyakseni. kapan geus aya rukunna. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. na teu sieun ku hukuman. raina lajeng ngawangsul. kudu bae netepkeun heula rai.

Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. pedah aya bimi langit sareng eusina. asup ka Naraka. hiji Amantubillah teh. ku Wali sadaya. samangsana aya. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 326. ayana Gusti Allah teh. da tunggal damelna. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. ka Allah ta’ala. ulah sok nyingsieunan matak murtad. 310. ayana teh Allah. tangtu pisan aya anu ngadamelna. dina Qur’an geuning dalilna disebat. pek larapkeun lirik ka badan sapata. percaya kana naon. mawa sasar kanu bodo. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. Wali teh maksadna. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. percaya rai hanteu asa-asa.Layang Muslimin Muslimat 309. sing aya rangkepan. urang mah teu kudu nyaho. 325. 316. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. Amantubillah eta teh. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. Ceuk rakana bener rai eta kitu. 314. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. ilmu Wali lain keur ajieun urang. ngajawab raina. 313. anu genep tea. 320. Matak naon mun balaka bae atuh. tacan katepi ku dewek. yen tacan kapendak. nuhun geus kapaham. hal Syahna syahadat teh. Waqodri wasorihi teh. Minallohi ta’ala eta disebat. sigana manusa nyieun sangrayan. Saur raka ayana dimana atuh. anu kagenepna. ngabelaan umat kabeh. 322. Saur raka naha rai ngan sakitu. 323. ulah bet bolostrong bae. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. Ana kitu eta omongan teh racun. pangkat Wali-wali kabeh. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. 324. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. 318. Saur raka bener rai eta kitu. ari nu kaopat. 311. eta kitu manah Wali sadayana. nyarek diteangan. nyarek ulah tulus rek neangannana. 321. 328. 317. 319. aya deui rai nu teu kapaham. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. lamun kitu kawas ngaco. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. da dunya mah damelan teh. saur rai percaya kana ayana. Naha rai percaya bener saestu. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. da manahna nyaah ka umat sadaya. 327. Warusulihi carios. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. 67 . dipaparin pangkat. tapi pang percaya. 315. damelanna geus tangtu bae. 329. bet siga-sigana. ngajakan cilaka. Anu katilu Wakutubihi disebut. saluareun langit ieu nu katinggal. keur naon aya dalil teh. Lamun paham cara tadi bae tangtu. nu kadua Wamalaikatihi tea. ceuk raina tangtu bae. ngan lobana manusa sok salah tampa. najan budak paham kitu mah geus boga. teu aya kebatna. panngna abdi percaya teh. geuning Wali teh sihoreng. ari sundana mah. 312. jadi batur Idajil teh.

sadaya pada mangartos. tambah isin siang wengi babarengan. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. 347. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. mangga engkang rai paparinan terang. nyaeta Wamalaikatihi. papay heula tina dzatna Gusti Allah. sareng wujud manusa teh. aya patri moal arek paburantak. aqrob teu antara. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. min habril warid geus eces. ka hirupna wuud dewek. sundana cahaya. Sategesna kaula percaya estu. 337. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. ceuk rakana rai percaya kumaha. 350. 341. ayana alam dunya teh. enya eta utusannana Pangeran. cahayana Gusti Yang Manon. 348. ari cahya nya eta hirup manusa. 349. ayeuna karasa. diluhur langit tujuh teh. ka Nabi Muhammad. sareng manah engkang. saha nu rek nyebat. yen aya Malikat teh. kaliputannana. ku hirup Allah geus tangtos. Aing teh reujeung maraneh. bisa soteh aya. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. 344. Masih aya antarana eta kitu. pang akrobna jeung wujud teh. 331. 339. Kantun eta nu nomer dua rukun. 343. teu aya Malaikat teh. mangsa hirup pertanda ayana Allah. nu kahiji nyaeta Amantubillah. Cek rakana lamun paham rai kitu. Malaikat teh keur pere. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. ka hirup sorangan. 332. 340. meureun ayeuna mah. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. ka Malaikat Allah. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. 346. 338. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 334. Saur raka kieu rai mun can mafhum. kaayaannana wujud teh. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. ka Allah nu sayaktos. anu kasebat tadi teh. 335. geura pek lemesan. 336. utusan Gusti Yang Manon. karek sare geus teu aya alam dunya teh. kahartos kacida.Layang Muslimin Muslimat 330. 345. geus taya antarana teh. ayana teh Allah. rukun Iman tea. 333. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. 342. syahna nya percaya. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. kitu eta sundana teh. geus tara antara. geus hanteu miwarang. perkara Aing mah. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. aya hirup dina wujudna manusa. kulantaran ayana teh. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. 68 . nu lumbrah disebat. mun kitu rukun Iman teh. Sundana teh kaula percaya estu. ‘alaihi kebatna. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. Yaktos pisan osok boga tekad kitu.

anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. 354. tapi naon dalil nu jadi Iman. kapan tadi ceuk engkang ge. Usik baham usik tinggal usik dangu. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. nu manjangan kabeh oge Malaikat. waktu keur sakarat. jadi malaikat. keur sare ge manjangan bulu mah teras. 353. tatapi Malaikat teh. Cauk raina leres engkang eta kitu. 366. Teu awewe sumawon pameget kitu. 352. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. gancang-gancang bisi kaburu wafat. 361. hanteu warna rupa. nyatana usik sakabeh. hanteu jirim saperti wujud manusa. 371. Nu katilu Isrofil nu kasebut. bakal ka sawaregana teh. enya eta mandorna teh. usik angseu tea. 355. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. najan usik bulu oge. nu tadi mah salah ku abdi karasa. sidik pisan usik the teu warna rupa. ceuk raina kahartos ari kitu mah. tara sasarean. Mangga engkang abdi neda piwuruk. teu beunang ku tekad. 368. Geura kakat kotektak badan sakujur. 363. kudu ngajinis ngaji teh. kuma sangkan Iman. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Saur raka naha atuh ngaji kitu. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. umumna jelema ngan saukur maca bae. meureun ku rai karaos. 360. 362. 364. teu lalaki teu awewe. nya mandorna Malaikat nu opat. ngajina can tamat. 69 . Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. pake kumagungan. usik ati sumawon usikna jasad. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. ngaji kawas budak. lamun ngaji ulah ical ti salira. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. Malaikat taya gawe. 369. Ijrail nya ngaranna teh. 357. Sareng tara barang dahar siang dalu. sangkan tereh Iman. 370. ngapalkeun basana. beurang peuting ge digawe. 356. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. pasal rukun Iman. sumawonna mun ku enyom. 365. para Malaikat. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. anu kaopatna. Mikail tea. Ari Allah nya eta sifatna hirup. Wamalikatihi teh. papay heulaanan. eusina teu dipalire. hurip nu miwarang. 367. dalil naon nu bisa teh. perkara malaikat teh. kitab eta nu purah mere kabar. ka Malaikat Allah teh. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. na kumaha atuh sangkan percayana. Mangga engkang anu tadi geura tutur. Susah temen lamun kaburu ku pupus. kapan tadi utusan Allah ta’ala. ceuk pangandika Hadist teh. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. anu ngaran Jibril. teu ical di badan. Tah nyaeta nyatana Malaikat.Layang Muslimin Muslimat 351. da katungkul maca bae. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. 359. 358. mun kitu teu salah. leres mun kitu mah.

teges kudu ngandelna. kana tulis Qur’an bae. kana rasa wujud. atawa sora gamelan. ngan sakitu teu aya rangkepannana. kana eta kitabna Allah ta’ala. Nu baheula para Nabi-nabi. tina maling atawa tina maehan. 373. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. moal enya nyebut lada. kantun urang percayana. boh seungit boh bau. Dangdanggula 382. eta bener tutulisan ti Pangeran. mangga geura dadar. Kitu deui lamun dina cepil. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. ka para Nabi sadaya. ceuk rasa dangu geus tangtos. 383. kumaha upama. 374. lamun lamun baham dahar uyah. 375. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. tapi kusabab geus pupus. 376. rasa tinggal rasa denge. 386. tetep ngaku caang tangtu. ceuk rakana et age teu lepat. tara sok bohong jeung cidra. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. nyaeta Warusulihi. tadi percayana. Den Muslimat ka raka ngalahir. ngandel tulis Qur’an. 381. 70 . 385. tadi ge Rusul mah geus kawarti. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. Sategesna geus percaya tigin. kana hekekatna badan. Kantun eta rukun Iman nu katilu. urang bisa sabar bae. jadi kieu tekad urang. urang ninggang meunang berok. 378. saupami ngangsu minyak. mun ninggang cilaka. ka utusan Gusti Allah. tulisan ti setan. moal nyebat ninggal poek. 377. dihukum lantaranna teh. 379. anu jadi utusan hirup pribadi. tetep bae tara cidra. geus kaharti ku rai kapaham.Layang Muslimin Muslimat 372. kana eta tutulisan wujud urang. rasa baham rasa ambung. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. ari tadi ku pahaman jisim abdi. Tutulisan wujus urang nu saestu. angseu ge pon kitu deui. Ceuk rakana coba heula rai atuh. rukun anu tilu teh. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. 380. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. nu tara dihaja teh. lamun geus kitu mah. eta kitu piraku hanteu kaharti. sadayana geus lastari. boh beungharna boh miskinna sing narima. tina nafsu dewek. pek geura rasakeun rai. tapi kudu dirangkep teh. kantun anu kaopat rukun. bieu the sora guludug. kana ieu rasa wujud urang. tangtu ku rai karasa. majajina mah sayaktos. anu geus kapaham. aya dua pasal. Wakutubihi eta teh. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. ngeng ngadangu sowarana gelap. tara sok pahili deui. upami ninggal sifat caang. Jadi eta tutulisan nu dihukum. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. kana tutulisan dewek. malik kana wujud. kuma tadi ngandelna teh. Kitu deui mun rasa tinggali. moal nyebat bedug. 384. tara pahili ambeuna. ka utusan kitu. kumaha teu percayana. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. kudu ngandel urang.

raina ngawangsul. terus nanyakeun hargana. supaya enggal katepi. 392. saparantosna kamanah. torojolna enya eta tina biwir. nepi kan ma’rifatna. jadi ngaler ngdul. eta rukun Iman diajina. pasal Warusulihi teh. apal basana mah tangtu. 394. timana torojolna. kieu percayana tadi. kang rai teh masih ewuh. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. basana dipake cuih. pangucap manusa tea. meureun suhud ibadah. minyakna ge da teu seungit. nuhun sarebu nuhun. nya ieu nu diteangan. jasad urang bakal nu tiheula. kiamatna diri urang. memeh ditawar teh tangtu. 396. atuh saha nu sok bohong. 390. rai teh percaya pisan. manus amah jongjong iman kana duit. 397. bakal ruksak alam dunya. bade meuli hiji rupa minyak. diambung heula ku rai. mahal teuing ah embung.Layang Muslimin Muslimat 387.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. kantun nu kalimana. duh engkang sumuhun pisan. urang teh kudu percaya. Ceuk rakana bener kitu rai. sieun kaburu ku wafat. tangtuna aya pamilih. leres pisan ayeuna kapaham. nu bohong mah manusa. jadi rai teh ayeuna. ulang ngan apalna wungkul. eta akalna manusa. Nya mukaha mun imanna jalmi. yen ieu nu dimaksud. moal ngajujur nafsu. 388. enya eta nekanan poe nu akhir. Kudu pikir ieu jagat shagir. Saur raka pek heula ku rai. nu goring moal disorang. kasaksi ku Rusul. kitu diimankeunnana teh. weleh bae teu kapikir. naming sakitu rai mah. sabab nya seungit ieu nu dipilari. namung ngan eta mah jauh. kiamatna jagat kabir. Geuning sidik upami rai. nya eta kiamat tea. buru-buru nyiar ilmu. teu dirasakeun eusina. ieu wujud bakalna nekanan pasti. ngajujur bae nafsuna. kana laku anu awon. biasana ngan ukur dibaca. nekanan poe akhir teh. dina hal ngimankeunnana. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. eta nu kudu dipikir. jadi rukun nu kalima. yen kitu ngimankeunnana. imanna henteu dipikir. Rukun Iman mun kieu diaji. 389. 71 . rukun Islam Rukun Iman. saenyana kitu. dikadarkeun jasa ngarti. Wal yaomil akhiri tea. Rusul eta tara bohong cidra. Saur raka bener bae rai. najan anak incu. 391. Den Muslimat ka raka ngalahir. geus percaya bakalna teh. 395. ka Gusti Yang Agung. Ceuk raina leres kahareti. tina margi hayang harga murah. raina lajeng ngawangsul. rukun nu disebut. yen dunya teh tangtu. nyaeta bakal pupus. enya eta nekanan kiamat shagir. kudu lirik kana jagat pribadi. kitu oge eta hanteu salah. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. tangtu bae gede kasieunna. kawasna moal kasorang. di warung atawa toko. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. 393. kumaha ngimankeunnana teh. sadayana pada nyaho. rakana ngawangsul. tuluy ucapna ngabohong. carioskeun paham rai heula. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. Ceuk nu dagang hargana saringgit.

sakarat mah puguh deui. 404. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. tilu amal Sholeh. lahiji amal Jariyah. Saur rai kantun hiji deui. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. laku nu goreng dijaga. dina engkena geus hilang. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. dua Sadrah. di dunyana moal keuna hukum bui. kapan tadi diluhur ku engkang rai. sareatna hakekatna deui. Sabalikna sing percaya ati. amal ibadahna daek. mangsa-mangsa jalma keur didunya. lamun kabeh ngari rukun Iman. pamagerna nafsu. kana eta harti rukun Iman. nafsu anu awon tea. beunghar ku ka teungeunahan. ari nu feredu. pasal eta rukun Iman tea. aya opat perekawis. dunya sarawuh Akherat. ceuk rakana mun can hartos. Nagara ge tangtu aman pasti. anu beres sahiji-hijina. aya dua perkawis. gorengna mah ti Idajil tea. bakti kanu Agung. rai parantos mangarti. untung ala nya ngaranna. meureun rai ge uninga. tadi ge geus dicarios. untung ala jeung becik teh. piraku teu bageurna teh. sieun meunang hukum. Mung ayeuna bade naros deui. kana untung ala tea. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. Urang kudu percaya sing tigin. nya kitu ngimankeunna teh. 407. Saupami jalma geus mangarti. Bakal asup ka Naraka api. ayeuna mah jadi ilmu. suhud neangan elmu. tah eta nu opat amal. nu matak disebut. kumaha atuh eta. jeung meunang siksaan kubur. ngama’naan rukun. 400. anu langgeng teu aya watesna. sieun jatoh kana untung ala tadi. kumargi kitu sundana. sabab sieun geus tangtu. taya pisan kangunahan. sabab eta rukun Iman. 403. kayakinan dina diri tuang rai. ngajaga kana lakuna. aya keneh nya kapanasaran. sarta eusina kahartos. ferdu pikeun ka manusa. piraku Gusti Allah. tangtos eling siang wengi. teu ngabakti ka Yang Widi. tarekat sareng ma’rifat. jeung matak suhud ibadah. rukun Iman anu kagenepna.Layang Muslimin Muslimat 398. yen jalma nu kitu. nyieun goreng kitu. enya eta sakumaha unggel Hadist. jadi tilu kali nyorang. cicingna di Naraka teh. tapi rai can kaharti. kapan parantos didadar. eta jalama bakal meunang untung becik. percaya bakal kituna. 72 . urang sing tetep percaya. 399. 402. Mugi rai paparin mangarti. beunghar ku kani’matan. saur rai teh eh sumuhun. saur raka kieu mun hanteu tinggali. hartina teh untung ku siksaan badis. ngimankeun nu kagenepna. sihoreng Gusti Yang Widi. Tetep Allah ngan midamel suci. hirupna euweuh kadaek. aya ferdu jeung wajibna. dirasakeun nu saestu. 401. rakana enggal ngajawab. Saur rai duh engkang kaharti. 406. teu ibadah hanteu ngelmu. 405. urang kusu percayana. pasal amal can kahartos. papasten ti Yang agung. sageuy hanteu ati-ati. pang ngyakeun rukun Iman. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. reh geuning amal teh kitu. pasal amal teh geus tangtu. kabeh geus kasusul. sabab geus aya pokona. nafsu goreng kudu cegah.

engke dimana geus wafat. sundana Sholeh kitu. sabab wajib kasebatna. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. keur Jariyah ka Yang Manon. kapan keur kieu mah wungkul. meureun ku rai karasa. huruf Lam akhir nyatana. tapi digawe sing suhud. Anu matak masing suhud rai. keur nangtung ngajadi huruf. kapan dina Ushallina. di tungtungan aya dalil nu kauni. hanteu daya teu upaya.Layang Muslimin Muslimat 408. dupi amal kaduana. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. sujud teh geus tangtu. hayang diganjar engke teh. 416. bagian geus tangtu. ari eta Kasdu tea. udar ider dibelaan ruksak diri. pedah urang geus Sembahiyang. Jariyahna nafsu. nyaeta panggawe lisan. jeung ati sing bersih. pasal ngudag kadunyaan. sarta kudu ikhlas ati. aduh engkang nuhun keti laksa. kumaula wungkul. kaduana nu ngaran Ta’rud. Sundana teh kapan eta dalil. huruf Alif eta sidik. 409. bakal manjing Sawarega. ka Allah nu Maha Agung. 73 . bagian panggawe badan. ruku huruf Lam awal. kieu amal ka Yang Widi. wajib mah ka Gusti Allah. dina keur waktu Sembahiyang. nya bagian nu tilu perkara. puji kabeh waktu eta. dimana tumerapna teh. Den Muslimat nyaur semu manis. Ulah nganken puji urang rai. Den Muslimat lajeng naros deui. jadi urang kudu. Saur rai Jariyah kaharti. ngalakonan waktu anu lima. Sabab dina Sembahiyang rai. dina keur maca kalimah. teu aya hargana deui. rakana enggal ngawangsul. ulah ngaku-ngaku. rakana lajeng ngawangsul. Nu katilu amal Sholeh rai. nu kumaha amal ka Pengeran. tumerapna eta rai. amal wajib kitu. Sakumaha unggel Hadist misti. 415. da tadi ge puji teh nu Allah. tumerapna dina waktu lima misti. jual meuli jeung nu Maha Suci. 418. kudu beresih pisan ati. 414. 412. nya sadrahkeun deui bae. pandang kana buruhan. wujud teh eukeur dianggo. dilakonan lamun urang kuat. Henteu beunang manusa sulaya deui. Ulah kieu pangna daek rai. ulah rek aya kahoyong. ulah boga patekadan. ati the sing lulus. dipaparin Sawarega. ngaula kana kahayang. beresih taya pamandang. manusa mah kapan rai. eta ulah kitu. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. 410. sua Sadrah kitu. make Lillahi ta’ala. kudu ikhlas beresih nya manah. rai mah tacan mangartos. 417. kantun eta amal Sadrah tea. kahiji amal Jariyah. lungguh eta huruf He teu salah deui. yen ieu teh wujud urang. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. rai dipaparin mangartos. diburuhan ku Yang Agung. boga barang anu cukup. pagawean ati yaktos. ieu teh badan jasmani. dina waktu Sembahiyang. kudu Lillahi ta’ala. ngalakonan eta waktu lima. kudu nurut kersana Pangeran. 411. 413. amal Sholeh katiluna. aya pikeun hajatna teh. Kasdu ngaranna teh. nu katilu nu ngaran Ta’yin. enya eta pagawean manah. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. sidik pisan lafad Allah. kitu ibadah ka Allah. ku engkang anu sakitu.

oray sanggeusna ditundung. pedekna kenging bebendon. kitu kersana Pangeran. nu ngagoda Adam Hawa. 424. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. jadi pamageuh jagat. nu didamel asalna. Kangjeng Nabi Yullah Adam. sareng ngaran manusa. ngan tilu bulan lilana. dina palebah-lebahna. Rakana ngawalon deui. dohir teh nyata pabuen. sareng ieu alam dunya. Kocapkeun enjingana deui. geleser pindah ka kulon. heula dunya heula jalma. ngan tilu bulan teu langkung. sirahna teh teras pindah. Ka rakana nyaur deui. kang rai kalintang heran. alam pangriged-rigedna. malah aya sajabana. di tundung ku Maha Agung. 422. oray tukang jaga lawang. meureun tanda heula dunya. 426. larangan Gusti di ala. sarta teu patok cicingna. 427. naha naon margina. ngala titipan Yang Agung. naha ieu alam dunya. hiji sato oray naga. ku Gusti Allah ta’ala. muga engkang kersa jawab. 429. sabab parantos waktuna. 423. kieu lamun tacan terang. naha rai masik helok. nya didamel bengker dunya. saban tuang waktu Dzuhur. teras duaan taruang. ti Sawarega dibuburak. ngabudeur ngabengker dunya. malah alam dunya dumuk. ieu alam pangbuangan. didamel pamageuh dunya. tumurunna ka dunya. liren bae atuh. buntut asup kana sungut. nu dibendon ku Yang Agung. 428. naha rai kawas gundam . 74 . Kangjeng Nabi Yullah Adam. kapan enggeus sidik jentre. 430. beulah kulon cicingna. bada tuang den Muslimat. jaba ti Adam jeung Hawa. 425. rai bade naroskeun teh. kusabab boga dosa. ku rai tacan kaemut. ingkah ti Sawargana teh. hartina dohir doraka. bada netepan Lohor. Kawasana Yang Sajati. Sirahna teu patok cicing. Asmarandana 419. mana nu heula dumuk. aci seuneu aci tanah. Mana ngarana ge dohir. dunya disebatkeun kotor. mangga terangkeun ku engkang. sarta riged pangbuangan. Saparantos tilu sasih. 421. tara langkung tara kirang. kieu engkang saleresna. den Muslimat sareng raka. ku kersana Maha Agung. 420. dosana ngabuskeun setan. sasat didamel pademen. Raina ngawalon deui. sirahna teu patok tempat. mun sirah lebah kidul. tapi engke kapayunna.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. geuning Hadist leuwih bentes. Eta ge dibuang deui. upami geus tilu bulan. najan didamel pademen. Rakana gumujeng manis. Dipaksa teu meunang ngancik. sasatna adam dibuang. Aci cai aci angin.

440. Sabab buntut oray tadi. malah bukrina ayeuna. 443. geuning ari enggeus sepuh. mana kiwari kamasyhur. 436. ngariut nya rarasaan. Hajar aswan hanteu bodas. perekawis jagat gede. kapan pikir oge kitu. jadi hideung rupana teh. geus tangtu ngariutna. batu dipuragkeunnana. eta ge meunang bebendu. 75 . geus sidik meotannana. 435. beda jeung keur ngora keneh. 433. ti Gusti Allah ta’ala. beuki lila beuki jero. ngariut sagala rupa. lantaran dianggo diuk. kitu riwayat Hadist teh. Ceuk rakana aya deui. sartana tanaga rosa. tetela meotannana. geus satahun tepung gelang. 437. atanapi jatingarang. sarta awakna oray. riut tinggal riut denge. dibijilkeun ti Sawarga. Jagat kabir jagat shagir. eta ge kai sawarga. muragna ka tanah Mekah. eta ge meunang bebendon. tambah sepuh tambah lembut. muragna ka leuweung ganggong. Dibanding jeung jagat shagir. enya jagat wujud urang. sirah pipindahannana. Anu matak salin rupi. tina heubeul-heubeulna. sabab pake eureun Hawa. najan leumpang deudeukeutan. panuhunna eta batu. aya deui hiji tangkal. Ku kersana Maha Suci. urat wangkeng kulit merat. ragana tangtu meotan. eta enggeus kalumbrahan. neneda ka Gusti Allah. ku Hawa bari meresan. 439. dingaranan Hajar Aswad. ngaran kayu candana. lamun geus kolot umurna. salawasna kitu bae. ucap rawuh ambekan. bukti geuning osok ngarahuh. Tanaga oge meh leungit. aya deui hiji tangkal. sabab batu panuhunna. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. 432. Namung jadi salin rupi. Raina ngawalon manis. tangtos pisan moal lepat. lamina deui sakitu. 441. nyuhunkeun siksaan dunya. 438. kawasna mah alam dunya. dina saban-saban taun. eta sanyatana ula. di mekah teh aya batu. 444. eta engkang leres pisan. angger bae tilu bulan. hideung teh eta siksaan. ngariutkeun alam dunya.Layang Muslimin Muslimat 431. anu tetela nyata. nya tilu bulan lamina. nyatana pikiran urang. Sirahna teh ngeser deui. Lamun geus ngariut pikir. lajeng pindah ka wetan. ti urut ka urutna. 442. ti Gusti nu Maha Mulya. dikokopan ku sungutna. kusabab eta oray teh. aya ngaran kala. hanteu salah ceuk sakaol. emutan rai ge kitu. 434. urat kendor kulit goplak. Tegesna kala teh rai. nu disebut kala gede. tangtu pisan ngariutna. upama jalma geus kolot. nya ka leuweung alam dunya. Terus dibijilkeun deui. anu ngaran kayu garu. oray awakna mondokan. da moal aya bedana. Nya tilu bulan sakali. sabab bengkerna ngariut. batu bodas ti Sawarga.

Nurutkeun saur Jabrail. Adam maca eta ayat. barang ayeuna di dunya. sataranjang teu disarung. terasna Lana qunnana. neda hampura Yang Manon. lamina teh ngaos Ayat. sarta barina sasambat. tinimbang abdi kieu mah. meh merem socana Hawa. abdi nyanggakeun duduka. Naha mana Ikhlas teuing. tina emut ka geureuhna. mener ka tanah Hindustan. Tur taya batur sahiji. ninggang kana leuweung gede. masih ngeplak tegal keneh. kitu ceuk hiji hikayat. 447. beurang peuting usrak-asruk. 453. ari muragna Hawa. aduh Gusti hamba tulung. Duh Gusti Robbul ’alamin. Jeung aya lajengna deui. beurang peuting hanteu petot. Nya meunang bebendon deui. atawana enggeus wafat. Gusti Adam teh dimana. neangan Adam panutan. nu sakitu jauhna. duh Gusti anu kawasa. sadayana kalepatan. 454. gunung Surandil ngaranna. panutan dimana lenggah. duh nyai aya dimana. 446. di buang ka alam dunya. sora peura soca cindul. les-lesan nangisna Hawa. ka Jidah pinggir laut. ninggal laut ngeplak hejo. keueung taya papadana. dawuhannana Yang Agung. nuturkeun indung sampean. Siti Hawa utrakatrok. henteu aya keur ngiuhan. dianggo cawet ku Hawa. panasna ngabebetrak. 452. sareng tegal ngentak-ngentak. taya papadana raos. Robbana dlollamna kitu. kudu tobat ieu baca. lamina saratus taun. Wa in-lam taghfirlana. nangisna mani ngagukguk. Ngan wungkul bae prihatin. Malak Jabrail mepeling. tacan aya tatangkalan. abdi pundut nyawa bae. dalil dawuhan Allah. 449. 450. ka Jeng Nabiyullah Adam. 456. lajengna teh anfussana. jisim abdi ngan sorangan. 455. Tunda Hawa keur prihatin. Adam keur sasambat kitu. nalangsa sampe les-lesan. 457. Hawa nangis jerat jerit. keu kekemben teu raksukan. mugi Gusti Maha Agung. Tina nangis siang wengi. geus jauh ti tanah Jidah. margi tacan aya jalma. lantaran eta kulitna. naha nyai hirup keneh. anu murag ka Hindustan.Layang Muslimin Muslimat 445. geus taun-taun lawasna. 76 . Aduh-aduh Hawa Siti. ayeuna nu kacarios. Kangjeng Nabiyullah Adam. jol Jabrail Malaikat. kieu saurna malak teh. sarta teu peugat-peugat. eta ge tuluy ditundung. cape balas utrakatrok. nuturkeun indung sampean. 448. ngenes peurih salawasna. 451. taya pisan kasusahan. mugi Gusti ngahampura. Minal khosirin kebatna. ku Siti Hawa dianggo. siang wengi ni’mat wungkul. lajeng bae Nabi Adam. dzunu banna ulah geseh. nangis ngenes manah ngungun. emut waktu di Sawarga. ngahampura dosa hamba. nu’mat bae salawasna. dianggo pipinding orat. 458. Aduh Gusti tobat teuing. Adam muragna ka bumi.

padahal sarua bae. saha bae anu ngunah. sing amprok ulah papisah. Saur rai kahareti. jasmani rohani oge. beunghar barang beunghar susah. ieu alam dunya dumuk. dawuhan para Aulia. bilih teu acan kamanah. mulih kana kasucian. dihampura ku Yang Manon. urang ge eukeur dibuang. akang wani taroh bae. Da bubuhan keur dibui. upama can ka arfah. teu lepot ti kasusahan. 460. supaya bisa purkatut. 462. 471. wungkul ku dahareun bae. ganti-ganti kasusahan. 77 . keur anak pamajikan. da sasat di jero berok. saparantos dihampura. najan anu jadi Ratu. geus cumpon ge keur isuk. Geuning nepi ka kiwari. miskin deui kasusahna. munggah Haji geus kapaham. tibra sasareanna ge. moal aya nu merdika. 466. kanu beunghar nyebat ngeunah. tapi ceuk Ahli hakekat. pasal tadi ceuk engkang. eta sasakala amprok. da aya di alam dunya dumuk. nya ieu alam dunya teh. sareatna hakekatna ge. Numatak mungguhing jalmi. Sangkaannana nu miskin. moal ucul ti kabingung. tah eta kang rai kitu. cicing dina ngeunah terus. ku sadaya ge karaos. sareng Babu Hawa tepung. Nu miskin mah geuning yakin. amprokna di Gunung Arfah. 463. anu jararah ka Mekah. nu pada gelar didunya.Layang Muslimin Muslimat 459. bisa kitu sare tibra. pang Nabi Adam ka dunya. saratus taun lamina. boh nu miskin boh nu beunghar. ngan ukur pasangka-sangka. nu miskin oge sarua. Mana dongkap ka kiwari. 468. moal pisah ti kasusah. disebatkeun pangbuangan. teu kungsi lami Adam. najan geus ka Madinah. Barang maosna geus nepi. mun miskin taya kagaduh. kumaha ari nu cukup. disebatkeun pangbuangan. boro-boro pangkat urang. anu munggah Haji kabeh. persasat dibuang bae. ayeuna muga diwejang. anu mawi dunya dumuk. eta kitu hartina. Adam sareng Babu Hawa. geus hanteu aya pikiran. Geus suka bungah nya ati. cukup pikeun meuli beas. Sabab kitu asal tadi. 467. ngan sarupa kasusahna. emut-emut geus isukna. cicing di panjara Allah. Teu pisah tina prihatin. hijikeun ulah rek renggang. sacarios Hadist tea. bakating ku sare ngeunah. hanteu aya kakurangan. di Mekah teh aya Arfah. eta Hadist moal lepat. nu betah dipangbuangan. anu ngumbara didunya. 472. sanajan diempuk-empuk. Tina sabab eta yakin. pangkat menak pangkat cacah. atuh meureun najan urang. 465. sanajan di Raja pisan. 470. Teu weleh-weleh dibanding. 461. 469. jadina sanggeus ka Arfah. tacan jadi Haji kitu. ceuk rakana bener pisan. munatak saha jalmana. kumaha isuk nya dahar. Kitu sareatna Haji. kitu unggeling carios. 464.

480. Landratan Allah ta’ala. 485.Layang Muslimin Muslimat 473. 482. ka asal purwa wiwitan. bongan aya di dunya. nyaeta kiamat tangtos. 483. 484. Kaayaannana kitu. shagir sareng Jagat kabir. 476. Aya beurang peuting tangtu. Kinanti 479. duh engkang percaya pisan. Balik kasalna tadi. tetep dina pangbuangan. teu ditampi ku Yang Manon. wajib urang kudu tobat. haying dahar haying nginum. ieu dina alam dunya. Ayeuna gaduh piunjuk. urang jadi buangan. di hampura ku Yang Agung. Sareng nyanghareupan deui. kantun poe tujuh tea. tah eta poe nyatana. meureun ku rai karasa. Hadist moal salah deui. sangkan ulah tutuluyan. kabeh jadi kasusahan. kasauran engkang tadi. dilepas tina hukuman. teu rasa-rasa acan. jagat aya dua rupa. cicing di Naraka bae. ayeuna neda piwangsit. kana poe akhir tea. Nyata dua liang irung. eusina eta geus pasti. ayeuna mah rai harti. enggoning eukeur diberok. teu aya pisan kaboga. dina rasa kasusahan. 475. Jagat shagir Jagat kabir. nyaring babandingan beurang. akang paur liwat saking. sieun engke dina wafat. teu beda geus tangtu sami. 477. Nu matak ayeuna rai. tina loba kahayangna. naon nyatana di diri. manusa tungtungna pasti. balik deui ka dunya. kumaha pangna teu beda. 78 . kabir mah nya alam dohir. Jadi tetep bae ngancik. bandingkeun jeung memeh gelar. sare babandingan peuting. 478. tah kusabab kitu engkang. Tah kitu eta kang rai. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. Raina deui ngawangsul. yen nguping carios Hadist. naon rai nya kasusah. moal enya salah deui. samemeh kiamat dunya. ka rakana bari ta’dim. estu sidik Lahaola. aya sare sareng nyaring. 481. marakayangan usrak-asruk. sumawonna boga wujud. Ceuk rakana bener kitu. meureun ku rai karasa. kieu bisi teu uninga. katujuhna baham rai. samemeh ka dunya turun. kawit ge teu naon-naon. sabab salah pangbalikan. geus tangtu pisan dihukum. geuning geus genep jumlahna. anu matak ieu dunya. Jagat shagir wujud urang. dua soca dua cepil. di diri urang ge bukti. pangbuangan hanteu geseh. beurang peuting hanteu pegat. geura bandungan ku rai. Ceuk raina geus kaemut. yen bakal kitu jadina. 474.

taya kakurangan deui. uel-ugel ramo rai. paingan carios kitab. hiji pangdanguna cepil. 498. 491. naon deui nya kabingbang. lajeng raina ngalahir. kantun bulan can kaharti. aya deui genep pasti. 487. dawuh lima nu sidik. geuning karek genep siki. aya genep sadayana. 497. eta taunt eh kang rai. karaos pisan ku rai. jadi opat jumblahna. kitu deui aya Bulan. bener dua belas siki. kantun dina jero bulan. 500. sawindu eta ngaranna. jeung opat diluhur tadi. geus kumpul di Jagat shagir. tumerapna dina diri. Ka raka lajeng ngawangsul. tah geuning jejeg geus lima. bet nyata kabeh di diri. dua bitis dua pingping. Bentang-bentang laksa keti. muga ku engkang dipiwejang. antarana ugel tangan. Nyatana ugel nu lembut. cukup hanteu kurang leuwih. Saur raina sumuhun. hawa panas hawa tiis. aduh naha cocog teuing. mana anu sawarehna. sidik geuning enggeus bukti. eusina nu tujuh tea. 496. nyatana di badan urang. ugelna dua sampean. saajegna diri urang. naon nyatana nu bukti. rai ku hayang kaharti. dua tinggalina soca. peupeuteuyan dua siki. hartina windu teh rai. sareng aya deui hawa. naon nyatana di urang.Layang Muslimin Muslimat 486. 489. sampean bagian peuting. Dina sabulan teh tangtu. aya bulan dua belas. numatak dina sabulan. 494. kalima rasana pasti. Raina lajeng ngawangsul. kabehna dalapan pasti. Sami bae tilu puluh. jeung dua tangan geus nyata. 493. dina ieu alam dohir. anu dua belas tea. mangga bilang ugel tangan. tilu puluh eta sidik. tapi aya nu kaliwat. jumblah aya opat siki. Pek ku raina diitung. 490. saur raka kapan bukti. naon buktina nu pasti. saur raka pasal dawuh. ku engkang teu dipilahir. pek geura taroskeun deui. ugelna panangan bukri. aya tilu puluh peuting. Di alam dunya teh dumuk. taya bedana sautik. Saur raka pasal taun. jadi dua tangan pasti. aduh naha leres teuing. nyatana di diri rai. ugel dilihur dihandap. nu yakin dijero diri. geura mangga bae etang. mangga ku raka pilahir. eta naon sanyatana. panggahota diri urang. Kantun taun nya kasebat. aya tilu sabeulahna. tilu puluh beurang deui. Ceuk raina aduh-aduh. Kaopat pangangseu irung. Dihandap oge sakitu. tilu puluh poe pasti. 503. nu dina dua panangan. dijumblah jejeg dalapan. nu dua sabaraha hiji. raina enggal ngajawab. nyatana beurang jeung peuting. 492. ngajawab deui rakana. aya Srangenge pasti. Beurangna oge sakitu. pasal bulan eta rai. kaayaan alam dunya. 488. mana ari dawuh lima. Saur raina sumuhun. Jadi ngarana sawindu. 79 . Cuk rakana mun can weruh. 495. 502. kieu rai mun can harti. katilu pangucap pasti. nu dalapan eta rai. 501. 499. ramo suku kitu deui. panangan bagian beurang. ku rai tacan kapikir.

urang naretepan magrib. hirupna teh Jagat kabir. 508. Nu tetela langgeng tangtu. atuh kumaha rek ngeunah. 505. nu nguatkeun alam dunya. tangtu jadi eungap pasti. rai nuhun laksa keti. Sageuy taya nu ngawengku. 514. Ku rai prantos kamafhum. sarta langgeng henteu gingsir. betah teh ku caang bukti. samangsa teu jalan eta. tatangkalan moal jadi. teu beunang dijirim-jirim. 511. ku ayana Bentang Bulan. 510. ngahirupkeun eusi bumi. mangga urang pada siram. 512. kapan kitu sidik pisan. 516. jeung jadi sagala lampah. Raina lajeng ngawangsul. nu ngahirupkeun jasmani. ngan pikeun nampa siksaan. laksa ribu rai nampi. eta moal salah deui. Geus asup hakekat kitu. anu ngaran Johar latif. engke urang teh dibatin. ku awas panon kapala. cahya anu lemes tea. sarupaning tatangkalan. ganjaran pon kitu deui. engkang keresa miwejang. Mung bae engke kapayun. Hawa bumi angin banyu. kitu deui badan urang. kanyataan dina badan. sumuhun saur kang rai. 515. tapina wajib kapanggih. Kapan di dunya ge puguh. kari-kari caang batin. enya ieu Jagat shagir. Geus taya tanyaeun kitu. nya nuhun Alhamdulillah. Ku panon kapala kitu. engkang sampe bebeakan. sabab eta mah geus ghaib. pagawean jalmi-jalmi. margi ayeuna geus burit. kudu ku awasna ati. Sawiah katilu rai. prantos kacatet ku ati. Panonpoe wujud urang. moal bisa jalan pasti. ceuk rakana hirup urang. naon nyatana nu yakin. 507. miwejang ka rai. kaopatna Mutmainah. teu dipiluruh ku jalmi.Layang Muslimin Muslimat 504. 517. teu beunang katinggali. Panonpoe nu kahiji. 509. da mun taya Matahari. 80 . tapi eta mah kang rai. di Akherat poek pasti. 518. mun teu panggih di dunyana. engke dina alam batin. nafsu urang eta pasti. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. upami rai tacan harti. hanteu kenging ditinggali. nyatana hawa nu opat. di badan urang sapata. 506. Amarah Lowamah kitu. Bulan Panonpoe dohir. keur ninggali Johar pirid. lain tempat keur ibadah. poek mah atuh Naraka. 513. da geus lain tempat ngilmi. kantun Srangenge jeung Bulan. Nganyatakeun sifat hirup. ceuk rakana eta rai. da aria was mata mah. moal aya hasil dunya. Hawa angin bumi kitu. Caang bunya eta kitu. poek mongkleng buta rata. naon nyatana di diri. meureun manusa ge mati. dibuktikeun dina badan. Tah eta geuning geus dumuk.

Rasa dua ngangin-ngangin. Euweuhna dina ayana. 7. Anakna sok jadi jadah. Neangan elmu nu enya. Isukan mah biheung mulang. Ibadah ka Gusti Allah. Mun urang lolong di dunya. 4. Carita kitab nu ditukil. Dzatna kudu tareangan. 8. Sedep seungit sajero ati. 9. Urang sing ninggal Pangeran. Nu kasebat enggeus yakin. Geus ligar murag kalombang. 13. Sok bingbang mikiran diri. Lain duit pati hurip. Ngangin rasa sajati. 3. Dua puluh sifatna Pangeran. Sakumaha lobana duit. 6. Manahan sadaya Sobat. Nyokot misil nu jadi hasil. Wali turutaneun urang. Gusti Allah wajib ayana. Ka pameget rawuh ka istri. Lolong jaga di Akheratna. 11. 2. Sugan kasasar ku pikir. Di dunya pikir kumambang. Pangeran awas ka urang. Poe isuk can kawangwang. 10. Supaya bisa sampurna. Bakal maot kudu kapikir. Rek nampa rasana madat. Ulah ngagugu nu ngalarang. Ieu suluk dijieun sya’ir. Eta teh omongan baruang. Haram lamun hanteu nikah. 5. Ari diri saperti kembang. Ulah salsah tekad urang. Engke harti sadayana. Sing suhud urang di dunya. Geura tareangan dzatna. Ulah atoh ku loba duit. Malati di pinggir lobang. Neda maaf kasadaya wargi. Poe ieu urang senang. Istri dibeuli ku Syahadat. 12. Ieu jaman parantos akhir. 14. Kumaha isuk nepi ka jangji. 81 . Poe ieu bisa leumpang. Karaos hirup jeung mati. Urang sing suhud ibadah. Pigeusaneun dina paehna. Raoskeun mun datang sakit.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Kakat di diri sorangan. Kembang malati rupana putih. Sangkan ulah kabingungan. Supaya jadi Syahadat.

Nyaur ilmu matak tiis. Wawalesna sok teu ngeunah. 18. Selap-selip mapay peujit. Sangkan babari kahartina. Engke diwales kunu kawasa. Jasmani sok panas tiris. Amis budi carita ilmi. Nafsu mah taya putusna. 28. Da lafad mah taya beakna. Tapi henteu jeung barangna. Nu bareng hanteu papisah. Kufur teu percaya ka kitab. Nyaurkeun ilmu nu repit. Terang ka sagala dosa. 26. Ulah katungkul dudunya. Nu tilu karep balaka. Nuduhkeun jalan lastari. 21. 19. Beak umur can sampurna. 16. Malikan Malati tadi. Ulah jail ka pada jalmi. Ulah Iman ka barang ruksak. 22. 20. Matak keder pikirannana. Mudu mulung kanu susah. Jeung poma ulah mitenah. Jalan jahat mah babari. 17. Kafir teh nu jahat atina. 24. Nyaurkeun jatining hurip. 30. Sabab bongan salah tekad. Ulah Guru loba omongna. Urang kudu ngaji rasa. Loba omong salah pasal. 23. Qur’anul Adzim sing kapendak. Ulah kawas ngaji budak. Elmu teh kudu pilari. Mudu Guru pondok caritana. Ka kuping beres patitis. Teangan elmu sampurna. Sing isin kunu kawasa. 25. Jalan hade rasana nyeri. Ngagulung caritana. Sing inget bakal papisah. Nu ngumbar bae nafsuna. Resep kanu beresih ati. 29. Diturut matak cilaka. Ulah eureun memeh mendak. Beda jeung saur nu sompral. Matak pinanggih tugenah. 27. Masing-masing eta karepna. Ari nafsu opat kabehna. Kanu goreng taya pegatna. Eta nu murba kawasa. Kafir lain Walanda Cina. Matak narik manah resmi. Karasa dina pupusna. 82 .Layang Muslimin Muslimat 15. Nu kitu ngarana Murtad. Carita ilmu ngajinis. Ngajelengit inget teu leungit. Nu dusun teu nyaho adab. Matak poek kana ilmi. Nu hiji karep nu muji. Kakuping matak garihal. Ulah sok ngarah ngarinah. Ngabegal elmu nu asal. Nya eta nafsu nu suci.

Meungpeung hirup kudu Guru. Sing inget urang bakal ditutup. Hanteu bijil ti beulah batu. Kubur hirup dijero kalbu. Bisa ngaji Ulah kumaki. Ulah ngitung beurang peutingna. Syahadat heula nu misti. Basa Baqo langgeng sundana. Jauh keneh kana katepi. Laku lampah kudu jeung ilmu. Sajero eta teh tobat. Ngaji badan masing tapis. Ari Qudrat teh kawasa. Tutup mulut buka kunci. Poe tujuh aya dimana. Asupkeun ka jero diri. Mun pupus dunya ge lampus. Paribasa ditetepkeun iman. Walanda Cina meureun nya kitu. 45. Sarebu hiji anu manggih. Bisa leumpang urang ku saha. Teangan di badan urang. Diteangan leuwih rugi. Lain caang caang bulan. Jeung urang asal timana. Ahadiyat naon hartina. 42. Mudu ngaji kudu ngajinis. Saur Jeng Nabi Utusan. Ngaji teh ulah ngajibris. Da lain caangna bulan. Ahadiyat eta geus tangtu. Nembe salamet Akherat. Mudu mandi cai suci.Layang Muslimin Muslimat 31. Geus ditutup teu nyaho ka incu. 41. Kain cai ngala ti kali. Sangkan salamet diditu. Nyaho ge iman teu acan. 83 . Jauhna tanpa wangenan. 46. Lain kubur tutup batu. Teangan kubur nu tangtu. Caang soteh caang iman. Tilu puluh Juz kudu tamat. Kitab Qur’an jieun saksi. Teu gampang neangan iman. Enggeusna balik kamana. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Ma’na Qur’an lapis-lapis. 38. Dibeulina satengah mati. Nya eta sifatna elmu. Sajol bulan eta tamat. 43. Enya soteh deukeut pisan. Cai suci matak beresih. Poek bulan poek iman. Tetepna dimana kutan. Poek ati poek bulan. 44. 35. 39. 32. 36. 37. Ulah loba nu diaji. Cai suci ti jero ati. Dalil Qur’an tuduh harti. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Aya cai bening nya herang. Teangan hirup sajero hirup. Mun tacan isbat jeung nafi. 40. 34. 33. Lahir batin gampang katimu.

Akbar anu sajatina. Hanteu daek nareangan. Dahar nginum jadi Naraka. 53. Mudu sidik ka alam batin. Kasebatna Guru Mursyid. Nuduh Allah diawang-awang. Ulah dipake andelan. Duit meunang berekah kolot. Pikukuh patokan Islam. Hakekatna kudu kamanah. 49. Manahan ku ahli rasa.Layang Muslimin Muslimat 47. Manahan ku ahli ngarang. Anu dzikirna ngageot. Urang ninggal hirup urang. Lalangse beureum jeung kuning. Lain Shalat nangtung kitu. Mun harti ngelmuna cukup. Kaula geus hanteu aya. Da aya awal akhirna. Anging dzat Allah nu cukup. Lamun barisan cilaka. Lain beurang lain peuting. Allahu akbar kudu ta’yin. Resep ninggal istri sae. 55. Mudu tutup sakabeh nafsu. Euweuh deui sifat hirup. 62. Panon teh pipinding terang. Gagntina Rasulullah. Guru teh kakasih Allah. 84 . 50. Kahakanannana bugang. Dalil naon nu jadi iman. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Lain akbar mata kapala. Allah ninggali ka urang. Kunci Muhammad nu rugi. Allah mah nurutkeun bae. Didinya naon nu aya. Lain Muhammad di Madinah. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Rasiahna Maha Suci. Sembahiyang kudu khusu. 54. 58. 57. Nya eta elmu nu kolot. Masing ngarti urang hirup. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Hanteu sahil cicing di dunya. Dzikirna dilewe-lewe. 52. Teangan tarekat jati. Bisa nuduhkeun nu wahid. Pek taroskeun ka Ulama. 56. Nu sidik kanu kawasa. Kalawan nerangkeun Tohid. 59. Rasana lacuna hade. 60. Laku lampahna ge tartib. Geus euweuh wujud kaula. Silokana sing kapanggih. Nyebut aya teu ngarasa. Sabab lacuna henteu diriksa. 61. Ganti Pangeran nu aya. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Nafsu opat ulah metu. Anu Guru ahli rasa. 51. Ulah hirup nya hirup urang. Nu kitu jalama badawang. 48. Hewan anu hanteu iman.

67. Lain nyembah kanu aya. Nyembah kanu euweuh aya. Sangkan urang teh rahayu. Terapkeun ramo jeung suku. Mudu terang wuruk Guru. Eta Guru anu mulya. Ninggalina iman nu suci. 64. Ari iman sifatna caang. Jalmana pantes lalenjang. Geua megat dilawang buntu.Layang Muslimin Muslimat 63. Di Akherat kumaha leumpang. Di dunya sab aya caang. 73. Matak lali ka Maha Suci. Nu kitu teh kafir Jindik. Nempoan istri nu hade. Gawena tirakat nyepi. Lampahna sadaek-daek. Wajib deui nyembah ka Raja. 68. Tanda Guru nyekel sosi. Dahar ulah kawas kebo sapi. Nuduhkeun jalan nu suci. Ari Guru wajib disembah. Jalaran gogoda diri. Ajengan hayang dipuji. Nafsu opat kudu tutup. 74. 75. Nurutkeun nafsuna dewek. Di dunya teu daek neang. Sasauran jiga Kalde. 71. Tinggali ilmu nu tangtu. Ulah sare satengah mati. 78. Diri ulah laku satru . Jalma teu inget ka pati. Eta nu wajib diturut. Lahir batin ulah tatu. 72. Karesepna dana dini. Sabab miara ti baheula. Di kubur tangtu dipekprek. Ibu Rama wajib disembah. 76. Wakilna anu Kawasa. Lain terang omongan kitu. Pujina ngarah sasaji. Beurang peuting teu berenti. 85 . 70. Ijrail teu ninggal puji. Meujeuhna dahar sakali. Lampahna gemi nastiti. 66. 65. Beuteung jemblung awak gede. Gawena sok kirang tuang. Teu lila amprok jeung Guru. Mudu Guru sajero hirup. Ngawakseun ka jalan gede. Geura tinggal rupana Guru. Lampahna teu ati-ati. Pang urang sagala gampang. Laku lampah kudu terang. 69. Nu langgeng hanteu diberik. Karasa paeh jeung hirup. 77. Agungkeun Guru jeung Ratu. Katungkul ku sirik pidik. Ulah rasa guru jauh. Teu iman jagana poek. Ganjaranna geus bukti. Nurutkeun karepna ilmi. Barang ruksak dibeberik. Nya eta Guru sajati.

Geus wengi urang arasup. Matak beurat batan batu. Syahadat syahna teh opat. Duriat ge matak tetep. Istri kitu leuwih lucu. 86 . Nyaeta istri kameumeut. Pasosore kudu mandi. Kulambu geura pek ingkup. Istri urang bisa tembang. Dzat sifat asma af’alna. 90. Jalaran saurna Guru. Wantu-wantu kecap sya’ir. Katilu kudu jazakat. Kaopat kudu puasa. Laguna pantun manyanyi. Kalima leumpang ka Mekah. Cukupna urang di dunya. Make subal kembang malati. Geus manyanyi tuluy tuang. Mun lepat mangga dipungkir. Zakat pare geus mufakat. Eta mah teu matak kuat. Sabijilna tina pikir.Layang Muslimin Muslimat 79. Kaduana kudu Shalat. Disamping baju beresih. Zakat diri matak kuat. Moal kagembang ku wayang. 85. 83. Dina sajerona badan. 82. Ieu sya’ir sedeng ditutup. 87. Lampahkeun lima perkara. Dipiresep ku pameget. Saena kedah ku istri. Sya’ir waca senangna pikir. Manyanyina matak resep. 89. Nyegah ulah sore turu. Lamun cukup aya bahan. Sholat nyaho asal opat. 86. Sora ngeunah matak senang. 81. Seungit malati geus kaambu. Sasatna sing manggih bulan. 88. Geu Sholat tuluy manyanyi. 84. Sahiji nyaho Syahadat. 80. Halimpu jeung mawa sari. Nangtung ruku sujud lungguhna. Teangan Bet dina badan. Ramadhan kudu sabulan. Samemeh indik ka Mekah. Komo mun gentrana istri.

dupi anu kaopatna. Muhammad Harid katilu. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. dijero cai. sinarengan raden Muslimat. barangna anu sakitu. rehna seueur keneh anu can kapaham. jeung raka dijero bumi. lajeng ka tajug ngaralih. Rakana pek sasauran. 8. caralik sabada tuang. lamina geus tilu wengi. langka pisan aya jalmi. Dipungkureun aya empang. bok bilih geus bosen galih. geura pariksakeun rai. Ayeuna tumaros eta. tacan caang ati rai. Papayun-payun duaan. 7. 87 2. calik dina pramedani. keur mudakarah bab ilmi. den Muslimat ka rakana. geus meleber seungitna teh mancawura. ngaran Muhammad Majaji. malah mandar disarengan ku Pangeran. ngaran Muhammad Hakeki. ditengah aya Masigit. amitan neda warangsul. Ceuk raina nuhun pisan. caina herang beresih. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. sieun engkang jadi bendu. sakur kabingung kang rai. 9. sabab lepat lamun ngaji kana asmana.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. panarosna masih terus. silih udag jeung baturna. rai bade naros deui. sangkan teu jadi nguluwut. muga engkang rido galih. rai langkung panasaran. seueur keneh kabingungan. tiasa nerangkeun deui. mani katinggal keusikna. margi bet mustahil teuing. rido ditaros ku rai. aya ngaran taya rupa. 3. terasna raden Muslimin. nu kahiji Muhammad Haq. buludru sutra hipu dicalikannana. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. dikuriling kebon kembang. rai tamparaos pisan. dupi nu kadua deui. lamun jinisna can bukti. rehna rai seueur pisan panarosan. Mung buktina tacan terang. dijero kamar tur sepi. wantuning di Taman Sari. kabingung teh naon deui. teu kagiridig ku jalma. ka rai budina manis. ting soloyong ting suruwuk. 6. nuhun berebu keti. mung rada isin saeutik. Eros Ermawar Malati. teu weleh bae ngurihit. nyaangan ka manah rai. saurna teh rai mangga. Sambungan anu katiluna. . manawi engkang tiasa. saparantos Jongos Koki. bumi nenggang sareng singkur. eukeur maksad titadina. aya basa opat rupi. 5. laukna warna-warni. 4. Ayeuna bet luntur manah. nepi ka dipundut pisan. engkang teh aya pilahir. Kocapkeun raden Muslimat. kantun anjeuna duaan. atoh kantenan kulanun.

19. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. ayeuna rai mangarti. nya ieu rupa jasmani. dina Qur’an geus kauni. Muhammad Hakeki tadi. 14. nu kitu mah sanes ngaji. He teh nya dada geus tangtu. Nerangkeun : 1. nya jadi huruf Mim akhir. atuh kantenan eta mah. kantun eta Muhammad Majaji tea. nya eta sagara hirup. tetep kafir mun teu timu barangna. tah eta barangna rai. tulis Qur’an sareng Hadist. rakana ngalahir deui. 13. ceuk rakana mun can harti. nya eta huruf Dal pasti. Tah eta anu kasebat. Turobun ngaranna pasti. eta sifatna teh pasti. Saur raka ari eta. nyaeta nu opat kitu. 11. pasal Muhammad Hakeki. ngaran maca bae wungkul. 18. kantun eta anu nomer kaduana. Hawaun eta disebat. Saur raka bener pisan. sidik ngaran jeung buktina. saha-saha manusa. cahya bodas ngaran Ma’un. Muhammad Hakeki. Muhammad Majaji tea. 3. bijil cahya opat rupi. kaopatna nu kasebut. cahya nu bodas beresih. Muhammad Harid. eta teh naon sifatna. nu disebat Muhammad Haq. barangna nu opat rupi. 16. digugulung titatadi. Muhammad Majaji 12. 4. Nu disebatkeun Muhammad.Layang Muslimin Muslimat 10. Saur rai kutan eta. 17. nu koneng huruf He pasti. ku rai ge meureun parantos kapendak. sabab aya ceuk dalilna. moal rek sulaya deui. Muhammad Hakeki tea. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. cahya koneng eta sidik. hartina eta dalil. Cahaya beureum sifatna. jawab rai nuhun pisan. nuhun engkang rai nuhun. maca buktina aksara. nya eta aen barangna. nyaeta rasa pribadi. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. ngaji teh kudu ngajinis. Kieu perkawis eta. ari nu kaduana deui. kaopat nu hideung cahya. eta sifatna teh tangtu. ceuk raina nuhun engkang. ari nu katilu deui. Muhammad Haq teh geus sidik. bibit nyawa sadayana. timbalan Jeng Rosul. Muhammad Harid nyatana. Mim teh mastaka rai. 2. nu disebatkeun ku rai. lamun asma bae rai. Nu bereum huruf Mim awal. Muhammad Hakeki rai. nya ieu rasa jasmani. Mim 88 . leres percanten yakin. ku rai prantos kaemut. Muhammad Harid teh bukti. Wa’asmaihi ta’ala. abadan bi kufro deui. 15. ayeuna nembe kaharti. sorotna tina dzat sifat. dupi anu katilu na. nu ngaji asmana badis. sategesna nu kasebat Narun tea. kantun eta Muhammad nu katiluna. Muhammad Haq. eta teh dzat sifat Gusti. cahya nu hideung nyata. rupina caang dumeling. Muhammad Harid nyatana.

sategesna ngaran Gusti. ma’rifat ka Gusti Allah. 27. tibana ti Kangjeng Nabi. 22. nu nganepikeun kana dzat. eta mah pangandika na. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. dupi nu nganepikeun pasti. nya nu ngagelarkeun Agama. kedah 89 . tina dzat sifatna pasti. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. tiap-tiap aya ngaran. eta tiluhur ka handap. Pangkat Nabi Rasulullah.Layang Muslimin Muslimat 20. Sabab eta tuduh jalan. 29. mimitina nya eta dzat anu kasebat. kapan dalil wajib pisan dipercaya.ari nu liana Rusul. Kaduana kana sifat. lamun hayang kasungsi. tilas Wali anu tadi. enya eta tarekat ma’rifat tea. saur raina kaharti. wajib susul eta anu ngandikana. hakekat ma’rifat rai. sangkan manusa teh mulus. kapan awalna ge rai. Jadi unina Muhammad. Nya eta jalan tarekat. Wali Kutub disebatna. kabagi ma’rifat jati. kana sifatna Yang Agung. ku awasna panon kapala anu nyata. Allah anu Maha Suci. jeung supaya terang deui. atuh mun kitu mah palsu. teu kabagian ma’rifat. murahna di alam dunya. tilu asma nu kawarti. 30. nyaeta ku asma tea. sare’at tarekat deui. numawi Gusti Yang Widi. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. umatna pon kitu deui. gaib pisan pang ayana. hoream neangannana. hanteu cocog sareng dalil. Sabab basa Allah eta. enya eta para Wali. mung dzat sifatna Yang Agung. hakekat Muhammad Nabi. tanwande bisa narima. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. 21. Sabab nabi Muhammad mah. nya eta awal-awalna. ulah ngan tulisna wungkul. utusanna Maha Suci. sabab bisa mi’raj rai. ayeuna kedah dibalik. sageuy teu tiasa nepi. 26. di Cirebon anu bukti. mana nu kabarengan rai. kana dzat sifat Yang Widi. 24. tah didinya mencar-mencar. jeung percaya ayana Allah ta’ala. Dal teh sampean geus bukti. nampa tarekatna ilmi. kedah ti handap kaluhur. Sabab aya wawakilna. jeung kalawan dibarengan. salamet dunya Akherat. Muhammad Rasulullahu. ilmu Wali mo kasusul. nu mimitina rai. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. 23. mung aya saeutik pisan. ku pitulung Maha Agung. numawi ulah sok mungkir. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. tarekat ma’rifat timbul. sifat Rahman nu murah dialam dunya. moal kenging katingali. 25. walon raka eta mah Muhammad pangkat. Kengingna ku panon rasa. kapan tadi Maha Suci. terus ka ayeuna pasti. nu rek ditaroskeun deui. Teras ka Wali salapan. tangtu nyandak tina bukti. akhir nya udel urang. 28. dibeulina ku prihatin. dupi eta Kangjeng Nabi. sifatna Yang Maha Suci. Muhammad mah teras ka umat-umatna. ku pitulung Maha Suci. Piraku mun cengeng tekad.

genep belas nu mimiti. 32. mangga bae ku engkang. ayeuna mah kulanun. Ceuk raina bingung engkang.pasal eta naktu dua puluh opat. enya eta kanyataan Adam pasti. jumblahna sabaraha naktu. kakara engke kapanggih. Rakana lajeng ngajawab. nya eta ku tilu basa. ku rai tacan kamanah. ngahuleng hanteu ngalahir. sareng anu katiluna. Hirup-Rasa-Adeg pasti. ceuk rakana eta kamana surupna. perelena nya Adam Muhammad Allah. Mangga ku rai dimanah. pek jumlahkeun deui rai. Madinah teh naon rai. rai teu sanggem mikirna. 39. Raina hanteu ngajawab. hirup kanyataan Gusti. terangkeun sama sakali. parantos pupus makamna ge di Madinah. 35. nya eta Muhammad tea. genep (6) naktuna teu lepat. 38. 33. ari nu katilu rai. adeg kanyataan pasti. lami-lami pek ngajawab. naek kana sifat deui. naktuna teh dua (2) tangtu. ceuk raina mun teu lepat. naek nya ka Muhammad. kasebatna di Madinah. nyaeta dua nu tadi. 36. Muhammad nu tipayun. bakating hantem mikir. matak butak sirah rai. perelena kitu rai. pang gumelarna dohir. 90 . rakana ngalahir deui.Layang Muslimin Muslimat 31. rai poek liwat saking. Adam mimitina disebut. Dupi anu kaduana. kedah pendak sajatina. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). 37. tadi tiluhur ka handap. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. kieu atuh mun can ngarti. hanteu terang sumurupna. jadi lamun hayang terang. aksara di eta pasti. Jadi dua puluh dua. naktuna aksara tadi. naktuna sahiji-hiji. dua puluh opat siki. da aya hartina tangtu. ayeuna manah ku rai. kantun terus kana dzat deui naekna. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Atawa Allah Muhammad. aduh engkang can kaharti. tihandap ka luhur deui. tina asma heula. geura mangga bandungan. Adam anu tipandeuri. Tah geuning kitu geus nyata. mangga ayeuna dietang. ayeuna kedah dibalik. ku rai tacan kaharti. bilih rai jadi owah pipikiran. rasa kanyataan tangtu. terus ka Allah sing tepi. Geuning bukti di manusa. ka Allah nu Maha Suci. dihijikeun sareng genep nu kadua. geuning makamna Jeng Nabi. kedah heula kasungsi. mangga etang ku rai. da majajina mah geus bukti. aksara nah eta pasti. ayeuna mah kudu sungsi. Madinah anu kasebut. eta naktu nu sakitu. tapi rai hakekatna.

Teu lumbrah anu nyarebat. sanajan iman ge aya. nya eta dzat sifat Allah. 42. da kapan Islam ge bukti. teu ngarasa boga diri. biasana teh ku jalmi. sategesna asma Gusti. rukun nu heula disebat. hurufna kalimah kali. rai bingung kacida. ku engkang ka tuang rai. sing ngarasa ilang wujud. pantesna teh nya rukun Agama Islam. terasna Agama pasti. ibadah ibadah teh enggeus yakin. nya eta rukun Agami. jeung naon ngarana deui. meureun teu raos geus tangtu. mun disebatkeun ku urang. mung bade naros deui. weleh bae teu kapikir. Agama ge piraku taya rukunna. lumbrahna sadaya sami. nya eta adegannana. huruf kalimah Syahadat. lumbrah kitu anu nyebut. Supaya syah dzatna. nuhun ayeuna kaharti. kakara jasa kapendak. rek dijejerkeun sakali. bet jol bae kana rukun. tiap-tiap mun kapanggih. aya nu tacan kaemut. nyaeta rukun Islam. aya rukunna geuning. dupi kenging na teh pasti. lima eta nu geus umum. sabaraha huruf nu uni. ku hukum akal rai. Islam disebat pandeuri. dibalikeun saupami. supayana rai bisa terang. Madinah teh jadi huruf. tanwande jasa ma’rifat. Upami geus ilang Adam. Atuh lamun kitu urang. dupi eta rukun Agama diliwat. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. geura mangga rek diitung. geus merele nya rukun Agama Islam. nu heula disebat pasti. da piraku hanteu aya. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. dua puluh opat sidik. geura susul jati-jatining Syahadat. mangga bae rai etang. sadaya nu dipiwejang. Eta rai sabaraha. enya eta nu kasebut Adam tea.Layang Muslimin Muslimat 40. hakekat Muhammad Nabi. 43. da kitu kapan pantesna. 47. kana dzat sifatna Gusti. pasal dina rukun Agama can terang. hakekat Muhammad Rasul. rukun Islam Agami. bet geuning rukun Agama. 46. rukunna genep perkawis. tah ieu engke dihandap. Kapan kieu disebatna. 44. Eta teh huruf Syahadat. aya anu diluncatan. 48. tah geuning eta rai. Aya sabaraha perkara. jeung teu pantes deui bae. hurufna kalimah tadi. ku urang teu dipilari. adegan wujud jasmani. 91 . Raina lajeng unjukan. dipigawe siang wengi. 45. lamun rai tacan ngarti. raina lajeng ngajawab. numawi kedah kasungsi.

ngalakonan rukun Islam. sahiji Sareat kitu. ku urang kedah kapanggih. nu langgeng taya tungtungna. teu aya kasieun kitu. jadi buta tuli pisan. eta kitu basana teh. nyaeta rukun Islam. pangna suhudna teh tangtu. sareatna hakekatna. eling sieun ka Naraka. kaopatna nya Ma’rifat. Numawi manusa wajib. temen wekel teu bengbatan. 92 . Rakana lajeng ngajawab. Katilu Tarekat rai. supaya urang teh puguh. da rukun Islam mah puguh. lamun rai tacan terang. 55. sadaya ge pada terang. di dunya Akheratna ge. anu lima perkawis. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. kasalametan manusa. mangga anu tadi bae. Kapan basana ge rai. geuning bukti di dunyana. jalanna ma’rifat kudu. Teu ngupingkeun dalil Hadist. hal rukunna Agama tea. Rakana ngawalon deui. 57. laku goreng mo dijujur. nu nerangkeun di Akherat. Ari hartina teh tohid. kana rukun Agama teh. 52. nu kedah heula pilari. 56.Layang Muslimin Muslimat 49. nya suhud milarina teh. Raina ngalahir deui. kapager ku kasieunna. moal sakama-kama. sareng nu ahli Agama. ku engkang enggal piwejang. aya opat perekara. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. geuning kitu dalilna ge. teras ngalakonan rukun. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Islamna enggeus kapanggih. tegesna rukun Agama. da hanteu ngadenge beja. nu wajib heula kapendak. nurutkeun bahana tadi. jadi geus tangtu pisan. Teges tina eling rai. daek ngaji kitab Qur’an. Ari emutan rai mah. 54. asalna kasieun eta. teu nyaho diakhirna teh. saparantosna ma’rifat. atuh kantenan kang rai. mun jalma teu beragama. asal tina iman tea. 59. Tuduh jalan eta Hadist. milari jalan ma’rifat. saparantosna kapanggih. sangkan aya kasieun teh. pasal eta geus kapaham. Iman Tohid Ma’rifat Islam. kadua Hakekat tea. cengeng jeung khusu tekadna. 58. tina Qur’an Hadist kitu. nyaeta rukun Agama. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. lantaran teu daek campur. Islam teh geus sidik pisan. rukun Agama geus misti. Naraka di alam baqo. yen aya Sawarga Naraka. nyaeta ku tohid tea. Asmarandana 51. mun geus sieun mah mokaha. dina Sembahiyang cukup. 53.

mutajillah mun kitu teh. tegesna eta hakekat. Jadi sifat hirup pasti. sabab mun taya hirup teh. ari rukun Agama mah. nyaeta opat rakaat.Layang Muslimin Muslimat 60. numatak ngelmu teh urang. ku rukun Agama tangtos. 68. Tarekat ma’rifat deui. sareat hakekat kitu. Kieu hartina Agami. nepi kana waktu Isya. ari geus niat mah tangtos. sifat Agama kasusul. eta saterusna kitu. tetep eta anu opat. 71. tegesna parantos nyaho. rakana lajeng ngawalon. terang rakaatna Lohor. Agama nu Maha Agung. nyaho kana naon tea. eta oge bener pisan. anu ngabuktikeun aen. dina waktu Sembahiyang. mung engkang rek naros deui. ma’rifat nyembahna wungkul. 63. Sanes rukun Agami. tarekatna jeung ma’rifat. sumawon ushallina. Islam ge moal aya. 62. tarekatna ma’rifatna. saur raka da eta mah. Ibarat rek nyieun korsi. terang dua rakaat. nya tina kanyaho tea. tarekat sareng ma’rifat. Kitu deui waktu Dzuhri. aen kanu disembahna. ari terbitna hakekat. Sembahiyang Subuh eta. tegesna geus nyaho kitu. rai geus ninggali naon. sumawonna rukun-rukun. sanes ninggal Gusti Allah. niat eta mimitina. sanes bagian ibadah. 61. sareatna hakekatna. pikeun kayakinan urang. 64. geus gulung bae didinya. rai parantos ma’rifat. rai nyebat soteh kitu. Nangtung Ruku Sujudna teh. lain ma’rifat ka Allah. Naha ninggali ka Gusti. najan di sagala barang. tadi geus ngaku ma’rifat. nya eta ku rukun tea. Dina Sembahiyang mah rai. 66. 69. 70. 93 . kapan rai geus ma’rifat. sareat hakekat kitu. tina ma’rifat geus tangtu. ulah ngan ku kira-kira. enggeus tangtu moal aya. tina kitab kenging nyonto. Pertingkah nyembah ka Gusti. ma’rifat laku ibadah. geus awas ti samemeh prak. terang soteh pertingkahna. da eta mah rukun Islam. ma’rifatna waktu eta. mo aya ngaran Agama. pikeun ngesahkeun ibadah. gulungna anu opat. migawe dina waktosna. sategesna hirup tea. ku tinggal panon kapala. raina lajeng ngajawab. Kapendakna eta rai. Tarekatna mah pan bukti. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. atawa sifat elmu teh. nya sajatining Agama. sing nepi kana caangna. 65. dina bagian bab ilmu. pujina oge pon kitu.

Kapan ieu mah keur ngilmi. moal jadi mun teu ngomong. ieu kaanehan Kota. 94 . Hakekatna pon kitu deui. di sajero badan urang. ngaladangan bako tea. poko sareat hakekat. sabab hartina batal teh. jalan omongan geus tangtos. sing hawatos kanu bodo. ngabetem teu sasauran. Ayeuna mah rai harti. nu ngangliputi sadaya. ngaran rukun Agama teh. teras di tarekatan. maksud teh rek meser bako. tarekat jeung ma’rifati. Raina lajeng ngalahir. buktina nu dina wujud. kapan pangucap teh puguh. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. batal ku Hadist disebat. paingan ceuk unggel kitab. bibitna tina carios. 83. nya eta wujudna elmu. Pokona sareat yakin. 79. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. 73. rasa anu narimana. kahartos atuh kitu mah. Geus tangtu kengingna rai. dina bagian bab ilmu. kereteg niat ka pasar. karesikan Nagri Bandung. piraku hanteu kamanah. niat sagala perkara. pokona tina pangucap. 75. nyatana di badan urang. 82. 77. Sabab tadi geus ka ilmi. mangga ku rai dimanah. geus nyaho sareng bisana. pang buktina teh teu lepat. Model gedong rupi-rupi. 84. bet Cina teu buru-buru. gedonggedong nu marakbak. anu aya dina wujud. 78. kana migawe korsi teh. 85. sifatna sidik ngajentul. keretegna ati kitu. 81. paingan kamari rai. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. nu ngabuktikeun sagala. rentul sakur anu aya. 74. anu aya di badan dewek. barang dongkap teh ka pasar. teu lepat deui pangucap. nyaeta sifatna hirup. nangtung hareupeun nu dagang. Dupi sareat teh rai. Jalanna ku rukun tadi. jeung sifatna Gusti Allah. tapi anu sajatina. ma’rifatna ka Yang Manon.Layang Muslimin Muslimat 72. nya eta sajatina teh. naon nyatana sareat. sumangga ku engkang dadar. tarekat sareng ma’rifat. raina lajeng ngajawab. poko-pokona teh baham. ku rukun Agama tea. 76. enya eta kana dzatna. eta basa anu opat. atawa jati Agama. sayaktosna eta kitu. sajatina sareat. bahan-bahan geus sadia. tah eta pangucap urang. rupa korsi teu sulaya. nepi ka nyareatna. teu sareng sareat kitu. henteu jadi ceuk sundana. lamun nu ngaji hakekat. anu opat perekara. Karamean alam dohir. bagian ilmu ayana. Namung paneda kang rai. nu ngabuktikeun samaksud. Najan aya niat rai. duh engkang karaos pisan. sareat hakekat tangtos. kapan nyatana hakekat. batalna karaos pisan. tarekat ma’rifat oge. margi weleh teu kapaham. 80. tegesna eukeur neangan. keur nyusul wujud Agama.

kieu rai mun can terang. nu ngaran rukun Agama. hanteu jadi pamaksadan. nyaeta paninggal tea. Salila-lila kang rai. 88. sakitu dina ati mah ngomong. lima Munggah Haji kitu. Pasal eta jol kaharti. panon nu ngesahkeunnana. kana jatining Agama. nangtung hareupeunnana. tetela karaos pisan. sapedah rai teu ngomong. Ibarat rek tuang bistik. 90. dina salira urang teh. kieu katerangannana. 97. dua Sholat lima waktos. moal bet aya bedana. sabab seungit bistik tea. sinareng anu tipayun. ngalakonan jeung rukunna. 87. atawana rukun Ilmu. sora naon oge kumpul. pangdangu anu narima. Raina ngalahir deui. ayeuna mangga pitutur. teu aya pisan eureunna. kahiji maca Syahadat. jongjon hanteu ngaladangan. ayeuna nu kaduana. nu aya di wujud urang. teu sulaya jeung barangna. nomer tilu kedah Zakat. tegesna poko sareat. tarekat naon nyatana. Barang pok mah ngomong rai. nuhun Alhamdulillah. 91. Agama anu sajati. kapanggih sareng buktina. numawi disebatkeun teh. Rakana ngalahir deui. teu lepat kasauran teh. kakara sah kanyahona. 95. meuli bako anu ngeunah. sabab hakekat teh aya. Sifat-sifat nu di dohir. memeh ku baham karasa. duh engkang karaos pisan. beja-beja teh ti batur. sifatna panon nu nyata. mun kabedag ku saratna. enya sifat hirup urang. nyatana pangangseu tea. 96. hakekat pada hakekat. 94. anu aya di badan urang. 92. teu lami deui ngantosan. ayeuna anu katilu. hakekatna enggeus tangtos. ma’rifat nu kaopatna. enya eta sategesna. dupi ari buktina mah. anu nyidikeun sifatna.Layang Muslimin Muslimat 86. Nya anu lima perkawis. kitu deui angseu tea. Saur raka mun teu harti. aya tapi taya jentul. pangucap teu lepat tangtos. 93. Raina gumujeng manis. gulungna kana paninggal. Lahir batin oge sami. 99. sifatna bistik tea. samangsa parantos nyaho. moal lepat deui engkang. Seungitna mah taya rupi. Ceuk raka tarekat rai. keur nganyahokeun Agama. 89. pokona ku eta bae. sanggeus Islam kudu suhud. nyatana di badan urang. dina keur waktu nyaring mah. Babah meuli bako kula. 95 . pangangseu nu tipayun teh. nyatana pangdangu urang. nya Islam eta ngaranna. bagian paninggal tea. ngomong bae dina kalbu. teu aya rupina tangtos. sagala sifat teh kumbuh. ku Cina teh bol sok bae. eta jinis tarekat teh. 98. teu make sareat lapur. panutup kanyaho tea. nyatana eta ma’rifat. salamina ge digawe. opat kedah Puasa. bener mun ngaji hakekat. naon nyatana di badan. hakekat nu kasebut.

nyaho bibit rukun Islam. nya eta bongkok ngaronyok. ngaran dulur nu saestu. dina waktu eukeur Sholat. bengkung ngariung ceuk basa. bongkok ngaronyok teh nyata. 109. nya eta nu opat tea. opat kalima pancerna. Teu nurut babasan tadi. 112. eh anak-anak sakabeh. jeung bengkung ngariung tea. nu aya di wujud urang. keur nyalindung ka Yang Manon. kudu rukun teh nya eta. kitu anu ngaran rukun. nyaho jatining Agama. nya anu tacan kapaham. rukunna paninggal dangu. nuhun parantos kapaham. atuh dimana barengna. 103. mung kumaha ari eta. ulah arek panca bagah. piraku tacan kamanah. reh dina Hadist nyarios. sareat hakekat kitu. Margi keur kieu mah geuning. ieu nu opat perkara. Ayeuna rek naros deui. rai masih keneh helok. anu teu acan karasa. kana sajati Agama. kapendak wujud Agama. Paribasa sepuh tadi. Ka cai kudu saleuwi. kapan didinya barengna. hal rukunna Agama teh. eta kumaha hartina. sumuhun sok nguping pisan. meureun ku rai karaos. Aworna kalimah kalih. masih bae pili ganca. Raina ngawalon deui. Sholat sajatina tea. 107. salamet dunya akherat. duh engkang karaos pisan. huruf Ta’udz jeung Bismallah. 110. dina basa rukun tea. 105. mun rempug jungkung jeung dulur. pangangseu sareng pangucap. nerapkeun Muhammad. ucap ucap dangu dangu. Raina lajeng ngalahir. ka cai saleuwi pisan. waktos Nafi Isbat gulung. bareng hanteu pili ganca. omat turut weling bapa. Mung aya keneh saeutik. Ayeuna nembe kaharti. aya basa opat rupa. Raina gumujeng manis. tarekat sareng ma’rifat. kacai saleuwi pisan. ceuk rakana ngaran rukun. babasan sepuh baheula. nyaeta hirup urang teh. ilangna dunya jeung wujud. ka urang sok mituturan. 102. nu opat di badan urang. nya didinya barengna teh. angseu sumawon paninggal. babasan tadi teh keuna. aya Hekekatna horeng. rempugna nu opat tea. sangkan sah ibadah kitu. anu matak wajib pisan. hanteu bareng lakuna. jeung dulur teh kudu rukun. lakuna teh nu karaos. 96 . Rakana ngawalon deui. jeung kudu bongkok ngaronyok. 106.Layang Muslimin Muslimat 100. opat ngaran Qiyas kitu. 111. sumawon bengkung ngariung. yen kudu sabilulungan. Nembe Islam mun geus panggih. ngaran Dalil Hadist. nu opat teh ngahijina. 101. Ijma. 104. engke bapa geus teu aya. rukun teh naon hartina. 108. ka darat kudu salebak. kasauran sepuh teh. supaya maneh waluya.

nyaeta ka asal tadi. kudu ma’rifatu. 119. hiji pilar make papan. lamun henteu percaya teh kufur kafir. 121. enya eta Rusul-rusul tea. kudu daek ibadah teh. sangkana bisa karasa. amal ibadah urang. Lajeng rakana ngawalon ka rai. para Wali jeung para Muslim deui. nyaeta dina tunjukna. naha kira-kira rai. Ulah cicing dina Asma badis. eta oge pituduh teu salah deui. boh ka kulon ka kaler ka wetan. 120. ditunjuk ku gambar tangan. 116. anu mawi kudu. ka Batawi tunjuk. ayeuna ge kabuktian. karajinnana manusa. nya Qur’an eta buktina. Ijma. sumawon ka Batawina. eta wajib digugu. dina papan aya aksara Batawi. hartina teh akal sategesna. lamun ngilmu pikeun kabatinan. enya eta piwadaheunnana rai. Ibaratna upami urang kang rai. dikirana bakal datang. tuduh jalan pikeun mulang. 118. Dupi Qiyas moal salah deui. pikeun urang gumelar di Dunya. 114. tuluy rai cicing bae. ma’na Dalil kitu. hartina dalil teh Agus. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. ngakalan tadi nu tilu. da teu disorang jalanna. ka Gusti nu Maha Agung. jeung ninggal nu nangtung. kieu pihartieunna teh. mun kitu mah moal datang. eta ge wajib percaya. utusan Gusti Yang Manon. ulah cicing bae atuh. Hadist. Sareng tuduh ka manusa deui. Dalil Hadist Ijma pasti. 117. hiji jalan parapatan. da eta teh pikeun pikiraneun deui. kana Dzat Sifatna Allah. barang dileresan Bandung. Sabab geura pek manah ku rai. dupi nu katilu deui. 97 . ceuk raina atuh moal. hayang terang ka hiji Nagara. tetep cicing dina panunjukna. kajadian kapal udara jeung mobil. najan Dalil Hadist Ijma. 115. Anu matak ngilmu ge rai. ibaratna kapan puguh. jadina tangtu ku akal. kalanggengan Alam Baqo. mun kitu mah tangtos bae. karamean Alam Dohir. cadang Naraka Jahanam. kalawan jeung sahna misti. dina hareupeun panunjuk. moal bisa jadi bae. tegesna dina omongan. lajeng kang rai ninggali.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. Qiyas Dangdanggula 113. Hadist Ijma sumawonna. sangkan nyata jeung barangna. mo tepi kanu dijugjug. pikeun ngakalan geus tangtos. nyaeta pangandikana. cicing ngadedeluk. nu ditunjuk teu disusul dipilari. upami Batawi bae. pasal eta nu opat basa. pangandika Maha Suci. tambah beuki maju. kapan asma mah tuduh. sagala hal mun teu make akal. wajib percaya kana Qur’an. nyaeta sahna ibadah. lamun tacan mafhum. anu ngaran Ijma tea. sabab cicing di dinya teu maju deui. Ari Hadist pangandika Nabi. dina asma bae badis.

atawa rek tumpak mobil. kapan tarekat teh loba. numatak urang teh kudu. kahar kapal udara. 98 . Enggeus tangtu opat deui rai. da rai mah tacan terang. payunkeun hukum akal. naha rek leumpang suku. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. 126. gancangna teh teu lian kudu prihatin. nuhun akang rebu keti laksa. sangkan urang bisa datang. nu tacan kamafhum. Johar Awal kasebatna. geura beuli ku tirakat. mana nu gancang tepi. tuduh jalan nu sayaktos. mun ayeuna gentos pasal. bade naros Rukun Islam. da aya geus tangtu. 125. sidik teu ngandelkeun beja. dina hiji perkara teh. nu ditunjuk ku gambarna tea. rukun Islam nu lima perkara. opat pangkal kitu. Panunjuk teh ibaratna Dalil. teu terang nu diasmaan. dahar sare dikurangan. kantun milih bae atuh. 128. enya eta milih tutumpakan. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. Juziyah Hak Maliyah teh. nu ngaji asma wungkul. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. tarekat ma’rifatna kitu deui. cukup eta mah kulanun. opat-opat kitu. da betah dina panunjuk. Qodariyah Satariyah rai. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. misti kudu buru-buru. saterasna kitu deui. kantun bae neangan akalna. aya sare’at hakekat kitu. opat-opat geus tangtu. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. ari eta tutumpakan. dina sahiji perkawis. 129. rai napi piwuruk teh. tah kitu ceuk rakana. kajeun rada ripuh. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. naha hanteu aya rangkepannana deui. Den Muslimat ka raka ngalahir. sangkan tereh tepina teh. aya sare’at hakekatna. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. mana anu gancang bae.Layang Muslimin Muslimat 122. nu pangheulana datang. Ma’rifatna. sumerep ka sanubari. hukum Qiyas geura tungtik. kumaha bisana nyaho. 124. Ceuk rakana tangtu aya rai. kumaha pikeun akalna. saperti dina Syahadat. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. ma’rifat geus tangtu. Jalanna ge teu disorang deui. tarekatna ilmu. 123. 127. Sholat ge opat perkara. sare’atna hakekatna. hurupna asma Batawi. kitab Qur’an eta sategesna. tarekat pon kitu keneh. Zakat Puasa Hajina. bisi kaburu ku pati. Ma’rifat dina Syahadat. Lamun hanteu make akal rai. ceuk raina atuh mangga. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

eling bae ka sawah. eta tempat pangadilan. Akbar teh bet los ka Pasar. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. hanteu khusu ka Pangeran. mun nu tani Akbarna ka sawah. nu karaos sumurup ka sanubari. nyindiran kasadayana. Ulah ampun ditukangeun badis. bisa ngaibaratkeunnana. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. bet Akbar teh clok ka sawah. anu geus kersa ibadah. lamun hanteu kitu. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. sabab tina hanteu bisa. tapi apelna kitu. jeung sing bener caritana. ulah kendat sawaktu. kudu khusu tobatna teh. tegesna ka dzat Yang Agung. Lebah dieu tobat jisim kuring. Akbarna kamana-mana. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. keur dagang pon kitu deui. Insya Allah dihampura. ku rai tereh kaharti. PIHATUR NU NGARANG 161. tangtu nyorang paribasa. sakur dulur-dulur. lamun urang meunang hukum beurat. Sembahiyang teu khusu. pangadilan nu langkung sampurna. 164. Kana diri sim kuring pribadi. Mun geus terang kana dzat Gusti. leuwih hade ngadeuheusan. 160. kapan geuning di Dunya ge bukti. ulah make surat deui. tungtungna teh atuh. dicipta dikirakira. nu teu dikulon diwetan. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. lamun keur netepan waktu. rai nuhun ka pangasih. anu ngarang ieu Layang tea. silih tempas jeung saderek. dipayuneunnana Gusti. nu karasa ku badan sorangan. atuh bener kitu. sanes pisan jisim kuring. pangna Akbar sok kamana-mana. kana Dzat Sifatna Gusti. kana Aweh Salam tea. mitutur nu sayaktosna. ngadeuheusan kitu. Baetullah anu sajati. hanteu pisan boga akal. pantes arek kituna teh. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. nya osok kitu nya gawe. parantos miwuruk. neda ampun tina dosa anu tadi. payuneun nu Agung. 158. anu teu aya hinggana. neda ampun moal rek sakali deui. geuning kawidian apel. mugi sadaya saderek. lantaran can ma’rifatu. raina lejeng nyaur. teu puguh nu dikiblatan. aduh rai engkang nuhun. dikaler di kidul. keur guneman carios Agama. aya babandingannana. ka Gusti nu Maha suci. ngan diwangwang wungkul. kantun suhud kana ibadahna. kanu boga pangadilan. ka karatonna Yang Manon. tempat ngahampura dosa. pangasih salira engkang. 159. 162. namung ieu mah nyindiran. migawe kitu lampah. 163.Layang Muslimin Muslimat 156. pujina ge diliwatan. 157. teu ngadeuheus kapayuneunnana. 102 . nu ngaos anu ngadangu. upami keur resep tani. Mun nu kaya Akbarna ka duit. da tekadna hayang buru-buru tepi. da moal aya bedana. rakana enggal ngawalon. nuturkeun anu nungtunna. palangsiang galeng totos. saestuning ngan saukur tuturut munding. sami bae Dunya Akherat ge rai.

maotna make sakarat. rehna rai sering sok mendakan. nya percaya mun kitu mah kahareti. kitu siksaanna Gusti. kusabab tadi jalanna. dina waktu keur waktos salulut. tangtu bae engke moal nyorang deui. 171. kapan sidik Ibuna satengah mati. mun teu kapendak ilmuna. tadi rek turun ka Dohir. Sabab asalna ge ni’mat. akalna teu aya lian. sarebu kalieun babar. hanteu sami pada-pada boga waktu. Raina lajeng ngajawab. sakarat enggeus beak. sing ngarasa hilang samemeh pupus. pang orok sakarat tangtu. Sinareng dina waktuna. naha sami Syahadatna teh nya kitu. pasal eta rai ulah helok ati. anu matak urang wajib nyiar ilmi. hakekatna di badan urang sakujur. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi.Layang Muslimin Muslimat 165. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. 170. Ayeuna mah ganti pasal. beda hiji-hiji Rosul. nyorang deui kana jalan anu tadi. da moal salah mulangna. Waktu ngababarkeunnana. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. Mung ayeuna rek tumaros deui. Nampa sarebueun ni’mat. 175. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. unggal poe sakarat. 103 . tah didinya jalan urang. tangtuna kasampeur deui. 176. malah sok aya nu misan. samemehna urang hilang. tah eta kedah kasusul. 173. naha atuh kitu. raosna nyeri kalangkung. sing kapanggih jeung ilmuna. Syahadatna Kangjeng Nabi. dina Hadist geus kakocap. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. Balikna ge moal salah. Tah rai kumargi eta. Pangkur 166. Mun disorang ti ayeuna. jeung naon sanyatana. Rakana lajeng ngajawab. ganjarana ti Gusti. 172. anu matak renghap ranjug. jalanna kana Naraka. Kapan aya ceuk dalilna. 167. mangga dangukeun ku rai. Rosul anu genep tea. dina hal perkara Rosul. ngarasa rasa sakarat. teu acan aya dosana. nya buktina wujud urang. 177. supayana ulah kitu. sing perele hiji-hiji. ilmu sakarat di Dohir. kumaha eta sababna. bangsa orok nu rek maot. Ibu teh satengah mati. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. balik deui ka jalanna. cacakan tadi turunna. pajar orok mah beresih. sarebueunkanyerian tadi Ibu. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. Antal maotu qoblal maota rai. rai bingung kalangkung. rek naroskeun anu teu acan kaharti. naha sawaktuwaktu. Rakana lajeng ngajawab. karaos nyerina misti. Narakana Ibu tadi. geura kieu mun can terang. saperti anu biasa. pang orok sakarat kitu. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. sabalikna urang lamun. muga ku engkang diwejang. ti ayeuna geus ditungtut. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. waktu tadi memeh kadunya turun. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. 168. 169. 174. kitu deui waktuna. nyorang nanjak upamana. kantun ni’mat bae pasti.

Sabab wujud maneh eta. maneh kudu tumarima. waktu subuh kaluarna fajar sidik. Dawuhanna Gusti Allah. Ngadawuhan Gusti Allah. terasna Wa asyhadu anna. sing narima boga dua cepil tangtu. paingan manusa kudu. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. sinarengan dua suku. Wallohu batinul insan. kudu Sholat maneh misti. Raina teras ngajawab. Nabi Adam nu tipayun. Wa asyhadu anna Adam. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. Mimitina Gusti Allah. kholifatullohi deui. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. da nyaho asal usulna. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. boga nyawa kaduana boga wujud. 178. ari sababna pang kudu. Nyaeta dua raka’at. Wajib kudu Sembahiyang. Al insanu dohirulloh eta kitu. kanyataan ayana Kami pasti.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. 186. jadi utusan geus tangtu. kantun kaduana deui. Dalilna Sama-Sami’an. Nabi Enoh nu kamasyhur. 184. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. kudu Shalat waktu duhur. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. kieu rai Syahadatna. 179. ceuk raina nuhun pisan. jadi utusan geus tangtu. lobana opat raka’at. 180. tatapi maneh ayeuna. wujud maneh pribadi. 182. Enoh Habibullah deui. ka Gusti nu murbeng jagat. mana aya Shalat Subhi. kanyahokeun bae heula. 181. waktu tadina ti Nabi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tumarima boga nyawa sareng wujud. tah kitu eta asalna. Asyhadu anlailaaha Illallohu. dalilna geus kasebut. tapi maneh ayeuna. maneh Adam dikersakeun ku Kami. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. Gusti Allah ngadamel deui utusan. tumarima boga cepil dua siki. 183. 185. Saur raka nu kadua. numatak manusa wajib. tatapi maneh ayeuna. 104 . jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. kieu rai Syahadatna. Sembahiyang subuh tea. jeung dua suku geus nyata.

Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. kudu Sholat pat raka’at. Pek Shalat tilu raka’at. kieu Syahadatna rai. dalilna anu kasebut.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. mangga ku engkang pitutur. Sabab maneh ngabogaan. Asyhadu anlailaaha Illallohi. dalilna teh geus disebat. 194. ceuk raka nu kaopatna. utusan Aing pribadi. Raina deui ngajawab. nu katilu utusannana Yang Agung. Nabi naon ngarana. Kieu rai Syahadatna. nomer tilu ngabogaan. 105 . kudu Sholat Asyar misti. 188. kaduana boga lisan eta kitu. 191. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. Kantun anu katiluna. he maneh Ibrahima. Syahadatna ge puguh. tapi maneh montong hayang. kitu eta asalna. Asyar waktuna pasti. 195. boga panon dua siki enggeus bukti. saperkara boga baham. Saparantosna Nabi Musa. 192. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. Kanyahokeun bae heula. 189. sabab maneh teh geus puguh. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. hayang ma’rifat ka Aing. kitu Syahadatna Nabi. 190. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. kanyahokeun bae kudu. pangucap maneh teh eta. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. geura mangga ku engkang terangkeun deui. Tapi montong hayang terang. jeung leungeun kenca katuhu. kantun eta Rusul nu kaopat deui. anna Issa Rohullohi. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. anna Musa Kalamullah. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Basar jeung Basiran tea. waktu magrib maneh ulah salah deui. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. rakana lajeng ngajawab. tunga rai sama sakalican mafhum. ati moal salah deui. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. Kalam Mutakalliman deui. heh maneh Musa utusan. Nabi naon kasebut. Jeng Nabi Ibrahim tea. terasna Halilullahu. numatak manusa Islam. Asyhadu anlailaaha. 193. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. Nabi Musa eta rai. saterasna Wa asyhadu. 187. sategesna pangucap Aing geus tangtu.

ngan maneh ayeuna kudu. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. ka Aing kudu ma’rifat. sabab asalna ti Nabi. maneh Isa geus jadi utusan Kami. eta anu genep Rusul. sumurupna kana rasa. 201. Ngadawuhan Gusti Allah. Isa teh panggangseu urang. kanyahokeun heula bae. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. 198. di maneh teh kanyataan. wujud oge geuning bukti. Sholat dina waktu Isya. teu nyusul tarekat ilmu. 106 . eh Muhammad maneh teh utusan Kami. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. 202. keukeuh pokna mo kasusul. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. teras ka para Wali sadaya. Kieu dalilna geus kocap. dalilna enggeus disebat. tapi maneh hanteu kudu. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. malah tepi ka poe Kiamat kitu. Tangtu bae mo kapendak. sategesna hukum akal teu disusul. Katiluna boga nafas. ayeuna maneh mah kudu. Muhammad Nabi panutup. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Shalat dina waktu Isya. tadi diluhur disebat. dua liang irung bukti. nafas ge moal aya. Muslimin para Olia. 199. anu matak ayeuna ge geuning kudu. terasna Wa ana siruhu. kapan pangkatna teu lepat. leres pisan kurai geus kaharti. 204. dina wujud peribadi. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. hartina teh maneh Muhammad. Ieu Aing mere burak. Hakekatna Adam tea. sategesna rasa Aing geus tangtu. Muhammad mah rasa jasad. dina Qur’an geus kauni. 203. teu make Ijma Qiyas. teu ku akal moal jadi. Haturan deui raina. turun-turun burak tadi. tumarima kaayaan. kapan eta Gusti Allah. jeung turun ka anak incu. Barang Rusul kagenepna. sabab mun getihna lampus. dina waktu-waktuna. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. Ibrohim paninggal urang. pat raka’at lantarannana pang kitu. nu meunang pitulung Gusti. enya eta Al insanu siri rai. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. nafas sifatna geus pasti. 207. ayeuna karaos pisan. Enoh nyatana pangdangu. hakekatna di badan urang sakujur. Kitu geuning sajarahna. nafas maneh pribadi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 200. lamun urang cicing dina tarekat muji. terus nepi ka Kiamat. Muhammad Rosulullohi. nya adegan wujud urang peribadi. 206. enggeus lumbrah Syahadatna. 205. teu kudu hayang terang. 197. Panguluna para Rusul. Sabab nafas maneh eta. Ngadawuhan Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 196.

sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. hanteu kakurangan deui. ceuk rakana bener kitu. tapi geura teangan hakekat Nabi. jadi aya hirup dua. 107 . Malah ulah dideukeutan. Namung wajib kailmuna. sumawonna Ijma oge teu disusul. aya urang sinarengan aya itu. nya ma’na anu kasar. Numawi geura teangan. nu ma’rifat dzat Yang Agung. henteu dipikiran deui. 221. jelema mah moal aya. anu ngajina salapis. Geuning tadi Hadist nyebat. jalankeun hukun Qiyas. nuhun rai jol kamanah. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. 215. ma’na dalil kadua karasa kaharti. Rakana lajeng ngajawab. bisi nular katepaan murtad deui. anu ngajina tea. 217. sabab Rosulullah eta. hakekat mah teu mati. lamun geus kapanggih eta. 219. Rosululloh tegesna rasana Gusti. kaluar jerona kitu. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. Kangjeng Rosulullah Mekah. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. sahinasna ma’na kitab.Layang Muslimin Muslimat 208. Anu bisa ma’rifat dzat. 213. saur Hadist moal aya hiji jalmi. 220. naha arek teu percaya. ngaku enggeus ma’rifat dzat. tapi ulah netepkeun bae kaditu. taya lian ngan ku akal. eta oge bener pisan. pangandika para Rusul para Nabi. eta mah nu jadi bibit. kulantaran ma’nana salancar wungkul. 211. tah kitu mun teu kaharti. jalma mah moal tinggali. Mun kitu mah bener pisan. seueur pisan anu kitu. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. Lamun hanteu aya rasa. kapan ceuk Qur’an teh kitu. tangtuna kaliru basa. da geus sulung dina jasad. Geura ku rai dipaham. moal aya hiji jalmi. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. teu percaya kanu nyebut. atuh kantenan pisan. pupus soteh majajina. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. murtad hanteu salah deui. panon ieu nu buncelik. anu lemes pikeun bagian Sawargi. 216. 212. 209. ma’nana pon kitu deui. nu salah mah geus puguh. da teu make akal deui. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. Bibitna anu ma’rifat. lamun hanteu ngaji Qiyas. dalil teu meunang dirobah. da eta nu ma’rifatna. nu bisa ma’rifat kitu. pokna teh sabab ceuk kitab. Mutajilah enggeus moal salah deui. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. nya nu pangkat Ajengan. elmu lahir elmu batin. hakekatna sadayana para Rusul. ma’na Syahrul bariyyah. 210. ninggalna tangtu ku soca. kaduana Khaerul bariyyah puguh. anu aya diwujud. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. 218. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. ngajirimkeun Gusti Allah. Kasar pikeun Naraka. tangtu bae ma’rifat. sareng anu nyaritana. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. puguh oge sok kaliru. ka dzat Yang Agung. nu ngaku enggeus ma’rifat. dina Lam yakunil kitu. Ari Hadist mah teu salah. ngajolopong hanteu bisa usik malik. di wujud urang sakujur. aya ma’na lemes pasti. Kapan ma’na kitab Qur’an. aya dua dina Qur’an geus ditulis. 214. Ceuk raina atuh naha.

atuh nu kumaha tea. sumawon dina pernahna. ku rai tacan kaharti. puji anyar kanu anyar. Tetep dina rasa Dunya. jalma teu wenang dipuji. Raina lajeng ngawangsul. ayeuna rek naros deui. sing kapangih supaya bisa balik. pimaksudeunnana dalil. henteu boga daya upaya pasti. dupi anu katiluna. aturan ilmu geus pasti. 230. 229. piraku hanteu kamanah. 232. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. Tetep bae pang bodona. puji Qodim ‘alal Qodim. Nu gaib di wujud urang. ngandikana teu ku baham. ka rasa anu tadi. da moal jadi manfa’at. Ulah nyamian Yang Agung. moal bisa deui mulang. rai hoyong mangarti. marakayangan balik ka Dunya deui. Sundana anu geus umum. kitu sundana mah rai. pikiran heula ku rai. anging rasana Yang Agung. Mung barangna can kamafhum. puji anyar kanu anyar. 226. dina Syahadat ge rai. mun kitu lain bab ilmi. 224. 227. ku Dunya ieu kakurung. muga ku engkang diwejang. Ku rai tacan kaemut. nyaeta rasana Allah. puji Hadist ‘alal Hadist. 233. Nomer dua nu kasebut. Ceuk rakana mangga atuh. 231. dalil anu nomer hiji. ibaratna tuang rai. anu tetep uninga. Lajeng rakana ngadawuh. kieu numawi katampi. puji Hadist ‘alal Qadim. eta pisundaeunnana. masih tetep dina pangbuangan kitu.Layang Muslimin Muslimat 222. pada-pada anyar sami. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. tegesna tacan kaluar. kieu rai mun can harti. puji anyar kanu anyar. puji Hadist ‘alal Hadist. leres sundana kaharti. 108 . Rakana ngawalon imut. aya puji opat rupi. nu kahiji kasebat. engkang ku rai dipuji. nu anyar muji nu anyar. nu ninggalna hanteu make panon kitu. pernahna pon kitu deui. 228. 223. Kinanti 225. buktina loba ririwa. raina lajeng ngajawab. muji ka salira engkang. anu opat geus disebut. ngadanguna teu ku cepil. barang negrak eta rai. atuh nu kumaha tea. muji mah kedah ka Allah. anging hiji Gusti Allah. nu rempug jeung para Santri. balik ka rasa kapungkur. reh ngupingkeun dina kitab. puji Hadist ‘alal Hadist. pisundauennana dalil. nu wajib disembah misti. loba nu surup sumanding. puji Qodim ‘alal Hadist. dina waktu mana deui. 234. Raina pok deui nyaur. nu tadi disebat tea. da kapan ari dalil mah.

241. puji Hadist ‘alal Qadim. barang urang nu macana. kantun anu kadua. 236. anu sarupa kumaha. leres ku rai kaharti. hurupna mah anyar pasti. eta sowara teh sidik. nu anyar muji kanu Qadim. piraku hateu kapikir. dupi anu Qadimna mah. anu katepi ku pikir. lungguh eta kaopatna. dijero kaluat bijang. da ngan sakitu rai mah. 243. pada-pada anyar pasti. Ceuk rakana mun can mafhum. kieu pisundaeunnana. muga ku engkang didadar. pernahna dimana deui. 238. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. jeung kuma sundana deui. padapada anu Qadim. da pada Qadim sadaya. ayeuna nu kaopatna. 245. tapi tetep keur ka Gusti. dina keur Shalat sajati. nangtung ruku sujud deui. Rakana jawab jeung imut. Saur rai kumaha atuh. kapan urang eukeur tadi. kieu atuh kieu mun can harti. 246. dupi eta perenahna. Ceuk raina geus kamafhum. seepkeun bae sakali. 242. Kapan huruf Qur’an tangtu. sugan moal lali deui. ceuk raina hanteu lepat. eta mah sejen aturan. puji Hadist ‘alal Qadim. 109 . puji Hadist ‘alal Hadist. Kantun eta nu katilu. mun lepat sadaya-daya. nu Qadim muji nu Qadim. sorana teh anyar deui. Piraku hanteu kamafhum. muga bae parin harti. enya eta ti makhlukna. 247. Qadim teh pangandikana. dupi eta perenahna. dimana engkang pernahna. muga diterangkeun deui. maca kitab sareng Qur’an. dina jilid nu kadua. ngan ukur pikeun di Dohir. kapan eta anyar sami. sanggeus urang ka Dunya. Kapan didinya mah tangtu. nu geus diterangkeun tadi. nu muji nu dipujina. puji Qadim ‘alal Qadim. Ceuk raina muji nuhun. Cahya anu opat geus puguh. nyanggakeun bae kang rai. 244. Rakana deui ngawalon. 239.Layang Muslimin Muslimat 235. pada-pada anu Qadim. Nu anyarna teh nya wujud. teu nyowara geuning rai. buktina teu make biwir. 237. perenahna waktu eta. puji anyar kanu anyar. Sanes keur muji ka makhluk. 240. dupi muji pada jalmi. dina Sembahiyang pasti. anyar dadamelan Nabi. ari nu katilu deui. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. nya dina waktu keur rai. warnana anu opat rupi. kieu pisundaeunnana. Nur Muhammad asal tadi.

teu dua teu tilu opat. reh hirup teh ngan sahiji. kaangliputi sadaya. 253. 251. mana helok-helok teuing. seja rek tumaros deui. jeung lamun hirup ngan hiji. teu ngaku usik sorangan. kitu ceuk unggeling Hadist. 255. can terang sama sakali. Raina lajeng ngawangsul. Sumawon ibadahna kitu. pada aya hirup eta. tetep hirup mah ngan hiji. kang rai di lebah dinya. ceuk kasauran Wali mah. 249. kudu maot sadayana. 257. 260. usik malikna geus pasti. Bibitna nyawa disebut. anu ngaran nyawa tea. Mung heran kaliwat langkung. meureun maot sahiji. tah eta anu dipuji.Layang Muslimin Muslimat 248. 252. ku sifatna hirup Gusti. 259. margi dina saban jalmi. 258. hirup kagungan Yang Widi. Nya eta anu kasebut. Sawarga Naraka deui. nyawa aya saban jinis. nungtut bae beurang peuting. Arasy Kursyi pon nyakitu. tujuh bumi tujuh langit. Dupi nu sok keuna ku pupus. asalna tinu sahiji. kieu upami teu harti. hirup Allah tara ruksak. lamun ibadahna jalmi. 110 . puji Qadim ‘alal Hadist. nuhun parantos kaharti. Sato Siluman-sileman. Raina lajeng ngawangsul. ari nu seueur tea mah. kana dzatna Maha Suci. syah asmana jeung af’alna. 254. kuma ngarasakeunnana. Dupi anu ngaran hirup. nu Qadim muji nu anyar. sifatna nu padang tea. dina lebah mana deui. sareng perkawis hirup mah. kapan buktina nu wafat. leres hirup mah teu lepat. 261. Ibadah kalawan ilmu. disebat sagara hirup. hirupna sakabeh jinis. Rakana lajeng ngadawuh. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. hal nohidkeun hirup hiji. nyaeta buktina rasa. jeung syah sifatna deui. nu langgeng teu keuna mati. Mun hiji mah eta hirup. ayeuna rai mangarti. Manusa pon kitu deui. teu petot-petot nya eling. hakekatna nyawa rai. sasatna geus syah dzatna. hirupna manusa pasti. anu sarupa kumaha. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. Ceuk raka ulah kaliru. Rai teh masih kaliru. nu ngangliputi sadaya. ayeuna mah ganti pasal. mung hiji-hijina pasti. Uteuk Tongo Walangtaga. 256. da tara keuna ku mati. anging ku kawasa Gusti. sabab hirup ngan sahiji. kalawan jeung ma’rifatna. anyar dipuji nu Qodim. 250. aya keneh kabingungan. awak-awak nafsu pasti. sabab enggeus tetep eling. jadi puji sadayana. dina pasal hirup eta. langgeng bae ngangliputi.

277. Rakana lajeng ngadawuh. kapan Gusti Maha Agung. ku rai tacan kapikir. geus jauh ti Maha Suci. sorotna Sagara Hurip. 111 . dupi anu jadi nyawa. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. reh rai sok nguping dalil. angger moal robah-robah. sorotna teh tangtu loba. aya terasna kasohor. 272. 265. rai ulah salah harti. 268. ka maliunan manusa. ka sato pon kitu deui. 275. urang ibaratkeun deui. teu kirang sumawon leuwih. kajeun rebu maliunan. 270.Layang Muslimin Muslimat 262. ngurungan damar sahiji. Ku hiji ayakan kitu. katerangan teh utami. 274. hiji jalma roko hiji. 269. nu sakitu eces pisan. Kieu atuh mun can mafhum. asal ti Allah geus tangtu. mohal ruksak dzatna Gusti. Rakana enggal ngawangsul. 264. katerangan anu yakin. ku rai tacan karaos. ka Allah nu Maha Agung. gumelar ka alam Dohir. nyaeta nu padang tea. teu robah langgeng geus pasti. nu liangna laksa keti. teu ngurangan teu nambahan. naon atuh anu balik. ibarat lamun di Dunya. boh laksa rebuan jalmi. ulah belet-belet teuing. 267. mahi teu kurang teu leuwih. nyaeta damar nu tadi. nungtut ngirangan teu lepat. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. mungguhing hirupna Allah. 266. Lamun sayaktosna kitu. piraku mun aya jalma. Ibaratna hiji lampu. Naha seuneu dina lampu. seuneuna dicarokotan. nu aya di wujud jalmi. tangtu dzat anu Maha Suci. rek ditambah katerangan. ayeuna teu samar deui. inditna mah teu karaos. naha jinisna nu tadi. hiji sorot liang eta. jadi hiji nyawa jalmi. Jadi sategesna kitu. ngurangan atawa leuwih. 263. rek diibaratkeun deui. saperti nu tadi tea. ibarat mun di Dohir. teu ngarti ibarat tadi. nya nyareungeut ka dinya. ayakan jeung damar hiji. nu jadi hirup jasmani. Magatru 273. 271. margina dibagi-bagi. nyaeta sorotna tea. sangkan kaharti karasa. Innalillahi kauni. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. Mung bade nyundul pihatur. Aduh engkang langkung cukup. teu kalawan ingkig kitu. misti kudu balik deui. diala rebuan jalma. ari hartina teh dalil. ayeuna ku engkang rai. raina lajeng ngalahir. ari dzatna Gusti Allah. kudu bae balik deui. ngaraos teu clok di Dohir. Kapan tadi rai dina waktu turun. bol karaos teu sulaya. Raina enggal ngawangsul. salobana liang tadi. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. nyaeta anu disebut. ka Allah Gusti Yang Manon. 276. Mung aya keneh saeutik kabingung. damarna mah tetep hiji.

tetep ni’mat bae jongjon. hanteu kadangu ku cepil. 291. jeung istri anu gareulis. teu saperti Rama Ibu. bener rai kudu balik. kapan didinya teh nyeri. aya tilu perekawis. eta nu ngaran Sawargi. ka Haqna Muhammad tangtu. ceuk rakana bet piraku. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. naha siga naon atuh. ni’mat bae salamina. ngeunah teu ngeunah teh tangtu.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. karaos ku tuang ibu. mun nu jatoh ka Sawargi. kumaha ilmuna tangtos. salamina taya tempo. kantun nu hiji can mafhum. make aya gedong-gedong. Kani’matan Akherat mah Agus. dina jalanna bareto. sasatna di jalan cicing. sapatemon waktu tadi. ku kangeunahan kitu. rasa Dohir lamun balik. kalem timbul sapapaos. tah sakitu pikeun balik. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. cicing di Naraka pasti. 279. 281. keur waktu ngajadi orok. teu karana deui kitu. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. Barang-barang meja korsi nu aralus. 287. 280. kawas keur di Dohir deui. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. 282. tapi lain ngingkig kitu. nomer hiji kacarios. tah lebah dinya kang rai. pangbalikan rasa kitu. jadi ni’mat geus pasti. Haqna Adam teh geus tangtos. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. Tapi engke dimana urang geus pupus. rakana lajeng ngawangsul. Ceuk rakana rai masih bingung. katilu Haqna Yang Manon. teu karana dipigawe deui. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. 289. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. kapan di Dunya mah campur. gaib hanteu aya bukti. 284. nu ngaran Haqna Yang Manon. teu selang-selang deui. ngarasa kanyeri wungkul. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. 283. tetep langgeng dina nyeri. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. 112 . Anu balik ka Naraka pon nyakitu. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. 286. 292. 290. balik soteh balik raos. naha saperti di Dohir. kangeunahan jeung kanyeri. dua Haq Muhammad Nabi. 288. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. raina ngalahir deui. tapi pangbalikan rai. kawas ti luar ka bumi. ngan ni’mat anu karaos. anu katiluna deui. tah kitu anu sayaktos. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. rasa kitu teh geus pasti. jadina kumaha deui. teu katinggal soca kitu. 293. Sawarga ngaranna sohor. 285. teu dicampuran ku nyeri. rai mah kawas nu ngaco. pipisahan enggeus pasti. Kani’matan di Sawarga Maha Agung.

kulantaran kurang suhud. 301. rasa teh sama sakali. Akherat pon kitu deui. nyaeta dzatna Yang Manon. 307. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. barang kadarat geus tepi. supaya enggal kaemut. kana sagarana hurip. nu diluhur kacarios. geus jadi ci hujan tangtos. pangkatna geus ma’rifatu. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. rek diibaratkeun deui. datang ka darat mah geuning. teu ngaraos naon-naon. nyaeta rasana Gusti. bet beda rasana gentos. 303. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. 306. nu mahi ka tujuh Bumi. tepina ilmuna tangtos. caina asin geus tangtu. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. kangeunahan pon nyakitu. sasat ngancik dina poho. keur dina Sagara Hurip. teu ngaraos naonnaon. mungguhing dzatna Yang Manon. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat.Layang Muslimin Muslimat 294. bet boga rasa kanyeri. Sagara cai nu tembong. di Dunyana nu teu manggih. 297. ibaratna mun di Dohir. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. 308. kapan laut oge bukti. rai masih keneh helok. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. 304. samemeh urang ka Dunya turun. 309. kumaha waktu di Dohir. mahi ngahuripkeun makhluk. nyaeta nu ma’rifati. teu sieun ku siksa kubur. saperti di luhur tadi. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. enggal karaos ku rai. Ngalakonannana ngan era ku batur. nyaeta rasa jasmani. tur tadi teh cai laut. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. ku ibarat mah karaos. Kantun ieu aya keneh kabingung. enggal ku rai kaharti. teu arah teu enggon kitu. Dzat laesa kamishlihi. ibadahna luakleok. sanes kanten bisa jadi. ngangliputi Langit tujuh. 302. aya tilu tempat kitu. ngilmuna eukeur di Dohir. hanteu warna hanteu rupi. Nur Muhammad waktu tadi. 305. caina teu salah deui. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. 300. nyaeta dzatna Yang Manon. 299. kaduhung engke karaos. tacan jadi rasa wujud. samemeh ka Dunya lahir. tah ibarat urang tadi. reh urang tadi di Qadim. 310. 298. 295. hayang caang ulah bingung. 113 . ci hujan mah henteu asin. ngan ukur tuturut munding. Nur Muhammad opat rupi. sajatining suwung raos. saeusina Dunya tangtos. 296. kuma sajarahna deui. pasal eta pikeun balik. hanteu isin ku Yang Widi. nu geus ma’rifat kana Nur. keur masih ngajadi Enur. Barang anu balik ka Naraka kitu. Ibaratna cicing dina asin kitu. keur waktu keneh dina Nur.

Nerangkeun Datangna Nafsu. meni jeger ceurikna bakating hayang. masing bisa balik deui ka asalna. Ayana teh kumaha. 114 . jalan cai tea. dina eta pasal nafsuna manusa. teangan akalna. 321. saha anu nyambat. 312. hiji keclak hiji jalmi. nya jadi nyawa jasmani. 325. saban wujud oge nyondong. dina cai hujan bae. ulah cicing betah. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. sakeclak sewang geus tangtu. teu pulang ka asal. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. anu tadi geus ragrag teh. margi sidik aya jeung bukti-buktina. Den Muslimat ngawalon barina imut. sifatna nafas nu bukti.Layang Muslimin Muslimat 311. 313. rasa Dohir anu bukti. Tuang Ibu moal aya ci susuan. muga engkang kersa. cai hujan nu tadi teh. rasa pelem jeung amis teh. Sabab eta pang ayana cai susu. Nya buktina nu dituang ku Ibu. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. nyaeta ci hujan tadi. 323. sangkan cai teh ngaleos. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. dina rasa dunya bae. rasa ci hujan mah puguh. Jadi rasa cai asin nu di Laut. 318. 317. ibaratna rasa batin. Marakayangan jadi salundang salindung. waktu medal ti Ibu teh. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. asal tinu opat. 328. rido ngawuruk saderek. 327. anu mawi ewon-ewon. bisa balik nya ka Sagarana tea. jalanna dumuk. taya nafsu teu hayang sagala rupa. henteu kaop elat. jadi nyawa enggeus puguh. sing kapanggih Solokan-solokannana. terusannana anu bras ka Laut tea. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Teu aya deui akalna teh kudu. deudeuieun tina karasana ngeunah. tetep langgeng dina rasana Naraka. aci tanah jeung angin teh. Pucung 314. percanten kacida. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. tangtu aya rasa. lamun disambat ku Onom. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. nya jadi rahayatna Onom tea. 322. Balik deui ka rasa asin kapungkur. Barang tepung baham sareng cai susu. 324. sangkan cai hujan. rasa kontak jeung aci opat perkara. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. aci seuneu aci cai moal salah deui. 315. enya eta dina rasa alam Dunya. 326. 316. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. Hayang deui hayang deui jadi baku. kitu kajadianna teh. aya raos jeung teu raos. 320. 319. teangan jalanna jalan cai ka Laut. da waktu tadi mah. Aya deui nu ku rai can kamafhum.

hawa anu dua. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. 332. kuma bae dina pamuhitannana. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. sareng teu raos geus tangtos. sareng sowara nu awon. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. nyerep nyurup kana hate. dina patuangan sareng aya hirupna teh. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. aya dangu ngeunah. kumaha sajarahna teh. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. sami bae sareng dangu tinggal baham. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. nya balik ka Dunya. aya tinggal ngeunah. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. hawa Batin jeung Dohir teh. 115 . saniskanten aya lalayanannana. 336. 337. 331. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Dina waktuna sakarat badena pupus. 342. kanyaho di Dunya bae. Najan dina pangangseu oge nyakitu. 334. ka pangangseu kitu keneh. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. hakekatna nyawa. tadi geus ngaraos. wajib kapendakna. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. nimbulkeun jadi amarah. aya dangu nu teu raos. Panon oge kumaha kontakna kitu. sareng asal bareto. barang kontak terus bae aya nyawa. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. nya nimbulkeun ngeunah.Layang Muslimin Muslimat 329. 335. bibitna kahayang sabab. kana cepil soca. aya angseu ngeunah. 340. 346. sajarahna manusa gelar ka Dunya. barang rasa kontak sareng katuangan. Anu mawi wajib manusa teh kudu. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. malah aya tinggal sok jadi amarah. anu opat bae kumaha kontakna. Geuning bukti dina dangu oge kitu. sifat nu sae nu awon. 333. muga engkang ka rai maparin terang. dina waktu wafat. lamun dangu kontak. rasa eta buktina teh. 341. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. babandingannana. 344. kumaha ilmuna. saterasna kitu bae. tanda hirup geus usik gugurinjalan. kontakna jeung sifat. Saniskanten jadina teh ku patepung. 345. aya tinggal henteu raos. kana Maung kana Bagong. 347. 339. aya angseu hanteu raos. 338. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. 330. nya karaos pisan. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. 343. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu.

Kangjeng Nabi Muhammad. parantos dugi ka waktos. reh Gusti mah sifat wenang. 351. mulih ka Rahmatullah. namung kalintang ku awon. ngudag hak kasampurnaan. marulih ka Rahmatullah. Ngawitan anu didangding. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. mutih ngabeuti puasa. kalangkung kasep. Mung ku banget tekad ati. 350. ngantunkeun sahiji putra. dinten Saptu ping opat belas. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. sakalangkung garihalna. 5. moal aya mustahilna. sinareng gentur tatapa. ngabulkeun paneda jalma. Gedong Rosulullah. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. 352. mu’jizatna Gusti urang. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. Rayagung dawuh nu sae. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. hanteu aya naonnaon. sareng ku safa’atna teh. Simkuring nembean deui. anu hanteu petot-petot. ieu jilid kaopatna. ngahalang-halang kersana. maksad rek ngadangding Layang. kana dzatna Allah. elingna kadinya. Semet ieu bae rai urang tutup. Nilarna Raden Muslimin. lamun Tohid Insya Allah sampurna. 353. rakana anu tipayun. Kasampurnaan lahir batin. dangdingna sareng basana. salamet Dunya Akherat. Sagara nyawa sakabeh. Kocapkeun Raden Muslimin. jeung moal aya nu bisa. 8. muga sadaya nawakuf. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. nyaeta Sawarga. 116 . ahli ngulik Ilmu Nahwu. Allah ngabukakeun ilham. ulah kirang pangampura. 4. Balik deui kana rasa nu kapungkur. Shalallahu ‘alaihi wassalam. ayeuna gentos nu kocap. 349. seja rek neraskeun hanca. tangtu jadina teh poho. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. nu maksudna jalan alus. mung sasasih antarana. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. raina Raden Muslimat. kantun ngaraoskeun bae. nyaeta anu kasebat. sakitu ge cekap. rasa Allah tea. geus tangtu kontakna oge. sasih Hapit dinten Juma’ah. Teu mungguh ka jalma dhaif. anu nembe jilid ka tilu. Dina gentos sasih deui. sinarengan Raden Muslimat. sakersana Maha Agung. 2. 6. nu jeneng Rosulullohu. neda-neda ka Yang Manon. 3. sakersana jadi bae. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. Layang Muslimin Muslimat. kitu kersana Yang Agung. 7. anging Allah anu langgeng jumenengna. Ilmu Sare’at Hakekat.Layang Muslimin Muslimat 348. disarengan ku dudu’a. hanca simkuring bareto.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

hade goreng ge ti Gusti. ngalobakeun Gusti Allah. kuma barisna dipayun. teu aya antarana teh. ka papada makhluk Gusti. Sinom 57. Lamun pijatoheunnana. ngaku Allah kana Af’alna. parentahanna Idajil. sagala perkara oge. jeung boga pamilih tangtu. jadikeun budi pamilih. teu maparin kana jalan kagorengan. Allahna hanteu kailmu. 58. sok jadi sasar tekadna. tapi tadi nu nyarita. Laa haula wa laa quwwata. 120 . kana jalan kagorengan. nya kalakuan manehna. laku hade laku goreng. jeung nurunkeun kitab Qur’an. para Nabi utusan teh. pon kitu deui Naraka. mangga ku engkang carios. Nu kieu tekadna jalmi. masing soleh sabar tawekal darana. sidik yen Gusti Allah mah. teu kenging migawe dengki. Tah kitu nu matak wajib. 53. tina dzatna enggeus tangtos. atawana jalma owah. kedah suci laku lampah. tah kitu margi lepatna. ngarasa geus teu papisah. pijadieun kana hade jeung gorengna. Sabab ngaraoskeun isin. Da nu geus yakin mah geuning. 60. 51. ku kereteg karep ati. siang wengi babarengan. keur ngahukuman nu salah. kana jalan rahayu dunya Akherat. Asmaulliaf’al tea. ati teh kudu beresih. aya anu nyiliwuri. kana kalakuanna teh. sumawon ujub takabur. Ngan wungkul bae miwarang. da Allah tara kitu. kumaha pang jadi lepat. anu geus yakin mah geuning. nu nyahona lain beja. Atuh eukeur naon teuing. 59. tah nu kitu patekadan. 55. kitu deui eta sifat. kana kahadean misti. tara sok miwarang salah. pasti eta ngaran kufur. Lajeng raina ngalahir. ku sok kitu sababna teh. ayeuna nu kaopatna. saperti anu ngalindur. 56. pendek teu daya upaya. ka Allah kudu ma’rifat. bakating ku poekna.Layang Muslimin Muslimat 49. poma rai sing mangarti. kana kagorengan pasti. nu kitu sanes ti Allah. rakana lajeng ngawangsul. piara laku jeung tekad. samemeh prak dipilampah. lamun bae kadatangan. jalma teu boga akal. padahal mah geuning kitu. padang caang narawangan. Jadi ayeuna mah urang. sabab tangtu katawis. tara jadi kabingungan. anging ku kersana Allah. majarkeun sagala rupi. jalma nu kitu tekadna. teu idin sama sakali. pedah aya dalilna. 52. 54. nu kieu tekad manusa. moal sakawenang-wenang. ngayakeun Sawarga kitu. palaur sieun salah. Tina sifatna geus sidik. 50. Sasat teu usik teu malik. Kapan kitu kersana. Allah ngayakeun Agama. teu ngalajur hawa nafsu. wungkul miwarangna Gusti. poek mongkleng buta rata.

numawi rai sing emut. Eukeur mah tadi percaya. 66. balai Dunya Akherat. nu beunang hese capena. nu can kaharti ku rai. mugi Gusti Maha Suci. eta mah engke heula anan. geuwat ulah lami-lami. martabat undak ti tadi. rakana lajeng ngajawab. Asmaullijinsi tadi. tegesna anu geus yakin. ceuk engkang eta nu enya. sanajan getol ngabakti. ibadah ka Maha Suci. kana panggodana Iblis. kantun eta anu ka limana tea. 70. ngan wungkul beja ti jalmi. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. mun datang kareping ati. 63. amalna teh lir tipung katiup barat.Layang Muslimin Muslimat 61. 62. enya eta Iman Takhkiq. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. pasal Asma anu opat. Ulah kabengbat ku Setan. Sagala hal kalakuan. Iman tina beja wungkul. anu ahli adep-adepan jeung Allah. nu hade mah eta rai. mubadir sama sakali. bilih kadenge ku cakcak. Geus moal aya sesana. Iman Taqlid kahijina. geus tangtu deui ka hijab. 67. moal bisa dicarioskeun ayeuna. musna leungit tanpa lebih. Asma tina jinis kitu. nu geus didadarkeun tadi. 68. aya nu can kaharti. Kedah dina salse pisan. kana piwuruk engkang tadi. pek lampahkeun buruburu. kawuwuh jeung bisa yakin. da kapan rasiah Wali. kieu mun teu lepat mah rai. getol Sholat lima waktu. ngajak jalan kahadean. tunggal keneh nya ibadah. nu bieu mah keun heulaan. 71. 64. kumaha enyana deui. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. sing iyatna kudu kuat. nu kahiji Iman Taqlid. rakana enggal ngawangsul. pasal Asmaullijinsi. boga saksi tina dalil. katiluna Iman Takhkiq disebatna. Raina lajeng ngajawab. percaya ayana Allah. kana ayana Yang Widi. jadi poek buta rajin. turug-turug nyaho pisan. Kuma pihartoseunnana. rai tiasa nyumponan. ma’rifat ka Yang 121 . kana jalan ma’rifati. Kitu deui sabalikna. di ayana Maha Suci. rai ayeuna teu bingung. kamulyaan lahir batin. Naon bae ayeuna mah. sareng ngabatalkeun deui. ma’rifat ka Maha Agung. rai hayang enggal ngarti. raina lajeng ngalahir. tina dalil Qur’an kitu. jongjon bae sirik pidik. di hijab deui ku Gusti. kapindingan ku kokotor laku tekad. 65. jeung kudu ditempat sepi. tur kalawan aya saksi. Iman Idlal nu kadua. Anu ku engkang disebat. pasal Iman anu tilu. da tunggal parentah Gusti. nu kitu ngaran ibadah. eta mah nu geus percaya. sareng nganuhunkeun deui. tapi laku jeung tekadna. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. dua Iman Idlal deui. nu narik jalan balai. ulah bendu bae rai. ari anu katiluna. tah eta mah martabat anu utama. bagian nu ahli Qurbah. hiji-hiji Iman tadi.

73. anu nganggo lafad Tasjid. geus ngajadi wujud dalil. duh engkang rai kaliru. lafad Muhammad Nabi. Dal buktina teh sampean. enya eta Nabi-nabi. naha kumaha hartosna. Nabi Musa jeung Isa. Cirina Nabi nu lian. moal pinanggih jeung Gusti. hijabna ka Maha Suci. percayana geus teu samar. 80. Lian ti lafad Muhammad. sina ninggali Akherat. salian ti Kangjeng Nabi. nu diselir ku Yang Agung. 77. nyaeta Sholat sajati. Mim akhirna udel kanyataannana. 81. moal bisa kapaham. sirahna jadi Mim awal. dina Sembahiyang sidik. walon raka tacan jadi. ngawujud dalil Muhammad. lantaran teu aya hiji. bener tacan uni lafad. kayaan Alam Batin. pasal tadi aya basa Nafi isbat. koncina Bumi jeung Langit.Layang Muslimin Muslimat 72. keun heula eta mah agus. Kumargi penting kacida. sasat moal ma’rifati. nyaeta utusan Allah. dina keur Attahiyati. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. Sabab lafad Muhammad mah. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. tacan syah upami kitu. Lamun Wujudna manusa. numawi teu Mi’raj rai. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. dina keur Sembahiyang mah. pasal Hakekatna Tasjid. dina dawuh nu mustari. lebah dinya jadi dalil. da bukti tina lafadna. lafad-lafad para Rusul. raina lajeng ngawangsul. cirina teu aya deui. nu geus jadi lafad dalil. mangga ku rai tinggali. wekasan enggal ngalahir. lafad Adam lafad Enoh. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. geus teu asa-asa deui. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. Sabab pasal Tasjid eta. keur ngaburak jagat shagir. tacan jadi lafad dalil. dadana jadi He sidik. 75. kang rai mah masih bingung can kapaham. teu uni lafad Muhammad. eta hal perkara Tajid. kapan geuning para Rusul. jeung Gusti nu Maha Suci. upama kapanggih eta. geuning teu aya nu Mi’raj. ngadak-ngadak kahareti. 79. Agung. hal praktekna Sholat Da’im. Raina mani ngarenjag. 82. sami sareng lafad Allah. Ayeuna ulah kapalang. 76. sadayana teu diselir. wujudna geus jadi lafad. Ibrahim. raos tadi bener pisan. geus tangtu engke kaharti. keur ngadeuheus ka 122 . sadaya teu nganggo Tasjid. mugi dipaparin terang. kumargi teu aya Tasjid. 78. Geus ngarasa aqrobiyah. ayeuna mah Manahan bae heula anan. dina saban-saban jalmi. nimbulkeun raga nu lembut. engkang hawatos ka rai. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. lamun jalma tacan terang. tacan jadi wujud dalil. jadi lafad Muhammadu. eukeur muka lawang hijab. teu aya hurup Tasjid. sadaya pada mirupa. mesem rakana ngalahir. engke dina salsena. 74. sanajan hayoh dipikir. kalah botak dipikir moal kapendak. anu dipaparin Kunci. padamelan Kangjeng Rasul. Muhammad Rasulullohi.

nyebatkeun Sare’at tadi. da puguh Hikam mah tadi. jadi sanajan ayeuna. 87. kadua Hakekat deui. tegesna eta mah rai. ceuk ilmu Sare’at rai. 123 . sareng dibarengan deui. tiap-tiap aya bukti. muga-muga engkang keresa miwejang. pangboseh supaya tepi. naon kanyataannana. inten teh naon nyatana. nu ngadamelna geus misti. tapi pasal dina kitab Hikam. kahiji ngaran Sare’at. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. ucap tekad sareng laku. Insya Allah awal akhir tinekanan. Hakekat Tarekat deui. Hakekat lir upamana. getol Sholat anu lima waktu tea. ditungtut sahiji-hiji. 91. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. teu bareng opatannana. Hakekat. dadamelan Gusti Allah. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. dijaga ulah rek salah. Tarekat lir upamina. ati kanyataannana. tirakat mutih. 85. Qodariyah Satariyah. Tarekat. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. jeung dibeuli ku prihatin. ka tengah-tengahna laut. Raina lajeng haturan. geus tangtu ayana Allah. Da ku ilmu Sare’at mah. sinareng lautan cai. parahu ngambang dina luhureun sagara. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. 86. nuhun rai bakal harti. puasa. ibarat lautan cai. kalakuanna ibadah. saenyana dina diri. Malahan dipigawena. katiluna eta Tarekat ngaranna. Ari Hakekatna eta. sing bisa ngajadi hiji. dupi Tarekatna deui. inten didasaring cai. rukunkeun sangkan kasusul. bener kitu eta rai. kudu barengan sing rukun. Ma’rifatna pon nyakitu. Sare’at teh lir upami. pasal eta tasjid tea. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. nyaeta dzikir jeung ngaji. Asal bae sing percaya. kemudina pon nya kitu. ayeuna mah gentos deui. ceuk dina unggeling Hikam. 89. netepkeunnana pasti. Yang Agung. kana kalakuan kitu. dadamelanna kitu. nyaeta puji dzikir. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. disebat parahu tadi. Ka opat ngaran Ma’rifat. yen eta Sare’at rai. Tah kumaha ngalarapna. Ma’rifat mah lir upamana. sanes dina bab Sare’at.Layang Muslimin Muslimat 83. sareng saterasna deui. eta moal salah deui. ku kalakuan nu suci. Rakana lajeng ngajawab. ku rai tacan kaharti. aya basa opat kitu. sabab kieu ibaratna. netepkeun Sare’at tadi. eta anu opat tadi. yen ieu bumi jeung langit. ulah sina patorengga. 90. sing suhud bae ka Gusti. ma’rifat 84. parantos umum sadaya. 92. Asal sing suhud neangan. eta anu opat rupi. nu opat teh sing ngahiji. sadayana umat Nabi. 88. diibaratkeun kemudi. anu geus lumbrah disebut. kapan ceuk Hikam mah tadi. ku rai nu can kaharti.

raina lajeng ngajawab. sareng nu bangsa narajis. kokotoran luhur laut. nyaeta ka tengah-tengah sagara. nyatana roh urang kitu. kaopat intenna deui. diusikeun ku sagara. nu ngaran wujud jasmani. pituduh kitab Hikam mah. Sare’at teh lir upami. bangbarongan cuat-cuit. najan dipaksa ge rai. turug-turug seueur jurig. sieun hanteu bisa nepi. raina ngabarakatak. Rupa badawang barongsai. kamudina teh rai. nya ieu buktina badan. sangkan teuleumna teu jadi. hayoh disurupkeun deui. Kantun eta kemudina. mun nyurupkeun pahili. sareng campur deui pasti. 95. anu ngobahkeun ka jasad. diusikeun ku roh kitu. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. da teu ninggang kana pibarangeunnana. 99. sabab jero liwat saking. mawa ka tengah jalan. 96. kana tengahtengah pusering sagara. raina lajeng ngalahir. Sasat tempat kani’matan. anu matak geuning tadi. kareueung sagala aya. pasal parahu tadi. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. wani teuleumna ka laut. Rakana lajeng ngajawab. katilu kemudina. Kieu rai saenyana. parabot supaya nepi. bari ci socana bijil. barehala anu nyingsieunan. naon nyatana nu bukti. nyatana parahu tadi. kana batu karang tea. dupi lautna teh rai. taya lian ngan ku idin roh tea. 100. puguh bagean Hakekat. 101. 103. anu taya upamana. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. mugi-mugi rai dipaparin terang. persis saperti jasmani. ka ilmu Sare’at kitu. maotna teu bisa nepi. kitu diibaratkeunnana. 98. 102. 97. Ma’rifat ka Maha Suci. lamun tega ka pati. eta anu ngamemenerna. diakhir tangtu kaduhung. hamo pibisaeun beunang. parahu teu salah deui. Kaombak-ombak ku lambak. nu langgeng teu owah gingsir. Hakekat ibarat laut. supayana bisa katepi. gumujeng mani ngagikgik. nu opat sing jadi hiji. lamun teu acan mangarti. kadarat mulih deui. bangke anjing bangke oray. ngagoda supaya bolay.Layang Muslimin Muslimat 93. rakana lajeng ngalahir. Tapi najan geus ditengah. ting dalagor kana curi. ramisak bakating ngungun. kana dasar sagara berlian tea. mun teu jeung teuleum mah pasti. 124 . pang bisa usik jeung malik. atuh moal weleh mijan. eta moal salah deui. Saperti parahu tea. larapna dina salira. Tarekat lir kemudina. nyaeta Ma’rifat jati. naon buktina nu yakin. Pikeun ngudag inten tea. jeung anu kasebat laut. inten teh moal beunang. 94. siksaan anu hanteu nepi. beunang kagoda. Sok moal barung sulaya. pang parahu bisa usik. nyaeta kudu bisa. Sing gulung kana Ma’rifat. keur ngudag inten nu tadi. ngudag eta inten dina jero lautan. panangan kenca katuhu. ku ilmu Hakekat kitu.

kenging di peser ku duit. nu geus diharamkeun misti. Man ‘arofa nafsahu. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. ati mah ngaku kawasa. pangkat Nabi Willayah. hayang senang bet teu weleh bae susah.Layang Muslimin Muslimat 104. bisa sidik ka sifat Iman sajati. ngaku bodona teh palsu. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. kapan hak manusa mah. faqod ‘arofa robbaha. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. anging Gusti Allah bae. kapan geus di dalilan. nyaeta bilih sulaya. ngan sakur dina biwir. rakana lajeng nyaur. 106. ngarasa bodo dirina. faqod jahilan nafsaha. mugi rai dipaparin katerangan. sarta langgeng nu moal aya putusna. aya pitulung Pangeran. Hanteu daya teu upaya rai. lain inten dunya kitu. naon nyatana nu sidik. lebah mana kawasana teh. ayeuna aya piunjuk. hal perkawis inten tea. Saur raka nya kantenan. Jadi lamun engke arek mati. inten dijero sagara. 111. urang arek boga patekadan. aya hibar kahartos. ganjaran ti Gusti Allah. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. geus tangtu nyaho ka Gusti. anggur ditambah siksaan. dilepas samasakali. 105. Waktos engke dina sakaratil. kudu tohid kitu. sumawon boga kawasa. 107. Hayang cageur bet teu weleh gering. eta manusa tangtu. lain inten biduri. diharapkeun nyorang ka api Naraka. Sumawon nyorang sakarat. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. kana inten jambrut. teu kudu boga maksud. geus nyaho ka dirina teh. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. sifatna Iman Sajati. nu diibaratkeun tadi. sanes inten dunya rai. sabab harti yen teu bisa usik malik. geus moal kasorang deui. sategesna teu boga kawasa. mung kumaha angkeuhan. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. angkeuhan arek mulang teh. nu jadina tina batu. inten sajeroning diri. 110. 108. Wekasan teras haturan. bet kawas hanteu karasa. naha kudu tekad teh kadinya. Raden Kamil ka raka ngalahir. da inten di dunya mah. martabatna leuwih luhur. 109. nu geus Ma’rifat mah rai. 112. 125 . kantun nampa bae wungkul. saha-saha mun bae manusa. pasal inten nu parantos didadar. dupi saenyaenyana. komo deui dina pupus. Nyaeta nu ngaran Iman. reh ayeuna geus pertela. sarebueun ni’mat dohir. muga paparin mangarti. Kapan kieu sundana teh rai. kade rai salah harti. saha anu bisa nepi. mapakan Yang Agung. da meureun sanes deui. atuh sasat ngaku bodo. nu diudag ku sadaya. siksa kubur kitu deui. ku kaom Islam sabumi. rai masih samar ati. tinimbang dikabul. anu matak ti ayeuna. hayang beunghar bet teu beunghar. sanajan siksa Akherat. sasat ngaku kawasa. 113.

yen teu rasa jauhna teh. kapan tadi rai ngaku. 118. Allah sareng makhluk. yen geus aya di Allah teh. ti alam Akherat oge. ngangken Ma’rifat ka Gusti. rojiun eta tuluyna. anging ku kersana Allah. yen mulih teh kedah ti ayeuna. wujudna iman sajati. Saur rai ayeuna kaharti. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. 120. pangna rai naros pamulihan. Mun geus tohid ngarasa geus balik. 117. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. Wa huwa ma’akum. ka Allah sing kapiraos. Mising imut ka wiwitan tadi. 124. raina lajeng ngawalon. sing mirasa urang geus aya di Gusti. ngarasakeunna geus balik. bener rai eta kitu. lajeng deui rakana ngalahir. tanda-tanda boga rasa anggang. kutan rai tacan mirasa. muga ku rai dijawab. atuh mun rasa teu jauh. kawas boga cita-cita. atuh naha tadi kitu. rupina teh moal tiasa lepat deui. sundana taya antara. wengi sumawonna siang. geus aya di Gusti Allah. pangna tadi naros pamulihan. dina sifatna geus ‘aen. kitu kapan ceuk dalil teh. cita-cita boga tekad arek mulih. dina laut nu jerona tanpa tepi. ka Allah teu kenging salah. jeung dzat sifatna Yang Widi. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. teu wanahnu aqrobu. rasa urang geus ngancik di Allah. eta kersana saha. ku kersana Gusti Yang Manon. temahna jadi sangsara. teu rasa pajauh. yen urang teh kudu balik. Inna lillahi kauni. 119. tangtu sakaparan-paran. rai mariksakeun deui. engke waktu pupus. nyaeta sifatna Enur. sasat 126 . jadi mun teu bisa wangsul. babarengan jeung Pangeran. beubeunangan teuleum tea. 116. kana inten tadi tea. bubuhan da masih aya. Sabab mun boga tekad balik. mung ulah kaliru. keur aya keneh di dunya. untrak atrok sakabulang bentor pasti. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. urang teh lumantung. dina lebet kalbu. mung rai masih bingung. eta geuning ku rai karasa. 122. kapan nurutkeun dalil ge. tapi hanteu burung aya. ngaraos aya antara. wa inna ilaihi kitu.Layang Muslimin Muslimat 114. sing lenyep rai manahan. hal dina pamulihan. ka Allah asalna tadi. nya tangtu bakal cilaka. nyasab moal burung. nu caang padang gumawang. pang ayana urang teh di dunya. Saur raka eta geuning harti. diwajibkeun kudu bisa balik. waktu urang samemeh ka dunya. 115. nyaeta ti Gusti Allah. geus mulang ka Gusti Allah. sundana teh yen urang asal ti Gusti. mun kitu mah masih ngarasa patebih. jeung Allah pajauh keneh. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. balik deui ka Allah Ta’ala. Raden kamil enggal nyaur deui. Na ayeuna ngaraos patebih. anu tadi enggeus ‘aen. geuning kitu unggel dalil. kudu tohid ti ayeuna. geus umum anu sok disebut. jeung sifatna anu Maha Mulya. saur rai atuh hanteu aya deui. 123. 121. tapi naha teu mirasa. najan nepi kana wafat. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. nyaeta Sagara Hayat. ceuk raina henteu hilap. jeung aya terasna. di dunya ngawujud.

Lajeng deui raina ngalahir. sumawon bade nyaringna. Dina engke Walyaomil akhiri. Geus kakurung ku hak Maha Suci. pasal eta Haqul Adam tea. nu ngaran sagara hirup. kana eta sifatna Haqullah. enya soteh bakal aya. siang wengi ulah samar-samar. 130. insya Allahu ta’ala. manggih siksaan kitu. sabab tangtu bae rai. sareng henteu warna henteu rupa. mungguhing Gusti Allah mah. tina kawasa kersana. da henteu rasa pajauh. rakana terus nyaur. anu teu pisan ibadah. 131. geus hanteu kaluar deui. kapan ieu anu bukti. kana dzat sifat Yang Manon. 132. illa billahil kitu. Henteu arah henteu enggon deui. enya eta kiamat dunya. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. siksaan di kubur. sabab dina waktu keur sakarati. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. keur hirupna sumawon paehna. anu tadi geus kacarios. urang enggeus aya. di alam dunya kitu. enya soteh masih usik obah. da sare teh gambar wafat tea. samangsa lolong di dunya. sareng lamun kitu. raina lajeng ngawalon. eta nyawa anu wangsul. engke dina waktu maot. bodona si wujud. 127 . tina eling kana lesna. sarta masih aya keneh. 134. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. teu ninggal aya tempatna. da tetep dina hak Gusti. pasrah bae ka pangeran. Haqullah anu disebut. tegesna sing ngarasa. kana Haqul Adam tea. nu balik ka dunya deui. enggeus tangtu cilaka bakal balai. 128. sanajan ngimpina kitu. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. sareng henteu puguh. lamun enggeus kitu. Eta bae dalil saperkawis. 133. Mun geus kitu eukeur naon teuing. wa laa quwwata eta teh. lolong bae saterasna. Kantun urang Iman bae rai. da teu kaluar ti dinya. anu mana nyatana teh. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. emutkeun bae rek sare. kudu aya antarana. enya eta nyawa jalma anu balik. sareng siksaan di Akherat. jadi atuh ayeuna mah urang rai. malah henteu kudu ditekadan deui. Eta bae contona mah rai. 129. nyorang sagala siksaan. nandean sakersana. teu daya teu upaya. upama geus kitu tekad. kapan basa ngaran balik. nu kasebat lafad Laa haula. kantun pasrah wungkul. nyatana teh alam dunya. hanteu gaduh nya kahayang. eta jalma kitu. dikersakeun keneh ku Gusti. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. tapi nyaring sare oge. teu weleh aya di Allah. 127. Gusti Maha Agung. atuh bet piraku bae. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. teu bisa ninggal Haqullah. kapersifat ku Pangeran. nya ieu ka Haqul Adam. boh hirupna sumawon maotna deui. paehna balik ka dunya. lamun nyawa makhluk. kantun nyekelan sarupa. atuh Allah teh bertempat. kudu boga patekadan. ka Akheratna terus. di Gusti geus dumuk. salamet dunya akherat. tina Qudrat Iradatna.Layang Muslimin Muslimat 125. terasna ‘alillyul ‘adzim. lenyepkeun ulah rek lali. kumaha keur di dunyana. Jadi sasat urang teh geus mati. 126.

kapan tadi geus tinggali. 141. di jaman samemeh aya. taya lian ukur kana barang. ayeuna gentos panaros. jeung cikopi anu amis. malah-malah terus ka batin ge rai. malah keur waktu dikandung. 138. ngagedeanana jasmani. 142. Da nyahona eukeur di dohir. dina keurna hirup. anu langgeng di Allah teh. hirupna teh kudu barang dahar rai. nyaeta bodona bae. naon anu teu ruksak-ruksak. dohir batin oge kitu. nya eta kawasana teh. ku rai henteu kaemut. kawasana nu Maha Suci. tina leutik jadi gede. sok nyurup ka saha bae. 139. malah keurna turun. taya lian ngan Qudratna Allah. Kapan geuning urang waktu tadi. ti Ibu ka alam dunya. kana barang dunya bae. geus aya pon kitu. tetep bae teu nyahona. yen Qudrat jeung Iradatna. Kawasana kersana yakin. teu nyaho sama sakali. boh nitis menitisan. memeh turun ka alam dunya. anu teu aya pegatna. keur sakaratna ge tangtu. asal tina hanteu aya. naon bae kabeuratna. kana dunya upamana mun teu boga duit. naha tacan kapiraos. alam dunya nepi ka Akherat deui. ka akhir pon kitu. Samalahan tina orok tadi. atuh Allahna ge ruksak. 137. kana batu kana cai kana kai. ka dunya deui tangtu. atuh kantun dibalikeun bae rai. lian ti barang dunya. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. kawasana sareng kersana. nu taya pegatna deui. kana dedemit siluman. nya jadina marakayangan. ti awalawalna mula. pokna teh hayang surutu. aya anu langgeng di manusa. lamun langgeng di Allah. henteu terang naon-naon. sakur kabeuki tadina. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. sareng kersana kitu. nu teu aya pegatna. 143. tina kawit leutik jasad urang. Lajeng deui raina ngalahir. langgeng bae moal terang. 140. lamun dina keur aya kahayang. nya tangtu ragragna oge. atawa ka pamajikan. reh aya deui kabingung. ka onom nyalindung. naha aya langgengna saperti Gusti. boh anak boh incu. da imanna beurat kana dunya. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. saperti makhluk. terus tepi ka Akherat. 144. henteu emut teu terang sama sakali. mung kumaha di manusa. margi lamun ruksak kitu. sama sakali teu emut. didinya ge teu uninga. tegesna bodo teh agus. taya anu dipieling. diluhur disebut. da ilahar di dunya mah. di manusa kantun kabagian. 136. ku Ibu salapan sasih. langgeng bae teu aya pegatna deui. Ceuk rakana tangtu bae rai. sumawonna 128 . hal anu langgeng ti Gusti. Ceuk raina teu sulaya deui. pasal eta rai geus percaya. kitu paham engkang mah. kapan geuning sidik pisan. Ka manusa sok surup sumanding.Layang Muslimin Muslimat 135. cacakan geus bukti jasad. anu langgeng di Allah. kakurung ku alam dohir.

nya ku gaib tangtu. kapan gaib henteu ‘aen. 150. yen amisna atawa kesedna deui. Lajeng deui rakana ngalahir. ngan boga amisna bae. ngan rasana nu diarah. bisa oge kapendak sarta kaharti. Tapi ari ayeuna mah rai. urang ninggal cau. Saur rai yaktos kahareti. sakumaha piwejang engkang katampi. rakana enggal ngawangsul. sanggeus kitu urang bisa tohid. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. teu katetepan Rusul. jatining manusa eta. mana nyatana nu sidik. lumpat kawas sato hewan. supaya enggal kahartos. nyaho ka gaibna urang. kapan rasa mah tangtos. . Sabab bongan katetepan dalil. 153. barang enggeus tangtu. na kumaha bisana kapendak. anu masih keneh ngora. da bakating bodona tea. kana gaibna manusa. kitu eta ceuk dalil teh. leres yaktos teu sulaya. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. 148. Laa haula jeng wa laa quwwata. ceuk raka kapan ku ilmu. Kajabana mun si nafsu tadi. dina letah urang pribadi. da kesedna nu dipambrih. Namung aya deui nu can harti. nu kacipta masih tacan aya amis. pangangseu sareng pangucap. nu masih ngora kitu. Nerangkeun Patohidan 146. kapan da ari cau mah. tah kitu paham engkang mah. jirimna mah teu lepat yen. wujud cau henteu boga rasa. jalanna nganggo tarekat. pada katetepan misti. estu rokrak wungkul. geus aya dina sungut. da rasana mah geus nyampak. weleh henteu kaemut. saban umat ge teu luput. rakana lajeng ngajawab. Lajeng raina deui ngalahir. manusa mah geus tangtu. naonnana anu diarah. 152. henteu terang duka ti mana ti mendi. nuhun Alhamdulillah. mun hayang terang gaibna. pasal eta anu disebut. akang bade maparin ibarat. kapan geuning bukti tina. raina ngawangsul. teu daya upaya rai. hartina teh teu bisa obah. paninggal pangdangu. Enggeus tetep di manusa pasti. sabab lamun boga rasa. lamun kaudag ilmuna. pasal eta jatining manusa. nu ngaran cauna 129 147. datangna rasa. rakana teras ngadawuh. cau asak dina piring. tapi atuh naonnana tea. geuning teu hayang ngadahar. tah eta tegesna rai. atuh lepat lamun ngarah rasana. ngan amisna bae rai. pang diayakeun ku urang. ku rai can kapiraos. ku gaibna manusa. eukeur hayang kana kekesedan. mung kantun gaibna bae. nya neangan cau hejo. raina lajeng haturan. tah ieu aya cau. naon nu dimaksud. ceuk raina hanteu aya lian deui.Layang Muslimin Muslimat 145. eta cau tangtu bisa usik malik. Geura kieu jalanna teh rai. nu dipandang ku urang teh. pada-pada gaib deui. 151. 149.

raina teras ngalahir. beurang peuting hanteu kurang. 164. kana gaib jero diri. Kinanti 158. waktu keur ilang jasmani. 162. Kahartos teu lepat deui. keur Sholat Karohanian. dina waktu keur Tajali. Kitu deui manusa ge rai. rakana enggal ngajawab. kasukaan alam dohir. 163. kampa kawas suuk. nu ngaran manusa gaib. nu aya taya sifatna. ngaraos teu boga diri. moal samar moal mangmang. nyatana manusa gaib. poma rai ulah salah harti. nu ngaran gaibing abdi. na kumaha ngabongkarna jasad. ruksak teh mirasa suwung. kasucian laku lampah. ngan karasa amisna mah henteu jirim. Raina lajeng ngawangsul. ngaji laku ki jasmani. 159. khusu ka Yang Agung. alam dunya ge sirna. panggodana sang Idajil. ku rai tacan kahartos. aya tapi taya rupa. nu ninggal waktuna Sholat. aya tapi taya rupa. 161. nu tadi mah ibaratna. 165. gaib abdi pribadi. ngajakan mungkir ka Gusti. wujud cau teu diruksak. patohidan rai nepi. dibeuweung sing lembut. namung anu mana tea. da moal saperti cau. nya jatining cau tea.Layang Muslimin Muslimat 154. Rakana deui pek nyaur. lat poho kana ragana. satungtung gelar di dohir. amisna anu dumuk. 130 . atawa saperti bungkil. kudu nyaho ka gaibna urang. kudu bisa ngabongkar diri. bubuhan masih di dunya. Raden Kamil teras nyaur deui. Tapi eta amis cau tadi. masih bingung keneh rai. upama wujud cau teh. dohir abdi pribadi. kapan gaib amisna mah. henteu dituang ku rai. supaya bijil minyakna. keur dibijilkeun minyakna. Mautu anta qoblal maut. pasal eta nu ninggali. 160. ayeuna kantun miara. duh kahartos ayeuna mah. da tetela dohirna mah. Sanes deui yen ngabongkar diri. akalna deui nyakitu. Najan ayeuna ge kitu. naha rai tacan kaharti. Parantos bae Kulanun. eta bae henteu lepat. nyaeta manusa nu sajati. panon abdi teu ninggali. anu aya hanteu tembong. Ngarancana kana nafsu. moal lepat tangtu eta. tea. rupa-rupa pangbibita. kapan eta anu ninggal. dikampa ku kayu. dibanding rancana Iblis. enya eta keur laku tarekat. Ngatur laku kai wujud. Nuhun ayeuna mah putus. moal beunang sumawon karasa. wujudna kapanggih amisna misti. Kapan geuning rai puguh. kakara mun geus diruksak. nya eta manusa gaib. bakating fana-fanana. ngabongkar wujud sorangan. diantep bae dipayun. 157. da ku rai jol kaharti. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. nu kasebat gaib tea. 156. nu ninggal gaibing Gusti. 155.

kadangkala sok dibui. Rohman murah di dunya. rai ewed liwat saking. Sanggeus jadi buah tangtu. Tatanduran ting pelentung. murahna nu Maha Suci. aya deui panarosan. seuneu sareng angin tea. makhluk nu gede nu leutik. Atuh meureun sanes kitu. Raina enggal mihatur. anging ku opat perkara. bakal disiksa ku Allah. Raina deui lajeng miunjuk. geus ngayakeun cai bumi. nya didahar ku sadaya. kantun ngajaga salira. urang kudu ati-ati. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. ka manusa keur di dohir. pang jadina taya deui. tah kitu murahna Allah. Mun maksa ngala nu batur. 172. tah dina lebah etana. geuning urang saupami. Iman urang tangtu kuat. ka sakur jalma Muslimin. sanes murahna Yang Widi. 171. Rakana lajeng ngawangsul. lamun tohid mah ka Gusti. rasana ge rupirupi. neda pitulung Pangeran. pasal eta geus kaharti. engke di Akherat misti. sok miresep kana maling. geus unggel dina Hadist. 179. 176. 167. ku rai tacan kaharti. malahan ceuk dina kitab. Saur raka bener kitu. hese katarikna Iblis. lamun engkang hanteu salah. pasal sundana Bismillah. lamun urang hanteu meuli. bibit sakur nu kumelip. Allah asih di Akherat. da teu rata ka sadaya. mung bae hayang kaharti. 177. mun eta murahna Gusti. hayang dahar bubuahan. 174. kieu sundana teh rai. maling barang anu lian. muga engkang luntur galih. nyalindung siang jeung wengi. kitu disurahannana. 131 . sing pageuh muntang ka Gusti. 169. nu bukti di alam dohir. murahna nu Maha Suci. asup ka Naraka pasti. nyebutkeun jenengan Allah. kaula mimiti muji. sundana teh Bismillahi. jeung aya terasna deui. rai mah tacan narima. 178. kamurahannana Allah. jeung ari hartina Rohim. mun sanes pelak pribadi. keur dahareun jalmi-jalmi. tangkal asal tina leutik. Ceuk rakana kapan puguh. 173. Rahmanirohim disebut. bukti ieu di dunya. Lamun manusa keur hirup. 170. geuning langka kasorang. jadi kitu murah Gusti. rai ge sok sering nguping. Sabab buktina teh puguh. naha teu aya undakna. salangkungna tinu tadi. Ceuk rai eta sumuhun. kumaha Allah murahna. Nya Insya Allah rahayu.Layang Muslimin Muslimat 166. 168. jadi gede jeung buahan. 175. eta mah emutan rai.

nyaeta asihna Gusti. 195. Lajeng raina mihatur. parantos maparin tangan. babarengan siang wengi. ku engkang arek dipedar. 181. waktu keur jalan tarekat. Piraku henteu kaemut. Teu kaop luar ti wujud. Mun teu ku tangan dibantu. malah ayeuna ge geuning. mung ayeuna gentos pasal. sanajan pabrikpabrikna. tangan bae anu mimiti. kaayaan alam dohir. ku tangan bae geus misti. ku tangan bae geus sidik. Nerangkeun Pasal Puji 132 . Maju eureunna ge puguh. Pang bisana jadi tangtu. ngalakonan Sholat geuning. 184. ku tangan dibantu deui. akherat teh kababawa. kapan eta keneh rai. rek lunguhna hese deui. tisusud teu salah deui. Tangan mimiti dijungjung. bari mencrong raray rai. saperti adegan bumi. Akherat samemeh pupus. atawa ku seuneu tea. 191. Murahna Gusti Yang Agung. bakating ku kahareti. rakana lajeng ngajawab. anu golangna ku cai.Layang Muslimin Muslimat 180. 185. dunya sarawuh akherat. 188. di pelak ku leungeun jalmi. sasaur-saur teh bukti. sarta teras sasauran. nepi ka nangtungna deui. ka manusa keur didohir. Najan tatanduran tangtu. Geura mangga bae emut. ka manusa dua siki. ieu kaayaan dohir. naon nu henteu ku tangan. sok tara weleh ngungudag. nu dipake ngabantun Qur’an. Malah keur ibadah kitu. ngagelenyu imut leutik. 192. heug atuh ayeuna rai. rek hudang tina sujudna. nu sakitu arahengna. 189. mun teu dibantu ku tangan. geus gulung ngajadi hiji. 193. 194. raina mani ngalenggak. 182. ku asihasihna Gusti. parantos teu kedah panjang. 190. murahna nu Maha Suci. terus dongko ruku tea. sujudna ge kitu deui. Kantun Rohimna Yang Agung. dina tuur pake nulak. kareta api jeung kapal. kaluhur dianggo takbir. kenging leungeun bae rai. teu kaop ical ti diri. niat bade lungguh calik. 187. ku tangan teu salah deui. Malah dina waktu keur. Meureun tijongklok geus tangtu. ti awal tug dugi ka ahirna. rek naros keur pasal puji. ahirna jadi buah. naon sifatna nu bukti. nu jadi di alam dohir. boh kapal boh pabrik-pabrik. kapal udara jeung mobil. tangan bae nu mimiti. motor-motor saterasna. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. di alam akherat tea. dibukana kitu deui. dina waktu Sembahiyang.mun teu ditulak mah pasti. teu meunang pisan pahili. duh engkang karaos teuing. bisa nyaho alam goib. 183. tina kawit wulu mula. edas bae bet rai mah. diala ku tangan deui. sakur nu jadi di bumi. Rakana lajeng ngadawuh. sidik pisan teu sulaya. asalna aya nu melak. keur ngajadikeun sadaya. 186.

Eta kagungan Yang Agung. 200. kana rohna pribadi. pujina Allah Ta’ala. 198. sanajan usik malik. ka nu ngobahkeun jasmani. teu ngarasa pakir miskin. 211. nu jumeneng lahir batin. tingal danguna ge jadi. Sabab mun tacan ma’rifatu. mun geus kitu tohid jalmi. kanu ngobahkeun roh eta. sategesna puji Gusti. dipake muji ka Gusti. reh bieu engkang milahir. sah Asmana sah Af’alna. moal enya kapirasa. keukeuh patekadannana. kumaha mun eta jalma. nu dilisankeun mah rai. Ngangken Allah na teh tangtu. 208. geus jadi puji sadaya. Nyorang laku nu teu puguh. Sabab nu tepi mah tangtu. lamun kitu jadi salah. 210. sategesna puji Gusti. anu geus kitu tohidna. jadi saniskara rupi. yen ari sakabeh puji. teu sampurna ma’rifatna. 197. sah bae sagala rupi. lamun rai can tingali. Reh dalil Alhamdu. nya bener bae eta mah. ngan ku Kudrat IradatNa. neneda ka Maha Suci. sabab lamun teu uninga. 203. 199. 204. 207. Malah saterusna kitu. sundana nu kakuping. ngan wungkul tuturut munding. dosa gede dosa leutik. eta jalma bisa jadi. sumawon ieu jasmani. 133 . tapi kalumbrahan jalmi. tapi kitu oge rai. Robbil ‘alamin terasna. mun parantos muji dzikir. pangbaktina ditampi. jadi laa haola deui. ma’rifat ka Maha Suci. nyaeta sifatna Gusti. umumna nu nyurahan. anu dicegah ku sara. eta pasal puji dzikir. 206. parantos teu dipiboga. lamun tacan uninga mah. sah Dzat sah Sifatna deui. kudu nganyahokeun diri. Gusti anu Maha Suci. 202. ngalanggar sala sahiji. pokna tas muji ka Allah. ulah rek kaliru rai. Eta teh puji ti mahluk. anging dzat bae nyalira. ati mah teu mirasa. Raina enggal miunjuk. Keukeuh sok diaku. Mun tohid jalma geus kitu. 205. ngajadi pujina Gusti. Ditarima ku Yang Agung. nyaeta sifat roh tea. geus jadi pujina Allah. neda dihampura dosa. ukur pangakuan biwir. mun teu acan ma’rifat mah. Tah ieu badan sakujur. sumawonna ibadahna. teu jadi pujina Gusti. saniskarana engeus sah. sanggeus kitu nyorang deui. jadi puji lisan eta. nya wujud urang pribadi. Ceuk raina mana atuh. Alhamdulillahi tadi. diangken puji manehna. Tumarima rokrak wungkul. sabab sagala perkawis. rakana lajeng ngalahir. 209. sanajan rohna pisan. teu daya upaya diri. rakana enggal ngajawab. anu ngusikeun jasmani. Kumaha rek mangaku. nu tumiba ka badan. wujud teh ngajadi puji. dalil laa haola teh pasti. Usik malikna jeung nangtung. naha sah bae geus misti. enggoning hirup di dohir. rakana deui ngajawab. bener ti urang ka Gusti. 201. tegesna puji Allah. 212.Layang Muslimin Muslimat 196. sasatna teu acan tepi.

Atuh mun milaku kitu. atuh nyalindung ka Iblis. ageman urang tea. lampah urang enggeus moal nyumput. 220. Sabab Allah teh kaceluk. dinu kotor haram najis. 221. kudu ngarasa isinna. Raina lajeng mihatur. Bilih rai tacan mafhum. 226. batal tegesna teu jadi. tangtu sok boga pamilih. Gusti Allah sifat Suci. hal tohidtohidna Ilmu. 214. masih keneh resep cicing. 215. Pangkur 224. ti dunya terus ka batin. nu kitu martabat hewan. anu masih keneh cicing. sangkan dalit jeung hiji. 134 . Tapi laku nurus tunjung. 218. jauh kamulyaanana. da kapan anu bener mah. ngaku geus ma’rifat jati. 225. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. Sidik nu kitu mah wadul. ku sadaya geus disebat. suci Asma Af’alna deui. kana hade jeung gorengna. 222. lamun teu gancang pertobat. dina laku nu ma’siat. sumpah moal deui-deui. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. kumaha arek jadina. rek tohid deui ka Gusti. ngajalankeun kitu lampah. nyebutna tohid ka Gusti. aqrob bae beurang peuting. 217. ngakuna tohid ka Gusti. ngaku geus tohid ka Gusti. hare-hare jeung Pangeran. betah dina laku salah. ti dohir dugi ka batin. ciung bisa ngomong jalmi. kudu sarua sucina. bet henteu sieun teu isin. kudu ngaberesihan laku. Ngan sungut wungkul nu harus. doraka ti Maha Suci. nyingkiran laku ma’siat. najan geus boga tarekat. tingali sagala laku. nu terus kana atina. jaga bisi kakotoran. misahkeun tina rurujit. ucapna pon kitu deui. beurat leuwihan ti tadi. parantos seep kapanasaran kang rai. 223. sasat ngaku geus ma’rifat.Layang Muslimin Muslimat 213. tegesna taya antara. yaktos ayeuna mah harti. sabab bongan geus uninga. Kari-kari urang lamun. suci Dzat suci Sifatna. Tangtu bakal meunang hukum. teu gampang saperti tadi. hanteu terus kana ati. Tapi tobatna teh tangtu. teu saadat jeung nu suci. sangkan laku teh diaji. nyorang cecegahna Gusti. gapong moal jadi siki. ngahiji kanu beresih. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. 219. dina Qur’an dina Hadist. sabab teu sieun ku isin. Ayeuna teu panasaran. kudu beres laku tekad. hese rek dihampurana. geus teu ngarasa pipisahan. nyaeta anu geus bisa. Pantes rek gancang kasiku. tegesna perkara tohid. Saur rakana kantenan. babarengan jeung nu suci. samangsa-mangsa manusa. 216. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. Sing isin kunu nyarengan. lamun pare mah ku hama.

nya doraka ngahinakeun kanu Agung. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. di bodona hina apesna si wujud. rakana lajeng ngajawab. Upama henteu ma’rifat. Ngan ari Rijalul ‘alam. Kitu puji anu enya. gelaran ti Sayid Anwar. Tangtu boga patekadan. saniskara kersa Gusti. pakir miskin bodo hina. jadi musyrik ka Yang Widi. kagagahan eta anu dicangking. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. samangsa henteu ngarasa. ti dunya nepi ka batin. 233. kumaha eta hartina. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. kapangkatannana sami. geus mirasa hina apesna diri. sareng naon kanyataannana nu estu. sapanedana sok dimakbul. hayang Maen Po ge bisa. sapertina hayang kuat hayang weduk. 238. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. gunana nyakitu. di apesna ku ki jasmani. nepi ka jaman ayeuna. tekad ucap satungtung urang keur hirup. estu teu aya kagaduh. 236. ngakukeun boga kawasa. Ilmu Kadewaan kitu. sabab moal ngarasa.Senapati duanana. kudu tumarima hina. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. Nyekelan Ilmu Istijrad. malah dua nu kasebut. 235. kantun ieu aya deui nu can harti. bisa cageur ngadak-ngadak. Kapan tadi teh nu matak. ku ditepak ge jadi. Sabalikna lamun urang. turun tumuruna rai. najan ibadahna suhud. Hayang gampang ngarah sarat. kudu ngarasakeun kitu. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. nu kawasa anu kersa. pakir miskin estuning taya kagaduh. Najan nu ahli ibadah. hartina teh nyaeta Senapati. nyageurkeun nu gering payah. Sategesna basa Rijal. wantu Senapati kitu. diaku usik sorangan. 135 . sagala kersana Allah. 230. terus nepi ka Ayeuna. sing isin ku Maha Suci. Kusabab Ilmu Istijrad. najan hayang jadi dukun. berkasna rajeun sulaya. lamun hayang bisa gagah. 239. Kahartos saur raina. ka manusa ka sasama pada hirup. 229. 231. henteu aya tempo deui.Layang Muslimin Muslimat 227. sok dipake sirik pidik. gumelar di alam dunya. 237. nu ngaran Rijal disebut. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. sok rajeun salah weselna. sabab lamun henteu kitu. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. supaya hade lampah. ujub ria jeung takabur. moal bisa Iman kanu Maha Suci. 228. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. turun tumurunna misti. tuturunan ti Dewa Guru. 232. hasud sumawon khianat. urusan hal kadohiran. da tangtu meureun ngarasa. nu murba dohir lan batin. Mun ngarasa geus isin mah. lamun rai tacan ngarti. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. naon bae sakahayang bisa jadi.

anu marakayangan kitu. sarta terus ditenung sama sakali. 252. lamun rai tacan mafhum. pasal eta Rijalullah mah rai. Putra Kangjeng Nabi Adam. ramana anu kasebat. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. 242. sok dikabul naon bae tekad ati. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. gancangna Dewi Jelajah. Namung rai masih samar. terus bae Agamana ge nya kitu. raina enggal ngajawab. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. 244. gaduh kakandungan kitu. kocapkeun Dewi Jelajah. putri geulis ti Sawarga. lantaran geus loba pisan. agama Islam Sajati. sanajan hayang patepung. rukun Iman sadayana ge diturut. Dewi Mulat geus teu emut. Diserenkeun ka Bapana. nyaeta anak Idajil. cahayana mani mancur. Senapati Dewa Guru. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. ngaranna Dewi Jelajah. saperti anu sare tibra. anu tacan sampurna Rohna rai. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. saksina Qur’an jeung Hadist. nya terus ngimpi patepang. atawa misah turunan. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. 247. Pedah sakur panedana.Layang Muslimin Muslimat 240. Sayid Anwas sareng Anwar. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. nu ngagelarkeun bumi. kocapkeun Nabi Sis tea. 249. 241. turunan anu kasebut. Sayid Anwas sareng Anwar. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. Sare’at sareng Hakekat. nyekelan Agama Islam. geura kieu eta sajarahna tadi. Rakana teras ngajawab. sang Dewi Mulat kakasih. nyaeta rukun Islam. keur pelesir jeung garwana. Malah manusa ayeuna. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. nu jenengan Nabi Isis. ngalantung sisi basisir. Gancangna bae nu kocap. estu dulur sarama henteu saibu. jeung karuhun nu geus wafat. Nabi Sis anu kasebat. tabeatna kitu deui. 245. Teu nirca tina amarna. turunan ti Sayid Anwar. weleh teu bisa kapanggih. 246. anu aya keneh didunya. Lajeng raina haturan. 251. muga ku engkang pilahir. tatapi nu sampurna mah. hiji putri aya didasaring laut. 253. 136 . anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. tuturunanana natrat. malah Ilmuna ge tangtu. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. jeung karuhun nu geus mati. disamber henteu katawis. 248. Rakana lajeng ngajawab. tepi ka poe panutup. asal-usulna kapungkur. tacan terang sajarahna anu tadi. Tapi anu masih aya. ti Syaidina Anwas. 250. kantun eta Rijalullah. Dewi Jelajah kabita. wantu-wantu anak setan. nuhun parantos kaharti. teges Senapati Allah. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. sacipta-ciptana jadi. timana turunanana. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. 243. terus eta Dewi Mulat. aya deui anu kocap. tangtu bisa dina sare bisa patepung. Sang Idajil la’natullah. naha eta teh tunggal sadulur. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung.

nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. kocapkeun anu dicatur. kabujeng aya dawuhan. barang dina hiji mangsa. terus terang ka putra teu lila deui. bade nyuhunkeun diaku. geus tepang sareng ramana. teu lami deui waktuna. nurunkeun para Anbiya. geus reuneuh deui Nyi Dewi. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. anak maneh anu cikal enggeus pasti. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. Digedogkeun salirana. bade nyusul ramana di nagri. barang ku putrana kakuping. 137 . sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. kocapna Dewi Jelajah. nu bakal nurunkeun Rasul. 256. malah-malah saumurna embung pupus. yen tuang rama ujang. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. 264. dipulangkeun ka Nagara. jeung moncorong cahyana. geus salulut dina jero tempat tidur. Ari eta Sayid Anwas. 265. di Nagara jadi Raja. Yaktos dina sagokan mah. 261. Gancangna bae geus mulang. turunan Anwas jeung Anwar. gancang bae bapana ge indit. teu diangken ku rama sama sakali. Nu bakal nurunkeun Dewa. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. nyaeta Jeng Nabi Sis. nyaeta Jeng Nabi Isis. Anjeunna teras pamitan. biasa bae jeung garwa. jadi kusababna kitu. geus gulung ngajadi hiji. nu teu nurut kana agama Yang Widi. mawa putri nu ditenung. 262. 260. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. Ibuna Jelajah Dewi. ditampik henteu diaku. boga ingetan rek wangsul. Balik deui ka bapana. para Wali Mu’min kitu. enya eta para Nabi Wali kitu. ceples rupa Dewi Mulat. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. satungtung ayana dunya. Ngababarkeun deui putra. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. ibuna gancang cacatur. Teu hese deui ibuna. raos garwana nu enya. 257. Nabi Sis keur kulem tibra.diangken yen putrana. Parantos gaduh kakandungan. yen enya eta teh putra. geus pacorok turunannana patepung. 259. diebogkeun dina jero tempat tidur. 263. digedengeun carogena. jeung para Mu’min sadaya. teu terang aya nu nyalin. nu nurut Agama Aing. murangkalihna lalaki. diijabah manehna salin rupi. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. garwa anu palsu tadi. 255. sasat ngan Allah sorangan. tekadna hayang ngaratu.Layang Muslimin Muslimat 254. Kitu rai sajarahna. 258. ayeuna geus akhir jaman. Duanana teu mirasa. saha ari rama abdi. ka ibu nanyakeun rama. memeh ruksak bumi langit. Kasep taya papadana. kocap deui anu dicatur. Dewi Mulat geus waktuna. 266. ilang rupana kapungkur. sami bae putrana oge lalaki.

nyiar ilmu kadohiran.Layang Muslimin Muslimat 267. neunggeulan badan sorangan. asa pamohalan pisan. Raina lajeng haturan. netepkeun laa haola tadi. caritana make dalil. asal bae percaya terus jeung kalbu. niruniru siga Islam. margi eta rai kedah dipaparin. Malah-malah aya tarekatna. kajabana mun ku urang nu dimaksud. teu Bismillah teu Syahadat. Da kapan Dewa mah rai. da buktina ditembongkeun di dohir. Siga anu sasarean. teu nganggo kudu puasa. 271. niru-niru tarekatna para Wali. da buktina nafasna mah ongkoh terus. nampa eta tarekat teh. Cirina nu saperkawis. 272. hirup tapi hanteu obah. mipindingan enya eta ilmu tenung. kitu eta padikana. Nu matak urang sing awas. campur geus sarosopan. bagian Banujan kitu. sinareng ka Kangjeng Nabi. Najan nyokot nyawa jalma. kieu cirina teh rai. mangkade bisi kapalsu. Teu cocog jeung Hadis Dalil. dina waktu rek narima. Istijradna ilmu tenung. 277. dipake kedokna kitu. pek hut het maenpo sorangan. cahya dunya kasebatna. dina palebahan tarang. 138 . 274. jeung teu kudu ditapaan. 270. dina samemehna nampa. 268. sagala ge di ijabah. Puguh ilmu kadohiran. atawa para Dewa. Jol prak bae dipiwuruk. lamun bae rek neangan elmu batin. surup sinurupan kitu. nya terus bae teu eling. lamun imanna teu teguh. Johar Firid nu kitu mah. kudu bae sok ditepak. ku ditepak harita geus hanteu eling. kapercayaannana ka Allah. ditepak lebah-lebahna. tapi buktina mah lain. Gampang pisan katerapna. jasadna ngabadan cahya. rakana lajeng ngajawab. Sarsilahna kitu deui. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. cicirenna eta ilmu. tah kitu padikana teh. tapi ka jalma salancar. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. anu kitu polahna. ku ilmu Rijalul ‘Alam. bilih rai engke kapalsu dipayun. jeung kalimahna di puhit. nya mangsa bodo teuing. 278. maunatna sok kaluar. 273. 269. losna ka Sawarga Loka. 276. Terus nangtung jeung sisirig. anu jadi mah sok terus. eta teh Agama Rasul. 279. Asmarandana 275. Geus loba jalma Kadewaan. ceuk dina sajarahna ge. ilmu Rijalul ‘Alam. jeung ari saenggeusna teh. anu henteu boga kayakinan kitu. sanajan aya Ru’yatna. dipake mipindingan. sidik pisan ilmu tenung. ngakuna mah kabatinan. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. kawas nu sare malulu. coba ku rai dimanah. anu tibra sarena teu eling-eling. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. da buktina loba anu niru-niru. teu aya bema karama. lain Ru’yat nu sayaktos. Agamana ge pon kitu.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

jeung aya saterasna teh. Tetep bae eta misti. ilmu kasampurnaan kitu. 332. buktina kudu ditingal. henteu katinggal ku soca. Enya soteh unggel Hadist. mung ni’mat anu karaos. Rasa jasmani ayeuna. anu bakal nampana teh. 328. godogan timah nu hurung. sangkan manusa narurut. da kapan rasa dunya mah. rasa anu sajatina. rakana enggal ngawalon. Sawarga moal asup. 326. Wa laa Udunun Sami’at. 331. kabita ku kaayaan. dina rasa jati tea. atuh mun kawas di dunya. ganjaran ti Gusti Allah. 329. pantes atuh mun kitu mah. Naon eta anu ngajadi. mun ayeuna di dunyana. sakitu bagiannana. dirupakeun ku gedong-gedong. geus teu make pagawean. bakal kababawa bae. make rasa nu ayeuna. ngan ukur pikeun nampa. Ceuk dina unggeling dalil. bakal nyorang enggeus tangtu. rai parantos percaya. rasa dunya nu ayeuna. sabab make dipigawe. 330. tatapina kitu oge. rasa sajatina tea. teu dituang teu ditingal. ni’mat jeung kani’matan teh. anu matak ku Hadist teh. lamun henteu kapanggih mah. 325. pitempateun nu doraka. teu diangseu teu didangu. disapertikeun di dunya. Rasa Jati asalna. anu make pagawean. eta oge kani’matan. mungguh Sawarga Yang Agung. aya gedong nu aralus. eukeur di batin mah engke. teu langgeng salamina. 142 . teu kalawan pagawean. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. kani’matanana wungkul. Pendek bae mun di batin. kieu eta hartina. sareng Widadari tea. langgeng teu aya anggeusna. Hanteu kadangu ku cepil. Saperti urang di dohir. Dupi ni’mat Maha Suci. rupa-rupa kaanehan. sanes pikeun nampa ni’mat. nyaeta Sawarga tea. mung bae rada bingung. Malah saresmi jeung istri. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. 327. 333. aci tina rasa Wujud. 323. lamun rai can terang. Nu nampa ganjaran Gusti. rasa dunya ayeuna teh. istri-istri nu arendah. 334. Naraka teh seuneu panas. Raina ngalahir deui. engke waktu di Akherat. kapan dalilna oge aya. nyorang sagala siksaan. tunggal keneh pagawean. Maa laa ‘Aena Roat. Engke mah rasa jasmani. ngeunahna kudu ditingal. resep betah dinu caang. moal rek bisa narima. tetep keur eusi Naraka. nu dipake di dunya teh. jeung tangtu aya bosenna. ceuk rakana tangtu beda. dicarioskeun ku kitab. kutan teh aya bedana. najan boga imah alus. kapanggih sareng ilmuna. meureun Sawarga teh tempat. sanes keur bagian rasa. 324. 322. Sabab ari ni’mat batin. kapan make dipigawe. tah rasa dunya mah ukur.Layang Muslimin Muslimat 321. jadi hampas ibaratna.

keur poho ka naon-naon. urang parantosan bae. 344. keur poho ka alam dunya. anu bieu diluhur tea. geuning tacan boga rasa. ni’mat teh anu kumaha. sok rajeun aya cageurna. kitu deui urang lamun. 336. najan dina nirisan. sok bae aya tungtungna. hanteu beunang disimbutan. 337. najan anak pamajikan. lebah dinya mah teu emut. Raina milahir deui. awak teh asa digodog. aci tina rasa jasad. Tapi lain waktu ngimpi. Naraka ge pon kitu deui. tetep teu ngeunahna bae. saper sarebu Akherat. tur seuneuna mah teu aya. 338. da kapan eukeur waktu orok. nyaeta di waktu tibra. Tapi mun menurut dalil. urang di alam Akherat. eta anu ngaran ni’mat. panas bae nu karasa. 347. kapan enggeus hanteu aya. 340. Ayeuna mah enggeus wengi. itu jam geus tabuh dua. Di Akherat mah geus misti. eungap bae karasana. nu saper sarebuna. ku aci-aci nu opat. dina waktu hanteu emut. Di dunya ge kapan bukti. lamun rai masih aya. da rasa jasmani mah. samemehna di daharan. nyaeta nampa teu ngeunah.Layang Muslimin Muslimat 335. rasa jasmani teu kuat. tirisna anu karasa. dina manah nya kabingung. 346. lamun nampa Naraka teh. geuning karek ku sakitu. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . Tara langgeng bae rai. nuju aya kani’matan. tirisna kapan sakitu. di dunya mah ngan saukur. nya eta rasa jati teh. 341. 342. rakana teras ngajawab. Ari rasana jasmani. nu katampa ku urang teh. jatoh ka Sawarga kitu. asal tina katuangan. rakana enggal ngajawab. Anu mana saur rai. taroskeun deui ka engkang. ni’mat bae anu aya. Sawarga teh hanteu tembong. ni’mat saper sarebuna. ngan wungkul bae nyerina. atuh nyatana Sawarga. keur dina Naraka banyu. anu nampa ni’mat eta. tah eta sare tibra. ngan wungkul bae ngeunah. lamun keur muriang panas. langgeng teu aya watesna. Lamun di Naraka api. teu saperti waktu di dunya. pon kitu mun di Naraka. lamun di Naraka poek. Tur kapan teu aya cai. nya rasa jati nu timbul. anu tadi dipicinta. 339. geus ilang dunya barana. Geus beak sama sakali. lamun jatoh ka Naraka. langgeng dina ni’mat tea. ngan mungguhing di dunya mah. 345. Tah eta kapan geus sidik. boga duit ewon-ewon. nyorang deui Naraka teh. tah eta ni’mat Akherat. gampang isuk pagetona. 343. aci seuneu angin banyu. ngeunah teu ngeunah teu campur. tatapi ari engke mah. kitu deui lamun urang. naha di dunya ge nyondong.

neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. parantos bumi ngadegkeun Masigit. saparantosna tamat Qur’an. salamina damelna ngan tatapa bae. Enggalna carios. pendekna pada ngetrukeun kopeah. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. dupi eta putra sakembaran teh. barang parantos beres nya teras dialihan. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. teras bae diadegan bumi. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. diselir ku Maha Suci. rai raka tambah sohor kalungguhannana. nyaeta Sare’at. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. reh ngaraos kirang sirna. jalaran parantos rame teuing. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. enggalna parantos salase. barang parantos kapendak dintenna nu sae. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. rai raka parantos gilig manahna. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Hakekat. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. neraskeun padamelan ramana. teras marentah ka santrisantrina. tanahna sae bahe ngetan ngaler. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. rakana nya ku ramana. Tarekat. ku ramana dijenengan. mulih ka Rahmatullah. nu hiji deui Raden Mukamil. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. Barang parantos sedeng akil baligh. 144 . Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. elmu batin elmu lahir. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. raina ku pamanna. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. Ayeuna kantun putrana. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an.

dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. wengi ieu teh kaping 14. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. Tarekat. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. kana sanis kanten tambah khusu. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. keur mah abdi oge gaduh emutan. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. aya siram tengah wengi. Barang kinten-kinten tabuh 10. rakana sasauran ka raina “Rai. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. nyaeta milampah ibadah Sare’at. aya mutih sareng sajabi ti eta. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. aya kanaat Nabi. bade unjukan hoyong ngabungbang”. nurutkeun kumaha di dunyana”. cik atuh urang ngawangkong. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. di dunyana jadi syah ibadahna. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. aya saum. boh kana teu sampurnana oge. Saur raina “Nuhun atuh. Hakekat. hartina amal kalawan iman. da kasampurnaan di akherat mah. Ma’rifat. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan.

Duanana kapigaw. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. turug-turug bari diusir dicarekan”. numawi manusa wajib ma’rifat teh. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. moal aya timbangan 146 . teu carita heula kanu bogana. salamina ngaraos ditingali bae”. ti baligh nepi ka maot sae bae. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. mungguh darajat manusa teh teu sami. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. aya kebon koredeun. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. kedah milari pidununganeun nana heula. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. upami ku urang jol prak bae dipacul. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. margi upami darapon meunang gawe mah. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. atuh puguh bae rugi kadua katilu. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. nepi ka jaradi Wali gening. kamana beuratna. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. kadua perkawis teu diburuhan. tara jol kana digawena. atuh da seueur pigaweeun mah. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh.

Layang Muslimin Muslimat deui. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. ciri eta jalma dihampura dosana. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. nu sanes tina pasantren heula. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. anggeusna ilmu. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. barang gaib tea. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. nu ditingalina sanes ku panon kapala. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. nyaeta 147 . Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. sifatna jalan cilaka teh poek. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. nu pada-pada teu make lampu. sangkan sampurna ibadahna. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat.Asma. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. Saur rakana “Nyakitu pisan. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. nya ma’rifat. teras dugi kana ma’rifatullah. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. sasat teu acan boga lampu. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. upami teu acan boga lampu. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis.Sifat. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren.

Sifat. Asma eta barangna gaib tapi aya. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. 1 Af’alna. manusa goib. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. sabab goib teh lain teu aya. kudu kanyahokeun rukunna”. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ .Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib.)ل‬ He ( ). barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ .)ل‬Lam (‫. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. kitu deui lamun hayang ma. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui.)ا‬Lam (‫ . Sifat. Af’alna Allah. 1 Sifatna. mung anu tilu mah Dzat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh.rifat ka Allah ta’ala. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. da manusa oge aya goibna. Hartina 1 Dzatna. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. anu ngalakonan sakabeh parentahna. 1 Asmana. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. Asma. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna.

Dzat Sifat Asma Af’al”. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. namung manawi aya. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. lamun urang nulis lafad Allah. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. ayeuna bukti dina lafadna oge. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. 2 ku ayana Pamarentah. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. hartina teu warna teu rupa. teu poek teu caang”. tangtos karaos ayana Dzat teh. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. dupi tingali mah keur kana panasna. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. tapi hurufna kurang hiji.Layang Muslimin Muslimat manusa. sarta karaos ngaliputannana kana 149 . Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. teu beureum teu koneng. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. Dzat teh ibarat Raja. tangtos yakin ayana panas teh. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. matak boro-boro kurang tilu. naha uni lafad Allah? Toh moal. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. Gening bukti dina lafadna oge. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. teu bodas teu hideung. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. wajib nyaho kana ayana panas. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. kapan eta mah Pamarentahna. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. kapan eta mah Rayatna. jadi ana kitu eta Governement teh. deukeut keneh Aing jeung maneh. ningali mah keur kana hurungna (sifatna).h supados kahartoseun ku jalma umum. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. kirang hiji moal bisa ngadeg. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. Jadi Allah oge jenengan. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. 3 ku ayana Rayat. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. 4 ku ayana Nagara (bawahannana).

Dzat anu leuwih kawasa. ‫ ا‬nu Isbat”. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. Anjeuna nu jumeneng.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. sok pipisahan jeung nu dijieunna. pangrungu. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. sabab eta teh Ilmu. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. sina panas heula. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. babuning Roh sakabeh”. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. asal Nafi jadi Isbat. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. sarta dilakonan parentahna harita. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. nu nyieun sareng nu dijieun. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. supaya bisa mulih ka 150 . Sing seueur ngosongkeun patuangan”. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. didinya hurung jeung panas jadi hiji. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. hartina kudu ahli tatapa. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Barang geus panas kakara bijil hurungna. nyaeta sifatna Allah ta’ala. hartina kudu Qurais (Tapa). Jadi. pangangseu. malah sok dipidamelna oge di Guha. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). atuh kudu balik deui ka dinya. pangucap. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. bari diturut parentahna eta Islam. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. Isbat Nafi jadi hiji.

ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. pikeun 151 . tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. Nafi Isbat jadi hiji. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. nyieun anak teh. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. ngabuktikeun kakawasaannana. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. teu salah deui”. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. tangtu maotna balik deui ka dunya. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. pisakumahaeun teuing paalus-alusna. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. enya rasa. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. Jawab raina “Naha. katarik kana kanyataan ( ‫ . kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud.

kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. tapi anu boga karepna mah manusa. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. suci ucapna. diri manusa mah nyumput. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. nu teu tiasa kitu sanes Islam. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. amal batur keur batur. Kusabab kitu. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. pake muji bari dibarengan ku soleh. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. sareng rai sing emut. Ayeuna tumaros deui. Tadi ge Amaluna amalukum. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. namung upami sanes ieu. jalankeun kana kasaean bae. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. hartina kudu suci atina. boh gedong-gedong. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. hartina amal urang keur urang. beunang nyieun ayeuna di dunya. goreng sangka ka papada manusa. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. aya tapi teu ngajentul. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. suci laku lampahna. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. kana ilmu nu aya di batur. pake ibadah kanu kagunganana. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh.ulah gagabah digunakeunnana. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah.

geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. satiap ngarasa kotor. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. tangtu nyaho ka Pangerannana. tangtu daek beberesihna (tobat)”.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. wengi enjing urang teraskeun deui”. Saur raina “Mangga”. mun teu repot ku tunduh. tembong Fajar Sidiq. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. geus kapanggih. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. Tamat bagian ka lima 153 . lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. bedana nu suci jeung nu kotor. katingali parantos balebat. tangtu ngarasa bodo dirina. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful