Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

kantun nomer dua. Qidam eta basana teh. rasakeun baheula. naha naon rai anu nembalannana. 94. 91. ngama’naan eta. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. kanyataan di badan teh. 81. 87. Enya eta anu dingaranan Wujud. gulung ku pangucap bae. Allah mohal euweuh tangtos. mohal enya Allah kapandeurian. Rama masih bujang. meureun rai ge ngaraos. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. anu ngajawabna. parantos nikah mah. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. Jawab rai kumaha numawi kitu. samangsa aya nafas teh. nomer dua beubeunangan cepil tea. 92. 89. Sareatna nyata dibadan sakujur. nu kadua nyaeta paninggal tea. 96. 83. Ibu ge parawan keneh. kantun eta nu dua puluh basa. 78. Saparantos pada awas Ama Ibu. Ari anu nomer tiluna pangrungu. tanda aya kusabab ayana nafas. mohal euweuh Allah. 77. tukang ngama’naan. eta geuning enggeus eces. 7 . 80. jorojoy manahna. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. sareng naon sifatna teh. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. beubeunangan soca. Saur raka geura kieu rai dangu. mohal bet euweuhna. ku raka disebat panon. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. Naon wae sowara anu kadangu. 79. dua-dua ting sereset. anu tilu sifat. raina lajeng ngawalon. 93. nyaeta tukang mere katerangan. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. tangtos bae baham anu nembalannana. dua rasa jadi hiji moal lepat. Saupami rai ditaros ku batur. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. tangtos bae sapatemon. 90.Layang Muslimin Muslimat 76. hartina teh Qidam. seungit bauna minyak teh. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. Saur raka eta anu ngaran Wujud. kumaha hartina. tumerapna dibadan urang sapata. 95. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. Saur rai kahartos kaliwat langkung. pang disebut panon pangheulana. anu aneh atawa awon. baham teh geus hanteu geseh. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. nu nerangkeunnana. waktu rai goib keneh. 82. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. 84. hartina teh aya. gerentel beh urang. sifatna teh soca. nya kumaha eta pihartieunnana. pasal bagi opat. lamun rai parantos ngangseuan minyak. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. Allah ti heula teh. anu pangheulana. jadina teh ngajodo geus moal lepat. hiji pangdangu teu geseh. na kumaha dina katerangannana. nanyakeun angseuna. 85. tangtu bae aya hurip hanteu salah. Naha baham atawa pangambung. 88. awas soca ti heula teh. 86. sabab sifatna hirup teh.

Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. 116. 8 . 107. lajengkeun terasna. Lilhawaditsi tea. Qiyamuhu Binafsihi teh. yaktos leres kahartos sareng karasa. sah Dzatna sah Sifatna teh. badan urang didamel ku Ibu Rama. nyaeta dzat Allah. eta sidik nu langgeng teh. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. 105. kang rai mah can terang rarapannana. kitu rai ari bedana mah. Enya kitu sareatna mah ti Ibu. enya kitu pisan. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. 102. Saleresna hartina Baqo teh kitu. hanteu kalawan jeung lambe. 104. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. 114. 110. ari Wahdaniat. teu boga tekad rama teh. masing kasaksian. Najan Ibu Rama oge dina waktu. Mohal aya nu ngistrenan kitu. ku sangaja niat rek midamel putra. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. ngan ari urang mah. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. moal seep ku sapoe. Nyaur deui rakana bari jeung imut. eta oge can kahartos. 117. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. 109. rek patemon rasa. jawab raka perkara Wahdaniat.Layang Muslimin Muslimat 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu. enya eta wenangna Allah ta’ala. sakitu ge meureun ku rai karasa. 113. kumaha lajengna. panjang mun didadar. Qiyamuhu Binafsihi teh. kieu bab hartina. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. mangga raka ulah kapambeng miwejang. mangartosna mugi ku engkang di dadar. 98. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Seueur deui bedana lian ti kitu. ku sadaya ahli ngaos. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. 99. 101. ari hakekatna. kapan geus kawentar. margi kang rai mah. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. hanteu keuna ku ruksak teh. 115. estu kersana Yang Manon. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. karaos kacida. tatapina maot mah geus wajib pisan. nya eta kana Baqo. ngajadikeunnana. kumaha pihartieunnana. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. mana horeng kitu eta hartosna. mun karasa eta geus tangtu benerna. sadawuh-dawuh teh cocog. 103. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. cacakan nu anyar. 111. 108. 112. hirup eta kagungan Allah ta’ala. sumawon nyaurna. Allah sareng nu anyar teh. geuning bet hanteu ngaraos. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. langgeng Gusti Allah. kurasa diraos-raos. jeung wenang henteuna oge. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. weleh bae can kahartos. 100. Saur raka kieu hartina geus masyhur. kumaha bedana. jeung kalawan kersana teh. karaos ku abdi oge.

pangangseu anu kaopatna. kana pirupaeunnana. bau hangru pahang seungit. geus ngadeg dijero ati. Upami dina pangambung. sae awon eta bumi. sasat sah gawena deui. pang teu jeung parabot deui. naon anu katingali. pasal Wahdaniat rai. geuning pangangseu teh nyata. sangkan sieup eta bumi. 120. nuhun parantos kapaham. mung rarapna can kapikir. kumaha dina sifatna. boga maksad hiji rupi. rupana eta si bumi. merwincikna kieu rai. Sundana teh rai kitu. geuning eta rai nyata. nu bau tetep bauna. 9 . kieu pihartieunnana. dina baham soca cepil. sah dzat teh awasna pasti. boh bau boh ngaran seungit.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. Diatur-atur ku kalbu. rai tacan mangarti. 127. Rakana lajeng ngawangsul. 129. Lamun kitu tangtu luyu. ari nu katiluna. mun ngangseu minyak nu seungit. tangtu ku urang dipikir. moal sulaya ngarana. lamun seungit tetep seungit. raina ngawalon manis. upami enggeus kacipta. tatapi kawasa Gusti. kieu rai mun can harti. tapi teu acan kaharti. Walon raina sumuhun. Kaopat sah Af’alna kitu. Saterasna oge kitu. dicipta-cipta ku ati. ari dina sundana mah. sah asmana oge sidik. sahna teh moal rek cidra. hanteu kalawan pakakas. Qudrat teh kawasa kitu.misah bae tangtu. sah sifatna oge nyata. kumaha pangawasana. hanteu jeung parabot deui. 123. tetep seungit diakuna. 126. kahartos ku tuang rai. ka kaler boh ka wetanna. Kumaha kahayang kalbu. da geus kacipta ku ati. 131. Misah. 132. 122. tah kitu sahna teh rai. 119. lamun teu acan mangarti. Rakana jawab jeung imut. rakana lajeng ngajawab. raina lajeng ngalahir. naon bae nu diseja. tara daekeun pahili. naon nu diangseu pasti. kana pisaeeun eta bumi. sanajan munguh di soca. katilu jeung sah Asmana. mungguhing qudrat Yang Widi. 121. saperti rek nyieun bumi. dina hal perkawis Qudrat. dzatna teh pangngseu pasti. bet tara sulaya deui. 125. Upami urang keur nuju. raina lajeng ngajawab. Dua sah sifatna kitu. boh panjangna boh pondokna. kamarna pon kitu deui. moal bet pahili deui. tumerapna dinu opat. Boh hideung beureum boh wungu. 124. sumangga dangukeun deui. 128. ayeuna lajengkeun deui. sumawon majuna deui. 130. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. samemeh prak dipilampah. sakur sifat anu bukti. direrengga ku kahayang. tah kitu hartina qudrat.

yakin eta katerangan. palang dada cemped bilik. palu gegep sugu deui. 150. nu ngadeg na jero ati. sakumaha saur tadi. duh engkang panuju teuing. na kunaon parabotna. 142. sifat Ilmu urang wincik. ceuk rakana itu diyah. sifat Ilmu dadar deui. eta bumi geus katinggal. tapi lain caang beurang. nyadiakeun bahan bumi. bagian kajasmanian. rek midamel bumi tea. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. bumi mah enggeus kacipta. enggeus ngadeg dina ati. caang ilmu sing kapanggih. 134. 140. qudrat jeung iradat Gusti. buktikeun Iradat rai. 147. lamun hanteu aya caang. nununggu sihing Yang Widi. 145. caang katinggal ku soca. numawi pasti ngahiji. sing seep sama sakali. hakekatna mah geus jadi. sing sidik ‘ainal yakin. Dohir batin oge kitu. tapi engkang rek nanya. rek midamelna teh bumi. 135. Mangga engkang deui terus. kumaha bisa ninggali. rai mah kudu sadia. sidakep sinuku tunggal. Allah teh sifatna kersa. 139. Kantun ayeuna mah atuh. moal bisa dirobih deui. duh engkang kaemut pisan. Bari imut lajeng nyaur. 10 . tah eta kitu sundana. sumawon bedog ragaji. kapan bukti anu tadi. lamun poek buta rajin. bol-bol geus jleg katingali. da moal aya katerang. ngadegna teh eta bumi. 148. ayeuna kantun sareat. usuk darurung jeung sarang. mujasmedi ka Yang Widi. ku caang eta geus pasti. ceuk raina naon sabab. 146. ayeuna rai ngaharti. Elmu batin oge kitu. dina keur waktu tarekat. Kumaha rai kaemut. Lajeng rakana deui nyaur.Layang Muslimin Muslimat 133. moal cara Gusti Allah. ayeuna meureun kaharti. Ilmu jeung Hayat ngahiji. Ceuk rakana atuh nuhun. ari Ilmu rai eta. jadikeun kersa rai. moal beda tangtu sami. kapambeng can seep pisan. 143. tatah baliung jeung rimbas. Aya kanyaho teh tangtu. 144. hartina Ilmu teh rai. Raina lajeng ngawangsul. dina caang eta pasti. caang tina matahari. kumaha ari Iradat. moal poho salamina. Saur raka sabab Ilmu. ulah alang kumapalang. teu kalawan parabot deui. ari Hayat caang pasti. Sabab kanyaho teh tangtu. Tihang kenteng jeung pamikul. 136. Raina lajeng ngawangsul. kitu kawasana Allah. bade diestukeun pisan. raina gumujeng manis. Iradat mah kieu rai. teu make parabot deui. soca ieu anu jirim. raina lajeng ngalahir. piraku boga pamanggih. ngahiji jeung Hayat pasti. muga diterangkeun deui. 149. 138. kitu ngahartikeunnana. jadi iman beurang peuting. gantung dangu tuang rai. ari parantos kaharti. sing tepi kana caangna. Tapi rai mah geus teu kudu. nyaeta kanyaho tea. 137. Ceuk rakana mangga atuh. rai dipaparin ngarti. dohirna lamun di dunya. 141. caang dina jero ati. Saur rai nuhun engkang. kana Samma Basar deui. yaktos samemehna jadi. dina caang bae sidik. lajengkeun deui ayeuna. sabab ari kanyaho mah.

Muridan kadua deui. Aliman anu katilu. paeh samemeh mati. 167. Basiran ka genep deui. wungkul cengeng ka dzat Allah. 165. 164. 166. jen Allah lamun ninggali. Rasa moal boga wujud. gumantung tanpa cantelan. ari rasa nyawa eta. kudu ngersakeun misti. Allah nu ngandika deui. kaya sarangenge bijil. lamun nyawana anu wafat. Muridan Kersa Allah. Basiran Allah ninggali. 158. saur raka teu halangan. jalan paeh ke diakhir. sanes nyawana anu mati. kumaha bisana harti. tah eta masing kaberik. aya dibadan sapata. kakara tangtu mangarti. teu inget ka anak rabi. 159. kabuka hijabna Allah.Layang Muslimin Muslimat 151. 162. Mun tarekatna kasusul. kana Nafi sareng Isbat. tatapi lamun kapendak. sifat-sifatna kapendak. rai weleh teu ngarti. teu kalawan soca deui. hartina kawasa Gusti. Qoblal Mautu kapanggih. Ceuk raka kade kaliru. 156. kaharti jeung karasana. nu caang sajero ati. kapanggih nu jutuh tadi. kagenten ku warna rupi. Aliman uninga Gusti. carek babasan jawa mah. sumawon ka harta banda. aya nyatana di diri. rai hayang enggal harti. Sabab eta anu tujuh. hartina bisa ngarasa. 155. engkang rek nerangkeun deui. 160. dina nyerina sakarat. hartina sahiji-hiji. eta anu saperkawis. nyaeta nu tadi tea. jeung kaya emas sinangling. gumelar deui ka dunya. tapi teu kalawan cepil. kumaha sangkan kaharti. tanwande Ma’rifat jati. naonnana anu mati. Ceuk raina abdi bingung. Rai lamun enggeus kitu. Lajeng rakana ngawangsul. nu kasebut Samma tadi. udag anu tujuh basa. rada keder pikir rai. kaya lintang karahinan. 154. hanteu kalawan ku soca. Aya paeh memeh pupus. Kalam Allah ngandikana. nyaeta hirupna Gusti. mun kapanggih tangtu hasil. Malah dalil Antal Mautu. nu kaya sarangenge bijil. atuh moal balik deui. lamun teu acan kapendak. 168. 157. katujuh Mutakalliman. 163. mimitina teh Qadiran. kitu ceuk babasan jawi. Dina waktu eukeur kitu. Hayan teh hartina hirup. sategesna rasa nyawa. 153. Bassar teh Allah uninga. kabingung teh tangtos leungit. Malah-malah rai lamun. katujuh Mutakalliman. sategesna nafsu dohir. lamun rai hayang ngarti. nu paeh sama sakali. ninggal ku sajero ati. sahiji Qadiran tea. teangan sajero dzikir. tapi sanggeusna kapendak. nu kadua perkawisna. Kitu lamun teu mafhum. Sumawonna Kalam kitu. ngadanguna teu ku cepil. nu kaopatna Hayan deui. Nu kaya dilah gumantung. Hartina Allah ngadangu. tarekatna pek pilari. diri ge teu kapieling. 152. Sami’an ngadangu Allah. sifat dua puluh tadi. 161. tapi teu kalawan biwir. Kieu eta anu tujuh. karasa sareng kapikir. kana dzatna Gusti Allah. 11 . kalimana teh Sami’an. raina lajeng ngajawab. jasmani tangtuna sepi. eta teh kieu hartina. dina sakujuring diri.

laku dohir ge dipilih. moal sagala disorang. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . 173. sifatna soca nu bukti. Nyaeta Antal Mautu. saur engkang tadi geuning. naha kumaha jadina. Lamun geus ngarasa pupus. 178. Salbiah paninggal kitu. sabab geus boga pamilih. sabaraha bagiannana. Raina lajeng ngawangsul. babandingan basa tadi. Saur rai geus kamafhum. sasat geus ngarasa nyeri. kasieun engke di ahir. yen kudu inget di ahir. leres kahartos ku rai. kudu paeh memeh mati. rukun Islam anu lima. bagian hiji-hijina. 174. opat Ma’nawiyah deui. niat hayang maling duit. Nganjang kapageto kudu. sangkan lampah ati-ati. nu bener kabina-bina. kana saur sepuh tea. Mung naroskeun teh kulanun. hiji ngarana Nafsiah. dibagi ku opat deui. sihoreng sangkan baroga. 181. sasat geus aya pagerna. 176. kadua Salbiah deui. 171. Nafsiah nyaeta nafas. sifatna irung nu bukti. bet aya dina hadisna. Mun geus junun ka Yang Agung. dibagi deui ku opat. Nagara ge tangtu aman. Ayeuna aya pihatur. barang-barang upamana. salametna jeung balai. Ma’nawiyah teh pangucap. memeh prak tangtu dipikir. jeung Qoblal Mautu deui. Ma’ani pangdangu tea. lamun urang inget tadi. diciptacipta ku ati. bener lamun geus kitu mah. katilu Ma’ani tea. malah jeung barangbarangna. piraku rek liwar teuing. ka anakna ngaweweling. supaya maneh waluya. ngajujur laku ma’siat. 182. ku rai geus kaharti. ngarana nu opat tadi. tah kitu jadina rai. tangtu dianjangan heula. Jeung nambahan kana suhud. eta saur sepuh tadi. nafsu goreng teh kajaring. sifatna nyaeta cepil. Geuning ceuk basa karuhun. 172. tangtu ku urang dipilih. Ibaratna karep nafsu. ngarasa rasa sakarat. lamun nurut nafsu tadi. Geura pek ku rai emut. Ceuk rakana bener kitu. kapan teu beda maksudna. 177. rek malikan anu tadi. sifatna baham geus pasti. da aya kasieun pasti. 175. milampah parentah Nabi. maling banda anu lian.Layang Muslimin Muslimat 169. geuning ayeuna kapanggih. he barudak kudu bisa. ku rai tacan kaharti. sifat dua puluh tea. 179. tadi rai hilap deui. 170. 180. eta nu opat tadi. nganjang ka pageto misti. nu kuat kaliwat saking. naha beda naha sami.

montong bet sareng buktina. dalil dijawab ku dalil. paingan Nafsiah hiji. soca cepil baham angseu beda-beda. leres parantos kaharti. mana bet teu sarua. 187. dina perkawis Nafsiah. ngagelenyu imut manis. ayeuna rai mangarti. pangambung ge pon nyakitu. dupi pek dipataroskeun mah. ngaraoskeunnana dalil. edas bae rai mah katalanjuran. rek dibuktikeun sing sidik. lamun kitu mah taklid. mugi rai parin harti. nyuhunkeun nu sidik bukti. supaya ulah taklid. ngupingkeun nu ngawurukan. sabab moal jadi iman. Rakana lajeng ngajawab. 184. Jawab raka atuh mangga. dina hal beda-bedana. dina baham dina soca. tujuh eta hanteu salah. Ulah ngan tuduh apungan. Sahiji bagiannana. ngaji Asma bae badis. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. mung aya kapanasaran. malah pagaweannana. saur engkang bagiannana Nafsiah. anu mawi ngan hiji bagiannana. nyaurkeun dina bab ngilmi. kitu nyatana kang rai. bagiannana geus pasti. 186. Ma’nawiyah anu kaopat. tah eta nyuhunkeun bukti. Sok buntu hanteu ngajawab. 191. nu mawi lima di pasti. raina unjukan deui. raina lajeng ngalahir. geuning sifatna ge hiji. ayeuna sumangga deui. ceuk rakana kieu ari sababna mah. 188. rakana lajeng ngajawab.Layang Muslimin Muslimat 183. kieu rai mun can harti. Sabab seueur nu miwulang. bagiannana teh kitu. Ceuk raina leres nyata. ayeuna mah rai ngarti. ari bagian Salbiah. sanes dijawab ku bukti. 190. ka rai parantos sering. teu kaharti teu karasa. tangtu bae teu sarua. barangna hayang kamafhum. Nurutkeun kuma buktina. anu mawi hanteu sami. Salbiah lima geus pasti. Salbiah ku engkang catur. dina pangambung jeung cepil. Ma’ani tujuh teu lepat. caritana beres luis. jeung dipenta mana pibarangeunnana. sakitu ge cekap rai. geuning bukti hanteu sami. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. atuh ati teh nalapung. kang rai mah hayang sidik. lima teu salah deui. enggeus tangtu kanyataannana beda. jeung dina damelna deui. dina hal bagiannana. ngan ngandel ka beja wungkul. da sifatna ge teu sami. baham soca jeung cepil. 185. Saur rai nuhun engkang. dalil Qur’an Hadis kitu. kahartos pisan kulanun. Nafsiah mah ngan sahiji. 13 . Ma’nawiyah tujuh deui. ulah kabar ulah beja. bagiannana ngan hiji. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. naon tea nyatana dina barangna. nyatana eta pangambung. bagiannana nu tadi. Naha nganggo teterasan. mung naon sababna kitu. barangna sahiji-hiji. 189. kumaha eta barangna. ngan apal asmana badis. tangtu beda hanteu sami. 193. upami kitu mah wadul. 192. bagian hiji-hijina. irung rai hanteu dua.

barangna nu bukti. duh rai karunya teuing. supaya gulung pisan. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. datangna oge pandeuri. aya hiji nu kalarung. biwir rai nu ti handap. sanggeus urang kaasupan aci dunya. naha tara pangangguran. nu tiluhur tea bukti. lima barang jadi gulung. kapan eta dina soca. 198. bet kaliwat hiji deui. karasa aya barangna. namung waos naha bet hanteu kabilang. sifat dua puluh tadi. eta dina cepil rai. tah rai geuning bukti. mun kitu mah kaharti. nomer tilu kokonengna tina soca. Kahijina anu nyata. kanu opat geus ngagulung. Rakana ngabarakatak. wekasan gumujeng manis. cisocana munggah bijil. anu ngaran Ma’nawiyah. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. kawasana Gusti Allah. geura rek didadar deui. Ceuk rakana mun can terang. eta dina jero baham. hiji bobodasna soca. dua hihideungna deui. moal catur hanteu puguh. rambay bakating ku ngeunah. kaduana deui biwir. anu nyaurkeun bab Ilmi. lajengkeun sahiji deui. anu nyata dina cepil. 14 . mata simeuteun ninggali. kaopatna gugusi beulah ti handap. geus tangtu aya bukti. bagiannana teh kitu. naha bodo-bodo teuing. katujuh jeung liangna. 196. lalangit belah ti luhur. nyaeta ngaran lalangit. ditengah letah sahiji. ayeuna lajengkeun deui. ari anu katujuhna. pang lalegok tangtu aya sababna. bari nyaur ka raina. rai mah mun kitu. naha engkang bet diliwat. numawi tujuh dipasti. Olohok Raden Muslimat. 199. eta anu katinggali. Ngawalon deui rakana. 203. enggeus sidik katingali.Layang Muslimin Muslimat 194. nyaeta ngaranna biwir. ka rakana lami pisan. naha engkang teh lali. terangkeun hal Ma’ani. 195. Ayeuna mah ulang kapalang. heherangna panon sidik. bari teras ngalahir. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. bae geura urang itung. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. kapan eta huntu mah. pang moal aya mubadir. aduh-aduh engkang sidik. rai kakara mendakan. aya lima perkawis. beubeureumna soca rai. lalangit anu ti handap. Kapan aya jeung buktina. perkawis Salbiah rai. 204. sidik pisan katinggali. Gumujeng Raden Muslimat. nyatana biwir anu luhur. Kaopatna anu nyata. dina saban-saban jinis. milang lelegokna cepil. bet manah make kaliru. 201. ari anu kalimana. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. gumujeng mani ngagikgik. nu kasebat nomer tilu. duh engkang sarebu nuhun. 202. 200. naon barangna nu bukti. sifat dua puluh bukti. kagenep deui lalangit. tembong aya barangna. Ari anu kalimana. 197. Raina lajeng ngajawab. gugusi anu katiluna. tangtu pisan aya bae rasiahna. eta naon barangna. ngagulungna kanu opat sing karasa. geuning eta sidik bukti. Ma’nawiyah eta rai. kasauran dibuktikeun jeung barangna. Rakana deui ngajawab. geus tangtu aya barangna. 205.

pikeun ngaunikeun Qur’an. lamun aya nu kantun. sampurna bisa gumelar di dunya. pasal sifat dua puluh. Alyauma ‘alaika deui. mugi ulah bendu galih. nu geus dipisaur. siang wengi ngangliputi. Jeung pikeun ngamankeun dunya. 208. nu matak kudu diemut. terus ngaji luang deui. namung rai ayeuna. sifat dua puluh leuwih. sumarambah kana bayah. nyaeta rasakeun daluang tea. 213. estu nyerep kana ati. bakating ku raos isin.Layang Muslimin Muslimat 206. sabab aksara ge pasti. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. Paingan aya dalilna. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. Wekasan neda hampura. aya didiri pribadi. sifat dua puluh tadi. dirarapkeun kana diri. ngupingkeun carios Ilmi. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. 207. tungkul ngahuleng teu jawab. Iqro kitabaka dalil. geus sumurup kana kalbu. hakekatna mah geus pasti. kari-kari ngabulucun. arek jawab deui ajrih. anu mawi aya Agami. moal burung tereh harti. masih teras eta sifat rai. kanyataan dina diri. kafa binafsika tea. Hasiba unina dalil. boh dina lakon agami. jadi lamun kurang hiji. Manawi aya kebatna. tangtu karasa kaharti. kumaha engkang nu mawi. 211. 209. 214. teu ngarasa babarengan. salangkungna tinu tadi. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. kudu gulung anu opat. ngaji diri ieu teh sayaktosna. ka engkang rek naros deui. jadi moal cios ni’mat. bener rai eta kitu. meunang nyutat tina adeging manusa. sanggeusna maca daluang. sangkan manusa didohir. Rai saumur nembean. Taya lain ngan ku opat. komo lamun kurang dua. lajengna jadi aksara. ngadebat rasa rek hasil. teu sampurna urang hirup. sanes maksad rek ngadebat. hirupna bisa waluya. 212. Ngawalon deui raina. wetna Agama sabumi. Ari balik pangheulana. sadaya piwejang engkang. katiluna ku paninggal. pinasti moal katepi. Sareat sareng hakekat. eta sifat dua puluh saterasna. rakana lajeng ngalahir. 210. saur teh sareng buktina. 215. keur dameleun naon deui. raina mani ngarenjag. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. tarekat ma’rifat deui. samangsa aya barangna. kitu moal salah deui. sumawonna dina ilmu. sangkan bisa ma’rifati. repeh rapih jeung sasami. pangucap pangangseu deui. kaopat pangdangu pasti. nyaeta ngaji saadeging badan. rakana lajeng ngawangsul. Dihartikeun dilenyepan. da sanes ku saur wungkul. Ulah ngaji luar badan. Raina lajeng unjukan. didamel deui aksara. 217. sundana anu kamasyhur. matak ngajauhkeun Gusti. sing cocog jeung sareatna. duh engkang karaos teuing. bakat 15 . kudu gulung jadi hiji. 216. ayeuna mah nuhun parantos lugina. teu beunang dipisah-pisah. sabab manusa ge geuning. kalawan make tarekat. rakana lajeng ngalahir.

ku rai tacan kaharti. nu tilu teh can kaharti. dina sadinten sawengi. ku tarekatna Agami. nu katilu. tangtu aya sumurupna. weleh bae teu kapanggih. Asmana nu hiji tea. Malah-malah tujuh welas. aksara Ca nu kahiji. kumargi lantarannana. asihna Yang Agung. 227. ku aksara anu tadi. diberikna kunu tadi. tapi hakekatna rai.Layang Muslimin Muslimat 218. tarekatna nyusul anu tilu sifat. hakekatna mah kang rai. Asmana Allah ta’ala. ceuk rakana eta mah rangkepannana. diunggulkeun tina sasama mahlukna. waktu anu lima tea. Sifatna Asmana Allah ta’ala. dina sapoe sapeuting. hurup Qur’an ngan sakitu. nu mahi ka tujuh bumi. 223. katerangannana rai. sareatna mah teu salah. nyaeta nyusul nu tadi. Bibitna mah moal salah. ceuk rakana taya deui. cukup teu kurang teu leuwih. ku sakitu oge cekap. yaktos kahartos ku rai. 226. ti sifatna maha suci. Geuning dina sembahiyang. moal enya ngaleuwihan. nu teu aya dina Qur’an. 228. tangtu bae cukup moal enya kurang. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. kamana sawareh deui. ku hurup nu dua puluh. ku sadaya nu disusul. rakana lajeng ngalahir. 224. kapan sadaya ge terang. 16 . anu tilu teh kang rai. nu mawi Qur’an ge rai. 225. dina Qur’an teu ditulis. huruf Qur’an tujuh welas. aya tilu puluh bukti. Ngajawab deui raina. nu mawi ku tujuh welas. hiji Dzatna Gusti Allah. hakekatna eta huruf. raina ngajawab deui. teu kurang sumawon langkung. 221. da hakekat dzat sifat asmana Allah. kadua Sifatna deui. ku tujuh welas ge mahi. pimaksudeunnana aksara. pasal tarekat agami. ku tujuh welas raka’ati. hurupna teh ngan sakitu. kapan raka’atna eta tujuh welas. Kanyataan aksarana. tah eta anu diberik. tah geuning dina ibadah. tah eta nu diteangan. 222. hanteu kurang hanteu leuwih. Ceuk raina naon tea. Dzat. muga diterangkeun deui. tapi naha kang rai mah. ku rai tacan kaharti. nu disusul ku tarekat. tapi naha eta mahi. da moal leungit teu puguh. dua aksara Nya deui. malah rukunna ge rai. ngamulyakeun ka manusa. Atawa Allah Muhammad. tujuh langit sadayana. tilu puluh hurup pasti. katiluna Adam deui. nyaeta dina waktu. hanteu kurang hanteu punjul. sifatna Gusti Yang Widi. tah eta anu teu aya. sabab kieu rai kateranganna. 220. aksara Nga nu katilu. pikeun ngaunikeun Qur’an. Saur rai geus kapaham. beuki kurang wae geuning. tujuh welas eta puguh. bener dina waktu lima. ti dunya nepi ka batin. sifat dua puluh tadi. Ceuk rakana mun can terang. ngan tujuh welas raka’at. hakekatna tujuh welas. Ngawalon deui raina. dua puluh bae pasti. dzat sifat asmana Allah ta’ala. dina sapoe sapeuting. tujuh welas raka’ati. 219. seueur soteh eta mah rangkepannana.

235. 237. nu teu aya dina Qur’an. hakekatna para Wali. neangan tarekat ilmi. anu tujuh welas tadi. teu ninggalkeun waktu lima. 17 . Raina lajeung unjukan. Adam anu katiluna. kana jatining Agami. Wali salapan kawarti. mimitina teangan nu tujuh welas. Da make bingung sagala. batal teu jadi amalna. jadi mang-mang ati rai. mun amal teu reujeung ilmu. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. nya kang raka anu bade di guruan. bibit Nabi bibit Wali. jeung tarekatna Agami. hempek geura teangan. tanwande bisa kapendak. di Cirebon geus bukti. tah kitu rai sababna. ibadah ka Maha Agung. Nu mawi bisa ma’ripat. 239. pikeun nyusul anu tadi. Rakana enggal ngajawab. Rakana mesem sakedap. Buktikeun hurup aksara. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. pang teu aya ku rai can kalenyepan. naha engkang naon margi. bibitna sagala rupa. dina migawena rai. sangkan urang keur di dohir. 238. percanten kaliwat saking. ayeuna kantun neangan. ngan aya beda saeutik. sareatna geuning aya. pasal dina hurup tadi. atuh da eta mah bibit. nu langgeng teu owah gingsir. jadi hanteu beresih nya manah. tamiang meulit ka bitis. Sangkan sampurna ibadah. Rakana deui ngajawab.Layang Muslimin Muslimat 229. anu tilu tea tadi. Akbarna hanteu kapendak. Ca nya jeung huruf Nga deui. cecekna paek geura itung. 230. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. Da moal enya bet beda. ceuk babasan tea mah. ari ku tarekat ilmu. ayeuna mung hayang bersih. tur ibadah ti leuleutik. najan dicipta ku ati. kawas-kawasna kulanun. Tah eta saur rakana. 231. Wali tunggal kasapuluh. katinggal ku rasa jati. ceuk rai salapan pasti. 234. rakana lajeng ngajawab. parentahna Kangjeng Nabi. ulah gawe tanpa hasil. aya sabaraha jumlahna. tilu-tilu dina sahiji aksara. dzat sipat asmana gusti. bareng dipakena rai. sampurna ibadah kitu. 232. ngalakonan rukun Islam. tapi moal tebih teuing. cus cos ka sagala rupi. puguh wae atuh rai. 236. rai bingun liwat saking. jalan tarekatna Ilmi. alus pisan daek amal jeung elmuna. bet teu raos karaosna. Dzat Sipat Asma Yang Agung. pada-pada tujuh welas. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. rai aya keneh bingbang. weleh bae teu kaemut. pertandana hanteu. ku salira. nuhun ku rai kaharti. ceuk raina kumaha sabab-sababna. bukti rai oge gening. nu tujuh welas aksara. pang kudu ma’ripat jati. Allah jeung Muhammad Rasul. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. teangan dina salira. raina lajeng ngarenjag. anggur hate ambariang. sabab aya dina Hadist. aduh engkang kumaha atuh petana. lajeng raina ngalahir. anu tilu tacan harti. 233. tarekat na Ilmu Wali.

ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. naha rai teu rumasa. Ceuk raina seueur nu can harti. 245. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. eta kitu nu wawarti. 7. margina teh nyata pisan. Alam Wahidiyat. wincikan alam sakabeh. 244. eta oge bener deui. anu ku engkang kaharti. hakekatna para Wali. naon oge pamariksa.Layang Muslimin Muslimat 240. kumaha ari hakekatna. diurus beurang jeung peuting. ma’nana Wali teh pasti. ceuk rakana rebu nuhun. ka raka rek naros deui. 246. 242. kana saadeging diri. Alam Ahadiat. ari anu katujuhna. raina ngajawab deui. naha eta liang tadi. kitu ma’nana Wali. Wawakilna rasulullah. Alam Misjal. atuh bener bae rai. lamun kitu mah. diurus ku baham pasti. aya sabaraha hiji. raina mani ngaranjug. Alam Arwah. kiih ngising diurus ku liang handap. wawakilna Rasulullah. tangtu diurus ku irung. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. 5. moal luput ku engkang tangtu didadar. 247. leres teu tebih ti diri. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. Ceuk rakana nya kantenan. arasup ka wujud urang. Wali di diri pribadi. 243. hiji Ahadiyatu. Raiana emprak jeung senggak. hartina liangna diri. hayang ngadenge ge nyata. Alam Wahdat. aya nu tacan harti. Anamung rai ayeuna. diurus ku panon bukti. 6. 241. dina ieu saadeging wujud urang. katilu Wahdaniyat. 2. kang rai teh can pati paham. Wali teh wawakil Gusti. bari nyaur nuhun teuing kaharti. tunggalna wujud pribadi. pek bilang cecekna badan. nyandak tina huruf tulis. manawi teu jadi lepat. diurus ku cepil rai. lantaran ceuk carita. Tadi rai sasauran. 4. nu kalima alam Ajsam. nu kagenep alam Misjal can kapikir. Geuning lamun hayang dahar. berkah tapi rada bingung. Alam Ajsam. mugi ulah bendu galih. da kapan kudu ngajinis. lain wawakilna Rasul. kitu deui hayang ninggal. aya mah teu salah deui. rakana lajeng ngajawab. opat Arwah masyhur. ku bawaning nya ngahiji. 18 . Tapi bieu mah hakekat. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. nyatana eta pangurus. teh nyaeta rasa. naha aya nyatana. nu bukti mah panon cepil irung baham. 3. hayang ngangseu kitu deui. Kasapuluh Wali tunggal. sagala rupa teh kumpul. ngaji saadeging wujud. liang-liang di jasmani. hartina teh pangurusna hal agama. rasa mah kapan gaib. dua Wahdat nu kawarti. kapan sidik nu ngurus salapan liang.

numawi ieu kang rai. 250. ka engkang tangtos maksa. jenengan ge tacan aya. 259. kudu keukeuh peuteukeuhna. wekasanna ge geus ‘aen. jeung taya upama kitu. Kamislihi kitu. numawi disebut. Ibaratna panas Ahadiyat. sifat kanyataan pasti. eta alam gaib keneh. Enya eta anu kasebat deui. kudu keukeuh tanda kukuh. ngawakcakeun nu sayaktos. di alam Wahdat kitu. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. jatining sahadat tea. numawi disebat Muhammad Rasulullah. mun harep berilmu. teu hideung bodas teu paul. dilampat dipageuhan. nyaeta 19 . rek ngersakeun kakawasaannana. dalilna ge nu kauni. geus teu pisah ngajadi hiji. tacan karasa kapaham. didamelna ku Gusti nu Maha suci. teu poek teu caang deui. estu masih suwung. Moal aya nu baris hawatir. nyaeta saadatna. nyuhunkeun diwuruk. nu sumareh di Madinah sidik. Wiwitanna Johar Awal pasti. dzat nu teu aya upami. aduh rai bener kitu pisan. dzat jeung sifat gulung. nyaeta cahayana Allah. sipanas jeung hurungna. 253. tangtos tambah bingung. 257. medeng estu halimun. sanajan kanu lian. deungeundeungeun atuh komo. boro-boro dulur pribadi. suwung teh dina ayana. alam dzat sifat teh bukti. mundur maju nu diseja. Geus ngahiji panas sareng api. ngahijina dzat sareng sifat.ulah kapambeng nya welas. Ahadiat sareng Wahdat. Datlaesa eta Maha Suci. teu kersaeun mukakeun sosi. nyaeta ibaratna panas. mending-mending lamun terus terang. Gera kieu bisi tacan harti. lamun sanes ti salira engkang. atawana sagaraning hirup deui. kumaha lamun wadul. piwuruk nu saleresna. rai teh tangtos ngacona. Ku bakating Bila Haiffin rai. atuh saha anu rek miasih. anu teu warna rupa teh. dupi ibarat Wahdat teh. sategesna. tangkal nyawa sadaya. sadayana teu acan kapaham. 252. mugi dipitutur. 251. moal kersa mitutur.Layang Muslimin Muslimat 249. 254. nya hakekatna Muhammad. tungtungna teh nuduh kanu lain. ibaratna ngalalakon. 255. Nyaeta alam Insan Kamil. lamun aya kahoyong teh. sategesna teu warna teu rupa. Rakana teh ngawalon jeung manis. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. Dzatlaisa tah saksina. Salajengna Ahadiyat tadi. wiwitan sareng wekasan. tina margi kanu sanes mah teu wani. hayang ngarti ulah arek lanca linci. nyaeta seuneu nu hurung. atawa saadatna waktu tadi. ibaratna dina seuneu mah. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. kieu pihartieunnana. lian ti salira engkang. jadina tangtu ngacaprak. dina ngarasakeunna teh. barangna pon kitu deui. jadi tacan aya sifat. 256. gaib leuwih gaib. 258. utusan Gusti Yang Manon. teu aya nu nyaruaan. hanteu beureum hanteu koneng. kumargi kurang conggahna. hal perkawis alam Ahadiyat. Najan conggah kanu sanes wani. majajina Kangjeng Rasul. hakekatna Muhammad wiwitan. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti.

nya ieu dunya dumuk. atawa hakekat Adam. estu merele kalangkung. duh engkang nuhun rebu laksa. gulung Allah Muhammad jeung Adam. piroheun geus tangtu. sangkan rai mafhum. bibit Adam Manusa pon kitu deui. sumangga geura piwejang. sifatna padang alus. tah rai eta saksina.Layang Muslimin Muslimat 260. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. Muhammad anu caang tadi. kaopatna He eta teu salah deui. kaopatna cahaya hideung geus pasti. bumi cai seuneu angin. nyaeta alam anu kaopat. tadi anu tilu alam. atawana Nurullah disebat. Nyaeta sorotna nu tadi. piraku ngawadul. 261. nu ngaran Wahidiyat teh. pasal Ahadiyat Wahdat. sadaya saur kahartos. papay heula atuh. rakana lajeng ngalahir. alam Arwah nu kaopat. sareng percanten kalangkung. cahya beureum mimitina. hakekat Adam disebut. da eta bibit sadaya. panutup Nabi sadaya. 266. kieu ceuk dina dalil teh. tah eta Nur Muhammad teh. dua koneng kitu. nyaeta sorot tadi tea. Ayeuna mah pek teraskeun deui. kakara kana asma. Wanahnu Aqrobu kitu. Hakekat Muhammad eces. 20 . jadi lafad Alif Lam Lam. Den Muslimat pek ngalahir deui. 269. bibit pikeun alam dohir. Ilaihi Min Habril Warid. ma’rifat kana dzat sifat. maot teh tangtos sampurna. Kantun Af’al Gusti Maha suci. Gusti Maha Agung. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. pasal eta bisa ngartos. tina Nur Muhammad eces. katilu cahaya bodas. rakana lajeng ngajawab. nu opat teh kitu. bijil cahya opat rupi. naon nyatana anu dumuk. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. gening nomer tilu. caritana mah gelar. 265. utusan Yang Agung. sangkan bisana ma’rifat. 264. alam Arwah can kahartos. paingan kedah kapanggih. Anu tilu gulung jadi hiji. dzat sifatna Allah. ti kapungkur-pungkur. eta kitu katerangannana rai. majajina mah tidinya. 262. Dina alam katilu geus pasti. tina margi kang rai ayeuna. dalil sakitu ecesna. sifat naon anu dumuk. babakalna dumuk. meureun anu kaopatna. atawa Asmana Allah. cahya anu opat tea. kaayaannana nu sidik. jadi ieu bumi angin cai. Af’alna Gusti Yang Agung. dua sifat nu kawarti. bilih rai tacan nyaho. pan kieu merelena. numatak disebut arwah. tadina ge asma Allah. 268. ngarana Nur Muhammad. eta ti Nur Muhammad. tina Johar Awal. numatak kudu karasa. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. dina alam anu katiluna. 267. wekasannana. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. Salajengna mugi dipiwarti. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. 263. hakekat Nur Muhammad. nyaeta alam Arwah tea. cocog sareng dina hadis. dzat nu mimiti disebut. enya eta alam Wahidiyat. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. pigetiheun sayaktosna. ngan jalmana anu liwar. kaayaan dina Wahidiyat rai.

buahna kapan dituang. tulang rai anu katilu. ku Rasulullahu. ku rasa parantos kaharti. sabab parantos karaos. kapan bukti enggeus ‘aen. teu beda lahir jeung batin. buktina panas seuneu teh. Hawa asal tina daging rai. jadi tanah kanyataannana. asal tina opat rupa. ku sorotna Matahari. bumi angin banyu. Caang mah tina Matahari. sakabeh ge tatangkalan. didunyana oge tangtu. seuneu anu kaopatna. pangna bisa ngagedean tangkal. sifatna nyaeta caang. dua nafsu Lawamah teh. 277. hanteu kedah diemut da paham. katilu nafsu 21 . jadi hawa seuneu hanteu salah. lamun Rama sareng Ibu. 278. dina karasa henteuna. kitu katerangannana. enya eta alam Ajsam tea. sahiji nafsu Amarah. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. tina cahya koneng tadi. manusa satuhu. kieu bilih kurang terang. tanda-tanda geus benerna. mun dikirangan sarupa. Alif Lam Lam He nyatana. bijilna teh ka cepil jalanna. sorot nu kadua kitu. aci-aci anu opat. bukti ngajarentul. tina bumi cai seuneu reujeung angin. aci bumi hawa angina. Kantun eta anu kalima deui. nyaeta nyatana jasad. geura bae lamun. tina daging sungsum tea. samangsana hanteu bingung eta sidik. hawana tina sungsum. buktina ku teu bingungna. coba rai lamun melak. tatangkalan anu nanceb dina bumi. hawa kulit balung. ari eta nu opat teh. sasat geus katarima. atuh moal bisa jadi. geura manah ku rai masing lantip. Sabab sidik tatangkalan pasti. 274. ceuk rakana geuning nyata. rakana enggal ngawangsul. didohirna geuning nyata. 273. 272. nyaeta kulit rai nyata. 271. Tina sorot cahya hideung tadi. jadi sidik kabeh anu jaradi. aya asmana Yang Widi. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. kopatna sungsum rai. Kinten-kinten eta bisa jadi. aci nu opat perkara. naon bae boh pare atawa kitri. dihirupkeunnana tangtu. dua daging enggeus ‘aen. enggal raina ngawangsul. huripna ku banyu. 276. ari nomer kaopatna. hanteu barang tuang rai. Anu mawi jasad ieu rai. Cahya beureum sorotna ngajadi. nyaeta nu jadi Tasjidna.Layang Muslimin Muslimat 270. sifat-sifat kajadian. 275. ngangliputi estu. teras nya kajadian. Kajadian dina diri rai. jadi cai kanyataan nana bukti. hawa panas katiluna. hiji mahi kasadaya. 280. tatangkalan oge musna. gening eta jadi asma Allah yakin. ku opat tadi geus tangtu. moal mungkir deui kalbu. lamun hanteu aya anu sarupa. 279. nu ngahirupkeun sakabeh.kajadian jadi nafsu opat rupi. mun didunya taya caang. mun cai anu teu aya teh. Saur rai teu kinten kaharti. nu tadi geus dipitutur. opat hawa banyu. bijilna ka panon rai. sareatna ge karaos. naon buktina anu ‘aen. moal enya manusa bisa harurip. perkawis Ajsam anu tadi. nya jadi angin buktina. asalna teh cai angin taneuh. Tapi eta Panonpoe tadi.

284. martabat anu kumaha. karepna ge tangtu beda-beda. lamun lolong didunyana. kaopatna cahya hideung nyata. kana dzat sifat Yang Widi. alam Misjal naon sanyatana. kana eta opat perkawis. raina teras ngajawab. tah eta rai pang kudu. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. 283. di Aherat lolong deui. Ka pangambung bijilna teh pasti. sasat nu geus ma’rifatu.Layang Muslimin Muslimat 281. muga diterangkeun deui. ayeuna gaduh piunjuk. asalna jasad urang teh. pikeun nganyahokeun asal. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. 288. nya eta naraka tea. pameakan nu ngilmu teh. engkang heman keresa miwejang. 285. hanteu omong wungkul. anu enggeus dina pangkat eta. ka sakabeh nu ma’rifat. manusa kudu ikhtiar. hartina teh manusa sampurna. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. dua Sifatullah deui. kudu nyiar elmu. samangsa poek geus tangtu. Anu mawi pangkat Insan Kamil. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. nuhun engkang perkawis eta kaharti. 22 . rakana lajeng ngawalon. nyaeta nu tadi tea. bibit nyawa sadayana. Rakana teh ngajawab jeung manis. anu nyata di badan urang sakujur. Nur Muhammad beureum bodas koneng. sumangga ku engkang dadar. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. enya eta ma’rifat ka alam tadi. tah kitu tuturannana. nyaeta sagara hirup. Pangkur 287. sumawon dina goibna. nya ngaranna alam Misjal. kajadian hawa tulang. asal jasad dina waktu keur di Kadim. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. enya-enya sajatining Iman deui. 290. lamun jalma enggeus weruh. 286. Johar Awal kitu. kasampurnaan nyawa rai. alam anu katujuhna. Insan Kamil kitu. mulih ka jati mulang ka asal. sumawon amal ibadah. meureun ku rai kamafhum. reh aya sesebatan. tangtu bisa balikna. dina Hadis aya opat nu kasebut. terus tepi ka Aherat. diwajibkeun ku Maha Suci. teraskeun sahiji deui. Moal pinanggih jeung caang. dikarep sinafsu. Raina lajeng haturan. 282. da eta mah geus kapaham. Saha manusa anu terang. hawa kulit tangtu. 289. Sawiyah. geus tepi ka asal teh. nalika di dunya kitu. kaoptana nafsu Mutmainah deui. pasal eta teu kedah didadar deui. ka asal kapungkur. teu kedah didadar deui. jalanna teh kana baham. piraku tacan kamanah. eta jatining Sahadat. sareatna hakekatna. sinareng tacan kaemut. aya nu sae aya nu awon. Ceuk raina aduh nuhun teuing. Namung eta dua alam deui. jongjon nganteur nafsu dohir. jeung kalawan yakinna. ka rai nu masih bodo. sahiji ngaran Dzatullah. Nu katilu Asma’ullah. nyaeta nu opat tea. namung ayeuna panuhun.

sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. sugan aya nu sarupa nu sapatut. 303. jadi lafad Asma Allah. salobana manusa teh anu hirup. AF’ALULLAH 291. 302. kumaha eta nyatana. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. Saur rai leres pisan. Kumaha rai kumaha. sabab mo beda saeutik. piraku bet bodo teuing.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. neangan anu sapatut. nya ieu anu ngawengku. 294. saalam dunya katutup. teu aya anu kaluar. 23 . sabab eta nu opat teh jadi huruf. Alif Lam Lam He geus sidik. karaosna surup sareng manah rai. jeung rupa rai mo manggih. Ayeuna mah mangga engkang. Asma’ullah eta rai. rasa rai lamun kitu. kantun nyasar kana diri pribadi. buktina badan sakujur. 298. 297. nyatana hiji-hijina. nu geus ngagem tarekati. ASMA’ULLAH. nu mana Af’alullah. nyaeta nyatana hawa. nu ceples taya bedana. 295. naon nyatana anu dumuk. pek ku rai tinggalian. muga diterangkeun deui. pasal eta anu opat perkawis. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. Luarna ngaran Dzatullah. tapi mahi kasadaya ngaangliput. kitu hanteu salah deui. naon ari Sifatullah. rek didadar sakaterang. enya ieu caang satungkebing langit. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. SIFATULLAH. dina jalma rebu-rebu. geura angkat kanu rame di nagari. tina dzatna Maha Suci. Ayeuna luarna heula. Dzatullah teh sanyatana dina diri. boh luarna. kantun eta Af’alullah mangga wincik. Rakana lajeng ngajawab. boro-boro asup ka hiji nagari. kang rai teh masih keneh rada ewuh. sarupa taya bedana. nu ngawengku alam dunya. Allah teh pirang-pirang. sabab tadi ge Yang Agung. mufakat sareng sadaya. Raina teras ngajawab. 292. 299. moal manggih anu sarupa sapamulu. sanajan saalam dunya. nu ngahirupkeun sabumi. 296. tuluy engke kana jasad. rakana lajeng ngajawab. atawa masih bingung. anu sakitu jentrena. tumibana dina diri. pasal eta Af’alullah anu dumuk. ayeuna nu katiluna. ceuk rai saha jalmana. ceuk rakana mun teu terang. hiji dzatna hiji sifatna. jeung rupi rai pribadi. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. 293. Hiji seuneu enggeus nyata. Coba rai ayeuna mah. 300. ayeuna ku engkang tangtu. Ari emutan engkang mah. nyaeta alam disebatna rai. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. Sifatullah rupa urang. Ceuk rakana Sifatullah. Ceuk rakana mun can terang. 301. kana hakekatna pisan. nyaeta luareun diri pribadi. Saur rai naha engkang. hiji mahi kasadaya. tah eta Asma Yang Agung. boh jerona sugan sapuk. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. supaya merele kitu. nu ngawengku kaayaan. dua angina tilu cai opat bumi.

sabab eta pangucap teh anu puguh. moal jadi sagala kahayang jalmi. caang poek beureum hideung bodas kuning. 315. Ceuk rakana sifatullah. 312. enya eta sifatna paninggal rai. Raina ngagebeg reuwas. caang padang narawangan. gedonggedong ge moal rentul. cepil wadahna geus tangtu. Daging anu kaduana. Sumuhun saur raina. Saur raka Asma’ullah. sanyatana dzatullahi. nyaeta usikna diri. kana cepil sora nu gede nu lembut. karamean alam dohir. tegesna teh ku omongan. teu kurang sumawon leuwih. kahartos sumurup kana sanubari. aduh tobat karaos kaliwat saking. 307. gumujengna geunah bakating kataji. naon nyatana anu puguh. kaopatna the nya sungsum. kana sagala sifat. tina margi katerangan engkang cukup. 313. Raina ngabarakatak. sidik geuning jadi lafad. nu matak soca disebat. sanyatana Af’alullah. diringkeskeun kana opat rupi. nu ngajadikeun sagala. beuki jero beuki karasa sumurup. atuh rek kumaha deui. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. 311. 308. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. rupa rai teu dua sumawon tilu. anu hade anu goreng oge kumpul. jadina jeung ramena. eta nu mere tuduh. gulungna dina paninggal. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. Rai mesem bari jawab. 316. sakabeh ge asma wungkul. ayeuna kuma lajengna. 24 . 310. da tadi ge dzat teh bibit. bulao biru jeung wungu. bet malindes kana badan. wekasannana pok nyaur. surup pisan sareng kalbu. nyatana Asmana Allah. pada opat jejeg pisan. geura rek diwincik deui. ayeuna mangga kulanun. karasa sareng buktina. Geus gulung kana paninggal. estu ngan sahiji pisan. kieu katerangannana. Af’alullah geura wejang. satungkebing bumi langit. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. sakur sifat kana soca bae gulung. leres engkang kaulanun. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. sugan aya teras bae kulanun. Amung anu katiluna. ayeuna nu kaduana. Usik malik wujud urang. ceuk rakana masih teras. Lamun hanteu ku pangucap. 309. katerangan engkang sakitu mah cukup. 306. katiluna tulang hanteu salah deui. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. nyaeta pangucap urang. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. naha ku rai kaharti. Sifatullah geura wincik. kitu katerangannana. gulungna geus tangtu pisan. 305. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir.Layang Muslimin Muslimat 304. kulit anu nomer hiji. sajeroeun alam dunya. tawilna Allah ngan hiji. ayeuna ulah kapalang. Sifatullah eta rai. pendekna sadayana. duh engkang karaos pisan. kana cepil geuning sidik. sanyatana nyaeta pangdangu. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. nyatana Sifatullah. nu bukti di badan urang. Asma’ullah geura wincik. ati rai geus teu bingung. Kapan sagala omongan. Eta anu tadi tea. 317. asupna moal salah deui. Ceuk raina aduh kantenan. 314.

Tah eta palebah dinya. sok tara pisan diemut. anu mara kayangan kitu. tinggal dangu sareng ucap. Sangkan puguh pangbalikan. atuh kumaha akalna. nyaeta beunang ibadah. piwadaheun bebekelan anu tadi. nya Nafas urang geus sidik. 25 . naon nyatana anu dumuk. didinya teh urang cicing. tungtungna saha nu nyambat. 319. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. neangan pangarti tangtu. eta teh perjalanan. ibadah anu ti payun. Ceuk rakana naha reuwas. mahi kusakali tangtu. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. tina poek hayang caang. jalan manusa baralik. sareat sareng hakekat. Kitu rai upamana. taya nafas tangtu mati. Tapi keur pikeun tempatna. neangan ilmu ma’rifat. 322. Lamun hanteu aya tempat. atuh lamun teu puguh mah. keur dina qudratullahu. 330. ana kitu nyieun bujang. sareatna anu aya dina diri. mun kajero sumawonna. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. buktina nurutkeun ilmu. pangbalikan nu sajati. ku Siluman ku Onom atawa Jin. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. Kana asalna baheula. nafas teh kamana atuh. jaman keur di qudratullah. sumawonna dianjangan. kana asal keur urang waktu kapungkur. nafas nu kaluar asup. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. teu aya tempatna kitu. matak paur matak sieun pupus. nyaeta ibaratna. ma’rifat ka asal tadi. 323. nyacas bae jero ati. Ceuk raina yaktos pisan. wajib pisan ku urang kudu kaharti. hak pribadi atuh bebekelan tadi. Kumaha lamun disambat. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. 324. kudu jeung ma’rifatna. ayena ku rai enggeus kaemut. atuh tangtu cilakana.Layang Muslimin Muslimat 318. saur raka perkawis Af’alullahu. hanteu puguh nu dijugjug. 329. kapan tadi geus maparin. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. 327. balatak taya wadahna. eta nu jadi tihangna. hese cape ngalakonan. enya eta Af’alullah geura wincik. 321. Sageuy rek nyalimpang tekad. wawayangan hirup tea. kari-kari manusa. Moal leungit tanpa sabab. 328. 320. enggoning ibadah kitu. ibadah di alam dohir. sakur nu geus diwejang. mun dipikir lebah dinya. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. nyatana dina badan. tempat eroh urang keur waktu di kadim. saur raina sumuhun. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. Enya eta Af’alullah. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. nya ieu ti alam dohir. numatak ayeuna urang. kanyataan di salira. Ayeuna kantun kaopat. keur waktu tadi di dohir. 331. anu matak urang teh sing ati-ati. dimana enggonna ngancik. tangtu bae aya tempatna geus pasti. nyieun purah-purah pisan. Kapan tadi Gusti Allah. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. sangkan urang kaharti. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. 325. mulih ti pangumbaraan. 326. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. ka Gusti nu Maha Suci.

Ari emutan rai mah. waktuna di alam dunya. hayang tepi ka jucungna. dijieun ku urang sorangan. Kapan ku urang karasa. Lamun nyieun kahadean. Dupi perkawis Allah mah. leres engkang kahareti. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. 338. balik ka asal kapungkur. 339. Ngajawab deui raina. malik jadi kangeunahan. saperti bangsa hawadis. Pang ngayakeun Naraka. ka sasama papada kaula Gusti. Mun mawa kasampurnaan. NERANGKEUN Dzatullah. 337. kuma kajerona deui. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul.Layang Muslimin Muslimat 332. kajadian ngeunah deui. 335. ngaganjar sareng ngahukum. tadi aya nu kaliwat. eta kabeh papahaman kang rai. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. teu kudu nyiksa ngaganjar. pang ayana naraka sareng sawargi. sabab tadina ge Gusti. sabawana-sabawana. geus moal sulaya deui. beubeunangan ti pangum baraan kitu. kumaha ilmuna tadi. Sanajan di akheratna. 333. geuning sidik sawarga naraka kitu. kamana ge anu aing. pang ngayakeun Sawarega. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. tina tekad laku jalmi. dina pangbalikan jalma. 334. hal perkawis Dzatullahi. sa Ilmu-ilmuna tadi. bawana ti dunya kitu. karasa hanteu ngeunahna. rai panasaran langkung. bawana ti dunya tangtu. Af’alullah 26 . hakekatna ku engkang tacan didadar. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. Sinom 341. mun nyieun susah ka batur. atawa baris ngaganjar. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. nya jadina sampurna teu salah deui. mung rai aya panuhun. mun mawa kagorengan. lamun mawa kahadean. ulah kapambeng hawatir. mangga engkang carioskeun anu terang. ngahaja pikeun manusa. ngan bareng ngayakeun jadi. Dzatullah jeung Sifatullah. ngan kari netepkeun wungkul. engkena mah Gusti nu Maha Suci. yen Gusti nu Maha Agung. sabalikna kitu deui. sumawonna alam dunya. Sategesna Gusti Allah. moal ditampik ku Allah. manusa di dohir batin. Sifatullah. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. Tadi karek di luarna. sinareng tukang ngaganjar. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. bareng jeung ngayakeun mahluk. ka urangna ge geus tangtu. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. lain sangaja keur nyiksa. Ceuk rakana bener pisan. 336. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. Af’alullah tacan ngarti. Asma’ullah kitu deui. Asma’ullah. nganyerikeun pada jalma. 340. sabogana-sabogana. 342. malik deui ka urangna eta tangtu. kumaha bae elmuna.

ari Sifatullah rai. tamblas pisan sadayana.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. mung ngan sakali teu leuwih. kaopat Turobbun eta. caang padang narawangan. tah eta rai can terang. enggeus bisa kapendak mah. jeung sagara Adam rai. . Saur rai nuhun pisan. ku kang rai kapendakna. dina keur waktu tarekat. enya eta tempat kasampurnaan jasad. He nu kaopatna deui. ayeuna rek naros deui. sageuy rai can kaharti. ku rai geus katingali. ari eta Asma’ullah. Sifatullah anu tadi. ngajawab raka ka rai. Ceuk raina mangga teras. aya buktina deui. 350. kieu rai mun can harti. ngajawab ingkang rai. Asma’ullah geura wincik. pasal eta Dzatullahi. cahyana beureum geus pasti. sanggeus aya Adam Nabi. pasal eta Kangjeng Rasul. saur raka eta rai. 27 344. eta nu ngaran Dzatullah. bibit ngaluarkeun jalmi. cahyana hideung geus pasti. 349. tetep bae Kangjeng Nabi. sok disebat awal akhir ku sadaya. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. ayeuna rai teh Tohid. kawas kudu kaharti. ingdalem waktu Tajali. enya eta Af’al Allah Ta’ala. kapambeng dua deui. Beh dieuna oge nyata. kapan adam sareng Hawa arek putraan. Jeng Nabi panutup deui. ulah rek kumapalang. katilu Ma’un deui. atawana Sagarana hirup. pasal eta Nabi urang. rasa moal salah deui. seepkeun sama sakali. ngan kantun nu kaopatna. 346. Ngajawab deui rakana. pang disebut awal akhir. saban ngalakonan wajib. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. cahyana koneng tur bening. Kuma rai geus kapendak. ku engkang geus didadar. cahyana bodas mulus. 345. Af’alullah can kaharti. Rakana lajeng ngajawab. ceuk rakana mangga dangu. ma’nana basa nu tadi. Saur rai nya kantenan. Muhammad Rasulullahu. meureun aya kajerona. nu karasa ku ati urang sadaya. Ceuk raina nuhun pisan. Jatining Sahadat deui. eta ge meureun kapendak. parantos kapendak pisan. ayeuna enggeus lastari. kieu hakekatna rai. Sarengna sok disebat. geuning sidik Asma Gusti. nyatana af’alullahu. nya Kangjeng Nabi Muhammad. malah eta mah sok sering. 353. nyaeta nu padang mulus. berekah hibarna guru. atuh rai rebu nuhun. Hawaun nu kaduana. Sahiji Narun ngarana. kapan tadi ge diluhur. nya eta Alif Lam Lam. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. Eta anu opat warna. jadi awal jeung akhirna. Lafad Allah nu saestu. atuh puguh bae rai. nya eta cahya anu opat tea. keur narik ilmu dzat rai. 348. 352. kacapangan jalmi-jalmi. jadi huruf opat rupi. awasna ingdalem eta. sinarengan Babu Hawa. Nur Muhammad enggeus pasti. hakekatna Muhammad Nabi. 347. 351. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. da moal luarna wungkul.

sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. lat poho ka alam dohir. kunu rek marunggah Haji. karaos pisan nyakitu. nu matak pangkatna Nabi. geus munggah ka alam batin. Mi’raj eta. barang eta mani tadi. lamun rai tacan ngarti. Hakekat Adam geus pasti. tepi ka sapatinggalna. Tubadil ngarana deui. dua Mi’raj nu kauni. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. ari eta mani tea. mun taya rasa mah rai. Kanjeng Muhammad sinelir. nya eta rupana jalmi. rakana ngajawab manis. Munajat nu katiluna. hartina teh geus tepi kanu diseja. Nya eta sorotna rasa. jeung jadi wekasan deui. jeung dimana pernahna deui. lamun rai tacan ngarti. Muhammad jadi wiwitan. kaula kalawan Gusti. udel jeung suku rai. luyu sareng kaharti. enya eta keur solat sajati tea. babasan teh hanteu salah. dina Baetullah suci. da geus ma’rifat ka Allah. manuk arek niat ngapung. Kieu katerangannana. panutup soteh ilmuna. Ihkrom eta nu mimiti. tah eta kuma hartina. katilu Munajat deui. 356. jalan ma’rifat ka Gusti. Muhammad Rasulullahu. 361. panutup eta Jeng Nabi. sirah nyaeta Emim tea. atawana awal ahir disebutna. dada teh jadi He sidik. Sinarengan aya basa. 359. enggeus jeung ngapung ngalayang. 357. Ceuk raina aduh nyata. hakekatna mah geus pasti. ngan hanteu di kiplik-kiplik. asa cocog-cocog teuing. geus ngancik di kalanggengan. anu opat geus kasungsi. nu kasebat. panutup teh naonnana. sareatna mah di Mekkah. enya eta sare’at sareng hakekat. geuning eta rai sidik. lamun rai tacan mafhum. Sapatinggal sapocapan. eta katerangan engkang. udel eta jadi Mim akhir nyatana. jeung Gusti nu Maha Suci. Geus ninggalkeun alam dunya. Tubadil anu panutup. hartina teh peta-peta. Suku teh jadi lafad Dal. lila-lila teh mangrupa. 360. 362. aya basa opat deui. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. 363. jadi sirah dada deui. 355. lain dikaler di wetan. ahirna rasa nu tadi. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. nyumponannana geus pasti. 28 . Mung aya kapanasaran. nu mawi eta disebut. Baetullah nu sajati. aya di pulo Jawa ge tangtu. 364. 358. mun diibaratkeun paksi. nu lain di kulon kidul. Tarekatna dipilampah.Layang Muslimin Muslimat 354. geus dibeberkeun jangjangna. jeung teu keuna ruksak deui. ngajadi lafad Muhammad. sidik jadi lafad kitu. hiji Ihkrom. rai anu kaopatna. Tangtuna patemon rasa. dua-duana ge luput. ceuk raina percanten ana kitu mah. rek nepi kanu dijugjug. kitu sababna mah rai. enya eta keur solat sajati tea. karaos pisan ku rai. ku rai can kaharti. geus tangtu pisan ayana. hartina Munajat rai. Ceuk rakana eta basa. moal kaluar Mani. tekad seja rek indit.

utamana anu mati. dina waktu kiamat alam dunya. 371. ngan make lalakon heula. didinya enggeus mahi. saur rakana mufakat. Tah rai dilebah dinya. nyanggakeun bae kang rai. 368. kana Dzatna Maha Agung. ulah nyorang ku siksaan. Ceuk raina mun mufakat. sangkan ulah bisa nepi. 372. kana eta siksaan Allah Ta’ala. tetep langeng eta misti. sangkana bisa kasusul. ari jalan maot mah sejen aturan. kudu reujeung kentel peujit. siga nu teu reuwas geuning. sareatna oge sami. engke dina waktu keur mati. pada sakarat bukti. numatak urang teh wajib. kumaha sabab pang sami. kapan tadi geus didadar. sangkan nyawa bisa mulih. mangga jawab ku rai sugan kamanah. jeung prakna nyembah ka Gusti. Talunganan bab ibadah. Ceuk raina naon tea. milari jalanna wafat. sing suhud urang milari. nyawa urang teh teu nepi. kudu ma’rifat teh misti. naha bet kaliru deui. Baetullah nu sajatina. Naraka siksaan diri. tungtungna teh kedah wafat. sifatna Baetullahi. 367. kusabab rugi pisan. ku urang kudu kapikir. bisi jadi marakayangan. rakana teh gumujeng bari ngajawab. kiblat wafat. tilu siksa akherati. suhud kana ibadahna. Numatak meungpeung di dunya. mungguh kasawarga deui. enya eta supaya urang. nu ma’siat. wajib ku urang disungsi. 369. Sabab eta. sababna teh utrak-atrok taya jalan. barang dahar ulah sok sakama-kama. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. ngan utamana kang rai. atuh kumaha petana. geura beuli ku prihatin. dupi nu teu ibadah. kumaha jalanna deui. teu langkung kumaha engkang. 29 . Ari ceuk paham rai mah. cik atuh rai wartosan. atawana Johar awal. mana atuh anu tepi. 370. sifatna teh padang alus. siksa kubur kaduana. nyaeta Qur’an jeung Hadis. enya eta Dzat Yang Widi. rakana gumujeng tungkul. Lila-lila oge bisa. nu ibadah oge sami. ulah nyorang kana siksaan sakarat. anu nyerina kalangkung. teu bisa mulih ka jati. di Naraka api pasti. sakali ge alim teuing. sadayana pada aya sakaratna. jeung sagara hurip deui.Layang Muslimin Muslimat 365. 366. mana kitu ge ka ilmu. Da eta mah panungtungan. langgeng taya wates kitu. meureun engkang mah geus ngarti. 374. hanteu sakumaha rugi. kudu sing ka ilmu pisan. 373. panungtungan nu kumelip. Raina lajeng ngajawab. 375. sumawonna tilu kali. ngan kari suhudna wungkul. teu burung wae wafat mah. pulang ka asal kapungkur. hiji nyorang sakarati. nu kumaha paeh teh nu sampurna. nyorang siksa tilu rupi. rakana ngajawab deui. atuh pantes arek aya. teu ibadah ka Yang Agung. da aya patokannana. jeung nu suhud. suhud ngapalkeunnana. sareng nu teu Gumusti. anu ibadah anu tepi. Tuh rai mah na kumaha.

amal ibadah beresan. pada dadamelan Allah. kang rai teh teu acan terang jinisna. kajeun dina bangsa Islam. supaya urang di dohir. teges ilmu kabatinan. bener ayeuna mah rai. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. sanget nya neda piwuruk. Najan ieu alam dunya. 386. teu beunang dituduh kitu. eta mah bibitna dunya. kasuhun nuhun saketi. sabab mun keuna balai. kumaha beda-bedana. 384. bukti nu aya dohir. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. 382. kanu ngadamelna kitu. makhluk bae disebatna. kafir lain Cina Bugis. najan sejen bangsa deui. 385. lebet makhluk bae rai. ku rai tacan kaharti. Mun kitu mah nyucud pisan. sategesna kafir tea. mun urang ngewa ka jalmi. sanjan Naraka Sawargi. nu jahat atina rai. nu jarentul sajeroning alam dunya. 377. kaharti surup jeung ati. bibit antero hawadist. kasampurnaan keur batin. sumawon tekad sing bersih. bisa salamet rahayu. di jinisna anu yakin. ayeuna rek naros deui. Ngajawab deui raina. dibedakeun jeung saantero mahlukna. anu pang mulya-mulyana. Sumawon siksa akherat. sami jahat ka Pangeran. anu mana jinisna anu saleresna. Ayeuna kantun ngajaga. nu ngaran Khaliq mah rai. 379. seuneu cai angina bumi. didamelna ku Yang Widi. antara Mahluk jeung Khaliq. sakur-sakur nu nyareat. persasat ngewa ka Allah. sumawon bangsa sorangan. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. ayeuna moal kaliru. Saur rakana kantenan. tah kitu ganjaran ngilmi. ayana teh dina saantero bangsa. kieu rai mun can harti. Sabab mun jahat atina. ulah pisan uran arek goreng tekad. Rakana lajeng ngajawab. eta Mahluk sareng Khaliq. tah nu kitu moal nyorang siksaan. 380. kapada manusa deui. nuhun parantos kapaham. nurut parentah Nabi. manusa teh geus disebut. rakana lajeng ngajawab. mun kitu atuh utami. 381. mung eta nu ngaran Khaliq. daek ibadah tur suhud. ulah pasea jeung batur. kalebet nu ngaran kafir. anu ngersakeun sabumi. ulah keuna panca baya. osok jadi moekan kana Agama. da sarua umat Gusti. kapan ceuk hakna mah geuning. nya anu kasebat tadi. laku dohir sing beresih. perkara nu ngaran makhluk. margi bet kaliwat-liwat. nu geus kaunggel 30 . raina lajeng ngawangsul. sami sareng ngewa deui. dina aturan bab ilmi. sumawonna tekad dengki. jeung anu daek ibadah. Ngalahir deui raina. kalawan ma’rifatna. kana Dzat Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 376. satungtung hirup di dohir. 378. rai parantos diwejang. imankeun beurang jeung peuting. ngan kantun ngajaga lampah. Urang hirup babarengan. Sumawon dina bedana. 383. tacan kaharti kapikir.

hirupna hirup sangsara. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. mana kamurahan Allah. kedah basa Guru heula. geus tumiba ka diri urang pribadi. samrtabat-martabatna. ceuk raina mangga atuh dipiwarti.Layang Muslimin Muslimat 387. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. nya eta Nur Muhammad. teu sapertos sejen bangsa. sirik ka bangsa nu sejen. murahna teh ka kabeh makhlukna. siga-siga Gusti Allah. barangna Makhluk jeung Khaliq. kaharti sareng kapaham. hirupna jaregud. Gusti Allah nu kasebat. sagala diturut. bedana oge pon kitu. lamun tanpa Guru. mungguhing di bangsa Islam. sifat Rahman sareng Rahim. kapan aya basa tadi. margi tacan dipiwuruk. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. Malah-malah ka umatna Gusti. naha buktina salia. dina kamurahan Allah. ari bangsa sejen nu sanes Agami. murahna dipilihan. Nu sakitu Gusti Maha Suci. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. bet beda-beda kitu. bet siga marulya pisan. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. bilih rai teu tinggali. Kapan tadi Gusti Maha Suci. 394. kamurahanna Yang Manon. nu tumiba dina wujud. Dangdanggula 389. naha rai can ngaharti. 391. 393. 392. seuseueurna anu ripuh. aya nu beunghar aya nu miskin. jadi lamun kitu. tur tadi Muhammad Nabi. 395. nu kacida bedana teh. Rahman teh murah di dunya. tina hal kurangna rizki. 31 . tuduh jalan marga padang. diluhur. naha rai can ngarasa. raina lajeng ngajawab. Margi rai rumaos can tepi. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. hanteu weleh nandangan lara prihatin. sanajan ka hewan pisan. ku perkara hal dunya barana. taya kakuranganna teh. 390. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. geus dibere cukup. di rai mah masih poek. ayeuna mah gentos deui. kana eta palebahan dinya. Ceuk rakana duh karunya teuing. cahya nu opat perkawis. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. hirupna jeregud. Lamun murah Gusti Maha Suci. naha rai bet kaliru manah. anu mana nyatana di badan urang. ayeuna mah rai harti. nu senang nu susah. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. rek naroskeun tapi digentos pasal. naha atuh buktina teh. teu cocog hanteu luyu. moal enya terang. tapi dina buktina teh. di aherat geus pasti. ayeuna amah ku engkang didadar. nu geus nyata bro sapisan. hakekatna Adam nami. 388. beureum koneng bodas sareng hideung tea. ka sadaya makhluk. cenah kakasih Pangeran. tah eta ceuk dalil kitu. Rahim Allah teh nu asih.

eta lain kitu ari pasal rezeki mah. sarugih laksaan duit. sasat kurang suhud. 400. tur urang nu salah tampa. sok maparinan rizki. 397. kana kalbu tuang rai. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. ku bakating tina suhudna. daek nyorang ripuh. ayeuna ulah kapalang. pangangseu jeung paninggal. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. raina ngawangsul. tara hoream ku ripuh. piraku teu jadi senang. temen wekel teu bengbatan. Saur raka kieu eta rai. papalayeun geuning bangsa asing. Saur rai nuhun geus katampi. nuhun rebu laksa keten. rupa barang sareng uang. dalilna teh geuning sok disebat. sageuy hanteu untung. tah rai eta kitu. 32 . 404. kurang temen mentana. kudu daek ripuh heula. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. panangan jeung suku. akherat teh nyata alam rasa. asihna Yang Agung. sapiwejang engkang geus karasa. hanteu weleh ngatur. bangsa Cina atawa Walanda. menta kalawan jeung prakna. tangtu bisa kajadian. anu temen pang mentana ka Yang Widi.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. eta mah sadaya-daya. cenah asih di Akherat. ayeuna meureun kamafhum. ka jelema temen pang mentana. beurat beunghar didunyana. dawuhan Gusti Yang Agung. bosen hoream ku bangga. pang asihna di Akherat Gusti. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. Akherat teh naon rai. sabalikna mun aya jalmi. temen wekel teu lanca linci. tatapina jalanna senang teh pasti. dikeureuyeuh teu lanca inci. papak sadayana oge. migawena gancang bosen embung mikir. Waman Thalaba kauni. Kapan tadi geuning unggel Hadist. aya nu leutik aya nu loba. Atuh Gusti nu Maha Suci. eta panggahota bae. lamun urangna suhud. 403. 402. Saur raka bilih hanteu harti. da urangna lanca-lence. 399. numatak ulah sok sirik. tina hanteu kahartos sama sakali. beurang peuting dipikiran. budi pamilih jeung akal. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. hartina teh saha-saha. piraku hanteu karaos. lain murahna Yang Agung. komo ditungtungan ku sugal. Saian jeung terasna. pedah batur jadi senang. lila-lila daek mikir mah geus pasti. awal akhir tangtu bae. moal enya ngabulkeun kahayang. sadaya enggeus sumurup. muga ku engkang di piwejang. 396. bangsa Arab Japan oge. tah sakitu pokna ti Gusti. Jiddan Fawajiddahu. asihna teh Allah di Akherat. pek papay heula atuh. sumawon teu jeung prakna. tangtu bae beda-beda moal sami. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. buktina mah di urang teh. daek mikir jeung praktekna. Mana pantes jadi sugih mukti. 401. baleunghar jaregud. 398. sadaya ge pada ngartos. dikabulkeun samaksud. nya kumaha ngagolangkeunnana. baleunghar jaregud. Da perkawis rizki mah rai. nyatana di badan urang. 405. kamurahan ka urang sadaya. ati rai poek pisan. lamun tacan hasil maksad. metakeun panggahota. da tara bosen ku hese.

407. rasana geus tangtu. mo salah Awas kitu. Allah Muhammad Adam. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. 33 . perele hiji-hijina. tah eta kulanun. ku rai ge jol kahartos. 408. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. margi teu nalapung. kitu deui lamun aya. Saur raka tah geuning kaharti. katiluna Ni’mat. na kumaha ngarasakeunnana deui. kaayaan dina ieu alam dohir. Hakna Adam 409. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. Den Muslimat ka raka ngalahir. sinarengan bedabeda. 414. rupina laksaan keti. nyaeta hakna Muhammad. ayeuna mah ku kang rai. Hidayat kahijina teh. da sakitu pertelana yakin. nya kanu opat tea. kanyataannana yakin. Nu Diawaskeunnana teu aya. anging rasa nya rasa rasulullahi. muga ku engkang dipiwejang. piraku hanteu karasa. saur rai ah katimu. asihna Yang Agung. ari nu kadua deui. weleh teu acan karaos. enya pisan karaosna. Moal jadi kanyaho teh pasti. hiji hakna Yang Agung. Saur rai bade naros deui. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. Jeng Muhammad Rasul. ku engkang rek dicarios. katilu hakna Adam. bareng dina wujud urang. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. taya Nu Ngawaskeunnana. dua Darajat disebut. aya mohal euweuhna teh. di tampana ku rasa teu lepat deui. ari Rasa teh geus tangtu. bakat ku asih-asihna. sareng gulungna kumaha. 413. dua Hak Muhammad deui. 412. kapan geuning sadayana. ciri ayana utusan. Pangulu Rasul sadaya. wireh aya basa opat rupa. teu matak jadi bingung. Ayeuna mah bade naros deui. karasa amis pelemna. 410. boh di cai boh di darat. mun dina katuangan mah. jalanna mah puguh. geus tangtuna luput. ari nu kaopatna. Khalifah Allah Ta’ala. Hirup Rasa jeung Adegan. bener asihna teh Allah. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. lamun tacan mafhum. teu pisah teu parentah. geura ku rai emut. anu asin nu lada nu gahar. Anu amis anu pelem nu pait. Rohmat nu dicatur. da anu tilu teh ngantet. geus jadi Akrobu. cucukulan nu rarentul. taya deui anu nampa.Layang Muslimin Muslimat 406. kanyataan pang ayana Allah. puguh bae pek geura manahan. malah nepi dituangna sakali. 411. Hirup eta kanyataan pasti. nyaeta Anu Awasna. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. Anu tilu gulung jadi hiji. wireh aya nu tacan kapaham. bener asup kana rasa. cukup pisan eta katerangan. NERANGKEUN Hakna Allah. kayaan di dunya teh. tah eta tacan kapaham. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. kamana sumurupna teh. hal perkara eta hakna Allah. Dzat Sifat Asma ngahiji. Hakna Muhammad. mun wungkul Awas sahiji.

naha rai tacan terang. seja rai bade macul. aduh aing Hidayat. barang ninggali kang putra. budina kalintang alus. barang dina parantosan. ku sadaya ge karasa. keur nyangu jeung masak-masak. kitu carios engkang teh. 424. eukeur mah seueur rencangna. tah geuning parantos asak. tapi supaya terang. Engke raoskeun ku rai. bakal dahar ponyo pisan. kieu pikeun upamana. ku tina langkung hanaang. 418. upamina kang rai teh. wantu-wantu tas digawe. moal salah tuang raos. Hidayat bet nyampak aya. 419. 422. Tangtu didinya kang rai. lajeng rai teh ngamanah. kieu perkawis Hidayat. eukeur popolah di pawon. katinggal seueur deungeunna. kawuwuh ninggal kang putra. mener dina hiji mangsa.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. Teras rai teh ka bumi. ayeuna nyampak pun anak. katinggal atina ikhlas. Cing mangga raoskeun rai. tangtu dina manah kitu. kersa midamel kasawah. geus tangtu kana ponyona. ngamanggakeun bari imut. keur sadia masak-masak. teras rai mulih bae. angkat ngabujeng ka putra. popolahna enggeus beres. 425. sarimbit di bumina teh. tadi putra meser lauk. Rohmat Asmarandana 415. raina imut ngajawab. Barang dongkap teh ka bumi. Barang kang rai geus sumping. Ni’mat. barina ngamangga-mangga. lantaran Garwa keur nyaba. leres taya lepatna. pada saruka manahna. beuki tegep rai tuang. urang make jeung upama. naha leres naha salah. sareng putra nyampak aya. nyebat nya aing Darajat. 416. sadaya ge tangtos kitu. 417. pareng Garwa teh teu aya. piomongeun dina manah. jeung tuangeun hanteu nyondong. Eukeur mah aing ti tadi. 420. tangtu kang rai teh nyebat. hayang geura barang tuang. Rakana ngawalon manis. ngaliud di tengah imah. ma’lum tas ngadamel kitu. ayeuna rek dicarios. Rakana pok nyaur deui. mangga Mama geura tuang. Ti isuk tepi ka burit. terus bae diwadahan. atuh aing teh geus tangtu. Darajat. sangkan babari kamafhum. barang saenggeusna putra. Putra mantu pada sami. maculna nu saenyana. 423. didinya kang rai tuluy. 421. manah kang rai teh tangtu. 34 . hanaang ku hayang dahar. nu wangkeuh ka kang rama teh.

439. Rakana lajeng ngalahir. karaos sareng kahartos. ku engkang sae diwejang. eta naon sababna. tina kadaharanna teh. kapan tadi ceuk carios. teu terang kawas biasa. naha kumaon margina. rai ge bingung kacida. ngajadi getih sakabeh. pikeun ngaleugitkeun lesu. jeung roh jasmani teh tepung. 434. di urangna ge opat. ceuk raina eta teluh. kajadianna nya Rohmat. taya tangan pangawasa. 431. supaya rai mangartos. terang denge bengras tinggal. Rakana ngawalon deui. Ayeuna nyanggakeun rai. kitu ge lamun karaos. tapi naha naon sabab. sapiwejang teh karasa. tina Ni’mat kana lesu. rai nyaur dina manah. abong geus lapar pisan. aduh engkang leres pisan. 437. tapi ari buktina. teluh sangu disebatna. da nu teu dahar mah kitu. dawuhan taya lepatna. saparantos tuang kitu. nya nu nimbulkeun tanaga. geura ku rai dimanah. Tatapina anu bukti. Raina ngawalon manis. Tinggalna sok ruam pasti. 432. 427. embung obah-obah acan. rakana deui ngajawab. Raina ngawalon deui. Bet leuleus leuwih ti tadi. eta eroh kadaharan. ti isuk can manggih sangu. 433. Dina karek asup rai. tina Ni’mat kana Rohmat. 438. saentasna tuang Ni’mat. embung hudang-hudang acan.Layang Muslimin Muslimat 426. nu kitu jadi teu Rohmat. lami-lami sanggeus bubuk. sumuhun karasa pisan. Dina jero tuang pasti. sabab kurang getihna. kurang getih tangtu lesu. engkang mah sok rada heran. ati teh bet poek pisan. 430. Hampasna kaluar deui. kieu rai paham engkang. haroshos geuning sorana. sangkan karaos kapaham. sasat can bijil acina. roh tina kadaharan. 429. karaos pisan teu lepat. sowara ge bisa terang. naha bener geus karasa. make aya teluh kejo. lantaran can bubuk pisan. Jadina ti Rohmat rai. tambah lesu tambah lungse. aci mah tangtu tinggal. rakana imut jeung nyaur. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. nambahan gede tanaga. bet osok wuwuh teunangan. pangna jadi lesu tea. duh naha ieu dahar teh. 435. asal ti opat perkara. puguh mah nambahan lungse. pantes kitu jalanna teh. murakabah kasakabeh. 35 . erohna teh tacan misah. tur entas digawe rosa. eta teh naon sababna. denge sok rajeun torek. aci jeung hampasna misah. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. Sumuhun saur kang rai. bumi cai angin banyu. tuluy surup sinurupan. rai mah kaliwat bingung. 428. sadayana ge kahartos. Raina gumujeng manis. lain ngayakeun tanaga. beuki teu aya tanaga. Ni’mat teuing karasana. kumaha jalan-jalanna. 436. kapan sangu teh geus kocap.

pada hayang kanu beunghar. luhurna ukur dilahir. Dupi ieu sakadar pangeling. supaya kamasyhur. kajabi kedah disorang. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit. kamashur teu kurang dahar. ngeunteungan nu lucu. 447. 441. sok inggis sieun kaperong. resepna teh kanu moher. 36 . Maksad kuring ku pamugi-mugi. mun seeng mah benter miis tina patri. liren bae ayeuna mah. menggah ieu maksad jisim kuring. disorangna kedah ngango bibit. sagala ge geus boga. sing emut ulah ngawagu. bubuhan jalma mah Arca. Pangapunten ka pameget istri. malah mandar jadina panalang. nalang kanu masih lolong. nya tiasa oge kurang. cobi mangga maranahan. da meulina sanes kitu. sadaya oge geus ilahar. margi seueur anu linglung. Dangdanggula 442. mun hoyong anu sajati. lantaran engkang mah cape. tapi kitu oge tobat. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. mangka teu digugu. mun dibeli ku duit sayuta. sareng enggeus tunduh pisan. estu teu diselangselang. ma’lum seueur nya kakirang. Nu kulem hanteu kawarti. ngagolakna teu walatra. nyabit jalan nu panghibat. nyatakeun panyebut. Sanes pisan guminter peleci. hayu rai urang asup. sasatna kakurung. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. 443. Menggah eta nu gahar sajati. jeung kedah ngango parabot. katungkul ku kamelang. 448. disuhunkeun manah anu setra. sapedah dangding teu lucu. teu aya pisan kaeling. Biasana mungguhing di lahir. nu resep matak kabita. 446. nu manis aya hartina. tapi bubuhan dijaring. melangna kana gelung. ka ku ring nu keur salatri. hawa nafsu nu ngaberung. enya eta iman nu kasebat. najan ku bulustru. dikurung sanes ku barang. 444. ka sadaya sanak kulawarga. sangkan terang kana bibit. nu alus saestu. tarekat anu kasebut. urang gentosan carios. malah mandar jasa ngaca. cik akalan sangkan nyata.Layang Muslimin Muslimat 440. badanna teh teu dijaring teu dilingling. anu nyata karaos ku jisim kuring. tuh geuning geus tabuh dua. supaya tiasa kebat. anu suci padang sajeroning ati. ngan ngemutkeun hate anu seca. eusina nu dina lagu. Rakana lajeng ngalahir. 445. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. 449. kapan urang geus dibagi. marukan taya nu boga. pibahlaeun teu dijaga. salatri ku anu setra. moal terang kanu gahar. muga ulah jadi lotro. kajeun disebatna ngaco. nya ieu ku sisindiran. Den Muslimin Den Muslimat. tangtos moal jadi Arca. sareng kanu sanes oge. lir urang ninggal permata. moal matak jadi setra. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. urang sare sareng engkang. sumawonajadi nyatru. da resep kanu digeulang. tuduh jalan anu suci. moher tapi hanteu luhur. leuwih hese taya conto.

ulah sok pasalisih. ulah ngan sakadar muni. nu disembah bangsa Wisnu. nu jadi jalmi utami. 455. embung neangan nu jembar. ulah tungtung matak ngangluh. ulah rek nyieun musuh. 457. 451. tangkalna hanteu miasih. marap laku lampah keur waktuna hurip. da geus misah jeung nu jembar. geus pisah jadi kamumu. muga ditarima iman. da urang teh moal lami. pedah dugi kana pasti. pok na teh mulih kajati. kumaha rek jasa takbir. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. mun palay mulih ka asal. tangtu pisan aya nu ngalarap. 458. Sinom 452. mun urang jalanna salah. ilmuna masing kasusul. tangtu aya nu ngagarap. Manahan masingna rapih. bisi pinanggih jeung susah. numawi ilmu kedah sah. 456. Kapan jalma aya asal. ka jalmi kedah miasih. ulah arek kajongjonan sabar. nurutan nu geus muslimin. minangka jadi panyapih. 37 . sanaos waktu kasarap. lumbrah jalma cacarita. da jalma teh ibarat jadi palapah. lamun ka jalma nu mati. 453. nyaah teuing ku jasmani. Pan aya basa carita. susah lamun geus dikubur. lamtaran teu tumarima. bilih kaburu ku bobor. mun salah tong dipilampah. teu nyempad teu milih-milih. teu beda ibarat sirop. Mangga Manahan ku sepah. mangga tungtik tangtu hasil. ukur dicipta kulamun. susul pigeusaneun sepuh. 459. tangtos pisan moal dugi ka asalna. ngan tarima jadi jalmi. sepuh dina laku lampah. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. jauh terang kana iman. tapi elmuna muslimin. tangtos moal jasa mulih. tapi saenyana tangtu. dina keurna hirup. tangtos mun disisil. henteu cara para mu’min. nyambung dunga bari hamin. na kumaha lamun jatina tacan nyata. sanajan lakuna salah. tapi najan teu misil. Da menggahing Gusti Allah. sepuh anom nu kauni. atina jongjon teu ngarti. tangtu misah jeung sasami. geuning sidik rasana teu jadi kosal. ngan ku urang kudu pilih. 454. Tah kitu jalanna upama. ngan ukur dina carita. sanajan miara bangsal. dianteur tara ditolih. Mun palapahna geus misah. pilari nu nyumput buni. amisna anu sumurup. tungtungna takabur. Mugi eta sadayana. lamun hantem disisil. masing sieun ku Allah da teu papisah. badan teh aya nu marap.Layang Muslimin Muslimat 450. mun kitu salah nyembahna. malar bisa repeh rapih. Geus lumrah karana aman. geura jajah salirana. Sanggeus pangna urang hurip. tegesna kedah beresih. Milari Ilmu Agama. marukanan teu aya jatining jalma. nyebutna teh geus terang jatining iman. komo nu disebat hurip. lamun leres mangga ampih. Waktu ieu keur dialam kabir.

463. baragagah beregegeh. teu terus jadina serta. sartana kedah rumasa. kudu karana katenjo. geuning ceuk dalil Wujud Nur. malahan jadi celetre. eta mah anu bebeja. Tapi lamun geus kapanggih. tuduh jalan anu diseja. ulah seueur nu dipelong. Asmarandana 462. Nu gumilang dina diri. rasa aing nu geus puguh. sing panggih jatining angin. 466. upami nu ngaji sara. Numawi wajib teangan. carios teu diagah. kedah ngalakukeun hese. geura manah angin-angin. 470. sapedah aya kamelang. sanajan bungkusna sutra. saratna karana saleh. Kinanti 38 . Numawi wajib disungsi. dikunci henteu katara. da puguh badan rohani. 469. lamun laku henteu setra. supaya jadi raharja. sanajan anu mukul. Syahadat anu katelah. poma ulah rek gumagah. sagala oge kacokel. ulah ngan sakadar beja. tungtungna sok matak linglung. rumasa taya kabisa. kajeun kolot dipiconggah. mun teu dirakrak wujudna. tah eta kedah dicegah. sabab terang jatining angin. tah pilari ulah salah. da wujud mah jadi baju. Tapi mun rek milari. 467. bungkus ngahalangan raja. nya ieu wujud jasmani. Ku urang kedah diaji. tangtu jadi kasenangan. Lamun kunci geus katukil. kabisa ngan nganteur nafsu. sanes ngaji jilid hejo. dina ati masing ngoja. tangtos kaharti ku akal. Kumaha atuh jalanna. 465. upama henteu guguru.Layang Muslimin Muslimat 460. dipingewa palamitra. 461. Batal ceuk basana Santri. hamo bias kapanggih reujeung eusina. sangkan urang dipaju. teu eling kanu Kawasa. bilih urang jadi belang. tapi di urang ayana. teu terang kanu gumilang. jeung kudu sidik ka raja. badan ibarat panjara. teu katinggal ku jasmani. geus terang mah da pakeun urang sorangan. pilari kunci salira. Males ku kalimah kalih. Ari nu kedah diuji. bekel sinarengan bakal. ayana henteu katara. ditampa sabar tawekal. tah eta ulah kaliru. numawi henteu kawaro. tungtungna sok loba satru. ngabuktikeun omong beja. 464. malar ati bisa dingin. supados pendak nu buni. moal weleh pinanggih lara. ngarah urang ngeunah sare. milari eusi salira. mo aya manah basangkal. mun kapanggih moal ngungun. kana tahayul ngiringan. ulah asih kumapalang. Mugi-mugi sing areling. 468. da henteu mangpuluhpuluh. guguru ngakat salira. estu hiji moal salah. margi urang teu kawasa. nyatana Dzat Gusti Allah. 471.

sosina anu Kawasa. sieun salah jalan motor. Kalbu mun hantem dilajur. sumawona daek seba. nu nerangkeun asal jalmi. nya eta Qur’anul ‘Adim. geus terang nyatana ahad. risi nyandangan panyiksa. anjeun jeung diri pribadi. Mangkade ulah kalangsu. nambihan malar kaambah. Lamun rek milari ilmu. 479. nganyahokeun anu wahid. seba lain seba domba. kapan teu aya kakirang. Margi seueur anu palsu. sabab aya nu tiheula. malah mandar terang tohid. 478. jeung aya basana Qidam. 480. anu kasebat tiheula. sangkan urang henteu risi. 481. pilahir anu utami. paeh moal aya risi. diandum Qur’anul ‘Adim. moal pinanggih ginanjar. Tah eta teh anu perlu. pepek karana dijaring. Margi eta nu disebutkeun diluhur. margina teu weleh ketir. Ngaji teh kudu sing suhud. anumawi ulah lali. henteu inget kana ajir. 474. ulah rek ngabeda-beda. anu geus manjing Ulama. tamba kesel ngantos lohor. 476. maksad sim kuring di akhir. sing inget asalna tadi. tapi mun daek diajar. amis basa alus budi. ketir ku margi teu tutur. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. ngan kedah nyaho ka Nabi. 473. 477. masing kenging eta sosi. 483. mangkade ulah pahili. malah mandar jadi terang. dangdanggula nu dipedar. Ieu kinanti ngajurung. Magatru 484. Ieu dangdingan teh tambuh. 482. meureun terang gambar ajir. Ku sabab urang diandum. ku sabab henteu beda. supaya sami ngajaring. ku urang kedah kasaksi. utami jatining jalmi. teu neang hakekat Nabi. sinom nu dianggo sindir. Ayeuna kinanti mundur. ulah ka samarang jalma. terang di jatina kuring. kalindih resep rarabi. ti heula nyaeta Kadim. Da bonganna tekad kalbu. tangtos urang bisa tohid. neda kumandang nu hadir. Nu mawi jalmi teh kudu. rek neraskeun ieu sindir. anu mawi kedah risi. asmarandana didadar. 39 . tah nu nyiksa geura sungsi. 475. lumayan eukeur panambih. teu beda jeung embe bajir. 485. geus kenging tangtos karasa. kenging nyutat tinu tebih. bubuhan eukeur di dohir.Layang Muslimin Muslimat 472. sanes pisang hayang masyhur. naon atuh anu nyiksa. terang ka Qulhu huahad. ibarat nu keur nyekel setir. cocogkeun sing munasabah. jeung dalil ulah patebih. kitu sundana teh Qidam. disebat mah da pamali.

di dunya hate malibir. tacan nganjang ka pageto. 493. cenah keur nyembah ka Gusti. nganyahokeun nu nguntit. 489. eta tangtu pisan hasil. nu beurang peuting petot. sing kapendak bilih rugi. 492. da bongan teu daek takbir. teu dipikir anu estu. Gustina henteu katolih. 500. katimu bakaling jalmi. neangan ilmu nu patut. teu nanya nyatana dzikir. Nu geus disebut diditu. 488. diapalkeun ratus puluh. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. 487. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. weleh henteu meunang conto. ka urangna jasa nyebor. Eta teh anu ngabantu. muji dzikir laksa keti. panon mah asa barintit. da tuduh kitab teu harti. sagala rupa kamisil. Sadayana eta anu jadi lagu. Da kitu geuning ngarana. Ieu lagu sadaya oge panuduh. 40 . 501. Padahal mah lamun dikakat disusul. Ari eta sambahiyang lima waktu. pedah Gusti taya bukti. sing terang gawena ramo. cobian geura peredih. 491. 495. tapi saenyana kitu. tangtu terang Nabi Rasul. Ngarogona mun urang masih takabur. ulah ngan saukur akur. Pilari teh tegesna nu saestu. matak waktuna teh bongkor. Hartoskeun sadayana. 497. pilari solat sajati. sangkan urang boga conto. nu kira nepi ka Gusti. tangtu disiksa kubur. Sya’ir 498. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. tapi ulah jadi sedih. Lain ngan wungkul sakitu. supaya ulah ngawagu. estu wungkul keur di dohir. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. 494. Aya sapuluh buktina. Sarta tah dina komana. moal beunang ku pangosol. ulah dugi ka ngarogo. Naon pimaksadeunnana. Dina sinom oge kitu. ceuk jawa mah boten adoh. da puguh keuna ku lebur. sakabeh henteu dipilih. diukur reujeung dipikir. 490. henteu cara jembar takbir. Saenyana badan teh kedah diukur. paeh moal boga obor. Koma dalapan nu nyata. 499.Layang Muslimin Muslimat 486. Anu mawi urang teh ulah kumumu. 496. hiji-hiji nu dituduh. kotektak masing katimu. mangga geura bagi-bagi. lain solat lima waktu. Tah eta dangdanggulana. teu panggih jeung dzatna Allah. mikir teh anu utami.

41 . 511. 504. Ku Idajil nu maturan. Kapan Allah henteu papisah. 507. Henteu kudu undar-andir. Matak wajib terang ka Gusti. Ngasahna jeung babaturan. Tangtu yakin katinggali.Layang Muslimin Muslimat 502. Disebut mulih ka jati. Ulah ngan wungkul carita. Jalanna kudu tawajuh. Milari Syekh Abdul Qadir. Ulah ngan wungkul hayangna. Mun palay terang ka Gusti. Supaya ulah limpeuran. Mungguh jalma teh geus pasti. Jalanna kudu Mujasmedi. Neangan anu mimilu. Naon maksud di pernata. (*) Lamun urang daeuk leukeun. Sya’ir nu jadi sindir. Asmarandana nu katilu. Sagala ge bakal mati. 503. Sagala rupa-rupakeun. Eta komana geuning tujuh. Emutan perlu diasah. Ka guru anu mituduh. 508. Genep koma naon bukti. Anu kasebat kinanti. Kudu aya pameulina. Pati kudu jeung pigawena. Mun teu nyaho bodo balilu. Kudu nyaho gawe nu tujuh. 505. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Bisi beunang kacampuran. Jeung naon atuh nu nyata. Opat komana teu mubadir. 506. Lamun ku urang geus dibeuli. Tangtos moal barieukeun. Moal samar moal lali. 509. Ieu tungtik keur jalanna. Urang bisa nganyahokeun. 510. Bisi urang ngajadi susah. Lamun elmuna tacan sah. Nu matak urang perelu.

Teu khusu kanu diteang. Ku sadayana dikanyahokeun. Lamun henteu ti ayeuna. Kana pibalikeun urang. Mun suuk mah ngan cangkangna. Di dunya teu daek mikir. 514. Marukan teu kahalangan. 517. Kumaha rek dipelakna. 42 . 516. Teu hasil kantun capena. 515. 520. Da bongan teu diteangan. Kanyeri beunang ditalangan. Tapi teu nyaho maksudna. 519. Tapi hanteu jeung dipikir. 518. Cenah mantuan keur dijalan. 513. Henteu ngampihan sikina. Paeh beunang diakalan. Supayana dipikirkeun. Naha iraha deui waktuna. Mo enya aya hasilna. Biasa sok ditahlilan. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Bisi sakarat wiwirang. Sembahiyang jeung pujina. Asana ku pamohalan.Layang Muslimin Muslimat 512. Nu ku sadaya dilakonkeun. Tapi jongjon ambariyang. Iraha rek tobatna. Geus paeh nyandang siksaan. Di dunyana kajongjonan. Kudu ayeuna kasorang. Anu matak wajib terang. Teu rumasa jadi fakir. Ari waktuna Sembahiyang. Kuring lain ngalainkeun. Teu tinggal saban waktuna. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Keur nekadkeun taya kahayang.

hijikeun masingna gulung. kusadaya nu kasebat kaom Islam. saur raka tangtu beda.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. madep tungkul sarta ta’dim. ku rakana teu di penging. ku rai tacan kapikir. naha dina sembahiyang. sanajan saterasna. meh bae cacap sawengi. tapi teu pisah jeung Aing. liren dina tabuh opat. raina lajeng ngalahir. eukeur mufakat bab ilmi. ceuk raina leres kitu disebatna. ceuk rakana geuning eta. 7. atawa sagara hirup. panarosna tacan tutup. fardhu disebatna sidik. Tina Hakekat Muhammad. Eta tanda kanyataan. 5. tuang leueut papayunpayun duaan. naha wajib naha fardhu. ari iman hiji Nurna Gusti. 43 . nganyahokeun kana iman. 4. anjalna unggel dalil. nyaeta iman sajati. wajib kudu pada weruh. miunjukna langkung ajrih. teu Usshalli wajib shubhi. sinareng Raden Muslimat. tina teu acan sisip. wajib mun dina baba ilmi. atawa fardhu shubhi. neraskeun Raden Muslimin. hirupna sagala rupa. reh na rai kumalancang. pada dilakonan sami. kumaha dina Usshalli. jatining syahadat deui. sarawuh eusina deui. wajib eta parentahan Gusti Allah. saparantos naretepan. jeung 2. ngajadikeun alam dunya. nyaeta utusan Aing. Mung naha kuma bedana. naha kalebet wajib. 9. kabeh umatna Gusti. basana ge dua rupi. 6. dina pasal Sembahyang. ajeng marulih ka bumi. hormat tilawat ka raka. 8. terus bae dijawab sakuat-kuat. Ieu teh sambungannana. Usshalli fardhu Isya. Kocap Raden Muslimat. fardhu bae nu kasebut. ka raina naros deui. kumawantun naros deui. pada naretepan shubuh. 3. Dina hadist geus kasebat. nu mimiti nganiatan. wajibul wajib terasna. kanyataan aya Aing. taya lian asalna teh ngan hiji. basana anu kauni. fardhu basana teh geuning. lajeng arangkat ka cai. dua tapi sing ngahiji. kieu katerangannana. Tina langkung panasaran. lima waktu sapoena. saeusina tujuh bumi. Hakekat Muhammadiyyah. mugi engkang ulah bendu. Johar Awal eta nami. narosna masih kebat. atawa kalebet fardhu. Wa kawa ‘Idul Imani. Tina ba’da shalat Isya. basana maha fardhu bae disebatna. fardhu sinareng wajib. ka rakana madep deui. Lajeng ngajawab rakana. rakana sareng rai. ibadah ka Maha Suci. isin na mah kang rai teh sakalintang. 10.

dipigawena kujalmi. Ceuk raina aduh engkang. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. sadayana umat-umat. ka sadaya umat Gusti. teu ibadah ka Yang Agung. Muhammad ge moal bukti. 18. yen kudu 44 . nu matak urang di dohir. tapi kasadaya makhluk. jadi kaulana Gusti. awal akhir didamel ku Gusti Allah. tapi kudu jeung wajibna. Aing jeung Muhammad pasti. Fardhu teh kudu lakonan. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. 12. lamun hanteu aya panas. 15. poma rai sing kaharti. nu matak fardhu nyembahna. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. 17. nyaeta utusan Aing. hakekat Muhammad tea. Kudu pisan tumarima. perkawis fardhu teh rai. moal aya Aing mun taya Muhammad. parentahna saha deui. Kitu deui sabalikna. kana eta sajatina Iman tea. pikeun ka sadaya jalmi. 14. rukun nu lima perkara. kantun eta fardhuna. 19. baralik deui ka Aing. parentahna Maha Suci. jalanna maneh teh kudu. Muhammad teu pajauh. perkawis wajib kaharti. nu kasebut hakekat Muhammad tea. enya meureun dines wajib. supaya urang sampurna. kudu nurut saur Nabi. supaya barisa mulang. da eta mah parentahan. eta kasauran engkang. ka Aing kalawan yakin. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. Ceuk raina nuhun pisan. kudu ngalakonan rukun. parentahna Kangjeng Nabi. notok ti Gusti Yang Widi. wungkul ka umat Jeng Nabi. Muhammad Rasulullahi. Wajib pisan ma’rifatna. tah kitu ibaratna. salamet lahir jeung batin. sasatna geus sa dzat. miwarang ibadah misti. parentahna Kangjeng Rasul. kamurahan Gusti Allah. parentahna duanana kacumponan. ka Gusti nu Maha Suci. ieu teh wujud jasmani. cai jeung tiisna deui. ombak reujeung cai laut. sabab Aing teu papisah. 20. nu ngaran wajib teh rai. lamun teu aya Aing mah. Jadi hanteu tumarima. Ceuk rakana mun can terang. dines mana mistina. Tah kitu rai leresna. kana dzatna Maha Suci. moal aya sifat hurung. bedana kaula Gusti. henteu aya luhur handap jadi papak. Miwarangna Gusti Allah. 16. nya Kangjeng Nabi Muhammad. moal aya mun sifat seuneu ilang. ibarat panas jeung api. sakur nu boga Agama. gulung ngajadi hiji. sanes bae ka umatna. Mun geus yakin ka Muhammad. kapan Muhammad teh tadi. nyaeta nu kasebut. wajib ma’rifatna pasti. atuh jadi nyaruaan. da maneh asal ti Aing. upama urang teu bakti. nganyahokeun heula dzatna.Layang Muslimin Muslimat 11. panas ge pon kitu deui. dua-dua kudu paju. wajib kudu kataringgali. estu nyerep kana ati. dines fardhu atawa dines wajibna. nya anu kasebat tadi. moal lepat kitu pasti. ka Aing geus tangtu yakin. Syahadat Shalat teh misti. 21. ibarat gula jeung amis. 13.

Rakana enggal ngajawab. tina rasana syahadat. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. jalan rek ka dohir. saniskara hal ge rai. hayang balik teh ka hirup. da Sawarga mah geus yakin. jeung waina illaihi. eta perkawis Sawargi. Inna lillahi kasebat. boh Naraka boh Sawarga. mun keur kotoran mah anging. enya eta Sawarega. sabab mun teu tingali. Kapan sidik Sawarega. perkawis bieu kaharti.komo dina hal Agami. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. ka asal purwa daksina. tangtuna teh nyawa urang. ka engkang rek naros deui. 24. pang ngaraos ni’mat pasti. 29. fardhu nuturkeun pandeuri. raji’un saterasna. pada marafhum. wajib teh geus tangtu aya. kani’matan rama tadi. lebah mana ka sorangna. geuning lain ka Sawarga. tangtu moal bisa wangsul. saperti mungguhing istri. hanteu wenang munggah haji. eta mah Sawaregi. balikna teh enggeus pasti. aya deui nu can paham. nu teu nisab mah teu misti. mangsa-mangsa teu tinggali. rakana ngajawab deui. 25. 26. wajib teh nu pang dinesna. dadamelan Maha Agung. numawi engkang mah rai. nyaeta dzatna Yang Widi. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. ka asal urang sajati. paingan fardhu mah. ka asal maneh sorangan. ka Gusti nu Maha Agung. 30. Dina perkara wajib mah. kudu balik deui misti. numawi tekad engkang mah. sanajan hanteu milaku. jalan turun urang rek ka alam dunya. lamun jalma nu teu kuat. Kapan tadi Ibu Rama. teu aya kaolan deui. ngalakonan sembahyang. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. 27. najan dina sembahyang. Lamun hanteu bisa pulang. nampa rebu kani’matan. Ceuk raina nya paingan. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. Enya eta kani’matan. 28. Nyaur deui Den Muslimat. diwenangkeun unggel Hadist. pasal sembahyang teh 45 . nyaho kana dzatna Gusti. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. nyaeta sagara hurip. Ceuk raina naha engkang. kumargi aya hirupna. aya keneh kaol kitu. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. moal kadinya balik. geuning sakitu sirnana. 32. jalan balik ka Allah. mistina urang teh kudu. mugi ku engkang piwuruk. tangtu moal bisa balik ka asalna. kana dadamelan deui. wajib ma’rifat ka Gusti. sa’adatna waktu tadi. lebah waktu sakaratil. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak.Layang Muslimin Muslimat 22. kabeh jalmi ti Sawargi. nyatana ti ni’mat kitu. Zakat ge ari geus nisab. teu bisa mulih ka jati. rek dipake jalan wungkul. waktu urang memeh bijil. bener gening unggel Hadist. sundana asal ti Gusti. ibadah ka Maha Suci. 23. 31. kedah bae sadayana. kumargi hayang kaharti. Ibu Rama nalika patemon rasa. Ibu Rama waktu tadi.

sakur-sakur nu perlu.kitu deui. mung rasana kurang ngunah. Sumuhun saur raina. 37. kumaha asalna deui. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. haying terang da meureun aya asalna. jaba eta naon bae anu lumbrah.Layang Muslimin Muslimat 33. duh eta mah rai penting. 34. kumaha ti Kadimna. saperti maca Fatihah. ceuk raina tangtu moal. wajibna opat perkawis. dina shalat lima waktu. nyatana nya huruf tasjid. Kitu deui hal Sembahyang. tapi rai keur maca eta Tahiyat. terus aweh salam deui. ngadegkeung Asma Yang Agung. lungguh He teu salah deui. Salirana gogleran. 41. ngahariring lagu pucung. Sok rajeun kening di tuang. kaduana ruku teh huruf Lam awal. nyebat keur shalat ka rai. lafad jenengan Allah. kieu asalna the rai. matak seger karasana. geura kieu saupami. moal katuang geus pasti. jadi geuning eta sidik. sakitu eta wajibna. hayoh bae ngabeberik. 42. Atahiyat. rai maca Usshalli. ceuk rakana sidik sare’atna batal. Sujud Lam akhir nyatana. ibarat kitu rai. tapi aya oge hasil. rai paparin mangarti. Nomer tilu sujud tea. Rakana lajeng ngajawab. 36. ebog dina tengah bumi. Geura mun bener wajibna. kaopat lungguh geus pasti. tetep moal samara deui. Tah kitu ngaran fardhuna. wajib ibarat daging. 35. malah wajibna teh opat. kudu ngucapkeun misti. kang rai the keur midamel Sembyang. sasat ngamulyakeun Gusti. hayang erang timana eta jadina. tatapi ceuk anu ninggal. hana rai tutuluyan. talunganan aya daging teu sambara. kajeun teuing dina ati. da eta mah lafad tadi. nyaeta huruf lafad. geus tangtu mubadir lapur. eta pasal Sembahyang. kumaha ceuk anu ninggal. dupi takbiratul Ikhram. 40. naon anu jadi margi. nangtung rukuna sing bukti. ari fardhuna mah rai. Mung eta Asmana Allah. Alif Lam Lam He nu tadi. dua ruku dongko ulah sambewara. hanteu aya gunana. 43. upama teu nganggo wajib. tapi nu kuat mah wajib. saparantosna di dhohir. 38. pun engkang mah rada risi. 39. batal teu aya gunana. eukeur ngalakunan wajib. moal samar puguh yakin. sambara mun teu aya daging. pasal wajib jeung fardhuna. fardhu ibarat sambara. raka’atna kitu deui. timana asal usulna. mangfaatna kana diri. mung aya keneh saeutik. sujud lungguhna katinggal. ku kang rai geus kaharti. hiji nangtung nu utami. nepi kana tahiyatna. rada paur arek 46 . hanteu nepi ka mubadir. sangeus aya dunya dumuk. aya wajibna opat. jadi kuat hanteu lesu. Sembahyang lima waktu. tangtu. maca Fatihah anu alus. nangtung teh nya huruf Alif. Alif Lam Lam He geus dumuk. Rakana enggal ngajawab. disebut eta kang rai. ceuk raina nuhun parantos kapaham.

dilenyepan disurupkeun ku salira. 52. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. kitab Qur’an digugulung. dzat Maha Agung. hanteu dirasakeun dalil. rai oge tacan terang. sifatna hirup urang teh. dirina diluli-luli. Dzat laesa kamislihi. manusa di jaman akhir. lamun maneh nyembah ka Gusti. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. tapi kanu disembahna. hirup Allah nu langgeng pasti. enggeus idin Maha Suci. 48. ceuk rakana aeh rai. sabab kitu kudu pikir. pasal eta nyatana Haqullah. aqrobna jeung Maha Suci. poma ulah rek kaliru patekadan. tadi Guru nasehat kabina-bina. geus teu aya antarana. laguna diaranggit. hantem asma nu di aji. nu ngaran Haqullah tea. ceuk rakana Alam Dunya. dijudi-judi ku ati. Raden Muslimat ngalahir. kakurung keneh ku dunya. Ilaihi saterusna. ayana di saban jalma. sundana teh Maha Suci. sing sidik ka Maha Agung. . kakawasaan Yang Agung. geuning aqrob sareng wujud. supaya balik ka hirup. kudu aenal yakin. Na teu emut dalil Qur’an. Tapi sugan geus ugana. anu matak kedah diteangan. 49. marakayangan tangtu. 47. lagam Mesir nu ditiru. kantun nu hiji tacan ngartos. moal bisa balik ka Haqullah. Kapan tadi Gusti Allah. sangkan ulah ka jongjonan. 47 51. pangbalikan manusama’rifati. naon nyatana anu bukti. eusina teu diteangan. 45. nyebut. anu mawi rai poma. Wanahnu aqrobu uni. asup kana engon siluman. jatining kasampurnaan. paalus-alus ibadah. mun yaktos aya di diri. enya eta Hakekat Muhammad tea. kapan kieu sundana. weleh bae teu kapanggih. tangtos balik deui bae. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. henteu keuna ku ruksak. sabab upama teu terang. ulah dikira-kira. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. kapan eta mah rasiah. ceuk rakana hirup urang. tangtu nya balik kadieu deui. jeung Min hablil warid deui. Keukeuh ngajina kaluar. Dangdanggula 50. kana onom atawa ka alam jin. kana Haqul Adam.Layang Muslimin Muslimat 44. Kapan eta utusan Yang Widi. eta kawasana Gusti. Haqul Adam nu kasebu. atawa nitis-nitisan. naon eta saur rai. nyembahna ka Maha Suci. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. ari nu aqrob jeung urang. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. nyatana geus puguh. Beurang peuting teu papisah. kakawasaannana Gusti. Ceuk raina nuhun geus kaharti. meureun rentul Maha Agung. 46. ulah lalawora rai.

anu masih keneh kakurung ku ieu langit. jadi sakur anu aya. Timbanganten nu kawarti. sanajan. Lamun asup ka manusa geuning. yen nu hanteu ma’rifat. ngagerebeg bari barang penta. Naha urang rek lumpat kamendi. atawa menta surutu. ngajadikeun sagala Naraka. rahayatna rebu-rebu keti-keti. sasat nu embung balik teh. bari tunggu-tunggu. paehna sok jadi macan. sakalintang percaya rai. lamun malim maung. kana maung sareng monyet. Ka manusa jeung ka hewan deui. 55. jeung jadi Naraka cai. jadi badegana deui. 58. jelema anu maraot. Idajil La’natullahi. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. jeung teu bias paeh deui. ruksakna alam dunya. tara kapanggih. ngan tetep rasa teu geunah. sangu punar kitu. tetep moal pupus. kuma kabeukina tadi. raina lajeng nyaur. pantes moal bisa mulang. eta oge nyawana manusa. ditetepkeun pikeun panjarana. ka dzat Maha Agung. tah geuning rai nyata. nu betah di alam dunya. dina luhur Gunung. sasalad jalma garering. Saruksakna ieu alam dohir. Anu matak rai sing kaharti. di Gunung Gede Cipanas. ngabedega ngarahayat. anu teu bias balik the. malah jumeneng Bupatos. 62. ka Allah nu Maha Agung. ku rasa kangeunahan. nurutan tekad Idajil. sok geuwat harajat. jero Naraka. bagong atawa buhaya. meureun rai ge sok mendak. nagarana pada mafhum. 54. Da Wali mah sampurna geus pasti. naraka seuneu jeung poek. enggeus dina Haq na Allah. ka nagarana siluman. tunggu kiamat dunya. Gusti Maha Agung. nurutkeun ilmuna kitu. keur ngahukum Idajil teh. Jadi tangtu rahayatna pasti. nu ngalanggar parentahna. yen teu bisa wangsul. sabab ari Wali mah. Kapan eta Embah Dalem tadi. 60. nyaeta dzatna Yang Manon. jadi rajana siluman. menta cikopi nu lekoh. poek tina bumi tangtu. sareng panggang lele tea. malim buhaya ge nyata. nu di la’nat ku Yang Agung. lobana ka dinya kitu. biasa cara nagara. 61. Sabab ieu alam dunya pasti. sok surup sinurupan. nya atuh tetep di dunya. raja siluman didinya. cara waktu manehna di alam dohir. nu sok sedep panggang lele. angin pon nyakitu. anu masih keneh ayana di dunya. sabab sidik aya nyatana nu yakin. 56. 63. enya eta dina Walyaomil akhiri. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. geuning ayeuna buktina. nya 48 . meureun sadaya ge terang. tetep didunya ayana.Layang Muslimin Muslimat 53. aya nu ngabawah prentah. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. malim bagong jadi babi enggeus pasti. tetep di jero naraka. ka asalna kapungkur. kanyahona keur didohir. nya asup ka dinya deui. lamun aya pekewuh. bet aya di Gunung. anu kaliwat tiisna. Kitu deui mun nyawana jalmi. sarta langgeung geus tangtu. eta kitu kajadiannana. 57. 59. rajana teh geuning sok disebat. salanggengna henteu kacampuran deui. ceuk cariosna asalna manusa. salegana ieu alam dunya. ngajadi seuneu sakabeh.

asal tina aci-aci. paehna anu kapaksa. kapaksa roh Jasmanina. atun nya Naraka tea. roh Jasmani tacan terang. elingna satuhu. ka Akherat masih tacan datang. nyaeta nyatana Nur. di badan sakujur. naon kanyataannana. getih teh eta geus tangtu. anging iman anu ditampi. Ririwana hanteu salah deui. nu ngajadi alam barjah tea. kapan tadi asalna ge. kahalangan ku alamna. Sabab dina waktu sakaratil. nu mawi hanteu katinggal. utag-atog taya jalan. lawang Akherat teu muka. Idajil kapungkur. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. kantun eungap anu aya. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. kana asalna dunya. ciri teu katimu. siga anu neangan jalan. bibit dunya kitu. 70. nu jaditeh roh Jasmani. nyebutkeun Allahu Allah. sumawonna asup hanteu bisa. bumi poek tangtu. 72. nya kitu mo salah deui. angin pon nyakitu. baroraah bias ngomong. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. tah geuning eta geus aen. anu tadi saur engkang tea. getihna ragrag didinya. atuh pantes moal bisa. kahalangan kitu. nu mawi make sakarat. alam Barjah kesebat nami. 66. Hakekatna Adam tea. atuh jadi bangsana. sing ma’rifat kana dzatna Allah. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. 65. 73. anu bakal ngajadi teu ngunah. rasa rebu taun. taya tiis taya panas. Ti dunyana manehna geus indit. asal keur dina Kadim teh. nya eta alam antara. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. alam antara disebut. seuneu dunya mah tangtu. anu hanteu kapanggih. jeung asal. raina lajeng ngawalon. tetep hanteu bisa asup. Eta kitu kajadian jalmi. alam antara disebut. 71. cai tiis rasana. nya didinya sok nembongannana. sasat jadi rahayatna. leres percanten kalangkung. Enya eta sifatna teh getih. imankeuneun arek maot. lawang Akherat teu tembong. sabab tadi geuning kitu. anu didahar ku urang teh beurang peuting. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. ku Allah anu kawasa. lawang Akherat teu muka. moal bias rek nyebutkeunnana. meureun sadaya ngaraos. ngajadikeun alam gaib. buktina teh molotot jeung larak lirik. geura bae titenan. tangtu bareng di naraka. 68. Kapn bukti geuning anu mati. da ngajadi alamna the. 69. anu maot teu aya getihna. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. anu ngajadi alam teh. getih balik deui tangtu. lawang dunya geus dikonci. mun aya nu pupus. jadi dedemit siluman. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. ngan saukur bisa balikna teh pasti. 49 . jadi alam tangtu. Dunya ieu bumi seuneu angin.Layang Muslimin Muslimat 64. sagala enggeus ditutup. tina ku bakating nyeri. Anu matak wajib sing kapanggih. sasat aci alam dunya. Mun ku rai can kapikir. sabab tadi koncina teu kapanggih. lain eling ku carita. aci seuneu jeung tanah. nya eta alam antara. karasana panas geus pasti. nya buktina katuangan. 67.

nyaeta ngaran nafsu. ceuk rakana taya akal. geus Wahua Ma’akum. taya angsuangsu acan. narikna ka alam dohir. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. anu matak dijero beuteung geus usik. Lami-lami tuluy bijil deui. hirup Allah anu sakalangkung suci. 76. teu ngeunah pon kitu. nu matak urang wajib ma’rifati. 82. teu kuat eleh loba. waktu keur dikandung. saprantos lebet kadaharan. Haqul adam mah geus tangtos. lian ti nyalindung. nyalindung ka dzatna Allah. nafsu nu sok narik hade. nyawa sareng hirup. Jadi eta nafsu tilu tadi. tina rasa nya bijil kahayang. hirup mah kapan geus aya. lebah dinya enggeus pasti. kaayaan dunya kitu. ngarasa aya ngeunah. den Muslimat lajeng nyaur manis. 80. hirup kalawan nyawa. 83. masih keneh tacan aya nyawa. Jadi iman sabeurang sapeuting. enya eta Amarah Lowamah. ku nafsu nu 50 . sumawon parentah Allah. sifatna getih kitu. 81. jadi hirup suci tea. nyawa kasebatna rai. yaktos pisan eta Mutmainnah. ceuk raina naha beda. Malah dina gujragna ka dohir. tadi memeh aya rasa. remen sok kabaud. ulah sok elehan teuing. malah-malah sifatna ge beda pasti. mawana eta nu tilu. sareng Haqul Adam tea. 79. Barang enggeus kacampuran getih. ari nyawa mah geus tangtos. bukti langka anu iman. 77.Layang Muslimin Muslimat 74. moal rek kabaud. hayang naon hayang naon. Den Muslimat teras nyaur deui. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. sababna pang urang kitu. sangkan kuat salawasna. jadi tempat setan la’natullah. keur masih dina Haqullah. cepil ge bijil danguna geus pasti. nuhun parantos kahartos. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. sabab basana ge dua. pertanda aya hirupna. saur raka tangtu beda. panon ge bijil awasna. sumawonna aya nafsu. roh suci kasebatna. nu di dahar ku urang teh. baham bisa cacarita. sarupaning naon bae. enya eta sifat cahya. roh angin pon kitu deui. sadayana bieu saur engkang. jeung ngajujur kasukaan. Ari sifat hirup mah kang rai. Sawiyah katiluna teh. pasal Haqullah nu tadi. numatak bedas kalangkung. karepna kasukaan dunya. dua geus ngagulung. 84. Haqna Allah tetep hirup urang. Mutmainnah nafsu nu suci. rai masih keneh bingung. nya rasa sareng nafsu. hayang seubeuh nyatu. ku rai tacan kapaham. datangna ge ti pandeuri. Lami-lami eta murangkalih. kumaha sangkanna punjul. meureun ku rai karasa. Cauk rakana lamun tacan harti. resep ngadu resep lacur jinah maling. roh bumi seuneu banyu. didinya marunggonna teh. taya dangu taya tinggali. 78. sabab henteu rasa papisahan. naon nyatana di badan. anu mawi taya raos. jeung ngagedekeun Amarah. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. 75. lami-lami ka bulen ku sifat getih. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. jeung Allah Gusti Yang Manon. anu kalangkung kotorna. enya eta aci kadaharan. ayeuna gaduh piunjuk. mimiti rasa teh bijil. hakekatna di badan urang pribadi.

tah kitu gunana. ari nu katilu. Ahadiyat sareng Wahdat. ayeuna wangsul kapungkur. sarawuh eusina kabeh. goreng tea. moal daek ngagoda rancana. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. dzat hartina kanyataan. enya eta lafad Allah. 86. Lami-lami setan tangtu nyingkir. mun ngelmuna tutug. nu Murba ka wujud urang. enya ieu buktina the. rasana panas geus tangtu. sareng He na rai kitu mun teu harti. ku sorotna Maun anu putih. kalima caangna. nyarioskeun dzat Maha Suci. nyaeta Adam hakeki. geus ngagulung moal geseh. kieu usul asalna. bijil cahya opat tembong. Adam jadi gulung. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. asalna tina dzat sifat. cahyana bodas hanteu salah. sifat rupa eta hanteu salah deui. pasal eta parantos kapaham. awalna eta geus pasti. nya neda tawakuf bae. Aya seuneu ieu alam dohir. Henteu pisah dzatna Maha Suci. dina pasal huruf. cahya beureum sifatna. Den Muslimat lajeng nyaur deui. sasat Allah jeung Muhammad. 90. deukeut jeung nu iman pasti. tah sidik geus opat rupi. 92. cahya koneng sifatna. ku sorotna Narun hanteu salah. nya eta Alif Lam Lam He. Sabab eta bibit nu kumelip. cahya koneng sifatna. hakekat Muhammad tea. 89. pang ayana Lafad Allah. kahartos sareng karaos. 91. jadi tasjid kitu. sakabeh asal ti Allah. ka opat bumi anu nyata. nya anu jadi bakalna. enya bae eta can dijawab. nya eta Asma Yang Agung. Caang padang sifatna geus pasti. babakalna alam dunya. 88. Gusti Maha Agung. kaduana angin kitu. opat rupi kalima caangna pasti. sabab beresih lakuna. jadi salamet bawana. lumbrah geuning kitu.Layang Muslimin Muslimat 85. tina bakating khusu. sorot Hawaun geus pasti. Kantun anu kaopatna deui. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. asalna teh lafad Allah. alam dunya anu dumuk. hanteu patarengga deui. cahyana nu hideung mulus. huruf Allah aya opat rupa. tina Enur anu opat perkawis. 51 . nu opat teh Alif Lam Lam. lahir batin moal rek manggih balai. hiji ngaran Narun. nu tadi tacan dijawab. sabab sieuneun geus tangtos. Johar Awal kasebatna. katiluna Wahidiyat eta nami. dzat sifat sarawuh asma. anu kasebat Af’al Gusti Allah. Anu matak aya huruf dalil. panarosan jisim abdi. 87. kaduana Hawaun kasebat nami. Katiluna Maun eta nami. 94. dina Hadist ge kasebut. geus saädzat anu tilu. ayeuna mah atuh mangga. Nur Muhammad nu kasebut. tina padang bijil kanyataan. kalimana Johar Awal. 93. Turobbun kaopatna teh. Ceuk rakana aeh engkang lali. Alif Lam Lam He timana asalna deui. aya ieu cai dunya. jeung sifatna sumawon asmana. cahaya anu beureum eces. tah sayaktosna tidinya. sarawuh eusina deui. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. sadaya anu kumelip.

malah lamun dideukeutan. tambah deukeut tambah raos.hijab ka Gusti Yang Manon. anu panas teu salah deui. tetep lima huruf. kalimana Baetullahi. Panon poe teu matak jadi balai. 52 . asal asma tina cahya. Saupami sorot Matahari. ku asmana kitu. naon nyatana anu dumuk. balik deui ka alam dohir. rakana deui ngajawab. sanajan di Mekkah oge. Ceuk rakana anu mawi wajib. 99. najan rukun anu lima perkawis. rai mun can mafhum. Saur rai ayeuna mah harti. kumaha nya akalna teh. hanteu katepi ku akal.Layang Muslimin Muslimat 95. 98. bisa ngailangkeun jasad. Lian eta wujud maneh eta pasti. enya ieu buktina wujud jasmani. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. tina dzatna Gusti Allah. nya eta anu bieu teh. jeung Illa Wujudika. naha tina bibitna mah. dina Hadist kacarios. urang kudu ma’rifat ka asal. saurna teh Gusti anu Maha Suci. sanajan Gusti urang. Waktu oge geuning lima deui. tah asalna ti dinya. Ceuk raina teu kinten kaharti. pasal kaca can ngahartos. sangkan ulah kasarung. yen tujuh langit bumi teh. tangtuna enggon Naraka. rai sakalintang bingah. burak heula wujudna. euweuh anu jadi hijab. eta asmana Yang Widi. matak ngaruksak ka urang. sumawonna alam dunya. mindingan kana dzat tea. sifatna ngangliputina. namung aya saeutik anu samar. dina palebahan eta. mere upami ka jalmi. bisa jadi tutung. Asmarandana 104. teu kaluar ti asmana Allah. sing ulah ngajarentul. kaca panghalangna tea. nya paingan kitab enggeus nyebat. da dunya mah kalangkangna. anu jadi hijabna ka Allah. Takun Wasilan terasna. ngajadi seuneu hurung. Ceuk raina bingung teuing. 102. Fafnin ‘anil Wujud. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. kalangkang jadi Naraka. ulah boga rasa aya. 100. kalangkangna tangtos bae. Sungsum tulang daging sareng kulit. lafadna geuning kitu. rai sakalintang bingung. 101. 97. anu jadi hahalang ka Allah. di angliputi Yang Agung. cahya hideung sifatna teu salah. Gunung luhur bet tambah tiisna. Imamna opat tangtu. 103. dzat nu Maha Agung. kangjeng Nabi Rasul. Saupama naek kana pasir. hayang nyaho ayana Aing. ulah arek jauh. sabab Aing Nafi Isbat. Srangenge alam Akherat. geuning buktina kitu. eta teh siloka wungkul. lamun maneh saestu. kalimana Panon poe. supaya boga pikiran. sahabatna geuning opat. 96. lafad Allah sadayana. Laa Hijabbaka kauni. dihalangan ku sahiji kaca. teu beda jeung Kadimna. wujud reujeung bumi langit. ayeuna kakara sidik. sabab sakitu bibitna. geura bae didunya ge geuning sidik. kalimana sareng anjeuna pribadi.

eta mah palebah sare. mung engkang moal tiasa. 116. rupana wujud manusa. nya eta Mim He Mim Dal. ceuk rakana tangtos bae. Naon nyatana di diri. Ceuk rakana pasal tasjid. kapan dina Hadist oge. 53 . kakara bisa kasusul. nya Marotan Wahidatan. ilang ilmu ilang rasa. Sanajan bisa ninggali. lafad Muhammad eta teh. sareatna hakekatna. da sanes kitu jalanna. keur pikeun sarerea. keur ibadah ka Yang Agung. kajaba dina sare mah. 114. kapan geus aya patokan. kudu papada duaan. sabab eta mah Agama. kang rai nembe mangartos. 106. dina salira urang teh. atawa konci panyorog. sareng dzatna Maha Agung.Layang Muslimin Muslimat 105. teu iman-iman acan. tah kitu rai nyatana. kusabab geus kana ilmu. 112. nuhun Alhamdulillah. hanteu aya pependakan. teu meunang aya rasiah. nyatana tasjid tarekat. Dal teh suku enggeus pasti. didinya hanteu ngaraos. 115. dina wujudna manusa. Saur raka moal manggih. muga ku engkang diwejang. naon kanyataannana. 109. 118. sabab rasiahna guru. 108. kabeh kudu pada terang. Ari geus katimu tasjid. hanteu aya terekatna. aduh engkang nuhun pisan. paeh samemehna wafat. kudu keur nyaring mistina. Bener mun dina Agami. Tapi kudu bisa mati. najan wujud teu kaemut. raina lajeng ngawalon. He dada manusa estu. pamuka lawang Akherat. ayeuna mah moal samar. panutupna lawang dunya. teu acan pisan kapaham. hanteu sah kanyahona teh. Kitu ibaratna rai. can ditarima ku Allah. Rakana ngajawab deui. da engkang bubuhannana. lamun teu make tarekat. Qur’an Nul’adzim kasusul. kahartos Mim He Mim Dal. ibarat lafad Muhammad. hanteu beunang lalawora. tah dalil eta saksina. nyarita pasal ieu mah. Hanteu kahartos ku pikir. jalan ma’rifat teh kudu. Mim the nya sirah urang. geus tangtu rai aya mah. kieu rai mun can terang. Antal Mautu Qoblal Mauta. rai masih keneh helok. tegesna babar sapisan. eta dzatna Gusti Allah. Raina lajeng ngalahir. anu parantos diwejang mah. tapi weleh teu kapendak. teu jadi lafad Muhammad. perkawis lafad Muhammad. lamun ngelmu tacan kitu. dina keur waktu sare mah. teu make tasjid mah luput. da lebah sare mah poho. boga wujud rawuh dunya. Kapan ari ngelmu rai. 107. ulah kapambeng ngawuruk. kudu dicarios bae. geus tepi ka asal Qur’an. bibitna sagala rupa. Mim akhir bujal manusa. mung tasjidna tcan disebut. lain perkara Agama. kitu eta ceuk dalil teh. mung aya deui pihatur. Raina ngawalon deui. naha bet aya rasiah. 117. 110. jalanna tina tarekat. 113. 111.

Agama sareat tea. kana parentahannana. sidik henteu mangfa’atna. Iman kana Parentahna. sabab kumaha rek Iman. Sarat sah nyembah ka Gusti. rukun Islam anu lima. Dupi Iman hiji deui. rukun Islam anu lima. 130. teu acan katinggal ku soca. rai parantos mangartos. kana dzatna jeung sifatna. 127. jeung buktina nu diditu. engke di alam Akherat. 125. 126. Ngan karek asmana badis. Tapi dina waktu gering. bagian ahli sareat. tarekat sareng ma’rifat. kanu baris disembahna.Layang Muslimin Muslimat 119. dina keue aya halangan. tapi sahna eling kudu. kudu ngalokonan rukun. 132. urang ninggal tanah Mekah. kapan aya ceuk Hadistna. persasat nuduhkeun jalan. Jadi geus kaluar garis. sumawon ku sareat teh. bagian ilmu eta teh. ka Allah mah sanes kitu. sababna tacan ma’rifat. Allah nu pikeun ngahukum. Fidun’ya anu kasebat. Imanna eta geus tangtos. 131. kudu nurut kitab Qur’an. batal haram jeung makruhna. perkawis Iman ka Allah. atina teu daek nyaho. Sasatna kedah papanggih. dina nalika cageur mah. Kapan geuning eta bukti. Ari hakekat mah rai. 123. 120. jalan tuduh Agama. mangsa bodo Gusti Allah. tanda-tanda elingna teh. kumaha arek elingna. pikeun kayakinannana. nyaeta eling ka Allah. lain kudu sapertos. Mereskeun jalan Agami. kalawan ma’rifat heula. kantun Iman anu ka dua. pipilueun ngahukuman. sanajan dicipta-cipta. Raina ngawalon deui. perkara nyaho ka Allah. Tapi kade salah ngarti. lain hukumaneun jalma. parentahna Gusti Rasul. lamun teu acan paamprok. kudu ku awasna kalbu. Teu aya gunana jalmi. mun prakna tah kudu kitu. anu sakitu suhudna. buktina pasuhud-suhud. sidik ku panon kapala. hiji Iman ka Yang Manon. ngan kudu menerkeun laku. ku awas panon atina. ti dunya teu meunang salah. Mimiti Ru’yatullahi. rakana enggal ngajawab. hartina ninggal dzat Allah. anu kudu dilakonan. da ari sareat mah. teu tiasa ngalakonan. nu katinggal ku sadaya. Gusti Allah nu kawasa. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. 124. sareat ka tarekat teh. kudu daraek ibadah. laku ucap anu aen. saperti ayeuna urang. kana rupa Mekah kitu. 54 . 129. aya dua perekara. Kapan ari Iman rai. sunat farduna sakabeh. weleh geuning pasalia. ngalakonan Sembahiyang. 121. naha Iman ka saha. aturan amal ibadah. anging Allah nu uninga. boh salahna boh benerna. keur kapercayaan kitu. ku rai tacan kaemut. sabab teu aya cirina. atuh teu Iman mun kitu. sadirina-sadirina. wujud teu bias migawe. 128. 122.

Iman mah geus tangtu terus. Asal geus ma’rifat jati. kakara sah pangakuna. Sumawon Iman ka Allah. Kedah geus di dahar misti. Numatak urang mah rai. kapan kedah sareng sahna. Saha jalma anu mungkir. boh amisna boh kesedna. dina keur nalika jagjag. kumaha da can karaos. 142. moal samara moal hilap. nepi ka rek maot pisan. da teu kudu ruku sujud. 140. eling bae salawasna. yen eta Kalamullah teh. 135. Sieun jadi kufur kafir. keur cageur keur gering komo. moal taklid moal bohong. percayana masih mangmang. pangandikana Yang Agung. Mung ayeuna aya deui. rek eling ka parentahna. sakur piwuruk engkang teh. nya meureun nyasab jadina. lakonan waktu lima teh. bisa balik ka asalna. najan nepi ka ayeuna. eling bae hanteu pegat. hanteu ngarasa papisah. geus Wahua wama’akum. ngan dika Gusti Allah. 136. rai masih keneh poek. sanajan badanna ruksak. tapi aya deui kitab. seja diestokeun pisan. badanna geus ruksak kabeh. Teu Iman ka parentah Gusti. Mun kitu kafiran pasti. jalanna tina tarekat. jadi linglung rarasaan. hate masih kalangkabut. margi Hadist enggeus nyebat. lakonan sakuat-kuat. ceuk rakana moal pegat. salawasna moal pegat. moal arek asa-asa. teu bisa balik ka asal. disebatna Kalamullah. Bari leumpang bari cicing. hanteu percaya ka Qur’an.Layang Muslimin Muslimat 133. Iman teh urang pigawe. masih keneh bias nangtung. kakara bisa kasusul. Sababna enggeus ngahiji. tapi upami percaya. Teu huruf sowara deui. henteu weleh reureujeungan. 134. kalintang abdi sesahna. kufur kafir kasebatna. paeh henteu reujeung Iman. da geus teu bisa hudang. 141. kana parentahannana. 139. margi kahartos percaya. yen eta dalil Qur’an. geus teu bisa walakaya. 55 . atuh meureun poek bae. nya kana dzat sifatna. 144. nu henteu diwaktu-waktu. rek nyaritakeun rasana. 146. da can nyaho ti tadina. teu ku lisan-lisan acan. da hanteu kudu jeung praktek. kudu bae dua-dua. atuh rek eling ka naon. hanteu bisa walakaya. Raina ngawalon manis. boh kesed boh amisna. rek eling ka Maha Agung. tapi eta dina Qur’an. kapan make huruf eces. kumaha mun geus teu kuat. manusa kedah kituna. keur wujud taya halangan. 145. sagala pangakuan. Kaduana Iman deui.nerangkeun yen Maha Agung. cicing leumpang diuk nangtung. teu jauh sareng dzatna teh. siang wengi reureujeungan. bade tumaros ka engkang. 138. ibarat nyebatkeun cau. Iman kanu marentahna. nyawana teh kapidangdung. kahiji Iman ka Allah. teu acan tetep mikiran. Raina ngawalon deui. 137. nyaritakeun rasa cau. 143.

malah basana ge Arab. memeh aya awang uwung. terus disaurkeun pisan. Kapan sidik Kangjeng Nabi. sareng ngajadikeun makhluk. nu aya salebet Qur’an. pasal ka dalil Qur’an teh. nu ka anjeuna miwuruk. kapan sami pangkat Rasul. naha ari Nabi sanes. utusan Allah ta’ala. 153. ka Kangjeng Nabi Muhammad. kitu deui Zabur Toret. Terus kan Nur Jeng Nabi. teu aya nu ngawartosan. 152. kapan sidik caang eta. Padahal Kangjeng Nabi. 158. sanajan nu teu acan. jol tiasa sasauran. kabeh aya dina Qur’an. nyaeta Nur Muhammad. sumawon make huruf teh. Qur’an teh damel sahabat. yen eta pangandikana. Maparin caangna ati. Jadi ngandikana Gusti. tapi Kangjeng Rasulullah. tah kumaha bedana. nyatet saur Rasulullah. nyaeta kiamat dunya. Sareng kapan saur Hadist. 149. nyaurna ku basa Arab. yen bakal kitu jadina. bibit nu kumelip kabeh. caang padang narawangan. kudu buleud nya percaya. Gusti Usman nu nulis teh. sanajan aya hurufna. Dicarios ku Jeng Nabi. nyaurkeun sadayana. hanteu sowara huruf. bibit nurunkeun manusa. unggel dina lebet Qur’an. padahal Nabi Muhammad. anging ku terbitna hate. nu muruk bangsa manusa. nu matak teu ku sowara. 157. pangkat Nabi kasebatna. 56 . Geura dangukeun ku rai. mimitina ti Nabi Adam. sapertos Jeng Nabi Isa. teras dicatet ku Usman. bray bae sagala terang. sasaur-saur Jeng Rasul. kapan geuning eta Qur’an. ngan cumah maparin caang. Tah kitu ngandikana Gusti. nyaeta kana manahna. lalakonna dicarita. kieu rai mun can terang. 154. Allah anu Maha Agung. geuning kitu asalna. anjeuna enggeus misaur. boro-boro nu geus tembong. Hadist bae disebatna. sumawon make huruf teh. ngadamelna Injil tea. bener teu nganggo sowara. kaluar ti Kangjeng Rasul. 156. ngadak-ngadak anjeuna teh. 160. sabab ngandikana Allah. geuning naha teu disebut. teu kocap aya guruna. ayat-ayat nu kasebut. sadaya hanteu kaliwat. Sadayana jol kaharti. awal akhir dicarios.Layang Muslimin Muslimat 147. bet sagala uninga. ngajadi alam dunya. teus nepi ka jadina. turun ka para Nabi kabeh. Tapi naha Kangjeng Nabi. 155. nepi ka kiamat pisan. Ditetepkeun bae Hadist. kana Qur’an Nul’adzimna. sagal geus kauninga. lahir batin geus kamafhum. 159. Rakana ngajawab manis. 151. 150. Terus Babu Hawa deui. eta teh nyaurkeun naon. kana kadimna Jeng Rasul. tina Johar Awal tea. 148. pangandika anu anyar. dalil pangandika Allah. ka sahabat nu opat teh. nya jadi kitab Qur’an. nyarioskeun ti awalna. teu aya anu kalarung.

dalil pangandika Allah. Mimiti Toret dicatur. 170. Kaopatna Qur’an nami. nyarioskeun geus akhirna.Layang Muslimin Muslimat 161. sanyatana dina diri. 174. kapan teu daya teu upaya. sifatna hirup kang rai. pangandika anu anyar. nu matak hanteu disebat. moal robah patekadan. nu tadi disebat dalil. bakating tina karaos. kieu rai mun can harti. tah eta naon nyatana. hiji ngaran Toret tea. jadi anjeuna mah notok. margi rai tacan ngartos. geus sumurup kana kalbu. sarua pada utusan. Ari sundana teh Hadist. tah kitu rai sababna. hakekatna di urang. 167. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. dina badan sakujur teh. Kinanti 172. Raina gumujeng manis. malah sumpingna tipayun. tapi kieu bedana teh. naha ari Nabi sanes. dalil pangandika Allah. kanyataan dina diri. 162. 163. Sifatna nafas geus tangtu. Zabur pangucap pribadi. kitab Hadist anu tilu. nya eta nu anyar tea. nanging ti Allah ta’ala. nu teu huruf teu sowara. meunang nurun tina Qur’an. tina Qur’an Nul’adzim teh. dalil mah Qur’an nyatana. 165. Barina ngalahir deui. sabab Ijnil Toret Zabur. hanteu naros ti manusa. kapan Qur’an mah eusina. 168. saheulaeun Nabi urang. Tetep disebatkeun Hadist. tunggal utusanna Allah. dalil mah nu heubeul tangtos. Qur’an mah pangangseu rai. nya nuhun Alhamdulillah. ulah ngan ukur basana. naha bet dibeda-beda. lantarannana ti engkang. kang rai hayang terang. anu tiheula ayana. bisa nyaritakeun kitu. Saha nu mere warti. nyariosleun Wal Awwalu. 166. 57 . Injil nyatana paninggal. naha bet hanteu disebut. rek naros rai ka engkang. Ceuk rakana bener rai. ku salira anjeuna teh. nepi ka akhirna pisan. bade tumaros ka engkang. 169. Rakana engal ngawangsul. hanteu aya papadana. midamelna Injil tea. jeung teu nulis teu papan. geura dangukeun ku rai. geus nyayang kana sungsuwam. 171. 173. nyaeta pangdangu urang. kapan Jeng Nabi Isa ge. ayeuna mah moal samara. rai mah ku hayang dumuk. mani cirambay socana. hanteu arah engon kitu. ti barang gurujag dohir. pasal kitab anu opat. Ngalahir deui kang rai. sapertos Jeng Nabi Isa. hal eta kitab nu opat. 164. Mung ayeuna aya deui. kitab Injil katiluna. tah eta nyatana Qur’an. rai aya kadar ngartos. kaduana kitab Zabur. sanajan Saumur hirup. ayeuna baris didadar. naon kanyataannana. hanteu sami sareng Qur’an. di badan urang sapata. nu parantos kalakonan. tina kalangkung karasa. sabab manus amah mohal. Sajarah anjeuna pasti.

Nafas mah geus jalan terus. 176. karaos kabina-bina. ceuk engkang mah masih aya. rakana lajeng ngajawab. teu butuheun kunu muji. nu karasa sareng bukti. sareatna anu nyata. cepil teu aya danguna. 187. atuh lamun kitu Gusti. teu elat-elat nu bijil. Ari eta mah nu tilu. lami-lami eta soca. eta hanteu salah deui. 177. 182. kalebetan aci. 184. tina kaluat si Bijang. hanteu kasebutkeun beunghar. disebatkeun awal akhir. 179. 185. ucapna pon kitu deui. teu butuheun kunu ngaji. naon kabutuhna Gusti. taya kabutuhna Gusti.Layang Muslimin Muslimat 175. Numawi Qur’an disebut. bet bijil awasna geuning. 183. teu butuh kunu ibadah. hartina teh Allah beunghar. 58 . bener ceuk dalil teh tadi. 181. nandakeun butuhna Gusti. aya deui nu can harti. anu pandeuri datangna. teu ku naon-naon deui. Kitu deui dina pupus. Bukti anu ngajarentul. pangdangu anu kahiji. nya eta nu anyar tea. kabutuhna Gusti Allah. 178. Ceuk raina naon atuh. Ting torojol ting palentung. Gusti anu Maha Suci. aci seuneu angin tanah. barang enggeus lami. Ngan butuh teh ku wujud. anu pangheulana leungit. nyaeta nu ngaran Hadist. teu butuheun ku Ulama. najan seueur nu dipeuncit. saparantos barang tuang. rakana ngawalon manis. akhirna oge teu lepat. sato-sato ge aranakan. baham teu bisa wawarti. paninggal sareng pangucap. nya danguna jeung tinggalna. baham ge bisa wawarti. nafasna mah ongkoh bijil. 189. pangheula ayana pasti. Mung awon teu kapiunjuk. 188. Allah ta’ala taya kabutuhna. kabutuhna Maha Suci. sinarengan aci cai. kanyataan dina badan. ah engkang mah sok murtad. tapi teu kurang nu datang. pasal tadi Gusti Allah. ceuk engkang mah anu yakin. ampir pinuh ieu bumi. awalna nu pangheulana. da kabeh kagungan Gusti. cepil kaluar danguna. Tapi kabutuh Yang Agung. hanteu seueur ngan sarupi. panon teu awas ninggali. jalma pada aranakan. kapan buktina di dunya. tapi engkang mah sok nilik. Naha engkang bener kitu. Rakana walon jeung imut. kabutuhna Maha Suci. Raina Lajeng ngawangsul. pangakhirakhirna leungit. Meureun ku rai kamafhum. leres mun kitu kaharti. sifat Goniyyun ceuk Hadist. Raina ngawalon nuhun. estuning aenal yakin. lamun aya keneh pambrih. 186. mo hilap saumur hirup. 180. tatangkalan nungtut jadi. katuangan warna-warni. keur waktu gurujag lahir. hanteu aya kabutuhna.

ngersakeun Gusti Yang Widi. aya sababna nu penting. sakebeh awak-awakan. sarua jeung Maha Suci. kana ati tuang rai. tangtos aya sabab tadi. kedah wae osok wafat. jeung daikatul mauta. ka rakana bari seuri. Allah sifat Baqo pasti. aduh engkang sidik pisan. ku rai hoyong kaharti. sanes nu sifat kawasa. 201. Naon maksadna Yang Agung. Raina mani ngagukguk. cik geura terangkeun engkang. eta mah entong dipikir. Pang ngersakeun kudu mati. 196. 194. henteu kenging mungkir deui. langgeng hanteu owah gingsir. Ayeuna gaduk piunjuk. mun ngan sakitu sababna. Ceuk rakana mangga atuh. kumaha sababsababna. sundana teh eta dalil. moal mubadir Yang Widi. samangsa-mangsa keresa. kasauran teh bet yakin. sanajan kersana Allah. Raina enggal ngawangsul. 191. yen sakabeh kudu mati. ngalegaan alam dunya. seuri ngeunah bakat harti. sumuhun saur kang rai. sesek moal aya tempat. upama jalma teu wafat. najan alam dunya rai. Rakana lajeng ngawangsul. nyieun sarebueun kali. rai enggeus lieur teuing. sidik pisan jeung buktina. yen kudu ngarasa mati. hiji pasal nu can harti. Meureun aya sabab tangtu. 203. dina hal sababsababna. Kapan ceuk dalil teh kitu. pinuh temen ieu bumi. 198. kersana Gusti Yang Widi. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. Pasal dina pangkat mahluk. 202. langgeng teu keuna ku ruksak. nyaeta ngaran hawadist. 199. moal datang ka teu jadi. 192. ka sakabeh anu anyar. tah kitu sababna rai. asa kabireukan teuing. lamun hawadist teu ruksak. Malah dalil oge nyebut. naon nu jadi sabab. ana kitu nyaruaan. ku engkang kedah di dadar. ulah ngajadikeun bimbang. sarebueun alam dunya. ari keukeuh-keukeuh teuing. pang sok ditungtungan mati. teras nyaur bari manis. Naha matak naon atuh. dalilna teh Qulu nafsin. atuh Gusti Maha Suci. make mere katetepan. Rakana mesem ngadawuh. sumawon keuna ku mati. da kitu kersana Allah. 193. Tanda bedana Yang Agung. Allah geus maparin jangji. 195. sugan kieu kersa Gusti. reujeung sakabeh hawadist. da moal enya mubadir. perkawis pang Gusti Allah. samangsa-mangsa keresa. 59 .Layang Muslimin Muslimat 190. supados rai mangarti. 197. 200. Tah naon sababna kitu. moal hanteu aya pambrih.

Kurungannana nu pupus. sifat Baqo enggeus pasti. tah eta kumaha margi. nu rata ka sadayana. beda-beda umur jalmi. Rakana lajeng ngawangsul. 214. da kapan ari hirup mah. 205. aya deui nu can paham. rehna dina umur jalmi. 206. naha bet ngabeda-beda. naon margi teu sarua. kawas anu pilih kasih. geus ngayakeun lima rupa. najan geus kasebut mati. bener karaos ku rai. Rakana ngajawab terus. 209. tanda bedana jeung Gusti. tangtos ari maot tea. kumaha buktina asih. bungkusna eroh jasmani. ari nyawa teh nya rasa. rai ulah belet teuing. perkara murahna Gusti. nu papak kasadayana. 212. ulah siga pilih kasih. 207. Saupami taya banyu. 208. cacakan taya sarupa. rupi-rupi teu sarua. sato-sato kitu deui. Kantun asihna Yang Agung. 215. ka sadaya murah asih. jeung teu keuna ku maot pasti. nu sami teu pilih kasih. aya nu geus aki-aki. hirupna mah tetep pasti. 210. kumaha buktina murah. kumaha kira-kirana. ka sadaya makhluk Gusti. ka sakur anu kumelip. hanteu usik hanteu obah. Ceuk rakana mun can mafhum. anu matak kudu wafat. nu keur tengah tuwuh deui. teu aya hirupna pasti. ceuk raina masih heran. hiji seuneu dua angin. 211. 213. ulah rek kaliru rai. kapan jalma the sok mati. uteuk tongo walang taga. 218. sakumelip tujuh bumi. Tatangkalan moal hirup. mun enya kersa Yang Widi. kapan geuning anu mati. eta kamurahan Allah. naon nyatana anu yakin. 60 . Rakana enggal ngawangsul. hal perkara anu hilang. hanteu meunang nyaruaan. anu teu dibeda-beda. ceuk raina moal bisa. sagala ge moal jadi. Allah tetep bae asih. kitu rasiah Yang Widi. roh jasmani teh nyatana. nu paeh tea mah raga. 217. 219. Lamun ruksak eta hirup. aya nu geus jadi bujang. kapan tadi Gusti Allah. nyaeta nyawa geus pasti. kalimana matahari. moal aya anu hurip. 216.Layang Muslimin Muslimat 204. langgeng teu keuna ku ruksak. geura mun taya sarupi. kahartos ku tuang rai. ti dunya nepi ka batin. asihna Gusti Yang Widi. sabab ngahirupan rasa. nu rata ka sadayana. Pendekna sakabeh makhluk. nya eta badan jasmani. Aya orok-orok pupus. Tepi ka akherat kitu. nu kumelip jero bumi. matak hirup mah teu robah. mahi ku lima perkara. Saur rai lamun kitu. pada bisa usik malik. najan sireum tongo reungit. urang bisa hirup rai. Allah milu ruksak pasti. sami teu aya bedana. Tapi rasa ge pang hirup. Tilu bumi opat banyu. tanda taya hirup pasti. 220. Rahman Rahim Maha Agung. mere hirup kasadaya. nyaeta ku dzatna Gusti. ceuk raina matak heran. teu aya cai sarupi. Naha kersana Yang Agung. asih ka sadaya sami. nu tadi asal ti dohir.

anu kurang kuat rai. 231. Maningkem kaopat deui. can tetep kapercayaan. 230. Atuh jadina teh tangtu. Ayeuna gaduh pihatur. istri nu meunang Iman. Dadamelan Rama jeung Ibu. tangtu babari bobona. lamun arek boga rabi. kacampiran ku panyakit. Mani anu katiluna. asa sidik-sidik teuing. jadina di urang daging. ngan alamna salin deui. aya deui anu can harti. dina waktu tadi bijil. Nyatana diurang sungsum. 237. nya ieu wujud jasmani. 222. anu ngaran mani tea. Seueurna teh opat puluh. umurna ge moal lami. kadang kala seueur istri. 223. Maningkem mah aci bumi. Hadist enggeus mere terang. Getih kudu jalan alus. 224. hanteu salah aci angin. keur getihna hanteu sehat.Layang Muslimin Muslimat 221. sareng kalangkung gareulis. kasauran engkang tea. jeung teu kening ngora-ngora. asal tina aci getih. 226. 233. pasal eta Widadari. yen jalma Iman pinasti. rasana mah tetep aya. nya manina ge teu sehat. nyilokaan kani’matan. 234. 232. naon kanyataannana. nu matak sok tereh mati. naha bet hanteu ka kocap. Widadari isteri wungkul. bener pisan tangtu aya. Rakana lajeng ngawangsul. masih keneh bingung pikir. papada bisa ngajadi. Tah kitu sababna makhluk. Ceuk raina langkung nuhun. Raina nyaur jeung imut. lamun rai teu uninga. Timana asalna dumuk. rehna eta Widadari. Kapan istri ge geus tangtu. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina. boga ngeunah jeung teu ngeunah. nu matak sok tereh mati. lantaran piwejang engkang. Mani maningkem terasna. meunang ganjaran Akherat. keur nuju aya kasakit. jeung lalaki sama timbang. Wadi teh asalna rai. Piwadaheunnana hirup. ibarat dina kai mah. 236. rai tiasa ngaharti. dipapag ku Widadari. 228. asal naon nu ngajadi. nu karasa anu bukti. di urang ngajadi tulang. ka anakna peribadi. timana asalna jadi. jadi kulit awak urang. tah eta nu kurang kuat. ayeuna mah rai harti. muga ku engkang diwejang. dupi Mani asal cai. nu kasebat Wadi Madi. anu ibadah ka Gusti. asal aci seuneu tea. 227. ari Madimah asalna. tatapi eta munasif. seueur nu lakon Agami. nu ngaran Wadi jeung Madi. Lamun getih Rama Ibu. tah kitu eta kang rai. 61 . pikeun mapag para istri. panjangna pondokna deui. rek naroskeun anu tadi. geus koropok ti tadina. Nu ruksakna teh ngan wujud. sakitu ngurusna diri. rai dina lebah dinya. ganjaran ti Maha Suci. dipapag ku Widadari. sabab eta asal mani. di diri urang pribadi. ngan wadahna anu teu kuat. sanes pangersa Pangeran. sihoreng bisi manular. 229. paingan bangsa Walanda. saperti kieu deui. 225. umurna teh hanteu sami. 235. Rakana lajeng ngawangsul.

upami ngangseuan minyak. Widadari anu katilu. piraku hanteu kaharti. masing tutug ulah aya nya kabingung. mugi raka ulah bendu. moal bosen engkang mitutur ka rai. kadeudeuh pangambung rai. eta teh rai siloka. Ku urang kudu ka ilmu. 242. Kaanggseuna raos tangtu. masih aya nu rek ditaroskeun deui. 243. mungguhing di alam Akhir. ngadangukeun anu nyuling.Layang Muslimin Muslimat 238. kitu deui nu kaopat. kieu ari sayaktosna. dua kani’matan cepil. 251. kabagiannana pasti. ceuk raina nuhun pisan. Meureun ni’mat nu kadangu. anu opat Widadari. sing nepi kahartina. 252. mikawelas engkang teh ka diri rai. pikeun mikir Widadari. dulur abdi ngan sahiji. lian ti salira engkang. ayeuna nu kadua. kapan tina opat tea. 253. moal ngewa sumawonna lamun bendu. sumuhun saur kang rai. Saur rai nuhun pisan. supados kahartos pisan. naon bae kaanehan. Ceuk raina kuma atuh. 249. 246. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. kieu abdi nya kabingung. Namung rai mo kapalang. Widadari tina cepil. leres hanteu pilih kasih. bijil kani’matan sami. kaduana Maha Mulya. 239. kabirahian nya ati. Geus tangtu resep kalangkung. lamun kang rai ninggali. ceuk Hadist teh Widadari. Pangkur 250. atawa tembang nu ngunah. Ceuk rakana tina dangu. ka deudeuh jeung kacintaan. kaluar jerona deui. dijawab sakuat-kuat. bilih kabujeng ku wafat. istri pameget ge nampi. boh barang boh rupa istri. Kapan istri teh geus tangtu. ku engkang terangkeun deui. malah osok hayang deui. atuh saha anu arek mere pitutur. Bener bae opat puluh. Widadari nu kaopat. matak nyelengit nya ati. pikir sing nepi kaharti. salah bener oge tangtu. rupa istri nu gareulis. kabungahan soca rai. naha iraha jamanna. kadatangan lauk hayam. deudeuieun karasana. karaosna raos tangtu. hiji kangeunahan baham. 62 . nu katilu Maha Suci. 244. bakating raos-raosna. 240. tina pangambung ge bijil. 247. ayeuna mah kahareti. saur rakana pan nyata. 248. kani’matan kagenahan. ulah bosen ngajawab. ari Widadari tea. kosong hanteu aya eusi. ngamudarakahkeun ili. 241. naon bae anu seungit. atawa kueh persetik. tadi aya babasaan. opat rupa hiji basa Maha Agung. sifat kasukaan ati. Ceuk rakana Insya Allah. Lian ti waktu ayeuna. upami baham kang rai. yaktos mah opat siki. 245. Enol mah da nalapung. kahartos ari kitu mah. naon bae rupi-rupi. matak ngahudang birahi. kudu papay mimitina. bakating resep ninggali. pang mapagna Widadari. buru-buru geura putus. raos ceuk rasana cepil. pikeun sahiji manusa. kitu deui tina soca. Ganjaran ti Maha Agung. meureun rai osok mendak.

luhurna tanpa wangenan. sadayana geus lastari. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. miwejang ka diri abdi. ceuk raina kuma sabab. nomer hiji Nabi Adam. Ceuk raina leres pisan. Anu luyu nu karasa. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. atanapi wungkul basa. 263. kantun anu genep Rusul. dilisankeun ku pangucap. pangkatna teh Rohullahi. 266. nyatana paninggal tangtu. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. Rakana lajeng ngajawab. 264. ceuk raina aduh leres geus kaemut. Ayeuna nu katiluna. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. aya kanyataan dumuk. 260. Maha Suci anu mana. Nabi Enoh nu kadua. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. ulah kapambeng miwuruk. malah-malah Asma Allah ge disebut. kang raka bubuhannana. ulah ngan babasan wungkul. nyaeta nyatana pangdangu rai. ku awas tangtu kasusul. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. geuning bukti nafas teh tara belewuk. 256. sanajan tara dikumbah. eta nu pang sucina. naon kanyataannana. teu hasil mun teu jeung bukti. nyeri denge tara aya. eta nu pangluhurna. nafasna dina pangambung. 265. anu gedena sakitu. nu nyebat nyeri dengena. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. Kangjeng Nabi kagenepna. Dupi Rusul katiluna. 261. perkawis Yang Maha Agung. Ceuk rakana kapan nyata. mun ngapalkeun bae asma. nembe terang ayeuna karek kaharti. nafas mah tetep beresih. 255. Ceuk rakana Maha Mulya. 258. lamun aya muga ku engkang pitutur. sihoreng aya nyatana. 257. pangkatna Habibullahi. puguh bae aya buktina mah. nembe ayeuna kapanggih. kantun nu kaduana. ceuk raina can kaemut. naha kumaha mulyana. 259. 262. geus taya utusannana. bener mulyana teh sidik. Maha TInggi kaopatna. tanda ku agungna leuwih. rajeun oge nyeri ceuli. saur raka naha rai sok ngadangu. nyatana dibadan urang. ku bakat tinggi-tinggina. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. kalimana Nabi Isa. Mulya bae salawasna. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. naha eta basa opat perkawis. saur raka nyatana pangangseu rai. teu hasil mun teu harti mah. geuning bukti eta langit nu sakitu. raina teras ngawangsul. 63 . nu kaopat Nabi Musa. sadaya parantos sirna. nyatana pangucap tangtu. 267. diucapkeun sadayana. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. saluhureun langit ge tangtu katepi. tapi ayeuna geus pupus. Rakana teras ngajawab. ku tingal mah geus kaberik. di diri urang pribadi. nyatana di badan urang mun teu salah. nu kasebat Maha Agung. teges Mulya tara kasebut-sebut. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. yaktos ari dengena mah. kedah diterangkeun deui. carioskeun hiji-hiji. salamina moal matak jadi ilmu. babarkeun bae sadaya.Layang Muslimin Muslimat 254. Ceuk raina geus kapaham. pangdenge teh salawasna tara gering. Cacakan teu kahalangan. pasal eta ku rai teh geus kaharti.

Dupi Musa Kalamullah. sifatna aya diurang. enggal bae ku raka teras diwangsul. poma-poma rai ulah rek kaliru. 270. 271. sasat saadegna wujud. 280. terus bae nepi ka poe panutup. asupna teh kana rasa. 274. nyieun domba tangtu ku domba deui. kapan eta hirup ayana geus tangtu. 277. nya awasna panon urang. moal aya tangtu lebur. ceuk rakna kapan nyata. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. Pasal eta Nabi Adam. 276. ari eta nu katilu. 279. ayeuna nu kaduana. kitu hanteu salah deui. nya rasana wujud urang. 281. angsu ucap pon nyakitu. wujud ngokop ka kahayang. bukti sadaya manusa. ari eta hakekat Muhammad Rosul. nya eta wujud jasmani. kieu rai mun can terang. Ngawalon raden Muslimat. Rusul mah hanteu wafat. 273. nu sarupa saperti wujud kang rai. naon nyatanadi urang. Ti luhur sahibas sirah. tah eta hawadistna anu pupus. Dupi eta rasa tea. teges Khalifatullahu. Hakekatna mah berjalan. henteu aya alam dunya oge sepi. bibit manusa saestu. Ibrahim Halillullah. hirup ngokop kana rasa. iradatna Gusti anu Maha Agung. nyatana teh enya eta wujud. kitu Allah kawasana. nepi ka kiamat pisan. enya eta Enoh Habibullahi. hakekatna para Nabi. hakekatna nya pangucap kang rai. tatapi sakali mahi. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. nya eta kiamat tea. nyieun kerud nya ku kerud. nuhun engkang Adam parantos kaharti. Panghulu Rosul sadaya. langgeng teu owah teu gingsir. Sabab mun taya utusan. sabab moal salah deui. wawakil Allah ta’ala. kumpul dina hirupna. kapan Rusul mah teu pupus. nu pupus mah majajina. ceuk rakana mun can harti. Ceuk raina leres pisan. pang bisa nangtung jeung usik. 269. enya eta Adam Khalifatullahi. make sirah dada suku. nyaeta nyatana hirup. mung naon sanyatana. sadayana oge natrat. buktina teh para Rusul. malah-malah geus kumpul di kang rai. taya lian ngan ku rasa.Layang Muslimin Muslimat 268. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. tah eta nyatana Adam. hakekatna Enoh Habibullahu. kitu sanyatana rai. nu masih gumelar dohir. iradatna Gusti anu Maha Agung. Nyatana pangdangu urang. nu kagenep rusul ngagulung. najan ieu wujud oge nu nganggung. eta adegan rai. kana nafsu opat rupi. pangangsu hakekatna. ari Isa Rohullohu. ari rasa ngokop deui kana wujud. Rakana enggal ngajawab. asal Adam Hawa pasti. pikeun nurunkeun manusa. moal enya geus taya utusan Gusti. 278. 64 . sakalintang hayang terang. Nyatana Mim He Mim Dal. ti handapna sahibas suku deui. bukti kapan fangu sareng tinggali. teu robah utusan Gusti. Nyieun jalma ku jelema. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. Raina lajeng ngajawab. ngan sakali ngadamelna. Nu teu beda sareng urang. 275. naon atuh hakekatna dina diri. 272. Adam eta nyata di badan sakujur.

umat-umat nu daratang pandeuri. lamun hayang kana kasampurnaan diri. sabab bisa ma’rifat. ku jalan tarekat tea. 65 . 286. enya eta ma’rifat jatining hirup. 284. taya deui kua anjeuna nu dituju. taya nu dipinding-pinding. enya eta kana sajatining hirup. neangan jatining hirup. 294. ukur macul moal sakumaha ripuh. tatapana taun-taun. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. mun ditaros anu penting. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. Sabab Wali sadayana. geus kapikir ku rai eta Kiyai. meureun ari hasil mah. 290. pedah Wali sok tatapa. saestu henteu khianat. kapan ari geus bersih mah. diterangkeun sajelasna. dipiwejang ku engkang anu saestu. 291. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. sabab mohal tarekat dicandak pupus. tatapana naunan. pikeun umat Kangjeng Nabi. tapi teu weleh disorang. tina bakat Wali eta. ku tapa mang tauntaun. nu gede kaliwat saking. Nya tanahna pikeun urang. eta mah ilmu Laduni. Jadi kadieuna umat. ku aranjeunna can kasusul. Kitu rai upamana. Eusina maung jeung badak. leleberan tina karamatna Wali. sabab leleberannana.Layang Muslimin Muslimat 282. ilmu wali nu geus sidik ditampi. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. hanteu aya barang anu dibuni-buni. 295. malah matak jadi murtad. 292. urang mah kantun maculna. numawi kedah disusul. najan geus jadi Ulama. Bakating ku ngabelaan. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. duh engkang rebu kasuhun. nyaah ka umatna Gusti. hayang sampurna pribadi. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. cara wali waktu tadi. sabab eta ilmu Wali. tangtuna tinggal di dunya. urang ge kudu tatapa. nu bakal sampurna puguh. ku Allah nu Maha Agung. taya nu disumput salindung. bakat ku hayang ma’rifat. 293. Wali eta nyusulna tarekat jati. bisi kabendon ku Allah. teangan tarekatna. 285. ilmu Wali eta mah. matak doraka kasiku. sarua jeung Wali tadi. da ibarat keur ngabedah. Estu saterus terangna. Eta kaliru pikiran. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. Sihoreng teh ayeuna mah. hanteu beunang diterangkeun pamali. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. tangtu bangga liwat langkung. 283. tina nyaahna kalangkung. rai teh untung kacida. sanajanna Gusti Allah. tangtu bae tadina mah para Wali. 287. bungbang lenglang sadayana. beresih taya nu kari. Padahal geus masyhur pisan. gajah oray nu kalangkung marantih. Pokna teh eta mah ujang. taun-taun sangkaannana teh kitu. Ceuk rakana bener pisan. Raina mani ngalenggak. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. moal bangga cara tadi. nya sajatining Syahadat. nyaeta dzatna Yang Widi. 289. lain ngan keur salirana. ku urang mah moal kaberik kasusul. pira urang mah ngan macul. hanteu sakumaha bangga. leuweungna enggeus dibasmi. moal saperti kapungkur. kudu tampa warisan ti Wali-wali. 288. jeung sagala tatangkalan.

tangtu meunang hukum beurat. na iraha rai tepang. arek maca Syahadat kalimah kali. jadi mun ayeuna urang. pangasihna Allah. Sareng ngutus naon tea. tilu taun mah geus pasti. sugan teh cukup ku rukun. kakara syah pang macana urang tangtu. 305. lamun tacan ma’arifat anu sajati. kudu bae netepkeun heula rai. bet make enggeus nyaksian. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. lamun kitu saksi palsu. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. kapan sidik sundana teh rai kitu. nampa leleberanna ge. sundana teh Syahadat kalimah kalih. hayang Islam rugina kaliwat saking. abdi teu acan patepang.Layang Muslimin Muslimat 296. toh pati jiwa raga. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. numawi wajib kapendak. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. 306. katilu asmana deui. Gusti Allah ngan sahiji. na kumaha ari saksi. lamun karek bisa maca bae wungkul. satemen-temen kaula. 297. 303. 307. nya paingan dibarerikna ku Wali. eta pangakuan rai. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. na teu sieun ku hukuman. Anu kadua kalimah. Atuh untung sarebu kali nya untung. sumawon kanu ngutusna. sumawon kana sifatna. sinareng Muhammad Nabi. kana dzat Gusti Yang Agung. 302. sing sidik kanu diutus. jadi bae mung teu acan jadi utami. Saur rai aduh kutan. 301. kahiji urang teh kudu. teu acan Islam satuhu. Kapan syahna saksi tea. raina lajeng ngawangsul. kapan geus aya rukunna. da maca mah Ferduna. ngalakonan rukun Islam. 304. teh geuning kitu rukunna. mung aya keneh kabingbang. sifatna Allah ta’ala. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. Anu sakitu banggana. kudu nyaho kalawan aenal yakin. dikadarkeun bisa mangih. Kumaha netepkeunnana. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. hana cukup ke pangucap. Rakana enggal ngajawab. ceuk rakana atuh gagal. kaula nekadkeun kitu. sing sidik sarta sing yakin. syahna sing kapendak heula. geus jadi Islam sajati. anu lima sihoreng teh gening kitu. leleberan ilmu Wali nu baheula. diestokeun lebet kalbu. kaduana netepkeun sifatna kitu. netepkeun heula dzatna. ku tapa mangtaun-taun. Pucung 308. 300. Ari anu kaopatna. nuhun pisan ku rai eta katampi. karek dina kaomna. Raden Muslimat ngajawab. jeung kaula satemen-temen nyakseni. 298. Kapan kieu ceuk ma’nana. eta teh utusan Allah. 299. ku Syahadat ge sahiji. Kapan ngaku geus nyaksian. ari diboker eusina. yen Kangjeng Muhammad Rasul. lian ti Allah ta’ala. disidikna para Rasul. waktu maca Syahadat kalimah kalih. eta dzat nu Maha Suci. wajibna mah kedah ngarti. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. 66 .

lamun kitu kawas ngaco. Saur raka bener rai eta kitu. urang mah teu kudu nyaho. nuhun geus kapaham. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. ngajawab raina. 316. ceuk raina tangtu bae. panngna abdi percaya teh. 328. samangsana aya. 320. 319. keur naon aya dalil teh. ulah bet bolostrong bae. 312. ngajakan cilaka. nyarek ulah tulus rek neangannana.Layang Muslimin Muslimat 309. Saur raka ayana dimana atuh. damelanna geus tangtu bae. percaya rai hanteu asa-asa. Wali teh maksadna. sing aya rangkepan. 314. Ana kitu eta omongan teh racun. nu kadua Wamalaikatihi tea. tapi pang percaya. eta kitu manah Wali sadayana. hiji Amantubillah teh. 327. da tunggal damelna. Anu katilu Wakutubihi disebut. geuning Wali teh sihoreng. 323. 310. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. najan budak paham kitu mah geus boga. teu aya kebatna. Naha rai percaya bener saestu. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. ngabelaan umat kabeh. 326. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. pedah aya bimi langit sareng eusina. dipaparin pangkat. tangtu pisan aya anu ngadamelna. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. 325. Warusulihi carios. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. Ceuk rakana bener rai eta kitu. yen tacan kapendak. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 318. 324. ilmu Wali lain keur ajieun urang. Amantubillah eta teh. jadi batur Idajil teh. bet siga-sigana. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. pek larapkeun lirik ka badan sapata. da manahna nyaah ka umat sadaya. anu genep tea. 315. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. sigana manusa nyieun sangrayan. da dunya mah damelan teh. ari nu kaopat. dina Qur’an geuning dalilna disebat. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. asup ka Naraka. 313. pangkat Wali-wali kabeh. nyarek diteangan. Saur raka naha rai ngan sakitu. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. aya deui rai nu teu kapaham. Matak naon mun balaka bae atuh. hal Syahna syahadat teh. saluareun langit ieu nu katinggal. saur rai percaya kana ayana. 67 . ulah sok nyingsieunan matak murtad. Minallohi ta’ala eta disebat. mawa sasar kanu bodo. percaya kana naon. 321. 311. anu kagenepna. 317. ka Allah ta’ala. ayana teh Allah. ku Wali sadaya. Lamun paham cara tadi bae tangtu. 329. ari sundana mah. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. ngan lobana manusa sok salah tampa. 322. ayana Gusti Allah teh. Waqodri wasorihi teh. tacan katepi ku dewek. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung.

ayana alam dunya teh. 345. Kantun eta nu nomer dua rukun. 348. aya hirup dina wujudna manusa. ari cahya nya eta hirup manusa. meureun ayeuna mah. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. sareng manah engkang.Layang Muslimin Muslimat 330. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. 346. ka Nabi Muhammad. Cek rakana lamun paham rai kitu. 333. min habril warid geus eces. sundana cahaya. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. kaliputannana. kahartos kacida. geus hanteu miwarang. 68 . ayeuna karasa. anu kasebat tadi teh. ka Allah nu sayaktos. papay heula tina dzatna Gusti Allah. 347. syahna nya percaya. ayana teh Allah. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. ka hirup sorangan. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. geura pek lemesan. nu kahiji nyaeta Amantubillah. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. 349. 331. 332. mangsa hirup pertanda ayana Allah. 350. 334. kaayaannana wujud teh. Masih aya antarana eta kitu. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. Saur raka kieu rai mun can mafhum. rukun Iman tea. ka hirupna wuud dewek. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. perkara Aing mah. yen aya Malikat teh. 344. 335. 343. utusan Gusti Yang Manon. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. geus tara antara. karek sare geus teu aya alam dunya teh. geus taya antarana teh. 336. cahayana Gusti Yang Manon. ka Malaikat Allah. 340. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. 338. pang akrobna jeung wujud teh. Aing teh reujeung maraneh. aqrob teu antara. tambah isin siang wengi babarengan. saha nu rek nyebat. nyaeta Wamalaikatihi. mun kitu rukun Iman teh. 337. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. ku hirup Allah geus tangtos. mangga engkang rai paparinan terang. 339. ceuk rakana rai percaya kumaha. teu aya Malaikat teh. Malaikat teh keur pere. kulantaran ayana teh. 342. bisa soteh aya. sareng wujud manusa teh. 341. ‘alaihi kebatna. aya patri moal arek paburantak. enya eta utusannana Pangeran. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. nu lumbrah disebat. diluhur langit tujuh teh. Sategesna kaula percaya estu. kitu eta sundana teh. Den Muslimat mesem bari kaisinan. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. Sundana teh kaula percaya estu. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. sadaya pada mangartos.

anu kaopatna. nya mandorna Malaikat nu opat. najan usik bulu oge. Nu katilu Isrofil nu kasebut. jadi malaikat. Mikail tea. tara sasarean. 69 . keur sare ge manjangan bulu mah teras. bakal ka sawaregana teh. 358. 352. Sareng tara barang dahar siang dalu. Ijrail nya ngaranna teh. 354. Malaikat taya gawe. 368. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. Ari Allah nya eta sifatna hirup. 361. kitab eta nu purah mere kabar. na kumaha atuh sangkan percayana. lamun ngaji ulah ical ti salira. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. teu ical di badan. meureun ku rai karaos. 357. enya eta mandorna teh. Wamalikatihi teh. dalil naon nu bisa teh. da katungkul maca bae. Cauk raina leres engkang eta kitu. 367. 362. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. sangkan tereh Iman. papay heulaanan. nu manjangan kabeh oge Malaikat. gancang-gancang bisi kaburu wafat. Mangga engkang abdi neda piwuruk. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. ceuk raina kahartos ari kitu mah. perkara malaikat teh. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. 369. ngajina can tamat.Layang Muslimin Muslimat 351. 355. hanteu jirim saperti wujud manusa. tapi naon dalil nu jadi Iman. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. usik angseu tea. 370. anu ngaran Jibril. Susah temen lamun kaburu ku pupus. 365. teu beunang ku tekad. 356. beurang peuting ge digawe. nyatana usik sakabeh. Mangga engkang anu tadi geura tutur. teu lalaki teu awewe. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. ceuk pangandika Hadist teh. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. kudu ngajinis ngaji teh. hurip nu miwarang. leres mun kitu mah. tatapi Malaikat teh. Geura kakat kotektak badan sakujur. 360. kapan tadi utusan Allah ta’ala. Teu awewe sumawon pameget kitu. waktu keur sakarat. nu tadi mah salah ku abdi karasa. pake kumagungan. 364. pasal rukun Iman. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. ka Malaikat Allah teh. kuma sangkan Iman. 371. usik ati sumawon usikna jasad. eusina teu dipalire. ngapalkeun basana. kapan tadi ceuk engkang ge. hanteu warna rupa. sumawonna mun ku enyom. Tah nyaeta nyatana Malaikat. mun kitu teu salah. 359. ngaji kawas budak. 366. para Malaikat. Usik baham usik tinggal usik dangu. 353. Saur raka naha atuh ngaji kitu. umumna jelema ngan saukur maca bae. sidik pisan usik the teu warna rupa. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. 363.

urang bisa sabar bae. Kitu deui mun rasa tinggali. tara pahili ambeuna. atawa sora gamelan. Wakutubihi eta teh. 376. 375. Tutulisan wujus urang nu saestu. Sategesna geus percaya tigin. tadi ge Rusul mah geus kawarti. 373. rasa baham rasa ambung. ceuk rakana et age teu lepat. tina maling atawa tina maehan. jadi kieu tekad urang. 384. 379. rukun anu tilu teh. eta kitu piraku hanteu kaharti. ngan sakitu teu aya rangkepannana. Dangdanggula 382. 380. majajina mah sayaktos. ari tadi ku pahaman jisim abdi.Layang Muslimin Muslimat 372. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. 383. mun ninggang cilaka. saupami ngangsu minyak. 374. moal nyebat ninggal poek. 378. kudu ngandel urang. kumaha teu percayana. kantun urang percayana. anu jadi utusan hirup pribadi. 381. ceuk rasa dangu geus tangtos. tetep ngaku caang tangtu. dihukum lantaranna teh. kana hekekatna badan. ngandel tulis Qur’an. ka para Nabi sadaya. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. tina nafsu dewek. tara sok bohong jeung cidra. 70 . tetep bae tara cidra. malik kana wujud. sadayana geus lastari. kana eta kitabna Allah ta’ala. boh seungit boh bau. teges kudu ngandelna. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. kana eta tutulisan wujud urang. tapi kusabab geus pupus. nyaeta Warusulihi. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. eta bener tutulisan ti Pangeran. Nu baheula para Nabi-nabi. boh beungharna boh miskinna sing narima. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. kana rasa wujud. lamun lamun baham dahar uyah. urang ninggang meunang berok. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. kana ieu rasa wujud urang. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Kitu deui lamun dina cepil. moal nyebat bedug. tulisan ti setan. bieu the sora guludug. 385. kana tulis Qur’an bae. Jadi eta tutulisan nu dihukum. kana tutulisan dewek. nu tara dihaja teh. mangga geura dadar. Den Muslimat ka raka ngalahir. tapi kudu dirangkep teh. moal enya nyebut lada. anu geus kapaham. kantun anu kaopat rukun. rasa tinggal rasa denge. Kantun eta rukun Iman nu katilu. geus kaharti ku rai kapaham. kumaha upama. 377. angseu ge pon kitu deui. lamun geus kitu mah. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. ka utusan kitu. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. kuma tadi ngandelna teh. tangtu ku rai karasa. ngeng ngadangu sowarana gelap. tadi percayana. pek geura rasakeun rai. Ceuk rakana coba heula rai atuh. 386. tara sok pahili deui. ka utusan Gusti Allah. upami ninggal sifat caang. aya dua pasal.

392. nyaeta bakal pupus. nu bohong mah manusa. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. duh engkang sumuhun pisan. nekanan poe akhir teh. kana laku anu awon. sabab nya seungit ieu nu dipilari. tangtu bae gede kasieunna. mahal teuing ah embung. 389. jadi rukun nu kalima. kawasna moal kasorang. nya eta kiamat tea. eta nu kudu dipikir. supaya enggal katepi. meureun suhud ibadah. nuhun sarebu nuhun. 71 . kumaha ngimankeunnana teh. kiamatna jagat kabir. bakal ruksak alam dunya. raina lajeng ngawangsul. ieu wujud bakalna nekanan pasti. yen kitu ngimankeunnana. diambung heula ku rai.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. enya eta nekanan poe nu akhir. rakana ngawangsul. apal basana mah tangtu. jasad urang bakal nu tiheula. yen dunya teh tangtu. 393. Saur raka bener bae rai. saenyana kitu. Kudu pikir ieu jagat shagir. kantun nu kalimana. nya ieu nu diteangan. carioskeun paham rai heula. teu dirasakeun eusina. sadayana pada nyaho. yen ieu nu dimaksud. kudu lirik kana jagat pribadi. 396. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. atuh saha nu sok bohong. ngajujur bae nafsuna. rukun nu disebut. sieun kaburu ku wafat.Layang Muslimin Muslimat 387. Wal yaomil akhiri tea. nu goring moal disorang. kasaksi ku Rusul. enya eta nekanan kiamat shagir. urang teh kudu percaya. Ceuk raina leres kahareti. Den Muslimat ka raka ngalahir. memeh ditawar teh tangtu. eta rukun Iman diajina. kiamatna diri urang. dikadarkeun jasa ngarti. namung ngan eta mah jauh. kitu diimankeunnana teh. di warung atawa toko. Nya mukaha mun imanna jalmi. nepi kan ma’rifatna. kieu percayana tadi. 394. rukun Islam Rukun Iman. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. 397. manus amah jongjong iman kana duit. pasal Warusulihi teh. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. torojolna enya eta tina biwir. moal ngajujur nafsu. timana torojolna. rai teh percaya pisan. raina ngawangsul. jadi ngaler ngdul. kang rai teh masih ewuh. kitu oge eta hanteu salah. 390. terus nanyakeun hargana. eta akalna manusa. najan anak incu. tina margi hayang harga murah. pangucap manusa tea. minyakna ge da teu seungit. tangtuna aya pamilih. 395. 388. tuluy ucapna ngabohong. bade meuli hiji rupa minyak. basana dipake cuih. Ceuk nu dagang hargana saringgit. Ceuk rakana bener kitu rai. naming sakitu rai mah. jadi rai teh ayeuna. 391. buru-buru nyiar ilmu. Saur raka pek heula ku rai. Rukun Iman mun kieu diaji. biasana ngan ukur dibaca. Geuning sidik upami rai. leres pisan ayeuna kapaham. ulang ngan apalna wungkul. saparantosna kamanah. geus percaya bakalna teh. weleh bae teu kapikir. imanna henteu dipikir. ka Gusti Yang Agung. dina hal ngimankeunnana. Rusul eta tara bohong cidra.

amal ibadahna daek. sageuy hanteu ati-ati. rakana enggal ngajawab. kumaha atuh eta. anu langgeng teu aya watesna. teu ibadah hanteu ngelmu. anu beres sahiji-hijina. sarta eusina kahartos. sihoreng Gusti Yang Widi. papasten ti Yang agung. dirasakeun nu saestu. 407. nu matak disebut. untung ala nya ngaranna. lamun kabeh ngari rukun Iman. kapan parantos didadar. sieun jatoh kana untung ala tadi. untung ala jeung becik teh. aya dua perkawis. ceuk rakana mun can hartos. jadi tilu kali nyorang. meureun rai ge uninga. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. 406. gorengna mah ti Idajil tea. di dunyana moal keuna hukum bui. 402. urang sing tetep percaya. 399. tarekat sareng ma’rifat. 404. sabab sieun geus tangtu. cicingna di Naraka teh. aya keneh nya kapanasaran. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. laku nu goreng dijaga. enya eta sakumaha unggel Hadist.Layang Muslimin Muslimat 398. eta jalama bakal meunang untung becik. aya opat perekawis. saur raka kieu mun hanteu tinggali. ferdu pikeun ka manusa. mangsa-mangsa jalma keur didunya. 401. Urang kudu percaya sing tigin. pamagerna nafsu. beunghar ku ka teungeunahan. pang ngyakeun rukun Iman. ngimankeun nu kagenepna. nafsu anu awon tea. tangtos eling siang wengi. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. pasal amal can kahartos. Tetep Allah ngan midamel suci. kumargi kitu sundana. Bakal asup ka Naraka api. dunya sarawuh Akherat. rukun Iman anu kagenepna. suhud neangan elmu. urang kusu percayana. ngama’naan rukun. saur rai teh eh sumuhun. kabeh geus kasusul. jeung matak suhud ibadah. 72 . bakti kanu Agung. kayakinan dina diri tuang rai. Saur rai kantun hiji deui. dua Sadrah. tilu amal Sholeh. sabab eta rukun Iman. kana untung ala tea. piraku teu bageurna teh. pasal amal teh geus tangtu. yen jalma nu kitu. 403. Saur rai duh engkang kaharti. pasal eta rukun Iman tea. sieun meunang hukum. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. Saupami jalma geus mangarti. tah eta nu opat amal. nya kitu ngimankeunna teh. reh geuning amal teh kitu. Mugi rai paparin mangarti. dina engkena geus hilang. Mung ayeuna bade naros deui. piraku Gusti Allah. hirupna euweuh kadaek. kana eta harti rukun Iman. tapi rai can kaharti. ari nu feredu. teu ngabakti ka Yang Widi. kapan tadi diluhur ku engkang rai. Sabalikna sing percaya ati. percaya bakal kituna. rai parantos mangarti. sakarat mah puguh deui. jeung meunang siksaan kubur. taya pisan kangunahan. 400. beunghar ku kani’matan. nafsu goreng kudu cegah. hartina teh untung ku siksaan badis. ngajaga kana lakuna. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. sabab geus aya pokona. 405. nyieun goreng kitu. sareatna hakekatna deui. aya ferdu jeung wajibna. ayeuna mah jadi ilmu. tadi ge geus dicarios. lahiji amal Jariyah. Nagara ge tangtu aman pasti.

ka Allah nu Maha Agung. kudu nurut kersana Pangeran. kudu beresih pisan ati. hayang diganjar engke teh. dimana tumerapna teh. dipaparin Sawarega. lungguh eta huruf He teu salah deui. rakana lajeng ngawangsul. wujud teh eukeur dianggo. beresih taya pamandang. keur Jariyah ka Yang Manon. pagawean ati yaktos. pasal ngudag kadunyaan. amal wajib kitu. 410. meureun ku rai karasa. 412. tapi digawe sing suhud. jeung ati sing bersih. kaduana nu ngaran Ta’rud. ulah rek aya kahoyong. jual meuli jeung nu Maha Suci. ulah ngaku-ngaku. Den Muslimat lajeng naros deui. tumerapna eta rai. sabab wajib kasebatna. kitu ibadah ka Allah. kumaula wungkul. ati the sing lulus. teu aya hargana deui. kahiji amal Jariyah. huruf Alif eta sidik. boga barang anu cukup. sujud teh geus tangtu. nyaeta panggawe lisan. puji kabeh waktu eta. ari eta Kasdu tea. nya sadrahkeun deui bae. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Sakumaha unggel Hadist misti. Henteu beunang manusa sulaya deui. nya bagian nu tilu perkara. da tadi ge puji teh nu Allah. dina keur waktu Sembahiyang. ngalakonan eta waktu lima. 416. Jariyahna nafsu. pedah urang geus Sembahiyang. rai mah tacan mangartos. keur nangtung ngajadi huruf. 418. kieu amal ka Yang Widi. dupi amal kaduana. 417. huruf Lam akhir nyatana. enya eta pagawean manah.Layang Muslimin Muslimat 408. ngaula kana kahayang. kapan dina Ushallina. kapan keur kieu mah wungkul. kudu Lillahi ta’ala. sarta kudu ikhlas ati. pandang kana buruhan. 73 . dilakonan lamun urang kuat. di tungtungan aya dalil nu kauni. bagian geus tangtu. sidik pisan lafad Allah. hanteu daya teu upaya. rakana enggal ngawangsul. 414. aduh engkang nuhun keti laksa. kudu ikhlas beresih nya manah. nu kumaha amal ka Pengeran. ieu teh badan jasmani. dina keur maca kalimah. make Lillahi ta’ala. Kasdu ngaranna teh. Den Muslimat nyaur semu manis. udar ider dibelaan ruksak diri. ulah boga patekadan. Anu matak masing suhud rai. ngalakonan waktu anu lima. manusa mah kapan rai. diburuhan ku Yang Agung. nu katilu nu ngaran Ta’yin. eta ulah kitu. bagian panggawe badan. Nu katilu amal Sholeh rai. Saur rai Jariyah kaharti. sundana Sholeh kitu. Sundana teh kapan eta dalil. aya pikeun hajatna teh. kantun eta amal Sadrah tea. Sabab dina Sembahiyang rai. 413. sua Sadrah kitu. 411. amal Sholeh katiluna. engke dimana geus wafat. Ulah nganken puji urang rai. ruku huruf Lam awal. jadi urang kudu. rai dipaparin mangartos. dina waktu Sembahiyang. bakal manjing Sawarega. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. tumerapna dina waktu lima misti. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. Ulah kieu pangna daek rai. 415. ku engkang anu sakitu. 409. yen ieu teh wujud urang. wajib mah ka Gusti Allah. sanes deui sareng ibadah ka jalmi.

426. kusabab boga dosa. nya didamel bengker dunya. malah alam dunya dumuk. oray sanggeusna ditundung. ku kersana Maha Agung. ngan tilu bulan teu langkung. 429. geuning Hadist leuwih bentes. di tundung ku Maha Agung. kieu lamun tacan terang. sareng ngaran manusa. Kawasana Yang Sajati. mangga terangkeun ku engkang. geleser pindah ka kulon. larangan Gusti di ala. kapan enggeus sidik jentre. 421. tumurunna ka dunya. 425. ngabudeur ngabengker dunya. oray tukang jaga lawang. dosana ngabuskeun setan. ti Sawarega dibuburak. jadi pamageuh jagat. mun sirah lebah kidul. 420. naha rai kawas gundam . kitu kersana Pangeran. sabab parantos waktuna. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. sasatna adam dibuang. 422. ku Gusti Allah ta’ala. 430. alam pangriged-rigedna. dohir teh nyata pabuen. ngan tilu bulan lilana. beulah kulon cicingna. heula dunya heula jalma. naha naon margina. Mana ngarana ge dohir. Kangjeng Nabi Yullah Adam. muga engkang kersa jawab. nu dibendon ku Yang Agung. aci seuneu aci tanah. kang rai kalintang heran. mana nu heula dumuk. Saparantos tilu sasih. teras duaan taruang. sasat didamel pademen. Rakana ngawalon deui. sarta teu patok cicingna. liren bae atuh. pedekna kenging bebendon. 74 . nu ngagoda Adam Hawa. nu didamel asalna. 428. ku rai tacan kaemut. saban tuang waktu Dzuhur. Kangjeng Nabi Yullah Adam. rai bade naroskeun teh. ingkah ti Sawargana teh. tapi engke kapayunna. jaba ti Adam jeung Hawa. tara langkung tara kirang. ngala titipan Yang Agung. 424. bada tuang den Muslimat. sareng ieu alam dunya. Dipaksa teu meunang ngancik. bada netepan Lohor. dunya disebatkeun kotor. Ka rakana nyaur deui. sirahna teu patok tempat. hartina dohir doraka. sirahna teh teras pindah. Sirahna teu patok cicing. sarta riged pangbuangan. den Muslimat sareng raka. malah aya sajabana. Eta ge dibuang deui. hiji sato oray naga. Rakana gumujeng manis. dina palebah-lebahna.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. Kocapkeun enjingana deui. didamel pamageuh dunya. 427. Raina ngawalon deui. upami geus tilu bulan. 423. Aci cai aci angin. ieu alam pangbuangan. buntut asup kana sungut. meureun tanda heula dunya. naha rai masik helok. najan didamel pademen. naha ieu alam dunya. Asmarandana 419. kieu engkang saleresna.

dina saban-saban taun. tangtu pisan ngariutna. Nya tilu bulan sakali. nyuhunkeun siksaan dunya. nu disebut kala gede. Ceuk rakana aya deui. ngaran kayu candana. dibijilkeun ti Sawarga. geus sidik meotannana. eta ge meunang bebendu. beuki lila beuki jero. 434. sabab batu panuhunna. 436. ngariutkeun alam dunya. 435. Terus dibijilkeun deui. lantaran dianggo diuk. Sirahna teh ngeser deui. 433. sartana tanaga rosa. hanteu salah ceuk sakaol. ti Gusti nu Maha Mulya. geus tangtu ngariutna. beda jeung keur ngora keneh. 441. ngariut nya rarasaan. eta engkang leres pisan. 75 . emutan rai ge kitu. Raina ngawalon manis. bukti geuning osok ngarahuh. Sabab buntut oray tadi. ku Hawa bari meresan. Hajar aswan hanteu bodas. Anu matak salin rupi. da moal aya bedana. 442. Lamun geus ngariut pikir. aya ngaran kala. tetela meotannana. Jagat kabir jagat shagir. 438. muragna ka leuweung ganggong. muragna ka tanah Mekah. Tegesna kala teh rai. Namung jadi salin rupi. dingaranan Hajar Aswad. kitu riwayat Hadist teh. ragana tangtu meotan. sarta awakna oray. eta sanyatana ula. sabab pake eureun Hawa. neneda ka Gusti Allah. 440. panuhunna eta batu. jadi hideung rupana teh. sabab bengkerna ngariut. oray awakna mondokan. najan leumpang deudeukeutan. tangtos pisan moal lepat. eta enggeus kalumbrahan. nyatana pikiran urang. kapan pikir oge kitu. Tanaga oge meh leungit. nya tilu bulan lamina. ti urut ka urutna. lamina deui sakitu. eta ge kai sawarga. aya deui hiji tangkal. Ku kersana Maha Suci. enya jagat wujud urang. angger bae tilu bulan. tambah sepuh tambah lembut. sirah pipindahannana. salawasna kitu bae. geus satahun tepung gelang. anu ngaran kayu garu. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. anu tetela nyata. eta ge meunang bebendon.Layang Muslimin Muslimat 431. atanapi jatingarang. hideung teh eta siksaan. batu bodas ti Sawarga. 432. batu dipuragkeunnana. perekawis jagat gede. ti Gusti Allah ta’ala. geuning ari enggeus sepuh. urat kendor kulit goplak. 443. tina heubeul-heubeulna. riut tinggal riut denge. dikokopan ku sungutna. urat wangkeng kulit merat. malah bukrina ayeuna. aya deui hiji tangkal. upama jalma geus kolot. 437. 439. di mekah teh aya batu. nya ka leuweung alam dunya. ucap rawuh ambekan. lamun geus kolot umurna. Dibanding jeung jagat shagir. mana kiwari kamasyhur. 444. kusabab eta oray teh. ngariut sagala rupa. kawasna mah alam dunya. lajeng pindah ka wetan.

ninggal laut ngeplak hejo. Ngan wungkul bae prihatin. ngahampura dosa hamba. ku Siti Hawa dianggo. 454. dianggo cawet ku Hawa. Adam maca eta ayat. duh nyai aya dimana. Kangjeng Nabiyullah Adam. 450. siang wengi ni’mat wungkul. Jeung aya lajengna deui. Aduh-aduh Hawa Siti. ka Jeng Nabiyullah Adam. jisim abdi ngan sorangan. Aduh Gusti tobat teuing. sareng tegal ngentak-ngentak. sora peura soca cindul. 446. kudu tobat ieu baca. tacan aya tatangkalan. gunung Surandil ngaranna. lajengna teh anfussana. sarta teu peugat-peugat. 447. 458. Malak Jabrail mepeling. margi tacan aya jalma. geus taun-taun lawasna. Adam keur sasambat kitu. taya pisan kasusahan. ari muragna Hawa. 449. neda hampura Yang Manon. nuturkeun indung sampean. kitu ceuk hiji hikayat. nu sakitu jauhna. mugi Gusti Maha Agung. cape balas utrakatrok. lamina saratus taun. dianggo pipinding orat. ngenes peurih salawasna. Robbana dlollamna kitu. mugi Gusti ngahampura. Hawa nangis jerat jerit. nangis ngenes manah ngungun. Tina nangis siang wengi. beurang peuting usrak-asruk. di buang ka alam dunya. geus jauh ti tanah Jidah. mener ka tanah Hindustan. masih ngeplak tegal keneh. panasna ngabebetrak. duh Gusti anu kawasa. naha nyai hirup keneh. barang ayeuna di dunya. Siti Hawa utrakatrok. lamina teh ngaos Ayat. terasna Lana qunnana. dalil dawuhan Allah. lantaran eta kulitna. keu kekemben teu raksukan. Minal khosirin kebatna. 451.Layang Muslimin Muslimat 445. anu murag ka Hindustan. taya papadana raos. neangan Adam panutan. dawuhannana Yang Agung. Wa in-lam taghfirlana. Duh Gusti Robbul ’alamin. 452. abdi pundut nyawa bae. 76 . meh merem socana Hawa. sadayana kalepatan. Nurutkeun saur Jabrail. emut waktu di Sawarga. ninggang kana leuweung gede. Adam muragna ka bumi. lajeng bae Nabi Adam. nuturkeun indung sampean. 453. beurang peuting hanteu petot. sarta barina sasambat. nangisna mani ngagukguk. tina emut ka geureuhna. 455. jol Jabrail Malaikat. tinimbang abdi kieu mah. abdi nyanggakeun duduka. kieu saurna malak teh. 456. dzunu banna ulah geseh. 448. 457. panutan dimana lenggah. Naha mana Ikhlas teuing. Tunda Hawa keur prihatin. les-lesan nangisna Hawa. Gusti Adam teh dimana. Tur taya batur sahiji. Nya meunang bebendon deui. ayeuna nu kacarios. henteu aya keur ngiuhan. nu’mat bae salawasna. nalangsa sampe les-lesan. keueung taya papadana. eta ge tuluy ditundung. ka Jidah pinggir laut. sataranjang teu disarung. aduh Gusti hamba tulung. atawana enggeus wafat.

460. eta kitu hartina. 471. kumaha ari nu cukup. ngan ukur pasangka-sangka. ieu alam dunya dumuk. nu miskin oge sarua. boro-boro pangkat urang. najan geus ka Madinah. moal pisah ti kasusah. Da bubuhan keur dibui. kumaha isuk nya dahar. 472. sanajan di Raja pisan. Sabab kitu asal tadi. geus cumpon ge keur isuk. Geuning nepi ka kiwari. nu betah dipangbuangan. pasal tadi ceuk engkang. kanu beunghar nyebat ngeunah. najan anu jadi Ratu. nya ieu alam dunya teh. upama can ka arfah. jasmani rohani oge. kitu unggeling carios. anu mawi dunya dumuk. saparantos dihampura. da aya di alam dunya dumuk. ganti-ganti kasusahan. tapi ceuk Ahli hakekat. dihampura ku Yang Manon. miskin deui kasusahna. Barang maosna geus nepi. disebatkeun pangbuangan.Layang Muslimin Muslimat 459. pang Nabi Adam ka dunya. munggah Haji geus kapaham. tah eta kang rai kitu. Mana dongkap ka kiwari. hanteu aya kakurangan. ku sadaya ge karaos. saha bae anu ngunah. di Mekah teh aya Arfah. urang ge eukeur dibuang. Tina sabab eta yakin. da sasat di jero berok. munatak saha jalmana. Geus suka bungah nya ati. ceuk rakana bener pisan. dawuhan para Aulia. atuh meureun najan urang. cukup pikeun meuli beas. sanajan diempuk-empuk. keur anak pamajikan. Teu pisah tina prihatin. 464. bisa kitu sare tibra. bakating ku sare ngeunah. disebatkeun pangbuangan. mulih kana kasucian. 466. Adam sareng Babu Hawa. 469. 465. eta Hadist moal lepat. pangkat menak pangkat cacah. tibra sasareanna ge. sacarios Hadist tea. amprokna di Gunung Arfah. eta sasakala amprok. supaya bisa purkatut. moal ucul ti kabingung. Teu weleh-weleh dibanding. Numatak mungguhing jalmi. ayeuna muga diwejang. cicing di panjara Allah. nu pada gelar didunya. 461. anu jararah ka Mekah. 467. 463. sareatna hakekatna ge. 77 . cicing dina ngeunah terus. bilih teu acan kamanah. hijikeun ulah rek renggang. mun miskin taya kagaduh. beunghar barang beunghar susah. emut-emut geus isukna. teu kungsi lami Adam. anu munggah Haji kabeh. teu lepot ti kasusahan. sareng Babu Hawa tepung. anu ngumbara didunya. geus hanteu aya pikiran. 470. 462. persasat dibuang bae. ngan sarupa kasusahna. Kitu sareatna Haji. Saur rai kahareti. akang wani taroh bae. saratus taun lamina. wungkul ku dahareun bae. Nu miskin mah geuning yakin. padahal sarua bae. boh nu miskin boh nu beunghar. jadina sanggeus ka Arfah. Sangkaannana nu miskin. tacan jadi Haji kitu. 468. sing amprok ulah papisah. moal aya nu merdika.

di hampura ku Yang Agung. Ceuk raina geus kaemut. kabir mah nya alam dohir. pangbuangan hanteu geseh. 478. ayeuna neda piwangsit. Nu matak ayeuna rai. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. dua soca dua cepil. akang paur liwat saking. sabab salah pangbalikan. kawit ge teu naon-naon. sangkan ulah tutuluyan. Balik kasalna tadi. 477. Raina deui ngawangsul. meureun ku rai karasa. teu rasa-rasa acan. tetep dina pangbuangan. manusa tungtungna pasti. katujuhna baham rai. teu aya pisan kaboga. sumawonna boga wujud. dilepas tina hukuman. balik deui ka dunya. yen bakal kitu jadina. sieun engke dina wafat. kumaha pangna teu beda. Ceuk rakana bener kitu. estu sidik Lahaola. tina loba kahayangna. nyaeta kiamat tangtos. samemeh ka dunya turun. Landratan Allah ta’ala. Jadi tetep bae ngancik. sare babandingan peuting. teu beda geus tangtu sami. meureun ku rai karasa. yen nguping carios Hadist. anu matak ieu dunya. kasauran engkang tadi. 480. 476. ka rakana bari ta’dim. di diri urang ge bukti. tah eta poe nyatana. Hadist moal salah deui. marakayangan usrak-asruk. aya sare sareng nyaring. dina rasa kasusahan. Tah kitu eta kang rai. 474. bandingkeun jeung memeh gelar. 483. teu ditampi ku Yang Manon. 482. 475. geura bandungan ku rai. Ayeuna gaduh piunjuk. enggoning eukeur diberok. moal enya salah deui. Aya beurang peuting tangtu. Jagat shagir wujud urang. beurang peuting hanteu pegat. Kinanti 479. duh engkang percaya pisan. 78 . kana poe akhir tea. naon nyatana di diri. jagat aya dua rupa. wajib urang kudu tobat. 484. ka asal purwa wiwitan. kabeh jadi kasusahan. kieu bisi teu uninga. geus tangtu pisan dihukum. 481. geuning geus genep jumlahna. Kaayaannana kitu. cicing di Naraka bae. eusina eta geus pasti. ieu dina alam dunya.Layang Muslimin Muslimat 473. haying dahar haying nginum. urang jadi buangan. shagir sareng Jagat kabir. tah kusabab kitu engkang. naon rai nya kasusah. kantun poe tujuh tea. samemeh kiamat dunya. nyaring babandingan beurang. 485. bongan aya di dunya. ayeuna mah rai harti. Nyata dua liang irung. Sareng nyanghareupan deui. Jagat shagir Jagat kabir.

geura mangga bae etang. nyatana di badan urang. karaos pisan ku rai. raina enggal ngajawab. ramo suku kitu deui. kieu rai mun can harti. numatak dina sabulan. aya Srangenge pasti. Saur raina sumuhun. panangan bagian beurang. geus kumpul di Jagat shagir. aya bulan dua belas. dina ieu alam dohir. Dihandap oge sakitu. saur raka kapan bukti. Di alam dunya teh dumuk. 497. 488. Bentang-bentang laksa keti. hartina windu teh rai. sidik geuning enggeus bukti. Dina sabulan teh tangtu. kitu deui aya Bulan. jadi dua tangan pasti. cukup hanteu kurang leuwih. ugelna dua sampean. aya tilu puluh peuting. ku rai tacan kapikir. aduh naha leres teuing. Kaopat pangangseu irung. panggahota diri urang. tah geuning jejeg geus lima. 494. rai ku hayang kaharti. ku engkang teu dipilahir. kaayaan alam dunya. aduh naha cocog teuing. saajegna diri urang. ugelna panangan bukri. nu dina dua panangan. tapi aya nu kaliwat. 492. Beurangna oge sakitu. pasal bulan eta rai. dijumblah jejeg dalapan. Cuk rakana mun can weruh. hawa panas hawa tiis. nu dua sabaraha hiji.Layang Muslimin Muslimat 486. 79 . tilu puluh poe pasti. katilu pangucap pasti. 490. Kantun taun nya kasebat. 496. taya bedana sautik. Jadi ngarana sawindu. kalima rasana pasti. 498. sareng aya deui hawa. mangga ku raka pilahir. bet nyata kabeh di diri. dawuh lima nu sidik. Saur raka pasal taun. nu dalapan eta rai. tilu puluh beurang deui. eta naon sanyatana. 487. 502. jumblah aya opat siki. nyatana di diri rai. aya deui genep pasti. saur raka pasal dawuh. Saur raina sumuhun. Ceuk raina aduh-aduh. kabehna dalapan pasti. tumerapna dina diri. naon deui nya kabingbang. jadi opat jumblahna. Pek ku raina diitung. kantun dina jero bulan. peupeuteuyan dua siki. jeung opat diluhur tadi. 495. lajeng raina ngalahir. 491. nu yakin dijero diri. mana ari dawuh lima. 499. aya genep sadayana. naon buktina nu pasti. jeung dua tangan geus nyata. dua tinggalina soca. paingan carios kitab. 500. aya tilu sabeulahna. dua bitis dua pingping. 493. sawindu eta ngaranna. kantun bulan can kaharti. Ka raka lajeng ngawangsul. 503. 501. muga ku engkang dipiwejang. Sami bae tilu puluh. 489. bener dua belas siki. hiji pangdanguna cepil. naon nyatana di urang. ugel dilihur dihandap. geuning karek genep siki. anu dua belas tea. mana anu sawarehna. tilu puluh eta sidik. nyatana beurang jeung peuting. eta taunt eh kang rai. eusina nu tujuh tea. Nyatana ugel nu lembut. ngajawab deui rakana. sampean bagian peuting. naon nyatana nu bukti. mangga bilang ugel tangan. antarana ugel tangan. Raina lajeng ngawangsul. uel-ugel ramo rai. taya kakurangan deui. pek geura taroskeun deui.

Bulan Panonpoe dohir. anu ngaran Johar latif. ngan pikeun nampa siksaan. Nu tetela langgeng tangtu. mangga urang pada siram. moal bisa jalan pasti. di badan urang sapata. Kapan di dunya ge puguh. 512. meureun manusa ge mati. poek mongkleng buta rata. 511. teu beunang katinggali. 510. tatangkalan moal jadi. nafsu urang eta pasti. Panonpoe wujud urang. Panonpoe nu kahiji. Mung bae engke kapayun. Sawiah katilu rai. teu beunang dijirim-jirim. 506. samangsa teu jalan eta. kitu deui badan urang. Raina lajeng ngawangsul. Caang bunya eta kitu. di Akherat poek pasti. hirupna teh Jagat kabir. 517. ku ayana Bentang Bulan. da mun taya Matahari. sabab eta mah geus ghaib. nu ngahirupkeun jasmani. 514. kaopatna Mutmainah. lain tempat keur ibadah. moal aya hasil dunya. rai nuhun laksa keti. margi ayeuna geus burit. naon nyatana di diri. 513. pagawean jalmi-jalmi. ku awas panon kapala. da aria was mata mah. urang naretepan magrib. ngahirupkeun eusi bumi. Hawa angin bumi kitu. miwejang ka rai. dibuktikeun dina badan. prantos kacatet ku ati. da geus lain tempat ngilmi. Ku rai prantos kamafhum. teu dipiluruh ku jalmi. enya ieu Jagat shagir. Amarah Lowamah kitu. jeung jadi sagala lampah. keur ninggali Johar pirid. tapina wajib kapanggih. Geus taya tanyaeun kitu. nyatana hawa nu opat. ganjaran pon kitu deui. engke dina alam batin. kudu ku awasna ati. kantun Srangenge jeung Bulan. mun teu panggih di dunyana. 515. kapan kitu sidik pisan. 516. engke urang teh dibatin. 508. Nganyatakeun sifat hirup. cahya anu lemes tea. laksa ribu rai nampi. betah teh ku caang bukti. Ku panon kapala kitu. Geus asup hakekat kitu. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. upami rai tacan harti. eta moal salah deui. kari-kari caang batin.Layang Muslimin Muslimat 504. sarupaning tatangkalan. 509. ceuk rakana hirup urang. poek mah atuh Naraka. kanyataan dina badan. sarta langgeng henteu gingsir. engkang keresa miwejang. 505. 80 . tapi eta mah kang rai. Sageuy taya nu ngawengku. nu nguatkeun alam dunya. 518. nya nuhun Alhamdulillah. ceuk rakana eta rai. engkang sampe bebeakan. Tah eta geuning geus dumuk. sumuhun saur kang rai. 507. hanteu kenging ditinggali. atuh kumaha rek ngeunah. naon nyatana nu yakin. Hawa bumi angin banyu. tangtu jadi eungap pasti.

Geus ligar murag kalombang. Malati di pinggir lobang. Ulah ngagugu nu ngalarang. Sok bingbang mikiran diri. Dzatna kudu tareangan. 7. Dua puluh sifatna Pangeran. 81 . Kumaha isuk nepi ka jangji. Urang sing suhud ibadah. 10. Haram lamun hanteu nikah. Engke harti sadayana. Sangkan ulah kabingungan. 14. Urang sing ninggal Pangeran. 5. 2. Istri dibeuli ku Syahadat. Sakumaha lobana duit. 9. Rasa dua ngangin-ngangin. Poe isuk can kawangwang. Anakna sok jadi jadah. Ngangin rasa sajati. Lolong jaga di Akheratna. Di dunya pikir kumambang. Nu kasebat enggeus yakin. Carita kitab nu ditukil. Mun urang lolong di dunya. Gusti Allah wajib ayana. Ieu jaman parantos akhir. Lain duit pati hurip. Manahan sadaya Sobat. Raoskeun mun datang sakit. 12. Eta teh omongan baruang. Neangan elmu nu enya. Ibadah ka Gusti Allah. Pigeusaneun dina paehna. 3.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Ulah atoh ku loba duit. Karaos hirup jeung mati. 6. Geura tareangan dzatna. Sedep seungit sajero ati. Bakal maot kudu kapikir. Rek nampa rasana madat. 13. Ari diri saperti kembang. Sugan kasasar ku pikir. 11. Poe ieu urang senang. Kakat di diri sorangan. Supaya bisa sampurna. Wali turutaneun urang. Nyokot misil nu jadi hasil. Ieu suluk dijieun sya’ir. Euweuhna dina ayana. Neda maaf kasadaya wargi. Poe ieu bisa leumpang. Sing suhud urang di dunya. Ulah salsah tekad urang. Pangeran awas ka urang. Kembang malati rupana putih. Isukan mah biheung mulang. Supaya jadi Syahadat. Ka pameget rawuh ka istri. 8. 4.

Jeung poma ulah mitenah. Matak narik manah resmi. Kanu goreng taya pegatna. Kufur teu percaya ka kitab. Nu kitu ngarana Murtad. Ulah Iman ka barang ruksak. Matak pinanggih tugenah. Eta nu murba kawasa. Da lafad mah taya beakna. Nu hiji karep nu muji. Ulah Guru loba omongna. Ulah katungkul dudunya. Ulah eureun memeh mendak. 29. Sing inget bakal papisah. Nu dusun teu nyaho adab. Kafir teh nu jahat atina. Engke diwales kunu kawasa.Layang Muslimin Muslimat 15. Matak poek kana ilmi. Sabab bongan salah tekad. Matak keder pikirannana. Nu bareng hanteu papisah. Masing-masing eta karepna. 20. Jalan hade rasana nyeri. Jalan jahat mah babari. 17. Mudu Guru pondok caritana. Malikan Malati tadi. Ari nafsu opat kabehna. Ngabegal elmu nu asal. Resep kanu beresih ati. Nu tilu karep balaka. Diturut matak cilaka. 18. Nyaurkeun jatining hurip. 28. Karasa dina pupusna. Selap-selip mapay peujit. Loba omong salah pasal. Elmu teh kudu pilari. Beak umur can sampurna. Mudu mulung kanu susah. Kafir lain Walanda Cina. Kakuping matak garihal. Ngagulung caritana. 19. 16. Nuduhkeun jalan lastari. Sangkan babari kahartina. Amis budi carita ilmi. Ulah sok ngarah ngarinah. Jasmani sok panas tiris. Qur’anul Adzim sing kapendak. Ulah jail ka pada jalmi. Nu ngumbar bae nafsuna. Teangan elmu sampurna. Ka kuping beres patitis. 30. Urang kudu ngaji rasa. 25. 27. 22. 26. Terang ka sagala dosa. Nyaurkeun ilmu nu repit. Nya eta nafsu nu suci. 23. Tapi henteu jeung barangna. Ulah kawas ngaji budak. 21. Beda jeung saur nu sompral. Carita ilmu ngajinis. 24. Nyaur ilmu matak tiis. Sing isin kunu kawasa. Nafsu mah taya putusna. Ngajelengit inget teu leungit. 82 . Wawalesna sok teu ngeunah.

Teangan hirup sajero hirup. Sarebu hiji anu manggih. 40. Kitab Qur’an jieun saksi. Ulah ngitung beurang peutingna. Basa Baqo langgeng sundana. 39. Mun pupus dunya ge lampus. 34. Sajero eta teh tobat. Syahadat heula nu misti. Kain cai ngala ti kali. Lahir batin gampang katimu. Ngaji badan masing tapis. Jauhna tanpa wangenan. Cai suci matak beresih. Meungpeung hirup kudu Guru. Saur Jeng Nabi Utusan. Sing inget urang bakal ditutup. 44. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Teangan di badan urang. Aya cai bening nya herang. Ari Qudrat teh kawasa. Dalil Qur’an tuduh harti. 33. Poek bulan poek iman. 43. 38. 32.Layang Muslimin Muslimat 31. Jauh keneh kana katepi. Diteangan leuwih rugi. Mun tacan isbat jeung nafi. Poek ati poek bulan. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Cai suci ti jero ati. Nembe salamet Akherat. Mudu ngaji kudu ngajinis. 46. Paribasa ditetepkeun iman. Caang soteh caang iman. 35. Tetepna dimana kutan. Lain caang caang bulan. Asupkeun ka jero diri. Ulah loba nu diaji. Da lain caangna bulan. Ngaji teh ulah ngajibris. Dibeulina satengah mati. Enya soteh deukeut pisan. Teangan kubur nu tangtu. Ahadiyat naon hartina. 41. Sajol bulan eta tamat. Enggeusna balik kamana. Nya eta sifatna elmu. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Sangkan salamet diditu. Kubur hirup dijero kalbu. Mudu mandi cai suci. 36. Ahadiyat eta geus tangtu. Lain kubur tutup batu. Nyaho ge iman teu acan. 45. Jeung urang asal timana. Laku lampah kudu jeung ilmu. 37. Tilu puluh Juz kudu tamat. Hanteu bijil ti beulah batu. Teu gampang neangan iman. Tutup mulut buka kunci. Bisa ngaji Ulah kumaki. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Poe tujuh aya dimana. 42. Walanda Cina meureun nya kitu. Bisa leumpang urang ku saha. 83 .

Nya eta elmu nu kolot. Manahan ku ahli rasa. Anu dzikirna ngageot. Kasebatna Guru Mursyid. Lain beurang lain peuting. 84 . Panon teh pipinding terang. Kahakanannana bugang. Allah ninggali ka urang. Lain Muhammad di Madinah. Hewan anu hanteu iman. Geus euweuh wujud kaula. Duit meunang berekah kolot. 50. Didinya naon nu aya. Rasiahna Maha Suci. 53. Kalawan nerangkeun Tohid. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 55. Anu Guru ahli rasa. Sembahiyang kudu khusu. Resep ninggal istri sae. Mudu tutup sakabeh nafsu. Nafsu opat ulah metu. Teangan tarekat jati. Nu kitu jalama badawang. Pek taroskeun ka Ulama. Mun harti ngelmuna cukup. Allah mah nurutkeun bae. Bisa nuduhkeun nu wahid. Lain Shalat nangtung kitu. Allahu akbar kudu ta’yin. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Manahan ku ahli ngarang.Layang Muslimin Muslimat 47. Masing ngarti urang hirup. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 54. Dahar nginum jadi Naraka. Lalangse beureum jeung kuning. Guru teh kakasih Allah. 52. Da aya awal akhirna. Kaula geus hanteu aya. Hanteu sahil cicing di dunya. Euweuh deui sifat hirup. Akbar anu sajatina. Mudu sidik ka alam batin. Ulah hirup nya hirup urang. Dalil naon nu jadi iman. Kunci Muhammad nu rugi. 61. 48. Laku lampahna ge tartib. 59. Lamun barisan cilaka. Silokana sing kapanggih. 60. Rasana lacuna hade. Pikukuh patokan Islam. 56. Ganti Pangeran nu aya. Nyebut aya teu ngarasa. Urang ninggal hirup urang. Hakekatna kudu kamanah. 57. Anging dzat Allah nu cukup. 62. Nuduh Allah diawang-awang. Gagntina Rasulullah. 51. Sabab lacuna henteu diriksa. Ulah dipake andelan. 58. Kasebat ceuk kitab Qur’an. 49. Nu sidik kanu kawasa. Dzikirna dilewe-lewe. Lain akbar mata kapala. Hanteu daek nareangan.

Barang ruksak dibeberik. Geura tinggal rupana Guru. Pujina ngarah sasaji. 71. Lampahna teu ati-ati. Mudu Guru sajero hirup. Nu langgeng hanteu diberik. 78. 75. Nurutkeun nafsuna dewek. 66. Katungkul ku sirik pidik. Lampahna sadaek-daek. Beurang peuting teu berenti. Nu kitu teh kafir Jindik. Ninggalina iman nu suci. 77. 68. Laku lampah kudu terang. Di dunya sab aya caang. 85 . Nyembah kanu euweuh aya. Sangkan urang teh rahayu. Nuduhkeun jalan nu suci. Pang urang sagala gampang. Ari Guru wajib disembah. Gawena tirakat nyepi. 64. Ijrail teu ninggal puji. Teu iman jagana poek. Geua megat dilawang buntu. 65. 72. Lain terang omongan kitu. Dahar ulah kawas kebo sapi. Nurutkeun karepna ilmi. Lain nyembah kanu aya. Lahir batin ulah tatu. Jalma teu inget ka pati. Meujeuhna dahar sakali. 73. Teu lila amprok jeung Guru. Lampahna gemi nastiti. 69. Nya eta Guru sajati. Beuteung jemblung awak gede. Di kubur tangtu dipekprek. Ganjaranna geus bukti. Sabab miara ti baheula. Nempoan istri nu hade. Agungkeun Guru jeung Ratu. Ibu Rama wajib disembah. Matak lali ka Maha Suci. Karesepna dana dini. Di dunya teu daek neang. Nafsu opat kudu tutup. Ulah rasa guru jauh. 70. Ajengan hayang dipuji. 67. Wajib deui nyembah ka Raja.Layang Muslimin Muslimat 63. Sasauran jiga Kalde. Di Akherat kumaha leumpang. Gawena sok kirang tuang. 74. Ulah sare satengah mati. Tinggali ilmu nu tangtu. Eta Guru anu mulya. Eta nu wajib diturut. Wakilna anu Kawasa. Ari iman sifatna caang. Karasa paeh jeung hirup. Mudu terang wuruk Guru. Diri ulah laku satru . Jalmana pantes lalenjang. Tanda Guru nyekel sosi. Terapkeun ramo jeung suku. 76. Jalaran gogoda diri. Ngawakseun ka jalan gede.

Seungit malati geus kaambu.Layang Muslimin Muslimat 79. Lamun cukup aya bahan. Eta mah teu matak kuat. Sora ngeunah matak senang. Sholat nyaho asal opat. 82. Pasosore kudu mandi. 86 . Sasatna sing manggih bulan. 84. Ramadhan kudu sabulan. Geus manyanyi tuluy tuang. Make subal kembang malati. Komo mun gentrana istri. Zakat pare geus mufakat. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Moal kagembang ku wayang. Dipiresep ku pameget. Nyaeta istri kameumeut. Nangtung ruku sujud lungguhna. 89. Mun lepat mangga dipungkir. Saena kedah ku istri. Wantu-wantu kecap sya’ir. 81. Laguna pantun manyanyi. Geus wengi urang arasup. Cukupna urang di dunya. 88. Jalaran saurna Guru. Samemeh indik ka Mekah. Teangan Bet dina badan. 86. Katilu kudu jazakat. 90. Geu Sholat tuluy manyanyi. Istri kitu leuwih lucu. Dzat sifat asma af’alna. Duriat ge matak tetep. Kulambu geura pek ingkup. Matak beurat batan batu. Zakat diri matak kuat. Kaduana kudu Shalat. 83. Halimpu jeung mawa sari. Sahiji nyaho Syahadat. Kalima leumpang ka Mekah. 87. 85. Sya’ir waca senangna pikir. Kaopat kudu puasa. Dina sajerona badan. Manyanyina matak resep. Nyegah ulah sore turu. Lampahkeun lima perkara. Syahadat syahna teh opat. Disamping baju beresih. Istri urang bisa tembang. Sabijilna tina pikir. 80.

teu kagiridig ku jalma. 6. keur mudakarah bab ilmi. bok bilih geus bosen galih. caralik sabada tuang. calik dina pramedani. seueur keneh kabingungan. dikuriling kebon kembang. 7. rai bade naros deui. 9. rido ditaros ku rai. panarosna masih terus. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. engkang teh aya pilahir. . mani katinggal keusikna. 87 2. manawi engkang tiasa. Dipungkureun aya empang. lamina geus tilu wengi. langka pisan aya jalmi. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. ka rai budina manis. aya ngaran taya rupa. buludru sutra hipu dicalikannana. lajeng ka tajug ngaralih. dupi anu kaopatna. Papayun-payun duaan. saurna teh rai mangga. rai tamparaos pisan. sinarengan raden Muslimat. lamun jinisna can bukti. den Muslimat ka rakana. nuhun berebu keti. geus meleber seungitna teh mancawura. rehna rai seueur pisan panarosan. kabingung teh naon deui. teu weleh bae ngurihit. eukeur maksad titadina. 3. Ayeuna tumaros eta. rehna seueur keneh anu can kapaham. 8. sangkan teu jadi nguluwut. 5. mung rada isin saeutik. rai langkung panasaran. nyaangan ka manah rai. Kocapkeun raden Muslimat. nu kahiji Muhammad Haq. dijero kamar tur sepi. ngaran Muhammad Hakeki. bumi nenggang sareng singkur. Rakana pek sasauran. sakur kabingung kang rai. muga engkang rido galih. laukna warna-warni. ting soloyong ting suruwuk. wantuning di Taman Sari. Sambungan anu katiluna. geura pariksakeun rai. kantun anjeuna duaan. Ayeuna bet luntur manah. Ceuk raina nuhun pisan. nepi ka dipundut pisan. amitan neda warangsul. caina herang beresih. terasna raden Muslimin. sieun engkang jadi bendu. 4.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. aya basa opat rupi. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. ditengah aya Masigit. Eros Ermawar Malati. saparantos Jongos Koki. tiasa nerangkeun deui. malah mandar disarengan ku Pangeran. ngaran Muhammad Majaji. barangna anu sakitu. margi bet mustahil teuing. atoh kantenan kulanun. Mung buktina tacan terang. silih udag jeung baturna. Muhammad Harid katilu. tacan caang ati rai. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. dijero cai. dupi nu kadua deui. jeung raka dijero bumi.

nu koneng huruf He pasti. Muhammad Hakeki. ku rai ge meureun parantos kapendak. ngaji teh kudu ngajinis. Hawaun eta disebat. nya eta sagara hirup. Muhammad Harid. leres percanten yakin. Saur rai kutan eta. ayeuna rai mangarti. barangna nu opat rupi. bijil cahya opat rupi. Saur raka bener pisan. eta sifatna teh pasti. abadan bi kufro deui. lamun asma bae rai. Wa’asmaihi ta’ala. nya jadi huruf Mim akhir. ceuk raina nuhun engkang. cahya bodas ngaran Ma’un. Muhammad Harid teh bukti. eta teh naon sifatna. nu disebat Muhammad Haq. Muhammad Harid nyatana. nu kitu mah sanes ngaji. ku rai prantos kaemut.Layang Muslimin Muslimat 10. ari nu katilu deui. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. dina Qur’an geus kauni. jawab rai nuhun pisan. 13. sabab aya ceuk dalilna. Nerangkeun : 1. ngaran maca bae wungkul. Muhammad Hakeki tea. Muhammad Haq teh geus sidik. 2. sategesna nu kasebat Narun tea. nyaeta nu opat kitu. Turobun ngaranna pasti. Nu disebatkeun Muhammad. eta teh dzat sifat Gusti. maca buktina aksara. pasal Muhammad Hakeki. rupina caang dumeling. Mim 88 . nya eta aen barangna. He teh nya dada geus tangtu. Muhammad Majaji tea. Muhammad Hakeki tadi. nu ngaji asmana badis. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. cahya koneng eta sidik. rakana ngalahir deui. Kieu perkawis eta. Tah eta anu kasebat. Muhammad Hakeki rai. nya ieu rupa jasmani. atuh kantenan eta mah. 3. Nu bereum huruf Mim awal. kantun eta Muhammad Majaji tea. nya ieu rasa jasmani. Cahaya beureum sifatna. ceuk rakana mun can harti. bibit nyawa sadayana. tulis Qur’an sareng Hadist. dupi anu katilu na. kantun eta Muhammad nu katiluna. kantun eta anu nomer kaduana. moal rek sulaya deui. eta sifatna teh tangtu. kaopat nu hideung cahya. Muhammad Harid nyatana. timbalan Jeng Rosul. 16. sorotna tina dzat sifat. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. 4. ari nu kaduana deui. 18. tah eta barangna rai. 11. hartina eta dalil. Muhammad Majaji 12. cahya nu bodas beresih. saha-saha manusa. nu disebatkeun ku rai. Muhammad Haq. 17. cahya nu hideung nyata. 15. sidik ngaran jeung buktina. nyaeta rasa pribadi. nuhun engkang rai nuhun. digugulung titatadi. Mim teh mastaka rai. 19. tetep kafir mun teu timu barangna. 14. kaopatna nu kasebut. Saur raka ari eta. ayeuna nembe kaharti. nya eta huruf Dal pasti.

murahna di alam dunya. tah didinya mencar-mencar. Sabab nabi Muhammad mah. atuh mun kitu mah palsu. lamun hayang kasungsi. ma’rifat ka Gusti Allah. salamet dunya Akherat. hakekat ma’rifat rai. Jadi unina Muhammad. tilu asma nu kawarti. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. terus ka ayeuna pasti. ku pitulung Maha Suci. di Cirebon anu bukti. kapan tadi Maha Suci. eta tiluhur ka handap. ku awasna panon kapala anu nyata. kedah 89 . hanteu cocog sareng dalil. sangkan manusa teh mulus. 22. Sabab basa Allah eta. ulah ngan tulisna wungkul. moal kenging katingali. Wali Kutub disebatna. nu rek ditaroskeun deui. tiap-tiap aya ngaran. hakekat Muhammad Nabi. tarekat ma’rifat timbul. kabagi ma’rifat jati. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. sageuy teu tiasa nepi. Muhammad Rasulullahu. dibeulina ku prihatin. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. tangtu nyandak tina bukti. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. kana sifatna Yang Agung. sabab bisa mi’raj rai.ari nu liana Rusul. mung aya saeutik pisan. Pangkat Nabi Rasulullah. kapan dalil wajib pisan dipercaya. dupi eta Kangjeng Nabi. Nya eta jalan tarekat. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. sifatna Yang Maha Suci. 23. nya nu ngagelarkeun Agama. Kaduana kana sifat. jeung supaya terang deui. teu kabagian ma’rifat. tilas Wali anu tadi. hoream neangannana. sare’at tarekat deui. mana nu kabarengan rai. Allah anu Maha Suci. 21. tibana ti Kangjeng Nabi. Sabab eta tuduh jalan. 25. Sabab aya wawakilna. mung dzat sifatna Yang Agung.Layang Muslimin Muslimat 20. Kengingna ku panon rasa. nu nganepikeun kana dzat. tina dzat sifatna pasti. numawi Gusti Yang Widi. utusanna Maha Suci. tanwande bisa narima. kedah ti handap kaluhur. walon raka eta mah Muhammad pangkat. eta mah pangandika na. saur raina kaharti. numawi ulah sok mungkir. Teras ka Wali salapan. ilmu Wali mo kasusul. Dal teh sampean geus bukti. Muhammad mah teras ka umat-umatna. nampa tarekatna ilmi. wajib susul eta anu ngandikana. Piraku mun cengeng tekad. kapan awalna ge rai. dupi nu nganepikeun pasti. gaib pisan pang ayana. sifat Rahman nu murah dialam dunya. ku pitulung Maha Agung. jeung kalawan dibarengan. nyaeta ku asma tea. enya eta para Wali. nya eta awal-awalna. 27. jeung percaya ayana Allah ta’ala. 26. akhir nya udel urang. enya eta tarekat ma’rifat tea. 29. umatna pon kitu deui. mimitina nya eta dzat anu kasebat. 28. kana dzat sifat Yang Widi. nu mimitina rai. ayeuna kedah dibalik. 24. 30. sategesna ngaran Gusti.

90 . ceuk rakana eta kamana surupna. ngahuleng hanteu ngalahir. ku rai tacan kamanah. terus ka Allah sing tepi. kedah pendak sajatina. mangga bae ku engkang. mangga ayeuna dietang.pasal eta naktu dua puluh opat. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). rakana ngalahir deui. Hirup-Rasa-Adeg pasti. 35. lami-lami pek ngajawab.Layang Muslimin Muslimat 31. eta naktu nu sakitu. 36. 39. kakara engke kapanggih. bilih rai jadi owah pipikiran. da aya hartina tangtu. geura mangga bandungan. ari nu katilu rai. Raina hanteu ngajawab. ka Allah nu Maha Suci. mangga etang ku rai. Ceuk raina bingung engkang. Jadi dua puluh dua. ceuk raina mun teu lepat. kieu atuh mun can ngarti. bakating hantem mikir. nya eta ku tilu basa. jadi lamun hayang terang. genep belas nu mimiti. pang gumelarna dohir. terangkeun sama sakali. rasa kanyataan tangtu. matak butak sirah rai. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. 33. tadi tiluhur ka handap. perelena kitu rai. kantun terus kana dzat deui naekna. rai poek liwat saking. ayeuna mah kulanun. ayeuna kedah dibalik. ayeuna mah kudu sungsi. sareng anu katiluna. jumblahna sabaraha naktu. dua puluh opat siki. da majajina mah geus bukti. genep (6) naktuna teu lepat. naktuna sahiji-hiji. tapi rai hakekatna. 38. naek nya ka Muhammad. pek jumlahkeun deui rai. Adam anu tipandeuri. Rakana lajeng ngajawab. tihandap ka luhur deui. aduh engkang can kaharti. perelena nya Adam Muhammad Allah. Dupi anu kaduana. naktuna aksara tadi. hanteu terang sumurupna. ayeuna manah ku rai. 37. nyaeta dua nu tadi. kasebatna di Madinah. Adam mimitina disebut. parantos pupus makamna ge di Madinah. 32. naek kana sifat deui. Madinah teh naon rai. geuning makamna Jeng Nabi. hirup kanyataan Gusti. tina asma heula. rai teu sanggem mikirna. Muhammad nu tipayun. aksara nah eta pasti. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Tah geuning kitu geus nyata. ku rai tacan kaharti. Mangga ku rai dimanah. dihijikeun sareng genep nu kadua. aksara di eta pasti. adeg kanyataan pasti. Atawa Allah Muhammad. Madinah anu kasebut. kedah heula kasungsi. Geuning bukti di manusa. naktuna teh dua (2) tangtu. enya eta kanyataan Adam pasti. nya eta Muhammad tea.

ku hukum akal rai. dibalikeun saupami. mun disebatkeun ku urang. nya eta adegannana. Kapan kieu disebatna. Raina lajeng unjukan. jeung teu pantes deui bae. nuhun ayeuna kaharti. 48. jeung naon ngarana deui. Eta teh huruf Syahadat. nyaeta rukun Islam. Islam disebat pandeuri.Layang Muslimin Muslimat 40. 44. da piraku hanteu aya. biasana teh ku jalmi. ku urang teu dipilari. lima eta nu geus umum. weleh bae teu kapikir. da kapan Islam ge bukti. 47. aya anu diluncatan. rukunna genep perkawis. meureun teu raos geus tangtu. dipigawe siang wengi. nya eta rukun Agami. Aya sabaraha perkara. sategesna asma Gusti. 43. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. lamun rai tacan ngarti. 42. 91 . tah ieu engke dihandap. mung bade naros deui. Teu lumbrah anu nyarebat. mangga bae rai etang. bet jol bae kana rukun. 45. dua puluh opat sidik. sadaya nu dipiwejang. hurufna kalimah kali. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. tah geuning eta rai. aya rukunna geuning. huruf kalimah Syahadat. hakekat Muhammad Nabi. tanwande jasa ma’rifat. dupi kenging na teh pasti. 46. hurufna kalimah tadi. dupi eta rukun Agama diliwat. rek dijejerkeun sakali. ibadah ibadah teh enggeus yakin. numawi kedah kasungsi. rai bingung kacida. rukun nu heula disebat. Upami geus ilang Adam. da kitu kapan pantesna. Supaya syah dzatna. geura mangga rek diitung. teu ngarasa boga diri. bet geuning rukun Agama. supayana rai bisa terang. lumbrah kitu anu nyebut. enya eta nu kasebut Adam tea. Eta rai sabaraha. lumbrahna sadaya sami. Agama ge piraku taya rukunna. geus merele nya rukun Agama Islam. ku engkang ka tuang rai. nu heula disebat pasti. geura susul jati-jatining Syahadat. Atuh lamun kitu urang. aya nu tacan kaemut. hakekat Muhammad Rasul. nya eta dzat sifat Allah. sabaraha huruf nu uni. rukun Islam Agami. terasna Agama pasti. adegan wujud jasmani. tiap-tiap mun kapanggih. pasal dina rukun Agama can terang. raina lajeng ngajawab. kakara jasa kapendak. kana dzat sifatna Gusti. Madinah teh jadi huruf. sing ngarasa ilang wujud. sanajan iman ge aya.

Teges tina eling rai. kaopatna nya Ma’rifat. jadi geus tangtu pisan. nyaeta rukun Agama. anu lima perkawis. nyaeta ku tohid tea. ngalakonan rukun Islam. ku engkang enggal piwejang. nu wajib heula kapendak. 54. da rukun Islam mah puguh. 55. ku urang kedah kapanggih. sadaya ge pada terang. tegesna rukun Agama. tina Qur’an Hadist kitu. nya suhud milarina teh. milari jalan ma’rifat. daek ngaji kitab Qur’an. sangkan aya kasieun teh. supaya urang teh puguh. teras ngalakonan rukun. mun jalma teu beragama. Numawi manusa wajib. 58. 59. nu kedah heula pilari. asalna kasieun eta. yen aya Sawarga Naraka. lantaran teu daek campur. pangna suhudna teh tangtu. 92 . 56. 57. kana rukun Agama teh. Islamna enggeus kapanggih. kadua Hakekat tea. teu nyaho diakhirna teh. sahiji Sareat kitu. eta kitu basana teh. 52. Raina ngalahir deui. saparantosna kapanggih. cengeng jeung khusu tekadna. Islam teh geus sidik pisan. kapager ku kasieunna. teu aya kasieun kitu. nyaeta rukun Islam. hal rukunna Agama tea. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. Tuduh jalan eta Hadist. rukun Agama geus misti. nurutkeun bahana tadi. geuning bukti di dunyana. Naraka di alam baqo. kasalametan manusa. jadi buta tuli pisan. 53. aya opat perekara. nu langgeng taya tungtungna. Asmarandana 51. mangga anu tadi bae. saparantosna ma’rifat. di dunya Akheratna ge. sareatna hakekatna. geuning kitu dalilna ge. laku goreng mo dijujur. Kapan basana ge rai. temen wekel teu bengbatan. da hanteu ngadenge beja. asal tina iman tea.Layang Muslimin Muslimat 49. Ari hartina teh tohid. jalanna ma’rifat kudu. Katilu Tarekat rai. atuh kantenan kang rai. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. Rakana lajeng ngajawab. dina Sembahiyang cukup. pasal eta geus kapaham. eling sieun ka Naraka. nu nerangkeun di Akherat. lamun rai tacan terang. Rakana ngawalon deui. sareng nu ahli Agama. moal sakama-kama. Iman Tohid Ma’rifat Islam. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Ari emutan rai mah. mun geus sieun mah mokaha. Teu ngupingkeun dalil Hadist. kapanggihna tangtu ku rukun Agama.

pikeun ngesahkeun ibadah. Tarekatna mah pan bukti. anu ngabuktikeun aen. tina kitab kenging nyonto. nya sajatining Agama. nya eta ku rukun tea. sategesna hirup tea. mo aya ngaran Agama. da eta mah rukun Islam. Kieu hartina Agami. sing nepi kana caangna. sabab mun taya hirup teh. tetep eta anu opat. ma’rifat nyembahna wungkul. 63. migawe dina waktosna. gulungna anu opat. Agama nu Maha Agung. ari geus niat mah tangtos. eta oge bener pisan. sareat hakekat kitu. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. lain ma’rifat ka Allah. rai geus ninggali naon. dina bagian bab ilmu. dina waktu Sembahiyang. Pertingkah nyembah ka Gusti. 61. najan di sagala barang. mutajillah mun kitu teh. 69. nyaeta opat rakaat. eta saterusna kitu. Tarekat ma’rifat deui. Jadi sifat hirup pasti. tegesna parantos nyaho. 65. sareat hakekat kitu. 70. aen kanu disembahna. geus awas ti samemeh prak. 62. rai parantos ma’rifat. Sembahiyang Subuh eta. Kapendakna eta rai. tarekatna ma’rifatna. geus gulung bae didinya. tegesna eta hakekat. Naha ninggali ka Gusti. Dina Sembahiyang mah rai. Kitu deui waktu Dzuhri. saur raka da eta mah. nepi kana waktu Isya. rai nyebat soteh kitu. terang soteh pertingkahna. ari rukun Agama mah. Nangtung Ruku Sujudna teh. rakana lajeng ngawalon. ari terbitna hakekat. 93 . Ibarat rek nyieun korsi. kapan rai geus ma’rifat. terang dua rakaat. nya tina kanyaho tea. tarekatna jeung ma’rifat. sanes bagian ibadah. tarekat sareng ma’rifat. tadi geus ngaku ma’rifat. niat eta mimitina. 64. tina ma’rifat geus tangtu. 71. 66. ma’rifatna waktu eta. enggeus tangtu moal aya. sumawon ushallina. sareatna hakekatna. pikeun kayakinan urang. sifat Agama kasusul. Islam ge moal aya. Sanes rukun Agami. ku rukun Agama tangtos. raina lajeng ngajawab. ulah ngan ku kira-kira. terang rakaatna Lohor. ku tinggal panon kapala. atawa sifat elmu teh. numatak ngelmu teh urang. sumawonna rukun-rukun. tegesna geus nyaho kitu. nyaho kana naon tea. 68. pujina oge pon kitu. ma’rifat laku ibadah.Layang Muslimin Muslimat 60. mung engkang rek naros deui. sanes ninggal Gusti Allah.

paingan kamari rai. bibitna tina carios. kana migawe korsi teh. enya eta kana dzatna. 77. piraku hanteu kamanah. 79. nyaeta sifatna hirup. pokona tina pangucap. sajatina sareat. rupa korsi teu sulaya. paingan ceuk unggel kitab. tarekat ma’rifat oge. duh engkang karaos pisan. karesikan Nagri Bandung. kereteg niat ka pasar. keur nyusul wujud Agama. sifatna sidik ngajentul. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. nyatana di badan urang. nya eta wujudna elmu. nepi ka nyareatna. teu sareng sareat kitu. Pokona sareat yakin. sing hawatos kanu bodo. ieu kaanehan Kota. di sajero badan urang. poko sareat hakekat. 82. Jalanna ku rukun tadi. henteu jadi ceuk sundana. nu ngabuktikeun samaksud. jeung sifatna Gusti Allah. Namung paneda kang rai. moal jadi mun teu ngomong. bahan-bahan geus sadia. sayaktosna eta kitu. nu ngangliputi sadaya. nya eta sajatina teh. poko-pokona teh baham. maksud teh rek meser bako. Kapan ieu mah keur ngilmi. Model gedong rupi-rupi. jalan omongan geus tangtos. bagian ilmu ayana. geus nyaho sareng bisana. atawa jati Agama. teu lepat deui pangucap. bet Cina teu buru-buru. barang dongkap teh ka pasar. ngaran rukun Agama teh. 84. kapan nyatana hakekat. buktina nu dina wujud. raina lajeng ngajawab. Geus tangtu kengingna rai. sabab hartina batal teh. anu aya di badan dewek. batalna karaos pisan. keretegna ati kitu. Najan aya niat rai. 76. tegesna eukeur neangan. mangga ku rai dimanah. Dupi sareat teh rai. tarekat jeung ma’rifati. lamun nu ngaji hakekat. tapi anu sajatina. gedonggedong nu marakbak. ngabetem teu sasauran. 74. ngaladangan bako tea. teras di tarekatan. 83. sumangga ku engkang dadar. ma’rifatna ka Yang Manon. Raina lajeng ngalahir. rentul sakur anu aya. 81. naon nyatana sareat. Hakekatna pon kitu deui. niat sagala perkara. anu opat perekara. margi weleh teu kapaham. 78. tarekat sareng ma’rifat. nangtung hareupeun nu dagang. batal ku Hadist disebat. 94 . paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. eta basa anu opat. Karamean alam dohir. 73. sareat hakekat tangtos. dina bagian bab ilmu. kahartos atuh kitu mah. 80.Layang Muslimin Muslimat 72. pang buktina teh teu lepat. Ayeuna mah rai harti. 85. nu ngabuktikeun sagala. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. Sabab tadi geus ka ilmi. ku rukun Agama tea. kapan pangucap teh puguh. 75. anu aya dina wujud. rasa anu narimana. tah eta pangucap urang.

sanggeus Islam kudu suhud. ayeuna mangga pitutur. ngomong bae dina kalbu. ayeuna nu kaduana. 95 . Rakana ngalahir deui. panutup kanyaho tea. teu make sareat lapur. aya tapi taya jentul. memeh ku baham karasa. 87. bagian paninggal tea. sakitu dina ati mah ngomong. lima Munggah Haji kitu. jongjon hanteu ngaladangan. teu sulaya jeung barangna. nya Islam eta ngaranna. kitu deui angseu tea. 99. sagala sifat teh kumbuh. eta jinis tarekat teh. Seungitna mah taya rupi. gulungna kana paninggal. naon nyatana di badan. samangsa parantos nyaho. pangucap teu lepat tangtos. Saur raka mun teu harti. pangangseu nu tipayun teh. teu aya rupina tangtos. 98. 88. teu lepat kasauran teh. anu nyidikeun sifatna. enya sifat hirup urang. hakekatna enggeus tangtos. dina salira urang teh. hakekat nu kasebut. Salila-lila kang rai. tetela karaos pisan. nangtung hareupeunnana. opat kedah Puasa. sifatna bistik tea. Nya anu lima perkawis. 94. kahiji maca Syahadat. Ibarat rek tuang bistik. Raina gumujeng manis. pokona ku eta bae. 91. kieu rai mun can terang. beja-beja teh ti batur. nu aya di wujud urang. Raina ngalahir deui. hakekat pada hakekat. nyatana di badan urang. sora naon oge kumpul. bener mun ngaji hakekat. nyatana eta ma’rifat. enya eta sategesna. kakara sah kanyahona. ku Cina teh bol sok bae. Lahir batin oge sami. nuhun Alhamdulillah. sabab hakekat teh aya.Layang Muslimin Muslimat 86. Pasal eta jol kaharti. ngalakonan jeung rukunna. 97. ma’rifat nu kaopatna. Ceuk raka tarekat rai. dupi ari buktina mah. mun kabedag ku saratna. tegesna poko sareat. kieu katerangannana. dua Sholat lima waktos. 93. sapedah rai teu ngomong. numawi disebatkeun teh. nomer tilu kedah Zakat. 96. duh engkang karaos pisan. 90. sabab seungit bistik tea. meuli bako anu ngeunah. dina keur waktu nyaring mah. moal bet aya bedana. anu aya di badan urang. kapanggih sareng buktina. Sifat-sifat nu di dohir. pangdangu anu narima. keur nganyahokeun Agama. 95. ayeuna anu katilu. nu ngaran rukun Agama. nyaeta paninggal tea. 92. teu aya pisan eureunna. sinareng anu tipayun. atawana rukun Ilmu. moal lepat deui engkang. salamina ge digawe. tarekat naon nyatana. hanteu jadi pamaksadan. sifatna panon nu nyata. Babah meuli bako kula. nyatana pangdangu urang. kana jatining Agama. nyatana pangangseu tea. panon nu ngesahkeunnana. 89. Agama anu sajati. teu lami deui ngantosan. Barang pok mah ngomong rai.

Layang Muslimin Muslimat 100. babasan sepuh baheula. bareng hanteu pili ganca. 106. yen kudu sabilulungan. supaya maneh waluya. bongkok ngaronyok teh nyata. jeung dulur teh kudu rukun. kitu anu ngaran rukun. kapan didinya barengna. 96 . meureun ku rai karaos. waktos Nafi Isbat gulung. 111. tarekat sareng ma’rifat. masih bae pili ganca. Raina gumujeng manis. kana sajati Agama. nya didinya barengna teh. nya eta nu opat tea. 101. ucap ucap dangu dangu. 105. aya Hekekatna horeng. rukun teh naon hartina. kapendak wujud Agama. hal rukunna Agama teh. eh anak-anak sakabeh. sumuhun sok nguping pisan. 109. eta kumaha hartina. Raina ngawalon deui. 104. opat ngaran Qiyas kitu. 108. Mung aya keneh saeutik. angseu sumawon paninggal. ceuk rakana ngaran rukun. babasan tadi teh keuna. Teu nurut babasan tadi. ka urang sok mituturan. 107. piraku tacan kamanah. nyaho bibit rukun Islam. anu matak wajib pisan. engke bapa geus teu aya. ngaran dulur nu saestu. Margi keur kieu mah geuning. ilangna dunya jeung wujud. reh dina Hadist nyarios. nuhun parantos kapaham. ngaran Dalil Hadist. 110. 103. huruf Ta’udz jeung Bismallah. salamet dunya akherat. mung kumaha ari eta. 112. nu aya di wujud urang. nu opat di badan urang. lakuna teh nu karaos. mun rempug jungkung jeung dulur. nyaho jatining Agama. duh engkang karaos pisan. Nembe Islam mun geus panggih. Raina lajeng ngalahir. rempugna nu opat tea. sumawon bengkung ngariung. hanteu bareng lakuna. Ijma. anu teu acan karasa. Ka cai kudu saleuwi. 102. ka darat kudu salebak. aya basa opat rupa. opat kalima pancerna. Sholat sajatina tea. Ayeuna nembe kaharti. keur nyalindung ka Yang Manon. Aworna kalimah kalih. bengkung ngariung ceuk basa. Paribasa sepuh tadi. kacai saleuwi pisan. Ayeuna rek naros deui. pangangseu sareng pangucap. ulah arek panca bagah. sangkan sah ibadah kitu. omat turut weling bapa. jeung bengkung ngariung tea. rai masih keneh helok. kasauran sepuh teh. atuh dimana barengna. Rakana ngawalon deui. nya anu tacan kapaham. nya eta bongkok ngaronyok. kudu rukun teh nya eta. sareat hakekat kitu. dina waktu eukeur Sholat. ka cai saleuwi pisan. nu opat teh ngahijina. jeung kudu bongkok ngaronyok. rukunna paninggal dangu. nyaeta hirup urang teh. ieu nu opat perkara. dina basa rukun tea. nerapkeun Muhammad.

nyaeta pangandikana. utusan Gusti Yang Manon. Anu matak ngilmu ge rai. dina papan aya aksara Batawi. hartina teh akal sategesna. tuduh jalan pikeun mulang. karajinnana manusa. hiji pilar make papan. pangandika Maha Suci. pikeun ngakalan geus tangtos. dina asma bae badis. tambah beuki maju. ceuk raina atuh moal. dikirana bakal datang. hartina dalil teh Agus. nya Qur’an eta buktina. nu ditunjuk teu disusul dipilari. amal ibadah urang. Ibaratna upami urang kang rai. 117. sabab cicing di dinya teu maju deui. pikeun urang gumelar di Dunya. upami Batawi bae. mo tepi kanu dijugjug. mun kitu mah tangtos bae. moal bisa jadi bae. najan Dalil Hadist Ijma. ngakalan tadi nu tilu. kajadian kapal udara jeung mobil. nyaeta ka asal tadi. Dalil Hadist Ijma pasti. kudu ma’rifatu. ayeuna ge kabuktian. lajeng kang rai ninggali. Ari Hadist pangandika Nabi. Ijma. kapan asma mah tuduh. cicing ngadedeluk. ma’na Dalil kitu. anu mawi kudu. dupi nu katilu deui. tegesna dina omongan. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. enya eta piwadaheunnana rai. jadina tangtu ku akal. sangkan nyata jeung barangna. da teu disorang jalanna. kana Dzat Sifatna Allah. ditunjuk ku gambar tangan. jeung ninggal nu nangtung. Qiyas Dangdanggula 113. 114. anu ngaran Ijma tea. sagala hal mun teu make akal. sumawon ka Batawina. eta ge wajib percaya. naha kira-kira rai. ka Batawi tunjuk. enya eta Rusul-rusul tea. ulah cicing bae atuh. para Wali jeung para Muslim deui. boh ka kulon ka kaler ka wetan. tetep cicing dina panunjukna. 119. mun kitu mah moal datang. kalawan jeung sahna misti. karamean Alam Dohir. tuluy rai cicing bae. 116. Ulah cicing dina Asma badis. eta wajib digugu. nyaeta dina tunjukna. barang dileresan Bandung. Hadist Ijma sumawonna. da eta teh pikeun pikiraneun deui. kudu daek ibadah teh. 118. kalanggengan Alam Baqo. lamun henteu percaya teh kufur kafir. ka Gusti nu Maha Agung. lamun tacan mafhum. Sabab geura pek manah ku rai. nyaeta sahna ibadah. 115. hiji jalan parapatan. eta oge pituduh teu salah deui. sangkana bisa karasa. Sareng tuduh ka manusa deui. 97 . lamun ngilmu pikeun kabatinan. Hadist. ibaratna kapan puguh.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. 120. 121. cadang Naraka Jahanam. kieu pihartieunna teh. hayang terang ka hiji Nagara. wajib percaya kana Qur’an. pasal eta nu opat basa. Dupi Qiyas moal salah deui. Lajeng rakana ngawalon ka rai. dina hareupeun panunjuk.

123. tarekat ma’rifatna kitu deui. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. 126. sare’atna hakekatna. kumaha bisana nyaho. Lamun hanteu make akal rai. rai napi piwuruk teh. aya sare’at hakekatna. kantun milih bae atuh. sangkan tereh tepina teh. dina sahiji perkawis. 98 . enya eta milih tutumpakan. kajeun rada ripuh. kitab Qur’an eta sategesna. hukum Qiyas geura tungtik. opat-opat geus tangtu. aya sare’at hakekat kitu. tarekat pon kitu keneh. da aya geus tangtu. Ma’rifat dina Syahadat. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. Sholat ge opat perkara. 124. Panunjuk teh ibaratna Dalil. nu ditunjuk ku gambarna tea. rukun Islam nu lima perkara. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. cukup eta mah kulanun. Zakat Puasa Hajina. ma’rifat geus tangtu. tuduh jalan nu sayaktos. kumaha pikeun akalna. 129. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. opat pangkal kitu. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. Johar Awal kasebatna. kantun bae neangan akalna. teu terang nu diasmaan. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. saterasna kitu deui. bisi kaburu ku pati. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. sumerep ka sanubari. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. da rai mah tacan terang. Juziyah Hak Maliyah teh. tarekatna ilmu. 125. ceuk raina atuh mangga. mana nu gancang tepi. saperti dina Syahadat. hurupna asma Batawi. mana anu gancang bae. naha rek leumpang suku. dahar sare dikurangan. nu pangheulana datang. misti kudu buru-buru. nu ngaji asma wungkul. nuhun akang rebu keti laksa. Ceuk rakana tangtu aya rai. Jalanna ge teu disorang deui. opat-opat kitu. 127. numatak urang teh kudu. atawa rek tumpak mobil. 128. gancangna teh teu lian kudu prihatin. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. nu tacan kamafhum. tah kitu ceuk rakana. payunkeun hukum akal. sidik teu ngandelkeun beja. kapan tarekat teh loba. naha hanteu aya rangkepannana deui. da betah dina panunjuk. geura beuli ku tirakat.Layang Muslimin Muslimat 122. bade naros Rukun Islam. mun ayeuna gentos pasal. Enggeus tangtu opat deui rai. ari eta tutumpakan. Qodariyah Satariyah rai. Ma’rifatna. dina hiji perkara teh. Den Muslimat ka raka ngalahir. kahar kapal udara. sangkan urang bisa datang.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

102 . lamun hanteu kitu. kapan geuning di Dunya ge bukti. sami bae Dunya Akherat ge rai. kudu khusu tobatna teh. kana Aweh Salam tea. eling bae ka sawah. 164. tempat ngahampura dosa. nya osok kitu nya gawe. upami keur resep tani. keur dagang pon kitu deui. pangasih salira engkang. mitutur nu sayaktosna. kana Dzat Sifatna Gusti. nu karaos sumurup ka sanubari. ulah kendat sawaktu. lamun urang meunang hukum beurat. keur guneman carios Agama. da tekadna hayang buru-buru tepi. pujina ge diliwatan. nu karasa ku badan sorangan. dicipta dikirakira. geuning kawidian apel. PIHATUR NU NGARANG 161. palangsiang galeng totos. Mun nu kaya Akbarna ka duit. 158. ka Gusti nu Maha suci. eta tempat pangadilan. aya babandingannana. Sembahiyang teu khusu. bisa ngaibaratkeunnana. jeung sing bener caritana. saestuning ngan saukur tuturut munding. raina lejeng nyaur. Baetullah anu sajati. lantaran can ma’rifatu. silih tempas jeung saderek. 159. ngan diwangwang wungkul. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. 162. 157. namung ieu mah nyindiran. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. Insya Allah dihampura. anu ngarang ieu Layang tea. atuh bener kitu. tapi apelna kitu.Layang Muslimin Muslimat 156. sanes pisan jisim kuring. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. neda ampun moal rek sakali deui. sabab tina hanteu bisa. nyindiran kasadayana. nuturkeun anu nungtunna. payuneun nu Agung. dipayuneunnana Gusti. rakana enggal ngawalon. Lebah dieu tobat jisim kuring. teu ngadeuheus kapayuneunnana. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. kantun suhud kana ibadahna. anu geus kersa ibadah. nu ngaos anu ngadangu. ulah make surat deui. Akbarna kamana-mana. pantes arek kituna teh. ka karatonna Yang Manon. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. hanteu pisan boga akal. tegesna ka dzat Yang Agung. Ulah ampun ditukangeun badis. mugi sadaya saderek. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. ngadeuheusan kitu. teu puguh nu dikiblatan. migawe kitu lampah. dikaler di kidul. nu teu dikulon diwetan. pangadilan nu langkung sampurna. tungtungna teh atuh. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. 163. Mun geus terang kana dzat Gusti. aduh rai engkang nuhun. rai nuhun ka pangasih. Kana diri sim kuring pribadi. leuwih hade ngadeuheusan. mun nu tani Akbarna ka sawah. Akbar teh bet los ka Pasar. anu teu aya hinggana. tangtu nyorang paribasa. pangna Akbar sok kamana-mana. neda ampun tina dosa anu tadi. sakur dulur-dulur. parantos miwuruk. 160. ku rai tereh kaharti. kanu boga pangadilan. bet Akbar teh clok ka sawah. da moal aya bedana. hanteu khusu ka Pangeran. lamun keur netepan waktu.

tangtuna kasampeur deui. Pangkur 166. Sabab asalna ge ni’mat. 176. rai bingung kalangkung. Mun disorang ti ayeuna. rek naroskeun anu teu acan kaharti. kitu siksaanna Gusti. Tah rai kumargi eta. Sinareng dina waktuna. saperti anu biasa. Nampa sarebueun ni’mat. kantun ni’mat bae pasti. naha atuh kitu. anu matak renghap ranjug. muga ku engkang diwejang. Antal maotu qoblal maota rai. sabalikna urang lamun. nyorang deui kana jalan anu tadi. dina Hadist geus kakocap. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. Syahadatna Kangjeng Nabi. kapan sidik Ibuna satengah mati. balik deui ka jalanna. Raina lajeng ngajawab. rehna rai sering sok mendakan. da moal salah mulangna. akalna teu aya lian. pang orok sakarat kitu. kusabab tadi jalanna. nya buktina wujud urang. sing kapanggih jeung ilmuna. supayana ulah kitu.Layang Muslimin Muslimat 165. 175. tah didinya jalan urang. 169. beda hiji-hiji Rosul. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. sakarat enggeus beak. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. dina hal perkara Rosul. sarebueunkanyerian tadi Ibu. 170. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. geura kieu mun can terang. teu acan aya dosana. tadi rek turun ka Dohir. ganjarana ti Gusti. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. Rakana lajeng ngajawab. samemehna urang hilang. dina waktu keur waktos salulut. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. 103 . sarebu kalieun babar. tangtu bae engke moal nyorang deui. 168. mun teu kapendak ilmuna. 171. Ayeuna mah ganti pasal. Waktu ngababarkeunnana. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. anu matak urang wajib nyiar ilmi. unggal poe sakarat. 167. ngarasa rasa sakarat. kumaha eta sababna. sing perele hiji-hiji. sing ngarasa hilang samemeh pupus. Mung ayeuna rek tumaros deui. Kapan aya ceuk dalilna. hanteu sami pada-pada boga waktu. kitu deui waktuna. pang orok sakarat tangtu. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. mangga dangukeun ku rai. raosna nyeri kalangkung. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. Narakana Ibu tadi. Rosul anu genep tea. cacakan tadi turunna. maotna make sakarat. nya percaya mun kitu mah kahareti. jeung naon sanyatana. jalanna kana Naraka. nyorang nanjak upamana. naha sami Syahadatna teh nya kitu. ilmu sakarat di Dohir. Rakana lajeng ngajawab. Balikna ge moal salah. bangsa orok nu rek maot. pajar orok mah beresih. ti ayeuna geus ditungtut. malah sok aya nu misan. hakekatna di badan urang sakujur. naha sawaktuwaktu. 174. 172. tah eta kedah kasusul. karaos nyerina misti. Ibu teh satengah mati. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. pasal eta rai ulah helok ati. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. 173. 177. waktu tadi memeh kadunya turun.

kieu rai Syahadatna. Gusti Allah ngadamel deui utusan. Raina teras ngajawab. Nyaeta dua raka’at. 179. Al insanu dohirulloh eta kitu. numatak manusa wajib. ceuk raina nuhun pisan. Ngadawuhan Gusti Allah. ari sababna pang kudu. Nabi Enoh nu kamasyhur. kholifatullohi deui. tumarima boga cepil dua siki. dalilna geus kasebut. maneh kudu tumarima. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. 185. 182. maneh Adam dikersakeun ku Kami. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. 180. Sembahiyang subuh tea. lobana opat raka’at. 104 . kanyahokeun bae heula. kudu Sholat maneh misti. waktu tadina ti Nabi. ka Gusti nu murbeng jagat. Wa asyhadu anna Adam. 178. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. tumarima boga nyawa sareng wujud. 183. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. sing narima boga dua cepil tangtu. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. 184. tatapi maneh ayeuna. kieu rai Syahadatna. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Asyhadu anlailaaha Illallohu.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. paingan manusa kudu. mana aya Shalat Subhi. jadi utusan geus tangtu. tapi maneh ayeuna. Sabab wujud maneh eta. sinarengan dua suku. kudu Shalat waktu duhur. Wajib kudu Sembahiyang. jadi utusan geus tangtu. terasna Wa asyhadu anna. wujud maneh pribadi. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. boga nyawa kaduana boga wujud. tah kitu eta asalna. tatapi maneh ayeuna. kantun kaduana deui. 181. Dawuhanna Gusti Allah. Nabi Adam nu tipayun. jeung dua suku geus nyata. Mimitina Gusti Allah. da nyaho asal usulna. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. Dalilna Sama-Sami’an. Wallohu batinul insan. kanyataan ayana Kami pasti. Saur raka nu kadua. 186. Enoh Habibullah deui. waktu subuh kaluarna fajar sidik.

Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. saterasna Wa asyhadu. 190. hayang ma’rifat ka Aing. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. terasna Halilullahu. waktu magrib maneh ulah salah deui. boga panon dua siki enggeus bukti. kaduana boga lisan eta kitu. Nabi Musa eta rai. nomer tilu ngabogaan. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. kitu Syahadatna Nabi. numatak manusa Islam. geura mangga ku engkang terangkeun deui. Kieu rai Syahadatna. mangga ku engkang pitutur. 193. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. Kanyahokeun bae heula. ceuk raka nu kaopatna. kitu eta asalna. kieu Syahadatna rai. 188. ati moal salah deui. sategesna pangucap Aing geus tangtu. anna Issa Rohullohi. Kantun anu katiluna. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. Asyar waktuna pasti. Basar jeung Basiran tea. Asyhadu anlailaaha. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. 187. heh maneh Musa utusan. 105 . 191. Jeng Nabi Ibrahim tea. Raina deui ngajawab. kudu Sholat pat raka’at. nu katilu utusannana Yang Agung. Kalam Mutakalliman deui. anna Musa Kalamullah. 195.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. Nabi naon kasebut. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. kudu Sholat Asyar misti. he maneh Ibrahima. 192. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. 189. Pek Shalat tilu raka’at. sabab maneh teh geus puguh. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tapi maneh montong hayang. Tapi montong hayang terang. Saparantosna Nabi Musa. kanyahokeun bae kudu. saperkara boga baham. Nabi naon ngarana. kantun eta Rusul nu kaopat deui. dalilna anu kasebut. utusan Aing pribadi. tunga rai sama sakalican mafhum. pangucap maneh teh eta. Sabab maneh ngabogaan. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. rakana lajeng ngajawab. 194. Asyhadu anlailaaha Illallohi. jeung leungeun kenca katuhu. Syahadatna ge puguh. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. dalilna teh geus disebat.

enya eta Al insanu siri rai. 203. teu make Ijma Qiyas. nafas ge moal aya. dua liang irung bukti. nafas maneh pribadi. Isa teh panggangseu urang. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. teras ka para Wali sadaya. tadi diluhur disebat. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. nu meunang pitulung Gusti. maneh Isa geus jadi utusan Kami. kapan pangkatna teu lepat. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. 201. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. sabab mun getihna lampus. lamun urang cicing dina tarekat muji. 204. kanyahokeun heula bae. Ngadawuhan Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 196. 202. keukeuh pokna mo kasusul. Kitu geuning sajarahna. dina Qur’an geus kauni. 205. Ngadawuhan Gusti Allah. Kieu dalilna geus kocap. di maneh teh kanyataan. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. jeung turun ka anak incu. tapi maneh hanteu kudu. tumarima kaayaan. hartina teh maneh Muhammad. 207. Sholat dina waktu Isya. Enoh nyatana pangdangu. Sabab nafas maneh eta. pat raka’at lantarannana pang kitu. enggeus lumbrah Syahadatna. dina waktu-waktuna. anu matak ayeuna ge geuning kudu. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. terus nepi ka Kiamat. turun-turun burak tadi. teu kudu hayang terang. hakekatna di badan urang sakujur. dina wujud peribadi. Muhammad Rosulullohi. nafas sifatna geus pasti. 199. kapan eta Gusti Allah. Hakekatna Adam tea. malah tepi ka poe Kiamat kitu. ayeuna maneh mah kudu. Shalat dina waktu Isya. ngan maneh ayeuna kudu. 206. Muhammad Nabi panutup. eta anu genep Rusul. Ibrohim paninggal urang. leres pisan kurai geus kaharti. Haturan deui raina. sumurupna kana rasa. 198. Muhammad mah rasa jasad. sategesna hukum akal teu disusul. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Muslimin para Olia. wujud oge geuning bukti. ayeuna karaos pisan. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. dalilna enggeus disebat. teu ku akal moal jadi. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Panguluna para Rusul. Ieu Aing mere burak. 200. Katiluna boga nafas. Barang Rusul kagenepna. 197. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. nya adegan wujud urang peribadi. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. ka Aing kudu ma’rifat. teu nyusul tarekat ilmu. sategesna rasa Aing geus tangtu. terasna Wa ana siruhu. 106 . sabab asalna ti Nabi. Tangtu bae mo kapendak.

sabab Rosulullah eta. sahinasna ma’na kitab. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. ma’nana pon kitu deui. ninggalna tangtu ku soca. lamun geus kapanggih eta. nu ma’rifat dzat Yang Agung. tapi ulah netepkeun bae kaditu. Rosululloh tegesna rasana Gusti. Namung wajib kailmuna. aya urang sinarengan aya itu. seueur pisan anu kitu. ngajirimkeun Gusti Allah. Lamun hanteu aya rasa. kaduana Khaerul bariyyah puguh. anu aya diwujud. ka dzat Yang Agung. 209. 218. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. pangandika para Rusul para Nabi. di wujud urang sakujur. 210. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. anu ngajina tea. jelema mah moal aya. Mutajilah enggeus moal salah deui. 216. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. sareng anu nyaritana. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. saur Hadist moal aya hiji jalmi. 219. eta oge bener pisan. hakekatna sadayana para Rusul. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. Geuning tadi Hadist nyebat. Ari Hadist mah teu salah. da geus sulung dina jasad. pokna teh sabab ceuk kitab. teu percaya kanu nyebut. Malah ulah dideukeutan. eta mah nu jadi bibit. jadi aya hirup dua. anu ngajina salapis. moal aya hiji jalmi. bisi nular katepaan murtad deui. ma’na Syahrul bariyyah. dalil teu meunang dirobah. Anu bisa ma’rifat dzat. atuh kantenan pisan. nu salah mah geus puguh. aya dua dina Qur’an geus ditulis. 221. Ceuk raina atuh naha. Geura ku rai dipaham. nu ngaku enggeus ma’rifat. puguh oge sok kaliru. 107 . kapan ceuk Qur’an teh kitu. 215. murtad hanteu salah deui.Layang Muslimin Muslimat 208. taya lian ngan ku akal. 217. ngajolopong hanteu bisa usik malik. tangtuna kaliru basa. tangtu bae ma’rifat. da teu make akal deui. Bibitna anu ma’rifat. tapi geura teangan hakekat Nabi. lamun hanteu ngaji Qiyas. dina Lam yakunil kitu. panon ieu nu buncelik. nya ma’na anu kasar. da eta nu ma’rifatna. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. Mun kitu mah bener pisan. ceuk rakana bener kitu. nuhun rai jol kamanah. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. 212. Kangjeng Rosulullah Mekah. Numawi geura teangan. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. hakekat mah teu mati. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. henteu dipikiran deui. pupus soteh majajina. anu lemes pikeun bagian Sawargi. 214. aya ma’na lemes pasti. sumawonna Ijma oge teu disusul. 213. Kapan ma’na kitab Qur’an. jalankeun hukun Qiyas. Rakana lajeng ngajawab. ngaku enggeus ma’rifat dzat. naha arek teu percaya. kulantaran ma’nana salancar wungkul. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. tah kitu mun teu kaharti. jalma mah moal tinggali. nu bisa ma’rifat kitu. ma’na dalil kadua karasa kaharti. hanteu kakurangan deui. 211. Kasar pikeun Naraka. nya nu pangkat Ajengan. elmu lahir elmu batin. kaluar jerona kitu. 220.

aya puji opat rupi. puji anyar kanu anyar. kitu sundana mah rai. Raina lajeng ngawangsul. aturan ilmu geus pasti. anu opat geus disebut. nu kahiji kasebat. 226. nyaeta rasana Allah. ngandikana teu ku baham. 229. pimaksudeunnana dalil. Raina pok deui nyaur. engkang ku rai dipuji. jalma teu wenang dipuji. ka rasa anu tadi. rai hoyong mangarti. puji anyar kanu anyar. pikiran heula ku rai. anu tetep uninga. sing kapangih supaya bisa balik. moal bisa deui mulang. muji mah kedah ka Allah. 231. puji Hadist ‘alal Hadist. henteu boga daya upaya pasti. ayeuna rek naros deui. anging rasana Yang Agung. da kapan ari dalil mah. puji Qodim ‘alal Hadist. mun kitu lain bab ilmi. dupi anu katiluna. atuh nu kumaha tea. kieu rai mun can harti. kieu numawi katampi. Tetep dina rasa Dunya. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. nu rempug jeung para Santri. muji ka salira engkang. pernahna pon kitu deui. atuh nu kumaha tea. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. pisundauennana dalil. dalil anu nomer hiji. Nu gaib di wujud urang. anging hiji Gusti Allah. Tetep bae pang bodona. barang negrak eta rai. nu wajib disembah misti. Nomer dua nu kasebut. Lajeng rakana ngadawuh. Rakana ngawalon imut. masih tetep dina pangbuangan kitu. ngadanguna teu ku cepil. 227. Ceuk rakana mangga atuh. 223. pada-pada anyar sami. Kinanti 225. 108 . puji Hadist ‘alal Qadim. 233. 224. nu anyar muji nu anyar. 230. puji Hadist ‘alal Hadist. marakayangan balik ka Dunya deui. 232. puji Qodim ‘alal Qodim. da moal jadi manfa’at. reh ngupingkeun dina kitab. dina Syahadat ge rai. ibaratna tuang rai. leres sundana kaharti. Ku rai tacan kaemut. raina lajeng ngajawab. Mung barangna can kamafhum. loba nu surup sumanding. 228. balik ka rasa kapungkur. dina waktu mana deui. puji anyar kanu anyar. Ulah nyamian Yang Agung. Sundana anu geus umum. ku Dunya ieu kakurung. nu tadi disebat tea. piraku hanteu kamanah. sumawon dina pernahna. eta pisundaeunnana. puji Hadist ‘alal Hadist. ku rai tacan kaharti. buktina loba ririwa. tegesna tacan kaluar. nu ninggalna hanteu make panon kitu.Layang Muslimin Muslimat 222. 234. muga ku engkang diwejang.

Ceuk rakana mun can mafhum. eta sowara teh sidik. sorana teh anyar deui. Ceuk raina muji nuhun. anu katepi ku pikir. Cahya anu opat geus puguh. anu sarupa kumaha. Nur Muhammad asal tadi. Piraku hanteu kamafhum. muga diterangkeun deui. perenahna waktu eta. dupi eta perenahna. padapada anu Qadim. nangtung ruku sujud deui. kieu pisundaeunnana. jeung kuma sundana deui. da ngan sakitu rai mah. dina keur Shalat sajati. dimana engkang pernahna. puji anyar kanu anyar. nyanggakeun bae kang rai. seepkeun bae sakali. anyar dadamelan Nabi. 245. enya eta ti makhlukna. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. kieu pisundaeunnana. 238. pada-pada anyar pasti. teu nyowara geuning rai. kieu atuh kieu mun can harti. maca kitab sareng Qur’an. sugan moal lali deui. sanggeus urang ka Dunya. nu anyar muji kanu Qadim. nu geus diterangkeun tadi. dijero kaluat bijang. Nu anyarna teh nya wujud. puji Hadist ‘alal Qadim. 241. 109 . mun lepat sadaya-daya. Ceuk raina geus kamafhum. puji Hadist ‘alal Qadim. Saur rai kumaha atuh. piraku hateu kapikir. nu Qadim muji nu Qadim. Kapan huruf Qur’an tangtu. warnana anu opat rupi. barang urang nu macana. kantun anu kadua. kapan eta anyar sami. 243. eta mah sejen aturan. nya dina waktu keur rai. dupi eta perenahna. tapi tetep keur ka Gusti. Kapan didinya mah tangtu. ngan ukur pikeun di Dohir. 240. pada-pada anu Qadim. dupi muji pada jalmi. puji Qadim ‘alal Qadim. da pada Qadim sadaya. pernahna dimana deui. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. puji Hadist ‘alal Hadist. ayeuna nu kaopatna. dupi anu Qadimna mah. dina jilid nu kadua. kapan urang eukeur tadi. ari nu katilu deui. Sanes keur muji ka makhluk. hurupna mah anyar pasti. 237. Qadim teh pangandikana. muga ku engkang didadar. 244. dina Sembahiyang pasti. 242. buktina teu make biwir. Kantun eta nu katilu. muga bae parin harti. lungguh eta kaopatna. 246.Layang Muslimin Muslimat 235. nu muji nu dipujina. ceuk raina hanteu lepat. Rakana deui ngawalon. 236. leres ku rai kaharti. Rakana jawab jeung imut. 247. 239.

anu ngaran nyawa tea. asalna tinu sahiji. Manusa pon kitu deui. syah asmana jeung af’alna. Mun hiji mah eta hirup. Arasy Kursyi pon nyakitu. Raina lajeng ngawangsul. tah eta anu dipuji. 252. nuhun parantos kaharti. anu sarupa kumaha. 261. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. Uteuk Tongo Walangtaga. 110 . Rai teh masih kaliru. hal nohidkeun hirup hiji. ayeuna mah ganti pasal. ku sifatna hirup Gusti. Nya eta anu kasebut. can terang sama sakali. kuma ngarasakeunnana. mana helok-helok teuing. reh hirup teh ngan sahiji. 250. kalawan jeung ma’rifatna. sifatna nu padang tea. nu langgeng teu keuna mati. nu Qadim muji nu anyar. 257. ayeuna rai mangarti. nyawa aya saban jinis. hirup Allah tara ruksak. kieu upami teu harti. pada aya hirup eta. 259. Ibadah kalawan ilmu. sabab hirup ngan sahiji. hirup kagungan Yang Widi. 260. anyar dipuji nu Qodim. Dupi anu ngaran hirup. meureun maot sahiji. kana dzatna Maha Suci. dina lebah mana deui. margi dina saban jalmi. hakekatna nyawa rai. dina pasal hirup eta. anging ku kawasa Gusti. kaangliputi sadaya. hirupna manusa pasti. Dupi nu sok keuna ku pupus. sabab enggeus tetep eling. da tara keuna ku mati. 249. teu ngaku usik sorangan. hirupna sakabeh jinis. tujuh bumi tujuh langit. usik malikna geus pasti. 251. Ceuk raka ulah kaliru. seja rek tumaros deui. jadi puji sadayana. sasatna geus syah dzatna. teu dua teu tilu opat. Sawarga Naraka deui. 255. 258. disebat sagara hirup. kapan buktina nu wafat. 254. leres hirup mah teu lepat. langgeng bae ngangliputi. teu petot-petot nya eling. nu ngangliputi sadaya. Sato Siluman-sileman. jeung syah sifatna deui. puji Qadim ‘alal Hadist. Sumawon ibadahna kitu. jeung lamun hirup ngan hiji. Raina lajeng ngawangsul. kang rai di lebah dinya. awak-awak nafsu pasti. Mung heran kaliwat langkung. aya keneh kabingungan. nungtut bae beurang peuting. ceuk kasauran Wali mah. kitu ceuk unggeling Hadist. 256. ari nu seueur tea mah. lamun ibadahna jalmi. kudu maot sadayana. tetep hirup mah ngan hiji. Rakana lajeng ngadawuh. Bibitna nyawa disebut. 253. sareng perkawis hirup mah. mung hiji-hijina pasti.Layang Muslimin Muslimat 248. nyaeta buktina rasa.

sorotna Sagara Hurip. kudu bae balik deui.Layang Muslimin Muslimat 262. ka maliunan manusa. gumelar ka alam Dohir. Magatru 273. nu liangna laksa keti. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. hiji sorot liang eta. inditna mah teu karaos. 264. katerangan anu yakin. Ibaratna hiji lampu. nu aya di wujud jalmi. ngurangan atawa leuwih. ka sato pon kitu deui. 271. teu kalawan ingkig kitu. raina lajeng ngalahir. 269. katerangan teh utami. nu sakitu eces pisan. Ku hiji ayakan kitu. angger moal robah-robah. aya terasna kasohor. Mung aya keneh saeutik kabingung. Innalillahi kauni. sangkan kaharti karasa. ayeuna teu samar deui. 268. teu ngarti ibarat tadi. ku rai tacan kapikir. 263. 111 . ibarat mun di Dohir. 272. nya nyareungeut ka dinya. Lamun sayaktosna kitu. bol karaos teu sulaya. teu kirang sumawon leuwih. Mung bade nyundul pihatur. misti kudu balik deui. hiji jalma roko hiji. 275. kajeun rebu maliunan. nu jadi hirup jasmani. ka Allah nu Maha Agung. Kieu atuh mun can mafhum. Aduh engkang langkung cukup. 276. ayakan jeung damar hiji. damarna mah tetep hiji. ari hartina teh dalil. seuneuna dicarokotan. Rakana enggal ngawangsul. ngaraos teu clok di Dohir. 265. ka Allah Gusti Yang Manon. nyaeta damar nu tadi. naha jinisna nu tadi. jadi hiji nyawa jalmi. mahi teu kurang teu leuwih. 267. mungguhing hirupna Allah. Rakana lajeng ngadawuh. Naha seuneu dina lampu. diala rebuan jalma. ayeuna ku engkang rai. boh laksa rebuan jalmi. ulah belet-belet teuing. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. Raina enggal ngawangsul. asal ti Allah geus tangtu. geus jauh ti Maha Suci. naon atuh anu balik. dupi anu jadi nyawa. 270. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. 277. 266. Jadi sategesna kitu. margina dibagi-bagi. teu ngurangan teu nambahan. reh rai sok nguping dalil. mohal ruksak dzatna Gusti. Kapan tadi rai dina waktu turun. nyaeta anu disebut. piraku mun aya jalma. ku rai tacan karaos. nyaeta sorotna tea. tangtu dzat anu Maha Suci. saperti nu tadi tea. teu robah langgeng geus pasti. nungtut ngirangan teu lepat. nyaeta nu padang tea. rek diibaratkeun deui. 274. ngurungan damar sahiji. salobana liang tadi. sorotna teh tangtu loba. ibarat lamun di Dunya. rai ulah salah harti. urang ibaratkeun deui. rek ditambah katerangan. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. kapan Gusti Maha Agung. ari dzatna Gusti Allah.

ngeunah teu ngeunah teh tangtu. kumaha ilmuna tangtos. kapan didinya teh nyeri. rakana lajeng ngawangsul. naha saperti di Dohir. 287. kangeunahan jeung kanyeri. tapi pangbalikan rai. sasatna di jalan cicing. rai mah kawas nu ngaco. rasa Dohir lamun balik. katilu Haqna Yang Manon. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. ngan ni’mat anu karaos. ngarasa kanyeri wungkul. teu karana deui kitu. 280. 290. tah kitu anu sayaktos. kapan di Dunya mah campur. anu katiluna deui. Ceuk rakana rai masih bingung. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. 289. ni’mat bae salamina. Barang-barang meja korsi nu aralus. karaos ku tuang ibu. ceuk rakana bet piraku. 284. dua Haq Muhammad Nabi. ka Haqna Muhammad tangtu. aya tilu perekawis. nu ngaran Haqna Yang Manon. tah lebah dinya kang rai. 112 . salamina taya tempo. 291. tapi lain ngingkig kitu. Haqna Adam teh geus tangtos. jadina kumaha deui. 293. teu selang-selang deui. nomer hiji kacarios. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. bener rai kudu balik. eta nu ngaran Sawargi. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. Sawarga ngaranna sohor. tetep langgeng dina nyeri. kalem timbul sapapaos. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. make aya gedong-gedong.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. raina ngalahir deui. kawas ti luar ka bumi. balik soteh balik raos. 285. keur waktu ngajadi orok. pipisahan enggeus pasti. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. naha siga naon atuh. ku kangeunahan kitu. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. tetep ni’mat bae jongjon. dina jalanna bareto. 282. 281. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. cicing di Naraka pasti. 279. teu dicampuran ku nyeri. mun nu jatoh ka Sawargi. 286. rasa kitu teh geus pasti. sapatemon waktu tadi. 283. 288. 292. tah sakitu pikeun balik. kantun nu hiji can mafhum. kawas keur di Dohir deui. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. teu saperti Rama Ibu. pangbalikan rasa kitu. gaib hanteu aya bukti. Kani’matan Akherat mah Agus. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. Tapi engke dimana urang geus pupus. teu katinggal soca kitu. teu karana dipigawe deui. jadi ni’mat geus pasti. jeung istri anu gareulis. hanteu kadangu ku cepil.

Ibaratna cicing dina asin kitu. 308. reh urang tadi di Qadim. 296. samemeh urang ka Dunya turun. 306. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. ibaratna mun di Dohir. mungguhing dzatna Yang Manon. rasa teh sama sakali. pangkatna geus ma’rifatu. kangeunahan pon nyakitu. 304. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. Kantun ieu aya keneh kabingung. nyaeta nu ma’rifati. Akherat pon kitu deui. ngangliputi Langit tujuh. ku ibarat mah karaos. keur masih ngajadi Enur. 310. tacan jadi rasa wujud. 307. ci hujan mah henteu asin. caina teu salah deui.Layang Muslimin Muslimat 294. sasat ngancik dina poho. tah ibarat urang tadi. teu ngaraos naon-naon. ibadahna luakleok. hanteu warna hanteu rupi. saperti di luhur tadi. 301. Barang anu balik ka Naraka kitu. enggal karaos ku rai. kana sagarana hurip. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. supaya enggal kaemut. teu arah teu enggon kitu. samemeh ka Dunya lahir. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. 299. teu sieun ku siksa kubur. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. 305. nyaeta rasa jasmani. hayang caang ulah bingung. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. kuma sajarahna deui. enggal ku rai kaharti. Nur Muhammad opat rupi. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. keur dina Sagara Hurip. hanteu isin ku Yang Widi. nu diluhur kacarios. barang kadarat geus tepi. teu ngaraos naonnaon. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. kaduhung engke karaos. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. 113 . 309. kulantaran kurang suhud. Nur Muhammad waktu tadi. nu geus ma’rifat kana Nur. ngan ukur tuturut munding. nyaeta rasana Gusti. nu mahi ka tujuh Bumi. keur waktu keneh dina Nur. bet beda rasana gentos. 295. Dzat laesa kamishlihi. rai masih keneh helok. tur tadi teh cai laut. di Dunyana nu teu manggih. geus jadi ci hujan tangtos. saeusina Dunya tangtos. 297. caina asin geus tangtu. pasal eta pikeun balik. aya tilu tempat kitu. nyaeta dzatna Yang Manon. mahi ngahuripkeun makhluk. 300. datang ka darat mah geuning. sajatining suwung raos. Sagara cai nu tembong. kapan laut oge bukti. 302. ngilmuna eukeur di Dohir. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. 298. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. tepina ilmuna tangtos. nyaeta dzatna Yang Manon. Ngalakonannana ngan era ku batur. kumaha waktu di Dohir. bet boga rasa kanyeri. rek diibaratkeun deui. 303. sanes kanten bisa jadi.

taya nafsu teu hayang sagala rupa. rasa ci hujan mah puguh. dina rasa dunya bae. hiji keclak hiji jalmi. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. sifatna nafas nu bukti. 319. Balik deui ka rasa asin kapungkur. sangkan cai teh ngaleos. bisa balik nya ka Sagarana tea. anu mawi ewon-ewon. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. tangtu aya rasa. rasa Dohir anu bukti. lamun disambat ku Onom. aci tanah jeung angin teh. 316. Pucung 314. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. rasa pelem jeung amis teh. asal tinu opat. 323. sangkan cai hujan. 325. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. 326. 114 . ulah cicing betah. deudeuieun tina karasana ngeunah. nya jadi nyawa jasmani. rido ngawuruk saderek. percanten kacida. sing kapanggih Solokan-solokannana. 322.Layang Muslimin Muslimat 311. cai hujan nu tadi teh. saha anu nyambat. masing bisa balik deui ka asalna. Nerangkeun Datangna Nafsu. 321. 327. 324. rasa kontak jeung aci opat perkara. teangan jalanna jalan cai ka Laut. enya eta dina rasa alam Dunya. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Jadi rasa cai asin nu di Laut. kitu kajadianna teh. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. meni jeger ceurikna bakating hayang. jadi nyawa enggeus puguh. sakeclak sewang geus tangtu. Aya deui nu ku rai can kamafhum. teu pulang ka asal. 313. muga engkang kersa. nyaeta ci hujan tadi. 315. tetep langgeng dina rasana Naraka. saban wujud oge nyondong. 318. Ayana teh kumaha. aci seuneu aci cai moal salah deui. henteu kaop elat. 317. aya raos jeung teu raos. dina eta pasal nafsuna manusa. teangan akalna. Marakayangan jadi salundang salindung. 312. anu tadi geus ragrag teh. Barang tepung baham sareng cai susu. Nya buktina nu dituang ku Ibu. 320. jalan cai tea. Hayang deui hayang deui jadi baku. Sabab eta pang ayana cai susu. 328. margi sidik aya jeung bukti-buktina. nya jadi rahayatna Onom tea. dina cai hujan bae. ibaratna rasa batin. da waktu tadi mah. terusannana anu bras ka Laut tea. waktu medal ti Ibu teh. jalanna dumuk. Tuang Ibu moal aya ci susuan. Teu aya deui akalna teh kudu. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. Den Muslimat ngawalon barina imut.

332. Dina waktuna sakarat badena pupus. Geuning bukti dina dangu oge kitu. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 330. barang rasa kontak sareng katuangan. wajib kapendakna. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. 331. 115 . tadi geus ngaraos. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. sajarahna manusa gelar ka Dunya. kanyaho di Dunya bae. ka pangangseu kitu keneh. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. dina waktu wafat. sifat nu sae nu awon. Najan dina pangangseu oge nyakitu. nya nimbulkeun ngeunah. Panon oge kumaha kontakna kitu. kuma bae dina pamuhitannana. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. 338. saniskanten aya lalayanannana. kontakna jeung sifat. 334. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 347. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. anu opat bae kumaha kontakna. sami bae sareng dangu tinggal baham. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. sareng asal bareto. 344. kana cepil soca. hawa anu dua. 343. muga engkang ka rai maparin terang. lamun dangu kontak. 340. babandingannana. aya tinggal ngeunah. 337. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. nyerep nyurup kana hate. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. nya balik ka Dunya. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. kana Maung kana Bagong. aya dangu nu teu raos. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. kumaha ilmuna. kumaha sajarahna teh. 346. aya angseu hanteu raos. tanda hirup geus usik gugurinjalan. saterasna kitu bae. sareng teu raos geus tangtos. hakekatna nyawa. 335. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. Anu mawi wajib manusa teh kudu. nimbulkeun jadi amarah. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. dina patuangan sareng aya hirupna teh. 345.Layang Muslimin Muslimat 329. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. sareng sowara nu awon. 342. bibitna kahayang sabab. 339. malah aya tinggal sok jadi amarah. hawa Batin jeung Dohir teh. rasa eta buktina teh. nya karaos pisan. 333. barang kontak terus bae aya nyawa. aya angseu ngeunah. 341. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. aya dangu ngeunah. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. 336. aya tinggal henteu raos. Saniskanten jadina teh ku patepung. Barang gubrag deui ka Dunya patepung.

langgeng bae rasa ni’mat salawasna. Gedong Rosulullah. jeung moal aya nu bisa. lamun Tohid Insya Allah sampurna. ulah kirang pangampura. Shalallahu ‘alaihi wassalam. nyaeta Sawarga. sakersana Maha Agung. Sagara nyawa sakabeh. Teu mungguh ka jalma dhaif. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. mulih ka Rahmatullah. 2. neda-neda ka Yang Manon. 116 . sinarengan Raden Muslimat. 5. 8. Nilarna Raden Muslimin. 351. seja rek neraskeun hanca. Mung ku banget tekad ati. anu hanteu petot-petot. nyaeta anu kasebat. kitu kersana Yang Agung. sareng ku safa’atna teh. sakitu ge cekap. Semet ieu bae rai urang tutup. moal aya mustahilna. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. tangtu jadina teh poho. sakersana jadi bae. reh Gusti mah sifat wenang. ngudag hak kasampurnaan. 3. Kocapkeun Raden Muslimin. nu maksudna jalan alus. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. ngantunkeun sahiji putra. 350. Kasampurnaan lahir batin. kalangkung kasep. anu nembe jilid ka tilu. Ngawitan anu didangding. mu’jizatna Gusti urang. muga sadaya nawakuf. kana dzatna Allah. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. 4. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. Dina gentos sasih deui.Layang Muslimin Muslimat 348. 7. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. anging Allah anu langgeng jumenengna. Allah ngabukakeun ilham. sasih Hapit dinten Juma’ah. ahli ngulik Ilmu Nahwu. marulih ka Rahmatullah. Kangjeng Nabi Muhammad. 353. geus tangtu kontakna oge. nu jeneng Rosulullohu. hanca simkuring bareto. salamet Dunya Akherat. ngabulkeun paneda jalma. namung kalintang ku awon. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. dinten Saptu ping opat belas. 6. rasa Allah tea. ayeuna gentos nu kocap. Simkuring nembean deui. ngahalang-halang kersana. dangdingna sareng basana. 349. kantun ngaraoskeun bae. elingna kadinya. raina Raden Muslimat. Ilmu Sare’at Hakekat. ieu jilid kaopatna. parantos dugi ka waktos. mung sasasih antarana. Layang Muslimin Muslimat. sakalangkung garihalna. hanteu aya naonnaon. maksad rek ngadangding Layang. mutih ngabeuti puasa. sinareng gentur tatapa. Rayagung dawuh nu sae. 352. disarengan ku dudu’a. rakana anu tipayun. Balik deui kana rasa nu kapungkur.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

Ngan wungkul bae miwarang. laku hade laku goreng. hade goreng ge ti Gusti. kumaha pang jadi lepat. teu kenging migawe dengki. tah kitu margi lepatna. teu aya antarana teh. 55. Allahna hanteu kailmu. kitu deui eta sifat. sok jadi sasar tekadna. teu ngalajur hawa nafsu. ati teh kudu beresih. teu idin sama sakali. sagala perkara oge. jeung boga pamilih tangtu. anging ku kersana Allah. ngayakeun Sawarga kitu. Sabab ngaraoskeun isin. pasti eta ngaran kufur. 58. Sasat teu usik teu malik. nu kieu tekad manusa. sidik yen Gusti Allah mah. atawana jalma owah. Lamun pijatoheunnana. kana jalan kagorengan. ayeuna nu kaopatna. tara jadi kabingungan. wungkul miwarangna Gusti. ngalobakeun Gusti Allah. tina dzatna enggeus tangtos. rakana lajeng ngawangsul. bakating ku poekna. nu kitu sanes ti Allah. padahal mah geuning kitu. Nu kieu tekadna jalmi. 56. Da nu geus yakin mah geuning. jalma teu boga akal. ka papada makhluk Gusti. Tina sifatna geus sidik. sumawon ujub takabur. poma rai sing mangarti.Layang Muslimin Muslimat 49. parentahanna Idajil. mangga ku engkang carios. sabab tangtu katawis. jeung nurunkeun kitab Qur’an. keur ngahukuman nu salah. 120 . anu geus yakin mah geuning. Allah ngayakeun Agama. tah nu kitu patekadan. nya kalakuan manehna. ku kereteg karep ati. saperti anu ngalindur. ku sok kitu sababna teh. samemeh prak dipilampah. Atuh eukeur naon teuing. jadikeun budi pamilih. kana jalan rahayu dunya Akherat. 52. pijadieun kana hade jeung gorengna. poek mongkleng buta rata. 51. siang wengi babarengan. Laa haula wa laa quwwata. pendek teu daya upaya. padang caang narawangan. nu nyahona lain beja. 59. Tah kitu nu matak wajib. piara laku jeung tekad. tara sok miwarang salah. da Allah tara kitu. 54. masing soleh sabar tawekal darana. moal sakawenang-wenang. pedah aya dalilna. kana kahadean misti. 50. Lajeng raina ngalahir. ngarasa geus teu papisah. majarkeun sagala rupi. 60. lamun bae kadatangan. ka Allah kudu ma’rifat. pon kitu deui Naraka. kuma barisna dipayun. palaur sieun salah. Sinom 57. Jadi ayeuna mah urang. Kapan kitu kersana. Asmaulliaf’al tea. tapi tadi nu nyarita. kedah suci laku lampah. kana kalakuanna teh. kana kagorengan pasti. aya anu nyiliwuri. ngaku Allah kana Af’alna. teu maparin kana jalan kagorengan. jalma nu kitu tekadna. 53. para Nabi utusan teh.

ma’rifat ka Yang 121 . pasal Asmaullijinsi. kana piwuruk engkang tadi. numawi rai sing emut.Layang Muslimin Muslimat 61. boga saksi tina dalil. nu beunang hese capena. 70. rakana enggal ngawangsul. anu ahli adep-adepan jeung Allah. rai hayang enggal ngarti. tegesna anu geus yakin. ceuk engkang eta nu enya. Kitu deui sabalikna. mubadir sama sakali. Iman tina beja wungkul. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. nu hade mah eta rai. tah eta mah martabat anu utama. getol Sholat lima waktu. ngajak jalan kahadean. kamulyaan lahir batin. tur kalawan aya saksi. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. nu kahiji Iman Taqlid. ibadah ka Maha Suci. di ayana Maha Suci. hiji-hiji Iman tadi. dua Iman Idlal deui. Kuma pihartoseunnana. sanajan getol ngabakti. sing iyatna kudu kuat. kapindingan ku kokotor laku tekad. enya eta Iman Takhkiq. nu narik jalan balai. da kapan rasiah Wali. martabat undak ti tadi. Eukeur mah tadi percaya. 64. sareng nganuhunkeun deui. ma’rifat ka Maha Agung. di hijab deui ku Gusti. ari anu katiluna. Naon bae ayeuna mah. nu bieu mah keun heulaan. kana ayana Yang Widi. Iman Taqlid kahijina. mugi Gusti Maha Suci. geuwat ulah lami-lami. kumaha enyana deui. Raina lajeng ngajawab. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. Iman Idlal nu kadua. jadi poek buta rajin. mun datang kareping ati. pek lampahkeun buruburu. katiluna Iman Takhkiq disebatna. 68. da tunggal parentah Gusti. geus tangtu deui ka hijab. rai ayeuna teu bingung. nu geus didadarkeun tadi. raina lajeng ngalahir. bilih kadenge ku cakcak. tunggal keneh nya ibadah. 62. percaya ayana Allah. sareng ngabatalkeun deui. aya nu can kaharti. jeung kudu ditempat sepi. Kedah dina salse pisan. kieu mun teu lepat mah rai. ulah bendu bae rai. musna leungit tanpa lebih. eta mah engke heula anan. Anu ku engkang disebat. Geus moal aya sesana. nu kitu ngaran ibadah. Sagala hal kalakuan. kana panggodana Iblis. turug-turug nyaho pisan. pasal Iman anu tilu. Ulah kabengbat ku Setan. jongjon bae sirik pidik. Asmaullijinsi tadi. ngan wungkul beja ti jalmi. 66. bagian nu ahli Qurbah. kawuwuh jeung bisa yakin. rai tiasa nyumponan. 65. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. rakana lajeng ngajawab. amalna teh lir tipung katiup barat. eta mah nu geus percaya. 67. pasal Asma anu opat. 63. tina dalil Qur’an kitu. 71. moal bisa dicarioskeun ayeuna. nu can kaharti ku rai. kantun eta anu ka limana tea. tapi laku jeung tekadna. Asma tina jinis kitu. kana jalan ma’rifati. balai Dunya Akherat.

nimbulkeun raga nu lembut. salian ti Kangjeng Nabi. Muhammad Rasulullohi. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. kumargi teu aya Tasjid. nyaeta utusan Allah. sadaya pada mirupa. pasal tadi aya basa Nafi isbat. lafad-lafad para Rusul. naha kumaha hartosna. 81. tacan jadi lafad dalil. wekasan enggal ngalahir. engke dina salsena. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. Lian ti lafad Muhammad. Sabab lafad Muhammad mah. sadaya teu nganggo Tasjid. nu geus jadi lafad dalil. nu diselir ku Yang Agung. cirina teu aya deui. Sabab pasal Tasjid eta. dina dawuh nu mustari. Ayeuna ulah kapalang. moal bisa kapaham. Kumargi penting kacida. kang rai mah masih bingung can kapaham. tacan syah upami kitu. teu uni lafad Muhammad. pasal Hakekatna Tasjid. hal praktekna Sholat Da’im. raos tadi bener pisan. kapan geuning para Rusul. Dal buktina teh sampean. dina keur Sembahiyang mah.Layang Muslimin Muslimat 72. geus teu asa-asa deui. eukeur muka lawang hijab. dadana jadi He sidik. 75. lafad Adam lafad Enoh. enya eta Nabi-nabi. keur ngaburak jagat shagir. Mim akhirna udel kanyataannana. raina lajeng ngawangsul. dina keur Attahiyati. 78. sasat moal ma’rifati. sadayana teu diselir. Geus ngarasa aqrobiyah. jadi lafad Muhammadu. da bukti tina lafadna. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. Nabi Musa jeung Isa. dina Sembahiyang sidik. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. geus ngajadi wujud dalil. anu nganggo lafad Tasjid. numawi teu Mi’raj rai. lafad Muhammad Nabi. sina ninggali Akherat. teu aya hurup Tasjid. nyaeta Sholat sajati. sanajan hayoh dipikir. dina saban-saban jalmi. wujudna geus jadi lafad. engkang hawatos ka rai. 74. geuning teu aya nu Mi’raj. eta hal perkara Tajid. percayana geus teu samar. Agung. hijabna ka Maha Suci. 82. ayeuna mah Manahan bae heula anan. Raina mani ngarenjag. tacan jadi wujud dalil. sami sareng lafad Allah. anu dipaparin Kunci. geus tangtu engke kaharti. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. keun heula eta mah agus. keur ngadeuheus ka 122 . 80. 77. Lamun Wujudna manusa. mugi dipaparin terang. padamelan Kangjeng Rasul. mangga ku rai tinggali. duh engkang rai kaliru. moal pinanggih jeung Gusti. jeung Gusti nu Maha Suci. walon raka tacan jadi. 73. lantaran teu aya hiji. lebah dinya jadi dalil. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. Cirina Nabi nu lian. kayaan Alam Batin. mesem rakana ngalahir. koncina Bumi jeung Langit. sirahna jadi Mim awal. ngawujud dalil Muhammad. bener tacan uni lafad. Ibrahim. upama kapanggih eta. 79. 76. kalah botak dipikir moal kapendak. lamun jalma tacan terang. ngadak-ngadak kahareti.

kadua Hakekat deui. ayeuna mah gentos deui. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. Tah kumaha ngalarapna. puasa. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at.Layang Muslimin Muslimat 83. tirakat mutih. Asal bae sing percaya. muga-muga engkang keresa miwejang. dijaga ulah rek salah. Da ku ilmu Sare’at mah. nu opat teh sing ngahiji. parantos umum sadaya. pangboseh supaya tepi. Raina lajeng haturan. Ma’rifatna pon nyakitu. Insya Allah awal akhir tinekanan. yen eta Sare’at rai. pasal eta tasjid tea. teu bareng opatannana. Malahan dipigawena. Asal sing suhud neangan. 89. getol Sholat anu lima waktu tea. Ari Hakekatna eta. bener kitu eta rai. sareng saterasna deui. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. diibaratkeun kemudi. 88. 86. Tarekat lir upamina. anu geus lumbrah disebut. tiap-tiap aya bukti. ucap tekad sareng laku. 87. nyebatkeun Sare’at tadi. sanes dina bab Sare’at. Ma’rifat mah lir upamana. 91. eta anu opat rupi. Hakekat Tarekat deui. nyaeta puji dzikir. ma’rifat 84. sabab kieu ibaratna. disebat parahu tadi. nuhun rai bakal harti. 123 . ditungtut sahiji-hiji. Hakekat. ku rai nu can kaharti. sing bisa ngajadi hiji. kalakuanna ibadah. 90. parahu ngambang dina luhureun sagara. netepkeun Sare’at tadi. inten didasaring cai. netepkeunnana pasti. kudu barengan sing rukun. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. 85. dupi Tarekatna deui. inten teh naon nyatana. Tarekat. sinareng lautan cai. ku kalakuan nu suci. Rakana lajeng ngajawab. ka tengah-tengahna laut. tapi pasal dina kitab Hikam. eta anu opat tadi. geus tangtu ayana Allah. kapan ceuk Hikam mah tadi. katiluna eta Tarekat ngaranna. jeung dibeuli ku prihatin. sareng dibarengan deui. jadi sanajan ayeuna. rukunkeun sangkan kasusul. 92. kahiji ngaran Sare’at. ceuk ilmu Sare’at rai. eta moal salah deui. kemudina pon nya kitu. Hakekat lir upamana. aya basa opat kitu. dadamelanna kitu. Sare’at teh lir upami. ulah sina patorengga. sing suhud bae ka Gusti. ati kanyataannana. saenyana dina diri. Yang Agung. nu ngadamelna geus misti. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. naon kanyataannana. ku rai tacan kaharti. dadamelan Gusti Allah. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. yen ieu bumi jeung langit. Ka opat ngaran Ma’rifat. kana kalakuan kitu. Qodariyah Satariyah. ibarat lautan cai. da puguh Hikam mah tadi. tegesna eta mah rai. sadayana umat Nabi. nyaeta dzikir jeung ngaji. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. ceuk dina unggeling Hikam.

naon nyatana nu bukti. naon buktina nu yakin. Sok moal barung sulaya. diusikeun ku roh kitu. Sasat tempat kani’matan. 96. Ma’rifat ka Maha Suci. kana tengahtengah pusering sagara. 94. sareng campur deui pasti. Kaombak-ombak ku lambak. anu ngobahkeun ka jasad. nyaeta Ma’rifat jati. ngudag eta inten dina jero lautan. nu langgeng teu owah gingsir. supayana bisa katepi. ku ilmu Hakekat kitu. hayoh disurupkeun deui. kana batu karang tea. taya lian ngan ku idin roh tea. diusikeun ku sagara. Pikeun ngudag inten tea. 97. kokotoran luhur laut. Sing gulung kana Ma’rifat. parahu teu salah deui. mawa ka tengah jalan. raina lajeng ngajawab. rakana lajeng ngalahir. maotna teu bisa nepi. mun teu jeung teuleum mah pasti. mun nyurupkeun pahili. sangkan teuleumna teu jadi. nya ieu buktina badan. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. nyaeta ka tengah-tengah sagara. 103. lamun tega ka pati. najan dipaksa ge rai. 102. siksaan anu hanteu nepi. katilu kemudina. pituduh kitab Hikam mah. gumujeng mani ngagikgik. 98. anu matak geuning tadi. Rakana lajeng ngajawab. nu opat sing jadi hiji. hamo pibisaeun beunang. diakhir tangtu kaduhung. kaopat intenna deui. Sare’at teh lir upami. persis saperti jasmani. dupi lautna teh rai. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. kamudina teh rai. ramisak bakating ngungun. eta moal salah deui. beunang kagoda. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. nu ngaran wujud jasmani. barehala anu nyingsieunan. pang parahu bisa usik. kadarat mulih deui. ka ilmu Sare’at kitu. da teu ninggang kana pibarangeunnana. sabab jero liwat saking. wani teuleumna ka laut. ngagoda supaya bolay. nyatana parahu tadi. Kantun eta kemudina. raina ngabarakatak. panangan kenca katuhu. bangbarongan cuat-cuit. 124 . Tapi najan geus ditengah. turug-turug seueur jurig. raina lajeng ngalahir. jeung anu kasebat laut. kareueung sagala aya. atuh moal weleh mijan. bari ci socana bijil. Tarekat lir kemudina. eta anu ngamemenerna. parabot supaya nepi. kana dasar sagara berlian tea. Hakekat ibarat laut.Layang Muslimin Muslimat 93. Kieu rai saenyana. kitu diibaratkeunnana. Rupa badawang barongsai. 100. sareng nu bangsa narajis. inten teh moal beunang. 95. puguh bagean Hakekat. sieun hanteu bisa nepi. 101. mugi-mugi rai dipaparin terang. pasal parahu tadi. ting dalagor kana curi. bangke anjing bangke oray. keur ngudag inten nu tadi. pang bisa usik jeung malik. nyaeta kudu bisa. Saperti parahu tea. larapna dina salira. nyatana roh urang kitu. lamun teu acan mangarti. anu taya upamana. 99.

sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. Wekasan teras haturan. lain inten biduri. faqod jahilan nafsaha. anging Gusti Allah bae. nu diudag ku sadaya. aya pitulung Pangeran. ku kaom Islam sabumi. Jadi lamun engke arek mati. kapan hak manusa mah. 111. sarta langgeng nu moal aya putusna. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. nyaeta bilih sulaya. geus nyaho ka dirina teh. inten sajeroning diri. sasat ngaku kawasa. urang arek boga patekadan. sategesna teu boga kawasa. anggur ditambah siksaan. nu geus Ma’rifat mah rai. 113.Layang Muslimin Muslimat 104. lain inten dunya kitu. kana inten jambrut. hal perkawis inten tea. ngarasa bodo dirina. teu kudu boga maksud. diharapkeun nyorang ka api Naraka. dupi saenyaenyana. reh ayeuna geus pertela. hayang senang bet teu weleh bae susah. kapan geus di dalilan. ganjaran ti Gusti Allah. atuh sasat ngaku bodo. nu diibaratkeun tadi. siksa kubur kitu deui. saha-saha mun bae manusa. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. sanes inten dunya rai. sarebueun ni’mat dohir. 125 . lebah mana kawasana teh. da inten di dunya mah. 106. saha anu bisa nepi. kade rai salah harti. Sumawon nyorang sakarat. sanajan siksa Akherat. pangkat Nabi Willayah. ayeuna aya piunjuk. Hayang cageur bet teu weleh gering. ati mah ngaku kawasa. da meureun sanes deui. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. muga paparin mangarti. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. 107. geus tangtu nyaho ka Gusti. hayang beunghar bet teu beunghar. geus moal kasorang deui. ngaku bodona teh palsu. ngan sakur dina biwir. mung kumaha angkeuhan. martabatna leuwih luhur. nu geus diharamkeun misti. rakana lajeng nyaur. tinimbang dikabul. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. 109. Raden Kamil ka raka ngalahir. naon nyatana nu sidik. Kapan kieu sundana teh rai. eta manusa tangtu. 110. kantun nampa bae wungkul. naha kudu tekad teh kadinya. mugi rai dipaparin katerangan. inten dijero sagara. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. aya hibar kahartos. bisa sidik ka sifat Iman sajati. faqod ‘arofa robbaha. dilepas samasakali. bet kawas hanteu karasa. Hanteu daya teu upaya rai. anu matak ti ayeuna. sifatna Iman Sajati. rai masih samar ati. mapakan Yang Agung. sumawon boga kawasa. 105. angkeuhan arek mulang teh. 112. pasal inten nu parantos didadar. Waktos engke dina sakaratil. 108. sabab harti yen teu bisa usik malik. Saur raka nya kantenan. nu jadina tina batu. komo deui dina pupus. kudu tohid kitu. kenging di peser ku duit. Man ‘arofa nafsahu. Nyaeta nu ngaran Iman.

diwajibkeun kudu bisa balik. Na ayeuna ngaraos patebih. saur rai atuh hanteu aya deui. pangna rai naros pamulihan. balik deui ka Allah Ta’ala. pangna tadi naros pamulihan. yen mulih teh kedah ti ayeuna. beubeunangan teuleum tea. Raden kamil enggal nyaur deui. ti alam Akherat oge. Inna lillahi kauni. sing lenyep rai manahan. kutan rai tacan mirasa. cita-cita boga tekad arek mulih. raina lajeng ngawalon. teu rasa pajauh. kawas boga cita-cita. untrak atrok sakabulang bentor pasti. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. jeung dzat sifatna Yang Widi. sasat 126 . yen geus aya di Allah teh. jeung Allah pajauh keneh. ka Allah sing kapiraos. tapi naha teu mirasa. kudu tohid ti ayeuna. dina sifatna geus ‘aen. nu caang padang gumawang. rai mariksakeun deui. geus mulang ka Gusti Allah. anu tadi enggeus ‘aen. sundana taya antara. dina laut nu jerona tanpa tepi. bener rai eta kitu. rasa urang geus ngancik di Allah. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. 115. kapan nurutkeun dalil ge. kana inten tadi tea. Allah sareng makhluk. dina lebet kalbu. babarengan jeung Pangeran. najan nepi kana wafat. Saur rai ayeuna kaharti. temahna jadi sangsara. eta geuning ku rai karasa. 121. Wa huwa ma’akum. nyaeta Sagara Hayat. sundana teh yen urang asal ti Gusti.Layang Muslimin Muslimat 114. kitu kapan ceuk dalil teh. bubuhan da masih aya. 119. ngarasakeunna geus balik. teu wanahnu aqrobu. sing mirasa urang geus aya di Gusti. ka Allah teu kenging salah. mung rai masih bingung. mung ulah kaliru. nya tangtu bakal cilaka. lajeng deui rakana ngalahir. kapan tadi rai ngaku. rupina teh moal tiasa lepat deui. yen urang teh kudu balik. geuning kitu unggel dalil. 120. jadi mun teu bisa wangsul. 116. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. nyaeta ti Gusti Allah. di dunya ngawujud. jeung aya terasna. ceuk raina henteu hilap. geus umum anu sok disebut. jeung sifatna anu Maha Mulya. hal dina pamulihan. 123. ngaraos aya antara. ku kersana Gusti Yang Manon. yen teu rasa jauhna teh. wengi sumawonna siang. eta kersana saha. Sabab mun boga tekad balik. rojiun eta tuluyna. nyasab moal burung. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. tapi hanteu burung aya. anging ku kersana Allah. engke waktu pupus. tanda-tanda boga rasa anggang. atuh naha tadi kitu. muga ku rai dijawab. wa inna ilaihi kitu. nyaeta sifatna Enur. geus aya di Gusti Allah. atuh mun rasa teu jauh. Mun geus tohid ngarasa geus balik. 118. waktu urang samemeh ka dunya. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. ngangken Ma’rifat ka Gusti. keur aya keneh di dunya. Mising imut ka wiwitan tadi. ka Allah asalna tadi. 122. wujudna iman sajati. pang ayana urang teh di dunya. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. 124. tangtu sakaparan-paran. Saur raka eta geuning harti. 117. mun kitu mah masih ngarasa patebih. urang teh lumantung.

dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. teu ninggal aya tempatna. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. nyorang sagala siksaan. eta jalma kitu. 134. raina lajeng ngawalon. illa billahil kitu. kana eta sifatna Haqullah. da teu kaluar ti dinya. wa laa quwwata eta teh. Jadi sasat urang teh geus mati. tapi nyaring sare oge. Eta bae contona mah rai. kumaha keur di dunyana. sareng henteu puguh. nu ngaran sagara hirup. manggih siksaan kitu. tina kawasa kersana. da henteu rasa pajauh. bodona si wujud. 129. tina eling kana lesna. da sare teh gambar wafat tea. upama geus kitu tekad. Gusti Maha Agung. sareng siksaan di Akherat. engke dina waktu maot. kudu boga patekadan. di alam dunya kitu. 126. nyatana teh alam dunya. 130. kantun nyekelan sarupa. nandean sakersana. siksaan di kubur. nu kasebat lafad Laa haula. di Gusti geus dumuk. siang wengi ulah samar-samar. rakana terus nyaur. teu weleh aya di Allah. insya Allahu ta’ala. atuh Allah teh bertempat. nu balik ka dunya deui. salamet dunya akherat. ka Akheratna terus. pasal eta Haqul Adam tea. urang enggeus aya. Henteu arah henteu enggon deui. pasrah bae ka pangeran. paehna balik ka dunya. teu daya teu upaya. 133. enya soteh bakal aya. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. jadi atuh ayeuna mah urang rai. Eta bae dalil saperkawis. kapan ieu anu bukti.Layang Muslimin Muslimat 125. terasna ‘alillyul ‘adzim. malah henteu kudu ditekadan deui. eta nyawa anu wangsul. kana dzat sifat Yang Manon. kapersifat ku Pangeran. samangsa lolong di dunya. sabab dina waktu keur sakarati. 127 . mungguhing Gusti Allah mah. kantun pasrah wungkul. teu bisa ninggal Haqullah. sareng henteu warna henteu rupa. tina Qudrat Iradatna. anu teu pisan ibadah. Mun geus kitu eukeur naon teuing. dikersakeun keneh ku Gusti. kudu aya antarana. Geus kakurung ku hak Maha Suci. lamun enggeus kitu. sarta masih aya keneh. lenyepkeun ulah rek lali. atuh bet piraku bae. Dina engke Walyaomil akhiri. keur hirupna sumawon paehna. sabab tangtu bae rai. Kantun urang Iman bae rai. enya eta nyawa jalma anu balik. 132. emutkeun bae rek sare. kana Haqul Adam tea. enya soteh masih usik obah. enggeus tangtu cilaka bakal balai. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. 128. hanteu gaduh nya kahayang. anu tadi geus kacarios. sareng lamun kitu. boh hirupna sumawon maotna deui. kapan basa ngaran balik. 131. geus hanteu kaluar deui. Lajeng deui raina ngalahir. lamun nyawa makhluk. sumawon bade nyaringna. nya ieu ka Haqul Adam. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. Haqullah anu disebut. sanajan ngimpina kitu. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. da tetep dina hak Gusti. tegesna sing ngarasa. 127. enya eta kiamat dunya. anu mana nyatana teh. lolong bae saterasna.

Da nyahona eukeur di dohir. kapan geuning sidik pisan. geus aya pon kitu. 139. kapan tadi geus tinggali. taya anu dipieling. sok nyurup ka saha bae. kitu paham engkang mah. Lajeng deui raina ngalahir. da ilahar di dunya mah. malah keurna turun. 143. tina leutik jadi gede. teu nyaho sama sakali. 144. 137. atuh kantun dibalikeun bae rai. ayeuna gentos panaros. ka akhir pon kitu. Kawasana kersana yakin. lamun langgeng di Allah. ka onom nyalindung. henteu emut teu terang sama sakali. dina keurna hirup. atuh Allahna ge ruksak. diluhur disebut. langgeng bae moal terang. Ceuk raina teu sulaya deui. anu langgeng di Allah teh. malah-malah terus ka batin ge rai. di jaman samemeh aya. naha aya langgengna saperti Gusti. aya anu langgeng di manusa. sakur kabeuki tadina. da imanna beurat kana dunya. kana barang dunya bae. ti awalawalna mula. nyaeta bodona bae. memeh turun ka alam dunya. malah keur waktu dikandung. reh aya deui kabingung. ku rai henteu kaemut. didinya ge teu uninga. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. kana dunya upamana mun teu boga duit. Kapan geuning urang waktu tadi. 138. terus tepi ka Akherat. mung kumaha di manusa. ngagedeanana jasmani. pasal eta rai geus percaya. ku Ibu salapan sasih. nya jadina marakayangan.Layang Muslimin Muslimat 135. alam dunya nepi ka Akherat deui. Ceuk rakana tangtu bae rai. nu taya pegatna deui. tina kawit leutik jasad urang. nya tangtu ragragna oge. 136. anu teu aya pegatna. keur sakaratna ge tangtu. atawa ka pamajikan. di manusa kantun kabagian. sama sakali teu emut. margi lamun ruksak kitu. tetep bae teu nyahona. 141. kana dedemit siluman. asal tina hanteu aya. 142. dohir batin oge kitu. sareng kersana kitu. boh nitis menitisan. langgeng bae teu aya pegatna deui. sumawonna 128 . lian ti barang dunya. ka dunya deui tangtu. nu teu aya pegatna. Samalahan tina orok tadi. jeung cikopi anu amis. boh anak boh incu. taya lian ukur kana barang. saperti makhluk. cacakan geus bukti jasad. nya eta kawasana teh. naon anu teu ruksak-ruksak. anu langgeng di Allah. kana batu kana cai kana kai. pokna teh hayang surutu. tegesna bodo teh agus. kawasana nu Maha Suci. Ka manusa sok surup sumanding. taya lian ngan Qudratna Allah. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. kakurung ku alam dohir. 140. ti Ibu ka alam dunya. naha tacan kapiraos. henteu terang naon-naon. kawasana sareng kersana. hal anu langgeng ti Gusti. naon bae kabeuratna. lamun dina keur aya kahayang. hirupna teh kudu barang dahar rai. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. yen Qudrat jeung Iradatna.

atuh lepat lamun ngarah rasana. 148. Namung aya deui nu can harti. raina ngawangsul. ceuk raina hanteu aya lian deui. nya neangan cau hejo. kapan rasa mah tangtos. lamun kaudag ilmuna. weleh henteu kaemut. geuning teu hayang ngadahar. pangangseu sareng pangucap. rakana teras ngadawuh. pada-pada gaib deui. rakana lajeng ngajawab. cau asak dina piring. Tapi ari ayeuna mah rai. Kajabana mun si nafsu tadi. Sabab bongan katetepan dalil. urang ninggal cau. tapi atuh naonnana tea. Saur rai yaktos kahareti. jatining manusa eta. Laa haula jeng wa laa quwwata. Lajeng deui rakana ngalahir. wujud cau henteu boga rasa. teu daya upaya rai. da rasana mah geus nyampak. manusa mah geus tangtu. anu masih keneh ngora. nya ku gaib tangtu. kapan da ari cau mah. datangna rasa. sanggeus kitu urang bisa tohid. barang enggeus tangtu. mana nyatana nu sidik. bisa oge kapendak sarta kaharti. pang diayakeun ku urang. 150. pasal eta anu disebut. tah ieu aya cau. ngan rasana nu diarah. nu ngaran cauna 129 147. . 149. jalanna nganggo tarekat.Layang Muslimin Muslimat 145. mung kantun gaibna bae. nu kacipta masih tacan aya amis. Lajeng raina deui ngalahir. henteu terang duka ti mana ti mendi. pada katetepan misti. paninggal pangdangu. dina letah urang pribadi. ku rai can kapiraos. lumpat kawas sato hewan. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. 153. kana gaibna manusa. Nerangkeun Patohidan 146. ku gaibna manusa. nu dipandang ku urang teh. tah kitu paham engkang mah. estu rokrak wungkul. kapan geuning bukti tina. pasal eta jatining manusa. eukeur hayang kana kekesedan. nyaho ka gaibna urang. Geura kieu jalanna teh rai. eta cau tangtu bisa usik malik. Enggeus tetep di manusa pasti. akang bade maparin ibarat. naonnana anu diarah. da kesedna nu dipambrih. nuhun Alhamdulillah. geus aya dina sungut. na kumaha bisana kapendak. jirimna mah teu lepat yen. ngan boga amisna bae. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. yen amisna atawa kesedna deui. hartina teh teu bisa obah. sabab lamun boga rasa. supaya enggal kahartos. kitu eta ceuk dalil teh. nu masih ngora kitu. rakana enggal ngawangsul. tah eta tegesna rai. mun hayang terang gaibna. da bakating bodona tea. kapan gaib henteu ‘aen. teu katetepan Rusul. ceuk raka kapan ku ilmu. sakumaha piwejang engkang katampi. leres yaktos teu sulaya. ngan amisna bae rai. naon nu dimaksud. 151. 152. raina lajeng haturan. saban umat ge teu luput.

nya jatining cau tea. gaib abdi pribadi. moal beunang sumawon karasa. Najan ayeuna ge kitu. ngajakan mungkir ka Gusti. Nuhun ayeuna mah putus. kasucian laku lampah. namung anu mana tea. kana gaib jero diri. lat poho kana ragana. 162. pasal eta nu ninggali. ngabongkar wujud sorangan. kudu bisa ngabongkar diri. 155. akalna deui nyakitu. patohidan rai nepi. dikampa ku kayu. Raden Kamil teras nyaur deui. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. duh kahartos ayeuna mah. nyaeta manusa nu sajati. Ngatur laku kai wujud. da moal saperti cau. wujudna kapanggih amisna misti. raina teras ngalahir. ngan karasa amisna mah henteu jirim. panggodana sang Idajil. atawa saperti bungkil. naha rai tacan kaharti. nyatana manusa gaib. wujud cau teu diruksak. 156. kasukaan alam dohir. na kumaha ngabongkarna jasad. Kapan geuning rai puguh. moal samar moal mangmang. diantep bae dipayun. ngaji laku ki jasmani.Layang Muslimin Muslimat 154. supaya bijil minyakna. 130 . dina waktu keur Tajali. Kahartos teu lepat deui. kudu nyaho ka gaibna urang. henteu dituang ku rai. amisna anu dumuk. Ngarancana kana nafsu. masih bingung keneh rai. kapan gaib amisna mah. aya tapi taya rupa. 161. nu tadi mah ibaratna. nu ngaran gaibing abdi. anu aya hanteu tembong. poma rai ulah salah harti. alam dunya ge sirna. ruksak teh mirasa suwung. waktu keur ilang jasmani. da ku rai jol kaharti. Kitu deui manusa ge rai. 160. Parantos bae Kulanun. bakating fana-fanana. upama wujud cau teh. 159. Mautu anta qoblal maut. nu kasebat gaib tea. dibeuweung sing lembut. nu aya taya sifatna. enya eta keur laku tarekat. dohir abdi pribadi. aya tapi taya rupa. ayeuna kantun miara. tea. nu ngaran manusa gaib. Kinanti 158. moal lepat tangtu eta. nu ninggal gaibing Gusti. khusu ka Yang Agung. kapan eta anu ninggal. rakana enggal ngajawab. bubuhan masih di dunya. keur Sholat Karohanian. 165. beurang peuting hanteu kurang. ngaraos teu boga diri. panon abdi teu ninggali. Sanes deui yen ngabongkar diri. rupa-rupa pangbibita. 163. eta bae henteu lepat. nu ninggal waktuna Sholat. Rakana deui pek nyaur. dibanding rancana Iblis. 157. ku rai tacan kahartos. nya eta manusa gaib. Tapi eta amis cau tadi. kakara mun geus diruksak. kampa kawas suuk. satungtung gelar di dohir. 164. Raina lajeng ngawangsul. keur dibijilkeun minyakna. da tetela dohirna mah.

kumaha Allah murahna. seuneu sareng angin tea. 167. Rakana lajeng ngawangsul. 170. naha teu aya undakna. Iman urang tangtu kuat. pang jadina taya deui. ka manusa keur di dohir. malahan ceuk dina kitab. ka sakur jalma Muslimin. da teu rata ka sadaya. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. rasana ge rupirupi. aya deui panarosan. Rohman murah di dunya. Mun maksa ngala nu batur. anging ku opat perkara. Rahmanirohim disebut. bibit sakur nu kumelip. bakal disiksa ku Allah. lamun engkang hanteu salah. nu bukti di alam dohir. jeung aya terasna deui. Nya Insya Allah rahayu. urang kudu ati-ati. rai ge sok sering nguping. kaula mimiti muji. neda pitulung Pangeran. Lamun manusa keur hirup. 177. kadangkala sok dibui. kieu sundana teh rai. hese katarikna Iblis. Tatanduran ting pelentung. mung bae hayang kaharti. 179. rai mah tacan narima. geuning urang saupami. nyalindung siang jeung wengi. ku rai tacan kaharti. rai ewed liwat saking. Ceuk rai eta sumuhun. 173. eta mah emutan rai. jadi gede jeung buahan. geus ngayakeun cai bumi. bukti ieu di dunya. engke di Akherat misti. keur dahareun jalmi-jalmi. pasal eta geus kaharti. mun sanes pelak pribadi. nyebutkeun jenengan Allah. kamurahannana Allah. Raina enggal mihatur. kantun ngajaga salira. 168. nya didahar ku sadaya. maling barang anu lian. tah dina lebah etana. jadi kitu murah Gusti. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. 174. Sanggeus jadi buah tangtu.Layang Muslimin Muslimat 166. asup ka Naraka pasti. lamun tohid mah ka Gusti. kitu disurahannana. geus unggel dina Hadist. Saur raka bener kitu. murahna nu Maha Suci. 175. tangkal asal tina leutik. Raina deui lajeng miunjuk. lamun urang hanteu meuli. geuning langka kasorang. muga engkang luntur galih. 171. 178. sing pageuh muntang ka Gusti. sundana teh Bismillahi. hayang dahar bubuahan. 176. salangkungna tinu tadi. sanes murahna Yang Widi. Atuh meureun sanes kitu. 169. jeung ari hartina Rohim. pasal sundana Bismillah. Sabab buktina teh puguh. Ceuk rakana kapan puguh. mun eta murahna Gusti. 131 . tah kitu murahna Allah. Allah asih di Akherat. murahna nu Maha Suci. 172. makhluk nu gede nu leutik. sok miresep kana maling.

Geura mangga bae emut. diala ku tangan deui. ku tangan teu salah deui. parantos teu kedah panjang. 188. nu jadi di alam dohir. 193. ieu kaayaan dohir. Lajeng raina mihatur. sarta teras sasauran. tangan bae anu mimiti.mun teu ditulak mah pasti. kapal udara jeung mobil. akherat teh kababawa. kaluhur dianggo takbir. saperti adegan bumi. boh kapal boh pabrik-pabrik. malah ayeuna ge geuning. motor-motor saterasna. 186. di alam akherat tea. ku engkang arek dipedar. ku asihasihna Gusti. nyaeta asihna Gusti. bakating ku kahareti. kapan eta keneh rai. Akherat samemeh pupus. waktu keur jalan tarekat. teu kaop ical ti diri. sasaur-saur teh bukti. 191. terus dongko ruku tea. nepi ka nangtungna deui. ahirna jadi buah. 184. mung ayeuna gentos pasal. tina kawit wulu mula. Meureun tijongklok geus tangtu. rakana lajeng ngajawab. rek lunguhna hese deui. nu dipake ngabantun Qur’an. Piraku henteu kaemut. niat bade lungguh calik. ka manusa keur didohir. anu golangna ku cai. sakur nu jadi di bumi. Teu kaop luar ti wujud. ngagelenyu imut leutik. keur ngajadikeun sadaya. kenging leungeun bae rai. Nerangkeun Pasal Puji 132 . Kantun Rohimna Yang Agung. Najan tatanduran tangtu. ngalakonan Sholat geuning. 195. Tangan mimiti dijungjung. tisusud teu salah deui. sok tara weleh ngungudag. ku tangan bae geus sidik. Malah keur ibadah kitu. heug atuh ayeuna rai. parantos maparin tangan. 187. naon nu henteu ku tangan. rek naros keur pasal puji. sanajan pabrikpabrikna. dina waktu Sembahiyang. 181. Pang bisana jadi tangtu. asalna aya nu melak. mun teu dibantu ku tangan. sidik pisan teu sulaya. Maju eureunna ge puguh. 190. Rakana lajeng ngadawuh. Malah dina waktu keur. dunya sarawuh akherat. duh engkang karaos teuing. dibukana kitu deui. Mun teu ku tangan dibantu. nu sakitu arahengna. Murahna Gusti Yang Agung. 192. edas bae bet rai mah. 182. ku tangan bae geus misti. 194. ka manusa dua siki. bari mencrong raray rai. babarengan siang wengi. ku tangan dibantu deui. 185. atawa ku seuneu tea. tangan bae nu mimiti. 189. 183. kareta api jeung kapal. di pelak ku leungeun jalmi. kaayaan alam dohir. rek hudang tina sujudna. teu meunang pisan pahili. bisa nyaho alam goib. geus gulung ngajadi hiji. sujudna ge kitu deui.Layang Muslimin Muslimat 180. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. ti awal tug dugi ka ahirna. naon sifatna nu bukti. raina mani ngalenggak. dina tuur pake nulak. murahna nu Maha Suci.

lamun rai can tingali. kanu ngobahkeun roh eta. yen ari sakabeh puji. sah bae sagala rupi. nya bener bae eta mah. Tumarima rokrak wungkul. moal enya kapirasa. Ngangken Allah na teh tangtu. ngalanggar sala sahiji. tapi kitu oge rai. mun teu acan ma’rifat mah. teu sampurna ma’rifatna. nyaeta sifatna Gusti. ka nu ngobahkeun jasmani. sategesna puji Gusti. Ceuk raina mana atuh. sumawonna ibadahna. neneda ka Maha Suci. Alhamdulillahi tadi. nu tumiba ka badan. sasatna teu acan tepi. 207. dosa gede dosa leutik. tingal danguna ge jadi. ukur pangakuan biwir. Eta teh puji ti mahluk. anging dzat bae nyalira. reh bieu engkang milahir. anu dicegah ku sara. 201. 205. rakana lajeng ngalahir. ulah rek kaliru rai. sundana nu kakuping. ngan wungkul tuturut munding. 198. Gusti anu Maha Suci. nu jumeneng lahir batin. 212. 211. Raina enggal miunjuk. eta jalma bisa jadi. Sabab mun tacan ma’rifatu. rakana deui ngajawab. Tah ieu badan sakujur. kumaha mun eta jalma. ma’rifat ka Maha Suci. wujud teh ngajadi puji. parantos teu dipiboga. naha sah bae geus misti. anu geus kitu tohidna. nya wujud urang pribadi. jadi saniskara rupi. nyaeta sifat roh tea. teu ngarasa pakir miskin. ngan ku Kudrat IradatNa. 203. geus jadi puji sadaya. sanajan usik malik. kudu nganyahokeun diri. eta pasal puji dzikir. bener ti urang ka Gusti. teu daya upaya diri. anu ngusikeun jasmani. dipake muji ka Gusti. enggoning hirup di dohir. Usik malikna jeung nangtung. sabab sagala perkawis. 210. 209. tapi kalumbrahan jalmi. pujina Allah Ta’ala. Ditarima ku Yang Agung. tegesna puji Allah. Malah saterusna kitu. 204. 206. Eta kagungan Yang Agung. sanggeus kitu nyorang deui.Layang Muslimin Muslimat 196. Mun tohid jalma geus kitu. pokna tas muji ka Allah. teu jadi pujina Gusti. ngajadi pujina Gusti. lamun kitu jadi salah. sah Asmana sah Af’alna. mun geus kitu tohid jalmi. jadi puji lisan eta. nu dilisankeun mah rai. sabab lamun teu uninga. sategesna puji Gusti. neda dihampura dosa. sanajan rohna pisan. 133 . 202. umumna nu nyurahan. diangken puji manehna. rakana enggal ngajawab. Robbil ‘alamin terasna. Reh dalil Alhamdu. saniskarana engeus sah. sumawon ieu jasmani. dalil laa haola teh pasti. Kumaha rek mangaku. 197. pangbaktina ditampi. lamun tacan uninga mah. ati mah teu mirasa. 199. keukeuh patekadannana. jadi laa haola deui. Nyorang laku nu teu puguh. Keukeuh sok diaku. Sabab nu tepi mah tangtu. sah Dzat sah Sifatna deui. kana rohna pribadi. 208. mun parantos muji dzikir. 200. geus jadi pujina Allah.

215. sangkan dalit jeung hiji. atuh nyalindung ka Iblis. ku sadaya geus disebat. lampah urang enggeus moal nyumput. 134 . da kapan anu bener mah. Atuh mun milaku kitu. sabab bongan geus uninga. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. 218. ngakuna tohid ka Gusti. 214. sumpah moal deui-deui. dina Qur’an dina Hadist. Sidik nu kitu mah wadul. sasat ngaku geus ma’rifat. doraka ti Maha Suci. 221. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. Tangtu bakal meunang hukum. ngaku geus ma’rifat jati. yaktos ayeuna mah harti. 219. misahkeun tina rurujit. parantos seep kapanasaran kang rai. kudu ngarasa isinna. ucapna pon kitu deui. hal tohidtohidna Ilmu. Gusti Allah sifat Suci. 223. Kari-kari urang lamun. masih keneh resep cicing. nu kitu martabat hewan. kumaha arek jadina. batal tegesna teu jadi. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. teu saadat jeung nu suci. tegesna perkara tohid. 216. lamun teu gancang pertobat. betah dina laku salah. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. dina laku nu ma’siat. suci Dzat suci Sifatna. 226. Sabab Allah teh kaceluk. samangsa-mangsa manusa. Bilih rai tacan mafhum. gapong moal jadi siki. teu gampang saperti tadi. ngahiji kanu beresih.Layang Muslimin Muslimat 213. tingali sagala laku. ti dohir dugi ka batin. hanteu terus kana ati. bet henteu sieun teu isin. ti dunya terus ka batin. Raina lajeng mihatur. lamun pare mah ku hama. nyingkiran laku ma’siat. 222. hare-hare jeung Pangeran. Sing isin kunu nyarengan. ciung bisa ngomong jalmi. Ayeuna teu panasaran. kana hade jeung gorengna. kudu ngaberesihan laku. nyebutna tohid ka Gusti. Tapi tobatna teh tangtu. 217. suci Asma Af’alna deui. sangkan laku teh diaji. ngaku geus tohid ka Gusti. jaga bisi kakotoran. nyorang cecegahna Gusti. najan geus boga tarekat. rek tohid deui ka Gusti. beurat leuwihan ti tadi. hese rek dihampurana. geus teu ngarasa pipisahan. Pantes rek gancang kasiku. tangtu sok boga pamilih. Ngan sungut wungkul nu harus. nu terus kana atina. nyaeta anu geus bisa. Tapi laku nurus tunjung. ageman urang tea. kudu sarua sucina. kudu beres laku tekad. anu masih keneh cicing. tegesna taya antara. Saur rakana kantenan. babarengan jeung nu suci. 220. Pangkur 224. sabab teu sieun ku isin. ngajalankeun kitu lampah. aqrob bae beurang peuting. jauh kamulyaanana. dinu kotor haram najis. 225.

gunana nyakitu. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. di bodona hina apesna si wujud. 229. rakana lajeng ngajawab. tekad ucap satungtung urang keur hirup. sareng naon kanyataannana nu estu. terus nepi ka Ayeuna. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. Sategesna basa Rijal. sabab moal ngarasa. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. nepi ka jaman ayeuna. 239. henteu aya tempo deui. hartina teh nyaeta Senapati. ku ditepak ge jadi. turun tumurunna misti. Kusabab Ilmu Istijrad. turun tumuruna rai. Kahartos saur raina. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. nyageurkeun nu gering payah. kudu ngarasakeun kitu. nu murba dohir lan batin. pakir miskin bodo hina. najan ibadahna suhud. lamun hayang bisa gagah. naon bae sakahayang bisa jadi. sapanedana sok dimakbul. ujub ria jeung takabur. Mun ngarasa geus isin mah. sabab lamun henteu kitu. urusan hal kadohiran. 237. 231. Hayang gampang ngarah sarat. Kitu puji anu enya.Senapati duanana. sok rajeun salah weselna. samangsa henteu ngarasa. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. gumelar di alam dunya. lamun rai tacan ngarti. najan hayang jadi dukun. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. sapertina hayang kuat hayang weduk. Kapan tadi teh nu matak. sok dipake sirik pidik. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. berkasna rajeun sulaya. nu kawasa anu kersa. wantu Senapati kitu. pakir miskin estuning taya kagaduh. hayang Maen Po ge bisa. diaku usik sorangan. saniskara kersa Gusti. supaya hade lampah. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. ti dunya nepi ka batin. bisa cageur ngadak-ngadak. 232. Ngan ari Rijalul ‘alam. hasud sumawon khianat. sing isin ku Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 227. kapangkatannana sami. kagagahan eta anu dicangking. sagala kersana Allah. tuturunan ti Dewa Guru. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. kumaha eta hartina. ka manusa ka sasama pada hirup. kudu tumarima hina. 233. Nyekelan Ilmu Istijrad. moal bisa Iman kanu Maha Suci. malah dua nu kasebut. 230. Najan nu ahli ibadah. nu ngaran Rijal disebut. geus mirasa hina apesna diri. estu teu aya kagaduh. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. kantun ieu aya deui nu can harti. Tangtu boga patekadan. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. da tangtu meureun ngarasa. 236. 235. Ilmu Kadewaan kitu. Upama henteu ma’rifat. 228. ngakukeun boga kawasa. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. jadi musyrik ka Yang Widi. di apesna ku ki jasmani. gelaran ti Sayid Anwar. Sabalikna lamun urang. 135 . 238.

nyekelan Agama Islam. kocapkeun Nabi Sis tea. Tapi anu masih aya. Putra Kangjeng Nabi Adam. ramana anu kasebat. Namung rai masih samar. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. geura kieu eta sajarahna tadi. 250. 243. turunan anu kasebut. putri geulis ti Sawarga. atawa misah turunan. Dewi Mulat geus teu emut. malah Ilmuna ge tangtu. gaduh kakandungan kitu. 249. nyaeta anak Idajil. ngalantung sisi basisir. Sayid Anwas sareng Anwar. Sare’at sareng Hakekat. 245. nu ngagelarkeun bumi. sang Dewi Mulat kakasih. nu jenengan Nabi Isis. sarta terus ditenung sama sakali. Gancangna bae nu kocap. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. tabeatna kitu deui. Pedah sakur panedana. weleh teu bisa kapanggih. 252. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. tepi ka poe panutup. tacan terang sajarahna anu tadi. 136 . turunan ti Sayid Anwar. nyaeta rukun Islam. terus bae Agamana ge nya kitu. saksina Qur’an jeung Hadist. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. disamber henteu katawis. cahayana mani mancur. 244. tatapi nu sampurna mah. jeung karuhun nu geus mati. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. sok dikabul naon bae tekad ati. Malah manusa ayeuna. ngaranna Dewi Jelajah. naha eta teh tunggal sadulur. Nabi Sis anu kasebat. kocapkeun Dewi Jelajah. raina enggal ngajawab. sacipta-ciptana jadi. lantaran geus loba pisan. Dewi Jelajah kabita. Sayid Anwas sareng Anwar. sanajan hayang patepung. 242. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. saperti anu sare tibra. nuhun parantos kaharti. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. Rakana teras ngajawab. Teu nirca tina amarna. agama Islam Sajati. muga ku engkang pilahir. timana turunanana. rukun Iman sadayana ge diturut. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. pasal eta Rijalullah mah rai. lamun rai tacan mafhum. gancangna Dewi Jelajah. jeung karuhun nu geus wafat. 248. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. ti Syaidina Anwas. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. nya terus ngimpi patepang. tuturunanana natrat. anu aya keneh didunya. estu dulur sarama henteu saibu. Lajeng raina haturan. 251. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. tangtu bisa dina sare bisa patepung. hiji putri aya didasaring laut. 241. Rakana lajeng ngajawab. 247. anu tacan sampurna Rohna rai. kantun eta Rijalullah. terus eta Dewi Mulat. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. teges Senapati Allah. keur pelesir jeung garwana. wantu-wantu anak setan. anu marakayangan kitu. aya deui anu kocap. Senapati Dewa Guru. asal-usulna kapungkur. Sang Idajil la’natullah. 246.Layang Muslimin Muslimat 240. 253. Diserenkeun ka Bapana.

ditampik henteu diaku. sasat ngan Allah sorangan. jeung para Mu’min sadaya. 259. kocapkeun anu dicatur. memeh ruksak bumi langit. di Nagara jadi Raja. teu diangken ku rama sama sakali. 137 . ceples rupa Dewi Mulat. Gancangna bae geus mulang. 265. Ngababarkeun deui putra. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. Nu bakal nurunkeun Dewa. terus terang ka putra teu lila deui. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. geus gulung ngajadi hiji. 264. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. nu bakal nurunkeun Rasul. gancang bae bapana ge indit. geus salulut dina jero tempat tidur. murangkalihna lalaki. Kasep taya papadana. diebogkeun dina jero tempat tidur. jadi kusababna kitu. teu terang aya nu nyalin. nyaeta Jeng Nabi Isis. nu nurut Agama Aing. tekadna hayang ngaratu. geus pacorok turunannana patepung. Ari eta Sayid Anwas. turunan Anwas jeung Anwar. 260. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. ayeuna geus akhir jaman. dipulangkeun ka Nagara. garwa anu palsu tadi. bade nyuhunkeun diaku. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. 257. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. Anjeunna teras pamitan. jeung moncorong cahyana. Kitu rai sajarahna. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. sami bae putrana oge lalaki. teu lami deui waktuna. boga ingetan rek wangsul. Dewi Mulat geus waktuna. 262. malah-malah saumurna embung pupus. satungtung ayana dunya. barang ku putrana kakuping. kocapna Dewi Jelajah. Nabi Sis keur kulem tibra. nu teu nurut kana agama Yang Widi. ilang rupana kapungkur. bade nyusul ramana di nagri. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. mawa putri nu ditenung. ka ibu nanyakeun rama. digedengeun carogena. 258. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. nyaeta Jeng Nabi Sis. Digedogkeun salirana. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. 266. 256. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. raos garwana nu enya.diangken yen putrana. kocap deui anu dicatur. ibuna gancang cacatur. saha ari rama abdi. Duanana teu mirasa. kabujeng aya dawuhan. 263. Balik deui ka bapana.Layang Muslimin Muslimat 254. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. nurunkeun para Anbiya. geus reuneuh deui Nyi Dewi. enya eta para Nabi Wali kitu. 255. biasa bae jeung garwa. anak maneh anu cikal enggeus pasti. diijabah manehna salin rupi. Yaktos dina sagokan mah. 261. geus tepang sareng ramana. yen enya eta teh putra. Parantos gaduh kakandungan. barang dina hiji mangsa. yen tuang rama ujang. Teu hese deui ibuna. para Wali Mu’min kitu. Ibuna Jelajah Dewi.

pek hut het maenpo sorangan. 277. tah kitu padikana teh. rakana lajeng ngajawab. ditepak lebah-lebahna. eta teh Agama Rasul. jeung kalimahna di puhit. Johar Firid nu kitu mah. surup sinurupan kitu. 270. dina waktu rek narima. sanajan aya Ru’yatna. 272. Geus loba jalma Kadewaan. hirup tapi hanteu obah. 269. Siga anu sasarean. 274. teu nganggo kudu puasa. Asmarandana 275. atawa para Dewa. neunggeulan badan sorangan. ilmu Rijalul ‘Alam. anu henteu boga kayakinan kitu. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. dina samemehna nampa. margi eta rai kedah dipaparin. lamun bae rek neangan elmu batin. sagala ge di ijabah. niru-niru tarekatna para Wali. 278. tapi ka jalma salancar. kawas nu sare malulu. Sarsilahna kitu deui. da buktina ditembongkeun di dohir. tapi buktina mah lain. 268. da buktina nafasna mah ongkoh terus. Terus nangtung jeung sisirig. asa pamohalan pisan. teu aya bema karama. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. dipake mipindingan. kieu cirina teh rai. teu Bismillah teu Syahadat. mangkade bisi kapalsu. Istijradna ilmu tenung. Najan nyokot nyawa jalma. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. Jol prak bae dipiwuruk. dipake kedokna kitu. bagian Banujan kitu. 273. nampa eta tarekat teh. sinareng ka Kangjeng Nabi. sidik pisan ilmu tenung. netepkeun laa haola tadi. mipindingan enya eta ilmu tenung. losna ka Sawarga Loka. kitu eta padikana. jasadna ngabadan cahya. lain Ru’yat nu sayaktos. Puguh ilmu kadohiran. Raina lajeng haturan.Layang Muslimin Muslimat 267. nya terus bae teu eling. nyiar ilmu kadohiran. Malah-malah aya tarekatna. campur geus sarosopan. anu kitu polahna. kudu bae sok ditepak. ku ilmu Rijalul ‘Alam. Teu cocog jeung Hadis Dalil. ceuk dina sajarahna ge. maunatna sok kaluar. ku ditepak harita geus hanteu eling. cicirenna eta ilmu. lamun imanna teu teguh. Da kapan Dewa mah rai. 138 . kajabana mun ku urang nu dimaksud. 279. Gampang pisan katerapna. nya mangsa bodo teuing. Agamana ge pon kitu. Cirina nu saperkawis. anu jadi mah sok terus. 276. bilih rai engke kapalsu dipayun. dina palebahan tarang. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. Nu matak urang sing awas. asal bae percaya terus jeung kalbu. cahya dunya kasebatna. jeung teu kudu ditapaan. caritana make dalil. da buktina loba anu niru-niru. ngakuna mah kabatinan. anu tibra sarena teu eling-eling. 271. niruniru siga Islam. coba ku rai dimanah. kapercayaannana ka Allah. jeung ari saenggeusna teh.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

jeung tangtu aya bosenna. Naraka teh seuneu panas. jeung aya saterasna teh. engke waktu di Akherat. kabita ku kaayaan. kapan make dipigawe. Rasa Jati asalna. mun ayeuna di dunyana. da kapan rasa dunya mah. aya gedong nu aralus. najan boga imah alus. 331. rasa sajatina tea. ngeunahna kudu ditingal. tatapina kitu oge. lamun henteu kapanggih mah. ni’mat jeung kani’matan teh. geus teu make pagawean. nyorang sagala siksaan.Layang Muslimin Muslimat 321. teu kalawan pagawean. Rasa jasmani ayeuna. sanes pikeun nampa ni’mat. godogan timah nu hurung. rasa dunya ayeuna teh. ilmu kasampurnaan kitu. Enya soteh unggel Hadist. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. rasa dunya nu ayeuna. 326. ngan ukur pikeun nampa. tah rasa dunya mah ukur. anu bakal nampana teh. 324. rakana enggal ngawalon. 322. dina rasa jati tea. 329. kani’matanana wungkul. sakitu bagiannana. Dupi ni’mat Maha Suci. moal rek bisa narima. Pendek bae mun di batin. mung ni’mat anu karaos. rai parantos percaya. rasa anu sajatina. anu matak ku Hadist teh. pitempateun nu doraka. langgeng teu aya anggeusna. Saperti urang di dohir. mungguh Sawarga Yang Agung. Naon eta anu ngajadi. bakal kababawa bae. disapertikeun di dunya. kapan dalilna oge aya. dicarioskeun ku kitab. istri-istri nu arendah. Sabab ari ni’mat batin. mung bae rada bingung. buktina kudu ditingal. henteu katinggal ku soca. Tetep bae eta misti. teu langgeng salamina. Raina ngalahir deui. meureun Sawarga teh tempat. teu dituang teu ditingal. rupa-rupa kaanehan. sanes keur bagian rasa. nu dipake di dunya teh. 334. atuh mun kawas di dunya. Nu nampa ganjaran Gusti. sareng Widadari tea. anu make pagawean. tetep keur eusi Naraka. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. Hanteu kadangu ku cepil. aci tina rasa Wujud. dirupakeun ku gedong-gedong. 330. 323. Ceuk dina unggeling dalil. eukeur di batin mah engke. 325. 332. pantes atuh mun kitu mah. Sawarga moal asup. nyaeta Sawarga tea. make rasa nu ayeuna. Malah saresmi jeung istri. Maa laa ‘Aena Roat. 328. resep betah dinu caang. kieu eta hartina. jadi hampas ibaratna. tunggal keneh pagawean. 142 . ganjaran ti Gusti Allah. bakal nyorang enggeus tangtu. eta oge kani’matan. kutan teh aya bedana. 327. 333. ceuk rakana tangtu beda. Wa laa Udunun Sami’at. kapanggih sareng ilmuna. lamun rai can terang. sangkan manusa narurut. sabab make dipigawe. teu diangseu teu didangu. Engke mah rasa jasmani.

tatapi ari engke mah. nu katampa ku urang teh. gampang isuk pagetona. lamun nampa Naraka teh. rakana enggal ngajawab. geus ilang dunya barana. kitu deui lamun urang. urang di alam Akherat. Anu mana saur rai. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . 345. Sawarga teh hanteu tembong. ngan wungkul bae ngeunah.Layang Muslimin Muslimat 335. Di dunya ge kapan bukti. lebah dinya mah teu emut. ngeunah teu ngeunah teu campur. Tara langgeng bae rai. dina manah nya kabingung. rasa jasmani teu kuat. nyaeta di waktu tibra. sok rajeun aya cageurna. urang parantosan bae. Ayeuna mah enggeus wengi. lamun jatoh ka Naraka. 337. eungap bae karasana. nya eta rasa jati teh. keur poho ka naon-naon. nya rasa jati nu timbul. ni’mat bae anu aya. najan anak pamajikan. anu tadi dipicinta. keur dina Naraka banyu. Ari rasana jasmani. ni’mat teh anu kumaha. ni’mat saper sarebuna. awak teh asa digodog. 343. aci seuneu angin banyu. di dunya mah ngan saukur. Tapi lain waktu ngimpi. ngan wungkul bae nyerina. keur poho ka alam dunya. langgeng teu aya watesna. 346. 344. lamun di Naraka poek. pon kitu mun di Naraka. tur seuneuna mah teu aya. itu jam geus tabuh dua. tetep teu ngeunahna bae. 338. ngan mungguhing di dunya mah. nyaeta nampa teu ngeunah. aci tina rasa jasad. Geus beak sama sakali. da kapan eukeur waktu orok. teu saperti waktu di dunya. geuning karek ku sakitu. lamun keur muriang panas. jatoh ka Sawarga kitu. tirisna anu karasa. Tur kapan teu aya cai. tirisna kapan sakitu. nyorang deui Naraka teh. geuning tacan boga rasa. 339. 336. dina waktu hanteu emut. lamun rai masih aya. 341. 342. Tah eta kapan geus sidik. anu nampa ni’mat eta. langgeng dina ni’mat tea. sok bae aya tungtungna. ku aci-aci nu opat. Tapi mun menurut dalil. atuh nyatana Sawarga. samemehna di daharan. da rasa jasmani mah. rakana teras ngajawab. Raina milahir deui. nu saper sarebuna. panas bae nu karasa. saper sarebu Akherat. kapan enggeus hanteu aya. kitu deui urang lamun. taroskeun deui ka engkang. asal tina katuangan. boga duit ewon-ewon. Lamun di Naraka api. najan dina nirisan. Naraka ge pon kitu deui. Di Akherat mah geus misti. tah eta sare tibra. hanteu beunang disimbutan. 340. tah eta ni’mat Akherat. 347. nuju aya kani’matan. naha di dunya ge nyondong. eta anu ngaran ni’mat. anu bieu diluhur tea.

rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. Ayeuna kantun putrana. rakana nya ku ramana. nu hiji deui Raden Mukamil. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. salamina damelna ngan tatapa bae. teras bae diadegan bumi. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. ku ramana dijenengan. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. reh ngaraos kirang sirna. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. dupi eta putra sakembaran teh. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. nyaeta Sare’at. Enggalna carios. barang parantos beres nya teras dialihan. pendekna pada ngetrukeun kopeah. teras marentah ka santrisantrina. jalaran parantos rame teuing. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. rai raka parantos gilig manahna. barang parantos kapendak dintenna nu sae. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. mulih ka Rahmatullah. neraskeun padamelan ramana. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. diselir ku Maha Suci. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. Hakekat. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. elmu batin elmu lahir. tanahna sae bahe ngetan ngaler. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. raina ku pamanna. Barang parantos sedeng akil baligh.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. Tarekat. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. enggalna parantos salase. parantos bumi ngadegkeun Masigit. 144 . rai raka tambah sohor kalungguhannana. saparantosna tamat Qur’an. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana.

geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. aya kanaat Nabi. aya mutih sareng sajabi ti eta. hartina amal kalawan iman. aya saum. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. kana sanis kanten tambah khusu. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Ma’rifat. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. nurutkeun kumaha di dunyana”. keur mah abdi oge gaduh emutan. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. nyaeta milampah ibadah Sare’at. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. Saur raina “Nuhun atuh. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. bade unjukan hoyong ngabungbang”. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. da kasampurnaan di akherat mah.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. di dunyana jadi syah ibadahna. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . rakana sasauran ka raina “Rai. Hakekat. cik atuh urang ngawangkong. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. aya siram tengah wengi. Barang kinten-kinten tabuh 10. wengi ieu teh kaping 14. boh kana teu sampurnana oge. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. Tarekat. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon.

pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. upami ku urang jol prak bae dipacul. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. numawi manusa wajib ma’rifat teh. turug-turug bari diusir dicarekan”. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. kamana beuratna. nepi ka jaradi Wali gening. atuh da seueur pigaweeun mah. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. teu carita heula kanu bogana. atuh puguh bae rugi kadua katilu. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. tara jol kana digawena. salamina ngaraos ditingali bae”. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. Duanana kapigaw. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. mungguh darajat manusa teh teu sami. moal aya timbangan 146 . tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). kedah milari pidununganeun nana heula. kadua perkawis teu diburuhan. ti baligh nepi ka maot sae bae. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot. margi upami darapon meunang gawe mah. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. aya kebon koredeun.

nu sanes tina pasantren heula. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. nu ditingalina sanes ku panon kapala. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. sifatna jalan cilaka teh poek. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. nya ma’rifat. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. barang gaib tea. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. upami teu acan boga lampu.Asma. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. Saur rakana “Nyakitu pisan. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. anggeusna ilmu. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. sasat teu acan boga lampu. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. nu pada-pada teu make lampu. nyaeta 147 .Sifat. teras dugi kana ma’rifatullah. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula.Layang Muslimin Muslimat deui. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. ciri eta jalma dihampura dosana. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. sangkan sampurna ibadahna. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun.

Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa.)ا‬Lam (‫ . Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara.)ل‬Lam (‫.)ل‬ He ( ). Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. sabab goib teh lain teu aya. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. Sifat. barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ . jalaran teu acan aya Tasjid ( ). jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. manusa goib. 1 Sifatna. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. Hartina 1 Dzatna. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. kudu kanyahokeun rukunna”. da manusa oge aya goibna.rifat ka Allah ta’ala. mung anu tilu mah Dzat.Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. 1 Asmana. Sifat. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. Af’alna Allah. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . 1 Af’alna. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. Asma. Asma eta barangna gaib tapi aya. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . anu ngalakonan sakabeh parentahna. kitu deui lamun hayang ma. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun.

jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. teu bodas teu hideung. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. deukeut keneh Aing jeung maneh. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. kirang hiji moal bisa ngadeg. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. dupi tingali mah keur kana panasna. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. kapan eta mah Rayatna. teu beureum teu koneng. hartina teu warna teu rupa. tapi hurufna kurang hiji. ayeuna bukti dina lafadna oge. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. teu poek teu caang”. tangtos karaos ayana Dzat teh. naha uni lafad Allah? Toh moal. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah.h supados kahartoseun ku jalma umum. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. 3 ku ayana Rayat. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. 2 ku ayana Pamarentah. lamun urang nulis lafad Allah. kapan eta mah Pamarentahna. Dzat Sifat Asma Af’al”.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). sarta karaos ngaliputannana kana 149 . sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. wajib nyaho kana ayana panas. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. Dzat teh ibarat Raja. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. jadi ana kitu eta Governement teh. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. Gening bukti dina lafadna oge. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. matak boro-boro kurang tilu.Layang Muslimin Muslimat manusa. Jadi Allah oge jenengan. namung manawi aya. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. tangtos yakin ayana panas teh. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah.

Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. pangrungu. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. hartina kudu ahli tatapa. sarta dilakonan parentahna harita. sabab eta teh Ilmu. Isbat Nafi jadi hiji. sok pipisahan jeung nu dijieunna. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. malah sok dipidamelna oge di Guha. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. ‫ ا‬nu Isbat”. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. bari diturut parentahna eta Islam. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. didinya hurung jeung panas jadi hiji. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. Anjeuna nu jumeneng. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. Dzat anu leuwih kawasa. sina panas heula. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. hartina kudu Qurais (Tapa). asal Nafi jadi Isbat. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. supaya bisa mulih ka 150 . jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Jadi. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. pangucap. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). pangangseu. babuning Roh sakabeh”. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. nu nyieun sareng nu dijieun. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. atuh kudu balik deui ka dinya. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. nyaeta sifatna Allah ta’ala.

Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. Nafi Isbat jadi hiji. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. ngabuktikeun kakawasaannana. katarik kana kanyataan ( ‫ . ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. pikeun 151 . tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. pisakumahaeun teuing paalus-alusna. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). teu salah deui”. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. tangtu maotna balik deui ka dunya. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. Jawab raina “Naha. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. enya rasa. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. nyieun anak teh. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya.

ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. pake muji bari dibarengan ku soleh. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. amal batur keur batur. boh gedong-gedong. Tadi ge Amaluna amalukum. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. sareng rai sing emut. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. hartina amal urang keur urang. beunang nyieun ayeuna di dunya. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. jalankeun kana kasaean bae. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. Kusabab kitu. hartina kudu suci atina. diri manusa mah nyumput. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya.ulah gagabah digunakeunnana. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. aya tapi teu ngajentul. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. goreng sangka ka papada manusa. nu teu tiasa kitu sanes Islam. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. suci laku lampahna. suci ucapna. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. Ayeuna tumaros deui. kana ilmu nu aya di batur. tapi anu boga karepna mah manusa. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. namung upami sanes ieu. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . pake ibadah kanu kagunganana. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh.

katingali parantos balebat. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. bedana nu suci jeung nu kotor. satiap ngarasa kotor. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. tangtu ngarasa bodo dirina. geus kapanggih. wengi enjing urang teraskeun deui”. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. Saur raina “Mangga”. Tamat bagian ka lima 153 . Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). mun teu repot ku tunduh. tangtu nyaho ka Pangerannana. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. tembong Fajar Sidiq.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. tangtu daek beberesihna (tobat)”. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat.