Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

Saur raka eta anu ngaran Wujud.Layang Muslimin Muslimat 76. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. eta geuning enggeus eces. nomer dua beubeunangan cepil tea. 85. 83. Rama masih bujang. beubeunangan soca. sifatna teh soca. dua-dua ting sereset. 89. 94. kantun eta nu dua puluh basa. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. gerentel beh urang. kantun nomer dua. jorojoy manahna. Saupami rai ditaros ku batur. tangtu bae aya hurip hanteu salah. tangtos bae sapatemon. 91. mohal enya Allah kapandeurian. hartina teh Qidam. mohal euweuh Allah. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. pasal bagi opat. parantos nikah mah. 96. sabab sifatna hirup teh. meureun rai ge ngaraos. tumerapna dibadan urang sapata. Saur rai kahartos kaliwat langkung. 95. tangtos bae baham anu nembalannana. hiji pangdangu teu geseh. ku raka disebat panon. Naha baham atawa pangambung. Allah mohal euweuh tangtos. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. waktu rai goib keneh. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. na kumaha dina katerangannana. awas soca ti heula teh. nu nerangkeunnana. 82. 77. anu ngajawabna. Jawab rai kumaha numawi kitu. jadina teh ngajodo geus moal lepat. nu kadua nyaeta paninggal tea. raina lajeng ngawalon. anu aneh atawa awon. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. nya kumaha eta pihartieunnana. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. rasakeun baheula. Saur raka geura kieu rai dangu. seungit bauna minyak teh. Qidam eta basana teh. mohal bet euweuhna. Ari anu nomer tiluna pangrungu. baham teh geus hanteu geseh. tukang ngama’naan. 80. 78. 86. 87. anu pangheulana. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. Naon wae sowara anu kadangu. Sareatna nyata dibadan sakujur. anu tilu sifat. kanyataan di badan teh. Enya eta anu dingaranan Wujud. hartina teh aya. Allah ti heula teh. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. Saparantos pada awas Ama Ibu. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. 81. gulung ku pangucap bae. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. naha naon rai anu nembalannana. Ibu ge parawan keneh. dua rasa jadi hiji moal lepat. 93. sareng naon sifatna teh. 88. nanyakeun angseuna. nyaeta tukang mere katerangan. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. 84. 7 . pang disebut panon pangheulana. ngama’naan eta. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. 90. lamun rai parantos ngangseuan minyak. tanda aya kusabab ayana nafas. kumaha hartina. 92. samangsa aya nafas teh. 79.

8 . ku sadaya ahli ngaos. Seueur deui bedana lian ti kitu. 115. kumaha lajengna. jawab raka perkara Wahdaniat. jeung kalawan kersana teh. 108.Layang Muslimin Muslimat 97. karaos ku abdi oge. karaos kacida. ngajadikeunnana. weleh bae can kahartos. mana horeng kitu eta hartosna. mun karasa eta geus tangtu benerna. eta sidik nu langgeng teh. 98. Nyaur deui rakana bari jeung imut. 106. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. margi kang rai mah. badan urang didamel ku Ibu Rama. enya eta wenangna Allah ta’ala. moal seep ku sapoe. jeung wenang henteuna oge. langgeng Gusti Allah. teu boga tekad rama teh. 100. rek patemon rasa. mangartosna mugi ku engkang di dadar. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. kitu rai ari bedana mah. nya eta kana Baqo. enya kitu pisan. sadawuh-dawuh teh cocog. ku sangaja niat rek midamel putra. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. hanteu kalawan jeung lambe. 113. Allah sareng nu anyar teh. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. 107. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. 101. kurasa diraos-raos. 111. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. 112. Pek raoskeun naha bener rai kitu. 114. Qiyamuhu Binafsihi teh. tatapina maot mah geus wajib pisan. kapan geus kawentar. ngan ari urang mah. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu. kang rai mah can terang rarapannana. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. Qiyamuhu Binafsihi teh. panjang mun didadar. 105. geuning bet hanteu ngaraos. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. yaktos leres kahartos sareng karasa. 117. Lilhawaditsi tea. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. lajengkeun terasna. sumawon nyaurna. cacakan nu anyar. kumaha bedana. sah Dzatna sah Sifatna teh. 102. kumaha pihartieunnana. 104. sakitu ge meureun ku rai karasa. ari Wahdaniat. estu kersana Yang Manon. 116. Saur raka kieu hartina geus masyhur. nyaeta dzat Allah. Saleresna hartina Baqo teh kitu. Enya kitu sareatna mah ti Ibu. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. 103. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. Najan Ibu Rama oge dina waktu. kieu bab hartina. 109. mangga raka ulah kapambeng miwejang. eta oge can kahartos. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. ari hakekatna. hanteu keuna ku ruksak teh. hirup eta kagungan Allah ta’ala. masing kasaksian.

ka kaler boh ka wetanna. moal bet pahili deui. boh panjangna boh pondokna. mun ngangseu minyak nu seungit. sahna teh moal rek cidra. katilu jeung sah Asmana. Boh hideung beureum boh wungu. dina hal perkawis Qudrat. nuhun parantos kapaham. Misah. ari nu katiluna. lamun seungit tetep seungit. Rakana lajeng ngawangsul. tangtu ku urang dipikir. hanteu kalawan pakakas. 127. Walon raina sumuhun. sumawon majuna deui. mung rarapna can kapikir. 132. nu bau tetep bauna. bau hangru pahang seungit. kahartos ku tuang rai. Upami urang keur nuju. 126. sasat sah gawena deui. tah kitu sahna teh rai. sumangga dangukeun deui. 9 . merwincikna kieu rai. geus ngadeg dijero ati. Diatur-atur ku kalbu. samemeh prak dipilampah. kana pirupaeunnana. direrengga ku kahayang. hanteu jeung parabot deui. pangangseu anu kaopatna.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. upami enggeus kacipta. Lamun kitu tangtu luyu. rai tacan mangarti. Upami dina pangambung. 129. 124. dicipta-cipta ku ati. geuning pangangseu teh nyata. 119. 131. boga maksad hiji rupi. 125. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. 130. 123. Kumaha kahayang kalbu. kieu pihartieunnana. tapi teu acan kaharti.misah bae tangtu. kamarna pon kitu deui. pasal Wahdaniat rai. Dua sah sifatna kitu. Qudrat teh kawasa kitu. tetep seungit diakuna. boh bau boh ngaran seungit. bet tara sulaya deui. Rakana jawab jeung imut. da geus kacipta ku ati. naon nu diangseu pasti. naon bae nu diseja. 121. dzatna teh pangngseu pasti. pang teu jeung parabot deui. lamun teu acan mangarti. sah sifatna oge nyata. sanajan munguh di soca. sah dzat teh awasna pasti. mungguhing qudrat Yang Widi. ayeuna lajengkeun deui. sae awon eta bumi. tah kitu hartina qudrat. kana pisaeeun eta bumi. 122. dina baham soca cepil. Sundana teh rai kitu. naon anu katingali. geuning eta rai nyata. kumaha dina sifatna. raina lajeng ngalahir. 120. saperti rek nyieun bumi. kieu rai mun can harti. tumerapna dinu opat. tara daekeun pahili. Kaopat sah Af’alna kitu. sah asmana oge sidik. sangkan sieup eta bumi. raina lajeng ngajawab. tatapi kawasa Gusti. rakana lajeng ngajawab. sakur sifat anu bukti. kumaha pangawasana. raina ngawalon manis. Saterasna oge kitu. 128. ari dina sundana mah. rupana eta si bumi. moal sulaya ngarana.

rek midamel bumi tea. ngahiji jeung Hayat pasti. Mangga engkang deui terus. gantung dangu tuang rai. ceuk rakana itu diyah. nyaeta kanyaho tea. nyadiakeun bahan bumi. moal bisa dirobih deui. caang katinggal ku soca. teu make parabot deui. rai mah kudu sadia. 147. enggeus ngadeg dina ati. ari Hayat caang pasti. ngadegna teh eta bumi. ari Ilmu rai eta. tapi lain caang beurang. bagian kajasmanian. rek midamelna teh bumi. ayeuna rai ngaharti. lamun poek buta rajin. yakin eta katerangan. Lajeng rakana deui nyaur. 138. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. Bari imut lajeng nyaur. Aya kanyaho teh tangtu. jadikeun kersa rai. kitu ngahartikeunnana. duh engkang kaemut pisan. 145. kana Samma Basar deui. 136. sifat Ilmu dadar deui. Iradat mah kieu rai. bade diestukeun pisan. 10 . teu kalawan parabot deui. Ilmu jeung Hayat ngahiji. ulah alang kumapalang. 140. Dohir batin oge kitu. caang tina matahari. 146. sifat Ilmu urang wincik. Ceuk rakana mangga atuh. yaktos samemehna jadi. 150. muga diterangkeun deui. Kantun ayeuna mah atuh. 149. kapan bukti anu tadi. sing sidik ‘ainal yakin. numawi pasti ngahiji. tatah baliung jeung rimbas.Layang Muslimin Muslimat 133. rai dipaparin ngarti. tah eta kitu sundana. caang ilmu sing kapanggih. Tihang kenteng jeung pamikul. sabab ari kanyaho mah. nununggu sihing Yang Widi. qudrat jeung iradat Gusti. raina lajeng ngalahir. sidakep sinuku tunggal. kumaha bisa ninggali. kapambeng can seep pisan. kumaha ari Iradat. tapi engkang rek nanya. Raina lajeng ngawangsul. Saur rai nuhun engkang. bumi mah enggeus kacipta. piraku boga pamanggih. 137. da moal aya katerang. Elmu batin oge kitu. 135. ayeuna meureun kaharti. sing seep sama sakali. palang dada cemped bilik. 148. Kumaha rai kaemut. buktikeun Iradat rai. eta bumi geus katinggal. kitu kawasana Allah. na kunaon parabotna. Saur raka sabab Ilmu. moal beda tangtu sami. duh engkang panuju teuing. bol-bol geus jleg katingali. sakumaha saur tadi. mujasmedi ka Yang Widi. raina gumujeng manis. palu gegep sugu deui. moal poho salamina. Tapi rai mah geus teu kudu. Sabab kanyaho teh tangtu. 139. hartina Ilmu teh rai. lajengkeun deui ayeuna. moal cara Gusti Allah. ari parantos kaharti. dina caang eta pasti. ceuk raina naon sabab. usuk darurung jeung sarang. 134. jadi iman beurang peuting. Allah teh sifatna kersa. sing tepi kana caangna. 143. Raina lajeng ngawangsul. dina caang bae sidik. 142. hakekatna mah geus jadi. soca ieu anu jirim. nu ngadeg na jero ati. Ceuk rakana atuh nuhun. caang dina jero ati. 144. ayeuna kantun sareat. sumawon bedog ragaji. ku caang eta geus pasti. lamun hanteu aya caang. dina keur waktu tarekat. dohirna lamun di dunya. 141.

kumaha sangkan kaharti. jen Allah lamun ninggali. kudu ngersakeun misti. Kieu eta anu tujuh. kabingung teh tangtos leungit. 165. raina lajeng ngajawab. udag anu tujuh basa. 162. sumawon ka harta banda. Sami’an ngadangu Allah. hartina kawasa Gusti. 164. 159. 167. sategesna rasa nyawa. Basiran ka genep deui. sifat dua puluh tadi. Malah-malah rai lamun. ninggal ku sajero ati. hartina sahiji-hiji. 163. Rasa moal boga wujud. atuh moal balik deui. Ceuk raina abdi bingung. engkang rek nerangkeun deui. 160. kumaha bisana harti. tapi teu kalawan cepil. Mun tarekatna kasusul. tanwande Ma’rifat jati. Aliman anu katilu. Muridan kadua deui. Aya paeh memeh pupus. sahiji Qadiran tea.Layang Muslimin Muslimat 151. kaya lintang karahinan. 158. kana Nafi sareng Isbat. jeung kaya emas sinangling. teu inget ka anak rabi. dina sakujuring diri. Nu kaya dilah gumantung. nu kaya sarangenge bijil. 11 . sifat-sifatna kapendak. Sumawonna Kalam kitu. rai weleh teu ngarti. tarekatna pek pilari. ari rasa nyawa eta. tapi teu kalawan biwir. katujuh Mutakalliman. nu paeh sama sakali. 153. Lajeng rakana ngawangsul. karasa sareng kapikir. lamun teu acan kapendak. dina nyerina sakarat. kapanggih nu jutuh tadi. kalimana teh Sami’an. sanes nyawana anu mati. 152. rada keder pikir rai. sategesna nafsu dohir. carek babasan jawa mah. teu kalawan soca deui. lamun rai hayang ngarti. Dina waktu eukeur kitu. 157. kaharti jeung karasana. Aliman uninga Gusti. nyaeta nu tadi tea. aya dibadan sapata. eta anu saperkawis. wungkul cengeng ka dzat Allah. kaya sarangenge bijil. 166. Qoblal Mautu kapanggih. gumantung tanpa cantelan. 168. nyaeta hirupna Gusti. kana dzatna Gusti Allah. 154. aya nyatana di diri. ngadanguna teu ku cepil. Kitu lamun teu mafhum. nu kaopatna Hayan deui. tatapi lamun kapendak. Kalam Allah ngandikana. 155. nu kasebut Samma tadi. Rai lamun enggeus kitu. Basiran Allah ninggali. kitu ceuk babasan jawi. Ceuk raka kade kaliru. Hartina Allah ngadangu. tapi sanggeusna kapendak. Bassar teh Allah uninga. teangan sajero dzikir. kakara tangtu mangarti. nu kadua perkawisna. kagenten ku warna rupi. rai hayang enggal harti. saur raka teu halangan. kabuka hijabna Allah. jasmani tangtuna sepi. 156. mimitina teh Qadiran. lamun nyawana anu wafat. paeh samemeh mati. hartina bisa ngarasa. Muridan Kersa Allah. eta teh kieu hartina. 161. gumelar deui ka dunya. nu caang sajero ati. Hayan teh hartina hirup. Allah nu ngandika deui. tah eta masing kaberik. Malah dalil Antal Mautu. Sabab eta anu tujuh. jalan paeh ke diakhir. hanteu kalawan ku soca. katujuh Mutakalliman. naonnana anu mati. mun kapanggih tangtu hasil. diri ge teu kapieling.

dibagi deui ku opat. sihoreng sangkan baroga. 178. sifatna soca nu bukti. sasat geus ngarasa nyeri. barang-barang upamana. da aya kasieun pasti. sabaraha bagiannana. babandingan basa tadi. malah jeung barangbarangna. Mung naroskeun teh kulanun.Layang Muslimin Muslimat 169. nafsu goreng teh kajaring. 179. sifatna baham geus pasti. Nafsiah nyaeta nafas. sifatna irung nu bukti. kana saur sepuh tea. ngarasa rasa sakarat. Ibaratna karep nafsu. 175. yen kudu inget di ahir. jeung Qoblal Mautu deui. geuning ayeuna kapanggih. moal sagala disorang. 182. sasat geus aya pagerna. sabab geus boga pamilih. 171. he barudak kudu bisa. tah kitu jadina rai. naha kumaha jadina. Nganjang kapageto kudu. rukun Islam anu lima. ku rai tacan kaharti. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . naha beda naha sami. ngarana nu opat tadi. nganjang ka pageto misti. ku rai geus kaharti. eta nu opat tadi. 176. memeh prak tangtu dipikir. lamun nurut nafsu tadi. ka anakna ngaweweling. nu kuat kaliwat saking. sangkan lampah ati-ati. Raina lajeng ngawangsul. supaya maneh waluya. bet aya dina hadisna. bagian hiji-hijina. saur engkang tadi geuning. Ayeuna aya pihatur. hiji ngarana Nafsiah. piraku rek liwar teuing. Geura pek ku rai emut. kapan teu beda maksudna. milampah parentah Nabi. kadua Salbiah deui. tangtu dianjangan heula. sifat dua puluh tea. salametna jeung balai. 172. leres kahartos ku rai. Geuning ceuk basa karuhun. maling banda anu lian. diciptacipta ku ati. opat Ma’nawiyah deui. Mun geus junun ka Yang Agung. 170. Ma’ani pangdangu tea. Saur rai geus kamafhum. Jeung nambahan kana suhud. sifatna nyaeta cepil. kasieun engke di ahir. 181. Ceuk rakana bener kitu. kudu paeh memeh mati. tangtu ku urang dipilih. Ma’nawiyah teh pangucap. katilu Ma’ani tea. niat hayang maling duit. Nyaeta Antal Mautu. Nagara ge tangtu aman. ngajujur laku ma’siat. 180. 173. dibagi ku opat deui. bener lamun geus kitu mah. lamun urang inget tadi. laku dohir ge dipilih. eta saur sepuh tadi. tadi rai hilap deui. nu bener kabina-bina. 174. Salbiah paninggal kitu. rek malikan anu tadi. Lamun geus ngarasa pupus. 177.

mana bet teu sarua. irung rai hanteu dua. sabab moal jadi iman. jeung dipenta mana pibarangeunnana. Sok buntu hanteu ngajawab. enggeus tangtu kanyataannana beda. atuh ati teh nalapung. ayeuna rai mangarti. dina hal bagiannana. Naha nganggo teterasan. mugi rai parin harti. lima teu salah deui. Ma’nawiyah tujuh deui. da sifatna ge teu sami. 189. barangna sahiji-hiji. tangtu beda hanteu sami. 193. 186. ceuk rakana kieu ari sababna mah.Layang Muslimin Muslimat 183. pangambung ge pon nyakitu. bagiannana nu tadi. soca cepil baham angseu beda-beda. Salbiah ku engkang catur. upami kitu mah wadul. bagian hiji-hijina. ari bagian Salbiah. ulah kabar ulah beja. dina pangambung jeung cepil. Jawab raka atuh mangga. Ceuk raina leres nyata. mung naon sababna kitu. ngupingkeun nu ngawurukan. ayeuna mah rai ngarti. rek dibuktikeun sing sidik. Sabab seueur nu miwulang. supaya ulah taklid. jeung dina damelna deui. 191. Sahiji bagiannana. Rakana lajeng ngajawab. barangna hayang kamafhum. 187. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. dina baham dina soca. kieu rai mun can harti. bagiannana geus pasti. malah pagaweannana. bagiannana ngan hiji. nyuhunkeun nu sidik bukti. raina lajeng ngalahir. edas bae rai mah katalanjuran. Saur rai nuhun engkang. ka rai parantos sering. montong bet sareng buktina. lamun kitu mah taklid. naon tea nyatana dina barangna. geuning sifatna ge hiji. leres parantos kaharti. Nafsiah mah ngan sahiji. mung aya kapanasaran. 184. anu mawi hanteu sami. dalil dijawab ku dalil. geuning bukti hanteu sami. ngaraoskeunnana dalil. sanes dijawab ku bukti. ngaji Asma bae badis. tah eta nyuhunkeun bukti. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. Ulah ngan tuduh apungan. ngan apal asmana badis. 192. anu mawi ngan hiji bagiannana. 185. caritana beres luis. sakitu ge cekap rai. nu mawi lima di pasti. Salbiah lima geus pasti. ayeuna sumangga deui. nyatana eta pangambung. dina perkawis Nafsiah. Ma’nawiyah anu kaopat. 190. bagiannana teh kitu. Nurutkeun kuma buktina. 188. dina hal beda-bedana. raina unjukan deui. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. tujuh eta hanteu salah. tangtu bae teu sarua. kumaha eta barangna. ngan ngandel ka beja wungkul. dalil Qur’an Hadis kitu. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. kitu nyatana kang rai. teu kaharti teu karasa. baham soca jeung cepil. ngagelenyu imut manis. kang rai mah hayang sidik. saur engkang bagiannana Nafsiah. nyaurkeun dina bab ngilmi. 13 . dupi pek dipataroskeun mah. paingan Nafsiah hiji. kahartos pisan kulanun. Ma’ani tujuh teu lepat. rakana lajeng ngajawab.

196. 201. kasauran dibuktikeun jeung barangna. wekasan gumujeng manis. heherangna panon sidik. nomer tilu kokonengna tina soca. Ngawalon deui rakana. kagenep deui lalangit. kaopatna gugusi beulah ti handap. anu ngaran Ma’nawiyah. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. Ayeuna mah ulang kapalang. datangna oge pandeuri. nyatana biwir anu luhur. nu kasebat nomer tilu. numawi tujuh dipasti. Raina lajeng ngajawab. eta anu katinggali. bet manah make kaliru. kawasana Gusti Allah. naha engkang teh lali. perkawis Salbiah rai. anu nyaurkeun bab Ilmi. Rakana ngabarakatak. sifat dua puluh bukti. Rakana deui ngajawab. 14 . 195. lajengkeun sahiji deui. tah rai geuning bukti. hiji bobodasna soca. 198. 199. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. rai mah mun kitu. dina saban-saban jinis. naha engkang bet diliwat. moal catur hanteu puguh. sifat dua puluh tadi. ayeuna lajengkeun deui. katujuh jeung liangna. lalangit belah ti luhur. cisocana munggah bijil. mun kitu mah kaharti. nyaeta ngaranna biwir. 204. namung waos naha bet hanteu kabilang. ditengah letah sahiji. kapan eta dina soca. geus tangtu aya barangna. 202. Olohok Raden Muslimat. enggeus sidik katingali. Gumujeng Raden Muslimat. Ma’nawiyah eta rai. sidik pisan katinggali. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. anu nyata dina cepil. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. supaya gulung pisan. 203. nu tiluhur tea bukti. duh engkang sarebu nuhun. eta dina cepil rai. bari teras ngalahir. ari anu katujuhna. lalangit anu ti handap. aya lima perkawis. mata simeuteun ninggali. geus tangtu aya bukti. ka rakana lami pisan. kapan eta huntu mah. bagiannana teh kitu. milang lelegokna cepil. aya hiji nu kalarung. sanggeus urang kaasupan aci dunya. duh rai karunya teuing. terangkeun hal Ma’ani. gugusi anu katiluna. naon barangna nu bukti. 197. kaduana deui biwir. 200. gumujeng mani ngagikgik. ari anu kalimana. rambay bakating ku ngeunah. 205. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. bae geura urang itung. pang lalegok tangtu aya sababna. dua hihideungna deui. barangna nu bukti. aduh-aduh engkang sidik. geura rek didadar deui.Layang Muslimin Muslimat 194. eta dina jero baham. tangtu pisan aya bae rasiahna. naha tara pangangguran. eta naon barangna. naha bodo-bodo teuing. karasa aya barangna. ngagulungna kanu opat sing karasa. biwir rai nu ti handap. bet kaliwat hiji deui. lima barang jadi gulung. nyaeta ngaran lalangit. Kapan aya jeung buktina. rai kakara mendakan. Kaopatna anu nyata. Ari anu kalimana. Ceuk rakana mun can terang. bari nyaur ka raina. Kahijina anu nyata. tembong aya barangna. beubeureumna soca rai. geuning eta sidik bukti. kanu opat geus ngagulung. pang moal aya mubadir.

jadi moal cios ni’mat. masih teras eta sifat rai. Manawi aya kebatna. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. keur dameleun naon deui. sadaya piwejang engkang. nyaeta rasakeun daluang tea. nu geus dipisaur. kitu moal salah deui. duh engkang karaos teuing. Sareat sareng hakekat. rakana lajeng ngawangsul. ngadebat rasa rek hasil. sanggeusna maca daluang. aya didiri pribadi. kudu gulung jadi hiji. Wekasan neda hampura. 208. ngupingkeun carios Ilmi. samangsa aya barangna. 209. sampurna bisa gumelar di dunya. lajengna jadi aksara. sanes maksad rek ngadebat. Taya lain ngan ku opat. nyaeta ngaji saadeging badan. kalawan make tarekat. sifat dua puluh leuwih. meunang nyutat tina adeging manusa. dirarapkeun kana diri. matak ngajauhkeun Gusti. da sanes ku saur wungkul. katiluna ku paninggal. lamun aya nu kantun. teu ngarasa babarengan. sumarambah kana bayah. 215. 211. Ari balik pangheulana. eta sifat dua puluh saterasna. komo lamun kurang dua. nu matak kudu diemut. kudu gulung anu opat. sumawonna dina ilmu. 217. terus ngaji luang deui. mugi ulah bendu galih.Layang Muslimin Muslimat 206. sing cocog jeung sareatna. ayeuna mah nuhun parantos lugina. kaopat pangdangu pasti. jadi lamun kurang hiji. teu beunang dipisah-pisah. bakating ku raos isin. saur teh sareng buktina. kafa binafsika tea. pinasti moal katepi. sabab aksara ge pasti. teu sampurna urang hirup. ngaji diri ieu teh sayaktosna. Dihartikeun dilenyepan. 213. sangkan manusa didohir. tungkul ngahuleng teu jawab. Rai saumur nembean. salangkungna tinu tadi. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. namung rai ayeuna. Alyauma ‘alaika deui. bener rai eta kitu. hirupna bisa waluya. pikeun ngaunikeun Qur’an. raina mani ngarenjag. tarekat ma’rifat deui. 212. rakana lajeng ngalahir. wetna Agama sabumi. tangtu karasa kaharti. Ulah ngaji luar badan. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. ka engkang rek naros deui. kanyataan dina diri. 210. hakekatna mah geus pasti. Paingan aya dalilna. estu nyerep kana ati. Iqro kitabaka dalil. Raina lajeng unjukan. Hasiba unina dalil. pasal sifat dua puluh. rakana lajeng ngalahir. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. sangkan bisa ma’rifati. 216. sabab manusa ge geuning. arek jawab deui ajrih. 207. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. bakat 15 . moal burung tereh harti. pangucap pangangseu deui. geus sumurup kana kalbu. boh dina lakon agami. didamel deui aksara. Jeung pikeun ngamankeun dunya. siang wengi ngangliputi. sifat dua puluh tadi. 214. anu mawi aya Agami. kumaha engkang nu mawi. Ngawalon deui raina. kari-kari ngabulucun. sundana anu kamasyhur. repeh rapih jeung sasami.

nyaeta nyusul nu tadi. waktu anu lima tea. ku sakitu oge cekap. tilu puluh hurup pasti. bener dina waktu lima. katiluna Adam deui. hakekatna mah kang rai. aksara Nga nu katilu. 219. ku sadaya nu disusul. kamana sawareh deui. dina sapoe sapeuting. Geuning dina sembahiyang. Saur rai geus kapaham. kumargi lantarannana. tapi hakekatna rai. asihna Yang Agung. tah eta nu diteangan. 226. tujuh langit sadayana. sifatna Gusti Yang Widi. hurupna teh ngan sakitu.Layang Muslimin Muslimat 218. sifat dua puluh tadi. ku rai tacan kaharti. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. da hakekat dzat sifat asmana Allah. nu tilu teh can kaharti. tah geuning dina ibadah. kadua Sifatna deui. pasal tarekat agami. pimaksudeunnana aksara. sareatna mah teu salah. nu mawi Qur’an ge rai. tangtu aya sumurupna. katerangannana rai. hakekatna tujuh welas. beuki kurang wae geuning. ngan tujuh welas raka’at. huruf Qur’an tujuh welas. nu katilu. ti dunya nepi ka batin. Kanyataan aksarana. cukup teu kurang teu leuwih. dina sadinten sawengi. 220. hanteu kurang hanteu punjul. ti sifatna maha suci. tujuh welas raka’ati. 222. Asmana nu hiji tea. diunggulkeun tina sasama mahlukna. nyaeta dina waktu. nu disusul ku tarekat. ngamulyakeun ka manusa. dina Qur’an teu ditulis. tarekatna nyusul anu tilu sifat. hurup Qur’an ngan sakitu. hakekatna eta huruf. yaktos kahartos ku rai. Ceuk rakana mun can terang. nu mawi ku tujuh welas. Asmana Allah ta’ala. dua puluh bae pasti. ku tujuh welas raka’ati. 224. Bibitna mah moal salah. hiji Dzatna Gusti Allah. ceuk rakana eta mah rangkepannana. ku tujuh welas ge mahi. anu tilu teh kang rai. hanteu kurang hanteu leuwih. rakana lajeng ngalahir. Sifatna Asmana Allah ta’ala. tah eta anu diberik. da moal leungit teu puguh. Malah-malah tujuh welas. tangtu bae cukup moal enya kurang. Atawa Allah Muhammad. Dzat. aya tilu puluh bukti. ku rai tacan kaharti. kapan raka’atna eta tujuh welas. sabab kieu rai kateranganna. 16 . ku tarekatna Agami. Ngawalon deui raina. Ceuk raina naon tea. malah rukunna ge rai. raina ngajawab deui. 223. tujuh welas eta puguh. 225. ku hurup nu dua puluh. weleh bae teu kapanggih. 228. dua aksara Nya deui. dzat sifat asmana Allah ta’ala. 227. teu kurang sumawon langkung. tapi naha eta mahi. ceuk rakana taya deui. Ngajawab deui raina. moal enya ngaleuwihan. 221. diberikna kunu tadi. nu teu aya dina Qur’an. kapan sadaya ge terang. seueur soteh eta mah rangkepannana. pikeun ngaunikeun Qur’an. tah eta anu teu aya. nu mahi ka tujuh bumi. aksara Ca nu kahiji. ku aksara anu tadi. dina sapoe sapeuting. tapi naha kang rai mah. muga diterangkeun deui.

231. nu teu aya dina Qur’an. sampurna ibadah kitu. batal teu jadi amalna. anu tujuh welas tadi. ulah gawe tanpa hasil. nu langgeng teu owah gingsir. Da make bingung sagala. 17 . ayeuna mung hayang bersih. sabab aya dina Hadist. Dzat Sipat Asma Yang Agung. teangan dina salira. pada-pada tujuh welas. lajeng raina ngalahir. hempek geura teangan. di Cirebon geus bukti. Ca nya jeung huruf Nga deui. bibitna sagala rupa. pasal dina hurup tadi. puguh wae atuh rai. pertandana hanteu. Da moal enya bet beda. ceuk rai salapan pasti. naha engkang naon margi. cus cos ka sagala rupi. 234. tapi moal tebih teuing. nuhun ku rai kaharti. parentahna Kangjeng Nabi. teu ninggalkeun waktu lima. rakana lajeng ngajawab. jadi mang-mang ati rai. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. alus pisan daek amal jeung elmuna. kana jatining Agami. tilu-tilu dina sahiji aksara. ibadah ka Maha Agung. katinggal ku rasa jati. Nu mawi bisa ma’ripat. jalan tarekatna Ilmi. Buktikeun hurup aksara. Tah eta saur rakana. rai aya keneh bingbang. Raina lajeung unjukan. tah kitu rai sababna. pang teu aya ku rai can kalenyepan. 236. atuh da eta mah bibit. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. rai bingun liwat saking. aduh engkang kumaha atuh petana. dzat sipat asmana gusti. Rakana mesem sakedap. jadi hanteu beresih nya manah. Rakana deui ngajawab. 235. pang kudu ma’ripat jati. 230. cecekna paek geura itung. bukti rai oge gening. 232. ayeuna kantun neangan. mun amal teu reujeung ilmu. bet teu raos karaosna. dina migawena rai. Sangkan sampurna ibadah. tur ibadah ti leuleutik. 237. neangan tarekat ilmi. bareng dipakena rai. tarekat na Ilmu Wali. 233. Adam anu katiluna. weleh bae teu kaemut. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. percanten kaliwat saking. ceuk babasan tea mah. 239. 238. ari ku tarekat ilmu. ku salira. pikeun nyusul anu tadi. nya kang raka anu bade di guruan. tamiang meulit ka bitis. nu tujuh welas aksara. anu tilu tea tadi. ngalakonan rukun Islam. Wali salapan kawarti. raina lajeng ngarenjag. ceuk raina kumaha sabab-sababna. tanwande bisa kapendak. najan dicipta ku ati. Rakana enggal ngajawab. kawas-kawasna kulanun. sangkan urang keur di dohir. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. mimitina teangan nu tujuh welas. Allah jeung Muhammad Rasul. hakekatna para Wali. bibit Nabi bibit Wali. Wali tunggal kasapuluh. aya sabaraha jumlahna. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. sareatna geuning aya. jeung tarekatna Agami. ngan aya beda saeutik. anu tilu tacan harti. anggur hate ambariang.Layang Muslimin Muslimat 229. Akbarna hanteu kapendak.

bari nyaur nuhun teuing kaharti. leres teu tebih ti diri. mugi ulah bendu galih. kiih ngising diurus ku liang handap. ngaji saadeging wujud. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. raina mani ngaranjug. 245. aya sabaraha hiji. Alam Wahdat. moal luput ku engkang tangtu didadar. sagala rupa teh kumpul. 247. ku bawaning nya ngahiji. Alam Arwah. naha eta liang tadi. liang-liang di jasmani. hayang ngadenge ge nyata. tunggalna wujud pribadi. hayang ngangseu kitu deui. margina teh nyata pisan. ma’nana Wali teh pasti. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. nyatana eta pangurus. Geuning lamun hayang dahar. Wali teh wawakil Gusti. berkah tapi rada bingung. katilu Wahdaniyat. eta oge bener deui. Alam Misjal. 244. kitu deui hayang ninggal. aya nu tacan harti. Raiana emprak jeung senggak. diurus ku cepil rai. Alam Wahidiyat. tangtu diurus ku irung. kumaha ari hakekatna. Tadi rai sasauran. nu kalima alam Ajsam. Wawakilna rasulullah. kapan sidik nu ngurus salapan liang. 246. naha aya nyatana. hakekatna para Wali. nu bukti mah panon cepil irung baham. arasup ka wujud urang. hartina liangna diri. hartina teh pangurusna hal agama. 241. 2. diurus ku baham pasti. wincikan alam sakabeh. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. nyandak tina huruf tulis. aya mah teu salah deui. rakana lajeng ngajawab. pek bilang cecekna badan. dua Wahdat nu kawarti. lantaran ceuk carita. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. 6. ceuk rakana rebu nuhun. kana saadeging diri. naon oge pamariksa. Ceuk rakana nya kantenan. 5. ari anu katujuhna. raina ngajawab deui. wawakilna Rasulullah. 3. hiji Ahadiyatu. Alam Ajsam. da kapan kudu ngajinis. diurus ku panon bukti. Wali di diri pribadi. lamun kitu mah. kitu ma’nana Wali. opat Arwah masyhur. lain wawakilna Rasul. teh nyaeta rasa. ka raka rek naros deui. Tapi bieu mah hakekat. eta kitu nu wawarti. 7. 18 .Layang Muslimin Muslimat 240. nu kagenep alam Misjal can kapikir. manawi teu jadi lepat. diurus beurang jeung peuting. naha rai teu rumasa. kang rai teh can pati paham. Ceuk raina seueur nu can harti. 242. Anamung rai ayeuna. Alam Ahadiat. dina ieu saadeging wujud urang. Kasapuluh Wali tunggal. atuh bener bae rai. 243. 4. rasa mah kapan gaib. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. anu ku engkang kaharti.

jeung taya upama kitu. aduh rai bener kitu pisan. dina ngarasakeunna teh. kumargi kurang conggahna. teu kersaeun mukakeun sosi. didamelna ku Gusti nu Maha suci.Layang Muslimin Muslimat 249. lamun sanes ti salira engkang. Dzatlaisa tah saksina. atawana sagaraning hirup deui. estu masih suwung.ulah kapambeng nya welas. numawi disebut. ngahijina dzat sareng sifat. kudu keukeuh tanda kukuh. 252. Ibaratna panas Ahadiyat. 257. medeng estu halimun. 250. hakekatna Muhammad wiwitan. nyaeta seuneu nu hurung. anu teu warna rupa teh. atawa saadatna waktu tadi. sategesna. Kamislihi kitu. dzat nu teu aya upami. gaib leuwih gaib. mun harep berilmu. Enya eta anu kasebat deui. dzat jeung sifat gulung. Moal aya nu baris hawatir. nyaeta ibaratna panas. kumaha lamun wadul. kudu keukeuh peuteukeuhna. hayang ngarti ulah arek lanca linci. kieu pihartieunnana. ngawakcakeun nu sayaktos. Ku bakating Bila Haiffin rai. Wiwitanna Johar Awal pasti. jadi tacan aya sifat. Nyaeta alam Insan Kamil. nya hakekatna Muhammad. 258. wekasanna ge geus ‘aen. ibaratna ngalalakon. sategesna teu warna teu rupa. tangtos tambah bingung. suwung teh dina ayana. eta alam gaib keneh. tangkal nyawa sadaya. dalilna ge nu kauni. sadayana teu acan kapaham. nu sumareh di Madinah sidik. sanajan kanu lian. lamun aya kahoyong teh. 254. Geus ngahiji panas sareng api. majajina Kangjeng Rasul. Ahadiat sareng Wahdat. piwuruk nu saleresna. di alam Wahdat kitu. teu aya nu nyaruaan. dupi ibarat Wahdat teh. numawi disebat Muhammad Rasulullah. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. dilampat dipageuhan. 251. nyuhunkeun diwuruk. tungtungna teh nuduh kanu lain. numawi ieu kang rai. mundur maju nu diseja. barangna pon kitu deui. wiwitan sareng wekasan. sipanas jeung hurungna. ibaratna dina seuneu mah. rek ngersakeun kakawasaannana. alam dzat sifat teh bukti. nyaeta saadatna. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. boro-boro dulur pribadi. lian ti salira engkang. atuh saha anu rek miasih. geus teu pisah ngajadi hiji. Datlaesa eta Maha Suci. sifat kanyataan pasti. moal kersa mitutur. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. nyaeta 19 . utusan Gusti Yang Manon. 259. hal perkawis alam Ahadiyat. Gera kieu bisi tacan harti. Rakana teh ngawalon jeung manis. jenengan ge tacan aya. jatining sahadat tea. mending-mending lamun terus terang. hanteu beureum hanteu koneng. Salajengna Ahadiyat tadi. mugi dipitutur. teu hideung bodas teu paul. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. 256. rai teh tangtos ngacona. tacan karasa kapaham. 253. deungeundeungeun atuh komo. 255. jadina tangtu ngacaprak. nyaeta cahayana Allah. ka engkang tangtos maksa. Najan conggah kanu sanes wani. tina margi kanu sanes mah teu wani. teu poek teu caang deui.

alam Arwah nu kaopat. rakana lajeng ngajawab. sadaya saur kahartos. pigetiheun sayaktosna. enya eta alam Wahidiyat. 269. hakekat Nur Muhammad. Kantun Af’al Gusti Maha suci. sangkan bisana ma’rifat. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. jadi ieu bumi angin cai. dzat sifatna Allah. nyaeta alam Arwah tea. atawana Nurullah disebat. 263. sangkan rai mafhum. tina Nur Muhammad eces. gulung Allah Muhammad jeung Adam. cocog sareng dina hadis. estu merele kalangkung. Anu tilu gulung jadi hiji. ngarana Nur Muhammad. katilu cahaya bodas. alam Arwah can kahartos. 20 . dina alam anu katiluna. gening nomer tilu. Ilaihi Min Habril Warid. caritana mah gelar. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. pasal eta bisa ngartos. sareng percanten kalangkung. bibit pikeun alam dohir. 266. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. dua sifat nu kawarti. 264. eta kitu katerangannana rai. atawa Asmana Allah. atawa hakekat Adam. Den Muslimat pek ngalahir deui. sifat naon anu dumuk. ngan jalmana anu liwar. tina margi kang rai ayeuna. hakekat Adam disebut. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. Muhammad anu caang tadi. Dina alam katilu geus pasti. 261. nyaeta sorot tadi tea. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. eta ti Nur Muhammad. wekasannana. papay heula atuh. cahya beureum mimitina. sifatna padang alus. bumi cai seuneu angin. bilih rai tacan nyaho. maot teh tangtos sampurna. dalil sakitu ecesna. 267. Af’alna Gusti Yang Agung. da eta bibit sadaya. cahya anu opat tea. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. nya ieu dunya dumuk. kaayaan dina Wahidiyat rai. Salajengna mugi dipiwarti. majajina mah tidinya. kaopatna He eta teu salah deui. duh engkang nuhun rebu laksa. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. utusan Yang Agung. tah eta Nur Muhammad teh. kaopatna cahaya hideung geus pasti. tadi anu tilu alam. bijil cahya opat rupi. dua koneng kitu. pasal Ahadiyat Wahdat. meureun anu kaopatna.Layang Muslimin Muslimat 260. bibit Adam Manusa pon kitu deui. ti kapungkur-pungkur. numatak kudu karasa. kaayaannana nu sidik. 268. kieu ceuk dina dalil teh. numatak disebut arwah. paingan kedah kapanggih. Gusti Maha Agung. naon nyatana anu dumuk. piroheun geus tangtu. 265. Nyaeta sorotna nu tadi. panutup Nabi sadaya. rakana lajeng ngalahir. tah rai eta saksina. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. babakalna dumuk. nyaeta alam anu kaopat. 262. piraku ngawadul. ma’rifat kana dzat sifat. Ayeuna mah pek teraskeun deui. Hakekat Muhammad eces. pan kieu merelena. Wanahnu Aqrobu kitu. kakara kana asma. tina Johar Awal. nu opat teh kitu. tadina ge asma Allah. dzat nu mimiti disebut. jadi lafad Alif Lam Lam. sumangga geura piwejang. nu ngaran Wahidiyat teh.

aci nu opat perkara. geura bae lamun. ku rasa parantos kaharti. teras nya kajadian. ceuk rakana geuning nyata. Caang mah tina Matahari. 275. Tina sorot cahya hideung tadi. Saur rai teu kinten kaharti. dua daging enggeus ‘aen. tina daging sungsum tea. 274. nyaeta nu jadi Tasjidna. sifatna nyaeta caang. sabab parantos karaos. ku sorotna Matahari. sahiji nafsu Amarah. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. lamun Rama sareng Ibu. mun didunya taya caang. buktina panas seuneu teh. moal mungkir deui kalbu. Sabab sidik tatangkalan pasti. hanteu barang tuang rai. 277. tulang rai anu katilu. bumi angin banyu. Alif Lam Lam He nyatana. moal enya manusa bisa harurip. katilu nafsu 21 . 272. ari nomer kaopatna. 273. sasat geus katarima. aya asmana Yang Widi.Layang Muslimin Muslimat 270. lamun hanteu aya anu sarupa. Kantun eta anu kalima deui. Kinten-kinten eta bisa jadi. perkawis Ajsam anu tadi. sorot nu kadua kitu. rakana enggal ngawangsul. nyaeta kulit rai nyata. 279. dua nafsu Lawamah teh. hawana tina sungsum. tatangkalan anu nanceb dina bumi. opat hawa banyu. aci bumi hawa angina. Cahya beureum sorotna ngajadi. bijilna ka panon rai. jadi tanah kanyataannana. hawa panas katiluna. jadi hawa seuneu hanteu salah. enya eta alam Ajsam tea. kapan bukti enggeus ‘aen. nu tadi geus dipitutur. Hawa asal tina daging rai. hanteu kedah diemut da paham. 280. nu ngahirupkeun sakabeh. jadi cai kanyataan nana bukti. ari eta nu opat teh. naon buktina anu ‘aen. Tapi eta Panonpoe tadi. mun cai anu teu aya teh. sareatna ge karaos. kopatna sungsum rai. hawa kulit balung. asal tina opat rupa. mun dikirangan sarupa. pangna bisa ngagedean tangkal. tina cahya koneng tadi. jadi sidik kabeh anu jaradi. ngangliputi estu. 271.kajadian jadi nafsu opat rupi. huripna ku banyu. buktina ku teu bingungna. asalna teh cai angin taneuh. sakabeh ge tatangkalan. manusa satuhu. Kajadian dina diri rai. nyaeta nyatana jasad. tanda-tanda geus benerna. enggal raina ngawangsul. tina bumi cai seuneu reujeung angin. didohirna geuning nyata. naon bae boh pare atawa kitri. dina karasa henteuna. dihirupkeunnana tangtu. tatangkalan oge musna. samangsana hanteu bingung eta sidik. aci-aci anu opat. sifat-sifat kajadian. atuh moal bisa jadi. bukti ngajarentul. Anu mawi jasad ieu rai. coba rai lamun melak. geura manah ku rai masing lantip. nya jadi angin buktina. kitu katerangannana. 276. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. kieu bilih kurang terang. bijilna teh ka cepil jalanna. seuneu anu kaopatna. 278. hiji mahi kasadaya. teu beda lahir jeung batin. didunyana oge tangtu. ku Rasulullahu. buahna kapan dituang. gening eta jadi asma Allah yakin. ku opat tadi geus tangtu.

Insan Kamil kitu. 290. namung ayeuna panuhun. lamun lolong didunyana. sumawon amal ibadah. manusa kudu ikhtiar. ka sakabeh nu ma’rifat. sasat nu geus ma’rifatu. di Aherat lolong deui. bibit nyawa sadayana. da eta mah geus kapaham. Johar Awal kitu. Moal pinanggih jeung caang. pikeun nganyahokeun asal. tah eta rai pang kudu. Nu katilu Asma’ullah. Nur Muhammad beureum bodas koneng. aya nu sae aya nu awon. pameakan nu ngilmu teh. kaoptana nafsu Mutmainah deui. geus tepi ka asal teh. eta jatining Sahadat. 284. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. nyaeta sagara hirup. 288. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. terus tepi ka Aherat. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. dina Hadis aya opat nu kasebut. alam Misjal naon sanyatana. alam anu katujuhna. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. kajadian hawa tulang. tangtu bisa balikna. tah kitu tuturannana. nyaeta nu opat tea. Ka pangambung bijilna teh pasti. Pangkur 287. piraku tacan kamanah. muga diterangkeun deui. nyaeta nu tadi tea. sinareng tacan kaemut. Saha manusa anu terang. Anu mawi pangkat Insan Kamil. enya eta ma’rifat ka alam tadi. samangsa poek geus tangtu. anu nyata di badan urang sakujur. kaopatna cahya hideung nyata. raina teras ngajawab. ka asal kapungkur. karepna ge tangtu beda-beda. martabat anu kumaha. teraskeun sahiji deui. nya eta naraka tea. kana dzat sifat Yang Widi. lamun jalma enggeus weruh. Rakana teh ngajawab jeung manis. 22 . jeung kalawan yakinna. engkang heman keresa miwejang. hartina teh manusa sampurna. hanteu omong wungkul. kasampurnaan nyawa rai. Namung eta dua alam deui. pasal eta teu kedah didadar deui. 282. rakana lajeng ngawalon. sahiji ngaran Dzatullah. dikarep sinafsu. asalna jasad urang teh. kana eta opat perkawis. dua Sifatullah deui. enya-enya sajatining Iman deui. jalanna teh kana baham. ka rai nu masih bodo. 285. Ceuk raina aduh nuhun teuing. sumangga ku engkang dadar. diwajibkeun ku Maha Suci. nuhun engkang perkawis eta kaharti. ayeuna gaduh piunjuk. Raina lajeng haturan. anu enggeus dina pangkat eta. reh aya sesebatan. sumawon dina goibna. Sawiyah. sareatna hakekatna. 283. anu enggeus nepi kana Insan Kamil.Layang Muslimin Muslimat 281. teu kedah didadar deui. hawa kulit tangtu. nya ngaranna alam Misjal. kudu nyiar elmu. mulih ka jati mulang ka asal. asal jasad dina waktu keur di Kadim. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. 289. jongjon nganteur nafsu dohir. meureun ku rai kamafhum. nalika di dunya kitu. 286.

hiji mahi kasadaya. Kumaha rai kumaha. kantun nyasar kana diri pribadi. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. 300. Dzatullah teh sanyatana dina diri. jeung rupi rai pribadi. nu geus ngagem tarekati. 302. 23 . enya ieu caang satungkebing langit. boh luarna. jeung rupa rai mo manggih. ayeuna ku engkang tangtu. nu ngawengku alam dunya. pasal eta anu opat perkawis. moal manggih anu sarupa sapamulu. 295. Alif Lam Lam He geus sidik. SIFATULLAH. AF’ALULLAH 291. nu ngawengku kaayaan. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. rasa rai lamun kitu. tumibana dina diri. boro-boro asup ka hiji nagari. Asma’ullah eta rai. nyatana hiji-hijina. sarupa taya bedana. dina jalma rebu-rebu. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. salobana manusa teh anu hirup. Ayeuna luarna heula. kantun eta Af’alullah mangga wincik. kana hakekatna pisan. nu mana Af’alullah. 296. Ayeuna mah mangga engkang. 303. naon nyatana anu dumuk. naon ari Sifatullah. 297. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. 298. Raina teras ngajawab. rakana lajeng ngajawab. nu ceples taya bedana. teu aya anu kaluar. kitu hanteu salah deui. neangan anu sapatut. Ari emutan engkang mah. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. Ceuk rakana Sifatullah. mufakat sareng sadaya. nyaeta luareun diri pribadi. hiji dzatna hiji sifatna. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. piraku bet bodo teuing. sabab mo beda saeutik. Allah teh pirang-pirang. tina dzatna Maha Suci. 292. kang rai teh masih keneh rada ewuh. Coba rai ayeuna mah. pasal eta Af’alullah anu dumuk. nyaeta alam disebatna rai. Saur rai naha engkang. 301. 293. Sifatullah rupa urang. tah eta Asma Yang Agung. atawa masih bingung. ceuk rai saha jalmana. muga diterangkeun deui. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. ceuk rakana mun teu terang. ASMA’ULLAH. tuluy engke kana jasad. supaya merele kitu. 299. 294. dua angina tilu cai opat bumi. Saur rai leres pisan. nyaeta nyatana hawa. nu ngahirupkeun sabumi. saalam dunya katutup. boh jerona sugan sapuk. geura angkat kanu rame di nagari.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. sabab eta nu opat teh jadi huruf. Ceuk rakana mun can terang. Luarna ngaran Dzatullah. nya ieu anu ngawengku. Rakana lajeng ngajawab. sabab tadi ge Yang Agung. Hiji seuneu enggeus nyata. sanajan saalam dunya. pek ku rai tinggalian. buktina badan sakujur. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. tapi mahi kasadaya ngaangliput. anu sakitu jentrena. kumaha eta nyatana. karaosna surup sareng manah rai. sugan aya nu sarupa nu sapatut. ayeuna nu katiluna. rek didadar sakaterang. jadi lafad Asma Allah.

enya eta sifatna paninggal rai. kana cepil sora nu gede nu lembut. 308. bulao biru jeung wungu. sidik geuning jadi lafad. Sifatullah eta rai. 314. pada opat jejeg pisan. tina margi katerangan engkang cukup. Sumuhun saur raina. Saur raka Asma’ullah. Ceuk rakana sifatullah. nyaeta usikna diri. caang poek beureum hideung bodas kuning. Kapan sagala omongan. duh engkang karaos pisan. ayeuna nu kaduana. nu bukti di badan urang. Ceuk raina aduh kantenan. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. Daging anu kaduana. cepil wadahna geus tangtu. beuki jero beuki karasa sumurup. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. teu kurang sumawon leuwih. satungkebing bumi langit. ceuk rakana masih teras. Rai mesem bari jawab. da tadi ge dzat teh bibit. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. 24 . tawilna Allah ngan hiji. Usik malik wujud urang. 311. 310. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. karamean alam dohir. ayeuna ulah kapalang. Raina ngabarakatak. karasa sareng buktina. gedonggedong ge moal rentul. Lamun hanteu ku pangucap. nu ngajadikeun sagala. aduh tobat karaos kaliwat saking. wekasannana pok nyaur. tegesna teh ku omongan. kana cepil geuning sidik. Geus gulung kana paninggal. naon nyatana anu puguh. asupna moal salah deui. anu hade anu goreng oge kumpul. eta nu mere tuduh. sakur sifat kana soca bae gulung. moal jadi sagala kahayang jalmi. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. leres engkang kaulanun. gulungna geus tangtu pisan. pendekna sadayana. kaopatna the nya sungsum. sanyatana nyaeta pangdangu. sakabeh ge asma wungkul. nyatana Sifatullah. nyatana Asmana Allah. kitu katerangannana. 317. 309. sajeroeun alam dunya. 316. surup pisan sareng kalbu. Amung anu katiluna. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. Sifatullah geura wincik. geura rek diwincik deui. 313. sugan aya teras bae kulanun. caang padang narawangan. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi.Layang Muslimin Muslimat 304. nyaeta pangucap urang. 306. sanyatana Af’alullah. 312. gumujengna geunah bakating kataji. kahartos sumurup kana sanubari. 315. sanyatana dzatullahi. katerangan engkang sakitu mah cukup. ati rai geus teu bingung. ayeuna mangga kulanun. kana sagala sifat. 307. Raina ngagebeg reuwas. kieu katerangannana. Eta anu tadi tea. kulit anu nomer hiji. estu ngan sahiji pisan. katiluna tulang hanteu salah deui. ayeuna kuma lajengna. diringkeskeun kana opat rupi. jadina jeung ramena. bet malindes kana badan. 305. nu matak soca disebat. atuh rek kumaha deui. Af’alullah geura wejang. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. naha ku rai kaharti. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. sabab eta pangucap teh anu puguh. gulungna dina paninggal. Asma’ullah geura wincik. rupa rai teu dua sumawon tilu.

sangkan urang kaharti. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. 325. 331. Moal leungit tanpa sabab. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. hak pribadi atuh bebekelan tadi. teu aya tempatna kitu. nyaeta ibaratna. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. 322. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. mun kajero sumawonna. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. numatak ayeuna urang. kari-kari manusa. Tah eta palebah dinya. keur waktu tadi di dohir. anu matak urang teh sing ati-ati. Ceuk rakana naha reuwas. eta teh perjalanan. ibadah anu ti payun. 327. pangbalikan nu sajati. nafas nu kaluar asup. 323. neangan pangarti tangtu. sareat sareng hakekat. atuh kumaha akalna. neangan ilmu ma’rifat. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. sumawonna dianjangan. 324. nyatana dina badan. Tapi keur pikeun tempatna. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. taya nafas tangtu mati. mulih ti pangumbaraan. atuh tangtu cilakana. tempat eroh urang keur waktu di kadim.Layang Muslimin Muslimat 318. 320. naon nyatana anu dumuk. ma’rifat ka asal tadi. nya ieu ti alam dohir. 319. 330. jalan manusa baralik. sok tara pisan diemut. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. atuh lamun teu puguh mah. tinggal dangu sareng ucap. ku Siluman ku Onom atawa Jin. eta nu jadi tihangna. ka Gusti nu Maha Suci. Sangkan puguh pangbalikan. buktina nurutkeun ilmu. kanyataan di salira. 326. saur raka perkawis Af’alullahu. nyaeta beunang ibadah. balatak taya wadahna. jaman keur di qudratullah. kana asal keur urang waktu kapungkur. saur raina sumuhun. dimana enggonna ngancik. sakur nu geus diwejang. 321. enya eta Af’alullah geura wincik. piwadaheun bebekelan anu tadi. nyieun purah-purah pisan. Ceuk raina yaktos pisan. Sageuy rek nyalimpang tekad. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. Ayeuna kantun kaopat. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. hanteu puguh nu dijugjug. didinya teh urang cicing. wajib pisan ku urang kudu kaharti. matak paur matak sieun pupus. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. Enya eta Af’alullah. enggoning ibadah kitu. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. sareatna anu aya dina diri. wawayangan hirup tea. nya Nafas urang geus sidik. kapan tadi geus maparin. ayena ku rai enggeus kaemut. 329. keur dina qudratullahu. Kapan tadi Gusti Allah. ana kitu nyieun bujang. anu mara kayangan kitu. tina poek hayang caang. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. mahi kusakali tangtu. mun dipikir lebah dinya. 328. nafas teh kamana atuh. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. tungtungna saha nu nyambat. Kana asalna baheula. ibadah di alam dohir. Kumaha lamun disambat. Lamun hanteu aya tempat. Kitu rai upamana. hese cape ngalakonan. nyacas bae jero ati. kudu jeung ma’rifatna. 25 . kapan tadi Gusti Allah sifat adil. tangtu bae aya tempatna geus pasti.

Ari emutan rai mah. lamun mawa kahadean. Kapan ku urang karasa. kajadian ngeunah deui. kamana ge anu aing. kumaha ilmuna tadi. balik ka asal kapungkur. 333. bawana ti dunya tangtu. sumawonna alam dunya. pang ngayakeun Sawarega. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. 339. geus moal sulaya deui. 334. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. ka urangna ge geus tangtu. Sinom 341. tadi aya nu kaliwat. Dupi perkawis Allah mah. rai panasaran langkung. engkena mah Gusti nu Maha Suci. Asma’ullah. bareng jeung ngayakeun mahluk. Ceuk rakana bener pisan. saperti bangsa hawadis. Sifatullah. Asma’ullah kitu deui. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. ngahaja pikeun manusa. hakekatna ku engkang tacan didadar. Sanajan di akheratna. Ngajawab deui raina. Tadi karek di luarna. hal perkawis Dzatullahi. 340. 337. Sategesna Gusti Allah. 338. mung rai aya panuhun. NERANGKEUN Dzatullah. Af’alullah 26 . karasa hanteu ngeunahna. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. Mun mawa kasampurnaan. nya jadina sampurna teu salah deui. ulah kapambeng hawatir. nganyerikeun pada jalma. sabogana-sabogana. leres engkang kahareti. dina pangbalikan jalma. Dzatullah jeung Sifatullah. Af’alullah tacan ngarti. 335. lain sangaja keur nyiksa. dijieun ku urang sorangan. Lamun nyieun kahadean. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. malik jadi kangeunahan. sabawana-sabawana. ngaganjar sareng ngahukum. ngan bareng ngayakeun jadi. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. kuma kajerona deui. Pang ngayakeun Naraka. eta kabeh papahaman kang rai. malik deui ka urangna eta tangtu. sabalikna kitu deui. beubeunangan ti pangum baraan kitu. ngan kari netepkeun wungkul.Layang Muslimin Muslimat 332. hayang tepi ka jucungna. kumaha bae elmuna. sinareng tukang ngaganjar. geuning sidik sawarga naraka kitu. tina tekad laku jalmi. atawa baris ngaganjar. yen Gusti nu Maha Agung. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. sabab tadina ge Gusti. pang ayana naraka sareng sawargi. waktuna di alam dunya. moal ditampik ku Allah. bawana ti dunya kitu. manusa di dohir batin. 336. 342. ka sasama papada kaula Gusti. mangga engkang carioskeun anu terang. sa Ilmu-ilmuna tadi. mun mawa kagorengan. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. teu kudu nyiksa ngaganjar. mun nyieun susah ka batur.

Eta anu opat warna. jadi awal jeung akhirna. ulah rek kumapalang. pasal eta Nabi urang. dina keur waktu tarekat. geuning sidik Asma Gusti. Af’alullah can kaharti. . atawana Sagarana hirup. nu karasa ku ati urang sadaya. sok disebat awal akhir ku sadaya. Nur Muhammad enggeus pasti. Sahiji Narun ngarana. enggeus bisa kapendak mah. keur narik ilmu dzat rai. ari Sifatullah rai. malah eta mah sok sering. pasal eta Dzatullahi. pasal eta Kangjeng Rasul. da moal luarna wungkul. ku engkang geus didadar. Saur rai nya kantenan. ceuk rakana mangga dangu. rasa moal salah deui. Asma’ullah geura wincik. ngan kantun nu kaopatna. enya eta tempat kasampurnaan jasad. Sarengna sok disebat. 345. ku kang rai kapendakna. Ceuk raina mangga teras. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. sinarengan Babu Hawa. Saur rai nuhun pisan. Hawaun nu kaduana. saur raka eta rai. aya buktina deui. 27 344. eta nu ngaran Dzatullah. hakekatna Muhammad Nabi. saban ngalakonan wajib. Lafad Allah nu saestu. kapan tadi ge diluhur. kacapangan jalmi-jalmi. ayeuna enggeus lastari. 352. 348. katilu Ma’un deui. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. meureun aya kajerona. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. nyaeta nu padang mulus. He nu kaopatna deui. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. 349. kapambeng dua deui. awasna ingdalem eta. tetep bae Kangjeng Nabi. enya eta Af’al Allah Ta’ala. sageuy rai can kaharti. atuh puguh bae rai. Jeng Nabi panutup deui. Ceuk raina nuhun pisan. kawas kudu kaharti. caang padang narawangan. ngajawab raka ka rai. cahyana beureum geus pasti. atuh rai rebu nuhun. mung ngan sakali teu leuwih. jadi huruf opat rupi. kieu hakekatna rai. sanggeus aya Adam Nabi. bibit ngaluarkeun jalmi. parantos kapendak pisan. tamblas pisan sadayana. cahyana bodas mulus. ayeuna rai teh Tohid. seepkeun sama sakali. ari eta Asma’ullah. ingdalem waktu Tajali. eta ge meureun kapendak. ku rai geus katingali. Beh dieuna oge nyata.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. ngajawab ingkang rai. 347. jeung sagara Adam rai. nya eta cahya anu opat tea. cahyana koneng tur bening. Rakana lajeng ngajawab. kaopat Turobbun eta. Ngajawab deui rakana. nyatana af’alullahu. kieu rai mun can harti. Muhammad Rasulullahu. nya Kangjeng Nabi Muhammad. 350. 346. ma’nana basa nu tadi. Kuma rai geus kapendak. berekah hibarna guru. tah eta rai can terang. 353. ayeuna rek naros deui. cahyana hideung geus pasti. nya eta Alif Lam Lam. pang disebut awal akhir. Sifatullah anu tadi. 351. kapan adam sareng Hawa arek putraan. Jatining Sahadat deui.

dua Mi’raj nu kauni. Tubadil ngarana deui. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. enggeus jeung ngapung ngalayang. panutup soteh ilmuna. geus dibeberkeun jangjangna. aya basa opat deui. geus munggah ka alam batin. 28 . karaos pisan ku rai. Sapatinggal sapocapan. luyu sareng kaharti. Hakekat Adam geus pasti. hartina teh peta-peta. hakekatna mah geus pasti. Geus ninggalkeun alam dunya. nu matak pangkatna Nabi. 358. lila-lila teh mangrupa. sirah nyaeta Emim tea. tepi ka sapatinggalna. 362. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. Baetullah nu sajati. nu kasebat. geuning eta rai sidik. babasan teh hanteu salah. tekad seja rek indit. panutup teh naonnana. 357. Tangtuna patemon rasa. sareatna mah di Mekkah. Ceuk raina aduh nyata. jeung jadi wekasan deui. anu opat geus kasungsi. kitu sababna mah rai. ari eta mani tea. katilu Munajat deui. 355. Nya eta sorotna rasa. sidik jadi lafad kitu. jadi sirah dada deui. nu mawi eta disebut. lamun rai tacan ngarti. 361. tah eta kuma hartina. panutup eta Jeng Nabi. rek nepi kanu dijugjug.Layang Muslimin Muslimat 354. hartina teh geus tepi kanu diseja. Muhammad jadi wiwitan. moal kaluar Mani. enya eta sare’at sareng hakekat. lamun rai tacan mafhum. jalan ma’rifat ka Gusti. aya di pulo Jawa ge tangtu. Suku teh jadi lafad Dal. Ceuk rakana eta basa. 359. mun taya rasa mah rai. geus ngancik di kalanggengan. jeung Gusti nu Maha Suci. 364. Kanjeng Muhammad sinelir. ahirna rasa nu tadi. manuk arek niat ngapung. Tarekatna dipilampah. Munajat nu katiluna. hiji Ihkrom. rakana ngajawab manis. atawana awal ahir disebutna. dua-duana ge luput. asa cocog-cocog teuing. lain dikaler di wetan. dina Baetullah suci. da geus ma’rifat ka Allah. Muhammad Rasulullahu. kaula kalawan Gusti. barang eta mani tadi. enya eta keur solat sajati tea. nya eta rupana jalmi. Mi’raj eta. lat poho ka alam dohir. ngan hanteu di kiplik-kiplik. mun diibaratkeun paksi. kunu rek marunggah Haji. karaos pisan nyakitu. 356. ku rai can kaharti. udel eta jadi Mim akhir nyatana. Ihkrom eta nu mimiti. udel jeung suku rai. Kieu katerangannana. 360. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. dada teh jadi He sidik. rai anu kaopatna. nu lain di kulon kidul. nyumponannana geus pasti. jeung dimana pernahna deui. Mung aya kapanasaran. eta katerangan engkang. geus tangtu pisan ayana. lamun rai tacan ngarti. Tubadil anu panutup. hartina Munajat rai. jeung teu keuna ruksak deui. 363. Sinarengan aya basa. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. enya eta keur solat sajati tea. ngajadi lafad Muhammad. ceuk raina percanten ana kitu mah.

kudu reujeung kentel peujit. atawana Johar awal. siga nu teu reuwas geuning. siksa kubur kaduana. utamana anu mati. sangkana bisa kasusul. ulah nyorang kana siksaan sakarat. 370. kumaha jalanna deui. nyanggakeun bae kang rai. 29 . kana eta siksaan Allah Ta’ala. Ceuk raina mun mufakat. enya eta supaya urang. atuh kumaha petana. tungtungna teh kedah wafat. sadayana pada aya sakaratna. ku urang kudu kapikir. Tuh rai mah na kumaha. mana kitu ge ka ilmu. bisi jadi marakayangan. Tah rai dilebah dinya. sifatna teh padang alus. jeung sagara hurip deui. teu ibadah ka Yang Agung. sifatna Baetullahi. cik atuh rai wartosan. panungtungan nu kumelip. wajib ku urang disungsi. ulah nyorang ku siksaan. 368. Raina lajeng ngajawab. jeung prakna nyembah ka Gusti. tilu siksa akherati. ngan kari suhudna wungkul. Ari ceuk paham rai mah. kudu ma’rifat teh misti. mungguh kasawarga deui. 366. Numatak meungpeung di dunya. anu nyerina kalangkung.Layang Muslimin Muslimat 365. numatak urang teh wajib. milari jalanna wafat. rakana teh gumujeng bari ngajawab. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. suhud ngapalkeunnana. Lila-lila oge bisa. sareng nu teu Gumusti. suhud kana ibadahna. meureun engkang mah geus ngarti. sangkan nyawa bisa mulih. nyawa urang teh teu nepi. rakana ngajawab deui. nyaeta Qur’an jeung Hadis. anu ibadah anu tepi. ari jalan maot mah sejen aturan. kudu sing ka ilmu pisan. di Naraka api pasti. 375. mana atuh anu tepi. sumawonna tilu kali. atuh pantes arek aya. saur rakana mufakat. sangkan ulah bisa nepi. dina waktu kiamat alam dunya. hanteu sakumaha rugi. didinya enggeus mahi. 371. nu ma’siat. pada sakarat bukti. engke dina waktu keur mati. ngan utamana kang rai. kusabab rugi pisan. kapan tadi geus didadar. Naraka siksaan diri. barang dahar ulah sok sakama-kama. Da eta mah panungtungan. sakali ge alim teuing. 367. da aya patokannana. mangga jawab ku rai sugan kamanah. kumaha sabab pang sami. nu kumaha paeh teh nu sampurna. rakana gumujeng tungkul. geura beuli ku prihatin. teu bisa mulih ka jati. sing suhud urang milari. nu ibadah oge sami. sababna teh utrak-atrok taya jalan. 374. hiji nyorang sakarati. langgeng taya wates kitu. nyorang siksa tilu rupi. pulang ka asal kapungkur. ngan make lalakon heula. kana Dzatna Maha Agung. tetep langeng eta misti. enya eta Dzat Yang Widi. 369. Ceuk raina naon tea. Sabab eta. kiblat wafat. 372. teu burung wae wafat mah. naha bet kaliru deui. Baetullah nu sajatina. dupi nu teu ibadah. jeung nu suhud. 373. Talunganan bab ibadah. teu langkung kumaha engkang. sareatna oge sami.

sanget nya neda piwuruk. makhluk bae disebatna. 379. eta mah bibitna dunya. lebet makhluk bae rai. raina lajeng ngawangsul. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. laku dohir sing beresih. antara Mahluk jeung Khaliq. teu beunang dituduh kitu. Ayeuna kantun ngajaga. 381. sakur-sakur nu nyareat. Sumawon siksa akherat. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. sami sareng ngewa deui. daek ibadah tur suhud. ulah keuna panca baya. sategesna kafir tea. sabab mun keuna balai. eta Mahluk sareng Khaliq. supaya urang di dohir. margi bet kaliwat-liwat. 377. Mun kitu mah nyucud pisan. bener ayeuna mah rai. 386. Saur rakana kantenan. sami jahat ka Pangeran. tah nu kitu moal nyorang siksaan. 384. rai parantos diwejang. Najan ieu alam dunya. 382. kana Dzat Maha Suci. ngan kantun ngajaga lampah. osok jadi moekan kana Agama. teges ilmu kabatinan. bibit antero hawadist. kumaha beda-bedana. nuhun parantos kapaham. di jinisna anu yakin. 378. ulah pisan uran arek goreng tekad. 380. seuneu cai angina bumi. Ngalahir deui raina. da sarua umat Gusti. nu ngaran Khaliq mah rai. kanu ngadamelna kitu. satungtung hirup di dohir. tacan kaharti kapikir.Layang Muslimin Muslimat 376. kang rai teh teu acan terang jinisna. sumawon tekad sing bersih. 385. sumawon bangsa sorangan. mung eta nu ngaran Khaliq. kafir lain Cina Bugis. kapada manusa deui. bukti nu aya dohir. ulah pasea jeung batur. didamelna ku Yang Widi. kapan ceuk hakna mah geuning. nu jahat atina rai. dina aturan bab ilmi. kajeun dina bangsa Islam. rakana lajeng ngajawab. tah kitu ganjaran ngilmi. nurut parentah Nabi. anu pang mulya-mulyana. manusa teh geus disebut. imankeun beurang jeung peuting. nya anu kasebat tadi. sumawonna tekad dengki. ayeuna moal kaliru. Sumawon dina bedana. bisa salamet rahayu. nu jarentul sajeroning alam dunya. kalebet nu ngaran kafir. Ngajawab deui raina. persasat ngewa ka Allah. perkara nu ngaran makhluk. amal ibadah beresan. mun urang ngewa ka jalmi. pada dadamelan Allah. Rakana lajeng ngajawab. kasuhun nuhun saketi. kalawan ma’rifatna. 383. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. mun kitu atuh utami. anu ngersakeun sabumi. anu mana jinisna anu saleresna. jeung anu daek ibadah. najan sejen bangsa deui. kasampurnaan keur batin. nu geus kaunggel 30 . kieu rai mun can harti. dibedakeun jeung saantero mahlukna. ku rai tacan kaharti. ayeuna rek naros deui. sanjan Naraka Sawargi. kaharti surup jeung ati. Sabab mun jahat atina. Urang hirup babarengan. ayana teh dina saantero bangsa.

tur tadi Muhammad Nabi. teu sapertos sejen bangsa. taya kakuranganna teh. bedana oge pon kitu. anu mana nyatana di badan urang. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. ari bangsa sejen nu sanes Agami. naha buktina salia. margi tacan dipiwuruk. cenah kakasih Pangeran. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. sanajan ka hewan pisan. tina hal kurangna rizki. tuduh jalan marga padang. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. murahna teh ka kabeh makhlukna. barangna Makhluk jeung Khaliq. bet siga marulya pisan. dina kamurahan Allah. 388. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. Lamun murah Gusti Maha Suci. kapan aya basa tadi. nu geus nyata bro sapisan. 392. Malah-malah ka umatna Gusti. Kapan tadi Gusti Maha Suci. siga-siga Gusti Allah. kamurahanna Yang Manon. naha rai can ngaharti. Nu sakitu Gusti Maha Suci. mungguhing di bangsa Islam. seuseueurna anu ripuh. hirupna hirup sangsara. lamun tanpa Guru. 395. hirupna jeregud. naha atuh buktina teh. 390. di rai mah masih poek. 393. 394. murahna dipilihan. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. beureum koneng bodas sareng hideung tea. aya nu beunghar aya nu miskin. Margi rai rumaos can tepi. nya eta Nur Muhammad. kana eta palebahan dinya. jadi lamun kitu. 31 . tah eta ceuk dalil kitu. diluhur. sagala diturut. bilih rai teu tinggali. sirik ka bangsa nu sejen. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. geus dibere cukup. kaharti sareng kapaham. hakekatna Adam nami. ayeuna mah rai harti. nu kacida bedana teh. ayeuna amah ku engkang didadar. Gusti Allah nu kasebat. Ceuk rakana duh karunya teuing. samrtabat-martabatna. raina lajeng ngajawab. naha rai bet kaliru manah. teu cocog hanteu luyu. ceuk raina mangga atuh dipiwarti.Layang Muslimin Muslimat 387. di aherat geus pasti. hirupna jaregud. rek naroskeun tapi digentos pasal. Dangdanggula 389. cahya nu opat perkawis. kedah basa Guru heula. hanteu weleh nandangan lara prihatin. Rahim Allah teh nu asih. ka sadaya makhluk. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. ayeuna mah gentos deui. mana kamurahan Allah. naha rai can ngarasa. ku perkara hal dunya barana. sifat Rahman sareng Rahim. moal enya terang. 391. Rahman teh murah di dunya. tapi dina buktina teh. bet beda-beda kitu. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. nu tumiba dina wujud. geus tumiba ka diri urang pribadi. nu senang nu susah.

sumawon teu jeung prakna. aya nu leutik aya nu loba. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. Akherat teh naon rai. nya kumaha ngagolangkeunnana. 397. metakeun panggahota. sarugih laksaan duit. 400. ka jelema temen pang mentana. komo ditungtungan ku sugal. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. piraku teu jadi senang. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. ku bakating tina suhudna. da tara bosen ku hese. migawena gancang bosen embung mikir. muga ku engkang di piwejang. tara hoream ku ripuh. sok maparinan rizki. papalayeun geuning bangsa asing. pedah batur jadi senang. lila-lila daek mikir mah geus pasti. numatak ulah sok sirik. da urangna lanca-lence. budi pamilih jeung akal. nuhun rebu laksa keten. tur urang nu salah tampa. ati rai poek pisan. hartina teh saha-saha. 403. kamurahan ka urang sadaya. ayeuna ulah kapalang. moal enya ngabulkeun kahayang. lamun tacan hasil maksad. bosen hoream ku bangga. baleunghar jaregud. temen wekel teu bengbatan. sabalikna mun aya jalmi. beurat beunghar didunyana. ayeuna meureun kamafhum. rupa barang sareng uang. Saur raka bilih hanteu harti. pek papay heula atuh. 404. Saian jeung terasna. 399. sadaya enggeus sumurup. kudu daek ripuh heula. anu temen pang mentana ka Yang Widi. dikeureuyeuh teu lanca inci. papak sadayana oge. Jiddan Fawajiddahu. cenah asih di Akherat. Atuh Gusti nu Maha Suci. sadaya ge pada ngartos. buktina mah di urang teh. bangsa Cina atawa Walanda. Mana pantes jadi sugih mukti. 402. kurang temen mentana. asihna teh Allah di Akherat. pang asihna di Akherat Gusti. tangtu bae beda-beda moal sami. dawuhan Gusti Yang Agung. tangtu bisa kajadian. kana kalbu tuang rai. tah sakitu pokna ti Gusti. eta mah sadaya-daya. hanteu weleh ngatur. pangangseu jeung paninggal. temen wekel teu lanca linci. beurang peuting dipikiran. sageuy hanteu untung. daek nyorang ripuh. sasat kurang suhud. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. sapiwejang engkang geus karasa. tah rai eta kitu. 32 . Da perkawis rizki mah rai. Saur raka kieu eta rai. raina ngawangsul. Waman Thalaba kauni. menta kalawan jeung prakna. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. panangan jeung suku. lamun urangna suhud. eta panggahota bae. awal akhir tangtu bae. akherat teh nyata alam rasa. tina hanteu kahartos sama sakali. baleunghar jaregud. piraku hanteu karaos. Saur rai nuhun geus katampi. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. bangsa Arab Japan oge.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. tatapina jalanna senang teh pasti. Kapan tadi geuning unggel Hadist. 396. dikabulkeun samaksud. nyatana di badan urang. 398. 401. lain murahna Yang Agung. 405. daek mikir jeung praktekna. dalilna teh geuning sok disebat. asihna Yang Agung.

saur rai ah katimu. geura ku rai emut. kayaan di dunya teh. anging rasa nya rasa rasulullahi. ku rai ge jol kahartos. Saur rai bade naros deui. ari nu kaopatna. Hidayat kahijina teh. kitu deui lamun aya. Khalifah Allah Ta’ala. Rohmat nu dicatur. rupina laksaan keti. cukup pisan eta katerangan. cucukulan nu rarentul. kamana sumurupna teh. lamun tacan mafhum. Anu amis anu pelem nu pait. kapan geuning sadayana. katiluna Ni’mat. mo salah Awas kitu. tah eta tacan kapaham. Dzat Sifat Asma ngahiji. da sakitu pertelana yakin. enya pisan karaosna. 33 .Layang Muslimin Muslimat 406. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. dua Hak Muhammad deui. 408. ayeuna mah ku kang rai. mun wungkul Awas sahiji. kaayaan dina ieu alam dohir. 410. ari nu kadua deui. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. piraku hanteu karasa. nyaeta Anu Awasna. boh di cai boh di darat. Hakna Muhammad. karasa amis pelemna. hiji hakna Yang Agung. di tampana ku rasa teu lepat deui. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. bener asihna teh Allah. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. sareng gulungna kumaha. Jeng Muhammad Rasul. Hirup Rasa jeung Adegan. Allah Muhammad Adam. asihna Yang Agung. 407. wireh aya basa opat rupa. dua Darajat disebut. weleh teu acan karaos. tah eta kulanun. hal perkara eta hakna Allah. ku engkang rek dicarios. anu asin nu lada nu gahar. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. malah nepi dituangna sakali. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. wireh aya nu tacan kapaham. nya kanu opat tea. perele hiji-hijina. sinarengan bedabeda. Hakna Adam 409. da anu tilu teh ngantet. aya mohal euweuhna teh. Hirup eta kanyataan pasti. bareng dina wujud urang. margi teu nalapung. rasana geus tangtu. NERANGKEUN Hakna Allah. Nu Diawaskeunnana teu aya. nyaeta hakna Muhammad. bakat ku asih-asihna. geus jadi Akrobu. Ayeuna mah bade naros deui. kanyataannana yakin. katilu hakna Adam. ari Rasa teh geus tangtu. ciri ayana utusan. taya Nu Ngawaskeunnana. puguh bae pek geura manahan. geus tangtuna luput. teu pisah teu parentah. Pangulu Rasul sadaya. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. mun dina katuangan mah. na kumaha ngarasakeunnana deui. bener asup kana rasa. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. 412. Den Muslimat ka raka ngalahir. Saur raka tah geuning kaharti. muga ku engkang dipiwejang. 414. jalanna mah puguh. Moal jadi kanyaho teh pasti. Anu tilu gulung jadi hiji. kanyataan pang ayana Allah. taya deui anu nampa. 413. 411. teu matak jadi bingung.

tangtu kang rai teh nyebat. beuki tegep rai tuang. 421. terus bae diwadahan. 34 . tangtu dina manah kitu. kieu pikeun upamana. lajeng rai teh ngamanah. mener dina hiji mangsa. Tangtu didinya kang rai. ma’lum tas ngadamel kitu. popolahna enggeus beres. Barang dongkap teh ka bumi. kawuwuh ninggal kang putra. Rakana pok nyaur deui. Putra mantu pada sami. kieu perkawis Hidayat. angkat ngabujeng ka putra. moal salah tuang raos. Teras rai teh ka bumi. maculna nu saenyana. kitu carios engkang teh. sangkan babari kamafhum. Ti isuk tepi ka burit. sareng putra nyampak aya. eukeur mah seueur rencangna. raina imut ngajawab. mangga Mama geura tuang. budina kalintang alus. Cing mangga raoskeun rai. lantaran Garwa keur nyaba. 424. naha leres naha salah. Hidayat bet nyampak aya. hanaang ku hayang dahar. 418. katinggal atina ikhlas. didinya kang rai tuluy. Rakana ngawalon manis. ngaliud di tengah imah. barang dina parantosan. piomongeun dina manah. keur sadia masak-masak. 417. barang ninggali kang putra. ayeuna rek dicarios. leres taya lepatna. 416. eukeur popolah di pawon. Barang kang rai geus sumping. seja rai bade macul. 425. pareng Garwa teh teu aya. ayeuna nyampak pun anak. 423. atuh aing teh geus tangtu. geus tangtu kana ponyona. barang saenggeusna putra. Ni’mat.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. 419. bakal dahar ponyo pisan. sarimbit di bumina teh. ku sadaya ge karasa. hayang geura barang tuang. naha rai tacan terang. teras rai mulih bae. Darajat. barina ngamangga-mangga. 420. 422. nu wangkeuh ka kang rama teh. pada saruka manahna. Rohmat Asmarandana 415. urang make jeung upama. nyebat nya aing Darajat. Eukeur mah aing ti tadi. wantu-wantu tas digawe. aduh aing Hidayat. kersa midamel kasawah. ku tina langkung hanaang. tadi putra meser lauk. manah kang rai teh tangtu. ngamanggakeun bari imut. tapi supaya terang. keur nyangu jeung masak-masak. jeung tuangeun hanteu nyondong. upamina kang rai teh. sadaya ge tangtos kitu. katinggal seueur deungeunna. tah geuning parantos asak. Engke raoskeun ku rai.

sasat can bijil acina. 428. puguh mah nambahan lungse. tapi ari buktina. ku engkang sae diwejang. 436. 430. rai nyaur dina manah. tina Ni’mat kana lesu. sadayana ge kahartos. rakana deui ngajawab. Sumuhun saur kang rai. Dina jero tuang pasti. bet osok wuwuh teunangan. murakabah kasakabeh. saparantos tuang kitu. 35 . Raina ngawalon deui. kajadianna nya Rohmat. 437. Jadina ti Rohmat rai. kapan tadi ceuk carios. ngajadi getih sakabeh. Raina ngawalon manis. 432. teu terang kawas biasa. taya tangan pangawasa. ati teh bet poek pisan. karaos sareng kahartos. kumaha jalan-jalanna. nu kitu jadi teu Rohmat. rakana imut jeung nyaur. erohna teh tacan misah. 429. sumuhun karasa pisan. make aya teluh kejo. jeung roh jasmani teh tepung. tina Ni’mat kana Rohmat. Ayeuna nyanggakeun rai. lantaran can bubuk pisan. pangna jadi lesu tea. terang denge bengras tinggal. pantes kitu jalanna teh. aci mah tangtu tinggal. eta teh naon sababna. ceuk raina eta teluh. sabab kurang getihna. Rakana lajeng ngalahir. sowara ge bisa terang. di urangna ge opat. duh naha ieu dahar teh. ti isuk can manggih sangu. Tinggalna sok ruam pasti. Bet leuleus leuwih ti tadi. rai mah kaliwat bingung. embung obah-obah acan. embung hudang-hudang acan. 439. 427. Tatapina anu bukti. nambahan gede tanaga. Raina gumujeng manis. teluh sangu disebatna. asal ti opat perkara. 438. lami-lami sanggeus bubuk. naha kumaon margina. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. roh tina kadaharan. 435. abong geus lapar pisan. naha bener geus karasa. aduh engkang leres pisan. eta naon sababna. sapiwejang teh karasa. supaya rai mangartos. Rakana ngawalon deui. denge sok rajeun torek. dawuhan taya lepatna. lain ngayakeun tanaga. tambah lesu tambah lungse.Layang Muslimin Muslimat 426. nya nu nimbulkeun tanaga. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. Ni’mat teuing karasana. eta eroh kadaharan. tuluy surup sinurupan. saentasna tuang Ni’mat. haroshos geuning sorana. 433. kieu rai paham engkang. tapi naha naon sabab. 434. bumi cai angin banyu. 431. kitu ge lamun karaos. sangkan karaos kapaham. rai ge bingung kacida. kurang getih tangtu lesu. da nu teu dahar mah kitu. Dina karek asup rai. kapan sangu teh geus kocap. geura ku rai dimanah. tina kadaharanna teh. tur entas digawe rosa. aci jeung hampasna misah. engkang mah sok rada heran. beuki teu aya tanaga. Hampasna kaluar deui. karaos pisan teu lepat. pikeun ngaleugitkeun lesu.

tuh geuning geus tabuh dua. 444. 443. Sanes pisan guminter peleci. 36 . disorangna kedah ngango bibit. kapan urang geus dibagi. tapi kitu oge tobat. anu nyata karaos ku jisim kuring. ngagolakna teu walatra. tarekat anu kasebut. liren bae ayeuna mah. estu teu diselangselang. bubuhan jalma mah Arca. sareng enggeus tunduh pisan. 448. tapi bubuhan dijaring. 445. muga ulah jadi lotro. menggah ieu maksad jisim kuring. pada hayang kanu beunghar. lir urang ninggal permata. moher tapi hanteu luhur. ma’lum seueur nya kakirang. supaya tiasa kebat. ngan ngemutkeun hate anu seca. nu alus saestu. enya eta iman nu kasebat. sareng kanu sanes oge. nyabit jalan nu panghibat. ngeunteungan nu lucu. anu suci padang sajeroning ati. 446. 441. supaya kamasyhur. tangtos moal jadi Arca. sasatna kakurung. urang gentosan carios. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. mun seeng mah benter miis tina patri. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. hawa nafsu nu ngaberung. sapedah dangding teu lucu. tuduh jalan anu suci. pibahlaeun teu dijaga. malah mandar jasa ngaca. sok inggis sieun kaperong. Den Muslimin Den Muslimat. kajabi kedah disorang. nya ieu ku sisindiran. mun dibeli ku duit sayuta. marukan taya nu boga. badanna teh teu dijaring teu dilingling. sadaya oge geus ilahar. nyatakeun panyebut. Menggah eta nu gahar sajati. sing emut ulah ngawagu. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. salatri ku anu setra. ka sadaya sanak kulawarga. kamashur teu kurang dahar. dikurung sanes ku barang. 449. cik akalan sangkan nyata. melangna kana gelung. nu manis aya hartina.Layang Muslimin Muslimat 440. moal matak jadi setra. 447. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. leuwih hese taya conto. sumawonajadi nyatru. sangkan terang kana bibit. urang sare sareng engkang. nalang kanu masih lolong. lantaran engkang mah cape. hayu rai urang asup. Nu kulem hanteu kawarti. nya tiasa oge kurang. Rakana lajeng ngalahir. Maksad kuring ku pamugi-mugi. mun hoyong anu sajati. jeung kedah ngango parabot. eusina nu dina lagu. teu aya pisan kaeling. katungkul ku kamelang. cobi mangga maranahan. malah mandar jadina panalang. da resep kanu digeulang. Dangdanggula 442. margi seueur anu linglung. resepna teh kanu moher. mangka teu digugu. najan ku bulustru. ka ku ring nu keur salatri. Pangapunten ka pameget istri. Biasana mungguhing di lahir. kajeun disebatna ngaco. disuhunkeun manah anu setra. da meulina sanes kitu. sagala ge geus boga. Dupi ieu sakadar pangeling. nu resep matak kabita. luhurna ukur dilahir. moal terang kanu gahar. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit.

nyambung dunga bari hamin. susul pigeusaneun sepuh. geus pisah jadi kamumu. ukur dicipta kulamun. ulah tungtung matak ngangluh. minangka jadi panyapih. ulah sok pasalisih. amisna anu sumurup. lamtaran teu tumarima. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. embung neangan nu jembar. sanajan lakuna salah. tangtu aya nu ngagarap. lamun leres mangga ampih. 458. tangtos pisan moal dugi ka asalna. komo nu disebat hurip. 454. ilmuna masing kasusul. tegesna kedah beresih. mun kitu salah nyembahna. Tah kitu jalanna upama. Mun palapahna geus misah. sepuh dina laku lampah.Layang Muslimin Muslimat 450. nu jadi jalmi utami. mun urang jalanna salah. numawi ilmu kedah sah. muga ditarima iman. mangga tungtik tangtu hasil. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. tapi najan teu misil. nurutan nu geus muslimin. masing sieun ku Allah da teu papisah. Sanggeus pangna urang hurip. pok na teh mulih kajati. 456. teu beda ibarat sirop. geura jajah salirana. 451. lamun ka jalma nu mati. Da menggahing Gusti Allah. bilih kaburu ku bobor. marukanan teu aya jatining jalma. badan teh aya nu marap. 455. sanajan miara bangsal. 37 . henteu cara para mu’min. marap laku lampah keur waktuna hurip. lumbrah jalma cacarita. Mugi eta sadayana. 453. ka jalmi kedah miasih. Sinom 452. jauh terang kana iman. tangtos mun disisil. Waktu ieu keur dialam kabir. sanaos waktu kasarap. bisi pinanggih jeung susah. ngan ku urang kudu pilih. nyaah teuing ku jasmani. ngan ukur dina carita. tungtungna takabur. da urang teh moal lami. Geus lumrah karana aman. geuning sidik rasana teu jadi kosal. nyebutna teh geus terang jatining iman. nu disembah bangsa Wisnu. pedah dugi kana pasti. 459. ulah rek nyieun musuh. sepuh anom nu kauni. Milari Ilmu Agama. da geus misah jeung nu jembar. pilari nu nyumput buni. teu nyempad teu milih-milih. dianteur tara ditolih. ulah arek kajongjonan sabar. Manahan masingna rapih. ngan tarima jadi jalmi. kumaha rek jasa takbir. Kapan jalma aya asal. Mangga Manahan ku sepah. malar bisa repeh rapih. Pan aya basa carita. na kumaha lamun jatina tacan nyata. atina jongjon teu ngarti. tangtu pisan aya nu ngalarap. tangtos moal jasa mulih. lamun hantem disisil. tangtu misah jeung sasami. dina keurna hirup. ulah ngan sakadar muni. susah lamun geus dikubur. mun palay mulih ka asal. tapi saenyana tangtu. tangkalna hanteu miasih. mun salah tong dipilampah. tapi elmuna muslimin. da jalma teh ibarat jadi palapah. 457.

bungkus ngahalangan raja. 464. tungtungna sok loba satru. eta mah anu bebeja. da puguh badan rohani. rumasa taya kabisa. ditampa sabar tawekal. lamun laku henteu setra. dipingewa palamitra. Males ku kalimah kalih. geura manah angin-angin. teu terang kanu gumilang. 463. sanajan anu mukul. Nu gumilang dina diri. tapi di urang ayana. upama henteu guguru. Ku urang kedah diaji. tah eta kedah dicegah. sangkan urang dipaju. upami nu ngaji sara. tangtos kaharti ku akal. saratna karana saleh. mo aya manah basangkal. rasa aing nu geus puguh. ulah ngan sakadar beja. malahan jadi celetre. sabab terang jatining angin. da henteu mangpuluhpuluh. kajeun kolot dipiconggah. baragagah beregegeh. tah pilari ulah salah. tah eta ulah kaliru. Kinanti 38 . Tapi lamun geus kapanggih. nyatana Dzat Gusti Allah. ulah seueur nu dipelong. guguru ngakat salira. bilih urang jadi belang. Mugi-mugi sing areling. mun kapanggih moal ngungun. Syahadat anu katelah. estu hiji moal salah. poma ulah rek gumagah. supaya jadi raharja. supados pendak nu buni. margi urang teu kawasa. geuning ceuk dalil Wujud Nur. teu eling kanu Kawasa. sapedah aya kamelang. ngabuktikeun omong beja. teu terus jadina serta. teu katinggal ku jasmani. sing panggih jatining angin. Tapi mun rek milari. da wujud mah jadi baju. Ari nu kedah diuji. Kumaha atuh jalanna. kedah ngalakukeun hese. tuduh jalan anu diseja. kabisa ngan nganteur nafsu. pilari kunci salira. 470. 467. jeung kudu sidik ka raja. 469. dina ati masing ngoja. ulah asih kumapalang. moal weleh pinanggih lara. sartana kedah rumasa. hamo bias kapanggih reujeung eusina. 461. 468. numawi henteu kawaro. dikunci henteu katara. sagala oge kacokel. ayana henteu katara. Numawi wajib teangan. milari eusi salira. 465. nya ieu wujud jasmani. Asmarandana 462. carios teu diagah. sanajan bungkusna sutra. malar ati bisa dingin. kana tahayul ngiringan. 471. Batal ceuk basana Santri. bekel sinarengan bakal.Layang Muslimin Muslimat 460. Numawi wajib disungsi. Lamun kunci geus katukil. geus terang mah da pakeun urang sorangan. mun teu dirakrak wujudna. tungtungna sok matak linglung. ngarah urang ngeunah sare. sanes ngaji jilid hejo. kudu karana katenjo. badan ibarat panjara. 466. tangtu jadi kasenangan.

asmarandana didadar. tapi mun daek diajar. supaya sami ngajaring. pepek karana dijaring. nganyahokeun anu wahid. nya eta Qur’anul ‘Adim. sabab aya nu tiheula. Magatru 484. terang ka Qulhu huahad. ulah rek ngabeda-beda. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. Margi eta nu disebutkeun diluhur. diandum Qur’anul ‘Adim. Margi seueur anu palsu. cocogkeun sing munasabah. neda kumandang nu hadir. masing kenging eta sosi. bubuhan eukeur di dohir. 477. 485. Lamun rek milari ilmu. Ayeuna kinanti mundur. moal pinanggih ginanjar. ku sabab henteu beda. amis basa alus budi. Kalbu mun hantem dilajur. sinom nu dianggo sindir. sanes pisang hayang masyhur. Nu mawi jalmi teh kudu. sumawona daek seba. 476.Layang Muslimin Muslimat 472. anjeun jeung diri pribadi. maksad sim kuring di akhir. geus terang nyatana ahad. ngan kedah nyaho ka Nabi. mangkade ulah pahili. tamba kesel ngantos lohor. henteu inget kana ajir. ibarat nu keur nyekel setir. nambihan malar kaambah. Mangkade ulah kalangsu. malah mandar jadi terang. sieun salah jalan motor. 473. 475. anu geus manjing Ulama. sing inget asalna tadi. Da bonganna tekad kalbu. tah nu nyiksa geura sungsi. 480. anumawi ulah lali. dangdanggula nu dipedar. 482. kenging nyutat tinu tebih. Ngaji teh kudu sing suhud. 481. geus kenging tangtos karasa. margina teu weleh ketir. Ieu kinanti ngajurung. tangtos urang bisa tohid. kalindih resep rarabi. pilahir anu utami. jeung dalil ulah patebih. seba lain seba domba. Tah eta teh anu perlu. teu neang hakekat Nabi. 479. rek neraskeun ieu sindir. disebat mah da pamali. nu nerangkeun asal jalmi. kitu sundana teh Qidam. 39 . ketir ku margi teu tutur. meureun terang gambar ajir. anu mawi kedah risi. risi nyandangan panyiksa. 474. Ku sabab urang diandum. teu beda jeung embe bajir. jeung aya basana Qidam. naon atuh anu nyiksa. anu kasebat tiheula. utami jatining jalmi. ku urang kedah kasaksi. sosina anu Kawasa. ti heula nyaeta Kadim. 478. malah mandar terang tohid. paeh moal aya risi. terang di jatina kuring. kapan teu aya kakirang. lumayan eukeur panambih. Ieu dangdingan teh tambuh. 483. sangkan urang henteu risi. ulah ka samarang jalma.

500. supaya ulah ngawagu. nganyahokeun nu nguntit. cobian geura peredih. tacan nganjang ka pageto. tapi saenyana kitu. 495. teu panggih jeung dzatna Allah. 494. pilari solat sajati. Ngarogona mun urang masih takabur. Sarta tah dina komana. neangan ilmu nu patut. hiji-hiji nu dituduh. paeh moal boga obor. 497. 499. 490. 488. da puguh keuna ku lebur. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. ulah dugi ka ngarogo. 501. 489. 492. 496. ceuk jawa mah boten adoh. Aya sapuluh buktina. Koma dalapan nu nyata. 40 . moal beunang ku pangosol. sing terang gawena ramo. Hartoskeun sadayana. di dunya hate malibir. Sya’ir 498. Nu geus disebut diditu. Saenyana badan teh kedah diukur. Padahal mah lamun dikakat disusul. kotektak masing katimu. mangga geura bagi-bagi. Eta teh anu ngabantu. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Ari eta sambahiyang lima waktu. lain solat lima waktu. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Tah eta dangdanggulana. Da kitu geuning ngarana. pedah Gusti taya bukti. nu kira nepi ka Gusti. sing kapendak bilih rugi. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. henteu cara jembar takbir. tangtu terang Nabi Rasul. Gustina henteu katolih. nu beurang peuting petot. Dina sinom oge kitu. sagala rupa kamisil. katimu bakaling jalmi. 491. tangtu disiksa kubur. eta tangtu pisan hasil. Anu mawi urang teh ulah kumumu. Pilari teh tegesna nu saestu. ulah ngan saukur akur. panon mah asa barintit. Naon pimaksadeunnana. Lain ngan wungkul sakitu. da bongan teu daek takbir. 493.Layang Muslimin Muslimat 486. Sadayana eta anu jadi lagu. ka urangna jasa nyebor. cenah keur nyembah ka Gusti. diukur reujeung dipikir. mikir teh anu utami. da tuduh kitab teu harti. teu dipikir anu estu. teu nanya nyatana dzikir. tapi ulah jadi sedih. estu wungkul keur di dohir. muji dzikir laksa keti. Ieu lagu sadaya oge panuduh. matak waktuna teh bongkor. sakabeh henteu dipilih. 487. weleh henteu meunang conto. sangkan urang boga conto. diapalkeun ratus puluh. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh.

Tah ieu nu pikeun ngaganti. Tangtos moal barieukeun. 507. Mun palay terang ka Gusti. 505. Eta komana geuning tujuh. Lamun elmuna tacan sah. Sagala rupa-rupakeun. Nu matak urang perelu. Emutan perlu diasah. Bisi beunang kacampuran. Opat komana teu mubadir. Pati kudu jeung pigawena. Lamun ku urang geus dibeuli. Anu kasebat kinanti. Genep koma naon bukti. Matak wajib terang ka Gusti. 503. Ulah ngan wungkul hayangna. Jalanna kudu Mujasmedi. Moal samar moal lali. Ulah ngan wungkul carita. Sagala ge bakal mati. Tangtu yakin katinggali. (*) Lamun urang daeuk leukeun. Henteu kudu undar-andir. Ku Idajil nu maturan. Kudu aya pameulina. Mun teu nyaho bodo balilu. Mungguh jalma teh geus pasti. 510. Disebut mulih ka jati. Sya’ir nu jadi sindir. 41 .Layang Muslimin Muslimat 502. 511. Jeung naon atuh nu nyata. Ka guru anu mituduh. Naon maksud di pernata. Kapan Allah henteu papisah. 506. Supaya ulah limpeuran. Urang bisa nganyahokeun. Ieu tungtik keur jalanna. 504. Kudu nyaho gawe nu tujuh. 509. Asmarandana nu katilu. Neangan anu mimilu. Bisi urang ngajadi susah. Milari Syekh Abdul Qadir. Ngasahna jeung babaturan. Jalanna kudu tawajuh. 508.

514. Naha iraha deui waktuna. Di dunya teu daek mikir. Tapi jongjon ambariyang.Layang Muslimin Muslimat 512. Kuring lain ngalainkeun. Kana pibalikeun urang. Cenah mantuan keur dijalan. Di dunyana kajongjonan. 42 . Asana ku pamohalan. Ari waktuna Sembahiyang. Teu tinggal saban waktuna. Paeh beunang diakalan. Ku sadayana dikanyahokeun. 515. Geus paeh nyandang siksaan. Marukan teu kahalangan. Teu khusu kanu diteang. Tapi hanteu jeung dipikir. Biasa sok ditahlilan. 517. Teu rumasa jadi fakir. Kumaha rek dipelakna. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Henteu ngampihan sikina. Iraha rek tobatna. Mun suuk mah ngan cangkangna. 516. Kanyeri beunang ditalangan. Keur nekadkeun taya kahayang. Supayana dipikirkeun. 513. 519. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Teu hasil kantun capena. Kudu ayeuna kasorang. Sembahiyang jeung pujina. Anu matak wajib terang. 520. 518. Bisi sakarat wiwirang. Da bongan teu diteangan. Nu ku sadaya dilakonkeun. Lamun henteu ti ayeuna. Tapi teu nyaho maksudna. Mo enya aya hasilna.

sanajan saterasna. fardhu sinareng wajib. Johar Awal eta nami. panarosna tacan tutup. basana maha fardhu bae disebatna. liren dina tabuh opat. Tina langkung panasaran. kusadaya nu kasebat kaom Islam. nyaeta utusan Aing. kumaha dina Usshalli. Eta tanda kanyataan. terus bae dijawab sakuat-kuat. saeusina tujuh bumi. taya lian asalna teh ngan hiji. nyaeta iman sajati. tuang leueut papayunpayun duaan. ngajadikeun alam dunya. dina pasal Sembahyang. 7. naha dina sembahiyang. tapi teu pisah jeung Aing. hijikeun masingna gulung. basana ge dua rupi. fardhu disebatna sidik. ku rai tacan kapikir. neraskeun Raden Muslimin. isin na mah kang rai teh sakalintang. saur raka tangtu beda. Tina ba’da shalat Isya. jeung 2. ceuk rakana geuning eta. Dina hadist geus kasebat. fardhu bae nu kasebut. raina lajeng ngalahir. lima waktu sapoena. ka rakana madep deui. Usshalli fardhu Isya. atawa sagara hirup. naha kalebet wajib. nganyahokeun kana iman. kabeh umatna Gusti. fardhu basana teh geuning. wajib mun dina baba ilmi.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. 10. saparantos naretepan. wajib kudu pada weruh. reh na rai kumalancang. Mung naha kuma bedana. 43 . 4. Kocap Raden Muslimat. dua tapi sing ngahiji. atawa kalebet fardhu. naha wajib naha fardhu. atawa fardhu shubhi. madep tungkul sarta ta’dim. ibadah ka Maha Suci. wajibul wajib terasna. teu Usshalli wajib shubhi. basana anu kauni. eukeur mufakat bab ilmi. kumawantun naros deui. 8. 5. rakana sareng rai. Hakekat Muhammadiyyah. 9. meh bae cacap sawengi. ku rakana teu di penging. ceuk raina leres kitu disebatna. kieu katerangannana. hirupna sagala rupa. pada naretepan shubuh. narosna masih kebat. ari iman hiji Nurna Gusti. Ieu teh sambungannana. 3. jatining syahadat deui. ajeng marulih ka bumi. hormat tilawat ka raka. wajib eta parentahan Gusti Allah. ka raina naros deui. mugi engkang ulah bendu. kanyataan aya Aing. lajeng arangkat ka cai. miunjukna langkung ajrih. sarawuh eusina deui. anjalna unggel dalil. Wa kawa ‘Idul Imani. tina teu acan sisip. sinareng Raden Muslimat. Tina Hakekat Muhammad. pada dilakonan sami. Lajeng ngajawab rakana. nu mimiti nganiatan. 6.

18. 14. supaya urang sampurna. parentahna saha deui.Layang Muslimin Muslimat 11. Wajib pisan ma’rifatna. da eta mah parentahan. supaya barisa mulang. dines mana mistina. Tah kitu rai leresna. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. ibarat gula jeung amis. nyaeta nu kasebut. 16. 12. cai jeung tiisna deui. parentahna Kangjeng Rasul. Kitu deui sabalikna. 20. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. jalanna maneh teh kudu. kudu ngalakonan rukun. wungkul ka umat Jeng Nabi. Ceuk raina aduh engkang. atuh jadi nyaruaan. ka Aing geus tangtu yakin. Aing jeung Muhammad pasti. nganyahokeun heula dzatna. nu matak urang di dohir. Ceuk rakana mun can terang. sasatna geus sa dzat. rukun nu lima perkara. ibarat panas jeung api. sanes bae ka umatna. henteu aya luhur handap jadi papak. pikeun ka sadaya jalmi. ombak reujeung cai laut. yen kudu 44 . kapan Muhammad teh tadi. moal aya sifat hurung. moal aya Aing mun taya Muhammad. tapi kasadaya makhluk. nya Kangjeng Nabi Muhammad. nu ngaran wajib teh rai. enya meureun dines wajib. kantun eta fardhuna. ka Gusti nu Maha Suci. kana dzatna Maha Suci. kudu nurut saur Nabi. Mun geus yakin ka Muhammad. salamet lahir jeung batin. tah kitu ibaratna. parentahna Kangjeng Nabi. dua-dua kudu paju. parentahna Maha Suci. hakekat Muhammad tea. perkawis wajib kaharti. panas ge pon kitu deui. miwarang ibadah misti. Jadi hanteu tumarima. nu matak fardhu nyembahna. Miwarangna Gusti Allah. perkawis fardhu teh rai. 17. gulung ngajadi hiji. Fardhu teh kudu lakonan. nyaeta utusan Aing. Muhammad ge moal bukti. jadi kaulana Gusti. Syahadat Shalat teh misti. ka sadaya umat Gusti. wajib kudu kataringgali. parentahna duanana kacumponan. poma rai sing kaharti. Ceuk raina nuhun pisan. dines fardhu atawa dines wajibna. ieu teh wujud jasmani. 15. tapi kudu jeung wajibna. moal aya mun sifat seuneu ilang. sakur nu boga Agama. baralik deui ka Aing. upama urang teu bakti. estu nyerep kana ati. lamun hanteu aya panas. sadayana umat-umat. 13. dipigawena kujalmi. moal lepat kitu pasti. notok ti Gusti Yang Widi. eta kasauran engkang. Muhammad teu pajauh. nya anu kasebat tadi. bedana kaula Gusti. sabab Aing teu papisah. 21. ka Aing kalawan yakin. wajib ma’rifatna pasti. da maneh asal ti Aing. kamurahan Gusti Allah. 19. awal akhir didamel ku Gusti Allah. kana eta sajatina Iman tea. lamun teu aya Aing mah. teu ibadah ka Yang Agung. Muhammad Rasulullahi. nu kasebut hakekat Muhammad tea. Kudu pisan tumarima.

wajib teh geus tangtu aya. 28. ka asal urang sajati. kumargi aya hirupna. hayang balik teh ka hirup. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. fardhu nuturkeun pandeuri. da Sawarga mah geus yakin. diwenangkeun unggel Hadist. moal kadinya balik. 25.Layang Muslimin Muslimat 22. jalan turun urang rek ka alam dunya. wajib ma’rifat ka Gusti. ibadah ka Maha Suci. ka engkang rek naros deui. aya keneh kaol kitu. kana dadamelan deui. kabeh jalmi ti Sawargi. pada marafhum. nyaho kana dzatna Gusti. Kapan tadi Ibu Rama. teu bisa mulih ka jati. saperti mungguhing istri. sanajan hanteu milaku. raji’un saterasna. teu aya kaolan deui. wajib teh nu pang dinesna. 32. Inna lillahi kasebat. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. dadamelan Maha Agung. tangtu moal bisa wangsul. lebah mana ka sorangna. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. kani’matan rama tadi. geuning sakitu sirnana. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. rakana ngajawab deui. Enya eta kani’matan. ka Gusti nu Maha Agung. mun keur kotoran mah anging. nyatana ti ni’mat kitu. 23. geuning lain ka Sawarga. Ibu Rama nalika patemon rasa. Ceuk raina naha engkang. tangtu moal bisa balik ka asalna. pasal sembahyang teh 45 . Dina perkara wajib mah. paingan fardhu mah. 31. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. 30. eta mah Sawaregi. sundana asal ti Gusti. waktu urang memeh bijil. sa’adatna waktu tadi. mistina urang teh kudu. boh Naraka boh Sawarga. jalan rek ka dohir. najan dina sembahyang. hanteu wenang munggah haji. 24. rek dipake jalan wungkul. sabab mun teu tingali. bener gening unggel Hadist. 27. 29. Rakana enggal ngajawab. kudu balik deui misti.komo dina hal Agami. nyaeta sagara hurip. kumargi hayang kaharti. Lamun hanteu bisa pulang. tangtuna teh nyawa urang. pang ngaraos ni’mat pasti. Nyaur deui Den Muslimat. kedah bae sadayana. numawi tekad engkang mah. balikna teh enggeus pasti. perkawis bieu kaharti. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. nyaeta dzatna Yang Widi. jalan balik ka Allah. mugi ku engkang piwuruk. Zakat ge ari geus nisab. numawi engkang mah rai. 26. lebah waktu sakaratil. ka asal purwa daksina. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. Ceuk raina nya paingan. aya deui nu can paham. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. nu teu nisab mah teu misti. jeung waina illaihi. Kapan sidik Sawarega. ka asal maneh sorangan. ngalakonan sembahyang. mangsa-mangsa teu tinggali. tina rasana syahadat. Ibu Rama waktu tadi. enya eta Sawarega. eta perkawis Sawargi. saniskara hal ge rai. lamun jalma nu teu kuat. nampa rebu kani’matan.

Nomer tilu sujud tea. haying terang da meureun aya asalna. Rakana enggal ngajawab. geura kieu saupami. kang rai the keur midamel Sembyang. tangtu. hiji nangtung nu utami.Layang Muslimin Muslimat 33. kumaha ceuk anu ninggal. tapi aya oge hasil. pun engkang mah rada risi. ngahariring lagu pucung. dina shalat lima waktu. 43. wajibna opat perkawis. sujud lungguhna katinggal. sakitu eta wajibna. 39. raka’atna kitu deui. mung rasana kurang ngunah. saperti maca Fatihah. Sembahyang lima waktu. ebog dina tengah bumi. eta pasal Sembahyang. Alif Lam Lam He geus dumuk. kudu ngucapkeun misti. sangeus aya dunya dumuk. ceuk rakana sidik sare’atna batal. ceuk raina nuhun parantos kapaham. duh eta mah rai penting. ari fardhuna mah rai. 38. geus tangtu mubadir lapur. 37. hanteu aya gunana. hayoh bae ngabeberik. aya wajibna opat. Mung eta Asmana Allah. kajeun teuing dina ati. Atahiyat. wajib ibarat daging. jadi geuning eta sidik. tapi rai keur maca eta Tahiyat. ku kang rai geus kaharti. kaopat lungguh geus pasti. lungguh He teu salah deui. kaduana ruku teh huruf Lam awal. timana asal usulna. Geura mun bener wajibna. Salirana gogleran. da eta mah lafad tadi. sambara mun teu aya daging. hanteu nepi ka mubadir. pasal wajib jeung fardhuna.kitu deui. dua ruku dongko ulah sambewara. hayang erang timana eta jadina. ngadegkeung Asma Yang Agung. fardhu ibarat sambara. kieu asalna the rai. disebut eta kang rai. lafad jenengan Allah. saparantosna di dhohir. Rakana lajeng ngajawab. rai maca Usshalli. sasat ngamulyakeun Gusti. terus aweh salam deui. 42. maca Fatihah anu alus. 41. nangtung rukuna sing bukti. dupi takbiratul Ikhram. upama teu nganggo wajib. Kitu deui hal Sembahyang. jaba eta naon bae anu lumbrah. nangtung teh nya huruf Alif. Alif Lam Lam He nu tadi. tatapi ceuk anu ninggal. 40. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. nyatana nya huruf tasjid. Sok rajeun kening di tuang. 34. 35. tetep moal samara deui. Sumuhun saur raina. batal teu aya gunana. hana rai tutuluyan. kumaha ti Kadimna. naon anu jadi margi. Sujud Lam akhir nyatana. matak seger karasana. moal katuang geus pasti. nepi kana tahiyatna. talunganan aya daging teu sambara. eukeur ngalakunan wajib. tapi nu kuat mah wajib. mangfaatna kana diri. ceuk raina tangtu moal. kumaha asalna deui. moal samar puguh yakin. malah wajibna teh opat. mung aya keneh saeutik. 36. sakur-sakur nu perlu. nyebat keur shalat ka rai. Tah kitu ngaran fardhuna. nyaeta huruf lafad. rai paparin mangarti. ibarat kitu rai. rada paur arek 46 . jadi kuat hanteu lesu.

49. ayana di saban jalma. ceuk rakana aeh rai. tangtu nya balik kadieu deui. hirup Allah nu langgeng pasti. Tapi sugan geus ugana. geus teu aya antarana. lagam Mesir nu ditiru. marakayangan tangtu. Keukeuh ngajina kaluar. Dzat laesa kamislihi. hantem asma nu di aji. nyatana geus puguh. mun yaktos aya di diri. kapan eta mah rasiah. jeung Min hablil warid deui. Dangdanggula 50. tadi Guru nasehat kabina-bina. tangtos balik deui bae. jatining kasampurnaan. 45. anu mawi rai poma. Ceuk raina nuhun geus kaharti. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. ari nu aqrob jeung urang. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. paalus-alus ibadah. 46. meureun rentul Maha Agung. 47 51. Beurang peuting teu papisah. dijudi-judi ku ati. manusa di jaman akhir. nyembahna ka Maha Suci. asup kana engon siluman. moal bisa balik ka Haqullah. kantun nu hiji tacan ngartos. hanteu dirasakeun dalil. enya eta Hakekat Muhammad tea. atawa nitis-nitisan. eusina teu diteangan. weleh bae teu kapanggih. kapan kieu sundana. 47. kakawasaan Yang Agung. kana onom atawa ka alam jin. rai oge tacan terang. naon eta saur rai. Ilaihi saterusna. tapi kanu disembahna. 48. Raden Muslimat ngalahir. kakurung keneh ku dunya. poma ulah rek kaliru patekadan. Haqul Adam nu kasebu. dzat Maha Agung. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. laguna diaranggit. geuning aqrob sareng wujud. nu ngaran Haqullah tea. . Wanahnu aqrobu uni. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. Na teu emut dalil Qur’an. ceuk rakana Alam Dunya. lamun maneh nyembah ka Gusti. pangbalikan manusama’rifati. aqrobna jeung Maha Suci. kudu aenal yakin. kitab Qur’an digugulung. sifatna hirup urang teh. anu matak kedah diteangan. dirina diluli-luli. dilenyepan disurupkeun ku salira.Layang Muslimin Muslimat 44. eta kawasana Gusti. supaya balik ka hirup. pasal eta nyatana Haqullah. sabab kitu kudu pikir. kana Haqul Adam. ulah dikira-kira. 52. henteu keuna ku ruksak. sundana teh Maha Suci. ulah lalawora rai. Kapan tadi Gusti Allah. naon nyatana anu bukti. Kapan eta utusan Yang Widi. kakawasaannana Gusti. enggeus idin Maha Suci. ceuk rakana hirup urang. sangkan ulah ka jongjonan. sing sidik ka Maha Agung. sabab upama teu terang. nyebut.

geuning ayeuna buktina. tetep didunya ayana. anu masih keneh ayana di dunya. sarta langgeung geus tangtu. enya eta dina Walyaomil akhiri. ngajadi seuneu sakabeh. ditetepkeun pikeun panjarana. Jadi tangtu rahayatna pasti. jadi sakur anu aya. naraka seuneu jeung poek. anu teu bias balik the. sabab sidik aya nyatana nu yakin. Saruksakna ieu alam dohir. biasa cara nagara. kuma kabeukina tadi. rajana teh geuning sok disebat. raja siluman didinya. dina luhur Gunung. ceuk cariosna asalna manusa. tara kapanggih. nu di la’nat ku Yang Agung. Timbanganten nu kawarti. nu betah di alam dunya. ngajadikeun sagala Naraka. jelema anu maraot. 54. tetep moal pupus. di Gunung Gede Cipanas. ka Allah nu Maha Agung. Anu matak rai sing kaharti. malah jumeneng Bupatos. lobana ka dinya kitu. enggeus dina Haq na Allah. jero Naraka. Kitu deui mun nyawana jalmi. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. paehna sok jadi macan. anu kaliwat tiisna. Da Wali mah sampurna geus pasti. raina lajeng nyaur. nya 48 . eta oge nyawana manusa. 59. nagarana pada mafhum. Lamun asup ka manusa geuning. sakalintang percaya rai. yen teu bisa wangsul. 62. 56. nya atuh tetep di dunya. Gusti Maha Agung. sanajan. Sabab ieu alam dunya pasti. ka dzat Maha Agung. Idajil La’natullahi. jeung jadi Naraka cai. aya nu ngabawah prentah. atawa menta surutu. tah geuning rai nyata. Naha urang rek lumpat kamendi. poek tina bumi tangtu. ruksakna alam dunya. pantes moal bisa mulang. tunggu kiamat dunya. yen nu hanteu ma’rifat. 60. malim bagong jadi babi enggeus pasti. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. meureun rai ge sok mendak. sareng panggang lele tea. malim buhaya ge nyata. jadi rajana siluman. keur ngahukum Idajil teh. bagong atawa buhaya. ngan tetep rasa teu geunah. nu ngalanggar parentahna. nurutan tekad Idajil. salegana ieu alam dunya. kana maung sareng monyet. ka nagarana siluman. ngagerebeg bari barang penta. rahayatna rebu-rebu keti-keti. 55.Layang Muslimin Muslimat 53. ku rasa kangeunahan. sasat nu embung balik teh. nya asup ka dinya deui. tetep di jero naraka. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. sok geuwat harajat. cara waktu manehna di alam dohir. nyaeta dzatna Yang Manon. ngabedega ngarahayat. bari tunggu-tunggu. sok surup sinurupan. 57. kanyahona keur didohir. Ka manusa jeung ka hewan deui. meureun sadaya ge terang. nurutkeun ilmuna kitu. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. 61. lamun aya pekewuh. salanggengna henteu kacampuran deui. angin pon nyakitu. ka asalna kapungkur. Kapan eta Embah Dalem tadi. lamun malim maung. 58. sasalad jalma garering. eta kitu kajadiannana. sangu punar kitu. jadi badegana deui. 63. bet aya di Gunung. sabab ari Wali mah. menta cikopi nu lekoh. jeung teu bias paeh deui. nu sok sedep panggang lele.

tetep hanteu bisa asup. lawang Akherat teu muka. baroraah bias ngomong. nyebutkeun Allahu Allah. alam Barjah kesebat nami. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. buktina teh molotot jeung larak lirik. Sabab dina waktu sakaratil. anu tadi saur engkang tea. jadi dedemit siluman. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. Eta kitu kajadian jalmi. cai tiis rasana. nya eta alam antara. anu didahar ku urang teh beurang peuting. ciri teu katimu. lawang Akherat teu tembong. ka Akherat masih tacan datang. 66. anu maot teu aya getihna. 68. tangtu bareng di naraka. aci seuneu jeung tanah. nya didinya sok nembongannana. rasa rebu taun. Ti dunyana manehna geus indit. sabab tadi koncina teu kapanggih. kahalangan kitu. di badan sakujur. sasat jadi rahayatna. taya tiis taya panas. getih balik deui tangtu. moal bias rek nyebutkeunnana. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. nya buktina katuangan. leres percanten kalangkung. asal keur dina Kadim teh. Anu matak wajib sing kapanggih. nu jaditeh roh Jasmani. Ririwana hanteu salah deui. sing ma’rifat kana dzatna Allah. 67. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. da ngajadi alamna the. atuh jadi bangsana. angin pon nyakitu. atuh pantes moal bisa. sumawonna asup hanteu bisa. Dunya ieu bumi seuneu angin. mun aya nu pupus. Enya eta sifatna teh getih. lain eling ku carita. nu mawi hanteu katinggal. elingna satuhu. alam antara disebut. utag-atog taya jalan. nyaeta nyatana Nur. 70. karasana panas geus pasti. meureun sadaya ngaraos. nya eta alam antara. siga anu neangan jalan. kantun eungap anu aya. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. 65. nu ngajadi alam barjah tea. anu hanteu kapanggih. atun nya Naraka tea. seuneu dunya mah tangtu. kapaksa roh Jasmanina. bumi poek tangtu. sagala enggeus ditutup. alam antara disebut. bibit dunya kitu. anu ngajadi alam teh. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. 73. jadi alam tangtu. geura bae titenan. ngan saukur bisa balikna teh pasti. raina lajeng ngawalon. sabab tadi geuning kitu. anu bakal ngajadi teu ngunah. kahalangan ku alamna. Hakekatna Adam tea. kapan tadi asalna ge. tah geuning eta geus aen. Kapn bukti geuning anu mati. nu mawi make sakarat. naon kanyataannana. paehna anu kapaksa. kana asalna dunya. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. 72. roh Jasmani tacan terang. asal tina aci-aci. 49 . getihna ragrag didinya. tina ku bakating nyeri. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. lawang Akherat teu muka. Mun ku rai can kapikir. getih teh eta geus tangtu.Layang Muslimin Muslimat 64. imankeuneun arek maot. ngajadikeun alam gaib. jeung asal. Idajil kapungkur. nya kitu mo salah deui. anging iman anu ditampi. 71. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. ku Allah anu kawasa. lawang dunya geus dikonci. sasat aci alam dunya. 69.

den Muslimat lajeng nyaur manis. hirup mah kapan geus aya. enya eta aci kadaharan. ku nafsu nu 50 . sarupaning naon bae. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. 80. nyalindung ka dzatna Allah. Jadi iman sabeurang sapeuting. anu mawi taya raos. jeung ngajujur kasukaan. keur masih dina Haqullah. Cauk rakana lamun tacan harti. taya dangu taya tinggali. anu matak dijero beuteung geus usik. meureun ku rai karasa. pertanda aya hirupna. nuhun parantos kahartos. Sawiyah katiluna teh. nyawa sareng hirup. 78. hayang naon hayang naon. nyaeta ngaran nafsu. jeung Allah Gusti Yang Manon. teu kuat eleh loba. Malah dina gujragna ka dohir. ku rai tacan kapaham. remen sok kabaud. rai masih keneh bingung. geus Wahua Ma’akum. karepna kasukaan dunya. ulah sok elehan teuing. dua geus ngagulung. sangkan kuat salawasna. sumawon parentah Allah. hirup Allah anu sakalangkung suci. lebah dinya enggeus pasti. kaayaan dunya kitu. moal rek kabaud. Lami-lami eta murangkalih. ceuk raina naha beda. hirup kalawan nyawa. hayang seubeuh nyatu. teu ngeunah pon kitu. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. Den Muslimat teras nyaur deui. waktu keur dikandung. nya rasa sareng nafsu. pasal Haqullah nu tadi. panon ge bijil awasna. roh bumi seuneu banyu. jeung ngagedekeun Amarah. kumaha sangkanna punjul. baham bisa cacarita. sababna pang urang kitu. 76. resep ngadu resep lacur jinah maling. 83. 84. bukti langka anu iman. 82. taya angsuangsu acan. roh suci kasebatna. 81. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. lami-lami ka bulen ku sifat getih. tina rasa nya bijil kahayang. nafsu nu sok narik hade. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. saprantos lebet kadaharan. jadi tempat setan la’natullah. sareng Haqul Adam tea. malah-malah sifatna ge beda pasti. Jadi eta nafsu tilu tadi. sifatna getih kitu. jadi hirup suci tea. naon nyatana di badan. mimiti rasa teh bijil. Lami-lami tuluy bijil deui. cepil ge bijil danguna geus pasti. 75. masih keneh tacan aya nyawa. ari nyawa mah geus tangtos. mawana eta nu tilu. didinya marunggonna teh. hakekatna di badan urang pribadi. sadayana bieu saur engkang. ayeuna gaduh piunjuk. saur raka tangtu beda. 77. Haqul adam mah geus tangtos. enya eta sifat cahya. enya eta Amarah Lowamah. datangna ge ti pandeuri. sabab basana ge dua. sabab henteu rasa papisahan. yaktos pisan eta Mutmainnah. Mutmainnah nafsu nu suci. Barang enggeus kacampuran getih. anu kalangkung kotorna. Ari sifat hirup mah kang rai. nu matak urang wajib ma’rifati. roh angin pon kitu deui. Haqna Allah tetep hirup urang. ceuk rakana taya akal. sumawonna aya nafsu. ngarasa aya ngeunah. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. narikna ka alam dohir. tadi memeh aya rasa. 79. nu di dahar ku urang teh. lian ti nyalindung.Layang Muslimin Muslimat 74. numatak bedas kalangkung. nyawa kasebatna rai.

kalima caangna. Den Muslimat lajeng nyaur deui. aya ieu cai dunya. nya neda tawakuf bae. kahartos sareng karaos. cahyana bodas hanteu salah. Ahadiyat sareng Wahdat. 89. geus ngagulung moal geseh. Katiluna Maun eta nami. huruf Allah aya opat rupa. tina bakating khusu. dzat hartina kanyataan. tah kitu gunana. Henteu pisah dzatna Maha Suci. ari nu katilu. sabab beresih lakuna. nu tadi tacan dijawab. ayeuna wangsul kapungkur. 88. lahir batin moal rek manggih balai. nu opat teh Alif Lam Lam. enya eta lafad Allah. Caang padang sifatna geus pasti. cahya koneng sifatna. nyaeta Adam hakeki. mun ngelmuna tutug. nyarioskeun dzat Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 85. sarawuh eusina kabeh. kalimana Johar Awal. tina Enur anu opat perkawis. cahya koneng sifatna. sasat Allah jeung Muhammad. bijil cahya opat tembong. hanteu patarengga deui. ka opat bumi anu nyata. hiji ngaran Narun. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. 86. rasana panas geus tangtu. enya ieu buktina the. ayeuna mah atuh mangga. kaduana Hawaun kasebat nami. anu kasebat Af’al Gusti Allah. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. cahya beureum sifatna. jadi salamet bawana. Anu matak aya huruf dalil. 51 . geus saädzat anu tilu. Turobbun kaopatna teh. babakalna alam dunya. 94. dina pasal huruf. jadi tasjid kitu. Alif Lam Lam He timana asalna deui. moal daek ngagoda rancana. tah sidik geus opat rupi. tah sayaktosna tidinya. hakekat Muhammad tea. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. Aya seuneu ieu alam dohir. ku sorotna Narun hanteu salah. Johar Awal kasebatna. Nur Muhammad nu kasebut. sabab sieuneun geus tangtos. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. sifat rupa eta hanteu salah deui. cahaya anu beureum eces. Gusti Maha Agung. deukeut jeung nu iman pasti. asalna tina dzat sifat. opat rupi kalima caangna pasti. nya eta Asma Yang Agung. tina padang bijil kanyataan. 87. Sabab eta bibit nu kumelip. kaduana angin kitu. dzat sifat sarawuh asma. awalna eta geus pasti. Adam jadi gulung. sadaya anu kumelip. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. panarosan jisim abdi. 92. kieu usul asalna. jeung sifatna sumawon asmana. pang ayana Lafad Allah. dina Hadist ge kasebut. cahyana nu hideung mulus. Lami-lami setan tangtu nyingkir. enya bae eta can dijawab. nya anu jadi bakalna. ku sorotna Maun anu putih. Ceuk rakana aeh engkang lali. Kantun anu kaopatna deui. katiluna Wahidiyat eta nami. asalna teh lafad Allah. sarawuh eusina deui. sakabeh asal ti Allah. alam dunya anu dumuk. pasal eta parantos kapaham. 91. nu Murba ka wujud urang. 93. lumbrah geuning kitu. 90. goreng tea. sorot Hawaun geus pasti. nya eta Alif Lam Lam He. sareng He na rai kitu mun teu harti.

geura bae didunya ge geuning sidik. urang kudu ma’rifat ka asal. di angliputi Yang Agung. kalimana sareng anjeuna pribadi. ngajadi seuneu hurung. ulah boga rasa aya. jeung Illa Wujudika. saurna teh Gusti anu Maha Suci. kaca panghalangna tea. Saupami sorot Matahari. anu jadi hijabna ka Allah. sabab Aing Nafi Isbat. sangkan ulah kasarung. Panon poe teu matak jadi balai. malah lamun dideukeutan.Layang Muslimin Muslimat 95. Imamna opat tangtu. Saur rai ayeuna mah harti. Ceuk raina bingung teuing. 101. euweuh anu jadi hijab. Fafnin ‘anil Wujud. Saupama naek kana pasir. pasal kaca can ngahartos. kumaha nya akalna teh. eta teh siloka wungkul. wujud reujeung bumi langit. hanteu katepi ku akal. da dunya mah kalangkangna. dzat nu Maha Agung. sabab sakitu bibitna. Sungsum tulang daging sareng kulit. tambah deukeut tambah raos. Lian eta wujud maneh eta pasti. sumawonna alam dunya. kalangkangna tangtos bae. teu beda jeung Kadimna. kangjeng Nabi Rasul. enya ieu buktina wujud jasmani. kalimana Baetullahi. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. eta asmana Yang Widi. sanajan Gusti urang. Takun Wasilan terasna. anu jadi hahalang ka Allah.hijab ka Gusti Yang Manon. 96. yen tujuh langit bumi teh. ayeuna kakara sidik. Waktu oge geuning lima deui. Srangenge alam Akherat. sahabatna geuning opat. dina Hadist kacarios. naha tina bibitna mah. nya paingan kitab enggeus nyebat. 99. teu kaluar ti asmana Allah. lafad Allah sadayana. rakana deui ngajawab. geuning buktina kitu. matak ngaruksak ka urang. tah asalna ti dinya. ulah arek jauh. dina palebahan eta. balik deui ka alam dohir. rai mun can mafhum. tetep lima huruf. tina dzatna Gusti Allah. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. najan rukun anu lima perkawis. lamun maneh saestu. sing ulah ngajarentul. bisa ngailangkeun jasad. kalangkang jadi Naraka. 103. sanajan di Mekkah oge. Ceuk rakana anu mawi wajib. lafadna geuning kitu. burak heula wujudna. kalimana Panon poe. asal asma tina cahya. 97. namung aya saeutik anu samar. cahya hideung sifatna teu salah. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. anu panas teu salah deui. 52 . rai sakalintang bingung. Asmarandana 104. 100. Laa Hijabbaka kauni. bisa jadi tutung. Ceuk raina teu kinten kaharti. tangtuna enggon Naraka. dihalangan ku sahiji kaca. ku asmana kitu. Gunung luhur bet tambah tiisna. hayang nyaho ayana Aing. nya eta anu bieu teh. 98. supaya boga pikiran. rai sakalintang bingah. sifatna ngangliputina. naon nyatana anu dumuk. mere upami ka jalmi. mindingan kana dzat tea. 102.

108. kakara bisa kasusul. Mim the nya sirah urang. Qur’an Nul’adzim kasusul. 106. kapan dina Hadist oge. sareatna hakekatna. muga ku engkang diwejang. 117. Sanajan bisa ninggali. naha bet aya rasiah. 112. sareng dzatna Maha Agung. kudu dicarios bae. ayeuna mah moal samar. geus tangtu rai aya mah. Antal Mautu Qoblal Mauta. Bener mun dina Agami. can ditarima ku Allah. raina lajeng ngawalon. atawa konci panyorog. kajaba dina sare mah. nyarita pasal ieu mah. Kapan ari ngelmu rai. teu acan pisan kapaham. perkawis lafad Muhammad. paeh samemehna wafat. hanteu beunang lalawora. ulah kapambeng ngawuruk. Tapi kudu bisa mati. ceuk rakana tangtos bae. mung engkang moal tiasa. eta mah palebah sare. kieu rai mun can terang. kahartos Mim He Mim Dal.Layang Muslimin Muslimat 105. Kitu ibaratna rai. nya eta Mim He Mim Dal. teu meunang aya rasiah. 113. dina salira urang teh. Raina ngawalon deui. teu make tasjid mah luput. Ari geus katimu tasjid. dina wujudna manusa. He dada manusa estu. geus tepi ka asal Qur’an. eta dzatna Gusti Allah. Naon nyatana di diri. 111. Mim akhir bujal manusa. kudu papada duaan. anu parantos diwejang mah. Dal teh suku enggeus pasti. Raina lajeng ngalahir. kudu keur nyaring mistina. tah kitu rai nyatana. Saur raka moal manggih. hanteu sah kanyahona teh. 109. tapi weleh teu kapendak. aduh engkang nuhun pisan. da sanes kitu jalanna. 116. didinya hanteu ngaraos. bibitna sagala rupa. jalan ma’rifat teh kudu. pamuka lawang Akherat. nyatana tasjid tarekat. kitu eta ceuk dalil teh. hanteu aya pependakan. rupana wujud manusa. hanteu aya terekatna. da lebah sare mah poho. sabab rasiahna guru. 118. kusabab geus kana ilmu. lain perkara Agama. tegesna babar sapisan. tah dalil eta saksina. Ceuk rakana pasal tasjid. nya Marotan Wahidatan. 115. rai masih keneh helok. mung tasjidna tcan disebut. 114. nuhun Alhamdulillah. teu jadi lafad Muhammad. jalanna tina tarekat. keur pikeun sarerea. boga wujud rawuh dunya. ilang ilmu ilang rasa. 110. 53 . najan wujud teu kaemut. 107. dina keur waktu sare mah. sabab eta mah Agama. kapan geus aya patokan. ibarat lafad Muhammad. teu iman-iman acan. kabeh kudu pada terang. Rakana ngajawab deui. naon kanyataannana. Hanteu kahartos ku pikir. lamun teu make tarekat. panutupna lawang dunya. mung aya deui pihatur. da engkang bubuhannana. kang rai nembe mangartos. keur ibadah ka Yang Agung. lamun ngelmu tacan kitu. lafad Muhammad eta teh.

131. kana parentahannana. batal haram jeung makruhna. ngan kudu menerkeun laku. ku awas panon atina. dina keue aya halangan. rakana enggal ngajawab. lain kudu sapertos. mun prakna tah kudu kitu. persasat nuduhkeun jalan.Layang Muslimin Muslimat 119. jeung buktina nu diditu. bagian ahli sareat. 123. ka Allah mah sanes kitu. ti dunya teu meunang salah. Sarat sah nyembah ka Gusti. kana dzatna jeung sifatna. kudu ngalokonan rukun. Ari hakekat mah rai. wujud teu bias migawe. keur kapercayaan kitu. Sasatna kedah papanggih. 120. kantun Iman anu ka dua. hiji Iman ka Yang Manon. ku rai tacan kaemut. sabab kumaha rek Iman. laku ucap anu aen. sumawon ku sareat teh. sidik henteu mangfa’atna. urang ninggal tanah Mekah. Raina ngawalon deui. 128. Kapan geuning eta bukti. atina teu daek nyaho. teu tiasa ngalakonan. aturan amal ibadah. 129. sadirina-sadirina. boh salahna boh benerna. anging Allah nu uninga. perkawis Iman ka Allah. 126. bagian ilmu eta teh. hartina ninggal dzat Allah. Allah nu pikeun ngahukum. perkara nyaho ka Allah. kudu ku awasna kalbu. kumaha arek elingna. Dupi Iman hiji deui. Fidun’ya anu kasebat. 122. teu acan katinggal ku soca. atuh teu Iman mun kitu. Jadi geus kaluar garis. kalawan ma’rifat heula. Tapi kade salah ngarti. kana rupa Mekah kitu. buktina pasuhud-suhud. ngalakonan Sembahiyang. saperti ayeuna urang. kudu nurut kitab Qur’an. dina nalika cageur mah. Tapi dina waktu gering. tapi sahna eling kudu. kapan aya ceuk Hadistna. pipilueun ngahukuman. Imanna eta geus tangtos. kanu baris disembahna. sidik ku panon kapala. 132. tarekat sareng ma’rifat. jalan tuduh Agama. engke di alam Akherat. parentahna Gusti Rasul. Agama sareat tea. da ari sareat mah. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. kudu daraek ibadah. 125. mangsa bodo Gusti Allah. 54 . 124. nyaeta eling ka Allah. sabab teu aya cirina. sanajan dicipta-cipta. 121. anu sakitu suhudna. weleh geuning pasalia. Gusti Allah nu kawasa. sareat ka tarekat teh. naha Iman ka saha. sababna tacan ma’rifat. sunat farduna sakabeh. Mereskeun jalan Agami. tanda-tanda elingna teh. lain hukumaneun jalma. pikeun kayakinannana. aya dua perekara. Iman kana Parentahna. rukun Islam anu lima. 127. rai parantos mangartos. 130. lamun teu acan paamprok. rukun Islam anu lima. nu katinggal ku sadaya. Teu aya gunana jalmi. Mimiti Ru’yatullahi. anu kudu dilakonan. Ngan karek asmana badis. Kapan ari Iman rai.

kahiji Iman ka Allah. lakonan waktu lima teh. Kedah geus di dahar misti.nerangkeun yen Maha Agung. da can nyaho ti tadina. atuh meureun poek bae. Kaduana Iman deui. da teu kudu ruku sujud. kakara bisa kasusul. moal arek asa-asa. sakur piwuruk engkang teh. rek nyaritakeun rasana. Saha jalma anu mungkir. rai masih keneh poek. jalanna tina tarekat. pangandikana Yang Agung. siang wengi reureujeungan. 141. 142. teu ku lisan-lisan acan. masih keneh bias nangtung. sanajan badanna ruksak. margi kahartos percaya. jadi linglung rarasaan. moal samara moal hilap. eling bae hanteu pegat. eling bae salawasna. najan nepi ka ayeuna. teu acan tetep mikiran. 144. keur wujud taya halangan. boh kesed boh amisna. sagala pangakuan. 137. Iman mah geus tangtu terus. Teu Iman ka parentah Gusti. yen eta Kalamullah teh. 146. boh amisna boh kesedna. teu jauh sareng dzatna teh. kumaha da can karaos. kapan make huruf eces. kana parentahannana. Iman kanu marentahna. Teu huruf sowara deui. Sababna enggeus ngahiji. geus Wahua wama’akum. hanteu ngarasa papisah. kakara sah pangakuna. nu henteu diwaktu-waktu. Bari leumpang bari cicing. rek eling ka parentahna. yen eta dalil Qur’an. hanteu percaya ka Qur’an. da geus teu bisa hudang. moal taklid moal bohong. kufur kafir kasebatna. Raina ngawalon deui. kumaha mun geus teu kuat. margi Hadist enggeus nyebat. Mun kitu kafiran pasti. 135. kudu bae dua-dua. tapi eta dina Qur’an. henteu weleh reureujeungan. ceuk rakana moal pegat. 140. geus teu bisa walakaya. tapi aya deui kitab. keur cageur keur gering komo. Mung ayeuna aya deui. kalintang abdi sesahna. Asal geus ma’rifat jati. bade tumaros ka engkang. rek eling ka Maha Agung.Layang Muslimin Muslimat 133. teu bisa balik ka asal. dina keur nalika jagjag. 136. salawasna moal pegat. ngan dika Gusti Allah. Numatak urang mah rai. nepi ka rek maot pisan. cicing leumpang diuk nangtung. paeh henteu reujeung Iman. 143. 134. 55 . bisa balik ka asalna. tapi upami percaya. hate masih kalangkabut. Sieun jadi kufur kafir. nya meureun nyasab jadina. Iman teh urang pigawe. manusa kedah kituna. 139. percayana masih mangmang. lakonan sakuat-kuat. badanna geus ruksak kabeh. Raina ngawalon manis. nya kana dzat sifatna. nyawana teh kapidangdung. nyaritakeun rasa cau. ibarat nyebatkeun cau. 138. 145. seja diestokeun pisan. kapan kedah sareng sahna. disebatna Kalamullah. atuh rek eling ka naon. Sumawon Iman ka Allah. da hanteu kudu jeung praktek. hanteu bisa walakaya.

kapan geuning eta Qur’an. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Rakana ngajawab manis. nyarioskeun ti awalna. jol tiasa sasauran. kaluar ti Kangjeng Rasul. Terus kan Nur Jeng Nabi. Maparin caangna ati. nyatet saur Rasulullah. padahal Nabi Muhammad. geuning naha teu disebut. Allah anu Maha Agung. lahir batin geus kamafhum. ngajadi alam dunya. awal akhir dicarios. sagal geus kauninga. ngadak-ngadak anjeuna teh. boro-boro nu geus tembong. sumawon make huruf teh. 56 . 160. dalil pangandika Allah. naha ari Nabi sanes. yen bakal kitu jadina. kieu rai mun can terang. teus nepi ka jadina. hanteu sowara huruf. kana Qur’an Nul’adzimna. 155. tina Johar Awal tea. 152. eta teh nyaurkeun naon. Jadi ngandikana Gusti. ngadamelna Injil tea. Ditetepkeun bae Hadist. kabeh aya dina Qur’an. sanajan aya hurufna. sareng ngajadikeun makhluk. 157. nepi ka kiamat pisan. kapan sidik caang eta. tapi Kangjeng Rasulullah. caang padang narawangan. kudu buleud nya percaya. turun ka para Nabi kabeh. Padahal Kangjeng Nabi. ngan cumah maparin caang. kana kadimna Jeng Rasul. pangandika anu anyar. pasal ka dalil Qur’an teh. Sadayana jol kaharti. pangkat Nabi kasebatna. sanajan nu teu acan. kapan sami pangkat Rasul. sapertos Jeng Nabi Isa. ayat-ayat nu kasebut. 148. anjeuna enggeus misaur. 153. bray bae sagala terang. teu kocap aya guruna. 149. teu aya nu ngawartosan. memeh aya awang uwung. unggel dina lebet Qur’an. nyaeta kiamat dunya. teras dicatet ku Usman. terus disaurkeun pisan. lalakonna dicarita. nyaeta kana manahna. Geura dangukeun ku rai. 159. sasaur-saur Jeng Rasul. Terus Babu Hawa deui. tah kumaha bedana. bibit nurunkeun manusa. Sareng kapan saur Hadist. bet sagala uninga.Layang Muslimin Muslimat 147. nyaurna ku basa Arab. Qur’an teh damel sahabat. Gusti Usman nu nulis teh. kitu deui Zabur Toret. sumawon make huruf teh. 156. Tah kitu ngandikana Gusti. bibit nu kumelip kabeh. 150. sabab ngandikana Allah. 158. nu aya salebet Qur’an. mimitina ti Nabi Adam. nu muruk bangsa manusa. utusan Allah ta’ala. nu ka anjeuna miwuruk. nya jadi kitab Qur’an. 154. sadaya hanteu kaliwat. Dicarios ku Jeng Nabi. teu aya anu kalarung. Tapi naha Kangjeng Nabi. nu matak teu ku sowara. anging ku terbitna hate. malah basana ge Arab. geuning kitu asalna. 151. bener teu nganggo sowara. Kapan sidik Kangjeng Nabi. yen eta pangandikana. Hadist bae disebatna. nyaurkeun sadayana. ka sahabat nu opat teh. nyaeta Nur Muhammad.

tina kalangkung karasa. naha bet dibeda-beda. pangandika anu anyar. hanteu arah engon kitu. sanajan Saumur hirup. rai aya kadar ngartos. tapi kieu bedana teh. jeung teu nulis teu papan. Sajarah anjeuna pasti. sabab Ijnil Toret Zabur. Saha nu mere warti. margi rai tacan ngartos. 173.Layang Muslimin Muslimat 161. hakekatna di urang. meunang nurun tina Qur’an. Rakana engal ngawangsul. 164. geus sumurup kana kalbu. Zabur pangucap pribadi. dalil pangandika Allah. mani cirambay socana. 163. Raina gumujeng manis. ayeuna baris didadar. Injil nyatana paninggal. Ceuk rakana bener rai. geura dangukeun ku rai. hal eta kitab nu opat. bisa nyaritakeun kitu. kieu rai mun can harti. hanteu aya papadana. rek naros rai ka engkang. naha bet hanteu disebut. nya eta nu anyar tea. hanteu sami sareng Qur’an. kitab Injil katiluna. Qur’an mah pangangseu rai. kapan teu daya teu upaya. nyaeta pangdangu urang. sabab manus amah mohal. 170. 57 . nu parantos kalakonan. kapan Jeng Nabi Isa ge. kanyataan dina diri. Barina ngalahir deui. bade tumaros ka engkang. ayeuna mah moal samara. anu tiheula ayana. dina badan sakujur teh. 169. naon kanyataannana. nyariosleun Wal Awwalu. ulah ngan ukur basana. saheulaeun Nabi urang. Mung ayeuna aya deui. nu tadi disebat dalil. malah sumpingna tipayun. 168. hanteu naros ti manusa. 162. dalil pangandika Allah. dalil mah Qur’an nyatana. Kinanti 172. ti barang gurujag dohir. sapertos Jeng Nabi Isa. nya nuhun Alhamdulillah. sifatna hirup kang rai. kaduana kitab Zabur. Ngalahir deui kang rai. nyarioskeun geus akhirna. 167. rai mah ku hayang dumuk. nu matak hanteu disebat. midamelna Injil tea. geus nyayang kana sungsuwam. tah eta naon nyatana. hiji ngaran Toret tea. tah eta nyatana Qur’an. 171. tina Qur’an Nul’adzim teh. nu teu huruf teu sowara. Kaopatna Qur’an nami. sarua pada utusan. nepi ka akhirna pisan. sanyatana dina diri. naha ari Nabi sanes. nanging ti Allah ta’ala. tah kitu rai sababna. 174. Tetep disebatkeun Hadist. lantarannana ti engkang. kapan Qur’an mah eusina. 166. jadi anjeuna mah notok. kitab Hadist anu tilu. bakating tina karaos. kang rai hayang terang. moal robah patekadan. Ari sundana teh Hadist. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. dalil mah nu heubeul tangtos. 165. Sifatna nafas geus tangtu. pasal kitab anu opat. tunggal utusanna Allah. ku salira anjeuna teh. Mimiti Toret dicatur. di badan urang sapata.

Raina ngawalon nuhun. kalebetan aci. aya deui nu can harti. kabutuhna Maha Suci. akhirna oge teu lepat. sato-sato ge aranakan. 180. tina kaluat si Bijang. mo hilap saumur hirup. teu butuheun kunu ngaji. Gusti anu Maha Suci. sifat Goniyyun ceuk Hadist. Raina Lajeng ngawangsul. nyaeta nu ngaran Hadist. Kitu deui dina pupus. 181. hanteu seueur ngan sarupi. Naha engkang bener kitu. tatangkalan nungtut jadi. tapi engkang mah sok nilik. Numawi Qur’an disebut. Meureun ku rai kamafhum. 58 . rakana ngawalon manis. Nafas mah geus jalan terus. Ngan butuh teh ku wujud. Ting torojol ting palentung. anu pandeuri datangna. Mung awon teu kapiunjuk. 186. awalna nu pangheulana. nya eta nu anyar tea. Tapi kabutuh Yang Agung. sareatna anu nyata. atuh lamun kitu Gusti.Layang Muslimin Muslimat 175. cepil teu aya danguna. pangheula ayana pasti. ampir pinuh ieu bumi. najan seueur nu dipeuncit. 182. teu butuh kunu ibadah. teu butuheun ku Ulama. hanteu kasebutkeun beunghar. disebatkeun awal akhir. da kabeh kagungan Gusti. kabutuhna Gusti Allah. aci seuneu angin tanah. ucapna pon kitu deui. ceuk engkang mah anu yakin. nu karasa sareng bukti. bet bijil awasna geuning. teu elat-elat nu bijil. eta hanteu salah deui. 176. teu butuheun kunu muji. pangakhirakhirna leungit. 189. 183. ah engkang mah sok murtad. Rakana walon jeung imut. 177. katuangan warna-warni. 178. baham teu bisa wawarti. 188. nafasna mah ongkoh bijil. karaos kabina-bina. cepil kaluar danguna. jalma pada aranakan. hanteu aya kabutuhna. pasal tadi Gusti Allah. estuning aenal yakin. lami-lami eta soca. keur waktu gurujag lahir. kapan buktina di dunya. Bukti anu ngajarentul. baham ge bisa wawarti. bener ceuk dalil teh tadi. saparantos barang tuang. pangdangu anu kahiji. 184. ceuk engkang mah masih aya. kanyataan dina badan. tapi teu kurang nu datang. naon kabutuhna Gusti. hartina teh Allah beunghar. nandakeun butuhna Gusti. lamun aya keneh pambrih. 187. panon teu awas ninggali. sinarengan aci cai. paninggal sareng pangucap. anu pangheulana leungit. 185. taya kabutuhna Gusti. Allah ta’ala taya kabutuhna. leres mun kitu kaharti. barang enggeus lami. nya danguna jeung tinggalna. Ceuk raina naon atuh. rakana lajeng ngajawab. 179. kabutuhna Maha Suci. teu ku naon-naon deui. Ari eta mah nu tilu.

203. 201. yen sakabeh kudu mati. ka sakabeh anu anyar. sumawon keuna ku mati. kumaha sababsababna. cik geura terangkeun engkang. Rakana lajeng ngawangsul. 202. eta mah entong dipikir. sarebueun alam dunya. Naon maksadna Yang Agung. tangtos aya sabab tadi. Kapan ceuk dalil teh kitu. 196. dalilna teh Qulu nafsin. mun ngan sakitu sababna. 191. kasauran teh bet yakin. pang sok ditungtungan mati. atuh Gusti Maha Suci. 59 . Allah sifat Baqo pasti. Meureun aya sabab tangtu. yen kudu ngarasa mati. rai enggeus lieur teuing. Ayeuna gaduk piunjuk. sundana teh eta dalil. da kitu kersana Allah. Raina mani ngagukguk. nyieun sarebueun kali. kedah wae osok wafat. pinuh temen ieu bumi. 193. Malah dalil oge nyebut. kana ati tuang rai. ka rakana bari seuri. ku engkang kedah di dadar. seuri ngeunah bakat harti. 197. kersana Gusti Yang Widi. 192. langgeng teu keuna ku ruksak. samangsa-mangsa keresa. Tah naon sababna kitu. moal mubadir Yang Widi. langgeng hanteu owah gingsir. naon nu jadi sabab. Tanda bedana Yang Agung. sugan kieu kersa Gusti. hiji pasal nu can harti. Pang ngersakeun kudu mati. Naha matak naon atuh. moal datang ka teu jadi. 194. perkawis pang Gusti Allah. 199. moal hanteu aya pambrih. reujeung sakabeh hawadist. Ceuk rakana mangga atuh. sumuhun saur kang rai. Raina enggal ngawangsul. 198. ku rai hoyong kaharti. henteu kenging mungkir deui. Allah geus maparin jangji. sanajan kersana Allah. sanes nu sifat kawasa. tah kitu sababna rai. sakebeh awak-awakan. teras nyaur bari manis. sidik pisan jeung buktina. lamun hawadist teu ruksak.Layang Muslimin Muslimat 190. aduh engkang sidik pisan. Rakana mesem ngadawuh. najan alam dunya rai. supados rai mangarti. ngersakeun Gusti Yang Widi. jeung daikatul mauta. ana kitu nyaruaan. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. make mere katetepan. asa kabireukan teuing. dina hal sababsababna. ari keukeuh-keukeuh teuing. aya sababna nu penting. ulah ngajadikeun bimbang. upama jalma teu wafat. sarua jeung Maha Suci. samangsa-mangsa keresa. ngalegaan alam dunya. da moal enya mubadir. 200. 195. nyaeta ngaran hawadist. Pasal dina pangkat mahluk. sesek moal aya tempat.

Rahman Rahim Maha Agung. naon margi teu sarua. beda-beda umur jalmi. kapan tadi Gusti Allah. sifat Baqo enggeus pasti. aya deui nu can paham. anu matak kudu wafat. ka sakur anu kumelip. kalimana matahari. 215. tanda bedana jeung Gusti. 220. Rakana enggal ngawangsul. sabab ngahirupan rasa. langgeng teu keuna ku ruksak. nu sami teu pilih kasih. Naha kersana Yang Agung. nyaeta ku dzatna Gusti. aya nu geus jadi bujang. jeung teu keuna ku maot pasti. hirupna mah tetep pasti. ari nyawa teh nya rasa. eta kamurahan Allah. Tilu bumi opat banyu. pada bisa usik malik. Saupami taya banyu. Pendekna sakabeh makhluk. ceuk raina matak heran. ceuk raina moal bisa. 213. ti dunya nepi ka batin. sagala ge moal jadi. nu paeh tea mah raga. rupi-rupi teu sarua. teu aya hirupna pasti. 214. najan sireum tongo reungit. naon nyatana anu yakin. 60 . mahi ku lima perkara. 205. tanda taya hirup pasti. 206. ka sadaya makhluk Gusti. 209. moal aya anu hurip. geura mun taya sarupi. najan geus kasebut mati. nyaeta nyawa geus pasti. Aya orok-orok pupus. 217. asih ka sadaya sami. nu rata ka sadayana. ceuk raina masih heran. kitu rasiah Yang Widi. kahartos ku tuang rai. Saur rai lamun kitu. nu kumelip jero bumi. rehna dina umur jalmi. Tapi rasa ge pang hirup. kumaha buktina asih.Layang Muslimin Muslimat 204. Allah tetep bae asih. sato-sato kitu deui. 216. anu teu dibeda-beda. naha bet ngabeda-beda. Kantun asihna Yang Agung. Allah milu ruksak pasti. 207. Rakana ngajawab terus. kawas anu pilih kasih. mun enya kersa Yang Widi. 219. kapan geuning anu mati. Kurungannana nu pupus. kumaha kira-kirana. hal perkara anu hilang. hanteu meunang nyaruaan. 208. ulah siga pilih kasih. matak hirup mah teu robah. nu papak kasadayana. 210. tah eta kumaha margi. nu keur tengah tuwuh deui. kapan jalma the sok mati. ka sadaya murah asih. Tatangkalan moal hirup. rai ulah belet teuing. uteuk tongo walang taga. teu aya cai sarupi. nu tadi asal ti dohir. asihna Gusti Yang Widi. mere hirup kasadaya. aya nu geus aki-aki. 212. geus ngayakeun lima rupa. sami teu aya bedana. Tepi ka akherat kitu. Rakana lajeng ngawangsul. Ceuk rakana mun can mafhum. Lamun ruksak eta hirup. bungkusna eroh jasmani. kumaha buktina murah. 211. nu rata ka sadayana. perkara murahna Gusti. hiji seuneu dua angin. bener karaos ku rai. cacakan taya sarupa. hanteu usik hanteu obah. urang bisa hirup rai. roh jasmani teh nyatana. sakumelip tujuh bumi. da kapan ari hirup mah. tangtos ari maot tea. nya eta badan jasmani. 218. ulah rek kaliru rai.

masih keneh bingung pikir. 231. jadi kulit awak urang. bener pisan tangtu aya. paingan bangsa Walanda. seueur nu lakon Agami. istri nu meunang Iman. Rakana lajeng ngawangsul. dupi Mani asal cai. Piwadaheunnana hirup. muga ku engkang diwejang. 226. lamun arek boga rabi. ibarat dina kai mah. naon kanyataannana. Ayeuna gaduh pihatur. can tetep kapercayaan. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina.Layang Muslimin Muslimat 221. Mani anu katiluna. umurna teh hanteu sami. sakitu ngurusna diri. meunang ganjaran Akherat. Maningkem kaopat deui. Nyatana diurang sungsum. anu kurang kuat rai. timana asalna jadi. nya manina ge teu sehat. ka anakna peribadi. sabab eta asal mani. 236. Lamun getih Rama Ibu. di urang ngajadi tulang. Tah kitu sababna makhluk. geus koropok ti tadina. nu matak sok tereh mati. yen jalma Iman pinasti. keur getihna hanteu sehat. Dadamelan Rama jeung Ibu. asal aci seuneu tea. anu ngaran mani tea. anu ibadah ka Gusti. nu karasa anu bukti. 224. pasal eta Widadari. rasana mah tetep aya. 222. dina waktu tadi bijil. Raina nyaur jeung imut. 228. sareng kalangkung gareulis. jeung teu kening ngora-ngora. nya ieu wujud jasmani. dipapag ku Widadari. hanteu salah aci angin. Getih kudu jalan alus. lamun rai teu uninga. naha bet hanteu ka kocap. boga ngeunah jeung teu ngeunah. Atuh jadina teh tangtu. tah kitu eta kang rai. kasauran engkang tea. rek naroskeun anu tadi. umurna ge moal lami. tah eta nu kurang kuat. pikeun mapag para istri. 232. asal naon nu ngajadi. Hadist enggeus mere terang. ari Madimah asalna. kadang kala seueur istri. Ceuk raina langkung nuhun. Rakana lajeng ngawangsul. panjangna pondokna deui. aya deui anu can harti. tatapi eta munasif. 225. nyilokaan kani’matan. ngan wadahna anu teu kuat. nu ngaran Wadi jeung Madi. Timana asalna dumuk. 223. 237. asal tina aci getih. 229. Kapan istri ge geus tangtu. rai dina lebah dinya. 227. 235. jeung lalaki sama timbang. nu matak sok tereh mati. Seueurna teh opat puluh. di diri urang pribadi. tangtu babari bobona. sihoreng bisi manular. Mani maningkem terasna. 233. 61 . nu kasebat Wadi Madi. keur nuju aya kasakit. sanes pangersa Pangeran. rai tiasa ngaharti. lantaran piwejang engkang. papada bisa ngajadi. Widadari isteri wungkul. ayeuna mah rai harti. Nu ruksakna teh ngan wujud. ngan alamna salin deui. saperti kieu deui. 230. dipapag ku Widadari. asa sidik-sidik teuing. ganjaran ti Maha Suci. kacampiran ku panyakit. Wadi teh asalna rai. jadina di urang daging. rehna eta Widadari. Maningkem mah aci bumi. 234.

Saur rai nuhun pisan. pang mapagna Widadari. kahartos ari kitu mah. kitu deui tina soca. eta teh rai siloka. mikawelas engkang teh ka diri rai. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. ayeuna mah kahareti. 251. kabirahian nya ati. Geus tangtu resep kalangkung. naon bae rupi-rupi. 245. rupa istri nu gareulis. ayeuna nu kadua. matak ngahudang birahi. Ku urang kudu ka ilmu. atawa kueh persetik. Ceuk rakana Insya Allah. naon bae kaanehan. 246. atawa tembang nu ngunah. upami baham kang rai. kadatangan lauk hayam. naon bae anu seungit. bilih kabujeng ku wafat. 242. Ceuk rakana tina dangu. sing nepi kahartina. pikir sing nepi kaharti. kaluar jerona deui. Kapan istri teh geus tangtu. dulur abdi ngan sahiji. kudu papay mimitina. 252. sifat kasukaan ati. 247. ngadangukeun anu nyuling. ulah bosen ngajawab. naha iraha jamanna. raos ceuk rasana cepil. ari Widadari tea. bakating raos-raosna. ku engkang terangkeun deui. mugi raka ulah bendu. opat rupa hiji basa Maha Agung. ceuk raina nuhun pisan. moal bosen engkang mitutur ka rai. kitu deui nu kaopat. moal ngewa sumawonna lamun bendu. kadeudeuh pangambung rai. Ceuk raina kuma atuh. buru-buru geura putus. Ganjaran ti Maha Agung. hiji kangeunahan baham. 248. malah osok hayang deui. tadi aya babasaan. saur rakana pan nyata. Pangkur 250. kabagiannana pasti. 239. dua kani’matan cepil. 240. 241. dijawab sakuat-kuat. Enol mah da nalapung. lamun kang rai ninggali. karaosna raos tangtu. kieu abdi nya kabingung. ceuk Hadist teh Widadari. meureun rai osok mendak. leres hanteu pilih kasih. 249. matak nyelengit nya ati. lian ti salira engkang. kieu ari sayaktosna. Namung rai mo kapalang. kabungahan soca rai. salah bener oge tangtu. Meureun ni’mat nu kadangu. pikeun sahiji manusa. Lian ti waktu ayeuna. Widadari tina cepil. ngamudarakahkeun ili. 62 . boh barang boh rupa istri. Widadari nu kaopat. kosong hanteu aya eusi. bakating resep ninggali. 253. ka deudeuh jeung kacintaan. deudeuieun karasana. masih aya nu rek ditaroskeun deui. sumuhun saur kang rai. piraku hanteu kaharti. kani’matan kagenahan. 244.Layang Muslimin Muslimat 238. nu katilu Maha Suci. atuh saha anu arek mere pitutur. Widadari anu katilu. kaduana Maha Mulya. kapan tina opat tea. Bener bae opat puluh. pikeun mikir Widadari. upami ngangseuan minyak. anu opat Widadari. yaktos mah opat siki. mungguhing di alam Akhir. 243. tina pangambung ge bijil. bijil kani’matan sami. Kaanggseuna raos tangtu. supados kahartos pisan. istri pameget ge nampi. masing tutug ulah aya nya kabingung.

naon kanyataannana. kantun anu genep Rusul. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. 267. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. mun ngapalkeun bae asma. sadaya parantos sirna. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. 255. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. dilisankeun ku pangucap. Kangjeng Nabi kagenepna. 259. Mulya bae salawasna. Rakana teras ngajawab. 266. kang raka bubuhannana. Maha TInggi kaopatna. teges Mulya tara kasebut-sebut. anu gedena sakitu. Cacakan teu kahalangan. nembe terang ayeuna karek kaharti. Ceuk raina geus kapaham. carioskeun hiji-hiji. Dupi Rusul katiluna. 258. ku tingal mah geus kaberik. di diri urang pribadi. geuning bukti eta langit nu sakitu. 264. 257. lamun aya muga ku engkang pitutur. atanapi wungkul basa. salamina moal matak jadi ilmu. eta nu pangluhurna. bener mulyana teh sidik. nyatana di badan urang mun teu salah. tapi ayeuna geus pupus. ceuk raina kuma sabab. saur raka nyatana pangangseu rai. puguh bae aya buktina mah. sanajan tara dikumbah. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. pangkatna teh Rohullahi. miwejang ka diri abdi. ulah kapambeng miwuruk.Layang Muslimin Muslimat 254. Ceuk rakana kapan nyata. geus taya utusannana. geuning bukti nafas teh tara belewuk. nyeri denge tara aya. Ceuk raina leres pisan. yaktos ari dengena mah. nyatana paninggal tangtu. ulah ngan babasan wungkul. nomer hiji Nabi Adam. kalimana Nabi Isa. naha kumaha mulyana. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. nyatana dibadan urang. saur raka naha rai sok ngadangu. kantun nu kaduana. malah-malah Asma Allah ge disebut. 263. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. aya kanyataan dumuk. kedah diterangkeun deui. diucapkeun sadayana. pasal eta ku rai teh geus kaharti. saluhureun langit ge tangtu katepi. Ceuk rakana Maha Mulya. nu nyebat nyeri dengena. tanda ku agungna leuwih. nu kaopat Nabi Musa. nafasna dina pangambung. teu hasil mun teu harti mah. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. luhurna tanpa wangenan. babarkeun bae sadaya. nu kasebat Maha Agung. Nabi Enoh nu kadua. Maha Suci anu mana. nyatana pangucap tangtu. nyaeta nyatana pangdangu rai. 256. pangdenge teh salawasna tara gering. pangkatna Habibullahi. nafas mah tetep beresih. nembe ayeuna kapanggih. teu hasil mun teu jeung bukti. 261. Rakana lajeng ngajawab. 260. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. 262. Ayeuna nu katiluna. Anu luyu nu karasa. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. 63 . naha eta basa opat perkawis. ceuk raina aduh leres geus kaemut. raina teras ngawangsul. eta nu pang sucina. ceuk raina can kaemut. perkawis Yang Maha Agung. sihoreng aya nyatana. 265. ku bakat tinggi-tinggina. rajeun oge nyeri ceuli. ku awas tangtu kasusul. sadayana geus lastari.

malah-malah geus kumpul di kang rai. Pasal eta Nabi Adam. Ibrahim Halillullah. ari eta nu katilu. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. kitu sanyatana rai. hakekatna para Nabi. moal enya geus taya utusan Gusti. ari eta hakekat Muhammad Rosul. nuhun engkang Adam parantos kaharti. Nyatana pangdangu urang. 280. kumpul dina hirupna. 64 . wujud ngokop ka kahayang. 278. Rusul mah hanteu wafat. enggal bae ku raka teras diwangsul. ceuk rakana mun can harti. naon nyatanadi urang. pang bisa nangtung jeung usik. taya lian ngan ku rasa. 277. enya eta Enoh Habibullahi. langgeng teu owah teu gingsir. naon atuh hakekatna dina diri. Rakana enggal ngajawab. nyieun kerud nya ku kerud. ngan sakali ngadamelna. Ngawalon raden Muslimat. 275. buktina teh para Rusul. 274. moal aya tangtu lebur. iradatna Gusti anu Maha Agung. asal Adam Hawa pasti. Dupi eta rasa tea. nepi ka kiamat pisan.Layang Muslimin Muslimat 268. pangangsu hakekatna. hakekatna nya pangucap kang rai. terus bae nepi ka poe panutup. ari Isa Rohullohu. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. Raina lajeng ngajawab. teges Khalifatullahu. ti handapna sahibas suku deui. bukti sadaya manusa. poma-poma rai ulah rek kaliru. Nu teu beda sareng urang. 271. asupna teh kana rasa. Adam eta nyata di badan sakujur. angsu ucap pon nyakitu. make sirah dada suku. nyatana teh enya eta wujud. Sabab mun taya utusan. iradatna Gusti anu Maha Agung. nya awasna panon urang. Nyieun jalma ku jelema. tatapi sakali mahi. tah eta nyatana Adam. 279. sifatna aya diurang. sabab moal salah deui. pikeun nurunkeun manusa. nu sarupa saperti wujud kang rai. Panghulu Rosul sadaya. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 270. sasat saadegna wujud. nyaeta nyatana hirup. sadayana oge natrat. nu pupus mah majajina. kapan eta hirup ayana geus tangtu. 269. enya eta Adam Khalifatullahi. ceuk rakna kapan nyata. najan ieu wujud oge nu nganggung. ayeuna nu kaduana. hirup ngokop kana rasa. kitu Allah kawasana. teu robah utusan Gusti. Nyatana Mim He Mim Dal. Ti luhur sahibas sirah. nya eta kiamat tea. 281. kieu rai mun can terang. Hakekatna mah berjalan. tah eta hawadistna anu pupus. nu kagenep rusul ngagulung. wawakil Allah ta’ala. 276. 273. nya eta wujud jasmani. nya rasana wujud urang. nu masih gumelar dohir. nyieun domba tangtu ku domba deui. Ceuk raina leres pisan. ari rasa ngokop deui kana wujud. eta adegan rai. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. bukti kapan fangu sareng tinggali. Dupi Musa Kalamullah. hakekatna Enoh Habibullahu. bibit manusa saestu. kapan Rusul mah teu pupus. mung naon sanyatana. kitu hanteu salah deui. 272. kana nafsu opat rupi. sakalintang hayang terang. henteu aya alam dunya oge sepi.

dipiwejang ku engkang anu saestu. ku aranjeunna can kasusul. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. geus kapikir ku rai eta Kiyai. kapan ari geus bersih mah. najan geus jadi Ulama. duh engkang rebu kasuhun. Pokna teh eta mah ujang. nu bakal sampurna puguh. nya sajatining Syahadat. enya eta kana sajatining hirup. sabab mohal tarekat dicandak pupus. urang ge kudu tatapa. nyaah ka umatna Gusti. Eta kaliru pikiran. moal saperti kapungkur. tapi teu weleh disorang. 285. beresih taya nu kari. pedah Wali sok tatapa. taya nu disumput salindung. pira urang mah ngan macul. 286. eta mah ilmu Laduni. diterangkeun sajelasna. tangtuna tinggal di dunya. nyaeta dzatna Yang Widi. 287. lain ngan keur salirana. 292. leleberan tina karamatna Wali. 290. Jadi kadieuna umat. ukur macul moal sakumaha ripuh. enya eta ma’rifat jatining hirup. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. Sihoreng teh ayeuna mah. ku tapa mang tauntaun. 293. saestu henteu khianat. sabab leleberannana. malah matak jadi murtad. tatapana naunan. moal bangga cara tadi. 294. 284. Kitu rai upamana. matak doraka kasiku. Wali eta nyusulna tarekat jati. Bakating ku ngabelaan. urang mah kantun maculna. da ibarat keur ngabedah. 289. tina bakat Wali eta. jeung sagala tatangkalan. 283.Layang Muslimin Muslimat 282. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. Eusina maung jeung badak. Nya tanahna pikeun urang. ku Allah nu Maha Agung. numawi kedah disusul. bungbang lenglang sadayana. taya nu dipinding-pinding. nu gede kaliwat saking. neangan jatining hirup. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. 295. 288. pikeun umat Kangjeng Nabi. tina nyaahna kalangkung. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. ilmu Wali eta mah. ilmu wali nu geus sidik ditampi. lamun hayang kana kasampurnaan diri. 65 . hanteu beunang diterangkeun pamali. umat-umat nu daratang pandeuri. leuweungna enggeus dibasmi. cara wali waktu tadi. sanajanna Gusti Allah. hanteu sakumaha bangga. kudu tampa warisan ti Wali-wali. Raina mani ngalenggak. tangtu bae tadina mah para Wali. 291. Estu saterus terangna. Padahal geus masyhur pisan. tatapana taun-taun. taun-taun sangkaannana teh kitu. teangan tarekatna. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. hayang sampurna pribadi. sabab bisa ma’rifat. Ceuk rakana bener pisan. gajah oray nu kalangkung marantih. hanteu aya barang anu dibuni-buni. rai teh untung kacida. bakat ku hayang ma’rifat. taya deui kua anjeuna nu dituju. ku jalan tarekat tea. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. sabab eta ilmu Wali. bisi kabendon ku Allah. meureun ari hasil mah. sarua jeung Wali tadi. mun ditaros anu penting. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. tangtu bangga liwat langkung. ku urang mah moal kaberik kasusul. Sabab Wali sadayana.

syahna sing kapendak heula. lamun kitu saksi palsu. kana dzat Gusti Yang Agung. raina lajeng ngawangsul. diestokeun lebet kalbu. toh pati jiwa raga. karek dina kaomna. abdi teu acan patepang. 302.Layang Muslimin Muslimat 296. Sareng ngutus naon tea. kaula nekadkeun kitu. ceuk rakana atuh gagal. kudu nyaho kalawan aenal yakin. kakara syah pang macana urang tangtu. ku Syahadat ge sahiji. kahiji urang teh kudu. wajibna mah kedah ngarti. Kapan syahna saksi tea. Rakana enggal ngajawab. Saur rai aduh kutan. lian ti Allah ta’ala. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. Kumaha netepkeunnana. teh geuning kitu rukunna. Pucung 308. Gusti Allah ngan sahiji. Atuh untung sarebu kali nya untung. kapan sidik sundana teh rai kitu. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. pangasihna Allah. 305. hayang Islam rugina kaliwat saking. anu lima sihoreng teh gening kitu. nya paingan dibarerikna ku Wali. Anu kadua kalimah. geus jadi Islam sajati. disidikna para Rasul. jadi bae mung teu acan jadi utami. 66 . 303. 306. waktu maca Syahadat kalimah kalih. hana cukup ke pangucap. sumawon kanu ngutusna. tilu taun mah geus pasti. 301. Kapan kieu ceuk ma’nana. sundana teh Syahadat kalimah kalih. ngalakonan rukun Islam. dikadarkeun bisa mangih. ari diboker eusina. na iraha rai tepang. yen Kangjeng Muhammad Rasul. teu acan Islam satuhu. na teu sieun ku hukuman. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. da maca mah Ferduna. mung aya keneh kabingbang. sinareng Muhammad Nabi. jadi mun ayeuna urang. ku tapa mangtaun-taun. netepkeun heula dzatna. 300. sifatna Allah ta’ala. sumawon kana sifatna. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. Raden Muslimat ngajawab. arek maca Syahadat kalimah kali. satemen-temen kaula. tangtu meunang hukum beurat. sugan teh cukup ku rukun. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. numawi wajib kapendak. sing sidik sarta sing yakin. nuhun pisan ku rai eta katampi. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. jeung kaula satemen-temen nyakseni. eta pangakuan rai. 297. Kapan ngaku geus nyaksian. 298. eta teh utusan Allah. 307. kaduana netepkeun sifatna kitu. kudu bae netepkeun heula rai. 304. nampa leleberanna ge. bet make enggeus nyaksian. katilu asmana deui. eta dzat nu Maha Suci. sing sidik kanu diutus. Ari anu kaopatna. Anu sakitu banggana. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. na kumaha ari saksi. lamun karek bisa maca bae wungkul. 299. kapan geus aya rukunna. lamun tacan ma’arifat anu sajati. leleberan ilmu Wali nu baheula.

hiji Amantubillah teh. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. ceuk raina tangtu bae. ulah sok nyingsieunan matak murtad. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. 327. dipaparin pangkat. da tunggal damelna. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. keur naon aya dalil teh. ka Allah ta’ala. ngabelaan umat kabeh. ku Wali sadaya. asup ka Naraka. ngajawab raina. lamun kitu kawas ngaco. 318. yen tacan kapendak. da dunya mah damelan teh. Amantubillah eta teh. 317. da manahna nyaah ka umat sadaya. 310. tangtu pisan aya anu ngadamelna. Minallohi ta’ala eta disebat. 312. ari nu kaopat. Anu katilu Wakutubihi disebut. ari sundana mah. ngan lobana manusa sok salah tampa. percaya kana naon. pangkat Wali-wali kabeh. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. pedah aya bimi langit sareng eusina. percaya rai hanteu asa-asa. 326. 329. samangsana aya. ayana Gusti Allah teh. pek larapkeun lirik ka badan sapata. nu kadua Wamalaikatihi tea. saluareun langit ieu nu katinggal. ngajakan cilaka. bet siga-sigana. aya deui rai nu teu kapaham.Layang Muslimin Muslimat 309. 320. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 313. 316. Ceuk rakana bener rai eta kitu. 323. 328. Warusulihi carios. 324. Waqodri wasorihi teh. damelanna geus tangtu bae. 322. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. nuhun geus kapaham. 311. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. ilmu Wali lain keur ajieun urang. eta kitu manah Wali sadayana. tapi pang percaya. ulah bet bolostrong bae. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. hal Syahna syahadat teh. ayana teh Allah. sing aya rangkepan. saur rai percaya kana ayana. Saur raka ayana dimana atuh. anu genep tea. 67 . sigana manusa nyieun sangrayan. Naha rai percaya bener saestu. Saur raka naha rai ngan sakitu. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. panngna abdi percaya teh. Matak naon mun balaka bae atuh. dina Qur’an geuning dalilna disebat. jadi batur Idajil teh. najan budak paham kitu mah geus boga. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. 325. tacan katepi ku dewek. Wali teh maksadna. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. 314. Ana kitu eta omongan teh racun. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Lamun paham cara tadi bae tangtu. geuning Wali teh sihoreng. Saur raka bener rai eta kitu. 319. 321. mawa sasar kanu bodo. teu aya kebatna. anu kagenepna. 315. nyarek diteangan. nyarek ulah tulus rek neangannana. urang mah teu kudu nyaho.

68 . Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. sareng wujud manusa teh. ku hirup Allah geus tangtos. mun kitu rukun Iman teh. mangga engkang rai paparinan terang. diluhur langit tujuh teh. utusan Gusti Yang Manon. ka Allah nu sayaktos. Saur raka kieu rai mun can mafhum. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. 346. mangsa hirup pertanda ayana Allah. yen aya Malikat teh. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. ayeuna karasa. 333. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. rukun Iman tea. sadaya pada mangartos. ceuk rakana rai percaya kumaha. perkara Aing mah. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. aqrob teu antara. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. bisa soteh aya. ari cahya nya eta hirup manusa. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. Malaikat teh keur pere. ka Nabi Muhammad. teu aya Malaikat teh. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. Cek rakana lamun paham rai kitu. papay heula tina dzatna Gusti Allah. kaayaannana wujud teh. 343. ayana teh Allah. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. enya eta utusannana Pangeran. kaliputannana. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. 341. 348. kulantaran ayana teh. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. nu kahiji nyaeta Amantubillah. aya hirup dina wujudna manusa. ka hirupna wuud dewek. saha nu rek nyebat. kahartos kacida.Layang Muslimin Muslimat 330. geus hanteu miwarang. geura pek lemesan. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. nyaeta Wamalaikatihi. tambah isin siang wengi babarengan. Kantun eta nu nomer dua rukun. 347. 344. 349. Aing teh reujeung maraneh. nu lumbrah disebat. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. anu kasebat tadi teh. ‘alaihi kebatna. 342. geus taya antarana teh. 331. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. 337. sundana cahaya. karek sare geus teu aya alam dunya teh. aya patri moal arek paburantak. cahayana Gusti Yang Manon. kitu eta sundana teh. 335. ayana alam dunya teh. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. sareng manah engkang. 345. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. Sundana teh kaula percaya estu. pang akrobna jeung wujud teh. 332. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. 334. ka hirup sorangan. meureun ayeuna mah. syahna nya percaya. 339. min habril warid geus eces. geus tara antara. 336. 350. Masih aya antarana eta kitu. ka Malaikat Allah. 338. Den Muslimat mesem bari kaisinan. Sategesna kaula percaya estu. 340. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu.

dalil naon nu bisa teh. anu ngaran Jibril. kitab eta nu purah mere kabar. Wamalikatihi teh. da katungkul maca bae. hanteu warna rupa.Layang Muslimin Muslimat 351. gancang-gancang bisi kaburu wafat. 367. teu beunang ku tekad. usik ati sumawon usikna jasad. 356. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. 363. Usik baham usik tinggal usik dangu. Mangga engkang abdi neda piwuruk. nu manjangan kabeh oge Malaikat. teu lalaki teu awewe. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. Geura kakat kotektak badan sakujur. Malaikat taya gawe. 353. kapan tadi ceuk engkang ge. sidik pisan usik the teu warna rupa. Saur raka naha atuh ngaji kitu. nya mandorna Malaikat nu opat. 365. ka Malaikat Allah teh. leres mun kitu mah. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. ngajina can tamat. teu ical di badan. 369. 371. sumawonna mun ku enyom. ceuk raina kahartos ari kitu mah. ceuk pangandika Hadist teh. Cauk raina leres engkang eta kitu. nyatana usik sakabeh. 352. enya eta mandorna teh. Tah nyaeta nyatana Malaikat. perkara malaikat teh. kapan tadi utusan Allah ta’ala. ngaji kawas budak. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. 362. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Teu awewe sumawon pameget kitu. Susah temen lamun kaburu ku pupus. pasal rukun Iman. kuma sangkan Iman. hurip nu miwarang. lamun ngaji ulah ical ti salira. jadi malaikat. 354. pake kumagungan. 69 . Mangga engkang anu tadi geura tutur. 364. tara sasarean. papay heulaanan. bakal ka sawaregana teh. meureun ku rai karaos. Nu katilu Isrofil nu kasebut. 358. eusina teu dipalire. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. waktu keur sakarat. hanteu jirim saperti wujud manusa. tapi naon dalil nu jadi Iman. 357. ngapalkeun basana. Ijrail nya ngaranna teh. najan usik bulu oge. anu kaopatna. 360. Mikail tea. sangkan tereh Iman. 366. nu tadi mah salah ku abdi karasa. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. 368. tatapi Malaikat teh. umumna jelema ngan saukur maca bae. usik angseu tea. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. 355. beurang peuting ge digawe. na kumaha atuh sangkan percayana. para Malaikat. kudu ngajinis ngaji teh. mun kitu teu salah. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. Ari Allah nya eta sifatna hirup. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. keur sare ge manjangan bulu mah teras. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. 361. 359. Sareng tara barang dahar siang dalu. 370.

rukun anu tilu teh. ceuk rakana et age teu lepat. ngeng ngadangu sowarana gelap. tetep bae tara cidra. kana rasa wujud. rasa baham rasa ambung. moal nyebat bedug. 386. tadi ge Rusul mah geus kawarti. 381. boh beungharna boh miskinna sing narima. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. geus kaharti ku rai kapaham. tadi percayana. kumaha teu percayana. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. 379. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. 385. Sategesna geus percaya tigin. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. 373. ari tadi ku pahaman jisim abdi. majajina mah sayaktos. Kitu deui lamun dina cepil. angseu ge pon kitu deui. tangtu ku rai karasa. anu jadi utusan hirup pribadi. kana ieu rasa wujud urang. sadayana geus lastari. tara pahili ambeuna. saupami ngangsu minyak. rasa tinggal rasa denge. tara sok bohong jeung cidra. Ceuk rakana coba heula rai atuh. kana eta tutulisan wujud urang. kuma tadi ngandelna teh. anu geus kapaham. kana tutulisan dewek. kumaha upama. dihukum lantaranna teh. 376. Wakutubihi eta teh. ka para Nabi sadaya. eta kitu piraku hanteu kaharti. kana hekekatna badan. ngandel tulis Qur’an. malik kana wujud. Jadi eta tutulisan nu dihukum. 383. ka utusan Gusti Allah. urang bisa sabar bae. mangga geura dadar. pek geura rasakeun rai. lamun lamun baham dahar uyah.Layang Muslimin Muslimat 372. kana tulis Qur’an bae. nu tara dihaja teh. tara sok pahili deui. 377. 378. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. moal enya nyebut lada. Den Muslimat ka raka ngalahir. kantun anu kaopat rukun. lamun geus kitu mah. 70 . moal nyebat ninggal poek. ceuk rasa dangu geus tangtos. nyaeta Warusulihi. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. aya dua pasal. urang ninggang meunang berok. tetep ngaku caang tangtu. Dangdanggula 382. eta bener tutulisan ti Pangeran. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. tulisan ti setan. upami ninggal sifat caang. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. Kitu deui mun rasa tinggali. 384. teges kudu ngandelna. mun ninggang cilaka. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. tina nafsu dewek. Tutulisan wujus urang nu saestu. ka utusan kitu. Kantun eta rukun Iman nu katilu. 375. Nu baheula para Nabi-nabi. tapi kusabab geus pupus. kantun urang percayana. kudu ngandel urang. tapi kudu dirangkep teh. tina maling atawa tina maehan. 380. atawa sora gamelan. kana eta kitabna Allah ta’ala. boh seungit boh bau. jadi kieu tekad urang. 374. ngan sakitu teu aya rangkepannana. bieu the sora guludug.

kieu percayana tadi. nyaeta bakal pupus. duh engkang sumuhun pisan. manus amah jongjong iman kana duit. memeh ditawar teh tangtu. bakal ruksak alam dunya. eta akalna manusa. terus nanyakeun hargana.Layang Muslimin Muslimat 387. 389. dikadarkeun jasa ngarti. rukun Islam Rukun Iman. atuh saha nu sok bohong. kang rai teh masih ewuh. leres pisan ayeuna kapaham. pasal Warusulihi teh. imanna henteu dipikir. enya eta nekanan poe nu akhir. rakana ngawangsul. yen ieu nu dimaksud. Geuning sidik upami rai. Den Muslimat ka raka ngalahir. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. 396. ka Gusti Yang Agung. mahal teuing ah embung. 394. kasaksi ku Rusul. raina lajeng ngawangsul. di warung atawa toko. kantun nu kalimana. tuluy ucapna ngabohong. weleh bae teu kapikir. meureun suhud ibadah. 71 . tangtu bae gede kasieunna. nekanan poe akhir teh. nuhun sarebu nuhun. Saur raka pek heula ku rai. Rusul eta tara bohong cidra. tina margi hayang harga murah. timana torojolna. bade meuli hiji rupa minyak. 397. sieun kaburu ku wafat. urang teh kudu percaya. minyakna ge da teu seungit.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. yen kitu ngimankeunnana. basana dipake cuih. 392. nya eta kiamat tea. nu goring moal disorang. tangtuna aya pamilih. naming sakitu rai mah. pangucap manusa tea. eta nu kudu dipikir. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. torojolna enya eta tina biwir. najan anak incu. nepi kan ma’rifatna. Ceuk rakana bener kitu rai. jadi rai teh ayeuna. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. ulang ngan apalna wungkul. eta rukun Iman diajina. kana laku anu awon. 393. jadi ngaler ngdul. jadi rukun nu kalima. 395. kitu diimankeunnana teh. raina ngawangsul. jasad urang bakal nu tiheula. teu dirasakeun eusina. dina hal ngimankeunnana. 388. biasana ngan ukur dibaca. kitu oge eta hanteu salah. rukun nu disebut. nu bohong mah manusa. ieu wujud bakalna nekanan pasti. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. Rukun Iman mun kieu diaji. Wal yaomil akhiri tea. Ceuk raina leres kahareti. carioskeun paham rai heula. supaya enggal katepi. kudu lirik kana jagat pribadi. Saur raka bener bae rai. rai teh percaya pisan. buru-buru nyiar ilmu. kiamatna diri urang. ngajujur bae nafsuna. diambung heula ku rai. saparantosna kamanah. geus percaya bakalna teh. yen dunya teh tangtu. enya eta nekanan kiamat shagir. saenyana kitu. nya ieu nu diteangan. 390. Ceuk nu dagang hargana saringgit. apal basana mah tangtu. 391. kiamatna jagat kabir. kumaha ngimankeunnana teh. Nya mukaha mun imanna jalmi. moal ngajujur nafsu. Kudu pikir ieu jagat shagir. kawasna moal kasorang. namung ngan eta mah jauh. sabab nya seungit ieu nu dipilari. sadayana pada nyaho.

sareatna hakekatna deui. tapi rai can kaharti. sihoreng Gusti Yang Widi. tarekat sareng ma’rifat. 405. meureun rai ge uninga. 399. nafsu goreng kudu cegah. aya opat perekawis. rai parantos mangarti. anu langgeng teu aya watesna. sabab sieun geus tangtu. kana eta harti rukun Iman. saur rai teh eh sumuhun. aya keneh nya kapanasaran. kana untung ala tea. papasten ti Yang agung. rukun Iman anu kagenepna. hirupna euweuh kadaek. sageuy hanteu ati-ati. ngama’naan rukun. anu beres sahiji-hijina. kapan tadi diluhur ku engkang rai. ayeuna mah jadi ilmu. amal ibadahna daek. tilu amal Sholeh. percaya bakal kituna. ferdu pikeun ka manusa.Layang Muslimin Muslimat 398. 402. dunya sarawuh Akherat. urang kusu percayana. tangtos eling siang wengi. mangsa-mangsa jalma keur didunya. ngajaga kana lakuna. eta jalama bakal meunang untung becik. Mugi rai paparin mangarti. yen jalma nu kitu. ari nu feredu. rakana enggal ngajawab. 72 . teu ngabakti ka Yang Widi. gorengna mah ti Idajil tea. pamagerna nafsu. reh geuning amal teh kitu. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. Nagara ge tangtu aman pasti. 404. 403. dina engkena geus hilang. Saur rai kantun hiji deui. laku nu goreng dijaga. Saupami jalma geus mangarti. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. suhud neangan elmu. taya pisan kangunahan. enya eta sakumaha unggel Hadist. nafsu anu awon tea. tah eta nu opat amal. sabab eta rukun Iman. sabab geus aya pokona. bakti kanu Agung. Urang kudu percaya sing tigin. 401. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. sarta eusina kahartos. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. pang ngyakeun rukun Iman. piraku teu bageurna teh. lahiji amal Jariyah. kapan parantos didadar. Mung ayeuna bade naros deui. tadi ge geus dicarios. kumaha atuh eta. beunghar ku kani’matan. beunghar ku ka teungeunahan. aya dua perkawis. 407. ngimankeun nu kagenepna. piraku Gusti Allah. sakarat mah puguh deui. lamun kabeh ngari rukun Iman. cicingna di Naraka teh. jeung meunang siksaan kubur. urang sing tetep percaya. Tetep Allah ngan midamel suci. Sabalikna sing percaya ati. di dunyana moal keuna hukum bui. untung ala jeung becik teh. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. hartina teh untung ku siksaan badis. Saur rai duh engkang kaharti. 406. 400. dirasakeun nu saestu. sieun meunang hukum. jeung matak suhud ibadah. sieun jatoh kana untung ala tadi. kayakinan dina diri tuang rai. pasal eta rukun Iman tea. jadi tilu kali nyorang. nyieun goreng kitu. teu ibadah hanteu ngelmu. nya kitu ngimankeunna teh. kumargi kitu sundana. ceuk rakana mun can hartos. pasal amal teh geus tangtu. aya ferdu jeung wajibna. pasal amal can kahartos. saur raka kieu mun hanteu tinggali. nu matak disebut. untung ala nya ngaranna. Bakal asup ka Naraka api. kabeh geus kasusul. dua Sadrah.

sua Sadrah kitu. pagawean ati yaktos. kudu beresih pisan ati. ngalakonan eta waktu lima. rakana lajeng ngawangsul. 409. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. nya sadrahkeun deui bae. keur nangtung ngajadi huruf. pandang kana buruhan. lungguh eta huruf He teu salah deui. Sakumaha unggel Hadist misti. 411. 410. dimana tumerapna teh. rai dipaparin mangartos. ngaula kana kahayang. beresih taya pamandang. Anu matak masing suhud rai. tumerapna eta rai. ruku huruf Lam awal. yen ieu teh wujud urang. make Lillahi ta’ala. bagian geus tangtu. 413. dina waktu Sembahiyang. huruf Alif eta sidik. 73 . manusa mah kapan rai. jeung ati sing bersih. dina keur waktu Sembahiyang. diburuhan ku Yang Agung. jual meuli jeung nu Maha Suci. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. da tadi ge puji teh nu Allah. kitu ibadah ka Allah. meureun ku rai karasa. 415. 412. sujud teh geus tangtu. puji kabeh waktu eta. udar ider dibelaan ruksak diri. Ulah kieu pangna daek rai. ulah ngaku-ngaku. dina keur maca kalimah. nyaeta panggawe lisan. di tungtungan aya dalil nu kauni. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. amal wajib kitu. aduh engkang nuhun keti laksa. pedah urang geus Sembahiyang. 416. kieu amal ka Yang Widi. rakana enggal ngawangsul. ka Allah nu Maha Agung. dipaparin Sawarega. Den Muslimat nyaur semu manis. sundana Sholeh kitu. 417. kaduana nu ngaran Ta’rud. sabab wajib kasebatna. enya eta pagawean manah. wajib mah ka Gusti Allah. kapan dina Ushallina. Sundana teh kapan eta dalil. nu katilu nu ngaran Ta’yin. Sabab dina Sembahiyang rai. 414. nu kumaha amal ka Pengeran. Ulah nganken puji urang rai. ulah rek aya kahoyong. sidik pisan lafad Allah. Den Muslimat lajeng naros deui. kudu nurut kersana Pangeran. tapi digawe sing suhud. kapan keur kieu mah wungkul. eta ulah kitu. nya bagian nu tilu perkara. pasal ngudag kadunyaan. Saur rai Jariyah kaharti. ku engkang anu sakitu. ari eta Kasdu tea. Henteu beunang manusa sulaya deui. amal Sholeh katiluna. kahiji amal Jariyah. 418. kumaula wungkul. huruf Lam akhir nyatana. Kasdu ngaranna teh. hanteu daya teu upaya. ieu teh badan jasmani. Jariyahna nafsu. rai mah tacan mangartos. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. tumerapna dina waktu lima misti.Layang Muslimin Muslimat 408. hayang diganjar engke teh. ngalakonan waktu anu lima. keur Jariyah ka Yang Manon. kantun eta amal Sadrah tea. dilakonan lamun urang kuat. engke dimana geus wafat. dupi amal kaduana. bagian panggawe badan. teu aya hargana deui. wujud teh eukeur dianggo. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. kudu Lillahi ta’ala. jadi urang kudu. kudu ikhlas beresih nya manah. ati the sing lulus. boga barang anu cukup. sarta kudu ikhlas ati. ulah boga patekadan. aya pikeun hajatna teh. Nu katilu amal Sholeh rai. bakal manjing Sawarega.

Kawasana Yang Sajati. ngala titipan Yang Agung. mana nu heula dumuk. rai bade naroskeun teh. teras duaan taruang. liren bae atuh. kang rai kalintang heran. ieu alam pangbuangan. nu dibendon ku Yang Agung. nu ngagoda Adam Hawa. Kangjeng Nabi Yullah Adam. 423. jadi pamageuh jagat. larangan Gusti di ala. buntut asup kana sungut. Asmarandana 419. kieu engkang saleresna. Saparantos tilu sasih. didamel pamageuh dunya. sasatna adam dibuang. 429. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. Rakana ngawalon deui. ku kersana Maha Agung. jaba ti Adam jeung Hawa. dunya disebatkeun kotor. ngan tilu bulan lilana. 424. geleser pindah ka kulon. malah aya sajabana. sirahna teh teras pindah. sareng ngaran manusa. ngabudeur ngabengker dunya. hiji sato oray naga. 430. 425. sirahna teu patok tempat. naha rai masik helok. Mana ngarana ge dohir. Kocapkeun enjingana deui. 427. ti Sawarega dibuburak. mangga terangkeun ku engkang. mun sirah lebah kidul. di tundung ku Maha Agung. den Muslimat sareng raka. naha naon margina. sareng ieu alam dunya. kitu kersana Pangeran. pedekna kenging bebendon. tapi engke kapayunna. Sirahna teu patok cicing. malah alam dunya dumuk. sarta teu patok cicingna. ku rai tacan kaemut. Eta ge dibuang deui. hartina dohir doraka. bada tuang den Muslimat. sasat didamel pademen. meureun tanda heula dunya. tumurunna ka dunya. ingkah ti Sawargana teh. najan didamel pademen. dohir teh nyata pabuen. kusabab boga dosa. Raina ngawalon deui. kieu lamun tacan terang. 74 . dina palebah-lebahna. aci seuneu aci tanah. Kangjeng Nabi Yullah Adam. dosana ngabuskeun setan. geuning Hadist leuwih bentes. 428. beulah kulon cicingna. Aci cai aci angin. naha rai kawas gundam . saban tuang waktu Dzuhur. upami geus tilu bulan. nu didamel asalna. heula dunya heula jalma. nya didamel bengker dunya. kapan enggeus sidik jentre. oray tukang jaga lawang. naha ieu alam dunya. tara langkung tara kirang. ku Gusti Allah ta’ala. sabab parantos waktuna. oray sanggeusna ditundung. muga engkang kersa jawab. 421. sarta riged pangbuangan.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. 420. Ka rakana nyaur deui. ngan tilu bulan teu langkung. alam pangriged-rigedna. 426. 422. Dipaksa teu meunang ngancik. bada netepan Lohor. Rakana gumujeng manis.

aya ngaran kala. sabab pake eureun Hawa. hideung teh eta siksaan. dibijilkeun ti Sawarga. ucap rawuh ambekan. bukti geuning osok ngarahuh. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. Hajar aswan hanteu bodas. Tegesna kala teh rai. 440. eta ge meunang bebendu. enya jagat wujud urang. nyatana pikiran urang. beuki lila beuki jero. 444. urat kendor kulit goplak. geuning ari enggeus sepuh. sartana tanaga rosa. panuhunna eta batu. Ceuk rakana aya deui. di mekah teh aya batu. anu tetela nyata. Sirahna teh ngeser deui. Dibanding jeung jagat shagir. 75 . eta sanyatana ula. sabab batu panuhunna. nya tilu bulan lamina. tetela meotannana. dina saban-saban taun. geus tangtu ngariutna. batu bodas ti Sawarga. 442. lamina deui sakitu. aya deui hiji tangkal. ngariut sagala rupa. ragana tangtu meotan. Raina ngawalon manis. batu dipuragkeunnana. 443. ti Gusti Allah ta’ala. kitu riwayat Hadist teh. kusabab eta oray teh. oray awakna mondokan. lantaran dianggo diuk. hanteu salah ceuk sakaol. Tanaga oge meh leungit. ngariut nya rarasaan. urat wangkeng kulit merat. tangtu pisan ngariutna. nu disebut kala gede. jadi hideung rupana teh. tina heubeul-heubeulna.Layang Muslimin Muslimat 431. dikokopan ku sungutna. 437. lamun geus kolot umurna. dingaranan Hajar Aswad. 432. Sabab buntut oray tadi. eta engkang leres pisan. perekawis jagat gede. geus satahun tepung gelang. lajeng pindah ka wetan. 435. Jagat kabir jagat shagir. salawasna kitu bae. Namung jadi salin rupi. tambah sepuh tambah lembut. eta enggeus kalumbrahan. Terus dibijilkeun deui. eta ge meunang bebendon. sarta awakna oray. muragna ka leuweung ganggong. tangtos pisan moal lepat. kawasna mah alam dunya. riut tinggal riut denge. nya ka leuweung alam dunya. sirah pipindahannana. 434. atanapi jatingarang. upama jalma geus kolot. ngaran kayu candana. nyuhunkeun siksaan dunya. sabab bengkerna ngariut. muragna ka tanah Mekah. emutan rai ge kitu. mana kiwari kamasyhur. beda jeung keur ngora keneh. malah bukrina ayeuna. 436. da moal aya bedana. 439. 438. 441. eta ge kai sawarga. 433. neneda ka Gusti Allah. anu ngaran kayu garu. geus sidik meotannana. ngariutkeun alam dunya. Ku kersana Maha Suci. Nya tilu bulan sakali. Anu matak salin rupi. aya deui hiji tangkal. ti Gusti nu Maha Mulya. Lamun geus ngariut pikir. ti urut ka urutna. kapan pikir oge kitu. ku Hawa bari meresan. angger bae tilu bulan. najan leumpang deudeukeutan.

keueung taya papadana. ninggang kana leuweung gede. 76 . henteu aya keur ngiuhan. sarta barina sasambat. ka Jeng Nabiyullah Adam. dzunu banna ulah geseh. sataranjang teu disarung. tacan aya tatangkalan. Hawa nangis jerat jerit. meh merem socana Hawa. dianggo cawet ku Hawa. taya papadana raos. dianggo pipinding orat. les-lesan nangisna Hawa. 458. tina emut ka geureuhna. naha nyai hirup keneh. dawuhannana Yang Agung. lamina teh ngaos Ayat. 455. ka Jidah pinggir laut. mugi Gusti ngahampura. Kangjeng Nabiyullah Adam. Aduh-aduh Hawa Siti. Adam keur sasambat kitu. sadayana kalepatan. tinimbang abdi kieu mah. abdi nyanggakeun duduka. Duh Gusti Robbul ’alamin. lajengna teh anfussana. margi tacan aya jalma. 446. jol Jabrail Malaikat. nuturkeun indung sampean. ninggal laut ngeplak hejo. ngahampura dosa hamba. nu sakitu jauhna. sarta teu peugat-peugat. beurang peuting hanteu petot. Naha mana Ikhlas teuing. taya pisan kasusahan. 454. 456. sareng tegal ngentak-ngentak. mugi Gusti Maha Agung. ari muragna Hawa. 447. beurang peuting usrak-asruk. barang ayeuna di dunya. nu’mat bae salawasna. Ngan wungkul bae prihatin. cape balas utrakatrok. geus taun-taun lawasna. anu murag ka Hindustan. Adam maca eta ayat. atawana enggeus wafat. lamina saratus taun. nangis ngenes manah ngungun. 450. jisim abdi ngan sorangan. duh nyai aya dimana. 452. dalil dawuhan Allah. 453. 449. abdi pundut nyawa bae. kudu tobat ieu baca. eta ge tuluy ditundung. duh Gusti anu kawasa. ngenes peurih salawasna. nangisna mani ngagukguk. sora peura soca cindul. emut waktu di Sawarga. nuturkeun indung sampean. Minal khosirin kebatna. panutan dimana lenggah. masih ngeplak tegal keneh. keu kekemben teu raksukan. Siti Hawa utrakatrok. siang wengi ni’mat wungkul. kitu ceuk hiji hikayat. Wa in-lam taghfirlana. di buang ka alam dunya. Malak Jabrail mepeling. 448. Tunda Hawa keur prihatin. Robbana dlollamna kitu. panasna ngabebetrak. nalangsa sampe les-lesan. mener ka tanah Hindustan. Jeung aya lajengna deui. aduh Gusti hamba tulung.Layang Muslimin Muslimat 445. lantaran eta kulitna. terasna Lana qunnana. Aduh Gusti tobat teuing. Nya meunang bebendon deui. geus jauh ti tanah Jidah. Nurutkeun saur Jabrail. gunung Surandil ngaranna. 457. ku Siti Hawa dianggo. neda hampura Yang Manon. neangan Adam panutan. kieu saurna malak teh. Gusti Adam teh dimana. Adam muragna ka bumi. lajeng bae Nabi Adam. ayeuna nu kacarios. Tina nangis siang wengi. Tur taya batur sahiji. 451.

emut-emut geus isukna. Sabab kitu asal tadi. 461. munggah Haji geus kapaham. bisa kitu sare tibra.Layang Muslimin Muslimat 459. eta sasakala amprok. sanajan di Raja pisan. atuh meureun najan urang. tah eta kang rai kitu. persasat dibuang bae. 467. 465. boh nu miskin boh nu beunghar. ngan ukur pasangka-sangka. sanajan diempuk-empuk. dawuhan para Aulia. ku sadaya ge karaos. bilih teu acan kamanah. pangkat menak pangkat cacah. bakating ku sare ngeunah. geus cumpon ge keur isuk. Tina sabab eta yakin. saratus taun lamina. tacan jadi Haji kitu. 460. Sangkaannana nu miskin. Adam sareng Babu Hawa. anu munggah Haji kabeh. 466. ganti-ganti kasusahan. munatak saha jalmana. Da bubuhan keur dibui. sacarios Hadist tea. ngan sarupa kasusahna. ceuk rakana bener pisan. saha bae anu ngunah. Kitu sareatna Haji. 463. nu pada gelar didunya. hanteu aya kakurangan. jadina sanggeus ka Arfah. pang Nabi Adam ka dunya. Teu pisah tina prihatin. dihampura ku Yang Manon. sing amprok ulah papisah. cicing di panjara Allah. Teu weleh-weleh dibanding. padahal sarua bae. 470. urang ge eukeur dibuang. akang wani taroh bae. Barang maosna geus nepi. kitu unggeling carios. najan geus ka Madinah. 468. tapi ceuk Ahli hakekat. moal pisah ti kasusah. sareatna hakekatna ge. nya ieu alam dunya teh. Numatak mungguhing jalmi. teu lepot ti kasusahan. teu kungsi lami Adam. 472. boro-boro pangkat urang. eta kitu hartina. moal ucul ti kabingung. anu mawi dunya dumuk. supaya bisa purkatut. jasmani rohani oge. kanu beunghar nyebat ngeunah. moal aya nu merdika. da aya di alam dunya dumuk. nu miskin oge sarua. da sasat di jero berok. anu jararah ka Mekah. 462. nu betah dipangbuangan. najan anu jadi Ratu. amprokna di Gunung Arfah. upama can ka arfah. disebatkeun pangbuangan. 471. miskin deui kasusahna. mulih kana kasucian. anu ngumbara didunya. disebatkeun pangbuangan. wungkul ku dahareun bae. 464. tibra sasareanna ge. ieu alam dunya dumuk. beunghar barang beunghar susah. 77 . keur anak pamajikan. geus hanteu aya pikiran. Geus suka bungah nya ati. saparantos dihampura. kumaha isuk nya dahar. Nu miskin mah geuning yakin. di Mekah teh aya Arfah. mun miskin taya kagaduh. kumaha ari nu cukup. Geuning nepi ka kiwari. eta Hadist moal lepat. cukup pikeun meuli beas. cicing dina ngeunah terus. 469. Mana dongkap ka kiwari. pasal tadi ceuk engkang. hijikeun ulah rek renggang. sareng Babu Hawa tepung. Saur rai kahareti. ayeuna muga diwejang.

di diri urang ge bukti. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. kabir mah nya alam dohir. ayeuna neda piwangsit. bongan aya di dunya. geura bandungan ku rai. sangkan ulah tutuluyan. tah kusabab kitu engkang. 474. Hadist moal salah deui. teu ditampi ku Yang Manon. ieu dina alam dunya. geus tangtu pisan dihukum. Kaayaannana kitu. Nyata dua liang irung. meureun ku rai karasa. aya sare sareng nyaring. naon nyatana di diri. marakayangan usrak-asruk. pangbuangan hanteu geseh. tah eta poe nyatana. 482. tetep dina pangbuangan. Jagat shagir wujud urang. haying dahar haying nginum. manusa tungtungna pasti. 484. 480. Jadi tetep bae ngancik. 78 . sieun engke dina wafat. sare babandingan peuting. Aya beurang peuting tangtu. 476. Balik kasalna tadi. 475. Ayeuna gaduh piunjuk. meureun ku rai karasa. akang paur liwat saking. kawit ge teu naon-naon.Layang Muslimin Muslimat 473. Jagat shagir Jagat kabir. eusina eta geus pasti. kantun poe tujuh tea. teu rasa-rasa acan. sabab salah pangbalikan. ayeuna mah rai harti. dina rasa kasusahan. geuning geus genep jumlahna. shagir sareng Jagat kabir. teu beda geus tangtu sami. bandingkeun jeung memeh gelar. nyaeta kiamat tangtos. Ceuk raina geus kaemut. Raina deui ngawangsul. Kinanti 479. duh engkang percaya pisan. 477. naon rai nya kasusah. kabeh jadi kasusahan. Sareng nyanghareupan deui. samemeh kiamat dunya. teu aya pisan kaboga. tina loba kahayangna. kieu bisi teu uninga. moal enya salah deui. dilepas tina hukuman. samemeh ka dunya turun. di hampura ku Yang Agung. 481. ka rakana bari ta’dim. katujuhna baham rai. anu matak ieu dunya. 478. 483. nyaring babandingan beurang. dua soca dua cepil. wajib urang kudu tobat. kasauran engkang tadi. 485. cicing di Naraka bae. sumawonna boga wujud. enggoning eukeur diberok. yen bakal kitu jadina. beurang peuting hanteu pegat. estu sidik Lahaola. ka asal purwa wiwitan. kumaha pangna teu beda. Tah kitu eta kang rai. jagat aya dua rupa. Landratan Allah ta’ala. urang jadi buangan. balik deui ka dunya. yen nguping carios Hadist. Nu matak ayeuna rai. kana poe akhir tea. Ceuk rakana bener kitu.

geura mangga bae etang. sidik geuning enggeus bukti. tilu puluh poe pasti. raina enggal ngajawab. mana anu sawarehna. tilu puluh beurang deui. nyatana di diri rai. aya deui genep pasti. aya tilu sabeulahna. mangga bilang ugel tangan. ugelna panangan bukri. mangga ku raka pilahir. ku rai tacan kapikir. 500. geus kumpul di Jagat shagir. Cuk rakana mun can weruh. 488. dua bitis dua pingping. tapi aya nu kaliwat. jeung dua tangan geus nyata. jeung opat diluhur tadi. geuning karek genep siki. nu dina dua panangan. eta naon sanyatana. paingan carios kitab. kaayaan alam dunya. aduh naha cocog teuing. kalima rasana pasti. panggahota diri urang. ugel dilihur dihandap. pek geura taroskeun deui. saajegna diri urang. kantun bulan can kaharti. bet nyata kabeh di diri. nu dalapan eta rai. numatak dina sabulan. 495. 498. nyatana beurang jeung peuting. 494. aya Srangenge pasti. kitu deui aya Bulan. Dihandap oge sakitu. Dina sabulan teh tangtu. Nyatana ugel nu lembut. taya kakurangan deui. aya bulan dua belas. dijumblah jejeg dalapan. naon buktina nu pasti. tah geuning jejeg geus lima. aya genep sadayana.Layang Muslimin Muslimat 486. Saur raina sumuhun. aduh naha leres teuing. nyatana di badan urang. Di alam dunya teh dumuk. Kaopat pangangseu irung. anu dua belas tea. karaos pisan ku rai. peupeuteuyan dua siki. naon nyatana nu bukti. 79 . Saur raina sumuhun. katilu pangucap pasti. 490. 496. naon deui nya kabingbang. Sami bae tilu puluh. jadi opat jumblahna. taya bedana sautik. 497. kieu rai mun can harti. 501. dawuh lima nu sidik. naon nyatana di urang. kantun dina jero bulan. saur raka kapan bukti. ugelna dua sampean. muga ku engkang dipiwejang. sampean bagian peuting. 492. tumerapna dina diri. sareng aya deui hawa. hawa panas hawa tiis. kabehna dalapan pasti. Bentang-bentang laksa keti. Pek ku raina diitung. lajeng raina ngalahir. ramo suku kitu deui. nu yakin dijero diri. dina ieu alam dohir. hartina windu teh rai. hiji pangdanguna cepil. eta taunt eh kang rai. 502. cukup hanteu kurang leuwih. tilu puluh eta sidik. jumblah aya opat siki. rai ku hayang kaharti. Ka raka lajeng ngawangsul. uel-ugel ramo rai. mana ari dawuh lima. ku engkang teu dipilahir. saur raka pasal dawuh. antarana ugel tangan. Ceuk raina aduh-aduh. aya tilu puluh peuting. pasal bulan eta rai. 489. Beurangna oge sakitu. panangan bagian beurang. nu dua sabaraha hiji. dua tinggalina soca. jadi dua tangan pasti. Jadi ngarana sawindu. Kantun taun nya kasebat. ngajawab deui rakana. 503. 487. 499. Saur raka pasal taun. 493. eusina nu tujuh tea. bener dua belas siki. Raina lajeng ngawangsul. 491. sawindu eta ngaranna.

Kapan di dunya ge puguh. ku awas panon kapala. dibuktikeun dina badan. sarta langgeng henteu gingsir. nu ngahirupkeun jasmani. 509. Amarah Lowamah kitu. 512. rai nuhun laksa keti. upami rai tacan harti. 506. nafsu urang eta pasti. kudu ku awasna ati. pagawean jalmi-jalmi. Mung bae engke kapayun. Geus asup hakekat kitu. meureun manusa ge mati. prantos kacatet ku ati. teu dipiluruh ku jalmi. hirupna teh Jagat kabir. anu ngaran Johar latif. betah teh ku caang bukti. moal aya hasil dunya. miwejang ka rai. poek mah atuh Naraka. ngahirupkeun eusi bumi. da mun taya Matahari. moal bisa jalan pasti. di badan urang sapata. Raina lajeng ngawangsul. tangtu jadi eungap pasti. 514. 510. nyatana hawa nu opat. 513. kari-kari caang batin. 507. poek mongkleng buta rata. tatangkalan moal jadi. da aria was mata mah. Nu tetela langgeng tangtu. 517. engkang keresa miwejang. mun teu panggih di dunyana. Hawa angin bumi kitu. nu nguatkeun alam dunya. jeung jadi sagala lampah. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. nya nuhun Alhamdulillah. ku ayana Bentang Bulan. 511. engke urang teh dibatin. engke dina alam batin. Caang bunya eta kitu. mangga urang pada siram. da geus lain tempat ngilmi. 505. Tah eta geuning geus dumuk. margi ayeuna geus burit.Layang Muslimin Muslimat 504. keur ninggali Johar pirid. tapina wajib kapanggih. kantun Srangenge jeung Bulan. atuh kumaha rek ngeunah. Ku rai prantos kamafhum. sabab eta mah geus ghaib. teu beunang katinggali. ceuk rakana hirup urang. Panonpoe wujud urang. 516. tapi eta mah kang rai. naon nyatana di diri. kapan kitu sidik pisan. kitu deui badan urang. laksa ribu rai nampi. Hawa bumi angin banyu. hanteu kenging ditinggali. engkang sampe bebeakan. Geus taya tanyaeun kitu. kanyataan dina badan. urang naretepan magrib. kaopatna Mutmainah. di Akherat poek pasti. teu beunang dijirim-jirim. 518. ngan pikeun nampa siksaan. sarupaning tatangkalan. 80 . lain tempat keur ibadah. cahya anu lemes tea. 515. Sawiah katilu rai. Panonpoe nu kahiji. Nganyatakeun sifat hirup. Bulan Panonpoe dohir. sumuhun saur kang rai. Ku panon kapala kitu. Sageuy taya nu ngawengku. ganjaran pon kitu deui. enya ieu Jagat shagir. 508. naon nyatana nu yakin. samangsa teu jalan eta. ceuk rakana eta rai. eta moal salah deui.

8. 12. Pigeusaneun dina paehna. Sugan kasasar ku pikir. Gusti Allah wajib ayana. Geura tareangan dzatna. Sakumaha lobana duit. Lolong jaga di Akheratna. Supaya bisa sampurna. Sing suhud urang di dunya. Ka pameget rawuh ka istri. Ulah salsah tekad urang. Ibadah ka Gusti Allah. 10. Urang sing ninggal Pangeran. Istri dibeuli ku Syahadat. Supaya jadi Syahadat. Ieu suluk dijieun sya’ir. Dua puluh sifatna Pangeran. Neangan elmu nu enya. Ulah ngagugu nu ngalarang. Ngangin rasa sajati. Malati di pinggir lobang. Haram lamun hanteu nikah. Rek nampa rasana madat. 13. Kumaha isuk nepi ka jangji. Kakat di diri sorangan. 6. Mun urang lolong di dunya. 11. 14. Sok bingbang mikiran diri. 7. Isukan mah biheung mulang. 5. Raoskeun mun datang sakit. Poe ieu urang senang. Sedep seungit sajero ati.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Rasa dua ngangin-ngangin. Urang sing suhud ibadah. Euweuhna dina ayana. 9. 81 . Karaos hirup jeung mati. Engke harti sadayana. Manahan sadaya Sobat. Anakna sok jadi jadah. Poe ieu bisa leumpang. Lain duit pati hurip. Dzatna kudu tareangan. Di dunya pikir kumambang. Nyokot misil nu jadi hasil. Poe isuk can kawangwang. Bakal maot kudu kapikir. Ari diri saperti kembang. Sangkan ulah kabingungan. Geus ligar murag kalombang. Carita kitab nu ditukil. Ulah atoh ku loba duit. Nu kasebat enggeus yakin. 3. 4. Kembang malati rupana putih. Neda maaf kasadaya wargi. Eta teh omongan baruang. Ieu jaman parantos akhir. Wali turutaneun urang. Pangeran awas ka urang. 2.

Eta nu murba kawasa. Ulah Guru loba omongna. Nu kitu ngarana Murtad.Layang Muslimin Muslimat 15. 24. Sabab bongan salah tekad. Kanu goreng taya pegatna. Beak umur can sampurna. Carita ilmu ngajinis. 20. Matak keder pikirannana. Jalan hade rasana nyeri. Nyaurkeun jatining hurip. Ka kuping beres patitis. Kakuping matak garihal. Malikan Malati tadi. Elmu teh kudu pilari. Matak poek kana ilmi. Sing isin kunu kawasa. Engke diwales kunu kawasa. Matak narik manah resmi. Ngajelengit inget teu leungit. 29. Amis budi carita ilmi. Ulah katungkul dudunya. Resep kanu beresih ati. Matak pinanggih tugenah. Urang kudu ngaji rasa. Nu ngumbar bae nafsuna. Nya eta nafsu nu suci. Kufur teu percaya ka kitab. Ulah Iman ka barang ruksak. Karasa dina pupusna. Wawalesna sok teu ngeunah. 82 . Sing inget bakal papisah. Mudu mulung kanu susah. 23. Da lafad mah taya beakna. Teangan elmu sampurna. 16. Kafir teh nu jahat atina. Nyaur ilmu matak tiis. Nu tilu karep balaka. Nuduhkeun jalan lastari. Ulah jail ka pada jalmi. Mudu Guru pondok caritana. 21. 17. Diturut matak cilaka. Selap-selip mapay peujit. Jasmani sok panas tiris. Loba omong salah pasal. 18. Ngagulung caritana. 25. 19. Nyaurkeun ilmu nu repit. Ulah kawas ngaji budak. Nu bareng hanteu papisah. Ulah eureun memeh mendak. 26. 27. Nafsu mah taya putusna. Tapi henteu jeung barangna. Masing-masing eta karepna. 28. Ngabegal elmu nu asal. Nu hiji karep nu muji. Qur’anul Adzim sing kapendak. Sangkan babari kahartina. Nu dusun teu nyaho adab. Ari nafsu opat kabehna. 30. Jalan jahat mah babari. Terang ka sagala dosa. Ulah sok ngarah ngarinah. Kafir lain Walanda Cina. 22. Jeung poma ulah mitenah. Beda jeung saur nu sompral.

Laku lampah kudu jeung ilmu. Sajero eta teh tobat. Sajol bulan eta tamat. 34. Jeung urang asal timana. Walanda Cina meureun nya kitu. 43. Nembe salamet Akherat. 42. 40. Dalil Qur’an tuduh harti. Poe tujuh aya dimana. Ahadiyat eta geus tangtu. 41. Enya soteh deukeut pisan. Hanteu bijil ti beulah batu. Teangan hirup sajero hirup. Ngaji teh ulah ngajibris. Enggeusna balik kamana. 36. 44. Ulah loba nu diaji. Sing inget urang bakal ditutup. Paribasa ditetepkeun iman. Jauh keneh kana katepi. Lain caang caang bulan. Caang soteh caang iman. Basa Baqo langgeng sundana. Kitab Qur’an jieun saksi. Lahir batin gampang katimu. Bisa leumpang urang ku saha. Mun tacan isbat jeung nafi. Teu gampang neangan iman. Poek bulan poek iman. Sangkan salamet diditu. 83 . Kubur hirup dijero kalbu. Ahadiyat naon hartina. Bisa ngaji Ulah kumaki. 46. Tilu puluh Juz kudu tamat. Teangan kubur nu tangtu. Cai suci matak beresih. Cai suci ti jero ati. 32. 39. Lain kubur tutup batu. 33. Mudu ngaji kudu ngajinis. 37. Mudu mandi cai suci. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Dibeulina satengah mati. Nyaho ge iman teu acan. Diteangan leuwih rugi. Jauhna tanpa wangenan. Aya cai bening nya herang. Sarebu hiji anu manggih. 38. Ulah ngitung beurang peutingna. Kain cai ngala ti kali.Layang Muslimin Muslimat 31. Da lain caangna bulan. Tutup mulut buka kunci. Meungpeung hirup kudu Guru. 45. Nya eta sifatna elmu. Syahadat heula nu misti. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Mun pupus dunya ge lampus. Asupkeun ka jero diri. Poek ati poek bulan. Saur Jeng Nabi Utusan. 35. Ari Qudrat teh kawasa. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Teangan di badan urang. Tetepna dimana kutan. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Ngaji badan masing tapis.

Manahan ku ahli rasa. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Ganti Pangeran nu aya. Allah mah nurutkeun bae. 50. Resep ninggal istri sae. Duit meunang berekah kolot. 61. Laku lampahna ge tartib. Kalawan nerangkeun Tohid. Lamun barisan cilaka. Didinya naon nu aya. Masing ngarti urang hirup. Nuduh Allah diawang-awang. Kunci Muhammad nu rugi. Nya eta elmu nu kolot. Pek taroskeun ka Ulama. 56. Kaula geus hanteu aya. Allahu akbar kudu ta’yin. Allah ninggali ka urang. 59. Pikukuh patokan Islam. Sembahiyang kudu khusu. Sabab lacuna henteu diriksa. Akbar anu sajatina. Anu Guru ahli rasa. 58. Nafsu opat ulah metu. Nu kitu jalama badawang. 51. Silokana sing kapanggih. Rasana lacuna hade. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Hanteu sahil cicing di dunya. Gagntina Rasulullah. Anging dzat Allah nu cukup. Lain beurang lain peuting. 48. Lain Muhammad di Madinah.Layang Muslimin Muslimat 47. Mudu sidik ka alam batin. 49. Anu dzikirna ngageot. 57. Teangan tarekat jati. Dzikirna dilewe-lewe. Mudu tutup sakabeh nafsu. 54. 53. Ulah dipake andelan. 55. Bisa nuduhkeun nu wahid. Nyebut aya teu ngarasa. Geus euweuh wujud kaula. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Ulah hirup nya hirup urang. Guru teh kakasih Allah. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Lain Shalat nangtung kitu. Rasiahna Maha Suci. 62. 60. Hakekatna kudu kamanah. Dahar nginum jadi Naraka. Manahan ku ahli ngarang. Hanteu daek nareangan. Hewan anu hanteu iman. Kasebatna Guru Mursyid. Nu sidik kanu kawasa. 52. 84 . Kahakanannana bugang. Da aya awal akhirna. Mun harti ngelmuna cukup. Urang ninggal hirup urang. Lain akbar mata kapala. Dalil naon nu jadi iman. Euweuh deui sifat hirup. Panon teh pipinding terang. Lalangse beureum jeung kuning.

Lain terang omongan kitu. Ibu Rama wajib disembah. Terapkeun ramo jeung suku. Nu kitu teh kafir Jindik. Lain nyembah kanu aya. Ulah rasa guru jauh. 71. Di Akherat kumaha leumpang. Mudu Guru sajero hirup. Ganjaranna geus bukti. Pang urang sagala gampang. Dahar ulah kawas kebo sapi. Di dunya teu daek neang. Matak lali ka Maha Suci. Barang ruksak dibeberik. Eta nu wajib diturut. Ngawakseun ka jalan gede. Gawena tirakat nyepi. Geura tinggal rupana Guru. 78. Geua megat dilawang buntu. Ninggalina iman nu suci. 74.Layang Muslimin Muslimat 63. Nurutkeun nafsuna dewek. Wakilna anu Kawasa. Teu iman jagana poek. 66. 65. Ari iman sifatna caang. Jalma teu inget ka pati. Tinggali ilmu nu tangtu. 76. Ari Guru wajib disembah. Diri ulah laku satru . 77. Sabab miara ti baheula. 68. 75. 72. Nu langgeng hanteu diberik. Mudu terang wuruk Guru. Teu lila amprok jeung Guru. Karesepna dana dini. 73. 85 . Sangkan urang teh rahayu. Agungkeun Guru jeung Ratu. Tanda Guru nyekel sosi. Lampahna teu ati-ati. Nyembah kanu euweuh aya. Beuteung jemblung awak gede. Wajib deui nyembah ka Raja. Lahir batin ulah tatu. Nempoan istri nu hade. Nurutkeun karepna ilmi. Jalaran gogoda diri. Pujina ngarah sasaji. Ulah sare satengah mati. Ajengan hayang dipuji. Laku lampah kudu terang. Nya eta Guru sajati. Gawena sok kirang tuang. Di dunya sab aya caang. 70. Di kubur tangtu dipekprek. 67. Katungkul ku sirik pidik. Karasa paeh jeung hirup. 64. Beurang peuting teu berenti. Ijrail teu ninggal puji. Jalmana pantes lalenjang. 69. Meujeuhna dahar sakali. Nafsu opat kudu tutup. Nuduhkeun jalan nu suci. Eta Guru anu mulya. Lampahna gemi nastiti. Sasauran jiga Kalde. Lampahna sadaek-daek.

Lampahkeun lima perkara.Layang Muslimin Muslimat 79. Dzat sifat asma af’alna. 85. Mun lepat mangga dipungkir. 84. Kaopat kudu puasa. Seungit malati geus kaambu. Katilu kudu jazakat. Zakat diri matak kuat. Geus manyanyi tuluy tuang. Istri urang bisa tembang. 88. Istri kitu leuwih lucu. 89. Nyaeta istri kameumeut. Cukupna urang di dunya. Kulambu geura pek ingkup. Sabijilna tina pikir. 81. 80. Halimpu jeung mawa sari. Komo mun gentrana istri. Kalima leumpang ka Mekah. Pasosore kudu mandi. Sora ngeunah matak senang. Kaduana kudu Shalat. 86. Geu Sholat tuluy manyanyi. Disamping baju beresih. 86 . 83. Nyegah ulah sore turu. Duriat ge matak tetep. Dina sajerona badan. Sholat nyaho asal opat. Sahiji nyaho Syahadat. Syahadat syahna teh opat. 87. Saena kedah ku istri. 90. Lamun cukup aya bahan. 82. Nangtung ruku sujud lungguhna. Manyanyina matak resep. Ramadhan kudu sabulan. Moal kagembang ku wayang. Matak beurat batan batu. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Laguna pantun manyanyi. Dipiresep ku pameget. Wantu-wantu kecap sya’ir. Eta mah teu matak kuat. Teangan Bet dina badan. Sasatna sing manggih bulan. Sya’ir waca senangna pikir. Zakat pare geus mufakat. Jalaran saurna Guru. Samemeh indik ka Mekah. Geus wengi urang arasup. Make subal kembang malati.

rai langkung panasaran. ditengah aya Masigit. wantuning di Taman Sari. Muhammad Harid katilu. nepi ka dipundut pisan. Ceuk raina nuhun pisan. geura pariksakeun rai. rai bade naros deui. kantun anjeuna duaan. ka rai budina manis. engkang teh aya pilahir. saurna teh rai mangga. tiasa nerangkeun deui. 9. caralik sabada tuang. 87 2. den Muslimat ka rakana. sieun engkang jadi bendu. lamina geus tilu wengi. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. Ayeuna bet luntur manah. 4. dupi nu kadua deui. calik dina pramedani. saparantos Jongos Koki. rehna rai seueur pisan panarosan. malah mandar disarengan ku Pangeran. atoh kantenan kulanun. silih udag jeung baturna. dikuriling kebon kembang. tacan caang ati rai. mani katinggal keusikna. dupi anu kaopatna. 3. Mung buktina tacan terang. kabingung teh naon deui. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. Kocapkeun raden Muslimat. ngaran Muhammad Hakeki. manawi engkang tiasa. ting soloyong ting suruwuk. ngaran Muhammad Majaji. rehna seueur keneh anu can kapaham. 7. Ayeuna tumaros eta. nuhun berebu keti. laukna warna-warni. rido ditaros ku rai. jeung raka dijero bumi. langka pisan aya jalmi. panarosna masih terus. terasna raden Muslimin. geus meleber seungitna teh mancawura. margi bet mustahil teuing. buludru sutra hipu dicalikannana. rai tamparaos pisan. aya ngaran taya rupa. seueur keneh kabingungan. muga engkang rido galih. eukeur maksad titadina. caina herang beresih. lamun jinisna can bukti. nyaangan ka manah rai. keur mudakarah bab ilmi. Dipungkureun aya empang. sakur kabingung kang rai. teu kagiridig ku jalma. 5. mung rada isin saeutik. aya basa opat rupi. 8. lajeng ka tajug ngaralih. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. Sambungan anu katiluna. barangna anu sakitu. nu kahiji Muhammad Haq. . bumi nenggang sareng singkur. dijero kamar tur sepi. Eros Ermawar Malati. Papayun-payun duaan. bok bilih geus bosen galih.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. dijero cai. sangkan teu jadi nguluwut. 6. teu weleh bae ngurihit. Rakana pek sasauran. amitan neda warangsul. sinarengan raden Muslimat.

digugulung titatadi. dina Qur’an geus kauni. kantun eta Muhammad Majaji tea. Muhammad Harid nyatana. Muhammad Harid teh bukti. ari nu katilu deui. kantun eta Muhammad nu katiluna. nya ieu rupa jasmani. 15. Turobun ngaranna pasti. Muhammad Hakeki rai. Saur raka bener pisan. Nu bereum huruf Mim awal. nya jadi huruf Mim akhir. pasal Muhammad Hakeki. abadan bi kufro deui. dupi anu katilu na. Muhammad Hakeki. ceuk rakana mun can harti. Wa’asmaihi ta’ala. He teh nya dada geus tangtu. moal rek sulaya deui. Cahaya beureum sifatna. 17. nu kitu mah sanes ngaji. Mim teh mastaka rai. Muhammad Haq. 13. Muhammad Majaji tea. Muhammad Haq teh geus sidik. Mim 88 . ku rai prantos kaemut. nu disebat Muhammad Haq. nu disebatkeun ku rai. nuhun engkang rai nuhun. ceuk raina nuhun engkang. Hawaun eta disebat. cahya nu bodas beresih. maca buktina aksara. atuh kantenan eta mah. Muhammad Harid. Muhammad Harid nyatana. lamun asma bae rai. nyaeta rasa pribadi. ku rai ge meureun parantos kapendak. tah eta barangna rai. nya eta sagara hirup. kantun eta anu nomer kaduana. rupina caang dumeling. 2. Muhammad Hakeki tadi. rakana ngalahir deui. 18. nu koneng huruf He pasti.Layang Muslimin Muslimat 10. tetep kafir mun teu timu barangna. eta sifatna teh tangtu. saha-saha manusa. ayeuna rai mangarti. Saur raka ari eta. timbalan Jeng Rosul. kaopatna nu kasebut. ngaran maca bae wungkul. nya eta aen barangna. cahya koneng eta sidik. eta sifatna teh pasti. bibit nyawa sadayana. 14. leres percanten yakin. nyaeta nu opat kitu. ari nu kaduana deui. nya ieu rasa jasmani. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. Tah eta anu kasebat. 4. bijil cahya opat rupi. Muhammad Majaji 12. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. Nerangkeun : 1. Muhammad Hakeki tea. eta teh dzat sifat Gusti. Saur rai kutan eta. Kieu perkawis eta. sidik ngaran jeung buktina. cahya nu hideung nyata. jawab rai nuhun pisan. nu ngaji asmana badis. Nu disebatkeun Muhammad. cahya bodas ngaran Ma’un. 19. barangna nu opat rupi. ayeuna nembe kaharti. kaopat nu hideung cahya. 11. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. hartina eta dalil. 16. tulis Qur’an sareng Hadist. sabab aya ceuk dalilna. sategesna nu kasebat Narun tea. ngaji teh kudu ngajinis. eta teh naon sifatna. 3. sorotna tina dzat sifat. nya eta huruf Dal pasti.

jeung percaya ayana Allah ta’ala. eta tiluhur ka handap. hakekat ma’rifat rai. moal kenging katingali. Sabab aya wawakilna. dupi eta Kangjeng Nabi. Dal teh sampean geus bukti. enya eta tarekat ma’rifat tea. ma’rifat ka Gusti Allah. terus ka ayeuna pasti. ku pitulung Maha Agung. 23. 29. murahna di alam dunya. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. ku awasna panon kapala anu nyata. sageuy teu tiasa nepi. Teras ka Wali salapan. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. Sabab basa Allah eta. 22. saur raina kaharti. tibana ti Kangjeng Nabi. sifat Rahman nu murah dialam dunya. Sabab nabi Muhammad mah. walon raka eta mah Muhammad pangkat. nu mimitina rai.ari nu liana Rusul. nya eta awal-awalna. 26. numawi Gusti Yang Widi. hanteu cocog sareng dalil. tiap-tiap aya ngaran. tilas Wali anu tadi. tarekat ma’rifat timbul. ku pitulung Maha Suci. lamun hayang kasungsi. atuh mun kitu mah palsu. jeung supaya terang deui. umatna pon kitu deui. kana sifatna Yang Agung. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. dibeulina ku prihatin. Allah anu Maha Suci. kedah 89 . di Cirebon anu bukti. mimitina nya eta dzat anu kasebat. dupi nu nganepikeun pasti. nya nu ngagelarkeun Agama. Muhammad mah teras ka umat-umatna. Nya eta jalan tarekat. Kengingna ku panon rasa. gaib pisan pang ayana. 25. hoream neangannana. sifatna Yang Maha Suci. kana dzat sifat Yang Widi. mung aya saeutik pisan. ulah ngan tulisna wungkul. kapan tadi Maha Suci. Wali Kutub disebatna. mung dzat sifatna Yang Agung. ilmu Wali mo kasusul. sare’at tarekat deui. mana nu kabarengan rai. 28. eta mah pangandika na. sangkan manusa teh mulus. kabagi ma’rifat jati. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. jeung kalawan dibarengan. kapan awalna ge rai. sategesna ngaran Gusti. nu rek ditaroskeun deui. ayeuna kedah dibalik. nu nganepikeun kana dzat. Pangkat Nabi Rasulullah. tina dzat sifatna pasti. 21. wajib susul eta anu ngandikana. kedah ti handap kaluhur. tah didinya mencar-mencar. sabab bisa mi’raj rai. akhir nya udel urang. nampa tarekatna ilmi. enya eta para Wali. Sabab eta tuduh jalan. hakekat Muhammad Nabi. Piraku mun cengeng tekad. teu kabagian ma’rifat. tangtu nyandak tina bukti. 30. Jadi unina Muhammad. tanwande bisa narima. salamet dunya Akherat.Layang Muslimin Muslimat 20. 24. utusanna Maha Suci. 27. nyaeta ku asma tea. Kaduana kana sifat. kapan dalil wajib pisan dipercaya. Muhammad Rasulullahu. tilu asma nu kawarti. numawi ulah sok mungkir.

ayeuna mah kulanun. tadi tiluhur ka handap. pang gumelarna dohir. parantos pupus makamna ge di Madinah. kedah heula kasungsi. kedah pendak sajatina. ayeuna mah kudu sungsi. hirup kanyataan Gusti. hanteu terang sumurupna. adeg kanyataan pasti. mangga ayeuna dietang. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. rakana ngalahir deui. eta naktu nu sakitu. Tah geuning kitu geus nyata. naktuna aksara tadi. jumblahna sabaraha naktu. kieu atuh mun can ngarti. 32. bakating hantem mikir. naek nya ka Muhammad. Madinah anu kasebut. Ceuk raina bingung engkang. kakara engke kapanggih. perelena nya Adam Muhammad Allah. nya eta ku tilu basa. Muhammad nu tipayun.pasal eta naktu dua puluh opat. nyaeta dua nu tadi. terangkeun sama sakali.Layang Muslimin Muslimat 31. tina asma heula. matak butak sirah rai. 39. Adam anu tipandeuri. naek kana sifat deui. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). tapi rai hakekatna. aksara di eta pasti. 36. da majajina mah geus bukti. 90 . ceuk rakana eta kamana surupna. Madinah teh naon rai. rasa kanyataan tangtu. ayeuna manah ku rai. ku rai tacan kaharti. naktuna sahiji-hiji. kantun terus kana dzat deui naekna. terus ka Allah sing tepi. mangga etang ku rai. rai poek liwat saking. Dupi anu kaduana. enya eta kanyataan Adam pasti. jadi lamun hayang terang. ka Allah nu Maha Suci. tihandap ka luhur deui. Raina hanteu ngajawab. dihijikeun sareng genep nu kadua. Hirup-Rasa-Adeg pasti. aksara nah eta pasti. pek jumlahkeun deui rai. nya eta Muhammad tea. kasebatna di Madinah. 38. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Jadi dua puluh dua. sareng anu katiluna. Rakana lajeng ngajawab. Atawa Allah Muhammad. rai teu sanggem mikirna. genep belas nu mimiti. dua puluh opat siki. ku rai tacan kamanah. perelena kitu rai. naktuna teh dua (2) tangtu. Mangga ku rai dimanah. geura mangga bandungan. 35. Geuning bukti di manusa. Adam mimitina disebut. ceuk raina mun teu lepat. genep (6) naktuna teu lepat. lami-lami pek ngajawab. da aya hartina tangtu. 33. ngahuleng hanteu ngalahir. mangga bae ku engkang. bilih rai jadi owah pipikiran. geuning makamna Jeng Nabi. 37. ayeuna kedah dibalik. ari nu katilu rai. aduh engkang can kaharti.

rai bingung kacida. Supaya syah dzatna. kana dzat sifatna Gusti. dibalikeun saupami. hakekat Muhammad Rasul. sadaya nu dipiwejang. ku hukum akal rai. dupi kenging na teh pasti. aya anu diluncatan. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Eta rai sabaraha. mangga bae rai etang. lumbrahna sadaya sami. teu ngarasa boga diri. tah geuning eta rai. Islam disebat pandeuri. 45. Eta teh huruf Syahadat. lamun rai tacan ngarti. dipigawe siang wengi. Kapan kieu disebatna. tanwande jasa ma’rifat. weleh bae teu kapikir. raina lajeng ngajawab. 46. ku urang teu dipilari. 91 . 42. jeung naon ngarana deui. da kapan Islam ge bukti. supayana rai bisa terang. nya eta dzat sifat Allah. Raina lajeng unjukan. rek dijejerkeun sakali. geura susul jati-jatining Syahadat. tah ieu engke dihandap. sabaraha huruf nu uni. hakekat Muhammad Nabi. rukunna genep perkawis. dupi eta rukun Agama diliwat. bet geuning rukun Agama. nya eta adegannana. rukun nu heula disebat. rukun Islam Agami. meureun teu raos geus tangtu. Upami geus ilang Adam. aya rukunna geuning. Agama ge piraku taya rukunna. bet jol bae kana rukun. nu heula disebat pasti. hurufna kalimah kali. mung bade naros deui. terasna Agama pasti. lumbrah kitu anu nyebut. da piraku hanteu aya. sing ngarasa ilang wujud. dua puluh opat sidik. adegan wujud jasmani. Madinah teh jadi huruf. 43. sategesna asma Gusti. nya eta rukun Agami. biasana teh ku jalmi. mun disebatkeun ku urang. nyaeta rukun Islam. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. pasal dina rukun Agama can terang. Atuh lamun kitu urang. enya eta nu kasebut Adam tea. aya nu tacan kaemut. geus merele nya rukun Agama Islam. 48. ibadah ibadah teh enggeus yakin. sanajan iman ge aya. tiap-tiap mun kapanggih. nuhun ayeuna kaharti.Layang Muslimin Muslimat 40. da kitu kapan pantesna. kakara jasa kapendak. geura mangga rek diitung. hurufna kalimah tadi. 44. numawi kedah kasungsi. huruf kalimah Syahadat. ku engkang ka tuang rai. lima eta nu geus umum. 47. jeung teu pantes deui bae. Aya sabaraha perkara. Teu lumbrah anu nyarebat.

nu wajib heula kapendak. Katilu Tarekat rai. geuning bukti di dunyana. lamun rai tacan terang. kaopatna nya Ma’rifat. laku goreng mo dijujur. pangna suhudna teh tangtu. supaya urang teh puguh. nu nerangkeun di Akherat. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. sangkan aya kasieun teh. dina Sembahiyang cukup. Ari hartina teh tohid. Asmarandana 51. saparantosna kapanggih. Islamna enggeus kapanggih. saparantosna ma’rifat. yen aya Sawarga Naraka. nu kedah heula pilari. 92 . tegesna rukun Agama. eling sieun ka Naraka. jadi buta tuli pisan. aya opat perekara. eta kitu basana teh. mun jalma teu beragama. Teges tina eling rai. Numawi manusa wajib. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. kasalametan manusa. nyaeta rukun Islam. anu lima perkawis. 56. ceuk rai kapan eta mah kalakon. daek ngaji kitab Qur’an. atuh kantenan kang rai. 58. sareng nu ahli Agama. Naraka di alam baqo. sahiji Sareat kitu. Kapan basana ge rai. geuning kitu dalilna ge. Tuduh jalan eta Hadist. Rakana lajeng ngajawab. kadua Hakekat tea. ku engkang enggal piwejang. Rakana ngawalon deui. rukun Agama geus misti. da rukun Islam mah puguh. da hanteu ngadenge beja. jalanna ma’rifat kudu. moal sakama-kama. Raina ngalahir deui. nyaeta rukun Agama. 57. sareatna hakekatna. temen wekel teu bengbatan. 55. mangga anu tadi bae. 59. ngalakonan rukun Islam. teu aya kasieun kitu. 54. pasal eta geus kapaham. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. kana rukun Agama teh. Ari emutan rai mah. cengeng jeung khusu tekadna. 52. tina Qur’an Hadist kitu. nurutkeun bahana tadi. kapager ku kasieunna. ku urang kedah kapanggih. nyaeta ku tohid tea. jadi geus tangtu pisan. hal rukunna Agama tea. milari jalan ma’rifat. sadaya ge pada terang.Layang Muslimin Muslimat 49. Iman Tohid Ma’rifat Islam. asalna kasieun eta. nya suhud milarina teh. di dunya Akheratna ge. asal tina iman tea. Islam teh geus sidik pisan. teras ngalakonan rukun. 53. lantaran teu daek campur. nu langgeng taya tungtungna. mun geus sieun mah mokaha. teu nyaho diakhirna teh. Teu ngupingkeun dalil Hadist.

sanes ninggal Gusti Allah. saur raka da eta mah. geus gulung bae didinya. Agama nu Maha Agung. 69. 63. Naha ninggali ka Gusti. rai geus ninggali naon. lain ma’rifat ka Allah. Kieu hartina Agami. tarekat sareng ma’rifat. 70.Layang Muslimin Muslimat 60. Kitu deui waktu Dzuhri. tarekatna jeung ma’rifat. ma’rifat laku ibadah. eta oge bener pisan. 61. Tarekat ma’rifat deui. Nangtung Ruku Sujudna teh. nya tina kanyaho tea. nyaho kana naon tea. najan di sagala barang. 62. eta saterusna kitu. Jadi sifat hirup pasti. 66. Kapendakna eta rai. ma’rifat nyembahna wungkul. 93 . ku rukun Agama tangtos. 64. niat eta mimitina. rakana lajeng ngawalon. sabab mun taya hirup teh. tetep eta anu opat. tina kitab kenging nyonto. sing nepi kana caangna. aen kanu disembahna. Dina Sembahiyang mah rai. atawa sifat elmu teh. sategesna hirup tea. pikeun kayakinan urang. tina ma’rifat geus tangtu. ma’rifatna waktu eta. dina waktu Sembahiyang. sareat hakekat kitu. Sanes rukun Agami. sumawonna rukun-rukun. nyaeta opat rakaat. geus awas ti samemeh prak. mutajillah mun kitu teh. tadi geus ngaku ma’rifat. rai nyebat soteh kitu. Tarekatna mah pan bukti. rai parantos ma’rifat. nepi kana waktu Isya. sanes bagian ibadah. terang dua rakaat. enggeus tangtu moal aya. nya eta ku rukun tea. sareat hakekat kitu. terang rakaatna Lohor. Ibarat rek nyieun korsi. ari rukun Agama mah. ku tinggal panon kapala. da eta mah rukun Islam. tegesna parantos nyaho. ari geus niat mah tangtos. gulungna anu opat. Islam ge moal aya. ari terbitna hakekat. mo aya ngaran Agama. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. ulah ngan ku kira-kira. tarekatna ma’rifatna. tegesna geus nyaho kitu. pikeun ngesahkeun ibadah. 65. Pertingkah nyembah ka Gusti. numatak ngelmu teh urang. tegesna eta hakekat. sifat Agama kasusul. pujina oge pon kitu. anu ngabuktikeun aen. Sembahiyang Subuh eta. sareatna hakekatna. 68. sumawon ushallina. migawe dina waktosna. dina bagian bab ilmu. nya sajatining Agama. mung engkang rek naros deui. raina lajeng ngajawab. kapan rai geus ma’rifat. 71. terang soteh pertingkahna.

pang buktina teh teu lepat. nangtung hareupeun nu dagang. teu sareng sareat kitu. bahan-bahan geus sadia. sayaktosna eta kitu. nu ngangliputi sadaya. nya eta wujudna elmu. ku rukun Agama tea. sing hawatos kanu bodo. ngaladangan bako tea. moal jadi mun teu ngomong. tarekat sareng ma’rifat. tah eta pangucap urang. buktina nu dina wujud. dina bagian bab ilmu. poko-pokona teh baham. Sabab tadi geus ka ilmi. keur nyusul wujud Agama. 85. teu lepat deui pangucap. kahartos atuh kitu mah. nu ngabuktikeun sagala. Namung paneda kang rai. jalan omongan geus tangtos. nyaeta sifatna hirup. tapi anu sajatina. sumangga ku engkang dadar. Hakekatna pon kitu deui. bagian ilmu ayana. 74. poko sareat hakekat. nepi ka nyareatna. 76. jeung sifatna Gusti Allah. rasa anu narimana. sareat hakekat tangtos. sifatna sidik ngajentul. enya eta kana dzatna. margi weleh teu kapaham. paingan ceuk unggel kitab. niat sagala perkara. batalna karaos pisan. gedonggedong nu marakbak. raina lajeng ngajawab. Pokona sareat yakin. Raina lajeng ngalahir. henteu jadi ceuk sundana. Kapan ieu mah keur ngilmi. paingan kamari rai. karesikan Nagri Bandung. rupa korsi teu sulaya.Layang Muslimin Muslimat 72. keretegna ati kitu. anu aya dina wujud. sabab hartina batal teh. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. di sajero badan urang. 75. 81. pokona tina pangucap. nya eta sajatina teh. tarekat ma’rifat oge. barang dongkap teh ka pasar. batal ku Hadist disebat. Ayeuna mah rai harti. tarekat jeung ma’rifati. teras di tarekatan. Model gedong rupi-rupi. anu aya di badan dewek. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. ma’rifatna ka Yang Manon. mangga ku rai dimanah. piraku hanteu kamanah. Najan aya niat rai. 83. ieu kaanehan Kota. anu opat perekara. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. rentul sakur anu aya. 82. 73. Dupi sareat teh rai. Geus tangtu kengingna rai. ngabetem teu sasauran. kereteg niat ka pasar. kana migawe korsi teh. 94 . kapan nyatana hakekat. 77. nyatana di badan urang. naon nyatana sareat. bet Cina teu buru-buru. bibitna tina carios. Karamean alam dohir. atawa jati Agama. Jalanna ku rukun tadi. eta basa anu opat. 80. duh engkang karaos pisan. sajatina sareat. geus nyaho sareng bisana. maksud teh rek meser bako. tegesna eukeur neangan. 79. lamun nu ngaji hakekat. 78. ngaran rukun Agama teh. 84. kapan pangucap teh puguh. nu ngabuktikeun samaksud.

nyaeta paninggal tea. nuhun Alhamdulillah. Ibarat rek tuang bistik. 99. sanggeus Islam kudu suhud. ayeuna anu katilu. 89. 88. tarekat naon nyatana. 97. sagala sifat teh kumbuh. teu sulaya jeung barangna. sifatna bistik tea. lima Munggah Haji kitu. moal lepat deui engkang. sabab hakekat teh aya. salamina ge digawe. atawana rukun Ilmu. Raina ngalahir deui. anu nyidikeun sifatna. sabab seungit bistik tea. meuli bako anu ngeunah. hanteu jadi pamaksadan. nyatana pangdangu urang. anu aya di badan urang. kakara sah kanyahona. hakekatna enggeus tangtos. 92. gulungna kana paninggal. memeh ku baham karasa. nya Islam eta ngaranna. duh engkang karaos pisan. 87. 96. Ceuk raka tarekat rai. Agama anu sajati. sifatna panon nu nyata. dina keur waktu nyaring mah. jongjon hanteu ngaladangan. nyatana pangangseu tea. nu aya di wujud urang. tegesna poko sareat. Saur raka mun teu harti. Barang pok mah ngomong rai. Pasal eta jol kaharti. teu lepat kasauran teh. teu aya rupina tangtos. numawi disebatkeun teh. 95 . panutup kanyaho tea. hakekat pada hakekat. 98. Salila-lila kang rai. ma’rifat nu kaopatna. enya sifat hirup urang. dua Sholat lima waktos. Lahir batin oge sami. beja-beja teh ti batur. Rakana ngalahir deui. keur nganyahokeun Agama. pangangseu nu tipayun teh. Nya anu lima perkawis. sakitu dina ati mah ngomong. sapedah rai teu ngomong. 91. pangucap teu lepat tangtos. teu lami deui ngantosan. kitu deui angseu tea. nu ngaran rukun Agama. naon nyatana di badan.Layang Muslimin Muslimat 86. ayeuna nu kaduana. Seungitna mah taya rupi. ku Cina teh bol sok bae. opat kedah Puasa. tetela karaos pisan. Sifat-sifat nu di dohir. ayeuna mangga pitutur. kapanggih sareng buktina. nyatana di badan urang. Babah meuli bako kula. bener mun ngaji hakekat. samangsa parantos nyaho. 95. kana jatining Agama. mun kabedag ku saratna. kahiji maca Syahadat. sinareng anu tipayun. enya eta sategesna. dupi ari buktina mah. teu make sareat lapur. bagian paninggal tea. sora naon oge kumpul. panon nu ngesahkeunnana. kieu rai mun can terang. moal bet aya bedana. aya tapi taya jentul. 93. nangtung hareupeunnana. 90. teu aya pisan eureunna. nomer tilu kedah Zakat. ngomong bae dina kalbu. Raina gumujeng manis. pokona ku eta bae. eta jinis tarekat teh. pangdangu anu narima. hakekat nu kasebut. kieu katerangannana. dina salira urang teh. ngalakonan jeung rukunna. 94. nyatana eta ma’rifat.

kitu anu ngaran rukun. 111. opat ngaran Qiyas kitu. Raina ngawalon deui. 110. 109. 103. rai masih keneh helok. sumawon bengkung ngariung. ucap ucap dangu dangu. yen kudu sabilulungan. opat kalima pancerna. bengkung ngariung ceuk basa. hanteu bareng lakuna. nya eta bongkok ngaronyok. nu opat teh ngahijina. 104. nyaho jatining Agama. ngaran dulur nu saestu. nya eta nu opat tea. Ayeuna nembe kaharti. Mung aya keneh saeutik. nyaeta hirup urang teh. Nembe Islam mun geus panggih. nya anu tacan kapaham. dina basa rukun tea. piraku tacan kamanah. babasan tadi teh keuna. keur nyalindung ka Yang Manon. supaya maneh waluya. eh anak-anak sakabeh. ka urang sok mituturan. kacai saleuwi pisan. Sholat sajatina tea. aya basa opat rupa.Layang Muslimin Muslimat 100. kana sajati Agama. jeung bengkung ngariung tea. Aworna kalimah kalih. mung kumaha ari eta. hal rukunna Agama teh. atuh dimana barengna. rempugna nu opat tea. kapan didinya barengna. 112. 105. jeung kudu bongkok ngaronyok. mun rempug jungkung jeung dulur. sangkan sah ibadah kitu. Paribasa sepuh tadi. 102. sareat hakekat kitu. ulah arek panca bagah. dina waktu eukeur Sholat. 96 . nu aya di wujud urang. Teu nurut babasan tadi. Ayeuna rek naros deui. Rakana ngawalon deui. nerapkeun Muhammad. lakuna teh nu karaos. ilangna dunya jeung wujud. Raina gumujeng manis. ka darat kudu salebak. eta kumaha hartina. aya Hekekatna horeng. jeung dulur teh kudu rukun. nyaho bibit rukun Islam. salamet dunya akherat. Ka cai kudu saleuwi. duh engkang karaos pisan. meureun ku rai karaos. kudu rukun teh nya eta. ieu nu opat perkara. 106. masih bae pili ganca. 108. Ijma. 101. angseu sumawon paninggal. rukun teh naon hartina. nuhun parantos kapaham. pangangseu sareng pangucap. omat turut weling bapa. bongkok ngaronyok teh nyata. waktos Nafi Isbat gulung. ngaran Dalil Hadist. tarekat sareng ma’rifat. huruf Ta’udz jeung Bismallah. Raina lajeng ngalahir. 107. anu matak wajib pisan. sumuhun sok nguping pisan. nya didinya barengna teh. kasauran sepuh teh. ka cai saleuwi pisan. reh dina Hadist nyarios. rukunna paninggal dangu. engke bapa geus teu aya. kapendak wujud Agama. anu teu acan karasa. ceuk rakana ngaran rukun. bareng hanteu pili ganca. Margi keur kieu mah geuning. babasan sepuh baheula. nu opat di badan urang.

kudu ma’rifatu. dina asma bae badis. mun kitu mah moal datang. tetep cicing dina panunjukna. da teu disorang jalanna. pikeun urang gumelar di Dunya. enya eta piwadaheunnana rai. nyaeta pangandikana. nu ditunjuk teu disusul dipilari. naha kira-kira rai. 119. kana Dzat Sifatna Allah. kapan asma mah tuduh. tegesna dina omongan. eta ge wajib percaya. moal bisa jadi bae. mo tepi kanu dijugjug. jadina tangtu ku akal. kalawan jeung sahna misti. dupi nu katilu deui. 97 . 120. nyaeta dina tunjukna. upami Batawi bae. sangkan nyata jeung barangna. 114. sagala hal mun teu make akal. karajinnana manusa. tambah beuki maju. enya eta Rusul-rusul tea. kudu daek ibadah teh. Hadist Ijma sumawonna. lamun ngilmu pikeun kabatinan. nyaeta ka asal tadi. ceuk raina atuh moal. sabab cicing di dinya teu maju deui. hayang terang ka hiji Nagara. 117. ayeuna ge kabuktian. karamean Alam Dohir. Dupi Qiyas moal salah deui. boh ka kulon ka kaler ka wetan. hartina dalil teh Agus. pangandika Maha Suci. mun kitu mah tangtos bae. ibaratna kapan puguh. tuluy rai cicing bae. ulah cicing bae atuh. 118. da eta teh pikeun pikiraneun deui. nyaeta sahna ibadah. Sareng tuduh ka manusa deui. anu ngaran Ijma tea. jeung ninggal nu nangtung. Lajeng rakana ngawalon ka rai. cadang Naraka Jahanam. wajib percaya kana Qur’an. nya Qur’an eta buktina. dina papan aya aksara Batawi. cicing ngadedeluk. pikeun ngakalan geus tangtos. dina hareupeun panunjuk. kalanggengan Alam Baqo. ma’na Dalil kitu. Sabab geura pek manah ku rai. dikirana bakal datang. ngakalan tadi nu tilu. Ijma. hiji jalan parapatan. anu mawi kudu. tuduh jalan pikeun mulang. hiji pilar make papan. amal ibadah urang. Anu matak ngilmu ge rai. lamun henteu percaya teh kufur kafir. najan Dalil Hadist Ijma. barang dileresan Bandung. 116. 121. para Wali jeung para Muslim deui. sumawon ka Batawina. lamun tacan mafhum. ka Batawi tunjuk. Ibaratna upami urang kang rai. sangkana bisa karasa. pasal eta nu opat basa. kajadian kapal udara jeung mobil. Qiyas Dangdanggula 113. Ari Hadist pangandika Nabi. ka Gusti nu Maha Agung. 115.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. ditunjuk ku gambar tangan. Dalil Hadist Ijma pasti. Ulah cicing dina Asma badis. lajeng kang rai ninggali. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. utusan Gusti Yang Manon. eta oge pituduh teu salah deui. kieu pihartieunna teh. Hadist. eta wajib digugu. hartina teh akal sategesna.

tuduh jalan nu sayaktos. kantun milih bae atuh. Qodariyah Satariyah rai. dina hiji perkara teh. da betah dina panunjuk. nu tacan kamafhum. 125. opat-opat kitu. sangkan urang bisa datang. enya eta milih tutumpakan. Lamun hanteu make akal rai. dina sahiji perkawis. bisi kaburu ku pati. payunkeun hukum akal. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. Ceuk rakana tangtu aya rai. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. Sholat ge opat perkara. kumaha pikeun akalna. nuhun akang rebu keti laksa. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. Ma’rifat dina Syahadat. misti kudu buru-buru. mana nu gancang tepi. tarekatna ilmu. tah kitu ceuk rakana. dahar sare dikurangan. saperti dina Syahadat. opat pangkal kitu. mun ayeuna gentos pasal. naha hanteu aya rangkepannana deui. teu terang nu diasmaan. numatak urang teh kudu. da rai mah tacan terang. geura beuli ku tirakat. 127. 126. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. atawa rek tumpak mobil. kantun bae neangan akalna. Ma’rifatna. opat-opat geus tangtu. naha rek leumpang suku. 98 . rai napi piwuruk teh. kitab Qur’an eta sategesna. kajeun rada ripuh. Panunjuk teh ibaratna Dalil. Jalanna ge teu disorang deui. aya sare’at hakekatna. rukun Islam nu lima perkara. ceuk raina atuh mangga. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. 123. Juziyah Hak Maliyah teh. sangkan tereh tepina teh. tarekat ma’rifatna kitu deui. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. Johar Awal kasebatna. gancangna teh teu lian kudu prihatin. nu ngaji asma wungkul. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. aya sare’at hakekat kitu. Enggeus tangtu opat deui rai. 128. sare’atna hakekatna. hukum Qiyas geura tungtik. nu ditunjuk ku gambarna tea. nu pangheulana datang. Den Muslimat ka raka ngalahir. 129. kapan tarekat teh loba. saterasna kitu deui. tarekat pon kitu keneh. da aya geus tangtu. mana anu gancang bae. sumerep ka sanubari. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. Zakat Puasa Hajina. hurupna asma Batawi. kumaha bisana nyaho. bade naros Rukun Islam. ma’rifat geus tangtu. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. ari eta tutumpakan. sidik teu ngandelkeun beja. 124.Layang Muslimin Muslimat 122. cukup eta mah kulanun. kahar kapal udara.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

nu ngaos anu ngadangu. keur guneman carios Agama. Kana diri sim kuring pribadi. Akbarna kamana-mana. Ulah ampun ditukangeun badis. geuning kawidian apel. nuturkeun anu nungtunna. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. tegesna ka dzat Yang Agung. Akbar teh bet los ka Pasar. 159. da moal aya bedana. tungtungna teh atuh. anu ngarang ieu Layang tea. payuneun nu Agung. aduh rai engkang nuhun. 163. Mun geus terang kana dzat Gusti. 158. anu teu aya hinggana. 160. ulah kendat sawaktu. nu karasa ku badan sorangan. teu ngadeuheus kapayuneunnana. eta tempat pangadilan. mun nu tani Akbarna ka sawah.Layang Muslimin Muslimat 156. kana Aweh Salam tea. mitutur nu sayaktosna. neda ampun moal rek sakali deui. Lebah dieu tobat jisim kuring. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. 162. teu puguh nu dikiblatan. pangadilan nu langkung sampurna. lamun keur netepan waktu. dipayuneunnana Gusti. pangna Akbar sok kamana-mana. PIHATUR NU NGARANG 161. parantos miwuruk. silih tempas jeung saderek. ngadeuheusan kitu. rakana enggal ngawalon. namung ieu mah nyindiran. sabab tina hanteu bisa. palangsiang galeng totos. Insya Allah dihampura. aya babandingannana. kapan geuning di Dunya ge bukti. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. hanteu khusu ka Pangeran. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. bisa ngaibaratkeunnana. ulah make surat deui. dicipta dikirakira. Baetullah anu sajati. 157. saestuning ngan saukur tuturut munding. 164. ka karatonna Yang Manon. migawe kitu lampah. da tekadna hayang buru-buru tepi. ka Gusti nu Maha suci. dikaler di kidul. nya osok kitu nya gawe. bet Akbar teh clok ka sawah. kudu khusu tobatna teh. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. pantes arek kituna teh. mugi sadaya saderek. hanteu pisan boga akal. leuwih hade ngadeuheusan. Sembahiyang teu khusu. eling bae ka sawah. Mun nu kaya Akbarna ka duit. nu karaos sumurup ka sanubari. sakur dulur-dulur. ngan diwangwang wungkul. lamun hanteu kitu. pujina ge diliwatan. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. 102 . tangtu nyorang paribasa. atuh bener kitu. keur dagang pon kitu deui. nu teu dikulon diwetan. sami bae Dunya Akherat ge rai. nyindiran kasadayana. upami keur resep tani. anu geus kersa ibadah. rai nuhun ka pangasih. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. kanu boga pangadilan. raina lejeng nyaur. sanes pisan jisim kuring. neda ampun tina dosa anu tadi. kantun suhud kana ibadahna. lamun urang meunang hukum beurat. ku rai tereh kaharti. pangasih salira engkang. tapi apelna kitu. lantaran can ma’rifatu. jeung sing bener caritana. tempat ngahampura dosa. kana Dzat Sifatna Gusti.

171. Kapan aya ceuk dalilna. sing perele hiji-hiji. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. Rakana lajeng ngajawab. ganjarana ti Gusti. 167. naha sawaktuwaktu. kitu deui waktuna. kitu siksaanna Gusti. nya buktina wujud urang. 173. pang orok sakarat kitu. anu matak urang wajib nyiar ilmi. Mun disorang ti ayeuna. malah sok aya nu misan. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. beda hiji-hiji Rosul. tah eta kedah kasusul. Tah rai kumargi eta. hakekatna di badan urang sakujur. rai bingung kalangkung. Pangkur 166. Mung ayeuna rek tumaros deui. supayana ulah kitu. Balikna ge moal salah. nya percaya mun kitu mah kahareti. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. 172. kusabab tadi jalanna. rek naroskeun anu teu acan kaharti. nyorang deui kana jalan anu tadi. 169. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. raosna nyeri kalangkung. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. 168. dina hal perkara Rosul. balik deui ka jalanna. 177. kapan sidik Ibuna satengah mati. unggal poe sakarat.Layang Muslimin Muslimat 165. pasal eta rai ulah helok ati. ti ayeuna geus ditungtut. nyorang nanjak upamana. jalanna kana Naraka. dina Hadist geus kakocap. 174. 176. Syahadatna Kangjeng Nabi. Ibu teh satengah mati. muga ku engkang diwejang. sing kapanggih jeung ilmuna. saperti anu biasa. da moal salah mulangna. ngarasa rasa sakarat. ilmu sakarat di Dohir. tangtuna kasampeur deui. sabalikna urang lamun. kantun ni’mat bae pasti. naha atuh kitu. Raina lajeng ngajawab. Rosul anu genep tea. kumaha eta sababna. tadi rek turun ka Dohir. naha sami Syahadatna teh nya kitu. cacakan tadi turunna. sarebueunkanyerian tadi Ibu. jeung naon sanyatana. Sabab asalna ge ni’mat. Antal maotu qoblal maota rai. mun teu kapendak ilmuna. Rakana lajeng ngajawab. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. tangtu bae engke moal nyorang deui. Nampa sarebueun ni’mat. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. Narakana Ibu tadi. maotna make sakarat. Waktu ngababarkeunnana. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. anu matak renghap ranjug. rehna rai sering sok mendakan. akalna teu aya lian. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. Ayeuna mah ganti pasal. pajar orok mah beresih. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. dina waktu keur waktos salulut. waktu tadi memeh kadunya turun. 170. samemehna urang hilang. 103 . bangsa orok nu rek maot. sakarat enggeus beak. geura kieu mun can terang. mangga dangukeun ku rai. pang orok sakarat tangtu. 175. Sinareng dina waktuna. sarebu kalieun babar. teu acan aya dosana. tah didinya jalan urang. karaos nyerina misti. hanteu sami pada-pada boga waktu. sing ngarasa hilang samemeh pupus.

numatak manusa wajib. tatapi maneh ayeuna. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tapi maneh ayeuna. Wa asyhadu anna Adam. Dalilna Sama-Sami’an. waktu subuh kaluarna fajar sidik.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. jadi utusan geus tangtu. Enoh Habibullah deui. maneh Adam dikersakeun ku Kami. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. tumarima boga nyawa sareng wujud. 185. sing narima boga dua cepil tangtu. Raina teras ngajawab. sinarengan dua suku. Wallohu batinul insan. tah kitu eta asalna. kieu rai Syahadatna. kudu Shalat waktu duhur. waktu tadina ti Nabi. tumarima boga cepil dua siki. Nabi Enoh nu kamasyhur. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. kieu rai Syahadatna. kanyahokeun bae heula. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. Nyaeta dua raka’at. Dawuhanna Gusti Allah. Mimitina Gusti Allah. Ngadawuhan Gusti Allah. 178. 182. ari sababna pang kudu. 186. kudu Sholat maneh misti. Wajib kudu Sembahiyang. terasna Wa asyhadu anna. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. tatapi maneh ayeuna. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. Nabi Adam nu tipayun. dalilna geus kasebut. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. 180. Sembahiyang subuh tea. ka Gusti nu murbeng jagat. wujud maneh pribadi. mana aya Shalat Subhi. kantun kaduana deui. 184. boga nyawa kaduana boga wujud. ceuk raina nuhun pisan. 183. Sabab wujud maneh eta. maneh kudu tumarima. Al insanu dohirulloh eta kitu. kholifatullohi deui. kanyataan ayana Kami pasti. 179. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. jeung dua suku geus nyata. Gusti Allah ngadamel deui utusan. da nyaho asal usulna. jadi utusan geus tangtu. 104 . 181. Saur raka nu kadua. lobana opat raka’at. paingan manusa kudu. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh.

mangga ku engkang pitutur. ati moal salah deui. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. Basar jeung Basiran tea. utusan Aing pribadi. tunga rai sama sakalican mafhum. 192.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. heh maneh Musa utusan. Kieu rai Syahadatna. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. 191. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. dalilna anu kasebut. 105 . paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. terasna Halilullahu. pangucap maneh teh eta. Nabi naon ngarana. kitu eta asalna. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. nomer tilu ngabogaan. Asyhadu anlailaaha Illallohu. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. kieu Syahadatna rai. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. Saparantosna Nabi Musa. Asyhadu anlailaaha Illallohi. rakana lajeng ngajawab. 189. sabab maneh teh geus puguh. Nabi naon kasebut. Kantun anu katiluna. Raina deui ngajawab. Asyhadu anlailaaha. he maneh Ibrahima. tapi maneh montong hayang. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. saterasna Wa asyhadu. Kalam Mutakalliman deui. ceuk raka nu kaopatna. 187. geura mangga ku engkang terangkeun deui. hayang ma’rifat ka Aing. Jeng Nabi Ibrahim tea. anna Musa Kalamullah. Tapi montong hayang terang. 190. Syahadatna ge puguh. sategesna pangucap Aing geus tangtu. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. anna Issa Rohullohi. jeung leungeun kenca katuhu. kudu Sholat pat raka’at. Nabi Musa eta rai. 193. waktu magrib maneh ulah salah deui. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. boga panon dua siki enggeus bukti. Sabab maneh ngabogaan. Asyar waktuna pasti. kaduana boga lisan eta kitu. kitu Syahadatna Nabi. Kanyahokeun bae heula. kudu Sholat Asyar misti. 194. numatak manusa Islam. dalilna teh geus disebat. kanyahokeun bae kudu. 188. nu katilu utusannana Yang Agung. saperkara boga baham. Pek Shalat tilu raka’at. 195. kantun eta Rusul nu kaopat deui.

197. tumarima kaayaan. hakekatna di badan urang sakujur. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. 202. kapan eta Gusti Allah. 199. ngan maneh ayeuna kudu.Layang Muslimin Muslimat 196. di maneh teh kanyataan. dalilna enggeus disebat. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. Muhammad mah rasa jasad. nafas maneh pribadi. Panguluna para Rusul. Muslimin para Olia. dua liang irung bukti. sabab mun getihna lampus. 203. ayeuna karaos pisan. Sholat dina waktu Isya. 198. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. malah tepi ka poe Kiamat kitu. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. kanyahokeun heula bae. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. lamun urang cicing dina tarekat muji. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. nafas sifatna geus pasti. Tangtu bae mo kapendak. ka Aing kudu ma’rifat. 207. Asyhadu anlailaaha Illallohu. pat raka’at lantarannana pang kitu. jeung turun ka anak incu. Ngadawuhan Gusti Allah. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. dina Qur’an geus kauni. Ibrohim paninggal urang. Muhammad Rosulullohi. 206. 106 . sumurupna kana rasa. nya adegan wujud urang peribadi. sabab asalna ti Nabi. enya eta Al insanu siri rai. leres pisan kurai geus kaharti. ayeuna maneh mah kudu. 200. turun-turun burak tadi. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. teras ka para Wali sadaya. 204. Kitu geuning sajarahna. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. teu nyusul tarekat ilmu. tapi maneh hanteu kudu. Sabab nafas maneh eta. dina wujud peribadi. Ngadawuhan Gusti Allah. sategesna rasa Aing geus tangtu. 201. 205. tadi diluhur disebat. anu matak ayeuna ge geuning kudu. Haturan deui raina. nu meunang pitulung Gusti. Enoh nyatana pangdangu. teu make Ijma Qiyas. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. keukeuh pokna mo kasusul. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. teu kudu hayang terang. Katiluna boga nafas. terus nepi ka Kiamat. Hakekatna Adam tea. nafas ge moal aya. Kieu dalilna geus kocap. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. Shalat dina waktu Isya. wujud oge geuning bukti. enggeus lumbrah Syahadatna. maneh Isa geus jadi utusan Kami. terasna Wa ana siruhu. Barang Rusul kagenepna. Muhammad Nabi panutup. eta anu genep Rusul. sategesna hukum akal teu disusul. Ieu Aing mere burak. dina waktu-waktuna. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. kapan pangkatna teu lepat. teu ku akal moal jadi. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. hartina teh maneh Muhammad. Isa teh panggangseu urang.

lamun geus kapanggih eta. 219. sumawonna Ijma oge teu disusul. Namung wajib kailmuna. Mutajilah enggeus moal salah deui. Bibitna anu ma’rifat. pangandika para Rusul para Nabi. taya lian ngan ku akal. eta oge bener pisan. da eta nu ma’rifatna. Geuning tadi Hadist nyebat. naha arek teu percaya. tah kitu mun teu kaharti. ninggalna tangtu ku soca. Lamun hanteu aya rasa. ceuk rakana bener kitu. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. Rakana lajeng ngajawab. ka dzat Yang Agung. 212. 107 . kapan ceuk Qur’an teh kitu. moal aya hiji jalmi. 218. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. sareng anu nyaritana. nuhun rai jol kamanah. atuh kantenan pisan. bisi nular katepaan murtad deui. ma’na Syahrul bariyyah. aya dua dina Qur’an geus ditulis. nu salah mah geus puguh. aya ma’na lemes pasti. 211. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. kaduana Khaerul bariyyah puguh. nu bisa ma’rifat kitu. 214. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. hanteu kakurangan deui. 215. sabab Rosulullah eta. aya urang sinarengan aya itu. Kangjeng Rosulullah Mekah. hakekatna sadayana para Rusul. Mun kitu mah bener pisan. tapi geura teangan hakekat Nabi. 220. 216. eta mah nu jadi bibit. Kapan ma’na kitab Qur’an. Malah ulah dideukeutan. ngaku enggeus ma’rifat dzat. Numawi geura teangan. kulantaran ma’nana salancar wungkul. anu lemes pikeun bagian Sawargi. elmu lahir elmu batin. tapi ulah netepkeun bae kaditu. 217. henteu dipikiran deui. pupus soteh majajina. jalma mah moal tinggali. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. nya ma’na anu kasar. nu ngaku enggeus ma’rifat. jalankeun hukun Qiyas. panon ieu nu buncelik. 221. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. jelema mah moal aya. ma’na dalil kadua karasa kaharti. Ceuk raina atuh naha. nu ma’rifat dzat Yang Agung. ngajolopong hanteu bisa usik malik. jadi aya hirup dua. tangtuna kaliru basa. 209. anu ngajina tea. da geus sulung dina jasad. Anu bisa ma’rifat dzat. pokna teh sabab ceuk kitab. Rosululloh tegesna rasana Gusti. hakekat mah teu mati. di wujud urang sakujur. lamun hanteu ngaji Qiyas. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. Ari Hadist mah teu salah. murtad hanteu salah deui. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. 210. nya nu pangkat Ajengan. Geura ku rai dipaham. 213. Kasar pikeun Naraka. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. ngajirimkeun Gusti Allah. seueur pisan anu kitu. sahinasna ma’na kitab. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. puguh oge sok kaliru. da teu make akal deui. anu aya diwujud. kaluar jerona kitu. tangtu bae ma’rifat. saur Hadist moal aya hiji jalmi. dina Lam yakunil kitu. lain jalma jore-jore nu geus masyhur.Layang Muslimin Muslimat 208. ma’nana pon kitu deui. teu percaya kanu nyebut. anu ngajina salapis. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. dalil teu meunang dirobah.

dupi anu katiluna. puji anyar kanu anyar. 234. Tetep dina rasa Dunya. anging rasana Yang Agung. anging hiji Gusti Allah. Raina lajeng ngawangsul. muji mah kedah ka Allah. 231. buktina loba ririwa. nu wajib disembah misti. ku Dunya ieu kakurung. 224. dina Syahadat ge rai. nyaeta rasana Allah. Tetep bae pang bodona. eta pisundaeunnana. ibaratna tuang rai. 227. engkang ku rai dipuji. 226. nu tadi disebat tea. tegesna tacan kaluar. puji anyar kanu anyar. Lajeng rakana ngadawuh. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. raina lajeng ngajawab. nu kahiji kasebat. puji Hadist ‘alal Hadist. moal bisa deui mulang. dina waktu mana deui. anu tetep uninga. reh ngupingkeun dina kitab. 233. atuh nu kumaha tea. Ku rai tacan kaemut. da kapan ari dalil mah. Kinanti 225. pimaksudeunnana dalil. Ceuk rakana mangga atuh. rai hoyong mangarti. Ulah nyamian Yang Agung. Nu gaib di wujud urang. ayeuna rek naros deui. Sundana anu geus umum. balik ka rasa kapungkur. marakayangan balik ka Dunya deui. nu rempug jeung para Santri. jalma teu wenang dipuji. muji ka salira engkang. pikiran heula ku rai. loba nu surup sumanding. 232. muga ku engkang diwejang. kitu sundana mah rai. anu opat geus disebut. 108 . ku rai tacan kaharti. dalil anu nomer hiji. Raina pok deui nyaur. puji anyar kanu anyar. barang negrak eta rai. atuh nu kumaha tea. 229. da moal jadi manfa’at.Layang Muslimin Muslimat 222. ngadanguna teu ku cepil. nu anyar muji nu anyar. 228. aturan ilmu geus pasti. sing kapangih supaya bisa balik. puji Hadist ‘alal Hadist. puji Qodim ‘alal Hadist. henteu boga daya upaya pasti. aya puji opat rupi. sumawon dina pernahna. 230. 223. pisundauennana dalil. nu ninggalna hanteu make panon kitu. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. puji Hadist ‘alal Qadim. pernahna pon kitu deui. leres sundana kaharti. kieu numawi katampi. puji Hadist ‘alal Hadist. puji Qodim ‘alal Qodim. Nomer dua nu kasebut. mun kitu lain bab ilmi. ka rasa anu tadi. piraku hanteu kamanah. Rakana ngawalon imut. Mung barangna can kamafhum. pada-pada anyar sami. ngandikana teu ku baham. kieu rai mun can harti. masih tetep dina pangbuangan kitu.

244. dimana engkang pernahna. sanggeus urang ka Dunya. padapada anu Qadim. Kapan didinya mah tangtu. dina jilid nu kadua. dupi eta perenahna. 247. Ceuk rakana mun can mafhum. anu sarupa kumaha. warnana anu opat rupi. eta sowara teh sidik. puji Hadist ‘alal Hadist. maca kitab sareng Qur’an. mun lepat sadaya-daya. barang urang nu macana. pernahna dimana deui. teu nyowara geuning rai. Qadim teh pangandikana. muga bae parin harti. ceuk raina hanteu lepat. dupi eta perenahna. Nur Muhammad asal tadi. ngan ukur pikeun di Dohir. 238. 239. muga diterangkeun deui. Ceuk raina geus kamafhum. enya eta ti makhlukna.Layang Muslimin Muslimat 235. dupi muji pada jalmi. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. dijero kaluat bijang. pada-pada anyar pasti. nu geus diterangkeun tadi. tapi tetep keur ka Gusti. anu katepi ku pikir. Piraku hanteu kamafhum. kapan eta anyar sami. nangtung ruku sujud deui. 243. ari nu katilu deui. Cahya anu opat geus puguh. hurupna mah anyar pasti. buktina teu make biwir. dina keur Shalat sajati. kieu pisundaeunnana. kantun anu kadua. 246. Rakana jawab jeung imut. seepkeun bae sakali. 245. puji Hadist ‘alal Qadim. eta mah sejen aturan. da pada Qadim sadaya. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. da ngan sakitu rai mah. nu anyar muji kanu Qadim. 240. jeung kuma sundana deui. dupi anu Qadimna mah. muga ku engkang didadar. 236. Sanes keur muji ka makhluk. puji anyar kanu anyar. leres ku rai kaharti. Kantun eta nu katilu. nu Qadim muji nu Qadim. nyanggakeun bae kang rai. Ceuk raina muji nuhun. 237. 109 . 241. piraku hateu kapikir. nya dina waktu keur rai. pada-pada anu Qadim. 242. lungguh eta kaopatna. kieu pisundaeunnana. Rakana deui ngawalon. sorana teh anyar deui. Kapan huruf Qur’an tangtu. kieu atuh kieu mun can harti. kapan urang eukeur tadi. perenahna waktu eta. puji Hadist ‘alal Qadim. anyar dadamelan Nabi. dina Sembahiyang pasti. Nu anyarna teh nya wujud. sugan moal lali deui. puji Qadim ‘alal Qadim. ayeuna nu kaopatna. Saur rai kumaha atuh. nu muji nu dipujina.

Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. Dupi nu sok keuna ku pupus. leres hirup mah teu lepat. ayeuna rai mangarti. Sato Siluman-sileman. ku sifatna hirup Gusti. Rakana lajeng ngadawuh. sifatna nu padang tea. 256. tah eta anu dipuji. tujuh bumi tujuh langit. mana helok-helok teuing. dina pasal hirup eta. nu langgeng teu keuna mati.Layang Muslimin Muslimat 248. aya keneh kabingungan. Dupi anu ngaran hirup. Uteuk Tongo Walangtaga. hirup Allah tara ruksak. Nya eta anu kasebut. 249. usik malikna geus pasti. ceuk kasauran Wali mah. hakekatna nyawa rai. 251. anu sarupa kumaha. can terang sama sakali. ari nu seueur tea mah. Sawarga Naraka deui. kieu upami teu harti. jadi puji sadayana. Arasy Kursyi pon nyakitu. nyawa aya saban jinis. hirupna manusa pasti. sareng perkawis hirup mah. sabab enggeus tetep eling. Ibadah kalawan ilmu. hirupna sakabeh jinis. jeung lamun hirup ngan hiji. 257. syah asmana jeung af’alna. puji Qadim ‘alal Hadist. disebat sagara hirup. lamun ibadahna jalmi. 255. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. jeung syah sifatna deui. Mung heran kaliwat langkung. kana dzatna Maha Suci. hirup kagungan Yang Widi. 260. anu ngaran nyawa tea. 259. anyar dipuji nu Qodim. 250. reh hirup teh ngan sahiji. mung hiji-hijina pasti. 261. sabab hirup ngan sahiji. Raina lajeng ngawangsul. kudu maot sadayana. teu ngaku usik sorangan. Rai teh masih kaliru. Ceuk raka ulah kaliru. teu dua teu tilu opat. 253. seja rek tumaros deui. da tara keuna ku mati. nuhun parantos kaharti. margi dina saban jalmi. Manusa pon kitu deui. kapan buktina nu wafat. tetep hirup mah ngan hiji. sasatna geus syah dzatna. langgeng bae ngangliputi. Raina lajeng ngawangsul. asalna tinu sahiji. kalawan jeung ma’rifatna. kaangliputi sadaya. nyaeta buktina rasa. kuma ngarasakeunnana. dina lebah mana deui. nu Qadim muji nu anyar. Bibitna nyawa disebut. 258. teu petot-petot nya eling. kang rai di lebah dinya. anging ku kawasa Gusti. nungtut bae beurang peuting. hal nohidkeun hirup hiji. 254. pada aya hirup eta. Mun hiji mah eta hirup. meureun maot sahiji. ayeuna mah ganti pasal. 252. Sumawon ibadahna kitu. awak-awak nafsu pasti. kitu ceuk unggeling Hadist. 110 . nu ngangliputi sadaya.

kudu bae balik deui. margina dibagi-bagi. nyaeta nu padang tea. Lamun sayaktosna kitu. Ku hiji ayakan kitu. 270. mungguhing hirupna Allah. reh rai sok nguping dalil. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. asal ti Allah geus tangtu. nungtut ngirangan teu lepat. nu liangna laksa keti. 265. teu robah langgeng geus pasti. Naha seuneu dina lampu. 263. tangtu dzat anu Maha Suci. teu ngurangan teu nambahan. nya nyareungeut ka dinya. mahi teu kurang teu leuwih. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. teu kirang sumawon leuwih. jadi hiji nyawa jalmi. boh laksa rebuan jalmi. Rakana enggal ngawangsul. aya terasna kasohor. naha jinisna nu tadi. kajeun rebu maliunan. teu kalawan ingkig kitu. Ibaratna hiji lampu. sangkan kaharti karasa. Jadi sategesna kitu. Kieu atuh mun can mafhum. ayakan jeung damar hiji. ku rai tacan karaos. mohal ruksak dzatna Gusti. misti kudu balik deui. nu sakitu eces pisan. gumelar ka alam Dohir. sorotna Sagara Hurip. ngaraos teu clok di Dohir. dupi anu jadi nyawa. ari hartina teh dalil. 277. kapan Gusti Maha Agung. Mung aya keneh saeutik kabingung. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. Magatru 273. naon atuh anu balik. nu jadi hirup jasmani. ari dzatna Gusti Allah. nu aya di wujud jalmi. bol karaos teu sulaya. katerangan teh utami. nyaeta anu disebut. ka Allah Gusti Yang Manon. ulah belet-belet teuing. ibarat mun di Dohir. Kapan tadi rai dina waktu turun. Innalillahi kauni. seuneuna dicarokotan. 269. sorotna teh tangtu loba. 268. ka maliunan manusa. katerangan anu yakin. rai ulah salah harti. ka Allah nu Maha Agung. Aduh engkang langkung cukup. ngurungan damar sahiji. Rakana lajeng ngadawuh. ka sato pon kitu deui. ibarat lamun di Dunya. ayeuna teu samar deui. geus jauh ti Maha Suci. hiji sorot liang eta. salobana liang tadi. raina lajeng ngalahir. 111 . Raina enggal ngawangsul. 264.Layang Muslimin Muslimat 262. diala rebuan jalma. rek ditambah katerangan. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. Mung bade nyundul pihatur. rek diibaratkeun deui. nyaeta damar nu tadi. 272. 275. saperti nu tadi tea. ku rai tacan kapikir. 276. 266. hiji jalma roko hiji. piraku mun aya jalma. ngurangan atawa leuwih. teu ngarti ibarat tadi. damarna mah tetep hiji. angger moal robah-robah. 267. ayeuna ku engkang rai. nyaeta sorotna tea. urang ibaratkeun deui. 271. 274. inditna mah teu karaos.

Sawarga ngaranna sohor. kapan didinya teh nyeri. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. Tapi engke dimana urang geus pupus. 292. ceuk rakana bet piraku. teu karana dipigawe deui. salamina taya tempo. jadina kumaha deui. Barang-barang meja korsi nu aralus. 282. naha siga naon atuh. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. karaos ku tuang ibu. teu dicampuran ku nyeri. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. make aya gedong-gedong. kawas keur di Dohir deui. gaib hanteu aya bukti. sapatemon waktu tadi. ka Haqna Muhammad tangtu. jeung istri anu gareulis. teu selang-selang deui. kangeunahan jeung kanyeri. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. pipisahan enggeus pasti. Haqna Adam teh geus tangtos. Ceuk rakana rai masih bingung. rakana lajeng ngawangsul. teu karana deui kitu. Kani’matan Akherat mah Agus. tah lebah dinya kang rai. pangbalikan rasa kitu. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. 289. tah sakitu pikeun balik. tah kitu anu sayaktos. 284. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. eta nu ngaran Sawargi. naha saperti di Dohir. 281. tapi pangbalikan rai. kumaha ilmuna tangtos. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. 286. cicing di Naraka pasti. ni’mat bae salamina. ku kangeunahan kitu. teu saperti Rama Ibu. katilu Haqna Yang Manon. 288. 293. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. bener rai kudu balik. aya tilu perekawis. tetep langgeng dina nyeri. teu katinggal soca kitu. 279. 280. raina ngalahir deui. tapi lain ngingkig kitu. balik soteh balik raos. kalem timbul sapapaos. rai mah kawas nu ngaco. kapan di Dunya mah campur. 290. ngarasa kanyeri wungkul. sasatna di jalan cicing. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. 285. hanteu kadangu ku cepil. 287. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. anu katiluna deui. jadi ni’mat geus pasti. keur waktu ngajadi orok. dua Haq Muhammad Nabi. kawas ti luar ka bumi. dina jalanna bareto. 283.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. 112 . rasa Dohir lamun balik. mun nu jatoh ka Sawargi. 291. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. kantun nu hiji can mafhum. ngan ni’mat anu karaos. tetep ni’mat bae jongjon. nomer hiji kacarios. nu ngaran Haqna Yang Manon. rasa kitu teh geus pasti.

Ngalakonannana ngan era ku batur. keur waktu keneh dina Nur. samemeh urang ka Dunya turun. nu mahi ka tujuh Bumi. bet beda rasana gentos. datang ka darat mah geuning. barang kadarat geus tepi. tah ibarat urang tadi. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. ibaratna mun di Dohir. nyaeta rasa jasmani. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. 296. mahi ngahuripkeun makhluk. reh urang tadi di Qadim. 299. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. Sagara cai nu tembong. hanteu isin ku Yang Widi. keur dina Sagara Hurip. bet boga rasa kanyeri. enggal ku rai kaharti. caina teu salah deui. Barang anu balik ka Naraka kitu. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. 306. 113 . 310. kuma sajarahna deui. hayang caang ulah bingung. kaduhung engke karaos. supaya enggal kaemut. Nur Muhammad waktu tadi. ci hujan mah henteu asin. di Dunyana nu teu manggih. ibadahna luakleok. 302. nyaeta nu ma’rifati. 308. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. tepina ilmuna tangtos. 300. Kantun ieu aya keneh kabingung. sanes kanten bisa jadi. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. kangeunahan pon nyakitu. 307. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. nyaeta dzatna Yang Manon. kulantaran kurang suhud. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. keur masih ngajadi Enur. ngilmuna eukeur di Dohir. kana sagarana hurip. nu geus ma’rifat kana Nur. 301. samemeh ka Dunya lahir. 298. mungguhing dzatna Yang Manon. teu sieun ku siksa kubur.Layang Muslimin Muslimat 294. teu ngaraos naon-naon. enggal karaos ku rai. 304. aya tilu tempat kitu. kapan laut oge bukti. nyaeta dzatna Yang Manon. 295. rai masih keneh helok. 297. ngangliputi Langit tujuh. tacan jadi rasa wujud. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. 309. teu arah teu enggon kitu. rek diibaratkeun deui. geus jadi ci hujan tangtos. Akherat pon kitu deui. saeusina Dunya tangtos. pasal eta pikeun balik. Dzat laesa kamishlihi. ku ibarat mah karaos. pangkatna geus ma’rifatu. ngan ukur tuturut munding. nyaeta rasana Gusti. 305. hanteu warna hanteu rupi. saperti di luhur tadi. kumaha waktu di Dohir. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. sasat ngancik dina poho. 303. teu ngaraos naonnaon. caina asin geus tangtu. Ibaratna cicing dina asin kitu. tur tadi teh cai laut. rasa teh sama sakali. sajatining suwung raos. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. Nur Muhammad opat rupi. nu diluhur kacarios.

jalanna dumuk. nyaeta ci hujan tadi. cai hujan nu tadi teh. Hayang deui hayang deui jadi baku. jalan cai tea. 324. 325. 317. aci tanah jeung angin teh. teu pulang ka asal. sangkan cai teh ngaleos. aya raos jeung teu raos. teangan jalanna jalan cai ka Laut. Tuang Ibu moal aya ci susuan. Balik deui ka rasa asin kapungkur. meni jeger ceurikna bakating hayang. bisa balik nya ka Sagarana tea. margi sidik aya jeung bukti-buktina. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Ayana teh kumaha. 313. 323. anu mawi ewon-ewon. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. enya eta dina rasa alam Dunya. saban wujud oge nyondong. rasa pelem jeung amis teh. anu tadi geus ragrag teh. 315. dina rasa dunya bae.Layang Muslimin Muslimat 311. Aya deui nu ku rai can kamafhum. aci seuneu aci cai moal salah deui. hiji keclak hiji jalmi. 328. percanten kacida. henteu kaop elat. rasa ci hujan mah puguh. dina eta pasal nafsuna manusa. Den Muslimat ngawalon barina imut. 321. jadi nyawa enggeus puguh. rido ngawuruk saderek. deudeuieun tina karasana ngeunah. ulah cicing betah. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Teu aya deui akalna teh kudu. saha anu nyambat. waktu medal ti Ibu teh. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. rasa Dohir anu bukti. Nerangkeun Datangna Nafsu. sangkan cai hujan. 316. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. kitu kajadianna teh. Nya buktina nu dituang ku Ibu. Barang tepung baham sareng cai susu. ibaratna rasa batin. 114 . Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. taya nafsu teu hayang sagala rupa. terusannana anu bras ka Laut tea. sing kapanggih Solokan-solokannana. 327. tangtu aya rasa. Marakayangan jadi salundang salindung. da waktu tadi mah. 319. 320. nya jadi rahayatna Onom tea. nya jadi nyawa jasmani. 312. sifatna nafas nu bukti. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. 326. dina cai hujan bae. masing bisa balik deui ka asalna. 318. teangan akalna. 322. muga engkang kersa. Jadi rasa cai asin nu di Laut. Sabab eta pang ayana cai susu. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. sakeclak sewang geus tangtu. rasa kontak jeung aci opat perkara. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. asal tinu opat. Pucung 314. tetep langgeng dina rasana Naraka. lamun disambat ku Onom.

Barang gubrag deui ka Dunya patepung. hawa Batin jeung Dohir teh. sami bae sareng dangu tinggal baham. Panon oge kumaha kontakna kitu. nimbulkeun jadi amarah. 345. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. 335. aya angseu hanteu raos. dina patuangan sareng aya hirupna teh. 340. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. nya karaos pisan. kumaha sajarahna teh. kana Maung kana Bagong. 338. 332. malah aya tinggal sok jadi amarah. ka pangangseu kitu keneh. hawa anu dua. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. kuma bae dina pamuhitannana. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. 347. kumaha ilmuna. aya tinggal ngeunah. muga engkang ka rai maparin terang. nya nimbulkeun ngeunah. nyerep nyurup kana hate. aya dangu nu teu raos. rasa eta buktina teh. kana cepil soca. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. barang kontak terus bae aya nyawa. 333. kanyaho di Dunya bae. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. bibitna kahayang sabab. Dina waktuna sakarat badena pupus. tanda hirup geus usik gugurinjalan. 346. 337. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. 330. aya dangu ngeunah. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. sajarahna manusa gelar ka Dunya. 336. anu opat bae kumaha kontakna. 342. sifat nu sae nu awon. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. aya tinggal henteu raos. wajib kapendakna. tadi geus ngaraos. 115 . barang rasa kontak sareng katuangan. saniskanten aya lalayanannana. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. dina waktu wafat. hakekatna nyawa. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. 331. sareng sowara nu awon. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. sareng asal bareto. 339. Najan dina pangangseu oge nyakitu. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. 344. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. kontakna jeung sifat. 334. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. sareng teu raos geus tangtos. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. nya balik ka Dunya.Layang Muslimin Muslimat 329. Anu mawi wajib manusa teh kudu. babandingannana. aya angseu ngeunah. saterasna kitu bae. 343. lamun dangu kontak. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. Geuning bukti dina dangu oge kitu. Saniskanten jadina teh ku patepung. 341.

tangtu jadina teh poho. nyaeta anu kasebat. Mung ku banget tekad ati. 6. dinten Saptu ping opat belas. anu nembe jilid ka tilu. kantun ngaraoskeun bae. Rayagung dawuh nu sae. 2. rakana anu tipayun. reh Gusti mah sifat wenang. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. Nilarna Raden Muslimin. muga sadaya nawakuf. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. Teu mungguh ka jalma dhaif. anu hanteu petot-petot. sakersana jadi bae. jeung moal aya nu bisa. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. seja rek neraskeun hanca. nyaeta Sawarga. 7. sakitu ge cekap. ngahalang-halang kersana. ayeuna gentos nu kocap. mulih ka Rahmatullah. hanca simkuring bareto. kana dzatna Allah. anging Allah anu langgeng jumenengna. sinareng gentur tatapa. salamet Dunya Akherat. ahli ngulik Ilmu Nahwu. ngudag hak kasampurnaan. sinarengan Raden Muslimat. raina Raden Muslimat. sasih Hapit dinten Juma’ah. Kangjeng Nabi Muhammad. Gedong Rosulullah. 349. Kasampurnaan lahir batin. neda-neda ka Yang Manon. Kocapkeun Raden Muslimin. Allah ngabukakeun ilham. kitu kersana Yang Agung. 351. ngabulkeun paneda jalma. Ngawitan anu didangding. Layang Muslimin Muslimat. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. Ilmu Sare’at Hakekat. marulih ka Rahmatullah. 5. 350. Balik deui kana rasa nu kapungkur. namung kalintang ku awon. moal aya mustahilna. Simkuring nembean deui. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. ulah kirang pangampura. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. sakersana Maha Agung. 4. 8. 116 . kalangkung kasep. hanteu aya naonnaon. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. mutih ngabeuti puasa. lamun Tohid Insya Allah sampurna. Semet ieu bae rai urang tutup. 353. 352. mung sasasih antarana. ieu jilid kaopatna. elingna kadinya.Layang Muslimin Muslimat 348. nu jeneng Rosulullohu. Sagara nyawa sakabeh. mu’jizatna Gusti urang. ngantunkeun sahiji putra. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. dangdingna sareng basana. 3. parantos dugi ka waktos. nu maksudna jalan alus. Shalallahu ‘alaihi wassalam. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. maksad rek ngadangding Layang. disarengan ku dudu’a. sakalangkung garihalna. geus tangtu kontakna oge. sareng ku safa’atna teh. Dina gentos sasih deui. rasa Allah tea.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

Da nu geus yakin mah geuning. 53. kana kahadean misti. sumawon ujub takabur. teu ngalajur hawa nafsu. ka papada makhluk Gusti. hade goreng ge ti Gusti. anging ku kersana Allah. teu maparin kana jalan kagorengan. jeung boga pamilih tangtu. 52. wungkul miwarangna Gusti. laku hade laku goreng. moal sakawenang-wenang. Lamun pijatoheunnana. nu nyahona lain beja. ayeuna nu kaopatna. 51. Nu kieu tekadna jalmi. jadikeun budi pamilih. kitu deui eta sifat. saperti anu ngalindur. ati teh kudu beresih. teu idin sama sakali. tara sok miwarang salah. parentahanna Idajil. samemeh prak dipilampah. kana jalan rahayu dunya Akherat. ngaku Allah kana Af’alna. atawana jalma owah. Lajeng raina ngalahir. 50. ku sok kitu sababna teh. kana jalan kagorengan. pijadieun kana hade jeung gorengna. sabab tangtu katawis. sagala perkara oge. tara jadi kabingungan. jeung nurunkeun kitab Qur’an. Jadi ayeuna mah urang. ngayakeun Sawarga kitu. keur ngahukuman nu salah. teu aya antarana teh. nu kitu sanes ti Allah. palaur sieun salah. 120 . bakating ku poekna. masing soleh sabar tawekal darana. pasti eta ngaran kufur. rakana lajeng ngawangsul. piara laku jeung tekad. Sinom 57. 55. Allah ngayakeun Agama. lamun bae kadatangan. anu geus yakin mah geuning. Kapan kitu kersana. pedah aya dalilna. Laa haula wa laa quwwata. Tina sifatna geus sidik. 59.Layang Muslimin Muslimat 49. ngalobakeun Gusti Allah. nu kieu tekad manusa. Sasat teu usik teu malik. Ngan wungkul bae miwarang. Tah kitu nu matak wajib. ku kereteg karep ati. aya anu nyiliwuri. jalma teu boga akal. majarkeun sagala rupi. jalma nu kitu tekadna. teu kenging migawe dengki. nya kalakuan manehna. sidik yen Gusti Allah mah. kedah suci laku lampah. tina dzatna enggeus tangtos. padahal mah geuning kitu. Asmaulliaf’al tea. Allahna hanteu kailmu. tah nu kitu patekadan. kuma barisna dipayun. 58. kana kalakuanna teh. poek mongkleng buta rata. poma rai sing mangarti. kumaha pang jadi lepat. ngarasa geus teu papisah. 54. tapi tadi nu nyarita. sok jadi sasar tekadna. siang wengi babarengan. padang caang narawangan. pon kitu deui Naraka. tah kitu margi lepatna. ka Allah kudu ma’rifat. mangga ku engkang carios. pendek teu daya upaya. 56. kana kagorengan pasti. para Nabi utusan teh. 60. da Allah tara kitu. Sabab ngaraoskeun isin. Atuh eukeur naon teuing.

tina dalil Qur’an kitu. Raina lajeng ngajawab. Naon bae ayeuna mah. kana ayana Yang Widi. rakana lajeng ngajawab. martabat undak ti tadi. eta mah nu geus percaya. pasal Asma anu opat. ngajak jalan kahadean. 62. rai tiasa nyumponan. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. mun datang kareping ati. hiji-hiji Iman tadi. tur kalawan aya saksi. Kitu deui sabalikna. katiluna Iman Takhkiq disebatna. boga saksi tina dalil. Asma tina jinis kitu. sanajan getol ngabakti. Asmaullijinsi tadi. geus tangtu deui ka hijab. Sagala hal kalakuan. nu kahiji Iman Taqlid. nu beunang hese capena. tunggal keneh nya ibadah. aya nu can kaharti. kana piwuruk engkang tadi. ari anu katiluna. 67. da tunggal parentah Gusti. raina lajeng ngalahir. Kedah dina salse pisan. nu kitu ngaran ibadah. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. pek lampahkeun buruburu. getol Sholat lima waktu. Iman Taqlid kahijina. pasal Iman anu tilu. kana panggodana Iblis. anu ahli adep-adepan jeung Allah. 64. rai hayang enggal ngarti. ibadah ka Maha Suci. jadi poek buta rajin. di ayana Maha Suci. sareng nganuhunkeun deui. nu hade mah eta rai. Iman tina beja wungkul. Iman Idlal nu kadua. kamulyaan lahir batin. tegesna anu geus yakin. moal bisa dicarioskeun ayeuna. mubadir sama sakali. musna leungit tanpa lebih. enya eta Iman Takhkiq. 63. kapindingan ku kokotor laku tekad. 68. ceuk engkang eta nu enya. rai ayeuna teu bingung. Geus moal aya sesana. numawi rai sing emut. nu narik jalan balai. bilih kadenge ku cakcak. kumaha enyana deui. bagian nu ahli Qurbah. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. sareng ngabatalkeun deui. eta mah engke heula anan. rakana enggal ngawangsul. kantun eta anu ka limana tea. percaya ayana Allah. dua Iman Idlal deui. 65. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. ngan wungkul beja ti jalmi. Kuma pihartoseunnana. pasal Asmaullijinsi. Eukeur mah tadi percaya. nu bieu mah keun heulaan. 71. kana jalan ma’rifati. kieu mun teu lepat mah rai. ma’rifat ka Yang 121 . nu geus didadarkeun tadi. di hijab deui ku Gusti. sing iyatna kudu kuat. geuwat ulah lami-lami. ulah bendu bae rai. Ulah kabengbat ku Setan. jeung kudu ditempat sepi. amalna teh lir tipung katiup barat. mugi Gusti Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 61. kawuwuh jeung bisa yakin. tapi laku jeung tekadna. 70. ma’rifat ka Maha Agung. balai Dunya Akherat. nu can kaharti ku rai. 66. tah eta mah martabat anu utama. jongjon bae sirik pidik. Anu ku engkang disebat. da kapan rasiah Wali. turug-turug nyaho pisan.

engke dina salsena. keun heula eta mah agus. lafad Muhammad Nabi. nyaeta utusan Allah. Mim akhirna udel kanyataannana. lafad Adam lafad Enoh. tacan jadi lafad dalil. lebah dinya jadi dalil. pasal tadi aya basa Nafi isbat. geus ngajadi wujud dalil. nimbulkeun raga nu lembut. kapan geuning para Rusul. ngadak-ngadak kahareti. sirahna jadi Mim awal. mesem rakana ngalahir. eta hal perkara Tajid. dina saban-saban jalmi. pasal Hakekatna Tasjid. 81. mugi dipaparin terang. dina dawuh nu mustari. bener tacan uni lafad. keur ngaburak jagat shagir. tacan jadi wujud dalil. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. numawi teu Mi’raj rai. Kumargi penting kacida. da bukti tina lafadna. padamelan Kangjeng Rasul. Lian ti lafad Muhammad. nyaeta Sholat sajati. Raina mani ngarenjag. nu diselir ku Yang Agung. mangga ku rai tinggali. salian ti Kangjeng Nabi. wujudna geus jadi lafad. walon raka tacan jadi. percayana geus teu samar. Nabi Musa jeung Isa. Cirina Nabi nu lian. 82. lafad-lafad para Rusul. dadana jadi He sidik. lantaran teu aya hiji. kayaan Alam Batin. hijabna ka Maha Suci. keur ngadeuheus ka 122 . sami sareng lafad Allah. 78. 75. moal pinanggih jeung Gusti. wekasan enggal ngalahir. dina Sembahiyang sidik. 74. upama kapanggih eta. Sabab lafad Muhammad mah. 80. 79. dina keur Sembahiyang mah. sanajan hayoh dipikir. nu geus jadi lafad dalil. raina lajeng ngawangsul. tacan syah upami kitu. geus tangtu engke kaharti. Dal buktina teh sampean. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. duh engkang rai kaliru.Layang Muslimin Muslimat 72. kang rai mah masih bingung can kapaham. jeung Gusti nu Maha Suci. teu aya hurup Tasjid. moal bisa kapaham. naha kumaha hartosna. Ayeuna ulah kapalang. cirina teu aya deui. geus teu asa-asa deui. sina ninggali Akherat. sadaya teu nganggo Tasjid. geuning teu aya nu Mi’raj. koncina Bumi jeung Langit. 73. Muhammad Rasulullohi. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. anu nganggo lafad Tasjid. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. teu uni lafad Muhammad. anu dipaparin Kunci. hal praktekna Sholat Da’im. sadaya pada mirupa. eukeur muka lawang hijab. sasat moal ma’rifati. engkang hawatos ka rai. 76. 77. lamun jalma tacan terang. dina keur Attahiyati. sadayana teu diselir. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. jadi lafad Muhammadu. ngawujud dalil Muhammad. kalah botak dipikir moal kapendak. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. kumargi teu aya Tasjid. Ibrahim. Lamun Wujudna manusa. enya eta Nabi-nabi. Agung. raos tadi bener pisan. ayeuna mah Manahan bae heula anan. Sabab pasal Tasjid eta. Geus ngarasa aqrobiyah.

pangboseh supaya tepi. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. dadamelanna kitu. 123 . ulah sina patorengga. dadamelan Gusti Allah. Ka opat ngaran Ma’rifat. ati kanyataannana. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. Tarekat. tapi pasal dina kitab Hikam. Malahan dipigawena.Layang Muslimin Muslimat 83. tiap-tiap aya bukti. Tah kumaha ngalarapna. ku rai tacan kaharti. Ma’rifatna pon nyakitu. 90. ditungtut sahiji-hiji. jadi sanajan ayeuna. rukunkeun sangkan kasusul. Rakana lajeng ngajawab. saenyana dina diri. inten didasaring cai. Raina lajeng haturan. inten teh naon nyatana. Asal sing suhud neangan. netepkeunnana pasti. parantos umum sadaya. 85. 91. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. 92. naon kanyataannana. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. 89. sinareng lautan cai. ceuk ilmu Sare’at rai. pasal eta tasjid tea. sing suhud bae ka Gusti. 87. Da ku ilmu Sare’at mah. kana kalakuan kitu. Asal bae sing percaya. Qodariyah Satariyah. bener kitu eta rai. muga-muga engkang keresa miwejang. disebat parahu tadi. kahiji ngaran Sare’at. sanes dina bab Sare’at. ceuk dina unggeling Hikam. parahu ngambang dina luhureun sagara. Ma’rifat mah lir upamana. nuhun rai bakal harti. ka tengah-tengahna laut. tirakat mutih. yen eta Sare’at rai. kadua Hakekat deui. katiluna eta Tarekat ngaranna. kapan ceuk Hikam mah tadi. teu bareng opatannana. tegesna eta mah rai. nyaeta dzikir jeung ngaji. sing bisa ngajadi hiji. sareng saterasna deui. kudu barengan sing rukun. nu ngadamelna geus misti. Hakekat Tarekat deui. Sare’at teh lir upami. Ari Hakekatna eta. kemudina pon nya kitu. Hakekat. ucap tekad sareng laku. kalakuanna ibadah. ibarat lautan cai. nu opat teh sing ngahiji. ku rai nu can kaharti. yen ieu bumi jeung langit. sadayana umat Nabi. ku kalakuan nu suci. nyaeta puji dzikir. jeung dibeuli ku prihatin. eta anu opat tadi. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. Insya Allah awal akhir tinekanan. diibaratkeun kemudi. sabab kieu ibaratna. ma’rifat 84. eta moal salah deui. getol Sholat anu lima waktu tea. nyebatkeun Sare’at tadi. ayeuna mah gentos deui. Yang Agung. dijaga ulah rek salah. eta anu opat rupi. aya basa opat kitu. Hakekat lir upamana. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. netepkeun Sare’at tadi. 88. sareng dibarengan deui. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. Tarekat lir upamina. da puguh Hikam mah tadi. geus tangtu ayana Allah. 86. dupi Tarekatna deui. anu geus lumbrah disebut. puasa.

nyatana roh urang kitu. Sok moal barung sulaya. lamun tega ka pati. kana batu karang tea. lamun teu acan mangarti. Hakekat ibarat laut. Saperti parahu tea. ting dalagor kana curi. eta moal salah deui. nu opat sing jadi hiji. bangke anjing bangke oray. anu taya upamana. naon nyatana nu bukti. supayana bisa katepi. ka ilmu Sare’at kitu. beunang kagoda. 96. kareueung sagala aya. nyaeta kudu bisa. kamudina teh rai. inten teh moal beunang. pang bisa usik jeung malik. kaopat intenna deui. Tarekat lir kemudina. Kantun eta kemudina. ngudag eta inten dina jero lautan. kitu diibaratkeunnana. 100. anu ngobahkeun ka jasad. keur ngudag inten nu tadi. katilu kemudina. mun nyurupkeun pahili. diusikeun ku sagara. parabot supaya nepi. mawa ka tengah jalan. Ma’rifat ka Maha Suci. siksaan anu hanteu nepi. pang parahu bisa usik. nyaeta ka tengah-tengah sagara. anu matak geuning tadi. raina lajeng ngajawab. Rakana lajeng ngajawab. sabab jero liwat saking. barehala anu nyingsieunan. kana tengahtengah pusering sagara. parahu teu salah deui. jeung anu kasebat laut. bangbarongan cuat-cuit. najan dipaksa ge rai. nya ieu buktina badan. Sasat tempat kani’matan. mugi-mugi rai dipaparin terang. taya lian ngan ku idin roh tea. turug-turug seueur jurig. Tapi najan geus ditengah. wani teuleumna ka laut. Rupa badawang barongsai. sangkan teuleumna teu jadi. bari ci socana bijil. maotna teu bisa nepi. sareng nu bangsa narajis. Kaombak-ombak ku lambak. 124 . hayoh disurupkeun deui. 98. pituduh kitab Hikam mah. puguh bagean Hakekat. rakana lajeng ngalahir. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. da teu ninggang kana pibarangeunnana. sareng campur deui pasti. ngagoda supaya bolay. pasal parahu tadi. raina lajeng ngalahir. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. persis saperti jasmani. ramisak bakating ngungun. 94. nyatana parahu tadi. 99. Pikeun ngudag inten tea. naon buktina nu yakin. diakhir tangtu kaduhung. hamo pibisaeun beunang. nu langgeng teu owah gingsir. 101. 95. eta anu ngamemenerna. sieun hanteu bisa nepi.Layang Muslimin Muslimat 93. 103. dupi lautna teh rai. panangan kenca katuhu. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. Kieu rai saenyana. kadarat mulih deui. mun teu jeung teuleum mah pasti. raina ngabarakatak. Sare’at teh lir upami. 97. gumujeng mani ngagikgik. larapna dina salira. kana dasar sagara berlian tea. nyaeta Ma’rifat jati. Sing gulung kana Ma’rifat. ku ilmu Hakekat kitu. diusikeun ku roh kitu. kokotoran luhur laut. 102. nu ngaran wujud jasmani. atuh moal weleh mijan.

tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. sarebueun ni’mat dohir. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. kade rai salah harti. angkeuhan arek mulang teh. bet kawas hanteu karasa. Hanteu daya teu upaya rai. rakana lajeng nyaur. mapakan Yang Agung. sifatna Iman Sajati. 105. da doraka nyaruaan ka Yang Widi.Layang Muslimin Muslimat 104. hayang senang bet teu weleh bae susah. nu geus Ma’rifat mah rai. sabab harti yen teu bisa usik malik. inten dijero sagara. sarta langgeng nu moal aya putusna. bisa sidik ka sifat Iman sajati. nu diibaratkeun tadi. 111. Raden Kamil ka raka ngalahir. urang arek boga patekadan. Wekasan teras haturan. nu geus diharamkeun misti. lain inten dunya kitu. dupi saenyaenyana. aya hibar kahartos. ayeuna aya piunjuk. reh ayeuna geus pertela. mugi rai dipaparin katerangan. tinimbang dikabul. kenging di peser ku duit. 108. mung kumaha angkeuhan. saha-saha mun bae manusa. hayang beunghar bet teu beunghar. kana inten jambrut. komo deui dina pupus. sanes inten dunya rai. sategesna teu boga kawasa. anging Gusti Allah bae. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. muga paparin mangarti. kantun nampa bae wungkul. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. naon nyatana nu sidik. siksa kubur kitu deui. saha anu bisa nepi. lain inten biduri. 107. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. ngaku bodona teh palsu. 113. aya pitulung Pangeran. ngan sakur dina biwir. ngarasa bodo dirina. geus moal kasorang deui. teu kudu boga maksud. inten sajeroning diri. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. nyaeta bilih sulaya. 109. martabatna leuwih luhur. sasat ngaku kawasa. anu matak ti ayeuna. hal perkawis inten tea. 106. ganjaran ti Gusti Allah. lebah mana kawasana teh. naha kudu tekad teh kadinya. ati mah ngaku kawasa. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. atuh sasat ngaku bodo. Kapan kieu sundana teh rai. ku kaom Islam sabumi. diharapkeun nyorang ka api Naraka. geus nyaho ka dirina teh. faqod jahilan nafsaha. eta manusa tangtu. da meureun sanes deui. 110. 125 . Jadi lamun engke arek mati. Waktos engke dina sakaratil. pangkat Nabi Willayah. kapan hak manusa mah. nu jadina tina batu. geus tangtu nyaho ka Gusti. faqod ‘arofa robbaha. kudu tohid kitu. Man ‘arofa nafsahu. Hayang cageur bet teu weleh gering. Saur raka nya kantenan. dilepas samasakali. sanajan siksa Akherat. sumawon boga kawasa. 112. anggur ditambah siksaan. pasal inten nu parantos didadar. Nyaeta nu ngaran Iman. kapan geus di dalilan. rai masih samar ati. nu diudag ku sadaya. da inten di dunya mah. Sumawon nyorang sakarat.

Saur rai ayeuna kaharti. sundana taya antara. engke waktu pupus. babarengan jeung Pangeran. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. pangna tadi naros pamulihan. yen mulih teh kedah ti ayeuna. dina laut nu jerona tanpa tepi. teu rasa pajauh.Layang Muslimin Muslimat 114. nyasab moal burung. ngarasakeunna geus balik. ngaraos aya antara. urang teh lumantung. rai mariksakeun deui. Mising imut ka wiwitan tadi. jadi mun teu bisa wangsul. teu wanahnu aqrobu. kapan nurutkeun dalil ge. Na ayeuna ngaraos patebih. anging ku kersana Allah. Sabab mun boga tekad balik. geus mulang ka Gusti Allah. kutan rai tacan mirasa. tapi hanteu burung aya. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. wengi sumawonna siang. anu tadi enggeus ‘aen. geus aya di Gusti Allah. 115. yen urang teh kudu balik. 120. eta kersana saha. mun kitu mah masih ngarasa patebih. pangna rai naros pamulihan. jeung sifatna anu Maha Mulya. bener rai eta kitu. raina lajeng ngawalon. 116. nyaeta Sagara Hayat. 121. rasa urang geus ngancik di Allah. tangtu sakaparan-paran. mung rai masih bingung. geuning kitu unggel dalil. untrak atrok sakabulang bentor pasti. saur rai atuh hanteu aya deui. ti alam Akherat oge. Saur raka eta geuning harti. ceuk raina henteu hilap. hal dina pamulihan. keur aya keneh di dunya. jeung dzat sifatna Yang Widi. temahna jadi sangsara. wujudna iman sajati. dina lebet kalbu. 117. ka Allah asalna tadi. yen geus aya di Allah teh. kitu kapan ceuk dalil teh. kana inten tadi tea. pang ayana urang teh di dunya. tanda-tanda boga rasa anggang. dina sifatna geus ‘aen. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. jeung Allah pajauh keneh. 124. 119. atuh naha tadi kitu. sing lenyep rai manahan. yen teu rasa jauhna teh. nu caang padang gumawang. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. jeung aya terasna. rojiun eta tuluyna. ngangken Ma’rifat ka Gusti. Mun geus tohid ngarasa geus balik. Inna lillahi kauni. sing mirasa urang geus aya di Gusti. nyaeta sifatna Enur. cita-cita boga tekad arek mulih. kudu tohid ti ayeuna. beubeunangan teuleum tea. diwajibkeun kudu bisa balik. nya tangtu bakal cilaka. waktu urang samemeh ka dunya. wa inna ilaihi kitu. Raden kamil enggal nyaur deui. di dunya ngawujud. ku kersana Gusti Yang Manon. balik deui ka Allah Ta’ala. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. eta geuning ku rai karasa. 123. Allah sareng makhluk. Wa huwa ma’akum. ka Allah teu kenging salah. nyaeta ti Gusti Allah. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. bubuhan da masih aya. sasat 126 . atuh mun rasa teu jauh. lajeng deui rakana ngalahir. kapan tadi rai ngaku. geus umum anu sok disebut. kawas boga cita-cita. ka Allah sing kapiraos. 118. rupina teh moal tiasa lepat deui. tapi naha teu mirasa. sundana teh yen urang asal ti Gusti. najan nepi kana wafat. mung ulah kaliru. muga ku rai dijawab. 122.

sareng siksaan di Akherat. 130. kudu aya antarana. Dina engke Walyaomil akhiri. tina eling kana lesna. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. kapan basa ngaran balik. atuh bet piraku bae. sumawon bade nyaringna. Geus kakurung ku hak Maha Suci. tapi nyaring sare oge. pasrah bae ka pangeran. tegesna sing ngarasa. da teu kaluar ti dinya. Jadi sasat urang teh geus mati. teu daya teu upaya. Eta bae dalil saperkawis. kana dzat sifat Yang Manon. lenyepkeun ulah rek lali. engke dina waktu maot. bodona si wujud. da sare teh gambar wafat tea. 129. Eta bae contona mah rai. sarta masih aya keneh. tina kawasa kersana. enya eta nyawa jalma anu balik. terasna ‘alillyul ‘adzim. wa laa quwwata eta teh. di Gusti geus dumuk. siang wengi ulah samar-samar. ka Akheratna terus. 127. anu teu pisan ibadah. enya soteh bakal aya. eta jalma kitu. nyatana teh alam dunya. anu mana nyatana teh. siksaan di kubur. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. 132. dikersakeun keneh ku Gusti. Lajeng deui raina ngalahir. lamun enggeus kitu. nyorang sagala siksaan. nu balik ka dunya deui. Haqullah anu disebut. nu kasebat lafad Laa haula. illa billahil kitu. kana eta sifatna Haqullah. emutkeun bae rek sare. nya ieu ka Haqul Adam. kantun pasrah wungkul. enggeus tangtu cilaka bakal balai. insya Allahu ta’ala. samangsa lolong di dunya. sareng henteu puguh. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. kudu boga patekadan. 128. pasal eta Haqul Adam tea. sabab tangtu bae rai. upama geus kitu tekad. 127 . Kantun urang Iman bae rai. atuh Allah teh bertempat. Gusti Maha Agung. da henteu rasa pajauh. teu ninggal aya tempatna. mungguhing Gusti Allah mah. enya soteh masih usik obah. sareng lamun kitu. Henteu arah henteu enggon deui. eta nyawa anu wangsul. raina lajeng ngawalon. 131. keur hirupna sumawon paehna. enya eta kiamat dunya. 133. urang enggeus aya. teu bisa ninggal Haqullah. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. kapersifat ku Pangeran. kumaha keur di dunyana. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. sareng henteu warna henteu rupa. anu tadi geus kacarios. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. di alam dunya kitu. lamun nyawa makhluk. rakana terus nyaur.Layang Muslimin Muslimat 125. boh hirupna sumawon maotna deui. 134. sabab dina waktu keur sakarati. Mun geus kitu eukeur naon teuing. nu ngaran sagara hirup. hanteu gaduh nya kahayang. jadi atuh ayeuna mah urang rai. 126. manggih siksaan kitu. kana Haqul Adam tea. paehna balik ka dunya. salamet dunya akherat. nandean sakersana. teu weleh aya di Allah. lolong bae saterasna. kapan ieu anu bukti. da tetep dina hak Gusti. geus hanteu kaluar deui. malah henteu kudu ditekadan deui. sanajan ngimpina kitu. tina Qudrat Iradatna. kantun nyekelan sarupa.

lamun langgeng di Allah. yen Qudrat jeung Iradatna. malah keur waktu dikandung. anu teu aya pegatna. sumawonna 128 . kapan geuning sidik pisan. keur sakaratna ge tangtu. 136. henteu emut teu terang sama sakali. nya tangtu ragragna oge. nya eta kawasana teh. langgeng bae teu aya pegatna deui.Layang Muslimin Muslimat 135. ku rai henteu kaemut. nyaeta bodona bae. geus aya pon kitu. 138. ka onom nyalindung. terus tepi ka Akherat. kana barang dunya bae. tina leutik jadi gede. da ilahar di dunya mah. naon anu teu ruksak-ruksak. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. kawasana nu Maha Suci. di manusa kantun kabagian. malah-malah terus ka batin ge rai. boh nitis menitisan. Ceuk raina teu sulaya deui. kana dedemit siluman. taya anu dipieling. ngagedeanana jasmani. Lajeng deui raina ngalahir. ti Ibu ka alam dunya. ayeuna gentos panaros. saperti makhluk. kana dunya upamana mun teu boga duit. henteu terang naon-naon. atuh kantun dibalikeun bae rai. sakur kabeuki tadina. naha aya langgengna saperti Gusti. hal anu langgeng ti Gusti. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. dina keurna hirup. didinya ge teu uninga. sok nyurup ka saha bae. ka akhir pon kitu. teu nyaho sama sakali. ka dunya deui tangtu. alam dunya nepi ka Akherat deui. tina kawit leutik jasad urang. 137. Samalahan tina orok tadi. taya lian ukur kana barang. atawa ka pamajikan. aya anu langgeng di manusa. pasal eta rai geus percaya. mung kumaha di manusa. 140. naha tacan kapiraos. langgeng bae moal terang. nu teu aya pegatna. taya lian ngan Qudratna Allah. kakurung ku alam dohir. Kapan geuning urang waktu tadi. asal tina hanteu aya. diluhur disebut. Ceuk rakana tangtu bae rai. kitu paham engkang mah. da imanna beurat kana dunya. tetep bae teu nyahona. atuh Allahna ge ruksak. hirupna teh kudu barang dahar rai. lian ti barang dunya. malah keurna turun. tegesna bodo teh agus. Kawasana kersana yakin. ku Ibu salapan sasih. 142. dohir batin oge kitu. pokna teh hayang surutu. kana batu kana cai kana kai. sama sakali teu emut. 144. 141. margi lamun ruksak kitu. anu langgeng di Allah. Ka manusa sok surup sumanding. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. jeung cikopi anu amis. anu langgeng di Allah teh. nu taya pegatna deui. lamun dina keur aya kahayang. boh anak boh incu. kapan tadi geus tinggali. 139. kawasana sareng kersana. cacakan geus bukti jasad. sareng kersana kitu. ti awalawalna mula. Da nyahona eukeur di dohir. 143. naon bae kabeuratna. memeh turun ka alam dunya. reh aya deui kabingung. di jaman samemeh aya. nya jadina marakayangan.

teu katetepan Rusul. rakana lajeng ngajawab. da rasana mah geus nyampak. barang enggeus tangtu. manusa mah geus tangtu. Geura kieu jalanna teh rai. Lajeng deui rakana ngalahir. akang bade maparin ibarat. nya ku gaib tangtu. pang diayakeun ku urang. raina ngawangsul. jalanna nganggo tarekat. lumpat kawas sato hewan. 149. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. urang ninggal cau. sanggeus kitu urang bisa tohid. sakumaha piwejang engkang katampi. bisa oge kapendak sarta kaharti. Laa haula jeng wa laa quwwata. jirimna mah teu lepat yen. teu daya upaya rai. datangna rasa. atuh lepat lamun ngarah rasana. rakana teras ngadawuh. ceuk raina hanteu aya lian deui. pada-pada gaib deui.Layang Muslimin Muslimat 145. . 150. Saur rai yaktos kahareti. eta cau tangtu bisa usik malik. paninggal pangdangu. tapi atuh naonnana tea. Namung aya deui nu can harti. nu ngaran cauna 129 147. nu dipandang ku urang teh. pasal eta jatining manusa. ngan rasana nu diarah. da bakating bodona tea. weleh henteu kaemut. ngan boga amisna bae. nyaho ka gaibna urang. kitu eta ceuk dalil teh. supaya enggal kahartos. 148. 152. mana nyatana nu sidik. ngan amisna bae rai. lamun kaudag ilmuna. naon nu dimaksud. da kesedna nu dipambrih. mung kantun gaibna bae. geus aya dina sungut. sabab lamun boga rasa. mun hayang terang gaibna. kapan geuning bukti tina. tah ieu aya cau. tah kitu paham engkang mah. raina lajeng haturan. na kumaha bisana kapendak. eukeur hayang kana kekesedan. 153. Tapi ari ayeuna mah rai. pasal eta anu disebut. saban umat ge teu luput. Nerangkeun Patohidan 146. kana gaibna manusa. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. anu masih keneh ngora. Lajeng raina deui ngalahir. cau asak dina piring. tah eta tegesna rai. ku gaibna manusa. Kajabana mun si nafsu tadi. dina letah urang pribadi. hartina teh teu bisa obah. Sabab bongan katetepan dalil. rakana enggal ngawangsul. wujud cau henteu boga rasa. henteu terang duka ti mana ti mendi. geuning teu hayang ngadahar. pada katetepan misti. ceuk raka kapan ku ilmu. kapan rasa mah tangtos. nu masih ngora kitu. 151. yen amisna atawa kesedna deui. nuhun Alhamdulillah. nu kacipta masih tacan aya amis. kapan da ari cau mah. naonnana anu diarah. kapan gaib henteu ‘aen. leres yaktos teu sulaya. ku rai can kapiraos. estu rokrak wungkul. Enggeus tetep di manusa pasti. jatining manusa eta. nya neangan cau hejo. pangangseu sareng pangucap.

upama wujud cau teh. rupa-rupa pangbibita. 162. ngaraos teu boga diri. ngaji laku ki jasmani. enya eta keur laku tarekat. nyatana manusa gaib. anu aya hanteu tembong. satungtung gelar di dohir. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. nu ninggal waktuna Sholat. ngan karasa amisna mah henteu jirim. Kapan geuning rai puguh. Mautu anta qoblal maut. kasukaan alam dohir. dohir abdi pribadi. Ngarancana kana nafsu. nya eta manusa gaib. khusu ka Yang Agung. patohidan rai nepi. da tetela dohirna mah. amisna anu dumuk. nu kasebat gaib tea. rakana enggal ngajawab. Kahartos teu lepat deui. 164. atawa saperti bungkil. 130 . nya jatining cau tea. Rakana deui pek nyaur. namung anu mana tea. Najan ayeuna ge kitu. poma rai ulah salah harti. moal samar moal mangmang. ruksak teh mirasa suwung. wujudna kapanggih amisna misti. kakara mun geus diruksak. gaib abdi pribadi. henteu dituang ku rai. kampa kawas suuk. beurang peuting hanteu kurang. alam dunya ge sirna. waktu keur ilang jasmani.Layang Muslimin Muslimat 154. nu ninggal gaibing Gusti. ngabongkar wujud sorangan. naha rai tacan kaharti. nu ngaran gaibing abdi. moal lepat tangtu eta. na kumaha ngabongkarna jasad. pasal eta nu ninggali. 163. 159. Parantos bae Kulanun. akalna deui nyakitu. keur dibijilkeun minyakna. lat poho kana ragana. nu ngaran manusa gaib. dibanding rancana Iblis. moal beunang sumawon karasa. nu tadi mah ibaratna. 160. dikampa ku kayu. Kitu deui manusa ge rai. 161. panggodana sang Idajil. kudu nyaho ka gaibna urang. eta bae henteu lepat. 157. 165. kana gaib jero diri. keur Sholat Karohanian. kapan gaib amisna mah. kudu bisa ngabongkar diri. bakating fana-fanana. Raden Kamil teras nyaur deui. Tapi eta amis cau tadi. nyaeta manusa nu sajati. dibeuweung sing lembut. ngajakan mungkir ka Gusti. Raina lajeng ngawangsul. masih bingung keneh rai. ayeuna kantun miara. aya tapi taya rupa. da ku rai jol kaharti. Ngatur laku kai wujud. da moal saperti cau. aya tapi taya rupa. 156. diantep bae dipayun. Kinanti 158. duh kahartos ayeuna mah. tea. ku rai tacan kahartos. kapan eta anu ninggal. dina waktu keur Tajali. 155. raina teras ngalahir. bubuhan masih di dunya. panon abdi teu ninggali. Sanes deui yen ngabongkar diri. wujud cau teu diruksak. kasucian laku lampah. nu aya taya sifatna. Nuhun ayeuna mah putus. supaya bijil minyakna.

Iman urang tangtu kuat. geus unggel dina Hadist. rai mah tacan narima. mun sanes pelak pribadi. keur dahareun jalmi-jalmi. pasal sundana Bismillah. kaula mimiti muji. geuning urang saupami. bakal disiksa ku Allah. 179. pasal eta geus kaharti. rai ewed liwat saking. malahan ceuk dina kitab. Mun maksa ngala nu batur. ka sakur jalma Muslimin. 170. jadi kitu murah Gusti. rasana ge rupirupi. nu bukti di alam dohir. mung bae hayang kaharti. hayang dahar bubuahan. jeung aya terasna deui. 167. 171. kantun ngajaga salira. mun eta murahna Gusti. tah dina lebah etana. 174. makhluk nu gede nu leutik. 131 . lamun tohid mah ka Gusti. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. naha teu aya undakna. murahna nu Maha Suci. maling barang anu lian. jeung ari hartina Rohim. Sabab buktina teh puguh. sing pageuh muntang ka Gusti. 175. kumaha Allah murahna. aya deui panarosan. Nya Insya Allah rahayu. urang kudu ati-ati. engke di Akherat misti. geuning langka kasorang. sundana teh Bismillahi. jadi gede jeung buahan. 168. Rakana lajeng ngawangsul. 176. seuneu sareng angin tea. nyebutkeun jenengan Allah. Rahmanirohim disebut. neda pitulung Pangeran. kitu disurahannana. sanes murahna Yang Widi. asup ka Naraka pasti. Rohman murah di dunya. nya didahar ku sadaya. salangkungna tinu tadi. 173. ku rai tacan kaharti. Allah asih di Akherat. murahna nu Maha Suci. kieu sundana teh rai. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. bibit sakur nu kumelip. nyalindung siang jeung wengi. lamun urang hanteu meuli. 172. Ceuk rakana kapan puguh. Lamun manusa keur hirup. ka manusa keur di dohir. 169. da teu rata ka sadaya. tah kitu murahna Allah. Raina enggal mihatur. bukti ieu di dunya. eta mah emutan rai. 178. tangkal asal tina leutik. Atuh meureun sanes kitu. muga engkang luntur galih. kadangkala sok dibui. rai ge sok sering nguping. Saur raka bener kitu. hese katarikna Iblis.Layang Muslimin Muslimat 166. Raina deui lajeng miunjuk. sok miresep kana maling. pang jadina taya deui. kamurahannana Allah. 177. Ceuk rai eta sumuhun. lamun engkang hanteu salah. anging ku opat perkara. geus ngayakeun cai bumi. Sanggeus jadi buah tangtu. Tatanduran ting pelentung.

kapal udara jeung mobil. Teu kaop luar ti wujud. tina kawit wulu mula. ti awal tug dugi ka ahirna.mun teu ditulak mah pasti. motor-motor saterasna. rek hudang tina sujudna.Layang Muslimin Muslimat 180. mun teu dibantu ku tangan. 186. nepi ka nangtungna deui. rakana lajeng ngajawab. ku asihasihna Gusti. saperti adegan bumi. ku tangan dibantu deui. niat bade lungguh calik. terus dongko ruku tea. 185. Nerangkeun Pasal Puji 132 . 194. sok tara weleh ngungudag. rek lunguhna hese deui. diala ku tangan deui. ka manusa keur didohir. akherat teh kababawa. boh kapal boh pabrik-pabrik. Malah dina waktu keur. 183. ahirna jadi buah. nu sakitu arahengna. sidik pisan teu sulaya. 195. naon sifatna nu bukti. babarengan siang wengi. rek naros keur pasal puji. nu jadi di alam dohir. di alam akherat tea. ku tangan bae geus misti. naon nu henteu ku tangan. ka manusa dua siki. ngalakonan Sholat geuning. Rakana lajeng ngadawuh. sakur nu jadi di bumi. Piraku henteu kaemut. tisusud teu salah deui. kenging leungeun bae rai. 181. anu golangna ku cai. 193. Malah keur ibadah kitu. 187. Meureun tijongklok geus tangtu. sanajan pabrikpabrikna. sasaur-saur teh bukti. kaluhur dianggo takbir. 184. 191. ku engkang arek dipedar. atawa ku seuneu tea. dibukana kitu deui. Akherat samemeh pupus. teu meunang pisan pahili. keur ngajadikeun sadaya. nyaeta asihna Gusti. 190. geus gulung ngajadi hiji. kaayaan alam dohir. 182. sarta teras sasauran. duh engkang karaos teuing. waktu keur jalan tarekat. kareta api jeung kapal. dina tuur pake nulak. kapan eta keneh rai. ieu kaayaan dohir. 188. Maju eureunna ge puguh. bisa nyaho alam goib. dunya sarawuh akherat. teu kaop ical ti diri. heug atuh ayeuna rai. parantos maparin tangan. Geura mangga bae emut. murahna nu Maha Suci. tangan bae anu mimiti. Tangan mimiti dijungjung. raina mani ngalenggak. parantos teu kedah panjang. bakating ku kahareti. Lajeng raina mihatur. asalna aya nu melak. 192. di pelak ku leungeun jalmi. mung ayeuna gentos pasal. Murahna Gusti Yang Agung. Mun teu ku tangan dibantu. Kantun Rohimna Yang Agung. ku tangan bae geus sidik. bari mencrong raray rai. ngagelenyu imut leutik. dina waktu Sembahiyang. malah ayeuna ge geuning. nu dipake ngabantun Qur’an. tangan bae nu mimiti. ku tangan teu salah deui. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. edas bae bet rai mah. 189. Pang bisana jadi tangtu. sujudna ge kitu deui. Najan tatanduran tangtu.

Robbil ‘alamin terasna. ukur pangakuan biwir. eta jalma bisa jadi. kudu nganyahokeun diri. sah Dzat sah Sifatna deui. 205. ngajadi pujina Gusti. anu dicegah ku sara. mun parantos muji dzikir. 206. sumawonna ibadahna. mun teu acan ma’rifat mah. 210. mun geus kitu tohid jalmi. tegesna puji Allah. sundana nu kakuping. sasatna teu acan tepi. naha sah bae geus misti. 200. jadi saniskara rupi. 208. wujud teh ngajadi puji. nyaeta sifatna Gusti. nya bener bae eta mah. 209. sategesna puji Gusti. 199.Layang Muslimin Muslimat 196. sabab sagala perkawis. ulah rek kaliru rai. rakana enggal ngajawab. jadi laa haola deui. rakana deui ngajawab. nyaeta sifat roh tea. 198. reh bieu engkang milahir. dalil laa haola teh pasti. sabab lamun teu uninga. pujina Allah Ta’ala. Eta kagungan Yang Agung. lamun kitu jadi salah. nu dilisankeun mah rai. dipake muji ka Gusti. 212. neda dihampura dosa. ati mah teu mirasa. teu sampurna ma’rifatna. pokna tas muji ka Allah. anu geus kitu tohidna. anu ngusikeun jasmani. parantos teu dipiboga. 207. tingal danguna ge jadi. kumaha mun eta jalma. ngan ku Kudrat IradatNa. 133 . saniskarana engeus sah. geus jadi puji sadaya. Usik malikna jeung nangtung. Sabab nu tepi mah tangtu. Alhamdulillahi tadi. Kumaha rek mangaku. Sabab mun tacan ma’rifatu. sategesna puji Gusti. 201. 197. Keukeuh sok diaku. 202. moal enya kapirasa. Nyorang laku nu teu puguh. sah bae sagala rupi. Ditarima ku Yang Agung. ngan wungkul tuturut munding. lamun tacan uninga mah. umumna nu nyurahan. 204. kana rohna pribadi. geus jadi pujina Allah. neneda ka Maha Suci. teu jadi pujina Gusti. enggoning hirup di dohir. Eta teh puji ti mahluk. anging dzat bae nyalira. Gusti anu Maha Suci. teu daya upaya diri. Tumarima rokrak wungkul. dosa gede dosa leutik. tapi kitu oge rai. 211. ka nu ngobahkeun jasmani. lamun rai can tingali. diangken puji manehna. sanggeus kitu nyorang deui. tapi kalumbrahan jalmi. jadi puji lisan eta. kanu ngobahkeun roh eta. Ceuk raina mana atuh. Raina enggal miunjuk. sanajan rohna pisan. sumawon ieu jasmani. Reh dalil Alhamdu. Tah ieu badan sakujur. Malah saterusna kitu. sanajan usik malik. nu jumeneng lahir batin. pangbaktina ditampi. ngalanggar sala sahiji. teu ngarasa pakir miskin. bener ti urang ka Gusti. sah Asmana sah Af’alna. eta pasal puji dzikir. Ngangken Allah na teh tangtu. nya wujud urang pribadi. rakana lajeng ngalahir. ma’rifat ka Maha Suci. yen ari sakabeh puji. nu tumiba ka badan. 203. keukeuh patekadannana. Mun tohid jalma geus kitu.

Tangtu bakal meunang hukum. 214. lamun pare mah ku hama. sabab bongan geus uninga. ngajalankeun kitu lampah. masih keneh resep cicing. hese rek dihampurana. kudu ngaberesihan laku. geus teu ngarasa pipisahan. ngahiji kanu beresih. dina laku nu ma’siat. samangsa-mangsa manusa. atuh nyalindung ka Iblis. Sabab Allah teh kaceluk. sumpah moal deui-deui. doraka ti Maha Suci. 217. Atuh mun milaku kitu. 225. 220. lamun teu gancang pertobat. batal tegesna teu jadi. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. tegesna taya antara. da kapan anu bener mah. 226. nyebutna tohid ka Gusti. ucapna pon kitu deui. ngaku geus ma’rifat jati. Ayeuna teu panasaran. sabab teu sieun ku isin. tingali sagala laku. nu kitu martabat hewan. ti dunya terus ka batin. tangtu sok boga pamilih. ngakuna tohid ka Gusti. nyaeta anu geus bisa. najan geus boga tarekat. 221. yaktos ayeuna mah harti. Bilih rai tacan mafhum. Pangkur 224. beurat leuwihan ti tadi. aqrob bae beurang peuting. 218. nyorang cecegahna Gusti. lampah urang enggeus moal nyumput. ngaku geus tohid ka Gusti. tegesna perkara tohid. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. Raina lajeng mihatur. teu saadat jeung nu suci. kudu ngarasa isinna. betah dina laku salah. 215. dina Qur’an dina Hadist. jauh kamulyaanana. kudu sarua sucina. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. suci Asma Af’alna deui. nu terus kana atina. bet henteu sieun teu isin. sasat ngaku geus ma’rifat. 219. rek tohid deui ka Gusti. jaga bisi kakotoran. Kari-kari urang lamun. gapong moal jadi siki. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. Gusti Allah sifat Suci. babarengan jeung nu suci. hal tohidtohidna Ilmu. Tapi laku nurus tunjung. anu masih keneh cicing. kana hade jeung gorengna. kumaha arek jadina. ageman urang tea. 216. Tapi tobatna teh tangtu. 134 . dinu kotor haram najis. 222. parantos seep kapanasaran kang rai. ciung bisa ngomong jalmi.Layang Muslimin Muslimat 213. ku sadaya geus disebat. sangkan dalit jeung hiji. nyingkiran laku ma’siat. teu gampang saperti tadi. Pantes rek gancang kasiku. 223. suci Dzat suci Sifatna. hare-hare jeung Pangeran. Sidik nu kitu mah wadul. sangkan laku teh diaji. Sing isin kunu nyarengan. kudu beres laku tekad. ti dohir dugi ka batin. misahkeun tina rurujit. hanteu terus kana ati. Ngan sungut wungkul nu harus. Saur rakana kantenan.

naon bae sakahayang bisa jadi. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. kudu ngarasakeun kitu. 236. hartina teh nyaeta Senapati. Sategesna basa Rijal. supaya hade lampah. Najan nu ahli ibadah. gelaran ti Sayid Anwar. ngakukeun boga kawasa. hayang Maen Po ge bisa. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. terus nepi ka Ayeuna. 235. ku ditepak ge jadi. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. pakir miskin bodo hina. 228. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. turun tumuruna rai. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. najan hayang jadi dukun. tuturunan ti Dewa Guru. nu kawasa anu kersa. ti dunya nepi ka batin. da tangtu meureun ngarasa. nyageurkeun nu gering payah.Senapati duanana. sapanedana sok dimakbul. tekad ucap satungtung urang keur hirup. sing isin ku Maha Suci. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. berkasna rajeun sulaya. sagala kersana Allah. sok rajeun salah weselna. ka manusa ka sasama pada hirup. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. Sabalikna lamun urang. sabab moal ngarasa. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. saniskara kersa Gusti. gunana nyakitu. Kapan tadi teh nu matak. 238. geus mirasa hina apesna diri. Tangtu boga patekadan. pakir miskin estuning taya kagaduh. Ilmu Kadewaan kitu. lamun rai tacan ngarti. Kusabab Ilmu Istijrad. henteu aya tempo deui. jadi musyrik ka Yang Widi. nu murba dohir lan batin. Nyekelan Ilmu Istijrad. estu teu aya kagaduh.Layang Muslimin Muslimat 227. kapangkatannana sami. 231. Ngan ari Rijalul ‘alam. Mun ngarasa geus isin mah. Kitu puji anu enya. Upama henteu ma’rifat. nepi ka jaman ayeuna. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. hasud sumawon khianat. moal bisa Iman kanu Maha Suci. 233. 232. sok dipake sirik pidik. wantu Senapati kitu. sapertina hayang kuat hayang weduk. urusan hal kadohiran. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. 237. kudu tumarima hina. gumelar di alam dunya. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. 229. sareng naon kanyataannana nu estu. lamun hayang bisa gagah. di apesna ku ki jasmani. kagagahan eta anu dicangking. 135 . najan ibadahna suhud. diaku usik sorangan. ujub ria jeung takabur. di bodona hina apesna si wujud. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. sabab lamun henteu kitu. samangsa henteu ngarasa. nu ngaran Rijal disebut. malah dua nu kasebut. kantun ieu aya deui nu can harti. turun tumurunna misti. Kahartos saur raina. 239. kumaha eta hartina. 230. Hayang gampang ngarah sarat. rakana lajeng ngajawab. bisa cageur ngadak-ngadak.

ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. Sare’at sareng Hakekat. hiji putri aya didasaring laut. 244. 241. raina enggal ngajawab. lantaran geus loba pisan. Nabi Sis anu kasebat. anu tacan sampurna Rohna rai. saperti anu sare tibra. keur pelesir jeung garwana. pasal eta Rijalullah mah rai. terus eta Dewi Mulat. Pedah sakur panedana. nu ngagelarkeun bumi. tuturunanana natrat. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. putri geulis ti Sawarga. anu marakayangan kitu. Teu nirca tina amarna. anu aya keneh didunya. tacan terang sajarahna anu tadi. ngalantung sisi basisir. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. aya deui anu kocap. ti Syaidina Anwas. tangtu bisa dina sare bisa patepung. Gancangna bae nu kocap. Namung rai masih samar. weleh teu bisa kapanggih. Sang Idajil la’natullah. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. 243. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. kocapkeun Nabi Sis tea. wantu-wantu anak setan. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. Tapi anu masih aya. malah Ilmuna ge tangtu. Lajeng raina haturan. Rakana lajeng ngajawab. tatapi nu sampurna mah. sang Dewi Mulat kakasih. Dewi Mulat geus teu emut. muga ku engkang pilahir. 247. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. tabeatna kitu deui. terus bae Agamana ge nya kitu. nu jenengan Nabi Isis. timana turunanana. gancangna Dewi Jelajah. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. teges Senapati Allah.Layang Muslimin Muslimat 240. 252. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. sok dikabul naon bae tekad ati. Malah manusa ayeuna. nyaeta anak Idajil. 251. gaduh kakandungan kitu. Diserenkeun ka Bapana. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. jeung karuhun nu geus mati. estu dulur sarama henteu saibu. sacipta-ciptana jadi. nyaeta rukun Islam. geura kieu eta sajarahna tadi. 253. jeung karuhun nu geus wafat. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. ramana anu kasebat. tepi ka poe panutup. nya terus ngimpi patepang. lamun rai tacan mafhum. saksina Qur’an jeung Hadist. Putra Kangjeng Nabi Adam. 246. kantun eta Rijalullah. Dewi Jelajah kabita. turunan ti Sayid Anwar. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. Rakana teras ngajawab. Sayid Anwas sareng Anwar. turunan anu kasebut. sanajan hayang patepung. Sayid Anwas sareng Anwar. 245. 248. nuhun parantos kaharti. nyekelan Agama Islam. Senapati Dewa Guru. asal-usulna kapungkur. kocapkeun Dewi Jelajah. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. ngaranna Dewi Jelajah. rukun Iman sadayana ge diturut. agama Islam Sajati. atawa misah turunan. naha eta teh tunggal sadulur. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. 136 . 242. disamber henteu katawis. cahayana mani mancur. sarta terus ditenung sama sakali. 249. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. 250.

ngababarkeun murangkalih sarta mulus. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. barang dina hiji mangsa. di Nagara jadi Raja. nu teu nurut kana agama Yang Widi. terus terang ka putra teu lila deui.Layang Muslimin Muslimat 254. geus gulung ngajadi hiji. jeung moncorong cahyana. Anjeunna teras pamitan. barang ku putrana kakuping. enya eta para Nabi Wali kitu. jadi kusababna kitu. malah-malah saumurna embung pupus. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. 137 . Ngababarkeun deui putra. nu nurut Agama Aing. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. nurunkeun para Anbiya. sami bae putrana oge lalaki. Ari eta Sayid Anwas. kabujeng aya dawuhan. gancang bae bapana ge indit. ka ibu nanyakeun rama. 257. tekadna hayang ngaratu.diangken yen putrana. dipulangkeun ka Nagara. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. anak maneh anu cikal enggeus pasti. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. Duanana teu mirasa. mawa putri nu ditenung. kocap deui anu dicatur. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. bade nyuhunkeun diaku. satungtung ayana dunya. Yaktos dina sagokan mah. 260. yen tuang rama ujang. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. kocapkeun anu dicatur. Nu bakal nurunkeun Dewa. nyaeta Jeng Nabi Isis. 262. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. 258. Kitu rai sajarahna. teu diangken ku rama sama sakali. geus reuneuh deui Nyi Dewi. ilang rupana kapungkur. geus salulut dina jero tempat tidur. nyaeta Jeng Nabi Sis. 263. 265. Gancangna bae geus mulang. Balik deui ka bapana. teu terang aya nu nyalin. Kasep taya papadana. 256. murangkalihna lalaki. diijabah manehna salin rupi. Nabi Sis keur kulem tibra. kocapna Dewi Jelajah. Ibuna Jelajah Dewi. ayeuna geus akhir jaman. 261. biasa bae jeung garwa. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. digedengeun carogena. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. turunan Anwas jeung Anwar. yen enya eta teh putra. Dewi Mulat geus waktuna. boga ingetan rek wangsul. memeh ruksak bumi langit. geus pacorok turunannana patepung. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. raos garwana nu enya. Parantos gaduh kakandungan. 266. ditampik henteu diaku. saha ari rama abdi. ibuna gancang cacatur. 264. jeung para Mu’min sadaya. 259. para Wali Mu’min kitu. sasat ngan Allah sorangan. Teu hese deui ibuna. diebogkeun dina jero tempat tidur. 255. Digedogkeun salirana. ceples rupa Dewi Mulat. bade nyusul ramana di nagri. geus tepang sareng ramana. teu lami deui waktuna. garwa anu palsu tadi. nu bakal nurunkeun Rasul. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi.

278. pek hut het maenpo sorangan. 279. losna ka Sawarga Loka. margi eta rai kedah dipaparin. Agamana ge pon kitu. tapi buktina mah lain. 271. Gampang pisan katerapna. dina samemehna nampa. tah kitu padikana teh. cahya dunya kasebatna. 270. lain Ru’yat nu sayaktos. Puguh ilmu kadohiran. kajabana mun ku urang nu dimaksud. 277. jasadna ngabadan cahya. atawa para Dewa. caritana make dalil. rakana lajeng ngajawab. kawas nu sare malulu. 276. nya mangsa bodo teuing. teu Bismillah teu Syahadat. Malah-malah aya tarekatna. ilmu Rijalul ‘Alam. anu henteu boga kayakinan kitu. lamun bae rek neangan elmu batin. 274. Jol prak bae dipiwuruk. niru-niru tarekatna para Wali. sidik pisan ilmu tenung. 138 . Terus nangtung jeung sisirig. Geus loba jalma Kadewaan. bagian Banujan kitu. bilih rai engke kapalsu dipayun. ku ilmu Rijalul ‘Alam. anu tibra sarena teu eling-eling. netepkeun laa haola tadi. da buktina ditembongkeun di dohir. Najan nyokot nyawa jalma. 269. Nu matak urang sing awas. mangkade bisi kapalsu. 273. niruniru siga Islam. Sarsilahna kitu deui. dina waktu rek narima. surup sinurupan kitu. Raina lajeng haturan. campur geus sarosopan. asal bae percaya terus jeung kalbu. jeung teu kudu ditapaan. asa pamohalan pisan. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. ceuk dina sajarahna ge. cicirenna eta ilmu. sagala ge di ijabah. kapercayaannana ka Allah. 272. Da kapan Dewa mah rai. hirup tapi hanteu obah. 268. mipindingan enya eta ilmu tenung. teu nganggo kudu puasa. Cirina nu saperkawis. da buktina loba anu niru-niru. Teu cocog jeung Hadis Dalil. nya terus bae teu eling. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. Siga anu sasarean. sinareng ka Kangjeng Nabi. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. coba ku rai dimanah. Johar Firid nu kitu mah. ditepak lebah-lebahna. eta teh Agama Rasul. sanajan aya Ru’yatna. ku ditepak harita geus hanteu eling. neunggeulan badan sorangan. anu jadi mah sok terus.Layang Muslimin Muslimat 267. dipake kedokna kitu. lamun imanna teu teguh. anu kitu polahna. ngakuna mah kabatinan. kitu eta padikana. maunatna sok kaluar. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. kudu bae sok ditepak. nyiar ilmu kadohiran. Asmarandana 275. nampa eta tarekat teh. teu aya bema karama. dina palebahan tarang. dipake mipindingan. kieu cirina teh rai. da buktina nafasna mah ongkoh terus. tapi ka jalma salancar. jeung ari saenggeusna teh. Istijradna ilmu tenung. jeung kalimahna di puhit.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

Dupi ni’mat Maha Suci. sakitu bagiannana. 323. Saperti urang di dohir. bakal kababawa bae. kapanggih sareng ilmuna. Engke mah rasa jasmani. da kapan rasa dunya mah. godogan timah nu hurung. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. rasa anu sajatina. jadi hampas ibaratna. Malah saresmi jeung istri. rasa dunya nu ayeuna. buktina kudu ditingal. mun ayeuna di dunyana. engke waktu di Akherat. kutan teh aya bedana. sanes keur bagian rasa. Wa laa Udunun Sami’at. meureun Sawarga teh tempat. rai parantos percaya. bakal nyorang enggeus tangtu. kani’matanana wungkul. ceuk rakana tangtu beda. tetep keur eusi Naraka. anu make pagawean. teu diangseu teu didangu. 333. dicarioskeun ku kitab. Pendek bae mun di batin. tunggal keneh pagawean. pantes atuh mun kitu mah. Raina ngalahir deui. ganjaran ti Gusti Allah. Nu nampa ganjaran Gusti. kabita ku kaayaan. 334. ngan ukur pikeun nampa. langgeng teu aya anggeusna. jeung tangtu aya bosenna. pitempateun nu doraka. teu kalawan pagawean. disapertikeun di dunya. tah rasa dunya mah ukur. sareng Widadari tea. Enya soteh unggel Hadist. rasa dunya ayeuna teh. 327. 326. aya gedong nu aralus. nu dipake di dunya teh. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. jeung aya saterasna teh. 328. ilmu kasampurnaan kitu. 330. istri-istri nu arendah. Ceuk dina unggeling dalil. rakana enggal ngawalon. 332. ni’mat jeung kani’matan teh. mungguh Sawarga Yang Agung. nyorang sagala siksaan. eta oge kani’matan. tatapina kitu oge. Rasa Jati asalna. dina rasa jati tea. 331. lamun rai can terang. Sabab ari ni’mat batin. sanes pikeun nampa ni’mat. sangkan manusa narurut. kapan dalilna oge aya. teu dituang teu ditingal. moal rek bisa narima. Naon eta anu ngajadi. make rasa nu ayeuna. atuh mun kawas di dunya. mung ni’mat anu karaos. geus teu make pagawean. anu bakal nampana teh. aci tina rasa Wujud. Tetep bae eta misti. Rasa jasmani ayeuna. kapan make dipigawe. teu langgeng salamina. Sawarga moal asup. 329. henteu katinggal ku soca. Naraka teh seuneu panas. dirupakeun ku gedong-gedong. sabab make dipigawe. najan boga imah alus. Maa laa ‘Aena Roat. anu matak ku Hadist teh. nyaeta Sawarga tea. rasa sajatina tea. eukeur di batin mah engke. 324. resep betah dinu caang. 322. ngeunahna kudu ditingal. 142 . rupa-rupa kaanehan. 325. kieu eta hartina. Hanteu kadangu ku cepil. mung bae rada bingung.Layang Muslimin Muslimat 321. lamun henteu kapanggih mah.

lamun di Naraka poek. nya eta rasa jati teh. rakana enggal ngajawab. nyaeta nampa teu ngeunah. tetep teu ngeunahna bae. najan dina nirisan. Raina milahir deui. kitu deui lamun urang. geus ilang dunya barana. eta anu ngaran ni’mat. pon kitu mun di Naraka. Geus beak sama sakali. Ari rasana jasmani. samemehna di daharan. atuh nyatana Sawarga. keur dina Naraka banyu. ngan wungkul bae nyerina. nuju aya kani’matan. awak teh asa digodog. dina waktu hanteu emut. ni’mat saper sarebuna. anu nampa ni’mat eta. Anu mana saur rai. Tur kapan teu aya cai. 336. nu katampa ku urang teh. langgeng teu aya watesna. itu jam geus tabuh dua. Tapi mun menurut dalil. da kapan eukeur waktu orok. taroskeun deui ka engkang. 346. di dunya mah ngan saukur. lebah dinya mah teu emut. Tapi lain waktu ngimpi. boga duit ewon-ewon. ni’mat bae anu aya. nyorang deui Naraka teh. ngan wungkul bae ngeunah. hanteu beunang disimbutan. 342. da rasa jasmani mah. 338. anu bieu diluhur tea. jatoh ka Sawarga kitu. tah eta ni’mat Akherat. Sawarga teh hanteu tembong. keur poho ka naon-naon. Tah eta kapan geus sidik.Layang Muslimin Muslimat 335. geuning karek ku sakitu. 347. 340. ni’mat teh anu kumaha. kitu deui urang lamun. tatapi ari engke mah. naha di dunya ge nyondong. anu tadi dipicinta. keur poho ka alam dunya. Naraka ge pon kitu deui. nya rasa jati nu timbul. urang parantosan bae. 343. sok rajeun aya cageurna. ngeunah teu ngeunah teu campur. aci seuneu angin banyu. tirisna kapan sakitu. gampang isuk pagetona. eungap bae karasana. lamun keur muriang panas. geuning tacan boga rasa. Tara langgeng bae rai. ngan mungguhing di dunya mah. ku aci-aci nu opat. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . 337. lamun rai masih aya. Lamun di Naraka api. tur seuneuna mah teu aya. Di Akherat mah geus misti. nu saper sarebuna. lamun jatoh ka Naraka. Ayeuna mah enggeus wengi. asal tina katuangan. tah eta sare tibra. lamun nampa Naraka teh. 344. saper sarebu Akherat. urang di alam Akherat. rakana teras ngajawab. nyaeta di waktu tibra. dina manah nya kabingung. najan anak pamajikan. 341. langgeng dina ni’mat tea. rasa jasmani teu kuat. kapan enggeus hanteu aya. aci tina rasa jasad. sok bae aya tungtungna. 339. tirisna anu karasa. 345. teu saperti waktu di dunya. panas bae nu karasa. Di dunya ge kapan bukti.

elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. elmu batin elmu lahir. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. enggalna parantos salase. rai raka tambah sohor kalungguhannana. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. teras marentah ka santrisantrina. Barang parantos sedeng akil baligh. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. dupi eta putra sakembaran teh. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. neraskeun padamelan ramana. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. Ayeuna kantun putrana. rai raka parantos gilig manahna. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. Hakekat. barang parantos beres nya teras dialihan. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. mulih ka Rahmatullah. tanahna sae bahe ngetan ngaler. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. nyaeta Sare’at. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. salamina damelna ngan tatapa bae. parantos bumi ngadegkeun Masigit. 144 . neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. reh ngaraos kirang sirna. rakana nya ku ramana. jalaran parantos rame teuing. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. saparantosna tamat Qur’an. raina ku pamanna. pendekna pada ngetrukeun kopeah. Enggalna carios. nu hiji deui Raden Mukamil. Tarekat. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. barang parantos kapendak dintenna nu sae. diselir ku Maha Suci. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. ku ramana dijenengan. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. teras bae diadegan bumi. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana.

geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. wengi ieu teh kaping 14. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. Barang kinten-kinten tabuh 10. Ma’rifat. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. aya siram tengah wengi. di dunyana jadi syah ibadahna.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. nyaeta milampah ibadah Sare’at. aya mutih sareng sajabi ti eta. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. keur mah abdi oge gaduh emutan. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Hakekat. aya saum. bade unjukan hoyong ngabungbang”. cik atuh urang ngawangkong. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. rakana sasauran ka raina “Rai. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. nurutkeun kumaha di dunyana”. hartina amal kalawan iman. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. aya kanaat Nabi. boh kana teu sampurnana oge. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. Tarekat. kana sanis kanten tambah khusu. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. da kasampurnaan di akherat mah. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. Saur raina “Nuhun atuh. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh.

jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. salamina ngaraos ditingali bae”. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. Duanana kapigaw. kedah milari pidununganeun nana heula. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. upami ku urang jol prak bae dipacul. kamana beuratna. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. atuh da seueur pigaweeun mah. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. mungguh darajat manusa teh teu sami. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. aya kebon koredeun. nepi ka jaradi Wali gening. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot. margi upami darapon meunang gawe mah. ti baligh nepi ka maot sae bae. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). kadua perkawis wajib ma’rifat teh. moal aya timbangan 146 . amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. atuh puguh bae rugi kadua katilu. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. numawi manusa wajib ma’rifat teh. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. turug-turug bari diusir dicarekan”. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. tara jol kana digawena. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). teu carita heula kanu bogana. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. kadua perkawis teu diburuhan.

nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat.Layang Muslimin Muslimat deui. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. sasat teu acan boga lampu. upami teu acan boga lampu. sifatna jalan cilaka teh poek. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. nu sanes tina pasantren heula. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. nu ditingalina sanes ku panon kapala. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan.Sifat. nyaeta 147 . anggeusna ilmu. ciri eta jalma dihampura dosana. nya ma’rifat. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. barang gaib tea. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. sangkan sampurna ibadahna. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. Saur rakana “Nyakitu pisan. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. nu pada-pada teu make lampu. teras dugi kana ma’rifatullah. kapan sadayana oge ngangge rukun bae.Asma. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah.

Sifat. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. 1 Sifatna. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. anu ngalakonan sakabeh parentahna.)ل‬ He ( ). Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. da manusa oge aya goibna. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . sabab goib teh lain teu aya. barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ .)ل‬Lam (‫. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. Hartina 1 Dzatna. manusa goib. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. mung anu tilu mah Dzat. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah.rifat ka Allah ta’ala. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. Af’alna Allah. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. Sifat. 1 Af’alna. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa.Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. kudu kanyahokeun rukunna”. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . 1 Asmana. Asma eta barangna gaib tapi aya. kitu deui lamun hayang ma.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat.)ا‬Lam (‫ . Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. Asma. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea.

nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . dupi tingali mah keur kana panasna. kirang hiji moal bisa ngadeg. wajib nyaho kana ayana panas. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. Gening bukti dina lafadna oge. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. 2 ku ayana Pamarentah. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. jadi ana kitu eta Governement teh. teu bodas teu hideung. naha uni lafad Allah? Toh moal. 3 ku ayana Rayat. ayeuna bukti dina lafadna oge. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. Jadi Allah oge jenengan. teu beureum teu koneng. sarta karaos ngaliputannana kana 149 . babandingan di dunya eta jenengan Allah te. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. kapan eta mah Rayatna. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. hartina teu warna teu rupa. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. namung manawi aya. teu poek teu caang”. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. Dzat teh ibarat Raja.h supados kahartoseun ku jalma umum. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. kapan eta mah Pamarentahna. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. Dzat Sifat Asma Af’al”. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). tangtos yakin ayana panas teh. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. lamun urang nulis lafad Allah. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). deukeut keneh Aing jeung maneh.Layang Muslimin Muslimat manusa. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. tapi hurufna kurang hiji. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. tangtos karaos ayana Dzat teh. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. matak boro-boro kurang tilu.

Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. atuh kudu balik deui ka dinya. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. bari diturut parentahna eta Islam. Jadi. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. nu nyieun sareng nu dijieun. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. ‫ ا‬nu Isbat”. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. hartina kudu ahli tatapa. pangrungu. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. nyaeta sifatna Allah ta’ala. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. sabab eta teh Ilmu. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. Anjeuna nu jumeneng. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. asal Nafi jadi Isbat. babuning Roh sakabeh”. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. supaya bisa mulih ka 150 . pangucap. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. Barang geus panas kakara bijil hurungna. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. sina panas heula. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. malah sok dipidamelna oge di Guha. Isbat Nafi jadi hiji. Dzat anu leuwih kawasa. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). hartina kudu Qurais (Tapa). didinya hurung jeung panas jadi hiji. pangangseu. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. sarta dilakonan parentahna harita. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. sok pipisahan jeung nu dijieunna. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea.

Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. teu salah deui”. pisakumahaeun teuing paalus-alusna. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. Jawab raina “Naha. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. nyieun anak teh. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. katarik kana kanyataan ( ‫ . tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. enya rasa. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. ngabuktikeun kakawasaannana. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. Nafi Isbat jadi hiji. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. tangtu maotna balik deui ka dunya. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). samangsa-mangsa maot balik ka dunya. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. pikeun 151 . tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak.

sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. sareng rai sing emut. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. beunang nyieun ayeuna di dunya. tapi anu boga karepna mah manusa. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. namung upami sanes ieu. boh gedong-gedong. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. goreng sangka ka papada manusa.ulah gagabah digunakeunnana. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). pake ibadah kanu kagunganana. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. Tadi ge Amaluna amalukum. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. amal batur keur batur. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. hartina amal urang keur urang. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. aya tapi teu ngajentul. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. suci ucapna. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. diri manusa mah nyumput. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. suci laku lampahna. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. Kusabab kitu. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. pake muji bari dibarengan ku soleh. hartina kudu suci atina. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. nu teu tiasa kitu sanes Islam. Ayeuna tumaros deui.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. kana ilmu nu aya di batur. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. jalankeun kana kasaean bae. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”.

saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. bedana nu suci jeung nu kotor. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. wengi enjing urang teraskeun deui”. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. mun teu repot ku tunduh. tangtu nyaho ka Pangerannana. geus kapanggih. katingali parantos balebat. tangtu ngarasa bodo dirina. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. Tamat bagian ka lima 153 . tembong Fajar Sidiq. Saur raina “Mangga”. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). tangtu daek beberesihna (tobat)”. satiap ngarasa kotor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful