Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

pang disebut panon pangheulana. kantun eta nu dua puluh basa. tangtos bae sapatemon. 90. 85. anu pangheulana. tukang ngama’naan. tanda aya kusabab ayana nafas. ku raka disebat panon. 80. 91. kanyataan di badan teh. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. pasal bagi opat. Rama masih bujang. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. Sareatna nyata dibadan sakujur. tangtos bae baham anu nembalannana. 95. 83. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. seungit bauna minyak teh. Ari anu nomer tiluna pangrungu. eta geuning enggeus eces. mohal enya Allah kapandeurian. 88. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. parantos nikah mah. Qidam eta basana teh. anu tilu sifat. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. ngama’naan eta. nu nerangkeunnana. 82. 87. anu aneh atawa awon. Jawab rai kumaha numawi kitu. 93. sifatna teh soca. 86. Ibu ge parawan keneh. Saur raka eta anu ngaran Wujud. mohal euweuh Allah. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. 94. nanyakeun angseuna. jorojoy manahna. mohal bet euweuhna. awas soca ti heula teh. Saur rai kahartos kaliwat langkung. 96. sareng naon sifatna teh. meureun rai ge ngaraos. nomer dua beubeunangan cepil tea. 89.Layang Muslimin Muslimat 76. kumaha hartina. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. tumerapna dibadan urang sapata. hartina teh Qidam. Saur raka geura kieu rai dangu. naha naon rai anu nembalannana. 81. 7 . Saupami rai ditaros ku batur. samangsa aya nafas teh. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. dua rasa jadi hiji moal lepat. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. tangtu bae aya hurip hanteu salah. Allah ti heula teh. Naon wae sowara anu kadangu. na kumaha dina katerangannana. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 77. gulung ku pangucap bae. 79. Naha baham atawa pangambung. lamun rai parantos ngangseuan minyak. raina lajeng ngawalon. beubeunangan soca. nya kumaha eta pihartieunnana. Enya eta anu dingaranan Wujud. 84. dua-dua ting sereset. kantun nomer dua. nyaeta tukang mere katerangan. sabab sifatna hirup teh. 78. nu kadua nyaeta paninggal tea. Saparantos pada awas Ama Ibu. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. hiji pangdangu teu geseh. anu ngajawabna. 92. baham teh geus hanteu geseh. waktu rai goib keneh. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. jadina teh ngajodo geus moal lepat. hartina teh aya. gerentel beh urang. Allah mohal euweuh tangtos. rasakeun baheula.

111. karaos ku abdi oge. 101. Enya kitu sareatna mah ti Ibu. eta sidik nu langgeng teh. nyaeta dzat Allah. tatapina maot mah geus wajib pisan. kitu rai ari bedana mah. jawab raka perkara Wahdaniat. Saleresna hartina Baqo teh kitu. kieu bab hartina. Saur raka kieu hartina geus masyhur. masing kasaksian. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. Qiyamuhu Binafsihi teh. 114. weleh bae can kahartos. lajengkeun terasna. kumaha pihartieunnana. panjang mun didadar. 99. margi kang rai mah. ari Wahdaniat. mana horeng kitu eta hartosna. Qiyamuhu Binafsihi teh. ku sangaja niat rek midamel putra. karaos kacida. sumawon nyaurna. 105. sah Dzatna sah Sifatna teh. estu kersana Yang Manon.Layang Muslimin Muslimat 97. hanteu kalawan jeung lambe. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. Mohal aya nu ngistrenan kitu. Pek raoskeun naha bener rai kitu. nya eta kana Baqo. kang rai mah can terang rarapannana. geuning bet hanteu ngaraos. 116. Lilhawaditsi tea. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. ngajadikeunnana. hirup eta kagungan Allah ta’ala. moal seep ku sapoe. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. Najan Ibu Rama oge dina waktu. 100. Nyaur deui rakana bari jeung imut. 112. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. mangartosna mugi ku engkang di dadar. kumaha bedana. badan urang didamel ku Ibu Rama. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. ku sadaya ahli ngaos. 8 . Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 115. rek patemon rasa. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. kumaha lajengna. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. kapan geus kawentar. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. 110. hanteu keuna ku ruksak teh. enya eta wenangna Allah ta’ala. 113. eta oge can kahartos. 98. cacakan nu anyar. teu boga tekad rama teh. 109. mun karasa eta geus tangtu benerna. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. 117. langgeng Gusti Allah. 102. Seueur deui bedana lian ti kitu. sakitu ge meureun ku rai karasa. mangga raka ulah kapambeng miwejang. jeung wenang henteuna oge. 107. jeung kalawan kersana teh. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. 103. ngan ari urang mah. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. 104. 108. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 106. ari hakekatna. enya kitu pisan. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. Allah sareng nu anyar teh. kurasa diraos-raos. sadawuh-dawuh teh cocog. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. yaktos leres kahartos sareng karasa.

Walon raina sumuhun. mun ngangseu minyak nu seungit. Lamun kitu tangtu luyu. ari dina sundana mah.misah bae tangtu. Sundana teh rai kitu. hanteu jeung parabot deui. 121. tara daekeun pahili. 122. kieu pihartieunnana. merwincikna kieu rai. sahna teh moal rek cidra. kumaha pangawasana. 132. geuning pangangseu teh nyata. lamun teu acan mangarti. Saterasna oge kitu. raina lajeng ngajawab. Dua sah sifatna kitu. moal sulaya ngarana. 129. mungguhing qudrat Yang Widi. da geus kacipta ku ati. 123. bau hangru pahang seungit. naon bae nu diseja. Rakana jawab jeung imut. boh panjangna boh pondokna. naon nu diangseu pasti. rai tacan mangarti. kamarna pon kitu deui. hanteu kalawan pakakas. ayeuna lajengkeun deui. 9 . rakana lajeng ngajawab. 126. Rakana lajeng ngawangsul. samemeh prak dipilampah. dina hal perkawis Qudrat. Misah. tangtu ku urang dipikir. lamun seungit tetep seungit. geuning eta rai nyata. tah kitu sahna teh rai. 130. kumaha dina sifatna. geus ngadeg dijero ati. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. pangangseu anu kaopatna. sah asmana oge sidik. kieu rai mun can harti. Upami dina pangambung. Kaopat sah Af’alna kitu. Upami urang keur nuju. rupana eta si bumi. sangkan sieup eta bumi. 124. raina lajeng ngalahir. Diatur-atur ku kalbu. tapi teu acan kaharti. tah kitu hartina qudrat. upami enggeus kacipta. sah sifatna oge nyata. sasat sah gawena deui. moal bet pahili deui. sakur sifat anu bukti. dicipta-cipta ku ati. direrengga ku kahayang. katilu jeung sah Asmana. boga maksad hiji rupi. dzatna teh pangngseu pasti.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. kana pirupaeunnana. ka kaler boh ka wetanna. nu bau tetep bauna. tumerapna dinu opat. sumawon majuna deui. ari nu katiluna. sae awon eta bumi. mung rarapna can kapikir. sumangga dangukeun deui. saperti rek nyieun bumi. tatapi kawasa Gusti. 125. boh bau boh ngaran seungit. 131. naon anu katingali. 127. kana pisaeeun eta bumi. sah dzat teh awasna pasti. pang teu jeung parabot deui. Qudrat teh kawasa kitu. raina ngawalon manis. sanajan munguh di soca. tetep seungit diakuna. pasal Wahdaniat rai. 120. nuhun parantos kapaham. Boh hideung beureum boh wungu. dina baham soca cepil. Kumaha kahayang kalbu. kahartos ku tuang rai. 119. 128. bet tara sulaya deui.

tapi engkang rek nanya. dina caang eta pasti. 142. usuk darurung jeung sarang. na kunaon parabotna.Layang Muslimin Muslimat 133. tapi lain caang beurang. qudrat jeung iradat Gusti. hakekatna mah geus jadi. duh engkang kaemut pisan. palang dada cemped bilik. mujasmedi ka Yang Widi. sidakep sinuku tunggal. sifat Ilmu dadar deui. bade diestukeun pisan. hartina Ilmu teh rai. tah eta kitu sundana. Kumaha rai kaemut. 143. duh engkang panuju teuing. 148. 135. caang dina jero ati. Iradat mah kieu rai. ayeuna meureun kaharti. raina gumujeng manis. Aya kanyaho teh tangtu. Saur raka sabab Ilmu. ayeuna kantun sareat. Tapi rai mah geus teu kudu. ari Ilmu rai eta. 139. ceuk raina naon sabab. moal beda tangtu sami. ngadegna teh eta bumi. Sabab kanyaho teh tangtu. ku caang eta geus pasti. Tihang kenteng jeung pamikul. teu kalawan parabot deui. nununggu sihing Yang Widi. 144. jadi iman beurang peuting. 136. bumi mah enggeus kacipta. sing seep sama sakali. sing tepi kana caangna. jadikeun kersa rai. Dohir batin oge kitu. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. rai dipaparin ngarti. kapan bukti anu tadi. 137. numawi pasti ngahiji. moal poho salamina. enggeus ngadeg dina ati. caang ilmu sing kapanggih. moal cara Gusti Allah. kitu kawasana Allah. kumaha bisa ninggali. 10 . piraku boga pamanggih. 145. Raina lajeng ngawangsul. eta bumi geus katinggal. 141. sing sidik ‘ainal yakin. ulah alang kumapalang. dina keur waktu tarekat. muga diterangkeun deui. ari parantos kaharti. teu make parabot deui. ayeuna rai ngaharti. palu gegep sugu deui. kumaha ari Iradat. tatah baliung jeung rimbas. sumawon bedog ragaji. raina lajeng ngalahir. Ceuk rakana atuh nuhun. kana Samma Basar deui. nu ngadeg na jero ati. moal bisa dirobih deui. 134. 147. Ilmu jeung Hayat ngahiji. caang tina matahari. bol-bol geus jleg katingali. rek midamelna teh bumi. Raina lajeng ngawangsul. Elmu batin oge kitu. buktikeun Iradat rai. Ceuk rakana mangga atuh. ngahiji jeung Hayat pasti. Bari imut lajeng nyaur. sifat Ilmu urang wincik. 140. yaktos samemehna jadi. bagian kajasmanian. yakin eta katerangan. lamun hanteu aya caang. kapambeng can seep pisan. 149. lajengkeun deui ayeuna. 150. soca ieu anu jirim. gantung dangu tuang rai. nyadiakeun bahan bumi. ari Hayat caang pasti. nyaeta kanyaho tea. sabab ari kanyaho mah. lamun poek buta rajin. Lajeng rakana deui nyaur. 146. rek midamel bumi tea. Saur rai nuhun engkang. dina caang bae sidik. 138. sakumaha saur tadi. ceuk rakana itu diyah. dohirna lamun di dunya. Allah teh sifatna kersa. Mangga engkang deui terus. da moal aya katerang. caang katinggal ku soca. Kantun ayeuna mah atuh. rai mah kudu sadia. kitu ngahartikeunnana.

eta anu saperkawis. kana dzatna Gusti Allah. Basiran ka genep deui. dina sakujuring diri. hanteu kalawan ku soca. saur raka teu halangan. kagenten ku warna rupi. kaya sarangenge bijil. teu inget ka anak rabi. tapi teu kalawan biwir. Sabab eta anu tujuh. aya nyatana di diri. Rasa moal boga wujud. 164. kudu ngersakeun misti. jalan paeh ke diakhir. kalimana teh Sami’an. Aliman uninga Gusti. katujuh Mutakalliman. karasa sareng kapikir. hartina sahiji-hiji. nyaeta nu tadi tea. Hartina Allah ngadangu. 152. kumaha bisana harti. Dina waktu eukeur kitu. kakara tangtu mangarti. rai weleh teu ngarti. 168. Allah nu ngandika deui. Malah dalil Antal Mautu. raina lajeng ngajawab. rai hayang enggal harti. 11 . tatapi lamun kapendak. 155. Ceuk raina abdi bingung. 160. sategesna nafsu dohir. kitu ceuk babasan jawi. 153. lamun rai hayang ngarti. atuh moal balik deui. wungkul cengeng ka dzat Allah. Hayan teh hartina hirup. sahiji Qadiran tea. mun kapanggih tangtu hasil. Qoblal Mautu kapanggih. ninggal ku sajero ati. jen Allah lamun ninggali. 158. kumaha sangkan kaharti. gumantung tanpa cantelan. Aya paeh memeh pupus. 163. jasmani tangtuna sepi. nu paeh sama sakali. ari rasa nyawa eta. Sumawonna Kalam kitu. nu kasebut Samma tadi. naonnana anu mati. ngadanguna teu ku cepil. teangan sajero dzikir. kaharti jeung karasana. nu kaya sarangenge bijil. eta teh kieu hartina. Muridan kadua deui. 154. 167. carek babasan jawa mah. Basiran Allah ninggali. 166. tah eta masing kaberik. Sami’an ngadangu Allah. sategesna rasa nyawa. nu kadua perkawisna. kapanggih nu jutuh tadi. Bassar teh Allah uninga. nyaeta hirupna Gusti. sumawon ka harta banda. 159. katujuh Mutakalliman. Muridan Kersa Allah. Malah-malah rai lamun. tapi teu kalawan cepil. Kieu eta anu tujuh. tarekatna pek pilari. engkang rek nerangkeun deui. dina nyerina sakarat. mimitina teh Qadiran. aya dibadan sapata. lamun teu acan kapendak. teu kalawan soca deui. jeung kaya emas sinangling. hartina kawasa Gusti. lamun nyawana anu wafat. Aliman anu katilu. paeh samemeh mati. kaya lintang karahinan. sifat-sifatna kapendak. Mun tarekatna kasusul.Layang Muslimin Muslimat 151. nu kaopatna Hayan deui. 161. tanwande Ma’rifat jati. kabuka hijabna Allah. sifat dua puluh tadi. kana Nafi sareng Isbat. udag anu tujuh basa. Nu kaya dilah gumantung. gumelar deui ka dunya. 162. hartina bisa ngarasa. kabingung teh tangtos leungit. nu caang sajero ati. 157. Kalam Allah ngandikana. sanes nyawana anu mati. tapi sanggeusna kapendak. Rai lamun enggeus kitu. rada keder pikir rai. 156. diri ge teu kapieling. Lajeng rakana ngawangsul. Ceuk raka kade kaliru. 165. Kitu lamun teu mafhum.

sihoreng sangkan baroga. Ma’ani pangdangu tea. bagian hiji-hijina. naha kumaha jadina. 180. barang-barang upamana. sifat dua puluh tea. Nagara ge tangtu aman. ngarasa rasa sakarat. he barudak kudu bisa. sifatna irung nu bukti. Salbiah paninggal kitu. katilu Ma’ani tea. 172. eta nu opat tadi. 175. Ma’nawiyah teh pangucap. Mun geus junun ka Yang Agung. piraku rek liwar teuing. hiji ngarana Nafsiah. Ceuk rakana bener kitu. lamun nurut nafsu tadi. malah jeung barangbarangna. leres kahartos ku rai. ngarana nu opat tadi. bener lamun geus kitu mah. Nyaeta Antal Mautu. rek malikan anu tadi. kudu paeh memeh mati. sifatna baham geus pasti. babandingan basa tadi. kana saur sepuh tea. 179. sasat geus aya pagerna. moal sagala disorang. tangtu dianjangan heula. Jeung nambahan kana suhud. da aya kasieun pasti. Geuning ceuk basa karuhun. yen kudu inget di ahir. diciptacipta ku ati. geuning ayeuna kapanggih. Ibaratna karep nafsu. 181. Mung naroskeun teh kulanun. Geura pek ku rai emut. Raina lajeng ngawangsul.Layang Muslimin Muslimat 169. rukun Islam anu lima. 178. salametna jeung balai. nu kuat kaliwat saking. 182. ka anakna ngaweweling. tah kitu jadina rai. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . laku dohir ge dipilih. lamun urang inget tadi. ku rai tacan kaharti. sabaraha bagiannana. sifatna soca nu bukti. tangtu ku urang dipilih. niat hayang maling duit. 173. opat Ma’nawiyah deui. bet aya dina hadisna. kasieun engke di ahir. 170. memeh prak tangtu dipikir. ngajujur laku ma’siat. kapan teu beda maksudna. nafsu goreng teh kajaring. 176. tadi rai hilap deui. dibagi ku opat deui. milampah parentah Nabi. saur engkang tadi geuning. sabab geus boga pamilih. 174. nu bener kabina-bina. Ayeuna aya pihatur. Saur rai geus kamafhum. supaya maneh waluya. 177. jeung Qoblal Mautu deui. 171. kadua Salbiah deui. maling banda anu lian. Nganjang kapageto kudu. ku rai geus kaharti. sasat geus ngarasa nyeri. naha beda naha sami. eta saur sepuh tadi. nganjang ka pageto misti. sangkan lampah ati-ati. Lamun geus ngarasa pupus. Nafsiah nyaeta nafas. dibagi deui ku opat. sifatna nyaeta cepil.

Ma’nawiyah tujuh deui. ayeuna mah rai ngarti. bagian hiji-hijina. pangambung ge pon nyakitu. tangtu beda hanteu sami. mung naon sababna kitu. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. caritana beres luis. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. soca cepil baham angseu beda-beda. ayeuna sumangga deui. upami kitu mah wadul. edas bae rai mah katalanjuran. bagiannana geus pasti. nyuhunkeun nu sidik bukti. 193. Jawab raka atuh mangga. sakitu ge cekap rai. Sahiji bagiannana. tangtu bae teu sarua. ngagelenyu imut manis. dina hal beda-bedana. Ceuk raina leres nyata. dina perkawis Nafsiah. lima teu salah deui. bagiannana ngan hiji. jeung dipenta mana pibarangeunnana. 190. Rakana lajeng ngajawab. mana bet teu sarua. ari bagian Salbiah. rakana lajeng ngajawab. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. 13 . kieu rai mun can harti. sanes dijawab ku bukti. nu mawi lima di pasti. 191. saur engkang bagiannana Nafsiah. Nurutkeun kuma buktina. irung rai hanteu dua. tujuh eta hanteu salah. da sifatna ge teu sami. lamun kitu mah taklid. Sok buntu hanteu ngajawab. 185. 188. Nafsiah mah ngan sahiji. ngan ngandel ka beja wungkul. geuning sifatna ge hiji. anu mawi ngan hiji bagiannana. ceuk rakana kieu ari sababna mah. dina pangambung jeung cepil. ka rai parantos sering. malah pagaweannana. 184. kumaha eta barangna. sabab moal jadi iman. 186. 189. raina lajeng ngalahir. dupi pek dipataroskeun mah. ngupingkeun nu ngawurukan. paingan Nafsiah hiji. kitu nyatana kang rai. jeung dina damelna deui. mung aya kapanasaran. tah eta nyuhunkeun bukti. supaya ulah taklid. anu mawi hanteu sami. 187. rek dibuktikeun sing sidik. nyaurkeun dina bab ngilmi. geuning bukti hanteu sami. leres parantos kaharti. enggeus tangtu kanyataannana beda. dalil Qur’an Hadis kitu. atuh ati teh nalapung. Ma’nawiyah anu kaopat. Ulah ngan tuduh apungan. Salbiah ku engkang catur. Ma’ani tujuh teu lepat. Naha nganggo teterasan. ngaji Asma bae badis. raina unjukan deui. Sabab seueur nu miwulang. ngan apal asmana badis. ayeuna rai mangarti. dalil dijawab ku dalil. naon tea nyatana dina barangna. kang rai mah hayang sidik. dina baham dina soca. dina hal bagiannana. kahartos pisan kulanun. baham soca jeung cepil.Layang Muslimin Muslimat 183. ngaraoskeunnana dalil. teu kaharti teu karasa. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. ulah kabar ulah beja. 192. mugi rai parin harti. nyatana eta pangambung. Salbiah lima geus pasti. barangna hayang kamafhum. Saur rai nuhun engkang. montong bet sareng buktina. bagiannana nu tadi. barangna sahiji-hiji. bagiannana teh kitu.

kagenep deui lalangit. 203. 205. anu ngaran Ma’nawiyah. Olohok Raden Muslimat. naha bodo-bodo teuing. mata simeuteun ninggali. rai mah mun kitu. 201. lalangit anu ti handap. sifat dua puluh bukti. sifat dua puluh tadi. pang lalegok tangtu aya sababna. Ma’nawiyah eta rai. anu nyata dina cepil. numawi tujuh dipasti. gugusi anu katiluna. nyaeta ngaran lalangit. anu nyaurkeun bab Ilmi.Layang Muslimin Muslimat 194. nomer tilu kokonengna tina soca. eta naon barangna. 196. 198. datangna oge pandeuri. naha engkang teh lali. terangkeun hal Ma’ani. bae geura urang itung. pang moal aya mubadir. mun kitu mah kaharti. 195. 202. kaduana deui biwir. Gumujeng Raden Muslimat. bet kaliwat hiji deui. ari anu kalimana. Ari anu kalimana. duh rai karunya teuing. moal catur hanteu puguh. 204. dina saban-saban jinis. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. kawasana Gusti Allah. Ngawalon deui rakana. milang lelegokna cepil. geus tangtu aya barangna. gumujeng mani ngagikgik. hiji bobodasna soca. Raina lajeng ngajawab. eta dina jero baham. Kapan aya jeung buktina. enggeus sidik katingali. geuning eta sidik bukti. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. aduh-aduh engkang sidik. biwir rai nu ti handap. bari nyaur ka raina. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. namung waos naha bet hanteu kabilang. tah rai geuning bukti. ngagulungna kanu opat sing karasa. naha tara pangangguran. beubeureumna soca rai. naha engkang bet diliwat. duh engkang sarebu nuhun. Ceuk rakana mun can terang. bet manah make kaliru. Rakana deui ngajawab. lima barang jadi gulung. geura rek didadar deui. nu kasebat nomer tilu. 197. sidik pisan katinggali. 199. ayeuna lajengkeun deui. nyatana biwir anu luhur. katujuh jeung liangna. ari anu katujuhna. aya lima perkawis. karasa aya barangna. kasauran dibuktikeun jeung barangna. Ayeuna mah ulang kapalang. kanu opat geus ngagulung. kaopatna gugusi beulah ti handap. nu tiluhur tea bukti. lalangit belah ti luhur. Rakana ngabarakatak. Kahijina anu nyata. Kaopatna anu nyata. perkawis Salbiah rai. geus tangtu aya bukti. cisocana munggah bijil. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. heherangna panon sidik. eta anu katinggali. eta dina cepil rai. kapan eta huntu mah. dua hihideungna deui. ditengah letah sahiji. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. nyaeta ngaranna biwir. 200. barangna nu bukti. wekasan gumujeng manis. supaya gulung pisan. lajengkeun sahiji deui. naon barangna nu bukti. ka rakana lami pisan. rambay bakating ku ngeunah. aya hiji nu kalarung. kapan eta dina soca. 14 . tembong aya barangna. sanggeus urang kaasupan aci dunya. tangtu pisan aya bae rasiahna. bari teras ngalahir. rai kakara mendakan. bagiannana teh kitu.

210. hirupna bisa waluya. lajengna jadi aksara. geus sumurup kana kalbu. ngadebat rasa rek hasil. kumaha engkang nu mawi. kudu gulung anu opat. rakana lajeng ngalahir. Jeung pikeun ngamankeun dunya. namung rai ayeuna. Alyauma ‘alaika deui. ngupingkeun carios Ilmi. dirarapkeun kana diri. Ulah ngaji luar badan. eta sifat dua puluh saterasna. salangkungna tinu tadi. pangucap pangangseu deui. sampurna bisa gumelar di dunya. sumawonna dina ilmu. Wekasan neda hampura. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. teu beunang dipisah-pisah. tarekat ma’rifat deui. Ngawalon deui raina.Layang Muslimin Muslimat 206. keur dameleun naon deui. tungkul ngahuleng teu jawab. samangsa aya barangna. sangkan manusa didohir. ka engkang rek naros deui. meunang nyutat tina adeging manusa. jadi moal cios ni’mat. 215. Raina lajeng unjukan. ayeuna mah nuhun parantos lugina. siang wengi ngangliputi. tangtu karasa kaharti. mugi ulah bendu galih. 216. sabab aksara ge pasti. boh dina lakon agami. kaopat pangdangu pasti. Hasiba unina dalil. nyaeta rasakeun daluang tea. Paingan aya dalilna. kudu gulung jadi hiji. sumarambah kana bayah. kari-kari ngabulucun. pikeun ngaunikeun Qur’an. matak ngajauhkeun Gusti. 208. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. 212. kitu moal salah deui. Manawi aya kebatna. nu matak kudu diemut. sifat dua puluh leuwih. lamun aya nu kantun. katiluna ku paninggal. da sanes ku saur wungkul. estu nyerep kana ati. sundana anu kamasyhur. didamel deui aksara. masih teras eta sifat rai. pinasti moal katepi. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. duh engkang karaos teuing. sangkan bisa ma’rifati. 207. aya didiri pribadi. bakating ku raos isin. 217. komo lamun kurang dua. Iqro kitabaka dalil. moal burung tereh harti. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. Ari balik pangheulana. 211. Dihartikeun dilenyepan. nyaeta ngaji saadeging badan. kafa binafsika tea. rakana lajeng ngalahir. bakat 15 . kalawan make tarekat. teu sampurna urang hirup. wetna Agama sabumi. ngaji diri ieu teh sayaktosna. sabab manusa ge geuning. repeh rapih jeung sasami. Sareat sareng hakekat. 213. anu mawi aya Agami. rakana lajeng ngawangsul. Rai saumur nembean. sadaya piwejang engkang. terus ngaji luang deui. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. sifat dua puluh tadi. sing cocog jeung sareatna. jadi lamun kurang hiji. kanyataan dina diri. Taya lain ngan ku opat. sanes maksad rek ngadebat. arek jawab deui ajrih. raina mani ngarenjag. saur teh sareng buktina. 214. bener rai eta kitu. 209. nu geus dipisaur. pasal sifat dua puluh. teu ngarasa babarengan. sanggeusna maca daluang. hakekatna mah geus pasti.

tah eta anu diberik. 16 . weleh bae teu kapanggih. tah geuning dina ibadah. Kanyataan aksarana. hakekatna tujuh welas. tangtu bae cukup moal enya kurang. Bibitna mah moal salah. tah eta anu teu aya. ku tujuh welas ge mahi. nu mahi ka tujuh bumi. tapi naha kang rai mah. ceuk rakana eta mah rangkepannana. Asmana Allah ta’ala. tujuh welas raka’ati. dzat sifat asmana Allah ta’ala. hurupna teh ngan sakitu. asihna Yang Agung. tangtu aya sumurupna. Ngawalon deui raina. kapan raka’atna eta tujuh welas. hurup Qur’an ngan sakitu. tujuh langit sadayana. ku hurup nu dua puluh. sabab kieu rai kateranganna. Malah-malah tujuh welas. Ceuk raina naon tea. nyaeta nyusul nu tadi. 223. da moal leungit teu puguh. huruf Qur’an tujuh welas. Asmana nu hiji tea. hanteu kurang hanteu leuwih. tapi naha eta mahi. nu tilu teh can kaharti. 220. diunggulkeun tina sasama mahlukna. nu disusul ku tarekat. Dzat. Geuning dina sembahiyang. diberikna kunu tadi. yaktos kahartos ku rai. ku sakitu oge cekap. seueur soteh eta mah rangkepannana. nu katilu. ceuk rakana taya deui. Ceuk rakana mun can terang. ku tujuh welas raka’ati. malah rukunna ge rai. tapi hakekatna rai. ku rai tacan kaharti. teu kurang sumawon langkung. 221. beuki kurang wae geuning. kadua Sifatna deui. raina ngajawab deui. nu teu aya dina Qur’an. ti dunya nepi ka batin. Sifatna Asmana Allah ta’ala. 219. 225. Ngajawab deui raina. katiluna Adam deui. kamana sawareh deui. sareatna mah teu salah. dina sapoe sapeuting. tujuh welas eta puguh. Atawa Allah Muhammad. sifat dua puluh tadi. kapan sadaya ge terang. ku aksara anu tadi. ngan tujuh welas raka’at. ku sadaya nu disusul. hakekatna eta huruf. nu mawi ku tujuh welas.Layang Muslimin Muslimat 218. dina sadinten sawengi. ku rai tacan kaharti. 228. pasal tarekat agami. hakekatna mah kang rai. ku tarekatna Agami. 226. aya tilu puluh bukti. ti sifatna maha suci. bener dina waktu lima. aksara Nga nu katilu. Saur rai geus kapaham. 227. kumargi lantarannana. katerangannana rai. da hakekat dzat sifat asmana Allah. tarekatna nyusul anu tilu sifat. nu mawi Qur’an ge rai. hiji Dzatna Gusti Allah. rakana lajeng ngalahir. dua puluh bae pasti. tilu puluh hurup pasti. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. dua aksara Nya deui. 224. dina Qur’an teu ditulis. cukup teu kurang teu leuwih. tah eta nu diteangan. moal enya ngaleuwihan. hanteu kurang hanteu punjul. muga diterangkeun deui. aksara Ca nu kahiji. sifatna Gusti Yang Widi. 222. nyaeta dina waktu. dina sapoe sapeuting. pimaksudeunnana aksara. ngamulyakeun ka manusa. anu tilu teh kang rai. waktu anu lima tea. pikeun ngaunikeun Qur’an.

nu teu aya dina Qur’an. nya kang raka anu bade di guruan. percanten kaliwat saking. pada-pada tujuh welas. bibit Nabi bibit Wali. ngan aya beda saeutik. tarekat na Ilmu Wali. Dzat Sipat Asma Yang Agung. bet teu raos karaosna. tilu-tilu dina sahiji aksara. Rakana mesem sakedap. najan dicipta ku ati. di Cirebon geus bukti. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. bibitna sagala rupa. alus pisan daek amal jeung elmuna. sampurna ibadah kitu. Da moal enya bet beda. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. ngalakonan rukun Islam. mun amal teu reujeung ilmu. nu langgeng teu owah gingsir. 238. ari ku tarekat ilmu. jeung tarekatna Agami. bareng dipakena rai. anggur hate ambariang. ayeuna mung hayang bersih. anu tilu tacan harti. Raina lajeung unjukan. ceuk babasan tea mah. Akbarna hanteu kapendak. tur ibadah ti leuleutik. sangkan urang keur di dohir. Tah eta saur rakana. Ca nya jeung huruf Nga deui. parentahna Kangjeng Nabi. batal teu jadi amalna. dina migawena rai. katinggal ku rasa jati. cecekna paek geura itung. anu tilu tea tadi. hakekatna para Wali. rai bingun liwat saking. teu ninggalkeun waktu lima. anu tujuh welas tadi. 235. 239. 234. raina lajeng ngarenjag. pikeun nyusul anu tadi. kawas-kawasna kulanun. dzat sipat asmana gusti. Nu mawi bisa ma’ripat. teangan dina salira. sareatna geuning aya. naha engkang naon margi. bukti rai oge gening. sabab aya dina Hadist. Buktikeun hurup aksara. kana jatining Agami. ayeuna kantun neangan. aya sabaraha jumlahna. cus cos ka sagala rupi. ceuk rai salapan pasti. jadi mang-mang ati rai. lajeng raina ngalahir. Allah jeung Muhammad Rasul. puguh wae atuh rai. nu tujuh welas aksara. tah kitu rai sababna. pang teu aya ku rai can kalenyepan. atuh da eta mah bibit. Wali tunggal kasapuluh. tamiang meulit ka bitis.Layang Muslimin Muslimat 229. 232. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. ku salira. 233. hempek geura teangan. 17 . rai aya keneh bingbang. jadi hanteu beresih nya manah. Sangkan sampurna ibadah. ceuk raina kumaha sabab-sababna. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. Rakana deui ngajawab. 236. pasal dina hurup tadi. 237. ibadah ka Maha Agung. weleh bae teu kaemut. rakana lajeng ngajawab. Rakana enggal ngajawab. 231. nuhun ku rai kaharti. neangan tarekat ilmi. Adam anu katiluna. tapi moal tebih teuing. mimitina teangan nu tujuh welas. Da make bingung sagala. 230. pang kudu ma’ripat jati. jalan tarekatna Ilmi. tanwande bisa kapendak. pertandana hanteu. aduh engkang kumaha atuh petana. Wali salapan kawarti. ulah gawe tanpa hasil.

bari nyaur nuhun teuing kaharti. 241. 243. hakekatna para Wali. naha eta liang tadi. Wali di diri pribadi. Wali teh wawakil Gusti. Alam Wahdat. Raiana emprak jeung senggak. mugi ulah bendu galih. dina ieu saadeging wujud urang. naon oge pamariksa. 6. liang-liang di jasmani. rasa mah kapan gaib. atuh bener bae rai. 244. raina ngajawab deui. lamun kitu mah. 7. hartina teh pangurusna hal agama. lantaran ceuk carita. moal luput ku engkang tangtu didadar. nyandak tina huruf tulis. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. katilu Wahdaniyat. diurus ku panon bukti. 245. hartina liangna diri. arasup ka wujud urang. ma’nana Wali teh pasti. hayang ngadenge ge nyata. kumaha ari hakekatna. ngaji saadeging wujud. Ceuk raina seueur nu can harti.Layang Muslimin Muslimat 240. eta oge bener deui. manawi teu jadi lepat. nyatana eta pangurus. 3. nu kalima alam Ajsam. eta kitu nu wawarti. wincikan alam sakabeh. 5. 4. sagala rupa teh kumpul. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. Alam Ajsam. dua Wahdat nu kawarti. diurus ku cepil rai. anu ku engkang kaharti. Alam Arwah. kitu deui hayang ninggal. naha rai teu rumasa. nu bukti mah panon cepil irung baham. tangtu diurus ku irung. Wawakilna rasulullah. 2. lain wawakilna Rasul. margina teh nyata pisan. aya nu tacan harti. 246. Alam Ahadiat. tunggalna wujud pribadi. pek bilang cecekna badan. ceuk rakana rebu nuhun. Anamung rai ayeuna. kapan sidik nu ngurus salapan liang. Tapi bieu mah hakekat. kitu ma’nana Wali. rakana lajeng ngajawab. kang rai teh can pati paham. 247. Ceuk rakana nya kantenan. ari anu katujuhna. diurus ku baham pasti. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. kiih ngising diurus ku liang handap. naha aya nyatana. aya sabaraha hiji. 18 . aya mah teu salah deui. Alam Wahidiyat. berkah tapi rada bingung. Alam Misjal. da kapan kudu ngajinis. ku bawaning nya ngahiji. Geuning lamun hayang dahar. teh nyaeta rasa. Kasapuluh Wali tunggal. Tadi rai sasauran. hayang ngangseu kitu deui. raina mani ngaranjug. 242. opat Arwah masyhur. nu kagenep alam Misjal can kapikir. kana saadeging diri. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. hiji Ahadiyatu. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. wawakilna Rasulullah. leres teu tebih ti diri. ka raka rek naros deui. diurus beurang jeung peuting.

numawi disebat Muhammad Rasulullah. kudu keukeuh peuteukeuhna. 256. ka engkang tangtos maksa. moal kersa mitutur. estu masih suwung. 250. 254. teu poek teu caang deui. eta alam gaib keneh. atawana sagaraning hirup deui. geus teu pisah ngajadi hiji. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. dzat jeung sifat gulung. 252. anu teu warna rupa teh. Datlaesa eta Maha Suci. teu hideung bodas teu paul. deungeundeungeun atuh komo. nyaeta ibaratna panas. dupi ibarat Wahdat teh. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. 253. jatining sahadat tea. Dzatlaisa tah saksina. hanteu beureum hanteu koneng. sategesna teu warna teu rupa. nyaeta cahayana Allah. sifat kanyataan pasti. tina margi kanu sanes mah teu wani. Gera kieu bisi tacan harti. mending-mending lamun terus terang. Kamislihi kitu. Najan conggah kanu sanes wani. Ku bakating Bila Haiffin rai. nyuhunkeun diwuruk. medeng estu halimun. sategesna. aduh rai bener kitu pisan. hayang ngarti ulah arek lanca linci. nyaeta saadatna. nu sumareh di Madinah sidik. tungtungna teh nuduh kanu lain. tacan karasa kapaham. alam dzat sifat teh bukti. teu aya nu nyaruaan. mundur maju nu diseja. atuh saha anu rek miasih. wiwitan sareng wekasan. teu kersaeun mukakeun sosi. 258. lamun aya kahoyong teh. Ahadiat sareng Wahdat. di alam Wahdat kitu. nyaeta 19 . didamelna ku Gusti nu Maha suci. tangtos tambah bingung. 255. Ibaratna panas Ahadiyat. Nyaeta alam Insan Kamil. ibaratna ngalalakon. kumaha lamun wadul. rek ngersakeun kakawasaannana. sipanas jeung hurungna. Rakana teh ngawalon jeung manis. jadina tangtu ngacaprak.ulah kapambeng nya welas. dilampat dipageuhan. tangkal nyawa sadaya. ngawakcakeun nu sayaktos. jadi tacan aya sifat. nyaeta seuneu nu hurung. kumargi kurang conggahna. rai teh tangtos ngacona. barangna pon kitu deui. kudu keukeuh tanda kukuh. sadayana teu acan kapaham. kieu pihartieunnana. gaib leuwih gaib. mugi dipitutur. boro-boro dulur pribadi. piwuruk nu saleresna. Wiwitanna Johar Awal pasti. Salajengna Ahadiyat tadi. hal perkawis alam Ahadiyat. dzat nu teu aya upami. hakekatna Muhammad wiwitan. lian ti salira engkang. jeung taya upama kitu. suwung teh dina ayana. sanajan kanu lian. lamun sanes ti salira engkang.Layang Muslimin Muslimat 249. mun harep berilmu. jenengan ge tacan aya. numawi ieu kang rai. Moal aya nu baris hawatir. dina ngarasakeunna teh. ibaratna dina seuneu mah. ngahijina dzat sareng sifat. 251. 257. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. wekasanna ge geus ‘aen. Geus ngahiji panas sareng api. dalilna ge nu kauni. Enya eta anu kasebat deui. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. nya hakekatna Muhammad. utusan Gusti Yang Manon. numawi disebut. majajina Kangjeng Rasul. atawa saadatna waktu tadi. 259.

kakara kana asma. nu opat teh kitu. Hakekat Muhammad eces. wekasannana. utusan Yang Agung. sadaya saur kahartos. caritana mah gelar. gening nomer tilu. tina Johar Awal. naon nyatana anu dumuk. dalil sakitu ecesna. tina margi kang rai ayeuna. katilu cahaya bodas. atawa hakekat Adam. pasal Ahadiyat Wahdat. Ayeuna mah pek teraskeun deui. ngarana Nur Muhammad. 266. Salajengna mugi dipiwarti. Nyaeta sorotna nu tadi. pigetiheun sayaktosna. nya ieu dunya dumuk. tadi anu tilu alam. jadi lafad Alif Lam Lam. bibit Adam Manusa pon kitu deui. tah eta Nur Muhammad teh. eta kitu katerangannana rai. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. bumi cai seuneu angin. eta ti Nur Muhammad. dzat sifatna Allah. ma’rifat kana dzat sifat. cahya beureum mimitina. babakalna dumuk. enya eta alam Wahidiyat. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. maot teh tangtos sampurna. dina alam anu katiluna. bibit pikeun alam dohir. sangkan rai mafhum. cocog sareng dina hadis. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. panutup Nabi sadaya. 268. Ilaihi Min Habril Warid. ngan jalmana anu liwar. majajina mah tidinya. sifat naon anu dumuk. Gusti Maha Agung. da eta bibit sadaya. papay heula atuh. 262. numatak disebut arwah. tina Nur Muhammad eces. Den Muslimat pek ngalahir deui. dua koneng kitu. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. 261. estu merele kalangkung. nyaeta alam anu kaopat. cahya anu opat tea. nyaeta alam Arwah tea. kaayaan dina Wahidiyat rai. alam Arwah nu kaopat. hakekat Adam disebut. Kantun Af’al Gusti Maha suci. Anu tilu gulung jadi hiji. nyaeta sorot tadi tea. sangkan bisana ma’rifat. rakana lajeng ngalahir. 265. sareng percanten kalangkung. kaayaannana nu sidik. piroheun geus tangtu. atawana Nurullah disebat. kieu ceuk dina dalil teh. 20 . 267. 263. 269. dua sifat nu kawarti. Wanahnu Aqrobu kitu. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. alam Arwah can kahartos. Muhammad anu caang tadi. kaopatna cahaya hideung geus pasti. pan kieu merelena. gulung Allah Muhammad jeung Adam. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. nu ngaran Wahidiyat teh. jadi ieu bumi angin cai. pasal eta bisa ngartos. piraku ngawadul. kaopatna He eta teu salah deui. duh engkang nuhun rebu laksa. tadina ge asma Allah. bijil cahya opat rupi. numatak kudu karasa. sifatna padang alus. sumangga geura piwejang. bilih rai tacan nyaho. hakekat Nur Muhammad.Layang Muslimin Muslimat 260. tah rai eta saksina. paingan kedah kapanggih. Dina alam katilu geus pasti. dzat nu mimiti disebut. meureun anu kaopatna. atawa Asmana Allah. 264. ti kapungkur-pungkur. Af’alna Gusti Yang Agung. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. rakana lajeng ngajawab.

Kinten-kinten eta bisa jadi. opat hawa banyu. tina cahya koneng tadi. tina daging sungsum tea. ngangliputi estu. 276. sorot nu kadua kitu. sifat-sifat kajadian. moal enya manusa bisa harurip. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. ku opat tadi geus tangtu. sahiji nafsu Amarah. enggal raina ngawangsul. ari nomer kaopatna. 277. buahna kapan dituang. mun dikirangan sarupa. sabab parantos karaos. seuneu anu kaopatna. lamun Rama sareng Ibu. sareatna ge karaos. geura manah ku rai masing lantip. aci nu opat perkara. Hawa asal tina daging rai. mun didunya taya caang. 274. ku sorotna Matahari. ku Rasulullahu. geura bae lamun. bijilna teh ka cepil jalanna. tulang rai anu katilu. rakana enggal ngawangsul. 280. buktina ku teu bingungna. aci-aci anu opat. Alif Lam Lam He nyatana. Kantun eta anu kalima deui. ceuk rakana geuning nyata. ari eta nu opat teh. kitu katerangannana. hiji mahi kasadaya. kieu bilih kurang terang. pangna bisa ngagedean tangkal. aya asmana Yang Widi. Kajadian dina diri rai. bijilna ka panon rai. nyaeta nu jadi Tasjidna. jadi hawa seuneu hanteu salah. aci bumi hawa angina. tatangkalan oge musna. jadi cai kanyataan nana bukti. didunyana oge tangtu. samangsana hanteu bingung eta sidik. teu beda lahir jeung batin. atuh moal bisa jadi. buktina panas seuneu teh. 273. hanteu barang tuang rai. jadi tanah kanyataannana. asalna teh cai angin taneuh. didohirna geuning nyata. 278. gening eta jadi asma Allah yakin. naon bae boh pare atawa kitri. dina karasa henteuna. Anu mawi jasad ieu rai. ku rasa parantos kaharti. bumi angin banyu. Caang mah tina Matahari. sifatna nyaeta caang. lamun hanteu aya anu sarupa. Sabab sidik tatangkalan pasti. nya jadi angin buktina. nyaeta nyatana jasad. tanda-tanda geus benerna. 272. nyaeta kulit rai nyata. huripna ku banyu. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. kopatna sungsum rai. jadi sidik kabeh anu jaradi. 279. Tina sorot cahya hideung tadi. dua daging enggeus ‘aen. tina bumi cai seuneu reujeung angin. sakabeh ge tatangkalan. tatangkalan anu nanceb dina bumi. hawa panas katiluna. teras nya kajadian. Saur rai teu kinten kaharti. hawa kulit balung.kajadian jadi nafsu opat rupi. hawana tina sungsum. sasat geus katarima. asal tina opat rupa. naon buktina anu ‘aen. Tapi eta Panonpoe tadi. katilu nafsu 21 . hanteu kedah diemut da paham. mun cai anu teu aya teh. bukti ngajarentul. nu ngahirupkeun sakabeh. enya eta alam Ajsam tea. manusa satuhu. dihirupkeunnana tangtu.Layang Muslimin Muslimat 270. perkawis Ajsam anu tadi. 271. Cahya beureum sorotna ngajadi. coba rai lamun melak. kapan bukti enggeus ‘aen. nu tadi geus dipitutur. moal mungkir deui kalbu. 275. dua nafsu Lawamah teh.

hanteu omong wungkul. jeung kalawan yakinna. kudu nyiar elmu. teu kedah didadar deui. nuhun engkang perkawis eta kaharti. 288. raina teras ngajawab. meureun ku rai kamafhum. Namung eta dua alam deui. 284. kaoptana nafsu Mutmainah deui. da eta mah geus kapaham. kana eta opat perkawis. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. sumawon amal ibadah. 282. reh aya sesebatan. eta jatining Sahadat. dina Hadis aya opat nu kasebut. kasampurnaan nyawa rai. martabat anu kumaha. bibit nyawa sadayana. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. terus tepi ka Aherat. diwajibkeun ku Maha Suci. Ka pangambung bijilna teh pasti. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. tangtu bisa balikna. Rakana teh ngajawab jeung manis. ka sakabeh nu ma’rifat. 290. Moal pinanggih jeung caang. asalna jasad urang teh. samangsa poek geus tangtu. Nu katilu Asma’ullah. enya-enya sajatining Iman deui. Sawiyah. anu enggeus dina pangkat eta. manusa kudu ikhtiar. jalanna teh kana baham. sinareng tacan kaemut. kaopatna cahya hideung nyata. 285. rakana lajeng ngawalon. ayeuna gaduh piunjuk. Pangkur 287. pameakan nu ngilmu teh. sumawon dina goibna. piraku tacan kamanah. alam anu katujuhna. 289. kajadian hawa tulang. dikarep sinafsu. Raina lajeng haturan. Ceuk raina aduh nuhun teuing. pasal eta teu kedah didadar deui. dua Sifatullah deui. namung ayeuna panuhun. 22 . sumangga ku engkang dadar. sasat nu geus ma’rifatu. Insan Kamil kitu.Layang Muslimin Muslimat 281. tah eta rai pang kudu. Saha manusa anu terang. Johar Awal kitu. ka rai nu masih bodo. geus tepi ka asal teh. lamun jalma enggeus weruh. Anu mawi pangkat Insan Kamil. 283. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. nyaeta nu tadi tea. Nur Muhammad beureum bodas koneng. nya eta naraka tea. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. jongjon nganteur nafsu dohir. aya nu sae aya nu awon. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. di Aherat lolong deui. kana dzat sifat Yang Widi. engkang heman keresa miwejang. ka asal kapungkur. sahiji ngaran Dzatullah. hartina teh manusa sampurna. karepna ge tangtu beda-beda. lamun lolong didunyana. nyaeta sagara hirup. enya eta ma’rifat ka alam tadi. sareatna hakekatna. asal jasad dina waktu keur di Kadim. tah kitu tuturannana. 286. pikeun nganyahokeun asal. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. hawa kulit tangtu. anu nyata di badan urang sakujur. nya ngaranna alam Misjal. alam Misjal naon sanyatana. nalika di dunya kitu. nyaeta nu opat tea. teraskeun sahiji deui. mulih ka jati mulang ka asal. muga diterangkeun deui.

salobana manusa teh anu hirup. tuluy engke kana jasad. Rakana lajeng ngajawab. tapi mahi kasadaya ngaangliput. Ayeuna luarna heula. boro-boro asup ka hiji nagari. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. sarupa taya bedana. sabab eta nu opat teh jadi huruf. kantun nyasar kana diri pribadi. ASMA’ULLAH. Ceuk rakana Sifatullah. tah eta Asma Yang Agung. 293. nu ceples taya bedana. Dzatullah teh sanyatana dina diri. dina jalma rebu-rebu. enya ieu caang satungkebing langit. sabab tadi ge Yang Agung. 300. Ayeuna mah mangga engkang. moal manggih anu sarupa sapamulu. nu ngawengku kaayaan. geura angkat kanu rame di nagari. neangan anu sapatut. ayeuna ku engkang tangtu. Hiji seuneu enggeus nyata. sabab mo beda saeutik. nya ieu anu ngawengku. 299. Luarna ngaran Dzatullah. nu mana Af’alullah. mufakat sareng sadaya. Raina teras ngajawab. rek didadar sakaterang. 23 . rasa rai lamun kitu. ceuk rai saha jalmana. boh luarna. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. ceuk rakana mun teu terang. teu aya anu kaluar. 301. tina dzatna Maha Suci. Alif Lam Lam He geus sidik. kitu hanteu salah deui. jeung rupa rai mo manggih. kang rai teh masih keneh rada ewuh. naon ari Sifatullah. Ceuk rakana mun can terang. muga diterangkeun deui. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. tumibana dina diri. Asma’ullah eta rai. atawa masih bingung. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. dua angina tilu cai opat bumi. 297. sugan aya nu sarupa nu sapatut. nu ngawengku alam dunya. hiji dzatna hiji sifatna. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. hiji mahi kasadaya. ayeuna nu katiluna. saalam dunya katutup. kumaha eta nyatana. 294. karaosna surup sareng manah rai. jeung rupi rai pribadi. nu geus ngagem tarekati. buktina badan sakujur. 298. 296. SIFATULLAH. Saur rai leres pisan. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. Ari emutan engkang mah. nyaeta nyatana hawa. piraku bet bodo teuing. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. AF’ALULLAH 291. naon nyatana anu dumuk. 302. kantun eta Af’alullah mangga wincik. Sifatullah rupa urang. sanajan saalam dunya. Coba rai ayeuna mah. nyaeta luareun diri pribadi. supaya merele kitu. nyatana hiji-hijina. pasal eta anu opat perkawis.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. anu sakitu jentrena. nyaeta alam disebatna rai. nu ngahirupkeun sabumi. Saur rai naha engkang. Kumaha rai kumaha. pek ku rai tinggalian. boh jerona sugan sapuk. jadi lafad Asma Allah. 292. rakana lajeng ngajawab. 295. Allah teh pirang-pirang. kana hakekatna pisan. 303. pasal eta Af’alullah anu dumuk. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy.

nyaeta pangucap urang. 312. leres engkang kaulanun. ayeuna kuma lajengna. cepil wadahna geus tangtu. Sumuhun saur raina. 316. Amung anu katiluna. da tadi ge dzat teh bibit. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. 311. pada opat jejeg pisan. 317. Usik malik wujud urang. kana cepil geuning sidik. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. Rai mesem bari jawab. 314. Geus gulung kana paninggal. tina margi katerangan engkang cukup. gulungna dina paninggal. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. 305. enya eta sifatna paninggal rai. 306. anu hade anu goreng oge kumpul. bulao biru jeung wungu. caang poek beureum hideung bodas kuning. naon nyatana anu puguh. ayeuna nu kaduana. karasa sareng buktina. katiluna tulang hanteu salah deui. caang padang narawangan. kana sagala sifat. duh engkang karaos pisan. wekasannana pok nyaur. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. gulungna geus tangtu pisan. 307. Daging anu kaduana. 308. Lamun hanteu ku pangucap. rupa rai teu dua sumawon tilu. kitu katerangannana. kahartos sumurup kana sanubari. Asma’ullah geura wincik. gumujengna geunah bakating kataji. 309. 313. Saur raka Asma’ullah. sabab eta pangucap teh anu puguh. teu kurang sumawon leuwih. kieu katerangannana. nyatana Asmana Allah. Sifatullah eta rai. Af’alullah geura wejang. pendekna sadayana. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. moal jadi sagala kahayang jalmi. sakur sifat kana soca bae gulung. kana cepil sora nu gede nu lembut. naha ku rai kaharti. nu ngajadikeun sagala. eta nu mere tuduh. geura rek diwincik deui. sakabeh ge asma wungkul. satungkebing bumi langit. Sifatullah geura wincik. sajeroeun alam dunya. surup pisan sareng kalbu. nu matak soca disebat. bet malindes kana badan. nyatana Sifatullah. Eta anu tadi tea. beuki jero beuki karasa sumurup. ayeuna mangga kulanun. jadina jeung ramena. Ceuk rakana sifatullah. nyaeta usikna diri. kaopatna the nya sungsum. Kapan sagala omongan. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. Raina ngagebeg reuwas. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. kulit anu nomer hiji. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. katerangan engkang sakitu mah cukup. gedonggedong ge moal rentul. diringkeskeun kana opat rupi. nu bukti di badan urang. sanyatana nyaeta pangdangu.Layang Muslimin Muslimat 304. 310. ati rai geus teu bingung. ayeuna ulah kapalang. sanyatana dzatullahi. ceuk rakana masih teras. sidik geuning jadi lafad. Raina ngabarakatak. 315. 24 . tegesna teh ku omongan. sugan aya teras bae kulanun. tawilna Allah ngan hiji. atuh rek kumaha deui. aduh tobat karaos kaliwat saking. karamean alam dohir. sanyatana Af’alullah. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. asupna moal salah deui. Ceuk raina aduh kantenan. estu ngan sahiji pisan.

nyaeta ibaratna. saur raka perkawis Af’alullahu. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. mahi kusakali tangtu. neangan ilmu ma’rifat. mun kajero sumawonna. nyatana dina badan. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. tungtungna saha nu nyambat. nafas nu kaluar asup. balatak taya wadahna. 319. 329. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. buktina nurutkeun ilmu. ibadah anu ti payun. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. Enya eta Af’alullah. naon nyatana anu dumuk. tina poek hayang caang. atuh tangtu cilakana. ana kitu nyieun bujang. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. enya eta Af’alullah geura wincik. sareat sareng hakekat. 320. dimana enggonna ngancik. 321. saur raina sumuhun. wajib pisan ku urang kudu kaharti. tinggal dangu sareng ucap. sok tara pisan diemut. eta nu jadi tihangna. matak paur matak sieun pupus. keur waktu tadi di dohir. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. wawayangan hirup tea. nya ieu ti alam dohir. anu mara kayangan kitu. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. Kapan tadi Gusti Allah. mulih ti pangumbaraan. mun dipikir lebah dinya. kari-kari manusa. didinya teh urang cicing. neangan pangarti tangtu. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Ceuk raina yaktos pisan. sareatna anu aya dina diri. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. eta teh perjalanan. taya nafas tangtu mati. 325. nyaeta beunang ibadah. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. hak pribadi atuh bebekelan tadi. Kana asalna baheula. Sageuy rek nyalimpang tekad. ku Siluman ku Onom atawa Jin. Ayeuna kantun kaopat. teu aya tempatna kitu. pangbalikan nu sajati. jaman keur di qudratullah. Tah eta palebah dinya. kapan tadi geus maparin. Lamun hanteu aya tempat. 327. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. Kumaha lamun disambat. tangtu bae aya tempatna geus pasti. Tapi keur pikeun tempatna. ayena ku rai enggeus kaemut. hanteu puguh nu dijugjug. 25 . kudu jeung ma’rifatna. 326. sakur nu geus diwejang. Moal leungit tanpa sabab. 330. ka Gusti nu Maha Suci. atuh lamun teu puguh mah. enggoning ibadah kitu. numatak ayeuna urang. sumawonna dianjangan. nyieun purah-purah pisan. 328. hese cape ngalakonan. 323. anu matak urang teh sing ati-ati. ibadah di alam dohir. jalan manusa baralik. piwadaheun bebekelan anu tadi. ma’rifat ka asal tadi. tempat eroh urang keur waktu di kadim. sangkan urang kaharti. atuh kumaha akalna. nya Nafas urang geus sidik. Sangkan puguh pangbalikan. keur dina qudratullahu. 324. 322. nafas teh kamana atuh. 331. Ceuk rakana naha reuwas. kana asal keur urang waktu kapungkur. Kitu rai upamana. nyacas bae jero ati. kanyataan di salira. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui.Layang Muslimin Muslimat 318.

karasa hanteu ngeunahna. 333. yen Gusti nu Maha Agung. moal ditampik ku Allah. tadi aya nu kaliwat. Sategesna Gusti Allah. Ari emutan rai mah. ngan kari netepkeun wungkul. 335. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. 342. Sifatullah. sabalikna kitu deui. 334. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. lain sangaja keur nyiksa. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. geus moal sulaya deui. ngan bareng ngayakeun jadi. sumawonna alam dunya. Lamun nyieun kahadean. Af’alullah tacan ngarti. eta kabeh papahaman kang rai. teu kudu nyiksa ngaganjar. Mun mawa kasampurnaan. ngaganjar sareng ngahukum. waktuna di alam dunya. Sinom 341. rai panasaran langkung. Kapan ku urang karasa. ka urangna ge geus tangtu. pang ayana naraka sareng sawargi. Ceuk rakana bener pisan. saperti bangsa hawadis. balik ka asal kapungkur. kumaha ilmuna tadi. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. Pang ngayakeun Naraka. kuma kajerona deui. sabab tadina ge Gusti. nya jadina sampurna teu salah deui.Layang Muslimin Muslimat 332. tina tekad laku jalmi. sinareng tukang ngaganjar. Ngajawab deui raina. Tadi karek di luarna. kajadian ngeunah deui. nganyerikeun pada jalma. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. sabogana-sabogana. Dzatullah jeung Sifatullah. ulah kapambeng hawatir. malik jadi kangeunahan. geuning sidik sawarga naraka kitu. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. beubeunangan ti pangum baraan kitu. Dupi perkawis Allah mah. sa Ilmu-ilmuna tadi. Af’alullah 26 . atawa baris ngaganjar. hayang tepi ka jucungna. kumaha bae elmuna. mun nyieun susah ka batur. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. bareng jeung ngayakeun mahluk. ka sasama papada kaula Gusti. hal perkawis Dzatullahi. 337. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. Asma’ullah kitu deui. mung rai aya panuhun. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. 336. bawana ti dunya tangtu. engkena mah Gusti nu Maha Suci. hakekatna ku engkang tacan didadar. NERANGKEUN Dzatullah. dina pangbalikan jalma. sabawana-sabawana. mangga engkang carioskeun anu terang. Sanajan di akheratna. 338. bawana ti dunya kitu. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. malik deui ka urangna eta tangtu. ngahaja pikeun manusa. 340. 339. Asma’ullah. mun mawa kagorengan. dijieun ku urang sorangan. leres engkang kahareti. manusa di dohir batin. pang ngayakeun Sawarega. kamana ge anu aing. lamun mawa kahadean.

eta nu ngaran Dzatullah. ayeuna rai teh Tohid. Hawaun nu kaduana. kieu hakekatna rai. ayeuna rek naros deui. malah eta mah sok sering. ingdalem waktu Tajali. bibit ngaluarkeun jalmi. sinarengan Babu Hawa. 351. ma’nana basa nu tadi. Ceuk raina mangga teras. Lafad Allah nu saestu. aya buktina deui. awasna ingdalem eta. Ngajawab deui rakana. Jeng Nabi panutup deui. 348. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. caang padang narawangan. ceuk rakana mangga dangu. kieu rai mun can harti. Sarengna sok disebat. atawana Sagarana hirup. enggeus bisa kapendak mah. cahyana bodas mulus. jeung sagara Adam rai. kapambeng dua deui. atuh puguh bae rai. dina keur waktu tarekat. Jatining Sahadat deui. Kuma rai geus kapendak. ku engkang geus didadar. pasal eta Dzatullahi. kapan adam sareng Hawa arek putraan. sok disebat awal akhir ku sadaya. pasal eta Kangjeng Rasul. Beh dieuna oge nyata. kawas kudu kaharti. saur raka eta rai. nu karasa ku ati urang sadaya. mung ngan sakali teu leuwih. Ceuk raina nuhun pisan. parantos kapendak pisan. 346. 350. rasa moal salah deui. ulah rek kumapalang. jadi huruf opat rupi. enya eta Af’al Allah Ta’ala. nyaeta nu padang mulus. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. ayeuna enggeus lastari. Asma’ullah geura wincik. Nur Muhammad enggeus pasti. nya eta cahya anu opat tea. ari Sifatullah rai. tamblas pisan sadayana. jadi awal jeung akhirna. kapan tadi ge diluhur. da moal luarna wungkul.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. 353. 27 344. enya eta tempat kasampurnaan jasad. cahyana hideung geus pasti. Sifatullah anu tadi. geuning sidik Asma Gusti. nya eta Alif Lam Lam. 345. ku kang rai kapendakna. cahyana beureum geus pasti. 347. Saur rai nya kantenan. He nu kaopatna deui. ngajawab raka ka rai. atuh rai rebu nuhun. cahyana koneng tur bening. saban ngalakonan wajib. nya Kangjeng Nabi Muhammad. pasal eta Nabi urang. kaopat Turobbun eta. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. meureun aya kajerona. Sahiji Narun ngarana. ngajawab ingkang rai. berekah hibarna guru. sageuy rai can kaharti. tetep bae Kangjeng Nabi. keur narik ilmu dzat rai. nyatana af’alullahu. eta ge meureun kapendak. seepkeun sama sakali. kacapangan jalmi-jalmi. ari eta Asma’ullah. Rakana lajeng ngajawab. sanggeus aya Adam Nabi. tah eta rai can terang. Muhammad Rasulullahu. ku rai geus katingali. 352. hakekatna Muhammad Nabi. ngan kantun nu kaopatna. 349. pang disebut awal akhir. . Af’alullah can kaharti. Saur rai nuhun pisan. Eta anu opat warna. katilu Ma’un deui.

enya eta keur solat sajati tea. Ihkrom eta nu mimiti. nu kasebat. nya eta rupana jalmi. 362. 355. lain dikaler di wetan. babasan teh hanteu salah. tepi ka sapatinggalna. 356. enggeus jeung ngapung ngalayang. tekad seja rek indit. Tubadil ngarana deui. ngan hanteu di kiplik-kiplik. dua-duana ge luput. karaos pisan nyakitu. Kanjeng Muhammad sinelir. enya eta keur solat sajati tea. aya basa opat deui. jalan ma’rifat ka Gusti. manuk arek niat ngapung. geus ngancik di kalanggengan. jeung jadi wekasan deui. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. mun diibaratkeun paksi. lat poho ka alam dohir. enya eta sare’at sareng hakekat. 364. udel eta jadi Mim akhir nyatana. nu matak pangkatna Nabi. 361. 28 . lila-lila teh mangrupa. 357. hartina teh geus tepi kanu diseja. kunu rek marunggah Haji. moal kaluar Mani. hakekatna mah geus pasti. jadi sirah dada deui. jeung Gusti nu Maha Suci. kaula kalawan Gusti. dua Mi’raj nu kauni. Mung aya kapanasaran.Layang Muslimin Muslimat 354. 360. nyumponannana geus pasti. asa cocog-cocog teuing. Sinarengan aya basa. lamun rai tacan ngarti. 359. jeung teu keuna ruksak deui. sareatna mah di Mekkah. dina Baetullah suci. dada teh jadi He sidik. Geus ninggalkeun alam dunya. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. ari eta mani tea. Baetullah nu sajati. geuning eta rai sidik. Ceuk raina aduh nyata. anu opat geus kasungsi. ahirna rasa nu tadi. hiji Ihkrom. nu mawi eta disebut. rai anu kaopatna. rakana ngajawab manis. atawana awal ahir disebutna. Tarekatna dipilampah. rek nepi kanu dijugjug. 363. Sapatinggal sapocapan. katilu Munajat deui. jeung dimana pernahna deui. 358. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. da geus ma’rifat ka Allah. Muhammad jadi wiwitan. Kieu katerangannana. ku rai can kaharti. hartina teh peta-peta. Mi’raj eta. luyu sareng kaharti. kitu sababna mah rai. geus munggah ka alam batin. hartina Munajat rai. tah eta kuma hartina. Nya eta sorotna rasa. udel jeung suku rai. nu lain di kulon kidul. sirah nyaeta Emim tea. panutup eta Jeng Nabi. barang eta mani tadi. ceuk raina percanten ana kitu mah. panutup teh naonnana. karaos pisan ku rai. Ceuk rakana eta basa. Munajat nu katiluna. eta katerangan engkang. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. sidik jadi lafad kitu. Tangtuna patemon rasa. Suku teh jadi lafad Dal. Hakekat Adam geus pasti. aya di pulo Jawa ge tangtu. panutup soteh ilmuna. geus dibeberkeun jangjangna. lamun rai tacan mafhum. ngajadi lafad Muhammad. geus tangtu pisan ayana. Muhammad Rasulullahu. lamun rai tacan ngarti. mun taya rasa mah rai. Tubadil anu panutup.

suhud ngapalkeunnana. 371. sareatna oge sami. sangkan ulah bisa nepi. ngan utamana kang rai. nu ibadah oge sami. kana eta siksaan Allah Ta’ala. mana atuh anu tepi. rakana teh gumujeng bari ngajawab. geura beuli ku prihatin. da aya patokannana. pulang ka asal kapungkur. teu bisa mulih ka jati. atuh pantes arek aya. numatak urang teh wajib. hiji nyorang sakarati. ngan kari suhudna wungkul. panungtungan nu kumelip. nyawa urang teh teu nepi. dupi nu teu ibadah. Ceuk raina mun mufakat. enya eta Dzat Yang Widi. ngan make lalakon heula. sareng nu teu Gumusti. nu kumaha paeh teh nu sampurna. kumaha jalanna deui. sumawonna tilu kali. 369. jeung nu suhud. anu nyerina kalangkung. Naraka siksaan diri. cik atuh rai wartosan. kana Dzatna Maha Agung. tetep langeng eta misti. Da eta mah panungtungan. sadayana pada aya sakaratna. 368. kusabab rugi pisan. atuh kumaha petana. dina waktu kiamat alam dunya. langgeng taya wates kitu. Talunganan bab ibadah. naha bet kaliru deui. ulah nyorang kana siksaan sakarat. siksa kubur kaduana. kumaha sabab pang sami. Ari ceuk paham rai mah. sifatna teh padang alus. didinya enggeus mahi. 372. milari jalanna wafat. nyorang siksa tilu rupi. siga nu teu reuwas geuning. suhud kana ibadahna. teu burung wae wafat mah. 367. nyanggakeun bae kang rai. enya eta supaya urang. rakana gumujeng tungkul. ku urang kudu kapikir. Sabab eta. tungtungna teh kedah wafat. meureun engkang mah geus ngarti. kudu ma’rifat teh misti. sifatna Baetullahi. barang dahar ulah sok sakama-kama. 375. 370. ari jalan maot mah sejen aturan. sangkana bisa kasusul. utamana anu mati. saur rakana mufakat. hanteu sakumaha rugi. pada sakarat bukti. sing suhud urang milari. mana kitu ge ka ilmu. teu ibadah ka Yang Agung. Numatak meungpeung di dunya. anu ibadah anu tepi. mangga jawab ku rai sugan kamanah. nyaeta Qur’an jeung Hadis. 374. bisi jadi marakayangan. Raina lajeng ngajawab. Tuh rai mah na kumaha. kapan tadi geus didadar. kiblat wafat. 373. wajib ku urang disungsi. mungguh kasawarga deui. rakana ngajawab deui. 29 . Tah rai dilebah dinya. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. engke dina waktu keur mati. sakali ge alim teuing. nu ma’siat. jeung prakna nyembah ka Gusti. kudu reujeung kentel peujit. teu langkung kumaha engkang. di Naraka api pasti. 366. jeung sagara hurip deui. tilu siksa akherati. Lila-lila oge bisa. sababna teh utrak-atrok taya jalan. sangkan nyawa bisa mulih.Layang Muslimin Muslimat 365. Baetullah nu sajatina. Ceuk raina naon tea. atawana Johar awal. ulah nyorang ku siksaan. kudu sing ka ilmu pisan.

bibit antero hawadist. mung eta nu ngaran Khaliq. sumawon bangsa sorangan. anu ngersakeun sabumi. anu pang mulya-mulyana. sami sareng ngewa deui. sami jahat ka Pangeran. ngan kantun ngajaga lampah. 377. ulah keuna panca baya. ayeuna rek naros deui. eta mah bibitna dunya. osok jadi moekan kana Agama. Najan ieu alam dunya. kapan ceuk hakna mah geuning. lebet makhluk bae rai. didamelna ku Yang Widi. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. rai parantos diwejang. ulah pisan uran arek goreng tekad. mun kitu atuh utami. Rakana lajeng ngajawab. sumawon tekad sing bersih. najan sejen bangsa deui. teu beunang dituduh kitu. tah nu kitu moal nyorang siksaan. ayeuna moal kaliru. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. 382. Sumawon dina bedana. kumaha beda-bedana. Ayeuna kantun ngajaga. sanjan Naraka Sawargi. laku dohir sing beresih. makhluk bae disebatna. mun urang ngewa ka jalmi. 379. kana Dzat Maha Suci. Urang hirup babarengan. imankeun beurang jeung peuting. nurut parentah Nabi. 383. Sumawon siksa akherat. raina lajeng ngawangsul. bukti nu aya dohir. sumawonna tekad dengki. bener ayeuna mah rai. kapada manusa deui. daek ibadah tur suhud. perkara nu ngaran makhluk. seuneu cai angina bumi. satungtung hirup di dohir. ulah pasea jeung batur. nu ngaran Khaliq mah rai. kalawan ma’rifatna. nuhun parantos kapaham.Layang Muslimin Muslimat 376. 386. manusa teh geus disebut. sabab mun keuna balai. jeung anu daek ibadah. sanget nya neda piwuruk. di jinisna anu yakin. supaya urang di dohir. antara Mahluk jeung Khaliq. kasampurnaan keur batin. Ngalahir deui raina. sategesna kafir tea. Mun kitu mah nyucud pisan. kieu rai mun can harti. nu jarentul sajeroning alam dunya. nya anu kasebat tadi. persasat ngewa ka Allah. dibedakeun jeung saantero mahlukna. kanu ngadamelna kitu. 378. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. pada dadamelan Allah. nu geus kaunggel 30 . nu jahat atina rai. ayana teh dina saantero bangsa. sakur-sakur nu nyareat. kafir lain Cina Bugis. teges ilmu kabatinan. eta Mahluk sareng Khaliq. margi bet kaliwat-liwat. anu mana jinisna anu saleresna. amal ibadah beresan. da sarua umat Gusti. tacan kaharti kapikir. Sabab mun jahat atina. bisa salamet rahayu. dina aturan bab ilmi. kajeun dina bangsa Islam. kaharti surup jeung ati. 381. kang rai teh teu acan terang jinisna. ku rai tacan kaharti. 380. Ngajawab deui raina. 384. kasuhun nuhun saketi. 385. Saur rakana kantenan. kalebet nu ngaran kafir. rakana lajeng ngajawab. tah kitu ganjaran ngilmi.

ari bangsa sejen nu sanes Agami. rek naroskeun tapi digentos pasal. jadi lamun kitu. Nu sakitu Gusti Maha Suci. cahya nu opat perkawis. naha rai can ngarasa. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. hirupna jeregud. sanajan ka hewan pisan. murahna teh ka kabeh makhlukna. margi tacan dipiwuruk. raina lajeng ngajawab. samrtabat-martabatna. naha rai can ngaharti. Dangdanggula 389. hakekatna Adam nami. mungguhing di bangsa Islam. seuseueurna anu ripuh. Ceuk rakana duh karunya teuing. beureum koneng bodas sareng hideung tea. aya nu beunghar aya nu miskin. dina kamurahan Allah. kapan aya basa tadi. lamun tanpa Guru. tah eta ceuk dalil kitu. ayeuna mah rai harti. nya eta Nur Muhammad. sifat Rahman sareng Rahim. teu sapertos sejen bangsa. Rahim Allah teh nu asih. nu geus nyata bro sapisan. sirik ka bangsa nu sejen. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. 388. naha buktina salia. ayeuna mah gentos deui. sagala diturut. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. nu tumiba dina wujud. tuduh jalan marga padang. geus tumiba ka diri urang pribadi. ku perkara hal dunya barana. siga-siga Gusti Allah. anu mana nyatana di badan urang. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. nu senang nu susah. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. naha atuh buktina teh. hirupna jaregud. tur tadi Muhammad Nabi. bet siga marulya pisan. 395. teu cocog hanteu luyu. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. bedana oge pon kitu. Lamun murah Gusti Maha Suci. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. taya kakuranganna teh. ayeuna amah ku engkang didadar. nu kacida bedana teh. Rahman teh murah di dunya. murahna dipilihan. di rai mah masih poek. cenah kakasih Pangeran. hanteu weleh nandangan lara prihatin. moal enya terang. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. di aherat geus pasti. Margi rai rumaos can tepi. 391. bilih rai teu tinggali. Kapan tadi Gusti Maha Suci. 31 . ka sadaya makhluk. kamurahanna Yang Manon. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. 394. bet beda-beda kitu. naha rai bet kaliru manah. Malah-malah ka umatna Gusti. 392. 393. tapi dina buktina teh. kedah basa Guru heula. Gusti Allah nu kasebat. hirupna hirup sangsara. tina hal kurangna rizki. kana eta palebahan dinya. kaharti sareng kapaham. diluhur. geus dibere cukup. mana kamurahan Allah. barangna Makhluk jeung Khaliq. 390.Layang Muslimin Muslimat 387.

aya nu leutik aya nu loba. asihna teh Allah di Akherat. moal enya ngabulkeun kahayang. dalilna teh geuning sok disebat. hanteu weleh ngatur. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. akherat teh nyata alam rasa. 405. bangsa Arab Japan oge. lain murahna Yang Agung. pangangseu jeung paninggal. ku bakating tina suhudna. numatak ulah sok sirik. tur urang nu salah tampa. baleunghar jaregud. nyatana di badan urang. 399. tangtu bae beda-beda moal sami. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. tara hoream ku ripuh. Da perkawis rizki mah rai. sadaya ge pada ngartos. 400. Saur raka bilih hanteu harti. raina ngawangsul. eta mah sadaya-daya. ka jelema temen pang mentana. Jiddan Fawajiddahu. bangsa Cina atawa Walanda. beurang peuting dipikiran. papak sadayana oge. beurat beunghar didunyana. lila-lila daek mikir mah geus pasti. kamurahan ka urang sadaya. dikeureuyeuh teu lanca inci. sok maparinan rizki. rupa barang sareng uang. temen wekel teu lanca linci. menta kalawan jeung prakna. hartina teh saha-saha. piraku teu jadi senang. lamun tacan hasil maksad. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. da urangna lanca-lence. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. pedah batur jadi senang. kana kalbu tuang rai. Akherat teh naon rai. sasat kurang suhud. tah rai eta kitu. komo ditungtungan ku sugal. 32 . pang asihna di Akherat Gusti. kurang temen mentana. daek nyorang ripuh. awal akhir tangtu bae. migawena gancang bosen embung mikir. piraku hanteu karaos. lamun urangna suhud. sabalikna mun aya jalmi. 397. budi pamilih jeung akal. Saian jeung terasna. sageuy hanteu untung. nuhun rebu laksa keten. tangtu bisa kajadian. 396. Mana pantes jadi sugih mukti. tatapina jalanna senang teh pasti. Atuh Gusti nu Maha Suci. eta panggahota bae. sadaya enggeus sumurup. 404. tina hanteu kahartos sama sakali. Saur rai nuhun geus katampi. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. papalayeun geuning bangsa asing. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. dawuhan Gusti Yang Agung.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. asihna Yang Agung. ayeuna meureun kamafhum. Saur raka kieu eta rai. dikabulkeun samaksud. sarugih laksaan duit. bosen hoream ku bangga. sapiwejang engkang geus karasa. Waman Thalaba kauni. nya kumaha ngagolangkeunnana. daek mikir jeung praktekna. Kapan tadi geuning unggel Hadist. panangan jeung suku. 401. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. ayeuna ulah kapalang. muga ku engkang di piwejang. cenah asih di Akherat. baleunghar jaregud. tah sakitu pokna ti Gusti. anu temen pang mentana ka Yang Widi. sumawon teu jeung prakna. pek papay heula atuh. 402. da tara bosen ku hese. ati rai poek pisan. metakeun panggahota. kudu daek ripuh heula. 398. 403. buktina mah di urang teh. temen wekel teu bengbatan.

Hidayat kahijina teh. teu pisah teu parentah. enya pisan karaosna. na kumaha ngarasakeunnana deui. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. bareng dina wujud urang. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. ku engkang rek dicarios. 413. 410. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. da sakitu pertelana yakin. dua Hak Muhammad deui. Moal jadi kanyaho teh pasti. di tampana ku rasa teu lepat deui. bakat ku asih-asihna. hal perkara eta hakna Allah. katilu hakna Adam. Allah Muhammad Adam. wireh aya nu tacan kapaham. katiluna Ni’mat. lamun tacan mafhum. nyaeta Anu Awasna. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. rasana geus tangtu. Khalifah Allah Ta’ala. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. Saur raka tah geuning kaharti. Hirup Rasa jeung Adegan. perele hiji-hijina. teu matak jadi bingung. Ayeuna mah bade naros deui. taya deui anu nampa. wireh aya basa opat rupa. 412. weleh teu acan karaos. tah eta tacan kapaham. bener asup kana rasa. boh di cai boh di darat. margi teu nalapung. geus jadi Akrobu. Hakna Adam 409. NERANGKEUN Hakna Allah. sareng gulungna kumaha. kitu deui lamun aya. saur rai ah katimu. Hirup eta kanyataan pasti. piraku hanteu karasa. mun dina katuangan mah. geura ku rai emut. rupina laksaan keti. kamana sumurupna teh. Jeng Muhammad Rasul. ari nu kaopatna. ari nu kadua deui. kapan geuning sadayana. kanyataan pang ayana Allah. 408. malah nepi dituangna sakali. Anu tilu gulung jadi hiji. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. dua Darajat disebut. sinarengan bedabeda. ari Rasa teh geus tangtu.Layang Muslimin Muslimat 406. aya mohal euweuhna teh. kaayaan dina ieu alam dohir. karasa amis pelemna. ayeuna mah ku kang rai. da anu tilu teh ngantet. Rohmat nu dicatur. mun wungkul Awas sahiji. ciri ayana utusan. ku rai ge jol kahartos. asihna Yang Agung. Den Muslimat ka raka ngalahir. Dzat Sifat Asma ngahiji. tah eta kulanun. Pangulu Rasul sadaya. kanyataannana yakin. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. cukup pisan eta katerangan. cucukulan nu rarentul. hiji hakna Yang Agung. jalanna mah puguh. nyaeta hakna Muhammad. Hakna Muhammad. nya kanu opat tea. muga ku engkang dipiwejang. 33 . Saur rai bade naros deui. anging rasa nya rasa rasulullahi. Nu Diawaskeunnana teu aya. taya Nu Ngawaskeunnana. geus tangtuna luput. puguh bae pek geura manahan. kayaan di dunya teh. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. bener asihna teh Allah. 411. mo salah Awas kitu. 414. Anu amis anu pelem nu pait. anu asin nu lada nu gahar. 407. anu tilu ngagulung ngajadi hiji.

barang dina parantosan. nu wangkeuh ka kang rama teh. kawuwuh ninggal kang putra.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. 422. Rohmat Asmarandana 415. barina ngamangga-mangga. piomongeun dina manah. ngamanggakeun bari imut. ngaliud di tengah imah. ma’lum tas ngadamel kitu. Putra mantu pada sami. manah kang rai teh tangtu. popolahna enggeus beres. moal salah tuang raos. Barang kang rai geus sumping. angkat ngabujeng ka putra. 421. Tangtu didinya kang rai. sareng putra nyampak aya. sadaya ge tangtos kitu. hanaang ku hayang dahar. didinya kang rai tuluy. terus bae diwadahan. naha rai tacan terang. Rakana pok nyaur deui. geus tangtu kana ponyona. Rakana ngawalon manis. mangga Mama geura tuang. maculna nu saenyana. barang ninggali kang putra. ayeuna nyampak pun anak. Cing mangga raoskeun rai. ku tina langkung hanaang. nyebat nya aing Darajat. upamina kang rai teh. 417. tangtu kang rai teh nyebat. seja rai bade macul. pada saruka manahna. jeung tuangeun hanteu nyondong. Teras rai teh ka bumi. Hidayat bet nyampak aya. raina imut ngajawab. urang make jeung upama. 418. tah geuning parantos asak. tadi putra meser lauk. tapi supaya terang. lajeng rai teh ngamanah. teras rai mulih bae. beuki tegep rai tuang. Eukeur mah aing ti tadi. keur sadia masak-masak. eukeur popolah di pawon. 423. kieu perkawis Hidayat. pareng Garwa teh teu aya. tangtu dina manah kitu. Engke raoskeun ku rai. 424. Darajat. leres taya lepatna. ku sadaya ge karasa. Barang dongkap teh ka bumi. lantaran Garwa keur nyaba. 419. katinggal atina ikhlas. 416. barang saenggeusna putra. katinggal seueur deungeunna. atuh aing teh geus tangtu. bakal dahar ponyo pisan. naha leres naha salah. wantu-wantu tas digawe. keur nyangu jeung masak-masak. kieu pikeun upamana. eukeur mah seueur rencangna. hayang geura barang tuang. sarimbit di bumina teh. mener dina hiji mangsa. aduh aing Hidayat. kersa midamel kasawah. Ni’mat. 34 . ayeuna rek dicarios. sangkan babari kamafhum. 420. kitu carios engkang teh. 425. Ti isuk tepi ka burit. budina kalintang alus.

embung obah-obah acan. jeung roh jasmani teh tepung. kajadianna nya Rohmat. ceuk raina eta teluh. 439. kurang getih tangtu lesu. tina Ni’mat kana lesu. Raina ngawalon manis. haroshos geuning sorana. 428. murakabah kasakabeh. bet osok wuwuh teunangan. Raina ngawalon deui. ku engkang sae diwejang. 437. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. ngajadi getih sakabeh. nu kitu jadi teu Rohmat. 432. pikeun ngaleugitkeun lesu. tapi ari buktina. supaya rai mangartos. eta naon sababna. rai mah kaliwat bingung. tuluy surup sinurupan. nambahan gede tanaga. denge sok rajeun torek. bumi cai angin banyu. teluh sangu disebatna. terang denge bengras tinggal. 431. 438. 434. Rakana lajeng ngalahir. abong geus lapar pisan. 430. sapiwejang teh karasa. aduh engkang leres pisan.Layang Muslimin Muslimat 426. Raina gumujeng manis. asal ti opat perkara. Tatapina anu bukti. lami-lami sanggeus bubuk. 35 . saentasna tuang Ni’mat. 427. rakana deui ngajawab. tina kadaharanna teh. aci jeung hampasna misah. aci mah tangtu tinggal. naha bener geus karasa. duh naha ieu dahar teh. eta eroh kadaharan. puguh mah nambahan lungse. embung hudang-hudang acan. Bet leuleus leuwih ti tadi. kumaha jalan-jalanna. tina Ni’mat kana Rohmat. sadayana ge kahartos. ati teh bet poek pisan. Dina karek asup rai. kieu rai paham engkang. pantes kitu jalanna teh. geura ku rai dimanah. sumuhun karasa pisan. pangna jadi lesu tea. lain ngayakeun tanaga. tambah lesu tambah lungse. 435. ti isuk can manggih sangu. da nu teu dahar mah kitu. teu terang kawas biasa. sabab kurang getihna. karaos pisan teu lepat. Hampasna kaluar deui. rai ge bingung kacida. saparantos tuang kitu. nya nu nimbulkeun tanaga. karaos sareng kahartos. 436. sangkan karaos kapaham. dawuhan taya lepatna. kapan sangu teh geus kocap. 433. erohna teh tacan misah. Rakana ngawalon deui. eta teh naon sababna. lantaran can bubuk pisan. kitu ge lamun karaos. rai nyaur dina manah. kapan tadi ceuk carios. Tinggalna sok ruam pasti. make aya teluh kejo. Ayeuna nyanggakeun rai. sasat can bijil acina. tur entas digawe rosa. rakana imut jeung nyaur. Sumuhun saur kang rai. engkang mah sok rada heran. tapi naha naon sabab. Ni’mat teuing karasana. Dina jero tuang pasti. naha kumaon margina. roh tina kadaharan. di urangna ge opat. 429. taya tangan pangawasa. Jadina ti Rohmat rai. sowara ge bisa terang. beuki teu aya tanaga.

pada hayang kanu beunghar. luhurna ukur dilahir. sareng kanu sanes oge. kamashur teu kurang dahar. Maksad kuring ku pamugi-mugi. estu teu diselangselang. urang sare sareng engkang. lir urang ninggal permata. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit. mun hoyong anu sajati. 36 . 447. dikurung sanes ku barang. 446. sapedah dangding teu lucu. nalang kanu masih lolong. sadaya oge geus ilahar. marukan taya nu boga. teu aya pisan kaeling. supaya kamasyhur. resepna teh kanu moher. sok inggis sieun kaperong. tuduh jalan anu suci. enya eta iman nu kasebat. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. hayu rai urang asup. melangna kana gelung. disorangna kedah ngango bibit. anu suci padang sajeroning ati. lantaran engkang mah cape. tapi bubuhan dijaring. ka ku ring nu keur salatri. 448. margi seueur anu linglung. Nu kulem hanteu kawarti. tapi kitu oge tobat. Pangapunten ka pameget istri. 444. Rakana lajeng ngalahir. sareng enggeus tunduh pisan. eusina nu dina lagu. tarekat anu kasebut. ka sadaya sanak kulawarga. tuh geuning geus tabuh dua. sasatna kakurung. moal matak jadi setra. nyabit jalan nu panghibat. sumawonajadi nyatru. Dupi ieu sakadar pangeling. tangtos moal jadi Arca. nu resep matak kabita. Biasana mungguhing di lahir. pibahlaeun teu dijaga. katungkul ku kamelang. ma’lum seueur nya kakirang. mun dibeli ku duit sayuta. menggah ieu maksad jisim kuring. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. da resep kanu digeulang. mangka teu digugu. sagala ge geus boga. jeung kedah ngango parabot. sing emut ulah ngawagu. ngagolakna teu walatra. da meulina sanes kitu. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. malah mandar jasa ngaca. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. urang gentosan carios. disuhunkeun manah anu setra. hawa nafsu nu ngaberung. bubuhan jalma mah Arca. Sanes pisan guminter peleci. najan ku bulustru. nu alus saestu. Menggah eta nu gahar sajati. badanna teh teu dijaring teu dilingling. anu nyata karaos ku jisim kuring. nya tiasa oge kurang. muga ulah jadi lotro. malah mandar jadina panalang. moal terang kanu gahar. mun seeng mah benter miis tina patri. cik akalan sangkan nyata. moher tapi hanteu luhur. supaya tiasa kebat. kajabi kedah disorang. 445. cobi mangga maranahan. salatri ku anu setra. 441. ngeunteungan nu lucu. nya ieu ku sisindiran. kajeun disebatna ngaco.Layang Muslimin Muslimat 440. nu manis aya hartina. sangkan terang kana bibit. 449. 443. Den Muslimin Den Muslimat. leuwih hese taya conto. nyatakeun panyebut. liren bae ayeuna mah. kapan urang geus dibagi. ngan ngemutkeun hate anu seca. Dangdanggula 442.

457. Mugi eta sadayana. Tah kitu jalanna upama. ngan ukur dina carita. komo nu disebat hurip. sanajan miara bangsal. 451. tangkalna hanteu miasih. pilari nu nyumput buni. da geus misah jeung nu jembar. lamun ka jalma nu mati. ulah arek kajongjonan sabar. 454. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. ka jalmi kedah miasih. bisi pinanggih jeung susah. tangtos moal jasa mulih. tapi najan teu misil. henteu cara para mu’min. mun urang jalanna salah. ukur dicipta kulamun. mangga tungtik tangtu hasil. lamun leres mangga ampih. teu nyempad teu milih-milih. nyaah teuing ku jasmani. nyebutna teh geus terang jatining iman. mun salah tong dipilampah. tapi saenyana tangtu. Sinom 452. tapi elmuna muslimin. ngan ku urang kudu pilih. nu disembah bangsa Wisnu. mun kitu salah nyembahna. Da menggahing Gusti Allah. marap laku lampah keur waktuna hurip. lumbrah jalma cacarita. Manahan masingna rapih. masing sieun ku Allah da teu papisah. ulah sok pasalisih. mun palay mulih ka asal. susah lamun geus dikubur. teu beda ibarat sirop. 456. ilmuna masing kasusul. lamtaran teu tumarima. tangtos pisan moal dugi ka asalna. da urang teh moal lami. Milari Ilmu Agama. tangtu aya nu ngagarap. malar bisa repeh rapih. numawi ilmu kedah sah. geuning sidik rasana teu jadi kosal. pedah dugi kana pasti.Layang Muslimin Muslimat 450. ulah ngan sakadar muni. nyambung dunga bari hamin. 453. sanaos waktu kasarap. minangka jadi panyapih. tungtungna takabur. Geus lumrah karana aman. Sanggeus pangna urang hurip. dianteur tara ditolih. 459. tangtu misah jeung sasami. sepuh dina laku lampah. da jalma teh ibarat jadi palapah. 455. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. Mun palapahna geus misah. Mangga Manahan ku sepah. pok na teh mulih kajati. tangtu pisan aya nu ngalarap. 37 . muga ditarima iman. dina keurna hirup. ulah rek nyieun musuh. geus pisah jadi kamumu. na kumaha lamun jatina tacan nyata. sanajan lakuna salah. Kapan jalma aya asal. tangtos mun disisil. jauh terang kana iman. nurutan nu geus muslimin. ngan tarima jadi jalmi. ulah tungtung matak ngangluh. atina jongjon teu ngarti. sepuh anom nu kauni. 458. amisna anu sumurup. embung neangan nu jembar. nu jadi jalmi utami. Waktu ieu keur dialam kabir. geura jajah salirana. lamun hantem disisil. badan teh aya nu marap. marukanan teu aya jatining jalma. Pan aya basa carita. kumaha rek jasa takbir. bilih kaburu ku bobor. susul pigeusaneun sepuh. tegesna kedah beresih.

ditampa sabar tawekal. teu eling kanu Kawasa. tuduh jalan anu diseja. Tapi lamun geus kapanggih. jeung kudu sidik ka raja. numawi henteu kawaro. dikunci henteu katara. kana tahayul ngiringan. sartana kedah rumasa. margi urang teu kawasa. 463. tah eta ulah kaliru. bilih urang jadi belang. upama henteu guguru. sapedah aya kamelang. mo aya manah basangkal. Batal ceuk basana Santri. mun kapanggih moal ngungun. guguru ngakat salira. ulah ngan sakadar beja. kedah ngalakukeun hese. 464. supaya jadi raharja. pilari kunci salira. 469. eta mah anu bebeja. malahan jadi celetre. sanajan bungkusna sutra. malar ati bisa dingin. Kumaha atuh jalanna. geuning ceuk dalil Wujud Nur. Males ku kalimah kalih. sing panggih jatining angin. dina ati masing ngoja. sabab terang jatining angin. geura manah angin-angin. kajeun kolot dipiconggah. Numawi wajib disungsi. da wujud mah jadi baju. Tapi mun rek milari. da henteu mangpuluhpuluh. sanes ngaji jilid hejo. poma ulah rek gumagah. estu hiji moal salah. tah eta kedah dicegah. dipingewa palamitra. milari eusi salira. sagala oge kacokel. sanajan anu mukul. nyatana Dzat Gusti Allah. rumasa taya kabisa. ngarah urang ngeunah sare. bekel sinarengan bakal. da puguh badan rohani. sangkan urang dipaju. moal weleh pinanggih lara. Ari nu kedah diuji. tah pilari ulah salah.Layang Muslimin Muslimat 460. Lamun kunci geus katukil. 466. Numawi wajib teangan. bungkus ngahalangan raja. badan ibarat panjara. 465. ngabuktikeun omong beja. tungtungna sok matak linglung. tangtos kaharti ku akal. Mugi-mugi sing areling. supados pendak nu buni. ayana henteu katara. 461. saratna karana saleh. tapi di urang ayana. lamun laku henteu setra. 470. Kinanti 38 . rasa aing nu geus puguh. upami nu ngaji sara. hamo bias kapanggih reujeung eusina. teu terus jadina serta. nya ieu wujud jasmani. 468. baragagah beregegeh. Nu gumilang dina diri. tungtungna sok loba satru. mun teu dirakrak wujudna. teu terang kanu gumilang. Asmarandana 462. ulah asih kumapalang. tangtu jadi kasenangan. Ku urang kedah diaji. kudu karana katenjo. Syahadat anu katelah. 471. teu katinggal ku jasmani. geus terang mah da pakeun urang sorangan. kabisa ngan nganteur nafsu. carios teu diagah. ulah seueur nu dipelong. 467.

sumawona daek seba. margina teu weleh ketir. 481. jeung dalil ulah patebih. 475. ketir ku margi teu tutur. malah mandar terang tohid. Ngaji teh kudu sing suhud. rek neraskeun ieu sindir. ngan kedah nyaho ka Nabi. Margi seueur anu palsu. naon atuh anu nyiksa.Layang Muslimin Muslimat 472. Kalbu mun hantem dilajur. nu nerangkeun asal jalmi. sing inget asalna tadi. ulah ka samarang jalma. masing kenging eta sosi. sosina anu Kawasa. ibarat nu keur nyekel setir. Mangkade ulah kalangsu. paeh moal aya risi. 39 . 483. kenging nyutat tinu tebih. Lamun rek milari ilmu. teu beda jeung embe bajir. utami jatining jalmi. nambihan malar kaambah. cocogkeun sing munasabah. nganyahokeun anu wahid. tamba kesel ngantos lohor. bubuhan eukeur di dohir. teu neang hakekat Nabi. anu geus manjing Ulama. geus kenging tangtos karasa. neda kumandang nu hadir. anumawi ulah lali. Ieu dangdingan teh tambuh. sieun salah jalan motor. tah nu nyiksa geura sungsi. lumayan eukeur panambih. geus terang nyatana ahad. nya eta Qur’anul ‘Adim. ku sabab henteu beda. moal pinanggih ginanjar. terang ka Qulhu huahad. tangtos urang bisa tohid. Magatru 484. kitu sundana teh Qidam. 473. 476. anjeun jeung diri pribadi. kalindih resep rarabi. sinom nu dianggo sindir. maksad sim kuring di akhir. meureun terang gambar ajir. 482. malah mandar jadi terang. supaya sami ngajaring. 477. sabab aya nu tiheula. 478. Ieu kinanti ngajurung. 480. risi nyandangan panyiksa. 485. kapan teu aya kakirang. pepek karana dijaring. 474. Ku sabab urang diandum. tapi mun daek diajar. seba lain seba domba. 479. ku urang kedah kasaksi. sangkan urang henteu risi. Da bonganna tekad kalbu. disebat mah da pamali. dangdanggula nu dipedar. diandum Qur’anul ‘Adim. Nu mawi jalmi teh kudu. sanes pisang hayang masyhur. anu mawi kedah risi. Margi eta nu disebutkeun diluhur. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. mangkade ulah pahili. terang di jatina kuring. anu kasebat tiheula. Ayeuna kinanti mundur. ulah rek ngabeda-beda. jeung aya basana Qidam. Tah eta teh anu perlu. ti heula nyaeta Kadim. henteu inget kana ajir. pilahir anu utami. asmarandana didadar. amis basa alus budi.

Hartoskeun sadayana. Padahal mah lamun dikakat disusul. ulah ngan saukur akur. 497. sing kapendak bilih rugi. tangtu disiksa kubur. teu nanya nyatana dzikir. Anu mawi urang teh ulah kumumu. tapi ulah jadi sedih. Sya’ir 498. 501. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. pedah Gusti taya bukti. neangan ilmu nu patut. Saenyana badan teh kedah diukur. Nu geus disebut diditu. katimu bakaling jalmi. 495. sangkan urang boga conto. 487. Koma dalapan nu nyata. 494. Pilari teh tegesna nu saestu. 493. eta tangtu pisan hasil. Ieu lagu sadaya oge panuduh. Tah eta dangdanggulana. nganyahokeun nu nguntit. 489. diukur reujeung dipikir. 499. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. weleh henteu meunang conto. ulah dugi ka ngarogo. Lain ngan wungkul sakitu. hiji-hiji nu dituduh. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. 496. Ari eta sambahiyang lima waktu. tapi saenyana kitu. di dunya hate malibir. sagala rupa kamisil. Naon pimaksadeunnana. Sarta tah dina komana. cenah keur nyembah ka Gusti. Aya sapuluh buktina. Da kitu geuning ngarana. tangtu terang Nabi Rasul. da puguh keuna ku lebur.Layang Muslimin Muslimat 486. henteu cara jembar takbir. nu beurang peuting petot. sakabeh henteu dipilih. panon mah asa barintit. 488. ka urangna jasa nyebor. paeh moal boga obor. supaya ulah ngawagu. nu kira nepi ka Gusti. Eta teh anu ngabantu. Sadayana eta anu jadi lagu. estu wungkul keur di dohir. Dina sinom oge kitu. 492. mangga geura bagi-bagi. 500. 491. da bongan teu daek takbir. mikir teh anu utami. sing terang gawena ramo. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. cobian geura peredih. Gustina henteu katolih. moal beunang ku pangosol. da tuduh kitab teu harti. teu dipikir anu estu. lain solat lima waktu. 40 . Ngarogona mun urang masih takabur. diapalkeun ratus puluh. kotektak masing katimu. muji dzikir laksa keti. matak waktuna teh bongkor. tacan nganjang ka pageto. 490. pilari solat sajati. ceuk jawa mah boten adoh. teu panggih jeung dzatna Allah.

Opat komana teu mubadir. Genep koma naon bukti. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Neangan anu mimilu. Supaya ulah limpeuran. Jalanna kudu Mujasmedi. Sya’ir nu jadi sindir. Henteu kudu undar-andir. 503. 41 . Ieu tungtik keur jalanna. Kudu aya pameulina. Tangtu yakin katinggali. Sagala rupa-rupakeun. Kapan Allah henteu papisah. 507. Jeung naon atuh nu nyata. Pati kudu jeung pigawena. Naon maksud di pernata. Moal samar moal lali. Mun palay terang ka Gusti. Ku Idajil nu maturan. Lamun elmuna tacan sah. 505. Disebut mulih ka jati. Bisi beunang kacampuran. Lamun ku urang geus dibeuli. Bisi urang ngajadi susah. Tangtos moal barieukeun. Milari Syekh Abdul Qadir. Eta komana geuning tujuh. 510. Urang bisa nganyahokeun. 511. Sagala ge bakal mati.Layang Muslimin Muslimat 502. Ulah ngan wungkul carita. Asmarandana nu katilu. Nu matak urang perelu. Ngasahna jeung babaturan. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Jalanna kudu tawajuh. 509. Ka guru anu mituduh. Emutan perlu diasah. Matak wajib terang ka Gusti. Anu kasebat kinanti. Mun teu nyaho bodo balilu. (*) Lamun urang daeuk leukeun. 506. Ulah ngan wungkul hayangna. Mungguh jalma teh geus pasti. 508. 504.

514. Lamun henteu ti ayeuna. Nu ku sadaya dilakonkeun. Naha iraha deui waktuna. Paeh beunang diakalan. Henteu ngampihan sikina. Kudu ayeuna kasorang. Bisi sakarat wiwirang. Mun suuk mah ngan cangkangna. 520. Teu hasil kantun capena. Teu khusu kanu diteang. Da bongan teu diteangan. Di dunya teu daek mikir. Cenah mantuan keur dijalan. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Supayana dipikirkeun. Teu rumasa jadi fakir. Geus paeh nyandang siksaan. Kana pibalikeun urang. Kuring lain ngalainkeun. Teu tinggal saban waktuna. 518. Anu matak wajib terang. 42 .Layang Muslimin Muslimat 512. Di dunyana kajongjonan. Tapi hanteu jeung dipikir. Marukan teu kahalangan. 515. Tapi teu nyaho maksudna. Mo enya aya hasilna. 516. Kumaha rek dipelakna. Ari waktuna Sembahiyang. 513. 519. Keur nekadkeun taya kahayang. Ku sadayana dikanyahokeun. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Iraha rek tobatna. Asana ku pamohalan. Tapi jongjon ambariyang. Sembahiyang jeung pujina. Biasa sok ditahlilan. 517. Kanyeri beunang ditalangan.

atawa fardhu shubhi. 7. 8. sarawuh eusina deui. 3. kumawantun naros deui. lajeng arangkat ka cai. hirupna sagala rupa. 5. rakana sareng rai. dua tapi sing ngahiji. Dina hadist geus kasebat. tapi teu pisah jeung Aing. meh bae cacap sawengi. 10. fardhu bae nu kasebut. naha dina sembahiyang. basana anu kauni. Tina Hakekat Muhammad. Tina ba’da shalat Isya. lima waktu sapoena. basana ge dua rupi. pada dilakonan sami. Mung naha kuma bedana. 9. nu mimiti nganiatan. madep tungkul sarta ta’dim. sanajan saterasna. sinareng Raden Muslimat. 43 . Johar Awal eta nami. Usshalli fardhu Isya.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. Lajeng ngajawab rakana. narosna masih kebat. ceuk rakana geuning eta. jatining syahadat deui. basana maha fardhu bae disebatna. ku rai tacan kapikir. wajib eta parentahan Gusti Allah. naha wajib naha fardhu. Kocap Raden Muslimat. atawa sagara hirup. fardhu sinareng wajib. eukeur mufakat bab ilmi. ngajadikeun alam dunya. fardhu disebatna sidik. raina lajeng ngalahir. ceuk raina leres kitu disebatna. atawa kalebet fardhu. hijikeun masingna gulung. Wa kawa ‘Idul Imani. nganyahokeun kana iman. kabeh umatna Gusti. ari iman hiji Nurna Gusti. taya lian asalna teh ngan hiji. saeusina tujuh bumi. tuang leueut papayunpayun duaan. terus bae dijawab sakuat-kuat. hormat tilawat ka raka. nyaeta utusan Aing. kusadaya nu kasebat kaom Islam. naha kalebet wajib. tina teu acan sisip. ka raina naros deui. ku rakana teu di penging. ka rakana madep deui. jeung 2. 4. teu Usshalli wajib shubhi. panarosna tacan tutup. reh na rai kumalancang. wajib kudu pada weruh. Hakekat Muhammadiyyah. nyaeta iman sajati. 6. saparantos naretepan. wajib mun dina baba ilmi. dina pasal Sembahyang. pada naretepan shubuh. wajibul wajib terasna. miunjukna langkung ajrih. fardhu basana teh geuning. ibadah ka Maha Suci. ajeng marulih ka bumi. saur raka tangtu beda. isin na mah kang rai teh sakalintang. kumaha dina Usshalli. Eta tanda kanyataan. Tina langkung panasaran. anjalna unggel dalil. kanyataan aya Aing. mugi engkang ulah bendu. neraskeun Raden Muslimin. Ieu teh sambungannana. kieu katerangannana. liren dina tabuh opat.

gulung ngajadi hiji. sadayana umat-umat. cai jeung tiisna deui. kudu nurut saur Nabi. nyaeta nu kasebut.Layang Muslimin Muslimat 11. bedana kaula Gusti. 20. parentahna saha deui. jalanna maneh teh kudu. miwarang ibadah misti. Muhammad ge moal bukti. enya meureun dines wajib. notok ti Gusti Yang Widi. Mun geus yakin ka Muhammad. 15. nya anu kasebat tadi. Ceuk raina nuhun pisan. pikeun ka sadaya jalmi. dines fardhu atawa dines wajibna. baralik deui ka Aing. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. sakur nu boga Agama. estu nyerep kana ati. nu kasebut hakekat Muhammad tea. 16. parentahna Maha Suci. da eta mah parentahan. 21. tapi kudu jeung wajibna. Aing jeung Muhammad pasti. teu ibadah ka Yang Agung. 14. parentahna Kangjeng Nabi. hakekat Muhammad tea. atuh jadi nyaruaan. awal akhir didamel ku Gusti Allah. kudu ngalakonan rukun. lamun teu aya Aing mah. Kudu pisan tumarima. ibarat gula jeung amis. nu matak fardhu nyembahna. nya Kangjeng Nabi Muhammad. dua-dua kudu paju. 12. wungkul ka umat Jeng Nabi. Fardhu teh kudu lakonan. rukun nu lima perkara. kana dzatna Maha Suci. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. 13. tapi kasadaya makhluk. upama urang teu bakti. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. moal aya mun sifat seuneu ilang. supaya urang sampurna. 18. Tah kitu rai leresna. perkawis fardhu teh rai. sasatna geus sa dzat. ombak reujeung cai laut. Jadi hanteu tumarima. ieu teh wujud jasmani. kamurahan Gusti Allah. jadi kaulana Gusti. da maneh asal ti Aing. panas ge pon kitu deui. Wajib pisan ma’rifatna. wajib ma’rifatna pasti. dipigawena kujalmi. lamun hanteu aya panas. dines mana mistina. salamet lahir jeung batin. kantun eta fardhuna. Muhammad Rasulullahi. ka Gusti nu Maha Suci. moal lepat kitu pasti. nu ngaran wajib teh rai. poma rai sing kaharti. Syahadat Shalat teh misti. nganyahokeun heula dzatna. ka sadaya umat Gusti. wajib kudu kataringgali. parentahna Kangjeng Rasul. perkawis wajib kaharti. 19. Muhammad teu pajauh. sanes bae ka umatna. nyaeta utusan Aing. Kitu deui sabalikna. kana eta sajatina Iman tea. sabab Aing teu papisah. tah kitu ibaratna. henteu aya luhur handap jadi papak. moal aya Aing mun taya Muhammad. ibarat panas jeung api. ka Aing kalawan yakin. kapan Muhammad teh tadi. Ceuk rakana mun can terang. ka Aing geus tangtu yakin. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. nu matak urang di dohir. moal aya sifat hurung. parentahna duanana kacumponan. 17. supaya barisa mulang. eta kasauran engkang. yen kudu 44 . Ceuk raina aduh engkang. Miwarangna Gusti Allah.

saperti mungguhing istri. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. lebah mana ka sorangna. tangtu moal bisa wangsul. wajib teh geus tangtu aya. tina rasana syahadat. da Sawarga mah geus yakin. sa’adatna waktu tadi.komo dina hal Agami. sundana asal ti Gusti. Kapan sidik Sawarega. 26. pada marafhum. nyaeta sagara hurip. ka asal maneh sorangan. kumargi hayang kaharti. jalan balik ka Allah. paingan fardhu mah. Enya eta kani’matan. kedah bae sadayana. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. Rakana enggal ngajawab. nyatana ti ni’mat kitu. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. enya eta Sawarega. Inna lillahi kasebat. 25. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. sabab mun teu tingali. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. saniskara hal ge rai. teu aya kaolan deui. hayang balik teh ka hirup. numawi tekad engkang mah. lebah waktu sakaratil. jeung waina illaihi. mistina urang teh kudu. aya deui nu can paham. Dina perkara wajib mah. raji’un saterasna. balikna teh enggeus pasti. moal kadinya balik. pasal sembahyang teh 45 . ka asal purwa daksina. 23. kabeh jalmi ti Sawargi. ka Gusti nu Maha Agung. perkawis bieu kaharti. eta perkawis Sawargi. mangsa-mangsa teu tinggali. sanajan hanteu milaku. nyaeta dzatna Yang Widi.Layang Muslimin Muslimat 22. dadamelan Maha Agung. nampa rebu kani’matan. Zakat ge ari geus nisab. diwenangkeun unggel Hadist. ka asal urang sajati. aya keneh kaol kitu. teu bisa mulih ka jati. nyaho kana dzatna Gusti. Ibu Rama nalika patemon rasa. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. bener gening unggel Hadist. jalan rek ka dohir. rakana ngajawab deui. wajib teh nu pang dinesna. pang ngaraos ni’mat pasti. fardhu nuturkeun pandeuri. ibadah ka Maha Suci. mugi ku engkang piwuruk. kudu balik deui misti. Kapan tadi Ibu Rama. jalan turun urang rek ka alam dunya. waktu urang memeh bijil. rek dipake jalan wungkul. 24. wajib ma’rifat ka Gusti. geuning lain ka Sawarga. tangtuna teh nyawa urang. kani’matan rama tadi. lamun jalma nu teu kuat. 30. 31. mun keur kotoran mah anging. numawi engkang mah rai. hanteu wenang munggah haji. kana dadamelan deui. najan dina sembahyang. Nyaur deui Den Muslimat. boh Naraka boh Sawarga. Ceuk raina nya paingan. Ibu Rama waktu tadi. kumargi aya hirupna. 27. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. 29. ka engkang rek naros deui. Ceuk raina naha engkang. 32. nu teu nisab mah teu misti. tangtu moal bisa balik ka asalna. geuning sakitu sirnana. Lamun hanteu bisa pulang. 28. eta mah Sawaregi. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. ngalakonan sembahyang.

Alif Lam Lam He nu tadi. Geura mun bener wajibna.Layang Muslimin Muslimat 33.kitu deui. naon anu jadi margi. hayoh bae ngabeberik. kang rai the keur midamel Sembyang. dupi takbiratul Ikhram. pun engkang mah rada risi. Mung eta Asmana Allah. Atahiyat. tapi rai keur maca eta Tahiyat. 40. ari fardhuna mah rai. geus tangtu mubadir lapur. sasat ngamulyakeun Gusti. raka’atna kitu deui. Sumuhun saur raina. nangtung rukuna sing bukti. 37. wajib ibarat daging. 41. tatapi ceuk anu ninggal. jadi kuat hanteu lesu. 39. ku kang rai geus kaharti. dua ruku dongko ulah sambewara. ibarat kitu rai. moal samar puguh yakin. 38. lungguh He teu salah deui. timana asal usulna. rai paparin mangarti. terus aweh salam deui. nyatana nya huruf tasjid. sakur-sakur nu perlu. eukeur ngalakunan wajib. saparantosna di dhohir. 36. kieu asalna the rai. hayang erang timana eta jadina. sangeus aya dunya dumuk. Alif Lam Lam He geus dumuk. Kitu deui hal Sembahyang. fardhu ibarat sambara. matak seger karasana. eta pasal Sembahyang. Rakana enggal ngajawab. sakitu eta wajibna. mung rasana kurang ngunah. malah wajibna teh opat. nangtung teh nya huruf Alif. upama teu nganggo wajib. kumaha ceuk anu ninggal. pasal wajib jeung fardhuna. wajibna opat perkawis. da eta mah lafad tadi. kaopat lungguh geus pasti. saperti maca Fatihah. tapi aya oge hasil. 35. kaduana ruku teh huruf Lam awal. Salirana gogleran. mangfaatna kana diri. maca Fatihah anu alus. ngadegkeung Asma Yang Agung. nepi kana tahiyatna. 43. nyaeta huruf lafad. rada paur arek 46 . lafad jenengan Allah. Sembahyang lima waktu. kudu ngucapkeun misti. haying terang da meureun aya asalna. aya wajibna opat. geura kieu saupami. sujud lungguhna katinggal. mung aya keneh saeutik. ebog dina tengah bumi. dina shalat lima waktu. batal teu aya gunana. kumaha ti Kadimna. Sok rajeun kening di tuang. jadi geuning eta sidik. disebut eta kang rai. moal katuang geus pasti. 42. kajeun teuing dina ati. kumaha asalna deui. Rakana lajeng ngajawab. hiji nangtung nu utami. 34. tangtu. jaba eta naon bae anu lumbrah. ceuk raina nuhun parantos kapaham. Nomer tilu sujud tea. ceuk raina tangtu moal. Sujud Lam akhir nyatana. duh eta mah rai penting. nyebat keur shalat ka rai. hanteu aya gunana. ceuk rakana sidik sare’atna batal. ngahariring lagu pucung. tapi nu kuat mah wajib. Tah kitu ngaran fardhuna. hanteu nepi ka mubadir. hana rai tutuluyan. sambara mun teu aya daging. tetep moal samara deui. talunganan aya daging teu sambara. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. rai maca Usshalli.

Keukeuh ngajina kaluar. geuning aqrob sareng wujud. jatining kasampurnaan. sundana teh Maha Suci. lagam Mesir nu ditiru. kapan eta mah rasiah. moal bisa balik ka Haqullah. meureun rentul Maha Agung. 45. ari nu aqrob jeung urang. Dzat laesa kamislihi. tangtos balik deui bae. Kapan tadi Gusti Allah. poma ulah rek kaliru patekadan. naon eta saur rai. Dangdanggula 50. ulah dikira-kira. laguna diaranggit. tangtu nya balik kadieu deui. ayana di saban jalma. pasal eta nyatana Haqullah. Kapan eta utusan Yang Widi. sabab upama teu terang. anu matak kedah diteangan. 52. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. kakurung keneh ku dunya. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. Haqul Adam nu kasebu. Wanahnu aqrobu uni. Na teu emut dalil Qur’an. dzat Maha Agung. Tapi sugan geus ugana. kana Haqul Adam. kapan kieu sundana. aqrobna jeung Maha Suci. kana onom atawa ka alam jin. marakayangan tangtu. pangbalikan manusama’rifati. sabab kitu kudu pikir. kudu aenal yakin. dirina diluli-luli. sing sidik ka Maha Agung. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. sangkan ulah ka jongjonan. nyebut. eta kawasana Gusti. sifatna hirup urang teh. nu ngaran Haqullah tea. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. Beurang peuting teu papisah. paalus-alus ibadah. kitab Qur’an digugulung. manusa di jaman akhir. enggeus idin Maha Suci. eusina teu diteangan. hantem asma nu di aji. mun yaktos aya di diri. henteu keuna ku ruksak. ceuk rakana hirup urang. kantun nu hiji tacan ngartos. supaya balik ka hirup. 48. ulah lalawora rai. naon nyatana anu bukti. kakawasaan Yang Agung. ceuk rakana Alam Dunya. geus teu aya antarana. dijudi-judi ku ati. rai oge tacan terang. Ilaihi saterusna. Raden Muslimat ngalahir. hanteu dirasakeun dalil. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. . nyatana geus puguh. anu mawi rai poma.Layang Muslimin Muslimat 44. dilenyepan disurupkeun ku salira. ceuk rakana aeh rai. 47 51. asup kana engon siluman. 49. hirup Allah nu langgeng pasti. lamun maneh nyembah ka Gusti. tapi kanu disembahna. enya eta Hakekat Muhammad tea. 46. jeung Min hablil warid deui. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. weleh bae teu kapanggih. 47. atawa nitis-nitisan. Ceuk raina nuhun geus kaharti. kakawasaannana Gusti. nyembahna ka Maha Suci. tadi Guru nasehat kabina-bina.

tah geuning rai nyata. kuma kabeukina tadi. sasat nu embung balik teh. ngajadikeun sagala Naraka. Lamun asup ka manusa geuning. Sabab ieu alam dunya pasti. ka nagarana siluman. ngabedega ngarahayat. ngagerebeg bari barang penta. jelema anu maraot. nu di la’nat ku Yang Agung. paehna sok jadi macan. angin pon nyakitu. sanajan. tetep di jero naraka. jadi badegana deui. dina luhur Gunung. Gusti Maha Agung. ku rasa kangeunahan. pantes moal bisa mulang. rajana teh geuning sok disebat. nurutkeun ilmuna kitu. nurutan tekad Idajil. Anu matak rai sing kaharti. anu kaliwat tiisna. malah jumeneng Bupatos. tara kapanggih. eta oge nyawana manusa. sakalintang percaya rai. salegana ieu alam dunya. ngajadi seuneu sakabeh. eta kitu kajadiannana. anu teu bias balik the. Kapan eta Embah Dalem tadi. ruksakna alam dunya. tunggu kiamat dunya. nya atuh tetep di dunya. bari tunggu-tunggu. Kitu deui mun nyawana jalmi. meureun sadaya ge terang. Naha urang rek lumpat kamendi. nya 48 . rahayatna rebu-rebu keti-keti. raja siluman didinya. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. kanyahona keur didohir. sareng panggang lele tea. yen nu hanteu ma’rifat. menta cikopi nu lekoh. ka asalna kapungkur. jadi rajana siluman. ditetepkeun pikeun panjarana. nagarana pada mafhum. sangu punar kitu. jero Naraka. lamun aya pekewuh. Ka manusa jeung ka hewan deui. anu masih keneh ayana di dunya. 59. jadi sakur anu aya. cara waktu manehna di alam dohir. ngan tetep rasa teu geunah. sarta langgeung geus tangtu. ceuk cariosna asalna manusa.Layang Muslimin Muslimat 53. 61. nu sok sedep panggang lele. 55. sabab sidik aya nyatana nu yakin. enya eta dina Walyaomil akhiri. Saruksakna ieu alam dohir. raina lajeng nyaur. sok geuwat harajat. malim bagong jadi babi enggeus pasti. nu ngalanggar parentahna. malim buhaya ge nyata. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. geuning ayeuna buktina. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. 60. biasa cara nagara. sabab ari Wali mah. kana maung sareng monyet. enggeus dina Haq na Allah. Da Wali mah sampurna geus pasti. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. salanggengna henteu kacampuran deui. 57. 62. bet aya di Gunung. jeung teu bias paeh deui. jeung jadi Naraka cai. sok surup sinurupan. aya nu ngabawah prentah. nu betah di alam dunya. Idajil La’natullahi. 58. ka dzat Maha Agung. naraka seuneu jeung poek. lamun malim maung. 54. bagong atawa buhaya. poek tina bumi tangtu. nyaeta dzatna Yang Manon. 63. tetep moal pupus. keur ngahukum Idajil teh. nya asup ka dinya deui. 56. tetep didunya ayana. atawa menta surutu. yen teu bisa wangsul. sasalad jalma garering. Timbanganten nu kawarti. ka Allah nu Maha Agung. lobana ka dinya kitu. meureun rai ge sok mendak. Jadi tangtu rahayatna pasti. di Gunung Gede Cipanas.

nu mawi make sakarat. alam antara disebut. anging iman anu ditampi. Ririwana hanteu salah deui. tetep hanteu bisa asup. asal keur dina Kadim teh. nu jaditeh roh Jasmani. kapan tadi asalna ge. cai tiis rasana. sabab tadi geuning kitu. Dunya ieu bumi seuneu angin. atuh pantes moal bisa. anu bakal ngajadi teu ngunah. nyaeta nyatana Nur. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. raina lajeng ngawalon. ngajadikeun alam gaib. tina ku bakating nyeri. Ti dunyana manehna geus indit. baroraah bias ngomong. ku Allah anu kawasa. lawang dunya geus dikonci. 66. Mun ku rai can kapikir. lain eling ku carita. seuneu dunya mah tangtu. Sabab dina waktu sakaratil. Kapn bukti geuning anu mati. bibit dunya kitu. anu ngajadi alam teh. meureun sadaya ngaraos. roh Jasmani tacan terang. anu didahar ku urang teh beurang peuting. alam antara disebut. tah geuning eta geus aen. sumawonna asup hanteu bisa. kahalangan ku alamna. Enya eta sifatna teh getih. naon kanyataannana. nya eta alam antara. 69. ngan saukur bisa balikna teh pasti. anu tadi saur engkang tea. Hakekatna Adam tea. paehna anu kapaksa. asal tina aci-aci. aci seuneu jeung tanah. jadi dedemit siluman. 65. geura bae titenan. nu ngajadi alam barjah tea. kana asalna dunya. mun aya nu pupus. nya buktina katuangan. Idajil kapungkur. imankeuneun arek maot. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. moal bias rek nyebutkeunnana. lawang Akherat teu muka. utag-atog taya jalan. atuh jadi bangsana. 68. bumi poek tangtu. alam Barjah kesebat nami. sabab tadi koncina teu kapanggih. 72. sagala enggeus ditutup. siga anu neangan jalan. leres percanten kalangkung. lawang Akherat teu tembong. ka Akherat masih tacan datang. tangtu bareng di naraka. rasa rebu taun. nya kitu mo salah deui. sing ma’rifat kana dzatna Allah. getihna ragrag didinya. getih teh eta geus tangtu. kapaksa roh Jasmanina. nu mawi hanteu katinggal.Layang Muslimin Muslimat 64. jeung asal. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. da ngajadi alamna the. lawang Akherat teu muka. 71. kantun eungap anu aya. angin pon nyakitu. ciri teu katimu. sasat jadi rahayatna. anu hanteu kapanggih. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. 67. atun nya Naraka tea. 73. kahalangan kitu. di badan sakujur. karasana panas geus pasti. sasat aci alam dunya. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. jadi alam tangtu. taya tiis taya panas. anu maot teu aya getihna. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. buktina teh molotot jeung larak lirik. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. Eta kitu kajadian jalmi. 70. nya eta alam antara. getih balik deui tangtu. elingna satuhu. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. nyebutkeun Allahu Allah. 49 . nya didinya sok nembongannana. Anu matak wajib sing kapanggih.

resep ngadu resep lacur jinah maling. 79. nafsu nu sok narik hade. datangna ge ti pandeuri. remen sok kabaud. karepna kasukaan dunya. anu kalangkung kotorna. Sawiyah katiluna teh. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. enya eta sifat cahya. nyawa sareng hirup. 84. 77. hayang seubeuh nyatu. keur masih dina Haqullah. jeung Allah Gusti Yang Manon. lami-lami ka bulen ku sifat getih. panon ge bijil awasna. yaktos pisan eta Mutmainnah. numatak bedas kalangkung. Den Muslimat teras nyaur deui. sifatna getih kitu. sareng Haqul Adam tea. anu mawi taya raos. teu ngeunah pon kitu. enya eta Amarah Lowamah. baham bisa cacarita. sangkan kuat salawasna. 75. jeung ngagedekeun Amarah. jadi tempat setan la’natullah. roh angin pon kitu deui. saprantos lebet kadaharan. saur raka tangtu beda. cepil ge bijil danguna geus pasti. dua geus ngagulung. sadayana bieu saur engkang. tadi memeh aya rasa.Layang Muslimin Muslimat 74. sababna pang urang kitu. 80. 81. kumaha sangkanna punjul. lian ti nyalindung. Haqul adam mah geus tangtos. pasal Haqullah nu tadi. ngarasa aya ngeunah. nu matak urang wajib ma’rifati. rai masih keneh bingung. enya eta aci kadaharan. nyaeta ngaran nafsu. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. Cauk rakana lamun tacan harti. hirup Allah anu sakalangkung suci. ceuk rakana taya akal. Jadi eta nafsu tilu tadi. lebah dinya enggeus pasti. nu di dahar ku urang teh. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. Jadi iman sabeurang sapeuting. taya angsuangsu acan. hirup mah kapan geus aya. roh suci kasebatna. mawana eta nu tilu. jadi hirup suci tea. sumawon parentah Allah. mimiti rasa teh bijil. masih keneh tacan aya nyawa. ku nafsu nu 50 . nyawa kasebatna rai. didinya marunggonna teh. jeung ngajujur kasukaan. 82. Lami-lami tuluy bijil deui. Haqna Allah tetep hirup urang. moal rek kabaud. nyalindung ka dzatna Allah. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. roh bumi seuneu banyu. nuhun parantos kahartos. Lami-lami eta murangkalih. Ari sifat hirup mah kang rai. teu kuat eleh loba. Mutmainnah nafsu nu suci. 78. malah-malah sifatna ge beda pasti. naon nyatana di badan. 76. Barang enggeus kacampuran getih. bukti langka anu iman. hayang naon hayang naon. taya dangu taya tinggali. ulah sok elehan teuing. 83. Malah dina gujragna ka dohir. geus Wahua Ma’akum. hirup kalawan nyawa. sarupaning naon bae. kaayaan dunya kitu. anu matak dijero beuteung geus usik. ceuk raina naha beda. sabab henteu rasa papisahan. den Muslimat lajeng nyaur manis. ari nyawa mah geus tangtos. narikna ka alam dohir. sabab basana ge dua. pertanda aya hirupna. nya rasa sareng nafsu. sumawonna aya nafsu. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. ayeuna gaduh piunjuk. waktu keur dikandung. ku rai tacan kapaham. hakekatna di badan urang pribadi. meureun ku rai karasa. tina rasa nya bijil kahayang.

cahya koneng sifatna. tina bakating khusu. alam dunya anu dumuk. ayeuna mah atuh mangga. kalima caangna. 86. tah sidik geus opat rupi. hanteu patarengga deui. 89. pasal eta parantos kapaham. 88. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. geus saädzat anu tilu. 87. nya neda tawakuf bae. cahyana bodas hanteu salah. dzat hartina kanyataan. enya eta lafad Allah. kalimana Johar Awal. sareng He na rai kitu mun teu harti. babakalna alam dunya. dina Hadist ge kasebut. ka opat bumi anu nyata. Aya seuneu ieu alam dohir. Katiluna Maun eta nami. 94. Caang padang sifatna geus pasti. nyaeta Adam hakeki. kaduana angin kitu. sabab beresih lakuna. nu tadi tacan dijawab. 91. ayeuna wangsul kapungkur. sarawuh eusina deui. nyarioskeun dzat Maha Suci. jadi tasjid kitu. 93. ari nu katilu. Adam jadi gulung. Ahadiyat sareng Wahdat. lumbrah geuning kitu. jadi salamet bawana. nya anu jadi bakalna. tina padang bijil kanyataan. jeung sifatna sumawon asmana. Alif Lam Lam He timana asalna deui. Anu matak aya huruf dalil. dzat sifat sarawuh asma. sadaya anu kumelip. asalna tina dzat sifat. cahaya anu beureum eces. cahya beureum sifatna. Sabab eta bibit nu kumelip. huruf Allah aya opat rupa. asalna teh lafad Allah. Ceuk rakana aeh engkang lali. sorot Hawaun geus pasti. kaduana Hawaun kasebat nami. Henteu pisah dzatna Maha Suci. sifat rupa eta hanteu salah deui. awalna eta geus pasti. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. nya eta Asma Yang Agung. cahya koneng sifatna. Nur Muhammad nu kasebut. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. mun ngelmuna tutug. goreng tea. enya bae eta can dijawab. sasat Allah jeung Muhammad. moal daek ngagoda rancana. ku sorotna Narun hanteu salah. Kantun anu kaopatna deui. hakekat Muhammad tea. sabab sieuneun geus tangtos. hiji ngaran Narun. panarosan jisim abdi. deukeut jeung nu iman pasti. rasana panas geus tangtu. tina Enur anu opat perkawis. Lami-lami setan tangtu nyingkir. 90. opat rupi kalima caangna pasti. enya ieu buktina the. kieu usul asalna. geus ngagulung moal geseh. sakabeh asal ti Allah. aya ieu cai dunya.Layang Muslimin Muslimat 85. Gusti Maha Agung. bijil cahya opat tembong. tah kitu gunana. pang ayana Lafad Allah. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. Johar Awal kasebatna. cahyana nu hideung mulus. ku sorotna Maun anu putih. anu kasebat Af’al Gusti Allah. sarawuh eusina kabeh. Turobbun kaopatna teh. dina pasal huruf. nu Murba ka wujud urang. nu opat teh Alif Lam Lam. 92. tah sayaktosna tidinya. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. kahartos sareng karaos. katiluna Wahidiyat eta nami. lahir batin moal rek manggih balai. 51 . Den Muslimat lajeng nyaur deui. nya eta Alif Lam Lam He.

sing ulah ngajarentul. malah lamun dideukeutan. ulah arek jauh. nya paingan kitab enggeus nyebat. rai sakalintang bingah. najan rukun anu lima perkawis. dina Hadist kacarios. Ceuk rakana anu mawi wajib. kaca panghalangna tea. 97. asal asma tina cahya. bisa jadi tutung. sabab sakitu bibitna. Lian eta wujud maneh eta pasti. eta teh siloka wungkul. kumaha nya akalna teh. ku asmana kitu. sangkan ulah kasarung. 102. kalangkangna tangtos bae. geura bae didunya ge geuning sidik. 99. burak heula wujudna. tah asalna ti dinya. anu jadi hijabna ka Allah. sahabatna geuning opat. ulah boga rasa aya. dina palebahan eta.Layang Muslimin Muslimat 95. supaya boga pikiran. yen tujuh langit bumi teh. rakana deui ngajawab.hijab ka Gusti Yang Manon. ngajadi seuneu hurung. balik deui ka alam dohir. hayang nyaho ayana Aing. geuning buktina kitu. 52 . kalimana Panon poe. da dunya mah kalangkangna. Imamna opat tangtu. dihalangan ku sahiji kaca. 103. tetep lima huruf. sanajan Gusti urang. ayeuna kakara sidik. urang kudu ma’rifat ka asal. cahya hideung sifatna teu salah. Ceuk raina bingung teuing. tangtuna enggon Naraka. tambah deukeut tambah raos. teu kaluar ti asmana Allah. Takun Wasilan terasna. Panon poe teu matak jadi balai. kangjeng Nabi Rasul. kalimana sareng anjeuna pribadi. tina dzatna Gusti Allah. enya ieu buktina wujud jasmani. namung aya saeutik anu samar. Waktu oge geuning lima deui. sifatna ngangliputina. rai sakalintang bingung. hanteu katepi ku akal. Gunung luhur bet tambah tiisna. matak ngaruksak ka urang. kalangkang jadi Naraka. lamun maneh saestu. lafad Allah sadayana. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. Saupama naek kana pasir. Laa Hijabbaka kauni. naon nyatana anu dumuk. anu panas teu salah deui. eta asmana Yang Widi. naha tina bibitna mah. nya eta anu bieu teh. sumawonna alam dunya. sabab Aing Nafi Isbat. sanajan di Mekkah oge. pasal kaca can ngahartos. di angliputi Yang Agung. lafadna geuning kitu. Fafnin ‘anil Wujud. rai mun can mafhum. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. euweuh anu jadi hijab. teu beda jeung Kadimna. dzat nu Maha Agung. Ceuk raina teu kinten kaharti. bisa ngailangkeun jasad. anu jadi hahalang ka Allah. Srangenge alam Akherat. jeung Illa Wujudika. 98. Saupami sorot Matahari. mindingan kana dzat tea. mere upami ka jalmi. 100. Sungsum tulang daging sareng kulit. 96. Saur rai ayeuna mah harti. wujud reujeung bumi langit. saurna teh Gusti anu Maha Suci. Asmarandana 104. 101. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. kalimana Baetullahi.

hanteu sah kanyahona teh. kapan dina Hadist oge. Hanteu kahartos ku pikir. bibitna sagala rupa. hanteu aya pependakan. nya Marotan Wahidatan. 111. Qur’an Nul’adzim kasusul. ilang ilmu ilang rasa. da lebah sare mah poho. Kapan ari ngelmu rai. 106. raina lajeng ngawalon. kabeh kudu pada terang. Dal teh suku enggeus pasti. kahartos Mim He Mim Dal. jalan ma’rifat teh kudu. anu parantos diwejang mah. tah kitu rai nyatana. Mim akhir bujal manusa. 53 . mung aya deui pihatur. tegesna babar sapisan. boga wujud rawuh dunya. mung tasjidna tcan disebut. Antal Mautu Qoblal Mauta. kakara bisa kasusul. najan wujud teu kaemut. dina wujudna manusa. 118. 116. muga ku engkang diwejang. paeh samemehna wafat. teu jadi lafad Muhammad. tapi weleh teu kapendak. kieu rai mun can terang. kusabab geus kana ilmu. 109. didinya hanteu ngaraos. hanteu beunang lalawora. kudu papada duaan. Ceuk rakana pasal tasjid. nyatana tasjid tarekat. Naon nyatana di diri. sareng dzatna Maha Agung. sabab rasiahna guru.Layang Muslimin Muslimat 105. rai masih keneh helok. Kitu ibaratna rai. 114. ceuk rakana tangtos bae. jalanna tina tarekat. geus tangtu rai aya mah. 110. teu make tasjid mah luput. Saur raka moal manggih. naha bet aya rasiah. He dada manusa estu. teu acan pisan kapaham. keur pikeun sarerea. sabab eta mah Agama. Sanajan bisa ninggali. keur ibadah ka Yang Agung. kitu eta ceuk dalil teh. 108. teu meunang aya rasiah. kudu dicarios bae. kapan geus aya patokan. rupana wujud manusa. ibarat lafad Muhammad. eta dzatna Gusti Allah. da sanes kitu jalanna. ayeuna mah moal samar. Raina lajeng ngalahir. kudu keur nyaring mistina. Mim the nya sirah urang. tah dalil eta saksina. nyarita pasal ieu mah. mung engkang moal tiasa. lamun ngelmu tacan kitu. ulah kapambeng ngawuruk. sareatna hakekatna. 115. 112. lain perkara Agama. Bener mun dina Agami. 107. 117. hanteu aya terekatna. teu iman-iman acan. Raina ngawalon deui. naon kanyataannana. panutupna lawang dunya. da engkang bubuhannana. lafad Muhammad eta teh. pamuka lawang Akherat. can ditarima ku Allah. lamun teu make tarekat. geus tepi ka asal Qur’an. Rakana ngajawab deui. 113. aduh engkang nuhun pisan. eta mah palebah sare. perkawis lafad Muhammad. kang rai nembe mangartos. Tapi kudu bisa mati. atawa konci panyorog. dina salira urang teh. kajaba dina sare mah. dina keur waktu sare mah. nya eta Mim He Mim Dal. Ari geus katimu tasjid. nuhun Alhamdulillah.

sidik henteu mangfa’atna. batal haram jeung makruhna. dina keue aya halangan. sidik ku panon kapala. sumawon ku sareat teh. aturan amal ibadah. sabab teu aya cirina. Sasatna kedah papanggih. kalawan ma’rifat heula. sababna tacan ma’rifat. 131. keur kapercayaan kitu. tarekat sareng ma’rifat. Allah nu pikeun ngahukum. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. Sarat sah nyembah ka Gusti. Tapi kade salah ngarti. 125. 122. engke di alam Akherat. ngan kudu menerkeun laku. teu tiasa ngalakonan. 54 . nyaeta eling ka Allah. Gusti Allah nu kawasa. tanda-tanda elingna teh. kudu ngalokonan rukun. kudu nurut kitab Qur’an. Agama sareat tea. pipilueun ngahukuman. 127. rakana enggal ngajawab.Layang Muslimin Muslimat 119. 121. sadirina-sadirina. Fidun’ya anu kasebat. buktina pasuhud-suhud. sareat ka tarekat teh. ngalakonan Sembahiyang. tapi sahna eling kudu. ku awas panon atina. rukun Islam anu lima. Imanna eta geus tangtos. kapan aya ceuk Hadistna. ku rai tacan kaemut. perkara nyaho ka Allah. 128. Raina ngawalon deui. pikeun kayakinannana. teu acan katinggal ku soca. Kapan geuning eta bukti. kudu daraek ibadah. jeung buktina nu diditu. kana parentahannana. 130. sunat farduna sakabeh. Mimiti Ru’yatullahi. 124. mun prakna tah kudu kitu. lamun teu acan paamprok. perkawis Iman ka Allah. laku ucap anu aen. aya dua perekara. Kapan ari Iman rai. Iman kana Parentahna. ti dunya teu meunang salah. parentahna Gusti Rasul. 132. anging Allah nu uninga. anu sakitu suhudna. atuh teu Iman mun kitu. persasat nuduhkeun jalan. lain hukumaneun jalma. rai parantos mangartos. Ari hakekat mah rai. hartina ninggal dzat Allah. rukun Islam anu lima. bagian ilmu eta teh. 123. kana dzatna jeung sifatna. 120. jalan tuduh Agama. kumaha arek elingna. da ari sareat mah. anu kudu dilakonan. kantun Iman anu ka dua. 126. sanajan dicipta-cipta. nu katinggal ku sadaya. wujud teu bias migawe. kana rupa Mekah kitu. Jadi geus kaluar garis. atina teu daek nyaho. kanu baris disembahna. saperti ayeuna urang. naha Iman ka saha. mangsa bodo Gusti Allah. kudu ku awasna kalbu. Mereskeun jalan Agami. 129. urang ninggal tanah Mekah. Dupi Iman hiji deui. weleh geuning pasalia. ka Allah mah sanes kitu. bagian ahli sareat. sabab kumaha rek Iman. Ngan karek asmana badis. lain kudu sapertos. Tapi dina waktu gering. hiji Iman ka Yang Manon. dina nalika cageur mah. Teu aya gunana jalmi. boh salahna boh benerna.

Kaduana Iman deui. manusa kedah kituna. 140. seja diestokeun pisan. badanna geus ruksak kabeh. tapi aya deui kitab. kumaha mun geus teu kuat. teu bisa balik ka asal. 135. 146. ibarat nyebatkeun cau.Layang Muslimin Muslimat 133. boh kesed boh amisna. kakara sah pangakuna. henteu weleh reureujeungan. Teu huruf sowara deui. jalanna tina tarekat. Saha jalma anu mungkir. lakonan waktu lima teh. boh amisna boh kesedna. kapan make huruf eces. rek nyaritakeun rasana. yen eta Kalamullah teh. 145. disebatna Kalamullah. 139. hanteu ngarasa papisah. najan nepi ka ayeuna. geus Wahua wama’akum. teu jauh sareng dzatna teh. Mung ayeuna aya deui. margi kahartos percaya. da teu kudu ruku sujud. atuh rek eling ka naon. kudu bae dua-dua. dina keur nalika jagjag. moal taklid moal bohong. masih keneh bias nangtung. eling bae salawasna. Iman mah geus tangtu terus. Iman teh urang pigawe. eling bae hanteu pegat. percayana masih mangmang. 136. 138. ngan dika Gusti Allah. bade tumaros ka engkang. lakonan sakuat-kuat.nerangkeun yen Maha Agung. margi Hadist enggeus nyebat. nepi ka rek maot pisan. hanteu percaya ka Qur’an. da geus teu bisa hudang. Kedah geus di dahar misti. 144. da can nyaho ti tadina. moal arek asa-asa. kakara bisa kasusul. moal samara moal hilap. tapi eta dina Qur’an. nya meureun nyasab jadina. Sieun jadi kufur kafir. Iman kanu marentahna. 142. 143. kalintang abdi sesahna. kapan kedah sareng sahna. pangandikana Yang Agung. ceuk rakana moal pegat. tapi upami percaya. keur wujud taya halangan. Asal geus ma’rifat jati. nu henteu diwaktu-waktu. sanajan badanna ruksak. kumaha da can karaos. siang wengi reureujeungan. Raina ngawalon deui. Raina ngawalon manis. Mun kitu kafiran pasti. sagala pangakuan. kufur kafir kasebatna. 137. da hanteu kudu jeung praktek. bisa balik ka asalna. nyawana teh kapidangdung. teu ku lisan-lisan acan. cicing leumpang diuk nangtung. keur cageur keur gering komo. Sababna enggeus ngahiji. rai masih keneh poek. 141. salawasna moal pegat. paeh henteu reujeung Iman. 55 . 134. Bari leumpang bari cicing. rek eling ka Maha Agung. Numatak urang mah rai. teu acan tetep mikiran. geus teu bisa walakaya. kana parentahannana. hate masih kalangkabut. rek eling ka parentahna. jadi linglung rarasaan. yen eta dalil Qur’an. kahiji Iman ka Allah. sakur piwuruk engkang teh. hanteu bisa walakaya. Teu Iman ka parentah Gusti. Sumawon Iman ka Allah. nya kana dzat sifatna. nyaritakeun rasa cau. atuh meureun poek bae.

153. eta teh nyaurkeun naon. memeh aya awang uwung. nyarioskeun ti awalna. Sadayana jol kaharti. Tah kitu ngandikana Gusti. nyaeta kana manahna. turun ka para Nabi kabeh. tina Johar Awal tea. unggel dina lebet Qur’an. kieu rai mun can terang. ka sahabat nu opat teh. jol tiasa sasauran. nyatet saur Rasulullah. ngan cumah maparin caang. Hadist bae disebatna. hanteu sowara huruf. nyaeta kiamat dunya. bibit nurunkeun manusa. sumawon make huruf teh. pangkat Nabi kasebatna. geuning naha teu disebut. 150. bet sagala uninga. kapan sidik caang eta. tapi Kangjeng Rasulullah. lalakonna dicarita. tah kumaha bedana. 160. Maparin caangna ati. nyaurkeun sadayana. lahir batin geus kamafhum. sabab ngandikana Allah. 157. bener teu nganggo sowara. terus disaurkeun pisan. ngajadi alam dunya. sumawon make huruf teh. bibit nu kumelip kabeh. teu aya anu kalarung. awal akhir dicarios. padahal Nabi Muhammad. bray bae sagala terang. kabeh aya dina Qur’an. 148. ngadamelna Injil tea. nyaurna ku basa Arab. Kapan sidik Kangjeng Nabi. ngadak-ngadak anjeuna teh. Sareng kapan saur Hadist. malah basana ge Arab. nya jadi kitab Qur’an. Geura dangukeun ku rai. mimitina ti Nabi Adam. Allah anu Maha Agung. pasal ka dalil Qur’an teh. nyaeta Nur Muhammad. caang padang narawangan. kudu buleud nya percaya. kana Qur’an Nul’adzimna. teu aya nu ngawartosan. nepi ka kiamat pisan. 151. anging ku terbitna hate. kana kadimna Jeng Rasul. naha ari Nabi sanes. 149. sagal geus kauninga. nu aya salebet Qur’an. 156. dalil pangandika Allah. kapan sami pangkat Rasul. kitu deui Zabur Toret. Terus Babu Hawa deui. 154. sanajan aya hurufna. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi naha Kangjeng Nabi. geuning kitu asalna. utusan Allah ta’ala.Layang Muslimin Muslimat 147. teu kocap aya guruna. 152. 155. yen eta pangandikana. sapertos Jeng Nabi Isa. Dicarios ku Jeng Nabi. Jadi ngandikana Gusti. teus nepi ka jadina. nu ka anjeuna miwuruk. sasaur-saur Jeng Rasul. pangandika anu anyar. sareng ngajadikeun makhluk. kapan geuning eta Qur’an. Padahal Kangjeng Nabi. 159. sadaya hanteu kaliwat. sanajan nu teu acan. 56 . kaluar ti Kangjeng Rasul. Ditetepkeun bae Hadist. Qur’an teh damel sahabat. nu muruk bangsa manusa. 158. yen bakal kitu jadina. Gusti Usman nu nulis teh. boro-boro nu geus tembong. Terus kan Nur Jeng Nabi. teras dicatet ku Usman. Rakana ngajawab manis. ayat-ayat nu kasebut. anjeuna enggeus misaur. nu matak teu ku sowara.

Raina gumujeng manis. naon kanyataannana. Mung ayeuna aya deui. Kaopatna Qur’an nami. hakekatna di urang. rai aya kadar ngartos. 171. mani cirambay socana. Sajarah anjeuna pasti. kitab Injil katiluna. kapan Qur’an mah eusina. malah sumpingna tipayun. saheulaeun Nabi urang. di badan urang sapata. sarua pada utusan. sifatna hirup kang rai. 164. sapertos Jeng Nabi Isa. 173. Rakana engal ngawangsul. nanging ti Allah ta’ala. 166. pasal kitab anu opat. naha bet hanteu disebut. kitab Hadist anu tilu. nu matak hanteu disebat. hanteu sami sareng Qur’an. nu tadi disebat dalil. ti barang gurujag dohir. hanteu naros ti manusa. nya nuhun Alhamdulillah. kanyataan dina diri. Saha nu mere warti. Zabur pangucap pribadi. dalil pangandika Allah. naha bet dibeda-beda. nu parantos kalakonan. bakating tina karaos. jadi anjeuna mah notok. Ari sundana teh Hadist. dalil pangandika Allah. moal robah patekadan. kaduana kitab Zabur. kapan Jeng Nabi Isa ge. nepi ka akhirna pisan. ku salira anjeuna teh. tapi kieu bedana teh. 165. rek naros rai ka engkang. sabab manus amah mohal. Barina ngalahir deui. Injil nyatana paninggal. midamelna Injil tea. 168. margi rai tacan ngartos. dalil mah Qur’an nyatana. 169. sanajan Saumur hirup. hanteu arah engon kitu. lantarannana ti engkang. ulah ngan ukur basana. sanyatana dina diri. Sifatna nafas geus tangtu. tina kalangkung karasa. kieu rai mun can harti. jeung teu nulis teu papan. Kinanti 172.Layang Muslimin Muslimat 161. Ceuk rakana bener rai. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. nyaeta pangdangu urang. geus nyayang kana sungsuwam. naha ari Nabi sanes. tunggal utusanna Allah. kapan teu daya teu upaya. tina Qur’an Nul’adzim teh. hanteu aya papadana. 167. nyariosleun Wal Awwalu. 57 . nu teu huruf teu sowara. tah kitu rai sababna. geus sumurup kana kalbu. rai mah ku hayang dumuk. bisa nyaritakeun kitu. ayeuna baris didadar. meunang nurun tina Qur’an. 163. Ngalahir deui kang rai. nya eta nu anyar tea. dina badan sakujur teh. Qur’an mah pangangseu rai. geura dangukeun ku rai. tah eta naon nyatana. nyarioskeun geus akhirna. hal eta kitab nu opat. hiji ngaran Toret tea. Mimiti Toret dicatur. tah eta nyatana Qur’an. kang rai hayang terang. bade tumaros ka engkang. Tetep disebatkeun Hadist. 170. ayeuna mah moal samara. dalil mah nu heubeul tangtos. anu tiheula ayana. sabab Ijnil Toret Zabur. pangandika anu anyar. 174. 162.

Raina Lajeng ngawangsul. barang enggeus lami. keur waktu gurujag lahir. 189. katuangan warna-warni. 180. taya kabutuhna Gusti. sinarengan aci cai. bener ceuk dalil teh tadi. lamun aya keneh pambrih. Nafas mah geus jalan terus. najan seueur nu dipeuncit. nya danguna jeung tinggalna. disebatkeun awal akhir. ucapna pon kitu deui. teu butuheun kunu ngaji. Naha engkang bener kitu. teu elat-elat nu bijil. Ceuk raina naon atuh. Ari eta mah nu tilu. 58 . tatangkalan nungtut jadi. Allah ta’ala taya kabutuhna. Ting torojol ting palentung. saparantos barang tuang. Rakana walon jeung imut. sato-sato ge aranakan. baham ge bisa wawarti. anu pandeuri datangna. Kitu deui dina pupus. sareatna anu nyata. pasal tadi Gusti Allah. Bukti anu ngajarentul. ah engkang mah sok murtad. nandakeun butuhna Gusti. kabutuhna Gusti Allah. 177. atuh lamun kitu Gusti. Meureun ku rai kamafhum. nu karasa sareng bukti. bet bijil awasna geuning. panon teu awas ninggali. 185. tapi engkang mah sok nilik. tina kaluat si Bijang. teu butuheun ku Ulama. jalma pada aranakan. Gusti anu Maha Suci. paninggal sareng pangucap. 179. Mung awon teu kapiunjuk. 182. nya eta nu anyar tea. rakana lajeng ngajawab. sifat Goniyyun ceuk Hadist. 183. aci seuneu angin tanah. 188. rakana ngawalon manis. Raina ngawalon nuhun. estuning aenal yakin. Numawi Qur’an disebut. 184. kapan buktina di dunya. 181.Layang Muslimin Muslimat 175. ceuk engkang mah masih aya. anu pangheulana leungit. kabutuhna Maha Suci. nafasna mah ongkoh bijil. akhirna oge teu lepat. tapi teu kurang nu datang. Ngan butuh teh ku wujud. kabutuhna Maha Suci. ampir pinuh ieu bumi. cepil kaluar danguna. da kabeh kagungan Gusti. nyaeta nu ngaran Hadist. hanteu kasebutkeun beunghar. leres mun kitu kaharti. 176. aya deui nu can harti. baham teu bisa wawarti. teu butuheun kunu muji. kalebetan aci. kanyataan dina badan. eta hanteu salah deui. hanteu seueur ngan sarupi. 186. pangdangu anu kahiji. cepil teu aya danguna. karaos kabina-bina. Tapi kabutuh Yang Agung. hartina teh Allah beunghar. lami-lami eta soca. 178. mo hilap saumur hirup. teu butuh kunu ibadah. awalna nu pangheulana. pangheula ayana pasti. 187. teu ku naon-naon deui. hanteu aya kabutuhna. pangakhirakhirna leungit. ceuk engkang mah anu yakin. naon kabutuhna Gusti.

202. Naha matak naon atuh. lamun hawadist teu ruksak. Allah sifat Baqo pasti. 194. 199. teras nyaur bari manis. nyieun sarebueun kali. sarebueun alam dunya. sanajan kersana Allah. langgeng teu keuna ku ruksak. 203. pinuh temen ieu bumi. da kitu kersana Allah. kersana Gusti Yang Widi. ulah ngajadikeun bimbang. eta mah entong dipikir. 197. Meureun aya sabab tangtu. langgeng hanteu owah gingsir. ka rakana bari seuri. 196. henteu kenging mungkir deui. moal hanteu aya pambrih. sanes nu sifat kawasa. ka sakabeh anu anyar. moal datang ka teu jadi. aya sababna nu penting. Kapan ceuk dalil teh kitu. Tanda bedana Yang Agung. ngersakeun Gusti Yang Widi. ku rai hoyong kaharti. sesek moal aya tempat. sundana teh eta dalil. sakebeh awak-awakan. Raina enggal ngawangsul. sidik pisan jeung buktina. Allah geus maparin jangji. Pasal dina pangkat mahluk. sugan kieu kersa Gusti. ngalegaan alam dunya. Raina mani ngagukguk. 195. nyaeta ngaran hawadist. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. kumaha sababsababna. aduh engkang sidik pisan. Naon maksadna Yang Agung. dina hal sababsababna. najan alam dunya rai. samangsa-mangsa keresa. 198. Rakana lajeng ngawangsul. moal mubadir Yang Widi. jeung daikatul mauta. Tah naon sababna kitu. 191. yen sakabeh kudu mati. Malah dalil oge nyebut. samangsa-mangsa keresa. 192. ari keukeuh-keukeuh teuing. cik geura terangkeun engkang. da moal enya mubadir. sarua jeung Maha Suci. tah kitu sababna rai. 200. kasauran teh bet yakin. ana kitu nyaruaan. Pang ngersakeun kudu mati.Layang Muslimin Muslimat 190. 59 . ku engkang kedah di dadar. perkawis pang Gusti Allah. Ayeuna gaduk piunjuk. sumawon keuna ku mati. Ceuk rakana mangga atuh. 201. mun ngan sakitu sababna. naon nu jadi sabab. sumuhun saur kang rai. kana ati tuang rai. rai enggeus lieur teuing. Rakana mesem ngadawuh. kedah wae osok wafat. seuri ngeunah bakat harti. pang sok ditungtungan mati. yen kudu ngarasa mati. hiji pasal nu can harti. reujeung sakabeh hawadist. atuh Gusti Maha Suci. upama jalma teu wafat. 193. supados rai mangarti. make mere katetepan. dalilna teh Qulu nafsin. asa kabireukan teuing. tangtos aya sabab tadi.

anu matak kudu wafat. nu papak kasadayana. Allah milu ruksak pasti. najan geus kasebut mati. 220. tangtos ari maot tea. 217. ka sadaya murah asih. 205. Pendekna sakabeh makhluk. nyaeta ku dzatna Gusti. uteuk tongo walang taga. aya deui nu can paham. beda-beda umur jalmi. kitu rasiah Yang Widi. Kurungannana nu pupus. aya nu geus aki-aki. urang bisa hirup rai. nu rata ka sadayana. hanteu meunang nyaruaan. ulah siga pilih kasih. naon margi teu sarua. nya eta badan jasmani. moal aya anu hurip. Saupami taya banyu. bungkusna eroh jasmani. ceuk raina moal bisa. 60 . langgeng teu keuna ku ruksak. 208. hal perkara anu hilang. aya nu geus jadi bujang. asih ka sadaya sami. tanda bedana jeung Gusti. ceuk raina masih heran. 213. mun enya kersa Yang Widi. bener karaos ku rai. 210. da kapan ari hirup mah. Tatangkalan moal hirup. 207. Kantun asihna Yang Agung. cacakan taya sarupa. kapan jalma the sok mati. tanda taya hirup pasti. tah eta kumaha margi.Layang Muslimin Muslimat 204. Naha kersana Yang Agung. nyaeta nyawa geus pasti. eta kamurahan Allah. perkara murahna Gusti. hirupna mah tetep pasti. 219. 215. Rakana ngajawab terus. Rakana enggal ngawangsul. ti dunya nepi ka batin. mahi ku lima perkara. 212. ka sakur anu kumelip. nu keur tengah tuwuh deui. asihna Gusti Yang Widi. sabab ngahirupan rasa. Aya orok-orok pupus. sato-sato kitu deui. 211. ari nyawa teh nya rasa. sifat Baqo enggeus pasti. rehna dina umur jalmi. hiji seuneu dua angin. kapan tadi Gusti Allah. mere hirup kasadaya. kawas anu pilih kasih. rupi-rupi teu sarua. Saur rai lamun kitu. kumaha kira-kirana. geus ngayakeun lima rupa. jeung teu keuna ku maot pasti. kalimana matahari. 216. kapan geuning anu mati. 209. 206. 218. kumaha buktina asih. Rahman Rahim Maha Agung. geura mun taya sarupi. sami teu aya bedana. naon nyatana anu yakin. sakumelip tujuh bumi. ulah rek kaliru rai. nu tadi asal ti dohir. Allah tetep bae asih. Tapi rasa ge pang hirup. teu aya hirupna pasti. rai ulah belet teuing. roh jasmani teh nyatana. kumaha buktina murah. 214. najan sireum tongo reungit. Tilu bumi opat banyu. ka sadaya makhluk Gusti. nu kumelip jero bumi. anu teu dibeda-beda. Lamun ruksak eta hirup. Ceuk rakana mun can mafhum. Tepi ka akherat kitu. Rakana lajeng ngawangsul. naha bet ngabeda-beda. teu aya cai sarupi. hanteu usik hanteu obah. nu rata ka sadayana. ceuk raina matak heran. sagala ge moal jadi. nu sami teu pilih kasih. pada bisa usik malik. kahartos ku tuang rai. matak hirup mah teu robah. nu paeh tea mah raga.

papada bisa ngajadi. 237. ibarat dina kai mah. Timana asalna dumuk. tangtu babari bobona. ngan wadahna anu teu kuat. dipapag ku Widadari. umurna ge moal lami. 226. nyilokaan kani’matan. bener pisan tangtu aya. di diri urang pribadi. rai tiasa ngaharti. kacampiran ku panyakit. 228. jadina di urang daging. naha bet hanteu ka kocap. Rakana lajeng ngawangsul. Mani anu katiluna. 230. 224. asa sidik-sidik teuing. aya deui anu can harti. saperti kieu deui. kadang kala seueur istri. asal tina aci getih. seueur nu lakon Agami. sakitu ngurusna diri. lamun arek boga rabi. Atuh jadina teh tangtu. istri nu meunang Iman. sareng kalangkung gareulis. masih keneh bingung pikir. hanteu salah aci angin. Nu ruksakna teh ngan wujud. 61 . Seueurna teh opat puluh. Getih kudu jalan alus. Widadari isteri wungkul. sanes pangersa Pangeran. sabab eta asal mani. nu karasa anu bukti. pikeun mapag para istri. ngan alamna salin deui. tah kitu eta kang rai. Wadi teh asalna rai. Tah kitu sababna makhluk. 233. kasauran engkang tea. anu ibadah ka Gusti. nya manina ge teu sehat. ka anakna peribadi. jeung lalaki sama timbang. tatapi eta munasif. tah eta nu kurang kuat.Layang Muslimin Muslimat 221. Maningkem mah aci bumi. timana asalna jadi. jadi kulit awak urang. Piwadaheunnana hirup. keur getihna hanteu sehat. Lamun getih Rama Ibu. 236. Dadamelan Rama jeung Ibu. nu matak sok tereh mati. naon kanyataannana. nu kasebat Wadi Madi. rasana mah tetep aya. Ayeuna gaduh pihatur. anu ngaran mani tea. keur nuju aya kasakit. asal aci seuneu tea. anu kurang kuat rai. pasal eta Widadari. nu ngaran Wadi jeung Madi. jeung teu kening ngora-ngora. ganjaran ti Maha Suci. Rakana lajeng ngawangsul. 222. Nyatana diurang sungsum. boga ngeunah jeung teu ngeunah. 227. nya ieu wujud jasmani. can tetep kapercayaan. lantaran piwejang engkang. 232. lamun rai teu uninga. 229. 225. Raina nyaur jeung imut. Hadist enggeus mere terang. dina waktu tadi bijil. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina. meunang ganjaran Akherat. 223. nu matak sok tereh mati. yen jalma Iman pinasti. muga ku engkang diwejang. sihoreng bisi manular. umurna teh hanteu sami. rehna eta Widadari. paingan bangsa Walanda. Mani maningkem terasna. ayeuna mah rai harti. Ceuk raina langkung nuhun. dipapag ku Widadari. dupi Mani asal cai. asal naon nu ngajadi. geus koropok ti tadina. panjangna pondokna deui. di urang ngajadi tulang. rek naroskeun anu tadi. 235. ari Madimah asalna. Kapan istri ge geus tangtu. 231. Maningkem kaopat deui. rai dina lebah dinya. 234.

Ganjaran ti Maha Agung. Kaanggseuna raos tangtu. bijil kani’matan sami. pikeun mikir Widadari. kitu deui nu kaopat. 253. 242. bakating resep ninggali. Widadari anu katilu. kabungahan soca rai. matak nyelengit nya ati. atuh saha anu arek mere pitutur. 251. saur rakana pan nyata. upami ngangseuan minyak. kadatangan lauk hayam. lamun kang rai ninggali. kadeudeuh pangambung rai. atawa tembang nu ngunah. ceuk raina nuhun pisan. matak ngahudang birahi. salah bener oge tangtu. 252. malah osok hayang deui. kabagiannana pasti. ayeuna nu kadua. Ceuk raina kuma atuh. mugi raka ulah bendu. Pangkur 250.Layang Muslimin Muslimat 238. piraku hanteu kaharti. istri pameget ge nampi. dulur abdi ngan sahiji. ku engkang terangkeun deui. dijawab sakuat-kuat. opat rupa hiji basa Maha Agung. lian ti salira engkang. kaduana Maha Mulya. 244. ka deudeuh jeung kacintaan. ngamudarakahkeun ili. 243. ngadangukeun anu nyuling. yaktos mah opat siki. bakating raos-raosna. naha iraha jamanna. rupa istri nu gareulis. deudeuieun karasana. anu opat Widadari. sifat kasukaan ati. sumuhun saur kang rai. 245. meureun rai osok mendak. kaluar jerona deui. dua kani’matan cepil. moal bosen engkang mitutur ka rai. Meureun ni’mat nu kadangu. ayeuna mah kahareti. naon bae anu seungit. naon bae kaanehan. Kapan istri teh geus tangtu. kahartos ari kitu mah. hiji kangeunahan baham. pang mapagna Widadari. masih aya nu rek ditaroskeun deui. ceuk Hadist teh Widadari. Saur rai nuhun pisan. masing tutug ulah aya nya kabingung. Namung rai mo kapalang. Ku urang kudu ka ilmu. 62 . kapan tina opat tea. upami baham kang rai. eta teh rai siloka. ulah bosen ngajawab. kieu abdi nya kabingung. boh barang boh rupa istri. 248. leres hanteu pilih kasih. Widadari nu kaopat. sing nepi kahartina. Enol mah da nalapung. mungguhing di alam Akhir. 240. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. supados kahartos pisan. 247. 241. mikawelas engkang teh ka diri rai. raos ceuk rasana cepil. pikir sing nepi kaharti. ari Widadari tea. kieu ari sayaktosna. Lian ti waktu ayeuna. tadi aya babasaan. kudu papay mimitina. buru-buru geura putus. atawa kueh persetik. pikeun sahiji manusa. karaosna raos tangtu. naon bae rupi-rupi. Widadari tina cepil. 239. Ceuk rakana Insya Allah. kitu deui tina soca. kosong hanteu aya eusi. nu katilu Maha Suci. 246. tina pangambung ge bijil. moal ngewa sumawonna lamun bendu. kani’matan kagenahan. 249. Ceuk rakana tina dangu. bilih kabujeng ku wafat. kabirahian nya ati. Bener bae opat puluh. Geus tangtu resep kalangkung.

Nabi Enoh nu kadua. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. 255. Maha Suci anu mana. Ceuk raina geus kapaham. geus taya utusannana. bener mulyana teh sidik. salamina moal matak jadi ilmu. tanda ku agungna leuwih. ku awas tangtu kasusul. ulah ngan babasan wungkul. nafas mah tetep beresih. nu kaopat Nabi Musa. teu hasil mun teu harti mah. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. geuning bukti nafas teh tara belewuk. pangdenge teh salawasna tara gering. nyaeta nyatana pangdangu rai. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. babarkeun bae sadaya. perkawis Yang Maha Agung. dilisankeun ku pangucap. ceuk raina kuma sabab. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. pangkatna Habibullahi. nu nyebat nyeri dengena. sihoreng aya nyatana. anu gedena sakitu. nembe terang ayeuna karek kaharti. Cacakan teu kahalangan. ku tingal mah geus kaberik. yaktos ari dengena mah. diucapkeun sadayana. Maha TInggi kaopatna. Anu luyu nu karasa. tapi ayeuna geus pupus. 257. nomer hiji Nabi Adam. saur raka naha rai sok ngadangu. puguh bae aya buktina mah. naon kanyataannana. 262. pangkatna teh Rohullahi. teu hasil mun teu jeung bukti. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. miwejang ka diri abdi. sadaya parantos sirna. 63 . sadayana geus lastari. 259. nyatana dibadan urang. Rakana teras ngajawab. 261. ulah kapambeng miwuruk. ceuk raina aduh leres geus kaemut. carioskeun hiji-hiji. nyatana paninggal tangtu.Layang Muslimin Muslimat 254. Mulya bae salawasna. naha eta basa opat perkawis. 260. eta nu pangluhurna. raina teras ngawangsul. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. kalimana Nabi Isa. 267. Ceuk rakana Maha Mulya. 264. 258. saluhureun langit ge tangtu katepi. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. Ceuk rakana kapan nyata. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. malah-malah Asma Allah ge disebut. Ceuk raina leres pisan. nyatana pangucap tangtu. sanajan tara dikumbah. saur raka nyatana pangangseu rai. atanapi wungkul basa. 256. luhurna tanpa wangenan. 263. pasal eta ku rai teh geus kaharti. lamun aya muga ku engkang pitutur. teges Mulya tara kasebut-sebut. kantun anu genep Rusul. nyatana di badan urang mun teu salah. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. kang raka bubuhannana. nyeri denge tara aya. 266. kantun nu kaduana. Kangjeng Nabi kagenepna. naha kumaha mulyana. Dupi Rusul katiluna. nu kasebat Maha Agung. 265. Ayeuna nu katiluna. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. ku bakat tinggi-tinggina. Rakana lajeng ngajawab. ceuk raina can kaemut. aya kanyataan dumuk. di diri urang pribadi. kedah diterangkeun deui. nafasna dina pangambung. geuning bukti eta langit nu sakitu. nembe ayeuna kapanggih. rajeun oge nyeri ceuli. eta nu pang sucina. mun ngapalkeun bae asma. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu.

hakekatna Enoh Habibullahu. nu masih gumelar dohir. sakalintang hayang terang. teu robah utusan Gusti. 270. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. Nyatana pangdangu urang. terus bae nepi ka poe panutup. nyieun domba tangtu ku domba deui. nu sarupa saperti wujud kang rai. 275. moal enya geus taya utusan Gusti. Hakekatna mah berjalan. 276. Dupi Musa Kalamullah. Ti luhur sahibas sirah.Layang Muslimin Muslimat 268. ngan sakali ngadamelna. wujud ngokop ka kahayang. kieu rai mun can terang. ti handapna sahibas suku deui. enya eta Adam Khalifatullahi. ari eta hakekat Muhammad Rosul. nya awasna panon urang. nepi ka kiamat pisan. kana nafsu opat rupi. Nu teu beda sareng urang. Ngawalon raden Muslimat. make sirah dada suku. sasat saadegna wujud. taya lian ngan ku rasa. malah-malah geus kumpul di kang rai. kitu sanyatana rai. Raina lajeng ngajawab. Ceuk raina leres pisan. sadayana oge natrat. Panghulu Rosul sadaya. nyatana teh enya eta wujud. ceuk rakana mun can harti. nya eta kiamat tea. nu kagenep rusul ngagulung. 274. 269. Rakana enggal ngajawab. mung naon sanyatana. teges Khalifatullahu. 281. ari eta nu katilu. asal Adam Hawa pasti. 277. kitu Allah kawasana. henteu aya alam dunya oge sepi. 271. 278. buktina teh para Rusul. ayeuna nu kaduana. iradatna Gusti anu Maha Agung. 273. hakekatna para Nabi. Adam eta nyata di badan sakujur. ceuk rakna kapan nyata. poma-poma rai ulah rek kaliru. moal aya tangtu lebur. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. tatapi sakali mahi. asupna teh kana rasa. nya eta wujud jasmani. wawakil Allah ta’ala. nyaeta nyatana hirup. Nyieun jalma ku jelema. iradatna Gusti anu Maha Agung. kapan Rusul mah teu pupus. pikeun nurunkeun manusa. Dupi eta rasa tea. kumpul dina hirupna. nyieun kerud nya ku kerud. kapan eta hirup ayana geus tangtu. tah eta hawadistna anu pupus. Nyatana Mim He Mim Dal. enggal bae ku raka teras diwangsul. najan ieu wujud oge nu nganggung. 280. bukti kapan fangu sareng tinggali. bibit manusa saestu. sabab moal salah deui. ari Isa Rohullohu. Ibrahim Halillullah. nuhun engkang Adam parantos kaharti. hirup ngokop kana rasa. Pasal eta Nabi Adam. pang bisa nangtung jeung usik. eta adegan rai. angsu ucap pon nyakitu. naon nyatanadi urang. sifatna aya diurang. nya rasana wujud urang. Sabab mun taya utusan. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. langgeng teu owah teu gingsir. 272. Rusul mah hanteu wafat. nu pupus mah majajina. bukti sadaya manusa. enya eta Enoh Habibullahi. tah eta nyatana Adam. 279. 64 . pangangsu hakekatna. kitu hanteu salah deui. hakekatna nya pangucap kang rai. naon atuh hakekatna dina diri. ari rasa ngokop deui kana wujud.

meureun ari hasil mah. pikeun umat Kangjeng Nabi. taya nu dipinding-pinding. hayang sampurna pribadi. neangan jatining hirup. nu bakal sampurna puguh. ku urang mah moal kaberik kasusul. Jadi kadieuna umat. tangtu bangga liwat langkung. Sabab Wali sadayana. enya eta ma’rifat jatining hirup. jeung sagala tatangkalan. 291. 293. ku aranjeunna can kasusul. moal bangga cara tadi. numawi kedah disusul. umat-umat nu daratang pandeuri. tangtu bae tadina mah para Wali. ilmu wali nu geus sidik ditampi. cara wali waktu tadi. enya eta kana sajatining hirup. sarua jeung Wali tadi. 294. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. bisi kabendon ku Allah. hanteu aya barang anu dibuni-buni. lamun hayang kana kasampurnaan diri. 295. ku jalan tarekat tea. nu gede kaliwat saking. 290. bakat ku hayang ma’rifat. leleberan tina karamatna Wali. geus kapikir ku rai eta Kiyai. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. sabab mohal tarekat dicandak pupus. leuweungna enggeus dibasmi. Bakating ku ngabelaan. nya sajatining Syahadat. 289. mun ditaros anu penting. bungbang lenglang sadayana. tina bakat Wali eta. kudu tampa warisan ti Wali-wali. urang mah kantun maculna. kapan ari geus bersih mah. beresih taya nu kari. Kitu rai upamana. Ceuk rakana bener pisan. sabab bisa ma’rifat. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. 284. ilmu Wali eta mah. moal saperti kapungkur. sabab eta ilmu Wali. da ibarat keur ngabedah. Padahal geus masyhur pisan. tatapana naunan. gajah oray nu kalangkung marantih. taun-taun sangkaannana teh kitu. taya nu disumput salindung. sabab leleberannana. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. sanajanna Gusti Allah. hanteu sakumaha bangga. Nya tanahna pikeun urang. tina nyaahna kalangkung. Sihoreng teh ayeuna mah. nyaah ka umatna Gusti. nyaeta dzatna Yang Widi. ku tapa mang tauntaun. malah matak jadi murtad. 285. Pokna teh eta mah ujang. teangan tarekatna. dipiwejang ku engkang anu saestu. hanteu beunang diterangkeun pamali. 283. 286. 65 . pedah Wali sok tatapa. najan geus jadi Ulama. Eta kaliru pikiran. saestu henteu khianat. ukur macul moal sakumaha ripuh. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. matak doraka kasiku. lain ngan keur salirana. 288. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu.Layang Muslimin Muslimat 282. ku Allah nu Maha Agung. Raina mani ngalenggak. duh engkang rebu kasuhun. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. Eusina maung jeung badak. diterangkeun sajelasna. Estu saterus terangna. tangtuna tinggal di dunya. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. 292. Wali eta nyusulna tarekat jati. rai teh untung kacida. 287. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. pira urang mah ngan macul. taya deui kua anjeuna nu dituju. urang ge kudu tatapa. tatapana taun-taun. eta mah ilmu Laduni. tapi teu weleh disorang.

wajibna mah kedah ngarti. 306. 304. kapan geus aya rukunna. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. katilu asmana deui. kaduana netepkeun sifatna kitu. numawi wajib kapendak. kapan sidik sundana teh rai kitu. Gusti Allah ngan sahiji. ceuk rakana atuh gagal. kaula nekadkeun kitu. 300. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. eta pangakuan rai. netepkeun heula dzatna. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. Kapan ngaku geus nyaksian. lamun tacan ma’arifat anu sajati. pangasihna Allah. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. yen Kangjeng Muhammad Rasul. nya paingan dibarerikna ku Wali. 301. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. ku tapa mangtaun-taun. teu acan Islam satuhu. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. nampa leleberanna ge. eta teh utusan Allah. Atuh untung sarebu kali nya untung. sing sidik sarta sing yakin. karek dina kaomna. 298. geus jadi Islam sajati. Anu sakitu banggana. lamun kitu saksi palsu. kana dzat Gusti Yang Agung. 305. 66 . Kapan syahna saksi tea. abdi teu acan patepang. sugan teh cukup ku rukun. 303. nuhun pisan ku rai eta katampi. da maca mah Ferduna. jadi mun ayeuna urang. kudu nyaho kalawan aenal yakin. 307. eta dzat nu Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 296. waktu maca Syahadat kalimah kalih. teh geuning kitu rukunna. disidikna para Rasul. diestokeun lebet kalbu. hayang Islam rugina kaliwat saking. Rakana enggal ngajawab. anu lima sihoreng teh gening kitu. mung aya keneh kabingbang. kakara syah pang macana urang tangtu. sumawon kana sifatna. arek maca Syahadat kalimah kali. bet make enggeus nyaksian. lian ti Allah ta’ala. ari diboker eusina. satemen-temen kaula. na iraha rai tepang. sumawon kanu ngutusna. sing sidik kanu diutus. ku Syahadat ge sahiji. 302. Pucung 308. na kumaha ari saksi. kudu bae netepkeun heula rai. Sareng ngutus naon tea. dikadarkeun bisa mangih. jadi bae mung teu acan jadi utami. tilu taun mah geus pasti. leleberan ilmu Wali nu baheula. 299. Raden Muslimat ngajawab. kahiji urang teh kudu. sundana teh Syahadat kalimah kalih. raina lajeng ngawangsul. lamun karek bisa maca bae wungkul. 297. ngalakonan rukun Islam. Ari anu kaopatna. tangtu meunang hukum beurat. Saur rai aduh kutan. na teu sieun ku hukuman. toh pati jiwa raga. Kumaha netepkeunnana. Anu kadua kalimah. hana cukup ke pangucap. jeung kaula satemen-temen nyakseni. Kapan kieu ceuk ma’nana. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. sinareng Muhammad Nabi. syahna sing kapendak heula. sifatna Allah ta’ala.

sing aya rangkepan. Naha rai percaya bener saestu. Saur raka bener rai eta kitu. 321. ulah bet bolostrong bae. geuning Wali teh sihoreng. Lamun paham cara tadi bae tangtu. jadi batur Idajil teh. percaya kana naon. 322. 327. 316. Matak naon mun balaka bae atuh. 313. saluareun langit ieu nu katinggal. 319. ngajawab raina. 312. ka Allah ta’ala. 311. ngabelaan umat kabeh. aya deui rai nu teu kapaham. 314. da dunya mah damelan teh. Warusulihi carios. 318. pangkat Wali-wali kabeh. Wali teh maksadna. tapi pang percaya. ku Wali sadaya. nyarek diteangan. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. keur naon aya dalil teh. panngna abdi percaya teh. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. 325. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. urang mah teu kudu nyaho. ngan lobana manusa sok salah tampa. 320. tacan katepi ku dewek. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. nyarek ulah tulus rek neangannana. nu kadua Wamalaikatihi tea. sigana manusa nyieun sangrayan. damelanna geus tangtu bae. saur rai percaya kana ayana. Ana kitu eta omongan teh racun. 324. 323. 315. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. lamun kitu kawas ngaco. anu kagenepna. teu aya kebatna. samangsana aya. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. 326. percaya rai hanteu asa-asa. ari nu kaopat. dina Qur’an geuning dalilna disebat. Waqodri wasorihi teh. 317. da tunggal damelna. nuhun geus kapaham. 67 . mawa sasar kanu bodo. ceuk raina tangtu bae. 329.Layang Muslimin Muslimat 309. da manahna nyaah ka umat sadaya. ayana teh Allah. Saur raka naha rai ngan sakitu. 328. ari sundana mah. pedah aya bimi langit sareng eusina. Amantubillah eta teh. ayana Gusti Allah teh. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Ceuk rakana bener rai eta kitu. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. pek larapkeun lirik ka badan sapata. Anu katilu Wakutubihi disebut. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. eta kitu manah Wali sadayana. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. hiji Amantubillah teh. dipaparin pangkat. bet siga-sigana. yen tacan kapendak. ulah sok nyingsieunan matak murtad. Saur raka ayana dimana atuh. 310. ngajakan cilaka. Minallohi ta’ala eta disebat. ilmu Wali lain keur ajieun urang. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. tangtu pisan aya anu ngadamelna. anu genep tea. najan budak paham kitu mah geus boga. asup ka Naraka. hal Syahna syahadat teh.

Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. 343. 348. nu kahiji nyaeta Amantubillah. aya hirup dina wujudna manusa. Cek rakana lamun paham rai kitu. aya patri moal arek paburantak. sadaya pada mangartos. ka hirupna wuud dewek. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. 341. nu lumbrah disebat. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. tambah isin siang wengi babarengan. yen aya Malikat teh. 331. 340. min habril warid geus eces. sareng wujud manusa teh. geus hanteu miwarang. ka hirup sorangan. bisa soteh aya. kahartos kacida. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. Kantun eta nu nomer dua rukun.Layang Muslimin Muslimat 330. pang akrobna jeung wujud teh. teu aya Malaikat teh. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. ku hirup Allah geus tangtos. geus tara antara. 68 . ayana alam dunya teh. 333. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. kaliputannana. Aing teh reujeung maraneh. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. perkara Aing mah. geura pek lemesan. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. 349. 347. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. papay heula tina dzatna Gusti Allah. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. ari cahya nya eta hirup manusa. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. kulantaran ayana teh. syahna nya percaya. Sundana teh kaula percaya estu. geus taya antarana teh. Den Muslimat mesem bari kaisinan. karek sare geus teu aya alam dunya teh. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. cahayana Gusti Yang Manon. kitu eta sundana teh. enya eta utusannana Pangeran. meureun ayeuna mah. ceuk rakana rai percaya kumaha. 335. ayana teh Allah. mangsa hirup pertanda ayana Allah. Malaikat teh keur pere. anu kasebat tadi teh. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. sareng manah engkang. aqrob teu antara. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. 346. rukun Iman tea. ayeuna karasa. Saur raka kieu rai mun can mafhum. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. 337. mangga engkang rai paparinan terang. saha nu rek nyebat. ‘alaihi kebatna. ka Nabi Muhammad. 344. 342. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. kaayaannana wujud teh. 345. 350. 338. mun kitu rukun Iman teh. Masih aya antarana eta kitu. ka Malaikat Allah. Sategesna kaula percaya estu. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. diluhur langit tujuh teh. sundana cahaya. 334. 339. ka Allah nu sayaktos. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. 332. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. nyaeta Wamalaikatihi. 336. utusan Gusti Yang Manon.

Teu awewe sumawon pameget kitu. 370. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. nyatana usik sakabeh. hanteu warna rupa. Geura kakat kotektak badan sakujur. usik angseu tea. ngajina can tamat. tara sasarean. 371. pake kumagungan. nya mandorna Malaikat nu opat. perkara malaikat teh. lamun ngaji ulah ical ti salira. 352. kitab eta nu purah mere kabar. 369. teu beunang ku tekad. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Sareng tara barang dahar siang dalu. Cauk raina leres engkang eta kitu. na kumaha atuh sangkan percayana. usik ati sumawon usikna jasad. 368. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. tatapi Malaikat teh. Tah nyaeta nyatana Malaikat. hurip nu miwarang. 358. gancang-gancang bisi kaburu wafat. papay heulaanan. 362. nu manjangan kabeh oge Malaikat. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. 366. ka Malaikat Allah teh. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. 359. 355. da katungkul maca bae. Mangga engkang anu tadi geura tutur. 363. teu ical di badan. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. ceuk pangandika Hadist teh. 364. 361. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. 360. bakal ka sawaregana teh. Mangga engkang abdi neda piwuruk. 357. 354. teu lalaki teu awewe. sumawonna mun ku enyom. meureun ku rai karaos. beurang peuting ge digawe. tapi naon dalil nu jadi Iman. Usik baham usik tinggal usik dangu. anu kaopatna. Ijrail nya ngaranna teh. 353. Ari Allah nya eta sifatna hirup. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. jadi malaikat.Layang Muslimin Muslimat 351. Susah temen lamun kaburu ku pupus. Saur raka naha atuh ngaji kitu. keur sare ge manjangan bulu mah teras. mun kitu teu salah. kapan tadi ceuk engkang ge. ngapalkeun basana. Nu katilu Isrofil nu kasebut. para Malaikat. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. sangkan tereh Iman. 356. umumna jelema ngan saukur maca bae. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. ceuk raina kahartos ari kitu mah. ngaji kawas budak. kudu ngajinis ngaji teh. eusina teu dipalire. Wamalikatihi teh. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. 69 . hanteu jirim saperti wujud manusa. waktu keur sakarat. Malaikat taya gawe. Mikail tea. 365. 367. najan usik bulu oge. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. enya eta mandorna teh. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. kuma sangkan Iman. pasal rukun Iman. sidik pisan usik the teu warna rupa. kapan tadi utusan Allah ta’ala. dalil naon nu bisa teh. leres mun kitu mah. anu ngaran Jibril. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur.

375. pek geura rasakeun rai. 373. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. kantun anu kaopat rukun. 377. angseu ge pon kitu deui. malik kana wujud. 374. 380. saupami ngangsu minyak. mun ninggang cilaka. tangtu ku rai karasa. eta kitu piraku hanteu kaharti. tadi ge Rusul mah geus kawarti. rasa tinggal rasa denge. kana eta tutulisan wujud urang. bieu the sora guludug. lamun geus kitu mah. ngandel tulis Qur’an. Wakutubihi eta teh. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. Nu baheula para Nabi-nabi. Den Muslimat ka raka ngalahir. kumaha upama. ka utusan kitu. tetep bae tara cidra. Dangdanggula 382. 379. Jadi eta tutulisan nu dihukum. 70 . 385. kana tulis Qur’an bae. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. Kantun eta rukun Iman nu katilu. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. ceuk rakana et age teu lepat. tina nafsu dewek. eta bener tutulisan ti Pangeran. 384. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. ngeng ngadangu sowarana gelap. rukun anu tilu teh. kana eta kitabna Allah ta’ala. teges kudu ngandelna. nyaeta Warusulihi. tetep ngaku caang tangtu. Kitu deui lamun dina cepil. anu geus kapaham. anu jadi utusan hirup pribadi. Tutulisan wujus urang nu saestu. Ceuk rakana coba heula rai atuh. 386. tina maling atawa tina maehan. moal nyebat ninggal poek. dihukum lantaranna teh. kana hekekatna badan. 378. ngan sakitu teu aya rangkepannana. tara pahili ambeuna. mangga geura dadar. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. Kitu deui mun rasa tinggali. tulisan ti setan. sadayana geus lastari. kana rasa wujud. kantun urang percayana. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. tapi kudu dirangkep teh. kuma tadi ngandelna teh. tara sok bohong jeung cidra. ceuk rasa dangu geus tangtos. ari tadi ku pahaman jisim abdi. moal enya nyebut lada. nu tara dihaja teh. urang bisa sabar bae. kumaha teu percayana. 383. majajina mah sayaktos. upami ninggal sifat caang. kana ieu rasa wujud urang. boh beungharna boh miskinna sing narima. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. 376. ka utusan Gusti Allah. tapi kusabab geus pupus. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. urang ninggang meunang berok. lamun lamun baham dahar uyah. boh seungit boh bau. kudu ngandel urang. atawa sora gamelan. geus kaharti ku rai kapaham. 381. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Sategesna geus percaya tigin. tadi percayana. tara sok pahili deui. jadi kieu tekad urang. moal nyebat bedug. kana tutulisan dewek. ka para Nabi sadaya.Layang Muslimin Muslimat 372. aya dua pasal. rasa baham rasa ambung.

minyakna ge da teu seungit. Ceuk nu dagang hargana saringgit. kitu oge eta hanteu salah. raina lajeng ngawangsul. manus amah jongjong iman kana duit. apal basana mah tangtu. memeh ditawar teh tangtu. leres pisan ayeuna kapaham. eta akalna manusa. najan anak incu. nepi kan ma’rifatna. tuluy ucapna ngabohong. Geuning sidik upami rai. nuhun sarebu nuhun. 390. Ceuk rakana bener kitu rai. 396. 392. atuh saha nu sok bohong. eta rukun Iman diajina. Den Muslimat ka raka ngalahir.Layang Muslimin Muslimat 387. enya eta nekanan kiamat shagir. yen ieu nu dimaksud. Saur raka pek heula ku rai. duh engkang sumuhun pisan. 395. rakana ngawangsul. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. supaya enggal katepi. yen kitu ngimankeunnana. jadi rai teh ayeuna. kana laku anu awon. nya eta kiamat tea. teu dirasakeun eusina. sadayana pada nyaho. imanna henteu dipikir. bade meuli hiji rupa minyak. geus percaya bakalna teh. ulang ngan apalna wungkul. kantun nu kalimana. kiamatna jagat kabir. tina margi hayang harga murah. meureun suhud ibadah. rai teh percaya pisan. Ceuk raina leres kahareti. weleh bae teu kapikir. naming sakitu rai mah. moal ngajujur nafsu. nu bohong mah manusa. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. 391. tangtuna aya pamilih. Nya mukaha mun imanna jalmi. sabab nya seungit ieu nu dipilari. enya eta nekanan poe nu akhir. saparantosna kamanah. kiamatna diri urang. pasal Warusulihi teh. jasad urang bakal nu tiheula. saenyana kitu. urang teh kudu percaya. tangtu bae gede kasieunna. nekanan poe akhir teh. 71 . kang rai teh masih ewuh. Kudu pikir ieu jagat shagir. namung ngan eta mah jauh. 394. 393. kitu diimankeunnana teh. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. nu goring moal disorang. kasaksi ku Rusul.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. timana torojolna. rukun Islam Rukun Iman. diambung heula ku rai. Wal yaomil akhiri tea. eta nu kudu dipikir. bakal ruksak alam dunya. biasana ngan ukur dibaca. pangucap manusa tea. Saur raka bener bae rai. dina hal ngimankeunnana. 389. terus nanyakeun hargana. jadi ngaler ngdul. 397. mahal teuing ah embung. kieu percayana tadi. carioskeun paham rai heula. ka Gusti Yang Agung. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. torojolna enya eta tina biwir. kumaha ngimankeunnana teh. di warung atawa toko. ngajujur bae nafsuna. rukun nu disebut. Rusul eta tara bohong cidra. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. nyaeta bakal pupus. basana dipake cuih. nya ieu nu diteangan. Rukun Iman mun kieu diaji. sieun kaburu ku wafat. ieu wujud bakalna nekanan pasti. kawasna moal kasorang. kudu lirik kana jagat pribadi. raina ngawangsul. jadi rukun nu kalima. 388. dikadarkeun jasa ngarti. yen dunya teh tangtu. buru-buru nyiar ilmu.

tapi rai can kaharti. 405. 403. pang ngyakeun rukun Iman. nafsu anu awon tea. Saur rai kantun hiji deui. piraku teu bageurna teh. Urang kudu percaya sing tigin. nya kitu ngimankeunna teh. papasten ti Yang agung. sageuy hanteu ati-ati. ayeuna mah jadi ilmu. dirasakeun nu saestu. ferdu pikeun ka manusa. beunghar ku kani’matan. aya ferdu jeung wajibna. taya pisan kangunahan. tangtos eling siang wengi. reh geuning amal teh kitu. 402. Sabalikna sing percaya ati. tadi ge geus dicarios. rakana enggal ngajawab. dua Sadrah. hartina teh untung ku siksaan badis. anu beres sahiji-hijina. kapan parantos didadar. suhud neangan elmu. tah eta nu opat amal. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. beunghar ku ka teungeunahan. sakarat mah puguh deui. piraku Gusti Allah. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. dunya sarawuh Akherat. rukun Iman anu kagenepna. yen jalma nu kitu.Layang Muslimin Muslimat 398. 399. enya eta sakumaha unggel Hadist. untung ala nya ngaranna. urang sing tetep percaya. lahiji amal Jariyah. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. urang kusu percayana. teu ibadah hanteu ngelmu. saur raka kieu mun hanteu tinggali. pasal eta rukun Iman tea. kana eta harti rukun Iman. cicingna di Naraka teh. sareatna hakekatna deui. laku nu goreng dijaga. Bakal asup ka Naraka api. hirupna euweuh kadaek. ngajaga kana lakuna. Tetep Allah ngan midamel suci. aya dua perkawis. saur rai teh eh sumuhun. di dunyana moal keuna hukum bui. 404. pasal amal teh geus tangtu. aya keneh nya kapanasaran. tilu amal Sholeh. ari nu feredu. meureun rai ge uninga. kapan tadi diluhur ku engkang rai. 406. kumaha atuh eta. anu langgeng teu aya watesna. 401. tarekat sareng ma’rifat. amal ibadahna daek. mangsa-mangsa jalma keur didunya. sabab geus aya pokona. nu matak disebut. ngimankeun nu kagenepna. eta jalama bakal meunang untung becik. kabeh geus kasusul. sabab sieun geus tangtu. Saur rai duh engkang kaharti. lamun kabeh ngari rukun Iman. pasal amal can kahartos. jeung meunang siksaan kubur. percaya bakal kituna. Saupami jalma geus mangarti. gorengna mah ti Idajil tea. jadi tilu kali nyorang. sieun jatoh kana untung ala tadi. untung ala jeung becik teh. kana untung ala tea. sabab eta rukun Iman. rai parantos mangarti. bakti kanu Agung. teu ngabakti ka Yang Widi. jeung matak suhud ibadah. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. Mung ayeuna bade naros deui. aya opat perekawis. 72 . Nagara ge tangtu aman pasti. pamagerna nafsu. nyieun goreng kitu. ngama’naan rukun. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. nafsu goreng kudu cegah. 407. ceuk rakana mun can hartos. sarta eusina kahartos. sieun meunang hukum. kumargi kitu sundana. sihoreng Gusti Yang Widi. kayakinan dina diri tuang rai. Mugi rai paparin mangarti. 400. dina engkena geus hilang.

kudu Lillahi ta’ala. bagian geus tangtu. manusa mah kapan rai. nya sadrahkeun deui bae. ngalakonan waktu anu lima. dipaparin Sawarega. nu katilu nu ngaran Ta’yin. ngaula kana kahayang. dina waktu Sembahiyang. di tungtungan aya dalil nu kauni. amal wajib kitu. pagawean ati yaktos. ka Allah nu Maha Agung. amal Sholeh katiluna. kieu amal ka Yang Widi. keur nangtung ngajadi huruf. ulah ngaku-ngaku. kapan keur kieu mah wungkul. rai mah tacan mangartos. Den Muslimat nyaur semu manis. sua Sadrah kitu. bakal manjing Sawarega. enya eta pagawean manah. hayang diganjar engke teh. kudu beresih pisan ati. diburuhan ku Yang Agung. ruku huruf Lam awal. sujud teh geus tangtu. Saur rai Jariyah kaharti. kudu ikhlas beresih nya manah. ulah rek aya kahoyong. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. dimana tumerapna teh. ieu teh badan jasmani. ku engkang anu sakitu. jadi urang kudu. rakana enggal ngawangsul. 415. Kasdu ngaranna teh. boga barang anu cukup. 412. jeung ati sing bersih. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. beresih taya pamandang. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. 73 . 416. Jariyahna nafsu. rakana lajeng ngawangsul. keur Jariyah ka Yang Manon. tapi digawe sing suhud. Ulah kieu pangna daek rai. da tadi ge puji teh nu Allah. sundana Sholeh kitu. wujud teh eukeur dianggo. 418. engke dimana geus wafat. ari eta Kasdu tea. kudu nurut kersana Pangeran. Den Muslimat lajeng naros deui. ulah boga patekadan. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. yen ieu teh wujud urang. ngalakonan eta waktu lima. huruf Alif eta sidik. Sakumaha unggel Hadist misti. Anu matak masing suhud rai. huruf Lam akhir nyatana. ati the sing lulus. kaduana nu ngaran Ta’rud. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Nu katilu amal Sholeh rai. udar ider dibelaan ruksak diri. wajib mah ka Gusti Allah. aya pikeun hajatna teh. kantun eta amal Sadrah tea. sarta kudu ikhlas ati. teu aya hargana deui. kahiji amal Jariyah. 417. bagian panggawe badan. kumaula wungkul. sidik pisan lafad Allah. dina keur waktu Sembahiyang. dina keur maca kalimah. Sundana teh kapan eta dalil. jual meuli jeung nu Maha Suci. rai dipaparin mangartos. aduh engkang nuhun keti laksa. make Lillahi ta’ala. tumerapna dina waktu lima misti. 411. kitu ibadah ka Allah. puji kabeh waktu eta. pandang kana buruhan. dupi amal kaduana. lungguh eta huruf He teu salah deui. 414. Ulah nganken puji urang rai. pasal ngudag kadunyaan. 413.Layang Muslimin Muslimat 408. dilakonan lamun urang kuat. hanteu daya teu upaya. pedah urang geus Sembahiyang. meureun ku rai karasa. kapan dina Ushallina. sabab wajib kasebatna. nya bagian nu tilu perkara. 410. tumerapna eta rai. Sabab dina Sembahiyang rai. eta ulah kitu. Henteu beunang manusa sulaya deui. nu kumaha amal ka Pengeran. nyaeta panggawe lisan. 409.

Kangjeng Nabi Yullah Adam. geuning Hadist leuwih bentes. nya didamel bengker dunya. ingkah ti Sawargana teh. upami geus tilu bulan. alam pangriged-rigedna. ngan tilu bulan teu langkung. tapi engke kapayunna. hartina dohir doraka. jadi pamageuh jagat. Rakana gumujeng manis. muga engkang kersa jawab. naha ieu alam dunya. 74 . sirahna teu patok tempat. hiji sato oray naga. heula dunya heula jalma. sarta riged pangbuangan.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. Kocapkeun enjingana deui. naha rai kawas gundam . 427. mangga terangkeun ku engkang. kusabab boga dosa. Dipaksa teu meunang ngancik. 428. kieu lamun tacan terang. sasatna adam dibuang. nu dibendon ku Yang Agung. den Muslimat sareng raka. geleser pindah ka kulon. ti Sawarega dibuburak. teras duaan taruang. 430. ngala titipan Yang Agung. dosana ngabuskeun setan. beulah kulon cicingna. Asmarandana 419. Kawasana Yang Sajati. Saparantos tilu sasih. saban tuang waktu Dzuhur. jaba ti Adam jeung Hawa. kitu kersana Pangeran. meureun tanda heula dunya. 429. ku kersana Maha Agung. aci seuneu aci tanah. sasat didamel pademen. malah alam dunya dumuk. ngan tilu bulan lilana. bada netepan Lohor. di tundung ku Maha Agung. kang rai kalintang heran. Raina ngawalon deui. Sirahna teu patok cicing. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. sareng ieu alam dunya. rai bade naroskeun teh. pedekna kenging bebendon. ku Gusti Allah ta’ala. dina palebah-lebahna. Aci cai aci angin. larangan Gusti di ala. 424. sirahna teh teras pindah. nu ngagoda Adam Hawa. naha naon margina. ieu alam pangbuangan. didamel pamageuh dunya. dunya disebatkeun kotor. malah aya sajabana. 426. 421. 420. Kangjeng Nabi Yullah Adam. dohir teh nyata pabuen. naha rai masik helok. mana nu heula dumuk. oray sanggeusna ditundung. 422. ngabudeur ngabengker dunya. najan didamel pademen. tara langkung tara kirang. buntut asup kana sungut. Rakana ngawalon deui. sarta teu patok cicingna. Eta ge dibuang deui. Mana ngarana ge dohir. kieu engkang saleresna. tumurunna ka dunya. ku rai tacan kaemut. sareng ngaran manusa. 425. Ka rakana nyaur deui. 423. mun sirah lebah kidul. bada tuang den Muslimat. kapan enggeus sidik jentre. liren bae atuh. oray tukang jaga lawang. sabab parantos waktuna. nu didamel asalna.

433. Hajar aswan hanteu bodas. enya jagat wujud urang. 436. kawasna mah alam dunya. mana kiwari kamasyhur.Layang Muslimin Muslimat 431. nya ka leuweung alam dunya. Ku kersana Maha Suci. nu disebut kala gede. atanapi jatingarang. 444. eta ge meunang bebendu. kitu riwayat Hadist teh. kusabab eta oray teh. anu tetela nyata. dikokopan ku sungutna. ti Gusti Allah ta’ala. sabab pake eureun Hawa. Tanaga oge meh leungit. tina heubeul-heubeulna. sabab batu panuhunna. Ceuk rakana aya deui. 438. muragna ka leuweung ganggong. najan leumpang deudeukeutan. Anu matak salin rupi. geus satahun tepung gelang. dina saban-saban taun. aya deui hiji tangkal. batu dipuragkeunnana. 432. sabab bengkerna ngariut. muragna ka tanah Mekah. tangtos pisan moal lepat. batu bodas ti Sawarga. 75 . Namung jadi salin rupi. 435. eta engkang leres pisan. hanteu salah ceuk sakaol. 443. 437. jadi hideung rupana teh. di mekah teh aya batu. geus tangtu ngariutna. nyatana pikiran urang. ngariut sagala rupa. lamina deui sakitu. Lamun geus ngariut pikir. malah bukrina ayeuna. ragana tangtu meotan. lamun geus kolot umurna. tetela meotannana. Raina ngawalon manis. Terus dibijilkeun deui. neneda ka Gusti Allah. 441. nyuhunkeun siksaan dunya. 439. lantaran dianggo diuk. salawasna kitu bae. 442. sartana tanaga rosa. bukti geuning osok ngarahuh. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. nya tilu bulan lamina. dibijilkeun ti Sawarga. angger bae tilu bulan. urat wangkeng kulit merat. aya deui hiji tangkal. Jagat kabir jagat shagir. eta enggeus kalumbrahan. Nya tilu bulan sakali. ngaran kayu candana. ngariutkeun alam dunya. aya ngaran kala. kapan pikir oge kitu. Sirahna teh ngeser deui. emutan rai ge kitu. 440. Tegesna kala teh rai. oray awakna mondokan. riut tinggal riut denge. ucap rawuh ambekan. ti urut ka urutna. sarta awakna oray. sirah pipindahannana. eta ge kai sawarga. Dibanding jeung jagat shagir. dingaranan Hajar Aswad. tangtu pisan ngariutna. eta sanyatana ula. da moal aya bedana. Sabab buntut oray tadi. 434. geuning ari enggeus sepuh. hideung teh eta siksaan. beda jeung keur ngora keneh. tambah sepuh tambah lembut. ku Hawa bari meresan. ti Gusti nu Maha Mulya. ngariut nya rarasaan. panuhunna eta batu. geus sidik meotannana. perekawis jagat gede. lajeng pindah ka wetan. upama jalma geus kolot. urat kendor kulit goplak. eta ge meunang bebendon. beuki lila beuki jero. anu ngaran kayu garu.

neangan Adam panutan. sarta barina sasambat. atawana enggeus wafat. barang ayeuna di dunya. sareng tegal ngentak-ngentak. ayeuna nu kacarios. panasna ngabebetrak. cape balas utrakatrok. 451. duh nyai aya dimana. ka Jeng Nabiyullah Adam. Tur taya batur sahiji. beurang peuting usrak-asruk. 446. naha nyai hirup keneh. Aduh Gusti tobat teuing. tina emut ka geureuhna. Ngan wungkul bae prihatin. sataranjang teu disarung. dianggo cawet ku Hawa. masih ngeplak tegal keneh. terasna Lana qunnana. nangis ngenes manah ngungun. dalil dawuhan Allah. 456. geus taun-taun lawasna. nuturkeun indung sampean. Tina nangis siang wengi. les-lesan nangisna Hawa. mener ka tanah Hindustan. keueung taya papadana. 448. abdi pundut nyawa bae. tinimbang abdi kieu mah. geus jauh ti tanah Jidah. ari muragna Hawa. Malak Jabrail mepeling. anu murag ka Hindustan. lamina saratus taun. gunung Surandil ngaranna. beurang peuting hanteu petot. di buang ka alam dunya. mugi Gusti ngahampura. lamina teh ngaos Ayat. nalangsa sampe les-lesan. mugi Gusti Maha Agung. dzunu banna ulah geseh. ku Siti Hawa dianggo. sadayana kalepatan.Layang Muslimin Muslimat 445. Adam muragna ka bumi. 76 . ka Jidah pinggir laut. Robbana dlollamna kitu. nu’mat bae salawasna. Duh Gusti Robbul ’alamin. 452. margi tacan aya jalma. 458. Siti Hawa utrakatrok. nu sakitu jauhna. Nya meunang bebendon deui. Tunda Hawa keur prihatin. sarta teu peugat-peugat. Naha mana Ikhlas teuing. Aduh-aduh Hawa Siti. Adam maca eta ayat. ngenes peurih salawasna. 450. kitu ceuk hiji hikayat. nangisna mani ngagukguk. ninggal laut ngeplak hejo. taya pisan kasusahan. Gusti Adam teh dimana. Nurutkeun saur Jabrail. neda hampura Yang Manon. aduh Gusti hamba tulung. 454. lajengna teh anfussana. sora peura soca cindul. duh Gusti anu kawasa. Adam keur sasambat kitu. henteu aya keur ngiuhan. 455. Jeung aya lajengna deui. lantaran eta kulitna. jol Jabrail Malaikat. keu kekemben teu raksukan. eta ge tuluy ditundung. panutan dimana lenggah. Minal khosirin kebatna. meh merem socana Hawa. 453. abdi nyanggakeun duduka. tacan aya tatangkalan. dawuhannana Yang Agung. taya papadana raos. nuturkeun indung sampean. lajeng bae Nabi Adam. Kangjeng Nabiyullah Adam. Wa in-lam taghfirlana. 449. jisim abdi ngan sorangan. siang wengi ni’mat wungkul. ninggang kana leuweung gede. 447. ngahampura dosa hamba. dianggo pipinding orat. Hawa nangis jerat jerit. kudu tobat ieu baca. kieu saurna malak teh. 457. emut waktu di Sawarga.

eta kitu hartina. Geus suka bungah nya ati. nu pada gelar didunya. bilih teu acan kamanah. mulih kana kasucian. 461. anu ngumbara didunya. 463. ku sadaya ge karaos. 77 . kanu beunghar nyebat ngeunah. supaya bisa purkatut. tacan jadi Haji kitu. 460. da aya di alam dunya dumuk. sareatna hakekatna ge. bakating ku sare ngeunah. 468. cicing di panjara Allah. saparantos dihampura. Sangkaannana nu miskin. tibra sasareanna ge. ganti-ganti kasusahan. najan geus ka Madinah. cicing dina ngeunah terus. ceuk rakana bener pisan. disebatkeun pangbuangan. jasmani rohani oge. pangkat menak pangkat cacah. geus cumpon ge keur isuk. ngan ukur pasangka-sangka. 469. anu munggah Haji kabeh. najan anu jadi Ratu. moal ucul ti kabingung. 467. sanajan diempuk-empuk. bisa kitu sare tibra. kitu unggeling carios. upama can ka arfah. 465. hanteu aya kakurangan. hijikeun ulah rek renggang. jadina sanggeus ka Arfah. amprokna di Gunung Arfah. moal aya nu merdika. kumaha isuk nya dahar. disebatkeun pangbuangan. 466. geus hanteu aya pikiran. miskin deui kasusahna. 462. moal pisah ti kasusah. akang wani taroh bae. dawuhan para Aulia. padahal sarua bae. Da bubuhan keur dibui. eta Hadist moal lepat. teu kungsi lami Adam. nu miskin oge sarua. eta sasakala amprok. munatak saha jalmana. tapi ceuk Ahli hakekat. Mana dongkap ka kiwari. keur anak pamajikan. beunghar barang beunghar susah. kumaha ari nu cukup. teu lepot ti kasusahan. Teu pisah tina prihatin. Teu weleh-weleh dibanding. cukup pikeun meuli beas. Kitu sareatna Haji. boh nu miskin boh nu beunghar. ieu alam dunya dumuk. 472. ngan sarupa kasusahna. mun miskin taya kagaduh. wungkul ku dahareun bae. atuh meureun najan urang. pang Nabi Adam ka dunya.Layang Muslimin Muslimat 459. sing amprok ulah papisah. nu betah dipangbuangan. saha bae anu ngunah. urang ge eukeur dibuang. boro-boro pangkat urang. anu mawi dunya dumuk. Tina sabab eta yakin. sareng Babu Hawa tepung. dihampura ku Yang Manon. Barang maosna geus nepi. ayeuna muga diwejang. tah eta kang rai kitu. munggah Haji geus kapaham. Adam sareng Babu Hawa. di Mekah teh aya Arfah. Nu miskin mah geuning yakin. 471. nya ieu alam dunya teh. persasat dibuang bae. 464. sacarios Hadist tea. Geuning nepi ka kiwari. saratus taun lamina. pasal tadi ceuk engkang. emut-emut geus isukna. 470. da sasat di jero berok. anu jararah ka Mekah. Saur rai kahareti. Numatak mungguhing jalmi. Sabab kitu asal tadi. sanajan di Raja pisan.

kantun poe tujuh tea. tah eta poe nyatana. naon rai nya kasusah. kawit ge teu naon-naon. 482. naon nyatana di diri. Jagat shagir Jagat kabir. sangkan ulah tutuluyan. ieu dina alam dunya. Ceuk rakana bener kitu. eusina eta geus pasti. Jadi tetep bae ngancik. dilepas tina hukuman. tetep dina pangbuangan. Nyata dua liang irung. kumaha pangna teu beda. Kinanti 479. sumawonna boga wujud. teu aya pisan kaboga.Layang Muslimin Muslimat 473. geus tangtu pisan dihukum. 481. manusa tungtungna pasti. sieun engke dina wafat. tina loba kahayangna. urang jadi buangan. moal enya salah deui. Balik kasalna tadi. haying dahar haying nginum. di hampura ku Yang Agung. pangbuangan hanteu geseh. anu matak ieu dunya. nyaeta kiamat tangtos. kana poe akhir tea. kieu bisi teu uninga. 475. di diri urang ge bukti. Kaayaannana kitu. 485. dina rasa kasusahan. tah kusabab kitu engkang. 78 . 483. wajib urang kudu tobat. balik deui ka dunya. ayeuna neda piwangsit. 476. samemeh kiamat dunya. 477. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. geura bandungan ku rai. akang paur liwat saking. beurang peuting hanteu pegat. Hadist moal salah deui. kabir mah nya alam dohir. shagir sareng Jagat kabir. 480. teu ditampi ku Yang Manon. ayeuna mah rai harti. Aya beurang peuting tangtu. ka rakana bari ta’dim. meureun ku rai karasa. Landratan Allah ta’ala. teu rasa-rasa acan. marakayangan usrak-asruk. yen bakal kitu jadina. bandingkeun jeung memeh gelar. 478. nyaring babandingan beurang. teu beda geus tangtu sami. Sareng nyanghareupan deui. jagat aya dua rupa. enggoning eukeur diberok. Raina deui ngawangsul. Tah kitu eta kang rai. kabeh jadi kasusahan. Jagat shagir wujud urang. duh engkang percaya pisan. meureun ku rai karasa. dua soca dua cepil. samemeh ka dunya turun. sabab salah pangbalikan. 474. yen nguping carios Hadist. ka asal purwa wiwitan. geuning geus genep jumlahna. kasauran engkang tadi. cicing di Naraka bae. 484. Ayeuna gaduh piunjuk. bongan aya di dunya. estu sidik Lahaola. Nu matak ayeuna rai. katujuhna baham rai. Ceuk raina geus kaemut. aya sare sareng nyaring. sare babandingan peuting.

nyatana beurang jeung peuting. jeung opat diluhur tadi. jadi opat jumblahna. Ka raka lajeng ngawangsul. Nyatana ugel nu lembut. Kaopat pangangseu irung. aya bulan dua belas. Saur raina sumuhun. 488. tilu puluh eta sidik. nu dua sabaraha hiji. antarana ugel tangan. ugelna panangan bukri. Dihandap oge sakitu. aya tilu puluh peuting. kabehna dalapan pasti. Saur raina sumuhun. Cuk rakana mun can weruh. eta naon sanyatana. ngajawab deui rakana. saur raka kapan bukti. tapi aya nu kaliwat. nu dina dua panangan. eusina nu tujuh tea. kantun dina jero bulan. aya tilu sabeulahna. muga ku engkang dipiwejang. pasal bulan eta rai. Saur raka pasal taun. Beurangna oge sakitu. Kantun taun nya kasebat. Raina lajeng ngawangsul. naon nyatana di urang. 495. ugelna dua sampean. geura mangga bae etang. uel-ugel ramo rai. Ceuk raina aduh-aduh. 490. saur raka pasal dawuh. hartina windu teh rai. bet nyata kabeh di diri. dina ieu alam dohir. katilu pangucap pasti. jadi dua tangan pasti. anu dua belas tea. kantun bulan can kaharti. karaos pisan ku rai. 498. kaayaan alam dunya. Sami bae tilu puluh. geus kumpul di Jagat shagir.Layang Muslimin Muslimat 486. Dina sabulan teh tangtu. 494. nyatana di badan urang. raina enggal ngajawab. jeung dua tangan geus nyata. ku engkang teu dipilahir. nu dalapan eta rai. sampean bagian peuting. taya bedana sautik. kalima rasana pasti. dua bitis dua pingping. kieu rai mun can harti. kitu deui aya Bulan. jumblah aya opat siki. naon nyatana nu bukti. geuning karek genep siki. tumerapna dina diri. Di alam dunya teh dumuk. dijumblah jejeg dalapan. nyatana di diri rai. naon buktina nu pasti. naon deui nya kabingbang. 79 . 502. 499. mana ari dawuh lima. sareng aya deui hawa. dua tinggalina soca. tilu puluh poe pasti. eta taunt eh kang rai. ramo suku kitu deui. ku rai tacan kapikir. sawindu eta ngaranna. pek geura taroskeun deui. tah geuning jejeg geus lima. 503. 492. Jadi ngarana sawindu. nu yakin dijero diri. ugel dilihur dihandap. 487. mangga bilang ugel tangan. 496. taya kakurangan deui. saajegna diri urang. aduh naha cocog teuing. aya deui genep pasti. dawuh lima nu sidik. paingan carios kitab. Pek ku raina diitung. 489. panggahota diri urang. Bentang-bentang laksa keti. lajeng raina ngalahir. mana anu sawarehna. 500. numatak dina sabulan. bener dua belas siki. aya Srangenge pasti. mangga ku raka pilahir. 493. peupeuteuyan dua siki. tilu puluh beurang deui. hiji pangdanguna cepil. aduh naha leres teuing. 501. 491. aya genep sadayana. panangan bagian beurang. cukup hanteu kurang leuwih. rai ku hayang kaharti. 497. hawa panas hawa tiis. sidik geuning enggeus bukti.

moal bisa jalan pasti. tapina wajib kapanggih. Panonpoe wujud urang. nu ngahirupkeun jasmani. Bulan Panonpoe dohir. margi ayeuna geus burit. naon nyatana di diri. poek mah atuh Naraka. samangsa teu jalan eta. Tah eta geuning geus dumuk. eta moal salah deui. poek mongkleng buta rata. Raina lajeng ngawangsul. betah teh ku caang bukti. 505. 513. tangtu jadi eungap pasti. dibuktikeun dina badan. da mun taya Matahari. 514. kapan kitu sidik pisan. Caang bunya eta kitu. Amarah Lowamah kitu. 507. upami rai tacan harti. nu nguatkeun alam dunya. Mung bae engke kapayun. jeung jadi sagala lampah. sumuhun saur kang rai. ceuk rakana hirup urang. laksa ribu rai nampi. di Akherat poek pasti. ku awas panon kapala. atuh kumaha rek ngeunah. hirupna teh Jagat kabir. meureun manusa ge mati. 508. Geus asup hakekat kitu. mangga urang pada siram. Sawiah katilu rai. prantos kacatet ku ati. Ku panon kapala kitu. 515. nafsu urang eta pasti. tapi eta mah kang rai. Sageuy taya nu ngawengku. 506. tatangkalan moal jadi. sarupaning tatangkalan. da aria was mata mah. kaopatna Mutmainah. kari-kari caang batin. Nu tetela langgeng tangtu. keur ninggali Johar pirid. kitu deui badan urang. pagawean jalmi-jalmi. ceuk rakana eta rai. 80 . ku ayana Bentang Bulan. urang naretepan magrib. kantun Srangenge jeung Bulan. 518. enya ieu Jagat shagir. rai nuhun laksa keti. engke urang teh dibatin. sabab eta mah geus ghaib. 511. ganjaran pon kitu deui. engkang keresa miwejang.Layang Muslimin Muslimat 504. Panonpoe nu kahiji. da geus lain tempat ngilmi. kanyataan dina badan. Nganyatakeun sifat hirup. teu beunang dijirim-jirim. naon nyatana nu yakin. engkang sampe bebeakan. anu ngaran Johar latif. 510. cahya anu lemes tea. hanteu kenging ditinggali. sarta langgeng henteu gingsir. 512. ngahirupkeun eusi bumi. di badan urang sapata. kudu ku awasna ati. teu dipiluruh ku jalmi. 517. lain tempat keur ibadah. moal aya hasil dunya. nyatana hawa nu opat. nya nuhun Alhamdulillah. Hawa bumi angin banyu. Ku rai prantos kamafhum. Geus taya tanyaeun kitu. Kapan di dunya ge puguh. engke dina alam batin. mun teu panggih di dunyana. Hawa angin bumi kitu. 516. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. teu beunang katinggali. 509. ngan pikeun nampa siksaan. miwejang ka rai.

Ari diri saperti kembang. 6. Poe ieu urang senang. Neda maaf kasadaya wargi. Supaya bisa sampurna.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Isukan mah biheung mulang. 11. Lolong jaga di Akheratna. Nyokot misil nu jadi hasil. Di dunya pikir kumambang. Supaya jadi Syahadat. Sedep seungit sajero ati. 8. Kembang malati rupana putih. Haram lamun hanteu nikah. 81 . 10. Dua puluh sifatna Pangeran. Ngangin rasa sajati. Ieu jaman parantos akhir. Geura tareangan dzatna. Kakat di diri sorangan. Nu kasebat enggeus yakin. Mun urang lolong di dunya. Dzatna kudu tareangan. Poe isuk can kawangwang. Sok bingbang mikiran diri. 3. 13. 4. Engke harti sadayana. 14. Euweuhna dina ayana. 7. Malati di pinggir lobang. Gusti Allah wajib ayana. Eta teh omongan baruang. Ibadah ka Gusti Allah. Bakal maot kudu kapikir. Ulah ngagugu nu ngalarang. Manahan sadaya Sobat. 12. Ulah salsah tekad urang. Urang sing suhud ibadah. Sakumaha lobana duit. Ieu suluk dijieun sya’ir. Urang sing ninggal Pangeran. Istri dibeuli ku Syahadat. Carita kitab nu ditukil. Sugan kasasar ku pikir. Rasa dua ngangin-ngangin. Poe ieu bisa leumpang. Wali turutaneun urang. 9. Lain duit pati hurip. Pigeusaneun dina paehna. Rek nampa rasana madat. Ka pameget rawuh ka istri. Ulah atoh ku loba duit. 2. Karaos hirup jeung mati. Raoskeun mun datang sakit. Anakna sok jadi jadah. Sing suhud urang di dunya. Neangan elmu nu enya. 5. Geus ligar murag kalombang. Kumaha isuk nepi ka jangji. Pangeran awas ka urang. Sangkan ulah kabingungan.

30. Nyaur ilmu matak tiis. Matak poek kana ilmi. Nyaurkeun jatining hurip. 20. Nu tilu karep balaka. Beak umur can sampurna. 25. 24. Carita ilmu ngajinis. Ulah katungkul dudunya. Nuduhkeun jalan lastari. Ngagulung caritana. 18. Urang kudu ngaji rasa. Sing isin kunu kawasa. Sangkan babari kahartina. Ulah eureun memeh mendak. Nyaurkeun ilmu nu repit. Terang ka sagala dosa. Kanu goreng taya pegatna. Diturut matak cilaka. Ulah kawas ngaji budak. Nu hiji karep nu muji. Eta nu murba kawasa. Tapi henteu jeung barangna. Kakuping matak garihal. Kufur teu percaya ka kitab. Nu kitu ngarana Murtad. Jalan jahat mah babari. Nu bareng hanteu papisah. Mudu mulung kanu susah. Jeung poma ulah mitenah. Jalan hade rasana nyeri. 27. 21. 26. Teangan elmu sampurna. 19. Loba omong salah pasal. Matak pinanggih tugenah. Nu dusun teu nyaho adab. Sing inget bakal papisah. Sabab bongan salah tekad. Ulah Guru loba omongna. 28. Amis budi carita ilmi. 16. Matak narik manah resmi. Ari nafsu opat kabehna. Kafir teh nu jahat atina. Malikan Malati tadi. 23. Ka kuping beres patitis. Nafsu mah taya putusna. Wawalesna sok teu ngeunah. Nya eta nafsu nu suci. Jasmani sok panas tiris. Beda jeung saur nu sompral. Nu ngumbar bae nafsuna. Selap-selip mapay peujit. Engke diwales kunu kawasa. Ngabegal elmu nu asal. Da lafad mah taya beakna. Karasa dina pupusna. Ulah Iman ka barang ruksak. Kafir lain Walanda Cina. Ulah jail ka pada jalmi. Resep kanu beresih ati. 17. Matak keder pikirannana. Mudu Guru pondok caritana. Masing-masing eta karepna. Qur’anul Adzim sing kapendak. Elmu teh kudu pilari.Layang Muslimin Muslimat 15. 29. 22. Ulah sok ngarah ngarinah. 82 . Ngajelengit inget teu leungit.

33. Poek bulan poek iman. Mudu mandi cai suci. Bisa leumpang urang ku saha. Lain kubur tutup batu. Asupkeun ka jero diri. Ahadiyat eta geus tangtu. Nya eta sifatna elmu. 46. Diteangan leuwih rugi. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Bisa ngaji Ulah kumaki. Tetepna dimana kutan. Teu gampang neangan iman. Mun pupus dunya ge lampus. Aya cai bening nya herang. Enya soteh deukeut pisan. Dalil Qur’an tuduh harti. Dibeulina satengah mati. Teangan hirup sajero hirup. Ulah ngitung beurang peutingna. Poe tujuh aya dimana. Ahadiyat naon hartina. 41. 45. 40. Tilu puluh Juz kudu tamat. Mun tacan isbat jeung nafi.Layang Muslimin Muslimat 31. Ngaji teh ulah ngajibris. Jeung urang asal timana. 35. Meungpeung hirup kudu Guru. Cai suci matak beresih. Cai suci ti jero ati. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Paribasa ditetepkeun iman. Mudu ngaji kudu ngajinis. Hanteu bijil ti beulah batu. Jauhna tanpa wangenan. 44. Saur Jeng Nabi Utusan. Jauh keneh kana katepi. 83 . 37. 39. 43. Kitab Qur’an jieun saksi. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Teangan kubur nu tangtu. Kubur hirup dijero kalbu. 36. Enggeusna balik kamana. Lain caang caang bulan. Sajero eta teh tobat. Sarebu hiji anu manggih. Ngaji badan masing tapis. Laku lampah kudu jeung ilmu. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Da lain caangna bulan. Sing inget urang bakal ditutup. 32. Basa Baqo langgeng sundana. Poek ati poek bulan. Tutup mulut buka kunci. Sajol bulan eta tamat. Lahir batin gampang katimu. Syahadat heula nu misti. 34. Nembe salamet Akherat. Ari Qudrat teh kawasa. Nyaho ge iman teu acan. Walanda Cina meureun nya kitu. Sangkan salamet diditu. Teangan di badan urang. Caang soteh caang iman. 38. Ulah loba nu diaji. Kain cai ngala ti kali. 42.

Kalawan nerangkeun Tohid. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Mun harti ngelmuna cukup. Nu sidik kanu kawasa. Bisa nuduhkeun nu wahid. Urang ninggal hirup urang. Allahu akbar kudu ta’yin. Manahan ku ahli ngarang. Duit meunang berekah kolot. Lain beurang lain peuting. Dzikirna dilewe-lewe. Pikukuh patokan Islam. Sabab lacuna henteu diriksa. Dalil naon nu jadi iman. 50.Layang Muslimin Muslimat 47. Anging dzat Allah nu cukup. 60. Nuduh Allah diawang-awang. Pek taroskeun ka Ulama. 55. 62. Hakekatna kudu kamanah. 48. Nyebut aya teu ngarasa. Teangan tarekat jati. 84 . Lalangse beureum jeung kuning. Masing ngarti urang hirup. Gagntina Rasulullah. Euweuh deui sifat hirup. Rasiahna Maha Suci. Kunci Muhammad nu rugi. 49. Sembahiyang kudu khusu. Guru teh kakasih Allah. Hewan anu hanteu iman. Hanteu daek nareangan. Mudu sidik ka alam batin. 59. Anu Guru ahli rasa. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Nu kitu jalama badawang. Silokana sing kapanggih. Kahakanannana bugang. Allah mah nurutkeun bae. Lain akbar mata kapala. Lain Muhammad di Madinah. Anu dzikirna ngageot. 58. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 53. Ulah dipake andelan. 56. 61. Kaula geus hanteu aya. Ganti Pangeran nu aya. 57. Nafsu opat ulah metu. Ulah hirup nya hirup urang. Hanteu sahil cicing di dunya. Lain Shalat nangtung kitu. Panon teh pipinding terang. Da aya awal akhirna. Nya eta elmu nu kolot. Mudu tutup sakabeh nafsu. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Kasebatna Guru Mursyid. 54. Lamun barisan cilaka. Allah ninggali ka urang. Didinya naon nu aya. 52. Laku lampahna ge tartib. Resep ninggal istri sae. 51. Dahar nginum jadi Naraka. Akbar anu sajatina. Manahan ku ahli rasa. Geus euweuh wujud kaula. Rasana lacuna hade.

Layang Muslimin Muslimat 63. 66. Ninggalina iman nu suci. Geua megat dilawang buntu. Tanda Guru nyekel sosi. Karasa paeh jeung hirup. Ijrail teu ninggal puji. Nyembah kanu euweuh aya. Ganjaranna geus bukti. Pang urang sagala gampang. Lampahna teu ati-ati. Barang ruksak dibeberik. Di dunya sab aya caang. Jalmana pantes lalenjang. Wajib deui nyembah ka Raja. Mudu Guru sajero hirup. Wakilna anu Kawasa. 69. Sasauran jiga Kalde. Terapkeun ramo jeung suku. 67. Nya eta Guru sajati. Laku lampah kudu terang. Katungkul ku sirik pidik. Sangkan urang teh rahayu. Lain terang omongan kitu. Karesepna dana dini. Gawena sok kirang tuang. Di Akherat kumaha leumpang. Geura tinggal rupana Guru. 74. 64. Pujina ngarah sasaji. Mudu terang wuruk Guru. Lampahna gemi nastiti. Jalaran gogoda diri. Lain nyembah kanu aya. Ari Guru wajib disembah. 71. Di dunya teu daek neang. Teu lila amprok jeung Guru. 68. 73. Lahir batin ulah tatu. Ari iman sifatna caang. Dahar ulah kawas kebo sapi. Gawena tirakat nyepi. Jalma teu inget ka pati. Tinggali ilmu nu tangtu. 77. Ulah rasa guru jauh. Beuteung jemblung awak gede. Nafsu opat kudu tutup. Meujeuhna dahar sakali. 76. Beurang peuting teu berenti. Nurutkeun karepna ilmi. Nuduhkeun jalan nu suci. Diri ulah laku satru . Ngawakseun ka jalan gede. 65. 75. 78. Nurutkeun nafsuna dewek. Matak lali ka Maha Suci. Di kubur tangtu dipekprek. Ulah sare satengah mati. Eta Guru anu mulya. Sabab miara ti baheula. 70. Nu langgeng hanteu diberik. 72. Ajengan hayang dipuji. Teu iman jagana poek. Eta nu wajib diturut. Lampahna sadaek-daek. Ibu Rama wajib disembah. 85 . Nempoan istri nu hade. Nu kitu teh kafir Jindik. Agungkeun Guru jeung Ratu.

Komo mun gentrana istri. Cukupna urang di dunya. Syahadat syahna teh opat. Laguna pantun manyanyi. Samemeh indik ka Mekah. Sya’ir waca senangna pikir. Geus wengi urang arasup. 81. Teangan Bet dina badan. Duriat ge matak tetep. Sora ngeunah matak senang. Lamun cukup aya bahan. 82. Manyanyina matak resep. Make subal kembang malati. 85. 80. Kaopat kudu puasa. Nangtung ruku sujud lungguhna. Saena kedah ku istri. Geus manyanyi tuluy tuang. 88. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Lampahkeun lima perkara. Wantu-wantu kecap sya’ir. Ramadhan kudu sabulan. Sasatna sing manggih bulan. Istri kitu leuwih lucu. Katilu kudu jazakat. Pasosore kudu mandi. Sholat nyaho asal opat. Dipiresep ku pameget. Nyaeta istri kameumeut. Mun lepat mangga dipungkir. Zakat diri matak kuat. 90. Eta mah teu matak kuat. 89. Seungit malati geus kaambu. 86. Zakat pare geus mufakat. Moal kagembang ku wayang. Kalima leumpang ka Mekah. Jalaran saurna Guru. Matak beurat batan batu. 86 . Sabijilna tina pikir. Kulambu geura pek ingkup.Layang Muslimin Muslimat 79. 84. 87. Kaduana kudu Shalat. Sahiji nyaho Syahadat. 83. Halimpu jeung mawa sari. Disamping baju beresih. Dzat sifat asma af’alna. Nyegah ulah sore turu. Dina sajerona badan. Istri urang bisa tembang. Geu Sholat tuluy manyanyi.

jeung raka dijero bumi. dijero cai. 7. bumi nenggang sareng singkur. dupi anu kaopatna. buludru sutra hipu dicalikannana. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. wantuning di Taman Sari. sinarengan raden Muslimat. kabingung teh naon deui. rehna seueur keneh anu can kapaham. eukeur maksad titadina. dupi nu kadua deui. geus meleber seungitna teh mancawura. manawi engkang tiasa. ngaran Muhammad Hakeki. 5. rido ditaros ku rai. lamun jinisna can bukti. Eros Ermawar Malati. rai langkung panasaran. teu weleh bae ngurihit. kantun anjeuna duaan. tiasa nerangkeun deui. 4. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. 3. Rakana pek sasauran. aya ngaran taya rupa. ka rai budina manis. dikuriling kebon kembang. mung rada isin saeutik. sieun engkang jadi bendu. sakur kabingung kang rai. rai tamparaos pisan. Ceuk raina nuhun pisan. ngaran Muhammad Majaji. 87 2. lamina geus tilu wengi. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. . saparantos Jongos Koki.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. dijero kamar tur sepi. engkang teh aya pilahir. saurna teh rai mangga. Sambungan anu katiluna. 9. nu kahiji Muhammad Haq. langka pisan aya jalmi. margi bet mustahil teuing. rehna rai seueur pisan panarosan. caralik sabada tuang. nyaangan ka manah rai. Ayeuna tumaros eta. barangna anu sakitu. Papayun-payun duaan. rai bade naros deui. muga engkang rido galih. bok bilih geus bosen galih. laukna warna-warni. 8. ditengah aya Masigit. tacan caang ati rai. terasna raden Muslimin. den Muslimat ka rakana. ting soloyong ting suruwuk. keur mudakarah bab ilmi. nuhun berebu keti. geura pariksakeun rai. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. Ayeuna bet luntur manah. nepi ka dipundut pisan. atoh kantenan kulanun. malah mandar disarengan ku Pangeran. aya basa opat rupi. Kocapkeun raden Muslimat. 6. panarosna masih terus. Mung buktina tacan terang. amitan neda warangsul. caina herang beresih. Muhammad Harid katilu. Dipungkureun aya empang. seueur keneh kabingungan. lajeng ka tajug ngaralih. calik dina pramedani. teu kagiridig ku jalma. mani katinggal keusikna. sangkan teu jadi nguluwut. silih udag jeung baturna.

Nu disebatkeun Muhammad. Muhammad Hakeki. Muhammad Hakeki tadi. kantun eta Muhammad nu katiluna. Saur rai kutan eta. nu ngaji asmana badis. ceuk rakana mun can harti. ari nu katilu deui. rupina caang dumeling. digugulung titatadi. cahya nu hideung nyata. Hawaun eta disebat. barangna nu opat rupi. cahya nu bodas beresih. tah eta barangna rai. Muhammad Haq. nu disebat Muhammad Haq. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. 4. 2. cahya koneng eta sidik. sabab aya ceuk dalilna. pasal Muhammad Hakeki. 19. Muhammad Harid teh bukti. Mim teh mastaka rai. Muhammad Harid nyatana. nyaeta nu opat kitu. kaopatna nu kasebut. eta sifatna teh pasti. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. nu koneng huruf He pasti. nya eta aen barangna. timbalan Jeng Rosul. leres percanten yakin. Saur raka bener pisan. nuhun engkang rai nuhun. Saur raka ari eta. Turobun ngaranna pasti. tulis Qur’an sareng Hadist. 3. Kieu perkawis eta. Muhammad Hakeki tea. Muhammad Majaji 12. abadan bi kufro deui. moal rek sulaya deui. nyaeta rasa pribadi. sorotna tina dzat sifat. 14. bijil cahya opat rupi. Cahaya beureum sifatna. maca buktina aksara. jawab rai nuhun pisan. Muhammad Majaji tea. cahya bodas ngaran Ma’un. lamun asma bae rai. Muhammad Hakeki rai. saha-saha manusa. Muhammad Harid. nya jadi huruf Mim akhir. ayeuna nembe kaharti. eta teh dzat sifat Gusti. 13. 17. hartina eta dalil. atuh kantenan eta mah. Nu bereum huruf Mim awal. 11. eta teh naon sifatna. eta sifatna teh tangtu. 15. dupi anu katilu na. nu disebatkeun ku rai. kantun eta Muhammad Majaji tea. He teh nya dada geus tangtu. Muhammad Haq teh geus sidik. Muhammad Harid nyatana. nya ieu rupa jasmani. sategesna nu kasebat Narun tea. nya eta huruf Dal pasti.Layang Muslimin Muslimat 10. ayeuna rai mangarti. sidik ngaran jeung buktina. ceuk raina nuhun engkang. rakana ngalahir deui. Tah eta anu kasebat. 16. kantun eta anu nomer kaduana. ngaran maca bae wungkul. kaopat nu hideung cahya. ku rai ge meureun parantos kapendak. ngaji teh kudu ngajinis. Nerangkeun : 1. Mim 88 . dina Qur’an geus kauni. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. nya eta sagara hirup. nya ieu rasa jasmani. ku rai prantos kaemut. nu kitu mah sanes ngaji. Wa’asmaihi ta’ala. tetep kafir mun teu timu barangna. 18. bibit nyawa sadayana. ari nu kaduana deui.

lamun hayang kasungsi. hakekat Muhammad Nabi. tina dzat sifatna pasti. 29. jeung kalawan dibarengan. dupi eta Kangjeng Nabi. murahna di alam dunya. Pangkat Nabi Rasulullah. nyaeta ku asma tea. utusanna Maha Suci. sare’at tarekat deui. nu nganepikeun kana dzat. kapan dalil wajib pisan dipercaya. atuh mun kitu mah palsu. tangtu nyandak tina bukti. Allah anu Maha Suci. 25. nu mimitina rai. nya eta awal-awalna. dibeulina ku prihatin. kapan awalna ge rai. ku awasna panon kapala anu nyata. enya eta tarekat ma’rifat tea. teu kabagian ma’rifat.Layang Muslimin Muslimat 20. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. tah didinya mencar-mencar. sifat Rahman nu murah dialam dunya. numawi Gusti Yang Widi. tilas Wali anu tadi. di Cirebon anu bukti. sangkan manusa teh mulus. nu rek ditaroskeun deui. Sabab nabi Muhammad mah. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. umatna pon kitu deui. hanteu cocog sareng dalil. hoream neangannana. eta tiluhur ka handap. Muhammad Rasulullahu. gaib pisan pang ayana. mimitina nya eta dzat anu kasebat. kana sifatna Yang Agung. 22. Jadi unina Muhammad. walon raka eta mah Muhammad pangkat. hakekat ma’rifat rai. tanwande bisa narima. Teras ka Wali salapan. tilu asma nu kawarti. ayeuna kedah dibalik. mung dzat sifatna Yang Agung. Dal teh sampean geus bukti. ilmu Wali mo kasusul. nya nu ngagelarkeun Agama. mana nu kabarengan rai. mung aya saeutik pisan. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. Sabab eta tuduh jalan. 27. jeung percaya ayana Allah ta’ala. ulah ngan tulisna wungkul. tarekat ma’rifat timbul. Sabab basa Allah eta. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. Wali Kutub disebatna. sabab bisa mi’raj rai. akhir nya udel urang. Piraku mun cengeng tekad. tiap-tiap aya ngaran.ari nu liana Rusul. ku pitulung Maha Suci. numawi ulah sok mungkir. moal kenging katingali. sageuy teu tiasa nepi. enya eta para Wali. kedah 89 . terus ka ayeuna pasti. sategesna ngaran Gusti. 26. 23. 21. kapan tadi Maha Suci. ku pitulung Maha Agung. Kaduana kana sifat. 30. Kengingna ku panon rasa. nampa tarekatna ilmi. 28. ma’rifat ka Gusti Allah. tibana ti Kangjeng Nabi. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. kabagi ma’rifat jati. 24. dupi nu nganepikeun pasti. kana dzat sifat Yang Widi. eta mah pangandika na. Sabab aya wawakilna. salamet dunya Akherat. kedah ti handap kaluhur. Nya eta jalan tarekat. jeung supaya terang deui. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. Muhammad mah teras ka umat-umatna. wajib susul eta anu ngandikana. saur raina kaharti. sifatna Yang Maha Suci.

kantun terus kana dzat deui naekna. perelena kitu rai. Rakana lajeng ngajawab.pasal eta naktu dua puluh opat. geuning makamna Jeng Nabi. ayeuna mah kudu sungsi. sareng anu katiluna. Jadi dua puluh dua. naktuna sahiji-hiji. ceuk raina mun teu lepat. Atawa Allah Muhammad. tihandap ka luhur deui. ngahuleng hanteu ngalahir. nya eta ku tilu basa. Raina hanteu ngajawab. mangga bae ku engkang.Layang Muslimin Muslimat 31. dihijikeun sareng genep nu kadua. kakara engke kapanggih. hirup kanyataan Gusti. ku rai tacan kamanah. Madinah teh naon rai. ceuk rakana eta kamana surupna. jadi lamun hayang terang. Adam mimitina disebut. adeg kanyataan pasti. ayeuna kedah dibalik. mangga etang ku rai. ku rai tacan kaharti. Ceuk raina bingung engkang. jumblahna sabaraha naktu. ayeuna manah ku rai. Hirup-Rasa-Adeg pasti. terus ka Allah sing tepi. naktuna aksara tadi. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. nya eta Muhammad tea. 32. rakana ngalahir deui. tapi rai hakekatna. naek kana sifat deui. da majajina mah geus bukti. 39. bilih rai jadi owah pipikiran. matak butak sirah rai. naktuna teh dua (2) tangtu. terangkeun sama sakali. aksara di eta pasti. 35. dua puluh opat siki. aksara nah eta pasti. Geuning bukti di manusa. kasebatna di Madinah. pang gumelarna dohir. eta naktu nu sakitu. naek nya ka Muhammad. ayeuna mah kulanun. 38. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). Mangga ku rai dimanah. perelena nya Adam Muhammad Allah. ka Allah nu Maha Suci. nyaeta dua nu tadi. Muhammad nu tipayun. Madinah anu kasebut. genep belas nu mimiti. tadi tiluhur ka handap. kieu atuh mun can ngarti. kedah pendak sajatina. Dupi anu kaduana. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. 90 . kedah heula kasungsi. ari nu katilu rai. 36. enya eta kanyataan Adam pasti. parantos pupus makamna ge di Madinah. rasa kanyataan tangtu. hanteu terang sumurupna. 33. pek jumlahkeun deui rai. Tah geuning kitu geus nyata. 37. rai teu sanggem mikirna. geura mangga bandungan. genep (6) naktuna teu lepat. tina asma heula. da aya hartina tangtu. bakating hantem mikir. aduh engkang can kaharti. rai poek liwat saking. lami-lami pek ngajawab. mangga ayeuna dietang. Adam anu tipandeuri.

hakekat Muhammad Nabi. bet jol bae kana rukun. dupi eta rukun Agama diliwat. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. sanajan iman ge aya. meureun teu raos geus tangtu. geura susul jati-jatining Syahadat. enya eta nu kasebut Adam tea. nya eta rukun Agami. rai bingung kacida. 44. jeung teu pantes deui bae. teu ngarasa boga diri. dupi kenging na teh pasti. biasana teh ku jalmi. raina lajeng ngajawab. da kitu kapan pantesna. tah ieu engke dihandap. Eta teh huruf Syahadat. kakara jasa kapendak. mun disebatkeun ku urang. rek dijejerkeun sakali. adegan wujud jasmani. aya nu tacan kaemut. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Teu lumbrah anu nyarebat. sategesna asma Gusti. mung bade naros deui. dipigawe siang wengi. tiap-tiap mun kapanggih. nuhun ayeuna kaharti. sabaraha huruf nu uni. 47. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. Eta rai sabaraha. tanwande jasa ma’rifat. nyaeta rukun Islam. bet geuning rukun Agama. Aya sabaraha perkara. dua puluh opat sidik. dibalikeun saupami. rukun nu heula disebat. Islam disebat pandeuri. supayana rai bisa terang. 42. nya eta dzat sifat Allah. Atuh lamun kitu urang. ku engkang ka tuang rai.Layang Muslimin Muslimat 40. lima eta nu geus umum. mangga bae rai etang. lumbrahna sadaya sami. da piraku hanteu aya. rukunna genep perkawis. 46. 91 . kana dzat sifatna Gusti. Kapan kieu disebatna. da kapan Islam ge bukti. pasal dina rukun Agama can terang. nya eta adegannana. sing ngarasa ilang wujud. geura mangga rek diitung. huruf kalimah Syahadat. Madinah teh jadi huruf. lamun rai tacan ngarti. tah geuning eta rai. nu heula disebat pasti. Upami geus ilang Adam. ibadah ibadah teh enggeus yakin. Supaya syah dzatna. lumbrah kitu anu nyebut. 45. weleh bae teu kapikir. aya anu diluncatan. ku urang teu dipilari. Raina lajeng unjukan. geus merele nya rukun Agama Islam. sadaya nu dipiwejang. hurufna kalimah kali. terasna Agama pasti. 43. numawi kedah kasungsi. aya rukunna geuning. ku hukum akal rai. hurufna kalimah tadi. 48. jeung naon ngarana deui. hakekat Muhammad Rasul. Agama ge piraku taya rukunna. rukun Islam Agami.

milari jalan ma’rifat. eling sieun ka Naraka. nyaeta rukun Agama. kapager ku kasieunna. Teges tina eling rai. Rakana lajeng ngajawab. sadaya ge pada terang. sareatna hakekatna. hal rukunna Agama tea. Ari emutan rai mah. da hanteu ngadenge beja. dina Sembahiyang cukup. saparantosna ma’rifat. cengeng jeung khusu tekadna. 52. nu nerangkeun di Akherat. nyaeta ku tohid tea. yen aya Sawarga Naraka. nu wajib heula kapendak. mun geus sieun mah mokaha. teu nyaho diakhirna teh. ku engkang enggal piwejang. 55. kaopatna nya Ma’rifat. Katilu Tarekat rai. jalanna ma’rifat kudu. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. Kapan basana ge rai. eta kitu basana teh. nya suhud milarina teh. 56. sareng nu ahli Agama. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Rakana ngawalon deui. moal sakama-kama. nu kedah heula pilari. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. temen wekel teu bengbatan. atuh kantenan kang rai. pasal eta geus kapaham. asalna kasieun eta. Naraka di alam baqo. Asmarandana 51. da rukun Islam mah puguh. 58. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. sangkan aya kasieun teh. Numawi manusa wajib. rukun Agama geus misti. kana rukun Agama teh. teras ngalakonan rukun. ngalakonan rukun Islam. saparantosna kapanggih. kadua Hakekat tea. daek ngaji kitab Qur’an. Islam teh geus sidik pisan. nurutkeun bahana tadi. jadi buta tuli pisan. mangga anu tadi bae. kasalametan manusa. Iman Tohid Ma’rifat Islam. nu langgeng taya tungtungna. tegesna rukun Agama. mun jalma teu beragama. supaya urang teh puguh. pangna suhudna teh tangtu. sahiji Sareat kitu. 59. anu lima perkawis. jadi geus tangtu pisan. asal tina iman tea. di dunya Akheratna ge. laku goreng mo dijujur. geuning bukti di dunyana. 53. 54. lamun rai tacan terang. Tuduh jalan eta Hadist. tina Qur’an Hadist kitu. teu aya kasieun kitu. aya opat perekara. nyaeta rukun Islam. ku urang kedah kapanggih. Raina ngalahir deui. 57.Layang Muslimin Muslimat 49. Teu ngupingkeun dalil Hadist. lantaran teu daek campur. geuning kitu dalilna ge. Ari hartina teh tohid. Islamna enggeus kapanggih. 92 .

pikeun kayakinan urang. Kapendakna eta rai. najan di sagala barang. tina ma’rifat geus tangtu. ulah ngan ku kira-kira. sareatna hakekatna. geus gulung bae didinya. Nangtung Ruku Sujudna teh. Sembahiyang Subuh eta. terang soteh pertingkahna. migawe dina waktosna. 64. eta saterusna kitu. 62. mo aya ngaran Agama. sanes ninggal Gusti Allah. ari geus niat mah tangtos. sabab mun taya hirup teh. sareat hakekat kitu. niat eta mimitina. 69. dina bagian bab ilmu. ku tinggal panon kapala. Agama nu Maha Agung. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. raina lajeng ngajawab. ma’rifat laku ibadah. gulungna anu opat. geus awas ti samemeh prak. mung engkang rek naros deui. lain ma’rifat ka Allah. sanes bagian ibadah. sategesna hirup tea. eta oge bener pisan. aen kanu disembahna. rakana lajeng ngawalon. anu ngabuktikeun aen. nyaho kana naon tea. 63. 65. Tarekat ma’rifat deui. saur raka da eta mah. rai parantos ma’rifat. sumawonna rukun-rukun. rai nyebat soteh kitu. tarekatna ma’rifatna. sifat Agama kasusul. tina kitab kenging nyonto. sumawon ushallina. Jadi sifat hirup pasti. sareat hakekat kitu. ari rukun Agama mah. Islam ge moal aya. ma’rifat nyembahna wungkul. Kitu deui waktu Dzuhri. 66. 68. nya sajatining Agama. sing nepi kana caangna. enggeus tangtu moal aya. 61. tetep eta anu opat.Layang Muslimin Muslimat 60. Kieu hartina Agami. Sanes rukun Agami. dina waktu Sembahiyang. Naha ninggali ka Gusti. da eta mah rukun Islam. tegesna parantos nyaho. numatak ngelmu teh urang. atawa sifat elmu teh. ma’rifatna waktu eta. Pertingkah nyembah ka Gusti. pikeun ngesahkeun ibadah. nyaeta opat rakaat. rai geus ninggali naon. 93 . nya tina kanyaho tea. 71. nya eta ku rukun tea. Tarekatna mah pan bukti. tarekatna jeung ma’rifat. ku rukun Agama tangtos. tadi geus ngaku ma’rifat. tarekat sareng ma’rifat. tegesna eta hakekat. ari terbitna hakekat. terang dua rakaat. mutajillah mun kitu teh. terang rakaatna Lohor. Ibarat rek nyieun korsi. pujina oge pon kitu. nepi kana waktu Isya. Dina Sembahiyang mah rai. kapan rai geus ma’rifat. tegesna geus nyaho kitu. 70.

piraku hanteu kamanah. sajatina sareat. keretegna ati kitu. 85. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. 73. bet Cina teu buru-buru. maksud teh rek meser bako. ngaladangan bako tea.Layang Muslimin Muslimat 72. Jalanna ku rukun tadi. poko-pokona teh baham. sing hawatos kanu bodo. nyaeta sifatna hirup. tarekat jeung ma’rifati. naon nyatana sareat. kana migawe korsi teh. Pokona sareat yakin. bibitna tina carios. ieu kaanehan Kota. jeung sifatna Gusti Allah. sabab hartina batal teh. nu ngabuktikeun sagala. 84. 77. teras di tarekatan. gedonggedong nu marakbak. kapan nyatana hakekat. ngabetem teu sasauran. Sabab tadi geus ka ilmi. paingan ceuk unggel kitab. kapan pangucap teh puguh. tah eta pangucap urang. 75. eta basa anu opat. Namung paneda kang rai. Najan aya niat rai. tarekat ma’rifat oge. nangtung hareupeun nu dagang. rupa korsi teu sulaya. tarekat sareng ma’rifat. Kapan ieu mah keur ngilmi. mangga ku rai dimanah. anu aya di badan dewek. Model gedong rupi-rupi. sumangga ku engkang dadar. anu opat perekara. tapi anu sajatina. sayaktosna eta kitu. henteu jadi ceuk sundana. 76. rentul sakur anu aya. 74. pokona tina pangucap. sifatna sidik ngajentul. nu ngabuktikeun samaksud. Karamean alam dohir. nyatana di badan urang. moal jadi mun teu ngomong. 82. bahan-bahan geus sadia. teu sareng sareat kitu. poko sareat hakekat. ngaran rukun Agama teh. teu lepat deui pangucap. atawa jati Agama. lamun nu ngaji hakekat. pang buktina teh teu lepat. anu aya dina wujud. raina lajeng ngajawab. ma’rifatna ka Yang Manon. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. kereteg niat ka pasar. 80. batal ku Hadist disebat. 81. nya eta sajatina teh. 94 . 79. tegesna eukeur neangan. nu ngangliputi sadaya. jalan omongan geus tangtos. geus nyaho sareng bisana. kahartos atuh kitu mah. karesikan Nagri Bandung. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. keur nyusul wujud Agama. Dupi sareat teh rai. sareat hakekat tangtos. barang dongkap teh ka pasar. Raina lajeng ngalahir. Geus tangtu kengingna rai. nya eta wujudna elmu. 83. Ayeuna mah rai harti. niat sagala perkara. duh engkang karaos pisan. Hakekatna pon kitu deui. paingan kamari rai. di sajero badan urang. dina bagian bab ilmu. bagian ilmu ayana. rasa anu narimana. buktina nu dina wujud. enya eta kana dzatna. ku rukun Agama tea. 78. margi weleh teu kapaham. batalna karaos pisan. nepi ka nyareatna.

enya sifat hirup urang. eta jinis tarekat teh. anu aya di badan urang. teu lepat kasauran teh. nuhun Alhamdulillah. hakekat pada hakekat. 92. sinareng anu tipayun. 96. sifatna bistik tea. Barang pok mah ngomong rai. samangsa parantos nyaho. sora naon oge kumpul. sifatna panon nu nyata. dua Sholat lima waktos. pangangseu nu tipayun teh. jongjon hanteu ngaladangan. tegesna poko sareat. teu aya rupina tangtos. Raina gumujeng manis. Lahir batin oge sami. teu sulaya jeung barangna. 90. ngalakonan jeung rukunna. nyaeta paninggal tea. Seungitna mah taya rupi. tarekat naon nyatana. pangucap teu lepat tangtos. atawana rukun Ilmu. aya tapi taya jentul. 95. numawi disebatkeun teh. gulungna kana paninggal. Ibarat rek tuang bistik. teu aya pisan eureunna. hanteu jadi pamaksadan. 98. lima Munggah Haji kitu. 89.Layang Muslimin Muslimat 86. keur nganyahokeun Agama. teu lami deui ngantosan. moal lepat deui engkang. Sifat-sifat nu di dohir. sabab hakekat teh aya. tetela karaos pisan. nyatana di badan urang. Saur raka mun teu harti. nya Islam eta ngaranna. naon nyatana di badan. ku Cina teh bol sok bae. Rakana ngalahir deui. teu make sareat lapur. Pasal eta jol kaharti. bener mun ngaji hakekat. beja-beja teh ti batur. kahiji maca Syahadat. 91. panutup kanyaho tea. bagian paninggal tea. nu aya di wujud urang. pangdangu anu narima. moal bet aya bedana. opat kedah Puasa. 93. ayeuna mangga pitutur. 99. hakekatna enggeus tangtos. sagala sifat teh kumbuh. meuli bako anu ngeunah. 87. sakitu dina ati mah ngomong. nu ngaran rukun Agama. 97. ayeuna nu kaduana. anu nyidikeun sifatna. 94. dina salira urang teh. ayeuna anu katilu. Agama anu sajati. kana jatining Agama. kieu rai mun can terang. ma’rifat nu kaopatna. mun kabedag ku saratna. pokona ku eta bae. Ceuk raka tarekat rai. 88. dina keur waktu nyaring mah. nyatana pangangseu tea. nyatana pangdangu urang. duh engkang karaos pisan. Salila-lila kang rai. kitu deui angseu tea. kakara sah kanyahona. panon nu ngesahkeunnana. sanggeus Islam kudu suhud. ngomong bae dina kalbu. salamina ge digawe. Raina ngalahir deui. kapanggih sareng buktina. Babah meuli bako kula. kieu katerangannana. Nya anu lima perkawis. sapedah rai teu ngomong. nyatana eta ma’rifat. nomer tilu kedah Zakat. nangtung hareupeunnana. hakekat nu kasebut. memeh ku baham karasa. enya eta sategesna. sabab seungit bistik tea. 95 . dupi ari buktina mah.

atuh dimana barengna. Raina ngawalon deui. 107. reh dina Hadist nyarios. rukun teh naon hartina. dina basa rukun tea. duh engkang karaos pisan. 110. ilangna dunya jeung wujud. keur nyalindung ka Yang Manon. 104. 112. kacai saleuwi pisan. supaya maneh waluya. bengkung ngariung ceuk basa. piraku tacan kamanah. Sholat sajatina tea. Ayeuna rek naros deui. Mung aya keneh saeutik. nya eta nu opat tea. bareng hanteu pili ganca. nyaho jatining Agama. 105. Ijma. nya didinya barengna teh. yen kudu sabilulungan. 96 . salamet dunya akherat. rukunna paninggal dangu. eta kumaha hartina. 102. rai masih keneh helok. Raina gumujeng manis. nyaho bibit rukun Islam. Paribasa sepuh tadi. 101. lakuna teh nu karaos. kana sajati Agama. mung kumaha ari eta. kasauran sepuh teh. ka cai saleuwi pisan. Teu nurut babasan tadi. 106. ka urang sok mituturan. nuhun parantos kapaham. eh anak-anak sakabeh. nu opat di badan urang. nerapkeun Muhammad. meureun ku rai karaos. rempugna nu opat tea. jeung kudu bongkok ngaronyok. jeung bengkung ngariung tea.Layang Muslimin Muslimat 100. opat kalima pancerna. Ayeuna nembe kaharti. engke bapa geus teu aya. waktos Nafi Isbat gulung. anu teu acan karasa. anu matak wajib pisan. hal rukunna Agama teh. kudu rukun teh nya eta. Nembe Islam mun geus panggih. Raina lajeng ngalahir. babasan sepuh baheula. hanteu bareng lakuna. 108. kapendak wujud Agama. ngaran Dalil Hadist. aya Hekekatna horeng. sumawon bengkung ngariung. Margi keur kieu mah geuning. nyaeta hirup urang teh. 103. aya basa opat rupa. babasan tadi teh keuna. mun rempug jungkung jeung dulur. Ka cai kudu saleuwi. 109. ka darat kudu salebak. angseu sumawon paninggal. pangangseu sareng pangucap. ucap ucap dangu dangu. kitu anu ngaran rukun. sumuhun sok nguping pisan. huruf Ta’udz jeung Bismallah. sangkan sah ibadah kitu. Aworna kalimah kalih. nu aya di wujud urang. opat ngaran Qiyas kitu. ieu nu opat perkara. nya anu tacan kapaham. Rakana ngawalon deui. ngaran dulur nu saestu. masih bae pili ganca. jeung dulur teh kudu rukun. sareat hakekat kitu. bongkok ngaronyok teh nyata. omat turut weling bapa. nya eta bongkok ngaronyok. 111. kapan didinya barengna. nu opat teh ngahijina. ceuk rakana ngaran rukun. tarekat sareng ma’rifat. dina waktu eukeur Sholat. ulah arek panca bagah.

115. Ibaratna upami urang kang rai. tuduh jalan pikeun mulang. naha kira-kira rai. 119. Qiyas Dangdanggula 113. da teu disorang jalanna. utusan Gusti Yang Manon. Anu matak ngilmu ge rai. 121. kajadian kapal udara jeung mobil. dikirana bakal datang. jeung ninggal nu nangtung. pasal eta nu opat basa. amal ibadah urang. pangandika Maha Suci. tetep cicing dina panunjukna. nyaeta pangandikana. Lajeng rakana ngawalon ka rai. cadang Naraka Jahanam. ka Batawi tunjuk. hartina dalil teh Agus. tegesna dina omongan. nyaeta sahna ibadah. lamun tacan mafhum. dina asma bae badis. hiji pilar make papan. Ulah cicing dina Asma badis. kieu pihartieunna teh. ulah cicing bae atuh. mun kitu mah moal datang. hiji jalan parapatan. nu ditunjuk teu disusul dipilari. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. kapan asma mah tuduh. boh ka kulon ka kaler ka wetan. jadina tangtu ku akal. lamun ngilmu pikeun kabatinan. 117. hayang terang ka hiji Nagara. kana Dzat Sifatna Allah. eta oge pituduh teu salah deui. Sabab geura pek manah ku rai. mo tepi kanu dijugjug. 116. najan Dalil Hadist Ijma. Dalil Hadist Ijma pasti. kalanggengan Alam Baqo. sangkan nyata jeung barangna. mun kitu mah tangtos bae. kalawan jeung sahna misti. lajeng kang rai ninggali. kudu daek ibadah teh. sagala hal mun teu make akal. 120. Ari Hadist pangandika Nabi. Ijma. anu mawi kudu. 118. ngakalan tadi nu tilu. nyaeta dina tunjukna. 114. ka Gusti nu Maha Agung. eta ge wajib percaya. enya eta Rusul-rusul tea. anu ngaran Ijma tea. dina hareupeun panunjuk. eta wajib digugu. ditunjuk ku gambar tangan. ayeuna ge kabuktian. Sareng tuduh ka manusa deui. enya eta piwadaheunnana rai.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. barang dileresan Bandung. ibaratna kapan puguh. sabab cicing di dinya teu maju deui. wajib percaya kana Qur’an. 97 . cicing ngadedeluk. hartina teh akal sategesna. ma’na Dalil kitu. pikeun urang gumelar di Dunya. moal bisa jadi bae. Hadist. karajinnana manusa. nyaeta ka asal tadi. tuluy rai cicing bae. upami Batawi bae. sumawon ka Batawina. ceuk raina atuh moal. para Wali jeung para Muslim deui. dupi nu katilu deui. pikeun ngakalan geus tangtos. karamean Alam Dohir. lamun henteu percaya teh kufur kafir. da eta teh pikeun pikiraneun deui. Hadist Ijma sumawonna. nya Qur’an eta buktina. tambah beuki maju. sangkana bisa karasa. Dupi Qiyas moal salah deui. dina papan aya aksara Batawi. kudu ma’rifatu.

mun ayeuna gentos pasal. 127. cukup eta mah kulanun. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. naha rek leumpang suku. Jalanna ge teu disorang deui. Lamun hanteu make akal rai. mana anu gancang bae. kumaha pikeun akalna. kumaha bisana nyaho. bisi kaburu ku pati. Johar Awal kasebatna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. tarekat ma’rifatna kitu deui. tah kitu ceuk rakana. Sholat ge opat perkara. ma’rifat geus tangtu. hurupna asma Batawi. sidik teu ngandelkeun beja. Ma’rifat dina Syahadat. opat-opat geus tangtu. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. opat pangkal kitu. dina sahiji perkawis. misti kudu buru-buru. aya sare’at hakekat kitu. kantun milih bae atuh. nu ngaji asma wungkul. kapan tarekat teh loba. rukun Islam nu lima perkara. Qodariyah Satariyah rai. saterasna kitu deui. 128. sare’atna hakekatna. bade naros Rukun Islam. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. 123. payunkeun hukum akal. kahar kapal udara. da betah dina panunjuk. ari eta tutumpakan. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. Den Muslimat ka raka ngalahir. nuhun akang rebu keti laksa. aya sare’at hakekatna. Enggeus tangtu opat deui rai. nu tacan kamafhum. opat-opat kitu. sumerep ka sanubari. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. Ma’rifatna. Juziyah Hak Maliyah teh. teu terang nu diasmaan. naha hanteu aya rangkepannana deui. Zakat Puasa Hajina. da aya geus tangtu. kantun bae neangan akalna. saperti dina Syahadat. nu ditunjuk ku gambarna tea. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. rai napi piwuruk teh. ceuk raina atuh mangga. numatak urang teh kudu. kajeun rada ripuh. tarekat pon kitu keneh. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. tuduh jalan nu sayaktos. Ceuk rakana tangtu aya rai. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. hukum Qiyas geura tungtik. gancangna teh teu lian kudu prihatin. sangkan urang bisa datang. tarekatna ilmu. sangkan tereh tepina teh. dina hiji perkara teh. mana nu gancang tepi. da rai mah tacan terang. dahar sare dikurangan. atawa rek tumpak mobil. enya eta milih tutumpakan. nu pangheulana datang. kitab Qur’an eta sategesna. 125. geura beuli ku tirakat. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. 129. 124.Layang Muslimin Muslimat 122. Panunjuk teh ibaratna Dalil. 98 . 126.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

beungeut madep atina mah jongjon mungkir. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. nya osok kitu nya gawe. ngadeuheusan kitu. ka Gusti nu Maha suci. hanteu khusu ka Pangeran. nu teu dikulon diwetan. teu puguh nu dikiblatan. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. sami bae Dunya Akherat ge rai. dicipta dikirakira. eling bae ka sawah. kantun suhud kana ibadahna. 164. anu ngarang ieu Layang tea. parantos miwuruk. palangsiang galeng totos. Akbarna kamana-mana. mugi sadaya saderek. aduh rai engkang nuhun. tempat ngahampura dosa. anu teu aya hinggana. ulah make surat deui. mun nu tani Akbarna ka sawah. rai nuhun ka pangasih. tapi apelna kitu. kudu khusu tobatna teh. Mun geus terang kana dzat Gusti. aya babandingannana. rakana enggal ngawalon. Kana diri sim kuring pribadi. lamun keur netepan waktu. tegesna ka dzat Yang Agung. anu geus kersa ibadah. kapan geuning di Dunya ge bukti. Ulah ampun ditukangeun badis. nyindiran kasadayana. lamun urang meunang hukum beurat. pangadilan nu langkung sampurna. kana Aweh Salam tea. Insya Allah dihampura. nu karasa ku badan sorangan. migawe kitu lampah. ngan diwangwang wungkul. 158. PIHATUR NU NGARANG 161. sakur dulur-dulur. silih tempas jeung saderek. dikaler di kidul. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. Lebah dieu tobat jisim kuring. neda ampun moal rek sakali deui. atuh bener kitu. hanteu pisan boga akal. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. pangasih salira engkang. 157. jeung sing bener caritana. neda ampun tina dosa anu tadi. ulah kendat sawaktu. kanu boga pangadilan. nu karaos sumurup ka sanubari. raina lejeng nyaur. ka karatonna Yang Manon. bisa ngaibaratkeunnana. tangtu nyorang paribasa. sabab tina hanteu bisa. Akbar teh bet los ka Pasar. nu ngaos anu ngadangu. da tekadna hayang buru-buru tepi. 162. da moal aya bedana. keur dagang pon kitu deui. tungtungna teh atuh. payuneun nu Agung. upami keur resep tani. namung ieu mah nyindiran. lamun hanteu kitu. bet Akbar teh clok ka sawah. 102 . leuwih hade ngadeuheusan. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. pangna Akbar sok kamana-mana. pujina ge diliwatan. ku rai tereh kaharti. saestuning ngan saukur tuturut munding. sanes pisan jisim kuring. keur guneman carios Agama. mitutur nu sayaktosna. dipayuneunnana Gusti. pantes arek kituna teh. nuturkeun anu nungtunna. eta tempat pangadilan.Layang Muslimin Muslimat 156. 163. Baetullah anu sajati. kana Dzat Sifatna Gusti. geuning kawidian apel. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. Sembahiyang teu khusu. lantaran can ma’rifatu. 160. 159. teu ngadeuheus kapayuneunnana. Mun nu kaya Akbarna ka duit.

jeung naon sanyatana. dina waktu keur waktos salulut. sakarat enggeus beak. sing perele hiji-hiji. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. tah didinya jalan urang. tangtuna kasampeur deui. 171. tadi rek turun ka Dohir. nya buktina wujud urang. 176. 167. rek naroskeun anu teu acan kaharti. naha sawaktuwaktu. balik deui ka jalanna. kitu deui waktuna. ilmu sakarat di Dohir. Rakana lajeng ngajawab. Ibu teh satengah mati. cacakan tadi turunna. teu acan aya dosana. kapan sidik Ibuna satengah mati. 173. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. samemehna urang hilang. sing kapanggih jeung ilmuna. pang orok sakarat kitu. unggal poe sakarat. geura kieu mun can terang. mun teu kapendak ilmuna. Tah rai kumargi eta. sing ngarasa hilang samemeh pupus. Syahadatna Kangjeng Nabi. ngarasa rasa sakarat. Antal maotu qoblal maota rai. 172. Kapan aya ceuk dalilna. anu matak urang wajib nyiar ilmi. pasal eta rai ulah helok ati. naha sami Syahadatna teh nya kitu. Narakana Ibu tadi. kusabab tadi jalanna. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. muga ku engkang diwejang. tangtu bae engke moal nyorang deui. 175. raosna nyeri kalangkung. sarebueunkanyerian tadi Ibu. supayana ulah kitu.Layang Muslimin Muslimat 165. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. Rakana lajeng ngajawab. kantun ni’mat bae pasti. nyorang nanjak upamana. ti ayeuna geus ditungtut. saperti anu biasa. kumaha eta sababna. ganjarana ti Gusti. Rosul anu genep tea. Mung ayeuna rek tumaros deui. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. 177. malah sok aya nu misan. mangga dangukeun ku rai. pang orok sakarat tangtu. nyorang deui kana jalan anu tadi. hakekatna di badan urang sakujur. 170. beda hiji-hiji Rosul. kitu siksaanna Gusti. 103 . Ayeuna mah ganti pasal. karaos nyerina misti. waktu tadi memeh kadunya turun. Mun disorang ti ayeuna. tah eta kedah kasusul. dina hal perkara Rosul. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. rai bingung kalangkung. Raina lajeng ngajawab. Balikna ge moal salah. jalanna kana Naraka. anu matak renghap ranjug. bangsa orok nu rek maot. Sabab asalna ge ni’mat. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. dina Hadist geus kakocap. sarebu kalieun babar. Pangkur 166. 169. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. Nampa sarebueun ni’mat. da moal salah mulangna. rehna rai sering sok mendakan. maotna make sakarat. Waktu ngababarkeunnana. 174. pajar orok mah beresih. sabalikna urang lamun. akalna teu aya lian. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. Sinareng dina waktuna. naha atuh kitu. 168. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. nya percaya mun kitu mah kahareti. hanteu sami pada-pada boga waktu.

boga nyawa kaduana boga wujud. waktu subuh kaluarna fajar sidik. Wallohu batinul insan. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. kudu Sholat maneh misti. waktu tadina ti Nabi. terasna Wa asyhadu anna. 184. kholifatullohi deui. 179. Wa asyhadu anna Adam. kieu rai Syahadatna. kieu rai Syahadatna. 182. paingan manusa kudu. 183. 186. tapi maneh ayeuna. ceuk raina nuhun pisan. Asyhadu anlailaaha Illallohu. jadi utusan geus tangtu. lobana opat raka’at. mana aya Shalat Subhi. ka Gusti nu murbeng jagat. dalilna geus kasebut. tah kitu eta asalna. numatak manusa wajib. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. Dawuhanna Gusti Allah. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. Mimitina Gusti Allah. jeung dua suku geus nyata. Ngadawuhan Gusti Allah. kanyataan ayana Kami pasti. Al insanu dohirulloh eta kitu. Wajib kudu Sembahiyang. Sabab wujud maneh eta. Raina teras ngajawab. sing narima boga dua cepil tangtu. 185. maneh kudu tumarima. kantun kaduana deui. Enoh Habibullah deui. 180. jadi utusan geus tangtu. Nabi Adam nu tipayun. 104 . Saur raka nu kadua. kanyahokeun bae heula. maneh Adam dikersakeun ku Kami. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tumarima boga cepil dua siki. sinarengan dua suku. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. tumarima boga nyawa sareng wujud. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. da nyaho asal usulna. kudu Shalat waktu duhur. Nyaeta dua raka’at. Gusti Allah ngadamel deui utusan. ari sababna pang kudu. Nabi Enoh nu kamasyhur. tatapi maneh ayeuna. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. Dalilna Sama-Sami’an. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. 181. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. 178. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. Sembahiyang subuh tea. tatapi maneh ayeuna. wujud maneh pribadi.

pangucap maneh teh eta. kaduana boga lisan eta kitu. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. kieu Syahadatna rai. Syahadatna ge puguh. 191. hayang ma’rifat ka Aing. nomer tilu ngabogaan. Kanyahokeun bae heula. utusan Aing pribadi. Kantun anu katiluna. waktu magrib maneh ulah salah deui. he maneh Ibrahima. Nabi naon ngarana. kantun eta Rusul nu kaopat deui. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. 195. sategesna pangucap Aing geus tangtu. Tapi montong hayang terang. geura mangga ku engkang terangkeun deui. tunga rai sama sakalican mafhum. kudu Sholat pat raka’at. Nabi Musa eta rai. Asyar waktuna pasti. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. kanyahokeun bae kudu. Jeng Nabi Ibrahim tea. kitu eta asalna. Raina deui ngajawab. 190. dalilna anu kasebut. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. 193. Basar jeung Basiran tea. ati moal salah deui. ceuk raka nu kaopatna. 188. anna Issa Rohullohi. kudu Sholat Asyar misti. jeung leungeun kenca katuhu. heh maneh Musa utusan. nu katilu utusannana Yang Agung. saperkara boga baham. saterasna Wa asyhadu. terasna Halilullahu. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. rakana lajeng ngajawab. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. Asyhadu anlailaaha Illallohu. tapi maneh montong hayang. Sabab maneh ngabogaan. Kieu rai Syahadatna. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. anna Musa Kalamullah. mangga ku engkang pitutur. dalilna teh geus disebat. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. 187. 105 . 189. Asyhadu anlailaaha. Pek Shalat tilu raka’at. numatak manusa Islam. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. Asyhadu anlailaaha Illallohi. boga panon dua siki enggeus bukti. 192. Nabi naon kasebut. Saparantosna Nabi Musa. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. kitu Syahadatna Nabi. sabab maneh teh geus puguh. 194.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. Kalam Mutakalliman deui.

106 . turun-turun burak tadi. malah tepi ka poe Kiamat kitu. terasna Wa ana siruhu. nafas ge moal aya. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. 202. di maneh teh kanyataan. Enoh nyatana pangdangu. 205. 204. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. dina Qur’an geus kauni. ayeuna maneh mah kudu. tapi maneh hanteu kudu. nafas maneh pribadi. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. teu make Ijma Qiyas. jeung turun ka anak incu. lamun urang cicing dina tarekat muji. teu ku akal moal jadi. Tangtu bae mo kapendak. teu nyusul tarekat ilmu. Muhammad mah rasa jasad. Ibrohim paninggal urang. hartina teh maneh Muhammad. 203. ayeuna karaos pisan. kanyataan hirup Aing enggeus pasti.Layang Muslimin Muslimat 196. tumarima kaayaan. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. 200. eta anu genep Rusul. teu kudu hayang terang. dalilna enggeus disebat. 199. kapan pangkatna teu lepat. Barang Rusul kagenepna. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. ngan maneh ayeuna kudu. Muhammad Nabi panutup. 197. Katiluna boga nafas. nafas sifatna geus pasti. Shalat dina waktu Isya. hakekatna di badan urang sakujur. sabab asalna ti Nabi. Ngadawuhan Gusti Allah. terus nepi ka Kiamat. Sabab nafas maneh eta. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. wujud oge geuning bukti. Asyhadu anlailaaha Illallohu. dina wujud peribadi. Muslimin para Olia. Ngadawuhan Gusti Allah. enya eta Al insanu siri rai. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. Haturan deui raina. Hakekatna Adam tea. sumurupna kana rasa. Kieu dalilna geus kocap. anu matak ayeuna ge geuning kudu. teras ka para Wali sadaya. dua liang irung bukti. 206. Muhammad Rosulullohi. 207. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. Panguluna para Rusul. nu meunang pitulung Gusti. Ieu Aing mere burak. sategesna rasa Aing geus tangtu. tadi diluhur disebat. 201. kapan eta Gusti Allah. Sholat dina waktu Isya. leres pisan kurai geus kaharti. 198. enggeus lumbrah Syahadatna. Isa teh panggangseu urang. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. Kitu geuning sajarahna. kanyahokeun heula bae. keukeuh pokna mo kasusul. dina waktu-waktuna. pat raka’at lantarannana pang kitu. nya adegan wujud urang peribadi. maneh Isa geus jadi utusan Kami. sabab mun getihna lampus. ka Aing kudu ma’rifat. sategesna hukum akal teu disusul.

da teu make akal deui. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. dina Lam yakunil kitu. tapi geura teangan hakekat Nabi. hakekatna sadayana para Rusul. eta mah nu jadi bibit. sumawonna Ijma oge teu disusul. teu percaya kanu nyebut. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. 219. Numawi geura teangan. dalil teu meunang dirobah. tah kitu mun teu kaharti. Kangjeng Rosulullah Mekah. 217. anu ngajina tea. ma’na Syahrul bariyyah. ceuk rakana bener kitu. Ari Hadist mah teu salah. 213. Ceuk raina atuh naha. anu ngajina salapis. kaduana Khaerul bariyyah puguh. Malah ulah dideukeutan.Layang Muslimin Muslimat 208. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. ma’na dalil kadua karasa kaharti. aya ma’na lemes pasti. nya ma’na anu kasar. 214. murtad hanteu salah deui. 220. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. nu salah mah geus puguh. ngajirimkeun Gusti Allah. jelema mah moal aya. seueur pisan anu kitu. henteu dipikiran deui. Anu bisa ma’rifat dzat. tapi ulah netepkeun bae kaditu. kulantaran ma’nana salancar wungkul. Rosululloh tegesna rasana Gusti. aya urang sinarengan aya itu. ma’nana pon kitu deui. panon ieu nu buncelik. anu lemes pikeun bagian Sawargi. sabab Rosulullah eta. Mun kitu mah bener pisan. 221. nuhun rai jol kamanah. 216. Geura ku rai dipaham. jadi aya hirup dua. jalankeun hukun Qiyas. eta oge bener pisan. 212. puguh oge sok kaliru. sahinasna ma’na kitab. nu ma’rifat dzat Yang Agung. 211. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. ngajolopong hanteu bisa usik malik. pupus soteh majajina. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. 107 . Mutajilah enggeus moal salah deui. pangandika para Rusul para Nabi. lamun hanteu ngaji Qiyas. Namung wajib kailmuna. sareng anu nyaritana. kapan ceuk Qur’an teh kitu. 209. da eta nu ma’rifatna. 210. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. atuh kantenan pisan. saur Hadist moal aya hiji jalmi. moal aya hiji jalmi. kaluar jerona kitu. pokna teh sabab ceuk kitab. Rakana lajeng ngajawab. aya dua dina Qur’an geus ditulis. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. ka dzat Yang Agung. ngaku enggeus ma’rifat dzat. Geuning tadi Hadist nyebat. nu ngaku enggeus ma’rifat. Bibitna anu ma’rifat. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. nu bisa ma’rifat kitu. ninggalna tangtu ku soca. da geus sulung dina jasad. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. bisi nular katepaan murtad deui. 215. lamun geus kapanggih eta. nya nu pangkat Ajengan. Lamun hanteu aya rasa. taya lian ngan ku akal. tangtuna kaliru basa. tangtu bae ma’rifat. Kapan ma’na kitab Qur’an. 218. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. Kasar pikeun Naraka. naha arek teu percaya. anu aya diwujud. hakekat mah teu mati. hanteu kakurangan deui. di wujud urang sakujur. jalma mah moal tinggali. elmu lahir elmu batin.

da kapan ari dalil mah. 108 .Layang Muslimin Muslimat 222. Tetep dina rasa Dunya. 230. pimaksudeunnana dalil. aturan ilmu geus pasti. puji anyar kanu anyar. Lajeng rakana ngadawuh. puji Qodim ‘alal Hadist. loba nu surup sumanding. 232. 231. Rakana ngawalon imut. 224. puji Hadist ‘alal Hadist. Raina lajeng ngawangsul. puji Qodim ‘alal Qodim. sing kapangih supaya bisa balik. ngadanguna teu ku cepil. engkang ku rai dipuji. anging hiji Gusti Allah. jalma teu wenang dipuji. puji Hadist ‘alal Hadist. Ulah nyamian Yang Agung. reh ngupingkeun dina kitab. Kinanti 225. muji mah kedah ka Allah. ayeuna rek naros deui. sumawon dina pernahna. Sundana anu geus umum. leres sundana kaharti. 227. anu opat geus disebut. raina lajeng ngajawab. muga ku engkang diwejang. ku Dunya ieu kakurung. kieu numawi katampi. mun kitu lain bab ilmi. 229. masih tetep dina pangbuangan kitu. pisundauennana dalil. puji Hadist ‘alal Qadim. pikiran heula ku rai. henteu boga daya upaya pasti. puji Hadist ‘alal Hadist. barang negrak eta rai. eta pisundaeunnana. puji anyar kanu anyar. 223. Tetep bae pang bodona. 228. balik ka rasa kapungkur. nu tadi disebat tea. piraku hanteu kamanah. nu rempug jeung para Santri. dina Syahadat ge rai. ka rasa anu tadi. Ceuk rakana mangga atuh. atuh nu kumaha tea. 226. Nu gaib di wujud urang. 233. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. kitu sundana mah rai. ibaratna tuang rai. ku rai tacan kaharti. Nomer dua nu kasebut. dalil anu nomer hiji. anu tetep uninga. nyaeta rasana Allah. nu kahiji kasebat. kieu rai mun can harti. anging rasana Yang Agung. buktina loba ririwa. nu wajib disembah misti. da moal jadi manfa’at. Raina pok deui nyaur. marakayangan balik ka Dunya deui. atuh nu kumaha tea. moal bisa deui mulang. pernahna pon kitu deui. puji anyar kanu anyar. tegesna tacan kaluar. pada-pada anyar sami. nu anyar muji nu anyar. Mung barangna can kamafhum. dina waktu mana deui. muji ka salira engkang. dupi anu katiluna. ngandikana teu ku baham. 234. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. rai hoyong mangarti. nu ninggalna hanteu make panon kitu. aya puji opat rupi. Ku rai tacan kaemut.

240. kieu pisundaeunnana. Sanes keur muji ka makhluk.Layang Muslimin Muslimat 235. lungguh eta kaopatna. dina jilid nu kadua. 244. Rakana jawab jeung imut. 241. warnana anu opat rupi. ngan ukur pikeun di Dohir. Qadim teh pangandikana. Kapan didinya mah tangtu. muga bae parin harti. maca kitab sareng Qur’an. kapan eta anyar sami. Nu anyarna teh nya wujud. padapada anu Qadim. jeung kuma sundana deui. Ceuk rakana mun can mafhum. nu Qadim muji nu Qadim. anu sarupa kumaha. kantun anu kadua. 245. muga ku engkang didadar. muga diterangkeun deui. Nur Muhammad asal tadi. 237. da ngan sakitu rai mah. puji Hadist ‘alal Hadist. Cahya anu opat geus puguh. dina Sembahiyang pasti. Piraku hanteu kamafhum. 239. perenahna waktu eta. dupi muji pada jalmi. 246. pada-pada anyar pasti. nu anyar muji kanu Qadim. leres ku rai kaharti. dina keur Shalat sajati. kieu atuh kieu mun can harti. seepkeun bae sakali. 242. sorana teh anyar deui. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. ceuk raina hanteu lepat. ari nu katilu deui. 236. Saur rai kumaha atuh. nu geus diterangkeun tadi. nya dina waktu keur rai. buktina teu make biwir. pada-pada anu Qadim. Ceuk raina geus kamafhum. hurupna mah anyar pasti. 109 . nyanggakeun bae kang rai. Kapan huruf Qur’an tangtu. sugan moal lali deui. dupi eta perenahna. dijero kaluat bijang. nu muji nu dipujina. puji Hadist ‘alal Qadim. eta mah sejen aturan. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. anu katepi ku pikir. Rakana deui ngawalon. dupi eta perenahna. dimana engkang pernahna. enya eta ti makhlukna. 238. da pada Qadim sadaya. puji Hadist ‘alal Qadim. teu nyowara geuning rai. dupi anu Qadimna mah. kieu pisundaeunnana. 247. tapi tetep keur ka Gusti. eta sowara teh sidik. sanggeus urang ka Dunya. 243. piraku hateu kapikir. puji Qadim ‘alal Qadim. ayeuna nu kaopatna. pernahna dimana deui. kapan urang eukeur tadi. nangtung ruku sujud deui. barang urang nu macana. anyar dadamelan Nabi. mun lepat sadaya-daya. puji anyar kanu anyar. Kantun eta nu katilu. Ceuk raina muji nuhun.

250. sabab hirup ngan sahiji. 259. 261. 255. sabab enggeus tetep eling. seja rek tumaros deui. kudu maot sadayana. nu Qadim muji nu anyar. dina pasal hirup eta. Sato Siluman-sileman. Raina lajeng ngawangsul. ku sifatna hirup Gusti. syah asmana jeung af’alna. can terang sama sakali. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. kana dzatna Maha Suci. hirup Allah tara ruksak. Mun hiji mah eta hirup. 257. margi dina saban jalmi. jeung syah sifatna deui. 254. 260. kapan buktina nu wafat. ari nu seueur tea mah. Bibitna nyawa disebut. Uteuk Tongo Walangtaga. langgeng bae ngangliputi. asalna tinu sahiji. anu ngaran nyawa tea. Sawarga Naraka deui. jeung lamun hirup ngan hiji. teu dua teu tilu opat. usik malikna geus pasti. 251. disebat sagara hirup. tetep hirup mah ngan hiji. kieu upami teu harti. nu langgeng teu keuna mati. kaangliputi sadaya. Mung heran kaliwat langkung. Sumawon ibadahna kitu. hirupna sakabeh jinis. mung hiji-hijina pasti. awak-awak nafsu pasti. dina lebah mana deui. Arasy Kursyi pon nyakitu. lamun ibadahna jalmi. da tara keuna ku mati. Dupi nu sok keuna ku pupus. 256. 258. 253. Ibadah kalawan ilmu. Manusa pon kitu deui. Nya eta anu kasebut. kitu ceuk unggeling Hadist. Ceuk raka ulah kaliru. reh hirup teh ngan sahiji. kang rai di lebah dinya. anging ku kawasa Gusti. hal nohidkeun hirup hiji. pada aya hirup eta. nungtut bae beurang peuting. ayeuna rai mangarti. puji Qadim ‘alal Hadist. Rakana lajeng ngadawuh. tujuh bumi tujuh langit. sareng perkawis hirup mah. sifatna nu padang tea. meureun maot sahiji.Layang Muslimin Muslimat 248. 249. anu sarupa kumaha. Rai teh masih kaliru. ceuk kasauran Wali mah. nyaeta buktina rasa. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. mana helok-helok teuing. jadi puji sadayana. kalawan jeung ma’rifatna. nu ngangliputi sadaya. kuma ngarasakeunnana. hirupna manusa pasti. sasatna geus syah dzatna. hirup kagungan Yang Widi. anyar dipuji nu Qodim. Raina lajeng ngawangsul. nyawa aya saban jinis. ayeuna mah ganti pasal. teu ngaku usik sorangan. 252. 110 . teu petot-petot nya eling. aya keneh kabingungan. nuhun parantos kaharti. tah eta anu dipuji. Dupi anu ngaran hirup. hakekatna nyawa rai. leres hirup mah teu lepat.

saperti nu tadi tea. ngaraos teu clok di Dohir. piraku mun aya jalma. Rakana enggal ngawangsul. nu liangna laksa keti. teu kirang sumawon leuwih. mahi teu kurang teu leuwih. Lamun sayaktosna kitu. nu jadi hirup jasmani. misti kudu balik deui. rek ditambah katerangan. gumelar ka alam Dohir. 111 . teu robah langgeng geus pasti. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. 264. hiji jalma roko hiji. Raina enggal ngawangsul. ka Allah Gusti Yang Manon. teu kalawan ingkig kitu. Aduh engkang langkung cukup. diala rebuan jalma. damarna mah tetep hiji. nungtut ngirangan teu lepat. reh rai sok nguping dalil. hiji sorot liang eta. Rakana lajeng ngadawuh. Ibaratna hiji lampu. Ku hiji ayakan kitu. 277. 263. geus jauh ti Maha Suci. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. teu ngarti ibarat tadi. 267. seuneuna dicarokotan. sangkan kaharti karasa. ari dzatna Gusti Allah. ngurangan atawa leuwih. Jadi sategesna kitu. nya nyareungeut ka dinya. inditna mah teu karaos. raina lajeng ngalahir. nyaeta nu padang tea. Innalillahi kauni. naon atuh anu balik. ka sato pon kitu deui. ayeuna ku engkang rai. salobana liang tadi. ibarat mun di Dohir. sorotna teh tangtu loba. 270. 276. mohal ruksak dzatna Gusti. bol karaos teu sulaya. rek diibaratkeun deui. Kieu atuh mun can mafhum. katerangan teh utami. nyaeta sorotna tea. tangtu dzat anu Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 262. aya terasna kasohor. 268. asal ti Allah geus tangtu. ku rai tacan karaos. kapan Gusti Maha Agung. kajeun rebu maliunan. ibarat lamun di Dunya. nyaeta anu disebut. kudu bae balik deui. Magatru 273. ku rai tacan kapikir. Kapan tadi rai dina waktu turun. jadi hiji nyawa jalmi. ari hartina teh dalil. nu sakitu eces pisan. nu aya di wujud jalmi. Mung bade nyundul pihatur. ayeuna teu samar deui. sorotna Sagara Hurip. Mung aya keneh saeutik kabingung. margina dibagi-bagi. ayakan jeung damar hiji. naha jinisna nu tadi. rai ulah salah harti. Naha seuneu dina lampu. ulah belet-belet teuing. 266. 269. boh laksa rebuan jalmi. 275. mungguhing hirupna Allah. 274. nyaeta damar nu tadi. ka maliunan manusa. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. 271. 272. katerangan anu yakin. dupi anu jadi nyawa. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. ngurungan damar sahiji. urang ibaratkeun deui. teu ngurangan teu nambahan. angger moal robah-robah. ka Allah nu Maha Agung. 265.

rakana lajeng ngawangsul. ni’mat bae salamina. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. tetep ni’mat bae jongjon. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. rai mah kawas nu ngaco. 290. naha saperti di Dohir. 281. tapi lain ngingkig kitu. 279. Haqna Adam teh geus tangtos. sapatemon waktu tadi. 289. tetep langgeng dina nyeri. kalem timbul sapapaos. kantun nu hiji can mafhum. make aya gedong-gedong. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. raina ngalahir deui. jadi ni’mat geus pasti. kapan didinya teh nyeri. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. tapi pangbalikan rai. 282. dua Haq Muhammad Nabi. pipisahan enggeus pasti. 286. hanteu kadangu ku cepil. anu katiluna deui. 292. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. tah kitu anu sayaktos. Tapi engke dimana urang geus pupus. teu karana dipigawe deui. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. salamina taya tempo. ceuk rakana bet piraku. rasa Dohir lamun balik. nomer hiji kacarios. ngarasa kanyeri wungkul. Ceuk rakana rai masih bingung.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. 287. teu karana deui kitu. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. 293. teu selang-selang deui. kapan di Dunya mah campur. 283. mun nu jatoh ka Sawargi. katilu Haqna Yang Manon. 285. ngan ni’mat anu karaos. ka Haqna Muhammad tangtu. keur waktu ngajadi orok. kawas ti luar ka bumi. aya tilu perekawis. bener rai kudu balik. naha siga naon atuh. karaos ku tuang ibu. Sawarga ngaranna sohor. 291. eta nu ngaran Sawargi. balik soteh balik raos. teu katinggal soca kitu. Kani’matan Akherat mah Agus. cicing di Naraka pasti. Barang-barang meja korsi nu aralus. nu ngaran Haqna Yang Manon. rasa kitu teh geus pasti. 288. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. sasatna di jalan cicing. kumaha ilmuna tangtos. tah lebah dinya kang rai. jeung istri anu gareulis. ku kangeunahan kitu. teu dicampuran ku nyeri. gaib hanteu aya bukti. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. 284. pangbalikan rasa kitu. tah sakitu pikeun balik. kawas keur di Dohir deui. 112 . Rasa Dunya balik rasa kapungkur. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. dina jalanna bareto. kangeunahan jeung kanyeri. 280. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. jadina kumaha deui. teu saperti Rama Ibu.

298. saperti di luhur tadi. kuma sajarahna deui. kangeunahan pon nyakitu. Barang anu balik ka Naraka kitu. Nur Muhammad waktu tadi. Sagara cai nu tembong. mahi ngahuripkeun makhluk. 295. barang kadarat geus tepi. 297. tur tadi teh cai laut. 301. Nur Muhammad opat rupi. hayang caang ulah bingung. pasal eta pikeun balik. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. nu geus ma’rifat kana Nur. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. saeusina Dunya tangtos. 305. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. 303. sanes kanten bisa jadi. kapan laut oge bukti. bet beda rasana gentos. sajatining suwung raos. ku ibarat mah karaos. nyaeta dzatna Yang Manon. 300. bet boga rasa kanyeri. keur masih ngajadi Enur. samemeh ka Dunya lahir. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. teu sieun ku siksa kubur. 304. rai masih keneh helok. Ngalakonannana ngan era ku batur. 310. nyaeta rasa jasmani. caina teu salah deui. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. kumaha waktu di Dohir. Ibaratna cicing dina asin kitu. ngan ukur tuturut munding. 113 . enggal karaos ku rai. Kantun ieu aya keneh kabingung. rasa teh sama sakali. tah ibarat urang tadi. nu mahi ka tujuh Bumi. 309. keur waktu keneh dina Nur. mungguhing dzatna Yang Manon. teu arah teu enggon kitu. 306. kaduhung engke karaos. ibaratna mun di Dohir. teu ngaraos naonnaon. Akherat pon kitu deui. kana sagarana hurip. 299. tepina ilmuna tangtos. samemeh urang ka Dunya turun. ngilmuna eukeur di Dohir. 307. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. nyaeta nu ma’rifati. tacan jadi rasa wujud. nu diluhur kacarios. ibadahna luakleok. 308. Dzat laesa kamishlihi. enggal ku rai kaharti. hanteu warna hanteu rupi. di Dunyana nu teu manggih. sasat ngancik dina poho. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. caina asin geus tangtu. rek diibaratkeun deui. supaya enggal kaemut. keur dina Sagara Hurip. ci hujan mah henteu asin. ngangliputi Langit tujuh.Layang Muslimin Muslimat 294. nyaeta rasana Gusti. 296. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. teu ngaraos naon-naon. geus jadi ci hujan tangtos. hanteu isin ku Yang Widi. kulantaran kurang suhud. aya tilu tempat kitu. reh urang tadi di Qadim. 302. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. pangkatna geus ma’rifatu. datang ka darat mah geuning. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. nyaeta dzatna Yang Manon.

percanten kacida. sangkan cai hujan. Den Muslimat ngawalon barina imut. 323. 327. 324. teangan akalna. 325. nya jadi rahayatna Onom tea. 322. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Ayana teh kumaha. dina rasa dunya bae. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. sifatna nafas nu bukti. teu pulang ka asal. Marakayangan jadi salundang salindung. Barang tepung baham sareng cai susu. Nya buktina nu dituang ku Ibu. jalan cai tea. margi sidik aya jeung bukti-buktina. muga engkang kersa. masing bisa balik deui ka asalna. tangtu aya rasa. 312. 114 . sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. ibaratna rasa batin. deudeuieun tina karasana ngeunah. rasa kontak jeung aci opat perkara. aci seuneu aci cai moal salah deui. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. asal tinu opat. aya raos jeung teu raos. Pucung 314. nyaeta ci hujan tadi. Jadi rasa cai asin nu di Laut. 316. 313. Nerangkeun Datangna Nafsu. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. Balik deui ka rasa asin kapungkur. rasa ci hujan mah puguh. sangkan cai teh ngaleos. Sabab eta pang ayana cai susu. jadi nyawa enggeus puguh. Teu aya deui akalna teh kudu. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. 326. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. rido ngawuruk saderek. da waktu tadi mah. anu mawi ewon-ewon. terusannana anu bras ka Laut tea. sakeclak sewang geus tangtu. 318. 321. 320. waktu medal ti Ibu teh. bisa balik nya ka Sagarana tea. hiji keclak hiji jalmi. sing kapanggih Solokan-solokannana. jalanna dumuk. Aya deui nu ku rai can kamafhum. lamun disambat ku Onom. 315. tetep langgeng dina rasana Naraka. henteu kaop elat. ulah cicing betah. rasa Dohir anu bukti. rasa pelem jeung amis teh. meni jeger ceurikna bakating hayang. dina cai hujan bae. kitu kajadianna teh. 328. 319. aci tanah jeung angin teh. 317. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. saban wujud oge nyondong. enya eta dina rasa alam Dunya. anu tadi geus ragrag teh.Layang Muslimin Muslimat 311. nya jadi nyawa jasmani. Hayang deui hayang deui jadi baku. saha anu nyambat. dina eta pasal nafsuna manusa. taya nafsu teu hayang sagala rupa. Tuang Ibu moal aya ci susuan. teangan jalanna jalan cai ka Laut. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. cai hujan nu tadi teh.

mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. 340. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. sareng sowara nu awon. malah aya tinggal sok jadi amarah. tadi geus ngaraos. dina waktu wafat. nya nimbulkeun ngeunah. sareng teu raos geus tangtos. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. nya balik ka Dunya. kontakna jeung sifat. saniskanten aya lalayanannana. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. lamun dangu kontak. 333. 341. barang kontak terus bae aya nyawa. kumaha ilmuna. Saniskanten jadina teh ku patepung. aya dangu nu teu raos. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. rasa eta buktina teh. sifat nu sae nu awon. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. kana Maung kana Bagong. kanyaho di Dunya bae. dina patuangan sareng aya hirupna teh. aya tinggal henteu raos. Anu mawi wajib manusa teh kudu. 334. 343. Najan dina pangangseu oge nyakitu. sajarahna manusa gelar ka Dunya. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. anu opat bae kumaha kontakna. 336. 331. 346. hakekatna nyawa. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. 339. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. tanda hirup geus usik gugurinjalan. hawa anu dua. 335. sareng asal bareto. barang rasa kontak sareng katuangan. 347. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. 332. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. nimbulkeun jadi amarah. 338. Panon oge kumaha kontakna kitu. babandingannana. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. nya karaos pisan. 337. kuma bae dina pamuhitannana. saterasna kitu bae. hawa Batin jeung Dohir teh. 344. wajib kapendakna. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. 330. muga engkang ka rai maparin terang. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. kumaha sajarahna teh.Layang Muslimin Muslimat 329. sami bae sareng dangu tinggal baham. 342. ka pangangseu kitu keneh. kana cepil soca. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. Geuning bukti dina dangu oge kitu. aya angseu hanteu raos. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. bibitna kahayang sabab. 345. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. aya dangu ngeunah. aya angseu ngeunah. Dina waktuna sakarat badena pupus. aya tinggal ngeunah. 115 . nyerep nyurup kana hate.

Ngawitan anu didangding. nyaeta Sawarga. mulih ka Rahmatullah. dinten Saptu ping opat belas. elingna kadinya. kantun ngaraoskeun bae. neda-neda ka Yang Manon. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. hanca simkuring bareto. moal aya mustahilna. Semet ieu bae rai urang tutup. jeung moal aya nu bisa. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. 351. geus tangtu kontakna oge. Dina gentos sasih deui. ngudag hak kasampurnaan. Rayagung dawuh nu sae. dangdingna sareng basana. ieu jilid kaopatna. raina Raden Muslimat. 350. Sagara nyawa sakabeh. reh Gusti mah sifat wenang. Shalallahu ‘alaihi wassalam. sinareng gentur tatapa. tangtu jadina teh poho. namung kalintang ku awon. 4. ngahalang-halang kersana. 353. ayeuna gentos nu kocap. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. nyaeta anu kasebat. Balik deui kana rasa nu kapungkur. sakalangkung garihalna. Gedong Rosulullah. ulah kirang pangampura. anu hanteu petot-petot. sakersana jadi bae. sasih Hapit dinten Juma’ah. nu maksudna jalan alus. mung sasasih antarana. Ilmu Sare’at Hakekat. maksad rek ngadangding Layang. Layang Muslimin Muslimat. 5. Kangjeng Nabi Muhammad. Nilarna Raden Muslimin. kana dzatna Allah. rasa Allah tea. 116 . Allah ngabukakeun ilham. sareng ku safa’atna teh. kalangkung kasep. Mung ku banget tekad ati. Kasampurnaan lahir batin. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. mutih ngabeuti puasa. lamun Tohid Insya Allah sampurna. ahli ngulik Ilmu Nahwu. Kocapkeun Raden Muslimin. sakersana Maha Agung. anging Allah anu langgeng jumenengna. nu jeneng Rosulullohu. 352. anu nembe jilid ka tilu. mu’jizatna Gusti urang. ngabulkeun paneda jalma. rakana anu tipayun. 6. sakitu ge cekap. parantos dugi ka waktos. 8. 2. hanteu aya naonnaon. seja rek neraskeun hanca. 7. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. salamet Dunya Akherat. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. sinarengan Raden Muslimat. Teu mungguh ka jalma dhaif. marulih ka Rahmatullah. disarengan ku dudu’a. ngantunkeun sahiji putra. 349.Layang Muslimin Muslimat 348. Simkuring nembean deui. 3. muga sadaya nawakuf. kitu kersana Yang Agung.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

mangga ku engkang carios. kana jalan rahayu dunya Akherat. samemeh prak dipilampah. ayeuna nu kaopatna. ngaku Allah kana Af’alna. pendek teu daya upaya. ku kereteg karep ati. Lamun pijatoheunnana. kana kalakuanna teh. poek mongkleng buta rata. keur ngahukuman nu salah. jeung boga pamilih tangtu. lamun bae kadatangan. 52. wungkul miwarangna Gusti. palaur sieun salah. laku hade laku goreng. ngarasa geus teu papisah. kuma barisna dipayun. 54. pasti eta ngaran kufur. siang wengi babarengan. jalma nu kitu tekadna. Tah kitu nu matak wajib. teu ngalajur hawa nafsu. ngayakeun Sawarga kitu. kana kagorengan pasti. Ngan wungkul bae miwarang. hade goreng ge ti Gusti. padang caang narawangan. piara laku jeung tekad. majarkeun sagala rupi. Tina sifatna geus sidik. ku sok kitu sababna teh. sumawon ujub takabur. tina dzatna enggeus tangtos. kedah suci laku lampah. Nu kieu tekadna jalmi. Atuh eukeur naon teuing. jalma teu boga akal. masing soleh sabar tawekal darana. nu kieu tekad manusa. pon kitu deui Naraka. ka Allah kudu ma’rifat.Layang Muslimin Muslimat 49. 120 . jadikeun budi pamilih. pijadieun kana hade jeung gorengna. nu nyahona lain beja. 58. sidik yen Gusti Allah mah. 50. atawana jalma owah. kana jalan kagorengan. 59. 56. 53. jeung nurunkeun kitab Qur’an. sagala perkara oge. padahal mah geuning kitu. kitu deui eta sifat. pedah aya dalilna. aya anu nyiliwuri. Da nu geus yakin mah geuning. Sinom 57. teu maparin kana jalan kagorengan. Asmaulliaf’al tea. 55. para Nabi utusan teh. tapi tadi nu nyarita. anging ku kersana Allah. tah nu kitu patekadan. poma rai sing mangarti. Sasat teu usik teu malik. Allah ngayakeun Agama. moal sakawenang-wenang. tara sok miwarang salah. nya kalakuan manehna. ati teh kudu beresih. sabab tangtu katawis. nu kitu sanes ti Allah. Jadi ayeuna mah urang. da Allah tara kitu. sok jadi sasar tekadna. ngalobakeun Gusti Allah. Laa haula wa laa quwwata. saperti anu ngalindur. Lajeng raina ngalahir. ka papada makhluk Gusti. tara jadi kabingungan. rakana lajeng ngawangsul. kumaha pang jadi lepat. Kapan kitu kersana. 60. teu aya antarana teh. teu idin sama sakali. 51. parentahanna Idajil. teu kenging migawe dengki. tah kitu margi lepatna. bakating ku poekna. Allahna hanteu kailmu. kana kahadean misti. anu geus yakin mah geuning. Sabab ngaraoskeun isin.

ari anu katiluna. Ulah kabengbat ku Setan. ceuk engkang eta nu enya. Iman Idlal nu kadua. Kitu deui sabalikna. 62. nu can kaharti ku rai. da kapan rasiah Wali. kana piwuruk engkang tadi.Layang Muslimin Muslimat 61. nu beunang hese capena. ma’rifat ka Yang 121 . Iman tina beja wungkul. tapi laku jeung tekadna. Eukeur mah tadi percaya. katiluna Iman Takhkiq disebatna. kapindingan ku kokotor laku tekad. balai Dunya Akherat. mun datang kareping ati. tah eta mah martabat anu utama. rai ayeuna teu bingung. tegesna anu geus yakin. hiji-hiji Iman tadi. numawi rai sing emut. Geus moal aya sesana. 70. di ayana Maha Suci. di hijab deui ku Gusti. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. tina dalil Qur’an kitu. eta mah engke heula anan. Naon bae ayeuna mah. bagian nu ahli Qurbah. ngan wungkul beja ti jalmi. 63. percaya ayana Allah. nu bieu mah keun heulaan. kantun eta anu ka limana tea. nu hade mah eta rai. anu ahli adep-adepan jeung Allah. Asma tina jinis kitu. pasal Iman anu tilu. ngajak jalan kahadean. mubadir sama sakali. dua Iman Idlal deui. kana panggodana Iblis. pasal Asmaullijinsi. geus tangtu deui ka hijab. 67. pek lampahkeun buruburu. sareng ngabatalkeun deui. martabat undak ti tadi. da tunggal parentah Gusti. aya nu can kaharti. nu kitu ngaran ibadah. tur kalawan aya saksi. sareng nganuhunkeun deui. eta mah nu geus percaya. jeung kudu ditempat sepi. Kedah dina salse pisan. raina lajeng ngalahir. kana jalan ma’rifati. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. sing iyatna kudu kuat. ulah bendu bae rai. turug-turug nyaho pisan. ma’rifat ka Maha Agung. enya eta Iman Takhkiq. kumaha enyana deui. boga saksi tina dalil. 65. tunggal keneh nya ibadah. kieu mun teu lepat mah rai. 68. Raina lajeng ngajawab. rakana enggal ngawangsul. 71. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. Anu ku engkang disebat. getol Sholat lima waktu. nu narik jalan balai. rai hayang enggal ngarti. kawuwuh jeung bisa yakin. mugi Gusti Maha Suci. rakana lajeng ngajawab. rai tiasa nyumponan. 64. nu geus didadarkeun tadi. amalna teh lir tipung katiup barat. Iman Taqlid kahijina. ibadah ka Maha Suci. geuwat ulah lami-lami. Kuma pihartoseunnana. 66. nu kahiji Iman Taqlid. Asmaullijinsi tadi. kamulyaan lahir batin. pasal Asma anu opat. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. bilih kadenge ku cakcak. jongjon bae sirik pidik. jadi poek buta rajin. moal bisa dicarioskeun ayeuna. Sagala hal kalakuan. musna leungit tanpa lebih. sanajan getol ngabakti. kana ayana Yang Widi.

pasal tadi aya basa Nafi isbat. enya eta Nabi-nabi. Mim akhirna udel kanyataannana. dina dawuh nu mustari. anu nganggo lafad Tasjid. Kumargi penting kacida. anu dipaparin Kunci. dina keur Sembahiyang mah. koncina Bumi jeung Langit. nyaeta utusan Allah. kumargi teu aya Tasjid. wekasan enggal ngalahir. 77. Raina mani ngarenjag. tacan jadi lafad dalil. 79. mangga ku rai tinggali. 80. cirina teu aya deui. numawi teu Mi’raj rai. padamelan Kangjeng Rasul. sadayana teu diselir. Geus ngarasa aqrobiyah. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. sanajan hayoh dipikir. nu diselir ku Yang Agung. ngadak-ngadak kahareti. tacan syah upami kitu. 75. da bukti tina lafadna. walon raka tacan jadi. Dal buktina teh sampean. dina Sembahiyang sidik. keur ngaburak jagat shagir. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. teu aya hurup Tasjid. geuning teu aya nu Mi’raj. 82. wujudna geus jadi lafad. teu uni lafad Muhammad. 74. nu geus jadi lafad dalil. upama kapanggih eta. geus ngajadi wujud dalil. lafad Muhammad Nabi. engke dina salsena.Layang Muslimin Muslimat 72. mesem rakana ngalahir. percayana geus teu samar. dadana jadi He sidik. kalah botak dipikir moal kapendak. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. lafad-lafad para Rusul. kang rai mah masih bingung can kapaham. Muhammad Rasulullohi. mugi dipaparin terang. raos tadi bener pisan. raina lajeng ngawangsul. bener tacan uni lafad. Nabi Musa jeung Isa. lamun jalma tacan terang. sina ninggali Akherat. Agung. sasat moal ma’rifati. moal bisa kapaham. 73. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. lebah dinya jadi dalil. naha kumaha hartosna. Sabab pasal Tasjid eta. ayeuna mah Manahan bae heula anan. Ibrahim. Lamun Wujudna manusa. pasal Hakekatna Tasjid. hijabna ka Maha Suci. geus tangtu engke kaharti. kapan geuning para Rusul. Lian ti lafad Muhammad. sadaya teu nganggo Tasjid. duh engkang rai kaliru. Sabab lafad Muhammad mah. lafad Adam lafad Enoh. sadaya pada mirupa. eta hal perkara Tajid. kayaan Alam Batin. tacan jadi wujud dalil. moal pinanggih jeung Gusti. eukeur muka lawang hijab. 76. Cirina Nabi nu lian. keun heula eta mah agus. dina keur Attahiyati. geus teu asa-asa deui. sirahna jadi Mim awal. ngawujud dalil Muhammad. lantaran teu aya hiji. 78. salian ti Kangjeng Nabi. keur ngadeuheus ka 122 . jeung Gusti nu Maha Suci. jadi lafad Muhammadu. hal praktekna Sholat Da’im. engkang hawatos ka rai. nyaeta Sholat sajati. nimbulkeun raga nu lembut. Ayeuna ulah kapalang. sami sareng lafad Allah. dina saban-saban jalmi. 81. malah-malah geus teu ngarasa pisahna.

dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. rukunkeun sangkan kasusul. kapan ceuk Hikam mah tadi. sinareng lautan cai. kalakuanna ibadah. ucap tekad sareng laku. aya basa opat kitu. sareng dibarengan deui. Rakana lajeng ngajawab. kudu barengan sing rukun. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. Ka opat ngaran Ma’rifat. Da ku ilmu Sare’at mah. 87. geus tangtu ayana Allah. ulah sina patorengga. dadamelan Gusti Allah. kana kalakuan kitu. 85. tegesna eta mah rai. kahiji ngaran Sare’at. ku kalakuan nu suci.Layang Muslimin Muslimat 83. da puguh Hikam mah tadi. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. Tarekat lir upamina. ku rai tacan kaharti. diibaratkeun kemudi. nyaeta puji dzikir. Sare’at teh lir upami. Ma’rifatna pon nyakitu. netepkeunnana pasti. 89. parahu ngambang dina luhureun sagara. tirakat mutih. nu ngadamelna geus misti. Raina lajeng haturan. jadi sanajan ayeuna. jeung dibeuli ku prihatin. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. inten didasaring cai. inten teh naon nyatana. kadua Hakekat deui. ceuk ilmu Sare’at rai. puasa. sing suhud bae ka Gusti. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. eta anu opat tadi. Malahan dipigawena. 123 . yen ieu bumi jeung langit. disebat parahu tadi. Asal sing suhud neangan. sabab kieu ibaratna. Ari Hakekatna eta. nyebatkeun Sare’at tadi. nyaeta dzikir jeung ngaji. netepkeun Sare’at tadi. dijaga ulah rek salah. getol Sholat anu lima waktu tea. sareng saterasna deui. ceuk dina unggeling Hikam. 91. 90. Tah kumaha ngalarapna. bener kitu eta rai. Qodariyah Satariyah. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. tiap-tiap aya bukti. 92. Yang Agung. Tarekat. sing bisa ngajadi hiji. Insya Allah awal akhir tinekanan. ibarat lautan cai. anu geus lumbrah disebut. yen eta Sare’at rai. tapi pasal dina kitab Hikam. katiluna eta Tarekat ngaranna. 88. ati kanyataannana. pasal eta tasjid tea. dadamelanna kitu. ayeuna mah gentos deui. parantos umum sadaya. pangboseh supaya tepi. Hakekat lir upamana. sanes dina bab Sare’at. naon kanyataannana. teu bareng opatannana. saenyana dina diri. nu opat teh sing ngahiji. kemudina pon nya kitu. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. sadayana umat Nabi. dupi Tarekatna deui. Asal bae sing percaya. Ma’rifat mah lir upamana. Hakekat Tarekat deui. eta anu opat rupi. eta moal salah deui. ka tengah-tengahna laut. 86. nuhun rai bakal harti. ma’rifat 84. ditungtut sahiji-hiji. ku rai nu can kaharti. Hakekat. muga-muga engkang keresa miwejang.

maotna teu bisa nepi. Sare’at teh lir upami. Hakekat ibarat laut. beunang kagoda. sangkan teuleumna teu jadi. nyaeta kudu bisa. kitu diibaratkeunnana. 100. pasal parahu tadi. 101. raina lajeng ngalahir. bangbarongan cuat-cuit. ting dalagor kana curi. 96. atuh moal weleh mijan. raina ngabarakatak. raina lajeng ngajawab. barehala anu nyingsieunan. ka ilmu Sare’at kitu. lamun teu acan mangarti. naon buktina nu yakin. nu opat sing jadi hiji. nyaeta Ma’rifat jati. sareng campur deui pasti. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. gumujeng mani ngagikgik. mun nyurupkeun pahili. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. kareueung sagala aya. ngagoda supaya bolay. kadarat mulih deui. kana batu karang tea. kokotoran luhur laut. 97. Tarekat lir kemudina. bari ci socana bijil. 94. 98. 95. diusikeun ku roh kitu. Rakana lajeng ngajawab. nya ieu buktina badan. hayoh disurupkeun deui. lamun tega ka pati. taya lian ngan ku idin roh tea. supayana bisa katepi. rakana lajeng ngalahir. jeung anu kasebat laut. Rupa badawang barongsai. kamudina teh rai. Kieu rai saenyana. mun teu jeung teuleum mah pasti. sareng nu bangsa narajis. Sok moal barung sulaya. nyatana roh urang kitu. 103. kana dasar sagara berlian tea. 124 . anu ngobahkeun ka jasad. ngudag eta inten dina jero lautan. katilu kemudina. Ma’rifat ka Maha Suci. pang bisa usik jeung malik. bangke anjing bangke oray. mawa ka tengah jalan. diusikeun ku sagara. anu taya upamana. nu ngaran wujud jasmani. pituduh kitab Hikam mah. naon nyatana nu bukti. eta anu ngamemenerna. diakhir tangtu kaduhung. pang parahu bisa usik. panangan kenca katuhu. anu matak geuning tadi. 102. najan dipaksa ge rai.Layang Muslimin Muslimat 93. kana tengahtengah pusering sagara. Pikeun ngudag inten tea. mugi-mugi rai dipaparin terang. 99. Kaombak-ombak ku lambak. inten teh moal beunang. dupi lautna teh rai. Saperti parahu tea. parabot supaya nepi. sieun hanteu bisa nepi. nyatana parahu tadi. kaopat intenna deui. Sasat tempat kani’matan. wani teuleumna ka laut. ku ilmu Hakekat kitu. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. keur ngudag inten nu tadi. Tapi najan geus ditengah. Sing gulung kana Ma’rifat. hamo pibisaeun beunang. nu langgeng teu owah gingsir. siksaan anu hanteu nepi. turug-turug seueur jurig. eta moal salah deui. parahu teu salah deui. da teu ninggang kana pibarangeunnana. nyaeta ka tengah-tengah sagara. Kantun eta kemudina. sabab jero liwat saking. persis saperti jasmani. puguh bagean Hakekat. larapna dina salira. ramisak bakating ngungun.

atuh sasat ngaku bodo. Hayang cageur bet teu weleh gering. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. Sumawon nyorang sakarat. Raden Kamil ka raka ngalahir. geus moal kasorang deui. lebah mana kawasana teh. Kapan kieu sundana teh rai. nyaeta bilih sulaya. nu jadina tina batu. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. inten dijero sagara. kudu tohid kitu. sanes inten dunya rai. saha anu bisa nepi. sanajan siksa Akherat. faqod ‘arofa robbaha. ati mah ngaku kawasa. naon nyatana nu sidik. hayang senang bet teu weleh bae susah. Jadi lamun engke arek mati. 125 . 105. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. mugi rai dipaparin katerangan. reh ayeuna geus pertela. ngarasa bodo dirina. rakana lajeng nyaur. sategesna teu boga kawasa. ganjaran ti Gusti Allah. muga paparin mangarti. kapan hak manusa mah. sarta langgeng nu moal aya putusna. 113. kapan geus di dalilan. naha kudu tekad teh kadinya. 112. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. urang arek boga patekadan. aya hibar kahartos. faqod jahilan nafsaha. ku kaom Islam sabumi. bet kawas hanteu karasa. aya pitulung Pangeran. 111. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. anu matak ti ayeuna.Layang Muslimin Muslimat 104. nu geus Ma’rifat mah rai. 110. geus tangtu nyaho ka Gusti. geus nyaho ka dirina teh. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. anggur ditambah siksaan. komo deui dina pupus. Saur raka nya kantenan. siksa kubur kitu deui. diharapkeun nyorang ka api Naraka. mapakan Yang Agung. 107. dupi saenyaenyana. pangkat Nabi Willayah. lain inten biduri. pasal inten nu parantos didadar. saha-saha mun bae manusa. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. mung kumaha angkeuhan. martabatna leuwih luhur. sumawon boga kawasa. nu geus diharamkeun misti. nu diudag ku sadaya. Wekasan teras haturan. ngan sakur dina biwir. kantun nampa bae wungkul. bisa sidik ka sifat Iman sajati. eta manusa tangtu. 108. da inten di dunya mah. sasat ngaku kawasa. Hanteu daya teu upaya rai. angkeuhan arek mulang teh. teu kudu boga maksud. Nyaeta nu ngaran Iman. hal perkawis inten tea. sabab harti yen teu bisa usik malik. nu diibaratkeun tadi. lain inten dunya kitu. Man ‘arofa nafsahu. ngaku bodona teh palsu. kade rai salah harti. rai masih samar ati. sifatna Iman Sajati. inten sajeroning diri. kenging di peser ku duit. 106. Waktos engke dina sakaratil. da meureun sanes deui. dilepas samasakali. sarebueun ni’mat dohir. tinimbang dikabul. anging Gusti Allah bae. hayang beunghar bet teu beunghar. 109. ayeuna aya piunjuk. kana inten jambrut. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu.

urang teh lumantung. beubeunangan teuleum tea. hal dina pamulihan. pangna tadi naros pamulihan. Na ayeuna ngaraos patebih. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. mung rai masih bingung. sing mirasa urang geus aya di Gusti. 116. Wa huwa ma’akum. geus aya di Gusti Allah. raina lajeng ngawalon. muga ku rai dijawab. atuh mun rasa teu jauh. rojiun eta tuluyna. jadi mun teu bisa wangsul. 122. ka Allah asalna tadi. eta kersana saha. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. pang ayana urang teh di dunya. nu caang padang gumawang. dina sifatna geus ‘aen. wa inna ilaihi kitu. 117. ka Allah teu kenging salah. geus umum anu sok disebut. tapi hanteu burung aya. ngaraos aya antara. atuh naha tadi kitu. tanda-tanda boga rasa anggang. Saur rai ayeuna kaharti. mung ulah kaliru. temahna jadi sangsara. untrak atrok sakabulang bentor pasti. sasat 126 . nu tadi disebat Nurullah iman sajati. tapi naha teu mirasa. nyaeta sifatna Enur. rasa urang geus ngancik di Allah. sing lenyep rai manahan. dina laut nu jerona tanpa tepi. tangtu sakaparan-paran. wengi sumawonna siang. cita-cita boga tekad arek mulih. ngarasakeunna geus balik. yen teu rasa jauhna teh. 115. babarengan jeung Pangeran. ngangken Ma’rifat ka Gusti. lajeng deui rakana ngalahir. jeung Allah pajauh keneh. eta geuning ku rai karasa. teu wanahnu aqrobu. geus mulang ka Gusti Allah. ku kersana Gusti Yang Manon. Sabab mun boga tekad balik. engke waktu pupus. mun kitu mah masih ngarasa patebih. najan nepi kana wafat. nyaeta ti Gusti Allah. jeung sifatna anu Maha Mulya. jeung dzat sifatna Yang Widi. saur rai atuh hanteu aya deui. bener rai eta kitu. jeung aya terasna. keur aya keneh di dunya. dina lebet kalbu. kana inten tadi tea. di dunya ngawujud. Inna lillahi kauni. yen geus aya di Allah teh. geuning kitu unggel dalil. teu rasa pajauh. 124. Raden kamil enggal nyaur deui. diwajibkeun kudu bisa balik. kapan nurutkeun dalil ge. Mun geus tohid ngarasa geus balik. yen mulih teh kedah ti ayeuna. sundana taya antara. pangna rai naros pamulihan. kutan rai tacan mirasa. 121. wujudna iman sajati. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. kudu tohid ti ayeuna. ti alam Akherat oge. bubuhan da masih aya. sundana teh yen urang asal ti Gusti. 118. anging ku kersana Allah. anu tadi enggeus ‘aen. 119. ceuk raina henteu hilap. rai mariksakeun deui. ka Allah sing kapiraos. balik deui ka Allah Ta’ala. 123. yen urang teh kudu balik. kitu kapan ceuk dalil teh. Allah sareng makhluk. waktu urang samemeh ka dunya. Saur raka eta geuning harti. nyasab moal burung. rupina teh moal tiasa lepat deui. kapan tadi rai ngaku. nyaeta Sagara Hayat. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. nya tangtu bakal cilaka. kawas boga cita-cita. Mising imut ka wiwitan tadi.Layang Muslimin Muslimat 114. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. 120.

upama geus kitu tekad. kudu boga patekadan. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. kapan ieu anu bukti. Gusti Maha Agung. lamun nyawa makhluk. tina kawasa kersana. teu bisa ninggal Haqullah. wa laa quwwata eta teh. Lajeng deui raina ngalahir. lenyepkeun ulah rek lali. geus hanteu kaluar deui. nandean sakersana. da henteu rasa pajauh. 133. di alam dunya kitu. kudu aya antarana. kana eta sifatna Haqullah. eta jalma kitu. kana Haqul Adam tea. siksaan di kubur. kapersifat ku Pangeran. sareng henteu warna henteu rupa. kapan basa ngaran balik. da tetep dina hak Gusti. salamet dunya akherat. Haqullah anu disebut. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. nyorang sagala siksaan. enya eta kiamat dunya. dikersakeun keneh ku Gusti. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. emutkeun bae rek sare. nu balik ka dunya deui. terasna ‘alillyul ‘adzim. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. Eta bae dalil saperkawis. lolong bae saterasna. sareng henteu puguh. mungguhing Gusti Allah mah. keur hirupna sumawon paehna. 128. sareng siksaan di Akherat. sabab tangtu bae rai. boh hirupna sumawon maotna deui. 134. eta nyawa anu wangsul. atuh bet piraku bae. malah henteu kudu ditekadan deui. 130. ka Akheratna terus. rakana terus nyaur. Henteu arah henteu enggon deui. insya Allahu ta’ala. sumawon bade nyaringna.Layang Muslimin Muslimat 125. da teu kaluar ti dinya. enya soteh masih usik obah. Dina engke Walyaomil akhiri. teu ninggal aya tempatna. samangsa lolong di dunya. enya eta nyawa jalma anu balik. pasrah bae ka pangeran. bodona si wujud. di Gusti geus dumuk. anu mana nyatana teh. 131. enggeus tangtu cilaka bakal balai. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. sarta masih aya keneh. engke dina waktu maot. nya ieu ka Haqul Adam. siang wengi ulah samar-samar. manggih siksaan kitu. kumaha keur di dunyana. tina Qudrat Iradatna. anu teu pisan ibadah. paehna balik ka dunya. lamun enggeus kitu. enya soteh bakal aya. anu tadi geus kacarios. nu ngaran sagara hirup. tapi nyaring sare oge. tina eling kana lesna. pasal eta Haqul Adam tea. 132. teu weleh aya di Allah. Mun geus kitu eukeur naon teuing. da sare teh gambar wafat tea. tegesna sing ngarasa. 127 . kantun pasrah wungkul. jadi atuh ayeuna mah urang rai. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. Jadi sasat urang teh geus mati. Kantun urang Iman bae rai. sabab dina waktu keur sakarati. raina lajeng ngawalon. 127. sareng lamun kitu. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. Geus kakurung ku hak Maha Suci. Eta bae contona mah rai. kana dzat sifat Yang Manon. urang enggeus aya. hanteu gaduh nya kahayang. illa billahil kitu. kantun nyekelan sarupa. teu daya teu upaya. nyatana teh alam dunya. atuh Allah teh bertempat. sanajan ngimpina kitu. 129. nu kasebat lafad Laa haula. 126.

di jaman samemeh aya. tegesna bodo teh agus. geus aya pon kitu. malah keurna turun. naha tacan kapiraos. nu taya pegatna deui. 140. ka dunya deui tangtu. sakur kabeuki tadina.Layang Muslimin Muslimat 135. taya lian ukur kana barang. asal tina hanteu aya. henteu terang naon-naon. ngagedeanana jasmani. sareng kersana kitu. 144. malah keur waktu dikandung. ka akhir pon kitu. naha aya langgengna saperti Gusti. nya jadina marakayangan. Kawasana kersana yakin. 136. ka onom nyalindung. pokna teh hayang surutu. dohir batin oge kitu. 141. atawa ka pamajikan. Da nyahona eukeur di dohir. didinya ge teu uninga. kawasana nu Maha Suci. kawasana sareng kersana. langgeng bae teu aya pegatna deui. 142. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. kapan geuning sidik pisan. naon bae kabeuratna. keur sakaratna ge tangtu. aya anu langgeng di manusa. cacakan geus bukti jasad. nu teu aya pegatna. ku rai henteu kaemut. sama sakali teu emut. 137. Ceuk raina teu sulaya deui. 138. ku Ibu salapan sasih. nya tangtu ragragna oge. nyaeta bodona bae. anu langgeng di Allah teh. jeung cikopi anu amis. hirupna teh kudu barang dahar rai. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. lian ti barang dunya. ti Ibu ka alam dunya. Ka manusa sok surup sumanding. alam dunya nepi ka Akherat deui. ayeuna gentos panaros. 139. boh anak boh incu. lamun langgeng di Allah. yen Qudrat jeung Iradatna. atuh Allahna ge ruksak. Ceuk rakana tangtu bae rai. Samalahan tina orok tadi. taya anu dipieling. 143. kakurung ku alam dohir. kapan tadi geus tinggali. kana dunya upamana mun teu boga duit. mung kumaha di manusa. saperti makhluk. kitu paham engkang mah. da imanna beurat kana dunya. tina kawit leutik jasad urang. malah-malah terus ka batin ge rai. kana batu kana cai kana kai. boh nitis menitisan. reh aya deui kabingung. ti awalawalna mula. Kapan geuning urang waktu tadi. langgeng bae moal terang. diluhur disebut. da ilahar di dunya mah. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. nya eta kawasana teh. teu nyaho sama sakali. anu teu aya pegatna. tetep bae teu nyahona. Lajeng deui raina ngalahir. anu langgeng di Allah. sumawonna 128 . henteu emut teu terang sama sakali. margi lamun ruksak kitu. atuh kantun dibalikeun bae rai. sok nyurup ka saha bae. taya lian ngan Qudratna Allah. memeh turun ka alam dunya. dina keurna hirup. lamun dina keur aya kahayang. di manusa kantun kabagian. terus tepi ka Akherat. kana dedemit siluman. kana barang dunya bae. naon anu teu ruksak-ruksak. hal anu langgeng ti Gusti. pasal eta rai geus percaya. tina leutik jadi gede.

wujud cau henteu boga rasa. geus aya dina sungut. lumpat kawas sato hewan. ngan boga amisna bae. 148. mung kantun gaibna bae. Lajeng deui rakana ngalahir. yen amisna atawa kesedna deui. Saur rai yaktos kahareti. pangangseu sareng pangucap. paninggal pangdangu. estu rokrak wungkul. hartina teh teu bisa obah. bisa oge kapendak sarta kaharti. da rasana mah geus nyampak. 153. sakumaha piwejang engkang katampi. Tapi ari ayeuna mah rai. pang diayakeun ku urang. tah ieu aya cau. ngan amisna bae rai. anu masih keneh ngora. da bakating bodona tea. Lajeng raina deui ngalahir. saban umat ge teu luput. nya neangan cau hejo. nu masih ngora kitu. lamun kaudag ilmuna. 149. raina lajeng haturan. mun hayang terang gaibna. Nerangkeun Patohidan 146. nyaho ka gaibna urang. Geura kieu jalanna teh rai. tah kitu paham engkang mah. nu kacipta masih tacan aya amis. da kesedna nu dipambrih. leres yaktos teu sulaya. eta cau tangtu bisa usik malik. na kumaha bisana kapendak. rakana enggal ngawangsul. jalanna nganggo tarekat. 152. tapi atuh naonnana tea. ceuk raina hanteu aya lian deui. pasal eta jatining manusa. kapan da ari cau mah. kitu eta ceuk dalil teh. atuh lepat lamun ngarah rasana. urang ninggal cau. pada-pada gaib deui. tah eta tegesna rai. kana gaibna manusa. ku gaibna manusa. sanggeus kitu urang bisa tohid. nu ngaran cauna 129 147. teu daya upaya rai. ceuk raka kapan ku ilmu. barang enggeus tangtu. kapan rasa mah tangtos. mana nyatana nu sidik. henteu terang duka ti mana ti mendi. akang bade maparin ibarat. rakana teras ngadawuh. ku rai can kapiraos. manusa mah geus tangtu. naonnana anu diarah. Laa haula jeng wa laa quwwata. geuning teu hayang ngadahar. weleh henteu kaemut. kapan geuning bukti tina. dina letah urang pribadi. jatining manusa eta. datangna rasa. jirimna mah teu lepat yen. pasal eta anu disebut. ngan rasana nu diarah. . sabab lamun boga rasa. raina ngawangsul. Enggeus tetep di manusa pasti. kapan gaib henteu ‘aen. nya ku gaib tangtu. 151. nu dipandang ku urang teh.Layang Muslimin Muslimat 145. eukeur hayang kana kekesedan. pada katetepan misti. supaya enggal kahartos. Kajabana mun si nafsu tadi. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Sabab bongan katetepan dalil. 150. nuhun Alhamdulillah. cau asak dina piring. Namung aya deui nu can harti. rakana lajeng ngajawab. teu katetepan Rusul. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. naon nu dimaksud.

satungtung gelar di dohir. Raina lajeng ngawangsul. amisna anu dumuk. Raden Kamil teras nyaur deui. aya tapi taya rupa. nyaeta manusa nu sajati. ruksak teh mirasa suwung. ngaraos teu boga diri. kasucian laku lampah. ngan karasa amisna mah henteu jirim. Najan ayeuna ge kitu. Ngatur laku kai wujud. panggodana sang Idajil. duh kahartos ayeuna mah. nu ngaran manusa gaib. nyatana manusa gaib. khusu ka Yang Agung. bubuhan masih di dunya. raina teras ngalahir. pasal eta nu ninggali. dibeuweung sing lembut. atawa saperti bungkil. Nuhun ayeuna mah putus. henteu dituang ku rai. gaib abdi pribadi. 159. Kahartos teu lepat deui. bakating fana-fanana. panon abdi teu ninggali. 156. beurang peuting hanteu kurang. moal lepat tangtu eta. nu ngaran gaibing abdi. da ku rai jol kaharti. dohir abdi pribadi. moal samar moal mangmang. kapan gaib amisna mah. Mautu anta qoblal maut. kana gaib jero diri. Kapan geuning rai puguh. Parantos bae Kulanun. ngajakan mungkir ka Gusti. waktu keur ilang jasmani. moal beunang sumawon karasa. Ngarancana kana nafsu. wujudna kapanggih amisna misti. eta bae henteu lepat. 161. kakara mun geus diruksak. Kinanti 158. 160.Layang Muslimin Muslimat 154. nu aya taya sifatna. da moal saperti cau. wujud cau teu diruksak. enya eta keur laku tarekat. diantep bae dipayun. anu aya hanteu tembong. 155. kasukaan alam dohir. alam dunya ge sirna. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. upama wujud cau teh. 164. ku rai tacan kahartos. da tetela dohirna mah. lat poho kana ragana. na kumaha ngabongkarna jasad. 130 . keur dibijilkeun minyakna. 165. nu kasebat gaib tea. dikampa ku kayu. nya jatining cau tea. aya tapi taya rupa. nu tadi mah ibaratna. kapan eta anu ninggal. akalna deui nyakitu. nu ninggal gaibing Gusti. 157. kampa kawas suuk. Sanes deui yen ngabongkar diri. kudu nyaho ka gaibna urang. ngabongkar wujud sorangan. dina waktu keur Tajali. 163. rakana enggal ngajawab. ayeuna kantun miara. poma rai ulah salah harti. nya eta manusa gaib. masih bingung keneh rai. nu ninggal waktuna Sholat. Rakana deui pek nyaur. tea. namung anu mana tea. dibanding rancana Iblis. Kitu deui manusa ge rai. supaya bijil minyakna. kudu bisa ngabongkar diri. rupa-rupa pangbibita. keur Sholat Karohanian. Tapi eta amis cau tadi. patohidan rai nepi. 162. ngaji laku ki jasmani. naha rai tacan kaharti.

Raina enggal mihatur. tah kitu murahna Allah. kumaha Allah murahna. asup ka Naraka pasti. muga engkang luntur galih. keur dahareun jalmi-jalmi. mung bae hayang kaharti. 173. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. tangkal asal tina leutik.Layang Muslimin Muslimat 166. Sabab buktina teh puguh. Raina deui lajeng miunjuk. geuning langka kasorang. nu bukti di alam dohir. jeung ari hartina Rohim. kantun ngajaga salira. murahna nu Maha Suci. sok miresep kana maling. sundana teh Bismillahi. Allah asih di Akherat. geuning urang saupami. 179. Saur raka bener kitu. Rahmanirohim disebut. rai ge sok sering nguping. Ceuk rakana kapan puguh. 178. 175. 167. sanes murahna Yang Widi. 171. 172. 177. kaula mimiti muji. 170. tah dina lebah etana. 168. malahan ceuk dina kitab. nyebutkeun jenengan Allah. pasal sundana Bismillah. kamurahannana Allah. ku rai tacan kaharti. geus unggel dina Hadist. Iman urang tangtu kuat. 131 . Ceuk rai eta sumuhun. jadi kitu murah Gusti. 176. Tatanduran ting pelentung. nya didahar ku sadaya. rai ewed liwat saking. kieu sundana teh rai. mun sanes pelak pribadi. lamun engkang hanteu salah. salangkungna tinu tadi. engke di Akherat misti. nyalindung siang jeung wengi. eta mah emutan rai. bakal disiksa ku Allah. murahna nu Maha Suci. ka manusa keur di dohir. anging ku opat perkara. rai mah tacan narima. makhluk nu gede nu leutik. Rohman murah di dunya. aya deui panarosan. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. pang jadina taya deui. naha teu aya undakna. hese katarikna Iblis. Rakana lajeng ngawangsul. bukti ieu di dunya. lamun urang hanteu meuli. mun eta murahna Gusti. 174. Sanggeus jadi buah tangtu. sing pageuh muntang ka Gusti. da teu rata ka sadaya. hayang dahar bubuahan. kitu disurahannana. kadangkala sok dibui. Lamun manusa keur hirup. ka sakur jalma Muslimin. rasana ge rupirupi. pasal eta geus kaharti. Mun maksa ngala nu batur. jeung aya terasna deui. lamun tohid mah ka Gusti. maling barang anu lian. seuneu sareng angin tea. bibit sakur nu kumelip. 169. Nya Insya Allah rahayu. geus ngayakeun cai bumi. jadi gede jeung buahan. neda pitulung Pangeran. urang kudu ati-ati. Atuh meureun sanes kitu.

Rakana lajeng ngadawuh. keur ngajadikeun sadaya. sarta teras sasauran. kareta api jeung kapal. murahna nu Maha Suci. Najan tatanduran tangtu. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. nu jadi di alam dohir. ieu kaayaan dohir. Teu kaop luar ti wujud. Geura mangga bae emut. 188. rek naros keur pasal puji. Mun teu ku tangan dibantu. ahirna jadi buah. niat bade lungguh calik. kapal udara jeung mobil. Meureun tijongklok geus tangtu. waktu keur jalan tarekat. heug atuh ayeuna rai. sakur nu jadi di bumi. edas bae bet rai mah. di pelak ku leungeun jalmi. ngalakonan Sholat geuning. di alam akherat tea. parantos maparin tangan. 183. kapan eta keneh rai. ku tangan teu salah deui. saperti adegan bumi. motor-motor saterasna. 184. atawa ku seuneu tea. Lajeng raina mihatur. bari mencrong raray rai. tisusud teu salah deui. ku tangan dibantu deui. 194. sujudna ge kitu deui. Malah keur ibadah kitu. Tangan mimiti dijungjung. 186. sidik pisan teu sulaya. sanajan pabrikpabrikna. babarengan siang wengi. dibukana kitu deui. dunya sarawuh akherat. parantos teu kedah panjang. Pang bisana jadi tangtu. boh kapal boh pabrik-pabrik. Murahna Gusti Yang Agung. 195. 189. ngagelenyu imut leutik. 185. 182. naon sifatna nu bukti. teu kaop ical ti diri. dina waktu Sembahiyang. tangan bae nu mimiti. mung ayeuna gentos pasal. kaayaan alam dohir. 181. rek hudang tina sujudna. bisa nyaho alam goib. rek lunguhna hese deui. Malah dina waktu keur. dina tuur pake nulak. 190. bakating ku kahareti. ku engkang arek dipedar. akherat teh kababawa. asalna aya nu melak. nepi ka nangtungna deui. 191. sok tara weleh ngungudag. sasaur-saur teh bukti. tangan bae anu mimiti. 187. mun teu dibantu ku tangan. ku tangan bae geus sidik. naon nu henteu ku tangan. rakana lajeng ngajawab. terus dongko ruku tea. nyaeta asihna Gusti. kenging leungeun bae rai. geus gulung ngajadi hiji. teu meunang pisan pahili. kaluhur dianggo takbir. anu golangna ku cai. duh engkang karaos teuing. Maju eureunna ge puguh. diala ku tangan deui. nu dipake ngabantun Qur’an. nu sakitu arahengna. Piraku henteu kaemut. Akherat samemeh pupus.mun teu ditulak mah pasti. Nerangkeun Pasal Puji 132 . ka manusa keur didohir. ku asihasihna Gusti. malah ayeuna ge geuning. tina kawit wulu mula. ku tangan bae geus misti. ti awal tug dugi ka ahirna. ka manusa dua siki. Kantun Rohimna Yang Agung. 193. raina mani ngalenggak.Layang Muslimin Muslimat 180. 192.

209. Malah saterusna kitu. dosa gede dosa leutik. Usik malikna jeung nangtung. sanajan usik malik. tegesna puji Allah. bener ti urang ka Gusti. ati mah teu mirasa. saniskarana engeus sah. Gusti anu Maha Suci. yen ari sakabeh puji. sategesna puji Gusti. geus jadi puji sadaya. dipake muji ka Gusti. sabab sagala perkawis. Raina enggal miunjuk. Kumaha rek mangaku. 201. Alhamdulillahi tadi. moal enya kapirasa. mun geus kitu tohid jalmi. kudu nganyahokeun diri. 204. enggoning hirup di dohir. 202. Eta teh puji ti mahluk. 133 . sabab lamun teu uninga. mun parantos muji dzikir. Eta kagungan Yang Agung. 198. anging dzat bae nyalira. 210. 207. mun teu acan ma’rifat mah. teu ngarasa pakir miskin. ka nu ngobahkeun jasmani. pangbaktina ditampi. tingal danguna ge jadi. Nyorang laku nu teu puguh. sanajan rohna pisan. Sabab mun tacan ma’rifatu. ma’rifat ka Maha Suci. Ceuk raina mana atuh. Keukeuh sok diaku. teu jadi pujina Gusti. parantos teu dipiboga. sah bae sagala rupi. teu daya upaya diri. umumna nu nyurahan. wujud teh ngajadi puji. diangken puji manehna. lamun tacan uninga mah. rakana enggal ngajawab. rakana deui ngajawab. teu sampurna ma’rifatna. anu geus kitu tohidna. anu dicegah ku sara. nya bener bae eta mah. anu ngusikeun jasmani. kana rohna pribadi. geus jadi pujina Allah. ngan wungkul tuturut munding. kumaha mun eta jalma. jadi puji lisan eta. tapi kitu oge rai. dalil laa haola teh pasti. pokna tas muji ka Allah. jadi saniskara rupi. nu tumiba ka badan. sanggeus kitu nyorang deui. nya wujud urang pribadi. Ditarima ku Yang Agung. Robbil ‘alamin terasna. keukeuh patekadannana. sasatna teu acan tepi. Tah ieu badan sakujur. 197. Tumarima rokrak wungkul. Sabab nu tepi mah tangtu. lamun kitu jadi salah. Ngangken Allah na teh tangtu. sundana nu kakuping. 212. ulah rek kaliru rai. ukur pangakuan biwir. neneda ka Maha Suci. ngan ku Kudrat IradatNa. sah Asmana sah Af’alna. reh bieu engkang milahir. kanu ngobahkeun roh eta. Reh dalil Alhamdu. 211. 200. 199. rakana lajeng ngalahir. 208. Mun tohid jalma geus kitu. 206. pujina Allah Ta’ala. nyaeta sifat roh tea. tapi kalumbrahan jalmi. sah Dzat sah Sifatna deui. jadi laa haola deui. sumawon ieu jasmani. sumawonna ibadahna. ngalanggar sala sahiji. 205. nu jumeneng lahir batin. nyaeta sifatna Gusti. nu dilisankeun mah rai.Layang Muslimin Muslimat 196. neda dihampura dosa. naha sah bae geus misti. 203. sategesna puji Gusti. eta jalma bisa jadi. eta pasal puji dzikir. ngajadi pujina Gusti. lamun rai can tingali.

tegesna perkara tohid. hanteu terus kana ati. ngaku geus ma’rifat jati. ucapna pon kitu deui. 134 . hese rek dihampurana. aqrob bae beurang peuting. gapong moal jadi siki. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. ngahiji kanu beresih. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. nu terus kana atina. ku sadaya geus disebat. nyingkiran laku ma’siat. babarengan jeung nu suci. Bilih rai tacan mafhum. Tangtu bakal meunang hukum. teu saadat jeung nu suci. ngaku geus tohid ka Gusti. kana hade jeung gorengna. rek tohid deui ka Gusti. Sabab Allah teh kaceluk. nyorang cecegahna Gusti. sangkan laku teh diaji. 223. dina laku nu ma’siat. sangkan dalit jeung hiji. lamun teu gancang pertobat. dinu kotor haram najis. suci Asma Af’alna deui. dina Qur’an dina Hadist. 226. 219. 214. Tapi tobatna teh tangtu. sabab bongan geus uninga. hal tohidtohidna Ilmu. tegesna taya antara. 222. kudu ngaberesihan laku. jauh kamulyaanana. Atuh mun milaku kitu. geus teu ngarasa pipisahan. 216. 225. Sidik nu kitu mah wadul. tingali sagala laku. kudu sarua sucina. sabab teu sieun ku isin. hare-hare jeung Pangeran. ti dohir dugi ka batin. 215. kudu beres laku tekad. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. 218. Gusti Allah sifat Suci. lamun pare mah ku hama. atuh nyalindung ka Iblis. beurat leuwihan ti tadi. Tapi laku nurus tunjung. 217. da kapan anu bener mah. Kari-kari urang lamun. 220. ngakuna tohid ka Gusti. ngajalankeun kitu lampah. nu kitu martabat hewan. Saur rakana kantenan. Pangkur 224. nyaeta anu geus bisa.Layang Muslimin Muslimat 213. anu masih keneh cicing. kumaha arek jadina. Ngan sungut wungkul nu harus. batal tegesna teu jadi. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. suci Dzat suci Sifatna. misahkeun tina rurujit. Sing isin kunu nyarengan. doraka ti Maha Suci. sasat ngaku geus ma’rifat. masih keneh resep cicing. ageman urang tea. bet henteu sieun teu isin. kudu ngarasa isinna. teu gampang saperti tadi. samangsa-mangsa manusa. najan geus boga tarekat. parantos seep kapanasaran kang rai. betah dina laku salah. nyebutna tohid ka Gusti. jaga bisi kakotoran. ciung bisa ngomong jalmi. Raina lajeng mihatur. sumpah moal deui-deui. tangtu sok boga pamilih. yaktos ayeuna mah harti. 221. Ayeuna teu panasaran. ti dunya terus ka batin. Pantes rek gancang kasiku. lampah urang enggeus moal nyumput.

Sabalikna lamun urang. 135 . samangsa henteu ngarasa. najan ibadahna suhud. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. ti dunya nepi ka batin. Kusabab Ilmu Istijrad. rakana lajeng ngajawab. lamun rai tacan ngarti. Hayang gampang ngarah sarat.Senapati duanana. 228. 239. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. najan hayang jadi dukun. Mun ngarasa geus isin mah. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. Tangtu boga patekadan. nu murba dohir lan batin. sagala kersana Allah. turun tumuruna rai. henteu aya tempo deui. geus mirasa hina apesna diri. nu ngaran Rijal disebut. diaku usik sorangan. hayang Maen Po ge bisa. gelaran ti Sayid Anwar. 233. kudu ngarasakeun kitu. sabab moal ngarasa. Kapan tadi teh nu matak. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. bisa cageur ngadak-ngadak. pakir miskin bodo hina. wantu Senapati kitu. da tangtu meureun ngarasa. sok rajeun salah weselna. Kitu puji anu enya. ka manusa ka sasama pada hirup.Layang Muslimin Muslimat 227. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. ku ditepak ge jadi. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. kumaha eta hartina. terus nepi ka Ayeuna. nu kawasa anu kersa. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. 235. ngakukeun boga kawasa. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. saniskara kersa Gusti. turun tumurunna misti. di apesna ku ki jasmani. sapanedana sok dimakbul. kudu tumarima hina. di bodona hina apesna si wujud. 231. Sategesna basa Rijal. gumelar di alam dunya. urusan hal kadohiran. nepi ka jaman ayeuna. Ngan ari Rijalul ‘alam. berkasna rajeun sulaya. hasud sumawon khianat. gunana nyakitu. 237. hartina teh nyaeta Senapati. sabab lamun henteu kitu. ujub ria jeung takabur. sing isin ku Maha Suci. supaya hade lampah. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. Najan nu ahli ibadah. lamun hayang bisa gagah. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. kapangkatannana sami. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. tuturunan ti Dewa Guru. jadi musyrik ka Yang Widi. nyageurkeun nu gering payah. kantun ieu aya deui nu can harti. Kahartos saur raina. kagagahan eta anu dicangking. estu teu aya kagaduh. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. Ilmu Kadewaan kitu. 236. 230. moal bisa Iman kanu Maha Suci. malah dua nu kasebut. pakir miskin estuning taya kagaduh. tekad ucap satungtung urang keur hirup. sareng naon kanyataannana nu estu. 232. sapertina hayang kuat hayang weduk. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. naon bae sakahayang bisa jadi. sok dipake sirik pidik. Upama henteu ma’rifat. 238. Nyekelan Ilmu Istijrad. 229.

249. tacan terang sajarahna anu tadi. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. Namung rai masih samar. estu dulur sarama henteu saibu. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. Dewi Mulat geus teu emut. keur pelesir jeung garwana. muga ku engkang pilahir. putri geulis ti Sawarga. anu tacan sampurna Rohna rai. Rakana lajeng ngajawab. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. ngaranna Dewi Jelajah. terus bae Agamana ge nya kitu. gaduh kakandungan kitu. anu marakayangan kitu. Teu nirca tina amarna. lantaran geus loba pisan. Diserenkeun ka Bapana. timana turunanana. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. 241. 250. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. Rakana teras ngajawab. Dewi Jelajah kabita. malah Ilmuna ge tangtu. 244. sang Dewi Mulat kakasih. geura kieu eta sajarahna tadi. ramana anu kasebat. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. tabeatna kitu deui. tuturunanana natrat. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. agama Islam Sajati. lamun rai tacan mafhum. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. atawa misah turunan. jeung karuhun nu geus mati. Sare’at sareng Hakekat. nyaeta anak Idajil. Gancangna bae nu kocap. tepi ka poe panutup. ti Syaidina Anwas. nu ngagelarkeun bumi. pasal eta Rijalullah mah rai. naha eta teh tunggal sadulur. gancangna Dewi Jelajah. kocapkeun Dewi Jelajah. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. 247. nuhun parantos kaharti. nu jenengan Nabi Isis. Senapati Dewa Guru. Nabi Sis anu kasebat. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. Putra Kangjeng Nabi Adam. cahayana mani mancur. Pedah sakur panedana. 251. turunan anu kasebut. Lajeng raina haturan. ngalantung sisi basisir. aya deui anu kocap. turunan ti Sayid Anwar. rukun Iman sadayana ge diturut. Sayid Anwas sareng Anwar. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. sacipta-ciptana jadi. anu aya keneh didunya. 253. raina enggal ngajawab. weleh teu bisa kapanggih. disamber henteu katawis. 245. sanajan hayang patepung. Malah manusa ayeuna. 136 . nya terus ngimpi patepang. Tapi anu masih aya. saperti anu sare tibra. sarta terus ditenung sama sakali. 252. terus eta Dewi Mulat. hiji putri aya didasaring laut. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. tatapi nu sampurna mah. sok dikabul naon bae tekad ati. Sayid Anwas sareng Anwar. saksina Qur’an jeung Hadist. Sang Idajil la’natullah. 242. wantu-wantu anak setan. asal-usulna kapungkur. 243. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. kocapkeun Nabi Sis tea. teges Senapati Allah. tangtu bisa dina sare bisa patepung.Layang Muslimin Muslimat 240. nyekelan Agama Islam. 246. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. 248. kantun eta Rijalullah. jeung karuhun nu geus wafat. nyaeta rukun Islam.

Balik deui ka bapana. 259. bade nyuhunkeun diaku. bade nyusul ramana di nagri. Gancangna bae geus mulang. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. 263. Ibuna Jelajah Dewi. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. para Wali Mu’min kitu. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. Teu hese deui ibuna. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. yen enya eta teh putra. ibuna gancang cacatur. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. nyaeta Jeng Nabi Isis. Nabi Sis keur kulem tibra. ceples rupa Dewi Mulat. teu diangken ku rama sama sakali. geus pacorok turunannana patepung. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. 260. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. Duanana teu mirasa. ditampik henteu diaku. 265. kocap deui anu dicatur. barang ku putrana kakuping. Nu bakal nurunkeun Dewa. terus terang ka putra teu lila deui. 264. 258. digedengeun carogena. geus gulung ngajadi hiji. malah-malah saumurna embung pupus. 137 . garwa anu palsu tadi.diangken yen putrana. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. boga ingetan rek wangsul. diebogkeun dina jero tempat tidur. ka ibu nanyakeun rama. ilang rupana kapungkur. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. murangkalihna lalaki. raos garwana nu enya. satungtung ayana dunya. nurunkeun para Anbiya. 255. sasat ngan Allah sorangan. ditinggalkeun ku Nyi Dewi.Layang Muslimin Muslimat 254. nyaeta Jeng Nabi Sis. 261. yen tuang rama ujang. dipulangkeun ka Nagara. kocapna Dewi Jelajah. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. ayeuna geus akhir jaman. Kitu rai sajarahna. enya eta para Nabi Wali kitu. Dewi Mulat geus waktuna. diijabah manehna salin rupi. kocapkeun anu dicatur. Yaktos dina sagokan mah. jadi kusababna kitu. teu terang aya nu nyalin. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. barang dina hiji mangsa. nu bakal nurunkeun Rasul. 262. jeung para Mu’min sadaya. geus reuneuh deui Nyi Dewi. memeh ruksak bumi langit. Kasep taya papadana. anak maneh anu cikal enggeus pasti. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. turunan Anwas jeung Anwar. teu lami deui waktuna. gancang bae bapana ge indit. nu nurut Agama Aing. di Nagara jadi Raja. jeung moncorong cahyana. Ngababarkeun deui putra. geus tepang sareng ramana. 257. Digedogkeun salirana. Ari eta Sayid Anwas. geus salulut dina jero tempat tidur. tekadna hayang ngaratu. mawa putri nu ditenung. kabujeng aya dawuhan. saha ari rama abdi. sami bae putrana oge lalaki. 256. Anjeunna teras pamitan. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. nu teu nurut kana agama Yang Widi. 266. Parantos gaduh kakandungan. biasa bae jeung garwa.

da buktina loba anu niru-niru. anu tibra sarena teu eling-eling. Teu cocog jeung Hadis Dalil. campur geus sarosopan. teu Bismillah teu Syahadat. sanajan aya Ru’yatna. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. losna ka Sawarga Loka. Siga anu sasarean. lamun imanna teu teguh. hirup tapi hanteu obah. 271. jeung teu kudu ditapaan. da buktina nafasna mah ongkoh terus. Puguh ilmu kadohiran. coba ku rai dimanah. Najan nyokot nyawa jalma. sidik pisan ilmu tenung.Layang Muslimin Muslimat 267. kudu bae sok ditepak. bagian Banujan kitu. anu henteu boga kayakinan kitu. kajabana mun ku urang nu dimaksud. surup sinurupan kitu. Cirina nu saperkawis. 278. dina samemehna nampa. Gampang pisan katerapna. ceuk dina sajarahna ge. asa pamohalan pisan. anu kitu polahna. 276. Asmarandana 275. nya mangsa bodo teuing. Da kapan Dewa mah rai. 273. cicirenna eta ilmu. niru-niru tarekatna para Wali. Raina lajeng haturan. ku ilmu Rijalul ‘Alam. teu nganggo kudu puasa. 274. kawas nu sare malulu. ditepak lebah-lebahna. Nu matak urang sing awas. Agamana ge pon kitu. nampa eta tarekat teh. ku ditepak harita geus hanteu eling. Geus loba jalma Kadewaan. Malah-malah aya tarekatna. 138 . maunatna sok kaluar. margi eta rai kedah dipaparin. 277. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. 268. lain Ru’yat nu sayaktos. sinareng ka Kangjeng Nabi. Terus nangtung jeung sisirig. kitu eta padikana. netepkeun laa haola tadi. kieu cirina teh rai. tapi ka jalma salancar. Sarsilahna kitu deui. neunggeulan badan sorangan. Istijradna ilmu tenung. ilmu Rijalul ‘Alam. 270. mipindingan enya eta ilmu tenung. cahya dunya kasebatna. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. dina waktu rek narima. ngakuna mah kabatinan. dina palebahan tarang. da buktina ditembongkeun di dohir. Johar Firid nu kitu mah. tah kitu padikana teh. nyiar ilmu kadohiran. rakana lajeng ngajawab. mangkade bisi kapalsu. dipake mipindingan. asal bae percaya terus jeung kalbu. lamun bae rek neangan elmu batin. niruniru siga Islam. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. jeung ari saenggeusna teh. dipake kedokna kitu. Jol prak bae dipiwuruk. eta teh Agama Rasul. nya terus bae teu eling. jasadna ngabadan cahya. 269. tapi buktina mah lain. jeung kalimahna di puhit. kapercayaannana ka Allah. 279. anu jadi mah sok terus. bilih rai engke kapalsu dipayun. pek hut het maenpo sorangan. 272. teu aya bema karama. atawa para Dewa. caritana make dalil. sagala ge di ijabah.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

rai parantos percaya. meureun Sawarga teh tempat. Hanteu kadangu ku cepil. Raina ngalahir deui. dina rasa jati tea. nyaeta Sawarga tea. Nu nampa ganjaran Gusti. sabab make dipigawe. nyorang sagala siksaan. Naon eta anu ngajadi. Tetep bae eta misti. Wa laa Udunun Sami’at. sakitu bagiannana. 325. henteu katinggal ku soca. 323. najan boga imah alus. dirupakeun ku gedong-gedong. mun ayeuna di dunyana. eukeur di batin mah engke. bakal kababawa bae. aya gedong nu aralus. eta oge kani’matan. teu kalawan pagawean. Rasa jasmani ayeuna. Engke mah rasa jasmani. kabita ku kaayaan. kani’matanana wungkul. da kapan rasa dunya mah. rasa dunya nu ayeuna. teu diangseu teu didangu. sareng Widadari tea. anu matak ku Hadist teh. rasa sajatina tea. ganjaran ti Gusti Allah. Maa laa ‘Aena Roat. disapertikeun di dunya. lamun henteu kapanggih mah. teu dituang teu ditingal. 324. Enya soteh unggel Hadist. Rasa Jati asalna. 332. kutan teh aya bedana. 333. 322. Ceuk dina unggeling dalil. sanes keur bagian rasa. 142 . rupa-rupa kaanehan. make rasa nu ayeuna. 327. 330. Naraka teh seuneu panas. istri-istri nu arendah. moal rek bisa narima. resep betah dinu caang. mungguh Sawarga Yang Agung. engke waktu di Akherat. tetep keur eusi Naraka. ceuk rakana tangtu beda. jeung tangtu aya bosenna. aci tina rasa Wujud. ni’mat jeung kani’matan teh. mung ni’mat anu karaos. sanes pikeun nampa ni’mat. ngan ukur pikeun nampa. kapan make dipigawe. rakana enggal ngawalon. Pendek bae mun di batin. rasa dunya ayeuna teh. ngeunahna kudu ditingal. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. atuh mun kawas di dunya. 328. Sawarga moal asup. bakal nyorang enggeus tangtu. ilmu kasampurnaan kitu. anu make pagawean. kapanggih sareng ilmuna. lamun rai can terang. Sabab ari ni’mat batin. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. 334. kieu eta hartina. nu dipake di dunya teh. kapan dalilna oge aya. teu langgeng salamina.Layang Muslimin Muslimat 321. anu bakal nampana teh. 326. tunggal keneh pagawean. mung bae rada bingung. godogan timah nu hurung. tatapina kitu oge. Dupi ni’mat Maha Suci. jadi hampas ibaratna. geus teu make pagawean. 331. rasa anu sajatina. dicarioskeun ku kitab. sangkan manusa narurut. tah rasa dunya mah ukur. pitempateun nu doraka. pantes atuh mun kitu mah. buktina kudu ditingal. Malah saresmi jeung istri. Saperti urang di dohir. langgeng teu aya anggeusna. 329. jeung aya saterasna teh.

saper sarebu Akherat. tirisna kapan sakitu. ni’mat teh anu kumaha. Tapi lain waktu ngimpi. da rasa jasmani mah. lamun rai masih aya. ku aci-aci nu opat. urang di alam Akherat. 346. 347. lebah dinya mah teu emut. Ayeuna mah enggeus wengi. 340. urang parantosan bae. Naraka ge pon kitu deui. kapan enggeus hanteu aya. tatapi ari engke mah. nyaeta di waktu tibra. najan anak pamajikan. Tur kapan teu aya cai. tah eta sare tibra. keur poho ka alam dunya. nyorang deui Naraka teh. panas bae nu karasa. 336. Di dunya ge kapan bukti. naha di dunya ge nyondong. kitu deui urang lamun. ni’mat bae anu aya. lamun di Naraka poek. itu jam geus tabuh dua. anu tadi dipicinta. nu katampa ku urang teh. 344. 339. nuju aya kani’matan. atuh nyatana Sawarga. nyaeta nampa teu ngeunah. da kapan eukeur waktu orok. hanteu beunang disimbutan. teu saperti waktu di dunya. geuning tacan boga rasa. sok rajeun aya cageurna. anu nampa ni’mat eta. jatoh ka Sawarga kitu. ni’mat saper sarebuna. Anu mana saur rai. lamun nampa Naraka teh. samemehna di daharan. nu saper sarebuna. aci tina rasa jasad. rakana teras ngajawab. eungap bae karasana. Di Akherat mah geus misti. boga duit ewon-ewon. dina waktu hanteu emut. dina manah nya kabingung. Tara langgeng bae rai. Raina milahir deui. rasa jasmani teu kuat. eta anu ngaran ni’mat. gampang isuk pagetona. 342. 343. kitu deui lamun urang. langgeng teu aya watesna. awak teh asa digodog. tah eta ni’mat Akherat. nya eta rasa jati teh. di dunya mah ngan saukur. ngeunah teu ngeunah teu campur. ngan wungkul bae nyerina. 337. tirisna anu karasa. ngan wungkul bae ngeunah. najan dina nirisan. tur seuneuna mah teu aya. Tapi mun menurut dalil. lamun keur muriang panas. aci seuneu angin banyu. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . Lamun di Naraka api. rakana enggal ngajawab. Sawarga teh hanteu tembong. pon kitu mun di Naraka. keur poho ka naon-naon.Layang Muslimin Muslimat 335. taroskeun deui ka engkang. geuning karek ku sakitu. tetep teu ngeunahna bae. langgeng dina ni’mat tea. 345. anu bieu diluhur tea. ngan mungguhing di dunya mah. 338. Ari rasana jasmani. asal tina katuangan. keur dina Naraka banyu. Tah eta kapan geus sidik. lamun jatoh ka Naraka. 341. geus ilang dunya barana. Geus beak sama sakali. nya rasa jati nu timbul. sok bae aya tungtungna.

salamina damelna ngan tatapa bae. rai raka tambah sohor kalungguhannana. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. jalaran parantos rame teuing. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. barang parantos beres nya teras dialihan. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. saparantosna tamat Qur’an. rakana nya ku ramana. Enggalna carios.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. mulih ka Rahmatullah. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. elmu batin elmu lahir. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. neraskeun padamelan ramana. tanahna sae bahe ngetan ngaler. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. Tarekat. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. dupi eta putra sakembaran teh. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. 144 . parantos bumi ngadegkeun Masigit. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Ayeuna kantun putrana. teras bae diadegan bumi. nyaeta Sare’at. teras marentah ka santrisantrina. pendekna pada ngetrukeun kopeah. ku ramana dijenengan. Hakekat. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. Barang parantos sedeng akil baligh. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. reh ngaraos kirang sirna. barang parantos kapendak dintenna nu sae. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. rai raka parantos gilig manahna. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. nu hiji deui Raden Mukamil. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. diselir ku Maha Suci. raina ku pamanna. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. enggalna parantos salase. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae.

Digentosgentos aya nyegah teu kulem. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. da kasampurnaan di akherat mah. Hakekat. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. nyaeta milampah ibadah Sare’at. cik atuh urang ngawangkong. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. aya mutih sareng sajabi ti eta. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. aya saum. nurutkeun kumaha di dunyana”. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . Barang kinten-kinten tabuh 10. kana sanis kanten tambah khusu. boh kana teu sampurnana oge. aya siram tengah wengi. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. rakana sasauran ka raina “Rai. wengi ieu teh kaping 14. hartina amal kalawan iman. Tarekat. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. di dunyana jadi syah ibadahna. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. aya kanaat Nabi. Saur raina “Nuhun atuh. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. keur mah abdi oge gaduh emutan. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Ma’rifat.

da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. Duanana kapigaw. kamana beuratna. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. nepi ka jaradi Wali gening. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. atuh puguh bae rugi kadua katilu. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. kadua perkawis teu diburuhan. salamina ngaraos ditingali bae”. ti baligh nepi ka maot sae bae. numawi manusa wajib ma’rifat teh. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. mungguh darajat manusa teh teu sami. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. margi upami darapon meunang gawe mah. moal aya timbangan 146 . Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. teu carita heula kanu bogana. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. tara jol kana digawena. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. aya kebon koredeun. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. kedah milari pidununganeun nana heula. upami ku urang jol prak bae dipacul. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. turug-turug bari diusir dicarekan”. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. atuh da seueur pigaweeun mah.

sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. nu ditingalina sanes ku panon kapala. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. nya ma’rifat.Sifat. sifatna jalan cilaka teh poek. Saur rakana “Nyakitu pisan. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. anggeusna ilmu. sangkan sampurna ibadahna. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. upami teu acan boga lampu. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab.Layang Muslimin Muslimat deui. teras dugi kana ma’rifatullah. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. barang gaib tea. nu pada-pada teu make lampu. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. nu sanes tina pasantren heula. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan.Asma. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. ciri eta jalma dihampura dosana. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. sasat teu acan boga lampu. nyaeta 147 . Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat.

sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . Asma eta barangna gaib tapi aya.)ل‬ He ( ). gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. 1 Asmana. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ . Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna.rifat ka Allah ta’ala. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). Sifat. manusa goib. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. 1 Sifatna. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. Asma. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. sabab goib teh lain teu aya. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. da manusa oge aya goibna. kudu kanyahokeun rukunna”. Hartina 1 Dzatna. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. 1 Af’alna. Af’alna Allah. Sifat.)ا‬Lam (‫ . mung anu tilu mah Dzat. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa.)ل‬Lam (‫. kitu deui lamun hayang ma. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa.Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. anu ngalakonan sakabeh parentahna.

sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. namung manawi aya.Layang Muslimin Muslimat manusa. Gening bukti dina lafadna oge. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). sarta karaos ngaliputannana kana 149 . Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . tangtos yakin ayana panas teh. tangtos karaos ayana Dzat teh. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. teu beureum teu koneng. jadi ana kitu eta Governement teh. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna.h supados kahartoseun ku jalma umum. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. teu bodas teu hideung. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. Jadi Allah oge jenengan. kirang hiji moal bisa ngadeg. lamun urang nulis lafad Allah. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. wajib nyaho kana ayana panas. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. kapan eta mah Rayatna. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. tapi hurufna kurang hiji. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. dupi tingali mah keur kana panasna. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. kapan eta mah Pamarentahna. deukeut keneh Aing jeung maneh. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. 2 ku ayana Pamarentah. teu poek teu caang”. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. Dzat teh ibarat Raja. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. hartina teu warna teu rupa. 3 ku ayana Rayat. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. ayeuna bukti dina lafadna oge. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. matak boro-boro kurang tilu. naha uni lafad Allah? Toh moal. Dzat Sifat Asma Af’al”.

sina panas heula. hartina kudu ahli tatapa. ‫ ا‬nu Isbat”. asal Nafi jadi Isbat. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. Isbat Nafi jadi hiji. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. sarta dilakonan parentahna harita. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. bari diturut parentahna eta Islam. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. didinya hurung jeung panas jadi hiji. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. supaya bisa mulih ka 150 . babuning Roh sakabeh”. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. malah sok dipidamelna oge di Guha. nyaeta sifatna Allah ta’ala. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. pangangseu. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. atuh kudu balik deui ka dinya. Jadi. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. sabab eta teh Ilmu. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. Dzat anu leuwih kawasa. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. hartina kudu Qurais (Tapa). sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. pangrungu. pangucap. sok pipisahan jeung nu dijieunna. nu nyieun sareng nu dijieun. Anjeuna nu jumeneng. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh.

pikeun 151 . sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. tangtu maotna balik deui ka dunya.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. Nafi Isbat jadi hiji. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. ngabuktikeun kakawasaannana. katarik kana kanyataan ( ‫ . da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. nyieun anak teh. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. teu salah deui”. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. enya rasa. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. pisakumahaeun teuing paalus-alusna. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. Jawab raina “Naha.

malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. nu teu tiasa kitu sanes Islam. aya tapi teu ngajentul. tapi anu boga karepna mah manusa. boh gedong-gedong. hartina amal urang keur urang. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. Tadi ge Amaluna amalukum. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. pake muji bari dibarengan ku soleh. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). namung upami sanes ieu. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. beunang nyieun ayeuna di dunya. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. amal batur keur batur. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. suci ucapna. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. kana ilmu nu aya di batur. sareng rai sing emut. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. diri manusa mah nyumput. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. suci laku lampahna.ulah gagabah digunakeunnana. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. Kusabab kitu. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. jalankeun kana kasaean bae. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. goreng sangka ka papada manusa. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. Ayeuna tumaros deui. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. pake ibadah kanu kagunganana. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. hartina kudu suci atina.

bedana nu suci jeung nu kotor. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. tangtu daek beberesihna (tobat)”. Tamat bagian ka lima 153 . geus kapanggih. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. Saur raina “Mangga”. wengi enjing urang teraskeun deui”. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. tangtu nyaho ka Pangerannana. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. tangtu ngarasa bodo dirina.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. mun teu repot ku tunduh. tembong Fajar Sidiq. katingali parantos balebat. satiap ngarasa kotor. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful