Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

89. Saur raka geura kieu rai dangu. hartina teh aya. gulung ku pangucap bae. tangtos bae baham anu nembalannana. hiji pangdangu teu geseh. sifatna teh soca. 79. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. Qidam eta basana teh. 78. nanyakeun angseuna. anu ngajawabna. lamun rai parantos ngangseuan minyak. dua rasa jadi hiji moal lepat.Layang Muslimin Muslimat 76. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. samangsa aya nafas teh. Ari anu nomer tiluna pangrungu. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. 7 . beubeunangan soca. tangtos bae sapatemon. Saparantos pada awas Ama Ibu. 81. Allah ti heula teh. nu kadua nyaeta paninggal tea. 82. seungit bauna minyak teh. Allah mohal euweuh tangtos. kanyataan di badan teh. Ibu ge parawan keneh. Enya eta anu dingaranan Wujud. 86. ku raka disebat panon. Rama masih bujang. anu pangheulana. Saur raka eta anu ngaran Wujud. 96. tukang ngama’naan. Naha baham atawa pangambung. mohal euweuh Allah. 92. dua-dua ting sereset. tangtu bae aya hurip hanteu salah. baham teh geus hanteu geseh. 83. 84. mohal bet euweuhna. tanda aya kusabab ayana nafas. kumaha hartina. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. meureun rai ge ngaraos. Jawab rai kumaha numawi kitu. 87. 88. anu tilu sifat. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. kantun eta nu dua puluh basa. na kumaha dina katerangannana. mohal enya Allah kapandeurian. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. ngama’naan eta. 85. awas soca ti heula teh. 94. anu aneh atawa awon. 95. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. nu nerangkeunnana. 80. parantos nikah mah. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. 77. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. pang disebut panon pangheulana. naha naon rai anu nembalannana. kantun nomer dua. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. nyaeta tukang mere katerangan. jadina teh ngajodo geus moal lepat. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. hartina teh Qidam. tumerapna dibadan urang sapata. Saur rai kahartos kaliwat langkung. raina lajeng ngawalon. eta geuning enggeus eces. 90. sabab sifatna hirup teh. Sareatna nyata dibadan sakujur. nomer dua beubeunangan cepil tea. rasakeun baheula. Naon wae sowara anu kadangu. pasal bagi opat. Saur rai nuhun eta geus kamafhum. Saupami rai ditaros ku batur. nya kumaha eta pihartieunnana. 91. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. gerentel beh urang. waktu rai goib keneh. 93. sareng naon sifatna teh. jorojoy manahna.

Qiyamuhu Binafsihi teh. 111. cacakan nu anyar. mangga raka ulah kapambeng miwejang. ku sadaya ahli ngaos. nya eta kana Baqo.Layang Muslimin Muslimat 97. enya eta wenangna Allah ta’ala. 103. ku sangaja niat rek midamel putra. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. 100. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. kieu bab hartina. enya kitu pisan. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. 115. 105. Lilhawaditsi tea. kang rai mah can terang rarapannana. mun karasa eta geus tangtu benerna. kumaha lajengna. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. kurasa diraos-raos. estu kersana Yang Manon. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. Saur raka kieu hartina geus masyhur. ngan ari urang mah. karaos ku abdi oge. 109. Mohal aya nu ngistrenan kitu. weleh bae can kahartos. Najan Ibu Rama oge dina waktu. 116. ari hakekatna. sadawuh-dawuh teh cocog. badan urang didamel ku Ibu Rama. ari Wahdaniat. hanteu keuna ku ruksak teh. Allah sareng nu anyar teh. nyaeta dzat Allah. yaktos leres kahartos sareng karasa. 106. eta oge can kahartos. panjang mun didadar. 102. kapan geus kawentar. Saleresna hartina Baqo teh kitu. Enya kitu sareatna mah ti Ibu. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. rek patemon rasa. kumaha bedana. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. sumawon nyaurna. Pek raoskeun naha bener rai kitu. hanteu kalawan jeung lambe. sah Dzatna sah Sifatna teh. jeung wenang henteuna oge. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. sakitu ge meureun ku rai karasa. 98. Mangga engkang Wahdaniat deui catur. teu boga tekad rama teh. 112. lajengkeun terasna. eta sidik nu langgeng teh. Eta kieu bilih rai tacan mafhum. ngajadikeunnana. 113. 114. kitu rai ari bedana mah. 110. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 117. margi kang rai mah. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. karaos kacida. 8 . langgeng Gusti Allah. jeung kalawan kersana teh. mana horeng kitu eta hartosna. Qiyamuhu Binafsihi teh. Nyaur deui rakana bari jeung imut. kumaha pihartieunnana. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. 108. moal seep ku sapoe. masing kasaksian. jawab raka perkara Wahdaniat. 99. 101. Seueur deui bedana lian ti kitu. hirup eta kagungan Allah ta’ala. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. mangartosna mugi ku engkang di dadar. tatapina maot mah geus wajib pisan. 107. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. geuning bet hanteu ngaraos. 104. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus.

bau hangru pahang seungit. sasat sah gawena deui. bet tara sulaya deui. kumaha pangawasana. pang teu jeung parabot deui. geus ngadeg dijero ati. raina ngawalon manis. tetep seungit diakuna. dina baham soca cepil. tapi teu acan kaharti. ari dina sundana mah. 129. moal sulaya ngarana. sakur sifat anu bukti. 123. katilu jeung sah Asmana. Kaopat sah Af’alna kitu. 119. sah sifatna oge nyata. rakana lajeng ngajawab. merwincikna kieu rai. nuhun parantos kapaham. 124. Walon raina sumuhun. kana pisaeeun eta bumi. 125. mun ngangseu minyak nu seungit. 127. sahna teh moal rek cidra. Sundana teh rai kitu. 128. dicipta-cipta ku ati. 130. boh panjangna boh pondokna. kumaha dina sifatna. ka kaler boh ka wetanna. 122. hanteu jeung parabot deui. saperti rek nyieun bumi. sumawon majuna deui. lamun seungit tetep seungit. tangtu ku urang dipikir. naon bae nu diseja. 120. da geus kacipta ku ati. hanteu kalawan pakakas. 121. rupana eta si bumi. kamarna pon kitu deui. Rakana jawab jeung imut. tumerapna dinu opat. 131. ari nu katiluna. raina lajeng ngalahir. raina lajeng ngajawab. Dua sah sifatna kitu. ayeuna lajengkeun deui. tara daekeun pahili. kahartos ku tuang rai. boh bau boh ngaran seungit. dina hal perkawis Qudrat. sah dzat teh awasna pasti. geuning eta rai nyata. 9 . boga maksad hiji rupi. 126. upami enggeus kacipta. samemeh prak dipilampah. tatapi kawasa Gusti. Saterasna oge kitu. direrengga ku kahayang. tah kitu hartina qudrat. kana pirupaeunnana.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. naon nu diangseu pasti. rai tacan mangarti. Qudrat teh kawasa kitu. sumangga dangukeun deui. Diatur-atur ku kalbu. Upami dina pangambung. nu bau tetep bauna. Upami urang keur nuju. mungguhing qudrat Yang Widi. Lamun kitu tangtu luyu. kieu rai mun can harti. sae awon eta bumi. moal bet pahili deui.misah bae tangtu. mung rarapna can kapikir. Rakana lajeng ngawangsul. Boh hideung beureum boh wungu. sah asmana oge sidik. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. pasal Wahdaniat rai. lamun teu acan mangarti. Misah. 132. pangangseu anu kaopatna. tah kitu sahna teh rai. sangkan sieup eta bumi. Kumaha kahayang kalbu. kieu pihartieunnana. naon anu katingali. geuning pangangseu teh nyata. sanajan munguh di soca. dzatna teh pangngseu pasti.

sifat Ilmu dadar deui. ulah alang kumapalang. lamun hanteu aya caang. ayeuna meureun kaharti. muga diterangkeun deui. Raina lajeng ngawangsul. kitu kawasana Allah. Mangga engkang deui terus. 141. ngahiji jeung Hayat pasti. yaktos samemehna jadi. 145. mujasmedi ka Yang Widi. Saur rai nuhun engkang. 10 . usuk darurung jeung sarang. buktikeun Iradat rai. ceuk raina naon sabab. 144. kumaha ari Iradat. bumi mah enggeus kacipta. Lajeng rakana deui nyaur. moal beda tangtu sami. 140. palu gegep sugu deui. caang katinggal ku soca. Kumaha rai kaemut. nyaeta kanyaho tea. Allah teh sifatna kersa. kapambeng can seep pisan. palang dada cemped bilik. nu ngadeg na jero ati. rai dipaparin ngarti. ngadegna teh eta bumi. sing sidik ‘ainal yakin.Layang Muslimin Muslimat 133. 137. nyadiakeun bahan bumi. 146. lamun poek buta rajin. sumawon bedog ragaji. sidakep sinuku tunggal. gantung dangu tuang rai. Iradat mah kieu rai. tapi engkang rek nanya. 147. Ceuk rakana atuh nuhun. ku caang eta geus pasti. raina lajeng ngalahir. bagian kajasmanian. 143. lajengkeun deui ayeuna. 148. ari Ilmu rai eta. 134. bol-bol geus jleg katingali. Tihang kenteng jeung pamikul. jadikeun kersa rai. ayeuna rai ngaharti. duh engkang panuju teuing. hakekatna mah geus jadi. rek midamelna teh bumi. kitu ngahartikeunnana. dina caang eta pasti. tapi lain caang beurang. moal cara Gusti Allah. 150. 138. eta bumi geus katinggal. Sabab kanyaho teh tangtu. sing seep sama sakali. duh engkang kaemut pisan. Kantun ayeuna mah atuh. rai mah kudu sadia. Raina lajeng ngawangsul. kana Samma Basar deui. kapan bukti anu tadi. 136. sakumaha saur tadi. raina gumujeng manis. 142. qudrat jeung iradat Gusti. dina keur waktu tarekat. dina caang bae sidik. 135. sing tepi kana caangna. Ilmu jeung Hayat ngahiji. ari parantos kaharti. da moal aya katerang. Elmu batin oge kitu. ceuk rakana itu diyah. 149. caang dina jero ati. sifat Ilmu urang wincik. ari Hayat caang pasti. na kunaon parabotna. teu make parabot deui. Aya kanyaho teh tangtu. soca ieu anu jirim. caang tina matahari. tatah baliung jeung rimbas. 139. kumaha bisa ninggali. rek midamel bumi tea. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. moal poho salamina. jadi iman beurang peuting. piraku boga pamanggih. Tapi rai mah geus teu kudu. dohirna lamun di dunya. Bari imut lajeng nyaur. hartina Ilmu teh rai. bade diestukeun pisan. Saur raka sabab Ilmu. Ceuk rakana mangga atuh. nununggu sihing Yang Widi. ayeuna kantun sareat. Dohir batin oge kitu. tah eta kitu sundana. enggeus ngadeg dina ati. caang ilmu sing kapanggih. sabab ari kanyaho mah. yakin eta katerangan. moal bisa dirobih deui. numawi pasti ngahiji. teu kalawan parabot deui.

Qoblal Mautu kapanggih. tapi teu kalawan biwir. kumaha bisana harti. Malah dalil Antal Mautu. rada keder pikir rai. Aliman uninga Gusti. sategesna rasa nyawa. Basiran ka genep deui. tanwande Ma’rifat jati. ngadanguna teu ku cepil. kapanggih nu jutuh tadi. Sumawonna Kalam kitu. aya dibadan sapata. nu kasebut Samma tadi. 161. kana dzatna Gusti Allah. nu kaya sarangenge bijil. 156. teu inget ka anak rabi. saur raka teu halangan. kagenten ku warna rupi. eta teh kieu hartina. diri ge teu kapieling. karasa sareng kapikir. lamun teu acan kapendak. sumawon ka harta banda. Aliman anu katilu. nu kaopatna Hayan deui. katujuh Mutakalliman. udag anu tujuh basa. 162. 153. naonnana anu mati. tapi sanggeusna kapendak. rai weleh teu ngarti. 168. 158. 164. Aya paeh memeh pupus. dina nyerina sakarat. sategesna nafsu dohir. sifat dua puluh tadi. rai hayang enggal harti. carek babasan jawa mah. hartina sahiji-hiji. tarekatna pek pilari. Malah-malah rai lamun. Nu kaya dilah gumantung. jeung kaya emas sinangling. Kalam Allah ngandikana. nu kadua perkawisna. kana Nafi sareng Isbat. Lajeng rakana ngawangsul. hanteu kalawan ku soca. tah eta masing kaberik. Rasa moal boga wujud. sahiji Qadiran tea. Kieu eta anu tujuh. 152. teu kalawan soca deui. 165. tapi teu kalawan cepil. wungkul cengeng ka dzat Allah. hartina bisa ngarasa. Muridan Kersa Allah. Sabab eta anu tujuh. lamun rai hayang ngarti. kudu ngersakeun misti. atuh moal balik deui. Sami’an ngadangu Allah. Rai lamun enggeus kitu. Dina waktu eukeur kitu. mimitina teh Qadiran. 157. hartina kawasa Gusti. ninggal ku sajero ati. kumaha sangkan kaharti. kitu ceuk babasan jawi. nyaeta hirupna Gusti. eta anu saperkawis. kalimana teh Sami’an. ari rasa nyawa eta. Basiran Allah ninggali. Mun tarekatna kasusul. Hartina Allah ngadangu. 11 . Bassar teh Allah uninga. Allah nu ngandika deui. aya nyatana di diri. paeh samemeh mati. jen Allah lamun ninggali. mun kapanggih tangtu hasil. Kitu lamun teu mafhum. tatapi lamun kapendak. 167. Ceuk raka kade kaliru. kaharti jeung karasana. raina lajeng ngajawab. 155. nu caang sajero ati. jalan paeh ke diakhir. 163. kakara tangtu mangarti. Muridan kadua deui. kabingung teh tangtos leungit. jasmani tangtuna sepi. nu paeh sama sakali. sanes nyawana anu mati. kaya lintang karahinan. engkang rek nerangkeun deui.Layang Muslimin Muslimat 151. dina sakujuring diri. Ceuk raina abdi bingung. 166. sifat-sifatna kapendak. 154. 160. teangan sajero dzikir. katujuh Mutakalliman. kaya sarangenge bijil. Hayan teh hartina hirup. gumantung tanpa cantelan. lamun nyawana anu wafat. kabuka hijabna Allah. gumelar deui ka dunya. nyaeta nu tadi tea. 159.

sihoreng sangkan baroga. 170. barang-barang upamana. 179. sifatna baham geus pasti. opat Ma’nawiyah deui. Saur rai geus kamafhum. sasat geus ngarasa nyeri. kana saur sepuh tea. 175. 182. ngajujur laku ma’siat. rek malikan anu tadi. nu bener kabina-bina. Jeung nambahan kana suhud. he barudak kudu bisa. salametna jeung balai. piraku rek liwar teuing. Raina lajeng ngawangsul. kapan teu beda maksudna. Mun geus junun ka Yang Agung. bener lamun geus kitu mah. 180. 173. yen kudu inget di ahir. ku rai tacan kaharti. Nagara ge tangtu aman. bet aya dina hadisna. Geura pek ku rai emut. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . sasat geus aya pagerna. geuning ayeuna kapanggih. Mung naroskeun teh kulanun. sifatna irung nu bukti. sabaraha bagiannana. supaya maneh waluya. Ayeuna aya pihatur. 172. eta nu opat tadi. leres kahartos ku rai. Ma’ani pangdangu tea. Ibaratna karep nafsu. bagian hiji-hijina. Nyaeta Antal Mautu. ku rai geus kaharti. kadua Salbiah deui. dibagi ku opat deui.Layang Muslimin Muslimat 169. 178. ngarana nu opat tadi. 181. diciptacipta ku ati. lamun urang inget tadi. 174. Geuning ceuk basa karuhun. rukun Islam anu lima. tah kitu jadina rai. Lamun geus ngarasa pupus. sangkan lampah ati-ati. Nafsiah nyaeta nafas. moal sagala disorang. laku dohir ge dipilih. lamun nurut nafsu tadi. tadi rai hilap deui. kasieun engke di ahir. milampah parentah Nabi. nganjang ka pageto misti. sifatna soca nu bukti. 177. ngarasa rasa sakarat. memeh prak tangtu dipikir. da aya kasieun pasti. eta saur sepuh tadi. malah jeung barangbarangna. sifat dua puluh tea. 176. saur engkang tadi geuning. dibagi deui ku opat. ka anakna ngaweweling. Salbiah paninggal kitu. 171. tangtu dianjangan heula. sifatna nyaeta cepil. Ma’nawiyah teh pangucap. nu kuat kaliwat saking. naha kumaha jadina. tangtu ku urang dipilih. sabab geus boga pamilih. maling banda anu lian. jeung Qoblal Mautu deui. naha beda naha sami. katilu Ma’ani tea. babandingan basa tadi. Nganjang kapageto kudu. niat hayang maling duit. nafsu goreng teh kajaring. kudu paeh memeh mati. hiji ngarana Nafsiah. Ceuk rakana bener kitu.

rakana lajeng ngajawab. Naha nganggo teterasan. ceuk rakana kieu ari sababna mah. Sahiji bagiannana.Layang Muslimin Muslimat 183. ngan apal asmana badis. montong bet sareng buktina. Rakana lajeng ngajawab. upami kitu mah wadul. nu mawi lima di pasti. Ma’ani tujuh teu lepat. soca cepil baham angseu beda-beda. Nafsiah mah ngan sahiji. sabab moal jadi iman. da sifatna ge teu sami. atuh ati teh nalapung. tangtu beda hanteu sami. nyuhunkeun nu sidik bukti. ngaji Asma bae badis. ari bagian Salbiah. Jawab raka atuh mangga. ngan ngandel ka beja wungkul. pangambung ge pon nyakitu. naon tea nyatana dina barangna. 187. kitu nyatana kang rai. Ulah ngan tuduh apungan. Sok buntu hanteu ngajawab. dina hal beda-bedana. raina unjukan deui. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. 190. enggeus tangtu kanyataannana beda. bagian hiji-hijina. 191. nyaurkeun dina bab ngilmi. mung naon sababna kitu. ayeuna sumangga deui. bagiannana geus pasti. lamun kitu mah taklid. 193. bagiannana ngan hiji. Nurutkeun kuma buktina. tangtu bae teu sarua. Saur rai nuhun engkang. raina lajeng ngalahir. sakitu ge cekap rai. supaya ulah taklid. nyatana eta pangambung. rek dibuktikeun sing sidik. 192. jeung dina damelna deui. kang rai mah hayang sidik. mana bet teu sarua. caritana beres luis. geuning bukti hanteu sami. ngaraoskeunnana dalil. lima teu salah deui. dupi pek dipataroskeun mah. kieu rai mun can harti. 189. tujuh eta hanteu salah. edas bae rai mah katalanjuran. anu mawi ngan hiji bagiannana. dina pangambung jeung cepil. Ma’nawiyah anu kaopat. barangna sahiji-hiji. ka rai parantos sering. 184. bagiannana nu tadi. Salbiah lima geus pasti. teu kaharti teu karasa. dina perkawis Nafsiah. bagiannana teh kitu. kahartos pisan kulanun. jeung dipenta mana pibarangeunnana. 13 . ayeuna mah rai ngarti. geuning sifatna ge hiji. ulah kabar ulah beja. Ceuk raina leres nyata. 186. anu mawi hanteu sami. sanes dijawab ku bukti. dalil Qur’an Hadis kitu. dina baham dina soca. irung rai hanteu dua. 188. saur engkang bagiannana Nafsiah. Sabab seueur nu miwulang. dalil dijawab ku dalil. ayeuna rai mangarti. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. ngupingkeun nu ngawurukan. Ma’nawiyah tujuh deui. kumaha eta barangna. leres parantos kaharti. tah eta nyuhunkeun bukti. baham soca jeung cepil. barangna hayang kamafhum. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. malah pagaweannana. ngagelenyu imut manis. 185. mung aya kapanasaran. mugi rai parin harti. Salbiah ku engkang catur. dina hal bagiannana. paingan Nafsiah hiji.

197. nu tiluhur tea bukti. bagiannana teh kitu. 205. pang lalegok tangtu aya sababna. numawi tujuh dipasti. rai kakara mendakan. kapan eta dina soca. aya hiji nu kalarung. ari anu kalimana. tah rai geuning bukti. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. nyatana biwir anu luhur. Rakana ngabarakatak. nyaeta ngaranna biwir. 198. kaduana deui biwir. gugusi anu katiluna. eta naon barangna. ditengah letah sahiji. perkawis Salbiah rai. Ari anu kalimana. sidik pisan katinggali. biwir rai nu ti handap. kanu opat geus ngagulung. katujuh jeung liangna. heherangna panon sidik. ayeuna lajengkeun deui. kawasana Gusti Allah. bet kaliwat hiji deui. Ma’nawiyah eta rai. geus tangtu aya bukti. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. terangkeun hal Ma’ani. geus tangtu aya barangna. bet manah make kaliru. kasauran dibuktikeun jeung barangna. Olohok Raden Muslimat. ngagulungna kanu opat sing karasa. karasa aya barangna.Layang Muslimin Muslimat 194. Kaopatna anu nyata. bari nyaur ka raina. anu nyata dina cepil. hiji bobodasna soca. cisocana munggah bijil. pang moal aya mubadir. geura rek didadar deui. eta dina cepil rai. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. naha engkang teh lali. mata simeuteun ninggali. Ceuk rakana mun can terang. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. nomer tilu kokonengna tina soca. duh rai karunya teuing. 195. lalangit belah ti luhur. sifat dua puluh tadi. 14 . aya lima perkawis. naha engkang bet diliwat. bae geura urang itung. mun kitu mah kaharti. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. 204. 202. 199. tangtu pisan aya bae rasiahna. rambay bakating ku ngeunah. namung waos naha bet hanteu kabilang. 201. bari teras ngalahir. milang lelegokna cepil. 203. nu kasebat nomer tilu. barangna nu bukti. Kahijina anu nyata. wekasan gumujeng manis. ka rakana lami pisan. geuning eta sidik bukti. dua hihideungna deui. Gumujeng Raden Muslimat. tembong aya barangna. moal catur hanteu puguh. Kapan aya jeung buktina. lajengkeun sahiji deui. Raina lajeng ngajawab. Ayeuna mah ulang kapalang. naha bodo-bodo teuing. ari anu katujuhna. dina saban-saban jinis. naon barangna nu bukti. sanggeus urang kaasupan aci dunya. kaopatna gugusi beulah ti handap. Ngawalon deui rakana. sifat dua puluh bukti. aduh-aduh engkang sidik. kapan eta huntu mah. anu ngaran Ma’nawiyah. supaya gulung pisan. datangna oge pandeuri. naha tara pangangguran. enggeus sidik katingali. Rakana deui ngajawab. eta anu katinggali. nyaeta ngaran lalangit. kagenep deui lalangit. rai mah mun kitu. 196. gumujeng mani ngagikgik. anu nyaurkeun bab Ilmi. beubeureumna soca rai. eta dina jero baham. lalangit anu ti handap. 200. duh engkang sarebu nuhun. lima barang jadi gulung.

pinasti moal katepi. 213. nyaeta ngaji saadeging badan. tarekat ma’rifat deui. kudu gulung anu opat. wetna Agama sabumi. sabab aksara ge pasti. pangucap pangangseu deui. sumarambah kana bayah. teu ngarasa babarengan. estu nyerep kana ati. Ari balik pangheulana. 211. Manawi aya kebatna. 207. salangkungna tinu tadi. moal burung tereh harti. bakating ku raos isin. boh dina lakon agami. didamel deui aksara. 210. lamun aya nu kantun. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. kari-kari ngabulucun. samangsa aya barangna. 209. masih teras eta sifat rai. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. rakana lajeng ngalahir. nu geus dipisaur.Layang Muslimin Muslimat 206. ayeuna mah nuhun parantos lugina. sampurna bisa gumelar di dunya. Raina lajeng unjukan. 216. Ngawalon deui raina. Ulah ngaji luar badan. duh engkang karaos teuing. lajengna jadi aksara. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. namung rai ayeuna. sundana anu kamasyhur. katiluna ku paninggal. sanes maksad rek ngadebat. nyaeta rasakeun daluang tea. mugi ulah bendu galih. jadi moal cios ni’mat. rakana lajeng ngawangsul. Rai saumur nembean. bakat 15 . sifat dua puluh tadi. sifat dua puluh leuwih. hakekatna mah geus pasti. raina mani ngarenjag. bener rai eta kitu. dirarapkeun kana diri. keur dameleun naon deui. saur teh sareng buktina. tungkul ngahuleng teu jawab. Paingan aya dalilna. teu beunang dipisah-pisah. da sanes ku saur wungkul. hirupna bisa waluya. 208. rakana lajeng ngalahir. jadi lamun kurang hiji. Taya lain ngan ku opat. meunang nyutat tina adeging manusa. kafa binafsika tea. sangkan bisa ma’rifati. kanyataan dina diri. pasal sifat dua puluh. kudu gulung jadi hiji. sanggeusna maca daluang. nu matak kudu diemut. pikeun ngaunikeun Qur’an. eta sifat dua puluh saterasna. repeh rapih jeung sasami. sangkan manusa didohir. geus sumurup kana kalbu. Hasiba unina dalil. matak ngajauhkeun Gusti. ngaji diri ieu teh sayaktosna. kumaha engkang nu mawi. ngadebat rasa rek hasil. aya didiri pribadi. 217. Sareat sareng hakekat. Jeung pikeun ngamankeun dunya. sadaya piwejang engkang. kalawan make tarekat. sabab manusa ge geuning. teu sampurna urang hirup. Dihartikeun dilenyepan. 212. sing cocog jeung sareatna. anu mawi aya Agami. siang wengi ngangliputi. tangtu karasa kaharti. Wekasan neda hampura. kaopat pangdangu pasti. ngupingkeun carios Ilmi. sumawonna dina ilmu. Alyauma ‘alaika deui. Iqro kitabaka dalil. 215. terus ngaji luang deui. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. arek jawab deui ajrih. komo lamun kurang dua. ka engkang rek naros deui. 214. kitu moal salah deui.

tapi naha eta mahi. hakekatna mah kang rai. dina sadinten sawengi. nu mawi ku tujuh welas. raina ngajawab deui. tujuh langit sadayana. dina Qur’an teu ditulis. ku tarekatna Agami. ngamulyakeun ka manusa. dina sapoe sapeuting. ngan tujuh welas raka’at. hurupna teh ngan sakitu. kadua Sifatna deui. Bibitna mah moal salah. nu tilu teh can kaharti. ceuk rakana taya deui. hakekatna eta huruf. pikeun ngaunikeun Qur’an. ku hurup nu dua puluh. anu tilu teh kang rai. katiluna Adam deui. tangtu bae cukup moal enya kurang. tah eta anu teu aya. tapi naha kang rai mah. sifatna Gusti Yang Widi. Sifatna Asmana Allah ta’ala. Geuning dina sembahiyang. ceuk rakana eta mah rangkepannana. hiji Dzatna Gusti Allah. nyaeta dina waktu. ku rai tacan kaharti. kapan raka’atna eta tujuh welas. Ceuk rakana mun can terang. hanteu kurang hanteu punjul. 225. sabab kieu rai kateranganna. asihna Yang Agung. tujuh welas raka’ati. cukup teu kurang teu leuwih. 221. Ceuk raina naon tea. 224.Layang Muslimin Muslimat 218. muga diterangkeun deui. nu disusul ku tarekat. da moal leungit teu puguh. bener dina waktu lima. malah rukunna ge rai. tangtu aya sumurupna. nu mahi ka tujuh bumi. aksara Nga nu katilu. sareatna mah teu salah. 226. 220. ti sifatna maha suci. rakana lajeng ngalahir. 219. waktu anu lima tea. kamana sawareh deui. pimaksudeunnana aksara. da hakekat dzat sifat asmana Allah. tapi hakekatna rai. diberikna kunu tadi. 222. nu katilu. tilu puluh hurup pasti. seueur soteh eta mah rangkepannana. Ngajawab deui raina. ku rai tacan kaharti. tah eta anu diberik. huruf Qur’an tujuh welas. tarekatna nyusul anu tilu sifat. hanteu kurang hanteu leuwih. sifat dua puluh tadi. tah eta nu diteangan. 228. Malah-malah tujuh welas. aya tilu puluh bukti. ku aksara anu tadi. teu kurang sumawon langkung. kumargi lantarannana. Saur rai geus kapaham. katerangannana rai. diunggulkeun tina sasama mahlukna. 223. tujuh welas eta puguh. aksara Ca nu kahiji. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. weleh bae teu kapanggih. kapan sadaya ge terang. tah geuning dina ibadah. 16 . hurup Qur’an ngan sakitu. dina sapoe sapeuting. dzat sifat asmana Allah ta’ala. hakekatna tujuh welas. Asmana nu hiji tea. ti dunya nepi ka batin. Dzat. dua puluh bae pasti. ku sakitu oge cekap. nu mawi Qur’an ge rai. Asmana Allah ta’ala. ku tujuh welas ge mahi. ku sadaya nu disusul. Atawa Allah Muhammad. yaktos kahartos ku rai. ku tujuh welas raka’ati. dua aksara Nya deui. nyaeta nyusul nu tadi. pasal tarekat agami. 227. nu teu aya dina Qur’an. beuki kurang wae geuning. moal enya ngaleuwihan. Ngawalon deui raina. Kanyataan aksarana.

239. aya sabaraha jumlahna. batal teu jadi amalna. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. 237. neangan tarekat ilmi. ceuk raina kumaha sabab-sababna. anggur hate ambariang. ibadah ka Maha Agung. nu langgeng teu owah gingsir. najan dicipta ku ati. ari ku tarekat ilmu. ayeuna mung hayang bersih. Sangkan sampurna ibadah. di Cirebon geus bukti. 234. kana jatining Agami. pada-pada tujuh welas. jadi mang-mang ati rai. mimitina teangan nu tujuh welas. tapi moal tebih teuing. Nu mawi bisa ma’ripat. nu teu aya dina Qur’an. 233. bukti rai oge gening. jalan tarekatna Ilmi. 235. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. 231. teangan dina salira. tilu-tilu dina sahiji aksara. anu tujuh welas tadi. rai aya keneh bingbang. ayeuna kantun neangan. Akbarna hanteu kapendak. ngan aya beda saeutik. cus cos ka sagala rupi. pang kudu ma’ripat jati. sabab aya dina Hadist. dzat sipat asmana gusti. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. tur ibadah ti leuleutik. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. pasal dina hurup tadi. percanten kaliwat saking. sampurna ibadah kitu. 17 . pang teu aya ku rai can kalenyepan. ulah gawe tanpa hasil. kawas-kawasna kulanun. hakekatna para Wali. bibitna sagala rupa. lajeng raina ngalahir. pikeun nyusul anu tadi. Wali tunggal kasapuluh. Ca nya jeung huruf Nga deui. rakana lajeng ngajawab. sangkan urang keur di dohir. alus pisan daek amal jeung elmuna. anu tilu tacan harti. parentahna Kangjeng Nabi. sareatna geuning aya. Rakana deui ngajawab. Rakana mesem sakedap. Da moal enya bet beda. bet teu raos karaosna. mun amal teu reujeung ilmu. katinggal ku rasa jati. atuh da eta mah bibit. nya kang raka anu bade di guruan. tanwande bisa kapendak. bareng dipakena rai. Adam anu katiluna. teu ninggalkeun waktu lima. Da make bingung sagala. tamiang meulit ka bitis. 230. ngalakonan rukun Islam. bibit Nabi bibit Wali. 232.Layang Muslimin Muslimat 229. jadi hanteu beresih nya manah. 236. rai bingun liwat saking. Raina lajeung unjukan. dina migawena rai. aduh engkang kumaha atuh petana. 238. nu tujuh welas aksara. Allah jeung Muhammad Rasul. cecekna paek geura itung. raina lajeng ngarenjag. Rakana enggal ngajawab. tah kitu rai sababna. Buktikeun hurup aksara. jeung tarekatna Agami. pertandana hanteu. tarekat na Ilmu Wali. hempek geura teangan. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. ceuk rai salapan pasti. Wali salapan kawarti. ceuk babasan tea mah. anu tilu tea tadi. puguh wae atuh rai. Tah eta saur rakana. nuhun ku rai kaharti. weleh bae teu kaemut. naha engkang naon margi. Dzat Sipat Asma Yang Agung. ku salira.

Raiana emprak jeung senggak. kang rai teh can pati paham. eta oge bener deui. Wawakilna rasulullah. ku bawaning nya ngahiji. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. sagala rupa teh kumpul. Alam Ahadiat. hayang ngangseu kitu deui. kapan sidik nu ngurus salapan liang. kumaha ari hakekatna. margina teh nyata pisan. lantaran ceuk carita. hayang ngadenge ge nyata. arasup ka wujud urang. 7. teh nyaeta rasa. nyatana eta pangurus. hiji Ahadiyatu. Ceuk raina seueur nu can harti. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. diurus ku panon bukti. Anamung rai ayeuna. leres teu tebih ti diri. lain wawakilna Rasul. tangtu diurus ku irung. rakana lajeng ngajawab. nu kagenep alam Misjal can kapikir. aya nu tacan harti. anu ku engkang kaharti. raina mani ngaranjug. hartina liangna diri. ka raka rek naros deui. kitu deui hayang ninggal. moal luput ku engkang tangtu didadar. mugi ulah bendu galih. pek bilang cecekna badan. wawakilna Rasulullah. Alam Wahidiyat. Wali di diri pribadi. naha rai teu rumasa. diurus ku baham pasti. hakekatna para Wali. Kasapuluh Wali tunggal. wincikan alam sakabeh. 241. Tapi bieu mah hakekat. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. 18 . Alam Arwah. 5. naha eta liang tadi. ceuk rakana rebu nuhun. Geuning lamun hayang dahar. ngaji saadeging wujud. naon oge pamariksa. nyandak tina huruf tulis. Alam Wahdat. atuh bener bae rai.Layang Muslimin Muslimat 240. dina ieu saadeging wujud urang. lamun kitu mah. ma’nana Wali teh pasti. Wali teh wawakil Gusti. 245. Alam Ajsam. diurus ku cepil rai. 247. diurus beurang jeung peuting. 3. 246. berkah tapi rada bingung. hartina teh pangurusna hal agama. aya mah teu salah deui. Alam Misjal. Ceuk rakana nya kantenan. 243. kana saadeging diri. rasa mah kapan gaib. bari nyaur nuhun teuing kaharti. katilu Wahdaniyat. kiih ngising diurus ku liang handap. naha aya nyatana. eta kitu nu wawarti. opat Arwah masyhur. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. dua Wahdat nu kawarti. 242. liang-liang di jasmani. 244. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. 2. nu kalima alam Ajsam. Tadi rai sasauran. aya sabaraha hiji. manawi teu jadi lepat. 4. tunggalna wujud pribadi. 6. kitu ma’nana Wali. da kapan kudu ngajinis. raina ngajawab deui. nu bukti mah panon cepil irung baham. ari anu katujuhna.

251. sipanas jeung hurungna. 254. didamelna ku Gusti nu Maha suci. kudu keukeuh peuteukeuhna. rek ngersakeun kakawasaannana. lamun sanes ti salira engkang. sanajan kanu lian. ibaratna dina seuneu mah. lamun aya kahoyong teh. ngawakcakeun nu sayaktos. anu teu warna rupa teh. Wiwitanna Johar Awal pasti. dina ngarasakeunna teh. sifat kanyataan pasti. 255. jeung taya upama kitu. 257. teu hideung bodas teu paul. kumargi kurang conggahna. ngahijina dzat sareng sifat. atawa saadatna waktu tadi.ulah kapambeng nya welas. Datlaesa eta Maha Suci. barangna pon kitu deui. mugi dipitutur. Najan conggah kanu sanes wani. nyaeta ibaratna panas. Ibaratna panas Ahadiyat. majajina Kangjeng Rasul. nyuhunkeun diwuruk. 256. numawi disebat Muhammad Rasulullah. teu poek teu caang deui. alam dzat sifat teh bukti. moal kersa mitutur. lian ti salira engkang. kieu pihartieunnana. Salajengna Ahadiyat tadi. geus teu pisah ngajadi hiji. Ku bakating Bila Haiffin rai. di alam Wahdat kitu. boro-boro dulur pribadi. teu aya nu nyaruaan. Ahadiat sareng Wahdat. dzat jeung sifat gulung. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. aduh rai bener kitu pisan. nyaeta 19 . hanteu beureum hanteu koneng. Enya eta anu kasebat deui. nu sumareh di Madinah sidik. mundur maju nu diseja. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. piwuruk nu saleresna. 250. teu kersaeun mukakeun sosi. ka engkang tangtos maksa. mun harep berilmu. jatining sahadat tea. tina margi kanu sanes mah teu wani. utusan Gusti Yang Manon. tungtungna teh nuduh kanu lain. Kamislihi kitu. jadina tangtu ngacaprak. nya hakekatna Muhammad. nyaeta cahayana Allah. hal perkawis alam Ahadiyat. Gera kieu bisi tacan harti. kudu keukeuh tanda kukuh. deungeundeungeun atuh komo. sategesna. jadi tacan aya sifat. Rakana teh ngawalon jeung manis. dilampat dipageuhan. wiwitan sareng wekasan. nyaeta saadatna. nyaeta seuneu nu hurung. Nyaeta alam Insan Kamil. dzat nu teu aya upami. 253. atuh saha anu rek miasih. tangkal nyawa sadaya. kumaha lamun wadul. 259. 258. medeng estu halimun. numawi ieu kang rai. dalilna ge nu kauni. eta alam gaib keneh. hakekatna Muhammad wiwitan. Geus ngahiji panas sareng api. suwung teh dina ayana. atawana sagaraning hirup deui. Moal aya nu baris hawatir. tangtos tambah bingung.Layang Muslimin Muslimat 249. gaib leuwih gaib. Dzatlaisa tah saksina. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. 252. rai teh tangtos ngacona. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. estu masih suwung. sadayana teu acan kapaham. numawi disebut. sategesna teu warna teu rupa. tacan karasa kapaham. jenengan ge tacan aya. wekasanna ge geus ‘aen. ibaratna ngalalakon. hayang ngarti ulah arek lanca linci. dupi ibarat Wahdat teh. mending-mending lamun terus terang.

atawa hakekat Adam. katilu cahaya bodas. 269. kaopatna He eta teu salah deui. tina margi kang rai ayeuna. 264. kaayaan dina Wahidiyat rai. tadina ge asma Allah. ti kapungkur-pungkur. wekasannana. bumi cai seuneu angin. bibit Adam Manusa pon kitu deui. ngan jalmana anu liwar. atawana Nurullah disebat. majajina mah tidinya. nyaeta sorot tadi tea. hakekat Adam disebut. Dina alam katilu geus pasti. ma’rifat kana dzat sifat. nya ieu dunya dumuk. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. Af’alna Gusti Yang Agung. tah eta Nur Muhammad teh. nyaeta alam Arwah tea. naon nyatana anu dumuk. bibit pikeun alam dohir. gulung Allah Muhammad jeung Adam. 268. duh engkang nuhun rebu laksa.Layang Muslimin Muslimat 260. rakana lajeng ngajawab. nu ngaran Wahidiyat teh. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. dua sifat nu kawarti. Anu tilu gulung jadi hiji. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. sadaya saur kahartos. ngarana Nur Muhammad. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. dzat sifatna Allah. nu opat teh kitu. sumangga geura piwejang. dzat nu mimiti disebut. pasal eta bisa ngartos. dina alam anu katiluna. rakana lajeng ngalahir. da eta bibit sadaya. cocog sareng dina hadis. tadi anu tilu alam. eta kitu katerangannana rai. 263. panutup Nabi sadaya. pigetiheun sayaktosna. Kantun Af’al Gusti Maha suci. cahya beureum mimitina. bijil cahya opat rupi. Ilaihi Min Habril Warid. 267. dua koneng kitu. atawa Asmana Allah. bilih rai tacan nyaho. 266. Wanahnu Aqrobu kitu. numatak kudu karasa. Nyaeta sorotna nu tadi. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. jadi lafad Alif Lam Lam. utusan Yang Agung. babakalna dumuk. tina Nur Muhammad eces. piraku ngawadul. sangkan bisana ma’rifat. meureun anu kaopatna. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. alam Arwah can kahartos. numatak disebut arwah. enya eta alam Wahidiyat. gening nomer tilu. Salajengna mugi dipiwarti. papay heula atuh. Gusti Maha Agung. eta ti Nur Muhammad. estu merele kalangkung. jadi ieu bumi angin cai. 20 . sifatna padang alus. Den Muslimat pek ngalahir deui. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. cahya anu opat tea. 265. kakara kana asma. kieu ceuk dina dalil teh. caritana mah gelar. Hakekat Muhammad eces. 262. sifat naon anu dumuk. piroheun geus tangtu. sareng percanten kalangkung. alam Arwah nu kaopat. Muhammad anu caang tadi. maot teh tangtos sampurna. hakekat Nur Muhammad. dalil sakitu ecesna. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. pasal Ahadiyat Wahdat. sangkan rai mafhum. tah rai eta saksina. pan kieu merelena. nyaeta alam anu kaopat. kaopatna cahaya hideung geus pasti. paingan kedah kapanggih. 261. kaayaannana nu sidik. Ayeuna mah pek teraskeun deui. tina Johar Awal.

hawa kulit balung. 271. moal enya manusa bisa harurip. sifatna nyaeta caang. Cahya beureum sorotna ngajadi. tatangkalan oge musna. pangna bisa ngagedean tangkal. bijilna ka panon rai. buktina ku teu bingungna. Alif Lam Lam He nyatana. sakabeh ge tatangkalan. buahna kapan dituang. ku opat tadi geus tangtu. tina daging sungsum tea. sifat-sifat kajadian. hanteu kedah diemut da paham. gening eta jadi asma Allah yakin. lamun Rama sareng Ibu. enggal raina ngawangsul. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. nya jadi angin buktina. didohirna geuning nyata. Caang mah tina Matahari. asal tina opat rupa. 279. enya eta alam Ajsam tea. geura manah ku rai masing lantip. sahiji nafsu Amarah. 275. tanda-tanda geus benerna. lamun hanteu aya anu sarupa. tina cahya koneng tadi. tatangkalan anu nanceb dina bumi. hanteu barang tuang rai. bumi angin banyu. mun cai anu teu aya teh. samangsana hanteu bingung eta sidik. aci bumi hawa angina. mun dikirangan sarupa. aya asmana Yang Widi. 277. jadi cai kanyataan nana bukti. atuh moal bisa jadi. manusa satuhu. dua nafsu Lawamah teh. kapan bukti enggeus ‘aen.kajadian jadi nafsu opat rupi. Kantun eta anu kalima deui. seuneu anu kaopatna. Anu mawi jasad ieu rai. dina karasa henteuna. bukti ngajarentul. 276. 272. sasat geus katarima. sabab parantos karaos. Kinten-kinten eta bisa jadi. nu ngahirupkeun sakabeh. naon buktina anu ‘aen. kitu katerangannana. ngangliputi estu. opat hawa banyu. jadi sidik kabeh anu jaradi. huripna ku banyu. 273. Sabab sidik tatangkalan pasti. dihirupkeunnana tangtu. aci nu opat perkara. sareatna ge karaos. tulang rai anu katilu. aci-aci anu opat. katilu nafsu 21 . ku sorotna Matahari. 278. jadi tanah kanyataannana. teu beda lahir jeung batin. hawana tina sungsum. coba rai lamun melak. nyaeta nu jadi Tasjidna. nu tadi geus dipitutur. kopatna sungsum rai. geura bae lamun. nyaeta nyatana jasad. mun didunya taya caang. Tapi eta Panonpoe tadi. Saur rai teu kinten kaharti. dua daging enggeus ‘aen. bijilna teh ka cepil jalanna. sorot nu kadua kitu. perkawis Ajsam anu tadi. tina bumi cai seuneu reujeung angin. buktina panas seuneu teh. Kajadian dina diri rai.Layang Muslimin Muslimat 270. teras nya kajadian. naon bae boh pare atawa kitri. 274. hiji mahi kasadaya. 280. ceuk rakana geuning nyata. rakana enggal ngawangsul. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. asalna teh cai angin taneuh. jadi hawa seuneu hanteu salah. ku rasa parantos kaharti. ari eta nu opat teh. ku Rasulullahu. Hawa asal tina daging rai. didunyana oge tangtu. moal mungkir deui kalbu. Tina sorot cahya hideung tadi. nyaeta kulit rai nyata. hawa panas katiluna. ari nomer kaopatna. kieu bilih kurang terang.

nuhun engkang perkawis eta kaharti. Ceuk raina aduh nuhun teuing. aya nu sae aya nu awon. enya-enya sajatining Iman deui. raina teras ngajawab. nya eta naraka tea. Insan Kamil kitu. piraku tacan kamanah. Johar Awal kitu. kasampurnaan nyawa rai. Nur Muhammad beureum bodas koneng. 286. 283. 282. pasal eta teu kedah didadar deui. 22 . mulih ka jati mulang ka asal. 285. kana eta opat perkawis. nya ngaranna alam Misjal. anu nyata di badan urang sakujur. engkang heman keresa miwejang. tangtu bisa balikna. lamun lolong didunyana. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. rakana lajeng ngawalon. terus tepi ka Aherat. Nu katilu Asma’ullah. nyaeta nu tadi tea. di Aherat lolong deui. manusa kudu ikhtiar. nyaeta nu opat tea. ka sakabeh nu ma’rifat. Ka pangambung bijilna teh pasti. kaopatna cahya hideung nyata. enya eta ma’rifat ka alam tadi. 288. anu enggeus dina pangkat eta. Namung eta dua alam deui. asalna jasad urang teh. hartina teh manusa sampurna. Rakana teh ngajawab jeung manis. ayeuna gaduh piunjuk. martabat anu kumaha. namung ayeuna panuhun. pikeun nganyahokeun asal. sareatna hakekatna. alam Misjal naon sanyatana. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. ka rai nu masih bodo. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. jeung kalawan yakinna. nyaeta sagara hirup. bibit nyawa sadayana. dua Sifatullah deui. kana dzat sifat Yang Widi. karepna ge tangtu beda-beda. sahiji ngaran Dzatullah. sasat nu geus ma’rifatu. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. sinareng tacan kaemut. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. sumawon dina goibna. Pangkur 287. eta jatining Sahadat. Saha manusa anu terang. ka asal kapungkur. dikarep sinafsu. Sawiyah. jalanna teh kana baham. geus tepi ka asal teh. da eta mah geus kapaham. Moal pinanggih jeung caang. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. hawa kulit tangtu. teu kedah didadar deui. meureun ku rai kamafhum. samangsa poek geus tangtu. kudu nyiar elmu. asal jasad dina waktu keur di Kadim. jongjon nganteur nafsu dohir. dina Hadis aya opat nu kasebut. teraskeun sahiji deui. kaoptana nafsu Mutmainah deui. diwajibkeun ku Maha Suci. nalika di dunya kitu. Anu mawi pangkat Insan Kamil. tah kitu tuturannana. muga diterangkeun deui. sumangga ku engkang dadar. tah eta rai pang kudu.Layang Muslimin Muslimat 281. 289. sumawon amal ibadah. alam anu katujuhna. lamun jalma enggeus weruh. hanteu omong wungkul. 284. pameakan nu ngilmu teh. kajadian hawa tulang. 290. reh aya sesebatan. Raina lajeng haturan.

kumaha eta nyatana. Saur rai naha engkang. 302. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. kantun eta Af’alullah mangga wincik. dina jalma rebu-rebu. boh luarna. pasal eta anu opat perkawis. Ceuk rakana mun can terang. sugan aya nu sarupa nu sapatut. saalam dunya katutup. Luarna ngaran Dzatullah. ceuk rai saha jalmana. hiji dzatna hiji sifatna. boh jerona sugan sapuk. salobana manusa teh anu hirup. 295. buktina badan sakujur. jadi lafad Asma Allah. Rakana lajeng ngajawab. 23 . sanajan saalam dunya. Dzatullah teh sanyatana dina diri. ceuk rakana mun teu terang. enya ieu caang satungkebing langit. Ceuk rakana Sifatullah. nu ngawengku kaayaan. nya ieu anu ngawengku. sabab eta nu opat teh jadi huruf. tumibana dina diri. kang rai teh masih keneh rada ewuh. 297. neangan anu sapatut. anu sakitu jentrena. Ayeuna luarna heula. nu ceples taya bedana. nyaeta nyatana hawa. 296. nu geus ngagem tarekati. naon nyatana anu dumuk. muga diterangkeun deui. kana hakekatna pisan. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. nyaeta luareun diri pribadi. Ayeuna mah mangga engkang. 299. supaya merele kitu. karaosna surup sareng manah rai. ayeuna ku engkang tangtu. ASMA’ULLAH. boro-boro asup ka hiji nagari. moal manggih anu sarupa sapamulu. Kumaha rai kumaha. Allah teh pirang-pirang. tah eta Asma Yang Agung. 301. jeung rupi rai pribadi. nyaeta alam disebatna rai. rasa rai lamun kitu. kitu hanteu salah deui. Alif Lam Lam He geus sidik. 292. pek ku rai tinggalian. jeung rupa rai mo manggih. Hiji seuneu enggeus nyata. teu aya anu kaluar. nu ngahirupkeun sabumi. geura angkat kanu rame di nagari. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. 303. tuluy engke kana jasad. 294. pasal eta Af’alullah anu dumuk. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. Asma’ullah eta rai. Raina teras ngajawab. naon ari Sifatullah. nyatana hiji-hijina. ayeuna nu katiluna. Ari emutan engkang mah. rek didadar sakaterang. nu mana Af’alullah. Coba rai ayeuna mah. rakana lajeng ngajawab. sabab mo beda saeutik. piraku bet bodo teuing. tina dzatna Maha Suci. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. tapi mahi kasadaya ngaangliput. 300. mufakat sareng sadaya. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. SIFATULLAH. nu ngawengku alam dunya. sabab tadi ge Yang Agung. dua angina tilu cai opat bumi. Sifatullah rupa urang. kantun nyasar kana diri pribadi. sarupa taya bedana. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. hiji mahi kasadaya.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. 298. 293. Saur rai leres pisan. AF’ALULLAH 291. atawa masih bingung.

satungkebing bumi langit. karamean alam dohir. sidik geuning jadi lafad. tegesna teh ku omongan. Sifatullah geura wincik. diringkeskeun kana opat rupi. nu matak soca disebat. bulao biru jeung wungu. pada opat jejeg pisan. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. caang poek beureum hideung bodas kuning. aduh tobat karaos kaliwat saking. naon nyatana anu puguh. Raina ngabarakatak. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. sugan aya teras bae kulanun. surup pisan sareng kalbu. jadina jeung ramena. nu ngajadikeun sagala. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. Raina ngagebeg reuwas. asupna moal salah deui. Saur raka Asma’ullah. 309. 24 . tina margi katerangan engkang cukup. kulit anu nomer hiji. Usik malik wujud urang. Geus gulung kana paninggal. kahartos sumurup kana sanubari. sakur sifat kana soca bae gulung. Kapan sagala omongan. kana cepil geuning sidik. 317. 308. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. Lamun hanteu ku pangucap. Sumuhun saur raina. Af’alullah geura wejang. Amung anu katiluna. wekasannana pok nyaur. 307. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. 305. kieu katerangannana. nyatana Sifatullah. nyaeta pangucap urang. kaopatna the nya sungsum. beuki jero beuki karasa sumurup. 315. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. bet malindes kana badan. karasa sareng buktina. 310. sabab eta pangucap teh anu puguh. teu kurang sumawon leuwih. tawilna Allah ngan hiji. rupa rai teu dua sumawon tilu. sakabeh ge asma wungkul. ati rai geus teu bingung. enya eta sifatna paninggal rai. 311. sanyatana nyaeta pangdangu. anu hade anu goreng oge kumpul. 306. duh engkang karaos pisan. sanyatana dzatullahi. Ceuk raina aduh kantenan. Ceuk rakana sifatullah. ayeuna ulah kapalang. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. Eta anu tadi tea. ayeuna nu kaduana. 316. gulungna geus tangtu pisan. caang padang narawangan. Rai mesem bari jawab. leres engkang kaulanun. sanyatana Af’alullah. katiluna tulang hanteu salah deui. atuh rek kumaha deui. Daging anu kaduana. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. nyaeta usikna diri. Asma’ullah geura wincik. ceuk rakana masih teras. eta nu mere tuduh. sajeroeun alam dunya. kitu katerangannana. ayeuna mangga kulanun. cepil wadahna geus tangtu. naha ku rai kaharti. gedonggedong ge moal rentul. da tadi ge dzat teh bibit. 312. 313. gulungna dina paninggal. kana sagala sifat. ieu dunya teu lian ku kecap kitu.Layang Muslimin Muslimat 304. nyatana Asmana Allah. moal jadi sagala kahayang jalmi. katerangan engkang sakitu mah cukup. nu bukti di badan urang. pendekna sadayana. 314. estu ngan sahiji pisan. kana cepil sora nu gede nu lembut. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. Sifatullah eta rai. ayeuna kuma lajengna. gumujengna geunah bakating kataji. geura rek diwincik deui.

saur raka perkawis Af’alullahu. enya eta Af’alullah geura wincik. Moal leungit tanpa sabab. Ceuk raina yaktos pisan. mahi kusakali tangtu. dimana enggonna ngancik. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. eta nu jadi tihangna. ka Gusti nu Maha Suci. buktina nurutkeun ilmu. hak pribadi atuh bebekelan tadi. jalan manusa baralik. kana asal keur urang waktu kapungkur. atuh tangtu cilakana. 327. Sangkan puguh pangbalikan. Ceuk rakana naha reuwas. matak paur matak sieun pupus. piwadaheun bebekelan anu tadi. teu aya tempatna kitu. 322. saur raina sumuhun. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. 328. Enya eta Af’alullah. Lamun hanteu aya tempat. nafas nu kaluar asup. sok tara pisan diemut. ayena ku rai enggeus kaemut. nyacas bae jero ati. 325. nyatana dina badan. Kitu rai upamana. kari-kari manusa.Layang Muslimin Muslimat 318. mun dipikir lebah dinya. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. jaman keur di qudratullah. Kana asalna baheula. wawayangan hirup tea. Kapan tadi Gusti Allah. Kumaha lamun disambat. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. anu mara kayangan kitu. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. hanteu puguh nu dijugjug. mun kajero sumawonna. nyieun purah-purah pisan. neangan pangarti tangtu. 324. ku Siluman ku Onom atawa Jin. Sageuy rek nyalimpang tekad. ana kitu nyieun bujang. eta teh perjalanan. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. tempat eroh urang keur waktu di kadim. naon nyatana anu dumuk. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. 331. kudu jeung ma’rifatna. nyaeta ibaratna. 320. ma’rifat ka asal tadi. wajib pisan ku urang kudu kaharti. sareatna anu aya dina diri. mulih ti pangumbaraan. nafas teh kamana atuh. tina poek hayang caang. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. 330. 323. sangkan urang kaharti. sakur nu geus diwejang. tangtu bae aya tempatna geus pasti. Ayeuna kantun kaopat. sumawonna dianjangan. pangbalikan nu sajati. balatak taya wadahna. numatak ayeuna urang. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. 25 . Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. anu matak urang teh sing ati-ati. ibadah anu ti payun. Tah eta palebah dinya. nya Nafas urang geus sidik. hese cape ngalakonan. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. Tapi keur pikeun tempatna. didinya teh urang cicing. tungtungna saha nu nyambat. 326. keur dina qudratullahu. tinggal dangu sareng ucap. atuh lamun teu puguh mah. taya nafas tangtu mati. enggoning ibadah kitu. neangan ilmu ma’rifat. kapan tadi geus maparin. atuh kumaha akalna. 321. 319. kanyataan di salira. sareat sareng hakekat. nyaeta beunang ibadah. ibadah di alam dohir. keur waktu tadi di dohir. 329. nya ieu ti alam dohir.

Sategesna Gusti Allah. hal perkawis Dzatullahi. eta kabeh papahaman kang rai. 338. ngahaja pikeun manusa. 339. malik jadi kangeunahan. 340. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. pang ngayakeun Sawarega. manusa di dohir batin. moal ditampik ku Allah. dina pangbalikan jalma. kajadian ngeunah deui. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. Sanajan di akheratna. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. sumawonna alam dunya. rai panasaran langkung. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. sabogana-sabogana. karasa hanteu ngeunahna. balik ka asal kapungkur. Ceuk rakana bener pisan. saperti bangsa hawadis. Tadi karek di luarna. hakekatna ku engkang tacan didadar.Layang Muslimin Muslimat 332. ulah kapambeng hawatir. bawana ti dunya kitu. kumaha ilmuna tadi. 336. sabab tadina ge Gusti. kamana ge anu aing. Pang ngayakeun Naraka. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. bawana ti dunya tangtu. 335. sabalikna kitu deui. Asma’ullah. ngan bareng ngayakeun jadi. pang ayana naraka sareng sawargi. mung rai aya panuhun. 333. Ngajawab deui raina. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. Lamun nyieun kahadean. nganyerikeun pada jalma. malik deui ka urangna eta tangtu. leres engkang kahareti. ngan kari netepkeun wungkul. atawa baris ngaganjar. Af’alullah tacan ngarti. lain sangaja keur nyiksa. ngaganjar sareng ngahukum. sinareng tukang ngaganjar. Sifatullah. Dzatullah jeung Sifatullah. mun mawa kagorengan. yen Gusti nu Maha Agung. Kapan ku urang karasa. sa Ilmu-ilmuna tadi. NERANGKEUN Dzatullah. nya jadina sampurna teu salah deui. waktuna di alam dunya. ka sasama papada kaula Gusti. 337. Asma’ullah kitu deui. 334. 342. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. kumaha bae elmuna. geuning sidik sawarga naraka kitu. teu kudu nyiksa ngaganjar. lamun mawa kahadean. sabawana-sabawana. geus moal sulaya deui. bareng jeung ngayakeun mahluk. dijieun ku urang sorangan. ka urangna ge geus tangtu. Ari emutan rai mah. tina tekad laku jalmi. mangga engkang carioskeun anu terang. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. Sinom 341. hayang tepi ka jucungna. beubeunangan ti pangum baraan kitu. kuma kajerona deui. Af’alullah 26 . Dupi perkawis Allah mah. tadi aya nu kaliwat. Mun mawa kasampurnaan. engkena mah Gusti nu Maha Suci. mun nyieun susah ka batur.

Jeng Nabi panutup deui. pasal eta Kangjeng Rasul. kacapangan jalmi-jalmi. bibit ngaluarkeun jalmi. Sahiji Narun ngarana. He nu kaopatna deui. Af’alullah can kaharti. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. nya eta cahya anu opat tea. tah eta rai can terang. Sarengna sok disebat. 353. kieu hakekatna rai. nyaeta nu padang mulus. saur raka eta rai. ceuk rakana mangga dangu. seepkeun sama sakali. 350. Jatining Sahadat deui. Nur Muhammad enggeus pasti. dina keur waktu tarekat. ngajawab ingkang rai. Saur rai nya kantenan. kieu rai mun can harti. sinarengan Babu Hawa. 347. ulah rek kumapalang. sanggeus aya Adam Nabi. atawana Sagarana hirup. Lafad Allah nu saestu. da moal luarna wungkul. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. Beh dieuna oge nyata. enya eta Af’al Allah Ta’ala. jadi huruf opat rupi. 345. ngan kantun nu kaopatna. cahyana hideung geus pasti. atuh rai rebu nuhun. nya Kangjeng Nabi Muhammad. caang padang narawangan. tamblas pisan sadayana. geuning sidik Asma Gusti. Muhammad Rasulullahu. 27 344. awasna ingdalem eta. keur narik ilmu dzat rai. Ceuk raina nuhun pisan. pasal eta Nabi urang. enya eta tempat kasampurnaan jasad. tetep bae Kangjeng Nabi. saban ngalakonan wajib. Sifatullah anu tadi. pang disebut awal akhir. kaopat Turobbun eta. katilu Ma’un deui. parantos kapendak pisan. sageuy rai can kaharti. ayeuna rek naros deui. Saur rai nuhun pisan. enggeus bisa kapendak mah. Ceuk raina mangga teras. pasal eta Dzatullahi. aya buktina deui. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. Eta anu opat warna. cahyana bodas mulus. mung ngan sakali teu leuwih. 351. ingdalem waktu Tajali. ku kang rai kapendakna. 348. . kapambeng dua deui. ku rai geus katingali. kawas kudu kaharti.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. Hawaun nu kaduana. Asma’ullah geura wincik. cahyana beureum geus pasti. Ngajawab deui rakana. ngajawab raka ka rai. rasa moal salah deui. sok disebat awal akhir ku sadaya. ma’nana basa nu tadi. kapan adam sareng Hawa arek putraan. ku engkang geus didadar. berekah hibarna guru. 352. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. nyatana af’alullahu. nya eta Alif Lam Lam. Rakana lajeng ngajawab. ari eta Asma’ullah. Kuma rai geus kapendak. atuh puguh bae rai. jadi awal jeung akhirna. eta ge meureun kapendak. meureun aya kajerona. kapan tadi ge diluhur. hakekatna Muhammad Nabi. 346. ayeuna enggeus lastari. 349. cahyana koneng tur bening. jeung sagara Adam rai. eta nu ngaran Dzatullah. nu karasa ku ati urang sadaya. ari Sifatullah rai. malah eta mah sok sering. ayeuna rai teh Tohid.

jeung dimana pernahna deui. panutup teh naonnana. Kieu katerangannana. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. nu kasebat. geus ngancik di kalanggengan. ngajadi lafad Muhammad. lamun rai tacan ngarti. Muhammad jadi wiwitan. Sinarengan aya basa. karaos pisan nyakitu. 363. Mung aya kapanasaran. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. udel eta jadi Mim akhir nyatana. Ceuk rakana eta basa. Nya eta sorotna rasa. lila-lila teh mangrupa. enya eta keur solat sajati tea. nu matak pangkatna Nabi. babasan teh hanteu salah. dua-duana ge luput. geus tangtu pisan ayana. 356. 355. Ihkrom eta nu mimiti. jeung jadi wekasan deui. tepi ka sapatinggalna.Layang Muslimin Muslimat 354. geuning eta rai sidik. enggeus jeung ngapung ngalayang. ngan hanteu di kiplik-kiplik. anu opat geus kasungsi. Kanjeng Muhammad sinelir. Munajat nu katiluna. lain dikaler di wetan. enya eta sare’at sareng hakekat. luyu sareng kaharti. ceuk raina percanten ana kitu mah. panutup soteh ilmuna. kaula kalawan Gusti. aya basa opat deui. sirah nyaeta Emim tea. rek nepi kanu dijugjug. asa cocog-cocog teuing. Tubadil ngarana deui. Geus ninggalkeun alam dunya. sareatna mah di Mekkah. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. Tubadil anu panutup. geus munggah ka alam batin. Tarekatna dipilampah. Muhammad Rasulullahu. 364. lamun rai tacan mafhum. 361. jadi sirah dada deui. nya eta rupana jalmi. sidik jadi lafad kitu. nyumponannana geus pasti. rakana ngajawab manis. hartina teh peta-peta. kunu rek marunggah Haji. Sapatinggal sapocapan. dina Baetullah suci. atawana awal ahir disebutna. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. jeung Gusti nu Maha Suci. aya di pulo Jawa ge tangtu. manuk arek niat ngapung. moal kaluar Mani. rai anu kaopatna. dua Mi’raj nu kauni. eta katerangan engkang. geus dibeberkeun jangjangna. enya eta keur solat sajati tea. jeung teu keuna ruksak deui. barang eta mani tadi. da geus ma’rifat ka Allah. nu mawi eta disebut. 358. Suku teh jadi lafad Dal. Ceuk raina aduh nyata. Mi’raj eta. Hakekat Adam geus pasti. mun diibaratkeun paksi. 357. katilu Munajat deui. 28 . jalan ma’rifat ka Gusti. tah eta kuma hartina. hartina teh geus tepi kanu diseja. kitu sababna mah rai. hiji Ihkrom. dada teh jadi He sidik. ari eta mani tea. mun taya rasa mah rai. Baetullah nu sajati. tekad seja rek indit. 360. 362. udel jeung suku rai. panutup eta Jeng Nabi. nu lain di kulon kidul. hakekatna mah geus pasti. lat poho ka alam dohir. Tangtuna patemon rasa. lamun rai tacan ngarti. karaos pisan ku rai. hartina Munajat rai. ku rai can kaharti. 359. ahirna rasa nu tadi.

enya eta Dzat Yang Widi. jeung sagara hurip deui. teu burung wae wafat mah. teu ibadah ka Yang Agung. suhud ngapalkeunnana. nyanggakeun bae kang rai. kudu reujeung kentel peujit. Numatak meungpeung di dunya. jeung prakna nyembah ka Gusti. Lila-lila oge bisa. teu bisa mulih ka jati. ari jalan maot mah sejen aturan. dina waktu kiamat alam dunya. Talunganan bab ibadah. milari jalanna wafat. Ceuk raina mun mufakat. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. nyaeta Qur’an jeung Hadis. pulang ka asal kapungkur. sangkan nyawa bisa mulih. siksa kubur kaduana. sababna teh utrak-atrok taya jalan. sumawonna tilu kali. mangga jawab ku rai sugan kamanah. kumaha sabab pang sami. pada sakarat bukti. 369. sifatna Baetullahi. 371. kana eta siksaan Allah Ta’ala. Da eta mah panungtungan. tetep langeng eta misti. mungguh kasawarga deui. utamana anu mati. sangkana bisa kasusul. sadayana pada aya sakaratna. Ari ceuk paham rai mah. ulah nyorang kana siksaan sakarat. 370. kiblat wafat. Naraka siksaan diri. meureun engkang mah geus ngarti. nu kumaha paeh teh nu sampurna. 367. 373. saur rakana mufakat. da aya patokannana. jeung nu suhud. kudu sing ka ilmu pisan. sifatna teh padang alus. Raina lajeng ngajawab. Tuh rai mah na kumaha. sakali ge alim teuing. barang dahar ulah sok sakama-kama. atawana Johar awal. hiji nyorang sakarati. didinya enggeus mahi. enya eta supaya urang. sing suhud urang milari. Tah rai dilebah dinya. teu langkung kumaha engkang. siga nu teu reuwas geuning. nyawa urang teh teu nepi. kapan tadi geus didadar. 375. kana Dzatna Maha Agung. bisi jadi marakayangan. di Naraka api pasti. sareatna oge sami. wajib ku urang disungsi. Baetullah nu sajatina. dupi nu teu ibadah. numatak urang teh wajib. mana kitu ge ka ilmu. Ceuk raina naon tea. sangkan ulah bisa nepi. hanteu sakumaha rugi. sareng nu teu Gumusti. panungtungan nu kumelip. nu ibadah oge sami. rakana teh gumujeng bari ngajawab. 29 . 366. ngan make lalakon heula. 368. 374. nyorang siksa tilu rupi. ngan kari suhudna wungkul. 372. tungtungna teh kedah wafat. kusabab rugi pisan. ulah nyorang ku siksaan. anu ibadah anu tepi. anu nyerina kalangkung. geura beuli ku prihatin. rakana gumujeng tungkul. langgeng taya wates kitu. Sabab eta. naha bet kaliru deui. ngan utamana kang rai. tilu siksa akherati. engke dina waktu keur mati. kudu ma’rifat teh misti. atuh pantes arek aya.Layang Muslimin Muslimat 365. ku urang kudu kapikir. suhud kana ibadahna. mana atuh anu tepi. kumaha jalanna deui. nu ma’siat. atuh kumaha petana. cik atuh rai wartosan. rakana ngajawab deui.

didamelna ku Yang Widi. kafir lain Cina Bugis. sabab mun keuna balai. makhluk bae disebatna. bukti nu aya dohir. 381. bener ayeuna mah rai. 384. mung eta nu ngaran Khaliq. imankeun beurang jeung peuting. ulah keuna panca baya. ayeuna moal kaliru. kalawan ma’rifatna. nu ngaran Khaliq mah rai. Mun kitu mah nyucud pisan. kumaha beda-bedana. eta mah bibitna dunya. antara Mahluk jeung Khaliq. nurut parentah Nabi. anu mana jinisna anu saleresna. teges ilmu kabatinan. sategesna kafir tea. Rakana lajeng ngajawab. kang rai teh teu acan terang jinisna. persasat ngewa ka Allah. lebet makhluk bae rai. bisa salamet rahayu. nu jarentul sajeroning alam dunya. kasampurnaan keur batin. ayana teh dina saantero bangsa. kapada manusa deui. mun kitu atuh utami. Ayeuna kantun ngajaga. bibit antero hawadist. 383. nu jahat atina rai. rakana lajeng ngajawab. ulah pasea jeung batur. kanu ngadamelna kitu. najan sejen bangsa deui. sami sareng ngewa deui. jeung anu daek ibadah. sami jahat ka Pangeran. dina aturan bab ilmi. pada dadamelan Allah. manusa teh geus disebut. Urang hirup babarengan. anu ngersakeun sabumi. Sabab mun jahat atina. kajeun dina bangsa Islam. sanjan Naraka Sawargi. amal ibadah beresan. laku dohir sing beresih. 380. Sumawon dina bedana. kasuhun nuhun saketi. ayeuna rek naros deui. Najan ieu alam dunya. di jinisna anu yakin. kapan ceuk hakna mah geuning. sakur-sakur nu nyareat. sumawon bangsa sorangan. eta Mahluk sareng Khaliq. osok jadi moekan kana Agama. da sarua umat Gusti. tacan kaharti kapikir. mun urang ngewa ka jalmi. margi bet kaliwat-liwat. kaharti surup jeung ati. teu beunang dituduh kitu. satungtung hirup di dohir. nu geus kaunggel 30 . sumawon tekad sing bersih. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. seuneu cai angina bumi. 377. dibedakeun jeung saantero mahlukna.Layang Muslimin Muslimat 376. tah nu kitu moal nyorang siksaan. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. ku rai tacan kaharti. Saur rakana kantenan. sumawonna tekad dengki. 382. kalebet nu ngaran kafir. ngan kantun ngajaga lampah. tah kitu ganjaran ngilmi. Sumawon siksa akherat. kieu rai mun can harti. 386. 378. supaya urang di dohir. kana Dzat Maha Suci. nuhun parantos kapaham. rai parantos diwejang. 385. sanget nya neda piwuruk. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. nya anu kasebat tadi. ulah pisan uran arek goreng tekad. Ngajawab deui raina. anu pang mulya-mulyana. daek ibadah tur suhud. 379. raina lajeng ngawangsul. Ngalahir deui raina. perkara nu ngaran makhluk.

sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. sirik ka bangsa nu sejen. Rahman teh murah di dunya. naha buktina salia. tur tadi Muhammad Nabi. mungguhing di bangsa Islam. Margi rai rumaos can tepi. kana eta palebahan dinya. jadi lamun kitu. teu sapertos sejen bangsa. bedana oge pon kitu. di rai mah masih poek. 394. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. beureum koneng bodas sareng hideung tea. murahna teh ka kabeh makhlukna. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. 388. Gusti Allah nu kasebat. ku perkara hal dunya barana. kamurahanna Yang Manon. hakekatna Adam nami. nya eta Nur Muhammad. kaharti sareng kapaham. barangna Makhluk jeung Khaliq. rek naroskeun tapi digentos pasal. hirupna hirup sangsara. tuduh jalan marga padang. hanteu weleh nandangan lara prihatin. 393. ayeuna mah rai harti. teu cocog hanteu luyu. nu senang nu susah. Rahim Allah teh nu asih. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. nu kacida bedana teh. seuseueurna anu ripuh. sifat Rahman sareng Rahim. 395. cahya nu opat perkawis. naha atuh buktina teh. Ceuk rakana duh karunya teuing. aya nu beunghar aya nu miskin. Nu sakitu Gusti Maha Suci. kapan aya basa tadi. ari bangsa sejen nu sanes Agami. hirupna jeregud. anu mana nyatana di badan urang. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. raina lajeng ngajawab. geus tumiba ka diri urang pribadi. lamun tanpa Guru. murahna dipilihan. ayeuna amah ku engkang didadar. hirupna jaregud. samrtabat-martabatna. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. naha rai can ngarasa. dina kamurahan Allah. Malah-malah ka umatna Gusti. di aherat geus pasti. 392. bilih rai teu tinggali. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. bet beda-beda kitu. naha rai bet kaliru manah. Lamun murah Gusti Maha Suci. sanajan ka hewan pisan. siga-siga Gusti Allah. diluhur. nu tumiba dina wujud. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. ayeuna mah gentos deui. naha rai can ngaharti. kedah basa Guru heula. tah eta ceuk dalil kitu. 391. Kapan tadi Gusti Maha Suci. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. sagala diturut. Dangdanggula 389. geus dibere cukup. margi tacan dipiwuruk.Layang Muslimin Muslimat 387. mana kamurahan Allah. tapi dina buktina teh. 31 . taya kakuranganna teh. bet siga marulya pisan. ka sadaya makhluk. tina hal kurangna rizki. 390. moal enya terang. nu geus nyata bro sapisan. cenah kakasih Pangeran.

baleunghar jaregud. papalayeun geuning bangsa asing. ayeuna meureun kamafhum. 32 . aya nu leutik aya nu loba. anu temen pang mentana ka Yang Widi. 404. dawuhan Gusti Yang Agung. Saur raka bilih hanteu harti. papak sadayana oge. tah rai eta kitu. pedah batur jadi senang. tara hoream ku ripuh. muga ku engkang di piwejang. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. panangan jeung suku. sok maparinan rizki. dikabulkeun samaksud. Kapan tadi geuning unggel Hadist. nya kumaha ngagolangkeunnana. raina ngawangsul. Saian jeung terasna. 397. eta mah sadaya-daya. moal enya ngabulkeun kahayang. 402. awal akhir tangtu bae. 399. cenah asih di Akherat. tangtu bisa kajadian. Atuh Gusti nu Maha Suci. beurang peuting dipikiran. Jiddan Fawajiddahu. pangangseu jeung paninggal. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. budi pamilih jeung akal. da urangna lanca-lence. migawena gancang bosen embung mikir. pek papay heula atuh. sapiwejang engkang geus karasa. lamun tacan hasil maksad. bangsa Cina atawa Walanda. Mana pantes jadi sugih mukti. hanteu weleh ngatur. buktina mah di urang teh. baleunghar jaregud. sarugih laksaan duit. sumawon teu jeung prakna. temen wekel teu bengbatan. kurang temen mentana. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. numatak ulah sok sirik. ku bakating tina suhudna. 403. tatapina jalanna senang teh pasti. Saur raka kieu eta rai. eta panggahota bae. sageuy hanteu untung. menta kalawan jeung prakna. beurat beunghar didunyana. tah sakitu pokna ti Gusti. sadaya ge pada ngartos. bosen hoream ku bangga. 400. rupa barang sareng uang. ayeuna ulah kapalang. kudu daek ripuh heula. asihna teh Allah di Akherat.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. sabalikna mun aya jalmi. 398. da tara bosen ku hese. tangtu bae beda-beda moal sami. daek nyorang ripuh. ka jelema temen pang mentana. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. ati rai poek pisan. komo ditungtungan ku sugal. 401. akherat teh nyata alam rasa. piraku hanteu karaos. sadaya enggeus sumurup. tina hanteu kahartos sama sakali. kana kalbu tuang rai. lamun urangna suhud. nyatana di badan urang. kamurahan ka urang sadaya. 396. lain murahna Yang Agung. Akherat teh naon rai. 405. hartina teh saha-saha. Saur rai nuhun geus katampi. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. nuhun rebu laksa keten. tur urang nu salah tampa. lila-lila daek mikir mah geus pasti. pang asihna di Akherat Gusti. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. dikeureuyeuh teu lanca inci. Waman Thalaba kauni. daek mikir jeung praktekna. temen wekel teu lanca linci. piraku teu jadi senang. metakeun panggahota. sasat kurang suhud. asihna Yang Agung. dalilna teh geuning sok disebat. Da perkawis rizki mah rai. bangsa Arab Japan oge.

hal perkara eta hakna Allah. wireh aya nu tacan kapaham. margi teu nalapung. Nu Diawaskeunnana teu aya. tah eta tacan kapaham. nya kanu opat tea. NERANGKEUN Hakna Allah. piraku hanteu karasa. kayaan di dunya teh. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. 413. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. Hirup Rasa jeung Adegan. ari Rasa teh geus tangtu. perele hiji-hijina. cukup pisan eta katerangan. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. Hidayat kahijina teh. kanyataan pang ayana Allah. da anu tilu teh ngantet. ari nu kaopatna. 410. mun dina katuangan mah. katiluna Ni’mat. wireh aya basa opat rupa. na kumaha ngarasakeunnana deui. kaayaan dina ieu alam dohir. teu pisah teu parentah. di tampana ku rasa teu lepat deui. 411. bareng dina wujud urang. anu asin nu lada nu gahar. Allah Muhammad Adam. 412. nyaeta hakna Muhammad. weleh teu acan karaos. geura ku rai emut. enya pisan karaosna. dua Hak Muhammad deui. katilu hakna Adam. Pangulu Rasul sadaya. ku rai ge jol kahartos. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. geus tangtuna luput. muga ku engkang dipiwejang. boh di cai boh di darat. kamana sumurupna teh. puguh bae pek geura manahan. dua Darajat disebut. sinarengan bedabeda. ku engkang rek dicarios. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. bakat ku asih-asihna. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. nyaeta Anu Awasna. ayeuna mah ku kang rai. 408. 33 . geus jadi Akrobu. lamun tacan mafhum.Layang Muslimin Muslimat 406. teu matak jadi bingung. Dzat Sifat Asma ngahiji. malah nepi dituangna sakali. sareng gulungna kumaha. Ayeuna mah bade naros deui. hiji hakna Yang Agung. Den Muslimat ka raka ngalahir. Saur raka tah geuning kaharti. saur rai ah katimu. Anu tilu gulung jadi hiji. Hakna Adam 409. Hakna Muhammad. taya deui anu nampa. mo salah Awas kitu. Hirup eta kanyataan pasti. taya Nu Ngawaskeunnana. Khalifah Allah Ta’ala. rupina laksaan keti. 407. Saur rai bade naros deui. Anu amis anu pelem nu pait. jalanna mah puguh. ciri ayana utusan. bener asihna teh Allah. karasa amis pelemna. kapan geuning sadayana. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. ari nu kadua deui. aya mohal euweuhna teh. cucukulan nu rarentul. Moal jadi kanyaho teh pasti. kanyataannana yakin. mun wungkul Awas sahiji. kitu deui lamun aya. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. rasana geus tangtu. asihna Yang Agung. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. Jeng Muhammad Rasul. anging rasa nya rasa rasulullahi. 414. bener asup kana rasa. Rohmat nu dicatur. da sakitu pertelana yakin. tah eta kulanun.

tah geuning parantos asak. 419. piomongeun dina manah. kieu pikeun upamana. nyebat nya aing Darajat. kawuwuh ninggal kang putra. Eukeur mah aing ti tadi. angkat ngabujeng ka putra. pareng Garwa teh teu aya. eukeur popolah di pawon. katinggal atina ikhlas. Darajat. upamina kang rai teh. ngaliud di tengah imah. sangkan babari kamafhum. keur nyangu jeung masak-masak. sadaya ge tangtos kitu. jeung tuangeun hanteu nyondong. barang dina parantosan. 421. ma’lum tas ngadamel kitu. maculna nu saenyana. Tangtu didinya kang rai. urang make jeung upama. 417. lantaran Garwa keur nyaba. keur sadia masak-masak. ku sadaya ge karasa. mener dina hiji mangsa. terus bae diwadahan. eukeur mah seueur rencangna. ayeuna rek dicarios. sareng putra nyampak aya. Teras rai teh ka bumi. 34 . barina ngamangga-mangga. Rakana ngawalon manis. hanaang ku hayang dahar. 416. naha leres naha salah. sarimbit di bumina teh. Putra mantu pada sami. geus tangtu kana ponyona. Barang dongkap teh ka bumi. katinggal seueur deungeunna. atuh aing teh geus tangtu. 425. wantu-wantu tas digawe. beuki tegep rai tuang. aduh aing Hidayat. manah kang rai teh tangtu. Barang kang rai geus sumping. bakal dahar ponyo pisan. teras rai mulih bae. Cing mangga raoskeun rai. barang ninggali kang putra. Ti isuk tepi ka burit. leres taya lepatna. nu wangkeuh ka kang rama teh. Hidayat bet nyampak aya. didinya kang rai tuluy. raina imut ngajawab.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. barang saenggeusna putra. Rohmat Asmarandana 415. tadi putra meser lauk. pada saruka manahna. 423. budina kalintang alus. tangtu dina manah kitu. seja rai bade macul. 420. moal salah tuang raos. Ni’mat. ayeuna nyampak pun anak. mangga Mama geura tuang. kersa midamel kasawah. tangtu kang rai teh nyebat. ngamanggakeun bari imut. hayang geura barang tuang. Rakana pok nyaur deui. kieu perkawis Hidayat. Engke raoskeun ku rai. lajeng rai teh ngamanah. ku tina langkung hanaang. 424. popolahna enggeus beres. tapi supaya terang. 418. naha rai tacan terang. 422. kitu carios engkang teh.

436. lantaran can bubuk pisan. Raina gumujeng manis. di urangna ge opat. eta naon sababna. tur entas digawe rosa. pikeun ngaleugitkeun lesu. tapi ari buktina. Rakana ngawalon deui. bumi cai angin banyu. tapi naha naon sabab. ati teh bet poek pisan. sasat can bijil acina. tina Ni’mat kana Rohmat. Sumuhun saur kang rai. embung obah-obah acan. 432. 439. taya tangan pangawasa. saparantos tuang kitu. ceuk raina eta teluh. teu terang kawas biasa. bet osok wuwuh teunangan. Ayeuna nyanggakeun rai. Raina ngawalon manis. 428. pantes kitu jalanna teh. sapiwejang teh karasa. 429. rai mah kaliwat bingung. Bet leuleus leuwih ti tadi. embung hudang-hudang acan. karaos pisan teu lepat. tambah lesu tambah lungse. saentasna tuang Ni’mat. kitu ge lamun karaos. beuki teu aya tanaga. denge sok rajeun torek. Jadina ti Rohmat rai. 431. eta eroh kadaharan. kurang getih tangtu lesu. eta teh naon sababna. rakana imut jeung nyaur. aci mah tangtu tinggal. Tatapina anu bukti. sumuhun karasa pisan. aduh engkang leres pisan. ti isuk can manggih sangu. naha bener geus karasa. 430. Hampasna kaluar deui. aci jeung hampasna misah. rai nyaur dina manah. Raina ngawalon deui. sadayana ge kahartos. lain ngayakeun tanaga. Ni’mat teuing karasana. kumaha jalan-jalanna. karaos sareng kahartos. abong geus lapar pisan. Dina karek asup rai. 434. roh tina kadaharan. nya nu nimbulkeun tanaga. Tinggalna sok ruam pasti. Dina jero tuang pasti. erohna teh tacan misah. 438. kajadianna nya Rohmat. geura ku rai dimanah. rakana deui ngajawab. sowara ge bisa terang. Rakana lajeng ngalahir. engkang mah sok rada heran. kapan sangu teh geus kocap. 437. jeung roh jasmani teh tepung. supaya rai mangartos. naha kumaon margina. terang denge bengras tinggal. 435. sangkan karaos kapaham. duh naha ieu dahar teh. kapan tadi ceuk carios. tuluy surup sinurupan. ngajadi getih sakabeh. 433. dawuhan taya lepatna. tina Ni’mat kana lesu. rai ge bingung kacida. 427. murakabah kasakabeh. make aya teluh kejo. nambahan gede tanaga. asal ti opat perkara. da nu teu dahar mah kitu. ku engkang sae diwejang. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. sabab kurang getihna. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. pangna jadi lesu tea. haroshos geuning sorana.Layang Muslimin Muslimat 426. nu kitu jadi teu Rohmat. lami-lami sanggeus bubuk. teluh sangu disebatna. kieu rai paham engkang. 35 . tina kadaharanna teh. puguh mah nambahan lungse.

Pangapunten ka pameget istri. mun seeng mah benter miis tina patri. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. sasatna kakurung. tarekat anu kasebut.Layang Muslimin Muslimat 440. 447. jeung kedah ngango parabot. hawa nafsu nu ngaberung. mun dibeli ku duit sayuta. disuhunkeun manah anu setra. sareng enggeus tunduh pisan. kajabi kedah disorang. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. 441. marukan taya nu boga. kapan urang geus dibagi. 443. 448. najan ku bulustru. liren bae ayeuna mah. Sanes pisan guminter peleci. urang sare sareng engkang. teu aya pisan kaeling. sok inggis sieun kaperong. estu teu diselangselang. 445. Nu kulem hanteu kawarti. 444. nya ieu ku sisindiran. salatri ku anu setra. moher tapi hanteu luhur. sumawonajadi nyatru. enya eta iman nu kasebat. da resep kanu digeulang. sangkan terang kana bibit. nu resep matak kabita. Menggah eta nu gahar sajati. pada hayang kanu beunghar. Dupi ieu sakadar pangeling. tuh geuning geus tabuh dua. kajeun disebatna ngaco. Dangdanggula 442. tapi bubuhan dijaring. ngan ngemutkeun hate anu seca. malah mandar jasa ngaca. moal matak jadi setra. moal terang kanu gahar. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. 449. nyabit jalan nu panghibat. dikurung sanes ku barang. urang gentosan carios. cobi mangga maranahan. disorangna kedah ngango bibit. Biasana mungguhing di lahir. resepna teh kanu moher. katungkul ku kamelang. ka ku ring nu keur salatri. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. cik akalan sangkan nyata. badanna teh teu dijaring teu dilingling. hayu rai urang asup. nya tiasa oge kurang. menggah ieu maksad jisim kuring. anu nyata karaos ku jisim kuring. tuduh jalan anu suci. ngeunteungan nu lucu. melangna kana gelung. Rakana lajeng ngalahir. ma’lum seueur nya kakirang. supaya kamasyhur. nu alus saestu. pibahlaeun teu dijaga. bubuhan jalma mah Arca. sagala ge geus boga. tapi kitu oge tobat. ngagolakna teu walatra. sing emut ulah ngawagu. kamashur teu kurang dahar. supaya tiasa kebat. 446. anu suci padang sajeroning ati. mangka teu digugu. nalang kanu masih lolong. ka sadaya sanak kulawarga. malah mandar jadina panalang. tangtos moal jadi Arca. nu manis aya hartina. Den Muslimin Den Muslimat. margi seueur anu linglung. nyatakeun panyebut. luhurna ukur dilahir. mun hoyong anu sajati. muga ulah jadi lotro. sadaya oge geus ilahar. eusina nu dina lagu. da meulina sanes kitu. 36 . lir urang ninggal permata. lantaran engkang mah cape. Maksad kuring ku pamugi-mugi. sareng kanu sanes oge. leuwih hese taya conto. sapedah dangding teu lucu. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit.

embung neangan nu jembar. marap laku lampah keur waktuna hurip. lamun hantem disisil. jauh terang kana iman. 451. pilari nu nyumput buni. lamun leres mangga ampih. ngan ukur dina carita. ka jalmi kedah miasih. masing sieun ku Allah da teu papisah. 455. 456. nurutan nu geus muslimin. ukur dicipta kulamun. numawi ilmu kedah sah. Mugi eta sadayana. tegesna kedah beresih. 454. Geus lumrah karana aman. mun palay mulih ka asal. sanaos waktu kasarap. ulah arek kajongjonan sabar. bilih kaburu ku bobor. atina jongjon teu ngarti. tangtos moal jasa mulih. sepuh anom nu kauni. geuning sidik rasana teu jadi kosal. Mun palapahna geus misah. amisna anu sumurup. susah lamun geus dikubur. tapi elmuna muslimin. ulah ngan sakadar muni. Manahan masingna rapih.Layang Muslimin Muslimat 450. da geus misah jeung nu jembar. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. nu disembah bangsa Wisnu. dina keurna hirup. mun salah tong dipilampah. mun kitu salah nyembahna. tungtungna takabur. mangga tungtik tangtu hasil. Tah kitu jalanna upama. Pan aya basa carita. nyambung dunga bari hamin. geus pisah jadi kamumu. Kapan jalma aya asal. Mangga Manahan ku sepah. nyebutna teh geus terang jatining iman. mun urang jalanna salah. malar bisa repeh rapih. Milari Ilmu Agama. tangtos mun disisil. nyaah teuing ku jasmani. pedah dugi kana pasti. komo nu disebat hurip. sanajan miara bangsal. Da menggahing Gusti Allah. tangtu pisan aya nu ngalarap. tangtu misah jeung sasami. na kumaha lamun jatina tacan nyata. minangka jadi panyapih. lumbrah jalma cacarita. da jalma teh ibarat jadi palapah. Waktu ieu keur dialam kabir. bisi pinanggih jeung susah. nu jadi jalmi utami. Sanggeus pangna urang hurip. teu beda ibarat sirop. sanajan lakuna salah. ulah sok pasalisih. ulah tungtung matak ngangluh. 37 . lamtaran teu tumarima. lamun ka jalma nu mati. tangtos pisan moal dugi ka asalna. tangkalna hanteu miasih. tangtu aya nu ngagarap. geura jajah salirana. ngan tarima jadi jalmi. tapi saenyana tangtu. tapi najan teu misil. 458. sepuh dina laku lampah. kumaha rek jasa takbir. da urang teh moal lami. ngan ku urang kudu pilih. marukanan teu aya jatining jalma. henteu cara para mu’min. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. badan teh aya nu marap. 457. teu nyempad teu milih-milih. ulah rek nyieun musuh. 459. 453. susul pigeusaneun sepuh. ilmuna masing kasusul. pok na teh mulih kajati. dianteur tara ditolih. Sinom 452. muga ditarima iman.

tangtos kaharti ku akal. upami nu ngaji sara. sagala oge kacokel. saratna karana saleh. numawi henteu kawaro. baragagah beregegeh. moal weleh pinanggih lara. Tapi mun rek milari. da henteu mangpuluhpuluh. sabab terang jatining angin. tah pilari ulah salah. Syahadat anu katelah. mun kapanggih moal ngungun. tah eta kedah dicegah. ditampa sabar tawekal. bungkus ngahalangan raja. margi urang teu kawasa. Kumaha atuh jalanna. kajeun kolot dipiconggah. Males ku kalimah kalih. Numawi wajib disungsi. dina ati masing ngoja. upama henteu guguru. kabisa ngan nganteur nafsu. teu terang kanu gumilang. Ku urang kedah diaji. supados pendak nu buni. milari eusi salira. tuduh jalan anu diseja. supaya jadi raharja. 468. estu hiji moal salah. kana tahayul ngiringan. bilih urang jadi belang. Numawi wajib teangan. tungtungna sok matak linglung. mo aya manah basangkal. tapi di urang ayana. mun teu dirakrak wujudna. ngabuktikeun omong beja. 465. 470. 469. sartana kedah rumasa. Batal ceuk basana Santri. geuning ceuk dalil Wujud Nur. tah eta ulah kaliru. badan ibarat panjara. sapedah aya kamelang. 463. sanes ngaji jilid hejo.Layang Muslimin Muslimat 460. jeung kudu sidik ka raja. sanajan anu mukul. rasa aing nu geus puguh. ulah ngan sakadar beja. teu eling kanu Kawasa. lamun laku henteu setra. dikunci henteu katara. Ari nu kedah diuji. Tapi lamun geus kapanggih. sanajan bungkusna sutra. teu terus jadina serta. ngarah urang ngeunah sare. ulah asih kumapalang. geus terang mah da pakeun urang sorangan. pilari kunci salira. kudu karana katenjo. geura manah angin-angin. 466. Mugi-mugi sing areling. ayana henteu katara. bekel sinarengan bakal. nyatana Dzat Gusti Allah. guguru ngakat salira. da wujud mah jadi baju. eta mah anu bebeja. 461. hamo bias kapanggih reujeung eusina. nya ieu wujud jasmani. malar ati bisa dingin. Lamun kunci geus katukil. tungtungna sok loba satru. 467. malahan jadi celetre. tangtu jadi kasenangan. sing panggih jatining angin. Kinanti 38 . ulah seueur nu dipelong. poma ulah rek gumagah. Asmarandana 462. teu katinggal ku jasmani. kedah ngalakukeun hese. sangkan urang dipaju. rumasa taya kabisa. carios teu diagah. dipingewa palamitra. Nu gumilang dina diri. da puguh badan rohani. 464. 471.

maksad sim kuring di akhir. henteu inget kana ajir. malah mandar jadi terang. Da bonganna tekad kalbu. masing kenging eta sosi. anjeun jeung diri pribadi. pilahir anu utami. nya eta Qur’anul ‘Adim. 482. 480. 483. 39 . ketir ku margi teu tutur. sieun salah jalan motor. anu geus manjing Ulama. Tah eta teh anu perlu. bubuhan eukeur di dohir. terang di jatina kuring. Ku sabab urang diandum. rek neraskeun ieu sindir. sumawona daek seba. disebat mah da pamali. tamba kesel ngantos lohor. pepek karana dijaring. Ieu dangdingan teh tambuh. jeung dalil ulah patebih. anu kasebat tiheula. naon atuh anu nyiksa. Ieu kinanti ngajurung. asmarandana didadar. amis basa alus budi. 476. kenging nyutat tinu tebih. seba lain seba domba. Kalbu mun hantem dilajur. lumayan eukeur panambih. utami jatining jalmi. nganyahokeun anu wahid. Mangkade ulah kalangsu. Nu mawi jalmi teh kudu. 473. sinom nu dianggo sindir. 478. moal pinanggih ginanjar. neda kumandang nu hadir. Margi eta nu disebutkeun diluhur. 474. geus kenging tangtos karasa. ti heula nyaeta Kadim. sabab aya nu tiheula. Magatru 484. Ayeuna kinanti mundur. ulah ka samarang jalma. sosina anu Kawasa. tapi mun daek diajar. terang ka Qulhu huahad. ku urang kedah kasaksi. margina teu weleh ketir.Layang Muslimin Muslimat 472. dangdanggula nu dipedar. nambihan malar kaambah. ngan kedah nyaho ka Nabi. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. ku sabab henteu beda. jeung aya basana Qidam. anumawi ulah lali. risi nyandangan panyiksa. kitu sundana teh Qidam. Lamun rek milari ilmu. meureun terang gambar ajir. 485. teu neang hakekat Nabi. mangkade ulah pahili. kapan teu aya kakirang. 475. ibarat nu keur nyekel setir. anu mawi kedah risi. kalindih resep rarabi. malah mandar terang tohid. Ngaji teh kudu sing suhud. tangtos urang bisa tohid. sanes pisang hayang masyhur. paeh moal aya risi. geus terang nyatana ahad. tah nu nyiksa geura sungsi. teu beda jeung embe bajir. 479. Margi seueur anu palsu. ulah rek ngabeda-beda. cocogkeun sing munasabah. diandum Qur’anul ‘Adim. 481. sangkan urang henteu risi. 477. supaya sami ngajaring. sing inget asalna tadi. nu nerangkeun asal jalmi.

489. 495. hiji-hiji nu dituduh. Naon pimaksadeunnana. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Ari eta sambahiyang lima waktu. da bongan teu daek takbir. Koma dalapan nu nyata. Hartoskeun sadayana. Dina sinom oge kitu. matak waktuna teh bongkor. estu wungkul keur di dohir. tapi ulah jadi sedih. paeh moal boga obor. 499. 491. katimu bakaling jalmi. Nu geus disebut diditu. pedah Gusti taya bukti. teu nanya nyatana dzikir. ulah ngan saukur akur. pilari solat sajati. neangan ilmu nu patut. eta tangtu pisan hasil. henteu cara jembar takbir. weleh henteu meunang conto. ceuk jawa mah boten adoh. Padahal mah lamun dikakat disusul. di dunya hate malibir. teu panggih jeung dzatna Allah. 40 . nganyahokeun nu nguntit. lain solat lima waktu. 494. Lain ngan wungkul sakitu. sangkan urang boga conto. Ieu lagu sadaya oge panuduh. Sadayana eta anu jadi lagu. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. 490. ka urangna jasa nyebor. Aya sapuluh buktina. 488. 493.Layang Muslimin Muslimat 486. da puguh keuna ku lebur. sagala rupa kamisil. 501. Sarta tah dina komana. cenah keur nyembah ka Gusti. diapalkeun ratus puluh. Da kitu geuning ngarana. Sya’ir 498. 487. Pilari teh tegesna nu saestu. diukur reujeung dipikir. kotektak masing katimu. sakabeh henteu dipilih. ulah dugi ka ngarogo. 497. Anu mawi urang teh ulah kumumu. Tah eta dangdanggulana. supaya ulah ngawagu. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. Saenyana badan teh kedah diukur. Ngarogona mun urang masih takabur. moal beunang ku pangosol. mikir teh anu utami. mangga geura bagi-bagi. sing terang gawena ramo. tapi saenyana kitu. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. tangtu terang Nabi Rasul. cobian geura peredih. da tuduh kitab teu harti. nu beurang peuting petot. 500. tacan nganjang ka pageto. sing kapendak bilih rugi. Gustina henteu katolih. 492. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. 496. tangtu disiksa kubur. nu kira nepi ka Gusti. panon mah asa barintit. teu dipikir anu estu. Eta teh anu ngabantu. muji dzikir laksa keti.

Pati kudu jeung pigawena. Genep koma naon bukti. Ieu tungtik keur jalanna. 505. Jalanna kudu Mujasmedi. 507. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Jalanna kudu tawajuh. Kudu aya pameulina. 503. 508. Lamun elmuna tacan sah. Lamun ku urang geus dibeuli. Supaya ulah limpeuran. Neangan anu mimilu. Mungguh jalma teh geus pasti. Mun teu nyaho bodo balilu. Henteu kudu undar-andir. Moal samar moal lali. Sya’ir nu jadi sindir. Opat komana teu mubadir. 41 . Eta komana geuning tujuh. 506. 504. Tangtos moal barieukeun. Sagala rupa-rupakeun. Disebut mulih ka jati. Ka guru anu mituduh.Layang Muslimin Muslimat 502. Anu kasebat kinanti. Ngasahna jeung babaturan. 509. 510. (*) Lamun urang daeuk leukeun. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Ulah ngan wungkul hayangna. Sagala ge bakal mati. Nu matak urang perelu. Ulah ngan wungkul carita. Milari Syekh Abdul Qadir. Emutan perlu diasah. Urang bisa nganyahokeun. Mun palay terang ka Gusti. Naon maksud di pernata. Tangtu yakin katinggali. Bisi urang ngajadi susah. Matak wajib terang ka Gusti. Ku Idajil nu maturan. Kapan Allah henteu papisah. 511. Bisi beunang kacampuran. Jeung naon atuh nu nyata. Asmarandana nu katilu.

514. Beurang peuting Yasin jeung dzikir.Layang Muslimin Muslimat 512. Di dunyana kajongjonan. Kumaha rek dipelakna. Lamun henteu ti ayeuna. Tapi teu nyaho maksudna. 513. Biasa sok ditahlilan. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Supayana dipikirkeun. Ku sadayana dikanyahokeun. Mun suuk mah ngan cangkangna. Tapi jongjon ambariyang. Kuring lain ngalainkeun. 519. 518. Kana pibalikeun urang. Teu hasil kantun capena. 517. Anu matak wajib terang. Paeh beunang diakalan. Nu ku sadaya dilakonkeun. Naha iraha deui waktuna. Sembahiyang jeung pujina. Cenah mantuan keur dijalan. 42 . 516. 520. Henteu ngampihan sikina. Bisi sakarat wiwirang. Keur nekadkeun taya kahayang. Teu tinggal saban waktuna. 515. Kudu ayeuna kasorang. Iraha rek tobatna. Asana ku pamohalan. Di dunya teu daek mikir. Geus paeh nyandang siksaan. Teu khusu kanu diteang. Teu rumasa jadi fakir. Tapi hanteu jeung dipikir. Da bongan teu diteangan. Marukan teu kahalangan. Mo enya aya hasilna. Ari waktuna Sembahiyang. Kanyeri beunang ditalangan.

naha dina sembahiyang. liren dina tabuh opat. Johar Awal eta nami. anjalna unggel dalil. tapi teu pisah jeung Aing. ibadah ka Maha Suci. jatining syahadat deui. teu Usshalli wajib shubhi. wajib mun dina baba ilmi. basana anu kauni. ka raina naros deui. saparantos naretepan. hormat tilawat ka raka. ka rakana madep deui. wajibul wajib terasna. basana maha fardhu bae disebatna. Hakekat Muhammadiyyah. Tina langkung panasaran. lima waktu sapoena. miunjukna langkung ajrih. rakana sareng rai. naha kalebet wajib. kanyataan aya Aing. madep tungkul sarta ta’dim. ku rakana teu di penging. Mung naha kuma bedana. Kocap Raden Muslimat. Eta tanda kanyataan. mugi engkang ulah bendu. 6. ceuk raina leres kitu disebatna. 8. nu mimiti nganiatan. kumawantun naros deui. Wa kawa ‘Idul Imani. isin na mah kang rai teh sakalintang. saeusina tujuh bumi. ari iman hiji Nurna Gusti. pada dilakonan sami. terus bae dijawab sakuat-kuat. 9. reh na rai kumalancang. saur raka tangtu beda. jeung 2. Dina hadist geus kasebat. Tina Hakekat Muhammad. nganyahokeun kana iman. dua tapi sing ngahiji. Lajeng ngajawab rakana. fardhu bae nu kasebut. meh bae cacap sawengi. 3. taya lian asalna teh ngan hiji. kusadaya nu kasebat kaom Islam. ajeng marulih ka bumi. eukeur mufakat bab ilmi. fardhu disebatna sidik. hijikeun masingna gulung. nyaeta iman sajati. 10. dina pasal Sembahyang. lajeng arangkat ka cai. wajib kudu pada weruh. sanajan saterasna. ngajadikeun alam dunya. wajib eta parentahan Gusti Allah. tina teu acan sisip. 5. panarosna tacan tutup. 7. nyaeta utusan Aing. ceuk rakana geuning eta. 4. 43 . sinareng Raden Muslimat. atawa sagara hirup. Tina ba’da shalat Isya. sarawuh eusina deui. neraskeun Raden Muslimin. naha wajib naha fardhu. Usshalli fardhu Isya. kabeh umatna Gusti. tuang leueut papayunpayun duaan. ku rai tacan kapikir. fardhu sinareng wajib. Ieu teh sambungannana.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. narosna masih kebat. fardhu basana teh geuning. basana ge dua rupi. kumaha dina Usshalli. hirupna sagala rupa. kieu katerangannana. pada naretepan shubuh. atawa fardhu shubhi. raina lajeng ngalahir. atawa kalebet fardhu.

perkawis fardhu teh rai. Syahadat Shalat teh misti. moal aya sifat hurung. kudu ngalakonan rukun. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. da eta mah parentahan. Miwarangna Gusti Allah. 19. wajib kudu kataringgali. tapi kasadaya makhluk. kamurahan Gusti Allah. ka Aing kalawan yakin. 17. perkawis wajib kaharti. dines mana mistina. ibarat gula jeung amis. gulung ngajadi hiji. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. eta kasauran engkang. nya anu kasebat tadi. nu matak fardhu nyembahna. 14. Kitu deui sabalikna. ka Aing geus tangtu yakin. Muhammad Rasulullahi. moal aya mun sifat seuneu ilang. lamun hanteu aya panas. 15. Mun geus yakin ka Muhammad. sasatna geus sa dzat. sabab Aing teu papisah. nyaeta utusan Aing. 18. estu nyerep kana ati. panas ge pon kitu deui. dines fardhu atawa dines wajibna. cai jeung tiisna deui. kana dzatna Maha Suci. 12. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. bedana kaula Gusti. atuh jadi nyaruaan. pikeun ka sadaya jalmi. Kudu pisan tumarima. baralik deui ka Aing. jadi kaulana Gusti. kantun eta fardhuna. dipigawena kujalmi. yen kudu 44 . nu ngaran wajib teh rai. sanes bae ka umatna.Layang Muslimin Muslimat 11. ka Gusti nu Maha Suci. parentahna Kangjeng Rasul. rukun nu lima perkara. salamet lahir jeung batin. miwarang ibadah misti. sadayana umat-umat. notok ti Gusti Yang Widi. supaya urang sampurna. Ceuk raina nuhun pisan. tapi kudu jeung wajibna. Fardhu teh kudu lakonan. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. teu ibadah ka Yang Agung. jalanna maneh teh kudu. supaya barisa mulang. da maneh asal ti Aing. Muhammad ge moal bukti. wungkul ka umat Jeng Nabi. Ceuk raina aduh engkang. ibarat panas jeung api. 21. henteu aya luhur handap jadi papak. kudu nurut saur Nabi. kapan Muhammad teh tadi. kana eta sajatina Iman tea. ka sadaya umat Gusti. nu matak urang di dohir. tah kitu ibaratna. parentahna duanana kacumponan. Muhammad teu pajauh. nyaeta nu kasebut. poma rai sing kaharti. moal aya Aing mun taya Muhammad. 16. hakekat Muhammad tea. enya meureun dines wajib. awal akhir didamel ku Gusti Allah. upama urang teu bakti. wajib ma’rifatna pasti. ombak reujeung cai laut. nu kasebut hakekat Muhammad tea. parentahna Maha Suci. Tah kitu rai leresna. Wajib pisan ma’rifatna. moal lepat kitu pasti. parentahna Kangjeng Nabi. Aing jeung Muhammad pasti. 20. Jadi hanteu tumarima. lamun teu aya Aing mah. parentahna saha deui. nganyahokeun heula dzatna. Ceuk rakana mun can terang. ieu teh wujud jasmani. sakur nu boga Agama. dua-dua kudu paju. 13.

pang ngaraos ni’mat pasti. mangsa-mangsa teu tinggali. tangtuna teh nyawa urang. 25. saniskara hal ge rai. lebah mana ka sorangna. pada marafhum. mun keur kotoran mah anging. boh Naraka boh Sawarga. diwenangkeun unggel Hadist. balikna teh enggeus pasti. lamun jalma nu teu kuat. aya keneh kaol kitu. da Sawarga mah geus yakin. nyaho kana dzatna Gusti. hayang balik teh ka hirup. paingan fardhu mah. 24. tina rasana syahadat. mistina urang teh kudu.Layang Muslimin Muslimat 22. Ceuk raina nya paingan. teu bisa mulih ka jati. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. kana dadamelan deui.komo dina hal Agami. ka asal urang sajati. Inna lillahi kasebat. 30. ka engkang rek naros deui. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. wajib ma’rifat ka Gusti. wajib teh nu pang dinesna. dadamelan Maha Agung. tangtu moal bisa balik ka asalna. ibadah ka Maha Suci. geuning lain ka Sawarga. jalan turun urang rek ka alam dunya. 29. eta mah Sawaregi. nyaeta sagara hurip. 32. rakana ngajawab deui. 28. kedah bae sadayana. Lamun hanteu bisa pulang. teu aya kaolan deui. enya eta Sawarega. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. ka Gusti nu Maha Agung. Ceuk raina naha engkang. Kapan sidik Sawarega. kumargi aya hirupna. Kapan tadi Ibu Rama. 26. waktu urang memeh bijil. numawi tekad engkang mah. jalan balik ka Allah. ngalakonan sembahyang. kabeh jalmi ti Sawargi. mugi ku engkang piwuruk. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. geuning sakitu sirnana. kani’matan rama tadi. nampa rebu kani’matan. perkawis bieu kaharti. najan dina sembahyang. Nyaur deui Den Muslimat. sanajan hanteu milaku. jeung waina illaihi. ka asal maneh sorangan. rek dipake jalan wungkul. hanteu wenang munggah haji. fardhu nuturkeun pandeuri. tangtu moal bisa wangsul. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. eta perkawis Sawargi. ka asal purwa daksina. bener gening unggel Hadist. sabab mun teu tingali. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. 27. nyaeta dzatna Yang Widi. wajib teh geus tangtu aya. nyatana ti ni’mat kitu. jalan rek ka dohir. lebah waktu sakaratil. aya deui nu can paham. Rakana enggal ngajawab. kudu balik deui misti. nu teu nisab mah teu misti. Zakat ge ari geus nisab. saperti mungguhing istri. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. Enya eta kani’matan. sa’adatna waktu tadi. numawi engkang mah rai. Dina perkara wajib mah. 31. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. sundana asal ti Gusti. moal kadinya balik. 23. Ibu Rama waktu tadi. pasal sembahyang teh 45 . kumargi hayang kaharti. Ibu Rama nalika patemon rasa. raji’un saterasna.

rai paparin mangarti. jadi kuat hanteu lesu. hiji nangtung nu utami. sambara mun teu aya daging. 40. Geura mun bener wajibna. 39. hayang erang timana eta jadina. hanteu aya gunana. kieu asalna the rai. ari fardhuna mah rai. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. ebog dina tengah bumi. kaopat lungguh geus pasti. maca Fatihah anu alus. tetep moal samara deui. moal katuang geus pasti. ibarat kitu rai. mangfaatna kana diri. Alif Lam Lam He nu tadi. ku kang rai geus kaharti. nepi kana tahiyatna. tangtu.Layang Muslimin Muslimat 33. upama teu nganggo wajib. sangeus aya dunya dumuk. tatapi ceuk anu ninggal. wajib ibarat daging. terus aweh salam deui. ngahariring lagu pucung. mung aya keneh saeutik. eukeur ngalakunan wajib. da eta mah lafad tadi. kajeun teuing dina ati. malah wajibna teh opat. Sembahyang lima waktu. geus tangtu mubadir lapur. talunganan aya daging teu sambara. ngadegkeung Asma Yang Agung. mung rasana kurang ngunah. nangtung teh nya huruf Alif. matak seger karasana. sasat ngamulyakeun Gusti. Atahiyat. jaba eta naon bae anu lumbrah. nangtung rukuna sing bukti. kumaha ceuk anu ninggal. 42. wajibna opat perkawis. hanteu nepi ka mubadir. 34. raka’atna kitu deui. tapi rai keur maca eta Tahiyat. rada paur arek 46 . disebut eta kang rai. rai maca Usshalli.kitu deui. Tah kitu ngaran fardhuna. naon anu jadi margi. ceuk raina tangtu moal. lafad jenengan Allah. Nomer tilu sujud tea. pasal wajib jeung fardhuna. kumaha ti Kadimna. kudu ngucapkeun misti. Alif Lam Lam He geus dumuk. geura kieu saupami. timana asal usulna. sakur-sakur nu perlu. eta pasal Sembahyang. lungguh He teu salah deui. Kitu deui hal Sembahyang. duh eta mah rai penting. ceuk raina nuhun parantos kapaham. ceuk rakana sidik sare’atna batal. Sok rajeun kening di tuang. hana rai tutuluyan. 37. kaduana ruku teh huruf Lam awal. 41. sakitu eta wajibna. fardhu ibarat sambara. Sumuhun saur raina. kang rai the keur midamel Sembyang. aya wajibna opat. kumaha asalna deui. jadi geuning eta sidik. Salirana gogleran. nyatana nya huruf tasjid. 35. saparantosna di dhohir. 43. tapi aya oge hasil. batal teu aya gunana. pun engkang mah rada risi. sujud lungguhna katinggal. 38. dupi takbiratul Ikhram. dina shalat lima waktu. hayoh bae ngabeberik. Mung eta Asmana Allah. nyebat keur shalat ka rai. dua ruku dongko ulah sambewara. moal samar puguh yakin. haying terang da meureun aya asalna. Sujud Lam akhir nyatana. 36. nyaeta huruf lafad. Rakana lajeng ngajawab. saperti maca Fatihah. tapi nu kuat mah wajib. Rakana enggal ngajawab.

yen Allah teh ayana di luhur Arasy. kakawasaannana Gusti. Tapi sugan geus ugana. tangtu nya balik kadieu deui. pasal eta nyatana Haqullah. Beurang peuting teu papisah. hanteu dirasakeun dalil. tadi Guru nasehat kabina-bina. anu matak kedah diteangan. sangkan ulah ka jongjonan. meureun rentul Maha Agung. ceuk rakana Alam Dunya. jatining kasampurnaan. Dangdanggula 50. 47 51. sifatna hirup urang teh. atawa nitis-nitisan. ari nu aqrob jeung urang. moal bisa balik ka Haqullah. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. aqrobna jeung Maha Suci. Ilaihi saterusna. henteu keuna ku ruksak. dirina diluli-luli. ayana di saban jalma. nyatana geus puguh. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. laguna diaranggit. marakayangan tangtu.Layang Muslimin Muslimat 44. 52. 49. 45. nu ngaran Haqullah tea. sundana teh Maha Suci. kapan eta mah rasiah. dzat Maha Agung. nyembahna ka Maha Suci. manusa di jaman akhir. 48. Haqul Adam nu kasebu. hantem asma nu di aji. Raden Muslimat ngalahir. 47. enggeus idin Maha Suci. kantun nu hiji tacan ngartos. enya eta Hakekat Muhammad tea. naon eta saur rai. supaya balik ka hirup. tapi kanu disembahna. nyebut. Keukeuh ngajina kaluar. kapan kieu sundana. kudu aenal yakin. poma ulah rek kaliru patekadan. Dzat laesa kamislihi. paalus-alus ibadah. pangbalikan manusama’rifati. sabab kitu kudu pikir. kakurung keneh ku dunya. Kapan eta utusan Yang Widi. ceuk rakana aeh rai. dijudi-judi ku ati. anu mawi rai poma. ulah lalawora rai. sing sidik ka Maha Agung. jeung Min hablil warid deui. lamun maneh nyembah ka Gusti. weleh bae teu kapanggih. 46. kakawasaan Yang Agung. geus teu aya antarana. sabab upama teu terang. dilenyepan disurupkeun ku salira. mun yaktos aya di diri. ulah dikira-kira. lagam Mesir nu ditiru. geuning aqrob sareng wujud. rai oge tacan terang. Na teu emut dalil Qur’an. kitab Qur’an digugulung. Kapan tadi Gusti Allah. Ceuk raina nuhun geus kaharti. ceuk rakana hirup urang. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. naon nyatana anu bukti. tangtos balik deui bae. eta kawasana Gusti. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. hirup Allah nu langgeng pasti. kana onom atawa ka alam jin. eusina teu diteangan. Wanahnu aqrobu uni. kana Haqul Adam. asup kana engon siluman. .

sabab ari Wali mah. sanajan. geuning ayeuna buktina. bet aya di Gunung. ngajadikeun sagala Naraka. anu teu bias balik the. nu sok sedep panggang lele. poek tina bumi tangtu. kana maung sareng monyet. menta cikopi nu lekoh. naraka seuneu jeung poek. enggeus dina Haq na Allah. eta oge nyawana manusa. raina lajeng nyaur. eta kitu kajadiannana. 63. Naha urang rek lumpat kamendi. Ka manusa jeung ka hewan deui. nurutan tekad Idajil. Da Wali mah sampurna geus pasti.Layang Muslimin Muslimat 53. jadi badegana deui. 54. ku rasa kangeunahan. keur ngahukum Idajil teh. raja siluman didinya. salegana ieu alam dunya. bari tunggu-tunggu. ka nagarana siluman. anu masih keneh ayana di dunya. jeung jadi Naraka cai. Idajil La’natullahi. ngan tetep rasa teu geunah. sok geuwat harajat. nyaeta dzatna Yang Manon. tah geuning rai nyata. Saruksakna ieu alam dohir. yen teu bisa wangsul. 55. sabab sidik aya nyatana nu yakin. 58. ka dzat Maha Agung. 59. Jadi tangtu rahayatna pasti. sareng panggang lele tea. rajana teh geuning sok disebat. tara kapanggih. nu ngalanggar parentahna. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. nu di la’nat ku Yang Agung. malim bagong jadi babi enggeus pasti. ceuk cariosna asalna manusa. kanyahona keur didohir. lamun aya pekewuh. sok surup sinurupan. nagarana pada mafhum. nu betah di alam dunya. jadi sakur anu aya. sasalad jalma garering. sarta langgeung geus tangtu. 57. nya atuh tetep di dunya. malah jumeneng Bupatos. biasa cara nagara. Kapan eta Embah Dalem tadi. 56. sangu punar kitu. tunggu kiamat dunya. ditetepkeun pikeun panjarana. sakalintang percaya rai. di Gunung Gede Cipanas. jero Naraka. ngajadi seuneu sakabeh. nurutkeun ilmuna kitu. meureun rai ge sok mendak. nya asup ka dinya deui. angin pon nyakitu. lobana ka dinya kitu. 61. salanggengna henteu kacampuran deui. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. Sabab ieu alam dunya pasti. Lamun asup ka manusa geuning. kuma kabeukina tadi. Gusti Maha Agung. Kitu deui mun nyawana jalmi. Anu matak rai sing kaharti. 60. bagong atawa buhaya. sasat nu embung balik teh. lamun malim maung. ngabedega ngarahayat. ka asalna kapungkur. enya eta dina Walyaomil akhiri. rahayatna rebu-rebu keti-keti. anu kaliwat tiisna. atawa menta surutu. cara waktu manehna di alam dohir. 62. meureun sadaya ge terang. aya nu ngabawah prentah. jelema anu maraot. nya 48 . malim buhaya ge nyata. pantes moal bisa mulang. jeung teu bias paeh deui. tetep di jero naraka. tetep moal pupus. paehna sok jadi macan. ruksakna alam dunya. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. ka Allah nu Maha Agung. ngagerebeg bari barang penta. jadi rajana siluman. Timbanganten nu kawarti. tetep didunya ayana. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. yen nu hanteu ma’rifat. dina luhur Gunung.

lawang Akherat teu tembong. Kapn bukti geuning anu mati. nya buktina katuangan. ngajadikeun alam gaib. 70. siga anu neangan jalan. Anu matak wajib sing kapanggih. kapan tadi asalna ge. sasat aci alam dunya. raina lajeng ngawalon. nyaeta nyatana Nur. Enya eta sifatna teh getih. 65. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. Eta kitu kajadian jalmi. jadi dedemit siluman. imankeuneun arek maot. lawang Akherat teu muka. 72. Ti dunyana manehna geus indit. anu tadi saur engkang tea. jadi alam tangtu. nu ngajadi alam barjah tea. roh Jasmani tacan terang. 66. ciri teu katimu. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. aci seuneu jeung tanah. Sabab dina waktu sakaratil. 73. nya eta alam antara. sumawonna asup hanteu bisa. bumi poek tangtu. nu mawi hanteu katinggal. angin pon nyakitu. utag-atog taya jalan. kahalangan ku alamna. sagala enggeus ditutup. moal bias rek nyebutkeunnana. rasa rebu taun. anu ngajadi alam teh. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. baroraah bias ngomong. Hakekatna Adam tea. anu bakal ngajadi teu ngunah. tah geuning eta geus aen. da ngajadi alamna the. karasana panas geus pasti. alam Barjah kesebat nami. alam antara disebut. lawang Akherat teu muka. 69. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. getihna ragrag didinya. getih balik deui tangtu. 71. ku Allah anu kawasa. sabab tadi koncina teu kapanggih. anu hanteu kapanggih. meureun sadaya ngaraos. sing ma’rifat kana dzatna Allah. nyebutkeun Allahu Allah. 68. Ririwana hanteu salah deui. anu maot teu aya getihna. tangtu bareng di naraka. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. taya tiis taya panas. atuh jadi bangsana.Layang Muslimin Muslimat 64. nya kitu mo salah deui. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. ka Akherat masih tacan datang. alam antara disebut. geura bae titenan. lain eling ku carita. bibit dunya kitu. kapaksa roh Jasmanina. mun aya nu pupus. nya eta alam antara. 67. buktina teh molotot jeung larak lirik. getih teh eta geus tangtu. asal keur dina Kadim teh. nu jaditeh roh Jasmani. sasat jadi rahayatna. Mun ku rai can kapikir. seuneu dunya mah tangtu. nu mawi make sakarat. asal tina aci-aci. leres percanten kalangkung. atun nya Naraka tea. sabab tadi geuning kitu. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. ngan saukur bisa balikna teh pasti. 49 . tetep hanteu bisa asup. naon kanyataannana. anging iman anu ditampi. anu didahar ku urang teh beurang peuting. kahalangan kitu. tina ku bakating nyeri. elingna satuhu. Dunya ieu bumi seuneu angin. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. jeung asal. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. kantun eungap anu aya. paehna anu kapaksa. cai tiis rasana. Idajil kapungkur. kana asalna dunya. atuh pantes moal bisa. di badan sakujur. lawang dunya geus dikonci. nya didinya sok nembongannana.

hirup mah kapan geus aya. tadi memeh aya rasa. lami-lami ka bulen ku sifat getih. roh bumi seuneu banyu. meureun ku rai karasa. 83. enya eta Amarah Lowamah. resep ngadu resep lacur jinah maling. pasal Haqullah nu tadi. sabab basana ge dua. Barang enggeus kacampuran getih. yaktos pisan eta Mutmainnah. Jadi iman sabeurang sapeuting. saur raka tangtu beda. jadi tempat setan la’natullah. ayeuna gaduh piunjuk. nyaeta ngaran nafsu. Lami-lami tuluy bijil deui. cepil ge bijil danguna geus pasti. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. ceuk raina naha beda. keur masih dina Haqullah. rai masih keneh bingung. malah-malah sifatna ge beda pasti. anu mawi taya raos. nu di dahar ku urang teh. nyalindung ka dzatna Allah. Haqul adam mah geus tangtos. sabab henteu rasa papisahan. panon ge bijil awasna. hirup Allah anu sakalangkung suci. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. narikna ka alam dohir. taya angsuangsu acan. Den Muslimat teras nyaur deui. ceuk rakana taya akal. saprantos lebet kadaharan. sababna pang urang kitu. Mutmainnah nafsu nu suci. Malah dina gujragna ka dohir. karepna kasukaan dunya. hakekatna di badan urang pribadi. jeung ngagedekeun Amarah. mimiti rasa teh bijil. mawana eta nu tilu. jeung Allah Gusti Yang Manon. dua geus ngagulung. Ari sifat hirup mah kang rai. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. den Muslimat lajeng nyaur manis. Jadi eta nafsu tilu tadi. ari nyawa mah geus tangtos. ku nafsu nu 50 . 82. naon nyatana di badan. sarupaning naon bae. waktu keur dikandung. didinya marunggonna teh. kaayaan dunya kitu. pertanda aya hirupna. anu matak dijero beuteung geus usik. 84. sumawon parentah Allah. 77. 75. nyawa sareng hirup. Sawiyah katiluna teh. nyawa kasebatna rai. roh suci kasebatna. Cauk rakana lamun tacan harti. 81. ulah sok elehan teuing. hayang naon hayang naon. nafsu nu sok narik hade. sifatna getih kitu. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. nya rasa sareng nafsu. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. remen sok kabaud. ngarasa aya ngeunah. 80. lebah dinya enggeus pasti. taya dangu taya tinggali. tina rasa nya bijil kahayang. jadi hirup suci tea. geus Wahua Ma’akum. baham bisa cacarita. anu kalangkung kotorna. nuhun parantos kahartos. teu ngeunah pon kitu. Haqna Allah tetep hirup urang. ku rai tacan kapaham. enya eta aci kadaharan. datangna ge ti pandeuri. sumawonna aya nafsu. 76. 78. 79. sangkan kuat salawasna. numatak bedas kalangkung. sadayana bieu saur engkang. teu kuat eleh loba.Layang Muslimin Muslimat 74. Lami-lami eta murangkalih. lian ti nyalindung. moal rek kabaud. kumaha sangkanna punjul. hirup kalawan nyawa. sareng Haqul Adam tea. nu matak urang wajib ma’rifati. jeung ngajujur kasukaan. masih keneh tacan aya nyawa. enya eta sifat cahya. roh angin pon kitu deui. bukti langka anu iman. hayang seubeuh nyatu.

ari nu katilu. tah sidik geus opat rupi. aya ieu cai dunya. ayeuna wangsul kapungkur. 86. kaduana angin kitu. Kantun anu kaopatna deui. opat rupi kalima caangna pasti. Turobbun kaopatna teh. nu Murba ka wujud urang. mun ngelmuna tutug. sareng He na rai kitu mun teu harti. Johar Awal kasebatna. sifat rupa eta hanteu salah deui. asalna teh lafad Allah. cahaya anu beureum eces. anu kasebat Af’al Gusti Allah. jadi tasjid kitu. awalna eta geus pasti. sarawuh eusina kabeh. cahya koneng sifatna.Layang Muslimin Muslimat 85. bijil cahya opat tembong. kahartos sareng karaos. hanteu patarengga deui. nu opat teh Alif Lam Lam. cahyana bodas hanteu salah. hakekat Muhammad tea. 92. sabab beresih lakuna. geus ngagulung moal geseh. tah sayaktosna tidinya. babakalna alam dunya. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. dzat sifat sarawuh asma. kieu usul asalna. rasana panas geus tangtu. enya ieu buktina the. lumbrah geuning kitu. goreng tea. nya eta Alif Lam Lam He. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. pasal eta parantos kapaham. sabab sieuneun geus tangtos. cahya beureum sifatna. 87. Sabab eta bibit nu kumelip. nya eta Asma Yang Agung. Anu matak aya huruf dalil. tina bakating khusu. tina Enur anu opat perkawis. nya anu jadi bakalna. lahir batin moal rek manggih balai. dina pasal huruf. Caang padang sifatna geus pasti. tah kitu gunana. ku sorotna Maun anu putih. Aya seuneu ieu alam dohir. nu tadi tacan dijawab. Ceuk rakana aeh engkang lali. dzat hartina kanyataan. Gusti Maha Agung. nya neda tawakuf bae. katiluna Wahidiyat eta nami. sadaya anu kumelip. asalna tina dzat sifat. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. huruf Allah aya opat rupa. 94. Katiluna Maun eta nami. 88. 51 . 93. Nur Muhammad nu kasebut. enya bae eta can dijawab. ka opat bumi anu nyata. 89. dina Hadist ge kasebut. ayeuna mah atuh mangga. sasat Allah jeung Muhammad. Adam jadi gulung. jadi salamet bawana. geus saädzat anu tilu. kalimana Johar Awal. ku sorotna Narun hanteu salah. cahya koneng sifatna. nyarioskeun dzat Maha Suci. kaduana Hawaun kasebat nami. sarawuh eusina deui. tina padang bijil kanyataan. Alif Lam Lam He timana asalna deui. hiji ngaran Narun. cahyana nu hideung mulus. sorot Hawaun geus pasti. Ahadiyat sareng Wahdat. sakabeh asal ti Allah. Lami-lami setan tangtu nyingkir. deukeut jeung nu iman pasti. kalima caangna. jeung sifatna sumawon asmana. alam dunya anu dumuk. nyaeta Adam hakeki. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. panarosan jisim abdi. moal daek ngagoda rancana. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. Henteu pisah dzatna Maha Suci. 91. 90. Den Muslimat lajeng nyaur deui. enya eta lafad Allah. pang ayana Lafad Allah.

Layang Muslimin Muslimat 95. hayang nyaho ayana Aing. matak ngaruksak ka urang. euweuh anu jadi hijab. Waktu oge geuning lima deui. 98. asal asma tina cahya. dzat nu Maha Agung. kalimana Baetullahi. 97. Takun Wasilan terasna. tah asalna ti dinya. kaca panghalangna tea. nya paingan kitab enggeus nyebat. tetep lima huruf. malah lamun dideukeutan. rakana deui ngajawab. 96. kangjeng Nabi Rasul. sanajan di Mekkah oge. enya ieu buktina wujud jasmani. anu jadi hahalang ka Allah. saurna teh Gusti anu Maha Suci.hijab ka Gusti Yang Manon. sumawonna alam dunya. tangtuna enggon Naraka. sahabatna geuning opat. Saur rai ayeuna mah harti. bisa ngailangkeun jasad. Saupama naek kana pasir. Laa Hijabbaka kauni. wujud reujeung bumi langit. jeung Illa Wujudika. ku asmana kitu. Ceuk rakana anu mawi wajib. urang kudu ma’rifat ka asal. eta asmana Yang Widi. 102. cahya hideung sifatna teu salah. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. lafad Allah sadayana. kalimana sareng anjeuna pribadi. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. Ceuk raina bingung teuing. kalangkangna tangtos bae. ayeuna kakara sidik. sangkan ulah kasarung. lamun maneh saestu. di angliputi Yang Agung. kalimana Panon poe. Srangenge alam Akherat. Asmarandana 104. tambah deukeut tambah raos. da dunya mah kalangkangna. kalangkang jadi Naraka. kumaha nya akalna teh. geuning buktina kitu. anu panas teu salah deui. burak heula wujudna. geura bae didunya ge geuning sidik. rai mun can mafhum. mere upami ka jalmi. Ceuk raina teu kinten kaharti. sifatna ngangliputina. lafadna geuning kitu. teu beda jeung Kadimna. hanteu katepi ku akal. 99. Sungsum tulang daging sareng kulit. anu jadi hijabna ka Allah. 101. bisa jadi tutung. teu kaluar ti asmana Allah. supaya boga pikiran. sanajan Gusti urang. dina Hadist kacarios. Lian eta wujud maneh eta pasti. ulah boga rasa aya. Imamna opat tangtu. sabab sakitu bibitna. Fafnin ‘anil Wujud. 103. tina dzatna Gusti Allah. naha tina bibitna mah. ngajadi seuneu hurung. nya eta anu bieu teh. yen tujuh langit bumi teh. sabab Aing Nafi Isbat. Panon poe teu matak jadi balai. mindingan kana dzat tea. naon nyatana anu dumuk. ulah arek jauh. Saupami sorot Matahari. pasal kaca can ngahartos. 52 . rai sakalintang bingung. eta teh siloka wungkul. sing ulah ngajarentul. najan rukun anu lima perkawis. balik deui ka alam dohir. dihalangan ku sahiji kaca. 100. rai sakalintang bingah. dina palebahan eta. namung aya saeutik anu samar. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. Gunung luhur bet tambah tiisna.

Kitu ibaratna rai. 112. sareng dzatna Maha Agung. Raina ngawalon deui. jalan ma’rifat teh kudu. mung engkang moal tiasa. dina salira urang teh. aduh engkang nuhun pisan. kahartos Mim He Mim Dal. perkawis lafad Muhammad. 109. keur ibadah ka Yang Agung. 108. 111. 115. keur pikeun sarerea. nyarita pasal ieu mah. dina keur waktu sare mah. naon kanyataannana. mung aya deui pihatur. kabeh kudu pada terang. kieu rai mun can terang. nuhun Alhamdulillah. Mim the nya sirah urang. tapi weleh teu kapendak. mung tasjidna tcan disebut. tah kitu rai nyatana. eta mah palebah sare. teu meunang aya rasiah. dina wujudna manusa. can ditarima ku Allah. kapan dina Hadist oge.Layang Muslimin Muslimat 105. hanteu sah kanyahona teh. atawa konci panyorog. lain perkara Agama. ceuk rakana tangtos bae. Tapi kudu bisa mati. kitu eta ceuk dalil teh. da sanes kitu jalanna. nyatana tasjid tarekat. boga wujud rawuh dunya. ibarat lafad Muhammad. kudu dicarios bae. Raina lajeng ngalahir. eta dzatna Gusti Allah. bibitna sagala rupa. 118. 106. naha bet aya rasiah. najan wujud teu kaemut. panutupna lawang dunya. teu iman-iman acan. jalanna tina tarekat. He dada manusa estu. kusabab geus kana ilmu. hanteu aya pependakan. ulah kapambeng ngawuruk. teu make tasjid mah luput. didinya hanteu ngaraos. 53 . hanteu beunang lalawora. kang rai nembe mangartos. Kapan ari ngelmu rai. 116. Ari geus katimu tasjid. Qur’an Nul’adzim kasusul. 113. kapan geus aya patokan. tegesna babar sapisan. 110. Mim akhir bujal manusa. anu parantos diwejang mah. Saur raka moal manggih. teu jadi lafad Muhammad. kajaba dina sare mah. da lebah sare mah poho. sareatna hakekatna. kudu keur nyaring mistina. hanteu aya terekatna. kudu papada duaan. teu acan pisan kapaham. kakara bisa kasusul. Rakana ngajawab deui. lafad Muhammad eta teh. Naon nyatana di diri. muga ku engkang diwejang. Dal teh suku enggeus pasti. 114. geus tepi ka asal Qur’an. Hanteu kahartos ku pikir. da engkang bubuhannana. ayeuna mah moal samar. ilang ilmu ilang rasa. Sanajan bisa ninggali. geus tangtu rai aya mah. Antal Mautu Qoblal Mauta. nya Marotan Wahidatan. 117. rai masih keneh helok. 107. paeh samemehna wafat. nya eta Mim He Mim Dal. sabab rasiahna guru. tah dalil eta saksina. pamuka lawang Akherat. Ceuk rakana pasal tasjid. sabab eta mah Agama. raina lajeng ngawalon. lamun ngelmu tacan kitu. rupana wujud manusa. lamun teu make tarekat. Bener mun dina Agami.

ka Allah mah sanes kitu.Layang Muslimin Muslimat 119. kana parentahannana. weleh geuning pasalia. rai parantos mangartos. sadirina-sadirina. nyaeta eling ka Allah. 131. 132. 123. kudu nurut kitab Qur’an. kana dzatna jeung sifatna. Gusti Allah nu kawasa. tanda-tanda elingna teh. Mereskeun jalan Agami. sunat farduna sakabeh. Jadi geus kaluar garis. urang ninggal tanah Mekah. lamun teu acan paamprok. kalawan ma’rifat heula. sidik ku panon kapala. persasat nuduhkeun jalan. parentahna Gusti Rasul. nu katinggal ku sadaya. mun prakna tah kudu kitu. 124. atina teu daek nyaho. teu tiasa ngalakonan. jalan tuduh Agama. sabab teu aya cirina. Teu aya gunana jalmi. anu sakitu suhudna. Tapi dina waktu gering. laku ucap anu aen. 127. dina keue aya halangan. 121. jeung buktina nu diditu. lain hukumaneun jalma. sabab kumaha rek Iman. wujud teu bias migawe. Mimiti Ru’yatullahi. kantun Iman anu ka dua. Ngan karek asmana badis. tarekat sareng ma’rifat. Sasatna kedah papanggih. sidik henteu mangfa’atna. Tapi kade salah ngarti. 125. tapi sahna eling kudu. ku awas panon atina. da ari sareat mah. ku rai tacan kaemut. sareat ka tarekat teh. Allah nu pikeun ngahukum. anging Allah nu uninga. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. sumawon ku sareat teh. naha Iman ka saha. pikeun kayakinannana. boh salahna boh benerna. anu kudu dilakonan. Kapan geuning eta bukti. hartina ninggal dzat Allah. rukun Islam anu lima. mangsa bodo Gusti Allah. Raina ngawalon deui. kapan aya ceuk Hadistna. 129. kudu ku awasna kalbu. 122. 130. kana rupa Mekah kitu. Ari hakekat mah rai. Dupi Iman hiji deui. buktina pasuhud-suhud. rukun Islam anu lima. kumaha arek elingna. ngalakonan Sembahiyang. Agama sareat tea. perkawis Iman ka Allah. Fidun’ya anu kasebat. Kapan ari Iman rai. Iman kana Parentahna. lain kudu sapertos. sababna tacan ma’rifat. 126. bagian ilmu eta teh. saperti ayeuna urang. bagian ahli sareat. dina nalika cageur mah. aya dua perekara. ngan kudu menerkeun laku. 120. pipilueun ngahukuman. batal haram jeung makruhna. kudu daraek ibadah. kudu ngalokonan rukun. 128. hiji Iman ka Yang Manon. rakana enggal ngajawab. sanajan dicipta-cipta. ti dunya teu meunang salah. aturan amal ibadah. teu acan katinggal ku soca. atuh teu Iman mun kitu. Imanna eta geus tangtos. kanu baris disembahna. keur kapercayaan kitu. perkara nyaho ka Allah. Sarat sah nyembah ka Gusti. engke di alam Akherat. 54 .

dina keur nalika jagjag. 138. bisa balik ka asalna. pangandikana Yang Agung.Layang Muslimin Muslimat 133. lakonan waktu lima teh. badanna geus ruksak kabeh. geus Wahua wama’akum. margi kahartos percaya. kana parentahannana. kapan make huruf eces. moal samara moal hilap. 134. keur cageur keur gering komo. Asal geus ma’rifat jati. 146. nya meureun nyasab jadina. teu ku lisan-lisan acan. ceuk rakana moal pegat. da can nyaho ti tadina. seja diestokeun pisan. najan nepi ka ayeuna. teu bisa balik ka asal. 55 . Kedah geus di dahar misti. sagala pangakuan. jadi linglung rarasaan. atuh rek eling ka naon. 136. cicing leumpang diuk nangtung. rek eling ka parentahna. boh kesed boh amisna. nepi ka rek maot pisan. Sieun jadi kufur kafir. rai masih keneh poek. kufur kafir kasebatna. 145. kahiji Iman ka Allah. sanajan badanna ruksak. hanteu percaya ka Qur’an. lakonan sakuat-kuat. sakur piwuruk engkang teh. Bari leumpang bari cicing. Numatak urang mah rai. Teu Iman ka parentah Gusti. eling bae salawasna. da teu kudu ruku sujud. kudu bae dua-dua. Kaduana Iman deui. teu jauh sareng dzatna teh. Iman kanu marentahna. teu acan tetep mikiran. nyawana teh kapidangdung. salawasna moal pegat. margi Hadist enggeus nyebat. nu henteu diwaktu-waktu. Raina ngawalon deui. tapi eta dina Qur’an. 140. moal arek asa-asa. eling bae hanteu pegat. da hanteu kudu jeung praktek. nya kana dzat sifatna. Raina ngawalon manis. henteu weleh reureujeungan.nerangkeun yen Maha Agung. tapi aya deui kitab. kapan kedah sareng sahna. da geus teu bisa hudang. kumaha da can karaos. Iman teh urang pigawe. masih keneh bias nangtung. keur wujud taya halangan. 135. kalintang abdi sesahna. boh amisna boh kesedna. Teu huruf sowara deui. hanteu ngarasa papisah. 141. rek eling ka Maha Agung. jalanna tina tarekat. 139. disebatna Kalamullah. tapi upami percaya. ibarat nyebatkeun cau. moal taklid moal bohong. kakara bisa kasusul. bade tumaros ka engkang. nyaritakeun rasa cau. 143. paeh henteu reujeung Iman. manusa kedah kituna. Iman mah geus tangtu terus. yen eta dalil Qur’an. 142. kakara sah pangakuna. 137. yen eta Kalamullah teh. hanteu bisa walakaya. atuh meureun poek bae. rek nyaritakeun rasana. Mung ayeuna aya deui. Mun kitu kafiran pasti. percayana masih mangmang. 144. ngan dika Gusti Allah. kumaha mun geus teu kuat. geus teu bisa walakaya. hate masih kalangkabut. Sumawon Iman ka Allah. Saha jalma anu mungkir. Sababna enggeus ngahiji. siang wengi reureujeungan.

nyarioskeun ti awalna. 150. sabab ngandikana Allah. 56 . Ditetepkeun bae Hadist. ngajadi alam dunya. utusan Allah ta’ala. turun ka para Nabi kabeh. 149. nyatet saur Rasulullah. anjeuna enggeus misaur. mimitina ti Nabi Adam. Dicarios ku Jeng Nabi. bet sagala uninga. lahir batin geus kamafhum. kitu deui Zabur Toret. padahal Nabi Muhammad. Allah anu Maha Agung. geuning naha teu disebut. 155. tapi Kangjeng Rasulullah. yen bakal kitu jadina.Layang Muslimin Muslimat 147. tah kumaha bedana. Qur’an teh damel sahabat. geuning kitu asalna. caang padang narawangan. 156. nya jadi kitab Qur’an. Hadist bae disebatna. Kapan sidik Kangjeng Nabi. 148. nu matak teu ku sowara. bener teu nganggo sowara. sareng ngajadikeun makhluk. sumawon make huruf teh. jol tiasa sasauran. 158. Sadayana jol kaharti. nyaurkeun sadayana. sumawon make huruf teh. pangkat Nabi kasebatna. kaluar ti Kangjeng Rasul. nyaeta kiamat dunya. teras dicatet ku Usman. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Terus kan Nur Jeng Nabi. ngadamelna Injil tea. yen eta pangandikana. 154. bibit nurunkeun manusa. 152. Maparin caangna ati. sagal geus kauninga. Tah kitu ngandikana Gusti. 159. Geura dangukeun ku rai. sadaya hanteu kaliwat. bibit nu kumelip kabeh. nepi ka kiamat pisan. 157. teu aya nu ngawartosan. sanajan nu teu acan. boro-boro nu geus tembong. pangandika anu anyar. nyaeta kana manahna. ngadak-ngadak anjeuna teh. pasal ka dalil Qur’an teh. Padahal Kangjeng Nabi. nu ka anjeuna miwuruk. Sareng kapan saur Hadist. 160. malah basana ge Arab. teus nepi ka jadina. sanajan aya hurufna. nyaurna ku basa Arab. unggel dina lebet Qur’an. sasaur-saur Jeng Rasul. 151. tina Johar Awal tea. Tapi naha Kangjeng Nabi. kapan geuning eta Qur’an. kana kadimna Jeng Rasul. 153. sapertos Jeng Nabi Isa. nu muruk bangsa manusa. naha ari Nabi sanes. awal akhir dicarios. kabeh aya dina Qur’an. nyaeta Nur Muhammad. nu aya salebet Qur’an. kieu rai mun can terang. Terus Babu Hawa deui. anging ku terbitna hate. Rakana ngajawab manis. kana Qur’an Nul’adzimna. hanteu sowara huruf. teu kocap aya guruna. terus disaurkeun pisan. ngan cumah maparin caang. eta teh nyaurkeun naon. Jadi ngandikana Gusti. kapan sami pangkat Rasul. teu aya anu kalarung. kudu buleud nya percaya. ayat-ayat nu kasebut. ka sahabat nu opat teh. Gusti Usman nu nulis teh. kapan sidik caang eta. dalil pangandika Allah. bray bae sagala terang. memeh aya awang uwung. lalakonna dicarita.

nanging ti Allah ta’ala. Barina ngalahir deui. mani cirambay socana. geus sumurup kana kalbu. hanteu naros ti manusa. Sifatna nafas geus tangtu. 171. rek naros rai ka engkang. nyaeta pangdangu urang. Tetep disebatkeun Hadist. pasal kitab anu opat. sapertos Jeng Nabi Isa. meunang nurun tina Qur’an. geura dangukeun ku rai. nu teu huruf teu sowara. bisa nyaritakeun kitu. dalil mah Qur’an nyatana. sanajan Saumur hirup. ayeuna baris didadar. nu tadi disebat dalil. nu parantos kalakonan. rai aya kadar ngartos. Mung ayeuna aya deui. Zabur pangucap pribadi. ku salira anjeuna teh. Mimiti Toret dicatur. kapan Qur’an mah eusina. jadi anjeuna mah notok. tina Qur’an Nul’adzim teh. naha bet dibeda-beda.Layang Muslimin Muslimat 161. 170. sanyatana dina diri. lantarannana ti engkang. malah sumpingna tipayun. bade tumaros ka engkang. Ari sundana teh Hadist. kitab Injil katiluna. 166. 174. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. naha ari Nabi sanes. Saha nu mere warti. nyarioskeun geus akhirna. hanteu aya papadana. Kaopatna Qur’an nami. di badan urang sapata. kitab Hadist anu tilu. nepi ka akhirna pisan. hiji ngaran Toret tea. tah kitu rai sababna. anu tiheula ayana. dalil mah nu heubeul tangtos. bakating tina karaos. hanteu sami sareng Qur’an. hakekatna di urang. tah eta nyatana Qur’an. jeung teu nulis teu papan. Injil nyatana paninggal. nyariosleun Wal Awwalu. 168. Kinanti 172. moal robah patekadan. hanteu arah engon kitu. tapi kieu bedana teh. 163. tina kalangkung karasa. naon kanyataannana. kapan Jeng Nabi Isa ge. nu matak hanteu disebat. Qur’an mah pangangseu rai. hal eta kitab nu opat. rai mah ku hayang dumuk. ulah ngan ukur basana. 173. kaduana kitab Zabur. ti barang gurujag dohir. sarua pada utusan. dalil pangandika Allah. nya nuhun Alhamdulillah. margi rai tacan ngartos. naha bet hanteu disebut. saheulaeun Nabi urang. nya eta nu anyar tea. kang rai hayang terang. Raina gumujeng manis. Rakana engal ngawangsul. Ceuk rakana bener rai. ayeuna mah moal samara. Ngalahir deui kang rai. 165. sabab manus amah mohal. tah eta naon nyatana. 169. 167. sabab Ijnil Toret Zabur. midamelna Injil tea. geus nyayang kana sungsuwam. 162. kieu rai mun can harti. kapan teu daya teu upaya. tunggal utusanna Allah. dalil pangandika Allah. 57 . kanyataan dina diri. sifatna hirup kang rai. dina badan sakujur teh. pangandika anu anyar. 164. Sajarah anjeuna pasti.

aci seuneu angin tanah. teu butuheun kunu muji. jalma pada aranakan. teu butuheun ku Ulama. Ting torojol ting palentung. hartina teh Allah beunghar. sinarengan aci cai. 189. ceuk engkang mah anu yakin. nya danguna jeung tinggalna. Nafas mah geus jalan terus. 177. tina kaluat si Bijang. Naha engkang bener kitu. nafasna mah ongkoh bijil. ah engkang mah sok murtad. kanyataan dina badan. naon kabutuhna Gusti. lami-lami eta soca. Bukti anu ngajarentul. kabutuhna Maha Suci. 179. tapi engkang mah sok nilik. teu butuheun kunu ngaji. akhirna oge teu lepat. 188. 187. pangheula ayana pasti. Ari eta mah nu tilu. eta hanteu salah deui. Meureun ku rai kamafhum. awalna nu pangheulana. kalebetan aci. ampir pinuh ieu bumi. cepil kaluar danguna. panon teu awas ninggali. baham ge bisa wawarti. sareatna anu nyata. Ceuk raina naon atuh. lamun aya keneh pambrih. atuh lamun kitu Gusti. aya deui nu can harti. 58 . teu elat-elat nu bijil. 185. sato-sato ge aranakan. pangakhirakhirna leungit. da kabeh kagungan Gusti. hanteu seueur ngan sarupi. Kitu deui dina pupus. hanteu kasebutkeun beunghar. nandakeun butuhna Gusti. anu pandeuri datangna. paninggal sareng pangucap.Layang Muslimin Muslimat 175. 184. nya eta nu anyar tea. anu pangheulana leungit. sifat Goniyyun ceuk Hadist. ceuk engkang mah masih aya. 182. pasal tadi Gusti Allah. Tapi kabutuh Yang Agung. kabutuhna Gusti Allah. taya kabutuhna Gusti. ucapna pon kitu deui. 176. Raina ngawalon nuhun. rakana lajeng ngajawab. 178. Rakana walon jeung imut. karaos kabina-bina. estuning aenal yakin. nyaeta nu ngaran Hadist. keur waktu gurujag lahir. 186. leres mun kitu kaharti. disebatkeun awal akhir. teu ku naon-naon deui. barang enggeus lami. 181. tapi teu kurang nu datang. kabutuhna Maha Suci. mo hilap saumur hirup. saparantos barang tuang. Mung awon teu kapiunjuk. kapan buktina di dunya. cepil teu aya danguna. najan seueur nu dipeuncit. Allah ta’ala taya kabutuhna. bet bijil awasna geuning. katuangan warna-warni. 180. Numawi Qur’an disebut. Gusti anu Maha Suci. rakana ngawalon manis. Raina Lajeng ngawangsul. hanteu aya kabutuhna. 183. teu butuh kunu ibadah. bener ceuk dalil teh tadi. baham teu bisa wawarti. pangdangu anu kahiji. nu karasa sareng bukti. Ngan butuh teh ku wujud. tatangkalan nungtut jadi.

Rakana lajeng ngawangsul. aya sababna nu penting. ngersakeun Gusti Yang Widi. 201. 203. sugan kieu kersa Gusti. ulah ngajadikeun bimbang. yen kudu ngarasa mati. Tah naon sababna kitu. Naha matak naon atuh. Tanda bedana Yang Agung. Malah dalil oge nyebut. dalilna teh Qulu nafsin. moal hanteu aya pambrih. sanajan kersana Allah. Meureun aya sabab tangtu. pang sok ditungtungan mati.Layang Muslimin Muslimat 190. da moal enya mubadir. Raina mani ngagukguk. naon nu jadi sabab. cik geura terangkeun engkang. sesek moal aya tempat. ka rakana bari seuri. ku engkang kedah di dadar. sumuhun saur kang rai. ngalegaan alam dunya. tah kitu sababna rai. lamun hawadist teu ruksak. Pang ngersakeun kudu mati. 198. samangsa-mangsa keresa. kedah wae osok wafat. 197. yen sakabeh kudu mati. najan alam dunya rai. 199. Rakana mesem ngadawuh. nyieun sarebueun kali. samangsa-mangsa keresa. sanes nu sifat kawasa. Allah geus maparin jangji. seuri ngeunah bakat harti. 194. 196. 202. Ceuk rakana mangga atuh. Raina enggal ngawangsul. ka sakabeh anu anyar. sarua jeung Maha Suci. pinuh temen ieu bumi. 59 . Kapan ceuk dalil teh kitu. hiji pasal nu can harti. tangtos aya sabab tadi. make mere katetepan. moal mubadir Yang Widi. atuh Gusti Maha Suci. nyaeta ngaran hawadist. 191. 200. ari keukeuh-keukeuh teuing. da kitu kersana Allah. sumawon keuna ku mati. 192. teras nyaur bari manis. reujeung sakabeh hawadist. jeung daikatul mauta. henteu kenging mungkir deui. sidik pisan jeung buktina. kasauran teh bet yakin. sakebeh awak-awakan. eta mah entong dipikir. kumaha sababsababna. asa kabireukan teuing. mun ngan sakitu sababna. Allah sifat Baqo pasti. moal datang ka teu jadi. 195. Ayeuna gaduk piunjuk. rai enggeus lieur teuing. sarebueun alam dunya. sundana teh eta dalil. kersana Gusti Yang Widi. kana ati tuang rai. ku rai hoyong kaharti. aduh engkang sidik pisan. ana kitu nyaruaan. dina hal sababsababna. 193. Pasal dina pangkat mahluk. perkawis pang Gusti Allah. upama jalma teu wafat. langgeng hanteu owah gingsir. langgeng teu keuna ku ruksak. supados rai mangarti. Naon maksadna Yang Agung. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci.

ka sakur anu kumelip. 213. nya eta badan jasmani. tanda bedana jeung Gusti. eta kamurahan Allah. nu rata ka sadayana. pada bisa usik malik. sifat Baqo enggeus pasti. Rakana lajeng ngawangsul. Saur rai lamun kitu. cacakan taya sarupa. 206. bungkusna eroh jasmani. Aya orok-orok pupus. Tatangkalan moal hirup. nu papak kasadayana. Naha kersana Yang Agung. aya deui nu can paham. perkara murahna Gusti. 208. nu tadi asal ti dohir. sami teu aya bedana. kitu rasiah Yang Widi. uteuk tongo walang taga. ka sadaya makhluk Gusti. Rakana ngajawab terus. langgeng teu keuna ku ruksak. bener karaos ku rai. mahi ku lima perkara. kahartos ku tuang rai. kawas anu pilih kasih. sabab ngahirupan rasa. matak hirup mah teu robah. Rahman Rahim Maha Agung. 217. ulah rek kaliru rai. hanteu meunang nyaruaan. ka sadaya murah asih. Kantun asihna Yang Agung. nu sami teu pilih kasih. 218. geus ngayakeun lima rupa. nu keur tengah tuwuh deui. jeung teu keuna ku maot pasti. mere hirup kasadaya. sato-sato kitu deui. aya nu geus jadi bujang. ari nyawa teh nya rasa. aya nu geus aki-aki. 210. ti dunya nepi ka batin. Allah milu ruksak pasti. nyaeta ku dzatna Gusti. 216. kumaha buktina asih. naha bet ngabeda-beda. tah eta kumaha margi. nu rata ka sadayana. hiji seuneu dua angin. 211. sagala ge moal jadi. teu aya cai sarupi. ceuk raina matak heran. roh jasmani teh nyatana. 212. kalimana matahari. najan geus kasebut mati. rupi-rupi teu sarua. da kapan ari hirup mah. sakumelip tujuh bumi. urang bisa hirup rai. Lamun ruksak eta hirup. Ceuk rakana mun can mafhum. anu matak kudu wafat. 219. najan sireum tongo reungit. 205.Layang Muslimin Muslimat 204. 60 . Rakana enggal ngawangsul. tanda taya hirup pasti. 207. Saupami taya banyu. Kurungannana nu pupus. Tilu bumi opat banyu. Allah tetep bae asih. asih ka sadaya sami. kumaha buktina murah. kumaha kira-kirana. kapan geuning anu mati. nyaeta nyawa geus pasti. Tapi rasa ge pang hirup. nu kumelip jero bumi. ceuk raina moal bisa. geura mun taya sarupi. ulah siga pilih kasih. mun enya kersa Yang Widi. ceuk raina masih heran. anu teu dibeda-beda. Pendekna sakabeh makhluk. 220. rai ulah belet teuing. asihna Gusti Yang Widi. teu aya hirupna pasti. moal aya anu hurip. kapan jalma the sok mati. tangtos ari maot tea. kapan tadi Gusti Allah. hirupna mah tetep pasti. 214. beda-beda umur jalmi. Tepi ka akherat kitu. rehna dina umur jalmi. 209. nu paeh tea mah raga. naon nyatana anu yakin. naon margi teu sarua. hanteu usik hanteu obah. 215. hal perkara anu hilang.

pikeun mapag para istri. Seueurna teh opat puluh. keur nuju aya kasakit. nu matak sok tereh mati. sanes pangersa Pangeran. nu kasebat Wadi Madi. Hadist enggeus mere terang. dupi Mani asal cai. naha bet hanteu ka kocap. 234. dipapag ku Widadari. Timana asalna dumuk. meunang ganjaran Akherat. 227. paingan bangsa Walanda. anu ngaran mani tea. timana asalna jadi. tah kitu eta kang rai. Getih kudu jalan alus. nu ngaran Wadi jeung Madi. saperti kieu deui. Ayeuna gaduh pihatur. Lamun getih Rama Ibu. bener pisan tangtu aya. nyilokaan kani’matan. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina. Mani anu katiluna. 61 . 225. anu kurang kuat rai. boga ngeunah jeung teu ngeunah. anu ibadah ka Gusti. sabab eta asal mani. 237. rasana mah tetep aya. keur getihna hanteu sehat. seueur nu lakon Agami. 230. 226. umurna teh hanteu sami. nya ieu wujud jasmani. panjangna pondokna deui. 236. Maningkem kaopat deui. 222. lamun rai teu uninga. nu matak sok tereh mati. sakitu ngurusna diri. dipapag ku Widadari. umurna ge moal lami.Layang Muslimin Muslimat 221. ari Madimah asalna. asal tina aci getih. 229. ngan alamna salin deui. 223. lamun arek boga rabi. aya deui anu can harti. 231. nu karasa anu bukti. Nu ruksakna teh ngan wujud. Tah kitu sababna makhluk. jadina di urang daging. Dadamelan Rama jeung Ibu. Raina nyaur jeung imut. jeung lalaki sama timbang. kacampiran ku panyakit. tangtu babari bobona. asal naon nu ngajadi. can tetep kapercayaan. istri nu meunang Iman. hanteu salah aci angin. muga ku engkang diwejang. rehna eta Widadari. yen jalma Iman pinasti. geus koropok ti tadina. Nyatana diurang sungsum. nya manina ge teu sehat. sareng kalangkung gareulis. kasauran engkang tea. kadang kala seueur istri. 233. ganjaran ti Maha Suci. Wadi teh asalna rai. tatapi eta munasif. lantaran piwejang engkang. di urang ngajadi tulang. Ceuk raina langkung nuhun. jadi kulit awak urang. Piwadaheunnana hirup. Mani maningkem terasna. ayeuna mah rai harti. masih keneh bingung pikir. Kapan istri ge geus tangtu. di diri urang pribadi. rek naroskeun anu tadi. 228. Rakana lajeng ngawangsul. 224. 232. tah eta nu kurang kuat. rai dina lebah dinya. ibarat dina kai mah. naon kanyataannana. Widadari isteri wungkul. 235. asa sidik-sidik teuing. asal aci seuneu tea. dina waktu tadi bijil. papada bisa ngajadi. rai tiasa ngaharti. pasal eta Widadari. jeung teu kening ngora-ngora. Atuh jadina teh tangtu. Maningkem mah aci bumi. sihoreng bisi manular. ka anakna peribadi. ngan wadahna anu teu kuat. Rakana lajeng ngawangsul.

mungguhing di alam Akhir. rupa istri nu gareulis. kieu abdi nya kabingung. naon bae anu seungit. Widadari tina cepil. Ceuk rakana tina dangu. 246. kitu deui tina soca. bakating resep ninggali. ari Widadari tea. mikawelas engkang teh ka diri rai. nu katilu Maha Suci. karaosna raos tangtu. bakating raos-raosna. Ceuk raina kuma atuh. 244. 251. 239. saur rakana pan nyata. Namung rai mo kapalang. ku engkang terangkeun deui. 253. malah osok hayang deui. Kapan istri teh geus tangtu. boh barang boh rupa istri. kapan tina opat tea. Meureun ni’mat nu kadangu. atuh saha anu arek mere pitutur. 243. ayeuna nu kadua. yaktos mah opat siki. leres hanteu pilih kasih. masing tutug ulah aya nya kabingung. ngamudarakahkeun ili. Enol mah da nalapung. 248. kitu deui nu kaopat. supados kahartos pisan. Pangkur 250. atawa kueh persetik. moal bosen engkang mitutur ka rai. dua kani’matan cepil. raos ceuk rasana cepil. sumuhun saur kang rai. Widadari anu katilu. kadeudeuh pangambung rai. tadi aya babasaan. ayeuna mah kahareti. lamun kang rai ninggali. kabagiannana pasti. kaluar jerona deui. masih aya nu rek ditaroskeun deui. bijil kani’matan sami. kaduana Maha Mulya. dulur abdi ngan sahiji. dijawab sakuat-kuat. ceuk Hadist teh Widadari. 252. ceuk raina nuhun pisan. kahartos ari kitu mah. Bener bae opat puluh. lian ti salira engkang. matak nyelengit nya ati. meureun rai osok mendak. kudu papay mimitina. 62 . kosong hanteu aya eusi. piraku hanteu kaharti. sifat kasukaan ati.Layang Muslimin Muslimat 238. tina pangambung ge bijil. naon bae rupi-rupi. pikeun sahiji manusa. Widadari nu kaopat. pikeun mikir Widadari. Lian ti waktu ayeuna. buru-buru geura putus. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. mugi raka ulah bendu. Kaanggseuna raos tangtu. ka deudeuh jeung kacintaan. upami ngangseuan minyak. kieu ari sayaktosna. 249. moal ngewa sumawonna lamun bendu. bilih kabujeng ku wafat. Ganjaran ti Maha Agung. 247. Saur rai nuhun pisan. sing nepi kahartina. salah bener oge tangtu. naon bae kaanehan. kabungahan soca rai. Ceuk rakana Insya Allah. atawa tembang nu ngunah. naha iraha jamanna. pikir sing nepi kaharti. ulah bosen ngajawab. 242. Geus tangtu resep kalangkung. Ku urang kudu ka ilmu. pang mapagna Widadari. upami baham kang rai. kabirahian nya ati. 241. eta teh rai siloka. hiji kangeunahan baham. 245. deudeuieun karasana. ngadangukeun anu nyuling. 240. opat rupa hiji basa Maha Agung. kani’matan kagenahan. matak ngahudang birahi. kadatangan lauk hayam. anu opat Widadari. istri pameget ge nampi.

najan tujuh bumi sareng tujuh langit. nyatana paninggal tangtu. Mulya bae salawasna. nyatana di badan urang mun teu salah. teges Mulya tara kasebut-sebut. sadayana geus lastari. carioskeun hiji-hiji. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. Ceuk rakana Maha Mulya. 63 . ceuk raina can kaemut. 260. naha kumaha mulyana. ku awas tangtu kasusul. perkawis Yang Maha Agung. ulah ngan babasan wungkul. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. miwejang ka diri abdi. 256. mun ngapalkeun bae asma. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. Rakana teras ngajawab. geuning bukti eta langit nu sakitu. kantun nu kaduana. sadaya parantos sirna. nembe terang ayeuna karek kaharti. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. Dupi Rusul katiluna. nyatana dibadan urang. sanajan tara dikumbah. nyatana pangucap tangtu. teu hasil mun teu harti mah. saluhureun langit ge tangtu katepi. 265. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. nu kaopat Nabi Musa. anu gedena sakitu. Nabi Enoh nu kadua. di diri urang pribadi. naon kanyataannana. nyaeta nyatana pangdangu rai. kalimana Nabi Isa. naha eta basa opat perkawis. geus taya utusannana. Ayeuna nu katiluna. pangdenge teh salawasna tara gering. Kangjeng Nabi kagenepna. saur raka nyatana pangangseu rai. teu hasil mun teu jeung bukti. atanapi wungkul basa. nembe ayeuna kapanggih. Anu luyu nu karasa. ceuk raina kuma sabab. 262. raina teras ngawangsul. Maha Suci anu mana. nyeri denge tara aya. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. nomer hiji Nabi Adam. saur raka naha rai sok ngadangu. babarkeun bae sadaya. 263. 264. tapi ayeuna geus pupus. diucapkeun sadayana. 261. Rakana lajeng ngajawab. salamina moal matak jadi ilmu. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. Maha TInggi kaopatna. nu nyebat nyeri dengena. 266. geuning bukti nafas teh tara belewuk. eta nu pangluhurna. sihoreng aya nyatana. 267. ulah kapambeng miwuruk. pangkatna teh Rohullahi. 258. pangkatna Habibullahi. bener mulyana teh sidik. 259. Ceuk raina geus kapaham. Ceuk rakana kapan nyata. dilisankeun ku pangucap. 255. nafas mah tetep beresih. luhurna tanpa wangenan. kedah diterangkeun deui. Cacakan teu kahalangan. Ceuk raina leres pisan. malah-malah Asma Allah ge disebut. kantun anu genep Rusul. ceuk raina aduh leres geus kaemut. kang raka bubuhannana. pasal eta ku rai teh geus kaharti. lamun aya muga ku engkang pitutur. ku tingal mah geus kaberik. aya kanyataan dumuk. nu kasebat Maha Agung. eta nu pang sucina. yaktos ari dengena mah. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. nafasna dina pangambung. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. 257. ku bakat tinggi-tinggina. puguh bae aya buktina mah. tanda ku agungna leuwih. rajeun oge nyeri ceuli.Layang Muslimin Muslimat 254.

sabab moal salah deui. sakalintang hayang terang. Rusul mah hanteu wafat. 274. Panghulu Rosul sadaya. moal enya geus taya utusan Gusti. kana nafsu opat rupi. hakekatna nya pangucap kang rai. nu kagenep rusul ngagulung. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. bukti sadaya manusa. mung naon sanyatana. ngan sakali ngadamelna. make sirah dada suku. naon atuh hakekatna dina diri. hirup ngokop kana rasa. kieu rai mun can terang. 272. langgeng teu owah teu gingsir. najan ieu wujud oge nu nganggung. henteu aya alam dunya oge sepi. wawakil Allah ta’ala. enggal bae ku raka teras diwangsul. buktina teh para Rusul. pangangsu hakekatna. sadayana oge natrat. angsu ucap pon nyakitu. iradatna Gusti anu Maha Agung. nyieun kerud nya ku kerud. nyaeta nyatana hirup. tatapi sakali mahi. enya eta Enoh Habibullahi. tah eta nyatana Adam. hakekatna para Nabi. Hakekatna mah berjalan. Ti luhur sahibas sirah. Ibrahim Halillullah. wujud ngokop ka kahayang. Rakana enggal ngajawab. Ceuk raina leres pisan. bibit manusa saestu. bukti kapan fangu sareng tinggali. 271. 269. nyatana teh enya eta wujud. hakekatna Enoh Habibullahu. ari eta hakekat Muhammad Rosul. poma-poma rai ulah rek kaliru. Pasal eta Nabi Adam. nyieun domba tangtu ku domba deui. moal aya tangtu lebur. Ngawalon raden Muslimat. Nu teu beda sareng urang. 270. 280. nya rasana wujud urang. kapan Rusul mah teu pupus. enya eta Adam Khalifatullahi. Nyatana pangdangu urang. teges Khalifatullahu. kapan eta hirup ayana geus tangtu. nu sarupa saperti wujud kang rai. 276. Sabab mun taya utusan. 273. pikeun nurunkeun manusa. Dupi Musa Kalamullah. malah-malah geus kumpul di kang rai. ceuk rakna kapan nyata. Dupi eta rasa tea. eta adegan rai. naon nyatanadi urang. Nyatana Mim He Mim Dal. Raina lajeng ngajawab. ceuk rakana mun can harti. 281. 278.Layang Muslimin Muslimat 268. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. nya eta kiamat tea. terus bae nepi ka poe panutup. ayeuna nu kaduana. nu masih gumelar dohir. kitu sanyatana rai. kumpul dina hirupna. Nyieun jalma ku jelema. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. asal Adam Hawa pasti. iradatna Gusti anu Maha Agung. ari Isa Rohullohu. nepi ka kiamat pisan. nuhun engkang Adam parantos kaharti. 275. pang bisa nangtung jeung usik. ti handapna sahibas suku deui. ari rasa ngokop deui kana wujud. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. 277. asupna teh kana rasa. sifatna aya diurang. tah eta hawadistna anu pupus. nya eta wujud jasmani. 64 . Adam eta nyata di badan sakujur. nu pupus mah majajina. ari eta nu katilu. kitu Allah kawasana. 279. teu robah utusan Gusti. taya lian ngan ku rasa. sasat saadegna wujud. kitu hanteu salah deui. nya awasna panon urang.

tangtuna tinggal di dunya. hayang sampurna pribadi. bungbang lenglang sadayana. pikeun umat Kangjeng Nabi. sabab bisa ma’rifat. nyaeta dzatna Yang Widi. meureun ari hasil mah. ku Allah nu Maha Agung. mun ditaros anu penting. tapi teu weleh disorang. tina nyaahna kalangkung. hanteu aya barang anu dibuni-buni. Eta kaliru pikiran. tatapana naunan. ku aranjeunna can kasusul. taya deui kua anjeuna nu dituju. 288. taun-taun sangkaannana teh kitu. sabab leleberannana. moal saperti kapungkur. nya sajatining Syahadat. teangan tarekatna. Pokna teh eta mah ujang. umat-umat nu daratang pandeuri. pira urang mah ngan macul. Ceuk rakana bener pisan. taya nu dipinding-pinding. urang ge kudu tatapa. sabab eta ilmu Wali. 289. ilmu Wali eta mah. Padahal geus masyhur pisan. najan geus jadi Ulama. Sabab Wali sadayana. nu gede kaliwat saking. Wali eta nyusulna tarekat jati. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. enya eta ma’rifat jatining hirup. leuweungna enggeus dibasmi. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. tina bakat Wali eta. bisi kabendon ku Allah. Jadi kadieuna umat. tangtu bae tadina mah para Wali. gajah oray nu kalangkung marantih. 293. kudu tampa warisan ti Wali-wali. kapan ari geus bersih mah. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. sabab mohal tarekat dicandak pupus. ku jalan tarekat tea. Estu saterus terangna. duh engkang rebu kasuhun. nu bakal sampurna puguh. 284. cara wali waktu tadi. 292. da ibarat keur ngabedah. 291. geus kapikir ku rai eta Kiyai. lain ngan keur salirana. sarua jeung Wali tadi. Sihoreng teh ayeuna mah. numawi kedah disusul. neangan jatining hirup. dipiwejang ku engkang anu saestu. 286. ku tapa mang tauntaun. tatapana taun-taun. 294. nyaah ka umatna Gusti. tangtu bangga liwat langkung. pedah Wali sok tatapa. malah matak jadi murtad. Eusina maung jeung badak. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. 283. urang mah kantun maculna. Raina mani ngalenggak. leleberan tina karamatna Wali. 65 . saestu henteu khianat. hanteu beunang diterangkeun pamali. Bakating ku ngabelaan. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. hanteu sakumaha bangga. 290. 287. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. eta mah ilmu Laduni. 295. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. diterangkeun sajelasna. moal bangga cara tadi. matak doraka kasiku. sanajanna Gusti Allah. ukur macul moal sakumaha ripuh. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. Nya tanahna pikeun urang. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. jeung sagala tatangkalan. 285.Layang Muslimin Muslimat 282. taya nu disumput salindung. ku urang mah moal kaberik kasusul. ilmu wali nu geus sidik ditampi. rai teh untung kacida. bakat ku hayang ma’rifat. Kitu rai upamana. beresih taya nu kari. enya eta kana sajatining hirup. lamun hayang kana kasampurnaan diri.

eta pangakuan rai. sinareng Muhammad Nabi. syahna sing kapendak heula. kaula nekadkeun kitu. toh pati jiwa raga. bet make enggeus nyaksian. Gusti Allah ngan sahiji. pangasihna Allah. Saur rai aduh kutan.Layang Muslimin Muslimat 296. kudu bae netepkeun heula rai. disidikna para Rasul. wajibna mah kedah ngarti. kana dzat Gusti Yang Agung. Pucung 308. ngalakonan rukun Islam. Ari anu kaopatna. kaduana netepkeun sifatna kitu. kahiji urang teh kudu. arek maca Syahadat kalimah kali. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. 299. sing sidik kanu diutus. kapan geus aya rukunna. 300. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. jadi bae mung teu acan jadi utami. da maca mah Ferduna. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. 306. sugan teh cukup ku rukun. leleberan ilmu Wali nu baheula. sumawon kanu ngutusna. lamun tacan ma’arifat anu sajati. sing sidik sarta sing yakin. 66 . ku Syahadat ge sahiji. Rakana enggal ngajawab. tangtu meunang hukum beurat. teu acan Islam satuhu. katilu asmana deui. numawi wajib kapendak. 307. satemen-temen kaula. sumawon kana sifatna. jeung kaula satemen-temen nyakseni. raina lajeng ngawangsul. eta teh utusan Allah. waktu maca Syahadat kalimah kalih. netepkeun heula dzatna. na kumaha ari saksi. 297. lamun kitu saksi palsu. yen Kangjeng Muhammad Rasul. tilu taun mah geus pasti. karek dina kaomna. jadi mun ayeuna urang. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. 302. ari diboker eusina. teh geuning kitu rukunna. Kapan syahna saksi tea. sundana teh Syahadat kalimah kalih. Kapan ngaku geus nyaksian. 304. eta dzat nu Maha Suci. hana cukup ke pangucap. lian ti Allah ta’ala. Kapan kieu ceuk ma’nana. nampa leleberanna ge. mung aya keneh kabingbang. kudu nyaho kalawan aenal yakin. hayang Islam rugina kaliwat saking. Sareng ngutus naon tea. 303. ku tapa mangtaun-taun. diestokeun lebet kalbu. abdi teu acan patepang. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. nuhun pisan ku rai eta katampi. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. geus jadi Islam sajati. kakara syah pang macana urang tangtu. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. lamun karek bisa maca bae wungkul. Atuh untung sarebu kali nya untung. kapan sidik sundana teh rai kitu. sifatna Allah ta’ala. anu lima sihoreng teh gening kitu. 301. Raden Muslimat ngajawab. nya paingan dibarerikna ku Wali. na teu sieun ku hukuman. ceuk rakana atuh gagal. Kumaha netepkeunnana. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. na iraha rai tepang. 298. dikadarkeun bisa mangih. 305. Anu kadua kalimah. Anu sakitu banggana.

ari nu kaopat. ilmu Wali lain keur ajieun urang. 317. Matak naon mun balaka bae atuh. pangkat Wali-wali kabeh. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Wali teh maksadna. Ceuk rakana bener rai eta kitu. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. 315. 324. nyarek diteangan. anu genep tea. geuning Wali teh sihoreng. pek larapkeun lirik ka badan sapata. dina Qur’an geuning dalilna disebat. da manahna nyaah ka umat sadaya. Amantubillah eta teh. ayana teh Allah. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. da dunya mah damelan teh. 319. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. hal Syahna syahadat teh. tangtu pisan aya anu ngadamelna. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. saur rai percaya kana ayana. percaya rai hanteu asa-asa. keur naon aya dalil teh. mawa sasar kanu bodo. panngna abdi percaya teh. pedah aya bimi langit sareng eusina. ngajawab raina. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. ulah bet bolostrong bae. Naha rai percaya bener saestu. ulah sok nyingsieunan matak murtad. anu kagenepna. 321. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. nuhun geus kapaham. ngan lobana manusa sok salah tampa. sing aya rangkepan. damelanna geus tangtu bae. 325. Ana kitu eta omongan teh racun. Saur raka bener rai eta kitu. 328. saluareun langit ieu nu katinggal. hiji Amantubillah teh. jadi batur Idajil teh. eta kitu manah Wali sadayana. 311. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. nyarek ulah tulus rek neangannana. Minallohi ta’ala eta disebat. 316. da tunggal damelna. tacan katepi ku dewek. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 318. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. tapi pang percaya. 67 . 329. aya deui rai nu teu kapaham. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. 312. yen tacan kapendak. dipaparin pangkat. 327. ayana Gusti Allah teh.Layang Muslimin Muslimat 309. 310. Anu katilu Wakutubihi disebut. samangsana aya. percaya kana naon. 313. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. nu kadua Wamalaikatihi tea. ceuk raina tangtu bae. 322. Warusulihi carios. najan budak paham kitu mah geus boga. 320. ari sundana mah. Lamun paham cara tadi bae tangtu. lamun kitu kawas ngaco. ku Wali sadaya. sigana manusa nyieun sangrayan. Saur raka ayana dimana atuh. 323. 314. 326. asup ka Naraka. Saur raka naha rai ngan sakitu. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. ngajakan cilaka. ka Allah ta’ala. ngabelaan umat kabeh. urang mah teu kudu nyaho. bet siga-sigana. teu aya kebatna. Waqodri wasorihi teh.

Cek rakana lamun paham rai kitu. aqrob teu antara. ceuk rakana rai percaya kumaha. geus tara antara. aya hirup dina wujudna manusa. 337. 340. Kantun eta nu nomer dua rukun. 346. Malaikat teh keur pere. ayeuna karasa. utusan Gusti Yang Manon. 349. nu lumbrah disebat. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. perkara Aing mah. 348. 344. 331. teu aya Malaikat teh. ka hirup sorangan. 343. Sundana teh kaula percaya estu. kapan kieu sundana anu geus lumbrah.Layang Muslimin Muslimat 330. syahna nya percaya. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. kahartos kacida. mangga engkang rai paparinan terang. diluhur langit tujuh teh. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. 350. kaliputannana. ayana teh Allah. 339. Sategesna kaula percaya estu. sundana cahaya. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. kulantaran ayana teh. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. 333. ka Allah nu sayaktos. ku hirup Allah geus tangtos. 347. aya patri moal arek paburantak. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. mangsa hirup pertanda ayana Allah. geus taya antarana teh. 336. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. 334. enya eta utusannana Pangeran. kitu eta sundana teh. yen aya Malikat teh. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. ka Malaikat Allah. meureun ayeuna mah. 342. ka hirupna wuud dewek. pang akrobna jeung wujud teh. mun kitu rukun Iman teh. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. 68 . ‘alaihi kebatna. papay heula tina dzatna Gusti Allah. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 345. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. Masih aya antarana eta kitu. tambah isin siang wengi babarengan. min habril warid geus eces. geura pek lemesan. ayana alam dunya teh. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. sareng wujud manusa teh. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. nu kahiji nyaeta Amantubillah. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. karek sare geus teu aya alam dunya teh. kaayaannana wujud teh. bisa soteh aya. geus hanteu miwarang. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. Aing teh reujeung maraneh. ka Nabi Muhammad. rukun Iman tea. 341. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. Saur raka kieu rai mun can mafhum. saha nu rek nyebat. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. cahayana Gusti Yang Manon. nyaeta Wamalaikatihi. 335. 332. anu kasebat tadi teh. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. ari cahya nya eta hirup manusa. 338. sareng manah engkang. sadaya pada mangartos.

nya mandorna Malaikat nu opat. 352. kudu ngajinis ngaji teh. teu lalaki teu awewe. sangkan tereh Iman. tapi naon dalil nu jadi Iman. mun kitu teu salah. Saur raka naha atuh ngaji kitu. para Malaikat. 361. keur sare ge manjangan bulu mah teras. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. kuma sangkan Iman. Cauk raina leres engkang eta kitu. Wamalikatihi teh. ceuk raina kahartos ari kitu mah. umumna jelema ngan saukur maca bae. teu ical di badan. 364. papay heulaanan. hanteu jirim saperti wujud manusa. sumawonna mun ku enyom. bakal ka sawaregana teh. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. 362. 367. enya eta mandorna teh. leres mun kitu mah. hurip nu miwarang. hanteu warna rupa. 369. Susah temen lamun kaburu ku pupus. 370. ka Malaikat Allah teh. ceuk pangandika Hadist teh. Tah nyaeta nyatana Malaikat. kapan tadi ceuk engkang ge. Ijrail nya ngaranna teh. Geura kakat kotektak badan sakujur. 359. usik angseu tea. tara sasarean. 368. Ari Allah nya eta sifatna hirup. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. nu manjangan kabeh oge Malaikat. kapan tadi utusan Allah ta’ala. na kumaha atuh sangkan percayana. nu tadi mah salah ku abdi karasa. sidik pisan usik the teu warna rupa. Sareng tara barang dahar siang dalu. nyatana usik sakabeh. ngajina can tamat. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. perkara malaikat teh. 366. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. da katungkul maca bae. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. najan usik bulu oge. 69 . 357. lamun ngaji ulah ical ti salira. beurang peuting ge digawe. 358. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. pasal rukun Iman. jadi malaikat. Mangga engkang anu tadi geura tutur. 353. waktu keur sakarat. Teu awewe sumawon pameget kitu. 360. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. meureun ku rai karaos. Mangga engkang abdi neda piwuruk. 354. anu ngaran Jibril. teu beunang ku tekad. usik ati sumawon usikna jasad. Mikail tea. Usik baham usik tinggal usik dangu. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. 371. eusina teu dipalire. kitab eta nu purah mere kabar. tatapi Malaikat teh. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. dalil naon nu bisa teh. ngaji kawas budak. Malaikat taya gawe. anu kaopatna. 356.Layang Muslimin Muslimat 351. Nu katilu Isrofil nu kasebut. gancang-gancang bisi kaburu wafat. 355. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. 365. 363. ngapalkeun basana. pake kumagungan.

urang bisa sabar bae. ka utusan Gusti Allah. lamun lamun baham dahar uyah. Nu baheula para Nabi-nabi. moal enya nyebut lada. teges kudu ngandelna. Sategesna geus percaya tigin. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. 386. kana eta tutulisan wujud urang. kana rasa wujud. dihukum lantaranna teh. Dangdanggula 382. tulisan ti setan. ka utusan kitu. 384. kudu ngandel urang. rasa tinggal rasa denge. kumaha teu percayana. rasa baham rasa ambung. kumaha upama. kana tutulisan dewek. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. ngan sakitu teu aya rangkepannana. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. tadi percayana. Wakutubihi eta teh. tapi kudu dirangkep teh. Tutulisan wujus urang nu saestu. ceuk rakana et age teu lepat. ngandel tulis Qur’an. kana ieu rasa wujud urang. 376. Ceuk rakana coba heula rai atuh. 70 . Kitu deui mun rasa tinggali. nu tara dihaja teh. 380. tara sok bohong jeung cidra. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. tina maling atawa tina maehan. Kitu deui lamun dina cepil. urang ninggang meunang berok. mun ninggang cilaka. tetep ngaku caang tangtu. 385. tara pahili ambeuna. 381. Den Muslimat ka raka ngalahir. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. saupami ngangsu minyak. atawa sora gamelan. upami ninggal sifat caang. tina nafsu dewek. 375. angseu ge pon kitu deui. ceuk rasa dangu geus tangtos. mangga geura dadar. tadi ge Rusul mah geus kawarti. kana hekekatna badan. moal nyebat ninggal poek. eta kitu piraku hanteu kaharti. Jadi eta tutulisan nu dihukum. 377. kana tulis Qur’an bae. nyaeta Warusulihi. kantun anu kaopat rukun. tetep bae tara cidra. bieu the sora guludug. 379. majajina mah sayaktos. tangtu ku rai karasa. ari tadi ku pahaman jisim abdi. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. jadi kieu tekad urang. pek geura rasakeun rai. kuma tadi ngandelna teh. moal nyebat bedug. ka para Nabi sadaya. eta bener tutulisan ti Pangeran. boh beungharna boh miskinna sing narima. 373. kana eta kitabna Allah ta’ala. rukun anu tilu teh. aya dua pasal. Kantun eta rukun Iman nu katilu. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. 374. sadayana geus lastari. 378. 383. malik kana wujud. tapi kusabab geus pupus. geus kaharti ku rai kapaham. lamun geus kitu mah. tara sok pahili deui. anu geus kapaham. boh seungit boh bau. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. kantun urang percayana.Layang Muslimin Muslimat 372. anu jadi utusan hirup pribadi. ngeng ngadangu sowarana gelap.

sabab nya seungit ieu nu dipilari. ngajujur bae nafsuna. basana dipake cuih. Kudu pikir ieu jagat shagir. weleh bae teu kapikir. 395. nu bohong mah manusa. eta rukun Iman diajina. rukun nu disebut. jadi rukun nu kalima. tuluy ucapna ngabohong. dina hal ngimankeunnana. naming sakitu rai mah. tangtuna aya pamilih. 71 . eta nu kudu dipikir. enya eta nekanan poe nu akhir. ieu wujud bakalna nekanan pasti. 394. eta akalna manusa. kudu lirik kana jagat pribadi. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. timana torojolna.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. di warung atawa toko. minyakna ge da teu seungit. sadayana pada nyaho. saparantosna kamanah. imanna henteu dipikir. carioskeun paham rai heula. jadi ngaler ngdul. biasana ngan ukur dibaca. moal ngajujur nafsu. 396. meureun suhud ibadah. enya eta nekanan kiamat shagir. kieu percayana tadi. kitu diimankeunnana teh. raina ngawangsul. Rusul eta tara bohong cidra. geus percaya bakalna teh. kasaksi ku Rusul. nyaeta bakal pupus. kiamatna diri urang. bade meuli hiji rupa minyak. kang rai teh masih ewuh. yen dunya teh tangtu. supaya enggal katepi. nepi kan ma’rifatna. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. kiamatna jagat kabir. Wal yaomil akhiri tea. 393. Ceuk nu dagang hargana saringgit. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. terus nanyakeun hargana. namung ngan eta mah jauh. pasal Warusulihi teh. mahal teuing ah embung. teu dirasakeun eusina. Saur raka bener bae rai. 397. ka Gusti Yang Agung. 388. diambung heula ku rai. Ceuk raina leres kahareti. torojolna enya eta tina biwir. kawasna moal kasorang. bakal ruksak alam dunya. jasad urang bakal nu tiheula. Den Muslimat ka raka ngalahir. najan anak incu. rai teh percaya pisan. Nya mukaha mun imanna jalmi. yen kitu ngimankeunnana. raina lajeng ngawangsul. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. memeh ditawar teh tangtu. 390. leres pisan ayeuna kapaham. saenyana kitu.Layang Muslimin Muslimat 387. kumaha ngimankeunnana teh. Geuning sidik upami rai. kitu oge eta hanteu salah. jadi rai teh ayeuna. rukun Islam Rukun Iman. Ceuk rakana bener kitu rai. nekanan poe akhir teh. rakana ngawangsul. nya eta kiamat tea. kana laku anu awon. nu goring moal disorang. 392. apal basana mah tangtu. manus amah jongjong iman kana duit. urang teh kudu percaya. nya ieu nu diteangan. ulang ngan apalna wungkul. Saur raka pek heula ku rai. Rukun Iman mun kieu diaji. yen ieu nu dimaksud. 391. buru-buru nyiar ilmu. duh engkang sumuhun pisan. pangucap manusa tea. kantun nu kalimana. nuhun sarebu nuhun. dikadarkeun jasa ngarti. tangtu bae gede kasieunna. sieun kaburu ku wafat. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. tina margi hayang harga murah. 389. atuh saha nu sok bohong.

nu matak disebut. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. jeung meunang siksaan kubur. jadi tilu kali nyorang. hartina teh untung ku siksaan badis. ngimankeun nu kagenepna. nafsu goreng kudu cegah. anu beres sahiji-hijina. laku nu goreng dijaga. tapi rai can kaharti. taya pisan kangunahan. eta jalama bakal meunang untung becik. nafsu anu awon tea. 400. aya keneh nya kapanasaran. saur raka kieu mun hanteu tinggali. ayeuna mah jadi ilmu. nya kitu ngimankeunna teh. cicingna di Naraka teh. ari nu feredu. dirasakeun nu saestu. dua Sadrah. tangtos eling siang wengi. kapan parantos didadar. mangsa-mangsa jalma keur didunya. sarta eusina kahartos. piraku Gusti Allah. pang ngyakeun rukun Iman. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. 403. di dunyana moal keuna hukum bui. sageuy hanteu ati-ati. lamun kabeh ngari rukun Iman. pasal amal can kahartos. meureun rai ge uninga. aya ferdu jeung wajibna. Saur rai duh engkang kaharti. 407. reh geuning amal teh kitu. ngama’naan rukun. untung ala nya ngaranna. Mugi rai paparin mangarti. kana eta harti rukun Iman. teu ngabakti ka Yang Widi. Saur rai kantun hiji deui. jeung matak suhud ibadah. nyieun goreng kitu. beunghar ku ka teungeunahan. rakana enggal ngajawab. kana untung ala tea. sihoreng Gusti Yang Widi. rukun Iman anu kagenepna. tadi ge geus dicarios. urang sing tetep percaya. gorengna mah ti Idajil tea. 72 . hirupna euweuh kadaek. pamagerna nafsu. anu langgeng teu aya watesna. Mung ayeuna bade naros deui. 404. sabab eta rukun Iman. yen jalma nu kitu. tah eta nu opat amal. kabeh geus kasusul. tarekat sareng ma’rifat. pasal amal teh geus tangtu. enya eta sakumaha unggel Hadist. ngajaga kana lakuna. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. pasal eta rukun Iman tea. tilu amal Sholeh. suhud neangan elmu. Saupami jalma geus mangarti. percaya bakal kituna. sabab geus aya pokona. untung ala jeung becik teh. papasten ti Yang agung. Tetep Allah ngan midamel suci. Sabalikna sing percaya ati. urang kusu percayana. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. ferdu pikeun ka manusa.Layang Muslimin Muslimat 398. 399. sareatna hakekatna deui. teu ibadah hanteu ngelmu. piraku teu bageurna teh. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. 401. ceuk rakana mun can hartos. dina engkena geus hilang. saur rai teh eh sumuhun. sabab sieun geus tangtu. sieun meunang hukum. aya dua perkawis. sakarat mah puguh deui. 406. kumaha atuh eta. kayakinan dina diri tuang rai. Urang kudu percaya sing tigin. rai parantos mangarti. dunya sarawuh Akherat. Bakal asup ka Naraka api. lahiji amal Jariyah. sieun jatoh kana untung ala tadi. Nagara ge tangtu aman pasti. kumargi kitu sundana. aya opat perekawis. bakti kanu Agung. 402. kapan tadi diluhur ku engkang rai. 405. beunghar ku kani’matan. amal ibadahna daek.

411. diburuhan ku Yang Agung. ulah rek aya kahoyong. Sabab dina Sembahiyang rai. huruf Alif eta sidik. kudu beresih pisan ati. aya pikeun hajatna teh. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. ku engkang anu sakitu. Sundana teh kapan eta dalil. jeung ati sing bersih. teu aya hargana deui. kitu ibadah ka Allah. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. dina keur maca kalimah. ati the sing lulus. keur Jariyah ka Yang Manon. dina waktu Sembahiyang. sujud teh geus tangtu. sundana Sholeh kitu. kapan dina Ushallina. dipaparin Sawarega. Anu matak masing suhud rai. jual meuli jeung nu Maha Suci. udar ider dibelaan ruksak diri. sabab wajib kasebatna. dilakonan lamun urang kuat. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. hayang diganjar engke teh. rai mah tacan mangartos. bakal manjing Sawarega. 410. sidik pisan lafad Allah. pedah urang geus Sembahiyang. rai dipaparin mangartos. boga barang anu cukup. 416. aduh engkang nuhun keti laksa. nya sadrahkeun deui bae. di tungtungan aya dalil nu kauni. puji kabeh waktu eta. kaduana nu ngaran Ta’rud. 417. wujud teh eukeur dianggo. da tadi ge puji teh nu Allah. Nu katilu amal Sholeh rai. 414. Saur rai Jariyah kaharti. dupi amal kaduana. beresih taya pamandang. dimana tumerapna teh. nu kumaha amal ka Pengeran. ngalakonan eta waktu lima. enya eta pagawean manah. ngalakonan waktu anu lima.Layang Muslimin Muslimat 408. ka Allah nu Maha Agung. nya bagian nu tilu perkara. kudu nurut kersana Pangeran. pasal ngudag kadunyaan. ruku huruf Lam awal. meureun ku rai karasa. kudu ikhlas beresih nya manah. huruf Lam akhir nyatana. sua Sadrah kitu. Sakumaha unggel Hadist misti. 418. 415. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. amal wajib kitu. yen ieu teh wujud urang. ngaula kana kahayang. pandang kana buruhan. kahiji amal Jariyah. pagawean ati yaktos. Jariyahna nafsu. Henteu beunang manusa sulaya deui. amal Sholeh katiluna. ulah ngaku-ngaku. wajib mah ka Gusti Allah. 73 . keur nangtung ngajadi huruf. bagian panggawe badan. ari eta Kasdu tea. hanteu daya teu upaya. jadi urang kudu. kantun eta amal Sadrah tea. eta ulah kitu. rakana enggal ngawangsul. engke dimana geus wafat. make Lillahi ta’ala. ieu teh badan jasmani. Den Muslimat lajeng naros deui. nu katilu nu ngaran Ta’yin. dina keur waktu Sembahiyang. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. 412. Kasdu ngaranna teh. Den Muslimat nyaur semu manis. lungguh eta huruf He teu salah deui. bagian geus tangtu. kapan keur kieu mah wungkul. 409. kudu Lillahi ta’ala. kieu amal ka Yang Widi. manusa mah kapan rai. Ulah nganken puji urang rai. tumerapna eta rai. sarta kudu ikhlas ati. kumaula wungkul. rakana lajeng ngawangsul. ulah boga patekadan. tapi digawe sing suhud. 413. nyaeta panggawe lisan. Ulah kieu pangna daek rai. tumerapna dina waktu lima misti.

kitu kersana Pangeran. sirahna teu patok tempat. ngan tilu bulan teu langkung. Mana ngarana ge dohir. sasatna adam dibuang. sarta riged pangbuangan. jadi pamageuh jagat. ngan tilu bulan lilana. heula dunya heula jalma. Rakana gumujeng manis. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. dohir teh nyata pabuen. dunya disebatkeun kotor. dosana ngabuskeun setan. nu dibendon ku Yang Agung. sirahna teh teras pindah. tumurunna ka dunya. Kangjeng Nabi Yullah Adam. buntut asup kana sungut. di tundung ku Maha Agung. tara langkung tara kirang. nya didamel bengker dunya. 425. Aci cai aci angin. ngala titipan Yang Agung. meureun tanda heula dunya. bada tuang den Muslimat.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. didamel pamageuh dunya. 74 . liren bae atuh. mun sirah lebah kidul. naha rai kawas gundam . 427. 420. kieu engkang saleresna. sabab parantos waktuna. ti Sawarega dibuburak. Ka rakana nyaur deui. 421. sareng ieu alam dunya. jaba ti Adam jeung Hawa. 426. Asmarandana 419. kang rai kalintang heran. alam pangriged-rigedna. naha naon margina. Kocapkeun enjingana deui. 424. rai bade naroskeun teh. Saparantos tilu sasih. 422. mana nu heula dumuk. malah alam dunya dumuk. Eta ge dibuang deui. sasat didamel pademen. den Muslimat sareng raka. sarta teu patok cicingna. beulah kulon cicingna. najan didamel pademen. sareng ngaran manusa. Dipaksa teu meunang ngancik. oray sanggeusna ditundung. kusabab boga dosa. ku rai tacan kaemut. Sirahna teu patok cicing. geleser pindah ka kulon. malah aya sajabana. Kawasana Yang Sajati. hartina dohir doraka. tapi engke kapayunna. muga engkang kersa jawab. kieu lamun tacan terang. Rakana ngawalon deui. pedekna kenging bebendon. dina palebah-lebahna. aci seuneu aci tanah. nu didamel asalna. kapan enggeus sidik jentre. ieu alam pangbuangan. ngabudeur ngabengker dunya. ingkah ti Sawargana teh. nu ngagoda Adam Hawa. upami geus tilu bulan. naha ieu alam dunya. ku Gusti Allah ta’ala. teras duaan taruang. 423. naha rai masik helok. saban tuang waktu Dzuhur. Kangjeng Nabi Yullah Adam. Raina ngawalon deui. ku kersana Maha Agung. 429. 428. larangan Gusti di ala. geuning Hadist leuwih bentes. hiji sato oray naga. bada netepan Lohor. mangga terangkeun ku engkang. 430. oray tukang jaga lawang.

emutan rai ge kitu. tambah sepuh tambah lembut. dibijilkeun ti Sawarga. 436. muragna ka leuweung ganggong. batu bodas ti Sawarga. aya ngaran kala. eta ge meunang bebendon. lantaran dianggo diuk. urat kendor kulit goplak. oray awakna mondokan. 437. nyatana pikiran urang. Tegesna kala teh rai. sarta awakna oray. atanapi jatingarang. sartana tanaga rosa. Terus dibijilkeun deui. 435. di mekah teh aya batu. tina heubeul-heubeulna. upama jalma geus kolot. Dibanding jeung jagat shagir. tangtos pisan moal lepat. 438. sabab batu panuhunna. kapan pikir oge kitu. Ceuk rakana aya deui. panuhunna eta batu. eta enggeus kalumbrahan. Ku kersana Maha Suci. geus tangtu ngariutna. nyuhunkeun siksaan dunya. aya deui hiji tangkal. muragna ka tanah Mekah. Nya tilu bulan sakali. Jagat kabir jagat shagir. Sirahna teh ngeser deui. eta sanyatana ula. enya jagat wujud urang. geuning ari enggeus sepuh. anu tetela nyata. tangtu pisan ngariutna. 75 . 434. 443. 441. ngariut sagala rupa. 440. Hajar aswan hanteu bodas. dina saban-saban taun. ti urut ka urutna. hanteu salah ceuk sakaol. 433. kusabab eta oray teh. ti Gusti Allah ta’ala. mana kiwari kamasyhur. jadi hideung rupana teh. ngariutkeun alam dunya. eta ge kai sawarga. ngaran kayu candana. dingaranan Hajar Aswad. sabab bengkerna ngariut. 442.Layang Muslimin Muslimat 431. neneda ka Gusti Allah. perekawis jagat gede. najan leumpang deudeukeutan. ti Gusti nu Maha Mulya. sabab pake eureun Hawa. nu disebut kala gede. lamina deui sakitu. beda jeung keur ngora keneh. salawasna kitu bae. da moal aya bedana. beuki lila beuki jero. hideung teh eta siksaan. angger bae tilu bulan. 439. Tanaga oge meh leungit. Raina ngawalon manis. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. ragana tangtu meotan. eta engkang leres pisan. ucap rawuh ambekan. Namung jadi salin rupi. aya deui hiji tangkal. sirah pipindahannana. dikokopan ku sungutna. kawasna mah alam dunya. malah bukrina ayeuna. geus satahun tepung gelang. nya tilu bulan lamina. bukti geuning osok ngarahuh. 444. ku Hawa bari meresan. anu ngaran kayu garu. geus sidik meotannana. ngariut nya rarasaan. Sabab buntut oray tadi. urat wangkeng kulit merat. lamun geus kolot umurna. 432. tetela meotannana. kitu riwayat Hadist teh. nya ka leuweung alam dunya. lajeng pindah ka wetan. eta ge meunang bebendu. Lamun geus ngariut pikir. batu dipuragkeunnana. riut tinggal riut denge. Anu matak salin rupi.

458. sora peura soca cindul. atawana enggeus wafat. 456. Kangjeng Nabiyullah Adam. 457. Duh Gusti Robbul ’alamin. nuturkeun indung sampean. lamina saratus taun. keueung taya papadana. barang ayeuna di dunya. kudu tobat ieu baca. Adam maca eta ayat. 446. beurang peuting usrak-asruk. henteu aya keur ngiuhan. lantaran eta kulitna. duh Gusti anu kawasa. tacan aya tatangkalan. 452. 447. lajengna teh anfussana. 453. Ngan wungkul bae prihatin. ayeuna nu kacarios. dianggo pipinding orat. Nya meunang bebendon deui. margi tacan aya jalma. naha nyai hirup keneh. panutan dimana lenggah. nuturkeun indung sampean. di buang ka alam dunya. Jeung aya lajengna deui. masih ngeplak tegal keneh. Minal khosirin kebatna. abdi nyanggakeun duduka. Naha mana Ikhlas teuing. mugi Gusti Maha Agung. Tina nangis siang wengi. dzunu banna ulah geseh. abdi pundut nyawa bae. tinimbang abdi kieu mah. ngenes peurih salawasna. Hawa nangis jerat jerit. Tur taya batur sahiji. beurang peuting hanteu petot. Tunda Hawa keur prihatin. sataranjang teu disarung. lamina teh ngaos Ayat. eta ge tuluy ditundung. 450. nangis ngenes manah ngungun. keu kekemben teu raksukan. duh nyai aya dimana. Wa in-lam taghfirlana. anu murag ka Hindustan. 449. geus jauh ti tanah Jidah. tina emut ka geureuhna. emut waktu di Sawarga. Siti Hawa utrakatrok. ngahampura dosa hamba. ninggang kana leuweung gede. Adam muragna ka bumi. ku Siti Hawa dianggo.Layang Muslimin Muslimat 445. 454. 455. taya papadana raos. sareng tegal ngentak-ngentak. ninggal laut ngeplak hejo. jol Jabrail Malaikat. sarta teu peugat-peugat. neda hampura Yang Manon. 448. dianggo cawet ku Hawa. 76 . nu sakitu jauhna. kitu ceuk hiji hikayat. 451. ka Jidah pinggir laut. nu’mat bae salawasna. taya pisan kasusahan. nalangsa sampe les-lesan. Robbana dlollamna kitu. sarta barina sasambat. mener ka tanah Hindustan. ka Jeng Nabiyullah Adam. terasna Lana qunnana. mugi Gusti ngahampura. les-lesan nangisna Hawa. kieu saurna malak teh. ari muragna Hawa. panasna ngabebetrak. Adam keur sasambat kitu. meh merem socana Hawa. dalil dawuhan Allah. aduh Gusti hamba tulung. Gusti Adam teh dimana. jisim abdi ngan sorangan. Malak Jabrail mepeling. nangisna mani ngagukguk. Aduh-aduh Hawa Siti. siang wengi ni’mat wungkul. gunung Surandil ngaranna. Aduh Gusti tobat teuing. lajeng bae Nabi Adam. cape balas utrakatrok. Nurutkeun saur Jabrail. dawuhannana Yang Agung. geus taun-taun lawasna. neangan Adam panutan. sadayana kalepatan.

beunghar barang beunghar susah. Numatak mungguhing jalmi. kitu unggeling carios. 460. teu lepot ti kasusahan. akang wani taroh bae. geus cumpon ge keur isuk. bisa kitu sare tibra. munatak saha jalmana. 467. da sasat di jero berok. 465. amprokna di Gunung Arfah. moal aya nu merdika. persasat dibuang bae. pasal tadi ceuk engkang. upama can ka arfah. Da bubuhan keur dibui. Geuning nepi ka kiwari. kumaha isuk nya dahar. boh nu miskin boh nu beunghar. munggah Haji geus kapaham. Teu pisah tina prihatin. eta kitu hartina. ngan sarupa kasusahna. ku sadaya ge karaos. cicing dina ngeunah terus. tacan jadi Haji kitu. dawuhan para Aulia. saratus taun lamina. anu munggah Haji kabeh. najan anu jadi Ratu. wungkul ku dahareun bae. kumaha ari nu cukup. keur anak pamajikan. saparantos dihampura. 469. moal ucul ti kabingung. anu jararah ka Mekah. geus hanteu aya pikiran. anu ngumbara didunya. pang Nabi Adam ka dunya. bakating ku sare ngeunah. Geus suka bungah nya ati. Sangkaannana nu miskin. disebatkeun pangbuangan. hanteu aya kakurangan. nya ieu alam dunya teh. kanu beunghar nyebat ngeunah. hijikeun ulah rek renggang. boro-boro pangkat urang. di Mekah teh aya Arfah. mulih kana kasucian.Layang Muslimin Muslimat 459. Saur rai kahareti. ieu alam dunya dumuk. Sabab kitu asal tadi. sacarios Hadist tea. sareatna hakekatna ge. nu miskin oge sarua. jadina sanggeus ka Arfah. saha bae anu ngunah. eta Hadist moal lepat. anu mawi dunya dumuk. cicing di panjara Allah. nu pada gelar didunya. 471. 461. 470. ngan ukur pasangka-sangka. ceuk rakana bener pisan. sing amprok ulah papisah. supaya bisa purkatut. tah eta kang rai kitu. 466. moal pisah ti kasusah. tapi ceuk Ahli hakekat. 468. najan geus ka Madinah. 464. disebatkeun pangbuangan. ayeuna muga diwejang. ganti-ganti kasusahan. 472. miskin deui kasusahna. da aya di alam dunya dumuk. Mana dongkap ka kiwari. nu betah dipangbuangan. cukup pikeun meuli beas. tibra sasareanna ge. urang ge eukeur dibuang. Tina sabab eta yakin. Nu miskin mah geuning yakin. teu kungsi lami Adam. dihampura ku Yang Manon. bilih teu acan kamanah. Teu weleh-weleh dibanding. 462. 463. sanajan di Raja pisan. eta sasakala amprok. Adam sareng Babu Hawa. sanajan diempuk-empuk. mun miskin taya kagaduh. 77 . atuh meureun najan urang. padahal sarua bae. emut-emut geus isukna. Kitu sareatna Haji. jasmani rohani oge. pangkat menak pangkat cacah. Barang maosna geus nepi. sareng Babu Hawa tepung.

Ceuk rakana bener kitu. teu beda geus tangtu sami. katujuhna baham rai. Kinanti 479. kana poe akhir tea. pangbuangan hanteu geseh. Jagat shagir Jagat kabir. Nyata dua liang irung. Jadi tetep bae ngancik. balik deui ka dunya. Tah kitu eta kang rai. moal enya salah deui. shagir sareng Jagat kabir. ieu dina alam dunya. geus tangtu pisan dihukum. di diri urang ge bukti. ka rakana bari ta’dim. ayeuna mah rai harti. yen bakal kitu jadina. cicing di Naraka bae. sare babandingan peuting. 484. ayeuna neda piwangsit. enggoning eukeur diberok. sumawonna boga wujud. naon rai nya kasusah. bongan aya di dunya. wajib urang kudu tobat. 483. kantun poe tujuh tea. kieu bisi teu uninga. samemeh kiamat dunya. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. yen nguping carios Hadist. eusina eta geus pasti. Balik kasalna tadi. dilepas tina hukuman. urang jadi buangan. jagat aya dua rupa. ka asal purwa wiwitan. estu sidik Lahaola. kabir mah nya alam dohir. di hampura ku Yang Agung. Raina deui ngawangsul. Ayeuna gaduh piunjuk. marakayangan usrak-asruk. aya sare sareng nyaring. 481. Jagat shagir wujud urang. Aya beurang peuting tangtu. 482. kumaha pangna teu beda. duh engkang percaya pisan. dina rasa kasusahan. 476. kawit ge teu naon-naon. teu ditampi ku Yang Manon. nyaring babandingan beurang. 485. meureun ku rai karasa. 477. geura bandungan ku rai. Sareng nyanghareupan deui. 474. sieun engke dina wafat. manusa tungtungna pasti. 78 . tina loba kahayangna. Ceuk raina geus kaemut. teu rasa-rasa acan. dua soca dua cepil. sabab salah pangbalikan. tah eta poe nyatana. Kaayaannana kitu. teu aya pisan kaboga. anu matak ieu dunya. akang paur liwat saking. geuning geus genep jumlahna. haying dahar haying nginum.Layang Muslimin Muslimat 473. sangkan ulah tutuluyan. 480. kabeh jadi kasusahan. Landratan Allah ta’ala. Nu matak ayeuna rai. 478. tah kusabab kitu engkang. samemeh ka dunya turun. bandingkeun jeung memeh gelar. meureun ku rai karasa. Hadist moal salah deui. naon nyatana di diri. beurang peuting hanteu pegat. nyaeta kiamat tangtos. tetep dina pangbuangan. kasauran engkang tadi. 475.

bener dua belas siki. antarana ugel tangan. pasal bulan eta rai. 503. Saur raina sumuhun. kantun dina jero bulan. lajeng raina ngalahir. panggahota diri urang. aya tilu sabeulahna. 502. Raina lajeng ngawangsul. Ka raka lajeng ngawangsul. kieu rai mun can harti. 499. tilu puluh beurang deui. sareng aya deui hawa. aya Srangenge pasti. nyatana di badan urang. ku engkang teu dipilahir. 497. Beurangna oge sakitu. muga ku engkang dipiwejang. naon deui nya kabingbang. saur raka kapan bukti. panangan bagian beurang. Ceuk raina aduh-aduh. jeung opat diluhur tadi. 488. naon nyatana di urang. 500. dua tinggalina soca. katilu pangucap pasti. tapi aya nu kaliwat. eta naon sanyatana. geus kumpul di Jagat shagir. tah geuning jejeg geus lima. 494. ngajawab deui rakana. jadi opat jumblahna. tumerapna dina diri. jadi dua tangan pasti. taya kakurangan deui. 491. Pek ku raina diitung. uel-ugel ramo rai.Layang Muslimin Muslimat 486. Kaopat pangangseu irung. ugel dilihur dihandap. Dina sabulan teh tangtu. numatak dina sabulan. Saur raina sumuhun. saajegna diri urang. 496. tilu puluh eta sidik. tilu puluh poe pasti. kaayaan alam dunya. dijumblah jejeg dalapan. hartina windu teh rai. nu dina dua panangan. aya deui genep pasti. eta taunt eh kang rai. geuning karek genep siki. rai ku hayang kaharti. mana ari dawuh lima. mana anu sawarehna. aduh naha leres teuing. dawuh lima nu sidik. 493. kabehna dalapan pasti. kalima rasana pasti. nu yakin dijero diri. sidik geuning enggeus bukti. Saur raka pasal taun. 495. saur raka pasal dawuh. aya bulan dua belas. raina enggal ngajawab. pek geura taroskeun deui. jeung dua tangan geus nyata. sawindu eta ngaranna. 492. dina ieu alam dohir. hawa panas hawa tiis. Jadi ngarana sawindu. 490. 79 . sampean bagian peuting. nyatana di diri rai. karaos pisan ku rai. Kantun taun nya kasebat. aya genep sadayana. 501. 498. anu dua belas tea. peupeuteuyan dua siki. Nyatana ugel nu lembut. kitu deui aya Bulan. bet nyata kabeh di diri. ugelna panangan bukri. mangga bilang ugel tangan. aduh naha cocog teuing. ugelna dua sampean. nu dalapan eta rai. Sami bae tilu puluh. paingan carios kitab. hiji pangdanguna cepil. Di alam dunya teh dumuk. naon buktina nu pasti. Dihandap oge sakitu. kantun bulan can kaharti. nu dua sabaraha hiji. naon nyatana nu bukti. ku rai tacan kapikir. Bentang-bentang laksa keti. jumblah aya opat siki. aya tilu puluh peuting. dua bitis dua pingping. taya bedana sautik. geura mangga bae etang. eusina nu tujuh tea. ramo suku kitu deui. 487. nyatana beurang jeung peuting. Cuk rakana mun can weruh. 489. mangga ku raka pilahir. cukup hanteu kurang leuwih.

510. 515. kapan kitu sidik pisan. Nganyatakeun sifat hirup. Hawa bumi angin banyu. Ku panon kapala kitu. Kapan di dunya ge puguh. engkang keresa miwejang. Geus asup hakekat kitu. urang naretepan magrib. margi ayeuna geus burit. Panonpoe nu kahiji. Ku rai prantos kamafhum. 505. miwejang ka rai. 509. kaopatna Mutmainah. pagawean jalmi-jalmi. 511. 513. 80 . prantos kacatet ku ati. naon nyatana di diri. kanyataan dina badan. kudu ku awasna ati. nya nuhun Alhamdulillah. sarta langgeng henteu gingsir. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. hanteu kenging ditinggali. 517. nafsu urang eta pasti. nu nguatkeun alam dunya. ceuk rakana eta rai. Sageuy taya nu ngawengku. eta moal salah deui. 508. ngahirupkeun eusi bumi. poek mongkleng buta rata. 514. teu dipiluruh ku jalmi. poek mah atuh Naraka. rai nuhun laksa keti. kitu deui badan urang. meureun manusa ge mati. atuh kumaha rek ngeunah. naon nyatana nu yakin. anu ngaran Johar latif. mun teu panggih di dunyana. engke urang teh dibatin. samangsa teu jalan eta. Tah eta geuning geus dumuk. cahya anu lemes tea. Sawiah katilu rai. moal bisa jalan pasti. di Akherat poek pasti. hirupna teh Jagat kabir. di badan urang sapata. Panonpoe wujud urang. ganjaran pon kitu deui. ku awas panon kapala. ceuk rakana hirup urang. sumuhun saur kang rai. upami rai tacan harti. teu beunang katinggali. ku ayana Bentang Bulan. Hawa angin bumi kitu. Nu tetela langgeng tangtu. 506. kari-kari caang batin. Caang bunya eta kitu. nyatana hawa nu opat. engkang sampe bebeakan. kantun Srangenge jeung Bulan. lain tempat keur ibadah. 516. 518. nu ngahirupkeun jasmani. 507. laksa ribu rai nampi. Amarah Lowamah kitu. Mung bae engke kapayun. 512. teu beunang dijirim-jirim. enya ieu Jagat shagir. betah teh ku caang bukti. tapi eta mah kang rai. tangtu jadi eungap pasti. da aria was mata mah. moal aya hasil dunya. mangga urang pada siram. Bulan Panonpoe dohir. jeung jadi sagala lampah. da mun taya Matahari.Layang Muslimin Muslimat 504. sarupaning tatangkalan. da geus lain tempat ngilmi. sabab eta mah geus ghaib. Geus taya tanyaeun kitu. ngan pikeun nampa siksaan. engke dina alam batin. Raina lajeng ngawangsul. tapina wajib kapanggih. dibuktikeun dina badan. tatangkalan moal jadi. keur ninggali Johar pirid.

Ulah ngagugu nu ngalarang. 13. Karaos hirup jeung mati. Sangkan ulah kabingungan. Malati di pinggir lobang. Ka pameget rawuh ka istri. Kembang malati rupana putih. Eta teh omongan baruang. Sedep seungit sajero ati. Dua puluh sifatna Pangeran. Poe isuk can kawangwang. Gusti Allah wajib ayana. Haram lamun hanteu nikah. 4. Supaya jadi Syahadat. Kumaha isuk nepi ka jangji. Neangan elmu nu enya. Isukan mah biheung mulang. Anakna sok jadi jadah. Ieu jaman parantos akhir. 2. Geus ligar murag kalombang. Lolong jaga di Akheratna. Sok bingbang mikiran diri. 9. Rasa dua ngangin-ngangin. Urang sing suhud ibadah. Wali turutaneun urang. Sing suhud urang di dunya. Ulah atoh ku loba duit. 5. Engke harti sadayana. Geura tareangan dzatna. Neda maaf kasadaya wargi. Carita kitab nu ditukil. Ieu suluk dijieun sya’ir. Raoskeun mun datang sakit. 10. Di dunya pikir kumambang. Pangeran awas ka urang. Rek nampa rasana madat. Mun urang lolong di dunya. Euweuhna dina ayana. Urang sing ninggal Pangeran. 12. Istri dibeuli ku Syahadat. Pigeusaneun dina paehna. Ibadah ka Gusti Allah. Bakal maot kudu kapikir. 8. Kakat di diri sorangan. Poe ieu urang senang. Sakumaha lobana duit. Nyokot misil nu jadi hasil. Supaya bisa sampurna. 7. 3. 11. 81 . Manahan sadaya Sobat. 14. Sugan kasasar ku pikir. Poe ieu bisa leumpang. Ulah salsah tekad urang. Lain duit pati hurip. 6. Dzatna kudu tareangan. Nu kasebat enggeus yakin. Ngangin rasa sajati. Ari diri saperti kembang.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1.

25. 26. 20. Kakuping matak garihal. Nu kitu ngarana Murtad. Teangan elmu sampurna. 28. Diturut matak cilaka. Ulah Iman ka barang ruksak. Nu hiji karep nu muji. Nu dusun teu nyaho adab. Jeung poma ulah mitenah. Kanu goreng taya pegatna. Engke diwales kunu kawasa. Sangkan babari kahartina. 24. 29. Sing inget bakal papisah. 30. Nu bareng hanteu papisah. Ulah eureun memeh mendak. 16. Beda jeung saur nu sompral. Ngajelengit inget teu leungit. 21. Matak narik manah resmi. Nyaur ilmu matak tiis. Ngagulung caritana. 82 . 19. Nya eta nafsu nu suci. 17. Ulah Guru loba omongna. Nu ngumbar bae nafsuna. Urang kudu ngaji rasa. Amis budi carita ilmi. 27. Nyaurkeun jatining hurip. Carita ilmu ngajinis. Ulah sok ngarah ngarinah. Tapi henteu jeung barangna. Resep kanu beresih ati. Sabab bongan salah tekad. Eta nu murba kawasa. Ulah katungkul dudunya. Matak poek kana ilmi. Nu tilu karep balaka. Matak pinanggih tugenah. Da lafad mah taya beakna. Kufur teu percaya ka kitab. Malikan Malati tadi. Jalan hade rasana nyeri. Qur’anul Adzim sing kapendak. Mudu Guru pondok caritana. Beak umur can sampurna. Kafir teh nu jahat atina. Kafir lain Walanda Cina. Mudu mulung kanu susah. Ka kuping beres patitis. 18. Wawalesna sok teu ngeunah. Ulah kawas ngaji budak. 22. Terang ka sagala dosa. Jasmani sok panas tiris. Ulah jail ka pada jalmi. Sing isin kunu kawasa. Nafsu mah taya putusna. Nyaurkeun ilmu nu repit. Jalan jahat mah babari. Ngabegal elmu nu asal. Matak keder pikirannana.Layang Muslimin Muslimat 15. Nuduhkeun jalan lastari. Loba omong salah pasal. Selap-selip mapay peujit. Elmu teh kudu pilari. Masing-masing eta karepna. Ari nafsu opat kabehna. Karasa dina pupusna. 23.

Aya cai bening nya herang. Da lain caangna bulan. Sajero eta teh tobat. Enggeusna balik kamana. Poek ati poek bulan. 46. Kain cai ngala ti kali. Nyaho ge iman teu acan. Mun pupus dunya ge lampus. Hanteu bijil ti beulah batu. Laku lampah kudu jeung ilmu. 40. Paribasa ditetepkeun iman. 36. Lain kubur tutup batu. Tilu puluh Juz kudu tamat. 35. 42. 39. Poek bulan poek iman. Bisa ngaji Ulah kumaki. Bisa leumpang urang ku saha. Sing inget urang bakal ditutup. Sajol bulan eta tamat. 37. Ari Qudrat teh kawasa. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Lain caang caang bulan. Tetepna dimana kutan. Meungpeung hirup kudu Guru. Diteangan leuwih rugi. Ngaji teh ulah ngajibris. Sangkan salamet diditu. Ulah ngitung beurang peutingna. Jauhna tanpa wangenan. 34. 44. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Walanda Cina meureun nya kitu. Cai suci matak beresih. Mudu ngaji kudu ngajinis. Ulah loba nu diaji. Nya eta sifatna elmu. Saur Jeng Nabi Utusan. 33. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Tutup mulut buka kunci. Nembe salamet Akherat. Lahir batin gampang katimu. Teangan hirup sajero hirup. Cai suci ti jero ati. Sarebu hiji anu manggih. Poe tujuh aya dimana. Syahadat heula nu misti. Jeung urang asal timana.Layang Muslimin Muslimat 31. Caang soteh caang iman. Mudu mandi cai suci. Enya soteh deukeut pisan. Mun tacan isbat jeung nafi. Kubur hirup dijero kalbu. 32. Ahadiyat eta geus tangtu. Basa Baqo langgeng sundana. Kitab Qur’an jieun saksi. Jauh keneh kana katepi. Ahadiyat naon hartina. 45. 43. 83 . Geus ditutup teu nyaho ka incu. Teangan kubur nu tangtu. Dibeulina satengah mati. 38. 41. Dalil Qur’an tuduh harti. Teu gampang neangan iman. Teangan di badan urang. Ngaji badan masing tapis. Asupkeun ka jero diri.

Dzikirna dilewe-lewe. Mun harti ngelmuna cukup. 52. Da aya awal akhirna. 49. Nafsu opat ulah metu. Duit meunang berekah kolot. 62. 84 .Layang Muslimin Muslimat 47. Lain akbar mata kapala. Ulah dipake andelan. Geus euweuh wujud kaula. Nuduh Allah diawang-awang. Nyebut aya teu ngarasa. Lain Muhammad di Madinah. 54. Pikukuh patokan Islam. Allahu akbar kudu ta’yin. Allah ninggali ka urang. Kalawan nerangkeun Tohid. Hanteu daek nareangan. Kaula geus hanteu aya. Laku lampahna ge tartib. 61. Mudu tutup sakabeh nafsu. Hewan anu hanteu iman. Anu dzikirna ngageot. Panon teh pipinding terang. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Mudu sidik ka alam batin. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 55. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 53. 48. Hanteu sahil cicing di dunya. Nya eta elmu nu kolot. Lain beurang lain peuting. Anging dzat Allah nu cukup. Lalangse beureum jeung kuning. Akbar anu sajatina. 58. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Didinya naon nu aya. Urang ninggal hirup urang. 57. Euweuh deui sifat hirup. Teangan tarekat jati. Kasebatna Guru Mursyid. Rasiahna Maha Suci. 50. Dahar nginum jadi Naraka. Gagntina Rasulullah. Pek taroskeun ka Ulama. Anu Guru ahli rasa. Masing ngarti urang hirup. Hakekatna kudu kamanah. Dalil naon nu jadi iman. 51. Ulah hirup nya hirup urang. Kunci Muhammad nu rugi. Sabab lacuna henteu diriksa. Manahan ku ahli rasa. Nu sidik kanu kawasa. Manahan ku ahli ngarang. Ganti Pangeran nu aya. Guru teh kakasih Allah. 59. Resep ninggal istri sae. 60. Allah mah nurutkeun bae. Rasana lacuna hade. Lain Shalat nangtung kitu. 56. Sembahiyang kudu khusu. Kahakanannana bugang. Silokana sing kapanggih. Lamun barisan cilaka. Nu kitu jalama badawang. Bisa nuduhkeun nu wahid.

Wakilna anu Kawasa. Teu lila amprok jeung Guru. 71. Gawena tirakat nyepi. 66. Lampahna sadaek-daek. Sasauran jiga Kalde. Barang ruksak dibeberik. Dahar ulah kawas kebo sapi. Mudu terang wuruk Guru. Lampahna teu ati-ati. Eta nu wajib diturut. Eta Guru anu mulya. 69. Nu langgeng hanteu diberik. Ngawakseun ka jalan gede. Ganjaranna geus bukti. Lampahna gemi nastiti. 64. 78. Lahir batin ulah tatu. Karasa paeh jeung hirup. Nyembah kanu euweuh aya. Ulah sare satengah mati. 70. Ulah rasa guru jauh. Di Akherat kumaha leumpang. Nafsu opat kudu tutup. 77. Ninggalina iman nu suci. Ari Guru wajib disembah. Wajib deui nyembah ka Raja. Geua megat dilawang buntu. Nya eta Guru sajati. Tinggali ilmu nu tangtu. Lain nyembah kanu aya. Pang urang sagala gampang. 72. 76. Jalma teu inget ka pati. Terapkeun ramo jeung suku. 73. Di kubur tangtu dipekprek. Nu kitu teh kafir Jindik. Sabab miara ti baheula. Diri ulah laku satru . Beurang peuting teu berenti. 67. Sangkan urang teh rahayu. 75. Matak lali ka Maha Suci. Nempoan istri nu hade. Nurutkeun karepna ilmi. Nuduhkeun jalan nu suci. Katungkul ku sirik pidik. Ajengan hayang dipuji. Ari iman sifatna caang. Nurutkeun nafsuna dewek. Mudu Guru sajero hirup. Pujina ngarah sasaji. Meujeuhna dahar sakali. Ijrail teu ninggal puji. Laku lampah kudu terang. Ibu Rama wajib disembah. 68. Jalmana pantes lalenjang. Di dunya teu daek neang. Lain terang omongan kitu. Teu iman jagana poek. Agungkeun Guru jeung Ratu. 65. Tanda Guru nyekel sosi. 74. Di dunya sab aya caang. Beuteung jemblung awak gede. Gawena sok kirang tuang. Geura tinggal rupana Guru. Karesepna dana dini. 85 . Jalaran gogoda diri.Layang Muslimin Muslimat 63.

Sasatna sing manggih bulan. Manyanyina matak resep. Kalima leumpang ka Mekah. 87. Jalaran saurna Guru. Dzat sifat asma af’alna. Duriat ge matak tetep. Istri urang bisa tembang. Nyaeta istri kameumeut. Pasosore kudu mandi. Samemeh indik ka Mekah. Zakat diri matak kuat. 86 . Komo mun gentrana istri. Sahiji nyaho Syahadat. Kulambu geura pek ingkup. Disamping baju beresih. Teangan Bet dina badan. Zakat pare geus mufakat. Moal kagembang ku wayang.Layang Muslimin Muslimat 79. Halimpu jeung mawa sari. Cukupna urang di dunya. Eta mah teu matak kuat. Nyegah ulah sore turu. 83. 84. 80. Istri kitu leuwih lucu. 89. Make subal kembang malati. Kaduana kudu Shalat. Kaopat kudu puasa. Laguna pantun manyanyi. Geu Sholat tuluy manyanyi. Mun lepat mangga dipungkir. Sabijilna tina pikir. 82. Sholat nyaho asal opat. Katilu kudu jazakat. Matak beurat batan batu. Sya’ir waca senangna pikir. Dina sajerona badan. Geus manyanyi tuluy tuang. Nangtung ruku sujud lungguhna. Ramadhan kudu sabulan. Lampahkeun lima perkara. 81. Dipiresep ku pameget. Ieu sya’ir sedeng ditutup. 90. Sora ngeunah matak senang. Wantu-wantu kecap sya’ir. Geus wengi urang arasup. Saena kedah ku istri. 86. Seungit malati geus kaambu. Lamun cukup aya bahan. Syahadat syahna teh opat. 85. 88.

dijero cai. muga engkang rido galih. rehna seueur keneh anu can kapaham. silih udag jeung baturna. Rakana pek sasauran. panarosna masih terus. dijero kamar tur sepi. Eros Ermawar Malati. Ceuk raina nuhun pisan. saparantos Jongos Koki. manawi engkang tiasa. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. jeung raka dijero bumi. calik dina pramedani. 3. langka pisan aya jalmi. dikuriling kebon kembang. barangna anu sakitu. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. 9. rido ditaros ku rai. sakur kabingung kang rai. ditengah aya Masigit. ka rai budina manis. ngaran Muhammad Hakeki. amitan neda warangsul. terasna raden Muslimin. buludru sutra hipu dicalikannana. . geura pariksakeun rai. Ayeuna bet luntur manah. Sambungan anu katiluna. Ayeuna tumaros eta. laukna warna-warni. sieun engkang jadi bendu. nu kahiji Muhammad Haq. margi bet mustahil teuing. dupi anu kaopatna. sangkan teu jadi nguluwut. teu weleh bae ngurihit. 8. seueur keneh kabingungan. sinarengan raden Muslimat. bok bilih geus bosen galih. mung rada isin saeutik. lajeng ka tajug ngaralih. caralik sabada tuang. 7. ngaran Muhammad Majaji. den Muslimat ka rakana. Dipungkureun aya empang. keur mudakarah bab ilmi. saurna teh rai mangga. caina herang beresih. Mung buktina tacan terang. wantuning di Taman Sari. tacan caang ati rai. nyaangan ka manah rai. engkang teh aya pilahir. teu kagiridig ku jalma. rehna rai seueur pisan panarosan. 87 2. Papayun-payun duaan. nepi ka dipundut pisan. aya basa opat rupi. 6. atoh kantenan kulanun.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. kabingung teh naon deui. lamina geus tilu wengi. kantun anjeuna duaan. rai langkung panasaran. eukeur maksad titadina. aya ngaran taya rupa. rai bade naros deui. geus meleber seungitna teh mancawura. Kocapkeun raden Muslimat. 4. rai tamparaos pisan. bumi nenggang sareng singkur. Muhammad Harid katilu. dupi nu kadua deui. malah mandar disarengan ku Pangeran. ting soloyong ting suruwuk. nuhun berebu keti. mani katinggal keusikna. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. tiasa nerangkeun deui. 5. lamun jinisna can bukti.

nya eta aen barangna. kantun eta Muhammad nu katiluna. nu disebat Muhammad Haq. digugulung titatadi. sabab aya ceuk dalilna. sidik ngaran jeung buktina. Tah eta anu kasebat. Muhammad Majaji 12. maca buktina aksara. 14. Hawaun eta disebat. ceuk rakana mun can harti. saha-saha manusa. tah eta barangna rai. Muhammad Haq teh geus sidik. nya ieu rupa jasmani. 18. Muhammad Hakeki rai. 2. moal rek sulaya deui. Nu bereum huruf Mim awal. atuh kantenan eta mah. ayeuna rai mangarti. tetep kafir mun teu timu barangna. Nerangkeun : 1. ceuk raina nuhun engkang. eta teh dzat sifat Gusti. nya eta huruf Dal pasti. eta sifatna teh tangtu. Wa’asmaihi ta’ala. ku rai ge meureun parantos kapendak. nu kitu mah sanes ngaji. hartina eta dalil. pasal Muhammad Hakeki. barangna nu opat rupi. bibit nyawa sadayana. kantun eta Muhammad Majaji tea. jawab rai nuhun pisan. cahya bodas ngaran Ma’un. nya ieu rasa jasmani. nya jadi huruf Mim akhir. 17. rupina caang dumeling. cahya nu bodas beresih. nu ngaji asmana badis. Muhammad Harid nyatana. nyaeta nu opat kitu. cahya koneng eta sidik. dina Qur’an geus kauni. ngaran maca bae wungkul. kantun eta anu nomer kaduana. 3.Layang Muslimin Muslimat 10. tulis Qur’an sareng Hadist. 19. 11. ku rai prantos kaemut. Nu disebatkeun Muhammad. Muhammad Hakeki. Muhammad Harid. dupi anu katilu na. Saur raka bener pisan. abadan bi kufro deui. kaopatna nu kasebut. ayeuna nembe kaharti. sorotna tina dzat sifat. Muhammad Majaji tea. nyaeta rasa pribadi. rakana ngalahir deui. nya eta sagara hirup. nu disebatkeun ku rai. Muhammad Harid teh bukti. Muhammad Haq. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. timbalan Jeng Rosul. kaopat nu hideung cahya. lamun asma bae rai. Turobun ngaranna pasti. eta sifatna teh pasti. ngaji teh kudu ngajinis. Saur raka ari eta. Mim teh mastaka rai. 4. 16. ari nu katilu deui. Mim 88 . teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. bijil cahya opat rupi. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. Muhammad Harid nyatana. nuhun engkang rai nuhun. Cahaya beureum sifatna. ari nu kaduana deui. sategesna nu kasebat Narun tea. Muhammad Hakeki tea. 15. eta teh naon sifatna. Muhammad Hakeki tadi. 13. He teh nya dada geus tangtu. cahya nu hideung nyata. leres percanten yakin. Kieu perkawis eta. nu koneng huruf He pasti. Saur rai kutan eta.

sangkan manusa teh mulus. ayeuna kedah dibalik. tarekat ma’rifat timbul. walon raka eta mah Muhammad pangkat. numawi Gusti Yang Widi. 27. sabab bisa mi’raj rai. umatna pon kitu deui. hanteu cocog sareng dalil. 25. kana sifatna Yang Agung. ku awasna panon kapala anu nyata. utusanna Maha Suci. Sabab basa Allah eta. eta mah pangandika na. kedah ti handap kaluhur. nyaeta ku asma tea. Jadi unina Muhammad. nya eta awal-awalna. terus ka ayeuna pasti. sageuy teu tiasa nepi. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. nu nganepikeun kana dzat. kabagi ma’rifat jati. tilas Wali anu tadi. 21. Teras ka Wali salapan. akhir nya udel urang. dupi eta Kangjeng Nabi. lamun hayang kasungsi. 23. Sabab eta tuduh jalan. kedah 89 . enya eta para Wali. Sabab nabi Muhammad mah. jeung percaya ayana Allah ta’ala. enya eta tarekat ma’rifat tea. Muhammad Rasulullahu. nu mimitina rai. hoream neangannana. salamet dunya Akherat. tangtu nyandak tina bukti. numawi ulah sok mungkir. tah didinya mencar-mencar. 29. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. moal kenging katingali. teu kabagian ma’rifat. Pangkat Nabi Rasulullah. 26. mimitina nya eta dzat anu kasebat. saur raina kaharti. kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. mung dzat sifatna Yang Agung. Piraku mun cengeng tekad. sifatna Yang Maha Suci. kapan tadi Maha Suci. mung aya saeutik pisan. dupi nu nganepikeun pasti. atuh mun kitu mah palsu. tibana ti Kangjeng Nabi. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. jeung supaya terang deui. Kengingna ku panon rasa. ilmu Wali mo kasusul. tina dzat sifatna pasti. eta tiluhur ka handap. sare’at tarekat deui. 24. ulah ngan tulisna wungkul. tiap-tiap aya ngaran. nya nu ngagelarkeun Agama. kapan awalna ge rai. hakekat Muhammad Nabi. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. ma’rifat ka Gusti Allah. di Cirebon anu bukti.ari nu liana Rusul. Kaduana kana sifat. 22. sategesna ngaran Gusti. dibeulina ku prihatin. kapan dalil wajib pisan dipercaya. tanwande bisa narima. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. Nya eta jalan tarekat. 30. ku pitulung Maha Suci. Wali Kutub disebatna. ku pitulung Maha Agung. Dal teh sampean geus bukti. Muhammad mah teras ka umat-umatna. tilu asma nu kawarti. nu rek ditaroskeun deui. jeung kalawan dibarengan.Layang Muslimin Muslimat 20. sifat Rahman nu murah dialam dunya. nampa tarekatna ilmi. Sabab aya wawakilna. gaib pisan pang ayana. mana nu kabarengan rai. hakekat ma’rifat rai. wajib susul eta anu ngandikana. 28. kana dzat sifat Yang Widi. murahna di alam dunya. Allah anu Maha Suci.

nya eta ku tilu basa. naek kana sifat deui. pek jumlahkeun deui rai. genep (6) naktuna teu lepat. nyaeta dua nu tadi. enya eta kanyataan Adam pasti. mangga bae ku engkang. perelena kitu rai. tadi tiluhur ka handap. kantun terus kana dzat deui naekna. 32. dihijikeun sareng genep nu kadua. 90 . kasebatna di Madinah. kakara engke kapanggih. Raina hanteu ngajawab. naktuna teh dua (2) tangtu. 37. hirup kanyataan Gusti. Rakana lajeng ngajawab. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. ayeuna kedah dibalik. ceuk rakana eta kamana surupna. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. kedah heula kasungsi. bakating hantem mikir. aksara di eta pasti. Madinah teh naon rai. 38. kedah pendak sajatina. rai teu sanggem mikirna. bilih rai jadi owah pipikiran. rakana ngalahir deui. Hirup-Rasa-Adeg pasti. ngahuleng hanteu ngalahir. terus ka Allah sing tepi. lami-lami pek ngajawab. terangkeun sama sakali. ka Allah nu Maha Suci. pang gumelarna dohir. da aya hartina tangtu. ayeuna mah kudu sungsi. 36. 39. sareng anu katiluna. jumblahna sabaraha naktu. geura mangga bandungan. adeg kanyataan pasti. tapi rai hakekatna. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). tihandap ka luhur deui. hanteu terang sumurupna. Adam mimitina disebut. Madinah anu kasebut. genep belas nu mimiti. kieu atuh mun can ngarti. rasa kanyataan tangtu. perelena nya Adam Muhammad Allah. geuning makamna Jeng Nabi. ku rai tacan kamanah. Mangga ku rai dimanah. 33. naktuna aksara tadi. ayeuna manah ku rai. Geuning bukti di manusa.Layang Muslimin Muslimat 31. Adam anu tipandeuri. rai poek liwat saking. Jadi dua puluh dua. jadi lamun hayang terang. Ceuk raina bingung engkang. naek nya ka Muhammad. matak butak sirah rai. ayeuna mah kulanun. ceuk raina mun teu lepat. mangga ayeuna dietang. eta naktu nu sakitu. da majajina mah geus bukti. Muhammad nu tipayun. Atawa Allah Muhammad. naktuna sahiji-hiji. aksara nah eta pasti. Dupi anu kaduana. nya eta Muhammad tea. ari nu katilu rai.pasal eta naktu dua puluh opat. ku rai tacan kaharti. tina asma heula. Tah geuning kitu geus nyata. mangga etang ku rai. aduh engkang can kaharti. dua puluh opat siki. parantos pupus makamna ge di Madinah. 35.

mun disebatkeun ku urang. nuhun ayeuna kaharti. pasal dina rukun Agama can terang. weleh bae teu kapikir. 45. da kapan Islam ge bukti. supayana rai bisa terang. hakekat Muhammad Rasul. sanajan iman ge aya. bet geuning rukun Agama. Agama ge piraku taya rukunna. kakara jasa kapendak. hurufna kalimah tadi. tanwande jasa ma’rifat. tah geuning eta rai. enya eta nu kasebut Adam tea. ibadah ibadah teh enggeus yakin. mung bade naros deui. adegan wujud jasmani. Kapan kieu disebatna. mangga bae rai etang. hakekat Muhammad Nabi. nya eta dzat sifat Allah. bet jol bae kana rukun. 47. sabaraha huruf nu uni. dupi eta rukun Agama diliwat. dupi kenging na teh pasti. lamun rai tacan ngarti. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. dipigawe siang wengi. 91 .Layang Muslimin Muslimat 40. ku urang teu dipilari. tah ieu engke dihandap. jeung teu pantes deui bae. Eta teh huruf Syahadat. 42. Atuh lamun kitu urang. numawi kedah kasungsi. Teu lumbrah anu nyarebat. 44. biasana teh ku jalmi. rek dijejerkeun sakali. Eta rai sabaraha. jeung naon ngarana deui. nya eta adegannana. Raina lajeng unjukan. aya rukunna geuning. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. terasna Agama pasti. huruf kalimah Syahadat. ku engkang ka tuang rai. Madinah teh jadi huruf. geura susul jati-jatining Syahadat. 48. aya nu tacan kaemut. 43. geura mangga rek diitung. rukun nu heula disebat. hurufna kalimah kali. da piraku hanteu aya. rai bingung kacida. kana dzat sifatna Gusti. aya anu diluncatan. dua puluh opat sidik. Upami geus ilang Adam. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Islam disebat pandeuri. lima eta nu geus umum. teu ngarasa boga diri. geus merele nya rukun Agama Islam. Supaya syah dzatna. nu heula disebat pasti. tiap-tiap mun kapanggih. nyaeta rukun Islam. da kitu kapan pantesna. dibalikeun saupami. meureun teu raos geus tangtu. lumbrah kitu anu nyebut. ku hukum akal rai. sategesna asma Gusti. sing ngarasa ilang wujud. 46. rukunna genep perkawis. lumbrahna sadaya sami. rukun Islam Agami. nya eta rukun Agami. raina lajeng ngajawab. Aya sabaraha perkara. sadaya nu dipiwejang.

Layang Muslimin Muslimat 49. asalna kasieun eta. ku urang kedah kapanggih. ngalakonan rukun Islam. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. kasalametan manusa. nya suhud milarina teh. saparantosna kapanggih. lantaran teu daek campur. nyaeta rukun Islam. tegesna rukun Agama. da hanteu ngadenge beja. eta kitu basana teh. kadua Hakekat tea. kapager ku kasieunna. milari jalan ma’rifat. Numawi manusa wajib. sangkan aya kasieun teh. nu nerangkeun di Akherat. nu wajib heula kapendak. Katilu Tarekat rai. 55. asal tina iman tea. 53. cengeng jeung khusu tekadna. nyaeta ku tohid tea. Rakana lajeng ngajawab. lamun rai tacan terang. eling sieun ka Naraka. geuning bukti di dunyana. sareatna hakekatna. Rakana ngawalon deui. mun geus sieun mah mokaha. di dunya Akheratna ge. sadaya ge pada terang. nyaeta rukun Agama. Ari emutan rai mah. tina Qur’an Hadist kitu. jadi buta tuli pisan. Teges tina eling rai. Tuduh jalan eta Hadist. ceuk rai kapan eta mah kalakon. pangna suhudna teh tangtu. nu langgeng taya tungtungna. Islamna enggeus kapanggih. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. yen aya Sawarga Naraka. 57. Ari hartina teh tohid. sahiji Sareat kitu. 59. temen wekel teu bengbatan. daek ngaji kitab Qur’an. kana rukun Agama teh. nurutkeun bahana tadi. sareng nu ahli Agama. atuh kantenan kang rai. ku engkang enggal piwejang. Raina ngalahir deui. anu lima perkawis. kaopatna nya Ma’rifat. 58. saparantosna ma’rifat. geuning kitu dalilna ge. da rukun Islam mah puguh. laku goreng mo dijujur. mun jalma teu beragama. jalanna ma’rifat kudu. Teu ngupingkeun dalil Hadist. 56. 52. teras ngalakonan rukun. teu nyaho diakhirna teh. aya opat perekara. Iman Tohid Ma’rifat Islam. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. jadi geus tangtu pisan. dina Sembahiyang cukup. hal rukunna Agama tea. Naraka di alam baqo. Asmarandana 51. pasal eta geus kapaham. 54. rukun Agama geus misti. Kapan basana ge rai. Islam teh geus sidik pisan. nu kedah heula pilari. supaya urang teh puguh. moal sakama-kama. mangga anu tadi bae. teu aya kasieun kitu. 92 .

rai geus ninggali naon. Sanes rukun Agami. nepi kana waktu Isya. rakana lajeng ngawalon. sareat hakekat kitu. ku rukun Agama tangtos. tarekat sareng ma’rifat. numatak ngelmu teh urang. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. sategesna hirup tea. Dina Sembahiyang mah rai. terang soteh pertingkahna. najan di sagala barang. Naha ninggali ka Gusti. 64. eta oge bener pisan. ma’rifat nyembahna wungkul. pikeun ngesahkeun ibadah. Kieu hartina Agami. tina ma’rifat geus tangtu. dina bagian bab ilmu. Agama nu Maha Agung. sing nepi kana caangna. tegesna eta hakekat. 63. geus awas ti samemeh prak. 69. tetep eta anu opat. eta saterusna kitu. sumawon ushallina. mutajillah mun kitu teh. pujina oge pon kitu. gulungna anu opat. atawa sifat elmu teh. enggeus tangtu moal aya. nya sajatining Agama. ma’rifat laku ibadah. sumawonna rukun-rukun. mung engkang rek naros deui. ma’rifatna waktu eta. 68. rai parantos ma’rifat. ari geus niat mah tangtos. dina waktu Sembahiyang. Nangtung Ruku Sujudna teh. raina lajeng ngajawab. sifat Agama kasusul. aen kanu disembahna. nyaho kana naon tea. migawe dina waktosna. Islam ge moal aya. 65. sareatna hakekatna. mo aya ngaran Agama. terang dua rakaat. Ibarat rek nyieun korsi. ari terbitna hakekat. tarekatna ma’rifatna. nyaeta opat rakaat. terang rakaatna Lohor.Layang Muslimin Muslimat 60. ku tinggal panon kapala. rai nyebat soteh kitu. 70. tina kitab kenging nyonto. tarekatna jeung ma’rifat. sanes bagian ibadah. 62. sabab mun taya hirup teh. sanes ninggal Gusti Allah. Tarekat ma’rifat deui. 93 . anu ngabuktikeun aen. sareat hakekat kitu. Jadi sifat hirup pasti. 71. lain ma’rifat ka Allah. 61. 66. niat eta mimitina. kapan rai geus ma’rifat. ulah ngan ku kira-kira. nya tina kanyaho tea. pikeun kayakinan urang. nya eta ku rukun tea. da eta mah rukun Islam. saur raka da eta mah. Kapendakna eta rai. tegesna parantos nyaho. Sembahiyang Subuh eta. ari rukun Agama mah. Kitu deui waktu Dzuhri. Tarekatna mah pan bukti. geus gulung bae didinya. tegesna geus nyaho kitu. tadi geus ngaku ma’rifat. Pertingkah nyembah ka Gusti.

margi weleh teu kapaham. batalna karaos pisan. Dupi sareat teh rai. kapan pangucap teh puguh. Raina lajeng ngalahir. 75. bagian ilmu ayana. sabab hartina batal teh. raina lajeng ngajawab. kahartos atuh kitu mah. Jalanna ku rukun tadi. gedonggedong nu marakbak. paingan ceuk unggel kitab. 81. mangga ku rai dimanah. barang dongkap teh ka pasar. Model gedong rupi-rupi. rentul sakur anu aya. Namung paneda kang rai. geus nyaho sareng bisana. keur nyusul wujud Agama. poko sareat hakekat. nu ngabuktikeun samaksud. 74. moal jadi mun teu ngomong. sareat hakekat tangtos. bahan-bahan geus sadia. Kapan ieu mah keur ngilmi. kana migawe korsi teh. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. nepi ka nyareatna. Pokona sareat yakin. tarekat ma’rifat oge. Najan aya niat rai. poko-pokona teh baham. niat sagala perkara. enya eta kana dzatna. batal ku Hadist disebat. ma’rifatna ka Yang Manon. eta basa anu opat. 78. teu lepat deui pangucap. nyatana di badan urang. ngaladangan bako tea. nya eta wujudna elmu. nu ngangliputi sadaya. 79. tapi anu sajatina. ngabetem teu sasauran. Ayeuna mah rai harti. jeung sifatna Gusti Allah. kapan nyatana hakekat. 85. 76. paingan kamari rai. bet Cina teu buru-buru. dina bagian bab ilmu. jalan omongan geus tangtos. tarekat sareng ma’rifat. sumangga ku engkang dadar. 80. teu sareng sareat kitu. ieu kaanehan Kota. Sabab tadi geus ka ilmi. rasa anu narimana. teras di tarekatan. ngaran rukun Agama teh. sing hawatos kanu bodo. maksud teh rek meser bako. atawa jati Agama. anu opat perekara. rupa korsi teu sulaya. nyaeta sifatna hirup. anu aya di badan dewek. 82. naon nyatana sareat. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. pang buktina teh teu lepat. lamun nu ngaji hakekat. 73. 84. tegesna eukeur neangan. nangtung hareupeun nu dagang. sayaktosna eta kitu. pokona tina pangucap. 94 . sifatna sidik ngajentul. duh engkang karaos pisan. anu aya dina wujud. 77. karesikan Nagri Bandung. Geus tangtu kengingna rai. 83. nu ngabuktikeun sagala. sajatina sareat. keretegna ati kitu. Karamean alam dohir. buktina nu dina wujud. kereteg niat ka pasar. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. piraku hanteu kamanah. tah eta pangucap urang. henteu jadi ceuk sundana. tarekat jeung ma’rifati.Layang Muslimin Muslimat 72. nya eta sajatina teh. bibitna tina carios. di sajero badan urang. ku rukun Agama tea. Hakekatna pon kitu deui.

pangdangu anu narima. Seungitna mah taya rupi. nyatana pangangseu tea. nyaeta paninggal tea. panon nu ngesahkeunnana. 96. numawi disebatkeun teh. nomer tilu kedah Zakat. 87. Saur raka mun teu harti. sakitu dina ati mah ngomong. gulungna kana paninggal. nyatana pangdangu urang. Rakana ngalahir deui. teu make sareat lapur. memeh ku baham karasa. 89. 92. teu sulaya jeung barangna. kakara sah kanyahona. nangtung hareupeunnana. teu aya pisan eureunna. dupi ari buktina mah. dina keur waktu nyaring mah. dina salira urang teh. Babah meuli bako kula. hakekat nu kasebut. sifatna panon nu nyata. ku Cina teh bol sok bae. 95 . teu aya rupina tangtos. Pasal eta jol kaharti. nu aya di wujud urang. Agama anu sajati. sinareng anu tipayun. tarekat naon nyatana. sanggeus Islam kudu suhud. teu lepat kasauran teh. 99. beja-beja teh ti batur. anu aya di badan urang. Salila-lila kang rai. duh engkang karaos pisan. aya tapi taya jentul. 88. Ceuk raka tarekat rai. sabab seungit bistik tea. tegesna poko sareat. lima Munggah Haji kitu. 94. kapanggih sareng buktina. naon nyatana di badan. 97. 91. kieu rai mun can terang. Lahir batin oge sami. nuhun Alhamdulillah. sabab hakekat teh aya. sapedah rai teu ngomong. sifatna bistik tea. nu ngaran rukun Agama. dua Sholat lima waktos. kana jatining Agama. Nya anu lima perkawis. Sifat-sifat nu di dohir. opat kedah Puasa. meuli bako anu ngeunah. ngomong bae dina kalbu. ma’rifat nu kaopatna. jongjon hanteu ngaladangan. nya Islam eta ngaranna. keur nganyahokeun Agama. kitu deui angseu tea. ngalakonan jeung rukunna. sora naon oge kumpul. anu nyidikeun sifatna. nyatana di badan urang. 95. teu lami deui ngantosan. mun kabedag ku saratna. Barang pok mah ngomong rai. 90. panutup kanyaho tea. Raina ngalahir deui. pangangseu nu tipayun teh. nyatana eta ma’rifat. tetela karaos pisan. bener mun ngaji hakekat. eta jinis tarekat teh. moal bet aya bedana. ayeuna mangga pitutur. ayeuna nu kaduana. hakekatna enggeus tangtos. pangucap teu lepat tangtos. hanteu jadi pamaksadan. kahiji maca Syahadat. salamina ge digawe. 98. hakekat pada hakekat. enya sifat hirup urang.Layang Muslimin Muslimat 86. 93. moal lepat deui engkang. samangsa parantos nyaho. Raina gumujeng manis. ayeuna anu katilu. bagian paninggal tea. pokona ku eta bae. kieu katerangannana. sagala sifat teh kumbuh. enya eta sategesna. Ibarat rek tuang bistik. atawana rukun Ilmu.

babasan tadi teh keuna. 105. engke bapa geus teu aya. rai masih keneh helok. tarekat sareng ma’rifat. eta kumaha hartina. atuh dimana barengna. mung kumaha ari eta. eh anak-anak sakabeh. sareat hakekat kitu. ieu nu opat perkara. aya basa opat rupa. Raina lajeng ngalahir. hal rukunna Agama teh. 106. angseu sumawon paninggal. Aworna kalimah kalih. Mung aya keneh saeutik. nu opat teh ngahijina. kitu anu ngaran rukun. bongkok ngaronyok teh nyata. supaya maneh waluya. Paribasa sepuh tadi. kacai saleuwi pisan. 110. Raina ngawalon deui. nu opat di badan urang. jeung bengkung ngariung tea. hanteu bareng lakuna. masih bae pili ganca. kapan didinya barengna. keur nyalindung ka Yang Manon. kasauran sepuh teh. ngaran Dalil Hadist. ka darat kudu salebak. Ijma. sumawon bengkung ngariung. 104. kudu rukun teh nya eta. ucap ucap dangu dangu. nyaho jatining Agama. 111. Sholat sajatina tea. meureun ku rai karaos. jeung dulur teh kudu rukun. ilangna dunya jeung wujud. pangangseu sareng pangucap. sumuhun sok nguping pisan. 109. aya Hekekatna horeng. ka urang sok mituturan. rempugna nu opat tea. kana sajati Agama. salamet dunya akherat. piraku tacan kamanah. opat ngaran Qiyas kitu. duh engkang karaos pisan. Ka cai kudu saleuwi. babasan sepuh baheula. Ayeuna nembe kaharti. nu aya di wujud urang. 96 . bareng hanteu pili ganca. 103. Ayeuna rek naros deui. ka cai saleuwi pisan. ulah arek panca bagah. huruf Ta’udz jeung Bismallah. nya anu tacan kapaham. ngaran dulur nu saestu. Nembe Islam mun geus panggih. Teu nurut babasan tadi. nya eta bongkok ngaronyok. reh dina Hadist nyarios. 108. nerapkeun Muhammad. mun rempug jungkung jeung dulur.Layang Muslimin Muslimat 100. kapendak wujud Agama. omat turut weling bapa. rukunna paninggal dangu. dina waktu eukeur Sholat. 102. waktos Nafi Isbat gulung. sangkan sah ibadah kitu. anu teu acan karasa. yen kudu sabilulungan. nyaho bibit rukun Islam. Rakana ngawalon deui. 101. Margi keur kieu mah geuning. jeung kudu bongkok ngaronyok. Raina gumujeng manis. nya didinya barengna teh. nuhun parantos kapaham. ceuk rakana ngaran rukun. lakuna teh nu karaos. bengkung ngariung ceuk basa. 112. 107. nya eta nu opat tea. anu matak wajib pisan. nyaeta hirup urang teh. dina basa rukun tea. opat kalima pancerna. rukun teh naon hartina.

nyaeta pangandikana. ma’na Dalil kitu. Ari Hadist pangandika Nabi. najan Dalil Hadist Ijma. pasal eta nu opat basa. tuduh jalan pikeun mulang. tegesna dina omongan. Lajeng rakana ngawalon ka rai. kieu pihartieunna teh. Hadist. hartina teh akal sategesna. nu ditunjuk teu disusul dipilari. Qiyas Dangdanggula 113. enya eta Rusul-rusul tea. 97 . pangandika Maha Suci. enya eta piwadaheunnana rai. moal bisa jadi bae. lamun tacan mafhum. ibaratna kapan puguh. ngakalan tadi nu tilu. wajib percaya kana Qur’an. hartina dalil teh Agus. ceuk raina atuh moal. 120. 118. 117. cicing ngadedeluk. Sareng tuduh ka manusa deui. Dupi Qiyas moal salah deui. da eta teh pikeun pikiraneun deui. sabab cicing di dinya teu maju deui. dikirana bakal datang. sangkana bisa karasa. karamean Alam Dohir. 115. dina hareupeun panunjuk. Ulah cicing dina Asma badis. kudu ma’rifatu. hiji pilar make papan. dina asma bae badis. hiji jalan parapatan. jeung ninggal nu nangtung. kana Dzat Sifatna Allah. tetep cicing dina panunjukna. pikeun ngakalan geus tangtos. ayeuna ge kabuktian. 116. nya Qur’an eta buktina. hayang terang ka hiji Nagara. Sabab geura pek manah ku rai. 114. utusan Gusti Yang Manon. cadang Naraka Jahanam. sagala hal mun teu make akal. lajeng kang rai ninggali. boh ka kulon ka kaler ka wetan. mun kitu mah moal datang. dina papan aya aksara Batawi. eta oge pituduh teu salah deui. nyaeta sahna ibadah. Dalil Hadist Ijma pasti. ulah cicing bae atuh. Ibaratna upami urang kang rai. lamun henteu percaya teh kufur kafir. naha kira-kira rai. Anu matak ngilmu ge rai. Ijma. tambah beuki maju. kapan asma mah tuduh. anu mawi kudu. sangkan nyata jeung barangna. nyaeta ka asal tadi. eta wajib digugu. kudu daek ibadah teh. ditunjuk ku gambar tangan. dupi nu katilu deui. kajadian kapal udara jeung mobil. karajinnana manusa. eta ge wajib percaya. 119. mun kitu mah tangtos bae. upami Batawi bae. kalawan jeung sahna misti. anu ngaran Ijma tea. pikeun urang gumelar di Dunya. da teu disorang jalanna. tuluy rai cicing bae. amal ibadah urang. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. jadina tangtu ku akal. para Wali jeung para Muslim deui. barang dileresan Bandung. nyaeta dina tunjukna. Hadist Ijma sumawonna. mo tepi kanu dijugjug. kalanggengan Alam Baqo. ka Batawi tunjuk. ka Gusti nu Maha Agung. lamun ngilmu pikeun kabatinan.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. 121. sumawon ka Batawina.

hukum Qiyas geura tungtik. da aya geus tangtu. atawa rek tumpak mobil. sumerep ka sanubari. kajeun rada ripuh. dina sahiji perkawis. opat pangkal kitu. bisi kaburu ku pati. payunkeun hukum akal. Zakat Puasa Hajina.Layang Muslimin Muslimat 122. 123. tarekat pon kitu keneh. kapan tarekat teh loba. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. kumaha bisana nyaho. Enggeus tangtu opat deui rai. Panunjuk teh ibaratna Dalil. rukun Islam nu lima perkara. Lamun hanteu make akal rai. bade naros Rukun Islam. ceuk raina atuh mangga. nu tacan kamafhum. kahar kapal udara. mana anu gancang bae. numatak urang teh kudu. dahar sare dikurangan. sidik teu ngandelkeun beja. hurupna asma Batawi. saperti dina Syahadat. 129. kantun milih bae atuh. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. enya eta milih tutumpakan. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. teu terang nu diasmaan. tarekatna ilmu. Den Muslimat ka raka ngalahir. sangkan urang bisa datang. dina hiji perkara teh. Jalanna ge teu disorang deui. ari eta tutumpakan. Juziyah Hak Maliyah teh. nuhun akang rebu keti laksa. Ma’rifatna. tah kitu ceuk rakana. ma’rifat geus tangtu. kumaha pikeun akalna. rai napi piwuruk teh. da rai mah tacan terang. nu ditunjuk ku gambarna tea. kantun bae neangan akalna. aya sare’at hakekat kitu. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. tuduh jalan nu sayaktos. aya sare’at hakekatna. Qodariyah Satariyah rai. opat-opat kitu. geura beuli ku tirakat. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. 127. Johar Awal kasebatna. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. sare’atna hakekatna. Ma’rifat dina Syahadat. 98 . Anfasiyah jeung Muhammadiyah. nu pangheulana datang. 125. opat-opat geus tangtu. mana nu gancang tepi. 128. gancangna teh teu lian kudu prihatin. sangkan tereh tepina teh. saterasna kitu deui. da betah dina panunjuk. Sholat ge opat perkara. cukup eta mah kulanun. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. misti kudu buru-buru. mun ayeuna gentos pasal. Ceuk rakana tangtu aya rai. kitab Qur’an eta sategesna. 124. tarekat ma’rifatna kitu deui. naha rek leumpang suku. nu ngaji asma wungkul. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. naha hanteu aya rangkepannana deui. 126.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

157. kana Dzat Sifatna Gusti. sami bae Dunya Akherat ge rai. lantaran can ma’rifatu. saestuning ngan saukur tuturut munding. sanes pisan jisim kuring. migawe kitu lampah. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. rakana enggal ngawalon. nyindiran kasadayana. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. teu ngadeuheus kapayuneunnana. anu geus kersa ibadah. leuwih hade ngadeuheusan. tempat ngahampura dosa. Kana diri sim kuring pribadi. tapi apelna kitu. dikaler di kidul. nu karasa ku badan sorangan. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. nuturkeun anu nungtunna. silih tempas jeung saderek. neda ampun moal rek sakali deui. nu ngaos anu ngadangu. atuh bener kitu. Mun nu kaya Akbarna ka duit. Baetullah anu sajati. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. mugi sadaya saderek. Lebah dieu tobat jisim kuring. Akbar teh bet los ka Pasar. parantos miwuruk. eling bae ka sawah. pujina ge diliwatan. raina lejeng nyaur. anu teu aya hinggana. keur guneman carios Agama. teu puguh nu dikiblatan. mitutur nu sayaktosna. Insya Allah dihampura. lamun urang meunang hukum beurat. tungtungna teh atuh. ulah kendat sawaktu. hanteu pisan boga akal. ngan diwangwang wungkul. da tekadna hayang buru-buru tepi. upami keur resep tani. aduh rai engkang nuhun. jeung sing bener caritana. hanteu khusu ka Pangeran. aya babandingannana. kapan geuning di Dunya ge bukti. kanu boga pangadilan. ka karatonna Yang Manon. 102 . 159. pangadilan nu langkung sampurna. rai nuhun ka pangasih. tangtu nyorang paribasa. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. kana Aweh Salam tea. ulah make surat deui. sabab tina hanteu bisa. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. dipayuneunnana Gusti. kantun suhud kana ibadahna. keur dagang pon kitu deui. dicipta dikirakira. ka Gusti nu Maha suci. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. lamun keur netepan waktu. ku rai tereh kaharti. palangsiang galeng totos. geuning kawidian apel. 160. 164.Layang Muslimin Muslimat 156. pangasih salira engkang. tegesna ka dzat Yang Agung. 163. sakur dulur-dulur. 158. 162. bet Akbar teh clok ka sawah. lamun hanteu kitu. kudu khusu tobatna teh. da moal aya bedana. nu teu dikulon diwetan. nu karaos sumurup ka sanubari. bisa ngaibaratkeunnana. ngadeuheusan kitu. payuneun nu Agung. eta tempat pangadilan. Mun geus terang kana dzat Gusti. neda ampun tina dosa anu tadi. nya osok kitu nya gawe. Ulah ampun ditukangeun badis. anu ngarang ieu Layang tea. pantes arek kituna teh. mun nu tani Akbarna ka sawah. Sembahiyang teu khusu. PIHATUR NU NGARANG 161. Akbarna kamana-mana. pangna Akbar sok kamana-mana. namung ieu mah nyindiran.

waktu tadi memeh kadunya turun. anu matak urang wajib nyiar ilmi. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. pang orok sakarat tangtu. da moal salah mulangna. muga ku engkang diwejang. kusabab tadi jalanna. maotna make sakarat. pasal eta rai ulah helok ati. ganjarana ti Gusti. sing kapanggih jeung ilmuna. Mun disorang ti ayeuna. Balikna ge moal salah. jeung naon sanyatana. Raina lajeng ngajawab. rek naroskeun anu teu acan kaharti. pajar orok mah beresih. Tah rai kumargi eta. jalanna kana Naraka. samemehna urang hilang. 174. sakarat enggeus beak. naha sawaktuwaktu. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. Sinareng dina waktuna. Rakana lajeng ngajawab. kantun ni’mat bae pasti. sing ngarasa hilang samemeh pupus. 172. Rakana lajeng ngajawab. bangsa orok nu rek maot. karaos nyerina misti. Sabab asalna ge ni’mat. nyorang nanjak upamana. tah eta kedah kasusul. tangtu bae engke moal nyorang deui. Pangkur 166. Ayeuna mah ganti pasal. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. balik deui ka jalanna. sing perele hiji-hiji. kitu siksaanna Gusti. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. 171. 170. Syahadatna Kangjeng Nabi. 173. ti ayeuna geus ditungtut. supayana ulah kitu. kapan sidik Ibuna satengah mati. beda hiji-hiji Rosul. 103 . nya percaya mun kitu mah kahareti. rehna rai sering sok mendakan. tadi rek turun ka Dohir. anu matak renghap ranjug. sarebueunkanyerian tadi Ibu. Ibu teh satengah mati. ilmu sakarat di Dohir. nya buktina wujud urang. Rosul anu genep tea. sarebu kalieun babar.Layang Muslimin Muslimat 165. dina Hadist geus kakocap. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. cacakan tadi turunna. sabalikna urang lamun. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. teu acan aya dosana. saperti anu biasa. akalna teu aya lian. rai bingung kalangkung. 177. Narakana Ibu tadi. tangtuna kasampeur deui. Kapan aya ceuk dalilna. dina hal perkara Rosul. raosna nyeri kalangkung. mangga dangukeun ku rai. hanteu sami pada-pada boga waktu. Mung ayeuna rek tumaros deui. nyorang deui kana jalan anu tadi. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. ngarasa rasa sakarat. unggal poe sakarat. geura kieu mun can terang. naha sami Syahadatna teh nya kitu. Nampa sarebueun ni’mat. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. tah didinya jalan urang. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. 175. kitu deui waktuna. 169. malah sok aya nu misan. 168. 167. mun teu kapendak ilmuna. naha atuh kitu. dina waktu keur waktos salulut. Waktu ngababarkeunnana. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. 176. hakekatna di badan urang sakujur. kumaha eta sababna. pang orok sakarat kitu. Antal maotu qoblal maota rai.

waktu tadina ti Nabi. lobana opat raka’at. Ngadawuhan Gusti Allah. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. 184.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. da nyaho asal usulna. kanyataan ayana Kami pasti. kudu Sholat maneh misti. maneh kudu tumarima. Nyaeta dua raka’at. tah kitu eta asalna. Nabi Adam nu tipayun. wujud maneh pribadi. maneh Adam dikersakeun ku Kami. Sembahiyang subuh tea. 182. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. Wa asyhadu anna Adam. 179. 104 . nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. kanyahokeun bae heula. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Dawuhanna Gusti Allah. terasna Wa asyhadu anna. tumarima boga nyawa sareng wujud. sinarengan dua suku. tapi maneh ayeuna. kieu rai Syahadatna. numatak manusa wajib. jadi utusan geus tangtu. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. dalilna geus kasebut. Sabab wujud maneh eta. tatapi maneh ayeuna. mana aya Shalat Subhi. 180. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. 178. jadi utusan geus tangtu. 185. Wajib kudu Sembahiyang. Raina teras ngajawab. kieu rai Syahadatna. Nabi Enoh nu kamasyhur. Asyhadu anlailaaha Illallohu. kudu Shalat waktu duhur. 183. jeung dua suku geus nyata. Mimitina Gusti Allah. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. tatapi maneh ayeuna. Dalilna Sama-Sami’an. kantun kaduana deui. Wallohu batinul insan. Enoh Habibullah deui. 181. Al insanu dohirulloh eta kitu. paingan manusa kudu. waktu subuh kaluarna fajar sidik. sing narima boga dua cepil tangtu. 186. ari sababna pang kudu. Gusti Allah ngadamel deui utusan. ceuk raina nuhun pisan. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. Saur raka nu kadua. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. boga nyawa kaduana boga wujud. tumarima boga cepil dua siki. ka Gusti nu murbeng jagat. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. kholifatullohi deui.

kantun eta Rusul nu kaopat deui. Pek Shalat tilu raka’at. waktu magrib maneh ulah salah deui. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. nomer tilu ngabogaan. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. heh maneh Musa utusan. Kanyahokeun bae heula. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. dalilna anu kasebut. kaduana boga lisan eta kitu. Basar jeung Basiran tea. sategesna pangucap Aing geus tangtu. Asyhadu anlailaaha Illallohi. Asyhadu anlailaaha. 193. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. 105 . hayang nyaho kana dzat sifat Aing. mangga ku engkang pitutur. hayang ma’rifat ka Aing. 191.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. terasna Halilullahu. 194. kudu Sholat pat raka’at. Saparantosna Nabi Musa. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. anna Issa Rohullohi. he maneh Ibrahima. tunga rai sama sakalican mafhum. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. 188. boga panon dua siki enggeus bukti. anna Musa Kalamullah. saterasna Wa asyhadu. rakana lajeng ngajawab. dalilna teh geus disebat. Raina deui ngajawab. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. ceuk raka nu kaopatna. Kantun anu katiluna. pangucap maneh teh eta. 195. 187. Kieu rai Syahadatna. nu katilu utusannana Yang Agung. Syahadatna ge puguh. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. Nabi Musa eta rai. 189. kitu eta asalna. tapi maneh montong hayang. Jeng Nabi Ibrahim tea. numatak manusa Islam. 192. kudu Sholat Asyar misti. Asyar waktuna pasti. kieu Syahadatna rai. Nabi naon ngarana. Nabi naon kasebut. Tapi montong hayang terang. kitu Syahadatna Nabi. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. ati moal salah deui. Kalam Mutakalliman deui. jeung leungeun kenca katuhu. saperkara boga baham. geura mangga ku engkang terangkeun deui. utusan Aing pribadi. Sabab maneh ngabogaan. 190. kanyahokeun bae kudu. sabab maneh teh geus puguh.

lamun urang cicing dina tarekat muji. Isa teh panggangseu urang. tadi diluhur disebat. Enoh nyatana pangdangu. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. Katiluna boga nafas. eta anu genep Rusul. enya eta Al insanu siri rai. dina Qur’an geus kauni. ayeuna maneh mah kudu. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. kapan pangkatna teu lepat. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Sabab nafas maneh eta. sabab asalna ti Nabi. 205. Muhammad mah rasa jasad. 202. 207. teu ku akal moal jadi. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. Ieu Aing mere burak. Tangtu bae mo kapendak. keukeuh pokna mo kasusul. Ngadawuhan Gusti Allah. 106 . teras ka para Wali sadaya. enggeus lumbrah Syahadatna. nafas ge moal aya. ka Aing kudu ma’rifat. Haturan deui raina. ayeuna karaos pisan. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. tapi maneh hanteu kudu. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. nu meunang pitulung Gusti. Kitu geuning sajarahna. 200. leres pisan kurai geus kaharti. ngan maneh ayeuna kudu. teu nyusul tarekat ilmu. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. Sholat dina waktu Isya. 206. Muhammad Nabi panutup. pat raka’at lantarannana pang kitu. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. sabab mun getihna lampus. Kieu dalilna geus kocap. dina waktu-waktuna. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. malah tepi ka poe Kiamat kitu. maneh Isa geus jadi utusan Kami. hakekatna di badan urang sakujur. Ngadawuhan Gusti Allah. dua liang irung bukti. sategesna rasa Aing geus tangtu. tumarima kaayaan. 197. teu kudu hayang terang. 201. nafas maneh pribadi. teu make Ijma Qiyas. dalilna enggeus disebat. Hakekatna Adam tea. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. sategesna hukum akal teu disusul. dina wujud peribadi. kanyahokeun heula bae. wujud oge geuning bukti. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. 199. nafas sifatna geus pasti. hartina teh maneh Muhammad. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. Muhammad Rosulullohi. Muslimin para Olia. anu matak ayeuna ge geuning kudu.Layang Muslimin Muslimat 196. nya adegan wujud urang peribadi. 198. 204. 203. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. Ibrohim paninggal urang. di maneh teh kanyataan. kapan eta Gusti Allah. terus nepi ka Kiamat. turun-turun burak tadi. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. sumurupna kana rasa. Panguluna para Rusul. Barang Rusul kagenepna. Shalat dina waktu Isya. jeung turun ka anak incu. terasna Wa ana siruhu.

elmu lahir elmu batin. taya lian ngan ku akal. hanteu kakurangan deui. dina Lam yakunil kitu. atuh kantenan pisan. ma’na Syahrul bariyyah. di wujud urang sakujur. nya nu pangkat Ajengan. jelema mah moal aya. anu lemes pikeun bagian Sawargi. panon ieu nu buncelik. ninggalna tangtu ku soca. ma’nana pon kitu deui. 107 . nya ma’na anu kasar. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. seueur pisan anu kitu. teu percaya kanu nyebut. jalankeun hukun Qiyas. sareng anu nyaritana.Layang Muslimin Muslimat 208. 217. tangtu bae ma’rifat. murtad hanteu salah deui. eta mah nu jadi bibit. hakekatna sadayana para Rusul. kulantaran ma’nana salancar wungkul. Anu bisa ma’rifat dzat. 216. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. nuhun rai jol kamanah. kaluar jerona kitu. tangtuna kaliru basa. henteu dipikiran deui. sumawonna Ijma oge teu disusul. ngajolopong hanteu bisa usik malik. anu ngajina salapis. jadi aya hirup dua. 214. ka dzat Yang Agung. dalil teu meunang dirobah. ngaku enggeus ma’rifat dzat. anu aya diwujud. hakekat mah teu mati. eta oge bener pisan. Lamun hanteu aya rasa. Mun kitu mah bener pisan. Kasar pikeun Naraka. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. bisi nular katepaan murtad deui. pangandika para Rusul para Nabi. da geus sulung dina jasad. puguh oge sok kaliru. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. 220. 209. nu ma’rifat dzat Yang Agung. 213. jalma mah moal tinggali. Mutajilah enggeus moal salah deui. kapan ceuk Qur’an teh kitu. Rakana lajeng ngajawab. Namung wajib kailmuna. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. Malah ulah dideukeutan. aya dua dina Qur’an geus ditulis. anu ngajina tea. 219. Numawi geura teangan. sabab Rosulullah eta. pokna teh sabab ceuk kitab. Ari Hadist mah teu salah. da eta nu ma’rifatna. sahinasna ma’na kitab. Kangjeng Rosulullah Mekah. 211. Geura ku rai dipaham. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. 212. nu ngaku enggeus ma’rifat. 218. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. pupus soteh majajina. da teu make akal deui. aya ma’na lemes pasti. Rosululloh tegesna rasana Gusti. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. tapi geura teangan hakekat Nabi. tah kitu mun teu kaharti. 210. Kapan ma’na kitab Qur’an. nu bisa ma’rifat kitu. saur Hadist moal aya hiji jalmi. 215. ma’na dalil kadua karasa kaharti. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. tapi ulah netepkeun bae kaditu. moal aya hiji jalmi. nu salah mah geus puguh. ngajirimkeun Gusti Allah. 221. lamun hanteu ngaji Qiyas. naha arek teu percaya. Geuning tadi Hadist nyebat. Ceuk raina atuh naha. kaduana Khaerul bariyyah puguh. ceuk rakana bener kitu. aya urang sinarengan aya itu. lamun geus kapanggih eta. Bibitna anu ma’rifat.

ayeuna rek naros deui. puji Qodim ‘alal Hadist. anging rasana Yang Agung. pada-pada anyar sami. raina lajeng ngajawab. Tetep bae pang bodona. nu ninggalna hanteu make panon kitu. Mung barangna can kamafhum. engkang ku rai dipuji. puji anyar kanu anyar. puji anyar kanu anyar. nyaeta rasana Allah. ka rasa anu tadi. Raina pok deui nyaur. Tetep dina rasa Dunya. nu wajib disembah misti. da moal jadi manfa’at. muji mah kedah ka Allah. sing kapangih supaya bisa balik. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. muji ka salira engkang. Ulah nyamian Yang Agung. puji Qodim ‘alal Qodim. dupi anu katiluna. mun kitu lain bab ilmi. 234. Nomer dua nu kasebut. puji anyar kanu anyar. 228. moal bisa deui mulang. ngandikana teu ku baham. 229. jalma teu wenang dipuji. piraku hanteu kamanah. puji Hadist ‘alal Hadist. kieu rai mun can harti. 108 . Nu gaib di wujud urang. Kinanti 225. puji Hadist ‘alal Hadist. puji Hadist ‘alal Hadist. barang negrak eta rai. da kapan ari dalil mah. nu rempug jeung para Santri. pisundauennana dalil. marakayangan balik ka Dunya deui. atuh nu kumaha tea. puji Hadist ‘alal Qadim. masih tetep dina pangbuangan kitu. anu tetep uninga. anging hiji Gusti Allah. dina waktu mana deui. pimaksudeunnana dalil. nu anyar muji nu anyar. aturan ilmu geus pasti. leres sundana kaharti. 227. balik ka rasa kapungkur. tegesna tacan kaluar. sumawon dina pernahna. reh ngupingkeun dina kitab. dalil anu nomer hiji. atuh nu kumaha tea. nu tadi disebat tea. loba nu surup sumanding. rai hoyong mangarti. 226. pernahna pon kitu deui. 224. ngadanguna teu ku cepil. ku Dunya ieu kakurung. 232. dina Syahadat ge rai. Lajeng rakana ngadawuh.Layang Muslimin Muslimat 222. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. anu opat geus disebut. 223. buktina loba ririwa. 230. 233. Rakana ngawalon imut. muga ku engkang diwejang. pikiran heula ku rai. kitu sundana mah rai. aya puji opat rupi. 231. Ceuk rakana mangga atuh. Ku rai tacan kaemut. Sundana anu geus umum. ku rai tacan kaharti. ibaratna tuang rai. Raina lajeng ngawangsul. kieu numawi katampi. henteu boga daya upaya pasti. nu kahiji kasebat. eta pisundaeunnana.

anu sarupa kumaha. sugan moal lali deui. dupi muji pada jalmi. maca kitab sareng Qur’an. ngan ukur pikeun di Dohir. kapan urang eukeur tadi. da pada Qadim sadaya. Rakana deui ngawalon. Qadim teh pangandikana. Ceuk raina geus kamafhum. Ceuk raina muji nuhun. 238. nu geus diterangkeun tadi. Cahya anu opat geus puguh. 240. hurupna mah anyar pasti.Layang Muslimin Muslimat 235. Kapan huruf Qur’an tangtu. da ngan sakitu rai mah. puji Hadist ‘alal Qadim. anyar dadamelan Nabi. pernahna dimana deui. nangtung ruku sujud deui. dupi eta perenahna. barang urang nu macana. ayeuna nu kaopatna. mun lepat sadaya-daya. nu Qadim muji nu Qadim. 242. pada-pada anu Qadim. piraku hateu kapikir. ceuk raina hanteu lepat. puji Hadist ‘alal Qadim. jeung kuma sundana deui. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. ari nu katilu deui. eta sowara teh sidik. 243. dupi eta perenahna. puji Qadim ‘alal Qadim. dina keur Shalat sajati. 247. nu anyar muji kanu Qadim. nu muji nu dipujina. muga ku engkang didadar. muga bae parin harti. Kapan didinya mah tangtu. 236. pada-pada anyar pasti. 245. 246. kieu pisundaeunnana. Nur Muhammad asal tadi. padapada anu Qadim. dijero kaluat bijang. nyanggakeun bae kang rai. Rakana jawab jeung imut. 244. buktina teu make biwir. kantun anu kadua. tapi tetep keur ka Gusti. lungguh eta kaopatna. sanggeus urang ka Dunya. puji Hadist ‘alal Hadist. teu nyowara geuning rai. 241. dimana engkang pernahna. nya dina waktu keur rai. seepkeun bae sakali. dina jilid nu kadua. kieu pisundaeunnana. sorana teh anyar deui. leres ku rai kaharti. warnana anu opat rupi. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. anu katepi ku pikir. 237. eta mah sejen aturan. Sanes keur muji ka makhluk. Saur rai kumaha atuh. dupi anu Qadimna mah. dina Sembahiyang pasti. Piraku hanteu kamafhum. Kantun eta nu katilu. muga diterangkeun deui. Nu anyarna teh nya wujud. Ceuk rakana mun can mafhum. 239. 109 . kieu atuh kieu mun can harti. puji anyar kanu anyar. enya eta ti makhlukna. kapan eta anyar sami. perenahna waktu eta.

meureun maot sahiji. 258. hal nohidkeun hirup hiji. lamun ibadahna jalmi. kapan buktina nu wafat. nuhun parantos kaharti. kang rai di lebah dinya. pada aya hirup eta. kitu ceuk unggeling Hadist. jadi puji sadayana. ayeuna mah ganti pasal. kuma ngarasakeunnana. 253. Bibitna nyawa disebut. teu petot-petot nya eling. asalna tinu sahiji. Dupi nu sok keuna ku pupus. usik malikna geus pasti. Sumawon ibadahna kitu. sareng perkawis hirup mah. reh hirup teh ngan sahiji. kudu maot sadayana. Mun hiji mah eta hirup. Arasy Kursyi pon nyakitu. sabab hirup ngan sahiji. syah asmana jeung af’alna. nu langgeng teu keuna mati. ayeuna rai mangarti. jeung syah sifatna deui. 261. hakekatna nyawa rai. Dupi anu ngaran hirup. leres hirup mah teu lepat. 249. tujuh bumi tujuh langit. nyaeta buktina rasa. 252. teu dua teu tilu opat. hirup kagungan Yang Widi. 260. hirup Allah tara ruksak. kalawan jeung ma’rifatna. 256. sabab enggeus tetep eling. dina lebah mana deui. 254. mana helok-helok teuing. 110 . Sawarga Naraka deui. margi dina saban jalmi. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. mung hiji-hijina pasti. kaangliputi sadaya. hirupna manusa pasti. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. seja rek tumaros deui. Manusa pon kitu deui. Nya eta anu kasebut. Ceuk raka ulah kaliru. puji Qadim ‘alal Hadist. hirupna sakabeh jinis. ku sifatna hirup Gusti. dina pasal hirup eta. anging ku kawasa Gusti. kieu upami teu harti. 251.Layang Muslimin Muslimat 248. kana dzatna Maha Suci. awak-awak nafsu pasti. Rakana lajeng ngadawuh. 259. sasatna geus syah dzatna. nyawa aya saban jinis. 255. tah eta anu dipuji. jeung lamun hirup ngan hiji. 250. Raina lajeng ngawangsul. Ibadah kalawan ilmu. ceuk kasauran Wali mah. ari nu seueur tea mah. aya keneh kabingungan. anyar dipuji nu Qodim. Rai teh masih kaliru. disebat sagara hirup. langgeng bae ngangliputi. anu sarupa kumaha. 257. Mung heran kaliwat langkung. da tara keuna ku mati. Sato Siluman-sileman. nu Qadim muji nu anyar. Raina lajeng ngawangsul. anu ngaran nyawa tea. tetep hirup mah ngan hiji. Uteuk Tongo Walangtaga. nu ngangliputi sadaya. nungtut bae beurang peuting. teu ngaku usik sorangan. sifatna nu padang tea. can terang sama sakali.

katerangan anu yakin. seuneuna dicarokotan. raina lajeng ngalahir. nya nyareungeut ka dinya. Magatru 273. katerangan teh utami. Lamun sayaktosna kitu. Raina enggal ngawangsul. teu robah langgeng geus pasti. ayakan jeung damar hiji. Rakana enggal ngawangsul. nungtut ngirangan teu lepat. nyaeta damar nu tadi. inditna mah teu karaos. mahi teu kurang teu leuwih. diala rebuan jalma. Ku hiji ayakan kitu. nu jadi hirup jasmani.Layang Muslimin Muslimat 262. saperti nu tadi tea. mungguhing hirupna Allah. teu ngurangan teu nambahan. nu liangna laksa keti. nyaeta nu padang tea. rek ditambah katerangan. ulah belet-belet teuing. Kieu atuh mun can mafhum. misti kudu balik deui. margina dibagi-bagi. ari hartina teh dalil. mohal ruksak dzatna Gusti. 265. ka Allah nu Maha Agung. 111 . nyaeta anu disebut. ayeuna ku engkang rai. 263. kapan Gusti Maha Agung. rek diibaratkeun deui. Ibaratna hiji lampu. nu aya di wujud jalmi. asal ti Allah geus tangtu. bol karaos teu sulaya. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. naha jinisna nu tadi. teu kalawan ingkig kitu. hiji jalma roko hiji. tangtu dzat anu Maha Suci. teu kirang sumawon leuwih. 277. teu ngarti ibarat tadi. Naha seuneu dina lampu. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. 267. 266. ngaraos teu clok di Dohir. damarna mah tetep hiji. gumelar ka alam Dohir. ku rai tacan kapikir. nyaeta sorotna tea. Mung aya keneh saeutik kabingung. reh rai sok nguping dalil. ngurungan damar sahiji. 264. ka sato pon kitu deui. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. ka Allah Gusti Yang Manon. Rakana lajeng ngadawuh. Mung bade nyundul pihatur. Innalillahi kauni. ku rai tacan karaos. dupi anu jadi nyawa. aya terasna kasohor. ayeuna teu samar deui. kudu bae balik deui. ari dzatna Gusti Allah. rai ulah salah harti. sorotna Sagara Hurip. ibarat mun di Dohir. Kapan tadi rai dina waktu turun. salobana liang tadi. 271. sorotna teh tangtu loba. geus jauh ti Maha Suci. boh laksa rebuan jalmi. Aduh engkang langkung cukup. 270. 274. naon atuh anu balik. Jadi sategesna kitu. 269. 276. nu sakitu eces pisan. ka maliunan manusa. hiji sorot liang eta. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. ibarat lamun di Dunya. piraku mun aya jalma. sangkan kaharti karasa. ngurangan atawa leuwih. 272. 268. jadi hiji nyawa jalmi. kajeun rebu maliunan. urang ibaratkeun deui. 275. angger moal robah-robah.

281. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. cicing di Naraka pasti. tah lebah dinya kang rai. karaos ku tuang ibu. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. rasa Dohir lamun balik. kumaha ilmuna tangtos. naha siga naon atuh. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. 282. ku kangeunahan kitu. pangbalikan rasa kitu. ni’mat bae salamina. jadi ni’mat geus pasti. kangeunahan jeung kanyeri. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 292. tah sakitu pikeun balik. teu karana dipigawe deui. 289. pipisahan enggeus pasti. mun nu jatoh ka Sawargi. teu saperti Rama Ibu. nu ngaran Haqna Yang Manon. dua Haq Muhammad Nabi. 286. nomer hiji kacarios. naha saperti di Dohir. 280. kalem timbul sapapaos. raina ngalahir deui. rai mah kawas nu ngaco. salamina taya tempo. ngan ni’mat anu karaos. ceuk rakana bet piraku. Haqna Adam teh geus tangtos. 293. bener rai kudu balik. Tapi engke dimana urang geus pupus. make aya gedong-gedong. 279. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. teu karana deui kitu. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. jadina kumaha deui. aya tilu perekawis. tapi lain ngingkig kitu. rasa kitu teh geus pasti. 285. 291. tah kitu anu sayaktos. 287. Ceuk rakana rai masih bingung. 284. teu dicampuran ku nyeri. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. Kani’matan Akherat mah Agus. teu selang-selang deui. katilu Haqna Yang Manon. kapan di Dunya mah campur. ngarasa kanyeri wungkul. ka Haqna Muhammad tangtu. balik soteh balik raos.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. keur waktu ngajadi orok. tapi pangbalikan rai. sapatemon waktu tadi. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. 290. hanteu kadangu ku cepil. kantun nu hiji can mafhum. rakana lajeng ngawangsul. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. tetep ni’mat bae jongjon. teu katinggal soca kitu. gaib hanteu aya bukti. 112 . Ari mungguh Sawargana Maha Agung. dina jalanna bareto. kawas ti luar ka bumi. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. sasatna di jalan cicing. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. 288. jeung istri anu gareulis. tetep langgeng dina nyeri. 283. Sawarga ngaranna sohor. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. kawas keur di Dohir deui. kapan didinya teh nyeri. anu katiluna deui. Barang-barang meja korsi nu aralus. eta nu ngaran Sawargi.

sasat ngancik dina poho. saperti di luhur tadi. Dzat laesa kamishlihi. kaduhung engke karaos. Nur Muhammad waktu tadi. 301. teu sieun ku siksa kubur. Nur Muhammad opat rupi. keur masih ngajadi Enur. Barang anu balik ka Naraka kitu. 304. kana sagarana hurip. 299. Kantun ieu aya keneh kabingung. enggal ku rai kaharti. saeusina Dunya tangtos. teu ngaraos naonnaon. 113 . caina teu salah deui. 296. 310. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. Ibaratna cicing dina asin kitu. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. Sagara cai nu tembong. 308. tah ibarat urang tadi. nu diluhur kacarios. ngangliputi Langit tujuh. nyaeta rasa jasmani. teu arah teu enggon kitu. nyaeta rasana Gusti. ngilmuna eukeur di Dohir. nyaeta nu ma’rifati. caina asin geus tangtu. 309. ngan ukur tuturut munding. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. reh urang tadi di Qadim. ibaratna mun di Dohir. 298. samemeh urang ka Dunya turun. kangeunahan pon nyakitu. Ngalakonannana ngan era ku batur. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. pangkatna geus ma’rifatu. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. kumaha waktu di Dohir. rek diibaratkeun deui. rasa teh sama sakali. keur waktu keneh dina Nur. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. di Dunyana nu teu manggih.Layang Muslimin Muslimat 294. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. barang kadarat geus tepi. nyaeta dzatna Yang Manon. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. teu ngaraos naon-naon. bet beda rasana gentos. tur tadi teh cai laut. mahi ngahuripkeun makhluk. keur dina Sagara Hurip. pasal eta pikeun balik. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. 305. hayang caang ulah bingung. supaya enggal kaemut. 306. kuma sajarahna deui. tacan jadi rasa wujud. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. kulantaran kurang suhud. nyaeta dzatna Yang Manon. ku ibarat mah karaos. 300. ci hujan mah henteu asin. datang ka darat mah geuning. 295. sajatining suwung raos. 302. geus jadi ci hujan tangtos. mungguhing dzatna Yang Manon. aya tilu tempat kitu. kapan laut oge bukti. samemeh ka Dunya lahir. 297. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. Akherat pon kitu deui. enggal karaos ku rai. nu geus ma’rifat kana Nur. hanteu warna hanteu rupi. tepina ilmuna tangtos. rai masih keneh helok. 307. hanteu isin ku Yang Widi. ibadahna luakleok. bet boga rasa kanyeri. sanes kanten bisa jadi. 303. nu mahi ka tujuh Bumi.

nya jadi rahayatna Onom tea. 318. ibaratna rasa batin. ulah cicing betah. aya raos jeung teu raos. aci tanah jeung angin teh. 114 . hiji keclak hiji jalmi. asal tinu opat. Hayang deui hayang deui jadi baku. rasa Dohir anu bukti. rasa pelem jeung amis teh. 325. rasa ci hujan mah puguh. Aya deui nu ku rai can kamafhum. Nya buktina nu dituang ku Ibu. Sabab eta pang ayana cai susu. dina eta pasal nafsuna manusa. saha anu nyambat. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. Barang tepung baham sareng cai susu. tangtu aya rasa. terusannana anu bras ka Laut tea. Tuang Ibu moal aya ci susuan. aci seuneu aci cai moal salah deui. teangan jalanna jalan cai ka Laut. 323. dina cai hujan bae. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. anu mawi ewon-ewon. deudeuieun tina karasana ngeunah. sifatna nafas nu bukti. da waktu tadi mah. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. masing bisa balik deui ka asalna. 328. 322. Marakayangan jadi salundang salindung. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. henteu kaop elat. dina rasa dunya bae. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. margi sidik aya jeung bukti-buktina. 320. 321. 312. 319. bisa balik nya ka Sagarana tea. Teu aya deui akalna teh kudu. jalanna dumuk. kitu kajadianna teh. Jadi rasa cai asin nu di Laut. Nerangkeun Datangna Nafsu.Layang Muslimin Muslimat 311. nyaeta ci hujan tadi. anu tadi geus ragrag teh. enya eta dina rasa alam Dunya. taya nafsu teu hayang sagala rupa. sakeclak sewang geus tangtu. Ayana teh kumaha. Den Muslimat ngawalon barina imut. 324. 327. lamun disambat ku Onom. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. sangkan cai hujan. jadi nyawa enggeus puguh. teu pulang ka asal. rido ngawuruk saderek. meni jeger ceurikna bakating hayang. sing kapanggih Solokan-solokannana. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. percanten kacida. cai hujan nu tadi teh. saban wujud oge nyondong. jalan cai tea. 316. waktu medal ti Ibu teh. 315. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. nya jadi nyawa jasmani. teangan akalna. rasa kontak jeung aci opat perkara. muga engkang kersa. Balik deui ka rasa asin kapungkur. 326. tetep langgeng dina rasana Naraka. sangkan cai teh ngaleos. 313. Pucung 314. 317.

Saniskanten jadina teh ku patepung. 342. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. sareng teu raos geus tangtos. aya dangu nu teu raos. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. rasa eta buktina teh. anu opat bae kumaha kontakna. 347. bibitna kahayang sabab. 343. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. wajib kapendakna. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. kuma bae dina pamuhitannana. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. kana Maung kana Bagong. kumaha ilmuna. tadi geus ngaraos. nya balik ka Dunya. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. kontakna jeung sifat. Geuning bukti dina dangu oge kitu. kumaha sajarahna teh. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. 331. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. 345. babandingannana.Layang Muslimin Muslimat 329. sareng asal bareto. aya angseu hanteu raos. 337. 341. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. aya tinggal henteu raos. dina waktu wafat. aya angseu ngeunah. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. malah aya tinggal sok jadi amarah. 115 . ka pangangseu kitu keneh. Najan dina pangangseu oge nyakitu. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. 346. barang rasa kontak sareng katuangan. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. nimbulkeun jadi amarah. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. saniskanten aya lalayanannana. nya nimbulkeun ngeunah. sifat nu sae nu awon. barang kontak terus bae aya nyawa. sajarahna manusa gelar ka Dunya. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. aya tinggal ngeunah. muga engkang ka rai maparin terang. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. 333. dina patuangan sareng aya hirupna teh. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. Dina waktuna sakarat badena pupus. 344. 335. hakekatna nyawa. 340. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. tanda hirup geus usik gugurinjalan. hawa Batin jeung Dohir teh. 336. kanyaho di Dunya bae. hawa anu dua. nyerep nyurup kana hate. 339. lamun dangu kontak. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. saterasna kitu bae. Panon oge kumaha kontakna kitu. 332. 338. 334. nya karaos pisan. Anu mawi wajib manusa teh kudu. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. sami bae sareng dangu tinggal baham. kana cepil soca. sareng sowara nu awon. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. 330. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. aya dangu ngeunah.

Mung ku banget tekad ati. 352. raina Raden Muslimat. hanca simkuring bareto. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. 349. lamun Tohid Insya Allah sampurna. ieu jilid kaopatna. Allah ngabukakeun ilham. Sagara nyawa sakabeh. sakalangkung garihalna. disarengan ku dudu’a. muga sadaya nawakuf. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. sakersana jadi bae. ngantunkeun sahiji putra. moal aya mustahilna. anging Allah anu langgeng jumenengna. reh Gusti mah sifat wenang. ngudag hak kasampurnaan. sareng ku safa’atna teh. sakitu ge cekap. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. 4. Balik deui kana rasa nu kapungkur.Layang Muslimin Muslimat 348. dinten Saptu ping opat belas. Rayagung dawuh nu sae. 7. elingna kadinya. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. marulih ka Rahmatullah. anu hanteu petot-petot. mung sasasih antarana. Teu mungguh ka jalma dhaif. sinareng gentur tatapa. jeung moal aya nu bisa. 116 . nu jeneng Rosulullohu. nyaeta Sawarga. mulih ka Rahmatullah. seja rek neraskeun hanca. parantos dugi ka waktos. ulah kirang pangampura. Kasampurnaan lahir batin. maksad rek ngadangding Layang. Kangjeng Nabi Muhammad. 5. nu maksudna jalan alus. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. 3. salamet Dunya Akherat. sakersana Maha Agung. kalangkung kasep. rakana anu tipayun. Dina gentos sasih deui. dangdingna sareng basana. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. kantun ngaraoskeun bae. Gedong Rosulullah. mutih ngabeuti puasa. ahli ngulik Ilmu Nahwu. 2. tangtu jadina teh poho. sinarengan Raden Muslimat. geus tangtu kontakna oge. kitu kersana Yang Agung. kana dzatna Allah. Ngawitan anu didangding. anu nembe jilid ka tilu. Shalallahu ‘alaihi wassalam. Semet ieu bae rai urang tutup. ayeuna gentos nu kocap. hanteu aya naonnaon. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. ngahalang-halang kersana. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. rasa Allah tea. sasih Hapit dinten Juma’ah. namung kalintang ku awon. Ilmu Sare’at Hakekat. Simkuring nembean deui. neda-neda ka Yang Manon. 8. ngabulkeun paneda jalma. nyaeta anu kasebat. 350. 351. Nilarna Raden Muslimin. Layang Muslimin Muslimat. mu’jizatna Gusti urang. 353. 6. Kocapkeun Raden Muslimin.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

nu kitu sanes ti Allah. 51. kana jalan rahayu dunya Akherat. sidik yen Gusti Allah mah. padang caang narawangan. Kapan kitu kersana. nya kalakuan manehna. saperti anu ngalindur. teu ngalajur hawa nafsu. tina dzatna enggeus tangtos. jadikeun budi pamilih. 53. bakating ku poekna. Allah ngayakeun Agama. Laa haula wa laa quwwata. ngarasa geus teu papisah. teu kenging migawe dengki. pijadieun kana hade jeung gorengna. Allahna hanteu kailmu.Layang Muslimin Muslimat 49. teu aya antarana teh. tara jadi kabingungan. aya anu nyiliwuri. Ngan wungkul bae miwarang. sabab tangtu katawis. Da nu geus yakin mah geuning. poek mongkleng buta rata. 55. hade goreng ge ti Gusti. ku sok kitu sababna teh. Sabab ngaraoskeun isin. jeung nurunkeun kitab Qur’an. kitu deui eta sifat. Atuh eukeur naon teuing. ngalobakeun Gusti Allah. para Nabi utusan teh. sumawon ujub takabur. 58. Tah kitu nu matak wajib. padahal mah geuning kitu. Tina sifatna geus sidik. pon kitu deui Naraka. 52. pedah aya dalilna. samemeh prak dipilampah. jeung boga pamilih tangtu. piara laku jeung tekad. ngayakeun Sawarga kitu. kana jalan kagorengan. rakana lajeng ngawangsul. jalma nu kitu tekadna. atawana jalma owah. tah kitu margi lepatna. poma rai sing mangarti. wungkul miwarangna Gusti. siang wengi babarengan. kana kahadean misti. Lamun pijatoheunnana. ka Allah kudu ma’rifat. anu geus yakin mah geuning. Sinom 57. pasti eta ngaran kufur. Lajeng raina ngalahir. sagala perkara oge. 59. nu kieu tekad manusa. sok jadi sasar tekadna. 54. kuma barisna dipayun. ayeuna nu kaopatna. Jadi ayeuna mah urang. 120 . majarkeun sagala rupi. kana kagorengan pasti. Nu kieu tekadna jalmi. pendek teu daya upaya. 60. ka papada makhluk Gusti. Asmaulliaf’al tea. teu maparin kana jalan kagorengan. parentahanna Idajil. kedah suci laku lampah. nu nyahona lain beja. anging ku kersana Allah. 50. kumaha pang jadi lepat. lamun bae kadatangan. palaur sieun salah. tah nu kitu patekadan. laku hade laku goreng. masing soleh sabar tawekal darana. moal sakawenang-wenang. tapi tadi nu nyarita. ati teh kudu beresih. mangga ku engkang carios. kana kalakuanna teh. tara sok miwarang salah. ku kereteg karep ati. 56. teu idin sama sakali. jalma teu boga akal. da Allah tara kitu. ngaku Allah kana Af’alna. Sasat teu usik teu malik. keur ngahukuman nu salah.

sing iyatna kudu kuat. Anu ku engkang disebat. percaya ayana Allah. bagian nu ahli Qurbah. Naon bae ayeuna mah. mun datang kareping ati. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. Ulah kabengbat ku Setan. ari anu katiluna. anu ahli adep-adepan jeung Allah. dua Iman Idlal deui. kawuwuh jeung bisa yakin. kana ayana Yang Widi. 67. kana jalan ma’rifati. nu beunang hese capena. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. Iman tina beja wungkul. rai hayang enggal ngarti. kieu mun teu lepat mah rai. 70. da kapan rasiah Wali. nu kahiji Iman Taqlid. Kitu deui sabalikna. tapi laku jeung tekadna. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. raina lajeng ngalahir.Layang Muslimin Muslimat 61. amalna teh lir tipung katiup barat. ulah bendu bae rai. pasal Iman anu tilu. kana piwuruk engkang tadi. kana panggodana Iblis. 62. numawi rai sing emut. kantun eta anu ka limana tea. kapindingan ku kokotor laku tekad. rai tiasa nyumponan. jadi poek buta rajin. tunggal keneh nya ibadah. katiluna Iman Takhkiq disebatna. di ayana Maha Suci. geuwat ulah lami-lami. martabat undak ti tadi. jeung kudu ditempat sepi. Eukeur mah tadi percaya. Iman Idlal nu kadua. 63. ibadah ka Maha Suci. tina dalil Qur’an kitu. Asma tina jinis kitu. tah eta mah martabat anu utama. turug-turug nyaho pisan. moal bisa dicarioskeun ayeuna. rai ayeuna teu bingung. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. rakana enggal ngawangsul. Sagala hal kalakuan. ma’rifat ka Yang 121 . bilih kadenge ku cakcak. kamulyaan lahir batin. Raina lajeng ngajawab. 66. sanajan getol ngabakti. ngan wungkul beja ti jalmi. kumaha enyana deui. Iman Taqlid kahijina. 64. 71. geus tangtu deui ka hijab. pek lampahkeun buruburu. nu can kaharti ku rai. ma’rifat ka Maha Agung. musna leungit tanpa lebih. sareng nganuhunkeun deui. ceuk engkang eta nu enya. rakana lajeng ngajawab. aya nu can kaharti. eta mah engke heula anan. enya eta Iman Takhkiq. boga saksi tina dalil. 68. pasal Asma anu opat. getol Sholat lima waktu. Kedah dina salse pisan. nu bieu mah keun heulaan. da tunggal parentah Gusti. Kuma pihartoseunnana. sareng ngabatalkeun deui. nu kitu ngaran ibadah. 65. jongjon bae sirik pidik. ngajak jalan kahadean. Geus moal aya sesana. hiji-hiji Iman tadi. nu hade mah eta rai. mugi Gusti Maha Suci. tur kalawan aya saksi. nu narik jalan balai. pasal Asmaullijinsi. nu geus didadarkeun tadi. tegesna anu geus yakin. Asmaullijinsi tadi. balai Dunya Akherat. di hijab deui ku Gusti. eta mah nu geus percaya. mubadir sama sakali.

engkang hawatos ka rai.Layang Muslimin Muslimat 72. 80. lantaran teu aya hiji. tacan jadi wujud dalil. ngawujud dalil Muhammad. cirina teu aya deui. Nabi Musa jeung Isa. dina saban-saban jalmi. keun heula eta mah agus. 78. percayana geus teu samar. Raina mani ngarenjag. kapan geuning para Rusul. geus teu asa-asa deui. sirahna jadi Mim awal. Sabab lafad Muhammad mah. upama kapanggih eta. eukeur muka lawang hijab. dina keur Attahiyati. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. sadaya teu nganggo Tasjid. 77. dina Sembahiyang sidik. salian ti Kangjeng Nabi. Ayeuna ulah kapalang. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. Ibrahim. teu uni lafad Muhammad. koncina Bumi jeung Langit. 79. Cirina Nabi nu lian. sina ninggali Akherat. 76. hal praktekna Sholat Da’im. Agung. geus ngajadi wujud dalil. 75. naha kumaha hartosna. ngadak-ngadak kahareti. Lian ti lafad Muhammad. 73. kumargi teu aya Tasjid. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. mugi dipaparin terang. kang rai mah masih bingung can kapaham. dina dawuh nu mustari. anu dipaparin Kunci. kayaan Alam Batin. nu geus jadi lafad dalil. dina keur Sembahiyang mah. Kumargi penting kacida. engke dina salsena. nyaeta Sholat sajati. ayeuna mah Manahan bae heula anan. sadaya pada mirupa. moal pinanggih jeung Gusti. Muhammad Rasulullohi. geuning teu aya nu Mi’raj. lafad-lafad para Rusul. sasat moal ma’rifati. Dal buktina teh sampean. geus tangtu engke kaharti. sadayana teu diselir. raos tadi bener pisan. wujudna geus jadi lafad. walon raka tacan jadi. pasal tadi aya basa Nafi isbat. nu diselir ku Yang Agung. Lamun Wujudna manusa. keur ngaburak jagat shagir. hijabna ka Maha Suci. mangga ku rai tinggali. jadi lafad Muhammadu. Sabab pasal Tasjid eta. kalah botak dipikir moal kapendak. lafad Muhammad Nabi. numawi teu Mi’raj rai. enya eta Nabi-nabi. keur ngadeuheus ka 122 . Mim akhirna udel kanyataannana. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. eta hal perkara Tajid. 81. lafad Adam lafad Enoh. Geus ngarasa aqrobiyah. sami sareng lafad Allah. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. wekasan enggal ngalahir. teu aya hurup Tasjid. bener tacan uni lafad. nyaeta utusan Allah. jeung Gusti nu Maha Suci. padamelan Kangjeng Rasul. anu nganggo lafad Tasjid. lamun jalma tacan terang. pasal Hakekatna Tasjid. 82. sanajan hayoh dipikir. 74. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. duh engkang rai kaliru. mesem rakana ngalahir. nimbulkeun raga nu lembut. tacan syah upami kitu. dadana jadi He sidik. lebah dinya jadi dalil. moal bisa kapaham. da bukti tina lafadna. tacan jadi lafad dalil. raina lajeng ngawangsul.

85. eta anu opat rupi. aya basa opat kitu. da puguh Hikam mah tadi. nu opat teh sing ngahiji. sareng dibarengan deui. parahu ngambang dina luhureun sagara. kahiji ngaran Sare’at. sabab kieu ibaratna. jeung dibeuli ku prihatin. geus tangtu ayana Allah. dijaga ulah rek salah. inten teh naon nyatana. pangboseh supaya tepi. diibaratkeun kemudi. ceuk dina unggeling Hikam. bener kitu eta rai. jadi sanajan ayeuna. eta anu opat tadi. sing bisa ngajadi hiji. eta moal salah deui. 86. Rakana lajeng ngajawab. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. ka tengah-tengahna laut. ku rai tacan kaharti. Malahan dipigawena. saenyana dina diri. ku kalakuan nu suci. sinareng lautan cai. sing suhud bae ka Gusti. 91. anu geus lumbrah disebut. 92. Tarekat. puasa. yen ieu bumi jeung langit. netepkeun Sare’at tadi. Ma’rifat mah lir upamana. Ari Hakekatna eta. rukunkeun sangkan kasusul. dadamelan Gusti Allah. ati kanyataannana. pasal eta tasjid tea. muga-muga engkang keresa miwejang. ibarat lautan cai. Hakekat Tarekat deui. ulah sina patorengga. 123 . 89. Asal bae sing percaya. tirakat mutih. kadua Hakekat deui. Da ku ilmu Sare’at mah. Qodariyah Satariyah. netepkeunnana pasti. ucap tekad sareng laku. kalakuanna ibadah. 90. teu bareng opatannana. nyaeta puji dzikir. ditungtut sahiji-hiji. sareng saterasna deui. Ka opat ngaran Ma’rifat. dadamelanna kitu. ceuk ilmu Sare’at rai. sanes dina bab Sare’at. Tarekat lir upamina. disebat parahu tadi. nyebatkeun Sare’at tadi.Layang Muslimin Muslimat 83. Ma’rifatna pon nyakitu. kemudina pon nya kitu. parantos umum sadaya. kana kalakuan kitu. kapan ceuk Hikam mah tadi. Yang Agung. Raina lajeng haturan. Sare’at teh lir upami. getol Sholat anu lima waktu tea. inten didasaring cai. tapi pasal dina kitab Hikam. Hakekat lir upamana. dupi Tarekatna deui. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. 87. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. nuhun rai bakal harti. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. naon kanyataannana. Asal sing suhud neangan. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. nyaeta dzikir jeung ngaji. ma’rifat 84. ayeuna mah gentos deui. 88. ku rai nu can kaharti. kudu barengan sing rukun. Insya Allah awal akhir tinekanan. katiluna eta Tarekat ngaranna. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. Tah kumaha ngalarapna. yen eta Sare’at rai. sadayana umat Nabi. Hakekat. tiap-tiap aya bukti. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. nu ngadamelna geus misti. tegesna eta mah rai.

Hakekat ibarat laut. bari ci socana bijil. kaopat intenna deui. gumujeng mani ngagikgik. mun nyurupkeun pahili. dupi lautna teh rai. kana dasar sagara berlian tea. keur ngudag inten nu tadi. kana batu karang tea. nu opat sing jadi hiji. nyatana roh urang kitu. pasal parahu tadi. 97. kamudina teh rai. rakana lajeng ngalahir. ramisak bakating ngungun. Rakana lajeng ngajawab. larapna dina salira. Pikeun ngudag inten tea. 101. nyaeta kudu bisa. diusikeun ku roh kitu. kareueung sagala aya. maotna teu bisa nepi. Sok moal barung sulaya. panangan kenca katuhu. Sare’at teh lir upami. katilu kemudina. diusikeun ku sagara. 99. siksaan anu hanteu nepi. taya lian ngan ku idin roh tea. mugi-mugi rai dipaparin terang. pang parahu bisa usik. sabab jero liwat saking. nyaeta Ma’rifat jati. Kieu rai saenyana. nu ngaran wujud jasmani. 98. mawa ka tengah jalan. ngudag eta inten dina jero lautan. eta anu ngamemenerna. wani teuleumna ka laut. atuh moal weleh mijan. Rupa badawang barongsai. mun teu jeung teuleum mah pasti. Saperti parahu tea. supayana bisa katepi. sieun hanteu bisa nepi. jeung anu kasebat laut. Sing gulung kana Ma’rifat. Kaombak-ombak ku lambak. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. 96. Tapi najan geus ditengah. bangbarongan cuat-cuit. nya ieu buktina badan. persis saperti jasmani. ka ilmu Sare’at kitu. ting dalagor kana curi. parabot supaya nepi. ngagoda supaya bolay. hayoh disurupkeun deui. pang bisa usik jeung malik. sareng campur deui pasti. da teu ninggang kana pibarangeunnana. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. lamun teu acan mangarti. Sasat tempat kani’matan. kitu diibaratkeunnana. anu taya upamana. bangke anjing bangke oray. diakhir tangtu kaduhung. anu matak geuning tadi. pituduh kitab Hikam mah. inten teh moal beunang.Layang Muslimin Muslimat 93. 103. parahu teu salah deui. 124 . nyaeta ka tengah-tengah sagara. Kantun eta kemudina. sareng nu bangsa narajis. nyatana parahu tadi. 102. Ma’rifat ka Maha Suci. 94. ku ilmu Hakekat kitu. najan dipaksa ge rai. Tarekat lir kemudina. anu ngobahkeun ka jasad. nu langgeng teu owah gingsir. naon buktina nu yakin. turug-turug seueur jurig. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. kadarat mulih deui. kana tengahtengah pusering sagara. raina ngabarakatak. barehala anu nyingsieunan. 100. eta moal salah deui. 95. raina lajeng ngalahir. raina lajeng ngajawab. puguh bagean Hakekat. hamo pibisaeun beunang. naon nyatana nu bukti. beunang kagoda. kokotoran luhur laut. lamun tega ka pati. sangkan teuleumna teu jadi.

komo deui dina pupus. geus tangtu nyaho ka Gusti. kapan hak manusa mah. teu kudu boga maksud. inten sajeroning diri. siksa kubur kitu deui. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. sifatna Iman Sajati. naha kudu tekad teh kadinya. Kapan kieu sundana teh rai. sasat ngaku kawasa. kapan geus di dalilan. pangkat Nabi Willayah. muga paparin mangarti. atuh sasat ngaku bodo. faqod jahilan nafsaha. sanajan siksa Akherat. naon nyatana nu sidik. kenging di peser ku duit. ayeuna aya piunjuk. nyaeta bilih sulaya. 106. da meureun sanes deui. rai masih samar ati. ngaku bodona teh palsu. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. sabab harti yen teu bisa usik malik. geus nyaho ka dirina teh. mung kumaha angkeuhan. Jadi lamun engke arek mati. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. bisa sidik ka sifat Iman sajati. bet kawas hanteu karasa. Nyaeta nu ngaran Iman. geus moal kasorang deui. 105. 107. anggur ditambah siksaan. kade rai salah harti. saha-saha mun bae manusa. angkeuhan arek mulang teh. sarta langgeng nu moal aya putusna. diharapkeun nyorang ka api Naraka. hayang senang bet teu weleh bae susah. aya hibar kahartos. Hayang cageur bet teu weleh gering. 125 . Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. nu geus Ma’rifat mah rai. lebah mana kawasana teh. 110. urang arek boga patekadan. sanes inten dunya rai. aya pitulung Pangeran. hal perkawis inten tea. nu diudag ku sadaya. kudu tohid kitu. nu jadina tina batu.Layang Muslimin Muslimat 104. anu matak ti ayeuna. Saur raka nya kantenan. reh ayeuna geus pertela. sategesna teu boga kawasa. 109. Sumawon nyorang sakarat. Raden Kamil ka raka ngalahir. dilepas samasakali. inten dijero sagara. eta manusa tangtu. Wekasan teras haturan. ati mah ngaku kawasa. pasal inten nu parantos didadar. nu geus diharamkeun misti. Hanteu daya teu upaya rai. anging Gusti Allah bae. ngan sakur dina biwir. martabatna leuwih luhur. rakana lajeng nyaur. 111. 112. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. faqod ‘arofa robbaha. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. mapakan Yang Agung. hayang beunghar bet teu beunghar. mugi rai dipaparin katerangan. lain inten dunya kitu. Waktos engke dina sakaratil. ganjaran ti Gusti Allah. dupi saenyaenyana. 108. Man ‘arofa nafsahu. ku kaom Islam sabumi. kantun nampa bae wungkul. tinimbang dikabul. saha anu bisa nepi. kana inten jambrut. lain inten biduri. sumawon boga kawasa. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. da inten di dunya mah. ngarasa bodo dirina. sarebueun ni’mat dohir. 113. nu diibaratkeun tadi.

ka Allah sing kapiraos. rai mariksakeun deui. yen geus aya di Allah teh. kana inten tadi tea. sundana taya antara. najan nepi kana wafat. pangna rai naros pamulihan. ceuk raina henteu hilap. di dunya ngawujud. anu tadi enggeus ‘aen. tapi hanteu burung aya. 118. bener rai eta kitu. jeung Allah pajauh keneh. ku kersana Gusti Yang Manon. urang teh lumantung. dina lebet kalbu. pang ayana urang teh di dunya. balik deui ka Allah Ta’ala. wujudna iman sajati. 115. 124. kapan tadi rai ngaku. atuh mun rasa teu jauh. teu rasa pajauh. nu caang padang gumawang. saur rai atuh hanteu aya deui. yen teu rasa jauhna teh. ngangken Ma’rifat ka Gusti. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. 119. Mising imut ka wiwitan tadi. Na ayeuna ngaraos patebih. sasat 126 . dina laut nu jerona tanpa tepi. ngarasakeunna geus balik. kudu tohid ti ayeuna. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. 122. 120. yen urang teh kudu balik. jeung aya terasna. jeung dzat sifatna Yang Widi. hal dina pamulihan. wengi sumawonna siang. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. temahna jadi sangsara. Saur raka eta geuning harti. nyaeta ti Gusti Allah. tapi naha teu mirasa. pangna tadi naros pamulihan. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. nyaeta sifatna Enur. eta kersana saha. sundana teh yen urang asal ti Gusti. sing lenyep rai manahan. babarengan jeung Pangeran. ka Allah teu kenging salah. mung ulah kaliru. tangtu sakaparan-paran. geus umum anu sok disebut. diwajibkeun kudu bisa balik. kutan rai tacan mirasa. atuh naha tadi kitu. nyaeta Sagara Hayat. rupina teh moal tiasa lepat deui. Allah sareng makhluk. kawas boga cita-cita. rasa urang geus ngancik di Allah. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. 123. kapan nurutkeun dalil ge. geus aya di Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 114. 117. Wa huwa ma’akum. Raden kamil enggal nyaur deui. tanda-tanda boga rasa anggang. ka Allah asalna tadi. sing mirasa urang geus aya di Gusti. nya tangtu bakal cilaka. ngaraos aya antara. 116. Sabab mun boga tekad balik. untrak atrok sakabulang bentor pasti. ti alam Akherat oge. beubeunangan teuleum tea. yen mulih teh kedah ti ayeuna. nyasab moal burung. mun kitu mah masih ngarasa patebih. Mun geus tohid ngarasa geus balik. mung rai masih bingung. waktu urang samemeh ka dunya. keur aya keneh di dunya. lajeng deui rakana ngalahir. engke waktu pupus. dina sifatna geus ‘aen. 121. raina lajeng ngawalon. Saur rai ayeuna kaharti. teu wanahnu aqrobu. geus mulang ka Gusti Allah. eta geuning ku rai karasa. rojiun eta tuluyna. geuning kitu unggel dalil. anging ku kersana Allah. cita-cita boga tekad arek mulih. kitu kapan ceuk dalil teh. wa inna ilaihi kitu. bubuhan da masih aya. muga ku rai dijawab. jadi mun teu bisa wangsul. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. Inna lillahi kauni. jeung sifatna anu Maha Mulya.

ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. atuh Allah teh bertempat. Gusti Maha Agung. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. tapi nyaring sare oge. anu mana nyatana teh. da tetep dina hak Gusti. Eta bae contona mah rai. manggih siksaan kitu. ka Akheratna terus. sareng henteu warna henteu rupa. enya eta kiamat dunya. 128. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. urang enggeus aya. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. enya eta nyawa jalma anu balik. teu weleh aya di Allah. di alam dunya kitu. 126. kantun nyekelan sarupa. Henteu arah henteu enggon deui. kapan ieu anu bukti. raina lajeng ngawalon. hanteu gaduh nya kahayang. nandean sakersana. enya soteh masih usik obah. lamun enggeus kitu. kumaha keur di dunyana. kudu boga patekadan. terasna ‘alillyul ‘adzim. enya soteh bakal aya. tina Qudrat Iradatna. jadi atuh ayeuna mah urang rai. Haqullah anu disebut. samangsa lolong di dunya. kudu aya antarana. da teu kaluar ti dinya.Layang Muslimin Muslimat 125. enggeus tangtu cilaka bakal balai. insya Allahu ta’ala. nu balik ka dunya deui. atuh bet piraku bae. Kantun urang Iman bae rai. paehna balik ka dunya. sumawon bade nyaringna. kana Haqul Adam tea. boh hirupna sumawon maotna deui. bodona si wujud. eta nyawa anu wangsul. 131. kapersifat ku Pangeran. di Gusti geus dumuk. engke dina waktu maot. Geus kakurung ku hak Maha Suci. sabab tangtu bae rai. 132. lamun nyawa makhluk. lolong bae saterasna. lenyepkeun ulah rek lali. 134. pasrah bae ka pangeran. anu tadi geus kacarios. 129. mungguhing Gusti Allah mah. tina eling kana lesna. sabab dina waktu keur sakarati. Jadi sasat urang teh geus mati. sareng siksaan di Akherat. da sare teh gambar wafat tea. siang wengi ulah samar-samar. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. wa laa quwwata eta teh. sanajan ngimpina kitu. Mun geus kitu eukeur naon teuing. kapan basa ngaran balik. eta jalma kitu. sareng lamun kitu. 130. nyorang sagala siksaan. illa billahil kitu. Dina engke Walyaomil akhiri. nu kasebat lafad Laa haula. sareng henteu puguh. sarta masih aya keneh. pasal eta Haqul Adam tea. siksaan di kubur. anu teu pisan ibadah. da henteu rasa pajauh. tegesna sing ngarasa. tina kawasa kersana. keur hirupna sumawon paehna. kantun pasrah wungkul. nya ieu ka Haqul Adam. teu bisa ninggal Haqullah. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. Eta bae dalil saperkawis. rakana terus nyaur. kana eta sifatna Haqullah. 133. 127. nu ngaran sagara hirup. malah henteu kudu ditekadan deui. kana dzat sifat Yang Manon. teu ninggal aya tempatna. upama geus kitu tekad. teu daya teu upaya. dikersakeun keneh ku Gusti. Lajeng deui raina ngalahir. salamet dunya akherat. 127 . nyatana teh alam dunya. geus hanteu kaluar deui. emutkeun bae rek sare.

anu teu aya pegatna. naon anu teu ruksak-ruksak. 139. taya anu dipieling. boh anak boh incu. keur sakaratna ge tangtu. kana dedemit siluman. taya lian ngan Qudratna Allah. dohir batin oge kitu. sama sakali teu emut. lamun langgeng di Allah. ti awalawalna mula. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. sakur kabeuki tadina. dina keurna hirup. Kapan geuning urang waktu tadi. kawasana sareng kersana. da ilahar di dunya mah. da imanna beurat kana dunya. kawasana nu Maha Suci. kitu paham engkang mah. asal tina hanteu aya. tina leutik jadi gede. Samalahan tina orok tadi. langgeng bae moal terang. nya jadina marakayangan. naon bae kabeuratna. 141. terus tepi ka Akherat. nyaeta bodona bae. reh aya deui kabingung. teu nyaho sama sakali. kakurung ku alam dohir. nu teu aya pegatna. ayeuna gentos panaros. anu langgeng di Allah teh. atuh kantun dibalikeun bae rai. naha aya langgengna saperti Gusti. 137. jeung cikopi anu amis. kana dunya upamana mun teu boga duit. ku rai henteu kaemut. hal anu langgeng ti Gusti. alam dunya nepi ka Akherat deui. nya tangtu ragragna oge. geus aya pon kitu. Ka manusa sok surup sumanding. lian ti barang dunya. naha tacan kapiraos. Kawasana kersana yakin. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. 143. ka akhir pon kitu. Da nyahona eukeur di dohir. ka dunya deui tangtu. atuh Allahna ge ruksak. di manusa kantun kabagian. langgeng bae teu aya pegatna deui. memeh turun ka alam dunya. sok nyurup ka saha bae. ti Ibu ka alam dunya. lamun dina keur aya kahayang. tina kawit leutik jasad urang. 144. kapan geuning sidik pisan. kana barang dunya bae. henteu emut teu terang sama sakali. malah-malah terus ka batin ge rai. saperti makhluk. tegesna bodo teh agus. nya eta kawasana teh. malah keur waktu dikandung. Ceuk raina teu sulaya deui.Layang Muslimin Muslimat 135. di jaman samemeh aya. didinya ge teu uninga. 142. nu taya pegatna deui. sareng kersana kitu. ku Ibu salapan sasih. 138. 140. Ceuk rakana tangtu bae rai. kana batu kana cai kana kai. pokna teh hayang surutu. mung kumaha di manusa. ka onom nyalindung. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. pasal eta rai geus percaya. aya anu langgeng di manusa. ngagedeanana jasmani. boh nitis menitisan. hirupna teh kudu barang dahar rai. cacakan geus bukti jasad. tetep bae teu nyahona. henteu terang naon-naon. diluhur disebut. malah keurna turun. Lajeng deui raina ngalahir. atawa ka pamajikan. anu langgeng di Allah. 136. kapan tadi geus tinggali. yen Qudrat jeung Iradatna. margi lamun ruksak kitu. sumawonna 128 . taya lian ukur kana barang.

raina ngawangsul. Saur rai yaktos kahareti. weleh henteu kaemut.Layang Muslimin Muslimat 145. nu masih ngora kitu. pada-pada gaib deui. nya neangan cau hejo. mun hayang terang gaibna. pangangseu sareng pangucap. mung kantun gaibna bae. sabab lamun boga rasa. henteu terang duka ti mana ti mendi. eukeur hayang kana kekesedan. tapi atuh naonnana tea. leres yaktos teu sulaya. ngan rasana nu diarah. ku gaibna manusa. wujud cau henteu boga rasa. kapan da ari cau mah. kapan geuning bukti tina. kapan gaib henteu ‘aen. hartina teh teu bisa obah. ku rai can kapiraos. Tapi ari ayeuna mah rai. bisa oge kapendak sarta kaharti. Nerangkeun Patohidan 146. raina lajeng haturan. naon nu dimaksud. 149. ceuk raina hanteu aya lian deui. Namung aya deui nu can harti. rakana enggal ngawangsul. ngan boga amisna bae. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. dina letah urang pribadi. 150. na kumaha bisana kapendak. kapan rasa mah tangtos. estu rokrak wungkul. tah eta tegesna rai. akang bade maparin ibarat. pasal eta jatining manusa. sanggeus kitu urang bisa tohid. jirimna mah teu lepat yen. naonnana anu diarah. cau asak dina piring. atuh lepat lamun ngarah rasana. pasal eta anu disebut. tah kitu paham engkang mah. geus aya dina sungut. nuhun Alhamdulillah. Geura kieu jalanna teh rai. nu ngaran cauna 129 147. geuning teu hayang ngadahar. Lajeng deui rakana ngalahir. . nu dipandang ku urang teh. nu kacipta masih tacan aya amis. pada katetepan misti. eta cau tangtu bisa usik malik. urang ninggal cau. datangna rasa. tah ieu aya cau. rakana lajeng ngajawab. da rasana mah geus nyampak. Lajeng raina deui ngalahir. barang enggeus tangtu. lamun kaudag ilmuna. Kajabana mun si nafsu tadi. ceuk raka kapan ku ilmu. ngan amisna bae rai. Sabab bongan katetepan dalil. sakumaha piwejang engkang katampi. Laa haula jeng wa laa quwwata. manusa mah geus tangtu. supaya enggal kahartos. paninggal pangdangu. jatining manusa eta. jalanna nganggo tarekat. 148. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. nyaho ka gaibna urang. saban umat ge teu luput. da kesedna nu dipambrih. kitu eta ceuk dalil teh. teu katetepan Rusul. 151. nya ku gaib tangtu. teu daya upaya rai. mana nyatana nu sidik. anu masih keneh ngora. rakana teras ngadawuh. 152. Enggeus tetep di manusa pasti. pang diayakeun ku urang. yen amisna atawa kesedna deui. 153. lumpat kawas sato hewan. da bakating bodona tea. kana gaibna manusa.

Nuhun ayeuna mah putus. duh kahartos ayeuna mah. Raden Kamil teras nyaur deui. Raina lajeng ngawangsul. rakana enggal ngajawab. gaib abdi pribadi. Ngatur laku kai wujud. henteu dituang ku rai. nu ngaran manusa gaib. Tapi eta amis cau tadi. 164. Mautu anta qoblal maut. 130 . da ku rai jol kaharti. 160. amisna anu dumuk. pasal eta nu ninggali. moal lepat tangtu eta. 162. Kitu deui manusa ge rai. tea. ngaraos teu boga diri. aya tapi taya rupa. ngajakan mungkir ka Gusti. khusu ka Yang Agung. 161. waktu keur ilang jasmani. nu ninggal gaibing Gusti. moal samar moal mangmang. masih bingung keneh rai. ngabongkar wujud sorangan. namung anu mana tea. akalna deui nyakitu. keur Sholat Karohanian. aya tapi taya rupa. keur dibijilkeun minyakna. raina teras ngalahir. panggodana sang Idajil. nu tadi mah ibaratna. nya jatining cau tea. ku rai tacan kahartos. ruksak teh mirasa suwung. ngaji laku ki jasmani. ayeuna kantun miara. satungtung gelar di dohir. nu ngaran gaibing abdi. Sanes deui yen ngabongkar diri. alam dunya ge sirna. Rakana deui pek nyaur. anu aya hanteu tembong. bubuhan masih di dunya. dohir abdi pribadi. poma rai ulah salah harti. atawa saperti bungkil. da moal saperti cau. 165. dibanding rancana Iblis. diantep bae dipayun. panon abdi teu ninggali. nu aya taya sifatna. Najan ayeuna ge kitu. kasukaan alam dohir. da tetela dohirna mah. ngan karasa amisna mah henteu jirim. 163. kudu bisa ngabongkar diri. nyaeta manusa nu sajati. upama wujud cau teh. Kahartos teu lepat deui. bakating fana-fanana. kapan gaib amisna mah. kapan eta anu ninggal. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. Parantos bae Kulanun. 159. Kapan geuning rai puguh. enya eta keur laku tarekat. kudu nyaho ka gaibna urang. kasucian laku lampah. na kumaha ngabongkarna jasad. Kinanti 158. beurang peuting hanteu kurang.Layang Muslimin Muslimat 154. eta bae henteu lepat. lat poho kana ragana. nu ninggal waktuna Sholat. naha rai tacan kaharti. dina waktu keur Tajali. Ngarancana kana nafsu. nu kasebat gaib tea. rupa-rupa pangbibita. kampa kawas suuk. moal beunang sumawon karasa. wujudna kapanggih amisna misti. dikampa ku kayu. kakara mun geus diruksak. supaya bijil minyakna. 155. kana gaib jero diri. 156. 157. dibeuweung sing lembut. patohidan rai nepi. nyatana manusa gaib. nya eta manusa gaib. wujud cau teu diruksak.

Tatanduran ting pelentung. seuneu sareng angin tea. aya deui panarosan. pasal eta geus kaharti. sok miresep kana maling. Ceuk rakana kapan puguh. jeung ari hartina Rohim. Atuh meureun sanes kitu. geuning langka kasorang. makhluk nu gede nu leutik. 178. urang kudu ati-ati.Layang Muslimin Muslimat 166. tah dina lebah etana. Ceuk rai eta sumuhun. hayang dahar bubuahan. Sabab buktina teh puguh. mung bae hayang kaharti. mun sanes pelak pribadi. ku rai tacan kaharti. lamun engkang hanteu salah. asup ka Naraka pasti. Sanggeus jadi buah tangtu. Saur raka bener kitu. 177. neda pitulung Pangeran. nu bukti di alam dohir. kaula mimiti muji. 171. rai ewed liwat saking. 179. lamun urang hanteu meuli. 168. bibit sakur nu kumelip. sanes murahna Yang Widi. lamun tohid mah ka Gusti. tah kitu murahna Allah. murahna nu Maha Suci. mun eta murahna Gusti. malahan ceuk dina kitab. sundana teh Bismillahi. Rakana lajeng ngawangsul. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. kantun ngajaga salira. jeung aya terasna deui. geuning urang saupami. bakal disiksa ku Allah. keur dahareun jalmi-jalmi. Raina enggal mihatur. da teu rata ka sadaya. Iman urang tangtu kuat. 131 . sing pageuh muntang ka Gusti. ka manusa keur di dohir. Nya Insya Allah rahayu. 175. Mun maksa ngala nu batur. geus ngayakeun cai bumi. pasal sundana Bismillah. Allah asih di Akherat. engke di Akherat misti. kumaha Allah murahna. 176. rai mah tacan narima. jadi kitu murah Gusti. naha teu aya undakna. kamurahannana Allah. Rohman murah di dunya. tangkal asal tina leutik. hese katarikna Iblis. rasana ge rupirupi. nyalindung siang jeung wengi. murahna nu Maha Suci. ka sakur jalma Muslimin. kadangkala sok dibui. kieu sundana teh rai. rai ge sok sering nguping. anging ku opat perkara. muga engkang luntur galih. salangkungna tinu tadi. pang jadina taya deui. jadi gede jeung buahan. Lamun manusa keur hirup. nya didahar ku sadaya. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. kitu disurahannana. 173. 172. 169. geus unggel dina Hadist. eta mah emutan rai. 174. 170. 167. Rahmanirohim disebut. nyebutkeun jenengan Allah. bukti ieu di dunya. Raina deui lajeng miunjuk. maling barang anu lian.

ku asihasihna Gusti. parantos maparin tangan. babarengan siang wengi. 194. Murahna Gusti Yang Agung.mun teu ditulak mah pasti. dibukana kitu deui. 182. Geura mangga bae emut. bari mencrong raray rai. 190. 192. 195. Mun teu ku tangan dibantu. ahirna jadi buah. ku tangan bae geus misti. Malah keur ibadah kitu. teu kaop ical ti diri. tisusud teu salah deui. diala ku tangan deui. ngalakonan Sholat geuning.Layang Muslimin Muslimat 180. Nerangkeun Pasal Puji 132 . kapan eta keneh rai. tangan bae anu mimiti. sarta teras sasauran. Piraku henteu kaemut. Maju eureunna ge puguh. niat bade lungguh calik. Malah dina waktu keur. akherat teh kababawa. ku tangan teu salah deui. rek naros keur pasal puji. bakating ku kahareti. tina kawit wulu mula. kaluhur dianggo takbir. Akherat samemeh pupus. Lajeng raina mihatur. sok tara weleh ngungudag. teu meunang pisan pahili. sakur nu jadi di bumi. bisa nyaho alam goib. 181. terus dongko ruku tea. kenging leungeun bae rai. Kantun Rohimna Yang Agung. geus gulung ngajadi hiji. ngagelenyu imut leutik. waktu keur jalan tarekat. mun teu dibantu ku tangan. 191. 186. ti awal tug dugi ka ahirna. asalna aya nu melak. malah ayeuna ge geuning. 187. nyaeta asihna Gusti. anu golangna ku cai. di alam akherat tea. ku tangan bae geus sidik. ku engkang arek dipedar. 183. di pelak ku leungeun jalmi. rek lunguhna hese deui. rakana lajeng ngajawab. Meureun tijongklok geus tangtu. mung ayeuna gentos pasal. dina waktu Sembahiyang. parantos teu kedah panjang. boh kapal boh pabrik-pabrik. raina mani ngalenggak. sanajan pabrikpabrikna. rek hudang tina sujudna. ka manusa keur didohir. 184. keur ngajadikeun sadaya. sidik pisan teu sulaya. 189. edas bae bet rai mah. 185. dunya sarawuh akherat. ieu kaayaan dohir. duh engkang karaos teuing. 188. Najan tatanduran tangtu. Pang bisana jadi tangtu. kaayaan alam dohir. 193. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. nu dipake ngabantun Qur’an. Tangan mimiti dijungjung. heug atuh ayeuna rai. tangan bae nu mimiti. sasaur-saur teh bukti. murahna nu Maha Suci. nu sakitu arahengna. nepi ka nangtungna deui. ku tangan dibantu deui. Teu kaop luar ti wujud. saperti adegan bumi. sujudna ge kitu deui. naon sifatna nu bukti. dina tuur pake nulak. atawa ku seuneu tea. kapal udara jeung mobil. naon nu henteu ku tangan. kareta api jeung kapal. nu jadi di alam dohir. Rakana lajeng ngadawuh. ka manusa dua siki. motor-motor saterasna.

208. Sabab mun tacan ma’rifatu. sabab lamun teu uninga. eta pasal puji dzikir. 207. nya wujud urang pribadi. 199. dalil laa haola teh pasti. geus jadi puji sadaya. jadi saniskara rupi. Kumaha rek mangaku. neda dihampura dosa. mun teu acan ma’rifat mah. jadi puji lisan eta. sah bae sagala rupi. sumawon ieu jasmani. ulah rek kaliru rai. keukeuh patekadannana. 209. teu jadi pujina Gusti. Eta kagungan Yang Agung. Nyorang laku nu teu puguh. 133 . lamun kitu jadi salah. naha sah bae geus misti. wujud teh ngajadi puji. dosa gede dosa leutik. jadi laa haola deui. anu geus kitu tohidna. Ngangken Allah na teh tangtu. 198. sabab sagala perkawis. nu dilisankeun mah rai. parantos teu dipiboga. nyaeta sifatna Gusti. ngalanggar sala sahiji. ngajadi pujina Gusti. kumaha mun eta jalma. sategesna puji Gusti. Robbil ‘alamin terasna. lamun tacan uninga mah. Sabab nu tepi mah tangtu. rakana deui ngajawab. Keukeuh sok diaku. sumawonna ibadahna. 201. eta jalma bisa jadi. sundana nu kakuping. anu ngusikeun jasmani. Ditarima ku Yang Agung. ka nu ngobahkeun jasmani. mun parantos muji dzikir. sanajan usik malik. sanggeus kitu nyorang deui. 211. sategesna puji Gusti.Layang Muslimin Muslimat 196. Mun tohid jalma geus kitu. nya bener bae eta mah. 203. sanajan rohna pisan. 206. umumna nu nyurahan. moal enya kapirasa. tapi kitu oge rai. kudu nganyahokeun diri. tingal danguna ge jadi. nu jumeneng lahir batin. nu tumiba ka badan. bener ti urang ka Gusti. Reh dalil Alhamdu. teu ngarasa pakir miskin. diangken puji manehna. Ceuk raina mana atuh. pangbaktina ditampi. tegesna puji Allah. 210. ma’rifat ka Maha Suci. dipake muji ka Gusti. yen ari sakabeh puji. rakana enggal ngajawab. anu dicegah ku sara. teu daya upaya diri. 212. Usik malikna jeung nangtung. 200. sasatna teu acan tepi. 202. anging dzat bae nyalira. enggoning hirup di dohir. lamun rai can tingali. pokna tas muji ka Allah. nyaeta sifat roh tea. Eta teh puji ti mahluk. Tah ieu badan sakujur. reh bieu engkang milahir. rakana lajeng ngalahir. teu sampurna ma’rifatna. ati mah teu mirasa. Raina enggal miunjuk. tapi kalumbrahan jalmi. Tumarima rokrak wungkul. kanu ngobahkeun roh eta. ngan ku Kudrat IradatNa. 204. kana rohna pribadi. Malah saterusna kitu. 197. Gusti anu Maha Suci. geus jadi pujina Allah. Alhamdulillahi tadi. ngan wungkul tuturut munding. mun geus kitu tohid jalmi. sah Asmana sah Af’alna. 205. sah Dzat sah Sifatna deui. saniskarana engeus sah. neneda ka Maha Suci. pujina Allah Ta’ala. ukur pangakuan biwir.

dinu kotor haram najis. sabab bongan geus uninga. ngakuna tohid ka Gusti. ku sadaya geus disebat. ti dunya terus ka batin. jaga bisi kakotoran. hare-hare jeung Pangeran. batal tegesna teu jadi. Sabab Allah teh kaceluk. samangsa-mangsa manusa. kudu beres laku tekad. hal tohidtohidna Ilmu. masih keneh resep cicing. babarengan jeung nu suci. Pantes rek gancang kasiku. Raina lajeng mihatur. misahkeun tina rurujit. kudu ngarasa isinna. tingali sagala laku. lampah urang enggeus moal nyumput. 223. 225. najan geus boga tarekat. dina laku nu ma’siat. nyebutna tohid ka Gusti. Sing isin kunu nyarengan. betah dina laku salah. 134 . Tangtu bakal meunang hukum. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. Tapi tobatna teh tangtu. da kapan anu bener mah. Gusti Allah sifat Suci. jauh kamulyaanana. rek tohid deui ka Gusti. atuh nyalindung ka Iblis. 215. tegesna taya antara. 216. sasat ngaku geus ma’rifat. geus teu ngarasa pipisahan. hanteu terus kana ati. 217. kudu ngaberesihan laku. 226. beurat leuwihan ti tadi. 218. Ngan sungut wungkul nu harus. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. sabab teu sieun ku isin. doraka ti Maha Suci. 220. suci Dzat suci Sifatna. Tapi laku nurus tunjung. nu terus kana atina. nyingkiran laku ma’siat. bet henteu sieun teu isin. tangtu sok boga pamilih. 221. ngahiji kanu beresih.Layang Muslimin Muslimat 213. sangkan dalit jeung hiji. ciung bisa ngomong jalmi. teu saadat jeung nu suci. sumpah moal deui-deui. Bilih rai tacan mafhum. lamun pare mah ku hama. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. Atuh mun milaku kitu. ngaku geus ma’rifat jati. kudu sarua sucina. lamun teu gancang pertobat. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. aqrob bae beurang peuting. Saur rakana kantenan. teu gampang saperti tadi. nyorang cecegahna Gusti. Pangkur 224. hese rek dihampurana. parantos seep kapanasaran kang rai. 222. ucapna pon kitu deui. yaktos ayeuna mah harti. kana hade jeung gorengna. tegesna perkara tohid. 214. sangkan laku teh diaji. kumaha arek jadina. ti dohir dugi ka batin. suci Asma Af’alna deui. ngaku geus tohid ka Gusti. Kari-kari urang lamun. Ayeuna teu panasaran. gapong moal jadi siki. anu masih keneh cicing. ageman urang tea. 219. dina Qur’an dina Hadist. Sidik nu kitu mah wadul. ngajalankeun kitu lampah. nu kitu martabat hewan. nyaeta anu geus bisa.

ngakukeun boga kawasa. kumaha eta hartina. kantun ieu aya deui nu can harti. 229. ujub ria jeung takabur. 233. gumelar di alam dunya. Sabalikna lamun urang. bisa cageur ngadak-ngadak. da tangtu meureun ngarasa. sapertina hayang kuat hayang weduk. sapanedana sok dimakbul. Kapan tadi teh nu matak. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. Ilmu Kadewaan kitu. 135 . jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. 228. Tangtu boga patekadan. tuturunan ti Dewa Guru. tekad ucap satungtung urang keur hirup. diaku usik sorangan. Upama henteu ma’rifat. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. gelaran ti Sayid Anwar. estu teu aya kagaduh. malah dua nu kasebut.Layang Muslimin Muslimat 227. najan hayang jadi dukun. pakir miskin estuning taya kagaduh. turun tumurunna misti. hasud sumawon khianat. hartina teh nyaeta Senapati. kudu ngarasakeun kitu. geus mirasa hina apesna diri. moal bisa Iman kanu Maha Suci. sabab moal ngarasa. henteu aya tempo deui. pakir miskin bodo hina. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. 235. sing isin ku Maha Suci. urusan hal kadohiran. Kitu puji anu enya. terus nepi ka Ayeuna. hayang Maen Po ge bisa. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. nu ngaran Rijal disebut. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. Kahartos saur raina. 239. nyageurkeun nu gering payah. lamun hayang bisa gagah. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. gunana nyakitu. 232. kudu tumarima hina. naon bae sakahayang bisa jadi. kagagahan eta anu dicangking. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. Nyekelan Ilmu Istijrad. wantu Senapati kitu. Mun ngarasa geus isin mah. ka manusa ka sasama pada hirup. Sategesna basa Rijal. sabab lamun henteu kitu. sareng naon kanyataannana nu estu. Ngan ari Rijalul ‘alam. najan ibadahna suhud. berkasna rajeun sulaya. nu kawasa anu kersa. sok dipake sirik pidik. 230. kapangkatannana sami. ku ditepak ge jadi. Kusabab Ilmu Istijrad. Hayang gampang ngarah sarat. 236. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. jadi musyrik ka Yang Widi. nu murba dohir lan batin. nepi ka jaman ayeuna. 231. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. samangsa henteu ngarasa. 238. supaya hade lampah. rakana lajeng ngajawab. turun tumuruna rai. ti dunya nepi ka batin. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. Najan nu ahli ibadah. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir.Senapati duanana. 237. di bodona hina apesna si wujud. di apesna ku ki jasmani. saniskara kersa Gusti. sagala kersana Allah. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. lamun rai tacan ngarti. sok rajeun salah weselna.

lantaran geus loba pisan. nya terus ngimpi patepang. hiji putri aya didasaring laut. 136 . naha eta teh tunggal sadulur. cahayana mani mancur. muga ku engkang pilahir. saksina Qur’an jeung Hadist. Sang Idajil la’natullah. nu ngagelarkeun bumi. tacan terang sajarahna anu tadi. sok dikabul naon bae tekad ati. raina enggal ngajawab. Sayid Anwas sareng Anwar. terus bae Agamana ge nya kitu. ti Syaidina Anwas. weleh teu bisa kapanggih. Putra Kangjeng Nabi Adam. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. sarta terus ditenung sama sakali. Sayid Anwas sareng Anwar. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. geura kieu eta sajarahna tadi. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. Senapati Dewa Guru. sanajan hayang patepung. asal-usulna kapungkur. Teu nirca tina amarna. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. 251. teges Senapati Allah.Layang Muslimin Muslimat 240. kocapkeun Nabi Sis tea. rukun Iman sadayana ge diturut. Lajeng raina haturan. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. lamun rai tacan mafhum. agama Islam Sajati. kocapkeun Dewi Jelajah. Dewi Mulat geus teu emut. 241. 249. atawa misah turunan. Namung rai masih samar. nu jenengan Nabi Isis. gaduh kakandungan kitu. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. 248. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. Diserenkeun ka Bapana. Nabi Sis anu kasebat. jeung karuhun nu geus wafat. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. anu aya keneh didunya. Dewi Jelajah kabita. malah Ilmuna ge tangtu. sang Dewi Mulat kakasih. 250. 242. 244. tabeatna kitu deui. turunan ti Sayid Anwar. Tapi anu masih aya. ngalantung sisi basisir. Sare’at sareng Hakekat. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. 246. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. keur pelesir jeung garwana. Rakana teras ngajawab. nuhun parantos kaharti. saperti anu sare tibra. anu tacan sampurna Rohna rai. sacipta-ciptana jadi. anu marakayangan kitu. 252. ngaranna Dewi Jelajah. aya deui anu kocap. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. kantun eta Rijalullah. Gancangna bae nu kocap. tangtu bisa dina sare bisa patepung. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. Rakana lajeng ngajawab. tepi ka poe panutup. 253. nyekelan Agama Islam. 247. nyaeta rukun Islam. tatapi nu sampurna mah. terus eta Dewi Mulat. jeung karuhun nu geus mati. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. putri geulis ti Sawarga. disamber henteu katawis. gancangna Dewi Jelajah. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. 245. Malah manusa ayeuna. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. estu dulur sarama henteu saibu. nyaeta anak Idajil. Pedah sakur panedana. pasal eta Rijalullah mah rai. wantu-wantu anak setan. turunan anu kasebut. ramana anu kasebat. tuturunanana natrat. 243. timana turunanana.

mawa putri nu ditenung. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut.diangken yen putrana. anak maneh anu cikal enggeus pasti. teu terang aya nu nyalin. ibuna gancang cacatur. diebogkeun dina jero tempat tidur. ceples rupa Dewi Mulat. teu lami deui waktuna. saha ari rama abdi. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. murangkalihna lalaki. 256. memeh ruksak bumi langit. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. satungtung ayana dunya. kocapna Dewi Jelajah. jeung moncorong cahyana. nyaeta Jeng Nabi Isis. Duanana teu mirasa.Layang Muslimin Muslimat 254. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. 264. 266. Parantos gaduh kakandungan. sami bae putrana oge lalaki. kocapkeun anu dicatur. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. Digedogkeun salirana. barang ku putrana kakuping. Ngababarkeun deui putra. Nu bakal nurunkeun Dewa. bade nyusul ramana di nagri. ayeuna geus akhir jaman. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. kocap deui anu dicatur. Teu hese deui ibuna. geus tepang sareng ramana. Ari eta Sayid Anwas. 258. 259. diijabah manehna salin rupi. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. gancang bae bapana ge indit. garwa anu palsu tadi. Yaktos dina sagokan mah. jadi kusababna kitu. nyaeta Jeng Nabi Sis. Ibuna Jelajah Dewi. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. malah-malah saumurna embung pupus. tekadna hayang ngaratu. Dewi Mulat geus waktuna. bade nyuhunkeun diaku. nu bakal nurunkeun Rasul. Balik deui ka bapana. 263. kabujeng aya dawuhan. sasat ngan Allah sorangan. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. nurunkeun para Anbiya. nu teu nurut kana agama Yang Widi. geus reuneuh deui Nyi Dewi. 262. nu nurut Agama Aing. turunan Anwas jeung Anwar. 260. ditampik henteu diaku. enya eta para Nabi Wali kitu. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. Gancangna bae geus mulang. digedengeun carogena. boga ingetan rek wangsul. yen tuang rama ujang. ka ibu nanyakeun rama. 257. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. 137 . barang dina hiji mangsa. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. para Wali Mu’min kitu. 265. di Nagara jadi Raja. yen enya eta teh putra. Kitu rai sajarahna. teu diangken ku rama sama sakali. ilang rupana kapungkur. geus pacorok turunannana patepung. jeung para Mu’min sadaya. Kasep taya papadana. biasa bae jeung garwa. terus terang ka putra teu lila deui. 255. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. Anjeunna teras pamitan. Nabi Sis keur kulem tibra. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. raos garwana nu enya. dipulangkeun ka Nagara. geus gulung ngajadi hiji. geus salulut dina jero tempat tidur. 261.

Puguh ilmu kadohiran. margi eta rai kedah dipaparin. netepkeun laa haola tadi. Raina lajeng haturan. teu nganggo kudu puasa. niruniru siga Islam. Da kapan Dewa mah rai. Johar Firid nu kitu mah. 279. dipake mipindingan. sagala ge di ijabah. Nu matak urang sing awas. dipake kedokna kitu. 270. da buktina ditembongkeun di dohir. ceuk dina sajarahna ge. anu jadi mah sok terus. Teu cocog jeung Hadis Dalil. cicirenna eta ilmu. Najan nyokot nyawa jalma. anu henteu boga kayakinan kitu. dina samemehna nampa.Layang Muslimin Muslimat 267. Asmarandana 275. eta teh Agama Rasul. kitu eta padikana. campur geus sarosopan. dina palebahan tarang. teu aya bema karama. Gampang pisan katerapna. bilih rai engke kapalsu dipayun. neunggeulan badan sorangan. kudu bae sok ditepak. ditepak lebah-lebahna. Geus loba jalma Kadewaan. kapercayaannana ka Allah. Siga anu sasarean. 272. 268. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. Istijradna ilmu tenung. nya mangsa bodo teuing. cahya dunya kasebatna. Cirina nu saperkawis. Sarsilahna kitu deui. sidik pisan ilmu tenung. jeung teu kudu ditapaan. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. lamun imanna teu teguh. surup sinurupan kitu. Jol prak bae dipiwuruk. kawas nu sare malulu. 138 . asa pamohalan pisan. maunatna sok kaluar. nampa eta tarekat teh. tah kitu padikana teh. kieu cirina teh rai. nya terus bae teu eling. jeung ari saenggeusna teh. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. Malah-malah aya tarekatna. 277. bagian Banujan kitu. 278. dina waktu rek narima. tapi ka jalma salancar. kajabana mun ku urang nu dimaksud. sinareng ka Kangjeng Nabi. 269. tapi buktina mah lain. Agamana ge pon kitu. jasadna ngabadan cahya. 276. anu tibra sarena teu eling-eling. coba ku rai dimanah. da buktina nafasna mah ongkoh terus. ku ilmu Rijalul ‘Alam. niru-niru tarekatna para Wali. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. sanajan aya Ru’yatna. teu Bismillah teu Syahadat. ilmu Rijalul ‘Alam. 274. mangkade bisi kapalsu. caritana make dalil. da buktina loba anu niru-niru. asal bae percaya terus jeung kalbu. ku ditepak harita geus hanteu eling. Terus nangtung jeung sisirig. 273. mipindingan enya eta ilmu tenung. ngakuna mah kabatinan. jeung kalimahna di puhit. 271. lamun bae rek neangan elmu batin. nyiar ilmu kadohiran. rakana lajeng ngajawab. losna ka Sawarga Loka. hirup tapi hanteu obah. pek hut het maenpo sorangan. atawa para Dewa. lain Ru’yat nu sayaktos. anu kitu polahna.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

rakana enggal ngawalon. bakal kababawa bae. mung ni’mat anu karaos. teu diangseu teu didangu. Hanteu kadangu ku cepil. tunggal keneh pagawean. 331. Pendek bae mun di batin. jadi hampas ibaratna. resep betah dinu caang. mungguh Sawarga Yang Agung. Tetep bae eta misti. meureun Sawarga teh tempat. 323. 334. 326. ilmu kasampurnaan kitu. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. ganjaran ti Gusti Allah. 329. Raina ngalahir deui. rasa dunya ayeuna teh. Rasa jasmani ayeuna. Enya soteh unggel Hadist. anu make pagawean. anu matak ku Hadist teh. Rasa Jati asalna. Wa laa Udunun Sami’at. teu langgeng salamina. pitempateun nu doraka. nyaeta Sawarga tea. sanes pikeun nampa ni’mat. Engke mah rasa jasmani. 327. aya gedong nu aralus. tah rasa dunya mah ukur. eukeur di batin mah engke. ni’mat jeung kani’matan teh. Malah saresmi jeung istri. sabab make dipigawe. mun ayeuna di dunyana. tatapina kitu oge. godogan timah nu hurung. engke waktu di Akherat. Dupi ni’mat Maha Suci. 332. langgeng teu aya anggeusna. dina rasa jati tea. kani’matanana wungkul. bakal nyorang enggeus tangtu. anu bakal nampana teh. mung bae rada bingung. dirupakeun ku gedong-gedong. rasa anu sajatina. Saperti urang di dohir. make rasa nu ayeuna. dicarioskeun ku kitab. lamun rai can terang. sareng Widadari tea. da kapan rasa dunya mah. Ceuk dina unggeling dalil. ceuk rakana tangtu beda. teu kalawan pagawean. 328. aci tina rasa Wujud. moal rek bisa narima. jeung aya saterasna teh. eta oge kani’matan. kieu eta hartina. henteu katinggal ku soca. pantes atuh mun kitu mah. buktina kudu ditingal. teu dituang teu ditingal. istri-istri nu arendah. rai parantos percaya. ngan ukur pikeun nampa. 333. 142 . sakitu bagiannana. rupa-rupa kaanehan. 330. kabita ku kaayaan. 324. rasa dunya nu ayeuna. disapertikeun di dunya. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. kutan teh aya bedana. nyorang sagala siksaan. 325. lamun henteu kapanggih mah. tetep keur eusi Naraka. Nu nampa ganjaran Gusti. Sabab ari ni’mat batin. 322. Maa laa ‘Aena Roat. Naon eta anu ngajadi. najan boga imah alus. kapan make dipigawe. kapan dalilna oge aya. nu dipake di dunya teh. sangkan manusa narurut. ngeunahna kudu ditingal. kapanggih sareng ilmuna. Naraka teh seuneu panas. Sawarga moal asup.Layang Muslimin Muslimat 321. jeung tangtu aya bosenna. geus teu make pagawean. sanes keur bagian rasa. atuh mun kawas di dunya. rasa sajatina tea.

lamun jatoh ka Naraka. najan dina nirisan. Naraka ge pon kitu deui. lamun rai masih aya. teu saperti waktu di dunya. gampang isuk pagetona.Layang Muslimin Muslimat 335. 342. nyaeta di waktu tibra. lamun di Naraka poek. tah eta sare tibra. da rasa jasmani mah. eta anu ngaran ni’mat. jatoh ka Sawarga kitu. geus ilang dunya barana. eungap bae karasana. atuh nyatana Sawarga. ni’mat saper sarebuna. Ari rasana jasmani. 344. tur seuneuna mah teu aya. ngeunah teu ngeunah teu campur. naha di dunya ge nyondong. lebah dinya mah teu emut. 336. Raina milahir deui. asal tina katuangan. 341. langgeng teu aya watesna. Lamun di Naraka api. saper sarebu Akherat. rasa jasmani teu kuat. rakana teras ngajawab. anu nampa ni’mat eta. ni’mat bae anu aya. panas bae nu karasa. 346. rakana enggal ngajawab. itu jam geus tabuh dua. Tur kapan teu aya cai. keur poho ka naon-naon. kapan enggeus hanteu aya. kitu deui lamun urang. keur dina Naraka banyu. ngan mungguhing di dunya mah. awak teh asa digodog. urang parantosan bae. sok rajeun aya cageurna. Di dunya ge kapan bukti. tirisna anu karasa. 347. geuning tacan boga rasa. nya rasa jati nu timbul. nya eta rasa jati teh. Geus beak sama sakali. aci seuneu angin banyu. 337. langgeng dina ni’mat tea. Di Akherat mah geus misti. Tapi mun menurut dalil. tah eta ni’mat Akherat. keur poho ka alam dunya. 340. Sawarga teh hanteu tembong. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . sok bae aya tungtungna. da kapan eukeur waktu orok. urang di alam Akherat. nyorang deui Naraka teh. dina waktu hanteu emut. di dunya mah ngan saukur. lamun nampa Naraka teh. 345. tirisna kapan sakitu. taroskeun deui ka engkang. nu saper sarebuna. Anu mana saur rai. 343. anu tadi dipicinta. ni’mat teh anu kumaha. ngan wungkul bae nyerina. kitu deui urang lamun. pon kitu mun di Naraka. nyaeta nampa teu ngeunah. tatapi ari engke mah. Tara langgeng bae rai. lamun keur muriang panas. nuju aya kani’matan. hanteu beunang disimbutan. najan anak pamajikan. samemehna di daharan. 338. boga duit ewon-ewon. anu bieu diluhur tea. Tapi lain waktu ngimpi. ngan wungkul bae ngeunah. dina manah nya kabingung. nu katampa ku urang teh. ku aci-aci nu opat. Ayeuna mah enggeus wengi. aci tina rasa jasad. 339. tetep teu ngeunahna bae. Tah eta kapan geus sidik. geuning karek ku sakitu.

parantos bumi ngadegkeun Masigit. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. jalaran parantos rame teuing. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. diselir ku Maha Suci. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. Hakekat. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. Enggalna carios. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. teras marentah ka santrisantrina. 144 . neraskeun padamelan ramana. salamina damelna ngan tatapa bae. tanahna sae bahe ngetan ngaler. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. dupi eta putra sakembaran teh. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. mulih ka Rahmatullah. pendekna pada ngetrukeun kopeah. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. Ayeuna kantun putrana. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. barang parantos beres nya teras dialihan. saparantosna tamat Qur’an. rai raka tambah sohor kalungguhannana. raina ku pamanna. barang parantos kapendak dintenna nu sae. teras bae diadegan bumi. enggalna parantos salase. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. Tarekat. nu hiji deui Raden Mukamil. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. rakana nya ku ramana. nyaeta Sare’at. reh ngaraos kirang sirna. Barang parantos sedeng akil baligh. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. elmu batin elmu lahir. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. ku ramana dijenengan. rai raka parantos gilig manahna.

nurutkeun kumaha di dunyana”. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. wengi ieu teh kaping 14. aya saum. cik atuh urang ngawangkong. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. bade unjukan hoyong ngabungbang”. da kasampurnaan di akherat mah. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. nyaeta milampah ibadah Sare’at. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. boh kana teu sampurnana oge. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. di dunyana jadi syah ibadahna. aya mutih sareng sajabi ti eta. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. Tarekat. keur mah abdi oge gaduh emutan. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. aya kanaat Nabi. Hakekat. hartina amal kalawan iman. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Saur raina “Nuhun atuh. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. rakana sasauran ka raina “Rai. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. aya siram tengah wengi. Barang kinten-kinten tabuh 10. kana sanis kanten tambah khusu. Ma’rifat. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam.

pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). nepi ka jaradi Wali gening. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. moal aya timbangan 146 . Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. kamana beuratna. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. atuh puguh bae rugi kadua katilu. Duanana kapigaw. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. kedah milari pidununganeun nana heula. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. margi upami darapon meunang gawe mah. numawi manusa wajib ma’rifat teh. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. tara jol kana digawena. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. mungguh darajat manusa teh teu sami. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. atuh da seueur pigaweeun mah. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. turug-turug bari diusir dicarekan”. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. kadua perkawis teu diburuhan. ti baligh nepi ka maot sae bae. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. upami ku urang jol prak bae dipacul. teu carita heula kanu bogana. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. aya kebon koredeun. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. salamina ngaraos ditingali bae”.

anggeusna ilmu.Asma. nu ditingalina sanes ku panon kapala. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab.Layang Muslimin Muslimat deui. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. teras dugi kana ma’rifatullah. upami teu acan boga lampu. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. nyaeta 147 . nu sanes tina pasantren heula. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. nu pada-pada teu make lampu.Sifat. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. sangkan sampurna ibadahna. sifatna jalan cilaka teh poek. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. nya ma’rifat. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. barang gaib tea. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. ciri eta jalma dihampura dosana. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. Saur rakana “Nyakitu pisan. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. sasat teu acan boga lampu. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren.

kitu deui lamun hayang ma. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. anu ngalakonan sakabeh parentahna. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. Sifat.Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat.)ل‬ He ( ). da manusa oge aya goibna. Hartina 1 Dzatna. Asma eta barangna gaib tapi aya.)ا‬Lam (‫ . Sifat. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. 1 Af’alna. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ . tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. sabab goib teh lain teu aya. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui.rifat ka Allah ta’ala. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. kudu kanyahokeun rukunna”. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. Af’alna Allah. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. manusa goib.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. 1 Sifatna. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea.)ل‬Lam (‫. 1 Asmana. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. mung anu tilu mah Dzat. Asma. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun.

da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. deukeut keneh Aing jeung maneh. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. Gening bukti dina lafadna oge. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. teu bodas teu hideung. tapi hurufna kurang hiji. Jadi Allah oge jenengan. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana.h supados kahartoseun ku jalma umum. lamun urang nulis lafad Allah.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). sarta karaos ngaliputannana kana 149 . 4 ku ayana Nagara (bawahannana). 3 ku ayana Rayat. naha uni lafad Allah? Toh moal. hartina teu warna teu rupa. tangtos yakin ayana panas teh. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. Dzat Sifat Asma Af’al”. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. kapan eta mah Rayatna. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. kapan eta mah Pamarentahna.Layang Muslimin Muslimat manusa. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. tangtos karaos ayana Dzat teh. matak boro-boro kurang tilu. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. teu poek teu caang”. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. ayeuna bukti dina lafadna oge. dupi tingali mah keur kana panasna. 2 ku ayana Pamarentah. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. wajib nyaho kana ayana panas. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). teu beureum teu koneng. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. kirang hiji moal bisa ngadeg. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. namung manawi aya. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. jadi ana kitu eta Governement teh. Dzat teh ibarat Raja. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna.

keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. atuh kudu balik deui ka dinya. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. pangangseu. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. asal Nafi jadi Isbat. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. sabab eta teh Ilmu. babuning Roh sakabeh”. hartina kudu ahli tatapa. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. sok pipisahan jeung nu dijieunna. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. sarta dilakonan parentahna harita. ‫ ا‬nu Isbat”. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. Dzat anu leuwih kawasa. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. pangucap. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. nyaeta sifatna Allah ta’ala. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. bari diturut parentahna eta Islam. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. nu nyieun sareng nu dijieun. didinya hurung jeung panas jadi hiji. Isbat Nafi jadi hiji. malah sok dipidamelna oge di Guha. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. Jadi. supaya bisa mulih ka 150 . ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. pangrungu. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. sina panas heula. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. Anjeuna nu jumeneng. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. hartina kudu Qurais (Tapa). Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al.

atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. nyieun anak teh. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). pikeun 151 . tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. tangtu maotna balik deui ka dunya. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. kapan ieu teh barang nu Nafi tea.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. ngabuktikeun kakawasaannana. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. teu salah deui”. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. pisakumahaeun teuing paalus-alusna. Nafi Isbat jadi hiji. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. Jawab raina “Naha. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. enya rasa. katarik kana kanyataan ( ‫ . upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae.

pake muji bari dibarengan ku soleh. tapi anu boga karepna mah manusa. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. suci ucapna. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. hartina kudu suci atina. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. goreng sangka ka papada manusa. Ayeuna tumaros deui. pake ibadah kanu kagunganana. kana ilmu nu aya di batur. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. aya tapi teu ngajentul. suci laku lampahna. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. Kusabab kitu. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. sareng rai sing emut. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. hartina amal urang keur urang. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. jalankeun kana kasaean bae. beunang nyieun ayeuna di dunya. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. amal batur keur batur. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. diri manusa mah nyumput. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. nu teu tiasa kitu sanes Islam. boh gedong-gedong. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng.ulah gagabah digunakeunnana. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. Tadi ge Amaluna amalukum. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. namung upami sanes ieu. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya.

Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. tangtu nyaho ka Pangerannana. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. mun teu repot ku tunduh. Tamat bagian ka lima 153 . Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. satiap ngarasa kotor. Saur raina “Mangga”. geus kapanggih. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). wengi enjing urang teraskeun deui”. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. bedana nu suci jeung nu kotor. tangtu ngarasa bodo dirina. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. tangtu daek beberesihna (tobat)”. tembong Fajar Sidiq. katingali parantos balebat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful