P. 1
Layang Muslimin Muslimat Jilid i V

Layang Muslimin Muslimat Jilid i V

|Views: 295|Likes:
Dipublikasikan oleh Alif Ihza Al-Zafar

More info:

Published by: Alif Ihza Al-Zafar on May 04, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

Layang Muslimin Muslimat

LAYANG

MUSLIMIN MUSLIMAT
JILID KA I
Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

Layang Muslimin Muslimat

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

2

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN HADIST Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ف‬ ّ ‫فر‬

‫فر ّ *و‬

Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Layang Muslimin Muslimat

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad.

4

Layang Muslimin Muslimat

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka manjing curiga. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 5

Layang Muslimin Muslimat

58.

Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 6

Saur rai nuhun eta geus kamafhum. 83. 84. ku raka disebat panon. kanyataan di badan teh. tukang ngama’naan. 93. mohal euweuh Allah. 81. Enya eta anu dingaranan Wujud. Saur raka geura kieu rai dangu. kantun nomer dua. tangtos bae sapatemon. mohal bet euweuhna. Saparantos pada awas Ama Ibu. seungit bauna minyak teh. tina dzatna sifatna Allah ta’ala. mohal enya Allah kapandeurian. Ari anu nomer tiluna pangrungu. 96. dua rasa jadi hiji moal lepat. gulung ku pangucap bae. nanyakeun angseuna. beubeunangan soca. 94. Saparantos rasa Ama Ibu gulung. kumaha hartina. baham teh geus hanteu geseh. Nyaeta tukang ngama’naan puguh. tangtu bae aya hurip hanteu salah. pasal bagi opat. lamun rai parantos ngangseuan minyak. Naon wae sowara anu kadangu. anu aneh atawa awon. sifatna teh soca. tanda aya kusabab ayana nafas. meureun rai ge ngaraos. tangtos bae baham anu nembalannana. Saur raka eta anu ngaran Wujud. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum. 79. nyaeta tukang mere katerangan. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum. anu ngajawabna. samangsa aya nafas teh. naha naon rai anu nembalannana. 82. 78. pang disebut panon pangheulana. Qidam eta basana teh. dua-dua ting sereset. anu tilu sifat. anu pangheulana. rasakeun baheula. tumerapna dibadan urang sapata. 85. jorojoy manahna. Rama masih bujang. 92. ngama’naan eta.Layang Muslimin Muslimat 76. kantun eta nu dua puluh basa. raina lajeng ngawalon. nya kumaha eta pihartieunnana. Saupami rai ditaros ku batur. hiji pangdangu teu geseh. nu nerangkeunnana. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu. waktu rai goib keneh. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh. Sareatna nyata dibadan sakujur. na kumaha dina katerangannana. hartina teh Qidam. Ibu ge parawan keneh. nu kadua nyaeta paninggal tea. barang tepang geus tangtu patinggal-tinggal. awas soca ti heula teh. eta geuning enggeus eces. 87. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu. 95. memeh gelar ngumbara ka alam dunya. jadina teh ngajodo geus moal lepat. 86. Allah mohal euweuh tangtos. Allah ti heula teh. 89. sabab sifatna hirup teh. 80. 7 . 90. hartina teh aya. sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. parantos nikah mah. gerentel beh urang. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu. Naha baham atawa pangambung. Saur rai kahartos kaliwat langkung. Jawab rai kumaha numawi kitu. 77. 88. sareng naon sifatna teh. anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. nomer dua beubeunangan cepil tea.

Mangga engkang Wahdaniat deui catur. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung. mangartosna mugi ku engkang di dadar. 107. ngan ari urang mah. eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh. jawab raka perkara Wahdaniat. Lilhawaditsi tea. 102. 104. 110. hanteu kalawan jeung lambe. Qiyamuhu Binafsihi teh. kieu bab hartina. 112. enya kitu pisan. badan urang didamel ku Ibu Rama. 117. 109. Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 105. ku sadaya ahli ngaos. geuning bet hanteu ngaraos. 114. Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. Enya kitu sareatna mah ti Ibu.Layang Muslimin Muslimat 97. margi kang rai mah. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu. enya eta wenangna Allah ta’ala. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu. Jawab rai sumuhun engkang kaemut. Saleresna hartina Baqo teh kitu. hirup eta kagungan Allah ta’ala. Qiyamuhu Binafsihi teh. 115. karaos kacida. 100. weleh bae can kahartos. moal seep ku sapoe. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun. nyaeta dzat Allah. kitu rai ari bedana mah. Allah sareng nu anyar teh. jeung wenang henteuna oge. Mohal aya nu ngistrenan kitu. mohal enya Allah sami jeung nu anyar. sah Asmana sarawuh dina Af’alna. panjang mun didadar. mun karasa eta geus tangtu benerna. yaktos leres kahartos sareng karasa. jeung kalawan kersana teh. 113. eta oge can kahartos. sakitu ge meureun ku rai karasa. tatapina maot mah geus wajib pisan. kumaha pihartieunnana. lajengkeun terasna. Seueur deui bedana lian ti kitu. estu kersana Yang Manon. karaos ku abdi oge. 101. 111. kurasa diraos-raos. eta sidik nu langgeng teh. langgeng Gusti Allah. teu boga tekad rama teh. ku sangaja niat rek midamel putra. kang rai mah can terang rarapannana. ari hakekatna. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus. Najan Ibu Rama oge dina waktu. sadawuh-dawuh teh cocog. sumawon nyaurna. rek patemon rasa. ari Wahdaniat. 108. Saur raka kieu hartina geus masyhur. hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu. Nyaur deui rakana bari jeung imut. 99. mana horeng kitu eta hartosna. Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. nya eta kana Baqo. kumaha lajengna. 98. mangga raka ulah kapambeng miwejang. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk. ngajadikeunnana. 8 . Eta kieu bilih rai tacan mafhum. masing kasaksian. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun. 116. 106. kumaha bedana. Pek raoskeun naha bener rai kitu. kapan geus kawentar. sah Dzatna sah Sifatna teh. cacakan nu anyar. hanteu keuna ku ruksak teh. 103.

130. tah kitu hartina qudrat. dicipta-cipta ku ati. sae awon eta bumi. 128. lamun teu acan mangarti. raina lajeng ngajawab. 9 . boga maksad hiji rupi. tah kitu sahna teh rai. sah dzat teh awasna pasti. rai tacan mangarti. Kaopat sah Af’alna kitu. mun ngangseu minyak nu seungit. naon anu katingali. kieu pihartieunnana. Walon raina sumuhun. ari dina sundana mah. 119. Rakana jawab jeung imut. pasal Wahdaniat rai. boh panjangna boh pondokna. sahna teh moal rek cidra. Lamun kitu tangtu luyu. kieu rai mun can harti. merwincikna kieu rai. dzatna teh pangngseu pasti. ayeuna lajengkeun deui. geuning pangangseu teh nyata. direrengga ku kahayang. Boh hideung beureum boh wungu. tumerapna dinu opat. 129. Rakana lajeng ngawangsul. nu bau tetep bauna. kana pisaeeun eta bumi. sumangga dangukeun deui. sah asmana oge sidik. Upami urang keur nuju. bet tara sulaya deui. naon bae nu diseja. 122. kamarna pon kitu deui. rupana eta si bumi. kumaha pangawasana. dina baham soca cepil. mung rarapna can kapikir. samemeh prak dipilampah. hanteu jeung parabot deui. dina hal perkawis Qudrat. boh bau boh ngaran seungit. 131. da geus kacipta ku ati. kahartos ku tuang rai. Qudrat teh kawasa kitu. saperti rek nyieun bumi. Misah. nuhun parantos kapaham. 121. bau hangru pahang seungit. pangangseu anu kaopatna. geus ngadeg dijero ati. sangkan sieup eta bumi. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. geuning eta rai nyata. raina ngawalon manis. mungguhing qudrat Yang Widi. tatapi kawasa Gusti. Sundana teh rai kitu. lamun seungit tetep seungit. moal bet pahili deui. sumawon majuna deui. 126. sasat sah gawena deui. ka kaler boh ka wetanna. Diatur-atur ku kalbu. tetep seungit diakuna. rakana lajeng ngajawab. moal sulaya ngarana. tangtu ku urang dipikir. 127. sakur sifat anu bukti.misah bae tangtu. Upami dina pangambung. Dua sah sifatna kitu. 124. upami enggeus kacipta. hanteu kalawan pakakas. pang teu jeung parabot deui. 123. Saterasna oge kitu. naon nu diangseu pasti. 120. sanajan munguh di soca. ari nu katiluna. tara daekeun pahili. kumaha dina sifatna. 125. kana pirupaeunnana. raina lajeng ngalahir. katilu jeung sah Asmana. tapi teu acan kaharti. 132.Layang Muslimin Muslimat Kinanti 118. sah sifatna oge nyata. Kumaha kahayang kalbu.

moal beda tangtu sami. gantung dangu tuang rai. lamun poek buta rajin. 136. qudrat jeung iradat Gusti. piraku boga pamanggih. Bari imut lajeng nyaur. ngahiji jeung Hayat pasti. 143. Aya kanyaho teh tangtu. caang dina jero ati. 147. Tapi rai mah geus teu kudu. kapambeng can seep pisan. nu ngadeg na jero ati. kumaha bisa ninggali. rai dipaparin ngarti. caang ilmu sing kapanggih. kitu kawasana Allah. eta bumi geus katinggal. muga diterangkeun deui. rek midamel bumi tea. dina keur waktu tarekat.Layang Muslimin Muslimat 133. numawi pasti ngahiji. nyadiakeun bahan bumi. Raina lajeng ngawangsul. ayeuna rai ngaharti. Iradat mah kieu rai. rek midamelna teh bumi. teu kalawan parabot deui. mujasmedi ka Yang Widi. sing sidik ‘ainal yakin. sumawon bedog ragaji. 135. Elmu batin oge kitu. 138. ceuk raina naon sabab. hakekatna mah geus jadi. sing seep sama sakali. enggeus ngadeg dina ati. teu make parabot deui. duh engkang panuju teuing. ku caang eta geus pasti. ayeuna kantun sareat. lamun hanteu aya caang. ayeuna meureun kaharti. na kunaon parabotna. Mangga engkang deui terus. dina caang bae sidik. lajengkeun deui ayeuna. Ceuk rakana atuh nuhun. Saur rai nuhun engkang. kana Samma Basar deui. Dohir batin oge kitu. usuk darurung jeung sarang. 137. yaktos samemehna jadi. kapan bukti anu tadi. Kantun ayeuna mah atuh. raina lajeng ngalahir. moal poho salamina. bumi mah enggeus kacipta. dina caang eta pasti. bagian kajasmanian. dohirna lamun di dunya. sidakep sinuku tunggal. palang dada cemped bilik. kumaha ari Iradat. bade diestukeun pisan. ulah alang kumapalang. Saur raka sabab Ilmu. kitu ngahartikeunnana. 134. Lajeng rakana deui nyaur. jadi iman beurang peuting. rai mah kudu sadia. Kumaha rai kaemut. sakumaha saur tadi. hartina Ilmu teh rai. 150. 139. tapi lain caang beurang. ari Hayat caang pasti. sabab ari kanyaho mah. 146. yakin eta katerangan. duh engkang kaemut pisan. moal cara Gusti Allah. Tihang kenteng jeung pamikul. nyaeta kanyaho tea. 148. 142. bol-bol geus jleg katingali. palu gegep sugu deui. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. ari parantos kaharti. 140. caang tina matahari. Ceuk rakana mangga atuh. ngadegna teh eta bumi. ceuk rakana itu diyah. 145. Allah teh sifatna kersa. 10 . moal bisa dirobih deui. tapi engkang rek nanya. 144. tatah baliung jeung rimbas. buktikeun Iradat rai. raina gumujeng manis. sing tepi kana caangna. tah eta kitu sundana. 141. sifat Ilmu dadar deui. jadikeun kersa rai. soca ieu anu jirim. 149. Sabab kanyaho teh tangtu. Ilmu jeung Hayat ngahiji. caang katinggal ku soca. nununggu sihing Yang Widi. sifat Ilmu urang wincik. ari Ilmu rai eta. Raina lajeng ngawangsul. da moal aya katerang.

gumantung tanpa cantelan. saur raka teu halangan. 160. kumaha sangkan kaharti. sahiji Qadiran tea. jeung kaya emas sinangling. rai weleh teu ngarti. jen Allah lamun ninggali. Ceuk raka kade kaliru. kaya sarangenge bijil. 155. Aliman uninga Gusti. kitu ceuk babasan jawi. Lajeng rakana ngawangsul. 163. nu kadua perkawisna. kaharti jeung karasana. kaya lintang karahinan. Muridan kadua deui. aya dibadan sapata. kana dzatna Gusti Allah. rada keder pikir rai. ari rasa nyawa eta. aya nyatana di diri. Aya paeh memeh pupus. Dina waktu eukeur kitu. 159. jalan paeh ke diakhir. kalimana teh Sami’an. diri ge teu kapieling. Malah dalil Antal Mautu. nyaeta nu tadi tea. 161. 164. nu caang sajero ati. eta teh kieu hartina. 156. Sami’an ngadangu Allah. nu kaya sarangenge bijil. 167. Mun tarekatna kasusul. jasmani tangtuna sepi. udag anu tujuh basa. Hartina Allah ngadangu. kabingung teh tangtos leungit. mun kapanggih tangtu hasil. hartina bisa ngarasa. 152. engkang rek nerangkeun deui. kapanggih nu jutuh tadi. Basiran ka genep deui. hanteu kalawan ku soca. katujuh Mutakalliman. Allah nu ngandika deui. sategesna rasa nyawa. nu kasebut Samma tadi. sumawon ka harta banda. kabuka hijabna Allah. teu inget ka anak rabi. Sabab eta anu tujuh. Kieu eta anu tujuh. Aliman anu katilu. ngadanguna teu ku cepil. 153. atuh moal balik deui. 158. nu kaopatna Hayan deui. kudu ngersakeun misti. Nu kaya dilah gumantung. eta anu saperkawis. tatapi lamun kapendak. kakara tangtu mangarti. Rasa moal boga wujud. 11 . karasa sareng kapikir. ninggal ku sajero ati. 168. lamun rai hayang ngarti. Bassar teh Allah uninga. nu paeh sama sakali. Ceuk raina abdi bingung. hartina kawasa Gusti. carek babasan jawa mah. tanwande Ma’rifat jati. 165. Rai lamun enggeus kitu. dina sakujuring diri. sifat-sifatna kapendak. gumelar deui ka dunya. paeh samemeh mati. Sumawonna Kalam kitu. mimitina teh Qadiran. Kalam Allah ngandikana. Hayan teh hartina hirup. Qoblal Mautu kapanggih. 162. tapi sanggeusna kapendak. sanes nyawana anu mati. katujuh Mutakalliman. tapi teu kalawan biwir. teu kalawan soca deui. wungkul cengeng ka dzat Allah. tapi teu kalawan cepil. Malah-malah rai lamun. Muridan Kersa Allah. kagenten ku warna rupi. teangan sajero dzikir. dina nyerina sakarat. raina lajeng ngajawab. naonnana anu mati. Basiran Allah ninggali. rai hayang enggal harti. kana Nafi sareng Isbat. hartina sahiji-hiji. lamun teu acan kapendak. nyaeta hirupna Gusti. tarekatna pek pilari. sategesna nafsu dohir. lamun nyawana anu wafat.Layang Muslimin Muslimat 151. 166. 154. sifat dua puluh tadi. 157. kumaha bisana harti. Kitu lamun teu mafhum. tah eta masing kaberik.

opat Ma’nawiyah deui. tangtu ku urang dipilih. dibagi ku opat deui. 181.Layang Muslimin Muslimat 169. ngarana nu opat tadi. Saur rai geus kamafhum. kana saur sepuh tea. katilu Ma’ani tea. 170. Lamun geus ngarasa pupus. Jeung nambahan kana suhud. naha kumaha jadina. sasat geus aya pagerna. Ayeuna aya pihatur. Mun geus junun ka Yang Agung. babandingan basa tadi. laku dohir ge dipilih. milampah parentah Nabi. niat hayang maling duit. kadua Salbiah deui. Nyaeta Antal Mautu. Ibaratna karep nafsu. Salbiah paninggal kitu. Geura pek ku rai emut. Nganjang kapageto kudu. sifatna soca nu bukti. ngarasa rasa sakarat. kudu paeh memeh mati. sifatna baham geus pasti. Nafsiah nyaeta nafas. memeh prak tangtu dipikir. sangkan lampah ati-ati. ka anakna ngaweweling. Ma’nawiyah teh pangucap. kasieun engke di ahir. nafsu goreng teh kajaring. naha beda naha sami. tangtu dianjangan heula. Geuning ceuk basa karuhun. 175. 174. salametna jeung balai. sifatna irung nu bukti. piraku rek liwar teuing. hiji ngarana Nafsiah. kapan teu beda maksudna. 182. eta nu opat tadi. barang-barang upamana. sifatna nyaeta cepil. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 12 . yen kudu inget di ahir. 178. saur engkang tadi geuning. nu bener kabina-bina. Ceuk rakana bener kitu. Raina lajeng ngawangsul. Nagara ge tangtu aman. ngajujur laku ma’siat. 180. geuning ayeuna kapanggih. 172. malah jeung barangbarangna. sabab geus boga pamilih. 173. sasat geus ngarasa nyeri. diciptacipta ku ati. ku rai tacan kaharti. rukun Islam anu lima. nu kuat kaliwat saking. 176. tadi rai hilap deui. bet aya dina hadisna. sifat dua puluh tea. leres kahartos ku rai. Mung naroskeun teh kulanun. eta saur sepuh tadi. maling banda anu lian. jeung Qoblal Mautu deui. nganjang ka pageto misti. tah kitu jadina rai. supaya maneh waluya. rek malikan anu tadi. sabaraha bagiannana. lamun nurut nafsu tadi. sihoreng sangkan baroga. bener lamun geus kitu mah. he barudak kudu bisa. Ma’ani pangdangu tea. moal sagala disorang. bagian hiji-hijina. 171. ku rai geus kaharti. 179. lamun urang inget tadi. dibagi deui ku opat. da aya kasieun pasti. 177.

lamun kitu mah taklid. 185. Jawab raka atuh mangga. ngan apal asmana badis. enggeus tangtu kanyataannana beda. dina perkawis Nafsiah. Salbiah lima geus pasti.Layang Muslimin Muslimat 183. mugi rai parin harti. Nurutkeun kuma buktina. dina hal bagiannana. nyatana eta pangambung. ngagelenyu imut manis. kang rai mah hayang sidik. sakitu ge cekap rai. mung naon sababna kitu. bagiannana geus pasti. sabab moal jadi iman. saur engkang bagiannana Nafsiah. pangambung ge pon nyakitu. nyaurkeun dina bab ngilmi. ka rai parantos sering. sanes dijawab ku bukti. da sifatna ge teu sami. rek dibuktikeun sing sidik. ceuk rakana kieu ari sababna mah. Salbiah ku engkang catur. Saur rai nuhun engkang. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. dalil Qur’an Hadis kitu. nyuhunkeun nu sidik bukti. 13 . ayeuna mah rai ngarti. jeung dina damelna deui. ngaraoskeunnana dalil. geuning sifatna ge hiji. Ma’nawiyah anu kaopat. ayeuna sumangga deui. ngan ngandel ka beja wungkul. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. baham soca jeung cepil. ngaji Asma bae badis. 190. mana bet teu sarua. tangtu beda hanteu sami. tangtu bae teu sarua. Sahiji bagiannana. ari bagian Salbiah. raina lajeng ngalahir. Ma’ani tujuh teu lepat. raina unjukan deui. upami kitu mah wadul. 189. rakana lajeng ngajawab. Rakana lajeng ngajawab. montong bet sareng buktina. anu mawi hanteu sami. dalil dijawab ku dalil. kumaha eta barangna. 188. 187. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. bagiannana nu tadi. Sabab seueur nu miwulang. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. ayeuna rai mangarti. Nafsiah mah ngan sahiji. bagiannana ngan hiji. bagiannana teh kitu. kahartos pisan kulanun. geuning bukti hanteu sami. supaya ulah taklid. lima teu salah deui. anu mawi ngan hiji bagiannana. bagian hiji-hijina. dupi pek dipataroskeun mah. tujuh eta hanteu salah. nu mawi lima di pasti. barangna sahiji-hiji. paingan Nafsiah hiji. dina pangambung jeung cepil. soca cepil baham angseu beda-beda. mung aya kapanasaran. Sok buntu hanteu ngajawab. jeung dipenta mana pibarangeunnana. teu kaharti teu karasa. atuh ati teh nalapung. 186. Naha nganggo teterasan. 192. Ceuk raina leres nyata. kitu nyatana kang rai. Ulah ngan tuduh apungan. 184. irung rai hanteu dua. barangna hayang kamafhum. naon tea nyatana dina barangna. ulah kabar ulah beja. 193. edas bae rai mah katalanjuran. leres parantos kaharti. tah eta nyuhunkeun bukti. 191. malah pagaweannana. Ma’nawiyah tujuh deui. dina baham dina soca. ngupingkeun nu ngawurukan. dina hal beda-bedana. caritana beres luis. kieu rai mun can harti.

Ceuk rakana mun can terang. eta dina cepil rai. ngagulungna kanu opat sing karasa. Kaopatna anu nyata. geus tangtu aya barangna. Rakana deui ngajawab. bari teras ngalahir. Ari anu kalimana. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. lalangit anu ti handap. nu kasebat nomer tilu. kasauran dibuktikeun jeung barangna. naon barangna nu bukti. kanu opat geus ngagulung. pang moal aya mubadir. 205. bet kaliwat hiji deui. ari anu kalimana. beubeureumna soca rai. nyaeta ngaran lalangit. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. 201. kapan eta huntu mah. hiji bobodasna soca. lajengkeun sahiji deui. naha engkang teh lali. tangtu pisan aya bae rasiahna. tah rai geuning bukti. nomer tilu kokonengna tina soca. duh engkang sarebu nuhun. eta naon barangna. ka rakana lami pisan. supaya gulung pisan. Kapan aya jeung buktina. anu ngaran Ma’nawiyah. aya lima perkawis. duh rai karunya teuing. rai mah mun kitu. wekasan gumujeng manis. eta dina jero baham. gumujeng mani ngagikgik. 14 . kagenep deui lalangit. datangna oge pandeuri. Ma’nawiyah eta rai. kaopatna gugusi beulah ti handap. rambay bakating ku ngeunah. heherangna panon sidik. 196. nu tiluhur tea bukti. ditengah letah sahiji. 203. nyaeta ngaranna biwir. sanggeus urang kaasupan aci dunya. pang lalegok tangtu aya sababna. cisocana munggah bijil. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. terangkeun hal Ma’ani. namung waos naha bet hanteu kabilang. aduh-aduh engkang sidik. naha bodo-bodo teuing. gugusi anu katiluna. nyatana biwir anu luhur. Rakana ngabarakatak. mata simeuteun ninggali. sifat dua puluh tadi. kawasana Gusti Allah. anu nyaurkeun bab Ilmi. enggeus sidik katingali. 200. lima barang jadi gulung. perkawis Salbiah rai.Layang Muslimin Muslimat 194. sifat dua puluh bukti. bagiannana teh kitu. sidik pisan katinggali. milang lelegokna cepil. Ngawalon deui rakana. 204. biwir rai nu ti handap. 202. barangna nu bukti. katujuh jeung liangna. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. Ayeuna mah ulang kapalang. aya hiji nu kalarung. mun kitu mah kaharti. dua hihideungna deui. anu nyata dina cepil. dina saban-saban jinis. bae geura urang itung. naha tara pangangguran. geura rek didadar deui. naha engkang bet diliwat. bari nyaur ka raina. eta anu katinggali. karasa aya barangna. 195. Raina lajeng ngajawab. rai kakara mendakan. Kahijina anu nyata. ari anu katujuhna. lalangit belah ti luhur. Olohok Raden Muslimat. numawi tujuh dipasti. 198. geuning eta sidik bukti. bet manah make kaliru. kaduana deui biwir. Gumujeng Raden Muslimat. 197. ayeuna lajengkeun deui. moal catur hanteu puguh. geus tangtu aya bukti. 199. tembong aya barangna. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. kapan eta dina soca.

sabab aksara ge pasti. boh dina lakon agami. sumarambah kana bayah. ngaji diri ieu teh sayaktosna. katiluna ku paninggal. Rai saumur nembean. nu geus dipisaur. bakat 15 .Layang Muslimin Muslimat 206. saur teh sareng buktina. lajengna jadi aksara. repeh rapih jeung sasami. masih teras eta sifat rai. pangucap pangangseu deui. jadi moal cios ni’mat. nu matak kudu diemut. ka engkang rek naros deui. didamel deui aksara. kafa binafsika tea. Manawi aya kebatna. sing cocog jeung sareatna. sifat dua puluh leuwih. jadi lamun kurang hiji. arek jawab deui ajrih. keur dameleun naon deui. terus ngaji luang deui. sangkan manusa didohir. samangsa aya barangna. sumawonna dina ilmu. sanggeusna maca daluang. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. tangtu karasa kaharti. kalawan make tarekat. mugi ulah bendu galih. 214. wetna Agama sabumi. Paingan aya dalilna. dirarapkeun kana diri. pinasti moal katepi. 212. sifat dua puluh tadi. kaopat pangdangu pasti. nyaeta rasakeun daluang tea. ayeuna mah nuhun parantos lugina. kumaha engkang nu mawi. 216. aya didiri pribadi. Ngawalon deui raina. meunang nyutat tina adeging manusa. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. teu ngarasa babarengan. rakana lajeng ngawangsul. Iqro kitabaka dalil. 210. 215. Wekasan neda hampura. teu sampurna urang hirup. namung rai ayeuna. 208. kudu gulung jadi hiji. sundana anu kamasyhur. matak ngajauhkeun Gusti. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. duh engkang karaos teuing. 217. tarekat ma’rifat deui. anu mawi aya Agami. raina mani ngarenjag. bener rai eta kitu. kanyataan dina diri. kudu gulung anu opat. da sanes ku saur wungkul. teu beunang dipisah-pisah. Ulah ngaji luar badan. Jeung pikeun ngamankeun dunya. sanes maksad rek ngadebat. sampurna bisa gumelar di dunya. sangkan bisa ma’rifati. ngupingkeun carios Ilmi. rakana lajeng ngalahir. lamun aya nu kantun. tungkul ngahuleng teu jawab. Sareat sareng hakekat. hirupna bisa waluya. Hasiba unina dalil. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. komo lamun kurang dua. ngadebat rasa rek hasil. rakana lajeng ngalahir. kitu moal salah deui. nyaeta ngaji saadeging badan. 211. geus sumurup kana kalbu. 213. kari-kari ngabulucun. moal burung tereh harti. hakekatna mah geus pasti. Dihartikeun dilenyepan. bakating ku raos isin. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. 209. sadaya piwejang engkang. pasal sifat dua puluh. pikeun ngaunikeun Qur’an. Alyauma ‘alaika deui. sabab manusa ge geuning. Ari balik pangheulana. salangkungna tinu tadi. estu nyerep kana ati. 207. Taya lain ngan ku opat. Raina lajeng unjukan. siang wengi ngangliputi. eta sifat dua puluh saterasna.

dina sapoe sapeuting. kumargi lantarannana. ngan tujuh welas raka’at. ku aksara anu tadi. pikeun ngaunikeun Qur’an. nu tilu teh can kaharti. Ngajawab deui raina. tapi naha eta mahi. dzat sifat asmana Allah ta’ala. 224. ti dunya nepi ka batin. teu kurang sumawon langkung. Asmana Allah ta’ala. ku sakitu oge cekap. nu teu aya dina Qur’an. sareatna mah teu salah. 228. hiji Dzatna Gusti Allah. Geuning dina sembahiyang. pimaksudeunnana aksara. sifatna Gusti Yang Widi. kamana sawareh deui. diberikna kunu tadi. Atawa Allah Muhammad. muga diterangkeun deui. 16 . Malah-malah tujuh welas. katiluna Adam deui. hakekatna mah kang rai. ti sifatna maha suci. dua aksara Nya deui. tujuh welas raka’ati. dina sadinten sawengi. malah rukunna ge rai. yaktos kahartos ku rai. 223. nu mawi Qur’an ge rai. ku tujuh welas raka’ati. 219. kapan raka’atna eta tujuh welas. Asmana nu hiji tea. 226. 220. rakana lajeng ngalahir. hurupna teh ngan sakitu. sifat dua puluh tadi. hakekatna tujuh welas. ceuk rakana taya deui. tarekatna nyusul anu tilu sifat. hanteu kurang hanteu punjul. Ceuk raina naon tea. dua puluh bae pasti. nu disusul ku tarekat. ku tarekatna Agami. pasal tarekat agami. da moal leungit teu puguh. cukup teu kurang teu leuwih. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. dina sapoe sapeuting. waktu anu lima tea. ku rai tacan kaharti. 227. Saur rai geus kapaham. kapan sadaya ge terang. tah geuning dina ibadah. beuki kurang wae geuning.Layang Muslimin Muslimat 218. katerangannana rai. ku tujuh welas ge mahi. moal enya ngaleuwihan. tapi hakekatna rai. aksara Nga nu katilu. tangtu aya sumurupna. diunggulkeun tina sasama mahlukna. Ngawalon deui raina. kadua Sifatna deui. tapi naha kang rai mah. weleh bae teu kapanggih. nu mawi ku tujuh welas. Bibitna mah moal salah. ku sadaya nu disusul. nu katilu. asihna Yang Agung. nu mahi ka tujuh bumi. bener dina waktu lima. tah eta anu teu aya. 225. Sifatna Asmana Allah ta’ala. tilu puluh hurup pasti. seueur soteh eta mah rangkepannana. Dzat. Ceuk rakana mun can terang. tah eta anu diberik. 222. aksara Ca nu kahiji. nyaeta dina waktu. ku hurup nu dua puluh. huruf Qur’an tujuh welas. tujuh welas eta puguh. Kanyataan aksarana. raina ngajawab deui. tah eta nu diteangan. ceuk rakana eta mah rangkepannana. hakekatna eta huruf. tangtu bae cukup moal enya kurang. da hakekat dzat sifat asmana Allah. nyaeta nyusul nu tadi. dina Qur’an teu ditulis. 221. anu tilu teh kang rai. sabab kieu rai kateranganna. aya tilu puluh bukti. tujuh langit sadayana. ngamulyakeun ka manusa. hanteu kurang hanteu leuwih. ku rai tacan kaharti. hurup Qur’an ngan sakitu.

mimitina teangan nu tujuh welas. 238. jeung tarekatna Agami. 239. Ca nya jeung huruf Nga deui. nu langgeng teu owah gingsir. mun amal teu reujeung ilmu. bareng dipakena rai. dina migawena rai. tarekat na Ilmu Wali. hempek geura teangan. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. aduh engkang kumaha atuh petana. ceuk rai salapan pasti. percanten kaliwat saking. kawas-kawasna kulanun. Da moal enya bet beda. ngan aya beda saeutik. Rakana deui ngajawab. rai bingun liwat saking. rakana lajeng ngajawab. Nu mawi bisa ma’ripat. sabab aya dina Hadist. Dzat Sipat Asma Yang Agung. aya sabaraha jumlahna. ceuk babasan tea mah. tilu-tilu dina sahiji aksara. cecekna paek geura itung. Buktikeun hurup aksara. anu tilu tacan harti. nuhun ku rai kaharti. ulah gawe tanpa hasil. Raina lajeung unjukan. ibadah ka Maha Agung. jalan tarekatna Ilmi. pang teu aya ku rai can kalenyepan. nu teu aya dina Qur’an. Wali salapan kawarti. pada-pada tujuh welas. pasal dina hurup tadi. anggur hate ambariang. jadi mang-mang ati rai. naha engkang naon margi. di Cirebon geus bukti. tur ibadah ti leuleutik. nu tujuh welas aksara. Allah jeung Muhammad Rasul. bibitna sagala rupa. tah kitu rai sababna. 233. raina lajeng ngarenjag. 237. Adam anu katiluna. anu tujuh welas tadi. 235. pikeun nyusul anu tadi. pang kudu ma’ripat jati. sareatna geuning aya. 232. dzat sipat asmana gusti. ngalakonan rukun Islam. sangkan urang keur di dohir. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. lajeng raina ngalahir. teangan dina salira. pertandana hanteu. Sangkan sampurna ibadah. bukti rai oge gening. weleh bae teu kaemut. Wali tunggal kasapuluh. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. alus pisan daek amal jeung elmuna. Rakana enggal ngajawab. 230. ku salira. ayeuna mung hayang bersih. 236. ayeuna kantun neangan. hakekatna para Wali. neangan tarekat ilmi. Akbarna hanteu kapendak. cus cos ka sagala rupi. ceuk raina kumaha sabab-sababna. bet teu raos karaosna. atuh da eta mah bibit. batal teu jadi amalna. katinggal ku rasa jati.Layang Muslimin Muslimat 229. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. 231. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. jadi hanteu beresih nya manah. Rakana mesem sakedap. tanwande bisa kapendak. anu tilu tea tadi. puguh wae atuh rai. parentahna Kangjeng Nabi. bibit Nabi bibit Wali. rai aya keneh bingbang. Da make bingung sagala. najan dicipta ku ati. sampurna ibadah kitu. ari ku tarekat ilmu. tapi moal tebih teuing. nya kang raka anu bade di guruan. tamiang meulit ka bitis. teu ninggalkeun waktu lima. 17 . kana jatining Agami. Tah eta saur rakana. 234.

18 . Raiana emprak jeung senggak. lain wawakilna Rasul. tangtu diurus ku irung. 247.Layang Muslimin Muslimat 240. sagala rupa teh kumpul. manawi teu jadi lepat. atuh bener bae rai. 243. naha rai teu rumasa. 242. leres teu tebih ti diri. Ceuk raina seueur nu can harti. anu ku engkang kaharti. da kapan kudu ngajinis. Tapi bieu mah hakekat. Kasapuluh Wali tunggal. 5. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. hakekatna para Wali. 6. aya mah teu salah deui. 4. mugi ulah bendu galih. Geuning lamun hayang dahar. ceuk rakana rebu nuhun. Anamung rai ayeuna. nu kalima alam Ajsam. diurus ku baham pasti. Ceuk rakana nya kantenan. Alam Misjal. Tadi rai sasauran. diurus ku cepil rai. hayang ngadenge ge nyata. naha eta liang tadi. ari anu katujuhna. nu kagenep alam Misjal can kapikir. ngaji saadeging wujud. naha aya nyatana. rasa mah kapan gaib. Alam Arwah. 3. naon oge pamariksa. diurus ku panon bukti. kitu ma’nana Wali. berkah tapi rada bingung. Wali di diri pribadi. 245. bari nyaur nuhun teuing kaharti. hartina teh pangurusna hal agama. dua Wahdat nu kawarti. eta kitu nu wawarti. Alam Wahdat. eta oge bener deui. hartina liangna diri. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. nu bukti mah panon cepil irung baham. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. hayang ngangseu kitu deui. nyandak tina huruf tulis. aya nu tacan harti. 241. ma’nana Wali teh pasti. margina teh nyata pisan. ku bawaning nya ngahiji. rakana lajeng ngajawab. kiih ngising diurus ku liang handap. wincikan alam sakabeh. moal luput ku engkang tangtu didadar. raina mani ngaranjug. lamun kitu mah. liang-liang di jasmani. Alam Ahadiat. 244. katilu Wahdaniyat. wawakilna Rasulullah. tunggalna wujud pribadi. teh nyaeta rasa. Wali teh wawakil Gusti. diurus beurang jeung peuting. 246. Alam Ajsam. hiji Ahadiyatu. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. Wawakilna rasulullah. kapan sidik nu ngurus salapan liang. raina ngajawab deui. opat Arwah masyhur. dina ieu saadeging wujud urang. kang rai teh can pati paham. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. arasup ka wujud urang. kitu deui hayang ninggal. nyatana eta pangurus. ka raka rek naros deui. lantaran ceuk carita. kana saadeging diri. pek bilang cecekna badan. kumaha ari hakekatna. 2. 7. Alam Wahidiyat. aya sabaraha hiji.

geus teu pisah ngajadi hiji. anu teu warna rupa teh. kudu keukeuh peuteukeuhna. tangkal nyawa sadaya.Layang Muslimin Muslimat 249. tina margi kanu sanes mah teu wani. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. teu kersaeun mukakeun sosi. wekasanna ge geus ‘aen. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. lamun sanes ti salira engkang. tangtos tambah bingung. dzat nu teu aya upami. hanteu beureum hanteu koneng. barangna pon kitu deui. jatining sahadat tea. 252. di alam Wahdat kitu. 253. Moal aya nu baris hawatir. Nyaeta alam Insan Kamil. rek ngersakeun kakawasaannana. Salajengna Ahadiyat tadi. Kamislihi kitu. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. Datlaesa eta Maha Suci. 250. Dzatlaisa tah saksina. 255. Wiwitanna Johar Awal pasti. 259. Rakana teh ngawalon jeung manis. dalilna ge nu kauni. mugi dipitutur. teu aya nu nyaruaan. nyaeta cahayana Allah. 257. majajina Kangjeng Rasul. tungtungna teh nuduh kanu lain. rai teh tangtos ngacona. piwuruk nu saleresna. hal perkawis alam Ahadiyat. ngawakcakeun nu sayaktos. sifat kanyataan pasti. numawi disebut. nyaeta ibaratna panas. teu hideung bodas teu paul. hakekatna Muhammad wiwitan. jadina tangtu ngacaprak. nyaeta seuneu nu hurung. jadi tacan aya sifat. ibaratna dina seuneu mah. alam dzat sifat teh bukti. teu poek teu caang deui. sadayana teu acan kapaham. Ibaratna panas Ahadiyat. dina ngarasakeunna teh. mundur maju nu diseja. ka engkang tangtos maksa. eta alam gaib keneh. dilampat dipageuhan.ulah kapambeng nya welas. 256. aduh rai bener kitu pisan. tacan karasa kapaham. 251. ngahijina dzat sareng sifat. wiwitan sareng wekasan. boro-boro dulur pribadi. atawana sagaraning hirup deui. nyuhunkeun diwuruk. Ku bakating Bila Haiffin rai. nu sumareh di Madinah sidik. medeng estu halimun. 254. atuh saha anu rek miasih. kumargi kurang conggahna. 258. lian ti salira engkang. nyaeta 19 . gaib leuwih gaib. hayang ngarti ulah arek lanca linci. Najan conggah kanu sanes wani. nyaeta saadatna. sategesna. sategesna teu warna teu rupa. Ahadiat sareng Wahdat. jeung taya upama kitu. utusan Gusti Yang Manon. deungeundeungeun atuh komo. mun harep berilmu. mending-mending lamun terus terang. Enya eta anu kasebat deui. kumaha lamun wadul. numawi disebat Muhammad Rasulullah. moal kersa mitutur. didamelna ku Gusti nu Maha suci. numawi ieu kang rai. estu masih suwung. suwung teh dina ayana. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. Gera kieu bisi tacan harti. kudu keukeuh tanda kukuh. kieu pihartieunnana. ibaratna ngalalakon. sanajan kanu lian. atawa saadatna waktu tadi. Geus ngahiji panas sareng api. dzat jeung sifat gulung. lamun aya kahoyong teh. sipanas jeung hurungna. jenengan ge tacan aya. nya hakekatna Muhammad. dupi ibarat Wahdat teh.

papay heula atuh. tah eta Nur Muhammad teh. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. gening nomer tilu. sareng percanten kalangkung. atawana Nurullah disebat. eta kitu katerangannana rai. 266. ngan jalmana anu liwar. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. piraku ngawadul. Dina alam katilu geus pasti. paingan kedah kapanggih. bilih rai tacan nyaho. da eta bibit sadaya. eta ti Nur Muhammad. dina alam anu katiluna. atawa Asmana Allah. nyaeta sorot tadi tea. katilu cahaya bodas. dua koneng kitu. Af’alna Gusti Yang Agung. pan kieu merelena. 268. utusan Yang Agung. sifatna padang alus. jadi lafad Alif Lam Lam. tina margi kang rai ayeuna. Nyaeta sorotna nu tadi. Hakekat Muhammad eces. duh engkang nuhun rebu laksa.Layang Muslimin Muslimat 260. nyaeta alam anu kaopat. 262. nu opat teh kitu. cocog sareng dina hadis. dua sifat nu kawarti. numatak kudu karasa. meureun anu kaopatna. ti kapungkur-pungkur. nu ngaran Wahidiyat teh. alam Arwah can kahartos. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. kaayaan dina Wahidiyat rai. estu merele kalangkung. 267. sifat naon anu dumuk. pasal eta bisa ngartos. dalil sakitu ecesna. kaopatna cahaya hideung geus pasti. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. jadi ieu bumi angin cai. 261. Ilaihi Min Habril Warid. hakekat Adam disebut. naon nyatana anu dumuk. ma’rifat kana dzat sifat. Ayeuna mah pek teraskeun deui. numatak disebut arwah. Gusti Maha Agung. bibit pikeun alam dohir. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. 269. 263. 20 . Anu tilu gulung jadi hiji. piroheun geus tangtu. 264. panutup Nabi sadaya. rakana lajeng ngajawab. Kantun Af’al Gusti Maha suci. tadina ge asma Allah. wekasannana. alam Arwah nu kaopat. dzat nu mimiti disebut. majajina mah tidinya. kakara kana asma. Salajengna mugi dipiwarti. sangkan bisana ma’rifat. hakekat Nur Muhammad. dzat sifatna Allah. kaayaannana nu sidik. pigetiheun sayaktosna. Muhammad anu caang tadi. nya ieu dunya dumuk. rakana lajeng ngalahir. pasal Ahadiyat Wahdat. tah rai eta saksina. nyaeta alam Arwah tea. 265. ngarana Nur Muhammad. caritana mah gelar. bijil cahya opat rupi. tadi anu tilu alam. kieu ceuk dina dalil teh. cahya anu opat tea. sumangga geura piwejang. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. babakalna dumuk. sangkan rai mafhum. bumi cai seuneu angin. gulung Allah Muhammad jeung Adam. sadaya saur kahartos. enya eta alam Wahidiyat. kaopatna He eta teu salah deui. Den Muslimat pek ngalahir deui. atawa hakekat Adam. maot teh tangtos sampurna. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. tina Nur Muhammad eces. Wanahnu Aqrobu kitu. tina Johar Awal. bibit Adam Manusa pon kitu deui. cahya beureum mimitina.

Anu mawi jasad ieu rai. tina cahya koneng tadi. sorot nu kadua kitu. 277. hanteu barang tuang rai. nyaeta nu jadi Tasjidna. ku opat tadi geus tangtu. Kinten-kinten eta bisa jadi. sakabeh ge tatangkalan. opat hawa banyu. lamun hanteu aya anu sarupa. ari eta nu opat teh. hawa kulit balung. bijilna teh ka cepil jalanna. bukti ngajarentul. dua nafsu Lawamah teh. hiji mahi kasadaya. ceuk rakana geuning nyata. huripna ku banyu. buktina ku teu bingungna. ku rasa parantos kaharti. dua daging enggeus ‘aen. buahna kapan dituang. kitu katerangannana. hawana tina sungsum. tina daging sungsum tea. coba rai lamun melak. teu beda lahir jeung batin. sifatna nyaeta caang. 280. dihirupkeunnana tangtu. naon bae boh pare atawa kitri. Cahya beureum sorotna ngajadi. ngangliputi estu. aya asmana Yang Widi. buktina panas seuneu teh. tina bumi cai seuneu reujeung angin. kieu bilih kurang terang. 271. jadi hawa seuneu hanteu salah. 273. sasat geus katarima. rakana enggal ngawangsul. 279. 272. aci nu opat perkara. manusa satuhu. nu tadi geus dipitutur. ku sorotna Matahari. bumi angin banyu. sabab parantos karaos. didohirna geuning nyata. hawa panas katiluna. sareatna ge karaos.kajadian jadi nafsu opat rupi. mun dikirangan sarupa. Tina sorot cahya hideung tadi. nyaeta nyatana jasad. enya eta alam Ajsam tea. Hawa asal tina daging rai. katilu nafsu 21 . mun cai anu teu aya teh. ku Rasulullahu. bijilna ka panon rai. Kajadian dina diri rai. 278. tanda-tanda geus benerna. tatangkalan oge musna. lamun Rama sareng Ibu. Caang mah tina Matahari. Saur rai teu kinten kaharti. Tapi eta Panonpoe tadi. sahiji nafsu Amarah. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. tatangkalan anu nanceb dina bumi. atuh moal bisa jadi. moal enya manusa bisa harurip. dina karasa henteuna. jadi tanah kanyataannana. didunyana oge tangtu. ari nomer kaopatna. perkawis Ajsam anu tadi. samangsana hanteu bingung eta sidik. moal mungkir deui kalbu. seuneu anu kaopatna. Kantun eta anu kalima deui. aci bumi hawa angina. mun didunya taya caang. tulang rai anu katilu. Alif Lam Lam He nyatana. aci-aci anu opat. hanteu kedah diemut da paham. jadi cai kanyataan nana bukti. gening eta jadi asma Allah yakin. naon buktina anu ‘aen. asalna teh cai angin taneuh. asal tina opat rupa. geura bae lamun. nu ngahirupkeun sakabeh. teras nya kajadian. 275. 274. kapan bukti enggeus ‘aen. pangna bisa ngagedean tangkal. geura manah ku rai masing lantip. sifat-sifat kajadian. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon.Layang Muslimin Muslimat 270. enggal raina ngawangsul. Sabab sidik tatangkalan pasti. nya jadi angin buktina. kopatna sungsum rai. jadi sidik kabeh anu jaradi. 276. nyaeta kulit rai nyata.

anu enggeus dina pangkat eta. terus tepi ka Aherat. lamun jalma enggeus weruh. teraskeun sahiji deui. ka sakabeh nu ma’rifat. lamun lolong didunyana. kudu nyiar elmu. nya ngaranna alam Misjal. 284. alam anu katujuhna. Ceuk raina aduh nuhun teuing. namung ayeuna panuhun. bibit nyawa sadayana. kana dzat sifat Yang Widi. martabat anu kumaha. tangtu bisa balikna. reh aya sesebatan. enya eta ma’rifat ka alam tadi. 285. pameakan nu ngilmu teh. kaopatna cahya hideung nyata. raina teras ngajawab. nalika di dunya kitu. dikarep sinafsu. Raina lajeng haturan. hartina teh manusa sampurna. geus tepi ka asal teh. sumawon amal ibadah. diwajibkeun ku Maha Suci. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. ayeuna gaduh piunjuk. 22 . 282. nya eta naraka tea. jalanna teh kana baham. Rakana teh ngajawab jeung manis. eta jatining Sahadat. nyaeta nu opat tea. kasampurnaan nyawa rai. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. nuhun engkang perkawis eta kaharti. jeung kalawan yakinna. meureun ku rai kamafhum. 289. dua Sifatullah deui. asal jasad dina waktu keur di Kadim. kana eta opat perkawis. mulih ka jati mulang ka asal. piraku tacan kamanah. nyaeta sagara hirup. aya nu sae aya nu awon. Johar Awal kitu. 288. 286. Insan Kamil kitu. Saha manusa anu terang. alam Misjal naon sanyatana. sumawon dina goibna. hawa kulit tangtu. Ka pangambung bijilna teh pasti. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. teu kedah didadar deui. Pangkur 287. muga diterangkeun deui. sareatna hakekatna. dina Hadis aya opat nu kasebut. pasal eta teu kedah didadar deui. ka rai nu masih bodo. Sawiyah. Nur Muhammad beureum bodas koneng. engkang heman keresa miwejang. 283. Namung eta dua alam deui. 290. karepna ge tangtu beda-beda. pikeun nganyahokeun asal. rakana lajeng ngawalon. tah eta rai pang kudu. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. Anu mawi pangkat Insan Kamil. kajadian hawa tulang. di Aherat lolong deui. asalna jasad urang teh. da eta mah geus kapaham. enya-enya sajatining Iman deui. Nu katilu Asma’ullah. samangsa poek geus tangtu. jongjon nganteur nafsu dohir. sahiji ngaran Dzatullah. manusa kudu ikhtiar. sinareng tacan kaemut. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. ka asal kapungkur. sumangga ku engkang dadar.Layang Muslimin Muslimat 281. anu nyata di badan urang sakujur. Moal pinanggih jeung caang. nyaeta nu tadi tea. hanteu omong wungkul. tah kitu tuturannana. sasat nu geus ma’rifatu. kaoptana nafsu Mutmainah deui.

296. Ayeuna luarna heula. neangan anu sapatut. naon nyatana anu dumuk. tumibana dina diri. mufakat sareng sadaya. tina dzatna Maha Suci. salobana manusa teh anu hirup. Ceuk rakana mun can terang. 301. 294. jeung rupa rai mo manggih. 298. saalam dunya katutup. Luarna ngaran Dzatullah. tah eta Asma Yang Agung. 293. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. boro-boro asup ka hiji nagari. sabab tadi ge Yang Agung. piraku bet bodo teuing. nyaeta nyatana hawa. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. ayeuna nu katiluna. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. ceuk rakana mun teu terang. kantun eta Af’alullah mangga wincik. muga diterangkeun deui. jeung rupi rai pribadi. 303. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. 295. buktina badan sakujur. sarupa taya bedana.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN DZATULLAH. nu ngahirupkeun sabumi. pasal eta Af’alullah anu dumuk. kang rai teh masih keneh rada ewuh. Rakana lajeng ngajawab. 302. naon ari Sifatullah. pek ku rai tinggalian. 292. 297. SIFATULLAH. nu mana Af’alullah. dua angina tilu cai opat bumi. nu ngawengku kaayaan. Ceuk rakana Sifatullah. boh luarna. atawa masih bingung. enya ieu caang satungkebing langit. geura angkat kanu rame di nagari. supaya merele kitu. tapi mahi kasadaya ngaangliput. Hiji seuneu enggeus nyata. nyaeta alam disebatna rai. sanajan saalam dunya. Kumaha rai kumaha. nu geus ngagem tarekati. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. hiji mahi kasadaya. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. kana hakekatna pisan. nu ngawengku alam dunya. 299. Saur rai naha engkang. boh jerona sugan sapuk. dina jalma rebu-rebu. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. ayeuna ku engkang tangtu. karaosna surup sareng manah rai. sabab eta nu opat teh jadi huruf. rasa rai lamun kitu. sabab mo beda saeutik. Ayeuna mah mangga engkang. nyatana hiji-hijina. Asma’ullah eta rai. tuluy engke kana jasad. anu sakitu jentrena. rakana lajeng ngajawab. sugan aya nu sarupa nu sapatut. rek didadar sakaterang. Alif Lam Lam He geus sidik. nya ieu anu ngawengku. 300. Sifatullah rupa urang. Allah teh pirang-pirang. Coba rai ayeuna mah. ASMA’ULLAH. Ari emutan engkang mah. kantun nyasar kana diri pribadi. 23 . kitu hanteu salah deui. jadi lafad Asma Allah. Dzatullah teh sanyatana dina diri. hiji dzatna hiji sifatna. nyaeta luareun diri pribadi. ceuk rai saha jalmana. teu aya anu kaluar. Saur rai leres pisan. Raina teras ngajawab. nu ceples taya bedana. kumaha eta nyatana. pasal eta anu opat perkawis. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. moal manggih anu sarupa sapamulu. AF’ALULLAH 291.

naon nyatana anu puguh. ayeuna ulah kapalang. geura rek diwincik deui. caang poek beureum hideung bodas kuning. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. ceuk rakana masih teras. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. tegesna teh ku omongan. tawilna Allah ngan hiji. katerangan engkang sakitu mah cukup. cepil wadahna geus tangtu. diringkeskeun kana opat rupi. asupna moal salah deui. ayeuna mangga kulanun. tina margi katerangan engkang cukup. sugan aya teras bae kulanun. gedonggedong ge moal rentul. nu matak soca disebat. Usik malik wujud urang. 312. Eta anu tadi tea. 24 . kaopatna the nya sungsum. aduh tobat karaos kaliwat saking. beuki jero beuki karasa sumurup. surup pisan sareng kalbu. Raina ngabarakatak. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. Kapan sagala omongan. sajeroeun alam dunya. Amung anu katiluna. duh engkang karaos pisan. sanyatana dzatullahi. Sifatullah geura wincik. Rai mesem bari jawab. anu hade anu goreng oge kumpul. ati rai geus teu bingung. 313. sanyatana Af’alullah. nyatana Sifatullah. 315. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. kahartos sumurup kana sanubari. gulungna dina paninggal. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. wekasannana pok nyaur. Ceuk raina aduh kantenan. karasa sareng buktina. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. 316. 306. 309. 305. kana cepil geuning sidik. estu ngan sahiji pisan. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. naha ku rai kaharti. eta nu mere tuduh. atuh rek kumaha deui. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. Geus gulung kana paninggal. caang padang narawangan. pada opat jejeg pisan. kana cepil sora nu gede nu lembut. ayeuna kuma lajengna. gumujengna geunah bakating kataji. kitu katerangannana. 317. sidik geuning jadi lafad. 311. karamean alam dohir. nyaeta pangucap urang. Sifatullah eta rai. bulao biru jeung wungu. Ceuk rakana sifatullah. 308. da tadi ge dzat teh bibit. sakabeh ge asma wungkul. Lamun hanteu ku pangucap. 307. kulit anu nomer hiji. bet malindes kana badan. ayeuna nu kaduana. jadina jeung ramena. Sumuhun saur raina. enya eta sifatna paninggal rai. nyaeta usikna diri. rupa rai teu dua sumawon tilu. Asma’ullah geura wincik. nyatana Asmana Allah. kieu katerangannana. sabab eta pangucap teh anu puguh. leres engkang kaulanun. satungkebing bumi langit. gulungna geus tangtu pisan. Raina ngagebeg reuwas. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. 310. sanyatana nyaeta pangdangu. Saur raka Asma’ullah. moal jadi sagala kahayang jalmi. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. katiluna tulang hanteu salah deui. nu bukti di badan urang. teu kurang sumawon leuwih. nu ngajadikeun sagala. 314. pendekna sadayana.Layang Muslimin Muslimat 304. Daging anu kaduana. Af’alullah geura wejang. sakur sifat kana soca bae gulung. kana sagala sifat.

hak pribadi atuh bebekelan tadi. eta nu jadi tihangna. balatak taya wadahna. sok tara pisan diemut. Tapi keur pikeun tempatna. taya nafas tangtu mati. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. wawayangan hirup tea. hese cape ngalakonan. mahi kusakali tangtu. atuh kumaha akalna. neangan pangarti tangtu. ma’rifat ka asal tadi. hanteu puguh nu dijugjug. tangtu bae aya tempatna geus pasti. nyatana dina badan. jalan manusa baralik. sakur nu geus diwejang. Sageuy rek nyalimpang tekad. sareat sareng hakekat. enggoning ibadah kitu. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. nya ieu ti alam dohir. kanyataan di salira. mulih ti pangumbaraan. 329. atuh lamun teu puguh mah. pangbalikan nu sajati. enya eta Af’alullah geura wincik. neangan ilmu ma’rifat. sumawonna dianjangan. Kumaha lamun disambat. didinya teh urang cicing. Sangkan puguh pangbalikan. piwadaheun bebekelan anu tadi. saur raina sumuhun. Moal leungit tanpa sabab. 25 . bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung.Layang Muslimin Muslimat 318. anu matak urang teh sing ati-ati. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. Kapan tadi Gusti Allah. 328. Ceuk rakana naha reuwas. Ayeuna kantun kaopat. 320. 321. teu aya tempatna kitu. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. keur waktu tadi di dohir. keur dina qudratullahu. nyaeta ibaratna. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. kari-kari manusa. kana asal keur urang waktu kapungkur. 319. sareatna anu aya dina diri. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. 331. anu mara kayangan kitu. 327. Ceuk raina yaktos pisan. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Tah eta palebah dinya. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. sangkan urang kaharti. ku Siluman ku Onom atawa Jin. ibadah di alam dohir. jaman keur di qudratullah. mun dipikir lebah dinya. nyaeta beunang ibadah. eta teh perjalanan. numatak ayeuna urang. 330. wajib pisan ku urang kudu kaharti. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. 322. ka Gusti nu Maha Suci. nafas teh kamana atuh. nyieun purah-purah pisan. kapan tadi geus maparin. 323. tinggal dangu sareng ucap. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. kudu jeung ma’rifatna. 326. Lamun hanteu aya tempat. buktina nurutkeun ilmu. ana kitu nyieun bujang. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. dimana enggonna ngancik. ibadah anu ti payun. mun kajero sumawonna. 324. matak paur matak sieun pupus. Kana asalna baheula. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. tungtungna saha nu nyambat. ayena ku rai enggeus kaemut. Kitu rai upamana. atuh tangtu cilakana. Enya eta Af’alullah. tina poek hayang caang. tempat eroh urang keur waktu di kadim. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. 325. nya Nafas urang geus sidik. naon nyatana anu dumuk. saur raka perkawis Af’alullahu. nyacas bae jero ati. nafas nu kaluar asup.

Af’alullah tacan ngarti. Lamun nyieun kahadean. dijieun ku urang sorangan. 337. bawana ti dunya tangtu. mun nyieun susah ka batur. Ari emutan rai mah. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. NERANGKEUN Dzatullah. 342. Sifatullah. bawana ti dunya kitu. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. 339. ayeuna ge keur aya keneh di dohir.Layang Muslimin Muslimat 332. Dzatullah jeung Sifatullah. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. ka urangna ge geus tangtu. balik ka asal kapungkur. sabab tadina ge Gusti. saperti bangsa hawadis. sabalikna kitu deui. sabogana-sabogana. Asma’ullah. pang ayana naraka sareng sawargi. kuma kajerona deui. 333. Ngajawab deui raina. ulah kapambeng hawatir. mung rai aya panuhun. tadi aya nu kaliwat. malik deui ka urangna eta tangtu. leres engkang kahareti. Af’alullah 26 . mangga engkang carioskeun anu terang. nya jadina sampurna teu salah deui. ngahaja pikeun manusa. yen Gusti nu Maha Agung. rai panasaran langkung. Mun mawa kasampurnaan. nganyerikeun pada jalma. engkena mah Gusti nu Maha Suci. ka sasama papada kaula Gusti. 338. sa Ilmu-ilmuna tadi. waktuna di alam dunya. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. dina pangbalikan jalma. tina tekad laku jalmi. ngan kari netepkeun wungkul. 340. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. sinareng tukang ngaganjar. Kapan ku urang karasa. 335. Sinom 341. beubeunangan ti pangum baraan kitu. geus moal sulaya deui. Pang ngayakeun Naraka. sabawana-sabawana. mun mawa kagorengan. Tadi karek di luarna. Dupi perkawis Allah mah. Asma’ullah kitu deui. hakekatna ku engkang tacan didadar. pang ngayakeun Sawarega. 336. Ceuk rakana bener pisan. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. kajadian ngeunah deui. kumaha bae elmuna. karasa hanteu ngeunahna. ngaganjar sareng ngahukum. Sategesna Gusti Allah. teu kudu nyiksa ngaganjar. kamana ge anu aing. lamun mawa kahadean. geuning sidik sawarga naraka kitu. Sanajan di akheratna. ngan bareng ngayakeun jadi. malik jadi kangeunahan. lain sangaja keur nyiksa. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. eta kabeh papahaman kang rai. 334. kumaha ilmuna tadi. hayang tepi ka jucungna. manusa di dohir batin. atawa baris ngaganjar. bareng jeung ngayakeun mahluk. moal ditampik ku Allah. hal perkawis Dzatullahi. sumawonna alam dunya.

keur narik ilmu dzat rai. Saur rai nya kantenan. nya Kangjeng Nabi Muhammad. kapan tadi ge diluhur. ari eta Asma’ullah. Jeng Nabi panutup deui. ayeuna rek naros deui. sinarengan Babu Hawa. cahyana hideung geus pasti. Muhammad Rasulullahu. meureun aya kajerona. ngan kantun nu kaopatna. Rakana lajeng ngajawab. Ceuk raina mangga teras. seepkeun sama sakali. kacapangan jalmi-jalmi. atawana Sagarana hirup. Eta anu opat warna. malah eta mah sok sering. sageuy rai can kaharti. nyaeta nu padang mulus. Ngajawab deui rakana. ayeuna enggeus lastari. kapan adam sareng Hawa arek putraan. dina keur waktu tarekat. ngajawab raka ka rai. pasal eta Kangjeng Rasul. enggeus bisa kapendak mah. saban ngalakonan wajib. sanggeus aya Adam Nabi. atuh puguh bae rai. 349. caang padang narawangan. 346. awasna ingdalem eta. Jatining Sahadat deui. 351. Sahiji Narun ngarana. pang disebut awal akhir. aya buktina deui. nya eta cahya anu opat tea. parantos kapendak pisan. eta nu ngaran Dzatullah. Nur Muhammad enggeus pasti. Ceuk raina nuhun pisan. Lafad Allah nu saestu. kieu rai mun can harti. 347. sok disebat awal akhir ku sadaya. jadi awal jeung akhirna. ceuk rakana mangga dangu. ari Sifatullah rai. jeung sagara Adam rai. pasal eta Nabi urang. jadi huruf opat rupi. eta ge meureun kapendak. tetep bae Kangjeng Nabi. geuning sidik Asma Gusti. ku rai geus katingali. Beh dieuna oge nyata. nya eta Alif Lam Lam. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. ayeuna rai teh Tohid. ulah rek kumapalang. He nu kaopatna deui. Asma’ullah geura wincik.Layang Muslimin Muslimat HAKEKATNA 343. 27 344. kieu hakekatna rai. pasal eta Dzatullahi. bibit ngaluarkeun jalmi. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. ku kang rai kapendakna. Hawaun nu kaduana. ku engkang geus didadar. rasa moal salah deui. 345. katilu Ma’un deui. mung ngan sakali teu leuwih. nyatana af’alullahu. Saur rai nuhun pisan. berekah hibarna guru. hakekatna Muhammad Nabi. ngajawab ingkang rai. cahyana bodas mulus. Kuma rai geus kapendak. Sifatullah anu tadi. atuh rai rebu nuhun. saur raka eta rai. kapambeng dua deui. 352. 348. enya eta tempat kasampurnaan jasad. da moal luarna wungkul. kawas kudu kaharti. . 350. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. enya eta Af’al Allah Ta’ala. 353. ma’nana basa nu tadi. nu karasa ku ati urang sadaya. kaopat Turobbun eta. cahyana koneng tur bening. tamblas pisan sadayana. cahyana beureum geus pasti. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. Sarengna sok disebat. tah eta rai can terang. ingdalem waktu Tajali. Af’alullah can kaharti.

Mung aya kapanasaran. tah eta kuma hartina. hiji Ihkrom. ceuk raina percanten ana kitu mah. 356. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. geuning eta rai sidik. kaula kalawan Gusti. Muhammad Rasulullahu. da geus ma’rifat ka Allah. rek nepi kanu dijugjug. 358. enggeus jeung ngapung ngalayang. kitu sababna mah rai. nu lain di kulon kidul. lamun rai tacan mafhum. mun diibaratkeun paksi. hartina Munajat rai. Mi’raj eta. Baetullah nu sajati. geus munggah ka alam batin. udel eta jadi Mim akhir nyatana. ahirna rasa nu tadi. 360. 363. aya basa opat deui. Kanjeng Muhammad sinelir. lamun rai tacan ngarti. dada teh jadi He sidik. nya eta rupana jalmi. hakekatna mah geus pasti. jeung teu keuna ruksak deui. Tubadil ngarana deui. 362. jalan ma’rifat ka Gusti. Tubadil anu panutup. Muhammad jadi wiwitan. Ceuk rakana eta basa. jeung Gusti nu Maha Suci. barang eta mani tadi. Munajat nu katiluna. 355. sidik jadi lafad kitu. nyumponannana geus pasti. rai anu kaopatna. dua-duana ge luput. aya di pulo Jawa ge tangtu. eta katerangan engkang. jeung jadi wekasan deui. lamun rai tacan ngarti. Ihkrom eta nu mimiti. tepi ka sapatinggalna. Tangtuna patemon rasa. ari eta mani tea. dua Mi’raj nu kauni. Kieu katerangannana. sirah nyaeta Emim tea. ku rai can kaharti. Hakekat Adam geus pasti. geus dibeberkeun jangjangna. udel jeung suku rai. Sinarengan aya basa. ngan hanteu di kiplik-kiplik. atawana awal ahir disebutna. geus ngancik di kalanggengan. 361. babasan teh hanteu salah. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. hartina teh geus tepi kanu diseja. mun taya rasa mah rai. 364. manuk arek niat ngapung. lain dikaler di wetan. panutup soteh ilmuna. ngajadi lafad Muhammad. nu matak pangkatna Nabi. Ceuk raina aduh nyata. Nya eta sorotna rasa. panutup teh naonnana. nu kasebat. hartina teh peta-peta. asa cocog-cocog teuing. 28 . anu opat geus kasungsi. enya eta sare’at sareng hakekat. karaos pisan ku rai. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. enya eta keur solat sajati tea. jeung dimana pernahna deui. 359. Suku teh jadi lafad Dal. geus tangtu pisan ayana. lat poho ka alam dohir. lila-lila teh mangrupa.Layang Muslimin Muslimat 354. panutup eta Jeng Nabi. enya eta keur solat sajati tea. jadi sirah dada deui. kunu rek marunggah Haji. dina Baetullah suci. moal kaluar Mani. luyu sareng kaharti. 357. rakana ngajawab manis. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. nu mawi eta disebut. tekad seja rek indit. karaos pisan nyakitu. Tarekatna dipilampah. katilu Munajat deui. Sapatinggal sapocapan. Geus ninggalkeun alam dunya. sareatna mah di Mekkah.

siga nu teu reuwas geuning. sababna teh utrak-atrok taya jalan. nu ibadah oge sami. ngan make lalakon heula. sangkana bisa kasusul. ari jalan maot mah sejen aturan. atuh kumaha petana. tetep langeng eta misti. Numatak meungpeung di dunya.Layang Muslimin Muslimat 365. 366. dupi nu teu ibadah. pada sakarat bukti. teu burung wae wafat mah. barang dahar ulah sok sakama-kama. atuh pantes arek aya. numatak urang teh wajib. nyawa urang teh teu nepi. kusabab rugi pisan. saur rakana mufakat. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. pulang ka asal kapungkur. anu ibadah anu tepi. kapan tadi geus didadar. Baetullah nu sajatina. tilu siksa akherati. nu ma’siat. ngan kari suhudna wungkul. di Naraka api pasti. rakana ngajawab deui. enya eta supaya urang. Lila-lila oge bisa. ulah nyorang kana siksaan sakarat. sangkan ulah bisa nepi. kiblat wafat. didinya enggeus mahi. sangkan nyawa bisa mulih. nyanggakeun bae kang rai. kana Dzatna Maha Agung. teu langkung kumaha engkang. meureun engkang mah geus ngarti. teu bisa mulih ka jati. hanteu sakumaha rugi. jeung sagara hurip deui. kudu reujeung kentel peujit. teu ibadah ka Yang Agung. Raina lajeng ngajawab. panungtungan nu kumelip. milari jalanna wafat. mungguh kasawarga deui. Tah rai dilebah dinya. anu nyerina kalangkung. sareatna oge sami. mangga jawab ku rai sugan kamanah. rakana gumujeng tungkul. ku urang kudu kapikir. langgeng taya wates kitu. sing suhud urang milari. ngan utamana kang rai. hiji nyorang sakarati. kumaha sabab pang sami. 370. Tuh rai mah na kumaha. sareng nu teu Gumusti. tungtungna teh kedah wafat. mana atuh anu tepi. dina waktu kiamat alam dunya. engke dina waktu keur mati. 371. wajib ku urang disungsi. mana kitu ge ka ilmu. utamana anu mati. nyaeta Qur’an jeung Hadis. sakali ge alim teuing. sifatna teh padang alus. kumaha jalanna deui. bisi jadi marakayangan. suhud ngapalkeunnana. geura beuli ku prihatin. rakana teh gumujeng bari ngajawab. 368. ulah nyorang ku siksaan. Naraka siksaan diri. enya eta Dzat Yang Widi. kudu sing ka ilmu pisan. 372. 29 . sumawonna tilu kali. Ceuk raina mun mufakat. Ari ceuk paham rai mah. 367. jeung nu suhud. Ceuk raina naon tea. 375. Sabab eta. nyorang siksa tilu rupi. kana eta siksaan Allah Ta’ala. sifatna Baetullahi. 374. Talunganan bab ibadah. atawana Johar awal. siksa kubur kaduana. naha bet kaliru deui. suhud kana ibadahna. 369. da aya patokannana. kudu ma’rifat teh misti. sadayana pada aya sakaratna. 373. Da eta mah panungtungan. cik atuh rai wartosan. jeung prakna nyembah ka Gusti. nu kumaha paeh teh nu sampurna.

386. kaharti surup jeung ati. teges ilmu kabatinan. rakana lajeng ngajawab. Ngajawab deui raina. ulah pisan uran arek goreng tekad. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. kalawan ma’rifatna. teu beunang dituduh kitu. 378. kajeun dina bangsa Islam. kalebet nu ngaran kafir. dina aturan bab ilmi. rai parantos diwejang. Ayeuna kantun ngajaga. nuhun parantos kapaham. nu jarentul sajeroning alam dunya. sanjan Naraka Sawargi. sategesna kafir tea. satungtung hirup di dohir. Urang hirup babarengan. najan sejen bangsa deui. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis.Layang Muslimin Muslimat 376. Saur rakana kantenan. ulah keuna panca baya. kasampurnaan keur batin. lebet makhluk bae rai. tacan kaharti kapikir. Najan ieu alam dunya. eta Mahluk sareng Khaliq. nya anu kasebat tadi. 383. jeung anu daek ibadah. 384. kapan ceuk hakna mah geuning. ulah pasea jeung batur. makhluk bae disebatna. amal ibadah beresan. sakur-sakur nu nyareat. pada dadamelan Allah. ayeuna rek naros deui. margi bet kaliwat-liwat. Sumawon siksa akherat. 382. 379. tah kitu ganjaran ngilmi. mung eta nu ngaran Khaliq. ayeuna moal kaliru. kanu ngadamelna kitu. 380. sami jahat ka Pangeran. supaya urang di dohir. Mun kitu mah nyucud pisan. di jinisna anu yakin. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. sanget nya neda piwuruk. mun urang ngewa ka jalmi. ku rai tacan kaharti. anu pang mulya-mulyana. ngan kantun ngajaga lampah. bener ayeuna mah rai. didamelna ku Yang Widi. dibedakeun jeung saantero mahlukna. bukti nu aya dohir. da sarua umat Gusti. ayana teh dina saantero bangsa. sumawon bangsa sorangan. imankeun beurang jeung peuting. 385. bibit antero hawadist. laku dohir sing beresih. nu geus kaunggel 30 . Ngalahir deui raina. kieu rai mun can harti. raina lajeng ngawangsul. 381. perkara nu ngaran makhluk. Sumawon dina bedana. anu ngersakeun sabumi. manusa teh geus disebut. Sabab mun jahat atina. anu mana jinisna anu saleresna. sumawonna tekad dengki. eta mah bibitna dunya. kapada manusa deui. nurut parentah Nabi. persasat ngewa ka Allah. kang rai teh teu acan terang jinisna. Rakana lajeng ngajawab. kumaha beda-bedana. seuneu cai angina bumi. tah nu kitu moal nyorang siksaan. kana Dzat Maha Suci. 377. antara Mahluk jeung Khaliq. sumawon tekad sing bersih. kafir lain Cina Bugis. mun kitu atuh utami. nu ngaran Khaliq mah rai. bisa salamet rahayu. daek ibadah tur suhud. sami sareng ngewa deui. nu jahat atina rai. kasuhun nuhun saketi. sabab mun keuna balai. osok jadi moekan kana Agama.

sifat Rahman sareng Rahim. aya nu beunghar aya nu miskin. Lamun murah Gusti Maha Suci. lamun tanpa Guru. sagala diturut. rek naroskeun tapi digentos pasal. tah eta ceuk dalil kitu. naha buktina salia. bedana oge pon kitu. 391. hanteu weleh nandangan lara prihatin. seuseueurna anu ripuh. dina kamurahan Allah. nya eta Nur Muhammad. teu cocog hanteu luyu. kamurahanna Yang Manon. tapi dina buktina teh. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. di aherat geus pasti. 392. hirupna hirup sangsara. margi tacan dipiwuruk. 390. kapan aya basa tadi. ku perkara hal dunya barana. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. naha rai bet kaliru manah. cenah kakasih Pangeran. bet beda-beda kitu. 393. ka sadaya makhluk. Dangdanggula 389. sirik ka bangsa nu sejen. hirupna jeregud. naha atuh buktina teh. geus dibere cukup. siga-siga Gusti Allah. ayeuna mah rai harti. tur tadi Muhammad Nabi. nu tumiba dina wujud. ayeuna mah gentos deui. sanajan ka hewan pisan. Ceuk rakana duh karunya teuing. Nu sakitu Gusti Maha Suci. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. Margi rai rumaos can tepi. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. beureum koneng bodas sareng hideung tea. raina lajeng ngajawab. Rahim Allah teh nu asih. (*) Ceuk rakana mangga atuh rai. 394. Rahman teh murah di dunya. moal enya terang. kaharti sareng kapaham. teu sapertos sejen bangsa. tuduh jalan marga padang. jadi lamun kitu. naha rai can ngarasa. 31 . mana kamurahan Allah. Gusti Allah nu kasebat. taya kakuranganna teh. murahna teh ka kabeh makhlukna. nu kacida bedana teh. ari bangsa sejen nu sanes Agami. geus tumiba ka diri urang pribadi. 388. murahna dipilihan. cahya nu opat perkawis. kedah basa Guru heula. bilih rai teu tinggali. samrtabat-martabatna. tina hal kurangna rizki. naha rai can ngaharti. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. Kapan tadi Gusti Maha Suci. barangna Makhluk jeung Khaliq. nu geus nyata bro sapisan. ayeuna amah ku engkang didadar. anu mana nyatana di badan urang. di rai mah masih poek. bet siga marulya pisan. 395. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. nu senang nu susah. Malah-malah ka umatna Gusti. hakekatna Adam nami. kana eta palebahan dinya. diluhur.Layang Muslimin Muslimat 387. mungguhing di bangsa Islam. hirupna jaregud.

Saur raka kieu eta rai. muga ku engkang di piwejang. raina ngawangsul. asihna Yang Agung. lamun urangna suhud. 32 . pedah batur jadi senang. tur urang nu salah tampa. bangsa Cina atawa Walanda. aya nu leutik aya nu loba. sarugih laksaan duit. tina hanteu kahartos sama sakali. ati rai poek pisan. eta panggahota bae. kurang temen mentana. budi pamilih jeung akal. moal enya ngabulkeun kahayang. sok maparinan rizki. hanteu weleh ngatur. tah sakitu pokna ti Gusti. buktina mah di urang teh. sadaya enggeus sumurup. sumawon teu jeung prakna. bosen hoream ku bangga. 405. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. lila-lila daek mikir mah geus pasti. Waman Thalaba kauni. baleunghar jaregud. da tara bosen ku hese. Kapan tadi geuning unggel Hadist. Akherat teh naon rai. Saur rai nuhun geus katampi. ayeuna meureun kamafhum. sadaya ge pada ngartos. piraku hanteu karaos. 403. Mana pantes jadi sugih mukti. sasat kurang suhud. 401. pangangseu jeung paninggal. awal akhir tangtu bae. kana kalbu tuang rai. ayeuna ulah kapalang. anu temen pang mentana ka Yang Widi. migawena gancang bosen embung mikir. tangtu bae beda-beda moal sami. 402. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. temen wekel teu lanca linci. hartina teh saha-saha. beurang peuting dipikiran. 396. 399. rupa barang sareng uang. sapiwejang engkang geus karasa. 398. kamurahan ka urang sadaya. 400. Atuh Gusti nu Maha Suci. nuhun rebu laksa keten. papalayeun geuning bangsa asing. asihna teh Allah di Akherat. 404. sabalikna mun aya jalmi. tah rai eta kitu. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. sageuy hanteu untung. da urangna lanca-lence. daek mikir jeung praktekna. tatapina jalanna senang teh pasti. lamun tacan hasil maksad. lain murahna Yang Agung. papak sadayana oge. dawuhan Gusti Yang Agung. beurat beunghar didunyana. bangsa Arab Japan oge. Jiddan Fawajiddahu. dikeureuyeuh teu lanca inci. baleunghar jaregud. eta mah sadaya-daya. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. Saur raka bilih hanteu harti. nyatana di badan urang. tangtu bisa kajadian. numatak ulah sok sirik. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. ku bakating tina suhudna. daek nyorang ripuh. menta kalawan jeung prakna. panangan jeung suku. 397. Saian jeung terasna. akherat teh nyata alam rasa. temen wekel teu bengbatan.Layang Muslimin Muslimat maparin panggahota. dalilna teh geuning sok disebat. metakeun panggahota. komo ditungtungan ku sugal. nya kumaha ngagolangkeunnana. nyebutnyebut ka Gusti Allah teu adil. pek papay heula atuh. pang asihna di Akherat Gusti. dikabulkeun samaksud. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. ka jelema temen pang mentana. kudu daek ripuh heula. cenah asih di Akherat. Da perkawis rizki mah rai. tara hoream ku ripuh. piraku teu jadi senang.

na kumaha ngarasakeunnana deui. Hirup eta kanyataan pasti. katiluna Ni’mat. 412. bakat ku asih-asihna. taya Nu Ngawaskeunnana. Saur raka tah geuning kaharti. kanyataannana yakin. kanyataan pang ayana Allah. ari nu kaopatna. saur rai ah katimu. Ayeuna mah bade naros deui. rupina laksaan keti. muga ku engkang dipiwejang. katilu hakna Adam. wireh aya nu tacan kapaham. jalanna mah puguh. Saur rai bade naros deui. anu asin nu lada nu gahar. nyaeta hakna Muhammad. Anu tilu gulung jadi hiji. Anu amis anu pelem nu pait. di tampana ku rasa teu lepat deui. ari nu kadua deui. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. mun dina katuangan mah. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. Hidayat kahijina teh. bener asihna teh Allah. lamun tacan mafhum. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. Hakna Adam 409. ku rai ge jol kahartos. mo salah Awas kitu. Jeng Muhammad Rasul. tah eta tacan kapaham. Pangulu Rasul sadaya. wireh aya basa opat rupa. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. weleh teu acan karaos. dua Hak Muhammad deui. tah eta kulanun. aya mohal euweuhna teh. da anu tilu teh ngantet.Layang Muslimin Muslimat 406. nyaeta Anu Awasna. hal perkara eta hakna Allah. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. Moal jadi kanyaho teh pasti. ku engkang rek dicarios. enya pisan karaosna. Hakna Muhammad. 413. mun wungkul Awas sahiji. kitu deui lamun aya. perele hiji-hijina. margi teu nalapung. rasana geus tangtu. karasa amis pelemna. anging rasa nya rasa rasulullahi. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. Nu Diawaskeunnana teu aya. sinarengan bedabeda. ayeuna mah ku kang rai. kapan geuning sadayana. 411. Khalifah Allah Ta’ala. hiji hakna Yang Agung. Den Muslimat ka raka ngalahir. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. da sakitu pertelana yakin. 407. dua Darajat disebut. piraku hanteu karasa. nya kanu opat tea. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. 33 . kamana sumurupna teh. ari Rasa teh geus tangtu. 414. geura ku rai emut. Hirup Rasa jeung Adegan. Allah Muhammad Adam. NERANGKEUN Hakna Allah. geus jadi Akrobu. kaayaan dina ieu alam dohir. asihna Yang Agung. kayaan di dunya teh. boh di cai boh di darat. ciri ayana utusan. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. teu matak jadi bingung. cucukulan nu rarentul. sareng gulungna kumaha. puguh bae pek geura manahan. Dzat Sifat Asma ngahiji. 408. teu pisah teu parentah. bareng dina wujud urang. bener asup kana rasa. taya deui anu nampa. geus tangtuna luput. malah nepi dituangna sakali. 410. Rohmat nu dicatur. cukup pisan eta katerangan.

ayeuna rek dicarios. Teras rai teh ka bumi. 421. popolahna enggeus beres. barina ngamangga-mangga. kieu perkawis Hidayat. tadi putra meser lauk. tah geuning parantos asak. Rohmat Asmarandana 415. piomongeun dina manah. 420. 425. barang ninggali kang putra. Barang kang rai geus sumping. kersa midamel kasawah. bakal dahar ponyo pisan. wantu-wantu tas digawe. kawuwuh ninggal kang putra. ngamanggakeun bari imut. Eukeur mah aing ti tadi. upamina kang rai teh. hayang geura barang tuang. ngaliud di tengah imah. jeung tuangeun hanteu nyondong. sadaya ge tangtos kitu. tangtu dina manah kitu. keur nyangu jeung masak-masak. pada saruka manahna.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Hidayat. tangtu kang rai teh nyebat. terus bae diwadahan. 423. Hidayat bet nyampak aya. tapi supaya terang. 417. aduh aing Hidayat. manah kang rai teh tangtu. Rakana ngawalon manis. nu wangkeuh ka kang rama teh. ayeuna nyampak pun anak. 416. ma’lum tas ngadamel kitu. Darajat. katinggal seueur deungeunna. leres taya lepatna. kieu pikeun upamana. Tangtu didinya kang rai. raina imut ngajawab. didinya kang rai tuluy. kitu carios engkang teh. lajeng rai teh ngamanah. sarimbit di bumina teh. ku sadaya ge karasa. hanaang ku hayang dahar. keur sadia masak-masak. teras rai mulih bae. seja rai bade macul. naha leres naha salah. barang dina parantosan. moal salah tuang raos. 419. naha rai tacan terang. lantaran Garwa keur nyaba. beuki tegep rai tuang. eukeur popolah di pawon. nyebat nya aing Darajat. 422. mener dina hiji mangsa. atuh aing teh geus tangtu. angkat ngabujeng ka putra. Barang dongkap teh ka bumi. Cing mangga raoskeun rai. geus tangtu kana ponyona. ku tina langkung hanaang. barang saenggeusna putra. sangkan babari kamafhum. Rakana pok nyaur deui. 424. eukeur mah seueur rencangna. Putra mantu pada sami. mangga Mama geura tuang. 34 . Ti isuk tepi ka burit. sareng putra nyampak aya. pareng Garwa teh teu aya. maculna nu saenyana. urang make jeung upama. budina kalintang alus. Ni’mat. Engke raoskeun ku rai. katinggal atina ikhlas. 418.

lain ngayakeun tanaga. erohna teh tacan misah. dawuhan taya lepatna. naha bener geus karasa. supaya rai mangartos. teluh sangu disebatna. embung obah-obah acan. Tinggalna sok ruam pasti. 432. pantes kitu jalanna teh. Ni’mat teuing karasana. 433. di urangna ge opat. taya tangan pangawasa. murakabah kasakabeh. rai mah kaliwat bingung. 429. lami-lami sanggeus bubuk. ceuk raina eta teluh. karaos pisan teu lepat. naha kumaon margina. aduh engkang leres pisan. kapan sangu teh geus kocap. sangkan karaos kapaham. tina kadaharanna teh. eta teh naon sababna. tapi naha naon sabab. 428. denge sok rajeun torek. rakana imut jeung nyaur. da nu teu dahar mah kitu. saentasna tuang Ni’mat. Rakana lajeng ngalahir. nya nu nimbulkeun tanaga. 435. bet osok wuwuh teunangan. sapiwejang teh karasa. tuluy surup sinurupan. tapi ari buktina. Raina ngawalon manis. kajadianna nya Rohmat. kumaha jalan-jalanna. bumi cai angin banyu. ti isuk can manggih sangu. Bet leuleus leuwih ti tadi. tina Ni’mat kana Rohmat. sasat can bijil acina. Raina gumujeng manis. pikeun ngaleugitkeun lesu. ngajadi getih sakabeh. eta naon sababna. puguh mah nambahan lungse. lantaran can bubuk pisan. Dina jero tuang pasti. Rakana ngawalon deui. kitu ge lamun karaos. sadayana ge kahartos. Raina ngawalon deui. 438. ku engkang sae diwejang. Hampasna kaluar deui. embung hudang-hudang acan. nu kitu jadi teu Rohmat. Tatapina anu bukti. Ayeuna nyanggakeun rai. tambah lesu tambah lungse. beuki teu aya tanaga. abong geus lapar pisan. 436. rai nyaur dina manah. asal ti opat perkara. pangna jadi lesu tea. 434. karaos sareng kahartos.Layang Muslimin Muslimat 426. kurang getih tangtu lesu. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. make aya teluh kejo. aci mah tangtu tinggal. aci jeung hampasna misah. rai ge bingung kacida. tur entas digawe rosa. 427. geura ku rai dimanah. roh tina kadaharan. saparantos tuang kitu. kieu rai paham engkang. 437. 439. kapan tadi ceuk carios. jeung roh jasmani teh tepung. teu terang kawas biasa. 430. 431. sowara ge bisa terang. nambahan gede tanaga. ati teh bet poek pisan. Jadina ti Rohmat rai. tina Ni’mat kana lesu. haroshos geuning sorana. 35 . terang denge bengras tinggal. rakana deui ngajawab. Dina karek asup rai. sabab kurang getihna. sumuhun karasa pisan. duh naha ieu dahar teh. eta eroh kadaharan. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. engkang mah sok rada heran. Sumuhun saur kang rai.

443. moal terang kanu gahar. hawa nafsu nu ngaberung. pada hayang kanu beunghar. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. 449. nu manis aya hartina. mun seeng mah benter miis tina patri. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. Rakana lajeng ngalahir. urang sare sareng engkang. ngagolakna teu walatra. da resep kanu digeulang. moher tapi hanteu luhur. kamashur teu kurang dahar. anu nyata karaos ku jisim kuring. kajabi kedah disorang.Layang Muslimin Muslimat 440. marukan taya nu boga. mun dibeli ku duit sayuta. badanna teh teu dijaring teu dilingling. estu teu diselangselang. ka ku ring nu keur salatri. 444. muga ulah jadi lotro. cobi mangga maranahan. liren bae ayeuna mah. dikurung sanes ku barang. hayu rai urang asup. bubuhan jalma mah Arca. kajeun disebatna ngaco. tuh geuning geus tabuh dua. Den Muslimin Den Muslimat. nya ieu ku sisindiran. jisim kuring kumawantun nyabit-nyabit. malah mandar jadina panalang. moal matak jadi setra. sok inggis sieun kaperong. sadaya oge geus ilahar. katungkul ku kamelang. nu resep matak kabita. leuwih hese taya conto. Dangdanggula 442. teu aya pisan kaeling. tangtos moal jadi Arca. 447. malah mandar jasa ngaca. sasatna kakurung. resepna teh kanu moher. 446. disorangna kedah ngango bibit. nyabit jalan nu panghibat. lantaran engkang mah cape. sumawonajadi nyatru. ka sadaya sanak kulawarga. pibahlaeun teu dijaga. tarekat anu kasebut. 448. tuduh jalan anu suci. ngan ngemutkeun hate anu seca. 441. Dupi ieu sakadar pangeling. mangka teu digugu. da meulina sanes kitu. nalang kanu masih lolong. sangkan terang kana bibit. 36 . anu suci padang sajeroning ati. Sanes pisan guminter peleci. melangna kana gelung. Menggah eta nu gahar sajati. sareng enggeus tunduh pisan. najan ku bulustru. Biasana mungguhing di lahir. urang gentosan carios. jeung kedah ngango parabot. 445. luhurna ukur dilahir. cik akalan sangkan nyata. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. lir urang ninggal permata. Maksad kuring ku pamugi-mugi. kapan urang geus dibagi. mun hoyong anu sajati. tapi kitu oge tobat. sing emut ulah ngawagu. supaya kamasyhur. sareng kanu sanes oge. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. sagala ge geus boga. nu alus saestu. margi seueur anu linglung. Nu kulem hanteu kawarti. nya tiasa oge kurang. eusina nu dina lagu. ma’lum seueur nya kakirang. disuhunkeun manah anu setra. ngeunteungan nu lucu. menggah ieu maksad jisim kuring. sapedah dangding teu lucu. supaya tiasa kebat. nyatakeun panyebut. salatri ku anu setra. Pangapunten ka pameget istri. enya eta iman nu kasebat. tapi bubuhan dijaring.

Sinom 452. tangtu misah jeung sasami. geus pisah jadi kamumu. geuning sidik rasana teu jadi kosal. lumbrah jalma cacarita. ulah tungtung matak ngangluh. 451. 454. tapi elmuna muslimin. sanaos waktu kasarap. pilari nu nyumput buni. lamun leres mangga ampih. 453. mun kitu salah nyembahna. nyebutna teh geus terang jatining iman. dina keurna hirup. ulah arek kajongjonan sabar. ulah sok pasalisih. susah lamun geus dikubur. tangtos mun disisil. Waktu ieu keur dialam kabir. komo nu disebat hurip. Pan aya basa carita. ulah rek nyieun musuh. badan teh aya nu marap. lamun hantem disisil. marap laku lampah keur waktuna hurip. Geus lumrah karana aman. teu beda ibarat sirop. pedah dugi kana pasti. ngan ukur dina carita. pok na teh mulih kajati. ukur dicipta kulamun. nyaah teuing ku jasmani. ilmuna masing kasusul. nyambung dunga bari hamin. geura jajah salirana. ulah ngan sakadar muni. kumaha rek jasa takbir. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. nu disembah bangsa Wisnu. sepuh dina laku lampah. masing sieun ku Allah da teu papisah. mun salah tong dipilampah.Layang Muslimin Muslimat 450. nu jadi jalmi utami. tegesna kedah beresih. lamun ka jalma nu mati. sepuh anom nu kauni. Tah kitu jalanna upama. tapi saenyana tangtu. Milari Ilmu Agama. susul pigeusaneun sepuh. 455. tapi najan teu misil. Sanggeus pangna urang hurip. jauh terang kana iman. nurutan nu geus muslimin. ka jalmi kedah miasih. tangkalna hanteu miasih. bisi pinanggih jeung susah. embung neangan nu jembar. Mangga Manahan ku sepah. tangtos pisan moal dugi ka asalna. na kumaha lamun jatina tacan nyata. tangtu pisan aya nu ngalarap. Manahan masingna rapih. malar bisa repeh rapih. minangka jadi panyapih. ngan ku urang kudu pilih. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. tungtungna takabur. numawi ilmu kedah sah. tangtu aya nu ngagarap. 37 . da geus misah jeung nu jembar. sanajan lakuna salah. atina jongjon teu ngarti. 457. Da menggahing Gusti Allah. Mun palapahna geus misah. da urang teh moal lami. ngan tarima jadi jalmi. mun urang jalanna salah. tangtos moal jasa mulih. da jalma teh ibarat jadi palapah. mun palay mulih ka asal. amisna anu sumurup. 458. 459. Kapan jalma aya asal. muga ditarima iman. mangga tungtik tangtu hasil. Mugi eta sadayana. dianteur tara ditolih. marukanan teu aya jatining jalma. henteu cara para mu’min. sanajan miara bangsal. lamtaran teu tumarima. bilih kaburu ku bobor. teu nyempad teu milih-milih. 456.

bekel sinarengan bakal. supaya jadi raharja. geus terang mah da pakeun urang sorangan. geuning ceuk dalil Wujud Nur. badan ibarat panjara. estu hiji moal salah. poma ulah rek gumagah. Numawi wajib disungsi. eta mah anu bebeja. kabisa ngan nganteur nafsu. teu terang kanu gumilang. mun teu dirakrak wujudna. bungkus ngahalangan raja. teu katinggal ku jasmani. 469. Numawi wajib teangan. jeung kudu sidik ka raja. rasa aing nu geus puguh. dina ati masing ngoja. milari eusi salira. kedah ngalakukeun hese. dikunci henteu katara. Mugi-mugi sing areling. kudu karana katenjo. tangtu jadi kasenangan. 464. lamun laku henteu setra. nya ieu wujud jasmani. 467. 466. rumasa taya kabisa. baragagah beregegeh. pilari kunci salira. da puguh badan rohani. tangtos kaharti ku akal. ulah seueur nu dipelong. sartana kedah rumasa. saratna karana saleh. tungtungna sok loba satru. ngabuktikeun omong beja. ditampa sabar tawekal. sanajan anu mukul. mo aya manah basangkal. malahan jadi celetre. teu eling kanu Kawasa. sing panggih jatining angin. kajeun kolot dipiconggah. Asmarandana 462. bilih urang jadi belang. moal weleh pinanggih lara. dipingewa palamitra. sapedah aya kamelang. tah eta kedah dicegah. Lamun kunci geus katukil. mun kapanggih moal ngungun. 461. sabab terang jatining angin. 463. Tapi lamun geus kapanggih. guguru ngakat salira. 465. tapi di urang ayana. sangkan urang dipaju. 468. da wujud mah jadi baju. tah eta ulah kaliru. teu terus jadina serta. sanes ngaji jilid hejo. 470. sanajan bungkusna sutra. ngarah urang ngeunah sare. ulah ngan sakadar beja. kana tahayul ngiringan. numawi henteu kawaro. Ari nu kedah diuji. Tapi mun rek milari. tuduh jalan anu diseja. margi urang teu kawasa. Nu gumilang dina diri. Batal ceuk basana Santri. malar ati bisa dingin. upama henteu guguru. nyatana Dzat Gusti Allah.Layang Muslimin Muslimat 460. Kinanti 38 . Syahadat anu katelah. ayana henteu katara. Males ku kalimah kalih. carios teu diagah. ulah asih kumapalang. upami nu ngaji sara. supados pendak nu buni. da henteu mangpuluhpuluh. tungtungna sok matak linglung. tah pilari ulah salah. geura manah angin-angin. Ku urang kedah diaji. sagala oge kacokel. hamo bias kapanggih reujeung eusina. Kumaha atuh jalanna. 471.

jeung dalil ulah patebih. masing kenging eta sosi. sumawona daek seba. dangdanggula nu dipedar. tamba kesel ngantos lohor. teu beda jeung embe bajir. rek neraskeun ieu sindir. asmarandana didadar. kitu sundana teh Qidam. 475. sieun salah jalan motor. Da bonganna tekad kalbu. kapan teu aya kakirang. neda kumandang nu hadir. ibarat nu keur nyekel setir. 477. terang di jatina kuring. diandum Qur’anul ‘Adim. sabab aya nu tiheula. pilahir anu utami. ti heula nyaeta Kadim. sing inget asalna tadi. Margi eta nu disebutkeun diluhur. kenging nyutat tinu tebih. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. naon atuh anu nyiksa. anjeun jeung diri pribadi. malah mandar terang tohid. disebat mah da pamali. terang ka Qulhu huahad. ulah rek ngabeda-beda.Layang Muslimin Muslimat 472. geus terang nyatana ahad. moal pinanggih ginanjar. kalindih resep rarabi. nambihan malar kaambah. Ayeuna kinanti mundur. tapi mun daek diajar. margina teu weleh ketir. anu kasebat tiheula. sosina anu Kawasa. ngan kedah nyaho ka Nabi. lumayan eukeur panambih. teu neang hakekat Nabi. risi nyandangan panyiksa. 479. 481. paeh moal aya risi. maksad sim kuring di akhir. geus kenging tangtos karasa. anu geus manjing Ulama. tah nu nyiksa geura sungsi. sinom nu dianggo sindir. Ieu kinanti ngajurung. Nu mawi jalmi teh kudu. Ngaji teh kudu sing suhud. Lamun rek milari ilmu. cocogkeun sing munasabah. Ku sabab urang diandum. 482. meureun terang gambar ajir. utami jatining jalmi. Mangkade ulah kalangsu. anu mawi kedah risi. 483. Kalbu mun hantem dilajur. 476. nya eta Qur’anul ‘Adim. 480. Magatru 484. malah mandar jadi terang. jeung aya basana Qidam. 474. 485. tangtos urang bisa tohid. sanes pisang hayang masyhur. ku urang kedah kasaksi. ketir ku margi teu tutur. nganyahokeun anu wahid. amis basa alus budi. ulah ka samarang jalma. 478. mangkade ulah pahili. Margi seueur anu palsu. Tah eta teh anu perlu. 473. supaya sami ngajaring. anumawi ulah lali. pepek karana dijaring. bubuhan eukeur di dohir. Ieu dangdingan teh tambuh. sangkan urang henteu risi. seba lain seba domba. henteu inget kana ajir. 39 . nu nerangkeun asal jalmi. ku sabab henteu beda.

teu dipikir anu estu. nu kira nepi ka Gusti. Sadayana eta anu jadi lagu. henteu cara jembar takbir. 496. tapi saenyana kitu. 492. paeh moal boga obor. matak waktuna teh bongkor. di dunya hate malibir. tangtu disiksa kubur. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. nganyahokeun nu nguntit. ulah ngan saukur akur. sing kapendak bilih rugi. katimu bakaling jalmi. diukur reujeung dipikir. 500. Sya’ir 498. 494. 487.Layang Muslimin Muslimat 486. nu beurang peuting petot. mikir teh anu utami. tangtu terang Nabi Rasul. Anu mawi urang teh ulah kumumu. ceuk jawa mah boten adoh. teu panggih jeung dzatna Allah. hiji-hiji nu dituduh. tapi ulah jadi sedih. Aya sapuluh buktina. cenah keur nyembah ka Gusti. sing terang gawena ramo. moal beunang ku pangosol. cobian geura peredih. Da kitu geuning ngarana. 499. muji dzikir laksa keti. 493. sakabeh henteu dipilih. ulah dugi ka ngarogo. 40 . da bongan teu daek takbir. diapalkeun ratus puluh. Ari eta sambahiyang lima waktu. pilari solat sajati. Sarta tah dina komana. supaya ulah ngawagu. 495. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. Hartoskeun sadayana. da puguh keuna ku lebur. pedah Gusti taya bukti. Tah eta dangdanggulana. sagala rupa kamisil. 488. 489. Lain ngan wungkul sakitu. lain solat lima waktu. Koma dalapan nu nyata. da tuduh kitab teu harti. Nu geus disebut diditu. mangga geura bagi-bagi. 501. kotektak masing katimu. 491. weleh henteu meunang conto. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. 490. neangan ilmu nu patut. panon mah asa barintit. eta tangtu pisan hasil. Eta teh anu ngabantu. tacan nganjang ka pageto. teu nanya nyatana dzikir. Naon pimaksadeunnana. Padahal mah lamun dikakat disusul. Dina sinom oge kitu. estu wungkul keur di dohir. 497. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Gustina henteu katolih. ka urangna jasa nyebor. Ngarogona mun urang masih takabur. Pilari teh tegesna nu saestu. Saenyana badan teh kedah diukur. Ieu lagu sadaya oge panuduh. sangkan urang boga conto.

Urang bisa nganyahokeun. Bisi urang ngajadi susah. Moal samar moal lali. 504. 508. Ka guru anu mituduh. Sya’ir nu jadi sindir. Pati kudu jeung pigawena. Jalanna kudu Mujasmedi. Tangtos moal barieukeun. Sagala rupa-rupakeun. Jeung naon atuh nu nyata. Milari Syekh Abdul Qadir. Disebut mulih ka jati. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Ku Idajil nu maturan. Ieu tungtik keur jalanna. 505. Ulah ngan wungkul carita. Mun teu nyaho bodo balilu. Sagala ge bakal mati. 506. Nu matak urang perelu. Asmarandana nu katilu. Neangan anu mimilu. Mungguh jalma teh geus pasti. 510. (*) Lamun urang daeuk leukeun.Layang Muslimin Muslimat 502. 507. Matak wajib terang ka Gusti. Opat komana teu mubadir. 511. 503. Henteu kudu undar-andir. 41 . Mun palay terang ka Gusti. Kudu aya pameulina. Ulah ngan wungkul hayangna. Jalanna kudu tawajuh. Lamun elmuna tacan sah. Genep koma naon bukti. Eta komana geuning tujuh. Bisi beunang kacampuran. 509. Ngasahna jeung babaturan. Naon maksud di pernata. Kapan Allah henteu papisah. Anu kasebat kinanti. Lamun ku urang geus dibeuli. Supaya ulah limpeuran. Emutan perlu diasah. Tangtu yakin katinggali. Kudu nyaho gawe nu tujuh.

Iraha rek tobatna. Teu khusu kanu diteang. Naha iraha deui waktuna. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. 518. Geus paeh nyandang siksaan. Tapi hanteu jeung dipikir. 516. Keur nekadkeun taya kahayang. 513. Tapi teu nyaho maksudna. Mo enya aya hasilna. Teu rumasa jadi fakir. 519. 514. Bisi sakarat wiwirang. 520. Kana pibalikeun urang. Cenah mantuan keur dijalan. Anu matak wajib terang. Sembahiyang jeung pujina. Marukan teu kahalangan. Mun suuk mah ngan cangkangna. Tapi jongjon ambariyang. Di dunyana kajongjonan. 517. Biasa sok ditahlilan. Asana ku pamohalan. Da bongan teu diteangan. Henteu ngampihan sikina. Paeh beunang diakalan. Kuring lain ngalainkeun.Layang Muslimin Muslimat 512. Di dunya teu daek mikir. Kumaha rek dipelakna. Nu ku sadaya dilakonkeun. Kanyeri beunang ditalangan. Lamun henteu ti ayeuna. 515. Ari waktuna Sembahiyang. Ku sadayana dikanyahokeun. Supayana dipikirkeun. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. 42 . Teu tinggal saban waktuna. Kudu ayeuna kasorang. Teu hasil kantun capena.

narosna masih kebat. meh bae cacap sawengi. dua tapi sing ngahiji. anjalna unggel dalil. hormat tilawat ka raka. liren dina tabuh opat. wajib eta parentahan Gusti Allah. isin na mah kang rai teh sakalintang. ari iman hiji Nurna Gusti. 8. 9. nu mimiti nganiatan. tina teu acan sisip. 3. 7. teu Usshalli wajib shubhi. pada dilakonan sami. ku rai tacan kapikir. Usshalli fardhu Isya. ceuk raina leres kitu disebatna. wajibul wajib terasna. pada naretepan shubuh. basana maha fardhu bae disebatna. tuang leueut papayunpayun duaan. ngajadikeun alam dunya. ceuk rakana geuning eta. nyaeta iman sajati. kumawantun naros deui. fardhu sinareng wajib. atawa sagara hirup. nganyahokeun kana iman. sanajan saterasna. Tina ba’da shalat Isya. madep tungkul sarta ta’dim. Hakekat Muhammadiyyah. Wa kawa ‘Idul Imani. kieu katerangannana. sarawuh eusina deui. Eta tanda kanyataan. Tina langkung panasaran. ku rakana teu di penging. fardhu bae nu kasebut. nyaeta utusan Aing. basana anu kauni. tapi teu pisah jeung Aing. ka raina naros deui. naha dina sembahiyang. wajib kudu pada weruh. eukeur mufakat bab ilmi. 5. naha wajib naha fardhu. dina pasal Sembahyang. mugi engkang ulah bendu. 6. lajeng arangkat ka cai. taya lian asalna teh ngan hiji. ibadah ka Maha Suci. saeusina tujuh bumi. Tina Hakekat Muhammad. atawa kalebet fardhu. raina lajeng ngalahir. Johar Awal eta nami. hijikeun masingna gulung. basana ge dua rupi. Kocap Raden Muslimat. wajib mun dina baba ilmi. panarosna tacan tutup. jeung 2. kusadaya nu kasebat kaom Islam. kumaha dina Usshalli. ka rakana madep deui. 10. atawa fardhu shubhi. Dina hadist geus kasebat. terus bae dijawab sakuat-kuat. Mung naha kuma bedana. neraskeun Raden Muslimin. fardhu basana teh geuning. naha kalebet wajib. kabeh umatna Gusti. jatining syahadat deui. miunjukna langkung ajrih. fardhu disebatna sidik. reh na rai kumalancang. Lajeng ngajawab rakana. hirupna sagala rupa.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II Sinom 1. ajeng marulih ka bumi. lima waktu sapoena. saur raka tangtu beda. kanyataan aya Aing. saparantos naretepan. sinareng Raden Muslimat. 43 . 4. Ieu teh sambungannana. rakana sareng rai.

nyaeta utusan Aing. sadayana umat-umat. tapi kasadaya makhluk. poma rai sing kaharti. pikeun ka sadaya jalmi. kudu nurut saur Nabi. ka Aing kalawan yakin. Muhammad teu pajauh. estu nyerep kana ati. rukun nu lima perkara. bedana kaula Gusti. dua-dua kudu paju. ibarat gula jeung amis. nu ngaran wajib teh rai. 20. 14. Aing jeung Muhammad pasti. henteu aya luhur handap jadi papak. panas ge pon kitu deui. 19. atuh jadi nyaruaan. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. kamurahan Gusti Allah. awal akhir didamel ku Gusti Allah. supaya urang sampurna. parentahna saha deui. notok ti Gusti Yang Widi. jadi kaulana Gusti. Mun geus yakin ka Muhammad. da eta mah parentahan. Muhammad ge moal bukti. nya Kangjeng Nabi Muhammad. sanes bae ka umatna. lamun teu aya Aing mah. parentahna duanana kacumponan. ombak reujeung cai laut. miwarang ibadah misti. moal lepat kitu pasti. Wajib pisan ma’rifatna. 15. moal aya Aing mun taya Muhammad. kudu ngalakonan rukun. 13. salamet lahir jeung batin. yen kudu 44 . perkawis wajib kaharti. perkawis fardhu teh rai. 18. eta kasauran engkang. nu matak fardhu nyembahna. Miwarangna Gusti Allah. kantun eta fardhuna. 16. tah kitu ibaratna. wungkul ka umat Jeng Nabi. kana dzatna Maha Suci. 21. 12. ka Aing geus tangtu yakin. Muhammad Rasulullahi. baralik deui ka Aing. enya meureun dines wajib. lamun hanteu aya panas. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. Jadi hanteu tumarima. parentahna Kangjeng Rasul. Ceuk raina aduh engkang. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. gulung ngajadi hiji. wajib ma’rifatna pasti. ibarat panas jeung api. moal aya mun sifat seuneu ilang. ka Gusti nu Maha Suci. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. hakekat Muhammad tea. nu matak urang di dohir. kapan Muhammad teh tadi.Layang Muslimin Muslimat 11. Kitu deui sabalikna. da maneh asal ti Aing. nya anu kasebat tadi. jalanna maneh teh kudu. dines fardhu atawa dines wajibna. nganyahokeun heula dzatna. ieu teh wujud jasmani. 17. Tah kitu rai leresna. Kudu pisan tumarima. sasatna geus sa dzat. Syahadat Shalat teh misti. moal aya sifat hurung. dipigawena kujalmi. teu ibadah ka Yang Agung. supaya barisa mulang. wajib kudu kataringgali. sabab Aing teu papisah. Ceuk raina nuhun pisan. Ceuk rakana mun can terang. sakur nu boga Agama. parentahna Kangjeng Nabi. nyaeta nu kasebut. kana eta sajatina Iman tea. dines mana mistina. nu kasebut hakekat Muhammad tea. upama urang teu bakti. cai jeung tiisna deui. tapi kudu jeung wajibna. ka sadaya umat Gusti. parentahna Maha Suci. Fardhu teh kudu lakonan.

ka asal maneh sorangan. moal kadinya balik. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. ka asal urang sajati. sanajan hanteu milaku. hayang balik teh ka hirup. jeung waina illaihi. Inna lillahi kasebat. 32.komo dina hal Agami. nyaeta sagara hurip. lamun jalma nu teu kuat. eta perkawis Sawargi. kani’matan rama tadi. kana dadamelan deui. hanteu wenang munggah haji. nyaho kana dzatna Gusti. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. lebah waktu sakaratil. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. tangtu moal bisa wangsul. kumargi hayang kaharti. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. balikna teh enggeus pasti. Dina perkara wajib mah. 23. numawi tekad engkang mah. ngalakonan sembahyang. najan dina sembahyang. Enya eta kani’matan. pang ngaraos ni’mat pasti. teu bisa mulih ka jati. numawi engkang mah rai. pada marafhum. Kapan tadi Ibu Rama. Zakat ge ari geus nisab. wajib teh nu pang dinesna. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. wajib teh geus tangtu aya. Lamun hanteu bisa pulang. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. mun keur kotoran mah anging. mistina urang teh kudu. raji’un saterasna. 24. saperti mungguhing istri. mangsa-mangsa teu tinggali. ka Gusti nu Maha Agung. saniskara hal ge rai. jalan rek ka dohir. 25.Layang Muslimin Muslimat 22. rakana ngajawab deui. dadamelan Maha Agung. sabab mun teu tingali. sundana asal ti Gusti. nyatana ti ni’mat kitu. paingan fardhu mah. aya deui nu can paham. 29. perkawis bieu kaharti. geuning sakitu sirnana. aya keneh kaol kitu. 26. kudu balik deui misti. tangtu moal bisa balik ka asalna. boh Naraka boh Sawarga. Ceuk raina naha engkang. teu aya kaolan deui. tina rasana syahadat. 31. nyaeta dzatna Yang Widi. mugi ku engkang piwuruk. Nyaur deui Den Muslimat. wajib ma’rifat ka Gusti. Ibu Rama waktu tadi. sa’adatna waktu tadi. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. da Sawarga mah geus yakin. kumargi aya hirupna. waktu urang memeh bijil. kabeh jalmi ti Sawargi. tangtuna teh nyawa urang. Ceuk raina nya paingan. Rakana enggal ngajawab. kedah bae sadayana. 27. 30. lebah mana ka sorangna. eta mah Sawaregi. fardhu nuturkeun pandeuri. 28. jalan balik ka Allah. pasal sembahyang teh 45 . nampa rebu kani’matan. geuning lain ka Sawarga. jalan turun urang rek ka alam dunya. rek dipake jalan wungkul. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. bener gening unggel Hadist. nu teu nisab mah teu misti. ka engkang rek naros deui. ka asal purwa daksina. ibadah ka Maha Suci. Kapan sidik Sawarega. Ibu Rama nalika patemon rasa. enya eta Sawarega. diwenangkeun unggel Hadist.

timana asal usulna.kitu deui. mung aya keneh saeutik. sakur-sakur nu perlu. kumaha ti Kadimna. Atahiyat. nangtung teh nya huruf Alif. tapi rai keur maca eta Tahiyat. nangtung rukuna sing bukti. tangtu. raka’atna kitu deui. pasal wajib jeung fardhuna. mung rasana kurang ngunah. jadi kuat hanteu lesu. tapi aya oge hasil. terus aweh salam deui. matak seger karasana. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. lungguh He teu salah deui. jadi geuning eta sidik. haying terang da meureun aya asalna. Sok rajeun kening di tuang. Nomer tilu sujud tea. saparantosna di dhohir. sangeus aya dunya dumuk. 42. dupi takbiratul Ikhram. 36. nyaeta huruf lafad. hanteu nepi ka mubadir. sakitu eta wajibna. nyebat keur shalat ka rai. tapi nu kuat mah wajib. dua ruku dongko ulah sambewara. tetep moal samara deui. fardhu ibarat sambara. hiji nangtung nu utami. 43.Layang Muslimin Muslimat 33. kumaha asalna deui. eukeur ngalakunan wajib. malah wajibna teh opat. Geura mun bener wajibna. hana rai tutuluyan. Alif Lam Lam He geus dumuk. aya wajibna opat. mangfaatna kana diri. rada paur arek 46 . ebog dina tengah bumi. moal samar puguh yakin. geura kieu saupami. rai paparin mangarti. ngadegkeung Asma Yang Agung. saperti maca Fatihah. batal teu aya gunana. sujud lungguhna katinggal. duh eta mah rai penting. nyatana nya huruf tasjid. dina shalat lima waktu. lafad jenengan Allah. kumaha ceuk anu ninggal. talunganan aya daging teu sambara. pun engkang mah rada risi. upama teu nganggo wajib. hayang erang timana eta jadina. ibarat kitu rai. sasat ngamulyakeun Gusti. 35. 41. 34. 40. Sembahyang lima waktu. moal katuang geus pasti. Sujud Lam akhir nyatana. da eta mah lafad tadi. Kitu deui hal Sembahyang. tatapi ceuk anu ninggal. Mung eta Asmana Allah. disebut eta kang rai. ceuk raina tangtu moal. ngahariring lagu pucung. kajeun teuing dina ati. wajibna opat perkawis. kang rai the keur midamel Sembyang. geus tangtu mubadir lapur. rai maca Usshalli. kieu asalna the rai. jaba eta naon bae anu lumbrah. kaduana ruku teh huruf Lam awal. ceuk raina nuhun parantos kapaham. Tah kitu ngaran fardhuna. wajib ibarat daging. naon anu jadi margi. 38. Rakana lajeng ngajawab. ari fardhuna mah rai. Sumuhun saur raina. sambara mun teu aya daging. ku kang rai geus kaharti. nepi kana tahiyatna. kudu ngucapkeun misti. eta pasal Sembahyang. hanteu aya gunana. hayoh bae ngabeberik. Alif Lam Lam He nu tadi. Salirana gogleran. kaopat lungguh geus pasti. maca Fatihah anu alus. 39. ceuk rakana sidik sare’atna batal. 37. Rakana enggal ngajawab.

lamun maneh nyembah ka Gusti. ceuk rakana Alam Dunya. meureun rentul Maha Agung. pasal eta nyatana Haqullah. weleh bae teu kapanggih. sundana teh Maha Suci. kana Haqul Adam. 48. dirina diluli-luli. . Ilaihi saterusna. ayana di saban jalma. nu ngaran Haqullah tea. rai oge tacan terang. kakurung keneh ku dunya. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. nyatana geus puguh. kakawasaan Yang Agung. geus teu aya antarana. Kapan eta utusan Yang Widi. pangbalikan manusama’rifati. marakayangan tangtu. kantun nu hiji tacan ngartos. eta kawasana Gusti. kapan kieu sundana. anu mawi rai poma. ari nu aqrob jeung urang. tangtu nya balik kadieu deui. supaya balik ka hirup. asup kana engon siluman. sabab kitu kudu pikir. tadi Guru nasehat kabina-bina. Haqul Adam nu kasebu. Wanahnu aqrobu uni. 47 51. kapan eta mah rasiah. Na teu emut dalil Qur’an. Raden Muslimat ngalahir. sabab upama teu terang. tangtos balik deui bae. geuning aqrob sareng wujud. Keukeuh ngajina kaluar. hantem asma nu di aji. sangkan ulah ka jongjonan. atawa nitis-nitisan. paalus-alus ibadah. enya eta Hakekat Muhammad tea. kitab Qur’an digugulung. dijudi-judi ku ati. henteu keuna ku ruksak. Kapan tadi Gusti Allah. naon eta saur rai. mun yaktos aya di diri. enggeus idin Maha Suci. aqrobna jeung Maha Suci. eusina teu diteangan. naon tea nu aqrob jeung wujud urang. 49. jeung Min hablil warid deui. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. hirup Allah nu langgeng pasti. dzat Maha Agung. laguna diaranggit. Ceuk raina nuhun geus kaharti. 45. Beurang peuting teu papisah. ulah dikira-kira. sifatna hirup urang teh. sing sidik ka Maha Agung. dilenyepan disurupkeun ku salira. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. kakawasaannana Gusti. kudu aenal yakin. Dangdanggula 50. moal bisa balik ka Haqullah. Tapi sugan geus ugana. 46. 52. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. nyembahna ka Maha Suci. hanteu dirasakeun dalil. manusa di jaman akhir. nyebut. ulah lalawora rai. kana onom atawa ka alam jin. ceuk rakana aeh rai. anu matak kedah diteangan. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. naon nyatana anu bukti. jatining kasampurnaan. poma ulah rek kaliru patekadan. 47. ceuk rakana hirup urang.Layang Muslimin Muslimat 44. Dzat laesa kamislihi. lagam Mesir nu ditiru. tapi kanu disembahna.

anu kaliwat tiisna. ka asalna kapungkur. 63. nu ngalanggar parentahna. Kapan eta Embah Dalem tadi. tara kapanggih. salanggengna henteu kacampuran deui. malim buhaya ge nyata. lamun aya pekewuh. Gusti Maha Agung. Lamun asup ka manusa geuning. meureun sadaya ge terang. ngajadi seuneu sakabeh. nya atuh tetep di dunya. lamun malim maung. ngan tetep rasa teu geunah. sareng panggang lele tea. paehna sok jadi macan. Timbanganten nu kawarti. jero Naraka. jeung jadi Naraka cai. nu di la’nat ku Yang Agung. ngagerebeg bari barang penta. 57. lobana ka dinya kitu. nurutkeun ilmuna kitu. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. 55. naraka seuneu jeung poek. tetep didunya ayana. atawa menta surutu. nya asup ka dinya deui. 61. Jadi tangtu rahayatna pasti. meureun rai ge sok mendak. anu teu bias balik the. nu sok sedep panggang lele. raja siluman didinya. sok geuwat harajat. ka nagarana siluman. yen nu hanteu ma’rifat. 54. malim bagong jadi babi enggeus pasti. jadi rajana siluman. tetep di jero naraka. bagong atawa buhaya. poek tina bumi tangtu. nyaeta dzatna Yang Manon. ku rasa kangeunahan. cara waktu manehna di alam dohir. jadi sakur anu aya. sasat nu embung balik teh. salegana ieu alam dunya. 56. malah jumeneng Bupatos. Naha urang rek lumpat kamendi. biasa cara nagara. jadi badegana deui. rahayatna rebu-rebu keti-keti. kana maung sareng monyet. sangu punar kitu. jelema anu maraot. ka dzat Maha Agung. ruksakna alam dunya. sakalintang percaya rai. sarta langgeung geus tangtu. sanajan. pantes moal bisa mulang. 62. tetep moal pupus. sabab ari Wali mah. eta kitu kajadiannana. enggeus dina Haq na Allah. raina lajeng nyaur. kanyahona keur didohir. ditetepkeun pikeun panjarana. 58.Layang Muslimin Muslimat 53. Anu matak rai sing kaharti. rajana teh geuning sok disebat. di Gunung Gede Cipanas. geuning ayeuna buktina. jeung teu bias paeh deui. keur ngahukum Idajil teh. nurutan tekad Idajil. kuma kabeukina tadi. tah geuning rai nyata. ngabedega ngarahayat. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. dina luhur Gunung. nya 48 . Da Wali mah sampurna geus pasti. sok surup sinurupan. ngajadikeun sagala Naraka. Ka manusa jeung ka hewan deui. sabab sidik aya nyatana nu yakin. 59. Idajil La’natullahi. enya eta dina Walyaomil akhiri. ka Allah nu Maha Agung. aya nu ngabawah prentah. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. sasalad jalma garering. bari tunggu-tunggu. ceuk cariosna asalna manusa. anu masih keneh ayana di dunya. Sabab ieu alam dunya pasti. nu betah di alam dunya. Saruksakna ieu alam dohir. nagarana pada mafhum. Kitu deui mun nyawana jalmi. angin pon nyakitu. bet aya di Gunung. tunggu kiamat dunya. menta cikopi nu lekoh. eta oge nyawana manusa. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. yen teu bisa wangsul. 60.

sagala enggeus ditutup. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. nya buktina katuangan. paehna anu kapaksa. nyebutkeun Allahu Allah. 49 . nu jaditeh roh Jasmani. bumi poek tangtu. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. seuneu dunya mah tangtu. jadi alam tangtu. raina lajeng ngawalon. 69. imankeuneun arek maot. 66. anu bakal ngajadi teu ngunah. tina ku bakating nyeri. getih teh eta geus tangtu. 73. kahalangan ku alamna. sasat aci alam dunya. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. kapan tadi asalna ge. 72. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. atuh jadi bangsana. Sabab dina waktu sakaratil.Layang Muslimin Muslimat 64. ngan saukur bisa balikna teh pasti. moal bias rek nyebutkeunnana. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. alam Barjah kesebat nami. Kapn bukti geuning anu mati. 68. sing ma’rifat kana dzatna Allah. Idajil kapungkur. kahalangan kitu. nya didinya sok nembongannana. Dunya ieu bumi seuneu angin. nya eta alam antara. anu ngajadi alam teh. nu mawi hanteu katinggal. buktina teh molotot jeung larak lirik. anu maot teu aya getihna. sabab tadi koncina teu kapanggih. 70. Enya eta sifatna teh getih. geura bae titenan. di badan sakujur. Ririwana hanteu salah deui. bibit dunya kitu. Ti dunyana manehna geus indit. nya eta alam antara. tetep hanteu bisa asup. getih balik deui tangtu. siga anu neangan jalan. lawang Akherat teu muka. anging iman anu ditampi. asal keur dina Kadim teh. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. atuh pantes moal bisa. sabab tadi geuning kitu. getihna ragrag didinya. Mun ku rai can kapikir. roh Jasmani tacan terang. atun nya Naraka tea. asal tina aci-aci. naon kanyataannana. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. baroraah bias ngomong. jadi dedemit siluman. nyaeta nyatana Nur. mun aya nu pupus. jeung asal. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. ka Akherat masih tacan datang. 71. kantun eungap anu aya. Eta kitu kajadian jalmi. angin pon nyakitu. nu mawi make sakarat. alam antara disebut. sasat jadi rahayatna. lain eling ku carita. nu ngajadi alam barjah tea. kana asalna dunya. nya kitu mo salah deui. utag-atog taya jalan. cai tiis rasana. Hakekatna Adam tea. kapaksa roh Jasmanina. Anu matak wajib sing kapanggih. lawang dunya geus dikonci. ku Allah anu kawasa. meureun sadaya ngaraos. alam antara disebut. 65. anu tadi saur engkang tea. ciri teu katimu. aci seuneu jeung tanah. ngajadikeun alam gaib. tah geuning eta geus aen. elingna satuhu. rasa rebu taun. tangtu bareng di naraka. anu didahar ku urang teh beurang peuting. sumawonna asup hanteu bisa. lawang Akherat teu muka. karasana panas geus pasti. 67. taya tiis taya panas. anu hanteu kapanggih. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. leres percanten kalangkung. lawang Akherat teu tembong. da ngajadi alamna the.

ulah sok elehan teuing. taya angsuangsu acan. 80. hirup Allah anu sakalangkung suci. Sawiyah katiluna teh. Haqna Allah tetep hirup urang. malah-malah sifatna ge beda pasti. ari nyawa mah geus tangtos. 82. numatak bedas kalangkung. panon ge bijil awasna. nyalindung ka dzatna Allah. nya rasa sareng nafsu. hirup mah kapan geus aya. jeung Allah Gusti Yang Manon. Malah dina gujragna ka dohir. pertanda aya hirupna. geus Wahua Ma’akum. didinya marunggonna teh. enya eta Amarah Lowamah. kumaha sangkanna punjul. sumawonna aya nafsu. dua geus ngagulung. roh suci kasebatna. 81. yaktos pisan eta Mutmainnah. ku rai tacan kapaham. 79. Jadi eta nafsu tilu tadi. kaayaan dunya kitu. den Muslimat lajeng nyaur manis. jeung ngagedekeun Amarah. saprantos lebet kadaharan. ceuk rakana taya akal. jadi hirup suci tea. lian ti nyalindung. enya eta sifat cahya. Mutmainnah nafsu nu suci. tina rasa nya bijil kahayang.Layang Muslimin Muslimat 74. ayeuna gaduh piunjuk. anu mawi taya raos. ku nafsu nu 50 . sumawon parentah Allah. karepna kasukaan dunya. waktu keur dikandung. Lami-lami eta murangkalih. 78. sabab basana ge dua. lami-lami ka bulen ku sifat getih. sadayana bieu saur engkang. sifatna getih kitu. pasal Haqullah nu tadi. keur masih dina Haqullah. meureun ku rai karasa. narikna ka alam dohir. sabab henteu rasa papisahan. ngarasa aya ngeunah. ceuk raina naha beda. Jadi iman sabeurang sapeuting. Cauk rakana lamun tacan harti. tadi memeh aya rasa. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. 75. nyawa sareng hirup. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. nu matak urang wajib ma’rifati. rai masih keneh bingung. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. sarupaning naon bae. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. hayang seubeuh nyatu. mimiti rasa teh bijil. enya eta aci kadaharan. sababna pang urang kitu. nyawa kasebatna rai. anu kalangkung kotorna. Haqul adam mah geus tangtos. cepil ge bijil danguna geus pasti. 84. datangna ge ti pandeuri. remen sok kabaud. nyaeta ngaran nafsu. 76. lebah dinya enggeus pasti. teu ngeunah pon kitu. sareng Haqul Adam tea. sangkan kuat salawasna. hayang naon hayang naon. roh bumi seuneu banyu. hakekatna di badan urang pribadi. resep ngadu resep lacur jinah maling. Ari sifat hirup mah kang rai. nuhun parantos kahartos. masih keneh tacan aya nyawa. teu kuat eleh loba. nafsu nu sok narik hade. moal rek kabaud. Den Muslimat teras nyaur deui. jadi tempat setan la’natullah. anu matak dijero beuteung geus usik. nu di dahar ku urang teh. bukti langka anu iman. 83. Barang enggeus kacampuran getih. 77. naon nyatana di badan. taya dangu taya tinggali. baham bisa cacarita. mawana eta nu tilu. roh angin pon kitu deui. Lami-lami tuluy bijil deui. hirup kalawan nyawa. jeung ngajujur kasukaan. saur raka tangtu beda.

Ceuk rakana aeh engkang lali. sarawuh eusina kabeh. sadaya anu kumelip. cahyana bodas hanteu salah. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. Aya seuneu ieu alam dohir. tina padang bijil kanyataan. sifat rupa eta hanteu salah deui. Anu matak aya huruf dalil. tah kitu gunana.Layang Muslimin Muslimat 85. 92. nyaeta Adam hakeki. Henteu pisah dzatna Maha Suci. alam dunya anu dumuk. kieu usul asalna. jadi tasjid kitu. ka opat bumi anu nyata. cahaya anu beureum eces. cahyana nu hideung mulus. asalna tina dzat sifat. jeung sifatna sumawon asmana. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. opat rupi kalima caangna pasti. nya neda tawakuf bae. tah sidik geus opat rupi. kahartos sareng karaos. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. 87. babakalna alam dunya. tina bakating khusu. bijil cahya opat tembong. Lami-lami setan tangtu nyingkir. kaduana angin kitu. 89. enya eta lafad Allah. tah sayaktosna tidinya. Kantun anu kaopatna deui. Turobbun kaopatna teh. 94. dina pasal huruf. 93. kalimana Johar Awal. goreng tea. ari nu katilu. nya anu jadi bakalna. hanteu patarengga deui. Den Muslimat lajeng nyaur deui. sorot Hawaun geus pasti. geus saädzat anu tilu. nya eta Asma Yang Agung. dina Hadist ge kasebut. nyarioskeun dzat Maha Suci. kalima caangna. ku sorotna Narun hanteu salah. tina Enur anu opat perkawis. hiji ngaran Narun. Ahadiyat sareng Wahdat. 90. 88. jadi salamet bawana. lumbrah geuning kitu. cahya beureum sifatna. asalna teh lafad Allah. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. Johar Awal kasebatna. Adam jadi gulung. Gusti Maha Agung. hakekat Muhammad tea. cahya koneng sifatna. ayeuna mah atuh mangga. Sabab eta bibit nu kumelip. mun ngelmuna tutug. sasat Allah jeung Muhammad. sakabeh asal ti Allah. dzat hartina kanyataan. cahya koneng sifatna. nu tadi tacan dijawab. Caang padang sifatna geus pasti. huruf Allah aya opat rupa. Alif Lam Lam He timana asalna deui. panarosan jisim abdi. enya ieu buktina the. sabab sieuneun geus tangtos. 51 . nu Murba ka wujud urang. sarawuh eusina deui. enya bae eta can dijawab. pang ayana Lafad Allah. sabab beresih lakuna. 91. sareng He na rai kitu mun teu harti. Katiluna Maun eta nami. ayeuna wangsul kapungkur. Nur Muhammad nu kasebut. awalna eta geus pasti. pasal eta parantos kapaham. rasana panas geus tangtu. ku sorotna Maun anu putih. kaduana Hawaun kasebat nami. katiluna Wahidiyat eta nami. nya eta Alif Lam Lam He. dzat sifat sarawuh asma. nu opat teh Alif Lam Lam. anu kasebat Af’al Gusti Allah. moal daek ngagoda rancana. geus ngagulung moal geseh. deukeut jeung nu iman pasti. lahir batin moal rek manggih balai. 86. aya ieu cai dunya. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul.

da dunya mah kalangkangna. Gunung luhur bet tambah tiisna. ulah arek jauh. sanajan di Mekkah oge. sing ulah ngajarentul. jeung Illa Wujudika.hijab ka Gusti Yang Manon. sangkan ulah kasarung. naon nyatana anu dumuk. eta teh siloka wungkul. Panon poe teu matak jadi balai. sifatna ngangliputina. saurna teh Gusti anu Maha Suci. Ceuk raina teu kinten kaharti. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. ayeuna kakara sidik. rai mun can mafhum. 96. 99. sanajan Gusti urang. cahya hideung sifatna teu salah. Saur rai ayeuna mah harti. supaya boga pikiran. kangjeng Nabi Rasul. sahabatna geuning opat. nya paingan kitab enggeus nyebat. malah lamun dideukeutan. burak heula wujudna. yen tujuh langit bumi teh. teu beda jeung Kadimna. di angliputi Yang Agung. ulah boga rasa aya. asal asma tina cahya.Layang Muslimin Muslimat 95. tambah deukeut tambah raos. nya eta anu bieu teh. bisa ngailangkeun jasad. eta asmana Yang Widi. tah asalna ti dinya. matak ngaruksak ka urang. tetep lima huruf. rai sakalintang bingah. hanteu katepi ku akal. balik deui ka alam dohir. lafad Allah sadayana. mere upami ka jalmi. 52 . Nur Muhammad utusanana Yang Widi. rai sakalintang bingung. Imamna opat tangtu. kalangkangna tangtos bae. ku asmana kitu. teu kaluar ti asmana Allah. urang kudu ma’rifat ka asal. rakana deui ngajawab. Laa Hijabbaka kauni. 100. tangtuna enggon Naraka. Ceuk rakana anu mawi wajib. lamun maneh saestu. kumaha nya akalna teh. geura bae didunya ge geuning sidik. anu jadi hahalang ka Allah. Takun Wasilan terasna. kalimana Panon poe. pasal kaca can ngahartos. bisa jadi tutung. anu jadi hijabna ka Allah. hayang nyaho ayana Aing. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. ngajadi seuneu hurung. sumawonna alam dunya. kaca panghalangna tea. euweuh anu jadi hijab. Srangenge alam Akherat. mindingan kana dzat tea. dihalangan ku sahiji kaca. dina Hadist kacarios. namung aya saeutik anu samar. 98. Sungsum tulang daging sareng kulit. geuning buktina kitu. lafadna geuning kitu. kalangkang jadi Naraka. kalimana Baetullahi. dina palebahan eta. anu panas teu salah deui. dzat nu Maha Agung. enya ieu buktina wujud jasmani. Ceuk raina bingung teuing. 103. 97. Saupama naek kana pasir. Fafnin ‘anil Wujud. naha tina bibitna mah. 101. 102. wujud reujeung bumi langit. sabab sakitu bibitna. sabab Aing Nafi Isbat. kalimana sareng anjeuna pribadi. Saupami sorot Matahari. tina dzatna Gusti Allah. Waktu oge geuning lima deui. Lian eta wujud maneh eta pasti. najan rukun anu lima perkawis. Asmarandana 104.

mung aya deui pihatur. nyarita pasal ieu mah. kabeh kudu pada terang. can ditarima ku Allah. eta mah palebah sare. kahartos Mim He Mim Dal. sabab rasiahna guru. sareatna hakekatna. 109. rupana wujud manusa. nya eta Mim He Mim Dal. teu meunang aya rasiah. ilang ilmu ilang rasa. 53 . Dal teh suku enggeus pasti. ceuk rakana tangtos bae. kudu dicarios bae. kudu keur nyaring mistina. Kapan ari ngelmu rai. lamun ngelmu tacan kitu. 116. geus tangtu rai aya mah. ibarat lafad Muhammad. Mim akhir bujal manusa. 117. boga wujud rawuh dunya. bibitna sagala rupa. teu jadi lafad Muhammad. anu parantos diwejang mah. 111. 114. kusabab geus kana ilmu. He dada manusa estu. muga ku engkang diwejang. lafad Muhammad eta teh. da lebah sare mah poho. keur pikeun sarerea. pamuka lawang Akherat. Raina lajeng ngalahir. raina lajeng ngawalon. didinya hanteu ngaraos. 110. da engkang bubuhannana. Kitu ibaratna rai. geus tepi ka asal Qur’an. paeh samemehna wafat. lain perkara Agama. aduh engkang nuhun pisan. Tapi kudu bisa mati. tegesna babar sapisan. dina wujudna manusa. perkawis lafad Muhammad. nyatana tasjid tarekat. kakara bisa kasusul. Qur’an Nul’adzim kasusul. naon kanyataannana. lamun teu make tarekat. kapan geus aya patokan. kang rai nembe mangartos. Ari geus katimu tasjid. keur ibadah ka Yang Agung. tah dalil eta saksina. Bener mun dina Agami. hanteu aya pependakan. jalanna tina tarekat. dina salira urang teh. teu acan pisan kapaham. 106. Hanteu kahartos ku pikir. tapi weleh teu kapendak. hanteu beunang lalawora. rai masih keneh helok. ulah kapambeng ngawuruk. naha bet aya rasiah. atawa konci panyorog. nya Marotan Wahidatan. kitu eta ceuk dalil teh. tah kitu rai nyatana. 108. Saur raka moal manggih. teu iman-iman acan. 107. nuhun Alhamdulillah. panutupna lawang dunya. hanteu sah kanyahona teh. 113. Naon nyatana di diri. 115. 112. mung engkang moal tiasa. kudu papada duaan. Sanajan bisa ninggali. Mim the nya sirah urang. kapan dina Hadist oge. dina keur waktu sare mah.Layang Muslimin Muslimat 105. najan wujud teu kaemut. hanteu aya terekatna. sareng dzatna Maha Agung. kajaba dina sare mah. kieu rai mun can terang. Antal Mautu Qoblal Mauta. Ceuk rakana pasal tasjid. mung tasjidna tcan disebut. sabab eta mah Agama. da sanes kitu jalanna. eta dzatna Gusti Allah. teu make tasjid mah luput. Raina ngawalon deui. ayeuna mah moal samar. jalan ma’rifat teh kudu. Rakana ngajawab deui. 118.

Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. nyaeta eling ka Allah. 125. boh salahna boh benerna. tanda-tanda elingna teh. bagian ilmu eta teh. perkara nyaho ka Allah. Fidun’ya anu kasebat. kanu baris disembahna. aturan amal ibadah. 123. Mereskeun jalan Agami. persasat nuduhkeun jalan. ka Allah mah sanes kitu. rukun Islam anu lima. ti dunya teu meunang salah. hiji Iman ka Yang Manon. Teu aya gunana jalmi. sabab kumaha rek Iman. teu tiasa ngalakonan. dina keue aya halangan. 129. Tapi dina waktu gering. kana parentahannana. parentahna Gusti Rasul. Agama sareat tea. tapi sahna eling kudu. keur kapercayaan kitu. Tapi kade salah ngarti. 126. kudu daraek ibadah. Ari hakekat mah rai. weleh geuning pasalia. wujud teu bias migawe. sadirina-sadirina. anu kudu dilakonan. kudu ku awasna kalbu. buktina pasuhud-suhud. tarekat sareng ma’rifat. Gusti Allah nu kawasa. sidik ku panon kapala. da ari sareat mah. Imanna eta geus tangtos. Iman kana Parentahna. Allah nu pikeun ngahukum. 130. 122. atina teu daek nyaho. sabab teu aya cirina. Dupi Iman hiji deui. nu katinggal ku sadaya. bagian ahli sareat. 131. sidik henteu mangfa’atna. pipilueun ngahukuman. laku ucap anu aen. 121. teu acan katinggal ku soca. rukun Islam anu lima. dina nalika cageur mah. hartina ninggal dzat Allah. Sarat sah nyembah ka Gusti. Ngan karek asmana badis. Sasatna kedah papanggih. kudu ngalokonan rukun. anu sakitu suhudna. kumaha arek elingna. 120. atuh teu Iman mun kitu. Jadi geus kaluar garis. kana dzatna jeung sifatna. sumawon ku sareat teh. 132. engke di alam Akherat. urang ninggal tanah Mekah. sanajan dicipta-cipta. Kapan geuning eta bukti. anging Allah nu uninga. lain kudu sapertos. sababna tacan ma’rifat. lamun teu acan paamprok. sareat ka tarekat teh. sunat farduna sakabeh.Layang Muslimin Muslimat 119. 124. mun prakna tah kudu kitu. pikeun kayakinannana. rai parantos mangartos. kalawan ma’rifat heula. 127. lain hukumaneun jalma. kantun Iman anu ka dua. 128. batal haram jeung makruhna. kapan aya ceuk Hadistna. jalan tuduh Agama. Kapan ari Iman rai. jeung buktina nu diditu. ku awas panon atina. saperti ayeuna urang. kudu nurut kitab Qur’an. perkawis Iman ka Allah. Raina ngawalon deui. 54 . ngan kudu menerkeun laku. mangsa bodo Gusti Allah. ngalakonan Sembahiyang. rakana enggal ngajawab. ku rai tacan kaemut. naha Iman ka saha. Mimiti Ru’yatullahi. aya dua perekara. kana rupa Mekah kitu.

lakonan waktu lima teh. teu acan tetep mikiran. kana parentahannana. seja diestokeun pisan. Sumawon Iman ka Allah. nya kana dzat sifatna. badanna geus ruksak kabeh. Sababna enggeus ngahiji. rek nyaritakeun rasana. Mun kitu kafiran pasti. 145. 140. bade tumaros ka engkang. 138. ceuk rakana moal pegat. siang wengi reureujeungan. moal taklid moal bohong. hanteu percaya ka Qur’an. margi kahartos percaya. 136. Bari leumpang bari cicing. masih keneh bias nangtung. margi Hadist enggeus nyebat. rek eling ka Maha Agung. pangandikana Yang Agung. Iman teh urang pigawe. tapi aya deui kitab. sanajan badanna ruksak. Teu Iman ka parentah Gusti. da geus teu bisa hudang. 55 . da teu kudu ruku sujud. najan nepi ka ayeuna. hanteu ngarasa papisah. yen eta dalil Qur’an. 134. moal samara moal hilap. kakara bisa kasusul. hanteu bisa walakaya. da can nyaho ti tadina. kumaha da can karaos. eling bae salawasna. Kaduana Iman deui. nepi ka rek maot pisan. Sieun jadi kufur kafir. kakara sah pangakuna. bisa balik ka asalna. Raina ngawalon manis. kufur kafir kasebatna. eling bae hanteu pegat.nerangkeun yen Maha Agung. teu ku lisan-lisan acan. percayana masih mangmang. teu bisa balik ka asal. yen eta Kalamullah teh. 141. kalintang abdi sesahna. Saha jalma anu mungkir. nyaritakeun rasa cau. kumaha mun geus teu kuat. sagala pangakuan. Iman kanu marentahna. rek eling ka parentahna. nu henteu diwaktu-waktu. cicing leumpang diuk nangtung. henteu weleh reureujeungan. Raina ngawalon deui. geus Wahua wama’akum. keur cageur keur gering komo. 137. Asal geus ma’rifat jati. 142. ibarat nyebatkeun cau. Iman mah geus tangtu terus. paeh henteu reujeung Iman. hate masih kalangkabut. jadi linglung rarasaan. atuh rek eling ka naon. atuh meureun poek bae. Kedah geus di dahar misti. 135. kahiji Iman ka Allah. kapan make huruf eces. tapi eta dina Qur’an. sakur piwuruk engkang teh.Layang Muslimin Muslimat 133. Numatak urang mah rai. dina keur nalika jagjag. keur wujud taya halangan. boh kesed boh amisna. nyawana teh kapidangdung. kapan kedah sareng sahna. moal arek asa-asa. 143. 144. tapi upami percaya. geus teu bisa walakaya. salawasna moal pegat. disebatna Kalamullah. 139. 146. Mung ayeuna aya deui. da hanteu kudu jeung praktek. lakonan sakuat-kuat. teu jauh sareng dzatna teh. boh amisna boh kesedna. nya meureun nyasab jadina. rai masih keneh poek. manusa kedah kituna. Teu huruf sowara deui. kudu bae dua-dua. ngan dika Gusti Allah. jalanna tina tarekat.

Terus Babu Hawa deui. nu aya salebet Qur’an. kabeh aya dina Qur’an. kapan sidik caang eta. nyatet saur Rasulullah. 157. tina Johar Awal tea. kaluar ti Kangjeng Rasul. malah basana ge Arab. ngan cumah maparin caang. kitu deui Zabur Toret. caang padang narawangan. 153. Padahal Kangjeng Nabi. sasaur-saur Jeng Rasul. nyaeta kiamat dunya. padahal Nabi Muhammad. teu aya anu kalarung. 155. 154. Dicarios ku Jeng Nabi. sumawon make huruf teh. geuning naha teu disebut. Allah anu Maha Agung. anging ku terbitna hate. ayat-ayat nu kasebut. teras dicatet ku Usman. ka sahabat nu opat teh. pasal ka dalil Qur’an teh. 159. ka Kangjeng Nabi Muhammad. ngadamelna Injil tea. Rakana ngajawab manis. 151. lalakonna dicarita. pangandika anu anyar. kudu buleud nya percaya. yen bakal kitu jadina. teu kocap aya guruna. Gusti Usman nu nulis teh. eta teh nyaurkeun naon. Hadist bae disebatna. sapertos Jeng Nabi Isa. Sadayana jol kaharti. 156. hanteu sowara huruf. terus disaurkeun pisan. 152. nyarioskeun ti awalna. teus nepi ka jadina. yen eta pangandikana. kana kadimna Jeng Rasul. boro-boro nu geus tembong. nu matak teu ku sowara. mimitina ti Nabi Adam. nyaurna ku basa Arab. Qur’an teh damel sahabat. nya jadi kitab Qur’an. nu muruk bangsa manusa. bray bae sagala terang. bibit nu kumelip kabeh. kapan geuning eta Qur’an. lahir batin geus kamafhum.Layang Muslimin Muslimat 147. nyaurkeun sadayana. Tah kitu ngandikana Gusti. utusan Allah ta’ala. turun ka para Nabi kabeh. sanajan aya hurufna. bet sagala uninga. nepi ka kiamat pisan. sumawon make huruf teh. Tapi naha Kangjeng Nabi. Sareng kapan saur Hadist. bener teu nganggo sowara. Jadi ngandikana Gusti. teu aya nu ngawartosan. tapi Kangjeng Rasulullah. nyaeta Nur Muhammad. Geura dangukeun ku rai. Ditetepkeun bae Hadist. sanajan nu teu acan. 56 . unggel dina lebet Qur’an. memeh aya awang uwung. Maparin caangna ati. sadaya hanteu kaliwat. nu ka anjeuna miwuruk. anjeuna enggeus misaur. ngadak-ngadak anjeuna teh. sabab ngandikana Allah. naha ari Nabi sanes. sareng ngajadikeun makhluk. sagal geus kauninga. 149. jol tiasa sasauran. kieu rai mun can terang. geuning kitu asalna. kapan sami pangkat Rasul. tah kumaha bedana. awal akhir dicarios. 148. 150. kana Qur’an Nul’adzimna. 158. pangkat Nabi kasebatna. nyaeta kana manahna. Terus kan Nur Jeng Nabi. ngajadi alam dunya. Kapan sidik Kangjeng Nabi. bibit nurunkeun manusa. 160. dalil pangandika Allah.

hanteu naros ti manusa. kapan Jeng Nabi Isa ge. margi rai tacan ngartos. ayeuna baris didadar. 165. nu tadi disebat dalil. ti barang gurujag dohir. kitab Injil katiluna. dalil mah nu heubeul tangtos. tah eta naon nyatana.Layang Muslimin Muslimat 161. jeung teu nulis teu papan. Rakana engal ngawangsul. 168. sifatna hirup kang rai. 162. Ceuk rakana bener rai. di badan urang sapata. kitab Hadist anu tilu. tina Qur’an Nul’adzim teh. moal robah patekadan. Mung ayeuna aya deui. kapan Qur’an mah eusina. lantarannana ti engkang. hakekatna di urang. 166. kapan teu daya teu upaya. Raina gumujeng manis. nya eta nu anyar tea. nu parantos kalakonan. tunggal utusanna Allah. bakating tina karaos. naha ari Nabi sanes. Ari sundana teh Hadist. 163. Mimiti Toret dicatur. sanyatana dina diri. Kaopatna Qur’an nami. hiji ngaran Toret tea. 169. 173. 57 . Injil nyatana paninggal. tah eta nyatana Qur’an. ayeuna mah moal samara. sanajan Saumur hirup. Saha nu mere warti. naha bet hanteu disebut. 171. jadi anjeuna mah notok. 164. nyariosleun Wal Awwalu. dina badan sakujur teh. bisa nyaritakeun kitu. bade tumaros ka engkang. nepi ka akhirna pisan. hanteu aya papadana. pasal kitab anu opat. nu teu huruf teu sowara. saheulaeun Nabi urang. sabab manus amah mohal. hanteu arah engon kitu. anu tiheula ayana. sapertos Jeng Nabi Isa. midamelna Injil tea. rai mah ku hayang dumuk. nanging ti Allah ta’ala. 174. Kinanti 172. nyaeta pangdangu urang. meunang nurun tina Qur’an. Sajarah anjeuna pasti. nyarioskeun geus akhirna. Zabur pangucap pribadi. rai aya kadar ngartos. Tetep disebatkeun Hadist. kaduana kitab Zabur. ulah ngan ukur basana. nya nuhun Alhamdulillah. rek naros rai ka engkang. Barina ngalahir deui. nu matak hanteu disebat. ku salira anjeuna teh. 170. geura dangukeun ku rai. sarua pada utusan. Ngalahir deui kang rai. hanteu sami sareng Qur’an. geus nyayang kana sungsuwam. dalil pangandika Allah. dalil mah Qur’an nyatana. kanyataan dina diri. tina kalangkung karasa. Qur’an mah pangangseu rai. kang rai hayang terang. sabab Ijnil Toret Zabur. malah sumpingna tipayun. tah kitu rai sababna. kieu rai mun can harti. pangandika anu anyar. tapi kieu bedana teh. dalil pangandika Allah. mani cirambay socana. 167. geus sumurup kana kalbu. Sifatna nafas geus tangtu. naon kanyataannana. hal eta kitab nu opat. naha bet dibeda-beda. Ngaranna Qur’an Nul-Majid.

disebatkeun awal akhir. 189. 186. keur waktu gurujag lahir. lamun aya keneh pambrih. Ari eta mah nu tilu. Naha engkang bener kitu. Nafas mah geus jalan terus. teu butuheun kunu muji. Kitu deui dina pupus. 188. Bukti anu ngajarentul. 184. cepil teu aya danguna. teu butuh kunu ibadah. Gusti anu Maha Suci. rakana lajeng ngajawab. 179. 178. ceuk engkang mah masih aya. hanteu seueur ngan sarupi. nu karasa sareng bukti. awalna nu pangheulana. atuh lamun kitu Gusti. kabutuhna Maha Suci. tatangkalan nungtut jadi. naon kabutuhna Gusti. teu elat-elat nu bijil. teu butuheun kunu ngaji. kabutuhna Gusti Allah. 183. baham ge bisa wawarti. panon teu awas ninggali. 58 . anu pandeuri datangna. saparantos barang tuang. sato-sato ge aranakan. sareatna anu nyata. pangheula ayana pasti. cepil kaluar danguna. Tapi kabutuh Yang Agung. aya deui nu can harti. Raina Lajeng ngawangsul. najan seueur nu dipeuncit. katuangan warna-warni. kanyataan dina badan. pangakhirakhirna leungit. bener ceuk dalil teh tadi. lami-lami eta soca. Ting torojol ting palentung. mo hilap saumur hirup. nyaeta nu ngaran Hadist. da kabeh kagungan Gusti. baham teu bisa wawarti. karaos kabina-bina. paninggal sareng pangucap. 176. pangdangu anu kahiji. kalebetan aci. ampir pinuh ieu bumi. Meureun ku rai kamafhum. 177. anu pangheulana leungit. hartina teh Allah beunghar. sinarengan aci cai. hanteu kasebutkeun beunghar. ah engkang mah sok murtad. Mung awon teu kapiunjuk. estuning aenal yakin. nya danguna jeung tinggalna. 182. hanteu aya kabutuhna. tapi teu kurang nu datang. Ceuk raina naon atuh. bet bijil awasna geuning. leres mun kitu kaharti. eta hanteu salah deui. nandakeun butuhna Gusti.Layang Muslimin Muslimat 175. rakana ngawalon manis. taya kabutuhna Gusti. 185. kapan buktina di dunya. akhirna oge teu lepat. aci seuneu angin tanah. jalma pada aranakan. barang enggeus lami. pasal tadi Gusti Allah. Rakana walon jeung imut. nafasna mah ongkoh bijil. 181. nya eta nu anyar tea. ucapna pon kitu deui. teu butuheun ku Ulama. 187. kabutuhna Maha Suci. 180. teu ku naon-naon deui. sifat Goniyyun ceuk Hadist. Allah ta’ala taya kabutuhna. Numawi Qur’an disebut. Ngan butuh teh ku wujud. Raina ngawalon nuhun. ceuk engkang mah anu yakin. tina kaluat si Bijang. tapi engkang mah sok nilik.

192. sakebeh awak-awakan. yen kudu ngarasa mati. Meureun aya sabab tangtu. 194. tangtos aya sabab tadi. moal mubadir Yang Widi. 198. yen sakabeh kudu mati. Allah geus maparin jangji. Pasal dina pangkat mahluk. 200. henteu kenging mungkir deui. mun ngan sakitu sababna. langgeng hanteu owah gingsir. Ceuk rakana mangga atuh. Pang ngersakeun kudu mati. 197. jeung daikatul mauta. 193. dalilna teh Qulu nafsin. moal datang ka teu jadi. kumaha sababsababna. ari keukeuh-keukeuh teuing. 201. lamun hawadist teu ruksak. 191. sundana teh eta dalil. cik geura terangkeun engkang. da moal enya mubadir. sarebueun alam dunya. Malah dalil oge nyebut. sanajan kersana Allah. asa kabireukan teuing. aduh engkang sidik pisan. reujeung sakabeh hawadist. kasauran teh bet yakin. ka rakana bari seuri. ngersakeun Gusti Yang Widi. Raina mani ngagukguk. Naon maksadna Yang Agung. Tanda bedana Yang Agung. nyaeta ngaran hawadist. Ayeuna gaduk piunjuk. upama jalma teu wafat. Allah sifat Baqo pasti.Layang Muslimin Muslimat 190. supados rai mangarti. 59 . dina hal sababsababna. rai enggeus lieur teuing. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. moal hanteu aya pambrih. nyieun sarebueun kali. kana ati tuang rai. sidik pisan jeung buktina. pinuh temen ieu bumi. seuri ngeunah bakat harti. ulah ngajadikeun bimbang. kedah wae osok wafat. ku rai hoyong kaharti. ngalegaan alam dunya. 199. sanes nu sifat kawasa. ka sakabeh anu anyar. Tah naon sababna kitu. 195. langgeng teu keuna ku ruksak. samangsa-mangsa keresa. perkawis pang Gusti Allah. da kitu kersana Allah. sumuhun saur kang rai. sesek moal aya tempat. eta mah entong dipikir. samangsa-mangsa keresa. Raina enggal ngawangsul. Kapan ceuk dalil teh kitu. atuh Gusti Maha Suci. 202. 203. sumawon keuna ku mati. tah kitu sababna rai. kersana Gusti Yang Widi. Rakana lajeng ngawangsul. aya sababna nu penting. 196. Naha matak naon atuh. Rakana mesem ngadawuh. ana kitu nyaruaan. naon nu jadi sabab. najan alam dunya rai. sarua jeung Maha Suci. ku engkang kedah di dadar. hiji pasal nu can harti. pang sok ditungtungan mati. sugan kieu kersa Gusti. teras nyaur bari manis. make mere katetepan.

Tapi rasa ge pang hirup. aya nu geus aki-aki. Rahman Rahim Maha Agung. 219. bener karaos ku rai. jeung teu keuna ku maot pasti. 60 . Rakana lajeng ngawangsul. hanteu usik hanteu obah. kumaha buktina murah. matak hirup mah teu robah. ka sadaya makhluk Gusti. teu aya cai sarupi. sami teu aya bedana. tanda taya hirup pasti. aya deui nu can paham. ceuk raina masih heran. urang bisa hirup rai. Aya orok-orok pupus. langgeng teu keuna ku ruksak. Tilu bumi opat banyu. mahi ku lima perkara. 215. 213. nu tadi asal ti dohir. nu papak kasadayana. Allah milu ruksak pasti. kapan jalma the sok mati. Lamun ruksak eta hirup. 206. naon nyatana anu yakin. ceuk raina moal bisa. Allah tetep bae asih. pada bisa usik malik. nyaeta ku dzatna Gusti. kumaha buktina asih. tangtos ari maot tea. tah eta kumaha margi. hirupna mah tetep pasti. ti dunya nepi ka batin. 212. nya eta badan jasmani. 217. tanda bedana jeung Gusti. mere hirup kasadaya. kitu rasiah Yang Widi. Tatangkalan moal hirup. naon margi teu sarua. Ceuk rakana mun can mafhum. najan sireum tongo reungit. nyaeta nyawa geus pasti. bungkusna eroh jasmani. 209. nu kumelip jero bumi. hal perkara anu hilang. Rakana enggal ngawangsul. 216. 218. sifat Baqo enggeus pasti. ari nyawa teh nya rasa. 211. nu keur tengah tuwuh deui. mun enya kersa Yang Widi. asih ka sadaya sami. moal aya anu hurip. rai ulah belet teuing. sakumelip tujuh bumi. sato-sato kitu deui. nu sami teu pilih kasih. Kantun asihna Yang Agung. Naha kersana Yang Agung. 214. aya nu geus jadi bujang. hanteu meunang nyaruaan. hiji seuneu dua angin. ulah siga pilih kasih. perkara murahna Gusti. eta kamurahan Allah. nu rata ka sadayana. nu rata ka sadayana. geura mun taya sarupi.Layang Muslimin Muslimat 204. 220. asihna Gusti Yang Widi. najan geus kasebut mati. rehna dina umur jalmi. uteuk tongo walang taga. beda-beda umur jalmi. nu paeh tea mah raga. rupi-rupi teu sarua. Tepi ka akherat kitu. naha bet ngabeda-beda. ka sakur anu kumelip. 205. kalimana matahari. Pendekna sakabeh makhluk. ka sadaya murah asih. ceuk raina matak heran. roh jasmani teh nyatana. geus ngayakeun lima rupa. da kapan ari hirup mah. Rakana ngajawab terus. 210. cacakan taya sarupa. sabab ngahirupan rasa. Saur rai lamun kitu. teu aya hirupna pasti. sagala ge moal jadi. kapan geuning anu mati. kapan tadi Gusti Allah. Kurungannana nu pupus. ulah rek kaliru rai. anu matak kudu wafat. 208. anu teu dibeda-beda. Saupami taya banyu. 207. kahartos ku tuang rai. kumaha kira-kirana. kawas anu pilih kasih.

geus koropok ti tadina. 236. masih keneh bingung pikir. kacampiran ku panyakit. lantaran piwejang engkang. aya deui anu can harti. Rakana lajeng ngawangsul. istri nu meunang Iman. seueur nu lakon Agami. ibarat dina kai mah. Timana asalna dumuk. Nyatana diurang sungsum. tah eta nu kurang kuat. sareng kalangkung gareulis. 61 . ganjaran ti Maha Suci. Getih kudu jalan alus. 229. meunang ganjaran Akherat. Atuh jadina teh tangtu. boga ngeunah jeung teu ngeunah. Nu ruksakna teh ngan wujud.Layang Muslimin Muslimat 221. ngan wadahna anu teu kuat. jeung lalaki sama timbang. Mani anu katiluna. 227. tatapi eta munasif. Rakana lajeng ngawangsul. bener pisan tangtu aya. naha bet hanteu ka kocap. 230. nu kasebat Wadi Madi. pasal eta Widadari. rehna eta Widadari. anu kurang kuat rai. 237. Wadi teh asalna rai. rek naroskeun anu tadi. sihoreng bisi manular. sabab eta asal mani. rai dina lebah dinya. 224. ngan alamna salin deui. tangtu babari bobona. panjangna pondokna deui. nu matak sok tereh mati. 222. nya manina ge teu sehat. dupi Mani asal cai. Maningkem mah aci bumi. asal tina aci getih. Mani maningkem terasna. pikeun mapag para istri. Dadamelan Rama jeung Ibu. di urang ngajadi tulang. lamun rai teu uninga. 223. 226. ari Madimah asalna. nu karasa anu bukti. Hadist enggeus mere terang. di diri urang pribadi. 232. papada bisa ngajadi. Raina nyaur jeung imut. Lamun getih Rama Ibu. jeung teu kening ngora-ngora. 231. Tah kitu sababna makhluk. 233. Ayeuna gaduh pihatur. lamun arek boga rabi. timana asalna jadi. anu ngaran mani tea. umurna ge moal lami. Ceuk raina langkung nuhun. nya ieu wujud jasmani. 235. dipapag ku Widadari. tah kitu eta kang rai. dipapag ku Widadari. nu matak sok tereh mati. rai tiasa ngaharti. keur nuju aya kasakit. Maningkem kaopat deui. rasana mah tetep aya. nyilokaan kani’matan. asal aci seuneu tea. keur getihna hanteu sehat. Kapan istri ge geus tangtu. Piwadaheunnana hirup. nu ngaran Wadi jeung Madi. anu ibadah ka Gusti. asa sidik-sidik teuing. Widadari isteri wungkul. umurna teh hanteu sami. jadina di urang daging. yen jalma Iman pinasti. jadi kulit awak urang. sakitu ngurusna diri. ka anakna peribadi. 225. hanteu salah aci angin. kasauran engkang tea. 234. muga ku engkang diwejang. dina waktu tadi bijil. paingan bangsa Walanda. Seueurna teh opat puluh. saperti kieu deui. ayeuna mah rai harti. kadang kala seueur istri. sanes pangersa Pangeran. can tetep kapercayaan. asal naon nu ngajadi. naon kanyataannana. 228. teu ngupingkeun Widadari-widadari lalakina.

mikawelas engkang teh ka diri rai. karaosna raos tangtu. ulah bosen ngajawab. hiji kangeunahan baham. 246. mugi raka ulah bendu. Geus tangtu resep kalangkung. naha iraha jamanna. Ceuk rakana Insya Allah. ayeuna mah kahareti. ku engkang terangkeun deui. kaluar jerona deui. leres hanteu pilih kasih. 249. dua kani’matan cepil. 242. sing nepi kahartina. kabirahian nya ati. 243. lamun kang rai ninggali. kapan tina opat tea. 248. kieu ari sayaktosna. kabagiannana pasti. kahartos ari kitu mah. Kapan istri teh geus tangtu. bilih kabujeng ku wafat. moal bosen engkang mitutur ka rai. naon bae kaanehan. ceuk Hadist teh Widadari. masing tutug ulah aya nya kabingung. atawa kueh persetik. ngadangukeun anu nyuling. tina pangambung ge bijil. raos ceuk rasana cepil. meureun rai osok mendak. atawa tembang nu ngunah. yaktos mah opat siki. ngamudarakahkeun ili. saur rakana pan nyata. malah osok hayang deui. istri pameget ge nampi. Widadari tina cepil. Bener bae opat puluh. supados kahartos pisan. eta teh rai siloka. pikir sing nepi kaharti. kudu papay mimitina. atuh saha anu arek mere pitutur. Kaanggseuna raos tangtu. 240. Widadari nu kaopat. Saur rai nuhun pisan. 62 . 251. naon bae anu seungit. ka deudeuh jeung kacintaan. kitu deui tina soca. Widadari anu katilu. 244. ceuk raina nuhun pisan. dulur abdi ngan sahiji. 247. 245. Meureun ni’mat nu kadangu. kani’matan kagenahan. sifat kasukaan ati. Ceuk rakana tina dangu. sumuhun saur kang rai. lian ti salira engkang. upami baham kang rai. kieu abdi nya kabingung. mungguhing di alam Akhir. kaduana Maha Mulya. kosong hanteu aya eusi. kitu deui nu kaopat. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. pikeun mikir Widadari. Ceuk raina kuma atuh. ayeuna nu kadua. dijawab sakuat-kuat. matak ngahudang birahi. 253. Lian ti waktu ayeuna. buru-buru geura putus. tadi aya babasaan. pang mapagna Widadari. kabungahan soca rai. matak nyelengit nya ati. bijil kani’matan sami. deudeuieun karasana. 241. Ku urang kudu ka ilmu. salah bener oge tangtu. kadatangan lauk hayam. anu opat Widadari. moal ngewa sumawonna lamun bendu. Ganjaran ti Maha Agung. opat rupa hiji basa Maha Agung. pikeun sahiji manusa. rupa istri nu gareulis. nu katilu Maha Suci. Namung rai mo kapalang.Layang Muslimin Muslimat 238. 252. piraku hanteu kaharti. boh barang boh rupa istri. bakating raos-raosna. upami ngangseuan minyak. Enol mah da nalapung. kadeudeuh pangambung rai. naon bae rupi-rupi. Pangkur 250. masih aya nu rek ditaroskeun deui. ari Widadari tea. 239. bakating resep ninggali.

263. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. 258. perkawis Yang Maha Agung. nu kasebat Maha Agung. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. eta nu pang sucina. atanapi wungkul basa. lamun aya muga ku engkang pitutur. nu kaopat Nabi Musa. ceuk raina aduh leres geus kaemut. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. puguh bae aya buktina mah. teu hasil mun teu jeung bukti. ulah kapambeng miwuruk. 255. kantun anu genep Rusul. nyatana pangucap tangtu. Mulya bae salawasna. kantun nu kaduana. ceuk raina can kaemut. Dupi Rusul katiluna. 261. nyeri denge tara aya. 264. Anu luyu nu karasa. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. nu nyebat nyeri dengena. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. Maha Suci anu mana. Ceuk raina leres pisan. 260. miwejang ka diri abdi. saluhureun langit ge tangtu katepi. naon kanyataannana. Rakana lajeng ngajawab. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. di diri urang pribadi. kalimana Nabi Isa. sadayana geus lastari. kang raka bubuhannana. Ceuk rakana Maha Mulya. raina teras ngawangsul. Ayeuna nu katiluna. carioskeun hiji-hiji. anu gedena sakitu. pangkatna teh Rohullahi. naha kumaha mulyana. ulah ngan babasan wungkul. Nabi Enoh nu kadua. tanda ku agungna leuwih. sanajan tara dikumbah.Layang Muslimin Muslimat 254. babarkeun bae sadaya. salamina moal matak jadi ilmu. 63 . naha eta basa opat perkawis. 259. nafas mah tetep beresih. 265. diucapkeun sadayana. sadaya parantos sirna. Kangjeng Nabi kagenepna. nyatana paninggal tangtu. kedah diterangkeun deui. nembe terang ayeuna karek kaharti. aya kanyataan dumuk. geuning bukti eta langit nu sakitu. tapi ayeuna geus pupus. 267. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. ku bakat tinggi-tinggina. pasal eta ku rai teh geus kaharti. Ceuk raina geus kapaham. malah-malah Asma Allah ge disebut. mun ngapalkeun bae asma. luhurna tanpa wangenan. bener mulyana teh sidik. Maha TInggi kaopatna. rajeun oge nyeri ceuli. saur raka nyatana pangangseu rai. eta nu pangluhurna. 257. nyaeta nyatana pangdangu rai. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. nyatana di badan urang mun teu salah. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. teu hasil mun teu harti mah. ku awas tangtu kasusul. Ceuk rakana kapan nyata. Rakana teras ngajawab. nomer hiji Nabi Adam. ku tingal mah geus kaberik. 266. pangkatna Habibullahi. geuning bukti nafas teh tara belewuk. saur raka naha rai sok ngadangu. dilisankeun ku pangucap. teges Mulya tara kasebut-sebut. pangdenge teh salawasna tara gering. yaktos ari dengena mah. sihoreng aya nyatana. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. ceuk raina kuma sabab. 262. geus taya utusannana. Cacakan teu kahalangan. nyatana dibadan urang. nafasna dina pangambung. nembe ayeuna kapanggih. 256.

274. hakekatna Enoh Habibullahu. teges Khalifatullahu. tah eta nyatana Adam. sifatna aya diurang. Adam eta nyata di badan sakujur. 279. Dupi eta rasa tea. kapan Rusul mah teu pupus. 272. Nyatana pangdangu urang. ti handapna sahibas suku deui. hirup ngokop kana rasa. enya eta Enoh Habibullahi. 275. bibit manusa saestu. iradatna Gusti anu Maha Agung. angsu ucap pon nyakitu. kitu hanteu salah deui. Sabab mun taya utusan. ari rasa ngokop deui kana wujud. Nyatana Mim He Mim Dal. nyatana teh enya eta wujud. Ibrahim Halillullah. nya rasana wujud urang. nu masih gumelar dohir. ari eta hakekat Muhammad Rosul. naon nyatanadi urang. kitu Allah kawasana. ngan sakali ngadamelna. 269. nu kagenep rusul ngagulung. kitu sanyatana rai. najan ieu wujud oge nu nganggung. bukti sadaya manusa. nu sarupa saperti wujud kang rai. iradatna Gusti anu Maha Agung. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. eta adegan rai. ayeuna nu kaduana. teu robah utusan Gusti. Hakekatna mah berjalan. 280. Pasal eta Nabi Adam. sabab moal salah deui. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 278. ari eta nu katilu. nya eta wujud jasmani. mung naon sanyatana. nepi ka kiamat pisan. ari Isa Rohullohu. ceuk rakana mun can harti. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. sadayana oge natrat. nya awasna panon urang. 281. asupna teh kana rasa. terus bae nepi ka poe panutup. asal Adam Hawa pasti. Rakana enggal ngajawab. tatapi sakali mahi. ceuk rakna kapan nyata. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. 273. Ceuk raina leres pisan. hakekatna para Nabi. nuhun engkang Adam parantos kaharti. Ngawalon raden Muslimat. Panghulu Rosul sadaya. henteu aya alam dunya oge sepi. moal enya geus taya utusan Gusti. Ti luhur sahibas sirah. pangangsu hakekatna. 64 . tah eta hawadistna anu pupus. poma-poma rai ulah rek kaliru. buktina teh para Rusul. Nu teu beda sareng urang. kana nafsu opat rupi. nu pupus mah majajina. Dupi Musa Kalamullah. enya eta Adam Khalifatullahi. 276. sakalintang hayang terang. nyaeta nyatana hirup. kumpul dina hirupna. wawakil Allah ta’ala. 277. hakekatna nya pangucap kang rai. sasat saadegna wujud. bukti kapan fangu sareng tinggali. taya lian ngan ku rasa. naon atuh hakekatna dina diri. 271. langgeng teu owah teu gingsir. kieu rai mun can terang. enggal bae ku raka teras diwangsul. pang bisa nangtung jeung usik. wujud ngokop ka kahayang. 270.Layang Muslimin Muslimat 268. nya eta kiamat tea. Raina lajeng ngajawab. Nyieun jalma ku jelema. nyieun kerud nya ku kerud. moal aya tangtu lebur. malah-malah geus kumpul di kang rai. make sirah dada suku. pikeun nurunkeun manusa. kapan eta hirup ayana geus tangtu. nyieun domba tangtu ku domba deui. Rusul mah hanteu wafat.

sabab eta ilmu Wali. Jadi kadieuna umat. Raina mani ngalenggak. hanteu beunang diterangkeun pamali. umat-umat nu daratang pandeuri. tapi teu weleh disorang. Pokna teh eta mah ujang. mun ditaros anu penting. Sihoreng teh ayeuna mah. sabab mohal tarekat dicandak pupus. diterangkeun sajelasna. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. 294. ilmu Wali eta mah. nu gede kaliwat saking. nyaeta dzatna Yang Widi. taya nu dipinding-pinding. 284. matak doraka kasiku. tina nyaahna kalangkung. moal bangga cara tadi. sarua jeung Wali tadi. 291. 293. tangtu bangga liwat langkung. nu bakal sampurna puguh. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. leleberan tina karamatna Wali. ku aranjeunna can kasusul. jeung sagala tatangkalan. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. nyaah ka umatna Gusti. ku jalan tarekat tea. Bakating ku ngabelaan. hanteu aya barang anu dibuni-buni. pedah Wali sok tatapa. Estu saterus terangna. gajah oray nu kalangkung marantih. eta mah ilmu Laduni. urang ge kudu tatapa. hanteu sakumaha bangga. sabab leleberannana. ukur macul moal sakumaha ripuh. tatapana naunan. Ceuk rakana bener pisan. 285. 295. ku Allah nu Maha Agung. 290. da ibarat keur ngabedah. 292. teangan tarekatna. moal saperti kapungkur. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. kudu tampa warisan ti Wali-wali. urang mah kantun maculna. bungbang lenglang sadayana. hayang sampurna pribadi. 283. 287. 65 . taun-taun sangkaannana teh kitu. pira urang mah ngan macul. cara wali waktu tadi. Eta kaliru pikiran. taya nu disumput salindung. bakat ku hayang ma’rifat. Kitu rai upamana. saestu henteu khianat. tangtuna tinggal di dunya. 289. nya sajatining Syahadat. rai teh untung kacida. neangan jatining hirup. 286. Padahal geus masyhur pisan. sanajanna Gusti Allah. kapan ari geus bersih mah. malah matak jadi murtad. bisi kabendon ku Allah. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. leuweungna enggeus dibasmi. tina bakat Wali eta. beresih taya nu kari. sabab bisa ma’rifat. Eusina maung jeung badak. enya eta kana sajatining hirup. geus kapikir ku rai eta Kiyai. Nya tanahna pikeun urang. dipiwejang ku engkang anu saestu. duh engkang rebu kasuhun. pikeun umat Kangjeng Nabi. Sabab Wali sadayana. meureun ari hasil mah. tatapana taun-taun. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. enya eta ma’rifat jatining hirup. tangtu bae tadina mah para Wali. numawi kedah disusul. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. lamun hayang kana kasampurnaan diri. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. ilmu wali nu geus sidik ditampi. najan geus jadi Ulama. Wali eta nyusulna tarekat jati. 288. ku tapa mang tauntaun.Layang Muslimin Muslimat 282. taya deui kua anjeuna nu dituju. ku urang mah moal kaberik kasusul. lain ngan keur salirana.

jadi mun ayeuna urang. 301. satemen-temen kaula. eta pangakuan rai. Anu kadua kalimah. ari diboker eusina. 300. na teu sieun ku hukuman. 297. ngalakonan rukun Islam. hayang Islam rugina kaliwat saking. kahiji urang teh kudu. diestokeun lebet kalbu. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. sinareng Muhammad Nabi. anu lima sihoreng teh gening kitu. nya paingan dibarerikna ku Wali. sundana teh Syahadat kalimah kalih. Kapan ngaku geus nyaksian. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. kakara syah pang macana urang tangtu. eta teh utusan Allah. Ari anu kaopatna. lamun tacan ma’arifat anu sajati. dikadarkeun bisa mangih. bet make enggeus nyaksian.Layang Muslimin Muslimat 296. toh pati jiwa raga. kaula nekadkeun kitu. Saur rai aduh kutan. jeung kaula satemen-temen nyakseni. mung aya keneh kabingbang. nuhun pisan ku rai eta katampi. lamun kitu saksi palsu. tangtu meunang hukum beurat. nampa leleberanna ge. katilu asmana deui. sifatna Allah ta’ala. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. abdi teu acan patepang. karek dina kaomna. kudu bae netepkeun heula rai. sugan teh cukup ku rukun. numawi wajib kapendak. Rakana enggal ngajawab. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. Sareng ngutus naon tea. disidikna para Rasul. hana cukup ke pangucap. teh geuning kitu rukunna. sumawon kana sifatna. Anu sakitu banggana. 298. sumawon kanu ngutusna. kapan sidik sundana teh rai kitu. kudu nyaho kalawan aenal yakin. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. na kumaha ari saksi. waktu maca Syahadat kalimah kalih. Kapan kieu ceuk ma’nana. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. kana dzat Gusti Yang Agung. Raden Muslimat ngajawab. geus jadi Islam sajati. eta dzat nu Maha Suci. kapan geus aya rukunna. ceuk rakana atuh gagal. pangasihna Allah. lamun karek bisa maca bae wungkul. Atuh untung sarebu kali nya untung. 304. Kumaha netepkeunnana. Gusti Allah ngan sahiji. leleberan ilmu Wali nu baheula. 307. ku tapa mangtaun-taun. arek maca Syahadat kalimah kali. 302. 305. teu acan Islam satuhu. 303. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. yen Kangjeng Muhammad Rasul. kaduana netepkeun sifatna kitu. raina lajeng ngawangsul. syahna sing kapendak heula. lian ti Allah ta’ala. sing sidik sarta sing yakin. 66 . na iraha rai tepang. Kapan syahna saksi tea. netepkeun heula dzatna. jadi bae mung teu acan jadi utami. tilu taun mah geus pasti. 306. 299. sing sidik kanu diutus. da maca mah Ferduna. ku Syahadat ge sahiji. wajibna mah kedah ngarti. Pucung 308.

percaya rai hanteu asa-asa. Matak naon mun balaka bae atuh. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. aya deui rai nu teu kapaham. bet siga-sigana. dina Qur’an geuning dalilna disebat. hal Syahna syahadat teh. pedah aya bimi langit sareng eusina. 310. da tunggal damelna. 325. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. 314. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. nyarek ulah tulus rek neangannana. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. Saur raka naha rai ngan sakitu. 324. sigana manusa nyieun sangrayan. jadi batur Idajil teh. Saur raka ayana dimana atuh. 315. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. teu aya kebatna. 316.Layang Muslimin Muslimat 309. Ceuk rakana bener rai eta kitu. Amantubillah eta teh. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 323. anu genep tea. 320. Wali teh maksadna. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. Lamun paham cara tadi bae tangtu. eta kitu manah Wali sadayana. 328. ngabelaan umat kabeh. 327. ka Allah ta’ala. tangtu pisan aya anu ngadamelna. ayana teh Allah. da manahna nyaah ka umat sadaya. nuhun geus kapaham. ngajakan cilaka. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. yen tacan kapendak. ceuk raina tangtu bae. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. ngajawab raina. 329. nu kadua Wamalaikatihi tea. pangkat Wali-wali kabeh. ilmu Wali lain keur ajieun urang. Minallohi ta’ala eta disebat. lamun kitu kawas ngaco. tapi pang percaya. saluareun langit ieu nu katinggal. 318. Warusulihi carios. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. Waqodri wasorihi teh. samangsana aya. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. ayana Gusti Allah teh. damelanna geus tangtu bae. ku Wali sadaya. ari sundana mah. ari nu kaopat. 313. geuning Wali teh sihoreng. panngna abdi percaya teh. tacan katepi ku dewek. 311. 317. mawa sasar kanu bodo. nyarek diteangan. asup ka Naraka. 312. ngan lobana manusa sok salah tampa. saur rai percaya kana ayana. percaya kana naon. Anu katilu Wakutubihi disebut. Naha rai percaya bener saestu. pek larapkeun lirik ka badan sapata. 319. da dunya mah damelan teh. keur naon aya dalil teh. anu kagenepna. najan budak paham kitu mah geus boga. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. ulah sok nyingsieunan matak murtad. 322. 321. urang mah teu kudu nyaho. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. Ana kitu eta omongan teh racun. 67 . ulah bet bolostrong bae. 326. hiji Amantubillah teh. dipaparin pangkat. Saur raka bener rai eta kitu. sing aya rangkepan.

sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. nu lumbrah disebat. Aing teh reujeung maraneh. papay heula tina dzatna Gusti Allah. kitu eta sundana teh. sareng manah engkang. Masih aya antarana eta kitu. 345. Sategesna kaula percaya estu. ari cahya nya eta hirup manusa. perkara Aing mah. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. ayana alam dunya teh. geura pek lemesan. 337. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. Sundana teh kaula percaya estu. kaayaannana wujud teh. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Saur raka kieu rai mun can mafhum. geus tara antara. ka Malaikat Allah. teu aya Malaikat teh. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. cahayana Gusti Yang Manon. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. geus taya antarana teh. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. karek sare geus teu aya alam dunya teh. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. mun kitu rukun Iman teh. 348. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 343. yen aya Malikat teh. kahartos kacida. 338. ‘alaihi kebatna. Cek rakana lamun paham rai kitu. kaliputannana. 335. 349. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. 336. rukun Iman tea. aya hirup dina wujudna manusa. 68 . ka Allah nu sayaktos. 340.Layang Muslimin Muslimat 330. bisa soteh aya. 344. saha nu rek nyebat. ceuk rakana rai percaya kumaha. Malaikat teh keur pere. ka Nabi Muhammad. 339. Ari dzat teh nyaeta Nurullah kitu. pang akrobna jeung wujud teh. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. 350. syahna nya percaya. sundana cahaya. nu kahiji nyaeta Amantubillah. 331. meureun ayeuna mah. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. sareng wujud manusa teh. mangsa hirup pertanda ayana Allah. geus hanteu miwarang. 332. sadaya pada mangartos. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. 341. aqrob teu antara. ayeuna karasa. aya patri moal arek paburantak. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. 342. ka hirupna wuud dewek. 333. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. 334. min habril warid geus eces. tambah isin siang wengi babarengan. nyaeta Wamalaikatihi. ayana teh Allah. 346. ka hirup sorangan. Kantun eta nu nomer dua rukun. anu kasebat tadi teh. kulantaran ayana teh. diluhur langit tujuh teh. ku hirup Allah geus tangtos. utusan Gusti Yang Manon. enya eta utusannana Pangeran. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. mangga engkang rai paparinan terang. 347.

pake kumagungan. da katungkul maca bae. sangkan tereh Iman. dalil naon nu bisa teh. Mangga engkang anu tadi geura tutur. nu manjangan kabeh oge Malaikat. papay heulaanan. Susah temen lamun kaburu ku pupus. ati abdi hoyong enggal-enggal terang. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. pasal rukun Iman. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. hanteu jirim saperti wujud manusa. 369. 353. ngajina can tamat. teu lalaki teu awewe. ceuk raina kahartos ari kitu mah. sumawonna mun ku enyom. hanteu warna rupa. 357. hurip nu miwarang. umumna jelema ngan saukur maca bae. anu ngaran Jibril. najan usik bulu oge. kapan tadi ceuk engkang ge. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. kudu ngajinis ngaji teh. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. beurang peuting ge digawe. gancang-gancang bisi kaburu wafat. Ari Allah nya eta sifatna hirup. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. Malaikat taya gawe. nyatana usik sakabeh. Mikail tea. nu tadi mah salah ku abdi karasa. para Malaikat. usik angseu tea. 361. 69 . waktu keur sakarat. bakal ka sawaregana teh. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. Usik baham usik tinggal usik dangu. nya mandorna Malaikat nu opat. anu kaopatna. usik ati sumawon usikna jasad. 366. teu beunang ku tekad. ngaji kawas budak. Saur raka naha atuh ngaji kitu. Sareng tara barang dahar siang dalu. mun kitu teu salah. Teu awewe sumawon pameget kitu. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. eusina teu dipalire. enya eta mandorna teh. kapan tadi utusan Allah ta’ala. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. 359. Wamalikatihi teh. meureun ku rai karaos. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. na kumaha atuh sangkan percayana. 354. 363. 355. kitab eta nu purah mere kabar. Nu katilu Isrofil nu kasebut. 356. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. Geura kakat kotektak badan sakujur. ceuk pangandika Hadist teh. sidik pisan usik the teu warna rupa. 367. 368. tara sasarean. keur sare ge manjangan bulu mah teras. 371. tapi naon dalil nu jadi Iman. jadi malaikat. 352. 364. 360. Tah nyaeta nyatana Malaikat. kuma sangkan Iman. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. 358. leres mun kitu mah. Ijrail nya ngaranna teh. Mangga engkang abdi neda piwuruk. 370. tatapi Malaikat teh. Cauk raina leres engkang eta kitu. teu ical di badan.Layang Muslimin Muslimat 351. ka Malaikat Allah teh. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. perkara malaikat teh. ngapalkeun basana. lamun ngaji ulah ical ti salira. 365. 362.

tina maling atawa tina maehan. 384. 378. kuma tadi ngandelna teh. kana ieu rasa wujud urang. 377. anu geus kapaham. boh beungharna boh miskinna sing narima. aya dua pasal. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. kana tulis Qur’an bae.Layang Muslimin Muslimat 372. Den Muslimat ka raka ngalahir. moal nyebat ninggal poek. Ceuk rakana coba heula rai atuh. ka utusan kitu. boh seungit boh bau. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. 379. urang bisa sabar bae. pek geura rasakeun rai. ceuk rakana et age teu lepat. mun ninggang cilaka. kumaha teu percayana. Sategesna geus percaya tigin. tetep bae tara cidra. moal nyebat bedug. majajina mah sayaktos. ka utusan Gusti Allah. ceuk rasa dangu geus tangtos. rasa baham rasa ambung. tara sok bohong jeung cidra. tetep ngaku caang tangtu. urang ninggang meunang berok. kantun anu kaopat rukun. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. tadi percayana. kana tutulisan dewek. nu tara dihaja teh. ari tadi ku pahaman jisim abdi. Jadi eta tutulisan nu dihukum. Tutulisan wujus urang nu saestu. tangtu ku rai karasa. eta kitu piraku hanteu kaharti. rukun anu tilu teh. tapi kudu dirangkep teh. lamun lamun baham dahar uyah. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. kana rasa wujud. kana eta tutulisan wujud urang. tara pahili ambeuna. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. ngan sakitu teu aya rangkepannana. angseu ge pon kitu deui. eta bener tutulisan ti Pangeran. teges kudu ngandelna. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. rasa tinggal rasa denge. kana hekekatna badan. kumaha upama. 376. 375. Nu baheula para Nabi-nabi. sadayana geus lastari. upami ninggal sifat caang. Dangdanggula 382. dihukum lantaranna teh. saupami ngangsu minyak. mangga geura dadar. 385. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. moal enya nyebut lada. 383. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. ngeng ngadangu sowarana gelap. tulisan ti setan. 380. 70 . kana eta kitabna Allah ta’ala. tadi ge Rusul mah geus kawarti. tara sok pahili deui. bieu the sora guludug. anu jadi utusan hirup pribadi. jadi kieu tekad urang. kantun urang percayana. Kantun eta rukun Iman nu katilu. 381. kudu ngandel urang. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. 373. ngandel tulis Qur’an. malik kana wujud. Kitu deui lamun dina cepil. geus kaharti ku rai kapaham. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. tina nafsu dewek. Kitu deui mun rasa tinggali. 374. nyaeta Warusulihi. tapi kusabab geus pupus. lamun geus kitu mah. 386. atawa sora gamelan. Wakutubihi eta teh. ka para Nabi sadaya.

torojolna enya eta tina biwir. nu goring moal disorang. kawasna moal kasorang. kantun nu kalimana. jadi rukun nu kalima. teu dirasakeun eusina. Geuning sidik upami rai. nuhun sarebu nuhun. kudu lirik kana jagat pribadi. raina ngawangsul. geus percaya bakalna teh. jasad urang bakal nu tiheula. basana dipake cuih. kieu percayana tadi. 394. Saur raka bener bae rai. dina hal ngimankeunnana.Layang Muslimin Muslimat 387. jadi rai teh ayeuna. nepi kan ma’rifatna. ulang ngan apalna wungkul. Wal yaomil akhiri tea. yen ieu nu dimaksud. dikadarkeun jasa ngarti. 391. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. 393. saparantosna kamanah. imanna henteu dipikir. di warung atawa toko. Nya mukaha mun imanna jalmi. nekanan poe akhir teh. tuluy ucapna ngabohong. apal basana mah tangtu. 396. terus nanyakeun hargana. sabab nya seungit ieu nu dipilari. enya eta nekanan poe nu akhir. ka Gusti Yang Agung. Ceuk rakana bener kitu rai. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. biasana ngan ukur dibaca. tina margi hayang harga murah. minyakna ge da teu seungit. memeh ditawar teh tangtu. kiamatna diri urang. naming sakitu rai mah. kitu oge eta hanteu salah. kumaha ngimankeunnana teh. 388. bade meuli hiji rupa minyak. kasaksi ku Rusul. kiamatna jagat kabir. Rusul eta tara bohong cidra. timana torojolna. moal ngajujur nafsu. nyaeta bakal pupus. Ceuk raina leres kahareti.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. rukun nu disebut. najan anak incu. carioskeun paham rai heula. yen kitu ngimankeunnana. 71 . urang teh kudu percaya. ngajujur bae nafsuna. supaya enggal katepi. Ceuk nu dagang hargana saringgit. 392. pasal Warusulihi teh. saenyana kitu. ieu wujud bakalna nekanan pasti. rakana ngawangsul. leres pisan ayeuna kapaham. atuh saha nu sok bohong. Den Muslimat ka raka ngalahir. sadayana pada nyaho. buru-buru nyiar ilmu. pangucap manusa tea. Rukun Iman mun kieu diaji. eta akalna manusa. kana laku anu awon. tangtu bae gede kasieunna. diambung heula ku rai. weleh bae teu kapikir. Saur raka pek heula ku rai. tangtuna aya pamilih. eta nu kudu dipikir. 397. 389. duh engkang sumuhun pisan. namung ngan eta mah jauh. nya eta kiamat tea. yen dunya teh tangtu. rai teh percaya pisan. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. enya eta nekanan kiamat shagir. kitu diimankeunnana teh. mahal teuing ah embung. raina lajeng ngawangsul. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. meureun suhud ibadah. jadi ngaler ngdul. rukun Islam Rukun Iman. eta rukun Iman diajina. manus amah jongjong iman kana duit. nu bohong mah manusa. 390. Kudu pikir ieu jagat shagir. kang rai teh masih ewuh. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. 395. sieun kaburu ku wafat. bakal ruksak alam dunya. nya ieu nu diteangan.

jeung matak suhud ibadah. sareatna hakekatna deui. di dunyana moal keuna hukum bui. kumargi kitu sundana. dirasakeun nu saestu. aya keneh nya kapanasaran. rukun Iman anu kagenepna. sieun jatoh kana untung ala tadi. Saupami jalma geus mangarti. jadi tilu kali nyorang. dina engkena geus hilang. sieun meunang hukum. sabab eta rukun Iman. sabab sieun geus tangtu. lamun kabeh ngari rukun Iman. nu matak disebut. aya dua perkawis. laku nu goreng dijaga. cicingna di Naraka teh. sageuy hanteu ati-ati. yen jalma nu kitu. kayakinan dina diri tuang rai. nafsu goreng kudu cegah. piraku Gusti Allah. untung ala nya ngaranna. bakti kanu Agung. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. rai parantos mangarti. aya opat perekawis. ferdu pikeun ka manusa. papasten ti Yang agung. sakarat mah puguh deui. 404. 407. tadi ge geus dicarios. 72 . pasal eta rukun Iman tea. tah eta nu opat amal. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. suhud neangan elmu. 399. Saur rai kantun hiji deui. lahiji amal Jariyah. Urang kudu percaya sing tigin. hirupna euweuh kadaek. pamagerna nafsu. Saur rai duh engkang kaharti. percaya bakal kituna. ceuk rakana mun can hartos. jeung meunang siksaan kubur. amal ibadahna daek. ari nu feredu. reh geuning amal teh kitu. gorengna mah ti Idajil tea. 402. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. rakana enggal ngajawab. saur raka kieu mun hanteu tinggali. Bakal asup ka Naraka api. pang ngyakeun rukun Iman. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. Mugi rai paparin mangarti. urang sing tetep percaya. taya pisan kangunahan. pasal amal can kahartos. kumaha atuh eta. tapi rai can kaharti. kapan tadi diluhur ku engkang rai. 406. kabeh geus kasusul. kapan parantos didadar. ngajaga kana lakuna. tilu amal Sholeh. untung ala jeung becik teh. 400. mangsa-mangsa jalma keur didunya. sihoreng Gusti Yang Widi. Tetep Allah ngan midamel suci. kana eta harti rukun Iman. nya kitu ngimankeunna teh. eta jalama bakal meunang untung becik. kana untung ala tea. hartina teh untung ku siksaan badis. ngimankeun nu kagenepna. saur rai teh eh sumuhun. urang kusu percayana. beunghar ku ka teungeunahan. dunya sarawuh Akherat. teu ngabakti ka Yang Widi. anu langgeng teu aya watesna. sarta eusina kahartos. pasal amal teh geus tangtu. 405. anu beres sahiji-hijina. 403. sabab geus aya pokona. Sabalikna sing percaya ati. tangtos eling siang wengi. nafsu anu awon tea. beunghar ku kani’matan. aya ferdu jeung wajibna. Nagara ge tangtu aman pasti. enya eta sakumaha unggel Hadist.Layang Muslimin Muslimat 398. Mung ayeuna bade naros deui. piraku teu bageurna teh. tarekat sareng ma’rifat. teu ibadah hanteu ngelmu. ayeuna mah jadi ilmu. 401. ngama’naan rukun. nyieun goreng kitu. dua Sadrah. meureun rai ge uninga. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni.

sidik pisan lafad Allah. 417. bagian panggawe badan. kudu beresih pisan ati. teu aya hargana deui. 413. nyaeta panggawe lisan. kudu ikhlas beresih nya manah. manusa mah kapan rai. kudu Lillahi ta’ala. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. sua Sadrah kitu. ulah ngaku-ngaku. tapi digawe sing suhud. kieu amal ka Yang Widi. ati the sing lulus. huruf Lam akhir nyatana. da tadi ge puji teh nu Allah. rakana enggal ngawangsul. huruf Alif eta sidik. eta ulah kitu. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. 415. Nu katilu amal Sholeh rai. diburuhan ku Yang Agung. 409. jeung ati sing bersih. sundana Sholeh kitu. Ulah nganken puji urang rai. udar ider dibelaan ruksak diri. ari eta Kasdu tea. jadi urang kudu. kumaula wungkul. rai mah tacan mangartos. dina waktu Sembahiyang. beresih taya pamandang. nya sadrahkeun deui bae. pandang kana buruhan. ngalakonan waktu anu lima. dipaparin Sawarega. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Saur rai Jariyah kaharti. amal Sholeh katiluna. kapan dina Ushallina. ngalakonan eta waktu lima. Sakumaha unggel Hadist misti. kahiji amal Jariyah. ngaula kana kahayang. wajib mah ka Gusti Allah. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. puji kabeh waktu eta. wujud teh eukeur dianggo. pasal ngudag kadunyaan. 73 . lungguh eta huruf He teu salah deui. dupi amal kaduana. nu katilu nu ngaran Ta’yin. Kasdu ngaranna teh. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. Sabab dina Sembahiyang rai. kitu ibadah ka Allah. 418. tumerapna dina waktu lima misti. bagian geus tangtu. 411. rai dipaparin mangartos. nya bagian nu tilu perkara. aya pikeun hajatna teh. keur nangtung ngajadi huruf. keur Jariyah ka Yang Manon. Jariyahna nafsu. dimana tumerapna teh. kudu nurut kersana Pangeran. boga barang anu cukup. Ulah kieu pangna daek rai. bakal manjing Sawarega. Den Muslimat lajeng naros deui. sarta kudu ikhlas ati. Anu matak masing suhud rai. kapan keur kieu mah wungkul. amal wajib kitu. aduh engkang nuhun keti laksa. engke dimana geus wafat. ku engkang anu sakitu. 410. Den Muslimat nyaur semu manis. enya eta pagawean manah. make Lillahi ta’ala. kantun eta amal Sadrah tea. dina keur maca kalimah. pedah urang geus Sembahiyang. 414. hayang diganjar engke teh. hanteu daya teu upaya. meureun ku rai karasa. ulah rek aya kahoyong. sujud teh geus tangtu. Sundana teh kapan eta dalil. ieu teh badan jasmani. kaduana nu ngaran Ta’rud. sabab wajib kasebatna. nu kumaha amal ka Pengeran. tumerapna eta rai. ka Allah nu Maha Agung. Henteu beunang manusa sulaya deui. dilakonan lamun urang kuat. dina keur waktu Sembahiyang. jual meuli jeung nu Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 408. 416. di tungtungan aya dalil nu kauni. ulah boga patekadan. rakana lajeng ngawangsul. yen ieu teh wujud urang. pagawean ati yaktos. ruku huruf Lam awal. 412.

74 . tapi engke kapayunna. rai bade naroskeun teh. dosana ngabuskeun setan. 426. mangga terangkeun ku engkang. dunya disebatkeun kotor. sirahna teh teras pindah. Kangjeng Nabi Yullah Adam. Rakana gumujeng manis. najan didamel pademen. kieu engkang saleresna. Asmarandana 419. Sirahna teu patok cicing. bada tuang den Muslimat. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. liren bae atuh. ti Sawarega dibuburak. 421. hartina dohir doraka. oray tukang jaga lawang. ngabudeur ngabengker dunya. didamel pamageuh dunya. upami geus tilu bulan. Aci cai aci angin. jaba ti Adam jeung Hawa. larangan Gusti di ala. hiji sato oray naga. Raina ngawalon deui. alam pangriged-rigedna. sirahna teu patok tempat. ieu alam pangbuangan. den Muslimat sareng raka. muga engkang kersa jawab. Eta ge dibuang deui. kusabab boga dosa. kapan enggeus sidik jentre. oray sanggeusna ditundung. Kocapkeun enjingana deui. naha naon margina. sarta riged pangbuangan. malah alam dunya dumuk. aci seuneu aci tanah. Dipaksa teu meunang ngancik. sareng ngaran manusa. 429. ku rai tacan kaemut. dohir teh nyata pabuen. malah aya sajabana. 428. nu ngagoda Adam Hawa. di tundung ku Maha Agung. ngan tilu bulan lilana. beulah kulon cicingna. 425. 427. 430. geuning Hadist leuwih bentes. 422. ingkah ti Sawargana teh. kang rai kalintang heran. Kangjeng Nabi Yullah Adam. bada netepan Lohor. saban tuang waktu Dzuhur. pedekna kenging bebendon. 423. naha rai masik helok. Saparantos tilu sasih. Ka rakana nyaur deui. sareng ieu alam dunya. 424. ku kersana Maha Agung. kitu kersana Pangeran. ku Gusti Allah ta’ala. tumurunna ka dunya. nu didamel asalna. sarta teu patok cicingna. Rakana ngawalon deui. sabab parantos waktuna. mana nu heula dumuk. Mana ngarana ge dohir. ngala titipan Yang Agung. tara langkung tara kirang. buntut asup kana sungut. sasatna adam dibuang. nu dibendon ku Yang Agung. nya didamel bengker dunya. sasat didamel pademen.Layang Muslimin Muslimat ayeuna mah mangga engkang. kieu lamun tacan terang. Kawasana Yang Sajati. teras duaan taruang. dina palebah-lebahna. jadi pamageuh jagat. naha rai kawas gundam . heula dunya heula jalma. 420. naha ieu alam dunya. geleser pindah ka kulon. meureun tanda heula dunya. mun sirah lebah kidul. ngan tilu bulan teu langkung.

geus tangtu ngariutna. lamun geus kolot umurna. ragana tangtu meotan. di mekah teh aya batu. tambah sepuh tambah lembut. ngariut nya rarasaan. lamina deui sakitu. 432. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. batu dipuragkeunnana. 441.Layang Muslimin Muslimat 431. Anu matak salin rupi. 433. ngariut sagala rupa. Raina ngawalon manis. muragna ka tanah Mekah. Sabab buntut oray tadi. 444. angger bae tilu bulan. nyuhunkeun siksaan dunya. najan leumpang deudeukeutan. geuning ari enggeus sepuh. dibijilkeun ti Sawarga. riut tinggal riut denge. nya ka leuweung alam dunya. dikokopan ku sungutna. ti Gusti Allah ta’ala. oray awakna mondokan. aya ngaran kala. upama jalma geus kolot. Ku kersana Maha Suci. mana kiwari kamasyhur. Ceuk rakana aya deui. neneda ka Gusti Allah. enya jagat wujud urang. Hajar aswan hanteu bodas. hanteu salah ceuk sakaol. eta ge meunang bebendu. emutan rai ge kitu. 440. aya deui hiji tangkal. sabab bengkerna ngariut. nyatana pikiran urang. beda jeung keur ngora keneh. anu tetela nyata. da moal aya bedana. 75 . Lamun geus ngariut pikir. ngariutkeun alam dunya. atanapi jatingarang. Jagat kabir jagat shagir. sarta awakna oray. 438. sabab pake eureun Hawa. sirah pipindahannana. lajeng pindah ka wetan. geus satahun tepung gelang. eta ge kai sawarga. bukti geuning osok ngarahuh. 442. muragna ka leuweung ganggong. kusabab eta oray teh. tangtos pisan moal lepat. eta engkang leres pisan. sartana tanaga rosa. Tanaga oge meh leungit. dina saban-saban taun. urat wangkeng kulit merat. Dibanding jeung jagat shagir. nya tilu bulan lamina. Sirahna teh ngeser deui. Terus dibijilkeun deui. 436. urat kendor kulit goplak. beuki lila beuki jero. 439. aya deui hiji tangkal. nu disebut kala gede. Nya tilu bulan sakali. eta enggeus kalumbrahan. ku Hawa bari meresan. jadi hideung rupana teh. kapan pikir oge kitu. tetela meotannana. 435. sabab batu panuhunna. eta ge meunang bebendon. ti urut ka urutna. Tegesna kala teh rai. geus sidik meotannana. panuhunna eta batu. 434. Namung jadi salin rupi. tangtu pisan ngariutna. 437. ti Gusti nu Maha Mulya. hideung teh eta siksaan. anu ngaran kayu garu. dingaranan Hajar Aswad. eta sanyatana ula. salawasna kitu bae. perekawis jagat gede. kitu riwayat Hadist teh. malah bukrina ayeuna. ucap rawuh ambekan. lantaran dianggo diuk. 443. kawasna mah alam dunya. batu bodas ti Sawarga. tina heubeul-heubeulna. ngaran kayu candana.

nangisna mani ngagukguk. tinimbang abdi kieu mah. siang wengi ni’mat wungkul. keueung taya papadana. Nya meunang bebendon deui. keu kekemben teu raksukan. 452. abdi nyanggakeun duduka. Gusti Adam teh dimana. sora peura soca cindul. lajengna teh anfussana. 456. tina emut ka geureuhna. eta ge tuluy ditundung. nu’mat bae salawasna. panasna ngabebetrak. 451. les-lesan nangisna Hawa. sarta teu peugat-peugat. Naha mana Ikhlas teuing. barang ayeuna di dunya. Aduh-aduh Hawa Siti. aduh Gusti hamba tulung. Siti Hawa utrakatrok. 76 . meh merem socana Hawa. lantaran eta kulitna. mugi Gusti ngahampura. ngahampura dosa hamba. dzunu banna ulah geseh. cape balas utrakatrok. Jeung aya lajengna deui. taya papadana raos. neangan Adam panutan. tacan aya tatangkalan. 450. ninggang kana leuweung gede. di buang ka alam dunya. Tur taya batur sahiji. 449. Robbana dlollamna kitu. 457. dalil dawuhan Allah. lamina saratus taun. sadayana kalepatan. Wa in-lam taghfirlana. nu sakitu jauhna. neda hampura Yang Manon. ari muragna Hawa. ayeuna nu kacarios. jol Jabrail Malaikat. Tunda Hawa keur prihatin. nangis ngenes manah ngungun. duh Gusti anu kawasa. margi tacan aya jalma. lajeng bae Nabi Adam. emut waktu di Sawarga. dianggo cawet ku Hawa. anu murag ka Hindustan. nalangsa sampe les-lesan. ngenes peurih salawasna. kieu saurna malak teh. kudu tobat ieu baca. 447. beurang peuting usrak-asruk. Malak Jabrail mepeling. panutan dimana lenggah. masih ngeplak tegal keneh. 458. gunung Surandil ngaranna. lamina teh ngaos Ayat. duh nyai aya dimana. abdi pundut nyawa bae. Hawa nangis jerat jerit. nuturkeun indung sampean. geus taun-taun lawasna. dianggo pipinding orat. Tina nangis siang wengi. ka Jeng Nabiyullah Adam. naha nyai hirup keneh. mener ka tanah Hindustan. sataranjang teu disarung. ku Siti Hawa dianggo. terasna Lana qunnana. Ngan wungkul bae prihatin. geus jauh ti tanah Jidah. 448. ka Jidah pinggir laut. jisim abdi ngan sorangan. Adam muragna ka bumi. Nurutkeun saur Jabrail. Aduh Gusti tobat teuing.Layang Muslimin Muslimat 445. mugi Gusti Maha Agung. sareng tegal ngentak-ngentak. henteu aya keur ngiuhan. 446. 454. Adam keur sasambat kitu. Duh Gusti Robbul ’alamin. Kangjeng Nabiyullah Adam. 455. dawuhannana Yang Agung. beurang peuting hanteu petot. 453. ninggal laut ngeplak hejo. nuturkeun indung sampean. Minal khosirin kebatna. atawana enggeus wafat. kitu ceuk hiji hikayat. taya pisan kasusahan. Adam maca eta ayat. sarta barina sasambat.

467. wungkul ku dahareun bae. 470. bakating ku sare ngeunah. 462. ngan sarupa kasusahna. moal aya nu merdika. kumaha isuk nya dahar. sareng Babu Hawa tepung. geus hanteu aya pikiran. Saur rai kahareti. boh nu miskin boh nu beunghar. Geuning nepi ka kiwari. 463. eta sasakala amprok. upama can ka arfah. mun miskin taya kagaduh. moal ucul ti kabingung. teu kungsi lami Adam. tibra sasareanna ge. 466. nya ieu alam dunya teh. pang Nabi Adam ka dunya. cicing dina ngeunah terus. miskin deui kasusahna. 471. hanteu aya kakurangan. najan geus ka Madinah. atuh meureun najan urang. jadina sanggeus ka Arfah. di Mekah teh aya Arfah. nu pada gelar didunya. teu lepot ti kasusahan. sing amprok ulah papisah. 460. ngan ukur pasangka-sangka. anu ngumbara didunya. ku sadaya ge karaos. kitu unggeling carios. sareatna hakekatna ge. geus cumpon ge keur isuk. moal pisah ti kasusah. 468. Mana dongkap ka kiwari. ayeuna muga diwejang. nu betah dipangbuangan. Nu miskin mah geuning yakin. beunghar barang beunghar susah. 77 . da sasat di jero berok. tacan jadi Haji kitu. cicing di panjara Allah. Geus suka bungah nya ati. hijikeun ulah rek renggang. boro-boro pangkat urang. da aya di alam dunya dumuk. disebatkeun pangbuangan.Layang Muslimin Muslimat 459. kumaha ari nu cukup. saratus taun lamina. Sabab kitu asal tadi. munatak saha jalmana. dawuhan para Aulia. 472. najan anu jadi Ratu. anu munggah Haji kabeh. Sangkaannana nu miskin. amprokna di Gunung Arfah. saha bae anu ngunah. eta Hadist moal lepat. 461. pasal tadi ceuk engkang. Teu weleh-weleh dibanding. ieu alam dunya dumuk. supaya bisa purkatut. Tina sabab eta yakin. Teu pisah tina prihatin. bisa kitu sare tibra. Kitu sareatna Haji. emut-emut geus isukna. kanu beunghar nyebat ngeunah. anu jararah ka Mekah. tah eta kang rai kitu. disebatkeun pangbuangan. 469. persasat dibuang bae. 464. sanajan diempuk-empuk. bilih teu acan kamanah. sacarios Hadist tea. saparantos dihampura. 465. Da bubuhan keur dibui. urang ge eukeur dibuang. nu miskin oge sarua. ceuk rakana bener pisan. keur anak pamajikan. cukup pikeun meuli beas. eta kitu hartina. Barang maosna geus nepi. tapi ceuk Ahli hakekat. pangkat menak pangkat cacah. ganti-ganti kasusahan. anu mawi dunya dumuk. padahal sarua bae. munggah Haji geus kapaham. jasmani rohani oge. dihampura ku Yang Manon. mulih kana kasucian. Adam sareng Babu Hawa. Numatak mungguhing jalmi. sanajan di Raja pisan. akang wani taroh bae.

nyaring babandingan beurang. Nyata dua liang irung. tah eta poe nyatana. Balik kasalna tadi. 480. pangbuangan hanteu geseh. kabir mah nya alam dohir. Landratan Allah ta’ala. moal enya salah deui. cicing di Naraka bae. eusina eta geus pasti. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. kieu bisi teu uninga. Ceuk raina geus kaemut. 482. Jadi tetep bae ngancik. Sareng nyanghareupan deui. Nu matak ayeuna rai. haying dahar haying nginum. sare babandingan peuting. wajib urang kudu tobat. Jagat shagir wujud urang. teu aya pisan kaboga. Raina deui ngawangsul. Kinanti 479. balik deui ka dunya. kasauran engkang tadi. sieun engke dina wafat. bandingkeun jeung memeh gelar. anu matak ieu dunya. dina rasa kasusahan. 475. teu rasa-rasa acan. 477.Layang Muslimin Muslimat 473. 483. ayeuna mah rai harti. geus tangtu pisan dihukum. ieu dina alam dunya. tah kusabab kitu engkang. urang jadi buangan. meureun ku rai karasa. estu sidik Lahaola. Jagat shagir Jagat kabir. enggoning eukeur diberok. kumaha pangna teu beda. dua soca dua cepil. Kaayaannana kitu. tetep dina pangbuangan. ka asal purwa wiwitan. jagat aya dua rupa. 478. yen nguping carios Hadist. nyaeta kiamat tangtos. kana poe akhir tea. beurang peuting hanteu pegat. geura bandungan ku rai. ayeuna neda piwangsit. tina loba kahayangna. samemeh ka dunya turun. marakayangan usrak-asruk. manusa tungtungna pasti. teu beda geus tangtu sami. dilepas tina hukuman. 481. 78 . Ceuk rakana bener kitu. duh engkang percaya pisan. sabab salah pangbalikan. 484. Aya beurang peuting tangtu. naon nyatana di diri. geuning geus genep jumlahna. shagir sareng Jagat kabir. sangkan ulah tutuluyan. di diri urang ge bukti. sumawonna boga wujud. samemeh kiamat dunya. akang paur liwat saking. bongan aya di dunya. teu ditampi ku Yang Manon. Ayeuna gaduh piunjuk. ka rakana bari ta’dim. meureun ku rai karasa. 476. katujuhna baham rai. Hadist moal salah deui. 485. kawit ge teu naon-naon. aya sare sareng nyaring. kabeh jadi kasusahan. naon rai nya kasusah. 474. Tah kitu eta kang rai. di hampura ku Yang Agung. kantun poe tujuh tea. yen bakal kitu jadina.

Kaopat pangangseu irung. sampean bagian peuting. jeung opat diluhur tadi. naon buktina nu pasti. Jadi ngarana sawindu. kantun bulan can kaharti. mangga bilang ugel tangan. saajegna diri urang. kantun dina jero bulan. aya genep sadayana. ku engkang teu dipilahir. 488. jumblah aya opat siki. uel-ugel ramo rai. Dihandap oge sakitu. 501. muga ku engkang dipiwejang. Saur raina sumuhun. 487. sidik geuning enggeus bukti. kitu deui aya Bulan. taya bedana sautik. kieu rai mun can harti. Ka raka lajeng ngawangsul.Layang Muslimin Muslimat 486. naon nyatana di urang. cukup hanteu kurang leuwih. nu yakin dijero diri. tilu puluh poe pasti. naon deui nya kabingbang. nyatana di diri rai. bet nyata kabeh di diri. 502. dua tinggalina soca. saur raka kapan bukti. Dina sabulan teh tangtu. dua bitis dua pingping. panggahota diri urang. tilu puluh eta sidik. hawa panas hawa tiis. kalima rasana pasti. lajeng raina ngalahir. aya deui genep pasti. Ceuk raina aduh-aduh. Di alam dunya teh dumuk. nu dua sabaraha hiji. anu dua belas tea. tah geuning jejeg geus lima. mana ari dawuh lima. paingan carios kitab. mana anu sawarehna. 496. nu dina dua panangan. rai ku hayang kaharti. 495. kaayaan alam dunya. eta taunt eh kang rai. dawuh lima nu sidik. 499. antarana ugel tangan. eta naon sanyatana. 489. panangan bagian beurang. Saur raka pasal taun. 494. Beurangna oge sakitu. jeung dua tangan geus nyata. ugelna panangan bukri. jadi dua tangan pasti. katilu pangucap pasti. jadi opat jumblahna. 500. karaos pisan ku rai. numatak dina sabulan. 503. pek geura taroskeun deui. Kantun taun nya kasebat. Pek ku raina diitung. ramo suku kitu deui. 497. 498. mangga ku raka pilahir. ngajawab deui rakana. saur raka pasal dawuh. ku rai tacan kapikir. eusina nu tujuh tea. Sami bae tilu puluh. pasal bulan eta rai. nu dalapan eta rai. dina ieu alam dohir. ugelna dua sampean. Raina lajeng ngawangsul. 490. hiji pangdanguna cepil. peupeuteuyan dua siki. sawindu eta ngaranna. aya Srangenge pasti. 79 . taya kakurangan deui. Saur raina sumuhun. nyatana di badan urang. naon nyatana nu bukti. aduh naha leres teuing. geura mangga bae etang. nyatana beurang jeung peuting. 493. tilu puluh beurang deui. kabehna dalapan pasti. 491. raina enggal ngajawab. aduh naha cocog teuing. geuning karek genep siki. geus kumpul di Jagat shagir. ugel dilihur dihandap. Cuk rakana mun can weruh. hartina windu teh rai. Nyatana ugel nu lembut. sareng aya deui hawa. 492. aya bulan dua belas. tapi aya nu kaliwat. bener dua belas siki. aya tilu puluh peuting. Bentang-bentang laksa keti. dijumblah jejeg dalapan. aya tilu sabeulahna. tumerapna dina diri.

515. di Akherat poek pasti. Geus taya tanyaeun kitu. kaopatna Mutmainah. 509. enya ieu Jagat shagir. anu ngaran Johar latif. ngan pikeun nampa siksaan. Sageuy taya nu ngawengku. mangga urang pada siram. keur ninggali Johar pirid. kantun Srangenge jeung Bulan. cahya anu lemes tea. tangtu jadi eungap pasti. poek mah atuh Naraka. nya nuhun Alhamdulillah. kapan kitu sidik pisan. nafsu urang eta pasti. ku ayana Bentang Bulan. laksa ribu rai nampi. kanyataan dina badan. ku awas panon kapala. Geus asup hakekat kitu. da aria was mata mah. Amarah Lowamah kitu. 513. 511. da geus lain tempat ngilmi. Nu tetela langgeng tangtu. Kapan di dunya ge puguh. Hawa bumi angin banyu. miwejang ka rai. margi ayeuna geus burit. ceuk rakana eta rai. ceuk rakana hirup urang. tatangkalan moal jadi. meureun manusa ge mati. 517. 510. Panonpoe wujud urang. Nganyatakeun sifat hirup. 507. betah teh ku caang bukti. nu nguatkeun alam dunya. pagawean jalmi-jalmi. upami rai tacan harti. Caang bunya eta kitu. mun teu panggih di dunyana. 516. urang naretepan magrib. Panonpoe nu kahiji. hirupna teh Jagat kabir. eta moal salah deui. 80 . teu beunang katinggali. 518. moal aya hasil dunya. engke dina alam batin. 505. 512. 506. naon nyatana nu yakin. tapina wajib kapanggih. 514. dibuktikeun dina badan. Mung bae engke kapayun. nyatana hawa nu opat. kitu deui badan urang. sumuhun saur kang rai. Ku rai prantos kamafhum. Ku panon kapala kitu. Raina lajeng ngawangsul. poek mongkleng buta rata. naon nyatana di diri. engke urang teh dibatin. 508. Tah eta geuning geus dumuk. ngahirupkeun eusi bumi. Sawiah katilu rai. hanteu kenging ditinggali. tapi eta mah kang rai. Bulan Panonpoe dohir. moal bisa jalan pasti. teu dipiluruh ku jalmi. kudu ku awasna ati. engkang sampe bebeakan. sabab eta mah geus ghaib. di badan urang sapata. teu beunang dijirim-jirim. sarta langgeng henteu gingsir. rai nuhun laksa keti. ganjaran pon kitu deui. lain tempat keur ibadah. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. samangsa teu jalan eta. atuh kumaha rek ngeunah. kari-kari caang batin. da mun taya Matahari.Layang Muslimin Muslimat 504. sarupaning tatangkalan. jeung jadi sagala lampah. engkang keresa miwejang. nu ngahirupkeun jasmani. prantos kacatet ku ati. Hawa angin bumi kitu.

Ulah atoh ku loba duit. Di dunya pikir kumambang. Raoskeun mun datang sakit. Sing suhud urang di dunya. Nu kasebat enggeus yakin. Dzatna kudu tareangan. Supaya jadi Syahadat. Gusti Allah wajib ayana. Ari diri saperti kembang. Eta teh omongan baruang. 3. Ulah ngagugu nu ngalarang. Poe ieu urang senang. Istri dibeuli ku Syahadat. Manahan sadaya Sobat. Sakumaha lobana duit. Dua puluh sifatna Pangeran. Sugan kasasar ku pikir. Rasa dua ngangin-ngangin. Lain duit pati hurip. Urang sing suhud ibadah. 10. Urang sing ninggal Pangeran. Lolong jaga di Akheratna. Supaya bisa sampurna. 12. Geus ligar murag kalombang. Ulah salsah tekad urang. Wali turutaneun urang. Euweuhna dina ayana. Haram lamun hanteu nikah. Isukan mah biheung mulang. 7. Engke harti sadayana. 8. Neda maaf kasadaya wargi. Ieu jaman parantos akhir. 14. 5. Karaos hirup jeung mati. Pangeran awas ka urang. 9. Bakal maot kudu kapikir. Nyokot misil nu jadi hasil. 81 . Rek nampa rasana madat. Poe ieu bisa leumpang. Kumaha isuk nepi ka jangji. 4. Geura tareangan dzatna. Sangkan ulah kabingungan. Ieu suluk dijieun sya’ir. Poe isuk can kawangwang. Malati di pinggir lobang. Mun urang lolong di dunya. Neangan elmu nu enya. Ibadah ka Gusti Allah. Sedep seungit sajero ati. Pigeusaneun dina paehna. 6. 11. 13.Layang Muslimin Muslimat Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Ka pameget rawuh ka istri. Sok bingbang mikiran diri. 2. Carita kitab nu ditukil. Kakat di diri sorangan. Anakna sok jadi jadah. Kembang malati rupana putih. Ngangin rasa sajati.

Karasa dina pupusna. Elmu teh kudu pilari. Jalan hade rasana nyeri. Ulah Iman ka barang ruksak. Mudu Guru pondok caritana. Ulah katungkul dudunya. Ngagulung caritana. Ulah eureun memeh mendak. Nya eta nafsu nu suci. Amis budi carita ilmi. Kanu goreng taya pegatna. Ulah jail ka pada jalmi. Nafsu mah taya putusna. Kafir lain Walanda Cina. Sing isin kunu kawasa. 20. 22. Terang ka sagala dosa. Sangkan babari kahartina. Jeung poma ulah mitenah. Kafir teh nu jahat atina. Matak pinanggih tugenah. Nu hiji karep nu muji. Loba omong salah pasal. Carita ilmu ngajinis. Nu tilu karep balaka. Beda jeung saur nu sompral. 23. Ulah Guru loba omongna. 27. Matak keder pikirannana. Malikan Malati tadi. Nu kitu ngarana Murtad. Selap-selip mapay peujit. Sabab bongan salah tekad. Qur’anul Adzim sing kapendak. Engke diwales kunu kawasa. 82 . Jalan jahat mah babari. Ngabegal elmu nu asal.Layang Muslimin Muslimat 15. Ulah sok ngarah ngarinah. Urang kudu ngaji rasa. 28. Tapi henteu jeung barangna. 24. Masing-masing eta karepna. 30. Ari nafsu opat kabehna. Nyaur ilmu matak tiis. Nu bareng hanteu papisah. Nu dusun teu nyaho adab. Matak narik manah resmi. Ngajelengit inget teu leungit. Resep kanu beresih ati. 19. Diturut matak cilaka. Wawalesna sok teu ngeunah. 26. Sing inget bakal papisah. Jasmani sok panas tiris. Mudu mulung kanu susah. Kufur teu percaya ka kitab. 29. Ulah kawas ngaji budak. Kakuping matak garihal. Eta nu murba kawasa. Teangan elmu sampurna. 17. Ka kuping beres patitis. 18. Nyaurkeun jatining hurip. Nyaurkeun ilmu nu repit. 16. Nu ngumbar bae nafsuna. Beak umur can sampurna. Matak poek kana ilmi. 21. Nuduhkeun jalan lastari. 25. Da lafad mah taya beakna.

37. Teangan hirup sajero hirup. Diteangan leuwih rugi. Hanteu bijil ti beulah batu. Ngaji teh ulah ngajibris. Bisa leumpang urang ku saha. Da lain caangna bulan. Teu gampang neangan iman. Meungpeung hirup kudu Guru. Sajero eta teh tobat. Nembe salamet Akherat. Asupkeun ka jero diri. Enggeusna balik kamana. Mudu ngaji kudu ngajinis. Ahadiyat eta geus tangtu. Sangkan salamet diditu. Bisa ngaji Ulah kumaki. Jauh keneh kana katepi. Caang soteh caang iman. Dalil Qur’an tuduh harti. 44. Teangan di badan urang. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Nya eta sifatna elmu. 35. Sarebu hiji anu manggih. Tetepna dimana kutan. Ahadiyat naon hartina. Syahadat heula nu misti. Kangjeng Rasul hanteu pupus. 34. Sajol bulan eta tamat. Cai suci matak beresih. Mun tacan isbat jeung nafi. Poek bulan poek iman. Dibeulina satengah mati. Tilu puluh Juz kudu tamat. Basa Baqo langgeng sundana. Saur Jeng Nabi Utusan. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Sing inget urang bakal ditutup. 46. Ulah ngitung beurang peutingna. 33. Kubur hirup dijero kalbu. Lain kubur tutup batu. 36. Walanda Cina meureun nya kitu. Jeung urang asal timana. 41. Kain cai ngala ti kali. 42. 32. Jauhna tanpa wangenan. 40. Ngaji badan masing tapis. Paribasa ditetepkeun iman. Nyaho ge iman teu acan. 83 . Mudu mandi cai suci. 45. Poek ati poek bulan. Lahir batin gampang katimu. Cai suci ti jero ati. Teangan kubur nu tangtu. Tutup mulut buka kunci. Kitab Qur’an jieun saksi. Ulah loba nu diaji.Layang Muslimin Muslimat 31. Enya soteh deukeut pisan. Ma’na Qur’an lapis-lapis. 43. Poe tujuh aya dimana. Ari Qudrat teh kawasa. Mun pupus dunya ge lampus. Aya cai bening nya herang. Lain caang caang bulan. Laku lampah kudu jeung ilmu. 38. 39.

52. Masing ngarti urang hirup. Nya eta elmu nu kolot. Teangan tarekat jati. Geus euweuh wujud kaula. Resep ninggal istri sae. Dalil naon nu jadi iman. Mun harti ngelmuna cukup.Layang Muslimin Muslimat 47. Duit meunang berekah kolot. 59. Gagntina Rasulullah. Lain Muhammad di Madinah. 51. 60. Hanteu sahil cicing di dunya. 57. Mudu sidik ka alam batin. Allah ninggali ka urang. 48. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Euweuh deui sifat hirup. Allahu akbar kudu ta’yin. Kalawan nerangkeun Tohid. Dzikirna dilewe-lewe. Sabab lacuna henteu diriksa. Ganti Pangeran nu aya. 58. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Didinya naon nu aya. Nu kitu jalama badawang. Kasebatna Guru Mursyid. Akbar anu sajatina. 61. Pikukuh patokan Islam. Guru teh kakasih Allah. Anu Guru ahli rasa. Lain Shalat nangtung kitu. Silokana sing kapanggih. Rasiahna Maha Suci. Hewan anu hanteu iman. Hakekatna kudu kamanah. Bisa nuduhkeun nu wahid. Laku lampahna ge tartib. 56. Pek taroskeun ka Ulama. Anging dzat Allah nu cukup. 49. Hanteu daek nareangan. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Mudu tutup sakabeh nafsu. 55. Nyebut aya teu ngarasa. Lamun barisan cilaka. Da aya awal akhirna. Lain beurang lain peuting. Manahan ku ahli rasa. Nafsu opat ulah metu. 62. Sembahiyang kudu khusu. Ulah dipake andelan. Panon teh pipinding terang. Kahakanannana bugang. Nuduh Allah diawang-awang. Lalangse beureum jeung kuning. 53. Kunci Muhammad nu rugi. Dahar nginum jadi Naraka. Rasana lacuna hade. Lain akbar mata kapala. Allah mah nurutkeun bae. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Ulah hirup nya hirup urang. Manahan ku ahli ngarang. Kaula geus hanteu aya. Nu sidik kanu kawasa. 84 . Urang ninggal hirup urang. 50. 54. Anu dzikirna ngageot.

Eta nu wajib diturut. Ibu Rama wajib disembah. Sangkan urang teh rahayu. Gawena sok kirang tuang. Jalmana pantes lalenjang. Karasa paeh jeung hirup. Wajib deui nyembah ka Raja. Ngawakseun ka jalan gede. Lampahna gemi nastiti. Nempoan istri nu hade. Wakilna anu Kawasa. Gawena tirakat nyepi. Tanda Guru nyekel sosi. Nuduhkeun jalan nu suci. Nu kitu teh kafir Jindik. Ulah rasa guru jauh. 71. 72. Ninggalina iman nu suci. Sasauran jiga Kalde. Ari iman sifatna caang. Nurutkeun karepna ilmi. 67. Di dunya teu daek neang. Ulah sare satengah mati. Terapkeun ramo jeung suku. Geua megat dilawang buntu. 70. Diri ulah laku satru . Mudu Guru sajero hirup. 78. Nyembah kanu euweuh aya. Lain terang omongan kitu. 73.Layang Muslimin Muslimat 63. 76. 66. Di kubur tangtu dipekprek. 77. Di Akherat kumaha leumpang. 74. Pujina ngarah sasaji. Mudu terang wuruk Guru. Barang ruksak dibeberik. Laku lampah kudu terang. Di dunya sab aya caang. Katungkul ku sirik pidik. Jalma teu inget ka pati. Beurang peuting teu berenti. Sabab miara ti baheula. Ganjaranna geus bukti. Karesepna dana dini. 68. Ajengan hayang dipuji. Beuteung jemblung awak gede. Eta Guru anu mulya. 85 . 69. 75. Nafsu opat kudu tutup. Jalaran gogoda diri. 65. Meujeuhna dahar sakali. 64. Teu lila amprok jeung Guru. Tinggali ilmu nu tangtu. Agungkeun Guru jeung Ratu. Pang urang sagala gampang. Ijrail teu ninggal puji. Nu langgeng hanteu diberik. Nurutkeun nafsuna dewek. Matak lali ka Maha Suci. Lampahna sadaek-daek. Dahar ulah kawas kebo sapi. Geura tinggal rupana Guru. Lain nyembah kanu aya. Lahir batin ulah tatu. Ari Guru wajib disembah. Lampahna teu ati-ati. Nya eta Guru sajati. Teu iman jagana poek.

Manyanyina matak resep. 81. 89. Cukupna urang di dunya. Saena kedah ku istri. Sholat nyaho asal opat. Jalaran saurna Guru. 86 . Nyegah ulah sore turu. Samemeh indik ka Mekah. Dipiresep ku pameget. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Mun lepat mangga dipungkir. Eta mah teu matak kuat. Nyaeta istri kameumeut. Dina sajerona badan. Istri urang bisa tembang. Nangtung ruku sujud lungguhna. Wantu-wantu kecap sya’ir. Kaduana kudu Shalat. Seungit malati geus kaambu. Zakat pare geus mufakat. 87. Sora ngeunah matak senang. 85. Sya’ir waca senangna pikir. Istri kitu leuwih lucu. Halimpu jeung mawa sari. Ramadhan kudu sabulan. Geus manyanyi tuluy tuang. Sasatna sing manggih bulan. Kalima leumpang ka Mekah. Dzat sifat asma af’alna. 84. Sabijilna tina pikir. Teangan Bet dina badan.Layang Muslimin Muslimat 79. 82. Lampahkeun lima perkara. 90. 83. Geu Sholat tuluy manyanyi. Lamun cukup aya bahan. Pasosore kudu mandi. 88. 86. Zakat diri matak kuat. Duriat ge matak tetep. Komo mun gentrana istri. Kulambu geura pek ingkup. Sahiji nyaho Syahadat. Laguna pantun manyanyi. Syahadat syahna teh opat. Geus wengi urang arasup. Kaopat kudu puasa. Katilu kudu jazakat. Disamping baju beresih. Moal kagembang ku wayang. 80. Make subal kembang malati. Matak beurat batan batu.

laukna warna-warni. rehna rai seueur pisan panarosan. caralik sabada tuang. aya ngaran taya rupa. lajeng ka tajug ngaralih. caina herang beresih. lamun jinisna can bukti. buludru sutra hipu dicalikannana. teu weleh bae ngurihit. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. dupi nu kadua deui. rido ditaros ku rai. Rakana pek sasauran. Ayeuna bet luntur manah. 3. ngaran Muhammad Majaji. lamina geus tilu wengi. margi bet mustahil teuing. manawi engkang tiasa. atoh kantenan kulanun. ka rai budina manis. tacan caang ati rai. Dipungkureun aya empang. 87 2. Mung buktina tacan terang. kantun anjeuna duaan. amitan neda warangsul. . ngaran Muhammad Hakeki. seueur keneh kabingungan. geus meleber seungitna teh mancawura. aya basa opat rupi. engkang teh aya pilahir. rai langkung panasaran. nu kahiji Muhammad Haq. den Muslimat ka rakana. silih udag jeung baturna. bumi nenggang sareng singkur. Muhammad Harid katilu. sangkan teu jadi nguluwut. rai tamparaos pisan. mani katinggal keusikna. dikuriling kebon kembang. saurna teh rai mangga. terasna raden Muslimin. geura pariksakeun rai. 4. nuhun berebu keti. Sambungan anu katiluna. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. jeung raka dijero bumi. calik dina pramedani. ditengah aya Masigit. barangna anu sakitu. dijero kamar tur sepi. 8. Papayun-payun duaan. ting soloyong ting suruwuk. bok bilih geus bosen galih. muga engkang rido galih. kabingung teh naon deui. panarosna masih terus. rai bade naros deui. nyaangan ka manah rai. saparantos Jongos Koki.Layang Muslimin Muslimat LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. nepi ka dipundut pisan. sakur kabingung kang rai. Eros Ermawar Malati. mung rada isin saeutik. Ayeuna tumaros eta. wantuning di Taman Sari. 5. dupi anu kaopatna. 6. teu kagiridig ku jalma. sinarengan raden Muslimat. keur mudakarah bab ilmi. tiasa nerangkeun deui. sieun engkang jadi bendu. dijero cai. 7. malah mandar disarengan ku Pangeran. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. langka pisan aya jalmi. eukeur maksad titadina. 9. Kocapkeun raden Muslimat. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. Ceuk raina nuhun pisan. rehna seueur keneh anu can kapaham.

bijil cahya opat rupi. tah eta barangna rai. nu disebatkeun ku rai. 19. 16. moal rek sulaya deui. tetep kafir mun teu timu barangna. nya ieu rupa jasmani. ngaji teh kudu ngajinis. ari nu katilu deui. kaopatna nu kasebut. ngaran maca bae wungkul. nu kitu mah sanes ngaji. 18. rakana ngalahir deui. Muhammad Hakeki tea. Mim teh mastaka rai. eta sifatna teh tangtu. ari nu kaduana deui. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. ayeuna rai mangarti. digugulung titatadi. nya ieu rasa jasmani. maca buktina aksara. sategesna nu kasebat Narun tea. cahya nu hideung nyata. Mim 88 . nya eta aen barangna. hartina eta dalil. 13. Wa’asmaihi ta’ala. kaopat nu hideung cahya. kantun eta anu nomer kaduana. sorotna tina dzat sifat. Tah eta anu kasebat. dupi anu katilu na. cahya bodas ngaran Ma’un. atuh kantenan eta mah. leres percanten yakin. sabab aya ceuk dalilna. nuhun engkang rai nuhun. Cahaya beureum sifatna. Hawaun eta disebat. 15. jawab rai nuhun pisan. nyaeta nu opat kitu. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. timbalan Jeng Rosul. ku rai prantos kaemut. Kieu perkawis eta. ceuk rakana mun can harti. 4. tulis Qur’an sareng Hadist. Nu disebatkeun Muhammad. cahya nu bodas beresih. ku rai ge meureun parantos kapendak. cahya koneng eta sidik. nu ngaji asmana badis. lamun asma bae rai. Muhammad Haq. Turobun ngaranna pasti. eta sifatna teh pasti. bibit nyawa sadayana. Muhammad Majaji 12. 14. Muhammad Majaji tea. nya eta sagara hirup. nya jadi huruf Mim akhir. abadan bi kufro deui. kapan sidik jadi lafadna Muhammad. Saur raka bener pisan. eta teh dzat sifat Gusti. nu disebat Muhammad Haq. Muhammad Harid teh bukti. Nu bereum huruf Mim awal. Muhammad Hakeki tadi. Muhammad Hakeki rai. nu koneng huruf He pasti. dina Qur’an geus kauni. kantun eta Muhammad Majaji tea. Muhammad Hakeki. Saur raka ari eta. rupina caang dumeling. He teh nya dada geus tangtu. Nerangkeun : 1. sidik ngaran jeung buktina.Layang Muslimin Muslimat 10. Muhammad Harid nyatana. nya eta huruf Dal pasti. Muhammad Harid nyatana. saha-saha manusa. Saur rai kutan eta. ayeuna nembe kaharti. 17. kantun eta Muhammad nu katiluna. 11. Muhammad Harid. ceuk raina nuhun engkang. 2. Muhammad Haq teh geus sidik. pasal Muhammad Hakeki. eta teh naon sifatna. barangna nu opat rupi. 3. nyaeta rasa pribadi.

23. tangtu nyandak tina bukti. sare’at tarekat deui. akhir nya udel urang. ku pitulung Maha Agung. eta tiluhur ka handap. nu nganepikeun kana dzat. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. ayeuna kedah dibalik. utusanna Maha Suci. hakekat ma’rifat rai. mung dzat sifatna Yang Agung. nyaeta ku asma tea. mana nu kabarengan rai. Jadi unina Muhammad. Pangkat Nabi Rasulullah. Nya eta jalan tarekat. Wali Kutub disebatna. terus ka ayeuna pasti. ku awasna panon kapala anu nyata. kapan dalil wajib pisan dipercaya. jeung kalawan dibarengan. kana dzat sifat Yang Widi. Sabab aya wawakilna. nu rek ditaroskeun deui. sategesna ngaran Gusti. umatna pon kitu deui. sifat Rahman nu murah dialam dunya. hakekat Muhammad Nabi. mimitina nya eta dzat anu kasebat. 24. ilmu Wali mo kasusul. kapan awalna ge rai. 25. jeung supaya terang deui. nu mimitina rai. Allah anu Maha Suci. Piraku mun cengeng tekad. 27. 29. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. atuh mun kitu mah palsu. Sabab basa Allah eta. sabab bisa mi’raj rai. nya eta awal-awalna. Muhammad mah teras ka umat-umatna. dupi nu nganepikeun pasti. numawi ulah sok mungkir. nya nu ngagelarkeun Agama. Muhammad Rasulullahu. Sabab nabi Muhammad mah. Teras ka Wali salapan. dibeulina ku prihatin. gaib pisan pang ayana.ari nu liana Rusul. tina dzat sifatna pasti. tanwande bisa narima. kapan tadi Maha Suci.Layang Muslimin Muslimat 20. hanteu cocog sareng dalil. 26. ulah ngan tulisna wungkul. 30. Kengingna ku panon rasa. ma’rifat ka Gusti Allah. di Cirebon anu bukti. wajib susul eta anu ngandikana. jeung percaya ayana Allah ta’ala. Dal teh sampean geus bukti. Kaduana kana sifat. Sabab eta tuduh jalan. enya eta para Wali. 22. kedah ti handap kaluhur. tiap-tiap aya ngaran. ku pitulung Maha Suci. enya eta tarekat ma’rifat tea. mung aya saeutik pisan. kedah 89 . kapan sidik eta teh Mim-He jeung Mim-Dal. hoream neangannana. kabagi ma’rifat jati. murahna di alam dunya. eta mah pangandika na. dupi eta Kangjeng Nabi. sifatna Yang Maha Suci. kana sifatna Yang Agung. tarekat ma’rifat timbul. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. 28. numawi Gusti Yang Widi. teu kabagian ma’rifat. moal kenging katingali. sangkan manusa teh mulus. 21. tibana ti Kangjeng Nabi. lamun hayang kasungsi. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. tah didinya mencar-mencar. salamet dunya Akherat. sageuy teu tiasa nepi. walon raka eta mah Muhammad pangkat. tilu asma nu kawarti. saur raina kaharti. nampa tarekatna ilmi. tilas Wali anu tadi.

pek jumlahkeun deui rai. dihijikeun sareng genep nu kadua. ayeuna manah ku rai. rasa kanyataan tangtu. tadi tiluhur ka handap.pasal eta naktu dua puluh opat.Layang Muslimin Muslimat 31. eta naktu nu sakitu. parantos pupus makamna ge di Madinah. hirup kanyataan Gusti. nya eta Muhammad tea. 39. da aya hartina tangtu. geuning makamna Jeng Nabi. tihandap ka luhur deui. Adam anu tipandeuri. naktuna sahiji-hiji. Ceuk raina bingung engkang. ceuk raina mun teu lepat. da majajina mah geus bukti. Muhammad nu tipayun. Rakana lajeng ngajawab. adeg kanyataan pasti. nya eta ku tilu basa. Hirup-Rasa-Adeg pasti. Dupi anu kaduana. tapi rai hakekatna. rai teu sanggem mikirna. ayeuna mah kulanun. ayeuna kedah dibalik. Madinah anu kasebut. kieu atuh mun can ngarti. perelena kitu rai. naek kana sifat deui. naek nya ka Muhammad. rai poek liwat saking. naktuna teh dua (2) tangtu. 32. naktuna aksara tadi. jadi lamun hayang terang. kantun terus kana dzat deui naekna. mangga etang ku rai. aksara nah eta pasti. kedah pendak sajatina. hanteu terang sumurupna. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). kedah heula kasungsi. lami-lami pek ngajawab. nyaeta dua nu tadi. pang gumelarna dohir. kasebatna di Madinah. Raina hanteu ngajawab. aksara di eta pasti. ayeuna mah kudu sungsi. ku rai tacan kamanah. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Tah geuning kitu geus nyata. ku rai tacan kaharti. kakara engke kapanggih. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. terus ka Allah sing tepi. matak butak sirah rai. Atawa Allah Muhammad. 36. 37. tina asma heula. mangga bae ku engkang. Mangga ku rai dimanah. bakating hantem mikir. 33. ka Allah nu Maha Suci. ngahuleng hanteu ngalahir. Adam mimitina disebut. ceuk rakana eta kamana surupna. rakana ngalahir deui. geura mangga bandungan. genep belas nu mimiti. aduh engkang can kaharti. dua puluh opat siki. Geuning bukti di manusa. ari nu katilu rai. enya eta kanyataan Adam pasti. perelena nya Adam Muhammad Allah. genep (6) naktuna teu lepat. sareng anu katiluna. 35. Jadi dua puluh dua. Madinah teh naon rai. jumblahna sabaraha naktu. 90 . 38. bilih rai jadi owah pipikiran. mangga ayeuna dietang. terangkeun sama sakali.

raina lajeng ngajawab. nya eta adegannana. nu heula disebat pasti. nyaeta rukun Islam. tanwande jasa ma’rifat. ku hukum akal rai. hakekat Muhammad Rasul. rek dijejerkeun sakali. sabaraha huruf nu uni. hurufna kalimah tadi. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. lamun rai tacan ngarti. lumbrah kitu anu nyebut. 46. nya eta rukun Agami. supayana rai bisa terang. 47. dupi kenging na teh pasti. 48. mangga bae rai etang. hurufna kalimah kali. weleh bae teu kapikir. nuhun ayeuna kaharti. mun disebatkeun ku urang. lumbrahna sadaya sami.Layang Muslimin Muslimat 40. enya eta nu kasebut Adam tea. bet geuning rukun Agama. 42. aya rukunna geuning. bet jol bae kana rukun. Agama ge piraku taya rukunna. nya eta dzat sifat Allah. huruf kalimah Syahadat. ku urang teu dipilari. geura susul jati-jatining Syahadat. aya nu tacan kaemut. 91 . dupi eta rukun Agama diliwat. pasal dina rukun Agama can terang. numawi kedah kasungsi. Eta teh huruf Syahadat. geus merele nya rukun Agama Islam. dua puluh opat sidik. sadaya nu dipiwejang. rukunna genep perkawis. sing ngarasa ilang wujud. da kapan Islam ge bukti. jeung naon ngarana deui. dibalikeun saupami. tah ieu engke dihandap. terasna Agama pasti. Eta rai sabaraha. tah geuning eta rai. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. sanajan iman ge aya. sategesna asma Gusti. Raina lajeng unjukan. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Madinah teh jadi huruf. adegan wujud jasmani. kakara jasa kapendak. Atuh lamun kitu urang. 45. Teu lumbrah anu nyarebat. rukun nu heula disebat. teu ngarasa boga diri. kana dzat sifatna Gusti. hakekat Muhammad Nabi. rai bingung kacida. ku engkang ka tuang rai. aya anu diluncatan. Supaya syah dzatna. mung bade naros deui. Upami geus ilang Adam. da piraku hanteu aya. lima eta nu geus umum. Kapan kieu disebatna. Islam disebat pandeuri. 44. geura mangga rek diitung. biasana teh ku jalmi. Aya sabaraha perkara. jeung teu pantes deui bae. meureun teu raos geus tangtu. rukun Islam Agami. 43. dipigawe siang wengi. ibadah ibadah teh enggeus yakin. da kitu kapan pantesna. tiap-tiap mun kapanggih.

jalanna ma’rifat kudu. cengeng jeung khusu tekadna. mun jalma teu beragama. Asmarandana 51. sareatna hakekatna. ku urang kedah kapanggih. kapager ku kasieunna. rukun Agama geus misti. nyaeta rukun Agama. eling sieun ka Naraka. teu nyaho diakhirna teh. anu lima perkawis. Islamna enggeus kapanggih. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. nu langgeng taya tungtungna. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. kasalametan manusa. 53. tina Qur’an Hadist kitu. nu kedah heula pilari. Ari emutan rai mah. mun geus sieun mah mokaha. nyaeta rukun Islam. pasal eta geus kapaham. geuning bukti di dunyana. sadaya ge pada terang. teu aya kasieun kitu. Rakana lajeng ngajawab. saparantosna ma’rifat. 54.Layang Muslimin Muslimat 49. laku goreng mo dijujur. temen wekel teu bengbatan. Kapan basana ge rai. da rukun Islam mah puguh. hal rukunna Agama tea. 59. mangga anu tadi bae. lamun rai tacan terang. dina Sembahiyang cukup. Iman Tohid Ma’rifat Islam. 58. Tuduh jalan eta Hadist. 56. Teu ngupingkeun dalil Hadist. nu nerangkeun di Akherat. kadua Hakekat tea. Rakana ngawalon deui. Ari hartina teh tohid. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Raina ngalahir deui. tegesna rukun Agama. Katilu Tarekat rai. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. 92 . eta kitu basana teh. supaya urang teh puguh. kana rukun Agama teh. nya suhud milarina teh. jadi buta tuli pisan. pangna suhudna teh tangtu. asal tina iman tea. kaopatna nya Ma’rifat. sareng nu ahli Agama. sangkan aya kasieun teh. jadi geus tangtu pisan. asalna kasieun eta. atuh kantenan kang rai. sahiji Sareat kitu. teras ngalakonan rukun. aya opat perekara. Naraka di alam baqo. 55. Teges tina eling rai. ku engkang enggal piwejang. yen aya Sawarga Naraka. saparantosna kapanggih. 52. moal sakama-kama. da hanteu ngadenge beja. lantaran teu daek campur. geuning kitu dalilna ge. ngalakonan rukun Islam. nu wajib heula kapendak. 57. daek ngaji kitab Qur’an. nurutkeun bahana tadi. di dunya Akheratna ge. nyaeta ku tohid tea. Islam teh geus sidik pisan. Numawi manusa wajib. milari jalan ma’rifat.

tegesna eta hakekat. tina kitab kenging nyonto. pikeun ngesahkeun ibadah. sareatna hakekatna. lain ma’rifat ka Allah. 61. 63. Tarekatna mah pan bukti. saur raka da eta mah. dina bagian bab ilmu. Nangtung Ruku Sujudna teh. terang soteh pertingkahna. tarekatna jeung ma’rifat. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. mo aya ngaran Agama. Sembahiyang Subuh eta. atawa sifat elmu teh. 62. nya tina kanyaho tea. da eta mah rukun Islam. 71. tarekat sareng ma’rifat. Tarekat ma’rifat deui. ku tinggal panon kapala. ari geus niat mah tangtos. mung engkang rek naros deui. sing nepi kana caangna. tarekatna ma’rifatna. ari rukun Agama mah. nyaeta opat rakaat. enggeus tangtu moal aya. raina lajeng ngajawab. sumawonna rukun-rukun. sifat Agama kasusul. Islam ge moal aya. rai nyebat soteh kitu. mutajillah mun kitu teh. niat eta mimitina. Dina Sembahiyang mah rai. pikeun kayakinan urang. sanes bagian ibadah. 68. tina ma’rifat geus tangtu. sategesna hirup tea. nyaho kana naon tea. ma’rifatna waktu eta. 66. aen kanu disembahna. gulungna anu opat. 93 . nepi kana waktu Isya. tegesna geus nyaho kitu. Kapendakna eta rai. ma’rifat laku ibadah. sumawon ushallina. sanes ninggal Gusti Allah. 70. tetep eta anu opat. 65. Pertingkah nyembah ka Gusti. geus awas ti samemeh prak. rai geus ninggali naon. numatak ngelmu teh urang. ari terbitna hakekat. Kieu hartina Agami. migawe dina waktosna. Sanes rukun Agami. pujina oge pon kitu. Ibarat rek nyieun korsi. kapan rai geus ma’rifat. Naha ninggali ka Gusti. ulah ngan ku kira-kira. dina waktu Sembahiyang.Layang Muslimin Muslimat 60. terang dua rakaat. geus gulung bae didinya. Jadi sifat hirup pasti. sareat hakekat kitu. terang rakaatna Lohor. najan di sagala barang. 69. ma’rifat nyembahna wungkul. eta saterusna kitu. tadi geus ngaku ma’rifat. anu ngabuktikeun aen. tegesna parantos nyaho. eta oge bener pisan. sareat hakekat kitu. ku rukun Agama tangtos. sabab mun taya hirup teh. 64. rakana lajeng ngawalon. nya eta ku rukun tea. Agama nu Maha Agung. nya sajatining Agama. Kitu deui waktu Dzuhri. rai parantos ma’rifat.

Sabab tadi geus ka ilmi. ma’rifatna ka Yang Manon. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. rupa korsi teu sulaya. tapi anu sajatina. paingan kamari rai. nu ngabuktikeun samaksud. di sajero badan urang. paingan ceuk unggel kitab. 76. keur nyusul wujud Agama. jalan omongan geus tangtos. niat sagala perkara. keretegna ati kitu. tarekat jeung ma’rifati.Layang Muslimin Muslimat 72. atawa jati Agama. bahan-bahan geus sadia. teu lepat deui pangucap. tah eta pangucap urang. Geus tangtu kengingna rai. ku rukun Agama tea. karesikan Nagri Bandung. nyatana di badan urang. 84. kana migawe korsi teh. pang buktina teh teu lepat. sareat hakekat tangtos. buktina nu dina wujud. 78. Dupi sareat teh rai. sing hawatos kanu bodo. henteu jadi ceuk sundana. anu aya di badan dewek. Namung paneda kang rai. nu ngangliputi sadaya. sifatna sidik ngajentul. nu ngabuktikeun sagala. margi weleh teu kapaham. sabab hartina batal teh. batal ku Hadist disebat. 85. poko-pokona teh baham. eta basa anu opat. sajatina sareat. kapan pangucap teh puguh. naon nyatana sareat. tegesna eukeur neangan. ngaran rukun Agama teh. geus nyaho sareng bisana. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. teras di tarekatan. bibitna tina carios. pokona tina pangucap. moal jadi mun teu ngomong. batalna karaos pisan. Ayeuna mah rai harti. poko sareat hakekat. Najan aya niat rai. dina bagian bab ilmu. Pokona sareat yakin. anu aya dina wujud. 73. piraku hanteu kamanah. 82. Kapan ieu mah keur ngilmi. ngaladangan bako tea. sumangga ku engkang dadar. tarekat ma’rifat oge. ngabetem teu sasauran. duh engkang karaos pisan. rasa anu narimana. tarekat sareng ma’rifat. ieu kaanehan Kota. nya eta wujudna elmu. maksud teh rek meser bako. kereteg niat ka pasar. teu sareng sareat kitu. Raina lajeng ngalahir. nepi ka nyareatna. Hakekatna pon kitu deui. raina lajeng ngajawab. Model gedong rupi-rupi. 94 . Jalanna ku rukun tadi. kapan nyatana hakekat. nyaeta sifatna hirup. 79. enya eta kana dzatna. 74. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. kahartos atuh kitu mah. 77. rentul sakur anu aya. jeung sifatna Gusti Allah. bagian ilmu ayana. 83. sayaktosna eta kitu. lamun nu ngaji hakekat. nangtung hareupeun nu dagang. anu opat perekara. mangga ku rai dimanah. 80. gedonggedong nu marakbak. nya eta sajatina teh. 75. 81. barang dongkap teh ka pasar. bet Cina teu buru-buru. Karamean alam dohir.

nangtung hareupeunnana. naon nyatana di badan. Nya anu lima perkawis. ngalakonan jeung rukunna. enya sifat hirup urang. 88. nyatana eta ma’rifat. nyaeta paninggal tea. sapedah rai teu ngomong. teu lami deui ngantosan. moal lepat deui engkang. ma’rifat nu kaopatna. anu aya di badan urang. 91. 94. dupi ari buktina mah. kitu deui angseu tea. pangdangu anu narima. sifatna bistik tea. beja-beja teh ti batur. 87. keur nganyahokeun Agama. 95 . opat kedah Puasa. 97. teu sulaya jeung barangna. kana jatining Agama. Agama anu sajati. 93. mun kabedag ku saratna. pangucap teu lepat tangtos. ngomong bae dina kalbu. kahiji maca Syahadat. salamina ge digawe. samangsa parantos nyaho. sifatna panon nu nyata. ayeuna nu kaduana. anu nyidikeun sifatna. hakekat pada hakekat. teu make sareat lapur. ku Cina teh bol sok bae. tegesna poko sareat. Saur raka mun teu harti. enya eta sategesna. Salila-lila kang rai. panon nu ngesahkeunnana. dina keur waktu nyaring mah. Barang pok mah ngomong rai. Ibarat rek tuang bistik. nomer tilu kedah Zakat. panutup kanyaho tea. ayeuna mangga pitutur. eta jinis tarekat teh. nu ngaran rukun Agama. sabab seungit bistik tea. 96. aya tapi taya jentul. teu aya pisan eureunna. Babah meuli bako kula. nu aya di wujud urang. sabab hakekat teh aya. bener mun ngaji hakekat.Layang Muslimin Muslimat 86. sanggeus Islam kudu suhud. Sifat-sifat nu di dohir. tetela karaos pisan. nyatana pangdangu urang. 89. nya Islam eta ngaranna. kieu rai mun can terang. 92. moal bet aya bedana. numawi disebatkeun teh. sagala sifat teh kumbuh. Lahir batin oge sami. sinareng anu tipayun. Seungitna mah taya rupi. dina salira urang teh. jongjon hanteu ngaladangan. kapanggih sareng buktina. Raina gumujeng manis. 98. hakekat nu kasebut. pokona ku eta bae. 90. gulungna kana paninggal. Pasal eta jol kaharti. 95. duh engkang karaos pisan. teu lepat kasauran teh. pangangseu nu tipayun teh. dua Sholat lima waktos. Rakana ngalahir deui. memeh ku baham karasa. 99. hanteu jadi pamaksadan. nyatana pangangseu tea. sora naon oge kumpul. kakara sah kanyahona. Ceuk raka tarekat rai. lima Munggah Haji kitu. tarekat naon nyatana. Raina ngalahir deui. teu aya rupina tangtos. nuhun Alhamdulillah. kieu katerangannana. nyatana di badan urang. atawana rukun Ilmu. sakitu dina ati mah ngomong. ayeuna anu katilu. meuli bako anu ngeunah. hakekatna enggeus tangtos. bagian paninggal tea.

102. huruf Ta’udz jeung Bismallah. lakuna teh nu karaos. salamet dunya akherat. ulah arek panca bagah. hal rukunna Agama teh. Raina ngawalon deui. ucap ucap dangu dangu. supaya maneh waluya. jeung dulur teh kudu rukun. ka cai saleuwi pisan. sumawon bengkung ngariung. tarekat sareng ma’rifat. 110. nu opat di badan urang.Layang Muslimin Muslimat 100. ka darat kudu salebak. rukunna paninggal dangu. Ka cai kudu saleuwi. keur nyalindung ka Yang Manon. nya eta nu opat tea. hanteu bareng lakuna. 112. opat ngaran Qiyas kitu. pangangseu sareng pangucap. nu aya di wujud urang. kitu anu ngaran rukun. duh engkang karaos pisan. reh dina Hadist nyarios. atuh dimana barengna. kudu rukun teh nya eta. anu matak wajib pisan. sareat hakekat kitu. kapan didinya barengna. nyaeta hirup urang teh. babasan tadi teh keuna. rukun teh naon hartina. jeung kudu bongkok ngaronyok. kasauran sepuh teh. Nembe Islam mun geus panggih. dina basa rukun tea. 109. Raina gumujeng manis. kapendak wujud Agama. ieu nu opat perkara. 107. ilangna dunya jeung wujud. Paribasa sepuh tadi. nyaho bibit rukun Islam. waktos Nafi Isbat gulung. Ijma. Rakana ngawalon deui. rempugna nu opat tea. babasan sepuh baheula. 103. nya eta bongkok ngaronyok. 108. sumuhun sok nguping pisan. nya anu tacan kapaham. nuhun parantos kapaham. aya Hekekatna horeng. angseu sumawon paninggal. omat turut weling bapa. Margi keur kieu mah geuning. 106. mun rempug jungkung jeung dulur. opat kalima pancerna. bareng hanteu pili ganca. ka urang sok mituturan. nyaho jatining Agama. piraku tacan kamanah. engke bapa geus teu aya. ngaran dulur nu saestu. ngaran Dalil Hadist. kana sajati Agama. 105. kacai saleuwi pisan. Raina lajeng ngalahir. 111. Sholat sajatina tea. nya didinya barengna teh. Mung aya keneh saeutik. eh anak-anak sakabeh. aya basa opat rupa. sangkan sah ibadah kitu. eta kumaha hartina. ceuk rakana ngaran rukun. Teu nurut babasan tadi. nu opat teh ngahijina. 96 . nerapkeun Muhammad. yen kudu sabilulungan. Ayeuna nembe kaharti. Ayeuna rek naros deui. mung kumaha ari eta. jeung bengkung ngariung tea. 101. dina waktu eukeur Sholat. anu teu acan karasa. meureun ku rai karaos. bongkok ngaronyok teh nyata. rai masih keneh helok. masih bae pili ganca. 104. Aworna kalimah kalih. bengkung ngariung ceuk basa.

dina papan aya aksara Batawi. boh ka kulon ka kaler ka wetan. Lajeng rakana ngawalon ka rai. nyaeta sahna ibadah. Dupi Qiyas moal salah deui. upami Batawi bae. moal bisa jadi bae.Layang Muslimin Muslimat Nerangkeun Dalil. hartina dalil teh Agus. da teu disorang jalanna. Ibaratna upami urang kang rai. sabab cicing di dinya teu maju deui. lamun ngilmu pikeun kabatinan. anu ngaran Ijma tea. Sabab geura pek manah ku rai. pangandika Maha Suci. 114. enya eta Rusul-rusul tea. lajeng kang rai ninggali. najan Dalil Hadist Ijma. tetep cicing dina panunjukna. Ijma. cicing ngadedeluk. pikeun ngakalan geus tangtos. eta oge pituduh teu salah deui. sumawon ka Batawina. 119. ulah cicing bae atuh. dina hareupeun panunjuk. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. utusan Gusti Yang Manon. ceuk raina atuh moal. Dalil Hadist Ijma pasti. kapan asma mah tuduh. wajib percaya kana Qur’an. dupi nu katilu deui. pasal eta nu opat basa. 118. amal ibadah urang. kalawan jeung sahna misti. kajadian kapal udara jeung mobil. naha kira-kira rai. 115. Ari Hadist pangandika Nabi. anu mawi kudu. kudu ma’rifatu. ka Batawi tunjuk. karajinnana manusa. ngakalan tadi nu tilu. dikirana bakal datang. ditunjuk ku gambar tangan. tegesna dina omongan. 97 . hiji jalan parapatan. Hadist. mun kitu mah moal datang. nya Qur’an eta buktina. hartina teh akal sategesna. eta ge wajib percaya. nyaeta pangandikana. hayang terang ka hiji Nagara. dina asma bae badis. 116. ma’na Dalil kitu. ka Gusti nu Maha Agung. jadina tangtu ku akal. da eta teh pikeun pikiraneun deui. 117. kudu daek ibadah teh. karamean Alam Dohir. cadang Naraka Jahanam. sangkan nyata jeung barangna. ibaratna kapan puguh. 121. sagala hal mun teu make akal. Anu matak ngilmu ge rai. barang dileresan Bandung. Sareng tuduh ka manusa deui. jeung ninggal nu nangtung. Qiyas Dangdanggula 113. mun kitu mah tangtos bae. lamun henteu percaya teh kufur kafir. lamun tacan mafhum. nu ditunjuk teu disusul dipilari. enya eta piwadaheunnana rai. kalanggengan Alam Baqo. Hadist Ijma sumawonna. para Wali jeung para Muslim deui. tuluy rai cicing bae. 120. tuduh jalan pikeun mulang. pikeun urang gumelar di Dunya. hiji pilar make papan. sangkana bisa karasa. kana Dzat Sifatna Allah. ayeuna ge kabuktian. nyaeta dina tunjukna. nyaeta ka asal tadi. tambah beuki maju. Ulah cicing dina Asma badis. mo tepi kanu dijugjug. eta wajib digugu. kieu pihartieunna teh.

hukum Qiyas geura tungtik. nu pangheulana datang. nu ditunjuk ku gambarna tea. Jalanna ge teu disorang deui. nuhun akang rebu keti laksa. opat-opat geus tangtu. mana anu gancang bae. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. da rai mah tacan terang. teu terang nu diasmaan. dahar sare dikurangan. kapan tarekat teh loba. kahar kapal udara. kumaha bisana nyaho. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. da aya geus tangtu. Enggeus tangtu opat deui rai. 125. kajeun rada ripuh. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. 98 . dina hiji perkara teh. kantun milih bae atuh. tarekat pon kitu keneh. aya sare’at hakekat kitu. bisi kaburu ku pati. ma’rifat geus tangtu. kantun bae neangan akalna. Ceuk rakana tangtu aya rai. payunkeun hukum akal. gancangna teh teu lian kudu prihatin. da betah dina panunjuk. rukun Islam nu lima perkara. tuduh jalan nu sayaktos. ari eta tutumpakan. sidik teu ngandelkeun beja. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. ceuk raina atuh mangga. sangkan urang bisa datang. Ma’rifat dina Syahadat. tarekat ma’rifatna kitu deui. tarekatna ilmu. enya eta milih tutumpakan. Juziyah Hak Maliyah teh. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. Sholat ge opat perkara. cukup eta mah kulanun. kitab Qur’an eta sategesna. saperti dina Syahadat. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. opat pangkal kitu. atawa rek tumpak mobil. 128. bade naros Rukun Islam. sangkan tereh tepina teh. rai napi piwuruk teh. 124. aya sare’at hakekatna. saterasna kitu deui. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Zakat Puasa Hajina. nu tacan kamafhum. mana nu gancang tepi.Layang Muslimin Muslimat 122. 123. dina sahiji perkawis. mun ayeuna gentos pasal. sumerep ka sanubari. 127. hurupna asma Batawi. Lamun hanteu make akal rai. numatak urang teh kudu. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. sare’atna hakekatna. Panunjuk teh ibaratna Dalil. 129. Den Muslimat ka raka ngalahir. tah kitu ceuk rakana. Johar Awal kasebatna. Ma’rifatna. misti kudu buru-buru. naha hanteu aya rangkepannana deui. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. kumaha pikeun akalna. 126. nu ngaji asma wungkul. Qodariyah Satariyah rai. opat-opat kitu. geura beuli ku tirakat. naha rek leumpang suku.

Layang Muslimin Muslimat

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Saur raka kieu mun can harti, sare’atna Syahadat teh ngucap, ngucapkeun kalimah roro, enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi, teras Wa Asyhadu Anna, Muhammad Rosulullohu, eta Syahadat sare’at, hakekatna ngaran Syahadat teh rai, hirup eta tegesna. Tarekatna Syahadat teh rai, dina waktu Shalat sajatina, keur tajali ka Yang Manon, ma’rifatna mah kudu, sing ngarasa kaangliputi, nu moncorong lintang Johar, caang padang alus, nya eta dzat sifat Allah, ceuk raina aduh engkang penting teuing, eta kasauran engkang. Ceuk rakana naha atuh rai, mana nanya bet tepi kadinya, da engkang mah taya sanes, mung isin ku Yang Agung, mun engkang nyumputkeun ilmi, da aya hukumannana, mun sumput salindung, tur aya nu naros pisan, goreng temen mun engkang ngabuni-buni, turug-turug ku Ikhwan. Namung aya nu dibuni-buni, saperkawis anu hanteu beunang, diterangkeun kanu sanes, nu sanes saikhwan kitu, nyaeta tarekat ilmi, sabab eta mah titipan, Nabi Wali kitu, sabab lamun samarangan, diterangkeun ka jalma nu lain-lain, doraka Dunya Akherat. Sarta matak pecat iman pasti, Gusti Allah moal rek narima, ibadahna najan getol, dila’nat enggeus tangtu, disamikeun jeung Idajil, sakumaha mujina, ka Allah nu Agung, tetep moal dihampura, tetep bae keur eusi Naraka Jamhir, langgeng teu aya putusna. Ceuk raina atuh mangga deui, diteraskeun dadar sadayana, Rukun nu kaduana teh, nyaeta Sholat kitu, naon sare’atna deui, hakekat jeung tarekatna, ma’rifat pon kitu, rakana lajeng ngajawab, kieu rai lamun teu acan kaharti , sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang).

136.

137.

138.

Sareatna Sholat teh kang rai, enya eta nangtung ruku tea, sujud lungguh bukti ‘aen, ari hakekatna puguh, Alif Lam Lam He geus pasti, nyaeta lafad Allah, hanteu salah kitu, dupi tarekatna Sholat, tetep bae dina keur Sholat sajati, Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih, sareng eta Nur Muhammad tea, ka cahya opat sing ‘aen, Narun Hawaun Maun, kaopat Turobun deui, nya eta nu ngaran Sholat, memeh awang uwung, tah eta anu geus aya, anu matak Sembahiyang teh wajib, sabab asal tina Shalat. Ceuk raina nuhun kahareti, dina pasal eta Sholat tea, ayeuna katiluna teh, Zakat anu geus kamayhur, naon sare’atna deui, hakekat tarekatna, ma’rifat pon kitu, sumangga teraskeun engkang, gantung raos reh ni’mat kaliwat saking, teu emut ka barang teda.

99

Layang Muslimin Muslimat

NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Zakat. 139. Saur raka rai mun can harti, rukun Islam anu katiluna, Zakat bade dicarios, sare’at mah geus umum, hajat pare atawa duit, ditarima ku jalma, fakir miskin kitu, hakekatna ulah salah, kudu bae urang ngazakatkeun diri, ka Gusti Allah Ta’ala. Tarekatna nya kudu Tajali, ma’rifatna sing bisa ngarasa, ilangna jasmani kabeh, tanda ditarima kitu, ku Gusti nu Maha suci, tah kitu sahna teh Zakat, ulah rek kaliru, lebetkeun ka jero manah, supayana jadi rai bisa tohid, pasal dina sahna Zakat. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Puasa. 141. Hal Puasa nu kaopat deui, sare’atna kapan geus ilahar, dina bulan Ramdhan tangtos, tilu puluh dinten tutup, hakekatna mah geus pasti, kudu nahan nafsu hawa, ulah rek diturut, temahna matak cilaka, tarekat nya gulung dina Tajali, dupi ari ma’rifatna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai, enya eta jeung saperti bulan, lir bulan pat belasna teh, raina mani ngaranjug, bakating ku kahareti, teu sulaya ti basana, paingan disebut, Puasa di bulan Ramedhan, sihoreng teh yen urang kudu ninggali, lir bulan opat belasna. Kantun eta nu hiji deui, rukun Islam anu kalimana, ku engkang enggal carios, hoyong dongkap katutup, sangkan rai bisa tohid, harti kana sare’atna, hakekatna pon kitu, tarekat jeung ma’rifatna, dina rukun kalima nya Munggah Haji, mangga ku engkang dadar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat, Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Ceuk rakana sare’atna Haji, nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah, Baitullah nu dijugjug teh, hakekatna mah tangtu, ngalebur dosa nu tadi, tarekatna mah teu lepat, dina eukeur waktu Tajali tea, ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji, jasmani jeung rohanina. Mangga etang ayeuna ku rai, rukun Islam anu lima tea, sabaraha jumblahna teh, opat-opat hiji rukun, raina enggal ngalahir, atuh lima kali opat, jadi dua puluh, ceuk rakana itu diyah, geuning eta sifat dua puluh rai, sifatna Allah Ta’ala.

140.

142.

143.

145.

100

Layang Muslimin Muslimat

146.

147.

Den Muslimat ka raka ngalahir, sihoreng teh dua puluh sifat, asalna ti Islam kabeh, rai nuhun sarebu, aya sih pitulung Gusti, ditakdirkeun bisa terang, lebah dieu kitu, mung ayeuna masih aya, nya kabingung ku rai tacan kaharti, bade tumaros ka engkang. Lebah mana Gusti Maha Suci, maparinna nyawa ka manusa, ku rai tacan karaos, sabab keur jaman dikandung, ku Ibu salapan sasih, ceuk engkang waktu harita, karek hirup wungkul, hanteu acan aya nyawa, hirup suci tandana geus bisa usik, karaos ku Ibuna. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Cuk rakana rai mun can harti, Gusti Allah maparinna nyawa, dina waktu Ibu ngowo, barang gubragna turun, ti Batin ka alam Dohir, tepungna Hawa nu dua, hawa Batin tepung, kontak sareng hawa Dunya, kajadian jadi nafas murangkalih, nya eta ngaranna nyawa. Tiap-tiap aya nafas pasti, tangtos barengna jeung rasa, sabab hakekatna nyawa teh, nyatana rasa kitu, raina lajeng ngalahir, kahartos lamun kitu mah, rai hanteu bingung, kumargi tetela pisan, da buktina waktu dijero mah tadi, orok teu aya nafasna. Geuning hirup ciri bisa usik, sidik pisan hirup suci mah, hanteu kalawan nafas teh, ayeuna mah leres kitu, hirup teh jeung nyawa sidik, nya eta sifatna nafas, namung bade nyundul, pihatur deui ka engkang, rehna tadi ku engkang geus dipilahir, nafas teh bareng jeung rasa. Tapi rai waktos tadi lahir, barang gubrag tina Guha Garba, teu ngaraos naon-naon, tapi ceuk engkang kitu, rasa teh bareng geus pasti, jeung ayana nafas tea, rai rada bingung, rakana enggal ngajawab, lamun enya teu aya rasa ge rai, orok moal gogowakan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik, tina sabab enggeus aya rasa, tiris buktina ngadegdeg, hukuman ti Yang Agung, turut-turut asal tadi, tina bibitna manusa, Adam Hawa kitu, kapan Adam teh ceuk kitab, pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning, meunang bebendon ti Allah. Nya dibuang ka alam Dohir, tina sirna ngajadi teu ngeunah, barang gubrag ka Dunya teh, nangis bakating kaduhung, Adam Hawa jeratjerit, ku tina raos teu ngeunah, ti Sawarga turun, asal bungah jadi susah, anu matak orok oge geuning ceurik, tara gubrag seuseurian. Den Muslimat gumujeng ngagikgik, tina sidik nyakitu pisan, asalna orok ceurik teh, sasakala Karuhun, jeung karasa dibuang teh yakin, jadi lamun anu wafat, masih aya dumuk, nyawana masih di Dunya, sasat tacan kaluar ti hukum Gusti, paingan marakayangan. Tanda tacan dileupas ti bui, masih tetep keur dina hukuman, tacan bisa meunang pones, pones lepasan ti hukum, tetep hanteu meunang bijil, 101

nuturkeun anu nungtunna. pantes arek kituna teh. parantos miwuruk. tempat ngahampura dosa. 163. Insya Allah dihampura. anu ngarang ieu Layang tea. mugi sadaya saderek. nu karasa ku badan sorangan. ngadeuheusan kitu. tungtungna teh atuh. sanes pisan jisim kuring. teu puguh nu dikiblatan. sabab tina hanteu bisa. anu teu aya hinggana. migawe kitu lampah. geuning kawidian apel. palangsiang galeng totos. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. raina lejeng nyaur. Lebah dieu tobat jisim kuring. anu geus kersa ibadah. kanu boga pangadilan. kapan geuning di Dunya ge bukti. dipayuneunnana Gusti. ka karatonna Yang Manon. Baetullah anu sajati. beungeut madep atina mah jongjon mungkir. Sembahiyang teu khusu. eling bae ka sawah. atuh bener kitu. ulah make surat deui. rai nuhun ka pangasih. nya osok kitu nya gawe. jeung sing bener caritana. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. mitutur nu sayaktosna. nu karaos sumurup ka sanubari. Akbarna kamana-mana. 160. dikaler di kidul. 157. lamun hanteu kitu. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. kudu khusu tobatna teh. rakana enggal ngawalon. nu teu dikulon diwetan. da tekadna hayang buru-buru tepi. Mun nu kaya Akbarna ka duit. nu ngaos anu ngadangu. kana Aweh Salam tea. tegesna ka dzat Yang Agung. keur guneman carios Agama. pujina ge diliwatan. kana Dzat Sifatna Gusti. pangadilan nu langkung sampurna. leuwih hade ngadeuheusan. ku rai tereh kaharti. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. tangtu nyorang paribasa. neda ampun moal rek sakali deui. upami keur resep tani. aduh rai engkang nuhun. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. PIHATUR NU NGARANG 161. kantun suhud kana ibadahna. hanteu khusu ka Pangeran. Ulah ampun ditukangeun badis. mun nu tani Akbarna ka sawah. Akbar teh bet los ka Pasar. 158. saestuning ngan saukur tuturut munding. silih tempas jeung saderek. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. 159. lamun keur netepan waktu. teu ngadeuheus kapayuneunnana. Mun geus terang kana dzat Gusti. ka Gusti nu Maha suci. namung ieu mah nyindiran. payuneun nu Agung. 102 . eta tempat pangadilan. pangasih salira engkang.Layang Muslimin Muslimat 156. sami bae Dunya Akherat ge rai. da moal aya bedana. 164. lantaran can ma’rifatu. lamun urang meunang hukum beurat. aya babandingannana. bisa ngaibaratkeunnana. sakur dulur-dulur. 162. keur dagang pon kitu deui. hanteu pisan boga akal. ngan diwangwang wungkul. bet Akbar teh clok ka sawah. tapi apelna kitu. dicipta dikirakira. Kana diri sim kuring pribadi. pangna Akbar sok kamana-mana. neda ampun tina dosa anu tadi. ulah kendat sawaktu. nyindiran kasadayana.

supayana ulah kitu. pang orok sakarat tangtu. nya buktina wujud urang. rehna rai sering sok mendakan. pasal eta rai ulah helok ati. dina Hadist geus kakocap. anu matak renghap ranjug. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. tah didinya jalan urang. cacakan tadi turunna. sakarat enggeus beak. Balikna ge moal salah. naha atuh kitu. Ayeuna mah ganti pasal. tangtuna kasampeur deui. kusabab tadi jalanna. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. kantun ni’mat bae pasti. saperti anu biasa. kumaha eta sababna.Layang Muslimin Muslimat 165. tadi rek turun ka Dohir. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. Narakana Ibu tadi. kitu siksaanna Gusti. jeung naon sanyatana. pajar orok mah beresih. 172. 103 . enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. anu matak urang wajib nyiar ilmi. Kapan aya ceuk dalilna. Mung ayeuna rek tumaros deui. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. ti ayeuna geus ditungtut. Rakana lajeng ngajawab. 176. raosna nyeri kalangkung. naha sawaktuwaktu. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. tah eta kedah kasusul. 175. dina waktu keur waktos salulut. pang orok sakarat kitu. Sabab asalna ge ni’mat. rai bingung kalangkung. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. ngarasa rasa sakarat. da moal salah mulangna. Pangkur 166. nya percaya mun kitu mah kahareti. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. Syahadatna Kangjeng Nabi. sing perele hiji-hiji. sabalikna urang lamun. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. 168. samemehna urang hilang. waktu tadi memeh kadunya turun. 177. ganjarana ti Gusti. tangtu bae engke moal nyorang deui. 171. Ibu teh satengah mati. mangga dangukeun ku rai. geura kieu mun can terang. mun teu kapendak ilmuna. 167. naha sami Syahadatna teh nya kitu. 174. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. Mun disorang ti ayeuna. Nampa sarebueun ni’mat. sarebu kalieun babar. hakekatna di badan urang sakujur. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. Raina lajeng ngajawab. Rosul anu genep tea. teu acan aya dosana. unggal poe sakarat. muga ku engkang diwejang. karaos nyerina misti. sarebueunkanyerian tadi Ibu. bangsa orok nu rek maot. Rakana lajeng ngajawab. hanteu sami pada-pada boga waktu. balik deui ka jalanna. Antal maotu qoblal maota rai. Waktu ngababarkeunnana. beda hiji-hiji Rosul. sing ngarasa hilang samemeh pupus. kitu deui waktuna. maotna make sakarat. nyorang nanjak upamana. nyorang deui kana jalan anu tadi. jalanna kana Naraka. Sinareng dina waktuna. malah sok aya nu misan. 173. rek naroskeun anu teu acan kaharti. ilmu sakarat di Dohir. 170. kapan sidik Ibuna satengah mati. Tah rai kumargi eta. akalna teu aya lian. dina hal perkara Rosul. 169. sing kapanggih jeung ilmuna.

tapi maneh ayeuna. tatapi maneh ayeuna. waktu subuh kaluarna fajar sidik. Ngadawuhan Gusti Allah. Dawuhanna Gusti Allah. kieu rai Syahadatna. sinarengan dua suku. kanyahokeun bae heula. paingan manusa kudu. 179. Gusti Allah ngadamel deui utusan. 181. maneh Adam dikersakeun ku Kami. sing narima boga dua cepil tangtu. Sembahiyang subuh tea. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. jadi utusan geus tangtu. mana aya Shalat Subhi. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. maneh kudu tumarima. Raina teras ngajawab. lobana opat raka’at. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ceuk raina nuhun pisan. Nabi Enoh nu kamasyhur. Wajib kudu Sembahiyang. Dalilna Sama-Sami’an. Al insanu dohirulloh eta kitu. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. terasna Wa asyhadu anna. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. ka Gusti nu murbeng jagat. tumarima boga cepil dua siki. tatapi maneh ayeuna. Enoh Habibullah deui. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. tumarima boga nyawa sareng wujud.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. kieu rai Syahadatna. waktu tadina ti Nabi. kantun kaduana deui. tah kitu eta asalna. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. kanyataan ayana Kami pasti. Sabab wujud maneh eta. 182. Wa asyhadu anna Adam. kholifatullohi deui. Nabi Adam nu tipayun. jeung dua suku geus nyata. 183. wujud maneh pribadi. kudu Sholat maneh misti. 185. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. 178. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. 104 . Mimitina Gusti Allah. Wallohu batinul insan. 180. da nyaho asal usulna. Saur raka nu kadua. numatak manusa wajib. 184. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Nyaeta dua raka’at. 186. kudu Shalat waktu duhur. ari sababna pang kudu. dalilna geus kasebut. jadi utusan geus tangtu. boga nyawa kaduana boga wujud. maneh Enoh dikersakeun ku Kami.

terasna Halilullahu. 192. mangga ku engkang pitutur. 105 . Kanyahokeun bae heula. kitu eta asalna. hayang ma’rifat ka Aing. NERANGKEUN Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. geura mangga ku engkang terangkeun deui. Asyar waktuna pasti. 188. dalilna teh geus disebat. dalilna anu kasebut. 193. Basar jeung Basiran tea. Nabi naon ngarana. Nabi Musa eta rai. Kantun anu katiluna. kudu Sholat Asyar misti.Layang Muslimin Muslimat NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. 190. Pek Shalat tilu raka’at. rakana lajeng ngajawab. 195. saterasna Wa asyhadu. 194. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. Kieu rai Syahadatna. heh maneh Musa utusan. Jeng Nabi Ibrahim tea. kieu Syahadatna rai. kitu Syahadatna Nabi. 187. kantun eta Rusul nu kaopat deui. waktu magrib maneh ulah salah deui. Tapi montong hayang terang. ceuk raka nu kaopatna. tunga rai sama sakalican mafhum. anna Musa Kalamullah. Raina deui ngajawab. utusan Aing pribadi. nomer tilu ngabogaan. 191. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. nu katilu utusannana Yang Agung. kanyahokeun bae kudu. Nabi naon kasebut. boga panon dua siki enggeus bukti. Asyhadu anlailaaha Illallohi. tapi maneh montong hayang. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. he maneh Ibrahima. Asyhadu anlailaaha. kudu Sholat pat raka’at. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. kaduana boga lisan eta kitu. Sabab maneh ngabogaan. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. pangucap maneh teh eta. sategesna pangucap Aing geus tangtu. numatak manusa Islam. Syahadatna ge puguh. saperkara boga baham. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. Saparantosna Nabi Musa. jeung leungeun kenca katuhu. 189. sabab maneh teh geus puguh. ati moal salah deui. Kalam Mutakalliman deui. anna Issa Rohullohi.

pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. pat raka’at lantarannana pang kitu. Muhammad Nabi panutup. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. 203. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. anu matak ayeuna ge geuning kudu. teras ka para Wali sadaya. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. Sabab nafas maneh eta. dina wujud peribadi. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. dina waktu-waktuna. Kitu geuning sajarahna. ka Aing kudu ma’rifat. maneh Isa geus jadi utusan Kami. lamun urang cicing dina tarekat muji. ayeuna maneh mah kudu. Muhammad Rosulullohi. nya adegan wujud urang peribadi. sategesna rasa Aing geus tangtu. Muhammad mah rasa jasad. ngan maneh ayeuna kudu. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. 206. ayeuna karaos pisan. 204. Ieu Aing mere burak. eta anu genep Rusul. 200. Panguluna para Rusul. teu make Ijma Qiyas. 106 . enya eta Al insanu siri rai. kanyahokeun heula bae. nafas ge moal aya. sabab mun getihna lampus. 205. Ibrohim paninggal urang. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. Katiluna boga nafas. turun-turun burak tadi. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. Kieu dalilna geus kocap. leres pisan kurai geus kaharti. Haturan deui raina. 199. tadi diluhur disebat. tumarima kaayaan. nu meunang pitulung Gusti. teu kudu hayang terang. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. hakekatna di badan urang sakujur. Isa teh panggangseu urang. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Sholat dina waktu Isya. dalilna enggeus disebat. sabab asalna ti Nabi. keukeuh pokna mo kasusul. hartina teh maneh Muhammad. kapan pangkatna teu lepat. 201. terus nepi ka Kiamat.Layang Muslimin Muslimat 196. Barang Rusul kagenepna. kapan eta Gusti Allah. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. Tangtu bae mo kapendak. enggeus lumbrah Syahadatna. teu ku akal moal jadi. teu nyusul tarekat ilmu. tapi maneh hanteu kudu. Muslimin para Olia. malah tepi ka poe Kiamat kitu. dua liang irung bukti. di maneh teh kanyataan. dina Qur’an geus kauni. 197. jeung turun ka anak incu. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. terasna Wa ana siruhu. Enoh nyatana pangdangu. Hakekatna Adam tea. sumurupna kana rasa. Shalat dina waktu Isya. wujud oge geuning bukti. nafas sifatna geus pasti. 198. 207. sategesna hukum akal teu disusul. 202. nafas maneh pribadi. Ngadawuhan Gusti Allah. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Ngadawuhan Gusti Allah.

aya dua dina Qur’an geus ditulis. nu bisa ma’rifat kitu. anu aya diwujud. pangandika para Rusul para Nabi. ngaku enggeus ma’rifat dzat. 220. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. da eta nu ma’rifatna. Lamun hanteu aya rasa. tapi geura teangan hakekat Nabi. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. Mun kitu mah bener pisan. Mutajilah enggeus moal salah deui. Bibitna anu ma’rifat. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. anu lemes pikeun bagian Sawargi. 210. Kasar pikeun Naraka. 216. ngajolopong hanteu bisa usik malik. ninggalna tangtu ku soca. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. 209. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. hanteu kakurangan deui. 107 . 211. moal aya hiji jalmi. Anu bisa ma’rifat dzat. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. ka dzat Yang Agung. kulantaran ma’nana salancar wungkul. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. tah kitu mun teu kaharti. da geus sulung dina jasad. sumawonna Ijma oge teu disusul. seueur pisan anu kitu. 213. nya ma’na anu kasar. 217. panon ieu nu buncelik. lamun geus kapanggih eta. Kapan ma’na kitab Qur’an. 215. nu ma’rifat dzat Yang Agung. sabab anu pikeun nyampurnakeun maksud. lamun hanteu ngaji Qiyas. 214. hakekatna sadayana para Rusul. 221. Geuning tadi Hadist nyebat. eta oge bener pisan. Rosululloh tegesna rasana Gusti. tapi ulah netepkeun bae kaditu. bisi nular katepaan murtad deui. ma’na Syahrul bariyyah. elmu lahir elmu batin. Malah ulah dideukeutan. Ari Hadist mah teu salah. sareng anu nyaritana. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu.Layang Muslimin Muslimat 208. kaluar jerona kitu. da teu make akal deui. Ceuk raina atuh naha. pokna teh sabab ceuk kitab. puguh oge sok kaliru. ngajirimkeun Gusti Allah. ceuk rakana bener kitu. kaduana Khaerul bariyyah puguh. naha arek teu percaya. nya nu pangkat Ajengan. atuh kantenan pisan. eta mah nu jadi bibit. sahinasna ma’na kitab. anu ngajina salapis. saur Hadist moal aya hiji jalmi. aya ma’na lemes pasti. dina Lam yakunil kitu. murtad hanteu salah deui. 219. Rakana lajeng ngajawab. dalil teu meunang dirobah. taya lian ngan ku akal. jalma mah moal tinggali. ma’na dalil kadua karasa kaharti. ma’nana pon kitu deui. tangtu bae ma’rifat. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. tangtuna kaliru basa. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. Geura ku rai dipaham. anu ngajina tea. sabab Rosulullah eta. hakekat mah teu mati. nu salah mah geus puguh. jelema mah moal aya. pupus soteh majajina. nuhun rai jol kamanah. Namung wajib kailmuna. teu percaya kanu nyebut. Numawi geura teangan. aya urang sinarengan aya itu. henteu dipikiran deui. nu ngaku enggeus ma’rifat. 212. jadi aya hirup dua. di wujud urang sakujur. kapan ceuk Qur’an teh kitu. Kangjeng Rosulullah Mekah. jalankeun hukun Qiyas. 218.

puji anyar kanu anyar. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. kieu numawi katampi. pada-pada anyar sami. muji ka salira engkang. puji Hadist ‘alal Hadist. Sundana anu geus umum. 230. reh ngupingkeun dina kitab. ku rai tacan kaharti. 229. pisundauennana dalil. nu kahiji kasebat. mun kitu lain bab ilmi. ku Dunya ieu kakurung. da moal jadi manfa’at. dina Syahadat ge rai. ngandikana teu ku baham. sing kapangih supaya bisa balik. puji anyar kanu anyar. puji anyar kanu anyar. Nu gaib di wujud urang. ayeuna rek naros deui. piraku hanteu kamanah. nu wajib disembah misti. 232. nu anyar muji nu anyar. Tetep dina rasa Dunya. pernahna pon kitu deui. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. eta pisundaeunnana. tegesna tacan kaluar. puji Qodim ‘alal Qodim. puji Qodim ‘alal Hadist. pimaksudeunnana dalil. atuh nu kumaha tea. puji Hadist ‘alal Qadim. Ulah nyamian Yang Agung. ibaratna tuang rai. Mung barangna can kamafhum. kieu rai mun can harti. 233. raina lajeng ngajawab. leres sundana kaharti. anu opat geus disebut. pikiran heula ku rai. 228. 224. puji Hadist ‘alal Hadist. dina waktu mana deui. da kapan ari dalil mah. anging rasana Yang Agung. 234. Rakana ngawalon imut. anu tetep uninga. Nomer dua nu kasebut. marakayangan balik ka Dunya deui. atuh nu kumaha tea. Ceuk rakana mangga atuh. puji Hadist ‘alal Hadist. engkang ku rai dipuji. dalil anu nomer hiji. 226. balik ka rasa kapungkur. 223. muga ku engkang diwejang. muji mah kedah ka Allah. jalma teu wenang dipuji. Lajeng rakana ngadawuh. nu tadi disebat tea. kitu sundana mah rai. sumawon dina pernahna. buktina loba ririwa. moal bisa deui mulang. rai hoyong mangarti. ka rasa anu tadi. loba nu surup sumanding. Ku rai tacan kaemut. masih tetep dina pangbuangan kitu.Layang Muslimin Muslimat 222. Kinanti 225. barang negrak eta rai. Tetep bae pang bodona. anging hiji Gusti Allah. aya puji opat rupi. 108 . henteu boga daya upaya pasti. Raina lajeng ngawangsul. dupi anu katiluna. 227. nu rempug jeung para Santri. Raina pok deui nyaur. nyaeta rasana Allah. ngadanguna teu ku cepil. nu ninggalna hanteu make panon kitu. aturan ilmu geus pasti. 231.

tapi tetep keur ka Gusti. puji Hadist ‘alal Hadist. 245. nu muji nu dipujina. nu geus diterangkeun tadi. mun lepat sadaya-daya. anyar dadamelan Nabi. muga ku engkang didadar. dupi eta perenahna. puji Qadim ‘alal Qadim. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. ari nu katilu deui. 247. anu sarupa kumaha. Nu anyarna teh nya wujud. nya dina waktu keur rai. Kapan huruf Qur’an tangtu. kieu pisundaeunnana. dina keur Shalat sajati.Layang Muslimin Muslimat 235. nu Qadim muji nu Qadim. dina jilid nu kadua. Sanes keur muji ka makhluk. eta sowara teh sidik. muga diterangkeun deui. pernahna dimana deui. piraku hateu kapikir. 244. perenahna waktu eta. jeung kuma sundana deui. da pada Qadim sadaya. barang urang nu macana. 109 . puji Hadist ‘alal Qadim. sanggeus urang ka Dunya. Kantun eta nu katilu. pada-pada anu Qadim. dupi anu Qadimna mah. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. sorana teh anyar deui. Piraku hanteu kamafhum. 241. 246. leres ku rai kaharti. 242. pada-pada anyar pasti. Rakana deui ngawalon. kieu atuh kieu mun can harti. kieu pisundaeunnana. Saur rai kumaha atuh. Cahya anu opat geus puguh. buktina teu make biwir. ngan ukur pikeun di Dohir. enya eta ti makhlukna. maca kitab sareng Qur’an. dijero kaluat bijang. Nur Muhammad asal tadi. kapan urang eukeur tadi. ceuk raina hanteu lepat. dimana engkang pernahna. puji Hadist ‘alal Qadim. anu katepi ku pikir. Qadim teh pangandikana. Kapan didinya mah tangtu. 243. kantun anu kadua. nu anyar muji kanu Qadim. dina Sembahiyang pasti. puji anyar kanu anyar. 239. warnana anu opat rupi. 240. nangtung ruku sujud deui. ayeuna nu kaopatna. nyanggakeun bae kang rai. hurupna mah anyar pasti. dupi muji pada jalmi. Rakana jawab jeung imut. Ceuk raina muji nuhun. 236. 237. sugan moal lali deui. Ceuk rakana mun can mafhum. lungguh eta kaopatna. teu nyowara geuning rai. eta mah sejen aturan. da ngan sakitu rai mah. dupi eta perenahna. padapada anu Qadim. 238. kapan eta anyar sami. muga bae parin harti. Ceuk raina geus kamafhum. seepkeun bae sakali.

hirupna manusa pasti. ceuk kasauran Wali mah. awak-awak nafsu pasti. 255. sasatna geus syah dzatna. 260. Dupi anu ngaran hirup. kudu maot sadayana. seja rek tumaros deui. margi dina saban jalmi. 110 . 257. nu ngangliputi sadaya. Nya eta anu kasebut. 250. ayeuna mah ganti pasal. anu sarupa kumaha. disebat sagara hirup. Mun hiji mah eta hirup. Sato Siluman-sileman. Mung heran kaliwat langkung. Bibitna nyawa disebut. puji Qadim ‘alal Hadist. dina pasal hirup eta. kana dzatna Maha Suci. teu dua teu tilu opat. leres hirup mah teu lepat. nuhun parantos kaharti. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. kieu upami teu harti. da tara keuna ku mati. Raina lajeng ngawangsul. ku sifatna hirup Gusti. anging ku kawasa Gusti. teu petot-petot nya eling. 259. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. can terang sama sakali. langgeng bae ngangliputi. nu langgeng teu keuna mati. 256. 258. hal nohidkeun hirup hiji. dina lebah mana deui. nungtut bae beurang peuting. hakekatna nyawa rai. Rakana lajeng ngadawuh. tujuh bumi tujuh langit. sabab hirup ngan sahiji. Manusa pon kitu deui. kuma ngarasakeunnana. kitu ceuk unggeling Hadist. 261. ari nu seueur tea mah. jeung syah sifatna deui. lamun ibadahna jalmi. hirup Allah tara ruksak. 249. mung hiji-hijina pasti. 254. pada aya hirup eta. Uteuk Tongo Walangtaga. Dupi nu sok keuna ku pupus. sareng perkawis hirup mah. reh hirup teh ngan sahiji. nyaeta buktina rasa. 252. nyawa aya saban jinis. sabab enggeus tetep eling. jeung lamun hirup ngan hiji. mana helok-helok teuing. kaangliputi sadaya. Arasy Kursyi pon nyakitu. hirupna sakabeh jinis. ayeuna rai mangarti. meureun maot sahiji. teu ngaku usik sorangan. syah asmana jeung af’alna.Layang Muslimin Muslimat 248. tetep hirup mah ngan hiji. hirup kagungan Yang Widi. nu Qadim muji nu anyar. kalawan jeung ma’rifatna. Ceuk raka ulah kaliru. tah eta anu dipuji. Sawarga Naraka deui. 253. Ibadah kalawan ilmu. kapan buktina nu wafat. anu ngaran nyawa tea. aya keneh kabingungan. kang rai di lebah dinya. sifatna nu padang tea. asalna tinu sahiji. jadi puji sadayana. Sumawon ibadahna kitu. anyar dipuji nu Qodim. 251. Rai teh masih kaliru. Raina lajeng ngawangsul. usik malikna geus pasti.

Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. kudu bae balik deui. kajeun rebu maliunan. 264. nungtut ngirangan teu lepat. ari dzatna Gusti Allah. Lamun kitu naha urang teh enggeus undur. 276. Kapan tadi rai dina waktu turun. aya terasna kasohor. ku rai tacan karaos. 271. mahi teu kurang teu leuwih. teu robah langgeng geus pasti. mohal ruksak dzatna Gusti. 267. ari hartina teh dalil. diala rebuan jalma. sorotna teh tangtu loba. nyaeta damar nu tadi. rai ulah salah harti. 111 . Innalillahi kauni. seuneuna dicarokotan. katerangan teh utami. katerangan anu yakin. nu liangna laksa keti. Kieu atuh mun can mafhum. salobana liang tadi. dupi anu jadi nyawa. urang ibaratkeun deui. ibarat mun di Dohir. teu ngarti ibarat tadi. inditna mah teu karaos. saperti nu tadi tea. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. Ku hiji ayakan kitu. misti kudu balik deui. Rakana enggal ngawangsul. damarna mah tetep hiji. 265. 275.Layang Muslimin Muslimat 262. ngurangan atawa leuwih. ka Allah Gusti Yang Manon. nyaeta sorotna tea. rek ditambah katerangan. naon atuh anu balik. tangtu dzat anu Maha Suci. Naha seuneu dina lampu. Aduh engkang langkung cukup. nu jadi hirup jasmani. teu kalawan ingkig kitu. asal ti Allah geus tangtu. hiji jalma roko hiji. bol karaos teu sulaya. ka maliunan manusa. nya nyareungeut ka dinya. ka Allah nu Maha Agung. Rakana lajeng ngadawuh. sorotna Sagara Hurip. 277. 269. ku rai tacan kapikir. ngurungan damar sahiji. ibarat lamun di Dunya. geus jauh ti Maha Suci. Lamun sayaktosna kitu. 274. 263. 266. boh laksa rebuan jalmi. jadi hiji nyawa jalmi. mungguhing hirupna Allah. teu kirang sumawon leuwih. Ibaratna hiji lampu. rek diibaratkeun deui. hiji sorot liang eta. ulah belet-belet teuing. reh rai sok nguping dalil. nyaeta nu padang tea. margina dibagi-bagi. ayakan jeung damar hiji. teu ngurangan teu nambahan. 270. Mung aya keneh saeutik kabingung. angger moal robah-robah. ayeuna ku engkang rai. ngaraos teu clok di Dohir. gumelar ka alam Dohir. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. 272. ka sato pon kitu deui. piraku mun aya jalma. naha jinisna nu tadi. nu aya di wujud jalmi. nu sakitu eces pisan. 268. raina lajeng ngalahir. Magatru 273. Raina enggal ngawangsul. Mung bade nyundul pihatur. kapan Gusti Maha Agung. ayeuna teu samar deui. sangkan kaharti karasa. Jadi sategesna kitu. nyaeta anu disebut.

raina ngalahir deui. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. Barang-barang meja korsi nu aralus. teu karana deui kitu. 112 . teu karana dipigawe deui. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. naha saperti di Dohir. tapi pangbalikan rai.Layang Muslimin Muslimat ‫ن‬ 278. rasa Dohir lamun balik. ni’mat bae salamina. nu ngaran Haqna Yang Manon. Tapi engke dimana urang geus pupus. teu katinggal soca kitu. ngarasa kanyeri wungkul. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. 291. teu selang-selang deui. make aya gedong-gedong. 293. cicing di Naraka pasti. teu dicampuran ku nyeri. 288. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. ceuk rakana bet piraku. katilu Haqna Yang Manon. jadina kumaha deui. rakana lajeng ngawangsul. Kani’matan Akherat mah Agus. sasatna di jalan cicing. 289. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. kalem timbul sapapaos. eta nu ngaran Sawargi. 287. kapan di Dunya mah campur. dua Haq Muhammad Nabi. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. naha siga naon atuh. Nerangkeun Dalil ‫را‬ ‫ان وانا‬ Pasal nu Balikna. pipisahan enggeus pasti. sapatemon waktu tadi. jeung istri anu gareulis. karaos ku tuang ibu. rasa kitu teh geus pasti. gaib hanteu aya bukti. aya tilu perekawis. 282. salamina taya tempo. Haqna Adam teh geus tangtos. kumaha ilmuna tangtos. bener rai kudu balik. 284. pangbalikan rasa kitu. 290. kawas ti luar ka bumi. tah sakitu pikeun balik. jadi ni’mat geus pasti. ku kangeunahan kitu. 281. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. rai mah kawas nu ngaco. mun nu jatoh ka Sawargi. tetep ni’mat bae jongjon. nomer hiji kacarios. kawas keur di Dohir deui. anu katiluna deui. keur waktu ngajadi orok. tah lebah dinya kang rai. kantun nu hiji can mafhum. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 292. teu saperti Rama Ibu. kapan didinya teh nyeri. dina jalanna bareto. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. hanteu kadangu ku cepil. tah kitu anu sayaktos. Sawarga ngaranna sohor. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. ka Haqna Muhammad tangtu. Ceuk rakana rai masih bingung. balik soteh balik raos. ngan ni’mat anu karaos. kangeunahan jeung kanyeri. 280. tetep langgeng dina nyeri. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. 279. 285. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. 286. 283. tapi lain ngingkig kitu. Anu balik ka Naraka pon nyakitu.

supaya enggal kaemut. ibadahna luakleok. ngangliputi Langit tujuh. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. enggal ku rai kaharti. 300. samemeh urang ka Dunya turun. 310. ku ibarat mah karaos. teu ngaraos naonnaon. hayang caang ulah bingung. Nur Muhammad waktu tadi. caina asin geus tangtu. 304. keur waktu keneh dina Nur. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. 113 . Sagara cai nu tembong. 296. kulantaran kurang suhud. nyaeta rasana Gusti. mungguhing dzatna Yang Manon. pasal eta pikeun balik. tur tadi teh cai laut. saeusina Dunya tangtos. tacan jadi rasa wujud. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. 302. kumaha waktu di Dohir. 309. reh urang tadi di Qadim. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. 301. Nur Muhammad opat rupi. nyaeta rasa jasmani. 298. nyaeta dzatna Yang Manon. 297. caina teu salah deui. Ibaratna cicing dina asin kitu. nu mahi ka tujuh Bumi. rasa teh sama sakali. 303. hanteu warna hanteu rupi. nu diluhur kacarios. di Dunyana nu teu manggih. 305. 308. aya tilu tempat kitu. Barang anu balik ka Naraka kitu. ci hujan mah henteu asin. ibaratna mun di Dohir. rek diibaratkeun deui. kuma sajarahna deui. mahi ngahuripkeun makhluk. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. Akherat pon kitu deui. keur masih ngajadi Enur. tepina ilmuna tangtos. 295. sajatining suwung raos. 299. rai masih keneh helok. tah ibarat urang tadi. teu ngaraos naon-naon.Layang Muslimin Muslimat 294. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. datang ka darat mah geuning. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. barang kadarat geus tepi. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. 306. sanes kanten bisa jadi. Dzat laesa kamishlihi. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. hanteu isin ku Yang Widi. nyaeta dzatna Yang Manon. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. sasat ngancik dina poho. Ngalakonannana ngan era ku batur. kana sagarana hurip. teu sieun ku siksa kubur. kapan laut oge bukti. nyaeta nu ma’rifati. kangeunahan pon nyakitu. pangkatna geus ma’rifatu. geus jadi ci hujan tangtos. kaduhung engke karaos. bet beda rasana gentos. teu arah teu enggon kitu. Kantun ieu aya keneh kabingung. ngan ukur tuturut munding. bet boga rasa kanyeri. saperti di luhur tadi. samemeh ka Dunya lahir. nu geus ma’rifat kana Nur. ngilmuna eukeur di Dohir. 307. keur dina Sagara Hurip. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. enggal karaos ku rai. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. Ci Sagara rasana asin geus tangtu.

asal tinu opat. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Sabab eta pang ayana cai susu. jalanna dumuk. Tuang Ibu moal aya ci susuan. tangtu aya rasa. dina eta pasal nafsuna manusa. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. 315. anu tadi geus ragrag teh. 114 . aya raos jeung teu raos. Nerangkeun Datangna Nafsu. Barang tepung baham sareng cai susu. 328. margi sidik aya jeung bukti-buktina. 327. 321. percanten kacida. 316. sifatna nafas nu bukti. Nya buktina nu dituang ku Ibu. hiji keclak hiji jalmi. rasa pelem jeung amis teh. nya jadi nyawa jasmani.Layang Muslimin Muslimat 311. teu pulang ka asal. Hayang deui hayang deui jadi baku. Teu aya deui akalna teh kudu. rido ngawuruk saderek. aci tanah jeung angin teh. lamun disambat ku Onom. 326. nya jadi rahayatna Onom tea. terusannana anu bras ka Laut tea. bisa balik nya ka Sagarana tea. dina rasa dunya bae. sakeclak sewang geus tangtu. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. sing kapanggih Solokan-solokannana. tetep langgeng dina rasana Naraka. waktu medal ti Ibu teh. 313. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. meni jeger ceurikna bakating hayang. masing bisa balik deui ka asalna. 324. 323. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Marakayangan jadi salundang salindung. henteu kaop elat. jadi nyawa enggeus puguh. kitu kajadianna teh. 325. nyaeta ci hujan tadi. teangan jalanna jalan cai ka Laut. 319. Balik deui ka rasa asin kapungkur. teangan akalna. da waktu tadi mah. 312. ulah cicing betah. aci seuneu aci cai moal salah deui. 322. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. Pucung 314. Ayana teh kumaha. dina cai hujan bae. sangkan cai teh ngaleos. rasa Dohir anu bukti. sangkan cai hujan. anu mawi ewon-ewon. Jadi rasa cai asin nu di Laut. enya eta dina rasa alam Dunya. jalan cai tea. rasa ci hujan mah puguh. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. ibaratna rasa batin. saha anu nyambat. cai hujan nu tadi teh. muga engkang kersa. 320. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. rasa kontak jeung aci opat perkara. 317. 318. saban wujud oge nyondong. deudeuieun tina karasana ngeunah. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. Aya deui nu ku rai can kamafhum. Den Muslimat ngawalon barina imut. taya nafsu teu hayang sagala rupa.

Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. aya dangu ngeunah. dina waktu wafat. kanyaho di Dunya bae. Geuning bukti dina dangu oge kitu. 343. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. babandingannana. 331. 330. 338. Anu mawi wajib manusa teh kudu. nimbulkeun jadi amarah. saterasna kitu bae. aya angseu hanteu raos. muga engkang ka rai maparin terang. dina patuangan sareng aya hirupna teh. 332. 342. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. Panon oge kumaha kontakna kitu. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. 339. sifat nu sae nu awon. nyerep nyurup kana hate. sareng teu raos geus tangtos. nya karaos pisan. sareng asal bareto. 337. hawa Batin jeung Dohir teh. barang kontak terus bae aya nyawa. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. kana cepil soca. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. aya tinggal henteu raos. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. sajarahna manusa gelar ka Dunya. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. tanda hirup geus usik gugurinjalan. lamun dangu kontak. ka pangangseu kitu keneh. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. nya nimbulkeun ngeunah. hakekatna nyawa. kumaha sajarahna teh. 333. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. sami bae sareng dangu tinggal baham. kontakna jeung sifat. kuma bae dina pamuhitannana. malah aya tinggal sok jadi amarah. Saniskanten jadina teh ku patepung. Dina waktuna sakarat badena pupus. 345. kumaha ilmuna. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. 347. barang rasa kontak sareng katuangan. 115 .Layang Muslimin Muslimat 329. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. aya angseu ngeunah. rasa eta buktina teh. 336. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 335. tadi geus ngaraos. sareng sowara nu awon. saniskanten aya lalayanannana. Najan dina pangangseu oge nyakitu. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. nya balik ka Dunya. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. aya dangu nu teu raos. 341. 340. 344. kana Maung kana Bagong. bibitna kahayang sabab. hawa anu dua. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. anu opat bae kumaha kontakna. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. 334. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. 346. aya tinggal ngeunah. wajib kapendakna.

mulih ka Rahmatullah. neda-neda ka Yang Manon. mu’jizatna Gusti urang. raina Raden Muslimat. hanteu aya naonnaon. nu jeneng Rosulullohu. tangtu jadina teh poho. nyaeta Sawarga. Layang Muslimin Muslimat. Sagara nyawa sakabeh. moal aya mustahilna. ayeuna gentos nu kocap. ulah kirang pangampura. marulih ka Rahmatullah. anu hanteu petot-petot. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. Dina gentos sasih deui. 3. ngahalang-halang kersana. dangdingna sareng basana. sinareng gentur tatapa. 116 . 353. kitu kersana Yang Agung. sinarengan Raden Muslimat. Nilarna Raden Muslimin. kana dzatna Allah. maksad rek ngadangding Layang. rasa Allah tea. Simkuring nembean deui. 6. elingna kadinya. Mung ku banget tekad ati. ngabulkeun paneda jalma. Kocapkeun Raden Muslimin. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. sakalangkung garihalna. 349. Rayagung dawuh nu sae. disarengan ku dudu’a. Kangjeng Nabi Muhammad. Ngawitan anu didangding. 350. jeung moal aya nu bisa. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. ngantunkeun sahiji putra. geus tangtu kontakna oge. 8. Kasampurnaan lahir batin. salamet Dunya Akherat. 352.Layang Muslimin Muslimat 348. namung kalintang ku awon. ngudag hak kasampurnaan. sakersana jadi bae. 351. sakitu ge cekap. hanca simkuring bareto. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. sareng ku safa’atna teh. seja rek neraskeun hanca. lamun Tohid Insya Allah sampurna. 5. Balik deui kana rasa nu kapungkur. kalangkung kasep. ieu jilid kaopatna. Teu mungguh ka jalma dhaif. Ilmu Sare’at Hakekat. Shalallahu ‘alaihi wassalam. 2. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. anu nembe jilid ka tilu. 4. Semet ieu bae rai urang tutup. Allah ngabukakeun ilham. Gedong Rosulullah. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. muga sadaya nawakuf. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. reh Gusti mah sifat wenang. sakersana Maha Agung. sasih Hapit dinten Juma’ah. anging Allah anu langgeng jumenengna. mung sasasih antarana. nu maksudna jalan alus. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. parantos dugi ka waktos. rakana anu tipayun. nyaeta anu kasebat. kantun ngaraoskeun bae. dinten Saptu ping opat belas. ahli ngulik Ilmu Nahwu. mutih ngabeuti puasa. 7.

Layang Muslimin Muslimat

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tarekat pon kitu deui, teras kana Ma’rifatna, Ilmu luar Ilmu jero, tatas jeung Tohid-tohidna, hanteu aya nu kaliwat, wajib farduna nya kitu, dina bagbagan Agama. Jenengannana kawarti, katelahna Raden Insan, kinten-kinten yuswana teh, dina waktos tilar ku rama, nuju sumedeng pisan, kinten dua puluh taun, untungna kersa Pangeran. Ilmu ramana katampi, geus kapaham sadayana, bubuhan uteukna encer, da turunan ti ramana, hanteu susah diwarahna, ku saliwat ge kamafhum, kawantu dibarung tapa. Kocap Den Muslimat deui, nyaeta raina tea, nyakitu anjeuna oge, ngantunkeun sahiji putra, pameget sami kasepna, yuswa tujuh belas taun, Raden Kamil katelahna. Sami bae pada ngarti, kana bagbagan Agama, kalangkung calakanna teh, sakur piwiruk ramana, teu aya anu kaliwat, tatapana ge nyakitu, sami sareng Raden Insan. Tabe’atna kitu deui, teu beda sareng ramana, runtut raut jeung saderek, tara kersa pipisahan, siang sumawon wengina, layeut rukun rempug jukung, ka darat jadi salebak. Ka cai jadi saleuwi, kitu ceuk paribasana, sasat salaku sahate, barang dina hiji mangsa, sasarengan pelesiran, ngalantung di pipir situ, bari ninggalian kembang. Teras lalebet ka Masjid, Masjid alit tengah empang, tilas ramana bareto, osok didinya ujlahna, neda-neda ka Pangeran, menekung nyepi tafakur, ngilangkeun babadag raga. Dua putra gek caralik, papayun-payun duaan, dina alketip nu sae, sareng teras sasauran, ngahusukeun papahaman, Tohid-tohidna bab Ilmu, nu paparin ti ramana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah

18.

19.

20.

Ngawitan nu nyaur rai, nyaeta Den Kamil tea, ka rakana cacarios, saurna abdi teh lepat, pasal Asma Gusti Allah, saurna rama kapungkur, seueurna sabaraha tea. Sareng sabaraha hiji, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawalon, manawi mun teu lepat mah, Asmana Gusti Allah, sadayana teh saratus, tapi ari nu gelar mah. Anu kocap unggel Hadist, salapan puluh salapan, tapi nu sakitu oge, ari pek diringkeskeun mah, ngan ukur jadi lima, kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea.

117

Layang Muslimin Muslimat

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadua anu kauni, ngaran Asmaullisifat, nu katilu kacarios, ngaran Asmaulliasma, kaopat anu disebat, Asmaulliaf’al kitu, dupi anu kalimana. Ngaran Asmaullijinsi, tapi eta ge nu lima, nu leres mah hiji bae, saur raina nu mana, Asma anu saleresna, rakana lajeng ngawangsul, Asmaullijinsi tea. Ngan eta bae sahiji, raina teras haturan, na kumaha margina teh, sumangga paparin terang, hartosna eta basa, nu lima tadi disebut, ku rai tacan kapaham. Rakana enggal ngalahir, kieu pihartoseunnana, pasal Asmaullidzati teh, nu nyebut jenengan Allah, manurut tina jentulna, sabab Dzat teh aya tangtu, geus mohal hanteu ayana. Dupi nu kadua tadi, Asmaullisifat tea, netepkeun Asma Allah teh, nurutkeun tina sifatna, tegesna tina rupana, dupi eta nu katilu, nu ngaran Asmaulliasma. Nyebutkeun Asmana Gusti, nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge, Asmaulliaf’al tea, nyebutna jenengan Allah, nurutkeun Af’alna kitu, dupi anu nomer lima. Ngaran Asmaullijinsi, kieu pihartoseunnana, nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna, kitu bae sundana mah, raina enggal ngawangsul, nuhun parantos kapaham. Namung saur engkang tadi, eta Asma anu lima, ngan sahiji anu sae, naha kumaha margina, pang seueur teuing nu lepat, rai sakalangkung bingung, mangga ku engkang didadar. Lajeng rakana ngalahir, lepat soteh nu nampana, Asmana mah sae kabeh, ngan seueur pisan nu salah, dina ngabarangkeunnana, seueur Paguron kaliru, sok netepkeun kanu anyar. Geuning seueur pisan jalmi, nu ngaku dzat ka jentulna, jentulna jasad nu ‘aen, ngaku dzat kana awakna, kana raga anu badag, sapedah tadi kasebut, geus aya dina Hadistna. Geus disebatkeun ku Hadist, Wallohu batinul insan, Al insanu dhahirullah, kieu pisundaeunnana, mun engkang teu lepat mah, ari Allah teh disebut, batin-batinna manusa. Sabalikna kitu deui, dohirna Allah manusa, kitu eta sundana teh, nu matak kek kana badan, ieu teh dohirna Allah, geus hanteu panjang diemut, da kasaksi ku Hadistna. Tah kitu lepatna rai, nyebut dzat kana ayana, kana ayana wujud dewek, sanes kana dzatna Allah, anu dzatlaesa tea, nu teu warna rupa kitu, sumawon puguh jentulna. Nu kitu eta teh pasti, kufur dihukumanana, wujudiyah nu kitu teh, ngaku Allah ka awakna, tur aya deui Hadistna, Wallahu ghaibun, sareng aya terasna.

118

Layang Muslimin Muslimat

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Al insanu ghaibun deui, kieu pisundaeunnana, perkara Gusti Allah teh, ghaib teu aya jentulna, kitu deui manusa, sami bae pada kitu, pada ghaib sadayana. Kapan ieu mah jasmani, teu ghaib da geus nonggerak, ngajentul beurang peuting ge, kapan nu ngaran ghaib mah, aya tapi taya rupa, da ieu mah nu ngajentul, ngarana wujud manusa. Lain manusa sayakti, da ghaib manusana mah, tah rai kedah hartos, mana nu ngaran manusa, wajib urang kudu terang, supaya ulah kaliru, bisi nuduh kana awak. Raina lajeng ngalahir, nuhun ayeuna kapaham, pasal Asmaullidzati teh, kantun anu kaduana, Asmaullisifat tea, reh tadi engkang misaur, eta oge rajeun lepat. Ku rai tacan kaharti, nu kumaha nu sok lepat, rakana enggal ngawalon, pang sok jadi kalepatan, sok seueur tekad manusa, netepkeun Asma Yang Agung, kana rupana manehna. Sapedah ceuk dina dalil, Allah teh teu aya dua, tetep ngan sahiji bae, barang ngareret awakna, nu ngan hiji di manehna, lian ti rupana kitu, nu moal aya bangsana. Sanajan ngider sabumi, ngider satangkarat jagat, moal manggih anu ceples, nu hanteu aya bedana, sareng rupana manehna, eta oge bangsa kufur, sami bae wujudiyah. Raina ngawalon deui, kahartos atuh kitu mah, pang disebatkeun lepat teh, nuduh Allah ka rupana, sanes ka sifatna Allah, salah wesel anu kitu, pantes jadi matak nyasar. ayeuna sumangga deui, dadarkeun nu katiluna, supados rai mangartos, pasal Asmaulliasma, anu kumaha nu lepat, ka rai mangga pitutur, ulah kapambeng miwelas. Lajeng rakana ngalahir, kieu sababna pang lepat, mungguhing jalma nu bodo, sok gampang dibobodona, sabab seueur nu percaya, netepkeun Asma Yang Agung, kana ngaranna sorangan. Perkara Allah teh pasti, nyaeta antero ngaran, sabab kapan tadi oge, Allah teh nu ngaliputan, kana sakabeh sifat, buktina teh kapan puguh, diliputan ku ngaranna. Jeung langgengna oge bukti, asmana anu teu ruksak, langgeng bae sapapaos, jalma nu kitu tekadna, eta musyrik ngaranna, ngareuaykeun Maha Agung, kapan tadi unggel kitab. Mungguhing nu Maha Suci, hiji dzat hiji sifat, hiji asmana geus tangtos, sareng ngan hiji af’alna, teu beunang direuay-reuay, samalahan lamun kitu, lamun netepkeun ka Asma. Atuh Allah teh geus pasti, sifat anyar disebatna, sabab kapan tadi oge, dina kitab geus kakocap, Dzat-Sifat-Asma-Af’al, kapan eta geuning puguh, pang ayana eta asma.

119

Laa haula wa laa quwwata. wungkul miwarangna Gusti. pedah aya dalilna. Sabab ngaraoskeun isin. para Nabi utusan teh. da Allah tara kitu. Kapan kitu kersana. ngarasa geus teu papisah. Lamun pijatoheunnana. nya kalakuan manehna. anging ku kersana Allah. Asmaulliaf’al tea. keur ngahukuman nu salah. aya anu nyiliwuri. ka Allah kudu ma’rifat. teu maparin kana jalan kagorengan. 50. bakating ku poekna. siang wengi babarengan. Lajeng raina ngalahir. teu idin sama sakali. kana kalakuanna teh. nu nyahona lain beja. tah kitu margi lepatna. pijadieun kana hade jeung gorengna. nu kieu tekad manusa. ku sok kitu sababna teh. jeung nurunkeun kitab Qur’an. pon kitu deui Naraka. atawana jalma owah. mangga ku engkang carios. sumawon ujub takabur. Ngan wungkul bae miwarang. 55. samemeh prak dipilampah. majarkeun sagala rupi. saperti anu ngalindur. ku kereteg karep ati. palaur sieun salah. laku hade laku goreng. Sinom 57. pendek teu daya upaya. Sasat teu usik teu malik. tina dzatna enggeus tangtos. 120 . Tina sifatna geus sidik. 52. teu ngalajur hawa nafsu. kana kahadean misti. kana jalan kagorengan. pasti eta ngaran kufur. Allah ngayakeun Agama. padang caang narawangan. Nu kieu tekadna jalmi. poma rai sing mangarti. kuma barisna dipayun. tapi tadi nu nyarita. 56. Allahna hanteu kailmu. kedah suci laku lampah. ngalobakeun Gusti Allah. tah nu kitu patekadan. masing soleh sabar tawekal darana. kumaha pang jadi lepat. hade goreng ge ti Gusti. 59. 53. jalma teu boga akal. ayeuna nu kaopatna. sabab tangtu katawis. 58. 60. ngaku Allah kana Af’alna. kana kagorengan pasti. Atuh eukeur naon teuing. jadikeun budi pamilih. teu aya antarana teh. sok jadi sasar tekadna. rakana lajeng ngawangsul. anu geus yakin mah geuning. parentahanna Idajil. poek mongkleng buta rata. teu kenging migawe dengki. ngayakeun Sawarga kitu. sagala perkara oge. ati teh kudu beresih. 54. kana jalan rahayu dunya Akherat. Jadi ayeuna mah urang. jalma nu kitu tekadna. kitu deui eta sifat. nu kitu sanes ti Allah. moal sakawenang-wenang. jeung boga pamilih tangtu. Da nu geus yakin mah geuning. tara jadi kabingungan.Layang Muslimin Muslimat 49. Tah kitu nu matak wajib. ka papada makhluk Gusti. lamun bae kadatangan. sidik yen Gusti Allah mah. tara sok miwarang salah. piara laku jeung tekad. 51. padahal mah geuning kitu.

tegesna anu geus yakin. 63. da kapan rasiah Wali. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. bagian nu ahli Qurbah. Iman Idlal nu kadua. dua Iman Idlal deui. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. Iman Taqlid kahijina. kana ayana Yang Widi. ceuk engkang eta nu enya. musna leungit tanpa lebih. geus tangtu deui ka hijab. sareng ngabatalkeun deui. martabat undak ti tadi. pasal Asmaullijinsi. 62. 64. ngan wungkul beja ti jalmi. eta mah engke heula anan. Kuma pihartoseunnana. nu hade mah eta rai. 66. kieu mun teu lepat mah rai. kana jalan ma’rifati. di ayana Maha Suci. Ulah kabengbat ku Setan. nu bieu mah keun heulaan. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. jadi poek buta rajin. anu ahli adep-adepan jeung Allah. ulah bendu bae rai. turug-turug nyaho pisan. 67. tapi laku jeung tekadna. mubadir sama sakali. Asma tina jinis kitu. kana piwuruk engkang tadi. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. pasal Asma anu opat. raina lajeng ngalahir. rakana lajeng ngajawab. kantun eta anu ka limana tea. pek lampahkeun buruburu. Anu ku engkang disebat. boga saksi tina dalil. ma’rifat ka Maha Agung. mun datang kareping ati. amalna teh lir tipung katiup barat. jeung kudu ditempat sepi. kumaha enyana deui. tah eta mah martabat anu utama. percaya ayana Allah. hiji-hiji Iman tadi. Raina lajeng ngajawab. ma’rifat ka Yang 121 . 65. Kedah dina salse pisan.Layang Muslimin Muslimat 61. 68. pasal Iman anu tilu. kawuwuh jeung bisa yakin. geuwat ulah lami-lami. ngajak jalan kahadean. Naon bae ayeuna mah. 70. kana panggodana Iblis. eta mah nu geus percaya. balai Dunya Akherat. kamulyaan lahir batin. rai tiasa nyumponan. 71. tur kalawan aya saksi. nu narik jalan balai. sanajan getol ngabakti. numawi rai sing emut. nu beunang hese capena. di hijab deui ku Gusti. nu geus didadarkeun tadi. moal bisa dicarioskeun ayeuna. sareng nganuhunkeun deui. ari anu katiluna. getol Sholat lima waktu. rakana enggal ngawangsul. mugi Gusti Maha Suci. tina dalil Qur’an kitu. kapindingan ku kokotor laku tekad. rai ayeuna teu bingung. Eukeur mah tadi percaya. Iman tina beja wungkul. nu can kaharti ku rai. jongjon bae sirik pidik. bilih kadenge ku cakcak. sing iyatna kudu kuat. Sagala hal kalakuan. Asmaullijinsi tadi. tunggal keneh nya ibadah. rai hayang enggal ngarti. nu kahiji Iman Taqlid. nu kitu ngaran ibadah. katiluna Iman Takhkiq disebatna. ibadah ka Maha Suci. enya eta Iman Takhkiq. Kitu deui sabalikna. aya nu can kaharti. da tunggal parentah Gusti. Geus moal aya sesana.

tacan jadi lafad dalil. eta hal perkara Tajid. geus ngajadi wujud dalil. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. sadaya teu nganggo Tasjid. sasat moal ma’rifati. anu dipaparin Kunci. Agung. walon raka tacan jadi. dina keur Attahiyati. kalah botak dipikir moal kapendak. duh engkang rai kaliru. 75. 77. tacan jadi wujud dalil. Nabi Musa jeung Isa. geus teu asa-asa deui. percayana geus teu samar. dina Sembahiyang sidik. Kumargi penting kacida. kayaan Alam Batin. jadi lafad Muhammadu. teu aya hurup Tasjid. Ibrahim. dina saban-saban jalmi. Raina mani ngarenjag. pasal Hakekatna Tasjid. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. mangga ku rai tinggali. tacan syah upami kitu. da bukti tina lafadna. Sabab pasal Tasjid eta. padamelan Kangjeng Rasul. Muhammad Rasulullohi. koncina Bumi jeung Langit. lafad Muhammad Nabi. nyaeta Sholat sajati. moal bisa kapaham. engke dina salsena. eukeur muka lawang hijab. lantaran teu aya hiji. Sabab lafad Muhammad mah. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. 79. engkang hawatos ka rai. Dal buktina teh sampean. numawi teu Mi’raj rai. keun heula eta mah agus. mesem rakana ngalahir. anu nganggo lafad Tasjid. lebah dinya jadi dalil. 73. 81. nyaeta utusan Allah. 82. mugi dipaparin terang. hal praktekna Sholat Da’im. dadana jadi He sidik. kumargi teu aya Tasjid. raina lajeng ngawangsul. dina dawuh nu mustari. wekasan enggal ngalahir. geuning teu aya nu Mi’raj. cirina teu aya deui. moal pinanggih jeung Gusti. sihoreng nembe uni Mim-He-Mim-Dal. ngawujud dalil Muhammad. kang rai mah masih bingung can kapaham. raos tadi bener pisan. 76. bener tacan uni lafad. wujudna geus jadi lafad. salian ti Kangjeng Nabi. sirahna jadi Mim awal. sanajan hayoh dipikir. ayeuna mah Manahan bae heula anan. geus tangtu engke kaharti. sina ninggali Akherat. pasal tadi aya basa Nafi isbat. keur ngaburak jagat shagir. keur ngadeuheus ka 122 . sadayana teu diselir. Cirina Nabi nu lian. Mim akhirna udel kanyataannana. jeung Gusti nu Maha Suci. enya eta Nabi-nabi. Lamun Wujudna manusa. dina keur Sembahiyang mah. nu diselir ku Yang Agung. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. teu uni lafad Muhammad. sami sareng lafad Allah. lafad Adam lafad Enoh. Lian ti lafad Muhammad. 80. kapan geuning para Rusul. ngadak-ngadak kahareti. sadaya pada mirupa. Geus ngarasa aqrobiyah. Ayeuna ulah kapalang. nu geus jadi lafad dalil. naha kumaha hartosna. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. hijabna ka Maha Suci. lafad-lafad para Rusul. nimbulkeun raga nu lembut. 78. lamun jalma tacan terang. 74.Layang Muslimin Muslimat 72. upama kapanggih eta.

91. Sare’at teh lir upami. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. Malahan dipigawena. nyaeta dzikir jeung ngaji. 123 . naon kanyataannana. tegesna eta mah rai. Rakana lajeng ngajawab. netepkeunnana pasti. Ka opat ngaran Ma’rifat. 92. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. muga-muga engkang keresa miwejang. Hakekat lir upamana. ku kalakuan nu suci. sinareng lautan cai. eta anu opat rupi. sing bisa ngajadi hiji. 85. dadamelanna kitu. Insya Allah awal akhir tinekanan. ditungtut sahiji-hiji. kudu barengan sing rukun. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. Tarekat. katiluna eta Tarekat ngaranna. 87. kana kalakuan kitu. tirakat mutih. nu opat teh sing ngahiji. ku rai nu can kaharti. Yang Agung. jadi sanajan ayeuna. bener kitu eta rai. sareng dibarengan deui. sabab kieu ibaratna. nuhun rai bakal harti. dijaga ulah rek salah. anu geus lumbrah disebut. Asal bae sing percaya. Tarekat lir upamina. 88. geus tangtu ayana Allah. dadamelan Gusti Allah. nyaeta puji dzikir. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. Hakekat Tarekat deui. ayeuna mah gentos deui. ceuk ilmu Sare’at rai. parantos umum sadaya. dupi Tarekatna deui. parahu ngambang dina luhureun sagara. da puguh Hikam mah tadi. inten didasaring cai. ma’rifat 84. Da ku ilmu Sare’at mah. eta anu opat tadi. 89. puasa. aya basa opat kitu. sareng saterasna deui. Raina lajeng haturan. teu bareng opatannana. ulah sina patorengga. sadayana umat Nabi. tapi pasal dina kitab Hikam. Asal sing suhud neangan.Layang Muslimin Muslimat 83. pangboseh supaya tepi. pasal eta tasjid tea. ku rai tacan kaharti. netepkeun Sare’at tadi. 86. nu ngadamelna geus misti. yen eta Sare’at rai. kahiji ngaran Sare’at. Ma’rifatna pon nyakitu. Qodariyah Satariyah. disebat parahu tadi. diibaratkeun kemudi. sanes dina bab Sare’at. jeung dibeuli ku prihatin. kadua Hakekat deui. kalakuanna ibadah. inten teh naon nyatana. eta moal salah deui. ibarat lautan cai. rukunkeun sangkan kasusul. ka tengah-tengahna laut. Tah kumaha ngalarapna. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. sing suhud bae ka Gusti. ceuk dina unggeling Hikam. Hakekat. 90. saenyana dina diri. tiap-tiap aya bukti. ati kanyataannana. nyebatkeun Sare’at tadi. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. Ma’rifat mah lir upamana. kemudina pon nya kitu. Ari Hakekatna eta. getol Sholat anu lima waktu tea. yen ieu bumi jeung langit. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. kapan ceuk Hikam mah tadi. ucap tekad sareng laku.

Rupa badawang barongsai. anu ngobahkeun ka jasad. wani teuleumna ka laut. pituduh kitab Hikam mah. raina lajeng ngalahir. nyaeta ka tengah-tengah sagara. Tapi najan geus ditengah. panangan kenca katuhu. lamun teu acan mangarti. Sasat tempat kani’matan. sabab jero liwat saking. parahu teu salah deui. diakhir tangtu kaduhung. 94. Rakana lajeng ngajawab. kamudina teh rai. kana dasar sagara berlian tea. larapna dina salira. pang bisa usik jeung malik. sareng campur deui pasti. Kantun eta kemudina. 99. ku ilmu Hakekat kitu. kitu diibaratkeunnana. Tarekat lir kemudina. raina lajeng ngajawab. Kieu rai saenyana. sangkan teuleumna teu jadi. parabot supaya nepi. nyaeta Ma’rifat jati. ramisak bakating ngungun. rakana lajeng ngalahir. pasal parahu tadi.Layang Muslimin Muslimat 93. eta anu ngamemenerna. lamun tega ka pati. maotna teu bisa nepi. sieun hanteu bisa nepi. diusikeun ku roh kitu. 98. nu langgeng teu owah gingsir. barehala anu nyingsieunan. anu matak geuning tadi. kaopat intenna deui. taya lian ngan ku idin roh tea. diusikeun ku sagara. Ma’rifat ka Maha Suci. naon nyatana nu bukti. 100. atuh moal weleh mijan. siksaan anu hanteu nepi. mawa ka tengah jalan. mugi-mugi rai dipaparin terang. inten teh moal beunang. mun nyurupkeun pahili. Sing gulung kana Ma’rifat. ngudag eta inten dina jero lautan. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. kana tengahtengah pusering sagara. Sok moal barung sulaya. anu taya upamana. nyaeta kudu bisa. hayoh disurupkeun deui. nu opat sing jadi hiji. dupi lautna teh rai. persis saperti jasmani. gumujeng mani ngagikgik. Hakekat ibarat laut. 97. turug-turug seueur jurig. 96. pang parahu bisa usik. nyatana roh urang kitu. Kaombak-ombak ku lambak. bari ci socana bijil. naon buktina nu yakin. jeung anu kasebat laut. 103. nu ngaran wujud jasmani. mun teu jeung teuleum mah pasti. raina ngabarakatak. kareueung sagala aya. sareng nu bangsa narajis. nyatana parahu tadi. katilu kemudina. 124 . ting dalagor kana curi. 101. ka ilmu Sare’at kitu. nya ieu buktina badan. najan dipaksa ge rai. ngagoda supaya bolay. 95. Saperti parahu tea. bangbarongan cuat-cuit. bangke anjing bangke oray. hamo pibisaeun beunang. supayana bisa katepi. kana batu karang tea. Sare’at teh lir upami. puguh bagean Hakekat. kokotoran luhur laut. Pikeun ngudag inten tea. keur ngudag inten nu tadi. kadarat mulih deui. beunang kagoda. eta moal salah deui. da teu ninggang kana pibarangeunnana. 102.

kana inten jambrut. Hayang cageur bet teu weleh gering. 110. dilepas samasakali. 107. geus tangtu nyaho ka Gusti. Saur raka nya kantenan. sategesna teu boga kawasa. 111. ganjaran ti Gusti Allah. saha-saha mun bae manusa. sabab harti yen teu bisa usik malik. nu geus Ma’rifat mah rai. da meureun sanes deui. 105. naon nyatana nu sidik. 108. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. dupi saenyaenyana. komo deui dina pupus. Jadi lamun engke arek mati. ngan sakur dina biwir. diharapkeun nyorang ka api Naraka. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. 113. nu diibaratkeun tadi. nu geus diharamkeun misti. hal perkawis inten tea. nyaeta bilih sulaya. ayeuna aya piunjuk. 106. hayang beunghar bet teu beunghar. siksa kubur kitu deui. Hanteu daya teu upaya rai. lain inten biduri. saha anu bisa nepi. 109. kudu tohid kitu. aya hibar kahartos. ngaku bodona teh palsu. ati mah ngaku kawasa. kantun nampa bae wungkul. naha kudu tekad teh kadinya. bisa sidik ka sifat Iman sajati. kapan hak manusa mah. faqod ‘arofa robbaha. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. bet kawas hanteu karasa. hayang senang bet teu weleh bae susah. kade rai salah harti. Sumawon nyorang sakarat. sasat ngaku kawasa. Man ‘arofa nafsahu. 112. reh ayeuna geus pertela. 125 . angkeuhan arek mulang teh. eta manusa tangtu. atuh sasat ngaku bodo. mapakan Yang Agung. sanes inten dunya rai. sanajan siksa Akherat. teu kudu boga maksud. pasal inten nu parantos didadar. urang arek boga patekadan. inten sajeroning diri. Kapan kieu sundana teh rai. nu diudag ku sadaya. martabatna leuwih luhur. lebah mana kawasana teh. anu matak ti ayeuna. Wekasan teras haturan. geus nyaho ka dirina teh. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. kenging di peser ku duit. ku kaom Islam sabumi. muga paparin mangarti. lain inten dunya kitu. kapan geus di dalilan. sarebueun ni’mat dohir. faqod jahilan nafsaha.Layang Muslimin Muslimat 104. geus moal kasorang deui. rai masih samar ati. mung kumaha angkeuhan. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. inten dijero sagara. nu jadina tina batu. ngarasa bodo dirina. mugi rai dipaparin katerangan. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. anging Gusti Allah bae. tinimbang dikabul. pangkat Nabi Willayah. Waktos engke dina sakaratil. rakana lajeng nyaur. sumawon boga kawasa. Nyaeta nu ngaran Iman. sarta langgeng nu moal aya putusna. sifatna Iman Sajati. Raden Kamil ka raka ngalahir. aya pitulung Pangeran. da inten di dunya mah. anggur ditambah siksaan. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu.

ti alam Akherat oge. nyaeta Sagara Hayat. kudu tohid ti ayeuna. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. geus aya di Gusti Allah. geuning kitu unggel dalil. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. yen urang teh kudu balik. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. balik deui ka Allah Ta’ala. lajeng deui rakana ngalahir. waktu urang samemeh ka dunya. di dunya ngawujud. atuh naha tadi kitu. sundana taya antara. yen geus aya di Allah teh. wa inna ilaihi kitu. Sabab mun boga tekad balik. Raden kamil enggal nyaur deui. teu wanahnu aqrobu. jeung Allah pajauh keneh. sasat 126 . bener rai eta kitu. nya tangtu bakal cilaka. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. 123. teu rasa pajauh.Layang Muslimin Muslimat 114. dina sifatna geus ‘aen. eta geuning ku rai karasa. babarengan jeung Pangeran. jeung sifatna anu Maha Mulya. eta kersana saha. nyaeta ti Gusti Allah. ngarasakeunna geus balik. ngaraos aya antara. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. diwajibkeun kudu bisa balik. 121. kitu kapan ceuk dalil teh. yen teu rasa jauhna teh. mung rai masih bingung. anu tadi enggeus ‘aen. jeung dzat sifatna Yang Widi. ngangken Ma’rifat ka Gusti. keur aya keneh di dunya. mung ulah kaliru. jeung aya terasna. ka Allah asalna tadi. Saur raka eta geuning harti. najan nepi kana wafat. Wa huwa ma’akum. mun kitu mah masih ngarasa patebih. tangtu sakaparan-paran. 115. dina lebet kalbu. pang ayana urang teh di dunya. 120. kutan rai tacan mirasa. engke waktu pupus. 124. kawas boga cita-cita. rojiun eta tuluyna. geus mulang ka Gusti Allah. rupina teh moal tiasa lepat deui. anging ku kersana Allah. cita-cita boga tekad arek mulih. 118. atuh mun rasa teu jauh. geus umum anu sok disebut. saur rai atuh hanteu aya deui. ceuk raina henteu hilap. wujudna iman sajati. 119. nyaeta sifatna Enur. ku kersana Gusti Yang Manon. kana inten tadi tea. kapan nurutkeun dalil ge. wengi sumawonna siang. Mun geus tohid ngarasa geus balik. rai mariksakeun deui. bubuhan da masih aya. Allah sareng makhluk. jadi mun teu bisa wangsul. nu caang padang gumawang. pangna tadi naros pamulihan. sing lenyep rai manahan. temahna jadi sangsara. raina lajeng ngawalon. ka Allah sing kapiraos. sundana teh yen urang asal ti Gusti. rasa urang geus ngancik di Allah. 117. hal dina pamulihan. beubeunangan teuleum tea. tapi hanteu burung aya. untrak atrok sakabulang bentor pasti. dina laut nu jerona tanpa tepi. pangna rai naros pamulihan. urang teh lumantung. yen mulih teh kedah ti ayeuna. nyasab moal burung. tanda-tanda boga rasa anggang. tapi naha teu mirasa. kapan tadi rai ngaku. muga ku rai dijawab. Inna lillahi kauni. 122. sing mirasa urang geus aya di Gusti. Na ayeuna ngaraos patebih. Saur rai ayeuna kaharti. 116. ka Allah teu kenging salah. Mising imut ka wiwitan tadi.

dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. kapan ieu anu bukti. nya ieu ka Haqul Adam. kana eta sifatna Haqullah. nyorang sagala siksaan. Dina engke Walyaomil akhiri. urang enggeus aya. salamet dunya akherat. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. lamun enggeus kitu. sabab tangtu bae rai. Gusti Maha Agung. malah henteu kudu ditekadan deui. eta nyawa anu wangsul. 126. sabab dina waktu keur sakarati. teu weleh aya di Allah. 130. teu ninggal aya tempatna. da sare teh gambar wafat tea. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. nyatana teh alam dunya. keur hirupna sumawon paehna. kantun nyekelan sarupa. kapersifat ku Pangeran. Haqullah anu disebut.Layang Muslimin Muslimat 125. da teu kaluar ti dinya. di Gusti geus dumuk. geus hanteu kaluar deui. samangsa lolong di dunya. enya eta kiamat dunya. jadi atuh ayeuna mah urang rai. kudu aya antarana. atuh bet piraku bae. da tetep dina hak Gusti. lolong bae saterasna. manggih siksaan kitu. tapi nyaring sare oge. eta jalma kitu. rakana terus nyaur. emutkeun bae rek sare. paehna balik ka dunya. kudu boga patekadan. enya soteh masih usik obah. Henteu arah henteu enggon deui. Eta bae dalil saperkawis. 132. upama geus kitu tekad. pasrah bae ka pangeran. sareng siksaan di Akherat. Jadi sasat urang teh geus mati. kapan basa ngaran balik. illa billahil kitu. hanteu gaduh nya kahayang. 133. kumaha keur di dunyana. anu tadi geus kacarios. sareng henteu warna henteu rupa. anu mana nyatana teh. nu balik ka dunya deui. 129. boh hirupna sumawon maotna deui. 131. teu bisa ninggal Haqullah. wa laa quwwata eta teh. sareng henteu puguh. 134. Geus kakurung ku hak Maha Suci. sumawon bade nyaringna. kana dzat sifat Yang Manon. atuh Allah teh bertempat. tina eling kana lesna. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. mungguhing Gusti Allah mah. bodona si wujud. enya eta nyawa jalma anu balik. tegesna sing ngarasa. tina kawasa kersana. sanajan ngimpina kitu. siksaan di kubur. enggeus tangtu cilaka bakal balai. sareng lamun kitu. teu daya teu upaya. lenyepkeun ulah rek lali. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. da henteu rasa pajauh. kana Haqul Adam tea. Kantun urang Iman bae rai. raina lajeng ngawalon. ka Akheratna terus. lamun nyawa makhluk. nandean sakersana. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. sarta masih aya keneh. tina Qudrat Iradatna. insya Allahu ta’ala. siang wengi ulah samar-samar. Eta bae contona mah rai. anu teu pisan ibadah. 127 . kantun pasrah wungkul. Mun geus kitu eukeur naon teuing. engke dina waktu maot. dikersakeun keneh ku Gusti. 127. enya soteh bakal aya. pasal eta Haqul Adam tea. nu kasebat lafad Laa haula. nu ngaran sagara hirup. di alam dunya kitu. Lajeng deui raina ngalahir. terasna ‘alillyul ‘adzim. 128.

Ceuk rakana tangtu bae rai. mung kumaha di manusa. 144. 140. sakur kabeuki tadina. 137. taya lian ngan Qudratna Allah. kana dunya upamana mun teu boga duit. di jaman samemeh aya. terus tepi ka Akherat. langgeng bae moal terang. tina leutik jadi gede. 138. kawasana nu Maha Suci. ti Ibu ka alam dunya. ku rai henteu kaemut.Layang Muslimin Muslimat 135. alam dunya nepi ka Akherat deui. ayeuna gentos panaros. 142. kana batu kana cai kana kai. hirupna teh kudu barang dahar rai. keur sakaratna ge tangtu. hal anu langgeng ti Gusti. Kawasana kersana yakin. reh aya deui kabingung. sok nyurup ka saha bae. ka onom nyalindung. nya eta kawasana teh. lian ti barang dunya. nyaeta bodona bae. Ceuk raina teu sulaya deui. didinya ge teu uninga. memeh turun ka alam dunya. Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. da ilahar di dunya mah. Da nyahona eukeur di dohir. 143. henteu terang naon-naon. di manusa kantun kabagian. saperti makhluk. henteu emut teu terang sama sakali. nya jadina marakayangan. nu teu aya pegatna. yen Qudrat jeung Iradatna. diluhur disebut. langgeng bae teu aya pegatna deui. atawa ka pamajikan. taya anu dipieling. tina kawit leutik jasad urang. naha tacan kapiraos. dohir batin oge kitu. kitu paham engkang mah. teu nyaho sama sakali. 139. Samalahan tina orok tadi. malah keurna turun. tetep bae teu nyahona. pasal eta rai geus percaya. aya anu langgeng di manusa. Lajeng deui raina ngalahir. naon anu teu ruksak-ruksak. lamun langgeng di Allah. nya tangtu ragragna oge. malah keur waktu dikandung. anu teu aya pegatna. cacakan geus bukti jasad. malah-malah terus ka batin ge rai. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. dina keurna hirup. boh anak boh incu. Ka manusa sok surup sumanding. sama sakali teu emut. kapan tadi geus tinggali. naha aya langgengna saperti Gusti. geus aya pon kitu. tegesna bodo teh agus. ku Ibu salapan sasih. Kapan geuning urang waktu tadi. boh nitis menitisan. kakurung ku alam dohir. ngagedeanana jasmani. kana dedemit siluman. kana barang dunya bae. ka akhir pon kitu. pokna teh hayang surutu. jeung cikopi anu amis. 136. 141. ti awalawalna mula. atuh Allahna ge ruksak. kapan geuning sidik pisan. anu langgeng di Allah. kawasana sareng kersana. nu taya pegatna deui. taya lian ukur kana barang. margi lamun ruksak kitu. atuh kantun dibalikeun bae rai. lamun dina keur aya kahayang. ka dunya deui tangtu. asal tina hanteu aya. da imanna beurat kana dunya. naon bae kabeuratna. sareng kersana kitu. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. anu langgeng di Allah teh. sumawonna 128 .

. ku rai can kapiraos. jalanna nganggo tarekat. geus aya dina sungut. ngan rasana nu diarah. anu masih keneh ngora. nya neangan cau hejo. lumpat kawas sato hewan. Tapi ari ayeuna mah rai. dina letah urang pribadi. cau asak dina piring. teu katetepan Rusul. urang ninggal cau. ku gaibna manusa. Enggeus tetep di manusa pasti. nu masih ngora kitu. supaya enggal kahartos. geuning teu hayang ngadahar. bisa oge kapendak sarta kaharti. barang enggeus tangtu. henteu terang duka ti mana ti mendi. nu ngaran cauna 129 147. Saur rai yaktos kahareti. eukeur hayang kana kekesedan. Geura kieu jalanna teh rai. jirimna mah teu lepat yen. Lajeng deui rakana ngalahir. jatining manusa eta. kana gaibna manusa. tah kitu paham engkang mah. estu rokrak wungkul. Lajeng raina deui ngalahir. sanggeus kitu urang bisa tohid. pasal eta jatining manusa. ceuk raina hanteu aya lian deui. paninggal pangdangu. da bakating bodona tea. da rasana mah geus nyampak. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. kapan da ari cau mah. eta cau tangtu bisa usik malik. sakumaha piwejang engkang katampi. pada-pada gaib deui. tapi atuh naonnana tea. kitu eta ceuk dalil teh. hartina teh teu bisa obah. pasal eta anu disebut. 151. wujud cau henteu boga rasa. Kajabana mun si nafsu tadi. raina ngawangsul. nu kacipta masih tacan aya amis. kapan rasa mah tangtos. nu dipandang ku urang teh. ceuk raka kapan ku ilmu. Nerangkeun Patohidan 146. mana nyatana nu sidik. na kumaha bisana kapendak. da kesedna nu dipambrih. 153. datangna rasa. 152. mung kantun gaibna bae. mun hayang terang gaibna. kapan gaib henteu ‘aen.Layang Muslimin Muslimat 145. 149. kapan geuning bukti tina. pang diayakeun ku urang. 150. pada katetepan misti. rakana enggal ngawangsul. nya ku gaib tangtu. saban umat ge teu luput. weleh henteu kaemut. tah ieu aya cau. manusa mah geus tangtu. raina lajeng haturan. Sabab bongan katetepan dalil. rakana lajeng ngajawab. nuhun Alhamdulillah. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. sabab lamun boga rasa. Namung aya deui nu can harti. rakana teras ngadawuh. atuh lepat lamun ngarah rasana. leres yaktos teu sulaya. naon nu dimaksud. nyaho ka gaibna urang. lamun kaudag ilmuna. 148. tah eta tegesna rai. ngan amisna bae rai. akang bade maparin ibarat. teu daya upaya rai. ngan boga amisna bae. pangangseu sareng pangucap. Laa haula jeng wa laa quwwata. yen amisna atawa kesedna deui. naonnana anu diarah.

wujudna kapanggih amisna misti. aya tapi taya rupa. 164. amisna anu dumuk.Layang Muslimin Muslimat 154. patohidan rai nepi. bubuhan masih di dunya. da ku rai jol kaharti. kakara mun geus diruksak. Sanes deui yen ngabongkar diri. ngan karasa amisna mah henteu jirim. panon abdi teu ninggali. 157. alam dunya ge sirna. enya eta keur laku tarekat. dikampa ku kayu. ngaji laku ki jasmani. panggodana sang Idajil. ngajakan mungkir ka Gusti. dibanding rancana Iblis. bakating fana-fanana. 159. nu ngaran gaibing abdi. nyatana manusa gaib. akalna deui nyakitu. moal beunang sumawon karasa. kampa kawas suuk. namung anu mana tea. Raina lajeng ngawangsul. rupa-rupa pangbibita. nu kasebat gaib tea. ngabongkar wujud sorangan. gaib abdi pribadi. satungtung gelar di dohir. dohir abdi pribadi. moal samar moal mangmang. ayeuna kantun miara. Rakana deui pek nyaur. Najan ayeuna ge kitu. nu aya taya sifatna. kasukaan alam dohir. kasucian laku lampah. da moal saperti cau. da tetela dohirna mah. wujud cau teu diruksak. diantep bae dipayun. Kinanti 158. nu tadi mah ibaratna. Parantos bae Kulanun. nu ninggal gaibing Gusti. nya jatining cau tea. kapan eta anu ninggal. Kapan geuning rai puguh. keur dibijilkeun minyakna. anu aya hanteu tembong. kapan gaib amisna mah. Nuhun ayeuna mah putus. keur Sholat Karohanian. 165. dina waktu keur Tajali. 161. tea. 130 . Ngatur laku kai wujud. kudu bisa ngabongkar diri. upama wujud cau teh. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. lat poho kana ragana. Kitu deui manusa ge rai. poma rai ulah salah harti. Mautu anta qoblal maut. ngaraos teu boga diri. Raden Kamil teras nyaur deui. supaya bijil minyakna. nu ngaran manusa gaib. henteu dituang ku rai. 155. aya tapi taya rupa. duh kahartos ayeuna mah. masih bingung keneh rai. 156. dibeuweung sing lembut. rakana enggal ngajawab. nyaeta manusa nu sajati. waktu keur ilang jasmani. atawa saperti bungkil. raina teras ngalahir. kana gaib jero diri. khusu ka Yang Agung. moal lepat tangtu eta. eta bae henteu lepat. ruksak teh mirasa suwung. naha rai tacan kaharti. Kahartos teu lepat deui. pasal eta nu ninggali. 162. nya eta manusa gaib. Ngarancana kana nafsu. na kumaha ngabongkarna jasad. 160. beurang peuting hanteu kurang. nu ninggal waktuna Sholat. ku rai tacan kahartos. Tapi eta amis cau tadi. kudu nyaho ka gaibna urang. 163.

tangkal asal tina leutik. Atuh meureun sanes kitu. pang jadina taya deui. 176. muga engkang luntur galih. Raina deui lajeng miunjuk. mun sanes pelak pribadi. 174. engke di Akherat misti. 167. ka manusa keur di dohir. mun eta murahna Gusti. ka sakur jalma Muslimin. tah kitu murahna Allah. kaula mimiti muji. kantun ngajaga salira. bibit sakur nu kumelip. jeung aya terasna deui. rai ge sok sering nguping. anging ku opat perkara. Sabab buktina teh puguh.Layang Muslimin Muslimat 166. lamun urang hanteu meuli. bukti ieu di dunya. 175. Iman urang tangtu kuat. 179. sok miresep kana maling. 169. eta mah emutan rai. 172. seuneu sareng angin tea. aya deui panarosan. Rakana lajeng ngawangsul. rai ewed liwat saking. rasana ge rupirupi. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. Mun maksa ngala nu batur. kadangkala sok dibui. rai mah tacan narima. Raina enggal mihatur. naha teu aya undakna. makhluk nu gede nu leutik. lamun tohid mah ka Gusti. nyebutkeun jenengan Allah. lamun engkang hanteu salah. jadi gede jeung buahan. Saur raka bener kitu. asup ka Naraka pasti. bakal disiksa ku Allah. Ceuk rakana kapan puguh. keur dahareun jalmi-jalmi. Nya Insya Allah rahayu. pasal eta geus kaharti. 177. sundana teh Bismillahi. Allah asih di Akherat. murahna nu Maha Suci. Lamun manusa keur hirup. murahna nu Maha Suci. geuning urang saupami. nya didahar ku sadaya. kieu sundana teh rai. kitu disurahannana. urang kudu ati-ati. da teu rata ka sadaya. 168. Tatanduran ting pelentung. hese katarikna Iblis. tah dina lebah etana. sing pageuh muntang ka Gusti. Ceuk rai eta sumuhun. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. sanes murahna Yang Widi. geuning langka kasorang. 178. pasal sundana Bismillah. salangkungna tinu tadi. kumaha Allah murahna. nu bukti di alam dohir. ku rai tacan kaharti. jadi kitu murah Gusti. Rahmanirohim disebut. 171. 170. geus unggel dina Hadist. maling barang anu lian. malahan ceuk dina kitab. geus ngayakeun cai bumi. jeung ari hartina Rohim. kamurahannana Allah. nyalindung siang jeung wengi. mung bae hayang kaharti. Rohman murah di dunya. Sanggeus jadi buah tangtu. 131 . neda pitulung Pangeran. 173. hayang dahar bubuahan.

195. parantos teu kedah panjang. di pelak ku leungeun jalmi. bakating ku kahareti. 181. 194. sok tara weleh ngungudag. nu jadi di alam dohir. dunya sarawuh akherat. 184. ieu kaayaan dohir. edas bae bet rai mah.Layang Muslimin Muslimat 180. ku asihasihna Gusti. ahirna jadi buah. Mun teu ku tangan dibantu. ku engkang arek dipedar. Piraku henteu kaemut. tisusud teu salah deui. 192. parantos maparin tangan. murahna nu Maha Suci. teu kaop ical ti diri. kenging leungeun bae rai. 182. Rakana lajeng ngadawuh. raina mani ngalenggak. 190. kapan eta keneh rai. sujudna ge kitu deui. boh kapal boh pabrik-pabrik. rakana lajeng ngajawab. akherat teh kababawa. anu golangna ku cai. ti awal tug dugi ka ahirna. bari mencrong raray rai. di alam akherat tea. sarta teras sasauran. kapal udara jeung mobil. ngalakonan Sholat geuning. 185. dina waktu Sembahiyang. Malah keur ibadah kitu. sakur nu jadi di bumi. 189. teu meunang pisan pahili. Lajeng raina mihatur. motor-motor saterasna. ku tangan dibantu deui.mun teu ditulak mah pasti. tangan bae nu mimiti. Tangan mimiti dijungjung. kareta api jeung kapal. Maju eureunna ge puguh. Murahna Gusti Yang Agung. kaayaan alam dohir. nepi ka nangtungna deui. ku tangan bae geus sidik. rek lunguhna hese deui. Pang bisana jadi tangtu. niat bade lungguh calik. diala ku tangan deui. 183. Malah dina waktu keur. Akherat samemeh pupus. 186. ku tangan teu salah deui. atawa ku seuneu tea. mung ayeuna gentos pasal. saperti adegan bumi. 187. dina tuur pake nulak. tangan bae anu mimiti. sasaur-saur teh bukti. Nerangkeun Pasal Puji 132 . naon nu henteu ku tangan. nyaeta asihna Gusti. 193. Kantun Rohimna Yang Agung. tina kawit wulu mula. rek naros keur pasal puji. waktu keur jalan tarekat. duh engkang karaos teuing. asalna aya nu melak. Meureun tijongklok geus tangtu. 191. kaluhur dianggo takbir. naon sifatna nu bukti. ka manusa dua siki. ngagelenyu imut leutik. nu sakitu arahengna. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. terus dongko ruku tea. ku tangan bae geus misti. mun teu dibantu ku tangan. 188. rek hudang tina sujudna. babarengan siang wengi. dibukana kitu deui. Najan tatanduran tangtu. heug atuh ayeuna rai. nu dipake ngabantun Qur’an. bisa nyaho alam goib. Teu kaop luar ti wujud. sidik pisan teu sulaya. keur ngajadikeun sadaya. sanajan pabrikpabrikna. Geura mangga bae emut. ka manusa keur didohir. malah ayeuna ge geuning. geus gulung ngajadi hiji.

anu dicegah ku sara. 199. nu jumeneng lahir batin. lamun tacan uninga mah. mun parantos muji dzikir.Layang Muslimin Muslimat 196. anu geus kitu tohidna. dosa gede dosa leutik. Eta kagungan Yang Agung. 202. ka nu ngobahkeun jasmani. Usik malikna jeung nangtung. sah Dzat sah Sifatna deui. sanggeus kitu nyorang deui. Malah saterusna kitu. 133 . Kumaha rek mangaku. nyaeta sifat roh tea. 205. kumaha mun eta jalma. jadi puji lisan eta. ngajadi pujina Gusti. tapi kitu oge rai. mun teu acan ma’rifat mah. sategesna puji Gusti. rakana lajeng ngalahir. sah Asmana sah Af’alna. eta jalma bisa jadi. nu tumiba ka badan. Nyorang laku nu teu puguh. lamun kitu jadi salah. Eta teh puji ti mahluk. lamun rai can tingali. 207. 210. teu daya upaya diri. pangbaktina ditampi. nya wujud urang pribadi. kudu nganyahokeun diri. Ditarima ku Yang Agung. geus jadi puji sadaya. ulah rek kaliru rai. teu ngarasa pakir miskin. neneda ka Maha Suci. ngan ku Kudrat IradatNa. enggoning hirup di dohir. nyaeta sifatna Gusti. Alhamdulillahi tadi. Tumarima rokrak wungkul. nya bener bae eta mah. Sabab nu tepi mah tangtu. reh bieu engkang milahir. dipake muji ka Gusti. Keukeuh sok diaku. ati mah teu mirasa. naha sah bae geus misti. neda dihampura dosa. wujud teh ngajadi puji. anging dzat bae nyalira. sanajan usik malik. Ceuk raina mana atuh. jadi saniskara rupi. geus jadi pujina Allah. sategesna puji Gusti. nu dilisankeun mah rai. keukeuh patekadannana. Tah ieu badan sakujur. ukur pangakuan biwir. moal enya kapirasa. kana rohna pribadi. Raina enggal miunjuk. sundana nu kakuping. rakana enggal ngajawab. 208. rakana deui ngajawab. 212. pujina Allah Ta’ala. jadi laa haola deui. yen ari sakabeh puji. kanu ngobahkeun roh eta. parantos teu dipiboga. 204. teu sampurna ma’rifatna. teu jadi pujina Gusti. 198. sah bae sagala rupi. sumawon ieu jasmani. anu ngusikeun jasmani. Sabab mun tacan ma’rifatu. 200. 206. sabab sagala perkawis. Ngangken Allah na teh tangtu. tapi kalumbrahan jalmi. diangken puji manehna. dalil laa haola teh pasti. tingal danguna ge jadi. 211. sabab lamun teu uninga. 203. Mun tohid jalma geus kitu. sumawonna ibadahna. Reh dalil Alhamdu. 201. bener ti urang ka Gusti. mun geus kitu tohid jalmi. ngalanggar sala sahiji. pokna tas muji ka Allah. Gusti anu Maha Suci. saniskarana engeus sah. Robbil ‘alamin terasna. tegesna puji Allah. umumna nu nyurahan. 197. ngan wungkul tuturut munding. ma’rifat ka Maha Suci. sanajan rohna pisan. eta pasal puji dzikir. 209. sasatna teu acan tepi.

134 . 216. kudu ngarasa isinna. da kapan anu bener mah. tangtu sok boga pamilih. ciung bisa ngomong jalmi. Sidik nu kitu mah wadul. yaktos ayeuna mah harti. nyaeta anu geus bisa. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. nyebutna tohid ka Gusti. lamun pare mah ku hama. hanteu terus kana ati. Pangkur 224. ageman urang tea. teu saadat jeung nu suci. ti dohir dugi ka batin. kudu ngaberesihan laku. kana hade jeung gorengna. anu masih keneh cicing. babarengan jeung nu suci. Tapi tobatna teh tangtu. sangkan dalit jeung hiji. Atuh mun milaku kitu. lamun teu gancang pertobat. geus teu ngarasa pipisahan. ngahiji kanu beresih. Ayeuna teu panasaran. 217. parantos seep kapanasaran kang rai. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. dina Qur’an dina Hadist. ngajalankeun kitu lampah. 215. ngaku geus tohid ka Gusti. 218. Kari-kari urang lamun. 225. bet henteu sieun teu isin. Sing isin kunu nyarengan. ngakuna tohid ka Gusti.Layang Muslimin Muslimat 213. aqrob bae beurang peuting. ngaku geus ma’rifat jati. suci Asma Af’alna deui. hare-hare jeung Pangeran. hal tohidtohidna Ilmu. lampah urang enggeus moal nyumput. kudu beres laku tekad. ku sadaya geus disebat. Tapi laku nurus tunjung. hese rek dihampurana. samangsa-mangsa manusa. dinu kotor haram najis. sabab bongan geus uninga. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. sumpah moal deui-deui. kudu sarua sucina. sasat ngaku geus ma’rifat. 219. 222. Pantes rek gancang kasiku. betah dina laku salah. masih keneh resep cicing. sangkan laku teh diaji. ucapna pon kitu deui. nu kitu martabat hewan. batal tegesna teu jadi. Bilih rai tacan mafhum. Ngan sungut wungkul nu harus. rek tohid deui ka Gusti. nyorang cecegahna Gusti. 220. sabab teu sieun ku isin. gapong moal jadi siki. 214. nyingkiran laku ma’siat. 226. tegesna taya antara. suci Dzat suci Sifatna. kumaha arek jadina. jaga bisi kakotoran. Gusti Allah sifat Suci. nu terus kana atina. tingali sagala laku. ti dunya terus ka batin. Tangtu bakal meunang hukum. Saur rakana kantenan. 223. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. teu gampang saperti tadi. najan geus boga tarekat. jauh kamulyaanana. doraka ti Maha Suci. beurat leuwihan ti tadi. atuh nyalindung ka Iblis. tegesna perkara tohid. Sabab Allah teh kaceluk. dina laku nu ma’siat. Raina lajeng mihatur. misahkeun tina rurujit. 221.

saniskara kersa Gusti. nepi ka jaman ayeuna. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. kudu tumarima hina. malah dua nu kasebut. sing isin ku Maha Suci. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. Kusabab Ilmu Istijrad. Tangtu boga patekadan. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. tuturunan ti Dewa Guru. Ngan ari Rijalul ‘alam. tekad ucap satungtung urang keur hirup. nyageurkeun nu gering payah. 228. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. lamun hayang bisa gagah. wantu Senapati kitu. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. 230. geus mirasa hina apesna diri. turun tumuruna rai. 233. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. Kapan tadi teh nu matak. moal bisa Iman kanu Maha Suci. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. 231. sok rajeun salah weselna. sareng naon kanyataannana nu estu. hartina teh nyaeta Senapati. ku ditepak ge jadi. najan hayang jadi dukun. Ilmu Kadewaan kitu. urusan hal kadohiran. da tangtu meureun ngarasa. sok dipake sirik pidik. supaya hade lampah. Kitu puji anu enya. ka manusa ka sasama pada hirup. gumelar di alam dunya. najan ibadahna suhud.Layang Muslimin Muslimat 227. di bodona hina apesna si wujud. kudu ngarasakeun kitu. 239. 229. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. 232. kapangkatannana sami. naon bae sakahayang bisa jadi. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. pakir miskin bodo hina. gunana nyakitu. bisa cageur ngadak-ngadak. 238. terus nepi ka Ayeuna. kumaha eta hartina. berkasna rajeun sulaya. gelaran ti Sayid Anwar.Senapati duanana. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. hasud sumawon khianat. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. Sabalikna lamun urang. 135 . Nyekelan Ilmu Istijrad. ngakukeun boga kawasa. ujub ria jeung takabur. sabab lamun henteu kitu. lamun rai tacan ngarti. kagagahan eta anu dicangking. turun tumurunna misti. sabab moal ngarasa. jadi musyrik ka Yang Widi. 237. Hayang gampang ngarah sarat. estu teu aya kagaduh. nu ngaran Rijal disebut. samangsa henteu ngarasa. 235. Mun ngarasa geus isin mah. Kahartos saur raina. sagala kersana Allah. sapertina hayang kuat hayang weduk. Upama henteu ma’rifat. hayang Maen Po ge bisa. sapanedana sok dimakbul. Sategesna basa Rijal. Najan nu ahli ibadah. diaku usik sorangan. ti dunya nepi ka batin. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. di apesna ku ki jasmani. nu kawasa anu kersa. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. kantun ieu aya deui nu can harti. nu murba dohir lan batin. pakir miskin estuning taya kagaduh. 236. henteu aya tempo deui. rakana lajeng ngajawab.

hiji putri aya didasaring laut. 251. sok dikabul naon bae tekad ati. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. atawa misah turunan. nuhun parantos kaharti. 248. Diserenkeun ka Bapana. 136 . anu aya keneh didunya. ramana anu kasebat. Rakana teras ngajawab. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. weleh teu bisa kapanggih. keur pelesir jeung garwana. 246. nyaeta rukun Islam. naha eta teh tunggal sadulur. rukun Iman sadayana ge diturut. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. gancangna Dewi Jelajah. estu dulur sarama henteu saibu. tuturunanana natrat. Nabi Sis anu kasebat. kocapkeun Nabi Sis tea. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. Dewi Jelajah kabita. tabeatna kitu deui. 245. jeung karuhun nu geus mati. lamun rai tacan mafhum. wantu-wantu anak setan. 244. Namung rai masih samar. 249. jeung karuhun nu geus wafat. sang Dewi Mulat kakasih. tangtu bisa dina sare bisa patepung.Layang Muslimin Muslimat 240. saperti anu sare tibra. raina enggal ngajawab. 253. Sare’at sareng Hakekat. 250. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. kantun eta Rijalullah. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. muga ku engkang pilahir. turunan ti Sayid Anwar. saksina Qur’an jeung Hadist. nyekelan Agama Islam. nu ngagelarkeun bumi. cahayana mani mancur. ngaranna Dewi Jelajah. malah Ilmuna ge tangtu. Pedah sakur panedana. Tapi anu masih aya. disamber henteu katawis. tatapi nu sampurna mah. terus bae Agamana ge nya kitu. kocapkeun Dewi Jelajah. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. turunan anu kasebut. Lajeng raina haturan. terus eta Dewi Mulat. timana turunanana. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. Malah manusa ayeuna. nu jenengan Nabi Isis. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. Putra Kangjeng Nabi Adam. Senapati Dewa Guru. tacan terang sajarahna anu tadi. sarta terus ditenung sama sakali. 242. sanajan hayang patepung. Sayid Anwas sareng Anwar. 243. teges Senapati Allah. agama Islam Sajati. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. lantaran geus loba pisan. ti Syaidina Anwas. 241. Teu nirca tina amarna. anu tacan sampurna Rohna rai. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. geura kieu eta sajarahna tadi. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. Rakana lajeng ngajawab. asal-usulna kapungkur. putri geulis ti Sawarga. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. tepi ka poe panutup. 252. Sayid Anwas sareng Anwar. nya terus ngimpi patepang. anu marakayangan kitu. ngalantung sisi basisir. sacipta-ciptana jadi. aya deui anu kocap. Gancangna bae nu kocap. nyaeta anak Idajil. 247. pasal eta Rijalullah mah rai. Dewi Mulat geus teu emut. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. gaduh kakandungan kitu. Sang Idajil la’natullah.

ilang rupana kapungkur. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. ibuna gancang cacatur. geus gulung ngajadi hiji. Nu bakal nurunkeun Dewa. ceples rupa Dewi Mulat. mawa putri nu ditenung. Digedogkeun salirana. geus reuneuh deui Nyi Dewi. Parantos gaduh kakandungan. jeung moncorong cahyana. nurunkeun para Anbiya. nyaeta Jeng Nabi Isis. nu nurut Agama Aing. Yaktos dina sagokan mah. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. diebogkeun dina jero tempat tidur. anak maneh anu cikal enggeus pasti. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. geus tepang sareng ramana. Kasep taya papadana. satungtung ayana dunya. garwa anu palsu tadi. kocap deui anu dicatur. sami bae putrana oge lalaki. Ari eta Sayid Anwas. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. murangkalihna lalaki.diangken yen putrana. Ibuna Jelajah Dewi. teu lami deui waktuna. 259. bade nyusul ramana di nagri. Kitu rai sajarahna. yen tuang rama ujang. kocapkeun anu dicatur. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. teu terang aya nu nyalin. saha ari rama abdi. jeung para Mu’min sadaya. 262. kocapna Dewi Jelajah. Teu hese deui ibuna. 266. biasa bae jeung garwa. diijabah manehna salin rupi. barang dina hiji mangsa. Balik deui ka bapana. Duanana teu mirasa. 263. kabujeng aya dawuhan. gancang bae bapana ge indit. tekadna hayang ngaratu. yen enya eta teh putra. 255. raos garwana nu enya. Nabi Sis keur kulem tibra. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. ayeuna geus akhir jaman. sasat ngan Allah sorangan. turunan Anwas jeung Anwar. terus terang ka putra teu lila deui. 264. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. memeh ruksak bumi langit. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. 256. 137 . enya eta para Nabi Wali kitu. Anjeunna teras pamitan. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. 265. nu bakal nurunkeun Rasul. teu diangken ku rama sama sakali. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. digedengeun carogena. Dewi Mulat geus waktuna. 257. geus pacorok turunannana patepung. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. barang ku putrana kakuping. malah-malah saumurna embung pupus. bade nyuhunkeun diaku. 258. dipulangkeun ka Nagara. geus salulut dina jero tempat tidur. nyaeta Jeng Nabi Sis. di Nagara jadi Raja.Layang Muslimin Muslimat 254. ka ibu nanyakeun rama. 261. nu teu nurut kana agama Yang Widi. 260. para Wali Mu’min kitu. jadi kusababna kitu. Ngababarkeun deui putra. Gancangna bae geus mulang. boga ingetan rek wangsul. ditampik henteu diaku.

bilih rai engke kapalsu dipayun. niruniru siga Islam. Asmarandana 275. pek hut het maenpo sorangan. netepkeun laa haola tadi. jasadna ngabadan cahya. kudu bae sok ditepak. maunatna sok kaluar.Layang Muslimin Muslimat 267. 273. da buktina nafasna mah ongkoh terus. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. tah kitu padikana teh. rakana lajeng ngajawab. sanajan aya Ru’yatna. 278. hirup tapi hanteu obah. tapi buktina mah lain. teu Bismillah teu Syahadat. sinareng ka Kangjeng Nabi. Jol prak bae dipiwuruk. tapi ka jalma salancar. Nu matak urang sing awas. Sarsilahna kitu deui. da buktina loba anu niru-niru. nya terus bae teu eling. cicirenna eta ilmu. ceuk dina sajarahna ge. Gampang pisan katerapna. ku ilmu Rijalul ‘Alam. nyiar ilmu kadohiran. bagian Banujan kitu. asa pamohalan pisan. jeung kalimahna di puhit. teu nganggo kudu puasa. niru-niru tarekatna para Wali. Agamana ge pon kitu. atawa para Dewa. campur geus sarosopan. 270. Malah-malah aya tarekatna. mipindingan enya eta ilmu tenung. margi eta rai kedah dipaparin. 268. 269. asal bae percaya terus jeung kalbu. Cirina nu saperkawis. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. cahya dunya kasebatna. neunggeulan badan sorangan. dina waktu rek narima. Siga anu sasarean. lain Ru’yat nu sayaktos. Da kapan Dewa mah rai. kajabana mun ku urang nu dimaksud. ilmu Rijalul ‘Alam. kapercayaannana ka Allah. teu aya bema karama. anu jadi mah sok terus. 138 . mangkade bisi kapalsu. nya mangsa bodo teuing. ngakuna mah kabatinan. lamun bae rek neangan elmu batin. Istijradna ilmu tenung. eta teh Agama Rasul. 277. Teu cocog jeung Hadis Dalil. da buktina ditembongkeun di dohir. 274. 271. sagala ge di ijabah. ditepak lebah-lebahna. jeung teu kudu ditapaan. 276. anu tibra sarena teu eling-eling. 272. nampa eta tarekat teh. lamun imanna teu teguh. surup sinurupan kitu. Puguh ilmu kadohiran. Raina lajeng haturan. dina samemehna nampa. ku ditepak harita geus hanteu eling. kieu cirina teh rai. Terus nangtung jeung sisirig. Najan nyokot nyawa jalma. caritana make dalil. kitu eta padikana. Geus loba jalma Kadewaan. dipake kedokna kitu. coba ku rai dimanah. anu henteu boga kayakinan kitu. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. sidik pisan ilmu tenung. jeung ari saenggeusna teh. Johar Firid nu kitu mah. losna ka Sawarga Loka. dipake mipindingan. kawas nu sare malulu. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. dina palebahan tarang. 279. anu kitu polahna.

Layang Muslimin Muslimat

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Ciri kadua perkawis, mun geus nyangking ilmu eta, hanteu kudu marigawe, kana amal Rasulullah, patokanana Islam, ari sababna da puguh, sok jadi aya matakna. Sok camal ilmuna rai, teu jadi pangawasana, mun khusu ka Agama teh, anu matak sidik pisan, lain ilmu kabatinan, estu keur didunya wungkul, tara dirampid ilmu mah. Ilmu dohir keur di dohir, pikeun nganteur nafsu hawa, batin mah keur batin bae, kajaba mun getol tapa, saperti Wali baheula, karamatna tangtu timbul, bisa dipake di dunya. Tapi lain kana Julig, tara nirca tina sara, sareng tara boga hate, hasud takabur sareng ria, ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur, jeung geus teu hayang dudunya. Ciri nu katilu perkawis, tabe’at Rijalul ‘Alam, saurna sok harung gampong, ngagedekeun ujub ria, takabur caritana, ngaku ilmu aing punjul, sadunya ge moal aya. Lamun kitu eta sidik, ical ti patokan Islam, taya pisan sucina teh, kapan tadi ceuk Islam mah, tekad kitu teh teu meunang, sumawon ujub takabur, ngahina ka papada jalma. Kapan manusa mah rai, teu ngabogaan kawasa, bodo tur taya kanyaho, jadi mun boga tabe’at, ujub takabur ria, nyaruaan Maha Agung, ngaku aing jadi Allah. Nu sarupa kitu rai, lain tabe’at manusa, Idajil anu di tiron, sabab ngan tabe’at setan, anu wani nyaruaan, kana kawasa Yang Agung, mangpang meungpeung keur di dunya. Sabab engke mah di akhir, dina geus kiamat dunya, geus dipatok ku Yang Manon, bakal langgeng di Naraka, dina intipna Jahanam, sakancakancana tangtu, nyaeta nyawa manusa. Anu waktuna di dohir, nu biluk ka tabe’atna, milu Musyrik ka Yang Manon, jeung teu nurut ka Amarna, parentahna Rasulullah, utusan Yang Agung, tetep keur eusi Naraka. Raina ngalahir deui, parantos percanten pisan, anu tabe’at kitu teh, eukeur waktuna di dunya, pibatureunana setan, cadang Naraka Waelul, anu kalangkung poekna. Ayeuna mah aya deui, nu ditaroskeun ka engkang, pasal nyawana nu maot, nyawana eta kamana, ku rai tacan kapaham, naha bijil naha asup. Tina kurungan manusa. Rakana lajeng ngalahir, perkara nyawa manusa, ceuk kitab mah geus diparios, ditetepkeun yen kaluar, bijil tina kurungan, jalanna oge kaluhur, nya kana embun-embunan. Raina ngalahir deui, upami nyawa manusa, make kaluar mah tangtos, meureun masih ka kurungan, ku ieu alam dunya, atuh mun kitu teu wangsul, tetep di pangumbaraan.

139

Layang Muslimin Muslimat

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

Ceuk rakana bener rai, eta cariosan kitab, yen nyawana manusa teh, kaluar tina kurungan, tapi nyawana manusa, anu hanteu bisa wangsul, lantaran hanteu kapendak. Sareng jalanna di dohir, jalan balik ka Akherat, kana asalna bareto, hanteu kapendak ilmuna, ilmu nganyahokeun asal, nya tangtu bae kasorang, manggih poek sakaratna. Mun poek mah tangtu rai, moal ninggal aya jalan, dihijab hanteu katembong, nya tangtu nyasab jadina, rasana ge tangtu eungap, sakaratna renghap ranjug, tina ku bakating eungap. Lila-lila bitu pasti, ibaratna dina ban mah, kaliwatan ngompana teh, nya tangtu bitu jadina, nu mawi akang percaya, yen nyawa bijil tina wujud, nobros ti embun-embunan. Nya tetep aya di dohir, dina jero Haqul Adam, marakayangan terusna teh, kapan sidik kabuktian, ieu di jero alam dunya, ku Dedemit ampir pinuh, bangsa Onom jeung Siluman. Numawi urang di Dohir, hirup ulah kajongjonan, buru-buru memeh maot, geura teangan ilmuna, ilmu kasampurnaan tea, tarekatna sing kasusul, sing nepi ka ma’rifatna. Kana asal urang tadi, jeung jalanna kudu sorang, dipigawe saban poe, sabab urang sing rumasa, ganti menit jeung ganti jam, umur urang kapan maju, ngadeukeutan ka Akherat. Kudu dibarengan misti, disorang jalanna wafat, poma ulah lelewodeh, bisi tinggaleun engkena, mun geus tepi ka waktuna, Roh jasmanina teu katut, nyawa teu kabawa mulang. Tinggaleun aya di dohir, tetep dina Haqul Adam, dina kurungan pabuen, teu balik ka Haqullah, nya eta sifatna Iman, kana Nurna Maha Agung, akherat nu sajati. Ceuk raina nembe harti, pasal nyawa nu kaluar, bijil ti kurungan teh, nyaeta nu sampurna, kumaha sabalikna, nyawa jalma nu kasebut, nu ngaran sampurna tea. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa

304.

305.

306.

Rakana ngajawab deui, pasal nyawa nu sampurna, teu kaluar teu kajero, hanteu tetep-tetep acan, da basana ge sampurna, hartina kapan geus puguh, basa sampurna teh beak. Sirna sampurna beresih, mun mungguh dina damar mah, pareum beak minyakna teh, beak hurung beak panas, beresih taya sesana, hurungna ibarat nafsu, panasna ibarat rasa. Minyak teh eta rai, ibaratna Rohna manusa, sadayana oge seep, bareng bae teu ayana, beresih taya sesana, henteu aya nu kakantun, kitu anu sampurna mah.

140

Layang Muslimin Muslimat

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

Raina haturan deui, kaharos ari kitu mah, basa sampurna teh seep, tapi kumaha terasna, saparantosna beak, naha teras bae kitu, ngan sasemet beak tea. Saperti asalna tadi, teu aya ngeunah teu ngeunah, suwung taya nanaon, ceuk rakana aeh kutan, ku rai tacan kamanah, atuh mun cara kapungkur, teu aya ngeunah teu ngeunah. Saperti memeh ka dohir, martabat hewan kitu mah, sabab ngan ngan martabat sato, anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga, sabab ku dalil disebut, nyaeta Kuntu turobba. Kieu hartina teh rai, pangandika Gusti Allah, ka sadaya sato-sato, asal maneh hanteu aya, ayeuna ngajadi aya, sanggeus engke aya tangtu, balik deui ka teu aya. Taya Naraka taya Sawargi, nyaeta ngeunah teu ngeunah, balik ka asal bareto, waktu samemeh ka dunya, nu matak teu katetepan, teu boga Agama kitu, beda deui jeung manusa. Kapan manusa mah rai, dina dalilna ge beda, kieu dalilna ge eces, Kuntu kanjan makhfian, eta bagian manusa, hartina teh kapan kitu, pangandikana Gusti Allah. Manusa teh asal tadi, tina asal teu aya, dikersakeun ku Yang Manon, tina euweuh jadi aya, gumelar di alam dunya, tapi engke dina waktu, sanggeus mulang ti dunya. Bakal disampakeun deui, siksaan sareng ganjaran, nya eta nu kacarios, Naraka Sareng Sawarga, Naraka pikeun tempat, nyawa jalma nu dihukum, anu teu nurut parentah. Barang Sawarga mah rai, pikeun tempat sadiaan, ganjaran Gusti Yang Manon, nyaeta kanu sampurna, geus tangtu bakal nampa, ganjaran ti Maha Agung, ni’mat taya upamana. Raina ngalahir deui, hal perkara nu diganjar, ku engkang geus dicarios, nya eta anu sampurna, tegesna anu beak tea, naha naonnana atuh, anu narima ganjaran. Ku rai tacan harti, rakana lajeng ngajawab, bener anu diganjar teh, manusa anu sampurna, nyaeta anu seep tea, seep rasa seep nafsu, seep ka wujud-wujudna. Mung ulah kaliru rai, yen anu kudu sampurna, nyaeta rasa dunya teh, anu dipake ayeuna, teu ngeunah najan ngeunahna, sumawonna nafsu, sadaya ge kudu sampurna. Saupama rasa dohir, tegesna rasa jasad, nu ayeuna keur dipake, bisa sampurna sadaya, tegesna beak tea, engke aya anu timbul, rasa anu saenyana. Nu kasebat rasa jati, tah eta nu bakal nampa, ganjaran Gusti Yang Manon, ni’mat nu taya bangsana, sarta langgeng hanteu pegat, raina lajeng mihatur, duh engkang kahartos pisan.

141

Tetep bae eta misti. nyaeta Sawarga tea. lamun henteu kapanggih mah. rasa sajatina tea. sanes pikeun nampa ni’mat. anu make pagawean. dirupakeun ku gedong-gedong. mung ni’mat anu karaos. kapanggih sareng ilmuna. rupa-rupa kaanehan.Layang Muslimin Muslimat 321. bakal kababawa bae. dicarioskeun ku kitab. tah rasa dunya mah ukur. eta oge kani’matan. tunggal keneh pagawean. meureun Sawarga teh tempat. henteu katinggal ku soca. Rasa Jati asalna. teu diangseu teu didangu. Saperti urang di dohir. ganjaran ti Gusti Allah. 330. bakal nyorang enggeus tangtu. tetep keur eusi Naraka. teu dituang teu ditingal. 334. tatapina kitu oge. ngan ukur pikeun nampa. teu langgeng salamina. 324. ceuk rakana tangtu beda. 332. nu dipake di dunya teh. 325. eukeur di batin mah engke. godogan timah nu hurung. kieu eta hartina. pitempateun nu doraka. lamun rai can terang. atuh mun kawas di dunya. aya gedong nu aralus. Maa laa ‘Aena Roat. nyorang sagala siksaan. jeung aya saterasna teh. Nu nampa ganjaran Gusti. Engke mah rasa jasmani. engke waktu di Akherat. disapertikeun di dunya. jeung tangtu aya bosenna. mun ayeuna di dunyana. 333. sanes keur bagian rasa. make rasa nu ayeuna. kapan make dipigawe. Dupi ni’mat Maha Suci. Naon eta anu ngajadi. buktina kudu ditingal. sakitu bagiannana. kutan teh aya bedana. rakana enggal ngawalon. anu matak ku Hadist teh. rasa anu sajatina. ngeunahna kudu ditingal. Hanteu kadangu ku cepil. 323. rai parantos percaya. Pendek bae mun di batin. 328. Raina ngalahir deui. mungguh Sawarga Yang Agung. anu bakal nampana teh. 331. ilmu kasampurnaan kitu. 327. moal rek bisa narima. pantes atuh mun kitu mah. Sawarga moal asup. sabab make dipigawe. 142 . najan boga imah alus. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. da kapan rasa dunya mah. istri-istri nu arendah. sareng Widadari tea. Sabab ari ni’mat batin. aci tina rasa Wujud. rasa dunya ayeuna teh. dina rasa jati tea. Rasa jasmani ayeuna. langgeng teu aya anggeusna. Wa laa Udunun Sami’at. 322. teu kalawan pagawean. 329. jadi hampas ibaratna. geus teu make pagawean. ni’mat jeung kani’matan teh. resep betah dinu caang. mung bae rada bingung. kani’matanana wungkul. Ceuk dina unggeling dalil. kapan dalilna oge aya. rasa dunya nu ayeuna. kabita ku kaayaan. 326. Enya soteh unggel Hadist. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. Malah saresmi jeung istri. sangkan manusa narurut. Naraka teh seuneu panas.

keur poho ka alam dunya. Lamun di Naraka api. lebah dinya mah teu emut. Di Akherat mah geus misti. Sawarga teh hanteu tembong. lamun keur muriang panas. gampang isuk pagetona. Tapi mun menurut dalil. sok rajeun aya cageurna. keur dina Naraka banyu. aci seuneu angin banyu. Di dunya ge kapan bukti. Geus beak sama sakali. Raina milahir deui. asal tina katuangan. ngan wungkul bae nyerina. nu katampa ku urang teh. urang parantosan bae. lamun jatoh ka Naraka. Ayeuna mah enggeus wengi. eta anu ngaran ni’mat.Layang Muslimin Muslimat 335. nya rasa jati nu timbul. 345. nu saper sarebuna. ni’mat teh anu kumaha. lamun nampa Naraka teh. geuning tacan boga rasa. Tapi lain waktu ngimpi. 340. pon kitu mun di Naraka. naha di dunya ge nyondong. lamun rai masih aya. 342. da kapan eukeur waktu orok. atuh nyatana Sawarga. 337. dina waktu hanteu emut. hanteu beunang disimbutan. 344. ngeunah teu ngeunah teu campur. tur seuneuna mah teu aya. taroskeun deui ka engkang. 346. rasa jasmani teu kuat. nyorang deui Naraka teh. dina manah nya kabingung. ☼Tamat Jilid ka IV☼ 143 . aci tina rasa jasad. najan anak pamajikan. rakana enggal ngajawab. jatoh ka Sawarga kitu. langgeng dina ni’mat tea. Ari rasana jasmani. lamun di Naraka poek. itu jam geus tabuh dua. kapan enggeus hanteu aya. awak teh asa digodog. 343. tatapi ari engke mah. tetep teu ngeunahna bae. 347. kitu deui urang lamun. di dunya mah ngan saukur. tah eta sare tibra. teu saperti waktu di dunya. geuning karek ku sakitu. nyaeta nampa teu ngeunah. Anu mana saur rai. Tah eta kapan geus sidik. nya eta rasa jati teh. geus ilang dunya barana. nyaeta di waktu tibra. anu tadi dipicinta. langgeng teu aya watesna. ku aci-aci nu opat. tah eta ni’mat Akherat. ni’mat saper sarebuna. nuju aya kani’matan. ni’mat bae anu aya. eungap bae karasana. anu bieu diluhur tea. Tur kapan teu aya cai. Tara langgeng bae rai. 336. keur poho ka naon-naon. ngan mungguhing di dunya mah. ngan wungkul bae ngeunah. urang di alam Akherat. boga duit ewon-ewon. anu nampa ni’mat eta. 338. kitu deui lamun urang. 341. Naraka ge pon kitu deui. saper sarebu Akherat. rakana teras ngajawab. tirisna kapan sakitu. da rasa jasmani mah. panas bae nu karasa. najan dina nirisan. 339. sok bae aya tungtungna. samemehna di daharan. tirisna anu karasa.

jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. barang parantos beres nya teras dialihan. salamina damelna ngan tatapa bae. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. elmu batin elmu lahir. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. pendekna pada ngetrukeun kopeah. dupi eta putra sakembaran teh. rakana nya ku ramana.Layang Muslimin Muslimat ‫ا ّ م‬ ّ ‫ا ا‬ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. Enggalna carios. Hakekat. raina ku pamanna. reh ngaraos kirang sirna. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. Tarekat. 144 . Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. Barang parantos sedeng akil baligh. jalaran parantos rame teuing. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. parantos bumi ngadegkeun Masigit. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmijalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. rai raka parantos gilig manahna. neraskeun padamelan ramana. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. teras marentah ka santrisantrina. nyaeta Sare’at. mulih ka Rahmatullah. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. nu hiji deui Raden Mukamil. diselir ku Maha Suci. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. teras bae diadegan bumi. tanahna sae bahe ngetan ngaler. rai raka tambah sohor kalungguhannana. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. Ayeuna kantun putrana. barang parantos kapendak dintenna nu sae. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. enggalna parantos salase. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. ku ramana dijenengan. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. saparantosna tamat Qur’an.

Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Digentosgentos aya nyegah teu kulem. nurutkeun kumaha di dunyana”. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. Saur raina “Nuhun atuh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. keur mah abdi oge gaduh emutan. aya kanaat Nabi. aya saum. di dunyana jadi syah ibadahna. wengi ieu teh kaping 14. Ma’rifat. kapan ceuk Hadist oge kieu : ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ rifatin laa tasihu sholaatuhu'Man Shollaa bilaa ma Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. boh kana teu sampurnana oge. Hakekat. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ا‬ ‫اوّلد‬ Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala 145 . kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. kana sanis kanten tambah khusu. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. aya mutih sareng sajabi ti eta. da kasampurnaan di akherat mah. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. hartina amal kalawan iman. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. Tarekat. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naon-naon. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan.Layang Muslimin Muslimat Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. cik atuh urang ngawangkong. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. Barang kinten-kinten tabuh 10. aya siram tengah wengi. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. rakana sasauran ka raina “Rai. nyaeta milampah ibadah Sare’at.

benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. tara jol kana digawena. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. turug-turug bari diusir dicarekan”. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. mungguh darajat manusa teh teu sami. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Yakin kanu disembahna moal poho-poho tepi ka maot. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. moal aya timbangan 146 . pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Ngan bae eta ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). aya kebon koredeun. margi upami darapon meunang gawe mah. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot.Layang Muslimin Muslimat Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. Duanana kapigaw. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 tikal yaqiinu'bud robbaka hatta ya 'Wa ‫ا‬ ّ ّ ‫ر‬ ‫وا‬ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. upami ku urang jol prak bae dipacul. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. kedah milari pidununganeun nana heula. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. atuh puguh bae rugi kadua katilu. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. ti baligh nepi ka maot sae bae. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. teu carita heula kanu bogana. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. nepi ka jaradi Wali gening. kadua perkawis teu diburuhan. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). atuh da seueur pigaweeun mah. kamana beuratna. numawi manusa wajib ma’rifat teh. salamina ngaraos ditingali bae”. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh.

Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. nu pada-pada teu make lampu. Saur rakana “Nyakitu pisan. barang gaib tea. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat.Asma. upami teu acan boga lampu. sangkan sampurna ibadahna. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. sifatna jalan cilaka teh poek. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. nyaeta 147 . ciri eta jalma dihampura dosana. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. teras dugi kana ma’rifatullah. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. nu sanes tina pasantren heula. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. nya ma’rifat. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat.Sifat. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. sasat teu acan boga lampu. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. anggeusna ilmu. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. nu ditingalina sanes ku panon kapala. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe.Layang Muslimin Muslimat deui. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. Hadist nerangkeun kieu : ainil qalbi'ala fiddunya bi'yatullahi ta'Ru ‫ا‬ ّ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat.

Asma. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. manusa goib.)ل‬ He ( ). barang dikantetkeun jadi lafad Allah ( ‫ . 1 Sifatna. mung anu tilu mah Dzat.Layang Muslimin Muslimat sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah.rifat ka Allah ta’ala. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. kudu kanyahokeun rukunna”. sabab goib teh lain teu aya. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. Sifat. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. geuning dalilna tina surat Al-Baqarah dina palebah : Hudan lil muttaqiina ّ ‫ه ى‬ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. gening ceuk Hadist : ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. kitu deui lamun hayang ma. 1 Af’alna. Asma eta barangna gaib tapi aya. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. Af’alna Allah. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ .)ل‬Lam (‫.)ا‬Lam (‫ . ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. 1 Asmana. Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. Hartina 1 Dzatna.)ا‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. jalaran teu acan aya Tasjid ( ). nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. Sifat. minuuna bil ghoibi 'Alladziina yu ‫ن‬ ّ ‫ا‬ Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. da manusa oge aya goibna. jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan 148 . anu ngalakonan sakabeh parentahna.

eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. Gening bukti dina lafadna oge. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. teu bodas teu hideung. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. Jadi Allah oge jenengan. teu poek teu caang”. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah ( ‫ . tapi hurufna kurang hiji. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. namung manawi aya. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). Jadi ieu oge adegan wujud manusa. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. dupi tingali mah keur kana panasna. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. nuduh ka jalmajalma urang kampungna. Dzat teh ibarat Raja. gening aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ‫ور‬ ‫ه‬ ‫و ا بّا‬ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. deukeut keneh Aing jeung maneh. hartina teu warna teu rupa. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea.)ا‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. sarta karaos ngaliputannana kana 149 . Dzat Sifat Asma Af’al”. 3 ku ayana Rayat. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. matak boro-boro kurang tilu. kapan eta mah Pamarentahna. teu beureum teu koneng.Layang Muslimin Muslimat manusa. jadi ana kitu eta Governement teh. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. naha uni lafad Allah? Toh moal. wajib nyaho kana ayana panas.h supados kahartoseun ku jalma umum. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. ayeuna bukti dina lafadna oge. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. 2 ku ayana Pamarentah. tangtos yakin ayana panas teh. lamun urang nulis lafad Allah. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. tangtos karaos ayana Dzat teh. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. kapan eta mah Rayatna. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. kirang hiji moal bisa ngadeg.

malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. Isbat Nafi jadi hiji. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. hartina kudu ahli tatapa. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. nyaeta sifatna Allah ta’ala. Barang geus panas kakara bijil hurungna. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. pangangseu. kapan Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. malah sok dipidamelna oge di Guha. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. atuh kudu balik deui ka dinya. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. Dzat anu leuwih kawasa. Jadi. babuning Roh sakabeh”. bari diturut parentahna eta Islam. supaya bisa mulih ka 150 . keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). pangrungu. didinya hurung jeung panas jadi hiji. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. sabab eta teh Ilmu. sarta dilakonan parentahna harita. sok pipisahan jeung nu dijieunna. sina panas heula. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat Sifat Asma Af’al. hartina kudu Qurais (Tapa). asal Nafi jadi Isbat.Layang Muslimin Muslimat sagala sifat-sifat. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. pangucap. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. ‫ ا‬nu Isbat”. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. nu matak lafad ‫ا ا ّا‬ kanyataan ayana ‫ذات‬ ‫ ا‬kanyataan ayana ّ ‫ ا‬kanyataan ayana ‫ا‬ ‫ ا‬kanyataan ‫ا‬ tah eta teh gulungna Nafi Isbat ّ ‫ ا ا‬nu Nafi. nu nyieun sareng nu dijieun. Anjeuna nu jumeneng. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna.

Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). pisakumahaeun teuing paalus-alusna. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. pikeun 151 . tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. enya rasa. ceuk dalilna : ‫ب‬ in sabaaba'ala kuli syai'Innalloha ‫انّا‬ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. Jawab raina “Naha.Layang Muslimin Muslimat jati mulang ka asal. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. tangtu maotna balik deui ka dunya. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. Nafi Isbat jadi hiji. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak.)ا‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). ngabuktikeun kakawasaannana. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. katarik kana kanyataan ( ‫ . nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. teu salah deui”. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-SifatAsma-Af’al. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. nyieun anak teh. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh.

teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. jalankeun kana kasaean bae. beunang nyieun ayeuna di dunya. hartina kudu suci atina. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. pake muji bari dibarengan ku soleh. amal batur keur batur. kana ilmu nu aya di batur. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. sareng rai sing emut. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. namung upami sanes ieu. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. tapi anu boga karepna mah manusa. kapal-kapal nu di cai nu di luhur.ulah gagabah digunakeunnana. aya tapi teu ngajentul. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. nu teu tiasa kitu sanes Islam. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. hartina amal urang keur urang. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. diri manusa mah nyumput. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka.Layang Muslimin Muslimat ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. Tadi ge Amaluna amalukum. pake ibadah kanu kagunganana. Kusabab kitu. goreng sangka ka papada manusa. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ّ ‫فر‬ ‫ف‬ 152 . suci laku lampahna. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. pikeun anggeranggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. suci ucapna. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. Nu matak tetep Gusti Allah Suci. Ayeuna tumaros deui. boh gedong-gedong. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah).

geus kapanggih. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran.Layang Muslimin Muslimat arofa robbahu'arofa nafsahu faqod 'Man arofa robbaha faqod jahilan nafsahu'Man ّ ‫فر‬ Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. satiap ngarasa kotor. tangtu ngarasa bodo dirina. tangtu nyaho ka Pangerannana. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). mun teu repot ku tunduh. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. Saur raina “Mangga”. wengi enjing urang teraskeun deui”. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. katingali parantos balebat. tembong Fajar Sidiq. Tamat bagian ka lima 153 . tangtu daek beberesihna (tobat)”. bedana nu suci jeung nu kotor.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->