Anda di halaman 1dari 13

RoHKuDuSNOveNA roKudUSRohKUduS NOVENA ROH KUDUS nOVenARohKuUSRo HKuDuSNOveNAroK udUSRohKUduSnOV enARohKuUSudUSR ohKUduSnOVenARo hKuUS udUSRohKU duSnOVenARohKuU S udUSRohKUduSnO VenARohKuUSudUS

RohKUduSnOVenAR ohKuUSdUSRohKUd uSnOVenARohKuUS


Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone
Jl. Talang 5 Malang Ordo Karmel Prov. Indonesia

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

P E M B U K A A N
P : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 1 . Ya Al-lah, ber-se-ge-ra-lah me-no-long a - ku. 1 1 71 1 . Bersegeralah menolong aku ya Tu-han. 1 1 1 1 71 1 . Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Ku-dus. 1 1 Seperti pada permulaan sekarang selalu, 1 1 71 1 . 1 2 17 7 . // dan sepanjang segala abad A-min. Al-le-lu- ya.

U :

INVITATORIUM
Reffren: 1= C

1 3 4 5 3 4 5 65 43 2 . 3 46 5 1 2 . 1 . // Ma-ri-lah sem-bah su-jud Tu-han-Mu, Ba-pa pa-ra ya-tim.


Ayat :

(I)

1 3 4 5 5 . 5 5 6 5 6 7 1 Pu-te-ra Si-on, bersorak dan ber-su-ka ci-ta-lah


7 6 565 4 3 . 3 2 3 4 5 5 5 da-lam Tu - han-mu, ka-re-na I- a mengaruniakan kamu

5 5 6 5 5 . 5 5 pengajar ke-a-dil-an, dan menurunkan atasmu embun 5 4 3 2 2 . 3 4 5 3 45 65 43 2 . 1 . // pa-gi dan malam, se-per-ti pa-da a - wal mu- la
Reffren: Marilah................
Novena Pentakosta) (Page 2)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

( II )

5 67 1 5 . 5 5 . 5 5 Bun-da Si-on, pengasuh nan mesra, rangkumkanlah 6 5 4 3 3 . 2 3 4 5 5 4 3 2 2 . a-nak-a-nak-mu, bim-bing-lah de-ngan su-ka-ci-ta, 2 3 4 5 5 6 5 . se-per-ti merpati teguhkanlah kaki me-re-ka, 5 5 3 456 5 4 3 2 . 1 . // karena engkau pi-lih-han - Ku sab-da Tu-han.

Reffren: Marilah................ 5 5 5 6 5 4 3 . Jangan khawatir, hai ibu anak-a-nak Al-lah, 3 2 3 4 5 5 ka-re-na ba-gi-mu Ku-sucikan dan Ku-siapkan duabelas 5 5 5 4 3 2 2 . 3 4 5 5 pohon yang sa-rat ber-bu-ah, ser-ta sumber susu 5 5 4 5 6 5 . 5 5 dan ma-du me-lu-ap, dan tujuh gunung yang mewah 5 5 3 4 5 6 5 43 2 . 1 . // ber-hi-as kem-bang ba-kung dan ma- war. Reffren: Marilah................

(III)

Novena Pentakosta)

(Page 3)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

3 4 5 5 6 5 . 5 4 ( IV ) Per-ha-ti-kan-lah yatim pi - a - tu, jagalah yang 5 6 5 . 1 7 6 5 4 3 . 3 4 5 5 me-la-rat, tu-dung yang te-lan-jang, ra-wat-i- lah 5 5 . 5 5 4 3 2 . 2 . yang sakit dan lemah, tun-tun-lah yang lum-puh, 2 3 4 5 5 5 3 456 5 43 2 1 1 . // bim-bing-lah yang bu-ta ter- ha-dap ca- ha-ya-Ku. Reffren: Marilah................ 5 67 1 5 5 . 5 5 . 5 5 6 1 7 6 5 5 . ( V ) Su- ka ci-ta-lah, I-bu, ber-sa-ma pa-ra a-nak-mu, 3 4 5 5 6 5 . rang-kum-lah buah tubuhmu hingga Aku da-tang, 5 5 4 3 2 2 . dan tunjuk-kan-lah belas-kasihan ke-pa-da-nya, 3 2 3 4 5 5 6 5 5 . ka-re-na me-lu-ap-lah sumber-sum-ber-Ku, 5 5 3 456 5 43 2 1 1 . // dan tidak ke-ku-rang-an-lah rah-mat-Ku. Reffren: Marilah................

Novena Pentakosta)

(Page 4)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

5 6 7 1 5 . 5 5 5 6 5 4 3 3 . ( VI) Pu-te-ra Si-on, nan-ti-kan-lah gem-ba-la-mu, 32 3 4 5 5 3 45 2 2 . Ia a-kan mengaruniakan kamu is-ti-ra-hat a - ba-di, 3 4 5 5 6 5 5 . si-ap-lah menerima anugerah ke-ra-ja-an, 5 5 3 4 5 karena terang yang kekal akan me-nyi-na-ri ka-mu 6 5 4 3 2 . 1 . // se-la-ma - la-ma-nya. Reffren: Marilah................ 5 6 5 . 5 5 (VII) Hindarilah kegelapan dunia i- ni, terimalah kelezatan 5 5 5 43 2 . 3 4 5 5 ke-mu-li-a-an-mu. Sam-but-lah anugerah limpah dengan 5 6 5 . 5 5 4 5 6 5 . 5 gem-bi-ra, seraya bersyukur ke-pa-da Tu-han, yang 5 5 3 4 5 65 43 2 . 1 . // mengundang kamu ke dalam ke-ra-ja- an sur- ga-wi. Reffren: Marilah................

Novena Pentakosta)

(Page 5)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

M
4 3 . 456 Ya Roh Peng-hi Bi - na Ter - pu 5 pen bur sa ji -

H
4 3 . run - lah. ju - a. ka - mi. Ba - pa.

42 4 345 cip - ta tu ge - lar - Mu kan mu - suh lah Al - lah

5 61 6 54 5 5 4 3 . 2 . / Ha - ti u - mat kun - jung - i - lah. Rah- mat Al- lah Ma - ha lu - hur. Be - ri - lah se - nan - ti - a - sa. Dan Pu - te - ra - Nya yang Tung - gal, 12 2 21 Su - di - lah Su - ka - ci Da - mai ke Ber - sa - tu 2 43 me - lim ta ke pa - da de - ngan 23 3 3 . pah - kan - nya, hi - du - pan, du - ni - a, Roh Ku - dus,

5 56 5 42 4 345 4 3 . / 345 2 . 3 . // Rah-mat ke - tu - juh kur - ni - a. Ka - sih ser- ta peng-ha - ra-pan. A - gar ba - ha-gia - lah ka- mi. Se - pan-jang se- ga - la ma-sa. A min.

Novena Pentakosta)

(Page 6)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

CAPITULUM
Pembacaan dari Kitab Nabi Yehezkiel (Yeh 36:26-27)

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan Roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanKu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

ANTIFON (1 = G)
5 1 . 7 1 6 76 56 6 . 5 6 1 1 17 6 7 6 . 5 . O Ra-ja mu-li - a, Tu-han yang Ma-ha ku- a - sa. 6 3 6 6 7 6 56 6 . 5 6 1 1 7 65 Ja-ngan ki-ra-nya ka - mi, ter-ting-gal ba-gai-kan 71 6 1 1 3 4 3 2 3 . 2 . 7 2 3 21 17 6 7 56 6 . ya-tim pi - a tu, te-ta-pi su- di-lah ki- ra- nya, 65 6 7 6 6 7 121715 5 . 6 6 5 65 3 . meng-u- tus ke-pa-da ka mi, Roh Ke-be-nar-an, 5 6 1 1 2 17 65 6 17 6 . 6 . // yang di-jan-ji-kan Ba - pa, Al le lu ya.

Novena Pentakosta)

(Page 7)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

MADAH PUJIAN
5 6 1 1 1 1 2 . 1 . 01). Ke-pa-da-Mu ya Tuhan, ku-angkat ji-wa - ku,* 1 1 pada-Mu-lah aku berharap, maka aku tak akan 1 1 7 5 6 . // di-per-ma-lu-kan.
02). Tunjukkanlah aku jalan-jalan-Mu ya Tu-han, * dan ajarilah aku lorong-lorong-Mu. 03). Hantarlah aku kepada kebenaran dan ajarilah a-ku, * sebab pada-Mu-lah aku bersandar sepanjang hari.

04). Ingatlah akan kerahiman-Mu ya Tu-han,* dan akan belas-kasihan-Mu yang abadi. 05). Janganlah Kau ingat dosa-dosa masa mudaku dan segala salah-ku,* sekadar kerelaan-Mu insafkanlah aku, demi kebaikan-Mu ya Tuhan. 06). Kepada-Mu kuulurkan tangan-ku,* sebab jiwaku merana laksana tanah yang gersang.
07). Ya Tuhan pada-Mu aku berlindung, maka selamatkanlah aku dari hadangan musuh-musuh-ku,* dan ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah-ku. 08). Biarlah Roh-Mu yang baik menghantar aku ke daratan yang subur,* dan demi nama-Mu hidupkanlah aku dalam keadilan-Mu.
Novena Pentakosta) (Page 8)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

(09). Aman sentosalah aku dekat Al-lah,* maka pada Tuhan jua-lah aku berlindung. (10). Kemuliaan kepada Ba-pa, * dan Putera, dan Roh Kudus. (11) Seperti pada permulaan, sekarang, sela-lu, * dan sepanjang segala abad, Amin. (Antifon diulang....)

DOA MOHON 7 (TUJUH) KARUNIA ROH KUDUS


Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kaulepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah, ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah, ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan benar, serta menjauhi yang jahat.
Novena Pentakosta) (Page 9)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

Datanglah, ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kaukuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya Roh Pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami, agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami, agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah, ya Roh Kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterimakasih atas segala kebaikan-Mu. Semoga kami berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, ya Roh Takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu, dimana pun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin.

Novena Pentakosta)

(Page 10)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

DOA BAPA KAMI DOA PENUTUP


Hari 1
Allah, pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus, kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga hidup kami sampai Penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Hari 2

Allah yang Mahabijaksana, Putra-Mu menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul dan memenuhi janji itu sesudah Ia naik ke surga. Semoga kami pun Kauanugerahi karunia Roh Kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Hari 3

Allah, Penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam RohNya, Ia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.

Hari 4

Allah yang Mahakudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun atas kami, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Novena Pentakosta) (Page 11)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

Hari 5

Allah yang Mahakuasa dan Mahakudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami layak dan pantas menjadi kenisah kemuliaan-Nya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Hari 6

Allah yang Mahaesa, Engkau telah menghimpun Gereja dalam persatuan Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepadaMu dengan ikhlas, dan bersatu padu dalam cinta. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Hari 7

Allah yang Mahakudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan layak menjadi milik-Mu sepenuhnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Hari 8

Allah sumber cahaya kekal, Engkau telah membukakan kami jalan menuju hidup kekal dengan memuliakan Putra-Mu dan mengutus Roh Kudus. Semoga cinta bakti dan iman kami selalu bertambah. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, sepanjang masa. Amin.

Hari 9

Allah yang Mahakuasa, kebangkitan Putra-Mu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami. Semoga karena bantuan Roh-Mu, kami dapat mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

Novena Pentakosta)

(Page 12)

Biara Karmel Johanes de Sancto Samsone

Jl. Talang 5 Malang

P U P U P

Semoga Tuhan selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah Kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan yang Mahakuasa berkenan melindungi, mendampingi, dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. U : Amin.

: : : : :

TURUNLAH ALLAH ROH KUDUS


Do = D (4/4) Mantap/Khidmat

5 5 3 1 / 16 54 4 3 / 4 2 53 1 / 2 1 7 1 0 / Tu-run-lah Al - lah Roh Ku-dus cin-ta Ba - pa dan Pu-tra. Si - nar- i - lah bu - di ka- mi tun-juk-kan ja - lan lu-rus. Panggil pulang yang ter - se- sat hi-bur- lah yg ber-du- ka. 5 5 3 1 / 16 54 4 3 / 4 2 53 1 / 2 1 7 1 0 / Sum-ber te-rang yg i - la-hi peng-u-dus ji - wa ka- mi. Ha - ti yang le- mah dan ra-gu su - di-lah Kau-te- guh-kan. Lem-but-kan ha - ti yang te-gar a - gar ta - at pa- da- Mu. 7 1 2 3 / Kau teguh-kan Gerakkan-lah Be - ri ka - mi 4 3 3 2 / 7 1 2 3 / 4 3 3 2 / ra-sul Kris-tus, Kau bimbing Ge - re-ja Ku-dus. u-mat Al - lah de-ngan nya-la a - pi cin-ta. ke-ta- bah-an me - war-ta - kan ke-benar-an.

5 5 3 1 / 16 54 4 3 / 4 2 53 1 / 21 7 1 0 // Pe-nuh - i - lah ha- ti ka-mi dengan kur- ni - a i-man. Sa - tu- kan-lah ha- ti ka-mi da-lam per-sau- da - ra- an. A - gar ter- pu ji - lah Di-kau ki - ni dan se - la- ma-nya.
Novena Pentakosta) (Page 13)