Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI PENYELENGGARA EVALUASI DAN PENUNJUKKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI. UJIAN CALON AHLI K3 UMUM (ESSAY)
Mata Ujian Penguji Petunjuk U 1. %. 3. *. +. ,. -. u : Komprehensif : Tim Evaluasi Calon Ahli K3 Umum

Nomor ujian er!asar"an Nomor #aftar $a!ir Tulis Nomor Ujian !an Nama serta lo"asi e"erja !i su!ut "anan atas pa!a lem ar ja&a an. 'a(alah !engan teliti se elum )au!ara mem eri"an ja&a an. #ilarang mem u"a u"u atau (atatan. Teliti "em ali semua ja&a an )au!ara se elum !iserah"an "epa!a Penga&as Ujian. 'e"erjalah sen!iri !engan terti . .a&a pertan/aan !i a&ah ini !engan sing"at !an jelas 0

J!"!#$!% &en'!n ()n'k!t &!n je$!( * 1. Urai"an latar ela"ang !i"eluar"ann/a Un!ang 1 un!ang No. 1 tahun 12-3 4 1. Penggantian 56.1213 /g ersifat represif %. 7e ih ersifat preventif 3. Perluasan ruang ling"up *. Pengamanan th!p semua o je" ai" fisi" maupun )#M8n/a termasu" ling"ungan "erja )iapa /ang mela"u"an penga&asan Keselamatan !an Kesehatan Kerja er!asar"an Un!ang 1 un!ang No. 1 tahun 12-3 !an se ut"an peraturan Menterin/a 4 !an jelas"an pula me"anisme penga&asan terha!ap !itaatin/a Un!ang 1 un!ang No. 1 tahun 12-39 /ang !ila"u"an oleh Ahli K3 Umum !i tempat "erja : Perusahaan 4 8 ;ang mela"u"an penga&asan K3 er!asar"an UU No. 1 th 12-3 a!l pega&ai penga&as <pega&ai te"nis er"eahlian "husus !ari #epna"er /ang !itunju" oleh Menteri Tenaga Kerja= !an ahli "eselamatan "erja <tenaga te"nis er"eahlian "husus !ari luar #epna"er /ang !itunju" oleh Menteri Tenaga Kerja untu" menga&asi !itaatin/a Un!ang8un!ang ini=. 8 Peraturan menteri ttg penga&asan K3 : 1. Permena"er No. 3%:Men:12>3 tentang Pemeri"saan Kesehatan Tenaga Kerja !alam Pen/enggaraan Keselamatan Kerja %. Permena"ertrans No. Per. 31:Men:12>1 tentang Ke&aji an Melapor Pen/a"it A"i at Kerja 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 6epu li" ?n!onesia Nomor : Per.33:Men:122> tentang Tata Cara Pelaporan !an Pemeri"saan Ke(ela"aan 8 Me"anisme penga&asan /ang !ila"u"an oleh ahli K3 Umum !itempat "erja a!l !engan (ara "egiatan Monitoring !an Evaluasi9 guna menilai "esesuaian Pela"sanaan "egiatan !i an!ing"an !engan 6en(ana tujuan /ang ingin !i(apai <mengguna"an prinsip management P8#8C8A=. .elas"an !an eri (ontoh e erapa fa(tor ling"ungan "erja /ang mempengaruhi "esehatan seseorang !alam mela"u"an pe"erjaan 0 Terutama /ang era!a !i Perusahaan sau!ara 0 1. @olongan Aisi" Pa!a golongan fisi" misaln/a "arena suara /ang tinggi: ising isa "etulian9 temperature: suhu /ang tinggi !apat men/e a "an er agai "eluhan !an pen/a"it mulai !ari /ang ringan sampai /ang erat. %. @olongan Kimia #i!alam er agai jenis in!ustr/ misaln/a in!ustri pupu"9 pestisi!a9 "ertas9 pengolahan min/a"9 gas umi9 o at%an !an lain se again/a9 an/a" memperguna"an ahan "imia s g ahan a"u maupun ahan pem antu !an atau mempro!u"si ahan "imia /ang langsung !ipa"ai oleh mas/ara"at. 3. @olongan 'iologi 'er agai golongan iologi9 misaln/a : virus9 a"teri9 parasit9 (a(ing9 jamur !an lain% /ang !apat men/e a "an pen/a"it a"i at "erja. *. @olongan Ergonomi
)oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P

%.

3.

*.

+.

,.

-.

>.

A"i at posisi "erja: (ara "erja /ang salah spt e"erja !engan mem ung"u" a"an men/e a "an sa"it otot9 sa"it pinggang !an (e!era punggung9 juga !apat menga"i at"an peru ahan entu" tu uh. +. @olongan Psi"ologi 'er agai "ea!aan misaln/a suasana "erja /ang monoton9 hu ungan "erja /ang "urang ai"9 upah /ang "urang9 tempat "erja /ang terpen(il !apat erpengaruh terha!ap pe"erja /aitu menim ul"an stress /ang manifestasin/a antara lain erupa peru ahan ting"ah la"u9 ti!a" isa mem uat "eputusan9 te"anan !arah mening"at9 /ang "elanjutann/a !apat menga"i at"an tim uln/a pen/a"it lain atau terja!in/a "e(ela"aan "erja. .elas"an apa /ang !ima"su! !engan : a. Ke(ela"aan Kerja4 A!alah )uatu "eja!ian ti!a" ter!uga <insi!ent= /ang menga"i at"an "a(au: terham atn/a proses pe"erjaan: pro!u"si /ang !iren(ana"an se elumn/a. . Pen/a"it a"i at "erja 4 A!alah pen/a"it /ang !ise a "an oleh pe"erjaan9 alat "erja9 ahan9 proses !an ling"ungan "erja. )au!ara se agai Ahli K3 Umum !i Perusahaan9 salah satu tugasn/a a!alah mela"u"an ?nvestigasi <Pemeri"saan !an Pen/eli!i"an= terha!ap terja!in/a Ke(ela"aan Kerja. Pertan/aann/a : .elas"an lang"ah 1 lang"ah sau!ara !alam mela"u"an investigasi "e(ela"aan "erja !i Perusahaan sau!ara. 1. Men(ari sum er "e(ela"aan %. Men(ari "or an: /ang ter"ena 3. Mem uat "ronologi "eja!ian )e ut"an "e&aji an pengurus se agaimana !iatur !alam UU No. 1 tahun 12-3 0 1. Memeri"sa"an "esehatan a!an9 "on!isi mental !an "emampuan fisi" !ari tenaga "erja /ang a"an !iteriman/a maupun a"an !ipin!ah"an sesuai !engan sifat8sifat pe"erjaan /ang !i eri"an pa!an/a. %. Pengurus !i&aji "an memeri"sa semua tenaga "erja /ang era!a !i a&ah pimpinann/a9 se(ara er"ala pa!a #o"ter /ang !itunju" oleh Pengusaha !an !i enar"an oleh #ire"tur. 3. Norma8norma mengenai pengujian "esehatan !itetap"an !engan peraturan perun!angan. )e ut"an $a" !an Ke&aji an tenaga "erja se agaimana !iatur !alam Un!ang 1 un!ang No. 1 tahun 12-3 0 $a" Tenaga Kerja: 1. Meminta pa!a Pengurus agar !ila"sana"an semua s/arat8s/arat K3/ang !i&aji "an. %. Men/ata"an "e eratan "erja pa!a pe"erjaan !imana s/arat K3 serta alat8alat perlin!ungan !iri /ang !i&aji "an !iragu"an olehn/a "e(uali !alam hal8hal "husus !itentu"an lain oleh pega&ai penga&as !alam atas8 atas /ang masih !apat !ipertanggung ja&a "an. Ke&aji an Tenaga Kerja : 1. Mem eri"an "eterangan /ang enar ila !iminta oleh pega&ai penga&as !an atau ahli "eselamatan "erja. %. Mema"ai alat perlin!ungan !iri /ang !i&aji "an. 3. Memenuhi !an mentaati semua s/arat8s/arat "eselamatan !an "esehatan "erja /ang !i&aji "an. .elas"an nama Peraturan Perun!angan /ang merupa"an lan!asan $u"um penga&asan Pesa&at Uap !i ?n!onesia 4 .elas"an pula nama pesa&at8 pesa&at /ang tergolong pesa&at uap menurut peraturan perun!angan /ang sau!ara ma"su! 4 7an!asan $UKUM : a. UU No. 1 Tahun 12-3 Tentang Keselamatan Kerja . Un!ang8Un!ang Uap 1233 (. Peraturan Uap 1233 !. Peraturan Menteri Tenaga Kerja : i. No. Per.31:Men:12>%9 Tentang 'ejana Te"an ii. No. Per.3%:Men:12>%9 Tentang K&alifi"asi .uru 7as !i Tempat Kerja iii. No. Per.31:Men:12>>9 Tentang K&alifi"asi !an )/arat8s/arat Bperator Pesa&at Uap e. Keputusan : E!aran #irjen f. )tan!ar Nasional !an ?nternasional Ma(am Pesa&at Uap : a. Ketel uap < oiler= : suatu peralatan penghasil uap !an uap itu !iguana"n !iluar pesa&atn/a. . Alat% lainn/a <pesa&at uap selain "etel uap= spt : Pemanas Air9 Pengering Uap9 Penguap9 'ejana Uap9 Pipa Uap ?# C*+3 mm. @olongan pesa&at uap : 8 Penggera" mula 8 Perleng"apan 8 Mesin pe"a"as 8 Mesin Pro!u"si 8 #apur
)oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P

2.

13.

11.

1%.

13.

1*.

1+.

1,.

1-.

8 Peralatan ang"at 8 Pita transport 8 Pesa&at ang"utan !i atas lan!asan D permu"aan 8 Alat ang"utan jalan rel )e ut"an "eja!ian atau peristi&a /ang termasu" "ategori "e(ela"aan "erja menurut Permen No. 33:men:122>. Kategori "e(ela"aan "erja : 1. kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. 2. kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah. 3. tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Mengapa seorang operator suatu peralatan : pesa&at /ang mem aha/a"an !alam mengoperasi"an harus men!apat lisensi !ari #epna"er 4 Karena Bperator /ang memili"i sertifi"at memegang peranan penting !alam men(egah "emung"inan terja!in/a "e(ela"aan "erja !alam mengoperasi"an9 juga operator mengetahui !an memahami (ara prose!ur pengoperasian /ang aman. .elas"an ruang ling"up penga&asan "eselamatan !an "esehatan "erja !i i!ang "onstru"si angunan 0 6uang ling"up : B /e" "onstru"si angunan !an tahapan peren(anaan9 pem uatan9 pema"aian9 pera&atan sampai pem ong"aran. Mengapa tenaga "erja /ang a"an !ipe"erja"an !i perusahaan sau!ara harus !ila"u"an pemeri"saan a&al !an er"ala ai" fisi" maupun mental 0 Perlu a!an/a pemeri"saan a&al agar perusahaan !alam menerima tenaga "erja : 8 "on!isi "esehatann/a optimal 8 ti!a" erpotensi memili"i pen/a"it /ang menular 8 (o(o" untu" pe"erjaann/a. !an perlu a!an/a pemeri"saan er"ala untu" : 8 mempertahan"an !erajat "esehatan sesu!ah mengalami proses pe"erjaan. 8 menilai "emung"inan a!an/a pengaruh !ari pe"erjaan sen!iri <!iperlu"an pengen!alian !engan usaha pen(egahan=. )e ut"an ruang ling"up penga&asan "esehatan "erja !an ling"ungan "erja 0 1. pen/elenggaraan pela/anan "esehatan "erja9 meliputi : sarana9 tenaga <!o"ter pemeri"sa "esehatan tenaga "erja9 !o"ter perusahaan !an parame!i( perusahaan=9 Brganisasi <pimp unit PKK9 pengesahan pen/elenggaraan PKK=. %. pela"sanaan pemeri"saan "esehatan tenaga "erja <a&al9 er"ala9 "husus !an purna a"ti= 3. Pela"sanaan P3K <petugas9 "ota" !an isi "ota" P3K= *. Pela"sanaan giEi "erja <pemeri"saan giEi !an ma"anan agi tenaga "erja9 "antin !an (atering pengelola ma"anan agi tenaga "erja9 pengelola !an petugas (atering= +. Pela"sanaan pemeri"saan s/arat% ergonomi ,. Pela"sanaan pelaporan <PKK9 pemeri"saan "esehatan tenaga "erja9 PAK= )e ut"an ruang ling"up penga&asan me"ani" 0 )emua o /e" K3 me"ani" seperti (rane9 pesa&at tenaga !an pro!u"si9 for"lift9 !ll !ila"u"an penga&asan !ari saat peren(anaan9 pem uatan9 penggunaan9 pera&atan !an pem ong"aran. )e ut"an (u #e+ , (u #e+ #!%!-! /ang ter!apat !i perusahaan sau!ara "hususn/a !i i!ang Me"ani"9 Pesa&at uap !an 'ejana te"an 0 a. )em uran api9 uap: air panas . Pele!a"an (. Ter"ena gas /g er aha/a !. 6untuhn/a angunan e. Pen(emaran ling"ungan f. )entuhan listri" !ll. <"e isingan9 getaran9 temperature tinggi= 'agaimana (ara menanggulangi !an mema!am"an terja!in/a "e a"aran ai" se(ara teoritis maupun pra"te" !i perusahaan sau!ara 4 a. )e(ara teori a!alah : Memutus rantai segi tiga api Mem uat pengurangan "a!ar oF/gen Menjauh"an en!a ter u"a !ari api Mengisolasi sum er api #ll . )e(ara pra"te" a!alah : Mema!am"an api selalu a&ali mung"in !engan pesa&at pema!am api /ang sesuai jenisn/a <A9'9C9#=9 !ila"u"an oleh petugas /ang "ompeten !an harus memperhati"an arah anginn/a9 jenis ahan /ang ter a"ar !an jenis pema!am /ang !iguna"an .elas"an ruang ling"up penga&asan "eselamatan !an "esehatan "erja !i i!ang instalasi listri" !an penanggulangan "e a"aran 0 6uang ling"up :
)oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P

1>.

Pem ang"itan #istri usi Pen/aluran Pema"aian A!apun tahap penga&as pela"sanaann/a !imulai !ari tahap peren(anaan9 pemasangan9 pema"aian9 pera&atan !an pem ong"aran. Mengapa instalasi listri" !i perusahaan sau!ara !ila"u"an pemeri"saan !an pengujian oleh Pega&ai Penga&as :Ahli K3 )pesialis 0 Perlu !iperi"sa !an !iuji se a : 1. ?nstalasi listri" memili"i potensi aha/a tinggi !alam entu" aha/a sentuh langsung9 sentuh ti!a" langsung !an aha/a thermi" : "e a"aran. %. Pemeri"saan !an pengujian untu" mengetahui stan!art instalasi /ang a!a9 untu" !i"ore"si segera ila a!a pen/impangan. 3. Ketentuan /ang !ia(u a!alah : UU No. 1 Tahun 12-3 Kepmena"ertrans No. -+:M:%33% PU?7 %333 Kepmena"ertrans No. 311: M:'G:%333 .elas"an + <lima= prinsip !asar )MK3 4 !an se ut"an peraturan Perun!ang8un!angan se agai lan!asan hu"um /ang me&aji "an setiap Perusahaan menerap"an )MK3 0 1. Komitmen ;ang perlu menja!i perhatian penting a!a 3 hal /aitu "epemimpinanD"ompitmen9 tnjauan a&al "3 !an "e ija"an "3. %. Peren(anaan Peren(anaan /g !i uat oleh perusahaan harus efe"tif !engan memuat sasaran /g jelas s g pengeja&antahan !ari "e ija"an "3 tempat "erja !an in!i(ator "inerja serta harus !apat menja&an "e ija"an "3. 3. ?mplementasi )etelah mem uat "omitmen !an peren(anaan ma"a pa!a tahapan /g terpenting a!alah penerapan )MK3. ;ang perlu !iperhati"an oleh perusahaan a!l : 8 A!an/a jaminan "emampuan9 8 "egiatan pen!u"ung9 8 ?!entifi"asi sum er aha/a9 penilaian !an pengen!alian resi"o. *. Pengu"uran: evaluasi Pengu"uran !an evaluasi ini erguna untu" : 8 Mengetahui "e erhasilan penerapan )MK3 8 Mela"u"an i!entifi"asi tin!a"an per ai"an 8 Mengu"ur9 memantau !an mengeavluasi "inerja )MK3 +. Peninjauan ulang !an per ai"an Tinjauan ulang harus meliputi 8 Evaluasi terha!ap penerapan "e ija"an K3 8 Tujuan9 sasaran !an "inerja "3 8 $asil temuan au!it )MK3 8 Evaluasi efe"tifitas penerapan )MK3 8 Ke utuhan ut" mengu ah )MK38 )e ut"an tugas !an "e&aji an Ahli K3 Umum 0 Tugas : 8 Mela"u"an i!entifi"asi9 evaluasi9 pengen!alian resi"o9 !alam pela"sanaan K3 8 Mampu mela"sana"an K3 !i tempat "erja9 /ang mampu menjelas"an te"ni" pen(egahan !an penangulangan "e(ela"aan "erja 8 #apat mengelola !an menjalan"an organisasi P%K3 Ke&aji an : Menga&asi pela"sanaan peraturan perun!angan K3 !an !apat mem eri"an peran optimal !alam organisasi perusahaan guna pengen!alian resi"o "e(ela"aan "erja. .elas"an tugas !an fungsi P%K3 4 !an se ut"an lan!asan hu"um pem entu"an P%K3 0 Tugas : mem eri"an saran !an pertim angan ai" !iminta maupun ti!a" "epa!a pengusaha atau pengurus perusahaan mengenai masalah "eselamatan !an "esahatan "erja. Aungsi : 1=. Menghimpun !an mengolah !ata tentang "eselamatan !an "esehatan "erja !itempat "erja9 %=. Mem antu menunju"an !an menjelas"an "epa!a setiap tenaga "erja : 8 er agai fa(tor aha/a !itempat "erja 8 fa(tor /ang !apat mempengaruhi efisiensi !an pro!u"tifitas "erja 8 alat pelin!ung !iri agi tenaga "erja /g ersang"utan 8 (ara !an si"ap "erja /g enar !an aman !alam mela"sana"an pe"erjaann/a. 3=. Mem antu pengusaha !an pengurus !alam 8 mengevaluasi (ara "erja9 proses !an ling" "erja 8 menentu"an tin!a"an "ore"si !g alternative ter ai" 8 mengem ang"an s/stem pengen!alian aha/a terha!ap "3
)oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P

12.

%3.

%1.

%%.

8 mengevaluasi pen/e a tim uln/a "e(ela"aan "erja9 pen/a"it a" iat "erja serta mengam il lang"ah% /ang !iperlu"an. 8 mengem ang"an pen/uluhan !an penelitian !i i!ang "3 !an ergonomi. Apa pen!apat sau!ara apa ila !itempat "erja ti!a" mela"sana"an P3K !i tempat "erja A"an mempengaruhi "ea!aan umum seseoarang !an !apat men/e a "an an(aman maut /ang erfifat lo(al /g !apat mempengaruhi "ea!aan (e!era le ih lanjut !an "eselamatan n/a&a "or an.

%3

%,

%-

%>

.elas"an ah&a pem erian ma"anan agi tenaga "erja melalui pen/elenggara ma"anan !i tempat "erja a"an mening"at"an "esehatan !an pro!u"tivitas 0 #engan a!an/a pen/elenggaraan ma"an !itempat "erja ma"a a"an !apat mening"at"an "ea!aan "esehatan !an giEi tenaga "erja9 sehingga !apat mening"at"an efisiensi !an pro!u"tivitas "erja. Pen/elenggaraan ma"anan !ima"su! a!l semua proses9 !imulai !ari meren(ana"an anggaran elanja sampai "e ma"anan !i"onsumsi oleh tenaga "erja. .elas"an per e!aan pen/a"it a"i at "erja !engan pen/a"it a"i at hu ungan "erja <Gor" 6elate! #iseate= 0 .i"a pen/a"it a"i at "erja a!l pen/a"it /g !ise a "an oleh pe"erjaan atau ling"ungan "erja9se!ang"an pen/a"it a"i at hu ungan "erja a!l pen/a"it /ang !i(etus"an9 !iper u!a" atau !i per erat oleh pe"erjaan. .elas"an agaimana (ara pen/elenggara pela/anan "esehatan "erja sesuai Per No. 33:men:12>% 1. #iselenggara"an sen!iri oleh pengurus %. #iselenggara"an oleh pengurus !engan menga!a"an i"atan !g !o"ter: pela/anan "esehatan lain. 3. Pengurus !ari e erapa perusahaan se(ara ersama8sama men/elenggara"an suatu pela/anan "esehatan "erja. *. Pela/anan "esehatan "erja !apat erupa Poli"lini" !i perusahaan9 6) perusahaan9 atau pela/anan "esehatan lainn/a !iluar perusahaan ai" mili" pemerintah atau s&asta /ang men!apat"an tugas !ari perusahaan ut" mela"u"an pela/anan "esehatan "erja. 'agaimana pen!apat sau!ara9 apa ila seorang pe"erja /ang e"erja pa!a ling"ungan "erja !engan ting"at resistensi tetapi ti!a" !ila"u"an pemeri"saan "erja tahunan Ma"a a"an er!ampa" tim uln/a pen/a"it "erja !an pen/a"it a"i at hu ungan "erja

M!t! Uj)!n Pen'uj)

. .

K/ 0+e%en()1 K3 LISTRIK2 KE3AKARAN Te! E4!$u!() C!$/n A%$) K3 U u

)oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P

1.

)e ut"an potensi aha/a listri" 4 1. Ka el /ang ter u"a /ang !apat men/e a "an aha/a "ejut ji"a tersentuh. %. .aringan listri" /ang ti!a" terlin!ung oleh ?solator 3. Peralatan !an Komponen listri" rusa" *. Ke o(oran arus listri" pa!a peralatan listri" !engan "erang"a /ang ter uat !ari logam +. Penggantian Ka&at se"ering /ang ti!a" sesuai ,. 'ertumpu"n/a "onta" tusu" pa!a pen/am ungan peralatan listri" pa!a "onta" .elas"an pengen!alian potensi aha/a listri" 4 1. Mera&at !an menga&asi "ela/a"an instalasi listri" %. Pemeri"saan !an pengujian instalasi listri" )e ut"an !an jelas"an potensi aha/a petir 4 Potensi aha/a petir : 8 8 )am aran langsung <terja!i "erusa"an me"anis9 ter a"ar atau "erusa"an flu"tuasi arus !an tegangan petir )am aran ti!a" langsung9 spt : Kilat /ang men/am ar ge!ung: pohon !apat mengam il jalan parallel melalui orang /ang er!iri !e"at !g o je" /ang tersam ar. Kuat me!an listri" !ari sam aran "ila/ /g !e"at !g seseorang !pt mengin!u"si"an arus !i !alam a!ann/a /g !pt men/e a "an "ematiann/a. Kilat /g erhu ungan !engan tanah !pt menim ul"an gra!ient potensial pa!a seluruh permu"aan tanah !ise"itarn/a !g arah melalui titi" sam aran9 "alau a!a orang /g er!iri !g "e!ua "a"i /g terpisah <!engan arah ra!ial= ma"a orang ts a"an merasa"an en!a potensial /g !pt mem aha/a"an. .elas"an "e&aji an pemili" pesa&at lift untu" menjamin "eamanan penggunaann/a 4 1. Pa!a saat peren(anaan pem uatan lift9 pemili" pesa&at lift harus : 8 8 Mem uat gam ar ren(ana /g !isah"an oleh menteri: peja at /g !itunju" Meleng"api !o"umen peren(anaan9 meliputi : g r "onstru"si leng"ap9 perhitungan "onstru"si9 spesifi"asi !an sertifi"asi material %. #i !alam proses pem uatann/a harus memenuhi )N? atau )tan!ar! ?nternational /ang !ia"ui. 3. Memili"i ijin pemasangan lift *. 7olos !alam peri"sa uji sesuai !g stan!ar! uji /g !itentu"an +. Mela"u"an pemeri"saan !an pengujian /g !ila"u"an setiap tahun oleh pega&ai penga&as: ahli "3. )e ut"an !an jelas"an "e&aji an pengurus : pimpinan !alam rang"a men(egah9 mengurangi !an mema!am"an "e a"aran 4 a= Pengen!alian setiap entu" energi = Pen/e!iaan sarana !ete"si9 alarm9 pema!am "e a"aran !an sarana eva"uasi (= Pengen!alian pen/e aran asap9 panas !an gas != Pem entu"an unit penanggulangan "e a"aran !i tempat "erja e= Pen/elenggaraan latihan !an gla!i penanggulangan "e a"aran se(ara er"ala f= Memili"i u"u ren(ana penanggulangan "ea!aan !arurat "e a"aran agi tempat "erja /ang mempe"erja"an le ih !ari +3 <lima puluh =orang tenaga "erja !an atau tempat "erja /ang erpotensi aha/a "e a"aran se!ang !an erat )oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P .elas"an ruang ling"up penga&asan "eselamatan !an "esehatan "erja !i i!ang instalasi listri" !an penanggulangan "e a"aran 4 Menilai suatu tempat "erja:perusahaan9 !an menentu"an "lasifi"asi ting"at resi"o

%.

3.

*.

+.

M!t! Uj)!n Pen'uj)

. .

K/ 0+e%en()1 MEKANIK PU3T Te! E4!$u!() C!$/n A%$) K3 U

1. .elas"an me"anisme untu" men!apat"an pengesahaan salah satu o /e" penga&asan "3 me"ani" /ang !irentral "an antar provinsi 4 1. Pen(atatan laporan pemeri"saan !an pengujian %. Pem uatan pengesahan pema"aian 3. Pen!sitri usian !an pen!o"umentasian pengesahan pema"aian. %. .elas"an me"anisme sertifi"asi agi operator a. Pesa&at Uap 4 A!alah suatu peralatan /g

erisi uap <steam= !an atau air panas erte"anan !engan temperature minimal >3 !erajat C.
. Pesa&at Ang"at !an ang"ut 4 A!alah suatu pesa&at atau alat /ang !iguna"an ut" memin!ah"an9 mengang"at muatan ai" ahan atau arang atau orang se(ara verti(al !an atau horiEontal !alam jara" /ang !itentu"an. 3. .elas"an ruang ling"up penga&asan norma ruang ling"up penga&asan "3 pesa&at uap !an ejana te"an 4

a. peren(anaan

. pem uatan: pera"itan: pemasangan (. pengang"utan !. pere!aran : per!agangan

)oal Ahli K3 Umum 1 Tr/ But #?P