Anda di halaman 1dari 17

SIJLIT

23tl
Geograli
Kertas1
Ogos PEPERIKSAANPERCUBAAN
2009
l%Jam PENILAIAN MENENGAH RENDAH
NEGERI PERAK
2009

GEOGRAFI
KERTAS 1

Satujam limabelasminit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

L Kerlas soalan ini mengandungi60 soalan.

2. Jqwab semuasoalqn.

3. nspiap soalsn diikuti oleh empatpilihah jswapan, iaitu A., B, C dan D. Bagi setiapsoalan,
pilih sata jawapan sahaja, IJitamka\ jqwapan andq pade kertqs jqwapan objektif yahg
disediakan.

4. Jika anda hendqkmenukarjowapan padamkantqndayang telah dibuat. Kemudianhitamkan


jawapan yang baru.

5. Anda dibenarkonmenggunakanalqt geometui.

6. Anda dibenarkanuenggunakankalkulator yang tidak boleh diprogrumkan,

Kertas soalan ini mengandungi16 halaman bercetalc

23tl [Lihat sebelah


SULIT
SIJLIT 2 23tl

peta topodi btn4ah.


Soalat I hinggaSoalan6 beftlctsqrkan

Itk.
t
P.mrr 1.-$i

Petunjuk

lrrTTlc*r' FTTeo".pu*@
.U
uansanKonnrr
t
-T-
li-JJl rehpa [Fl j"* *ru
sawit @ Hutan
I
FEJI Paya uatau I cm mewakili 0.5 kn

23/l fl,ihat sebelah


SULIT
SUI 3 23tl

l. palingtinggidalarnpetatffletakdalamsegiempatgrid
Kawasan
A88 c90

89
53

90
51 tz
51 t2

2. jarakjalanrayadarisimpangKg. Ba$ (RO474897)ke simpangKg. Pemai


Berapakah
(RG496875)?
A 3.25kn L l.z) Km
B 4.50kn D 6.50kn

3. Selangkontu dalampetatopoialal
A 15meter C 45 meter
B 30 meter D 60 meter

4, ArahKS.SepoidariBukitPeryuialah
A timu laut C baratdaya
B tenggara D bamtlaut

5. Berapakah
bearingBukit Peryu(RG514860)dariBukitLalang(RC 537896)?
A 180" c 240"
B 210" D 270.

86
50 52
6. Apakahciri fizikal yangterdapatdalams€giempatgid di atas?
I Jalanraya
II Payabakau
III lbnahtinggi
IV Kelapasawit
A IdanII c II dan I
B IdanlV D III dan W

23tl ll-ihat sebelah


SIJLIT
SULIT 23tl

r Suhu

"i,iJ'"""
7 . Antarabedkutyangmanakahbenartentang$af di atas?
I Julatsuhutahunanbesar
II Hujanmaksimumpadamusimpanas
III Musimparuspadahujungtahun
IV Panasdan lembapsepanjangtahul
A IdanlI C ll danIII
B IdanlV D III danIV

15"7 X

l0.00pagi 2.00petang
8. padalongitud
X berada
A 45"T C 75'T
B 45"B D 75'B

Perambulator
9. Alat di atassesuaidigunakanuntuk mengulr1lr
A bearingdi ataspeta
B jarak luus di ataspeta
C jaJakmelengkungdi ataspeta
D jamk di lapangao

23t1 ll-ihat sebelah


SULIT
SULIT

10. Banjaran
Tahandalampeta1 berianda

PCIA1:SEMENANJL]NG
MALAYSIA
11. Apakahbenuk muka bluni X dalamgambarrqjah I di ba$?h ?

GarnbarrajahI
A Tarlurg C Teluk
B Tetanjung D Tebingtinggi

12. Pusatpelancongan
yang nMnakalterdapatdi kawasanberlorekdalampeta2 l|

lr
..i.

u'..
Peta2l.SEMENANJTNGMALAYSIA
A BukitLarut C GunungJemi
B BukitFraser D GunungIrdang

13. Gambarr{ah 2 menunjukkansatupola saliran

Apakahpola saliranitu ? Garnbarrajah2


A Jejala c Selari
B Jejari D Reruting
ll,ihat sebelah
SIJLIT
SULTT 23tl

Gambarrajah3
1 4 . Apakahbentukmuka bumi X dalamgambarrajah3 ?
A Tetambak C Tasikladam
B Likuan*ngai D Dataranmgndap

15. Bentukmukabumi 1'angberkaitandenganhakisanombakia.lah


I ge$anglaut
II delta
Ill lombolo
fV bah.thr€gul
A IdanII C II danIU
B IdanlV D III danlV

. BanjannTitiwaqsa
. Banjaran
Crccker
. Banjaxan
Imn
16. Banjarandi atasberperanansebagar
A sempadannegeri C kawasanpertanian
B kawasantadahan D kawasanperlombongan

17. Benn* fizikalX, Y danZ dalampeia3 telahdimajukan


utuk s€ktor
I'
.1,
't ,
)
-^.1.'

i "-'l z

Peta3 : SEMENANJUNGMALAYSIA
I Pembalakan
II Pertanian
n Pelancongan
Iv Periklnan
l dan C II dan III
B I dan IV D Itr danw
23tr ll,ihat sebelah
SUIXT
SIJLIT 'r1t7
7

18. Maklumatdi bawahterdapatdalampeta4 yangbefianda

$";l
. Tanahpamah
r lanihaluvium

Peta4 | N4-{LAYSIA
19. Kawasanyangnmnakahhujal palingsedikitdalamgarnbarralah4 ?

Gambarrajah4

20. Gambarmjah 5 memurjukkankejadian

--1itut-::_--:

Gambarrajah
5
A balu laut C mor|sun
timurlaut
B ba$r darat D monsunbaratdaya

21. Maklumatdi bawahmenerangkan iklim jenis


keadaankatasanyangmenga.lami

o Julatsuhuharianbesar
. Hujantahuirankurang250mm
. Masyarakatnomad

Tundra C Grmrnpan"as
B Klatulistiwa D Mediterranean

23tl [Lihat sebelah


SULIT
SIILIT 23tl

22. Apakahprmcapenyakitdi bawah?


. Katarakmaia
. Bamhkulit
e Sistempelalianbadan
lemah

A h au haba c Kesanmmahhijau
B Hujanasid D Paripisal lapisanozon

23. Antaraberikut,yangmanakahbenartentangperedaran
bumi mengelilingimauhari?
I Kejadianempatmusim
II Kejadiansiangdanmalam
III Kejadianbiasananginlazim
IV Siangdan ma.lamtidak samapanjarg
A ldanll c II dan III
B IdanIV D IU dan IV

24. Maklwnatdi bawahmerujukkawasandalampeta 5 yangbefianda


. Pendudukjarang
. Cuacasangatsejuk
r Pembalakan

Ss"
\--t -;

Peta5 : DllNlA
25. Gambarraiah6 menuniuk'kan

pergerak:len
bumi C putaranbumi
B peredaran
bumi D planetbwni
ll,ihat sebelah
SIJLIT
23tl
26. Apakahjeds tumbuhansemulajadi yangterdapatdi kawasanbertandap dan dalampeta6 ?
e

Peta6 : MALAYSIA
A Hut€npayabakau C Hutanpanhi
B Hutanpayaair tawar D Hutansekunder

27. Apakahchi turnbuhansemulajadi di kawasangruun?


A BerdaLur
lebar C Lapisankanopi
B Berdaunkems D Turnbuhanbat€h padat

28. Apakahusahapermrliharaan
sumberhutandi Malaysia?
A Kempenkesedaran
B Penghutanan
semula
C Mewartakanhutansimpan
D Menghadkanpengeluaran
lesenpembalakan

29. Apakahcid tunbuhansemulajadi di kawasanberlorekdalampeta7 ?

Peta7 : DI,NIA

Berakarbanir C Didantulen
B Berdaunlebar D Tumbulunliana

23tl
[Lihat sebelah
SULIT
SULXT 10 23tl
30. Jenispokokberikutterdapatdi kawasan
dalampeia8 yangbertanda
r Memnti
. Keruing
. Cenga.l

Peta8 : DLt,lIA
31. Kombinasi
yangmanakah jenispokokdanjenistanih?
benartentang
Jenispokok Jenistadh
Cencel Latedt
II TapakL-uda Gambut
UI Periukkera BerlumDW
ry Ru Bemasir
A IdanII C II danIII
B IdanIV D III danIV

32. Antaraberikutyangmanakahterdapatdi kawasanbedklim Mediterranean


?
A Raflesia C Orkid
B Willow D Lavender

33. Gambar
njah 7 menunjukkan jadi
tumbutunsemu.la

Garnbarrajah7
Apakahjenis hutante$ebut?
A Hftn $nung C Hutanpa}?
B Hutanmonsuntxopika D Hukn konifer
23tr [Lihat sebelah
SULIT
SULIT 1l 23tl
34. Fallor govemanyangmempengaruhi
kadarkelahiraniatah
A perkahwinan C budayamasyarakat
B tarafhidup D penubuhanLppKN

. Pendudukpadat
. Pusatpengangkutmdanperhubungan
. Sektorutana pednduskiandanperdagangan

35. Maklimat di atasdapatdikaitkandengan


A DeltaRajang C DatamnKedah
B DeltaKelantan D LembahKlang

36. Kombinasiyangmanakahbenartentangmigrasiluar bandarke bandar?


Tolakan Tarikan
Pengangguran Tarafhiduprendah
B Peluangpekerjaan
baryak Ibraf hiduptinggl
c Peluangpeke{aankurang Pendapatan
lumayan
D Peluangpendidikanluas Pendapatantidaktetap
37. Apakahciri nega&penduduk berlebihan
?
A Kadarkelahiran rendah C Kadarkenalhwuf tinggi
B Kadarkemiskfurantinggl D Kemudahankesihatan baik
3 8 . Apakahfaktoryangmempengaruhi
perubahan
penduduk
sepqtidalamjadualI ?
Thhun (Juta)
JumlahPenduduk
1990 20.l
1995 20.5
2000 23.2
2005 26.0
Jadual1: JumlahPenduduk
Malaysia
I 990hingga2005
I Kadarkelahiran
meningkat
U Kadarkenatianmeningkat
III
Enigrasimeningkal
IVImigrasi
neningkat
A IdanII C II dar I
B I danIV D III danIV
39. Antarabedkutkombinasi
yangmanakah
benar?
Batrdar Fungsi
Bang Pendidikan
B Sintok Perkilangan
c Sepang Pendidikan
D R nau Perkilangan

23tl pihat sebelah


SIJLIT
SIJLIT 12 23tl

40. Antaraberikut,yangmanakah petempatan


merupakan awa.ldi Malaysia?
I Gua Cha
II GuaNiah
III GuaKelam
IV GuaTemprurng
A Idanll C II dan III
B IdanlV D III dan IV

41. Merujukpeta9, petempatan


tamadunawal di duniabertanda

Peta9 : DUNIA
42. Tanan Daruratdi Malaysiatelahmewujudkan
A petempatan
tadisional C petempatan
ladang
B petempatan
kampungbaru D petempatan
FELDA

43. Apakahpola petempatandi kawasanberikut ?

. TanahRancangan
. Ladang

A Bedajar C Belselemk
B Berpusat D Berkelompok

44. Antaraberikut,yangmanakahfmgsi petempatan


desadi Malaysia?
I Pusatpertanian
ll Pusalperikanan
III Pusatpentadbinn
IV Pusatperhubungair
A I dar II C II danlll
B I danIV D III danIV

23tl [Lihat sebelah


SL'LN
SIJLIT l3 23t1
45. Anara bedkutnegaramarakahyangmenggunakan
binatanguntuk menarikkalu balakke sungai?
I M,,arlrnar
II Malaysia
III \letum
IV lbailand
A IdanII C II dan II
B Idanry D III dan IV

46. Pelabuhan
awal yangtedapat dalampeta 10 befianda

Petal0 : MALAYSIA

A P,Q danR C BRdanS


B P,Q danS D Q , R d a nS

47. Pemyataan
berikutdapatdikaitkandengan

o Perkhidmatanpendidikansecarajarakjauh
. McngalGes
maklumalmelaluiincmet

A e-Kerajaan e-Sidang
B e-kaming D e-\lllage

48. Apakahtujuanp€nbinaanlebuhrayadi bavv'ah


?

. l€buh rayaSrmgaiBesi
. LebuhmyaDamansara-Puchong
. LebuhlayaEksFessShahAlam

Selamalsampaike destinasi c Mengurangkan


kesesakan
lalu lintas
B Mengangkutbanyakbarangan D Mengurangkan
kos pengangkutan

23ll pihat sebelah


SIJLIT
SIJLIT l4 23lr

pentingunmk
49. X dalamrqlahdi bawah

I bahanapi
ll balBnbinaan
nI makanan
IV mengimbsngiekosistem
A ldann C U danIII
B I danIV D lll danIV

50, MerqjukpetqI I , emasdilombongdi kawasanyangbertanda

\*i'
\.i-'''
\.\

Peta11:MALAYSIA
5 1 . Pemyataan
di bawahmerujukkepada

Terdapat
di kawasan
berlumpurdi sekitarmuara
sungai,
kawasan pa.ntai
pinggir dantasik,

A hutanpaya C hutangunung
B hutanpantai D hutanhujanuopika

52. Maklumatdi bawahmerujukkepadasumbertenaga

. Mudahdisalwkan
r Tidakmencemarkan
udara

nuklear c kuasahidroelekhik
B aftngbatu D petroleumdangasasli

23/l ll,ihat sebelah


SUI,IT
15 23tl

53. Jenistanananyanglerdapatdi kawasanberlorekdalampeta12ialah

t r"'
i"'\i
'1

\.'":""-\
I ,'-"1a.-.r'.'

Peta12TMALAYSIA
I teh
U getah
III kelapasawit
IV sayurandanbungaan
A I dar II C II danIII
B I danIV D III danIV

tanihyangmempengaruhi
54. Apakahjenis tanaman berlorekdalampeta13di bawah?
di ka\ryasan

i,)

i""'
\--r
\ t:-

Peta13:MALAYSIA
A pasir C gambrn
B laterit D alwiun

55. Antaraberikut,
fungsiagensi
di bawahialah

r MARDI
. RRM
. MPOB
I kredit
II pasamn
m p€nyelidikan
IV ktidmat sokongan
I dan c II danIII
B I danIV D I]I danW
23ll pihat sebelah
SIJLIT
SULIT l6 23tl

ekonomi
56. Kegiatan di lokasiberikulialah
. Mukah
. Tumpar
o PulauPangkor

A perikanan C pelancongan
B pembalakan D perlombongan

57. Maklumatdi bawah,berkaitandenganperikanan

r Kurang32km
r Pukattarik
. Ketam

A afutawar C akuakultur
B lautdaiam D pinggirlad

58. Apakahjenisindushiyangdijalankandi kawasan


berikut?

. OlakLempit
. Pagoh
. Sandakan

ka},!r
A Industriberasaskan C Irdustribemsaskanmakanan
B Industdberasaskangetah kelapa
D Industriberasaskan

59. Maklurnatdi bawahbe*aitan dengan

. Guabatukapur
. Pantaibeeasirdanbersih
. Air yangjemih
. Hutenyangmenghijau

A agopelancongan C pelancongan
kesihatan
B ekopelancongan D pelancongan
budayadanwarisan

60. Kombinasiyangmanakahbenartentanglokasidanproduk?

Lokasi Produk
ShahAlam Perabotkayu
B Miri Automatif
C Sandakan Getahtiruan
D Bayan Lepas Penyamanudara

KERTAS SOALAN TAMAT

23tl
SULIT
SKEMA JAWAPAN
GEOGRAFI PERCUBAANPMR NEGERI PERAK 2OO9

r'No.Sdalan Aras No, Soalatr Kunci


I D T T
2 S 32 D T
3 R 33 B R
4 D R 34 D R
5 B s i) D s
6 c S 36 s
7 T 3'l B R
8 c S 38 B s
9 R 39
l0 c R 40 s
ll D R 4l c T
l2 s 42 B R
l3 R D
l4 c R 44 R
t5 B s 45 B
l6 B R 46 T
t7 D T B s
l8 T 48 L s
t9 D R 49 n s
20 s 50 s
2l c S 5l R
22 D s 52 c R
B s B R
T 54 D R
25 c R JJ T
R 56 R
27 B R 57 R
28 B R 58 s
29 c s 59 B R
30 T 60 D s