Anda di halaman 1dari 4

KAJIAN MENGENAI PRA PERSARAAN GURU Y.Dihormati Tuan/Puan, Untuk makluman Y.

Dihormati Tuan/Puan, Saya sedang menjalankan kaji selidik mengenai Pra Persaraan di negara kita dengan tertumpu pada pra persaraan guru. Sehubungan itu, sukacita sekiranya Y.Dihormati Tuan/Puan dapat memberi kerjasama dengan melengkapkan borang soal selidik ini dan memberikan pandangan dan cadangan tambahan, sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam membantu pihak pengurusan merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian di masa hadapan. Kerjasama Y.Dihormati Tuan/Puan juga dipohon agar dapat mengembalikan borang soal selidik yang lengkap diisi amatlah di hargai. A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN Sila tandakan ( ) di petak yang berkenaan. A1. Jantina : Lelaki Perempuan A2. Umur : 18 29 tahun 30 39 tahun 40 49 tahun 50 ke atas A3. Kumpulan jawatan dan gred: Pengurusan dan Profesional (Gred 41 54) Kumpulan Sokongan I (Gred 17 38) Kumpulan Sokongan II (Gred 1 16) A4. Tempoh dalam perkhidmatan awam : Kurang dari 1 tahun 1 - 5 tahun 5 - 10 tahun 10 tahun ke atas

Bagi kriteria B & C, sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 6 dalam setiap kenyataan di bawah dengan bulatkan skala yang paling tepat.

1 2 3 Sangat tidak Tidak berpuas Kurang berpuas hati hati berpuas hati

4 Berpuas hati

5 6 Agak berpuas Sangat hati berpuas hati

B. PENGURUSAN PROGRAM PRA PERSARAAN Bil Kenyataan Sangat Tidak Kurang Berpuas Agak Sangat tidak berpuas berpuas hati berpuas berpuas berpuas hati hati hati hati hati Saya bersetuju dengan 1 2 3 4 5 6 program yang diadakan Arahan penyelia adalah jelas 1 2 3 4 5 6 dan mudah difahami Pembahagian kerja dilakukan 1 2 3 4 5 6 secara adil. Peluang latihan yang 1 2 3 4 5 6 disediakan adalah banyak dan membantu kemajuan saya di masa depan Waktu program di adakan 1 2 3 4 5 6 adalah fleksibel Berkeupayaan dalam 1 2 3 4 5 6 melaksanakan tanggungjawab kerja yang diberikan Bidang tugas saya sesuai 1 2 3 4 5 6 dengan program dan kelayakan saya. Suasana kerja secara 1 2 3 4 5 6 keseluruhan. Kerjasama di antara 1 2 3 4 5 6 pengurusan atasan dengan bawahan Semangat kekitaan 1 2 3 4 5 6 sepanjang program

1 2 3 4

5 6

8 9

10

C. LAYANAN Bil Kenyataan Sangat tidak berpuas hati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tidak berpuas hati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kurang berpuas hati 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Berpuas hati Agak berpuas hati 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Sangat berpuas hati 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bersifat mesra dan sopan Bersifat adil dan saksama Bijak mengawal emosi Bersifat profesional Penggunaan bahasa yang sopan Bersedia mendengar Menghormati pelanggan Bersedia menerima kritikan Sentiasa senyum dalam urusan

4 4 4 4 4 4 4 4 4

D. LANGKAH PENAMBAHBAIKKAN Anda boleh memilih daripada satu jawapan. Jawab soalan dengan menandakan pada kotak yang di sediakan. Bil Cadangan 1 Tempoh had pencen di panjangkan 2 Lebih banyak program di adakan 3 Memilih tenaga pengajar yang berpengalaman 4 Menghantar bakal pesara ke kursus yang bersesuaian 5 Memberi pencen pada setiap pesara 6 Menerangkan kepada bakal pesara tentang proses dan prosedur persaraan 7 Memberikan pendedahan awal kepada bakal pesara tentang peluang-peluang meningkatkan kegiatan ekonomi selepas bersara 8 Melaksanakan Program Training of Trainers (TOT) bagi melatih kakitangan yang berpotensi 9 Menyediakan Program / Kursus berkaitan Pembangunan dan Pemantapan Modal Insan 10 Kerajaan harus menyediakan peruntukan khas untuk pra persaraan