Anda di halaman 1dari 1

DOA HARI GURU

, !" # $ " %& ' ( ) * %& + ,


+ - . / .
Ya Allah , Tuhan Semesta Alam ,
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk
meraikan Majlis sambutan Hari Guru (2014 peringkat !ek"lah (skpm pada pagi
yang berbahagia ini #
Ya Allah ,
$ugas guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman % justeru itu
kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan
tanggungja&ab yang berat ini # '"r"ngkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan
dunia pendidikan sebagai suatu ibadah yang mengharapkan rahmat dan keredhaan-
Mu##
Ya Allah , Ya Mudabbiral amri ,
% kurniakanlah kepada mereka kesabaran % ketabahan % semangat kerjasama yang
tinggi dalam sebuah pasukan % semangat permuafakatan dan semangat juang serta
berusaha menyumbang tenaga % idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti
akademik dan k"-kurikulum pelajar-pelajar sek"lah ini #
Ya Allah , Ya Mukawwiral laili wan nahar ,
(ada kesempatan ini % kurniakan kepada kami akhlak yang mulia dan luhur % yang
sentiasa mengh"rmati guru-guru kami % mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru
kami dan sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru % sem"ga
murid-murid skpm menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama %
bangsa dan negara ter)inta #
0 1 / 2 / 3 4 5 / *5 6 * 7 2 8 9 : ; * < 59 : ; *5 6 # * 7 = 1 > ; 0 2 ? =
2 * = * 2 @ A B = C5 D * = *5 * .
2 2 ; E F? ' 9 2 5 F? ! G H 2 2 5 3 & 2
%- %& ) * %& + E + - ( 7

Anda mungkin juga menyukai