Anda di halaman 1dari 4

SULIT

018

BAHAGIAN B ( 20 MARKAH )
Jawab semua soalan.
1. Sekumpulan pelajar menjalankan satu aktiviti. Dua ekor tikus disimpan dalam dua bekas yang
berlainan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua-dua bekas dibiarkan selama empat hari.
Kasa dawai

Bekas
Tikus

Air

Air
Makanan

Tikus
Piring pateri

RAJAH 1
(a) Apakah yang kumpulan pelajar ini ingin tahu?
_____________________________________________________________________________

(b)

_____________________________________________________________________________
[1 markah ]
Nyatakan
i.

apa yang dimanipulasi

____________________________________________________________________________
ii.

apa yang dimalarkan

____________________________________________________________________________
[2 markah ]
(b) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada tikus di dalam kedua-dua bekas selepas empat hari?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[1 markah ]
(c) Beri satu sebab (inferens) untuk jawapan kamu di (c)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[1 markah ]

018

12

SULIT

SULIT
2.

018

Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang budak lelaki M, N, O, dan P
dalam larian 100 meter.

(a)

Budak lelaki

Masa untuk menamatkan larian 100 meter (s)

26

20

22

15

Budak manakah yang berlari;


(i )

paling pantas: __________________________________________________________

(ii )

paling lambat : __________________________________________________________


[ 2 markah ]

(b)

Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan di atas.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(c)

Susun semula budak-budak lelaki tersebut dari pemenang yang pertama hingga yang
keempat
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(d)

Apakah yang dapat kamu simpulkan dari penyiasatan di atas?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

018

13

SULIT

SULIT
3.

018

Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiga buah planet daripada Matahari

Matahari

RAJAH 3
Jadual 1 menunjukkan masa untuk membuat satu peredaran lengkap bagi setiap planet
Planet
X
Y
Z

Masa untuk satu peredaran lengkap ( tahun )


2
12
84
JADUAL 1

(a) Bandingkan kedudukan planet X dan Z daripada Matahari


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Apakah hubungan di antara kedudukan planet dan masa untuk satu peredaran lengkap unuk
mengelilingi Matahari?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Planet S mengambil masa 75 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari.
Ramalkan kedudukan planet S.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[1 markah]

Planet X lebih panas daripada planet Y.


(c) Beri satu sebab (inferens) berdasarkan pernyataan di atas.
______________________________________________________________________________
[1 markah]

018

14

SULIT

SULIT
4.

018

Gambar di bawah menunjukkan dua jenis kenderaan yang digunakan oleh dua lelaki untuk
perjalanan dari Kuching ke Serian.

Motosikal

Kereta

Keputusan:

(a)

Jenis kenderaan

Masa untuk perjalanan (jam)

Motosikal
Kereta

3
1

Apakah tujuan penyiasatan ini?


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(b)

Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas di dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(c)

Nyatakan hubungan di antara apa yang dimanipulasi dengan apa yang bergerak balas.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(d)

Beri satu sebab (inferens) tentang perbezaan masa perjalanan menggunakan motosikal dan
kereta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

(e)

Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]
-TAMAT-

018

15

SULIT