Anda di halaman 1dari 10

Aqaid Ulama Deoband

( )
  


       

Aqaid Ulama Deoband


Rahimahumullah
Ahli Sunnat Wal-Jamaat
Penyusun:

H
Haad
dh
hr
raatt M
Maau
ullaan
naa M
Mu
uffttii SSaayyyyiid
d A
Abbd
du
ull Q
Qu
ud
dd
du
uss T
Tiir
rm
miid
dzzii
Penterjemah:

H
Haad
dh
hr
raatt M
Maau
ullaaw
wii FFaaq
qiir
r JJaallaallllu
ud
dd
diin
nA
Ah
hm
maad
dA
Ar
r--R
Ro
ow
wii

Edaran Dan Terbitan:

N
Na
aq
qssyya
abba
an
nd
dii A
Ak
ka
ad
deem
mii Q
Qu
ur
ra
an
n SSu
un
nn
na
ah
hH
Ha
ad
diittss
Markazi Khanqah Abul-Khaliliyyah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah
Akademi Khanqah Ruhani Bazi, Madrasah Ulul Azmi
Kampung Sepakat Jaya, Wira Damai, Batu Caves
Selayang, Gombak, Selangor Darul Ehsan

1436h/2015m

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Maha Pengasih


esudah Hamd dan Shalawat, sebagaimana yang sedang berlaku kini
bahawa perkara ini adalah menjadi suatu keperluan yang sangat penting
adalah bahawa Aqaid pegangan dan Nazhariyyat pandangan Ahli
Sunnat Wal-Jamaat Para Ulama Deoband yang Ain Muthabiq menuruti tuntutan
Quran dan Sunnah serta Ijma Ummat agar dapat disebarluaskan kepada orang awam
supaya gambaran sebenar para pengikut Deobandiyyat dapat datang tampil ke
hadapan Ummat Muslimin dan tiada sesiapapun dari kalangan Muslimin yang akan
tertipu dengan nama Deobandiyyat, dan tiada seseorang pun yang memberi cercaan
atau tohmahan ke atas Para Ulama Deoband dengan tuduhan kesalahan pegangan
Aqaid dan pandangan Nazhariyyat pasti tidak akan berjaya. Atas silsilah ini sebuah
kitab tidak terjawab yang berjudul Al-Muhannad Ala Al-Mufannad karangan
Fakhrul-Muhadditsin Hadhrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri Rahmatullah
Alaih adalah mencukupi dan menyembuh namun perlulah diingat bahawa di dalam
kitab tersebut tidaklah dinyatakan kesemua pegangan Aqaid Ahli Sunnat WalJamaat bahkan hanyalah sebahagian perkara Aqaid dinyatakan menurut yang begitu
penting dan perlu, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ditohmahkan
terhadap Para Ulama Deoband. Menurut keperluan semasa dan terhadnya masa,
maka Faqihul-Ashr Hadhrat Maulana Mufti Sayyid Abdul Syakur Sahib Tirmidzi
Mudda Zhilluhum, Fadhzil lulusan Darul-Ulum Deoband telah meringkaskan
beberapa himpunan Al-Muhannad dan kitab-kitab yang lain pada permasalahan
yang penting dan perlu mengenai pegangan Aqaid dengan nama Aqaid Ulama
Deoband telah disusun yang semenjak sekian lama ianya telah dicetak dan
diterbitkan bersama-sama kitab Al-Muhannad dan ada yang diterbitkan secara
berasingan. Untuk faedah bagi golongan Khawas dan Awam, maka risalah yang
telah disusun oleh Hadhrat Mufti Sahib Mudda Zhilluhum tersebut dengan cara
diringkaskan iaitu hanya dipilih berkenaan pegangan Aqaid sebagai hadiah untuk
para pembaca. Untuk mendapatkan faedah-faedah yang lebih maka Para Akabirin
yang telah mentashdiqkan pegangan Aqaid ini turut disebutkan juga nama-nama
mereka di akhir risalah ini yang mana adalah begitu jelas bahawa seluruh Para
Ulama Kiran dari kalangan Arab mahupun Ajam telah bersepakat atas perkaraperkara tersebut. Marilah kita memohon doa semoga Allah Taala supaya kita
diberikan Taufiq dapat menjadikan pegangan Aqaid ini sebagai pegangan yang
teguh dan kukuh atas pendirian tersebut, dan menjauhi perbalahan dan perselisihan
di kalangan Ummat Muslimin, semoga kita bernasib baik dapat menuruti perintah
supaya Ittiba mengikuti As-Sawwad Al-Azham, Amin.

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

Aqidah Kebenaran Al-Bari Taala


Apa sahaja Kalam perkataan Haqq Allah Taala yang berkaitan dengan perkara yang
telah berlaku atau akan berlaku ianya adalah diyakini sebagai benar dan berlaku
menurut peristiwa, dan barangsiapa memiliki pegangan Aqidah yang bertentangan
dengannya atau menyangka bahawa terdapat pembohongan dalam Kalam Allah
Taala maka dia adalah Kafir, Mulhid dan Zindiq bahawa pada diri mereka Iman
tiada walau secebis.

Aqidah Khatam Nubuwwat


Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah adalah Khatamun-Nabiyyin,
bahawa sesudah Baginda , tiada lagi sebarang Nabi. Barangsiapa yang
mengingkarinya maka dia adalah Kafir.

Mengkafirkan Mirzaiyyat
Apabila pendakwa Nubuwwat dan Masihiyyat Qadiyani mendakwa dengan
Nubuwwat Kenabian dan Masihiyyat sebagai Hadhrat Nabi Isa Al-Masih dan
mengingkari bahawa diri baginda telah diangkat. Dan setelah pegangan Aqidah
buruk dan Zindiq mereka mulai nyata terzahir, maka Para Masyaikh telah
memberikan fatwa Kafir terhadapnya.

Berziarah Ke Raudhah
Melakukan ziarah ke Raudhah Suci Hadhrat Sayyidul-Mursalin adalah beroleh
ganjaran pahala yang sangat besar, bahkan adalah mendekati hukum Wajib,
meskipun terpaksa melakukan safar perjalanan dan terpaksa mengorbankan diri dan
membelanjakan harta.

Safar Ke Madinah Munawwarah


Sewaktu melakukan safar perjalanan ke Madinah Munawwarah, hendaklah niatkan
sama untuk menziarahi Hadhrat Baginda , dan disamping itu niatkan juga untuk
menziarahi Masjid Nabawi dan tempat-tempat lain, bahkan yang terlebih baik ialah
berniat ikhlas semata-mata untuk menziarahi Kubur yang mulia Hadhrat Baginda
kerana dengan demikian adalah lebih mengagungkan Hadhrat Baginda .

Fadhilat Kelebihan Raudhah Yang Suci


Bahagian muka bumi yang telah disentuh oleh anggota tubuh badan Hadhrat
Baginda Rasulullah yang diberkati adalah yang paling Afdhal sehinggakan ianya
juga lebih Afdhal dari Arasy dan Kursi.

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

Hukum Wasilah
Berwasilah dengan Para Anbiya Alaihimussalam dan Para Awliya Allah dalam
berdoa adalah Jaiz diperbolehkan, sama ada ketika mereka masih hidup mahupun
juga sesudah mereka wafat. Sebagai contohnya mengatakan bahawa, Ya Allah!
Dengan Wasilah kepada Buzurg Fulan, daku memohon Qabuliyyat penerimaan doa.

Masalah Istisyfa Memohon Syafaat


Hendaklah hadir ke Kubur yang mulia Hadhrat Baginda seraya memohonkan
Syafaat dan dibolehkan juga dengan berkata seperti berikut: Wahai Hadhrat Nabi,
berikanlah Syafaat untuk keampunan Maghfirat bagi diriku.

Mendengar Selawat Dan Salam


Jika seseorang membaca Selawat dan Salam di sisi Kubur Mubarak Hadhrat Baginda
Nabi , maka bacaannya itu dapat didengari sendiri oleh Hadhrat Baginda , dan jika
dibacakan dari jarak yang jauh maka bacaan Selawat dan Salam tersebut akan
dikirimkan oleh Malaikat kepada Baginda .

Aqidah Hayat Nabi


Hadhrat Baginda adalah hidup di dalam kuburnya dan hayat kehidupan Baginda
yang Jasmani adalah sepertimana hayat kehidupan Duniawi tanpa sebarang
kesukaran, dan ini bukanlah hanya kehidupan Ruh yang diberkati yang biasa terhasil
pada semua manusia.

Cara Berziarah Ke Raudhah Yang Suci


Cara yang terbaik sewaktu berziarah ke Raudhah Suci, hendaklah berdiri menghadap
ke arah wajah Hadhrat yang diberkati dan di sinilah tempat yang diperintahkan
untuk berdoa.

Amalan Yang Dipersembahkan


Hadhrat Baginda dan seluruh Para Anbiya Alaihimussalam adalah hidup di dalam
kubur-kubur mereka dan bersembahyang di dalamnya. Amalan Ummat ini akan
dipersembahkan ke hadapan Hadhrat Baginda , dan Selawat serta Salam juga turut
disampaikan. Maksud disampaikan Selawat dan Salam ialah abahawa Para Malaikat
mengirimkan persembahan Selawat dan Salam kepada Baginda .

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

AQIDAH NUBUWWAT DAN RISALAT


Hadhrat Baginda dan sekalian Para Anbiya Alaihimussalam walau sesudah wafat
di dalam kuburnya yang diberkati adalah Nabi dan Rasul secara Haqiqatnya
sebagaimana sebelum wafatnya telah terzahir Kenabian dan Kerasul dalam
kehidupan mereka yang diberkati.

Azhmat Keagungan Sayyidul-Mursalin


Hadhrat Baginda adalah yang terafdhal dari sekalian makhluk, yang terbaik di sisi
Allah Taala, dan dalam Qurb penghampiran dengan Allah Taala tiada sesiapa pun
yang boleh dapat menyamai kedudukan hampir seperti Hadhrat Baginda . Baginda
adalah Penghulu dan Ketua sekalian Para Anbiya dan Para Rasul Alaihimussalam
dan Khatim yakni mohor penutup.

Menghinakan Risalat Adalah Kufur


Barangsiapa yang mengatakan bahawa Fadhilat kelebihan Hadhrat Nabi Karim
Muhammad ke atas mereka hanyalah sekadar seperti kelebihan abang ke atas adik,
maka mereka di sisi kami adalah terkeluar dari daerah Islam.

Keluasan Ilmu-Ilmu Nabawiyyah


Hadhrat Baginda telah dikurniakan ilmu pengetahuan yang jauh melebihi sekalian
makhluk. Dari kalangan makhluk tiada sesiapa pun yang dapat mencapai tahap
martabat Ilmu yang dimiliki oleh Hadhrat Baginda ,tiada sebarang Malaikat
Muqarrab dan tiada walau seorang Nabi dan Rasul pun, dan Baginda telah
dikurniakan ilmu pengetahuan Awwalin yang terdahulu dan Akhirin yang akan
datang terkemudian tetapi tidaklah lazim baginya bahawa Baginda mengetahui
segala perkara pada setiap waktu.

Menghina Ilmu Nabawiyyah Adalah Kufur


Barangsiapa yang mengatakan bahawa ilmu pengetahuan Fulan atau Syaitan sebagai
contohnya, adalah melebihi ilmu pengetahuan Bagionda , maka dia adalah Kafir.

Fadhilat Kelebihan Selawat


Memperbanyakkan berselawat ke atas Hadhrat Nabi Akram Muhammad adalah
Mustahab dan sangat mewajibkan pahala Tsawab, dan yang terafdhal adalah bacaan
Selawat yang sebutan lafaznya juga adalah dinukilkan daripada Baginda .

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

Mengingati Rasulullah
Segala hal keadaan yang mana Hadhrat Nabi Akram Muhammad bertakluk
dengannya biarpun sedikit, maka mengingatinya adalah disukai dan mencapai darjah
Mustahab yang tertinggi, sama ada memperingati tentang kelahiran Baginda yang
diberkati atau Tazkirah berkenaan sebarang hal keadaan Baginda .

Tidur Para Anbiya Alaihissalam


Tidur Hadhrat Baginda dan begitu juga tidurnya seluruh Para Anbiya
Alaihissalam tidaklah mengakibatkan Wudhu mereka terbatal kerana di dalam tidur,
hanya mata Baginda sahaja yang tidur tetapi hati mereka yang diberkati adalah
tidak tidur.

Mimpi Para Anbiya Alaihissalam


Mimpi Para Anbiya Alaihimussalam adalah berada dalam hukum Wahyu, kerana
sesungguhnya Baginda telah memberikan bimbingan Irsyadnya, Rukya AlAnbiyaai Wahyun, yang bermaksud mimpi Para Nabi adalah Wahyu Ilahi. (Sahih
Bukhari: Jilid 1,ms.25)

MUKJIZAT HADHRAT BAGINDA


Di dalam sembahyang Hadhrat Baginda dapat melihat di bahagian belakangnya
sepertimana melihat di bahagian hadapannya. Baginda telah bersabda mafhumnya
bahawa, Luruskanlah Saf-saf kamu kerana daku dapat melihat kamu dari sudut
belakangku. ( Sahih Bukhari: Jilid 1, ms.100)

Masalah Taqlid
Pada zaman ini adalah Wajib bertaqlid dengan salah satu daripada Aimmah Arbaah
iaitu Imam yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam
Hanbali), kami dan Para Masyaikh kami dalam permasalahan Usul dan Furu adalah
Muqallid kepada Imamul-Muslimin Hadhrat Imam Abu Hanifah Rahimahullah.

Keperluan Berbaiat
Di sisi kami adalah Mustahab bahawa seseorang Insan apabila sesudah
memperbetulkan Aqidah dan berhasil mengetahui permasalahan Syara yang
menjadi keperluan, maka hendaklah berbaiat dengan seorang Syaikh yang
Aqidahnya Rasikh dalam Syariat, tidak mengharapkan Duniawi, menuntut
Ukhrawi, yang dirinya adalah sempurna dan dapat menyempurnakan orang lain
juga.

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

Menuntut Faedah Daripada Ruhaniyyat


Menuntut faedah atau Istifadah daripada Rauhaniyyat Para Masyaikh adalah benar
tetapi dengan cara yang diketahui oleh golongan yang Ahli dan Khawas, bukannya
dengan cara yang menjadi adat kebiasan orang awam.

Khulasah Al-Muhannad
Kesemua perkara Aqaid ini diambil daripada kitab Khulasah Al-Muhannad. Untuk
huraian yang lebih Tafshil dan terperinci hendaklah mentelaah kitab-kitab berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Al-Muhannad Ala Al-Mufannad


Hayat Anbiya Kiram Alaihimus-Shalatu Wassalam
Maqam Hayat
Hidayatul-Hairan Fi Jawahiril-Quran
Taskin Ash-Shudur
Ulama Deoband Ka Maslaki Mizaj
Idrak Al-Fadhilah Fid-Dua Bil-Wasilah
Taudhzih Al-Bayan Lima Fi Hidayatil-Hairan

Khatimah
Akhir kata dimohon daripada sekalian para pembaca secara umumnya dan Para
Ulama Kiram secara khususnya bahawa pegangan Aqaid ini disebarkan secara
meluas, dan bagi Para Mudaris yang mengajar di Madrasah agar dapat menetapkan
pengajiannya kepada para pelajar kerana pada masa kini seluruh orang awam kerana
mereka awam bahkan para penuntut dan sebahagian Para Ulama juga tidak begitu
mengetahui berkenaan pegangan Aqidah Para Akabirin. Semoga Allah Taala
mengurniakan Taufiq untuk tetap berdiri atas Shirath Mustaqim dan menerima kita
dengan QabuliyyatNya, Amin.
Ahqar,
Sayyid Abdul Quddus Tirmidzi Ghufira Lahu
Jamiah Haqqaniyyah, Sahiwal, Sargodha
12 Zulqaidah Al-Haram 1420H

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

Senarai Para Pentashdiq


Para Pentashdiq Kitab Al-Muhannad Ala Al-Mufannad yang dikarang oleh
Fakhrul-Muhadditsin Hadhrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri Rahmatullah
Alaih, dari kalangan Para Ulama Haramain Syarifain:
1. Syaikh Muhammad Said Rahimahullah
2. Syaikh Ahmad Rasyid Rahimahullah
3. Syaikh Muhibbuddin Rahimahullah
4. Syaikh Muhammad Shiddiq Rahimahullah
5. Syaikh Muhammad Abid Rahimahullah
6. Syaikh Muhammad Ali Rahimahullah
7. Syaikh Sayyid Ahmad Barzanji Rahimahullah
8. Syaikh Rusuhi Umar Rahimahullah
9. Syaikh Mulla Muhammad Khan Rahimahullah
10. Syaikh Khalil Bin Ibrahim Rahimahullah
11. Syaikh As-Sayyid Ahmad Al-Jazairi Rahimahullah
12. Syaikh Umar Bin Hamdan Rahimahullah
13. Syaikh Muhammad Al-Aziz Rahimahullah
14. Syaikh Muhammad Zaki Rahimahullah
15. Syaikh Ahmad Bin Al-Makmun Rahimahullah
16. Syaikh Muhammad As-Susi Rahimahullah
17. Syaikh Muhammad Taufiq Rahimahullah
18. Syaikh Musa Kazhim Rahimahullah
19. Syaikh Ahmad Bin Muhammad Rahimahullah
20. Syaikh Muhammad Manshur Rahimahullah
21. Syaikh Sayyid Ahmad Mashum Rahimahullah
22. Syaikh Abdullah Rahimahullah
23. Syaikh Yasin Damsyiqi Rahimahullah
24. Syaikh Mulla Abdur-Rahman Rahimahullah
25. Syaikh Mahmud Abdul Jawwad Rahimahullah
26. Syaikh Ahmad Basathi Rahimahullah
27. Syaikh Muhammad Hassan Rahimahullah
28. Syaikh Ahmad Asad Rahimahullah
29. Syaikh Muhammad Bin Umar Rahimahullah
30. Syaikh Abdullah Al-Qadir Rahimahullah
Pentashdiq dari kalangan Para Ulama Mesir dan Negara-negara Arab:
1. Syaikh Salim Al-Basyri Rahimahullah
2. Syaikh Muhammad Ibrahim Rahimahullah
3. Syaikh Sulaiman Al-Abd Rahimahullah
4. Syaikh Muhammad Abidin Syami Rahimahullah
5. Syaikh Musthafa Bin Ahmad Rahimahullah
6. Syaikh Mahmud Rasyid Rahimahullah
7. Syaikh Muhammad Al-Hamawi Rahimahullah
8. Syaikh Ali Bin Muhammad Rahimahullah
9. Syaikh Muhammad Adib Rahimahullah
10. Syaikh Abdul Qadir Rahimahullah
1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

11. Syaikh Muhammad Said Rahimahullah


12. Syaikh Muhammad Said Luthfi Rahimahullah
13. Syaikh Muhammad Said Al-Hamawi Rahimahullah
14. Syaikh Faris Bin Ahmad Rahimahullah
15. Syaikh Musthafa Al-Haddad Rahimahullah
Pentashdiq dari kalangan Para Akabirin Ulama Deoband:
1. Syaikhul-Hind Hadhrat Maulana Mahmud Hassan Deobandi Rahimahullah
2. Hadhrat Maulana Mir Ahmad Hassan Amruhi Rahimahullah
3. Hadhrat Maulana Mufti Azizur-Rahman Rahimahullah
4. Hadhrat Hakimul-Ummat Maulana Asyraf Ali Thanwi Rahimahullah
5. Hadhrat Maulana Syah Abdur-Rahim Raipuri Rahimahullah
6. Hadhrat Maulana Hakim Muhammad Hassan Deobandi Rahimahullah
7. Hadhrat Maulana Qudratullah Sahib Murad Abadi Rahimahullah
8. Hadhrat Maulana Ghulam Rasul Deobandi Rahimahullah
9. Hadhrat Maulana Habibur-Rahman Sahib Deobandi Rahimahullah
10. Hadhrat Maulana Muhammad Ahmad Sahib Nanautwi Rahimahullah
11. Hadhrat Maulana Muhammad Sahul Sahib Rahimahullah
12. Hadhrat Maulana Abdus-Shamad Deobandi Rahimahullah
13. Hadhrat Maulana Hakim Muhammad Ishaq Dehlawi Rahimahullah
14. Hadhrat Maulana Mufti Muhammad Kifayatullah Dehlawi Rahimahullah
15. Hadhrat Maulana Riyadhzuddin Sahib Rahimahullah
16. Hadhrat Maulana Dhziyaul-Haqq Sahib Dehlawi Rahimahullah
17. Hadhrat Maulana Muhammad Qasim Sahib Dehlawi Rahimahullah
18. Hadhrat Maulana Asyiq Ilahi Mirthi Rahimahullah
19. Hadhrat Maulana Siraj Ahmad Sahib Mirthi Rahimahullah
20. Hadhrat Maulana Muhammad Ishaq Sahib Mirthi Rahimahullah
21. Hadhrat Maulana Hakim Muhammad Musthafa Bajnuri Rahimahullah
22. Hadhrat Maulana Hakim Muhammad Masud Gangohi Rahimahullah
23. Hadhrat Maulana Muhammad Yahya Saharanpuri Rahimahullah
24. Hadhrat Maulana Kifayatullah Saharanpuri Rahimahullah
Pentashdiq Risalah Khulasah Al-Muhannad Ala Al-Mufannad:
1. Hakimul-Islam Hadhrat Maulana Qari Muhammad Thayyib Rahimahullah
Muhtamim Darul-Ulum Deoband
2. Hadhrat Maulana Mufti Muhammad Syafi Karachi Rahimahullah
3. Syaikhul-Islam Hadhrat Maulana Zhafar Ahmad Utsmani Rahimahullah
4. Hadhrat Maulana Muhammad Yusuf Binori Rahimahullah
5. Hadhrat Maulana Khair Muhammad Jalandhari Rahimahullah
6. Hadhrat Maulana Mufti Jamil Ahmad Thanwi Rahimahullah
7. Hadhrat Maulana Mufti Mahmud Ahmad Rahimahullah
8. Hadhrat Maulana Mufti Abdullah Sahib Multan Rahimahullah
9. Hadhrat Maulana Mufti Abdul Sattar Sahib Multan Rahimahullah
10. Hadhrat Maulana Muhammad Ahmad Thanwi Rahimahullah
11. Syaikhul-Hadits Hadhrat Maulana Abdul Haqq Sahib Akorrah Khattak
Rahimahullah
12. Hadhrat Maulana Abdul Haqq Nafi Sahib Rahimahullah
1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

Aqaid Ulama Deoband

13. Hadhrat Maulana Abdullah Sahib Bahlawi Rahimahullah


14. Hadhrat Maulana Muhammad Sahib Anwari Faisalabadi Rahimahullah
15. Hadhrat Maulana Allamah Syamsul-Haqq Afghani Rahimahullah
16. Hadhrat Maulana Sayyid Hamid Miyan Lahori Rahimahullah
17. Faqihul-Ashr Hadhrat Maulana Mufti Rasyid Ahmad Ludhiyanwi
18. Hadhrat Maulana Mufti Muhammad Farid Sahib
19. Hadhrat Maulana Mufti Ahmad Said Sahib Rahimahullah
20. Hadhrat Maulana Mufti Muhammad Wajih Sahib
21. Syaikhul-Hadits Hadhrat Maulana Ali Muhammad Sahib Kabirwala
Rahimahullah
22. Hadhrat Maulana Mufti Abdul Qadir Sahib
23. Hadhrat Maulana Muhammad Syarif Kasymiri Rahimahullah
24. Hadhrat Maulana Sayyid Shadiq Hussain Bukhari Rahimahullah
25. Hadhrat Maulana Abdul Hayy Sahib Rahimahullah
26. Hadhrat Maulana Muhammad Abdullah Raipuri Rahimahullah
27. Hadhrat Maulana Allamah Abdus-Sattar Tonsawi
28. Hadhrat Maulana Muhammad Syarif Jalandhari Rahimahullah
29. Hadhrat Maulana Nadzir Ahmad Sahib
30. Hadhrat Maulana Muhammad Idris Mirthi Sahib Rahimahullah
31. Hadhrat Maulana Muhammad Ali Jalandhari Rahimahullah
32. Hadhrat Maulana Muhammad Ayyub Binori Rahimahullah
33. Hadhrat Maulana Fadhzal Ghani Sahib Rahimahullah
34. Hadhrat Maulana Faidhz Ahmad Sahib Multan
35. Hadhrat Maulana Muhammad Sarfaraz Sahib Safdar Rahimahullah
36. Hadhrat Maulana Qadhzi Abdul Lathif Sahib Rahimahullah
37. Hadhrat Maulana Qadhzi Mazhhar Hussain Sahib
38. Hadhrat Maulana Mufti Wali Hassan Sahib Rahimahullah
39. Hadhrat Maulana Qadhzi Abdul Karim Sahib
40. Hadhrat Maulana Salimullah Sahib Karachi
41. Hadhrat Maulana Mufti Muhammad Rafi Utsmani
42. Hadhrat Maulana Muhammad Ubaidullah Sahib Qasimi Lahori
43. Hadhrat Maulana Abdur Rahman Sahib Asyrafi Rahimahullah
44. Hadhrat Maulana Shufi Muhammad Sarwar Sahib
45. Hadhrat Maulana Abdul Majid Anwar Sahib
46. Hadhrat Maulana Mufti Hamidullah Jaan Sahib
47. Hadhrat Maulana Sayyid Ahmad Qasim Jhang

1436H/2015M Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits

10