Anda di halaman 1dari 1

PROSEDUR

PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04-5
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
:1/1

LAMPIRAN 5
BORANG KELULUSAN BAHAN/PEMERIKSAAN MOCK-UP
PROJEK:

Kontraktor :

No. Kontrak :
BUTIRAN KERJA KELULUSAN BAHAN/MOCK-UP/
DESKRIPSI ITEM SAMPEL:

Lokasi
*Mock-up/
Bahan/Kerja :

Model:
Pengilang:
Negara Asal:
Kod Item:
PERAKUAN JKR/PERUNDING (Arkitek/M&E/C&S) (Jika projek R&B):

Tarikh:

Pengedar Tempatan:

Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan/peralatan/mock-up adalah mematuhi


kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti kehendak kontrak.
Disertakan :
Katalog

Lukisan

Sampel kerja

Mock-up

Sampel Bahan

Spesifikasi

Tandatangan JKR/Perunding Arkitek/M&E/C&S*

Jawatan/Cap Rasmi

Nama :

Tarikh

Sijil

PERAKUAN KONTRAKTOR :
Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak JKR/Perunding* dan memastikan
*bahan/peralatan/mock up/kerja yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti
di dalam kontrak.
Tandatangan Wakil Kontraktor

Nama :

Jawatan/Cap Rasmi

Tarikh

KEPUTUSAN JKR :
Dipersetujui (concurred)
Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab
kontraktor bagi memastikan *bahan/peralatan/mock up/kerja mematuhi kehendak
spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak.
Ditolak dan perlu kemukakan semula
Tandatangan HODT*(Arkitek/M&E/C&S)/Wakil PP

Jawatan/Cap Rasmi

Nama :

Tarikh

Nota: * Potong yang tidak berkenaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL