Anda di halaman 1dari 1

No. Dokumen : JKR.PK(O).04-SKC.AS.

1A
PROSEDUR No. Keluaran : 04
PEMBINAAN DAN No. Pindaan : 00
PENYELIAAN TAPAK BINA Tarikh : 1 Disember 2015
Muka Surat :1/1
JKR MALAYSIA

BORANG PEMERIKSAAN KERJA ASAS PENAPAK KONKRIT (PERINGKAT PENERIMAAN)

Nama Projek :.
Lokasi :
Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : .
Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan Standard/ Pengukuran/ Pengesahan Catatan/


Keperluan Penilaian* JKR* No. NCP
Teknikal Tapak Oleh
Kontraktor
1. Kelulusan bahan-bahan -
- rujuk borang JKR.PK(O).04-
SKC.ST.1A (Kerja Struktur
Konkrit Peringkat Penerimaan)

jika mematuhi lukisan / spesifikasi


Nota:
x jika tidak mematuhi lukisan / spesifikasi (rujuk borang NCP)
*Tandakan
TB jika tidak berkaitan
** Bagi projek-projek yang diselia oleh perunding

Diperiksa oleh, **Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh :

.............. ...... ......... .....................................


Wakil Kontraktor Wakil Perunding PTB JKR PP/WPP JKR
Nama: Nama: Nama: Nama :
Jawatan: Jawatan: Jawatan: Jawatan :
Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarkh :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL