Anda di halaman 1dari 1

No. Dokumen : JKR.PK(O).04-SKC.AS.

1C
PROSEDUR No. Keluaran : 04
PEMBINAAN DAN No. Pindaan : 00
PENYELIAAN TAPAK BINA Tarikh : 1 Disember 2015
Muka Surat : 1/ 1
JKR MALAYSIA

BORANG PEMERIKSAAN KERJA ASAS PENAPAK KONKRIT (PRODUK SIAP)

Nama Projek :.
Lokasi :
Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : .
Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan Standard/ Pengukuran/ Pengesahan Catatan/


Keperluan Penilaian* JKR * No. NCP
Teknikal Tapak Oleh
Kontraktor
Pemeriksaan produk yang disiapkan
1. Penanggalan acuan
1.1 Tempoh masa minimum dicapai
1.2 Penyediaan peralatan awet
permukaan konkrit disediakan
sebelum penanggalan acuan.
1.3 Penanggalan acuan mengikut
spesifikasi yang ditetapkan
1.4 Pastikan keputusan ujian kiub
(7hari) diperolehi dan menepati
spesifikasi sebelum kerja
penimbusan
1.5 Kemukakan cadangan
pembaikan sekiranya terdapat
kecacatan. Dapatkan kelulusan.

2. Kerja penimbusan
2.1 Penimbusan secara berlapis-
lapis setebal 225mm dan setiap
lapisan dipadatkan secukupnya
dengan menggunakan mesin
pemadat sehingga sempurna
2.2 Hanya bahan kambus yang
diluluskan sahaja digunakan.
2.3 Papan penahan sokongan yang
digunakan semasa penggalian
dicabut berperingkat-peringkat
semasa pemadatan dijalankan.

jika mematuhi lukisan / spesifikasi


Nota:
x jika tidak mematuhi lukisan / spesifikasi (rujuk borang NCP)
*Tandakan
TB jika tidak berkaitan
** Bagi projek-projek yang diselia oleh perunding

Diperiksa oleh, **Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh :

.............. ...... ......... ................................


Wakil Kontraktor Wakil Perunding PTB JKR PP/WPP JKR
Nama: Nama: Nama: Nama :
Jawatan: Jawatan: Jawatan: Jawatan :
Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarkh :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL