Anda di halaman 1dari 13

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

(A) CIRI-CIRI PEPEJAL GEOMETRI


(i)

Kubus ada 12 sisi yang sama


panjang, 8 bucu, 6 muka dan
kesemua muka berbentuk segi
empat sama yang sama saiz.

(iii)

Prisma ada dua muka hujung selari yang kongruen. Muka sisi lain
berbentuk segi empat selari.

Kuboid ada 12 sisi dan sisi


yang bertentangan adalah
sama panjang, 8 bucu, 6
muka dan muka yang
bertentangan berbentuk
segi empat tepat yang
sama saiz.

Muka
sisi

Muka
hujun
g
selari
Prisma segi
tiga

(iv)

(ii)

Muka
hujung
selari

Prisma segi empat


tepat

Piramid ada satu tapak berbentuk polygon dan muka-muka sisi


berbentuk segi tiga memusat ke suatu bucu.
Muka sisi

Piramid segi empat


tepat

(v)

Tapak
berbentu
k
poligon

Piramid pentagon

Silinder ada dua muka bulatan selari dan satu permukaan


melengkung.

Muka
bulata
n
selari

Permukaan
melengkun
g

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

(vi)

Kon ada satu tapak bulatan dan satu bucu.


Permukaan
melengkun
g
Tapak
bulatan

(vii)

Sfera dibatasi oleh suatu permukaan di mana setiap titiknya adalah


sama jarak daripada pusatnya.
Pusat

(B) BENTANGAN PEPEJAL GEOMETRI


(i)

Kubus

atau
(ii
)

Kuboid

atau
(iii Prisma
)

atau

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

(iv Piramid
)

atau
(v
)

Silinder

atau

(vi Kon
)

atau

(C) LUAS PERMUKAAN PEPEJAL GEOMETRI

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

Contoh :
1
.

Luas permukaan
=

2
.

Luas permukaan
=

3
.

Luas permukaan (Guna =

22
)
7

4
.

Luas permukaan (Guna =

22
)
7

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)


5
.

Luas permukaan (Guna =

22
)
7

6
.

Luas permukaan
=

7
.

Luas permukaan (Guna =

22
)
7

Cari nilai y bagi setiap pepejal geometri berikut apabila jumlah luas permukaan
diberi.

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)


1
.

2
.

3
.

Jumlah luas permukaan prisma = 528 cm2

Jumlah luas permukaan piramid = 564 cm2

Jumlah luas permukaan kon = 471 cm2


(Guna = 3.14)

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

Jumlah luas permukaan sfera = 154 cm2


22
(Guna =
)
7

4
.

(D) ISI PADU PEPEJAL GEOMETRI


ZON RUMUS
t

tapa
k
Isi padu Kuboid = panjang x
lebar x tinggi
=pxlxt

Isi padu Piramid Tegak =

x luas

tapak x tinggi

panjan
g

panjan
g

1
3

panjan
g

Keratan
rentas

Isi padu Prisma Tegak = luas keratan rentas x panjang

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

t
t
j

Isi padu Silinder = j2 t

Isi padu Kon =

1
3

j2 t

j
j

Isi padu Sfera =

4
3

2
3

Isi padu Hemisfera =

j3

LATIHAN
1) Hitung isi padu bagi pepejal goemetri yang berikut. (Guna =
a

22
)
7

Isi padu piramid tegak =

Isi padu kuboid =

Isi padu piramid tegak =

Isi padu prisma tegak =

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

4.8

Isi padu prisma tegak


=

Luas = 62 cm2

Isi padu prisma tegak =

Isi padu silinder =

Isi padu silinder =

Isi padu kon =

Isi padu silinder =

Isi padu kon =


Isi padu kon =
9

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

Isi padu sfera =

Isi padu hemisfera =

2) Hitung dimensi yang dikehendaki bila isi padu bagi pepejal goemetri
22
diberi. (Guna =
)
7
a
b

Hitung tinggi prisma di atas, jika


isi padu prisma itu ialah 540 cm3.

Isi padu prisma di atas ialah 980


cm3.
Cari nilai p.

10

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

d
j

Isi padu silinder di atas ialah 577.5


cm3.
Cari nilai j.

Isi padu silinder di atas ialah 5632


cm3.
Cari tinggi silinder itu.

t
j
3

Isi padu kon di atas ialah 396 m .


Cari nilai t.

Jika isi padu sfera ialah


cm3,

113

1
7

Isi padu silinder di atas ialah 550


cm3.
Cari jejari kon itu.

Jika isi padu hemisfera ialah


2425.5 cm3,
hitung jejari bagi hemisfera
11

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

hitung jejari bagi sfera tersebut.

tersebut.

3) Hitung jumlah isi padu bagi gabungan pepejal berikut. (Guna =

22
)
7

4) Selesaikan masalah yang melibatkan isi padu gabungan pepejal.


a

Rajah menunjukkan sebuah bekas yang terdiri


daripada separuh silinder dan sebuah kuboid. Cari isi
22
padu bekas itu. (Guna =
)
7

12

TOPIK 4 : PEPEJAL GEOMETRI (nota)

Rajah menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada


sebuah hemisfera dan sebuah kon. Cari isi padu bagi
22
gabungan pepejal itu. (Guna =
)
7

Rajah menunjukkan sebuah bongkah kayu.


Sebahagian kayu yang berbentuk kon telah
dikeluarkan daripada bongkah itu. Hitung isi
22
padu bongkah yang tinggal. (Guna =
)
7

Sebuah prisma yang mempunyai keratan


rentas berbentuk segi tiga telah dikeluarkan
daripada sebuah bongkah seperti yang
ditunjukkan dalam rajah.
Cari isi padu bongkah yang tinggal.

13